SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI"

Transkript

1 SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI TATLISU BELEDİYESİ Tatlısu Belediyesi Panagia Per. Kilisesinin Turizm potansiyelinin geliştirilmesi mali destek programı kapsamında sağlanan mali destek ile Panagia Per. Kilisesine ofis,wc, kafeterya için bir yapım işini sonuçlandırmayı planlamamaktadır. Yapım işini üstlenmek isteyen isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve alım işinin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Bakanlık; alım işinin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ilanın yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Bakanlık hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sözleşme Makamının; a) Adı/Ünvanı :TATLISU BELEDİYESİ b) Adresi: Tatlısu/ GaziMagusa c) Telefon numarası: d) Faks numarası: e) Elektronik posta adresi: info&tatlisubelediyesi.org f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı:a. Hayri ORÇAN İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. İlan konusu işin; a) Projenin Adı:Panagia Pergaminiotissa Turizm Geliştirme projesi b) Alımı yapılacak işin niteliği, fiziki miktarı ve türü: 600x860 cm ölçülerindeki mevcut yıkılmış taş binanın tamiratı. İçerisine kafeterya danışma ofisi ve 2 adet WC lavabo yapılacaktır. c) İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: panagia per.kilisesi /TATLISU d) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: <...> e) Son teklif verme tarihi ve saati : <30 /06/2012> <10:00> Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz. Son teklif verme için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde son teklif verme tarihini takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yere teklifler verilebilir. Saat ayarlarında ulusal saat ayarı esas alınır. İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur: a)mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair

2 belge, b)teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1.Gerçek kişi olması halinde, noter (tasdik memuru) tasdikli imza beyannamesi, 2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c)isteklinin alım konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için telif edilen miktarın en az % 50 si kadar son 3 yılda gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren bilgi ve belgeler, (Müteahhitlik Karnesi, İş Bitirme belgesi, fatura gibi) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen alımlara başvuramazlar; işbu belgeyi imzalayan istekliler aşağıda belirtilen isteklilerde bulunmaması gereken durumlar kapsamında yer almadıklarını kabul etmiş sayılırlar. İsteklilerde bulunmaması gereken durumlar: a) Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar, b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. c) Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. d) Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç). g) Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler. h) Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve KKTC de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı ülkelerin isteklileri. Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır. İlanlara verilecek teklifler Türk Lirası üzerinden olmalıdır. Yabancı para birimi cinsinden verilecek teklifler son teklif verme tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek diğer tekliflerle kıyaslaması yapılacaktır. Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek işlerde, ilana lotlar halinde çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. Okudum, kabul ediyorum..../.../ İmza Teklif Veren

3 TATLISU BELEDİYESİ NE AİT PANAGIA PER. KİLİSESİNİN OFİS, KAFETERYA ve WC YAPIMINA İLİŞKİN ÖZEL İDARİ ŞARTNAME 1. Şartname ve şartları: Müteahit KKTC Bayındırlık ve ulaştırma bakanlığı Yapı İşleri Genel Fenni Şartnamesi ve Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi ile TC Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Fenni Şartnamesi ve Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi ve ayrıca Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiyat Tarifelerine uygun olarak imalatta bulunulacaktır. Bunların yanında hazırlanan proje ve teknik şartnameler esas alınarak iş 1 nci sınıf işçilik ve malzeme ile yapılacaktır. 2. Para Birimi: Para birimi Türk Lirası olarak verilecektir. 3. Eksik Belgeler için ek süre: İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri ve/veya malzemelerle ilgili numune, broşür ve katalogları teklifler ile birlikte verilecektir. Verilmeyenler ihalenin kapanış tarihinden itibaren (tekliflerin okunduğu tarih) en geç üç gün içerisinde mesai bitimine kadar vereceklerdir. Eksik teklifler değerlendirmeye alınmayacaklardır. 4. Vergi Güvenlik Belgesi için süre: İhaleye teklif verenler Gelir ve Vergi Dairesinden temin edecekleri vergi güvenlik belgesini teklifleriyle birlikte verecektir. Vermeyenler değerlendirme aşamasında karar üretiminden önce vermekle mükelleftir aksi halde lehine karar üretilmeycektir. 5. İhale Şekli: Teklifler hazırlanırken müteahhit şu hususlara dikkat edecektir. a) elektrikle çalışan aletler (kaynak mak., geçici ışıklandırma ) için gerekli elektrik akımını sağlayacaktır. b) İhale edilen tüm inşaat imalatın yapımı için gerekli her türlü araç gereç ve her türlü makineler kontrollüğün onaylayacağı evsafta temin edilecek bunların işletme masrafları her türlü malzeme ve şantiyeye nakli müteahhide ait olacaktır. 6. Fiyat Artışı: Müteahhide herhangi bir nedenle fiyat artışı verilmeyecektir.

4 7. Damga pulu: Mukavele için gerekli damga pulu masrafları (%0,5) müteahhid tarafından karşılanacaktır. 8. Müteahhidin ileri sorumlukları: Müteahhid: imalatı şartnamelere uygun olarak yapmakla ve imal ettiği kısımları teslim tarihine kadar korumakla yükümlüdür. Hatalı imalatın düzeltilmesinde malzeme ve işçilik masrafları müteahhit tarafından karşilanacaktır. İmal nedeni ile kırılan tahrip olan ve bozulan kısımların yenilenmesi müteahide aittir. Müteahhit işçi istihdamı iş şartları ve selameti konularında mevcut kanun ve nizamların öngördügü tüm şartları yerine getirmekle yükümlüdür. Özellikle ödenekli tatil izni ihtiyat sandıgı resmi tatil günleri workman compensation law tahtında iş kazası sigortası ve diger sigortalarla ilgili yükümlülükler noksansız olarak müteahitlikçe yerine getirilecektir. Şantiye yıktırılması ve malzeme müteahide ait olacaktır. 9.Teminat : Müteahit işi proje ve sartnamelere uygun olarak ve iyi bir şekilde yapacağına ve zamanında tamamlayacağına dair %10 tutarında teminat vermekle yükümlüdür. Bu amaçla işin başında ihale bedelini %10 tutarın kadar teminat olarak banka mektubu verilecektir. 10.Gecikme Tazminatı: İşin süresi içinde tamamlanmaması halinde idare müteahhidin alacak veya teminatından her takvim günü için TL (iki yüz türk lirası) gecikme tazminatı kesecektir. 11.İnşaat süresi: İşin süresi 90 takvim günüdür. İnşaatın başlama tarihi mukavele imzalandığı tarihten 5 takvim günü sonra bitiş tarihinin ise inşaatın başlama tarihinden 90 gün sonra olması kararlaştırılmıştır. 12.Gecikme Hali: İnşaatın iş programlarına aykırı olarak geciktirilmesi ve süresi içinde tamamlanmaması halinde sözleşmenin maddelerine ilaveten, İdare Müteahide gerekli uyarıyı yaptıktan sonra işi başka müteahidde devretmeye ve daha fazla geciktirmeyi önlemek amacı ile şantiyede Müteahhide ait olan araç, gereç malzemenin kullanılmasına yetki vermeye hakkı olacaktır. Böyle bir durumun vukuu bulunması halinde banka teminat mektubuna el konulup irad kaydedilecektir. 13. Ödemeler: Mukavelenin imzalanmasına müteakip ihale bedelinin %20 u tutarındaki meblağ teminat karşılığı müteahhide avans olarak ödenecektir. Daha sonra inşaatın başlanılacak iş için 15 günlük sürenin sonunda hazırlanacak hakediş raporu doğrultusunda ilğili Müteahhide ikinci ödeme yapılacaktır. Üçüncü ve son ödeme ise gecici kabulun yapılmasını mütekip hazırlanacak hakediş raporu dogrultusunda Müteahhide ödenecektir.

5 14. Kontrolluk: Kontrollük Tatlısu Belediyesi teknik elemanları tarafından yürütülecektir. 15. Şantiye Kuruluşu: Gerekli şantiye kuruluş masrafları elektrik su ve varsa telefon masrafları müteahhide ait olacaktır. Şantiye kuruluşu Tatlısu Belediyesi onayından gececektir. 16. Sigorta: Yangın, yağmur ve fırtınadan doğabilecek zarar ziyana karşı bina şantiye ve malzemelerin tam değerinde muteber bir sigorta şirketine iş süresince ve geçici kabule kadar sigorta ettirilmesi Müteahhide ait olacaktır. 17. Şantiye şefi ve Teknik Personel: Müteahhid inşaatın yürütülmesinden sorumlu ve İnşaat Kontrol Amirliginin onaylayacağı mimar veya inşaat mühendisi bir şantiye şefi veya yardımcısının sürekli şantiyede bulunmasını sağlayacaktır. 18. İş Pogramları: Sözleşmenin imzalanmasından sonra 7 gün içinde Müteahhid ayrıntılı iş programını İnşaat kontrol amirliğine sunarak onayını almakla yükümlüdür. 19.Metraj ve ataşmanlar: Yapılan işler ile ilgili metraj ve ataşmanlar inşaatın devamı boyunca sürekli olarak yapılacak ve istikak raporlarının hazırlanışında bu metraj ve ataşmanlar esas alınacaktır. Metraj ve ataşmanların yapılması Müteahhide ait olacaktır ve kontrol tarafından onaylanılacaktır. 20. İlave işler: İlave işler yaptırılması halinde bu işlerin maliyeti teklifteki birim fiyat analizlerine göre hesaplanacaktır. İşin %20 fazlasını veya eksigini yaptırmaya farkını ödemek veya azaltmak kaydıla İdarenin yetkisi olacaktır. 21. Şavaş Çıkması hali: Şavaş cıkması ve inşaatın aksaması halinde ne yapılacagı taraflarca karara bağlanacaktır. 22. İş sahasının temizlenmesi: İşin sonunda inşaat sahası temiz ve her türlü malzeme atıkları ve pisliklerden temizlenmiş olarak idareye teslim edilecektir. 23. İşin tamamlanması ve Teslimi: İş proje ve şartnamelere uygun olarak tamamlandıktan sonra geçici kabul için İdareye yazılı veya sözlü olarak başvurulacaktır. İdare geçici kabul muamelsini müteakip yapılacak ödemeden kati kabul yapılıncaya kadar %5 teminat tutacaktır. %5 teminat Banka Teminat Mektubu olarak verilecekse Banka Teminat Mektubu süresiz olarak düzenlenecektir.

6 24. Kati Kabul: Kati kabul süresi geçici kabulün kontrollük tarafından onayladığı tarihten itibaren 1 yıldır. Bu süre sonunda Müteahhit yazılı olarak İdareye başvurur ve kati kabulun yapılmasını ister. İdarece atanan kabul heyeti işi 1 yıllık işletme sonrasında inceler ve Kati Kabul Tutanağı düzenleyerek idarenin onayına sunar. 25. Müteahhidin ilişiğinin kesilmesi: Kesin kabul tutanagı idarece onaylandıktan sonra Müteahhidin ilişiği kesilir ve tutulmakta olan %5 oranındaki teminat kendisine iade edilir. 26. Özel Şartlar: a. Müteahhit teklif vermeden önce iş sahasını gördügünü beyan edecektir. b. Tatlısu Belediye Meclisi karar vermeden önce teklif yapan müessese veya müteahhit yaptığı işlerle ilgili referansları belirtilecektir c. Tatlısu Belediye Meclisi (idare) karar vermeden önce uygun görmesi halinde ihaleye katılan geçerli teklif sahiblerini yazılı olarak açık eksiltme usulüyle pazarlığa çağırabilir.

7 TATLISU BELEDİYESİ NE AİT PANAGIA PER. KİLİSESİ TEKLİF KABUL EDİLİR İLAN NUMARASI: KKTC-12-TCKB-01/021 15/06/2012 Genel Tanım: Ofis,Kafeterya ve WC yapımı Tedarik edilecek mallar,özellikleri ve miktarı A B C Sıra No Malzeme İsimleri Ve Özellikleri Miktar 1 Taş duvar : 102 m 2 Projede gösterilen şekilde derzli kum taşından (mevcut yıkılan taşlar önce kullanılacak) imal edilecektir. Dış yüzeylerine sıvı silikon sürülecek içerden sıva yapılacaktır. WC, lavabolarda 220 koduna kadar 15x25 seramik olacak üzeri boyanacaktır. Kafeterya,ofis kısmı sıvanıp üzeri plastik boya ile boyanacaktır 2 58 m2 Çatı: ( 650x900) Yapılmış olan taş duvarın üzerine ahşaptan çatı kurulacaktır. 5x15 ebadında mertekler 50cm ara ile eyime paralel olarak yerleştirilecektir. Yerleştirilen bu merteklerin üzerine 11mm kalınlıgında OSB çakılacaktır. Butun saçaklara 5 cm yüksekliginde parapet olusturlulacak bunun dıs tarafına 18 cm genişliginde kalkan yapılacaktır.hazırlanan bu zemine 3mm 180 gr/m2 polyester takviyeli halı tipi izolasyon yapılacaktır.yapılan ımalatlar kontrol onayına sunulduktan sonra uzeri 5 cm kalınlıgında killi toprak (ıcerısınde tas olmayacak) ile doldurulacaktırve catı tamamalanacaktır. 3 Zemin:(500x710) 36m2 Tas duvarlar ve sıvalar bittikten sonra zemine 10 cm kalınlığında şap dökülecektir.elektrik pis ve temiz su gıderleri bu şap dökülmeden içerisine projedeki gibi yerleştirilecektir.şap tamamlandıktan sonra zemine 35x35 veya buna yakın ölçülerde tas dokusuna uygun kontrolun onayını almıs seramik döşenecektir. 4 WC lavabo: 2 şer adet 2 adet wc ve 2 adet lavabo beyaz renkte ayna ve aksesuarları ile birlikte projedeki gibi yerine yerleştirilecektir 5 Kapı pencere: Pencereler kasaları ahşap görünümlü alımunyum camlar çift cam 3 kapı 3pencere olacaktır.ölçüleri projedeki gibi olacaktır denizlikleri karo mozaikten beyaz olacaktır. Kapılar ahşap görünümlü alimunyumdan imal edilecektir. Kapıların üzerlerinde pencere olacaktır. 6 Elektrik işleri: Elektrik işleri elektrik muh. Onaylayacagı sekilde projedeki gibi yapılacaktır. Kafeterya ve ofis bölümüne 3 lamba bunlar cevreye duyarlı olacaktır.4 adet priz konacak ve giriş kapısının üzerine 1 adet karpuz lamba konacaktır. TATLISU BELEDİYESİ TEL: FAX: TATLISU/G.MAGUSA

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Birnet Ticaret Ltd. Birnet Ticaret Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Gazimağusa dabilişim Sektöründe

Detaylı

SR EK-1 STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĐYETĐ TURĐZM ÇEVRE VE KÜLTÜR BAKANLIĞI RESBĐR KIBRIS TÜRK RESTORANCILAR BĐRLĐĞĐ için TURĐZM POTANSĐYELĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ MALĐ DESTEK

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Pizza Pizza AHMET EREN VE KAMİL GÖKYAY RESTAURANT & CAFE, REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI kapsamında sağlanan mali destek ile DEĞİRMENDERE/PINARBAŞI

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Gazimağusa Belediyesi, Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Gazimağusa da Suriçi Canlandırma Projesi

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma ajansı mali destek programlar

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları kapsamında teknik

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TURİZM ÇEVRE VE KÜLTÜR BAKANLIĞI KITSAB Kıbrıs Türk Turizm ve Seyehat Acenteleri Birliği KITSAB Kıbrıs Türk Turizm ve Seyehat

Detaylı

MAVİ TUR TEKNİK ŞARTNAME ACENTE OTOMASYON

MAVİ TUR TEKNİK ŞARTNAME ACENTE OTOMASYON STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında teknik destek vermektedir. Mavi Tur,

Detaylı

SR Ek 3 Teklif Dosyası Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1

SR Ek 3 Teklif Dosyası Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1 Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1 Söz. Ek-1: Genel Koşullar Bölüm A: İsteklilere Talimatlar 2 Söz. Ek-1: Genel Koşullar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın Proje Adı CEMER KENT EKIPMANLARI SA. TIC. LTD. STI. : İHALEYE DAVET MEKTUBU : Sonsuz Enerji Kaynağı Güneşten Doğa Dostu Enerji Üretim 19/12/2013 1. Sizi aşağıda belirtilen mal /hizmet / yapım işi

Detaylı

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU. Kağıtsız Oda, Kesintisiz Hizmet Projesi Hizmet Alımı İçin İhale İlanı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU. Kağıtsız Oda, Kesintisiz Hizmet Projesi Hizmet Alımı İçin İhale İlanı SR Ek 1 - İlanli Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu Satın Alma Rehberi İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU

Detaylı

SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu

SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu Satın Alma Reh İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU Mal Alımı İçin İhale İlanı Elmaslar İmalat Tıbbi Cihazlar İnş. Taş. İth. İhr. San. ve

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI İZMİR KALKINMA AJANSI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI Referans Numarası: TR31/14/BTD01/0036 SAĞIMDAN ŞİŞEYE SÜTTE KOORDİNASYON VE BİLGİ PAYLAŞIMI PROJESİ MAL

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ. SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu. SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu

1. EKLER LİSTESİ. SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu. SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu Satın Alma Rehberi 1. EKLER LİSTESİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme

Detaylı

Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI

Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI SR Ek-3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI SR Ek-3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan

Detaylı

İhale Dosyası İsteklilere Talimatlar. İhale Dosyası Taslak Sözleşme. İhale Dosyası Bölüm B, Ek-3. İhale Dosyası Bölüm B, Ek-5/a

İhale Dosyası İsteklilere Talimatlar. İhale Dosyası Taslak Sözleşme. İhale Dosyası Bölüm B, Ek-3. İhale Dosyası Bölüm B, Ek-5/a 1 2 3 4 İHALE DOSYASI İSTEKLİ BELGE KONTROL LİSTESİ ve TEKLİF ZARF ŞEMATİK GÖRÜNÜMÜ Bu kontrol listesi Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından, teklif dosyasını hazırlayan isteklilerin belgelerini kontrol

Detaylı

SR Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI

SR Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI TEKLİF DOSYASI 1 Bölüm A: İsteklilere Talimatlar 2 Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI İÇİNDEKİLER Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri o Söz. Ek-1: Genel Koşullar o Söz. Ek-2: Teknik Şartname o Söz. Ek-3: Teknik

Detaylı

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

Prodea Bilgi Teknolojileri LTD. ŞTİ Kurumsal ERP Uygulayıcılarına Yönelik Mobil Süreç Yönetim Paketi Projesi Mal Alımı İhalesi TEKLİF DOSYASI

Prodea Bilgi Teknolojileri LTD. ŞTİ Kurumsal ERP Uygulayıcılarına Yönelik Mobil Süreç Yönetim Paketi Projesi Mal Alımı İhalesi TEKLİF DOSYASI Prodea Bilgi Teknolojileri LTD. ŞTİ Kurumsal ERP Uygulayıcılarına Yönelik Mobil Süreç Yönetim Paketi Projesi Mal Alımı İhalesi TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından

Detaylı

SR Ek 3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI

SR Ek 3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar

Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar TEKLĠF DOSYASI 1 Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar 2 ĠSTANBUL HAZIRGĠYĠM VE KONFEKSĠYON ĠHRACATÇI BĠRLĠĞĠ (ĠHKĠB) AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEK TEKSTĠL VE KONFEKSĠYON SEKTÖRÜ DEĞER ZĠNCĠRĠ PROJESĠ

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU TEKLİF DOSYASI 04.10.2013Sayın: İHALEYE DAVET MEKTUBU YETKİLİ Proje Adı: Bilişim Teknolojileri Akademisi 1. Sizi aşağıda belirtilen hizmet işi alımı için teknik teklif ve fiyat teklif(ler)i vermeye davet

Detaylı

Đnşaat Đşi için ihale ilanı

Đnşaat Đşi için ihale ilanı Đnşaat Đşi için ihale ilanı Tekinler Dış Ticaret Ltd.Şti. Çukurova Kalkınma Ajansı Đktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad.

Detaylı

TR10/12/BTK/0038. "Mobil Teknoloji Geliştirme Laboratuvarı. Hizmet Alım İhalesi

TR10/12/BTK/0038. Mobil Teknoloji Geliştirme Laboratuvarı. Hizmet Alım İhalesi SR Ek 3 - Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI TR10/12/BTK/0038 "Mobil Teknoloji Geliştirme Laboratuvarı Projesi" Hizmet Alım İhalesi Bölüm A: İsteklilere Talimatlar ) Kalkınma Ajansıarı Tarafından Mali Destek

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU Mal Alımı için ihale ilanı Martest Analiz Laboratuvarları Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Dicle Kalkınma Ajansı KOBİ Mali Destek Programı kapsamında sağlanan

Detaylı

SAYGILI DEMĐR ĐNŞAAT, TURĐZM, OTOMOTĐV, TARIM ÜRÜNLERĐ ĐTHALAT, ĐHRACAT SANAYĐ VE TĐCARET LĐMĐTED ŞĐRKETĐ

SAYGILI DEMĐR ĐNŞAAT, TURĐZM, OTOMOTĐV, TARIM ÜRÜNLERĐ ĐTHALAT, ĐHRACAT SANAYĐ VE TĐCARET LĐMĐTED ŞĐRKETĐ SAYGILI DEMĐR ĐNŞAAT, TURĐZM, OTOMOTĐV, TARIM ÜRÜNLERĐ ĐTHALAT, ĐHRACAT SANAYĐ VE TĐCARET LĐMĐTED ŞĐRKETĐ SAYGILI RÖMORK KAPASĐTE ARTTIRMA VE MODERNĐZASYON PROJESĐ KAPSAMINDA SĐLĐNDĐR BÜKME TEZGÂHI ALIMI

Detaylı