bilkent ten sonra... Ö renme h z m n hiç düflmedi i bir kariyer hayal ediyorum. Ifl lay Bardak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "bilkent ten sonra... Ö renme h z m n hiç düflmedi i bir kariyer hayal ediyorum. Ifl lay Bardak"

Transkript

1 bilkent ten sonra... Ö renme h z m n hiç düflmedi i bir kariyer hayal ediyorum. Bankac l k ve Finans Bölümü ndeki e itimini 2002 de tamamlayan Ifl lay Bardak, Peppers & Rogers da dan flman. Ifl lay Bardak, her bireyin kendi patronu olabildi i ve bilgiye dayal iflleyen sistemlerin daha verimli sonuçlar do urdu unu, yönetici konumuna ulaflmak gibi hedeflerin ça n gerisinde kald n düflünüyor. Bu fikrine uygun, küresel bak fl aç s na sahip ortamlarda çal flmay amaçlad n, bu u urda ilk ad m n Peppers & Rogers a girerek att n belirtiyor. Bardak, daha önce Koçbank ta Ürün Yönetimi, Fortis de Ürün Gelifltirme ve Müflteri liflkileri Yönetimi bölümlerinde çal flm fl. Ifl lay Bardak Bankac l k ve Finans 2002 Bire bir pazarlama kavram n n öncülerinden oldu una inand Peppers & Rogers da, müflterilerin kârl bir model yakalayabilmesini sa layacak stratejik planlama, kurumsal yap ve teknolojik konumla ilgili projelerde görev al yor. Projelerin temelini, müflteri dilimi modeli ve stratejilerinin belirlenmesi, müflteri hayat döngüsü ve temas noktalar n n incelenmesi, sadakat programlar n n oluflturulmas, bire bir pazarlama yap lar n n kurulmas, bu amaçlar için bilgi toplanmas ve yönetimi oluflturuyor. Üniversitede hem Frans zca hem ngilizce ö renmifl olmas n n kendisini birçok noktada avantajl k ld n düflünen Bardak, bir Bilkent Üniversitesi mezunu olarak ifl hayat nda büyük bir özgüvenle ilerledi ini söylüyor. Bardak, bölüm derslerindeki genifl yelpazenin, karar verme süreçlerinde esneklik sa lad n n alt n çiziyor. Üniversitenin sosyal olanaklar na ayr bir paragraf açmak gerekti ini düflünen Bardak, kiflili ine büyük katk lar oldu una inand Radyo Bilkent hakk nda flunlar dile getiriyor: Radyo Bilkent te 4,5 sene görev ald m. Hayat n bütününde kullanabilece im getirileri oldu radyomun: s cak dostluklar, ekip ruhu, sorumluluk alma iste i, ait olma duygusu... O dönemde edindi im tecrübelerin meyvesini halen topluyorum. Bütün ifl görüflmelerinde bu deneyimlerim bana puan kazand rd. Bardak, sosyal hayat nda benzer ad mlar mezuniyetten sonra da atm fl. Bilkent Üniversitesi Mezunlar Derne i nin (B LMED) yönetim kurulunda. B LMED ailesinde olmaktan büyük heyecan duyuyor. 30

2 Yurtd fl ndaki ifl ortamlar nda Bilkentlilerle karfl laflmak çok keyifli. Erman Balç k, Almanya da Siemens AG nin genç yaz l m mühendislerinden. Bilgisayar Mühendisli i Bölümü 2006 mezunu. Siemens AG nin otomasyon sistemlerinin en önemli tasar m ve üretim merkezi Amberg de bulunan Erman Balç k, ifllemci yaz l m araflt rma ve gelifltirme bölümünde görev yap yor. fiu an uzun soluklu bir projede, kullan lacak bir alt sistemin tasar m ve gerçeklefltirilmesi üzerinde çal fl yor. Sistemin sa l kl ifllemesinin yan nda güncel yaz l m ölçütlerine uygunlu unu sa lamak, projenin en önemli k s mlar ndan. Erman Balç k Bilgisayar Mühendisli i 2006 Yaz l m alan nda özgün ve yarat c fikirler üretmek ve bunlar sürekli hale getirmek istiyorum. Bu da teknik anlamda araflt rma-gelifltirme mimarl veya dan flmanl, idari anlamda ise müdürlük demek. Bu hedefleri gerçeklefltirebilmek için gerekli olan yenilikçi ve ça dafl e itim anlay fl yla Bilkent te tan flt m. Sorgulama ve araflt rma yetilerimi gelifltirdim. diyor Balç k ve ekliyor: Üniversitemin sevdi im yönlerinden biri de sosyal aç l mlar yd. Toplumsal duyarl l k projelerinde bir buçuk sene aktif görev alm fl olmak gerçekten gurur verici. Baflka insanlar n sorumlulu unu hissetmek bana gerçekten çok fley katt. Yard m etmenin vermifl oldu u mutluluk ise bambaflka. Balç k, Almanya da amatör bir kulüpte basketbol oynuyor. Tarihle ilgili yay nlar, futbol ve tarihi geziler ilgi alanlar aras nda. Finans sektörü üniversitedeki hedefimdi. AKBANK T.A.fi. Finansal Koordinasyon Bölümü Yöneticisi Gökhan zmirli, flletme Fakültesi 1998 mezunlar ndan. Gökhan zmirli, fakültesinde kazand altyap ya ekledi i mesleki tecrübelerin parlak bir gelece e kap açt n düflünüyor. Bilkent Üniversitesi ndeki e itimin uluslararas standartlar aflt n, bireylere amaca yönelik hareket etme ve problem çözme gibi çok önemli özellikler katt kan s nda. zmirli, Akbank n mali tablolar n n haz rlanmas ve denetiminin yan s ra di er kurulufllarla olan finansal iliflkilerinin yürütülmesinde görev al yor döneminde KPMG de denetçi olarak çal flm fl. Bofl zamanlar nda dünya siyasi ve ekonomik tarihi üzerine yay nlar okumaktan zevk alan zmirli, fliir yazmak ve maket yapmaktan da hofllan yor. Ö renciyken Yeni Ufuklar Kulübü nün kurucu üyeli i ve genel sekreterli ini yaparak iletiflim ve organizasyon becerilerini gelifltirdi ine dikkat çeken zmirli, bu prati ini Bilkent Üniversitesi Mezunlar Derne i nin 2. baflkan olarak sürdürüyor. Gökhan zmirli flletme

3 Bölümdeki zorlu jüriler sektörde ayakta kalmay ö retti. Güzel Sanatlar Bölümü nü 2003 te bitiren Asiye Kay kç, Ajans Ultra da sanat yönetmeni. Asiye Kay kç, bölümünde edindi i görsel disiplinin kendisini iyi bir tasar mc yapt na inan yor. Foto rafç l k, illüstrasyon ve heykel gibi de iflik alanlarda kazand bilgilerin, ifl yaflant s nda karfl laflt sorunlara farkl çözümler üretmesine kaynak sa lad n düflünüyor. Kampustaki canl sosyal ortam n insan iliflkilerini gelifltirmesine yard mc oldu unu da sözlerine ekliyor. Ajans Ultra da Vakko, Vakkorama, V2K ve Schweppes gibi markalar n reklamlar n ve bas l ifllerini tasarlayan Kay kç, önceki iflyeri Republica da Paflabahçe, Bonus Card, Shop and Miles, Kemer Country ve stanbul Kültür Sanat Vakf gibi müflterilerle çal flm fl. Asiye Kay kç Güzel Sanatlar 2003 Kariyerine reklam sektöründe devam etmeyi, bunun yan s ra illüstrasyon çal flmalar na a rl k vermeyi planlayan Kay kç, iflten artan zamanlar n flöyle anlat yor: Bofl zaman m pek kalm yor. Kald nadir vakitlerde bol bol uyuyorum, gezip e leniyorum, minyatür kursuna gidiyorum. Yeni kültürleri tan mak bana heyecan veriyor de Turizm ve Otel flletmecili i Bölümü nden diploma alan Uluç Aklar, stanbul Four Seasons Otel de gece müdürü olarak çal fl yor. Uluç Aklar, Four Seasons dan önce Kempinski The Dome Otel, Kayseri Hilton Oteli, Hilton Marco Island Beach Resort Oteli (ABD) ve Club Med de görev yapm fl. Görev saatlerimde Four Seasons Oteli nin çal flma standartlar n n uygulanmas, misafir memnuniyetinin ve personelin motivasyonunun en yüksek düzeyde olmas için çal fl yorum. diyor. Befl y ld zl otelleri kapsayan stanbul Gece Müdürleri Grubu nun baflkan. Kariyer hedefi ülkesini ve Bilkent ad n dünyan n her yerinde baflar yla temsil eden bir turizmci olmak. Bölümünde güçlü bir turizm ve otelcilik temeli kazand n belirten Aklar, üniversitesinin kariyer planlama konusundaki rehberli inin önemini ayr ca vurguluyor. Aklar, Bilkent Üniversitesi nin Amerikan futbol tak m n n ilk oyuncular ndan. Tak m arkadafllar n n birço uyla görüflmeye devam ediyor. Kayak Kulübü nde de unutamad an lar yaflam fl. Gitar çalmay çok seven Aklar n di er ilgi alanlar dans ve spor. 32 Uluç Aklar Turizm ve Otel flletmecili i 2002

4 Ö renci yurtlar nda kurdu um dostluklar devam ediyor. Mehmet Güven, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu nun (TESK) Avrupa Birli i ve D fl liflkiler Müdürlü ü nde uzman. Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü nden 1992 de mezun oldu. TESK te Avrupa Birli i (AB) Komisyonu fonlar na baflvurularak haz rlanan projelerde görev alan Mehmet Güven, esnaf ve sanatkarlar n AB politikalar na uyumunda fayda sa layabilecek yurtiçi ve yurtd fl ndaki toplant larda konfederasyonu temsil etmekle yükümlü. Daha önce HEMA Diflli Fabrikas D fl Ticaret Birimi ve stanbul Menkul K ymetler Borsas arac kurumlar ndan SOYMEN Menkul De erler de hisse senedi uzman olarak çal flm fl. Avrupa Birli i ne uyum sürecinde medya ve yay nc l k uygulamalar hakk nda özel çal flmalar da yap yor. Güven, ö rencilik y llar ndan flu sözlerle bahsediyor: Bilkent te kazand m bilgilerin ifl yaflam ma büyük katk s oldu. S rf derslerde de il kampus hayat nda ö rendiklerimin de faydas n gördüm. nsana çözümleyici düflünmeyi ve disiplinli çal flma al flkanl n kazand ran, yabanc dilde e itimi çok güçlü olan bir üniversitede okumufl olmak gerçekten güzel. Futbol maçlar n kaç rmayan Güven, elektronik eflyalarla u raflmay ve televizyon seyretmeyi seviyor. F rsat buldukça spora ve DVD lere vakit ay r yor. Mehmet Güven Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 1992 Bilkent te çok kapsaml bir iktisat e itimi ald m. ktisat Bölümü ndeki e itimini 2003 te tamamlayan Gizem Çal ko lu K l ç, Metro Group Buying Ltd. fiti. de stratejik sat n alma asistan olarak çal fl yor. Gizem Çal ko lu K l ç, flirketinin Kuru G da ve Konserve Bölümü nde, sat lan ürünlerin kalitesi, fiyat yap s ve çeflitlili inin en iyi flekilde sa lanmas nda aktif rol al yor. Ald m e itimin de erini ifl hayat na girince, özellikle böyle uluslararas bir firmada çal fl nca anlad m. Gerek kendini ifade etme gerek problem çözme ve araflt rma becerilerimde Bilkent in katk s çok büyük. diyen K l ç, üniversiteden sadece akademik de il sosyal anlamda da faydalanm fl. Do a Sporlar Toplulu u nda iki buçuk y l da c l k yapm fl. Üniversitede çok güzel dostluklar kurdu unu, birçok arkadafl yla görüflmeye devam etti ini söyleyen K l ç, baz arkadafllar yla ifl toplant lar nda karfl laflmas n da güzel bir tesadüf olarak yorumluyor. Gizem Çal ko lu K l ç ktisat 2003 K l ç, seyahat etmeyi ve yürümeyi çok seviyor. F rsat buldukça ailesi ve arkadafllar yla yeni yerler keflfetmeye çal fl yor. 33

5 bilkent senfoni'den haberler Bilkent Senfoni Orkestras 'n n Yeni CD leri Alpha ve Naxos Etiketiyle Ç kt Bilkent Senfoni Orkestras (BSO), uluslararas firmalar için kay t yapmaya devam ediyor. BSO'nun dünyaca ünlü piyanistimiz dil Biret ile kaydetti i, Frans z müzi inin önemli isimlerinden Jules Massenet ve César Franck n eserlerini içeren CD si Alpha Productions (Alpha 104), BSO Müzik Direktörü Emil Tabakov un iki flüt ve piyano konçertolar ise Naxos (Naxos ) etiketiyle tüm dünyada müzikseverlerin be enisine sunuldu. BSO nun dil Biret ve Frans z flef Alain Paris ile kaydetti i CD, Massenet nin Piyano Konçertosu na, Franck n piyano ve orkestra için Senfonik Çeflitlemeler ine ve Les Djinns adl senfonik fliirine yer veriyor. Emil Tabakov un kendi yönetimindeki konçertolar ise ünlü Frans z sanatç lar Patrick Gallois (flüt), Philippe Bernold (flüt) ve Jean-Philippe Collard (piyano) taraf ndan icra edildi. Ça dafl müzi in önemli bestecilerinden say lan Emil Tabakov un çarp c kompozisyonlar ve fark yaratan yönetimiyle seçkin sanatç lar n kusursuz yorumu, BSO nun muhteflem eflli iyle de birleflerek ça dafl müzik antolojisinde hakketi i yere mutlaka ulaflacak. 30 u aflk n CD sini Avrupa ve Japonya ya da ihraç eden BSO nun kay tlar aras nda dil Biret in icra etti i Beethoven n tüm piyano konçertolar ve Korolu Fantezi si ve EMI etiketiyle ç kan, Collard n yorumundan Sancan ve Çaykovski piyano konçertolar da bulunuyor Türkiye Gitar Buluflmas 2. Türkiye Gitar Buluflmas, fiubat tarihlerinde Bilkent Üniversitesi Ahmed Adnan Saygun Müzik Araflt rma ve E itim Merkezi ile Çankaya Belediyesi Ça dafl Sanatlar Merkezi nde yap ld. Türkiye gitar camias ndaki etkileflimi art rmak ve genç sanatç lara omuz vermeyi hedefleyen etkinlik, Türkiye deki tüm gitar bölümlerinden 17 ö retim eleman, 26 genç gitarist, çeflitli illerden gelen 8 gitar yap mc s ve davetli okullar n ö rencilerini misafir etti. Buluflma kapsam nda Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili, fief Ifl n Metin in yönetti i 20 fiubat tarihli konserde Vivaldi, Giuliani ve Rodrigo nun konçertolar n ülkemizdeki müzik okullar n n gitar bölümü ö rencilerinden Erdem Karatafl, Bahar Türker, Ceren Baran, Güray Alyörük, Eren Süalp ve Celil Kaya, Bilkent Gençlik Senfoni Orkestras yla birlikte seslendirdi. Pierre Amoyal BSO nun Solistiydi BSO nun 24 fiubat ta gerçeklefltirdi i konserin solisti, döneminin en parlak keman sanatç s say lan Pierre Amoyal d. Amoyal, Lior Shambadal yönetimindeki BSO eflli inde Berg in Keman Konçertosu nu sundu. Bilkent Senfoni ayr ca Mendelssohn un Op.26, Fingal Ma aras Uvertürü, Dvorak n Slav Danslar ve Brahms n Macar Danslar n seslendirdi.

6 Gülsin Onay dan Chopin Yorumu Chopin yorumlar için Polonya Üstün Hizmet Niflan yla onurland r lan tan nm fl piyanistimiz Gülsin Onay, ünlü bestecinin Op.21, Fa minör 2. Piyano Konçertosu nu Bilkent BSO eflli inde yorumlad. 19 fiubat ta fief Ifl n Metin yönetiminde gerçeklefltirilen konserde Grieg in Op.46 ve Op.55 numaral Peer Gynt Süitleri de seslendirildi. Türkiye Yard m Sevenler Derne i nin 79. kurulufl y ldönümü nedeniyle düzenlenen Sanat çin E itim, E itim çin Sanat Etkinlikleri çerçevesindeki konserin geliri, Mardin-Savur lkö retim Okulu nun yap m ve TYSD burslu ö rencileri yarar na kullan ld. Janis Vakarelis BSO ylayd Bilkent Saygun Sezonu fief Ifl n Metin yönetimindeki BSO, caz ve blues ezgilerini senfonik müzik araçlar yla iflleyen, ça dafl Amerikan müzi inin en büyük bestecileri Gershwin ve Bernstein in eserlerini sundu. 23 Mart taki konserin solisti ünlü piyanist Janis Vakarelis, Gershwin in Fa majör Piyano Konçertosu nu yorumlad. BSO, Bernstein n Candide Uvertürü ile Bat Yakas n n Hikâyesi nden Senfonik Danslar da yorumlad. Bilkent Üniversitesi, Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi nin düzenleyece i etkinliklerle do umunun 100. y l nda Ahmed Adnan Saygun u an yor. Bu çerçevede BSO, ölümsüz bestecimizin eserlerini bir dizi konser eflli inde sanatseverlerle buluflturuyor. 31 Mart tarihli ilk konserde Mirjam Tschopp, bestecinin Op.44, Keman Konçertosu nu yorumlad. Konseri Saygun un ö rencisi olan ve eserlerini tüm dünyada tan tan Gürer Aykal yönetti. BSO, 24. Uluslararas Ankara Müzik Festivali nin kapan fl konserinde, Op.34, 1. Piyano Konçertosu nu Gülsin Onay n solistli iyle yorumlad. Yine Gürer Aykal n yönetti i 30 Nisan tarihli bu ikinci konserde Op.53, 4. Senfoni de seslendirildi. Ayr ca, Saygun un geçti imiz aylarda BSO taraf ndan kaydedilen piyano, keman, viyola ve viyolonsel konçertolar sene içinde CPO firmas nca yay mlanacak. Bir Dünya Prömiyeri 35 lk seslendirmelere ve yeni eserlerin tan t m na özel önem veren BSO, 3 Mart ta bir dünya prömiyeri daha gerçeklefltirdi. fiefli i kadar bestecili iyle de ünlenen Emil Tabakov un Viyolonsel Konçertosu Tim Hugh taraf ndan seslendirildi. Tabakov un yönetimindeki konserde BSO, Rimski-Korsakof un Op.35, fiehrazad bafll kl eserini de yorumlad.

7 Bilkent Senfoni Orkestras 2007 Program 5 May s Cumartesi, 20:00 Bilkent Konser Salonu Bilkent Senfoni Orkestras Emil Tabakov, fief Patricia Kopatchinskaja, Keman F. J. Haydn / Divertimento, Si majör F. J. Haydn / Keman Konçertosu, Do majör L. van Beethoven / Senfoni No.4, Si bemol majör Op May s Cumartesi, 20:00 Bilkent Konser Salonu UNICEF Türkiye Milli Komitesi yarar na Bilkent Senfoni Orkestras Rauf Abdullayev, fief To rul Ganio lu, Keman Hayreddin Hoca, Viyolonsel J. Brahms / Keman ve Viyolonsel çin " kili Konçerto", La minör Op.102 F. Amirov / Azerbaycan Kapriçyosu S. Hac beyov / Kervan K. Karayev / "Don Quixote", Senfonik Gravürler 15 May s Sal, 20:00 fl Sanat Konser Salonu Bilkent Senfoni Orkestras Ifl n Metin, fief Valeriy Sokolov, Keman W. A. Mozart / Keman Konçertosu No.4, Re majör KV.218 W. A. Mozart / Keman Konçertosu No.5, La majör KV.219 L. van Beethoven / Senfoni No.4, Si bemol majör Op May s Cumartesi, 20:00 Bilkent Konser Salonu Bilkent Senfoni Orkestras Vladimir Ashkenazy, fief Gülsin Onay, Piyano S. Rahmaninof / Piyano Konçertosu No.3, Re minör Op.30 S. Prokofyef / Senfoni No.5, Op Haziran Sal, 20:00 Bilkent Odeon Bilkent Senfoni Orkestras Kültür ve Turizm Bakanl Devlet Çoksesli Korosu brahim Yaz c, fief Faz l Say, Piyano F. Say / Fenerbahçe Senfonisi 9 Haziran Cumartesi, 20:00 Bilkent Odeon Bilkent Senfoni Orkestras Murat Ad güzel, Piyano J. Brahms / Piyano Konçertosu No.2, Si bemol majör Op Haziran Cuma, 20:00 Bilkent Odeon Tango Goes Symphony Bilkent Senfoni Orkestras Peter Breiner, fief-piyano fiefika Kutluer, Flüt 19 Haziran Sal, 20:00 Bilkent Konser Salonu Sezon Kapan fl Konseri Bilkent Senfoni Orkestras Emil Tabakov, fief Jean-Philippe Collard, Piyano S. Rahmaninof / Piyano Konçertosu No.2, Do minör Op.18 P.. Çaykovski / Senfoni No.5, Mi minör Op.64

8 mezunlardan haberler Endüstri Mühendisli i Mezunlar Bulufluyor Endüstri Mühendisli i Bölümü, Bölüm Baflkan Prof. Dr. hsan Sabuncuo lu nun önderli inde mezunlar yla bütünleflme yolunda önemli ad mlar at yor. Bu çabalar ilk meyvesini 65 mezunun kat ld ABD buluflmas nda verdi. Pittsburgh da düzenlenen yemek ve çal flma toplant s nda Dr. Sabuncuo lu, baflar da süreklilik için mezunlar n hem bölümden hem birbirlerinden güç alarak hareket etmesi gerekti ini, bölümün bu u urda mezunlarla her zaman iflbirli i içinde olaca n aktard. Buluflmalar n Türkiye deki ilk aya ise Bursa da gerçekleflti. Toplant da bölüm derslerinin içeri i, Üniversite-Sanayi flbirli i Projesi ve kariyer planlama konular üzerinde düflünce al flveriflinde bulunuldu. Ortaya at lan fikirler, yak n gelecekte stanbul, Ankara ve zmir de yap lacak buluflmalara motivasyon yaratt. Dr. Sabuncuo lu etkinliklerin bunlarla s n rl kalmad n, adresindeki internet sitelerinde Mezun Bilgi Sistemi ni hayata geçirdiklerini, 600 den fazla mezunun üye oldu u sistemde mezunlar n kiflisel ve mesleki bilgilerini güncelleyebildi ini, ifl ilanlar ndan haberdar olabildi ini, resim ekleme ve forum gibi ifllevlerden faydalanabildi ini söyledi. Bir elektronik bülten üzerinde çal flt klar n ve yak n bir zamanda bunu aktif konuma getireceklerini de belirten Dr. Sabuncuo lu, tüm mezunlar kapsayacak flekilde iflleyen ve bölüm ö retim üyelerinden Doç. Dr. Mustafa Akgül ün dan flmanl nda haz rlanan e-posta listesinin kullan ma aç ld n da sözlerine ekledi. Genç Bir fiair: Burak Tokcan rfan Bulu Harvard da Fizik Bölümü 2007 doktora mezunlar ndan rfan Bulu, Harvard Üniversitesi Nanoteknoloji Merkezi nde araflt rmac olarak görev yapmaya bafllad. Son 5 y lda 30 bilimsel makale kaleme alan Bulu, bu baflar s yla Harvard dan ald teklifi de erlendirerek bilimsel çal flmalar n ABD de sürdürmeye karar verdi. Yeni görevini bir beyin göçü de il, edinece i bilgileri Türkiye ye tafl mas na bir araç olarak gören Bulu, lisans ve yüksek lisans e itimini de Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü nde tamamlam flt. flletme Fakültesi 2001 mezunlar ndan Burak Tokcan, Cemal Süreya 2006 fiiir Yar flmas nda Özendirme Ödülü ne, Homeros Ödülleri 2007 Attilâ lhan fiiir Yar flmas nda mansiyona de er görüldü. ki ödülü de Sesim Kan Kaybediyor adl yay mlanmam fl dosyas yla alan ve 6 ödülü daha bulunan genç flairin ürünleri Bilkent 4 Mevsim, K y, Damar, Beflparmak, Gökyüzü, Ça dafl Türk Dili, Dünya Kitap, Ünlem, Yom Sanat, Evrensel Kültür, Patika, Koridor, Akademi Gökyüzü ve Mavi Liman dergilerinde yay mland. fiiir anlay fl n n biçimlenmesinde, ö renciyken yaz kurulunda görev yapt Bilkent 4 Mevsim sanat-edebiyat-kültür dergisinin ve özellikle üniversitenin Türkçe Birimi ö retim görevlilerinden fiair Ahmet Özer in büyük katk s oldu unu belirten Tokcan, Bilkent Üniversitesi Yay n Birimi nde metin yazar ve yay n içerik sorumlusu olarak çal fl yor. Suudi Arabistan a Yolunuz Düflerse flletme Fakültesi 2000 mezunlar ndan Mehmet Taylan, Suudi Arabistan da Savola grubuna ait olan Panda süpermarket zincirinde özel markalar kaynak müdürü olarak çal flmaya bafllad. Daha önce benzer bir pozisyonda DiaSA süpermarketlerinde de görev yapm fl olan Taylan, yeni iflyerindeki ilk ve tek Türk. 37

9 Çocuklar çin ktisat Bölümü 2003 mezunlar ndan Özgür Kurt, zmir de Kanz çocuk giyim ma azas n açt. Balçova daki Kipa al flverifl merkezinde bulunan ma aza, 0-12 yafl grubuna hitap ediyor. Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasar m Mezunlar Bir Aradayd Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasar m Bölümü, düzenledi i etkinliklerle 100 den fazla mezununu bir araya getirdi. Güzel Sanatlar, Tasar m ve Mimarl k Fakültesi ndeki ilk buluflmaya Fakülte Dekan Prof. Dr. Bülent Özgüç ve Bölüm Baflkan Vekili Dr. Gaye Çulcuo lu nun yan s ra ö retim elemanlar ve ö renciler de kat ld. Yine fakültede gerçekleflen ikinci buluflma, Peyzaj Mimarl nda Sazlar ve Çok Y ll k Bitkilerle Tasar m ve Uygulama paneliydi. Etkinli e mezunlar ve ö renciler büyük ilgi gösterdi. Yurtd fl nda E itim F rsatlar MBA Mezunumuz EMC de MBA 1997 mezunlar ndan Ebru Bayram Özgen, veri yönetimi ve depolama sektörünün tan nm fl firmalar ndan EMC nin Türkiye koluna teknoloji dan flman olarak atand. fl yaflant s na Ortafl Telekomünikasyon da bafllayan Özgen, yeni görevinden önce Gantek Teknoloji ve SAP Türkiye de çal flm flt. Uygulamal ngilizce-türkçe Çevirmenlik Bölümü 2002 mezunlar ndan Hale Pamukcu, zmir de Teos Yurtd fl E itim Dan flmanl firmas n kurdu. Dünyaya aç lan kap n z slogan yla sektöre giren Teos da tamam yurtd fl ba lant l olmak üzere dil e itimi, ifl ngilizcesi, yaz okullar (7-17 yafl), çal flma-seyahat programlar, staj, üniversite haz rl k ve lise e itimi seçenekleri var. Bir Yar flma, ki Bilkentli, ki Ödül Müzik Bölümü 2001 mezunlar ndan Fazl Orhun Orhon ve Berkant Gençkal, Nejat Eczac bafl 2006 Ulusal Beste Yar flmas nda önemli dereceler elde etti. Gençkal, Suite Trakia adl eseriyle birincilik ödülünü kazan rken Orhon, Piyano Konçertosu ismini tafl yan çal flmas yla üçüncü oldu. Baflar l müzisyenlerin yollar sadece üniversitede ve ödül töreninde de il, Akdeniz Ça dafl Müzik Günleri nde de kesiflmiflti. Orhon bu etkinlikte Gençkal n bir di er ödüllü eseri 2 Views Orient i yönetmiflti. 38

10 Çevre Duyarl l ve Ödül Bir Arada Grafik Tasar m Bölümü yüksek lisans mezunlar ndan Güzden Var nl o lu (2003), Türkiye Seyahat Acenteleri Birli i nin düzenledi i Kültür Turizmi Fikir Projesi Yar flmas nda üçüncü oldu. Çanakkale k y fleridindeki denizcilik geçmifline sahip ç kma amac n tafl yan yar flmada Dardanel Bat klar Görsel Tan t m ve Sanal Müzesi isimli projesiyle dereceye giren Var nl o lu, ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Bölümü nde Güzel Sanatlar, Tasar m ve Mimarl k Fakültesi Dekan Prof. Dr. Bülent Özgüç ün doktora ö rencisi. Düflledi i Sektörde Çal fl yor letiflim ve Tasar m Bölümü 2006 mezunlar ndan Arif Yavuz Çimen, Do ufl Grubu Yüce Auto A.fi. nin Orta Anadolu ve stanbul dan sorumlu bölge müdürü oldu. Çocuklu undan beri ilgi duydu u otomotiv sektöründe 24 yafl nda genç bir yönetici olarak ilk profesyonel görevine bafllaman n heyecan n yaflayan Çimen, Fiat ve Alfa Romeo markalar n n sat fl temsilcisi ve pazarlama sorumlusu, Koç Holding Kurumsal letiflim ve D fl liflkiler Baflkanl nda iletiflim uzman, Türkiye nin 2005 te ilk kez ev sahipli i yapt Formula 1 Grand Prix nin medya sorumlusu olarak da çal flm flt. Bankac l ktan Yemek Sektörüne Teknolojide Söz Sahibi Bir Bilkentli Gantek Teknoloji nin ifl çözümleri koordinatörlü üne, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü 1996, Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri Bölümü 1998 mezunlar ndan Ertu rul A ar atand. Kariyerine Bilkent Üniversitesi letiflim ve Spektrum Yönetimi Araflt rma Merkezi nde yaz l m uzman olarak bafllayan A ar, 2000 de ad m att Gantek te bilgi ve iletiflim teknolojisi alanlar nda farkl görevler üstlenmiflti. flletme Mezunumuzun Sergisi flletme Fakültesi 1994 mezunlar ndan Cansu Arzu Özden, ilk kiflisel sergisini Ankara da açt fiubat tarihleri aras nda düzenlenen sergide, akrilik ve kar fl k tekniklerle yap lan gül resimlerine yer veren Özden, TPAO Mali fller Daire Baflkanl n n Yurtd fl Faaliyetler Takip Müdürlü ü nde çal fl yor. Giyim Sektöründe Bir Mezunumuz Var Bankac l k ve Finans Bölümü mezunlar Cem Müftüo lu (2005) ve Özgür Meflhur (2002), farkl bir kariyer seçene ini iflaretleyerek bankac l ktan yemek sektörüne geçti. Ankara n n Gaziosmanpafla semtinde 1 Restoran açan mezunlar, Güney Fransa mutfa ndan yola ç kt klar n ve deniz ürünleri ile flarap çeflitlerinde iddial olduklar n belirtiyor. Müftüo lu nun sahibi ve Meflhur un iflletme müdürü oldu u restoranda bar bölümü de var. 39 ktisat Bölümü 2001 mezunlar ndan Verda Hosta, Ankara Optimum al flverifl merkezinde Inside Jeans ad nda bir giyim ma azas açt de markas n yeni flubelerle farkl flehirlere de yaymay planlayan Hosta, tüketiciyi sezon modas na paralel her türlü günlük ve spor giyim ürünüyle buluflturuyor.

11 Yurtd fl ndan Notalar Müzik Bölümü 2005 mezunlar ndan Özlem Er Cücelo lu, 8 Mart ta Londra da bir konser verdi. Genç kontrbas sanatç s, yüksek lisans diplomas n ald Guildhall Müzik ve Drama Okulu nda Johannes Brahms n ( ) Mi minör Çello Sonat ve talyan Giovanni Bottesini nin ( ) Fa diyez minör Konçertosu nu seslendirdi. Dünyaya Yeni Tatlar Tafl yor Uluslararas liflkiler Bölümü 1997 mezunlar ndan Oktay Yelmen, fiölen Çikolata n n Avrupa ve Amerika ihracat bölge müdürü oldu. Yelmen, mezun olduktan sonra White & Case ve Zorlu Holding (Korteks) gibi seçkin kurulufllarda görev yapm flt. fieker Sigorta da Bir Bilkentli Aktif Bir Peyzaj Mimar : Erdem fiengül Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasar m Bölümü 2004 mezunlar ndan Erdem fiengül, Köfle Mimarl k Peyzaj ve nflaat Ltd. fiti. ni kurarak Türkiye de ve yurtd fl nda edindi i ifl tecrübelerini giriflimcilikle birlefltirdi. fiengül, Araflt rmac Giriflimci fladamlar Derne i nin Bas n ve Yay n Bölümü ne baflkanl k yapmas n n yan s ra Peyzaj Mimarlar Odas nda 7.dönem tasar m ve planlama sektör komisyon üyesi olarak da çal fl yor. Zaman Kavram na Özgün Bir Yaklafl m Bilgisayar Mühendisli i Bölümü 1992 lisans ve 1996 yüksek lisans mezunlar ndan Yi it Kulabafl, Zamanya isimli bir roman yay nlad. Kitab n merkezinde Selim ve Kerim adl iki arkadafl n zaman, hayat, uyku, keyif, kariyer, ölümsüzlük ve pazarlama ekseninde dönen hayat öyküleri ve dünyaya pazarlanmak üzere dakika, hafta, saat, takvim, müzik, para gibi ürünler gelifltiren Zaman isimli flirket var. Derin hayal gücü ve yarat c kurgusuyla okurlara farkl bir roman sunan Kulabafl, Ericsson Türkiye ve srail in Pazarlama, letiflim ve Strateji Bölümü nde genel müdür yard mc s olarak çal fl yor. ktisat Bölümü 1997 mezunlar ndan Bar fl Merzeci, Liberty Mutual Group'a ait Liberty International'in 2006 sonlar nda sat n ald fieker Sigorta ya finansal kontrolör ve entegrasyon müdürü olarak atand. Merzeci, yeni görevinden önce Citibank ve Liberty Mutual Group ta çal flm flt. letiflim Ondan Soruluyor Linens Pazarlama A.fi. nin iletiflim müdürlü üne, ktisat Bölümü 2001 mezunlar ndan Sezin Dak getirildi. fl yaflam na Citibank ta bireysel yat r m dan flman olarak bafllayan Dak, Linens den önce Mercedes Benz Türk A.fi. de pazarlama iletiflimi uzman olarak görev yap yordu. 40 E itim Sektörüne At ld flletme Fakültesi 2002 mezunlar ndan Ebru Türko lu, Poseidon adl yurtd fl e itim dan flmanl firmas na ortak oldu. Ankara ve zmir de ofisleri bulunan Poseidon'un hizmetleri yurtd fl dil okullar, ifl ngilizcesi, çal flma-seyahat programlar, yaz okullar (8-17 yafl), staj, MBA öncesi haz rl k, üniversite ve yüksek lisans yerlefltirme alanlar n kaps yor.

12 s n f haberleri Bu sayfada yer almas n istedi iniz haberleri bize iletiniz Ali Çöplü - Bilgisayar Mühendisli i ABD de Morgan Stanley de baflkan yard mc s. Bu ra Karabey - Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Setkom Teknoloji'de genel müdür Umut Uzer - Uluslararas liflkiler At l m Üniversitesi nde Uluslararas liflkiler Bölümü ö retim üyesi. Osman Sezgi - Grafik Tasar m (YL) Ankara da Baflar Mobil'de Pazarlama Bölümü direktörü. Burak Nuho lu - flletme Eskiflehir de Citibank da Ticari Bankac l k Bölümü nde müdür Mustafa De irmenci - Endüstri Mühendisli i stanbul da Indesit Company de finans direktörü Asl han Yazan - Turizm ve Otel flletmecili i Ankara'da internet tasar m ve yaz l m hizmetleri firmas Asl han.net'in sahibi. Ertan Keskinsoy - ktisat Ankara da Hollanda Büyükelçili i nde bas n ve kültür iflleri sorumlusu. Ahmet Murat Denli - Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD de Salk Institute da doktora sonras araflt rmac Gökçe Tunca - Büro Yönetimi ve Sekreterlik Ankara da Armakom Biliflim Teknolojileri nde yönetici E. Göktekin Dinçerler - Elektrik ve Elektronik Mühendisli i stanbul da Turkven Private Equity de risk yönetimi uzman Cenk Serdar - Endüstri Mühendisli i stanbul da Turkcell A.fi.'de genel müdür yard mc s. Özlem Bayg n - Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Ankara Mesa Hastanesi Bilgi Teknolojileri Müdürlü ü nde sistem destek uzman. Ahmet Nalbur - flletme Ankara da Erkunt Sanayi A.fi de sat n alma müdürü. Olcay Eraslan - Endüstri Mühendisli i Ankara da Atel de finans müdürü lkay Arslan - Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Ankara da T.C. Baflbakanl k Hazine Müsteflarl nda sistem mühendisi. Ersin Baysal - ngiliz Dili ve Edebiyat Ankara da Liman Lokantas nda flirket müdürü P nar Fersoy - flletme Ankara da Ege Grup Holding A.fi.'de yönetici. Efe Ahmet Arat - Büro Yönetimi ve Sekreterlik Ankara da Nestle Türkiye G da San. A.fi. de medikal delege S tk Serdar Giral - flletme stanbul da Hürriyet Gazetesi ç Denetim Bölümü nde müdür. Burkay Genç - Endüstri Mühendisli i Kanada'da Waterloo Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli i nde doktora yap yor. Sermet Mehmet Özaytekin - flletme Bilgi Yönetimi Procter & Gamble'da sat n alma uzman Gürkan Ensari - flletme Standard Chartered Bank London'da direktör yard mc s. Ferhat Gündüz - flletme Ankara da T.C. Say fltay Baflkanl nda denetçi. Tolga Murat Güçyetmez - MBA Ankara da TAI-TUSAfi Havac l k ve Uzay Sanayi A.fi.'de tasar m mühendisi. Azize Yaylaönü - Mütercim-Tercümanl k Ankara da Baflkent Üniversitesi nde d fl iliflkiler yönetim koordinatörü. Sinan Özkan - Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri Ankara da Akfen Holding de biliflim teknolojileri müdürü. 41

13 2002 Nüket Y ld r mer - Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasar m Ankara da maj A.fi de genel koordinatör. Süleyman Sar kaya - ngiliz Dili ve Edebiyat Süleyman Demirel Üniversitesi Yabanc Diller Yüksekokulu nda ö retim eleman. Pervin Sevgi - Arkeoloji ve Sanat Tarihi Ankara da Kültür ve Turizm Bakanl nda kültür turizmi uzman yard mc s. Levent Alpar - ktisat T.C. Baflbakanl k Türkiye statistik Kurumu nda Trabzon Bölge Müdürlü ü nde uzman yard mc s. Özge Atila - flletme Bilgi Yönetimi Dubai de Wacker Chemicals da yönetici asistan. Emrah Ziya Kahveci - Turizm ve Otel flletmecili i Antalya'da Hotel Vega Side'de genel müdür. Bilge Ça man Pala - Tiyatro Ankara Devlet Tiyatrosu nda reji asistan. Hasan Özkan fiiflman - ç Mimarl k ve Çevre Tasar m stanbul'da Yasa nflaat Turizm Tic. San. Ltd. fiti'nde flirket orta. Nur Demirci ile evlendi. Ömür boyu mutluluklar dileriz. Baflak K lc Parlar - ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Ankara'da Kaledekor'da iç mimar. Kaz m Büyükboduk - Matematik ABD de Stanford Üniversitesi nde Matematik doktoras yap yor Mehmet Yasin Ayd n - ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Ankara da Tayf nflaat Tic. Ltd. fiti'nde genel müdür. Damla Ayfle Artüz - flletme Bilgi Yönetimi Ankara da HSBC Bank A.fi de yönetmen yard mc s. Ceyda Kalkan Ma den - flletme Bilgi Yönetimi Türkiye Vak flar Bankas 'nda internet bankac l uzman. Engin Kaan Günayd n - Müzik Berklee College of Music de lisansüstü e itim görüyor. Fulya Ba ca z - Turizm ve Otel flletmecili i Bursa'da Çelik Palas Otel'de yiyecek ve ikram servisi asistan. 27 Ocak'ta An l Y ld r m (Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasar m 2006) ile evlendi. Ömür boyu mutluluklar dileriz Erflan Fuat Köseo lu - Arkeoloji ve Sanat Tarihi Dubai de Sun Microsystems de sat fl dan flman. Gülhan Ayd n - Endüstri Mühendisli i Ankara da TAI-TUSAfi Havac l k ve Uzay Sanayi A.fi. de üretim planlama ve kontrol uzman. Hakk Akdafl - ktisat Ankara da T.C. Baflbakanl k Personel ve Prensipler Genel Müdürlü ü nde uzman yard mc s. Nazan Sinem Zeybek - ktisat ngiltere'de Leicester Üniversitesi'nde Pazarlama yüksek lisans yap yor. Tahsin Ertu rul Yaprak - Bilgisayar Mühendisli i Ankara da T.C. Merkez Bankas nda Biliflim Teknolojileri Bölümü'nde bilgisayar uzman yard mc s Ahmet Selçuk - ktisat Katar da TAV Investment Construction and Operation Co. da yönetici. Ali Emre Mutlu - ktisat Ankara da Akbank T.A.fi. de müfettifl yard mc s. Dilek Aka - Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Ankara da Bil-Pas Ltd. fiti de genel müdür. Mahsima fiahin - Turizm ve Otel flletmecili i Ankara da Peyman Turizm'de genel koordinatör. Baflak Y ld r m - Turizm ve Otel flletmecili i Antalya da Tekfenbank Antalya flubesinde Pazarlama Bölümü uzman yard mc s. Melis Nur Tüzüner - ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Ankara da Versa Mimarl k da tasar m koordinatörü. Hasan Yass örenli - Siyaset Bilimi stanbul da Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu nda bankalar yeminli denetçisi. Hanife Selda riboz - flletme Bilgi Yönetimi Garanti Bankas Genel Müdürlü ü'nde pazar ortaklar ve marka yönetim yetkilisi. Merve Bafler fientürk - flletme Bilgi Yönetimi Ankara da nterkim Kimya A.fi. de bilgi ifllem sorumlusu. Burak Himmeto lu - Fizik ABD de Minnesota Üniversitesi nde doktora ö rencisi Mehmet Serdar Kas rga - Bilgisayar Mühendisli i Ankara da LTS Yaz l m Elektronik ve letiflim Tek. Tic. Ltd. fiti. nde genel müdür. Ayfle Berrak Güldo an - Bilgisayar Mühendisli i stanbul da Asya Kat l m Bankas A.fi. Genel Müdürlü ü nde yaz l m mühendisi. Cenk Atalan - Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Ankara da Ümit Mühendislik de Avrupa ve Orta Do u sat fl temsilcisi ve otomasyon müdürü. Serkan Derebafl - Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Ankara da T.C. Merkez Bankas Banknot Matbaas Genel Müdürlü ü nde mühendis. Janset Elvan Bat bay - Mütercim-Tercümanl k Ankara da Çayyolu Türk Amerikan Derne i nde uzman ö retici. Zeynep P nar Akand r - Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri Ankara da Oyak Teknoloji nde yaz l m mühendisi. 42

14 bilmed den haberler Dernek Üyeli i Yeni B LMED Bülteni Dördüncü say dernek üyelerine flubat ay nda postaland. Bültenin kapa n flletme Fakültesi 1992 mezunlar ndan Nasuh Mahruki nin muhteflem foto raf süsledi. B LMED e üye olmak ya da aidat durumunuzu ö renmek istiyorsan z afla daki iletiflim bilgilerini kullanabilirsiniz. Berna Dinçer B LMED Ankara Ofisi Sorumlusu Tel: (312) Faks: (312) E-posta: Mutlu Y lmaz B LMED stanbul Ofisi Sorumlusu Tel: (216) Faks: (216) E-posta: B LMED Ola an Genel Kurulu stanbul Dedeman dayd 5 fiubat ta yap lan genel kurul sonucunda B LMED in yeni yönetimi flu isimlerden olufltu: Yönetim Kurulu Baflkan : M. Korkut Yazan ( flletme 1995) Yönetim Kurulu 2. Baflkan : Gökhan zmirli ( flletme 1998) Yönetim Kurulu 2. Baflkan : Asl han Yazan (Turizm ve Otel flletmecili i 1999) Genel Sekreter: Esen Topaç (Uluslararas liflkiler 2003) Sayman: Mehmet Güleli (Uluslararas liflkiler 2001) Yönetim Kurulu Asil Üyeleri fakat Özkaraca (Siyaset Bilimi 1999) Sosyal Sorumluluk B LMED, Ankara Keçiören Atatürk Çocuk Yuvas na 10 bebek karyolas ve 10 bebek yata n n yan s ra Procter & Gamble de çal flan Bilkent Üniversitesi mezunlar n n destekleriyle sa lanan 3000 bebek bezi ba fllad. Ayr ca derne in 10 fiubat ta Karaköy Rotaract Kulübü ortakl yla stanbul da düzenledi i partiden elde edilen gelir, tekerlekli sandalye yard m nda kullan ld. B LMED den Yeni Bir Anlaflma A. Hande Solak ( ktisat 2000) Tansu Ifl k ( flletme 2002) Seden Özdemir (Turizm ve Otel flletmecili i 2000) Zeynep Uluflahin (Mütercim-Tercümanl k 2004) Burak Tokcan ( flletme 2001) Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Ifl lay Bardak (Bankac l k ve Finans 2002) Mehmet K l ço lu ( ktisat 2001) fiengül Do an (Endüstri Mühendisli i 2002) Tuba Kufl ( flletme 2004) Ceren Aslan ( flletme 2004) Denetleme Kurulu Baflkan : Gizem Coflkun (Siyaset Bilimi 2005) Denetleme Kurulu 2. Baflkan : Emrah Aksu ( flletme 2004) Denetleme Kurulu Sözcüsü: Burcu Akçay (Turizm ve Otel flletmecili i 2004) Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri: Pelin Bilge ( flletme 2004) Erhan Yazgan (Elektrik ve Elektronik Mühendisli i 2003) Derya Mireli (Uygulamal ngilizce-türkçe Çevirmenlik 2005) Bu Projelere Kat lmak ster Misiniz? 1. Finansbank (anlaflmal kurum): B LMED logolu Finansbank kredi kart ç kartarak ilk y l kart ücreti ödemekten kurtuluyor, her harcaman zda hem puan kazan yor hem de ek masrafa girmeden derne e ba fl yap yorsunuz. 2. Aviva (anlaflmal kurum): Girifl aidat ve fon yönetim gideri ödemeyece iniz bireysel emeklilik poliçenizi bafllat n, hem gelece inizi güvence alt na al n hem de verdi iniz katk paylar üzerinden, hiçbir ek masrafa girmeden, derne e ba flta bulunun. 3. Mentorluk: Tecrübelerinizle Bilkent Üniversitesi ö rencilerinin kariyer planlar na fl k tutabilirsiniz. Daha fazla bilgi ve baflvuru için 1. ve 2. maddelerde nin Anlaflmal Kurumlar bafll n ziyaret edebilir, 3. maddede ise yine derne in sitesine girebilir veya adresine mesaj atabilirsiniz. B LMED, 22 fiubat ta Ankara Midas Otel de düzenledi i kokteylde Kolayders E itim Dan flmanl k Hizmetleri Tic. Ltd. fiti. ile anlaflma imzalad. Bu sayede mezunlar n ve ö rencilerin kiflisel geliflimine destek vermeyi hedefleyen B LMED, yurtd fl nda lisans, lisansüstü, sertifika ve dil e itim programlar na baflvurularda dernek üyelerine, üyelerin birinci dereceden akrabalar na, Bilkent Üniversitesi mezunlar na ve ö rencilerine özel indirimlerin yan s ra yurtiçindeki e itim ve sertifika programlar na ücretsiz kat l m olana sa layacak. lk meyvelerini geçti imiz aylarda veren ücretsiz e itimlerle iliflkin bilgiler den takip edilebilir. 43

15 Toplant lar Devam Ediyor zmir : North Shield s (11 Ocak - yemek) Club 132 (8 fiubat - yemek) R ht m Restoran (8 Mart - Dünya Kad nlar Günü yeme i) Antalya : Eskiflehirli Restoran (18 fiubat - yemek) Kartalkaya : 18 fiubat (kayak) stanbul : Club 360 (6 Mart - Sal Toplant s ) Cafe Cadde (27 Mart - Sal Toplant s ) Taksim Sahnesi (25 Nisan - tiyatro) Ankara : Newcastle Tunus (13 Mart - Sal Toplant s ) Akün Sahnesi (10 Nisan - tiyatro) 7 Temmuz u Sak n Unutmay n! Geleneksel B LMED tekne turunun yedincisi, 7 Temmuz akflam Bo az'da yap lacak. Kontenjan 120 kiflilik oldu undan rezervasyon yapt rmay unutmay n. B LMED üyesi olup aidat borcu olmayanlar için: 55 YTL B LMED üyesi olup aidat borcu olanlar için: 55 YTL + borç tutar B LMED üyesi olmayanlar için: 110 YTL B LMED e yeni üye olacaklar için: 10 YTL + üyelik bedeli B LMED üyelerinin misafirleri için: 55 YTL (Borcu olmayan her üye bir kifli getirebilir.) Ödemeleri kredi kart n zla veya banka havalesiyle yapabilirsiniz. (Finansbank Bilkent fiubesi). Rezervasyon ve kart ödemeleri için Dernek Üyeli i bafll kl haberde yer alan iletiflim bilgilerini kullanabilir veya de Etkinlikler bafll na t klayabilirsiniz. Derne in banka hesap numaralar (Garanti Bankas Bilkent flubesi) ve (Finansbank Bilkent flubesi). Mezunlarla letiflime Destek B LMED fiirket Temsilcileri B LMED, yepyeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Mezunlar n deste iyle büyüyecek olan fiirket Temsilcileri Projesi nin amac, birçok sektörde baflar yla görev yapan Bilkentlileri bir çat alt nda toplayarak mezunlar aras ndaki iletiflimi art racak bir bilgi a oluflturmak. Örne in flirket temsilcileri, firmalar na baflvuran mezunlar m z için bir köprü oluflturup baflvuru sürecinde yard m edebilir ve bu sayede baflta yeni mezunlar m z olmak üzere Bilkentlilerin kariyer planlar na katk sa layabilir. Bir baflka örnek olarak, B LMED in etkinliklerinde profesyonel destek gerektiren aç l mlarda, ilgili uzmanl k alanlar flirket temsilcilerinin çal flt yerle örtüflüyorsa, olas iflbirlikleriyle verimli sonuçlar elde edilebilir. Siz de çal flt n z flirketin B LMED Temsilcisi olmak istiyorsan z, proje sorumlular m z Tansu Ifl k ( flletme 2002) ve Mehmet Güleli (Uluslararas liflkiler 2001) ile adresinden ba lant kurabilirsiniz. B LMED, Bilkent Üniversitesi Operational Research Kulübü nün 18 fiubat ta düzenledi i, mezunlarla iletiflim konulu olay analizi yar flmas na sponsor oldu. Seçici kurul Endüstri Mühendisli i Bölüm Baflkan Prof. Dr. hsan Sabuncuo lu, B LMED Yönetim Kurulu 2. Baflkan Asl han Yazan (Turizm ve Otel flletmecili i 1999), Devlet Planlama Teflkilat Stratejik Planlama Dairesi Baflkan An l Y lmaz (Endüstri Mühendisli i 1992), Bilkent Üniversitesi Mezunlar Merkezi Koordinatörü Ayfle Tu cu dan (Arkeoloji ve Sanat Tarihi 2003) olufluyordu. zleyiciler aras nda yap lan çekiliflle bir ö renci, 3 B LMED üyesiyle birlikte University of California Los Angeles Extension, KolayDers ve B LMED taraf ndan Mart 2007 de gerçeklefltirilen Uluslararas Pazarlama ve fl Müzakeresi Sertifika Program na ücretsiz kat lma hakk kazand. S n f Baflkanlar S n f Baflkanlar projemiz olanca h z yla sürüyor. Her mezuniyet y l na ait en az bir gönüllü kifliyi s n f baflkan olarak saptayarak kendisinden ilgili bölümün mezunlar na ulaflmak için iletiflim bilgileri toplamas n ve bunlar B LMED ile paylaflmas n istiyoruz. Böylece s n f baflkanlar n n B LMED ile kendi s n flar aras nda bir köprü oluflturmalar n sa l yoruz. Derne imiz uzun y llar sürecek bu iliflki için s n f baflkanlar ar yor. Siz de B LMED'e baflvurabilir ve kendi s n f n z n baflkan olabilirsiniz. Siz de kendi s n f n z n baflkan olmak istiyorsan z, proje sorumlular m z Gizem Coflkun (Siyaset Bilimi 2005) ve Ifl lay Bardak (Bankac l k ve Finans 2002) ile adresinden ba lant kurabilirsiniz. B LMED Temsilcileri B LMED, tüm mezunlar m za ulaflabilmek ad na 1993 ten beri sonsuz bir enerjiyle çal flmaktad r. Bu gayretin en önemli yap tafllar ndan biri B LMED S n f Baflkanlar Projesi, di eri de afla da ayr nt lar bulunan B LMED Temsilcileri Projesi dir. B LMED temsilcileri, temsil ettikleri gruplara derne imizi yak ndan tan tmak ve gruplar n düflüncelerini yönetim kurulumuza aktarmak için bir köprü görevi üstlenir. B LMED temsilcilerinin dernek üyesi olmas ve seçildikleri gün itibariyle derne e aidat borcu bulunmamas gereklidir. B LMED temsilcileri, derne in kurallar na ayk r olmamak ve derne i bilgilendirmek flart yla toplant lar veya organizasyonlar düzenleyebilir. B LMED temsilcileri hiçbir flekilde dernek ad na para toplayamaz. B LMED temsilcilerinin belirlenmesi, feshi ve de iflimi derne imizin yönetim kurulunca yap l r. Bir s n f, devre, flirket, flehir veya ülke için birden fazla sorumlu seçilebilir. B LMED temsilcilerinin sorumluluk süresi, yönetim kurulunun görev süresi kadard r. B LMED temsilcilerinin sorumluluk görevi, temsilcinin bu yönetmeli i okuyup kabul etmesi ve yönetim kurulumuzun karar yla yürürlü e girer. B LMED temsilcilerinden biri olmak istiyorsan z, proje sorumlular fakat Özkaraca (Siyaset Bilimi 1999) ve Mehmet K l ço lu ( ktisat 2001) ile adresinden ba lant kurabilirsiniz. B LMED Yönetim Kurulu 44

16 Çok De erli Mezunumuz, Sizin için yay mlanan ve üniversitenizle iletifliminizi devam ettirmenizi amaçlayan Dergi Bilkent in adresinize gönderilmesi için, adres de iflikli inizde bizimle temasa geçmenizi rica ediyoruz. Bu nedenle, derginin içinde yer alan formun, mezun kimlik kart n n süresi dolan (2001 y l öncesi mezunlar ) ya da mezun kimlik kart olmayan mezunlar m z taraf ndan doldurularak, 2 vesikal k foto rafla birlikte posta yoluyla taraf m za gönderilmesini rica ediyoruz. Lütfen üniversitenizle iletifliminizi sürdürünüz. En içten dileklerimizle, Bilkent Üniversitesi Mezunlar Merkezi Adres : Bilkent Üniversitesi Ö renci Dekanl Mezunlar Merkezi Bilkent Ankara/Türkiye Tel. : (312) Faks : (312) E-posta : Dear Bilkent Alumnus, In order to keep in touch with your university and have future issues of Dergi Bilkent mailed to your address, we kindly ask you to inform us of changes in your contact information. For this purpose, the form available in Dergi Bilkent can be filled out and mailed to us with 2 photographs by alumni whose alumnus identification cards have expired (those graduated before 2001) or by those who do not have an alumnus identification card. Please stay in contact with your university. Best wishes, Bilkent University Alumni Center Address : Bilkent University Dean of Student s Office Alumni Center Bilkent Ankara/Turkey Phone : +90 (312) Fax : +90 (312)

17 B LKENT ÜN VERS TES MEZUNLAR MERKEZ B LG FORMU Baflvuru Tarihi Ö renci Numaras K ( ) E ( ) Cinsiyet Ad Soyad K zl k Soyad FOTO Kart Ulafl m fiekli Posta ( ) Elden ( ) Tercih Edilen letiflim Adresi Ev ( ) fl ( ) Ev Adresi Ev E-posta Tel. Ev ve fl Bilgileriniz fiyer B LG LER Do um Yeri Girifli Yapan ( ) 46 Gün... Ay... Y l... Do um Tarihi Firma Ad Sektör Çal fl lan Bölüm Unvan fl Adresi fl Tel. Faks Bilgi Girifl Tarihi.../.../ Nüfus Kay t (il) Ev Tel. Posta Kodu Cep Tel. B LMED le Paylafl labilir ( ) Hiç Kimseye Verilemez ( ) Uyru u E T M B LG LER Bölüm Mezuniyet Y l Ön Lisans (2 y ll k) Lisans (4 y ll k) Yüksek Lisans Doktora Bu bölüm Mezunlar Merkezi taraf ndan doldurulacakt r. Lütfen formu eksiksiz ve okunakl doldurunuz.

18 De erli Mezunlar m z, Dergi Bilkent in sizlere ulaflmas için adresinde yer alan istek formunu doldurabilir, adresinden bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Ücretsiz bir hizmet olan mezun kimlik kart na sahip olmak istiyorsan z, önceki sayfada yer alan formu doldurup afla daki iletiflim bilgilerini kullanarak Mezunlar Merkezi nden Filiz Güleryüz e 2 foto rafla birlikte gönderebilirsiniz. Mezunlar Merkezi, Merkez Kampus'ta Ö renci Konseyi binas ndad r. Mezun Kimlik Kart Avantajlar : Turizm ve Otelcilik Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Bilkent-Ankara da konaklama, havuz üyelik ücreti, yiyecek ve içecek hizmetlerinde %20 indirim, Fora Apart Otel, Datça-Mu la da nakitte ve kredi kart nda %20 indirim, Rubi Hotel, Alanya-Antalya da konaklama ve spa da Eden Otel, Bodrum-Mu la da nakitte %10, kredi kart nda %5 indirim, Kempinski Hotel Barbaros Bay, Bodrum-Mu la da kap fiyat üzerinden %15 indirim (1 Temmuz A ustos 2007 aras nda), Taksim Gönen Hotel, Taksim- stanbul da kap fiyatlar üzerinden konaklamada %50 indirim, Midas Hotel, Kavakl dere-ankara da konaklamada %25, restoran, masaj, günlük fitness merkezi ve sauna kullan m nda %15 indirim, Dinler Hotel Ürgüp Otelleri, Nevflehir de %20 indirim, Hotel Montania, Mudanya-Bursa da konaklamada %15 indirim, Grand Hotel Kurdo lu, Kufladas -Ayd n da nakitte %15, kredi kart nda Helen Hotel, Çanakkale de nakitte %20, kredi kart nda Anemon Otel, Kahramanlar- zmir de %40 indirim, Grand Bali Hotel, Alanya-Antalya da nakitte %15 kredi kart nda The Marmara stanbul Oteli, Taksim- stanbul da %20 indirim, The Marmara Antalya Oteli, Eski Lara Yolu-Antalya da The Marmara Pera Oteli, Beyo lu- stanbul da %20 indirim, The Marmara Bodrum Oteli, Bodrum-Mu la da konaklamada %20, yiyecek, içecek ve spa da Concorde Resort & Spa, Lara-Antalya da %15 indirim, Opera Turizm Seyahat Acentesi, Bakanl klar-ankara da nakitte ve kredi kart nda %3 indirim, City Hotel & Residence, Çankaya-Ankara da %40 indirim, Gazi Park Hotel, Sö ütözü-ankara'da nakitte kap fiyatlar üzerinden %55 indirim, Kurfal Tatil Evi, fiile- stanbul da hafta içi ve hafta sonu konaklamalarda, tekstil ve el iflleme ürünlerinde, restoranda ve fayton gezisinde Limak Ambassadore Hotel, Gaziosmanpafla-Ankara da nakitte %15, kredi kart nda Grand Hotel Haliç, stanbul da konaklamada nakitte %50, kredi kart nda %40 indirim, Crowne Plaza zmir Oteli nde nakitte Natur-Med Do al Tedavi ve Kapl ca Kür Oteli, Kufladas -Ayd n da Nezirhan Turistik Konaklama Tesisleri, Nusaybin-Mardin de nakitte %25, kredi kart nda %20 indirim, Pumpkin Turizm ve Seyahat Acentesi, Çankaya-Ankara da yurtiçi tur %5, yurtd fl turlarda %3, otel ve tatillerde %5, vize ifllemlerinde %10, yurtd fl otel rezervasyonlar nda %5 indirim, Etur Turizm Pazarlama ve Seyahat Ltd. fiti., Elmada - stanbul da iç ve d fl hat THY uçak biletlerinde %4 indirim, E&G Tur Seyahat Acentesi, Çankaya-Ankara da nakitte %2, kredi kart nda %1 indirim, Tüm Tour Yat flletmecili i, Marmaris-Mu la da nakitte %20, kredi kart nda %15 indirim, Cafe de Paris, Çankaya-Ankara da nakitte ve kredi kart nda %15 indirim, Med G da Sanayi Taahhüt ve Tic. Ltd. fiti., Balgat-Ankara da 5-30 kiflilik tabldot serviste nakitte %2, 30 kifli üzerinde %4 indirim, Reklam ve Yay nc l k Morajans Reklamc l k, Matbaac l k Tic. Ltd. fiti., K z lay-ankara da grafik, matbaa iflleri ve seri ilanlarda nakitte %10, ticari ilanlarda nakitte %5 indirim, Graphoz Dim Reklam Foto raf Tan t m Hiz. Tur. San. Tic. Ltd. fiti, Kavakl dere -Ankara da tam reklam ajansl, bas l ve görsel tasar m, foto raf çekimi ve internet sitesi tasar m nda maj Yay nc l k, Çankaya-Ankara da kurumsal kimlik çal flmalar, televizyonradyo reklam, spot ve sponsorluk hizmetleri, yaz l m, matbaa iflleri, reklam ve tasar m hizmetlerinde Aymat Ahmet Y lmaz San. ve Tic. Ltd. fiti., Osmangazi-Bursa da matbaa malzemelerinde Foto raf Bask Hizmetleri Ltd. fiti., Kavac k- stanbul da nternet ve Bilgisayar Aslihan.Net, Gaziosmanpafla-Ankara da hosting de nakitte ve kredi kart nda %5, web tasar m hizmetlerinde nakitte ve kredi kart nda deal Biliflim, K z lay-ankara da web tasar m, hosting ve logo tasar m hizmetlerinde Bab Yaz l m, Donan m, Müh. Ltd. fiti., Tando an-ankara da yaz l m ve donan m hizmetlerinde nakitte ve kredi kart nda %5, teknik destek hizmetlerinde nakitte ve kredi kart nda %20 indirim, bilgisayar ve notebook larda kredi kart na vadesiz 12 ay taksit, PB Bilgisayar, fiiflli- stanbul da, bilgisayar ve yedek parça sat fl, domain al m, hosting kiras, internet sitesi dan flmanl, tasar m ve uygulamas nda nakitte %20, kredi kart nda %15 indirim, E itim ve Dan flmanl k Active English, Bakanl klar-ankara da, genel dil programlar tam ücret üzerinden ngilizce, spanyolca, Almanca, talyanca, Çince, Rusça, akademik programlar ile TOEFL, TOEIC, KPDS, conversation class için nakitte %10, kredi kart nda %7 indirim, Dilhem Özel E itim ve Dan flmanl k Hiz. Tic. Ltd. fiti. Antalya da Haf za Teknikleri Destekli Yabanc dil Kurslar nda nakit %15, kredi kart na %10 indirim, H. C. Özel E itim Dan flmanl k Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. fiti., Alsancak- zmir de yurtd fl dil okullar, yurtd fl yaz kamplar (çocuklar için, yafl), üniversite yerlefltirme hizmetleri, au-pair program, yüksek lisans program nda nakitte %5 indirim, Markademi Yarat c Marka Hizmetleri, Bilkent-Ankara da KRC Akademi, Gaziosmanpafla-Ankara da grafik tasar m, web tasar m, Autocad, 3D Max ve Ecal e itimlerinde nakitte ve kredi kart nda %5 indirim, Çöpadam Özel E itim Dan flmanl k ve Pazarlama, Ortaköy- stanbul da ya l boya, karakalem, gravür gibi konularda resim dersleri, Çöpadam Resim Atölyesi nden seçilebilecek tablo ve di er sanat eserlerinin sat fl, dekoratif duvar boyama (duvar resimleme) hizmeti ve sanat dan flmanl nda nakitte %10, kredi kart nda %5 indirim, zgören & Ak n, Bakanl klar-ankara da, d fl ticaret, insan kaynaklar yönetimi, sat fl pazarlama, NLP programlar nda nakitte ve taksitte %10 indirim, Majestic International, Gaziosmanpafla-Ankara da müflavirlik, pazar araflt rmas, yurtd fl e itim, tan t m ve organizasyonda nakitte %20 indirim, CDS Yurtd fl E itim Dan flmanl, Ankara da hizmet bedeli al nmayacak, Best English Language School, K z lay-ankara'da nakitte ve kredi kart nda Easy Yurtd fl E itim Dan flmanl ve Kariyer Planlama, K z lay-ankara da, dan flmanl k ücreti al nmayacak, Sa l k ve Kiflisel Bak m G da ve E lence Domino s Pizza, Bilkent-Ankara da nakitte %20, kredi kart nda %15 indirim, Sevilla Turizm Ticaret Ltd. fiti. (Atakule Kubbe Restaurant) Çankaya- Ankara da nakitte %15, kredi kart nda Pizza Pizza, Bahçelievler-Ankara da nakitte ve kredi kart nda Dafne Restaurant, A. Ayranc -Ankara da %15 indirim, Gümüfllük Restaurant, Kavakl dere-ankara da nakitte %20, kredi kart nda Picante Restaurant, Çankaya-Ankara da nakitte %15, kredi kart nda Köflebafl Restaurant, Dalyan- stanbul da Miri Ev Yemekleri ve Davet Organizasyonlar, Çankaya-Ankara da Akay Brasserie Levantine, Beyo lu- stanbul da nakitte %20, kredi kart nda %15 indirim, Piano Plus Restaurant-Club, Balgat-Ankara da nakitte %10, kredi kart nda %8 indirim, 47 Referans Sa l k Hiz., K z ltoprak- stanbul'da mezunlar m za ve birinci derecede akrabalar na nakit ödemede %10 indirim. Primer T bbi Görüntüleme Merkezi, Kavakl dere-ankara da tüm hizmetlerde, manyetik rezonans, bilgisayarl tomografi, dijital röntgen için nakitte ve kredi kart nda %30 indirim, Hitform Life Club, Üsküdar- stanbul da 1 senelik s n rs z üyelik bedeli için nakitte %20, kredi kart nda %10 indirim. Lara Hastanesi, Antalya da nakitte %15, kredi kart nda Hera-Med Güzellik Merkezi, Çankaya-Ankara da nakitte ve kredi kart nda %15 indirim, Gülbahçe Optik, Gülbahçe-Bursa da nakitte %25, kredi kart nda %20 indirim, Jineklinik, Kavakl dere-ankara da, muayene, gebelik ve do um takibi, infertilite ve onkolojik jinekolojide nakitte ve kredi kart nda Oksi Art Medikal Estetik ve Güzellik Merkezi, Ulus- stanbul da tüm hizmetlerde nakit %20, kredi kart nda

19 ç Mimarl k, Mobilya ve Dekorasyon Aral ç Mimarl k, Galata- stanbul da iç mimarl k hizmetleri, inflaat taahhüt hizmetleri, fuar stant tasar m ve uygulamas nda nakitte Indeks Bilgisayar ve Büro Mobilyalar San. ve Tic. Ltd. fiti., fiirinevler- stanbul da nakitte %10, kredi kart nda %5 indirim, Flekssit Büro Mobilyalar A. fi. Ankara Bölge Müdürlü ü, Siteler-Ankara da tüm ürünlerde nakit %40, kredi kart na %35 indirim, Kay ran Ticaret Ltd. fiti., Çankaya-Ankara da, tik a ac bahçe mobilya ve el yap m ahflap aksesuar sat fl, tik a açl mobilya bak m ve bahçe dekorasyonunda nakitte %15, kredi kart nda Trend Ofis Mobilya ve Dekorasyon, Karaba lar- zmir de nakitte %15, kredi kart nda %5 indirim, Mas Ofis Mobilyalar, A. Öveçler-Ankara da nakitte %25, kredi kart nda %20 indirim, Sorissio Haz r Mutfak, Y. Ayranc -Ankara'da nakitte ve kredi kart nda Giyim ve Tekstil Akay Gelinlik, Erenköy- stanbul da nakitte %20, kredi kart nda %15 indirim, Karum Abiye By P nar, Kavakl dere-ankara da nakitte %20, kredi kart nda Goldafl Ma azac l k ve Pazarlama A. fi., Tunal /K z lay-ankara da %5 indirim, D flavurum Moda Evi ve Organizasyon, Kad köy- stanbul da, gece k yafeti, niflanl k, gelinlik, dü ün organizasyon iflleri, davetiye ve nikah flekerinde nakitte %20, kredi kart nda Vehos Tekstil ve Ma. San. Tic. Ltd. fiti. (Inside Jeans, Optimum Al flverifl Merkezi), Eryaman- Ankara da nakitte %15, kredi kart nda nakit al nacak 2 ürün sonras üçüncü ürün %50 indirimli, Akçiçek Moda Evi, Y. Ayranc -Ankara'da nakitte ve kredi kart nda Otomobil Avek Otomobil, Esenler- stanbul da iflçilikte %10, orijinal parçada %5 indirim, Günlas Otomotiv, ASF Tesisleri-Bursa da tüm hizmetlerde Ifl k Turizm Oto Kiralama, Antalya da Antalya ve çevresi araç kiralamada nakitte %15, kredi kart nda Aydo anlar Otomotiv San. ve Tic. Ltd. fiti. Güvercinlik-Ankara da, Mercedes marka ve hafif ticari araçlarda kaporta ve boya iflçili inde %10, yedek parçada %5 indirim, Salih Sayar Otomobil Tic. Ltd. fiti., Yozgat ta oto servis ücretlerinde nakitte ve kredi kart nda %10 iflçilik, %5 yedek parça indirimi, Lets Otomobil Kiralama, fiiflli- stanbul da nakitte %20, kredi kart nda %15 indirim, Tunal Sürücü Kursu, Ankara da nakitte ve kredi kart nda Nakliye ve Lojistik Özgür Nakliyat Tic. Ltd. fiti., Gümüflsuyu- stanbul da Palmiye Uluslararas Tafl mac l k ve Loj. Hiz. A.fi., Ataflehir- stanbul da flehiriçi, flehirleraras ve yurtd fl ev tafl mas nda %10, iflyeri tafl mas nda %15 indirim, Lojitek Lojistik Teknolojileri ve Dan flmanl k San. Tic. Ltd. fiti., Taksim- stanbul da nakitte %20, kredi kart nda Alper ve Sönmez Uluslararas Nakliyat ve Gümrükleme Tic. Ltd. fiti. Y. Ayranc - Ankara da, flehiriçi ve flehirleraras nakliye, depolama ve gümrükleme hizmetlerinde %10, uluslararas nakliyede %5 indirim, Müzik Tülay Uyar Prodüksiyon ve Müzik E itim Merkezi, Taksim- stanbul da ses, enstrüman (piyano, keman, gitar, flüt, klarnet), müzikal ve caz e itiminde nakitte %20, kredi kart nda Sigortac l k Çankaya Sigorta Acenteli i Ticaret Ltd. fiti., Çankaya-Ankara'da trafik sigortas, ferdi seyahat sa l k sigortas ve deprem sigortas hariç tüm hizmetlerde nakitte ve kredi kart nda %5 indirim, Peyzaj ve Kentsel Tasar m Fay Kentsel Tasar m, Peyzaj, Harita Dan flmanl k ve Müflavirlik, Küçükesat- Ankara da nakitte %12, kredi kart nda Cam Endüstrisi Seri Cam Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti., Ça layan- stanbul da nakitte %20 indirim, Çocuk Etkinlikleri Sihirli Kap Çocuk Oyunlar fll. Ltd, fiaflk nbakkal- stanbul da saatlik oyun, oyun grubu, do um günü partisi ve yiyecek-içecek hizmetlerinde nakitte %15, kredi kart nda Kurye My Kurye My Da t m, fiiflli- stanbul da nakitte %30 indirim, Güvenlik Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. fiti., Antalya da her türlü özel güvenlik, flah s ve özel koruma hizmeti ile alarm, kamera, bariyer ve di er güvenlik gereçleri sat fl nda nakitte %20, kredi kart nda Di er Kampusa giriflte kolayl k ve arabas olan mezunlar m za ücretsiz mezun araç pulu (Mezunlar m z araç pullar n mezun kimlik kart, ehliyet ve ruhsatlar n göstererek üniversitemizin Güvenlik Birimi'nden alabilir.), Kariyer Yönlendirme ve fle Yerlefltirme Merkezi nin hizmetlerinden yararlanma olana, Bilkent Kütüphanesi'nden kitap almada kolayl k, Mezunlar Merkezi ne kay tl tüm mezunlara Dergi Bilkent in ücretsiz olarak gönderilmesi, Bilkent Üniversitesi Spor Merkezi ni (eskisi ücretsiz, yenisi ücretli) kullanma olana. [Mezunlar m za avantajlar sunan ve Di er bafll n n üzerinde yer alan firmalar n dahil oldu u Üye flyeri Projesi, Bilkent Üniversitesi Mezunlar Merkezi ve Bilkent Üniversitesi Mezunlar Derne i nin (B LMED) ortak çal flmas d r. Dolay s yla, Mezunlar Merkezi nce verilen mezun kimlik kart na sahip Bilkentlilerin yan s ra üyelerine derne in gönderdi i B LMED kimlik kart na sahip olan mezunlar m z da bu projeden faydalanabilmektedir.] Tablo ve Çerçeve 7 Eylül Sanat Evi, A. Ayranc -Ankara da tablo, çerçeve, ayna, aksesuarlarda nakitte %25, kredi kart nda %20 indirim, Gümrük Müflavirli i Namal Gümrük Müflavirlik Hiz. Ltd. fiti. de Nilüfer-Bursa da Bursa, stanbul, Band rma, zmir, Derince, Samsun gümrüklerinde nakitte %30, kredi kart nda %20 indirim, Beyler Gümrük Müflavirli i Ltd. fiti., Alsancak- zmir de nakitte %30, kredi kart nda %20 indirim, Emlak SH Emlak, Bodrum-Mu la, Alanya-Antalya ve zmir de müflteriden al nacak komisyonda deal Gayrimenkul Dan flmanl k Ltd. fiti., Küçükyal - stanbul da nakitte %20 indirim, Kuru Temizleme Apronet Ltd. fiti., Beytepe-Ankara da, Elegance n kuru temizleme, slak y kama hizmetleri, detayl veya periyodik ev temizli i hizmetlerinde 48 Bilgi için: Filiz Güleryüz Bilkent Üniversitesi Ö renci Dekanl Mezunlar Merkezi Bilkent Ankara/Türkiye Tel. : +90 (312) Faks : +90 (312) E-posta :

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE. YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU. www.bilgim.org.

STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE. YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU. www.bilgim.org. STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU www.bilgim.org.tr Lütfen form içerisindeki sizden istenen bilgileri eksiksiz

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 379 06/02/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 2013 / 53 Sayın Üyemiz, 1. İMMİB 2013 Endüstriyel

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

II. PELV S-ASETABULUM

II. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

bilkent senfoni'den haberler

bilkent senfoni'den haberler bilkent senfoni'den haberler Türkiye den Ian Anderson Geçti Efsanevi rock grubu Jethro Tull un kurucusu, flütçüsü ve vokalisti Ian Anderson ile orkestras, John O Hara yönetiminde Bilkent Gençlik Senfoni

Detaylı

Merhabalar, Bu Portfolio sizlere kendimi tanıtmak amacıyla oluşturduğum bir iletişim aracıdır.

Merhabalar, Bu Portfolio sizlere kendimi tanıtmak amacıyla oluşturduğum bir iletişim aracıdır. Merhabalar, Bu Portfolio sizlere kendimi tanıtmak amacıyla oluşturduğum bir iletişim aracıdır. İletişim, insanoğlunun varoluşundan beri ihtiyaç duyduğu en önemli oluşumlardan birisidir. Dünyayı domine

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :12.11.2010 TOPLANTI SAYISI : 2010/11 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulumuz 12.11.2010 Cuma günü Enstitü Müdürü Yrd. Doç.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

Finansal Planlama. Yönetim Teknikleri Eğitimi. 19 Haziran 2009. Kurumsal Yönetim. Sürdürülebilirlik Merkezi

Finansal Planlama. Yönetim Teknikleri Eğitimi. 19 Haziran 2009. Kurumsal Yönetim. Sürdürülebilirlik Merkezi Finansal Planlama Yönetim Teknikleri Eğitimi 19 Haziran 2009 Kurumsal Yönetim Sürdürülebilirlik Merkezi 09.00-09.30 Kayıt 9.30-11.00 Finansal piyasalar, şirket evlilikleri büyürken kurumsallaşmanın önemi

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ A- GÖREVLER

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ A- GÖREVLER TANIM Şirketleri müşterilere ve müşterileri şirketlere tanıtan, müşterilerle olumlu ilişkiler geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yürüten kişidir. A- GÖREVLER - Halkla

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! Efsanevi ve ödüllü servisi ile dünyanın en prestijli otel gruplarından Mandarin Oriental ın Türkiye deki ilk oteli Mandarin

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları ve Kontenjanları. Genel Başvuru Koşulları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları ve Kontenjanları. Genel Başvuru Koşulları FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları ve Kontenjanları Genel Başvuru Koşulları Lisansüstü Eğitim Sınavı ALES-GRE-GMAT İngilizce Sınavları

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

2014-2015 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ LİSANS EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI. Öğrenim Süresi

2014-2015 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ LİSANS EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI. Öğrenim Süresi Öğretim Kurumu ve Önlisans / Lisans Programı Yıllık Öğrenim Ücreti (2013-2014) Diş Hekimliği Fakültesi 5 2-1.976 TL Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği 4 5 Bkz.83 1.136 TL Almanca Öğretmenliği (İÖ )

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

Ekim Ayı Faaliyet Raporu

Ekim Ayı Faaliyet Raporu Ekim Ayı Faaliyet Raporu Değerli KAGİDER üyeleri, KAGİDER adına dopdolu geçen bir Ekim ayını geride bıraktık. Yeni iletişim ajansımız ile düzenlediğimiz, yeni yönetim kurulumuzu ve hedeflerimizi duyurmayı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılına kurum içi yatay geçiş ile ilgili kontenjanlar, başvuru koşulları,

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NO 1 HİZMETİN ADI Okulöncesi Eğitime Öğrenci Kaydının yapılması Nüfus cüzdanı fotokopisi Okul Öncesi Başvuru Formu Acil Durumlarda Başvuru Formu 4

Detaylı

Özel Koşullar ve Açıklamalar K M K M K M K M K M Astronomi ve Uzay. Yüksek Lisans programı için; Astronomi ve Uzay Bilimleri Bilimleri

Özel Koşullar ve Açıklamalar K M K M K M K M K M Astronomi ve Uzay. Yüksek Lisans programı için; Astronomi ve Uzay Bilimleri Bilimleri T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz lisansüstü öğretim programlarına 2012 2013 eğitim-öğretim yılı GÜZ yarıyılı için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak programlar,

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tekstil M.Ü.G.S.Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tekstil M.Ü.G.S.Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hamdi ÜNAL Hamdi ÜNAL 2-Doğum Tarihi : 01.08.1954 3. Unvanı :Prof. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tekstil M.Ü.G.S.Fakültesi 1972-1976 Yüksek Lisans Sanatta

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU E itim - Kültür limizde e itim faaliyetleri Milli E itime ba l çeflitli kademedeki okullar, Sa l k Bakanl na ba l Sa l k Meslek Liseleri ve birisi özel olmak üzere iki üniversite kanal yla yürütülmektedir.

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 2016-2017 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU ve KABUL ŞARTLARI

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 2016-2017 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU ve KABUL ŞARTLARI T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 2016-2017 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU ve KABUL ŞARTLARI Mevlana Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki Yüksek Lisans (Türkçe

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDART TABLOSU

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDART TABLOSU EK:1 T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDART TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışanların İzin İzin Formu 1 Gün 2 Resmi

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ NİSAN 2015 ETKİNLİK PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ NİSAN 2015 ETKİNLİK PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ NİSAN 2015 ETKİNLİK PROGRAMI 02.NİSAN.2015 03.NİSAN.2015 TUBİTAK BİLİM İNSANI DESTEKLEME VE DAİRE BAŞK. 46. Ortaöğretim Proje Yarışması ve İzmir Bölge Ödül Töreni

Detaylı

Tarih Sayı Konu. İlgi: YÖK'ten alınan 19.11.2012 tarihli ve B.30.0.EÖB-304.03-7431 sayılı yazı.

Tarih Sayı Konu. İlgi: YÖK'ten alınan 19.11.2012 tarihli ve B.30.0.EÖB-304.03-7431 sayılı yazı. r ~ı ÇARŞAMBA TİCARET VE 3ANAYI ODASI GENEL SEKRETERLİĞİNE ÇAY MAHALLESİ KÜÇÜK HAMAM SOK. NO:6/A 1 ÇARŞAMBA / SAMSUN \ Tarih Sayı Konu TOBB TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 0431 / Mesleki ve Teknik Eğitim

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI TAKDİM SPONSORLUK DOSYASI. On üç yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir düşünce kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi,

Detaylı

3. Unvanı: Yrd. Doç. E-posta : asliman@uludag.edu.tr

3. Unvanı: Yrd. Doç. E-posta : asliman@uludag.edu.tr 1. Adı Soyadı: Ali Sait Liman 2. Doğum Tarihi / Yeri: 09.01.1973 / Tercan 3. Unvanı: Yrd. Doç. E-posta : asliman@uludag.edu.tr 4. Öğrenim durumu / görev yaptığı akademik kurumlar : a- Öğrenim durumu Derece

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları Toplantı Tarihi: 15.12.2015 Toplantı Sayısı : 51 Karar No:02 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında lisansüstü programlara

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi. İç Kontrol Sistemi Organizasyon El Kitabı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi. İç Kontrol Sistemi Organizasyon El Kitabı 4.2.Görev Tanımları 4.2.1.Dekan Görev Tanımı İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GÖREV FORMU Yönetici/Yöneticileri Astları Prof. Dr. Mahmut KARTAL İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Rektör Akademik

Detaylı