KONYA İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA AMİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ Kuruluş,Görev ve Çalışma Esasları Belediye Meclis Kararı: / 43 BÖLÜM - I AMAÇ -

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONYA İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA AMİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ Kuruluş,Görev ve Çalışma Esasları Belediye Meclis Kararı: 30. 07.1999 / 43 BÖLÜM - I AMAÇ -"

Transkript

1 KONYA İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA AMİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ Kuruluş,Görev ve Çalışma Esasları Belediye Meclis Kararı: / 43 BÖLÜM - I AMAÇ - KAPSAM - BAĞLILIK AMAÇ: Madde 1- Bu yönerge Konya İtfaiye Müdürlüğü Zabıta Amirliği' nin Kuruluş,Görev ve çalışma Esaslarını düzenler. KAPSAM: Madde 2- Bu Yönerge Konya İtfaiye Müdürlüğü Zabıta Amirliği'nin tüm görev yetki ve sorumluluklarını kapsar. BAĞLILIK: Madde 3- İtfaiye Zabıta Amirliği Konya İtfaiye Müdürünün yetkili kıldığı Müdür Yardımcısına bağlıdır. BÖLÜM - 2 GÖREY - İŞ İLİŞKİLERİ VE KURULUŞ İTFAİYE ZABITA AMİRLİĞİNİN GÖREVLERİ: Madde 4- İtfaiye Zabıta Amirliği 1580 Sayılı Belediyeler yasasının 15.maddesi 22.fıkrasına 3030 sayılı Büyükşehir Belediyeler yasasının 6 maddesinin (e) ve (m) fıkralarına, diğer yasalara, Bakanlar kurulu kararlarına, Bakanlık Genelgelerine, Belediye Meclisi ve Encümen kararlarına, Başkanlık ve İtfaiye Müdürlüğü emirlerine uygun olarak, 1-95/7477 karar sayılı Kamu Binalarının Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, bu binaları incelemek, alınması gereken tedbirleri belirlemek, konuyla ilgili raporlara düzenlemek, 2- Kamu kurumlarının talepleri doğrultusunda istenilen yerlerde yangın tedbir araç ve gereçlerinin yeterli olup, olmadığını ine elemek, komi ya ilişkin raporlar düzenlemek, ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesini sağlamak,. 3~ Sıhhi ve gayri sıhhi işletmelere çalışma ruhsatı ve kuşat ruhsatı verilme aşamasında bu iş yerlerini incelemek, gerekli önlemleri aldırmak, konuya ilişkin raporları düzenlemek, 4- Kent genelinde genel denetimler yaparak yangın önlem araçlarının ve yangın tedbirlerinin devamlılığını sağlamak, 5- Konuyla ilgili şikayetleri değerlendirmek, şikayet konusu yerleri incelemek, rapor tanzim etmek, gereği için ilgililere iletilmesini sağlamak, 6- Yangın söndürme araç ve gereçleri satışı yapan ticari işletmeleri denetlemek,konuyla ilgili diğer İtfaiye Müdürlüğü birimleri ile iş ilişkisi kurmak, 7- Lüzum görülen hallerde yangın çıkan yerlerin durumu ve yangın sebebi hakkında ilgili kuruluşlarca bilgi ve kanaatlerine başvurulabilir. Bu durumda bilirkişi sıfatı ile görev yapmak, adli ve idari makamlara rapor vermek, 8- İtfaiye Müdür ve bağlı bulunduğu Müdür Yardımcısını konuyla ilgili vereceği diğer görevleri yapmak, KURULUŞ: Madde 5-1-) İtfaiye Zabıta Amiri, 2-) İtfaiye Zabıta Memurları, YETKİLERİ : Madde 6- a) Yetkilerinin kaynağı 486 Sayılı Kanunla bunu değiştiren 1608 ve 2575 Sayılı Kanun ve bunların uygulanmasına ilişkin yönerge hükümleri, 1580 Sayılı Belediyeler Kanununun 104. maddesi ve 3030 sayılı yasanın 6/A maddesi Belediye Meclisi ve Belediye Encümen kararlarıdır. b) Kent içindeki gerçek ve hukuki şahıslara ait işyerlerini, pasajları, sinema, tiyatro, eğlence yeri gibi toplumun barınacağı yerleri, emir, istem, şikayet üzerine denetleyeceği gibi kendiliğinden de kontrol eder. Ancak bu kontrollerde ceza usulü hükümleri saklıdır. BÖLÜM - III GENEL İLKELER VE TAKIMLAR ZABITA AMİRİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUĞU Madde 7- a) Planlama- programlama: Amaca ulaşmak için çalışma plan ve programları hazırlama, Yetkisi içinde olan plan programlan onaylamak,yetkisi dışında.kalanları üst kademelere onaya sunmak, b) Düzenleme: l- İşle ilgili hizmet boşluklarının veya girişim eksikliklerinin olup olmadığını araştırmak, bunları giderici tedbirler almak, 2- İşin görülmesi için araç, malzeme ve personelin zamanında teminini sağlamak için üst makamlara konuyu arz etmek, İşle ilgili çalışma safhalarını gözden geçirip, tesbit etmek ve bunlara uyulmasını sağlamak, c) Koordinasyon : l- Görev öncesi veya görev sırasında hangi birimler ile doğrudan doğruya veya dolayla, ilişkiler kurulması gerektiğini ve bu ilişkilerin kapsamını tesbit etmek,

2 d) Uygulamalı Yönetim: 1- Görevi zamanında ve amaca uygun sonuçlandırmak, 2- Asil görevle ilgili yazışma, görüş alma "OLUR" çıkartma gibi yan görevleri de yapmak, e) İzleme Denetleme Değerlendirme: 1- Uygulamayı zaman zaman denetlemek, eksik ve aksaklıkları giderici tedbirler almak, 2- Çalışma sonuçlarını değerlendirmek, ortaya çıkan problem varsa çözümlemek veya çözüm için üst kademeye sunmak, f) Bilgi vermek: l- Görevin yapılışından veya sonuçlandırılmasından bir üst kademedeki yöneticiye ve diğer ilgili ve yetkililere devamlı bilgi vermek, g) Yöneticisi olduğu birimi gereken yerde temsil etmek, h) Bu çalışmalarda yasaların ana ilkelerinden kesinlikle ayrılmamak, BÖLÜM - IV KONYA İTFAÎYE MÜDÜRLÜSÜ ZABITA PERSONELİNİN GÖREVLERİ İTFAİYE ZABITA AMİRİ : Madde 8- a) Bağlı bulunduğu makam : İtfaiye Müdürünün yetkili kılacağı Müdür Yardımcısı, b) Direktif vereceği personel : İtfaiye Zabıta Memurları, c) Görevleri : 1- Kendisine havale edilen evrakları, birim evrak kayıt defteri'ne kaydını sağlamak, incelenmesi istenilen işyeri evraklarını,bölgelere (semtlere) göre tanzim etmek, 2- İncelenmesi istenilen işyeri evraklarını, bölgelere(semtlere) göre tanzim etmek, 3- personelin çalışma şekil ve süresine göre günlük görev çizelgesini hazırlamak, 4- Ekiplerin görev dağıtımını yapmak, 5- Ekip raporlarını incelemek, değerlendirmek, onaylamak ve onaylattırmak, 6- Çalışma odasının temizliğini düzenini sağlamak, sağlatmak, 7- Ekip çalınmalarını izlemek, denetlemek, 8- Çalışma sonuçlarını aylık istatistikler halinde hazırlamak, hazırlatmak, 9- Birimi ile ilgili konularda İtfaiye Müdürlüğü'nün diğer birimleri ile iş ilişkisi kurmak, 10-Çalışma alanına giren diğer konularda, İtfaiye Müdür ve bağlı bulunduğu Müdür Yardımcısının vereceği emirleri yerine getirmek, 11-Tüm bu görevleri planlı, programlı bir şekilde yerine getirmek, d) Sorumluluğu : Kendisine verilen yetkiye rağmen yukarıda belirtilen görevleri yapmamak, eksik, geç veya yanlış yapmaktan dolayı İtfaiye Müdürü ve bağlı bulunduğu Müdür Yardımcısına karşı sorumludur. İTFAİYE ZABITA MEMURLARI : Madde 9- Bağlı bulunduğu makam : İtfaiye Zabıta Amiri Görevleri : 1- Amirince havale edilen evraklarda belirtilen işyerlerini, evrak niteliği doğrultusunda incelemek, 2- Konuya ilişkin raporları düzenlemek, 3- Çalışma planı ve istatistik cetvellerinin tanziminde amirine yardımcı olmak, 4- Verilen görevi zamanında yerine getirip,sonuçtan amirine bilgi vermek, 5- Evrak kayıt, tanzim ve dağıtımında amirine yardımcı olmak, 6- Amirinin vereceği çalışma alanı içerisine giren diğer emirleri yerine getirir, o) Sorumluluğu: Yukarıda belirtilen görevleri yapmamak, geç, eksik yada yanlış yapmaktan dolayı Zabıta Amirine karşı sorumludur. BÖLÜM - V ÇALIŞMA ŞEKİL, SÜRE VE ÇALIŞMALARINA ESAS YASA, YÖNETMELİK, KARAR, TEBLİĞ VE EMİRLER MADDE 10- İtfaiye Zabıtası en az iki kişilik ekipler halinde, İtfaiye Amiri tarafından düzenlenip, Müdürlükçe onaylanan bir plan ve görev listesine göre çalışır. İTFAİYE ZABITASININ ÇALIŞMA SÜRESİ : MADDE 11- Gerek görülen durumlarda ve İtfaiye Müdürü'nün emirleriyle bir ekip 24 saat nöbetçi kalır. Bu nöbet sırası ve saatleri İtfaiye Müdürlüğünce düzenlenir. MADDE 13- A- Çalışmalarına esas yasa, yönetmelik, karar, tebliği ve emirler: Sayılı ilgili hükümleri, Sayılı Belediyeler Yasası Hükümleri, Sayılı Sivil Savunma Kanunu ve Sayılı tatilleri, Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, Sayılı İmar Kanunu, 6- İtfaiye Zabıta Yönergesi,

3 7-95 / 7477 Sayılı Yönetmelik, 8- Patlayıcı Maddeler Talimatnamesi, 9- İmar Yönetmeliği, 10-Konuyla ilgili Kanun Hükmündeki Kararnameler, 11-Konuyla ilgili Bakanlık Tebliğleri, 12-Konuyla ilgili Belediye Meclisi ve Encümen Kararları, 13-Konuyla ilgili Başkanlık "OLUR" ları. MADDE 14- İtfaiye Zabıtasının işyerlerinin özelliklerine nitelik ve aldıracağı araç, gereç ve tedbirler: A- BİRİNCİ SINIF GAYHİ SIHHİ MÜESSESELER : l- Yangın Alarm Sistemi, 2-Yeteri kadar yangın söndürme cihazı, 3-Gerekli hallerde kargir bölmeler,ısıtma sistemi (Kalorifer kazan dairelerinden) Fuel-oil veya kömür ise ayrı kömürlük, Fuel-oil tankı ile brülör arasında mesafe yoksa kargir duvar, 4- Tahliye kapısı (insanların ve malzemenin yangın esnasında tahliye olabilmesi için) 5- Elektrik tesisatının düzenli oluşu, 6- Hava gazı, LPG gazı kullanımında alınacak tedbirler, 7- Sosyal Tesisler için(yatakhane,yemekhane, lokal gibi bölümlerde) alınacak tedbirler, 8- Baca durumu, 9- Meskun mahallere yakınlığı nedeniyle iş yerin durumu. ÜÇÜNCÜ VE İKİNCİ SINIF G.S.M. LERDEN A- GRUBU 1- Tuğla ve Kremit Fabrikaları, 2- Prefabrik konut malzemeleri, gazbeton yapı elamanları imalathaneleri volkanik taş işleyerek elde edilen hafif malzeme fabrikaları, 3- Değirmen taşı ve bileğ taşı atölyeleri, 4- Alçı,kireç,tebeşir,kuvars ve benzeri değirmenleri, 5- Çakıl, kum,curuf, çimento ve benzeri maddelerden yapı yalıtım, döşeme vs malzemeleri imal yerleri, 6- Mermer Atölyeleri, 7- Mozaik ve karo imal yerleri (Beton karo), 8- Taş ocakları, 9- Maden cevheri depoları, 10-Baz üretim yerleri, 11-Sırlı, sırsız, çanak, çömlek, küp ve benzeri toprak mamulleri imalathaneleri, 12-Çini atölyeleri, 1- Elektrik tesisatın düzenli oluşu, 2- Yeteri kadar yangın söndürme cihazları, 3- Kullandığı ısıtıcıya göre ayrı bir bölme, ÜÇÜNCÜ VE İKİNCİ SINIF GSM LERDEN B- GURUBU 1- Elektromekanik ve madeni eşya imal yerleri, 2- Matbaa ve baskı yerleri, 3- Kurşun ve kalaydan klişe ve harf gibi malzemenin imal edildiği.. 4- Plastik, plaksiğlas, plaester vb. maddelerden oyuncak, reklam levhaları yapan yerler, 5- Mum ve bal mumu üretim yerleri, 6- Tarak imal eden yerler, 7- Tıbbi müstahzarat laboratuarları, 8- Zamk ve yapıştırıcı madde imal yerleri, 9- Deterjan imal yerleri, 10- Akü tamir yerleri, 11-Sentetik elyaf üretim yerleri, 12-Film halindeki plastikten torba yapan yerler, 13-Fotoğraf malzemeleri imal yerleri, 14-Kolonya ve parfümeri imal yerleri, 15-Süngerden mamul eşya üretim yerleri, 16-Suni çiçek yapım, yerleri (Naylon) 17-Düğme imal yerleri, 18- Plastik toka, küpe ve benzeri (Bujiteri)imal yerleri, 19- Zirai ilaçlar satış yerleri, 1- Yeteri kadar yangın söndürme cihaz, 2- Elektrik tesisatının düzenli oluşu, 3- Akaryakıt yada ürünleri kullanılıyorsa bölme, 4- Çabuk alev alır maddeler için çelik dolap,

4 5- Tahliye kapısı, 6- Isıtma ile ilgili tedbirler. İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ SINIF GSM DEN C-GRUBU 1- Temizlik tozu imal yerleri, 2- Cam mamulleri imal yerleri, 3- Yastık - minder imal yerleri, 4- Hidrofil pamuk üretim yerleri, 5- Mobilya döşeme atölyeleri, 6- Oto döşeme atölyeleri, 7- Yün-Tiftik yıkama ve satış yerleri, 8- Konfeksiyon atölyeleri, 9- Fırça imal yerleri, 10-Kumaş artıklarından yün imal yerleri, 11-Deri eşya imal yerleri, 12-İşlem yapılmayan deri depolan, 13-Ayakkabı imal yerleri, 14-Sicim-Halat üretim yerleri, 15-Dokuma tezgahları, 16-Balata imal yerleri, 17-Kağıttan defter vb. üretim yerleri, 18-Şapka ve keçe imal yerleri, 19-Halı-elbise yıkama ve temizleme yerleri, 20-Tiftik ve yapağı yerleri, 1- Yeteri kadar yangın söndürme cihaz, 2- Elektrik ve ısınma tesisatı 3- Tahliye kapısı, 4- İstifleme, artıkların korunması, 5- Artıklar için bölme, ÎKÎNCÎ VE ÜÇÜNCÜ SINIP GSM DEN D-GRUBU 1- Akaryakıt istasyonları, 2- LPG satış yerleri, 3- Özel izin (LPG icin)isteyen işyerleri, 1- Halkın yaşantısını etkilememe, 2- İtfaiye araçlarının kolayca girebileceği bir yer, 3- Yeteri kadar yangın söndürme cihazı, 4- Elektrik tesisatı, 5- Gaz sirkilasyonu, 6- Isınma sistemi, 7- Bölmeler, İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ SINIF GSM DEN E-GRUBU 1- Odun kömür satış yerleri, 2- Torba yalat üretim yerleri, 3- Kereste satış yerleri, 4- Mobilya imal yerleri, 5- Hurdacılar (Demir ve Oto), 6- Ağaç işleri imal yerleri ( Doğramacı, marangoz, iskeletçi, oymacı), 7- Saz imal yerleri, 1- Yeteri kadar yangın söndürme cihazı, 2- Çevreyi etkilememe, 3- Elektrik tesisatı, 4- Sanayi dışında,kereste satışı yapılmaması, 5- İnşaat malzemesi satış yerlerinde kereste satılmaması. MADDE Likid Gaz Depolarının Tabi Olacağı Hükümler: a) Likid petrol gazı tüplerinin depoları mutlaka MESKUN yerler dışında müstakil parseller üzerinde inşa edilmesi, bodrumsuz ve inşaat seviyesinden en az 50 cm. yüksek zeminli ve hafif tip çatılı binalarda olur, b) Likid petrol gazı tüpleri depo ve dolun, yerleri işyerlerinden okul, cami ve benzinliklerden en az 500 metre uzaklıkta bulunacaktır, c) Depolara su sızması, çatı akması ve rutubet bulunmamasının önlenmesi gereklidir,

5 d) Tüpler depolarda zeminlerden en az 20 cm,yükseklikte ahşap ızgaralar üstüne istif edilir, sıralar arasında ahşap çıtalar bulunmalı ve her sıra arasında birer metre boşluk bırakılmamalıdır. Boş tüpler dolu tüplerden ayrı bir bölmede istif edilmeli yada aralarında en az iki metre mesafe bulunmalıdır, e) Depolarda her türlü ısı cihazı kullanmak yasaktır. Depolarda hava sirkilasyonu sağlanacak, elektrik tesisatı antigron olacak priz ve anahtar gibi kumanda sistemi gömme ve kapaklı olacak, birikmesi muhtemel gazların dışarıya atılması için zemine yalan olarak yerleştirilen yeteri sayıda aspiratör bulunacaktır, f) işyerinde yangın tedbiri olarak yeteri sayıda karbondioksitli cihaz ve kanca bulundurulur, 2- Likid gaz dolum tesisleri de depoların haiz olduğu niteliklere haizdir, 3- Likid Petrol Gazı Tüpleri Satış yerlerinin tabi olacağı hükümler : a) Şehir içerisindeki tüp satış yerlerinde tüpün dışındaki eşyalar ayrı bir bölmede bulundurulur, b) Sanayi tipi tüp bulundurmak yasaktır, c)tüp satış yerlerinde, kalorifer dışında ısıtma aracı yada tesisi bulundurulamaz, tüpler kalorifer radyatörlerinden uzakta bulundurulur, d) Tüplerin TSE ye uygun olması şarttır, e) Tüp satış yerleri, eğlence yerleri, pasajlar, otel ve pansiyonlar, lokaller, düğün salonu, lokanta, kahvehane, kahvehane niteliğini taşıyan çay ocakları, camiler, yanıcı ve parlayıcı maddeler ile karpit ve benzeri maddelerin depo veya satış yerleri, kaynak işi yapan işyerleri altında yada bitişiğinde açılamaz, açılmış olanların aynı amaçla kullanmak üzere devrine hiç bir suretle müsaade edilemez, işletme ruhsatı yenilenmez veya uzatılamaz, f) Tüp satış yeri (E) bendinde bahsedilen işyerlerinden önce kuşat ve ruhsatını almış, o bölgede faaliyete geçmiş ise, bu defa da (e) bendindeki işyerleri tüp satış yeri yanında, altında, üstünde açılmasına müsade edilemez. Ancak bu işyerlerine daha önceden kuşat ve ruhsat verilmiş ise, bu küşat ve ruhsatın yenilenmesine veya devrine şartlarını koruduğu takdirde müsaade edilir, g) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay sonunda Likit Petrol gazı satış bayileri, satış yerlerinde tüp bulunduramazlar, 6 ay bitiminde (e) ve (f) bendleri yürürlükten kalkar, h) Tüp satış yerlerinde hiç bir surette tüpten tüpe dolum yapılamaz, ı) Tüp satış yerleri, itfaiye aracı ve can kurtaran araçlarının kolayca girip çıkabilecekleri cadde ve sokak üzerinde olmak zorundadır, i) Gaz birikmesine müsait bodrumlarda veya merdivenle girilen zemin üst asma katlarda, tüp kazaları veya yangın halinde, toplumun rahatlıkla tahliyesine imkan verecek genişlikte çıkışı olmayan apartmanların altında, evlerin yada apartmanların giriş kapıları bitişiğinde ve bir kaç evin tahliyesini engeller vaziyette, çıkmaz sokaklar girişinde tahliyeyi engelliyorsa bayilik açılamaz, j) Birikmesi muhtemel gazların dışarı atılmasını sağlamak amacıyla zemine yakın yerlere bir yada daha fazla aspiratör konulur, k) Genelde karbondioksiti olmak üzere yeteri kadar yangın söndürme aleti istenilir. Elektrik tesisatının antigron tesisatı olmak şartı aranır, 4- Her türlü eğlence Yerleri, Oteller, Dershaneler, her türlü yerleri, Pansiyonlar, Lokaller, konaklama tesisleri ve benzer yerlerin tabi olacağa hükümler: a) Gerekli yancın tedbirleri aldırtılır, yeteri kadar yangın söndürme cihazı istenilir, b) İmar Yönetmeliğinin yancın merdivenleri ve yangın çıkışları ile ilgili madde hükümlerine uyulur. 5-Bodrum katlarda bulunup da 12 kilogram Likitgaz tüpü kullanmak zorunda olan işyerlerinin tabi olacağı hükümler: a) Gerekli yangın önleme ve tahliye tedbirleri aldırılır, b) Bodrum katlarda bulunan işyerleri en çok 4 adet 12 kğ.lık likit Petrol gazı tüpü bulundurulabilir. Tüplerin hepsine birden yalnızca l adet yedek tüpü bulundurmak zorundadır, c) Küplerin semin katta bulunması, hava sirkilasyonunun sağlanması halinde bu sayı altıya kadar artırılabilir. (Tüpten ocağı bağlantı bakır boru olur.) d) Tüpler merdiven altlarına, kapı önlerine yada tahliyeyi engelleyecek yerlere konulamaz, e) İkiden fazla sanayi tüpü kullanmak isteyen işyerleri özel izne tabidir, f ) 2 den fazla sanayi tipi likit gaz tüp kullanmak isteyip de özel izne tabi olan işyerlerine şu nitelikler aranır: l- Zemin ve teras kat arasında faaliyet gösteren işyerlerine sanayi tipi bütangaz kullanma izni verilmez, 2- Zemin katlardaki işyerlerinin ana caddeden başka cephesi olmayan yanlarında alt ve üst katlarında sinema tiyatro, geçe kulübü, cami, yurt, bar, pavyon, okul, pansiyon gibi toplumun barındığı işyeri bulunan yerlere 2 den fazla bütangaz tüpü kullanma izni verilmez, 3- Sanayi tipi bütangaz tüplerinin bulunduğu yerler, bina giriş ve çıkış yerlerine emniyetli bir uzaklıkta olmalıdır, 4- Sanayi tüpleri saç yada kargir bir bölme içerisinde bulundurulur. Bu bölmede tabandan hava, alcımı sağlayacak şekilde belirli aralıklarla açık bırakılmalı, yada aspiratör takılmalıdır, 5- Sanayi tüplerinin konulduğu yerlerin en az 3 metre yakınında kolay tutuşabilen madde ve malzemeler (Ot, talaş, paçavra,üstübü) ve yakıtlar (yağ, benzin, mazot) bulundurulamaz, 6- Gerek kullanma donanımına bağlı gerekse yedekte bekletilen sanayi tüpleri çarpma veya başka nedenlerle devrilmemeleri için zincir veya kelepçelerle bulundukları yere tespit edilmelidir, 7- Sanayi tüpü bütangaz tüpleri bulunduğu yerdeki elektrik tesisatları kıvılcım oluşturmayan türde yapılmış olmalıdır. Elektrik anahtarları yerden en az 2 metre yükseklikte ve bölmenin dışı yüzünde bulunmalıdır, 8- Sanayi tipi tüpler, bulundukları yerden cihazlarla bağlantıları madeni borularla yapılmalıdır ve ana bağlantı borusunda ayrıca bir açık kapama valfı bulunmalıdır, 9- Tüplerin depolandığı bölgelerde, aydınlatma amacı ile kibrit,çakmak gibi tutuşturucu araçlar kullanılmamalı,

6 sigara içilmez, ateşle yaklaşılmaz gibi uyarı levhaları kolay görülebilecek ve okunabilecek yerlere aşılmalıdır, 10-Tüplerin bağlantı kısımlarında gaz kaçağı kontrolü sabun köpüğü ile yapılmalıdır, 11-Kullanılacak sanayi tüpleri TSE 55 de bahsi geçen özelliklere uygun olmalıdır, 12-Kamu ve özel işyerlerinde yukarıda belirtilen kurallara uyma koşulu ile ihtiyaca göre en çok 4 asıl 4 yedek olmak üzere toplam 8 adet 48 kğ.lık sanayi tipi bütangaz tüpü kullanma izni verilir, 6- Fırın, Lokanta,Yemek Fabrikaları ve Benzeri işyerlerinin Baca Durumları: a) Her türlü fırın bacaları kargir ve binanın mimari projesinde gösterilen bacaları olacaktır. Halen ruhsat almış olanlar, mümkün olduğunca yol cephesinde olmamak kaydı ile galvanizli saç ve üstü izalasyonlu olacaktır, b) Lokanta, pastane, yemek fabrikaları ve benzeri işyerlerinde bulunan davlumbaz bacaları, bina dışı kısmında ve beton yüzeyden geçmek kaydıyla çatı üzerine kadar ahşap satıhlardan geçmemek şartıyla galvanizli saçtan yapılmasına müsaade edilecektir, c) Bu tür bacalar, her dört ayda bir temizlettirilmeli, paslanan ve çürüyen kısımlar yenilenmelidir, d) Bu tür bacaların,mutfak yada tuvalet veya benzeri müştemilat penceresi açılan,aydınlık boşluklarından çıkarılması yasaktır. Ancak herhangi bir pencere açılmıyorsa, aydınlık boşluğundan bu tür bacalar çıkarılabilecektir, e) Bu tür bacaların, çatıdan geçtiği kısımlarda ahşap kısmı temas zorunda olması halinde, ahşap kısım ile baca arası kargir yada kolon bir saçla tecrit edilmelidir, 7- Mobilya imal yerleri, kapı pencere doğrama atölyeleri, iskelet atölyeleri, 5 Hp den fazla motor kullanan her türlü ağaç işleri imal yerleri'nin tabi olacağı hükümler: a) Gerekli yangın önleyici tedbirleri aldırtılır, b) Yeteri kadar yangın söndürme cihazı aldırtılır, c) Elektrik tesisatı d) Tahliye imkanları için kapı, e) Belediye encümen kararı hükümleri uygulanır. 8-Oto Kaporta boya yerleri -Garaj ve oto alım-satım yerlerinin tabi olacağı hükümler: a) Oto kaporta boya işleri bir arada yapılamaz.yapılması halinde ikinci arasında saç yada kargir bir bölme yapılır, b) Garajların ve oto galerilerinin giriş ve çıkış kapıları ayrı olur, 9- Kağıt, Hurda, Pamuk,Yün ve Üstübü Depoları'nın tabi olacağı hükümler: a) Müstakil kargir binalarda, kapı ve pencere yönüyle diğerleri ile ilişkisi olmayan müstakil katlarda ve kargir ve zemin bodrumlarda açılabilir, b) İtfaiyenin kolayca girip,çıkabileceği ve müdahale edebileceği bir yerde olması, c) Elektrik tesisatının antigron olması, d) Kalorifer hariç ısıtıcı kullanılmaması (Yazıhane kısmı hariç), e) Yeteri kadar yangın söndürme cihazı bulundurmak, MADDE 16- itfaiye Zabıtası'na giriş, adaylık, kadroya geçiş, terfi ve tecziyeleri Devlet Personel Yasası hükümleri uyarınca yapılır, MADDE 17- İtfaiye Zabıta Amirliği personelinin kıyafeti Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Konya İtfaiye Müdürlüğünce belirlenir. MADDE 18- Bu yönerge Belediye Meclisi'nce onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. MADDE 19- Bu yönergeyi İtfaiye Müdürü yönetir.

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Gençlik ve Spor Genel

Detaylı

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE ANKARA 2013 (BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR) II T.C MİLLÎ SAVUNMA

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGINDAN KORUNMA VE İTFAİYE TEŞKİLATININ ÇALIŞMALARI YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGINDAN KORUNMA VE İTFAİYE TEŞKİLATININ ÇALIŞMALARI YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGINDAN KORUNMA VE İTFAİYE TEŞKİLATININ ÇALIŞMALARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,İlkeler, Esaslar Amaç Madde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi ANKARA 2009 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği

Detaylı

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Kuşadası

Detaylı

T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler, Binaların Kullanım Ve Tehlike Sınıfları BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT BĠNA VE TESĠSLERĠN YANGINDAN KORUNMASI YÖNERGESĠ ANKARA 2009

DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT BĠNA VE TESĠSLERĠN YANGINDAN KORUNMASI YÖNERGESĠ ANKARA 2009 DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Savunma Sekreterliği DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT BĠNA VE TESĠSLERĠN YANGINDAN KORUNMASI YÖNERGESĠ ANKARA 2009 DEVLET HAVA EYDANLARI

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1.1 Genel hükümler 1.1.1

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937 5243 BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 19/12/2007 No : 26735 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler,

Detaylı

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 9 Eylül 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27344 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15316 Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması;

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TEMMUZ 2002 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER, TANIMLAR, BİNALARIN KULLANIM SINIFLARI VE BİNA TEHLİKE SINIFLANDIRMASI SAYFA NO BİRİNCİ BÖLÜM :

Detaylı

Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları

Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları Resmi Gazete 19 Aralık 2007 Çarşamba Sayı : 26735 Resmi Gazete 9 Eylül 2009 Çarşamba Sayı : 27344 BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 5243 BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/6/1958 No : 7126 14/2/1985 No : 3152 13/12/1983 180 sayılı

Detaylı

AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ NĠSAN 2013 1 BĠRĠNCĠ KISIM AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ

Detaylı

BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK

BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK 5243 BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/6/1958 No : 7126 14/2/1985 No : 3152 13/12/1983 180 sayılı

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 2007/12937 KARAR SAYILI BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK RESMİ GAZETE TARİH : 19 ARALIK 2007 ÇARŞAMBA SAYI : 26735 19 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26735 YÖNETMELİK Karar Sayısı

Detaylı

YÖNETMELİK. M. BAŞESGİOĞLU B. YILDIRIM N. ÇUBUKÇU N. EKREN Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı V.

YÖNETMELİK. M. BAŞESGİOĞLU B. YILDIRIM N. ÇUBUKÇU N. EKREN Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. 19 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26735 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2007/12937 Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1/11/2007

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15316 Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Bayındırlık

Detaylı

SEKİZİNCİ KISIM Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması

SEKİZİNCİ KISIM Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması SEKİZİNCİ KISIM - Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması SEKİZİNCİ KISIM Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Tehlikeli maddeler ile ilgili olarak uygulanacak

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ SAĞLIK BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1-Bu Yönergenin

Detaylı

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18916 (Mükerrer) Yönetmelik

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır.

Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır. PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18916 (Mükerrer) Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ / /.. YÖNERGE İdari ve Mali İşler Daire Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Namık Kemal Üniversitesi'nin,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 09.05.2012 Sayı : 65496 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 12/6/2002-2002/4390 Resmî Gazete : 26.7.2002/24822 DİKKAT (!) : Bu Yönetmelik, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı B.K.K.

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi : 26.07.2002 Resmi Gazete Sayısı : 24827 (asıl) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI Amaç Bu iç düzenlemenin amacı; Et Kombinası Müdürlüğü ne ait her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarımı, yapımı, işletimi,

Detaylı

T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1)Bu yönetmelik, Silivri Belediyesi sınırları içinde ikamet eden, oturan, bulunan

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ I. KISIM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar)

KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar) KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar) MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı; 5393 Sayılı Belediye

Detaylı