bilkent ten sonra... Ö renme h z m n hiç düflmedi i bir kariyer hayal ediyorum. Ifl lay Bardak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "bilkent ten sonra... Ö renme h z m n hiç düflmedi i bir kariyer hayal ediyorum. Ifl lay Bardak"

Transkript

1 bilkent ten sonra... Ö renme h z m n hiç düflmedi i bir kariyer hayal ediyorum. Bankac l k ve Finans Bölümü ndeki e itimini 2002 de tamamlayan Ifl lay Bardak, Peppers & Rogers da dan flman. Ifl lay Bardak, her bireyin kendi patronu olabildi i ve bilgiye dayal iflleyen sistemlerin daha verimli sonuçlar do urdu unu, yönetici konumuna ulaflmak gibi hedeflerin ça n gerisinde kald n düflünüyor. Bu fikrine uygun, küresel bak fl aç s na sahip ortamlarda çal flmay amaçlad n, bu u urda ilk ad m n Peppers & Rogers a girerek att n belirtiyor. Bardak, daha önce Koçbank ta Ürün Yönetimi, Fortis de Ürün Gelifltirme ve Müflteri liflkileri Yönetimi bölümlerinde çal flm fl. Ifl lay Bardak Bankac l k ve Finans 2002 Bire bir pazarlama kavram n n öncülerinden oldu una inand Peppers & Rogers da, müflterilerin kârl bir model yakalayabilmesini sa layacak stratejik planlama, kurumsal yap ve teknolojik konumla ilgili projelerde görev al yor. Projelerin temelini, müflteri dilimi modeli ve stratejilerinin belirlenmesi, müflteri hayat döngüsü ve temas noktalar n n incelenmesi, sadakat programlar n n oluflturulmas, bire bir pazarlama yap lar n n kurulmas, bu amaçlar için bilgi toplanmas ve yönetimi oluflturuyor. Üniversitede hem Frans zca hem ngilizce ö renmifl olmas n n kendisini birçok noktada avantajl k ld n düflünen Bardak, bir Bilkent Üniversitesi mezunu olarak ifl hayat nda büyük bir özgüvenle ilerledi ini söylüyor. Bardak, bölüm derslerindeki genifl yelpazenin, karar verme süreçlerinde esneklik sa lad n n alt n çiziyor. Üniversitenin sosyal olanaklar na ayr bir paragraf açmak gerekti ini düflünen Bardak, kiflili ine büyük katk lar oldu una inand Radyo Bilkent hakk nda flunlar dile getiriyor: Radyo Bilkent te 4,5 sene görev ald m. Hayat n bütününde kullanabilece im getirileri oldu radyomun: s cak dostluklar, ekip ruhu, sorumluluk alma iste i, ait olma duygusu... O dönemde edindi im tecrübelerin meyvesini halen topluyorum. Bütün ifl görüflmelerinde bu deneyimlerim bana puan kazand rd. Bardak, sosyal hayat nda benzer ad mlar mezuniyetten sonra da atm fl. Bilkent Üniversitesi Mezunlar Derne i nin (B LMED) yönetim kurulunda. B LMED ailesinde olmaktan büyük heyecan duyuyor. 30

2 Yurtd fl ndaki ifl ortamlar nda Bilkentlilerle karfl laflmak çok keyifli. Erman Balç k, Almanya da Siemens AG nin genç yaz l m mühendislerinden. Bilgisayar Mühendisli i Bölümü 2006 mezunu. Siemens AG nin otomasyon sistemlerinin en önemli tasar m ve üretim merkezi Amberg de bulunan Erman Balç k, ifllemci yaz l m araflt rma ve gelifltirme bölümünde görev yap yor. fiu an uzun soluklu bir projede, kullan lacak bir alt sistemin tasar m ve gerçeklefltirilmesi üzerinde çal fl yor. Sistemin sa l kl ifllemesinin yan nda güncel yaz l m ölçütlerine uygunlu unu sa lamak, projenin en önemli k s mlar ndan. Erman Balç k Bilgisayar Mühendisli i 2006 Yaz l m alan nda özgün ve yarat c fikirler üretmek ve bunlar sürekli hale getirmek istiyorum. Bu da teknik anlamda araflt rma-gelifltirme mimarl veya dan flmanl, idari anlamda ise müdürlük demek. Bu hedefleri gerçeklefltirebilmek için gerekli olan yenilikçi ve ça dafl e itim anlay fl yla Bilkent te tan flt m. Sorgulama ve araflt rma yetilerimi gelifltirdim. diyor Balç k ve ekliyor: Üniversitemin sevdi im yönlerinden biri de sosyal aç l mlar yd. Toplumsal duyarl l k projelerinde bir buçuk sene aktif görev alm fl olmak gerçekten gurur verici. Baflka insanlar n sorumlulu unu hissetmek bana gerçekten çok fley katt. Yard m etmenin vermifl oldu u mutluluk ise bambaflka. Balç k, Almanya da amatör bir kulüpte basketbol oynuyor. Tarihle ilgili yay nlar, futbol ve tarihi geziler ilgi alanlar aras nda. Finans sektörü üniversitedeki hedefimdi. AKBANK T.A.fi. Finansal Koordinasyon Bölümü Yöneticisi Gökhan zmirli, flletme Fakültesi 1998 mezunlar ndan. Gökhan zmirli, fakültesinde kazand altyap ya ekledi i mesleki tecrübelerin parlak bir gelece e kap açt n düflünüyor. Bilkent Üniversitesi ndeki e itimin uluslararas standartlar aflt n, bireylere amaca yönelik hareket etme ve problem çözme gibi çok önemli özellikler katt kan s nda. zmirli, Akbank n mali tablolar n n haz rlanmas ve denetiminin yan s ra di er kurulufllarla olan finansal iliflkilerinin yürütülmesinde görev al yor döneminde KPMG de denetçi olarak çal flm fl. Bofl zamanlar nda dünya siyasi ve ekonomik tarihi üzerine yay nlar okumaktan zevk alan zmirli, fliir yazmak ve maket yapmaktan da hofllan yor. Ö renciyken Yeni Ufuklar Kulübü nün kurucu üyeli i ve genel sekreterli ini yaparak iletiflim ve organizasyon becerilerini gelifltirdi ine dikkat çeken zmirli, bu prati ini Bilkent Üniversitesi Mezunlar Derne i nin 2. baflkan olarak sürdürüyor. Gökhan zmirli flletme

3 Bölümdeki zorlu jüriler sektörde ayakta kalmay ö retti. Güzel Sanatlar Bölümü nü 2003 te bitiren Asiye Kay kç, Ajans Ultra da sanat yönetmeni. Asiye Kay kç, bölümünde edindi i görsel disiplinin kendisini iyi bir tasar mc yapt na inan yor. Foto rafç l k, illüstrasyon ve heykel gibi de iflik alanlarda kazand bilgilerin, ifl yaflant s nda karfl laflt sorunlara farkl çözümler üretmesine kaynak sa lad n düflünüyor. Kampustaki canl sosyal ortam n insan iliflkilerini gelifltirmesine yard mc oldu unu da sözlerine ekliyor. Ajans Ultra da Vakko, Vakkorama, V2K ve Schweppes gibi markalar n reklamlar n ve bas l ifllerini tasarlayan Kay kç, önceki iflyeri Republica da Paflabahçe, Bonus Card, Shop and Miles, Kemer Country ve stanbul Kültür Sanat Vakf gibi müflterilerle çal flm fl. Asiye Kay kç Güzel Sanatlar 2003 Kariyerine reklam sektöründe devam etmeyi, bunun yan s ra illüstrasyon çal flmalar na a rl k vermeyi planlayan Kay kç, iflten artan zamanlar n flöyle anlat yor: Bofl zaman m pek kalm yor. Kald nadir vakitlerde bol bol uyuyorum, gezip e leniyorum, minyatür kursuna gidiyorum. Yeni kültürleri tan mak bana heyecan veriyor de Turizm ve Otel flletmecili i Bölümü nden diploma alan Uluç Aklar, stanbul Four Seasons Otel de gece müdürü olarak çal fl yor. Uluç Aklar, Four Seasons dan önce Kempinski The Dome Otel, Kayseri Hilton Oteli, Hilton Marco Island Beach Resort Oteli (ABD) ve Club Med de görev yapm fl. Görev saatlerimde Four Seasons Oteli nin çal flma standartlar n n uygulanmas, misafir memnuniyetinin ve personelin motivasyonunun en yüksek düzeyde olmas için çal fl yorum. diyor. Befl y ld zl otelleri kapsayan stanbul Gece Müdürleri Grubu nun baflkan. Kariyer hedefi ülkesini ve Bilkent ad n dünyan n her yerinde baflar yla temsil eden bir turizmci olmak. Bölümünde güçlü bir turizm ve otelcilik temeli kazand n belirten Aklar, üniversitesinin kariyer planlama konusundaki rehberli inin önemini ayr ca vurguluyor. Aklar, Bilkent Üniversitesi nin Amerikan futbol tak m n n ilk oyuncular ndan. Tak m arkadafllar n n birço uyla görüflmeye devam ediyor. Kayak Kulübü nde de unutamad an lar yaflam fl. Gitar çalmay çok seven Aklar n di er ilgi alanlar dans ve spor. 32 Uluç Aklar Turizm ve Otel flletmecili i 2002

4 Ö renci yurtlar nda kurdu um dostluklar devam ediyor. Mehmet Güven, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu nun (TESK) Avrupa Birli i ve D fl liflkiler Müdürlü ü nde uzman. Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü nden 1992 de mezun oldu. TESK te Avrupa Birli i (AB) Komisyonu fonlar na baflvurularak haz rlanan projelerde görev alan Mehmet Güven, esnaf ve sanatkarlar n AB politikalar na uyumunda fayda sa layabilecek yurtiçi ve yurtd fl ndaki toplant larda konfederasyonu temsil etmekle yükümlü. Daha önce HEMA Diflli Fabrikas D fl Ticaret Birimi ve stanbul Menkul K ymetler Borsas arac kurumlar ndan SOYMEN Menkul De erler de hisse senedi uzman olarak çal flm fl. Avrupa Birli i ne uyum sürecinde medya ve yay nc l k uygulamalar hakk nda özel çal flmalar da yap yor. Güven, ö rencilik y llar ndan flu sözlerle bahsediyor: Bilkent te kazand m bilgilerin ifl yaflam ma büyük katk s oldu. S rf derslerde de il kampus hayat nda ö rendiklerimin de faydas n gördüm. nsana çözümleyici düflünmeyi ve disiplinli çal flma al flkanl n kazand ran, yabanc dilde e itimi çok güçlü olan bir üniversitede okumufl olmak gerçekten güzel. Futbol maçlar n kaç rmayan Güven, elektronik eflyalarla u raflmay ve televizyon seyretmeyi seviyor. F rsat buldukça spora ve DVD lere vakit ay r yor. Mehmet Güven Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 1992 Bilkent te çok kapsaml bir iktisat e itimi ald m. ktisat Bölümü ndeki e itimini 2003 te tamamlayan Gizem Çal ko lu K l ç, Metro Group Buying Ltd. fiti. de stratejik sat n alma asistan olarak çal fl yor. Gizem Çal ko lu K l ç, flirketinin Kuru G da ve Konserve Bölümü nde, sat lan ürünlerin kalitesi, fiyat yap s ve çeflitlili inin en iyi flekilde sa lanmas nda aktif rol al yor. Ald m e itimin de erini ifl hayat na girince, özellikle böyle uluslararas bir firmada çal fl nca anlad m. Gerek kendini ifade etme gerek problem çözme ve araflt rma becerilerimde Bilkent in katk s çok büyük. diyen K l ç, üniversiteden sadece akademik de il sosyal anlamda da faydalanm fl. Do a Sporlar Toplulu u nda iki buçuk y l da c l k yapm fl. Üniversitede çok güzel dostluklar kurdu unu, birçok arkadafl yla görüflmeye devam etti ini söyleyen K l ç, baz arkadafllar yla ifl toplant lar nda karfl laflmas n da güzel bir tesadüf olarak yorumluyor. Gizem Çal ko lu K l ç ktisat 2003 K l ç, seyahat etmeyi ve yürümeyi çok seviyor. F rsat buldukça ailesi ve arkadafllar yla yeni yerler keflfetmeye çal fl yor. 33

5 bilkent senfoni'den haberler Bilkent Senfoni Orkestras 'n n Yeni CD leri Alpha ve Naxos Etiketiyle Ç kt Bilkent Senfoni Orkestras (BSO), uluslararas firmalar için kay t yapmaya devam ediyor. BSO'nun dünyaca ünlü piyanistimiz dil Biret ile kaydetti i, Frans z müzi inin önemli isimlerinden Jules Massenet ve César Franck n eserlerini içeren CD si Alpha Productions (Alpha 104), BSO Müzik Direktörü Emil Tabakov un iki flüt ve piyano konçertolar ise Naxos (Naxos ) etiketiyle tüm dünyada müzikseverlerin be enisine sunuldu. BSO nun dil Biret ve Frans z flef Alain Paris ile kaydetti i CD, Massenet nin Piyano Konçertosu na, Franck n piyano ve orkestra için Senfonik Çeflitlemeler ine ve Les Djinns adl senfonik fliirine yer veriyor. Emil Tabakov un kendi yönetimindeki konçertolar ise ünlü Frans z sanatç lar Patrick Gallois (flüt), Philippe Bernold (flüt) ve Jean-Philippe Collard (piyano) taraf ndan icra edildi. Ça dafl müzi in önemli bestecilerinden say lan Emil Tabakov un çarp c kompozisyonlar ve fark yaratan yönetimiyle seçkin sanatç lar n kusursuz yorumu, BSO nun muhteflem eflli iyle de birleflerek ça dafl müzik antolojisinde hakketi i yere mutlaka ulaflacak. 30 u aflk n CD sini Avrupa ve Japonya ya da ihraç eden BSO nun kay tlar aras nda dil Biret in icra etti i Beethoven n tüm piyano konçertolar ve Korolu Fantezi si ve EMI etiketiyle ç kan, Collard n yorumundan Sancan ve Çaykovski piyano konçertolar da bulunuyor Türkiye Gitar Buluflmas 2. Türkiye Gitar Buluflmas, fiubat tarihlerinde Bilkent Üniversitesi Ahmed Adnan Saygun Müzik Araflt rma ve E itim Merkezi ile Çankaya Belediyesi Ça dafl Sanatlar Merkezi nde yap ld. Türkiye gitar camias ndaki etkileflimi art rmak ve genç sanatç lara omuz vermeyi hedefleyen etkinlik, Türkiye deki tüm gitar bölümlerinden 17 ö retim eleman, 26 genç gitarist, çeflitli illerden gelen 8 gitar yap mc s ve davetli okullar n ö rencilerini misafir etti. Buluflma kapsam nda Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili, fief Ifl n Metin in yönetti i 20 fiubat tarihli konserde Vivaldi, Giuliani ve Rodrigo nun konçertolar n ülkemizdeki müzik okullar n n gitar bölümü ö rencilerinden Erdem Karatafl, Bahar Türker, Ceren Baran, Güray Alyörük, Eren Süalp ve Celil Kaya, Bilkent Gençlik Senfoni Orkestras yla birlikte seslendirdi. Pierre Amoyal BSO nun Solistiydi BSO nun 24 fiubat ta gerçeklefltirdi i konserin solisti, döneminin en parlak keman sanatç s say lan Pierre Amoyal d. Amoyal, Lior Shambadal yönetimindeki BSO eflli inde Berg in Keman Konçertosu nu sundu. Bilkent Senfoni ayr ca Mendelssohn un Op.26, Fingal Ma aras Uvertürü, Dvorak n Slav Danslar ve Brahms n Macar Danslar n seslendirdi.

6 Gülsin Onay dan Chopin Yorumu Chopin yorumlar için Polonya Üstün Hizmet Niflan yla onurland r lan tan nm fl piyanistimiz Gülsin Onay, ünlü bestecinin Op.21, Fa minör 2. Piyano Konçertosu nu Bilkent BSO eflli inde yorumlad. 19 fiubat ta fief Ifl n Metin yönetiminde gerçeklefltirilen konserde Grieg in Op.46 ve Op.55 numaral Peer Gynt Süitleri de seslendirildi. Türkiye Yard m Sevenler Derne i nin 79. kurulufl y ldönümü nedeniyle düzenlenen Sanat çin E itim, E itim çin Sanat Etkinlikleri çerçevesindeki konserin geliri, Mardin-Savur lkö retim Okulu nun yap m ve TYSD burslu ö rencileri yarar na kullan ld. Janis Vakarelis BSO ylayd Bilkent Saygun Sezonu fief Ifl n Metin yönetimindeki BSO, caz ve blues ezgilerini senfonik müzik araçlar yla iflleyen, ça dafl Amerikan müzi inin en büyük bestecileri Gershwin ve Bernstein in eserlerini sundu. 23 Mart taki konserin solisti ünlü piyanist Janis Vakarelis, Gershwin in Fa majör Piyano Konçertosu nu yorumlad. BSO, Bernstein n Candide Uvertürü ile Bat Yakas n n Hikâyesi nden Senfonik Danslar da yorumlad. Bilkent Üniversitesi, Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi nin düzenleyece i etkinliklerle do umunun 100. y l nda Ahmed Adnan Saygun u an yor. Bu çerçevede BSO, ölümsüz bestecimizin eserlerini bir dizi konser eflli inde sanatseverlerle buluflturuyor. 31 Mart tarihli ilk konserde Mirjam Tschopp, bestecinin Op.44, Keman Konçertosu nu yorumlad. Konseri Saygun un ö rencisi olan ve eserlerini tüm dünyada tan tan Gürer Aykal yönetti. BSO, 24. Uluslararas Ankara Müzik Festivali nin kapan fl konserinde, Op.34, 1. Piyano Konçertosu nu Gülsin Onay n solistli iyle yorumlad. Yine Gürer Aykal n yönetti i 30 Nisan tarihli bu ikinci konserde Op.53, 4. Senfoni de seslendirildi. Ayr ca, Saygun un geçti imiz aylarda BSO taraf ndan kaydedilen piyano, keman, viyola ve viyolonsel konçertolar sene içinde CPO firmas nca yay mlanacak. Bir Dünya Prömiyeri 35 lk seslendirmelere ve yeni eserlerin tan t m na özel önem veren BSO, 3 Mart ta bir dünya prömiyeri daha gerçeklefltirdi. fiefli i kadar bestecili iyle de ünlenen Emil Tabakov un Viyolonsel Konçertosu Tim Hugh taraf ndan seslendirildi. Tabakov un yönetimindeki konserde BSO, Rimski-Korsakof un Op.35, fiehrazad bafll kl eserini de yorumlad.

7 Bilkent Senfoni Orkestras 2007 Program 5 May s Cumartesi, 20:00 Bilkent Konser Salonu Bilkent Senfoni Orkestras Emil Tabakov, fief Patricia Kopatchinskaja, Keman F. J. Haydn / Divertimento, Si majör F. J. Haydn / Keman Konçertosu, Do majör L. van Beethoven / Senfoni No.4, Si bemol majör Op May s Cumartesi, 20:00 Bilkent Konser Salonu UNICEF Türkiye Milli Komitesi yarar na Bilkent Senfoni Orkestras Rauf Abdullayev, fief To rul Ganio lu, Keman Hayreddin Hoca, Viyolonsel J. Brahms / Keman ve Viyolonsel çin " kili Konçerto", La minör Op.102 F. Amirov / Azerbaycan Kapriçyosu S. Hac beyov / Kervan K. Karayev / "Don Quixote", Senfonik Gravürler 15 May s Sal, 20:00 fl Sanat Konser Salonu Bilkent Senfoni Orkestras Ifl n Metin, fief Valeriy Sokolov, Keman W. A. Mozart / Keman Konçertosu No.4, Re majör KV.218 W. A. Mozart / Keman Konçertosu No.5, La majör KV.219 L. van Beethoven / Senfoni No.4, Si bemol majör Op May s Cumartesi, 20:00 Bilkent Konser Salonu Bilkent Senfoni Orkestras Vladimir Ashkenazy, fief Gülsin Onay, Piyano S. Rahmaninof / Piyano Konçertosu No.3, Re minör Op.30 S. Prokofyef / Senfoni No.5, Op Haziran Sal, 20:00 Bilkent Odeon Bilkent Senfoni Orkestras Kültür ve Turizm Bakanl Devlet Çoksesli Korosu brahim Yaz c, fief Faz l Say, Piyano F. Say / Fenerbahçe Senfonisi 9 Haziran Cumartesi, 20:00 Bilkent Odeon Bilkent Senfoni Orkestras Murat Ad güzel, Piyano J. Brahms / Piyano Konçertosu No.2, Si bemol majör Op Haziran Cuma, 20:00 Bilkent Odeon Tango Goes Symphony Bilkent Senfoni Orkestras Peter Breiner, fief-piyano fiefika Kutluer, Flüt 19 Haziran Sal, 20:00 Bilkent Konser Salonu Sezon Kapan fl Konseri Bilkent Senfoni Orkestras Emil Tabakov, fief Jean-Philippe Collard, Piyano S. Rahmaninof / Piyano Konçertosu No.2, Do minör Op.18 P.. Çaykovski / Senfoni No.5, Mi minör Op.64

8 mezunlardan haberler Endüstri Mühendisli i Mezunlar Bulufluyor Endüstri Mühendisli i Bölümü, Bölüm Baflkan Prof. Dr. hsan Sabuncuo lu nun önderli inde mezunlar yla bütünleflme yolunda önemli ad mlar at yor. Bu çabalar ilk meyvesini 65 mezunun kat ld ABD buluflmas nda verdi. Pittsburgh da düzenlenen yemek ve çal flma toplant s nda Dr. Sabuncuo lu, baflar da süreklilik için mezunlar n hem bölümden hem birbirlerinden güç alarak hareket etmesi gerekti ini, bölümün bu u urda mezunlarla her zaman iflbirli i içinde olaca n aktard. Buluflmalar n Türkiye deki ilk aya ise Bursa da gerçekleflti. Toplant da bölüm derslerinin içeri i, Üniversite-Sanayi flbirli i Projesi ve kariyer planlama konular üzerinde düflünce al flveriflinde bulunuldu. Ortaya at lan fikirler, yak n gelecekte stanbul, Ankara ve zmir de yap lacak buluflmalara motivasyon yaratt. Dr. Sabuncuo lu etkinliklerin bunlarla s n rl kalmad n, adresindeki internet sitelerinde Mezun Bilgi Sistemi ni hayata geçirdiklerini, 600 den fazla mezunun üye oldu u sistemde mezunlar n kiflisel ve mesleki bilgilerini güncelleyebildi ini, ifl ilanlar ndan haberdar olabildi ini, resim ekleme ve forum gibi ifllevlerden faydalanabildi ini söyledi. Bir elektronik bülten üzerinde çal flt klar n ve yak n bir zamanda bunu aktif konuma getireceklerini de belirten Dr. Sabuncuo lu, tüm mezunlar kapsayacak flekilde iflleyen ve bölüm ö retim üyelerinden Doç. Dr. Mustafa Akgül ün dan flmanl nda haz rlanan e-posta listesinin kullan ma aç ld n da sözlerine ekledi. Genç Bir fiair: Burak Tokcan rfan Bulu Harvard da Fizik Bölümü 2007 doktora mezunlar ndan rfan Bulu, Harvard Üniversitesi Nanoteknoloji Merkezi nde araflt rmac olarak görev yapmaya bafllad. Son 5 y lda 30 bilimsel makale kaleme alan Bulu, bu baflar s yla Harvard dan ald teklifi de erlendirerek bilimsel çal flmalar n ABD de sürdürmeye karar verdi. Yeni görevini bir beyin göçü de il, edinece i bilgileri Türkiye ye tafl mas na bir araç olarak gören Bulu, lisans ve yüksek lisans e itimini de Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü nde tamamlam flt. flletme Fakültesi 2001 mezunlar ndan Burak Tokcan, Cemal Süreya 2006 fiiir Yar flmas nda Özendirme Ödülü ne, Homeros Ödülleri 2007 Attilâ lhan fiiir Yar flmas nda mansiyona de er görüldü. ki ödülü de Sesim Kan Kaybediyor adl yay mlanmam fl dosyas yla alan ve 6 ödülü daha bulunan genç flairin ürünleri Bilkent 4 Mevsim, K y, Damar, Beflparmak, Gökyüzü, Ça dafl Türk Dili, Dünya Kitap, Ünlem, Yom Sanat, Evrensel Kültür, Patika, Koridor, Akademi Gökyüzü ve Mavi Liman dergilerinde yay mland. fiiir anlay fl n n biçimlenmesinde, ö renciyken yaz kurulunda görev yapt Bilkent 4 Mevsim sanat-edebiyat-kültür dergisinin ve özellikle üniversitenin Türkçe Birimi ö retim görevlilerinden fiair Ahmet Özer in büyük katk s oldu unu belirten Tokcan, Bilkent Üniversitesi Yay n Birimi nde metin yazar ve yay n içerik sorumlusu olarak çal fl yor. Suudi Arabistan a Yolunuz Düflerse flletme Fakültesi 2000 mezunlar ndan Mehmet Taylan, Suudi Arabistan da Savola grubuna ait olan Panda süpermarket zincirinde özel markalar kaynak müdürü olarak çal flmaya bafllad. Daha önce benzer bir pozisyonda DiaSA süpermarketlerinde de görev yapm fl olan Taylan, yeni iflyerindeki ilk ve tek Türk. 37

9 Çocuklar çin ktisat Bölümü 2003 mezunlar ndan Özgür Kurt, zmir de Kanz çocuk giyim ma azas n açt. Balçova daki Kipa al flverifl merkezinde bulunan ma aza, 0-12 yafl grubuna hitap ediyor. Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasar m Mezunlar Bir Aradayd Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasar m Bölümü, düzenledi i etkinliklerle 100 den fazla mezununu bir araya getirdi. Güzel Sanatlar, Tasar m ve Mimarl k Fakültesi ndeki ilk buluflmaya Fakülte Dekan Prof. Dr. Bülent Özgüç ve Bölüm Baflkan Vekili Dr. Gaye Çulcuo lu nun yan s ra ö retim elemanlar ve ö renciler de kat ld. Yine fakültede gerçekleflen ikinci buluflma, Peyzaj Mimarl nda Sazlar ve Çok Y ll k Bitkilerle Tasar m ve Uygulama paneliydi. Etkinli e mezunlar ve ö renciler büyük ilgi gösterdi. Yurtd fl nda E itim F rsatlar MBA Mezunumuz EMC de MBA 1997 mezunlar ndan Ebru Bayram Özgen, veri yönetimi ve depolama sektörünün tan nm fl firmalar ndan EMC nin Türkiye koluna teknoloji dan flman olarak atand. fl yaflant s na Ortafl Telekomünikasyon da bafllayan Özgen, yeni görevinden önce Gantek Teknoloji ve SAP Türkiye de çal flm flt. Uygulamal ngilizce-türkçe Çevirmenlik Bölümü 2002 mezunlar ndan Hale Pamukcu, zmir de Teos Yurtd fl E itim Dan flmanl firmas n kurdu. Dünyaya aç lan kap n z slogan yla sektöre giren Teos da tamam yurtd fl ba lant l olmak üzere dil e itimi, ifl ngilizcesi, yaz okullar (7-17 yafl), çal flma-seyahat programlar, staj, üniversite haz rl k ve lise e itimi seçenekleri var. Bir Yar flma, ki Bilkentli, ki Ödül Müzik Bölümü 2001 mezunlar ndan Fazl Orhun Orhon ve Berkant Gençkal, Nejat Eczac bafl 2006 Ulusal Beste Yar flmas nda önemli dereceler elde etti. Gençkal, Suite Trakia adl eseriyle birincilik ödülünü kazan rken Orhon, Piyano Konçertosu ismini tafl yan çal flmas yla üçüncü oldu. Baflar l müzisyenlerin yollar sadece üniversitede ve ödül töreninde de il, Akdeniz Ça dafl Müzik Günleri nde de kesiflmiflti. Orhon bu etkinlikte Gençkal n bir di er ödüllü eseri 2 Views Orient i yönetmiflti. 38

10 Çevre Duyarl l ve Ödül Bir Arada Grafik Tasar m Bölümü yüksek lisans mezunlar ndan Güzden Var nl o lu (2003), Türkiye Seyahat Acenteleri Birli i nin düzenledi i Kültür Turizmi Fikir Projesi Yar flmas nda üçüncü oldu. Çanakkale k y fleridindeki denizcilik geçmifline sahip ç kma amac n tafl yan yar flmada Dardanel Bat klar Görsel Tan t m ve Sanal Müzesi isimli projesiyle dereceye giren Var nl o lu, ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Bölümü nde Güzel Sanatlar, Tasar m ve Mimarl k Fakültesi Dekan Prof. Dr. Bülent Özgüç ün doktora ö rencisi. Düflledi i Sektörde Çal fl yor letiflim ve Tasar m Bölümü 2006 mezunlar ndan Arif Yavuz Çimen, Do ufl Grubu Yüce Auto A.fi. nin Orta Anadolu ve stanbul dan sorumlu bölge müdürü oldu. Çocuklu undan beri ilgi duydu u otomotiv sektöründe 24 yafl nda genç bir yönetici olarak ilk profesyonel görevine bafllaman n heyecan n yaflayan Çimen, Fiat ve Alfa Romeo markalar n n sat fl temsilcisi ve pazarlama sorumlusu, Koç Holding Kurumsal letiflim ve D fl liflkiler Baflkanl nda iletiflim uzman, Türkiye nin 2005 te ilk kez ev sahipli i yapt Formula 1 Grand Prix nin medya sorumlusu olarak da çal flm flt. Bankac l ktan Yemek Sektörüne Teknolojide Söz Sahibi Bir Bilkentli Gantek Teknoloji nin ifl çözümleri koordinatörlü üne, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü 1996, Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri Bölümü 1998 mezunlar ndan Ertu rul A ar atand. Kariyerine Bilkent Üniversitesi letiflim ve Spektrum Yönetimi Araflt rma Merkezi nde yaz l m uzman olarak bafllayan A ar, 2000 de ad m att Gantek te bilgi ve iletiflim teknolojisi alanlar nda farkl görevler üstlenmiflti. flletme Mezunumuzun Sergisi flletme Fakültesi 1994 mezunlar ndan Cansu Arzu Özden, ilk kiflisel sergisini Ankara da açt fiubat tarihleri aras nda düzenlenen sergide, akrilik ve kar fl k tekniklerle yap lan gül resimlerine yer veren Özden, TPAO Mali fller Daire Baflkanl n n Yurtd fl Faaliyetler Takip Müdürlü ü nde çal fl yor. Giyim Sektöründe Bir Mezunumuz Var Bankac l k ve Finans Bölümü mezunlar Cem Müftüo lu (2005) ve Özgür Meflhur (2002), farkl bir kariyer seçene ini iflaretleyerek bankac l ktan yemek sektörüne geçti. Ankara n n Gaziosmanpafla semtinde 1 Restoran açan mezunlar, Güney Fransa mutfa ndan yola ç kt klar n ve deniz ürünleri ile flarap çeflitlerinde iddial olduklar n belirtiyor. Müftüo lu nun sahibi ve Meflhur un iflletme müdürü oldu u restoranda bar bölümü de var. 39 ktisat Bölümü 2001 mezunlar ndan Verda Hosta, Ankara Optimum al flverifl merkezinde Inside Jeans ad nda bir giyim ma azas açt de markas n yeni flubelerle farkl flehirlere de yaymay planlayan Hosta, tüketiciyi sezon modas na paralel her türlü günlük ve spor giyim ürünüyle buluflturuyor.

11 Yurtd fl ndan Notalar Müzik Bölümü 2005 mezunlar ndan Özlem Er Cücelo lu, 8 Mart ta Londra da bir konser verdi. Genç kontrbas sanatç s, yüksek lisans diplomas n ald Guildhall Müzik ve Drama Okulu nda Johannes Brahms n ( ) Mi minör Çello Sonat ve talyan Giovanni Bottesini nin ( ) Fa diyez minör Konçertosu nu seslendirdi. Dünyaya Yeni Tatlar Tafl yor Uluslararas liflkiler Bölümü 1997 mezunlar ndan Oktay Yelmen, fiölen Çikolata n n Avrupa ve Amerika ihracat bölge müdürü oldu. Yelmen, mezun olduktan sonra White & Case ve Zorlu Holding (Korteks) gibi seçkin kurulufllarda görev yapm flt. fieker Sigorta da Bir Bilkentli Aktif Bir Peyzaj Mimar : Erdem fiengül Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasar m Bölümü 2004 mezunlar ndan Erdem fiengül, Köfle Mimarl k Peyzaj ve nflaat Ltd. fiti. ni kurarak Türkiye de ve yurtd fl nda edindi i ifl tecrübelerini giriflimcilikle birlefltirdi. fiengül, Araflt rmac Giriflimci fladamlar Derne i nin Bas n ve Yay n Bölümü ne baflkanl k yapmas n n yan s ra Peyzaj Mimarlar Odas nda 7.dönem tasar m ve planlama sektör komisyon üyesi olarak da çal fl yor. Zaman Kavram na Özgün Bir Yaklafl m Bilgisayar Mühendisli i Bölümü 1992 lisans ve 1996 yüksek lisans mezunlar ndan Yi it Kulabafl, Zamanya isimli bir roman yay nlad. Kitab n merkezinde Selim ve Kerim adl iki arkadafl n zaman, hayat, uyku, keyif, kariyer, ölümsüzlük ve pazarlama ekseninde dönen hayat öyküleri ve dünyaya pazarlanmak üzere dakika, hafta, saat, takvim, müzik, para gibi ürünler gelifltiren Zaman isimli flirket var. Derin hayal gücü ve yarat c kurgusuyla okurlara farkl bir roman sunan Kulabafl, Ericsson Türkiye ve srail in Pazarlama, letiflim ve Strateji Bölümü nde genel müdür yard mc s olarak çal fl yor. ktisat Bölümü 1997 mezunlar ndan Bar fl Merzeci, Liberty Mutual Group'a ait Liberty International'in 2006 sonlar nda sat n ald fieker Sigorta ya finansal kontrolör ve entegrasyon müdürü olarak atand. Merzeci, yeni görevinden önce Citibank ve Liberty Mutual Group ta çal flm flt. letiflim Ondan Soruluyor Linens Pazarlama A.fi. nin iletiflim müdürlü üne, ktisat Bölümü 2001 mezunlar ndan Sezin Dak getirildi. fl yaflam na Citibank ta bireysel yat r m dan flman olarak bafllayan Dak, Linens den önce Mercedes Benz Türk A.fi. de pazarlama iletiflimi uzman olarak görev yap yordu. 40 E itim Sektörüne At ld flletme Fakültesi 2002 mezunlar ndan Ebru Türko lu, Poseidon adl yurtd fl e itim dan flmanl firmas na ortak oldu. Ankara ve zmir de ofisleri bulunan Poseidon'un hizmetleri yurtd fl dil okullar, ifl ngilizcesi, çal flma-seyahat programlar, yaz okullar (8-17 yafl), staj, MBA öncesi haz rl k, üniversite ve yüksek lisans yerlefltirme alanlar n kaps yor.

12 s n f haberleri Bu sayfada yer almas n istedi iniz haberleri bize iletiniz Ali Çöplü - Bilgisayar Mühendisli i ABD de Morgan Stanley de baflkan yard mc s. Bu ra Karabey - Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Setkom Teknoloji'de genel müdür Umut Uzer - Uluslararas liflkiler At l m Üniversitesi nde Uluslararas liflkiler Bölümü ö retim üyesi. Osman Sezgi - Grafik Tasar m (YL) Ankara da Baflar Mobil'de Pazarlama Bölümü direktörü. Burak Nuho lu - flletme Eskiflehir de Citibank da Ticari Bankac l k Bölümü nde müdür Mustafa De irmenci - Endüstri Mühendisli i stanbul da Indesit Company de finans direktörü Asl han Yazan - Turizm ve Otel flletmecili i Ankara'da internet tasar m ve yaz l m hizmetleri firmas Asl han.net'in sahibi. Ertan Keskinsoy - ktisat Ankara da Hollanda Büyükelçili i nde bas n ve kültür iflleri sorumlusu. Ahmet Murat Denli - Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD de Salk Institute da doktora sonras araflt rmac Gökçe Tunca - Büro Yönetimi ve Sekreterlik Ankara da Armakom Biliflim Teknolojileri nde yönetici E. Göktekin Dinçerler - Elektrik ve Elektronik Mühendisli i stanbul da Turkven Private Equity de risk yönetimi uzman Cenk Serdar - Endüstri Mühendisli i stanbul da Turkcell A.fi.'de genel müdür yard mc s. Özlem Bayg n - Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Ankara Mesa Hastanesi Bilgi Teknolojileri Müdürlü ü nde sistem destek uzman. Ahmet Nalbur - flletme Ankara da Erkunt Sanayi A.fi de sat n alma müdürü. Olcay Eraslan - Endüstri Mühendisli i Ankara da Atel de finans müdürü lkay Arslan - Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Ankara da T.C. Baflbakanl k Hazine Müsteflarl nda sistem mühendisi. Ersin Baysal - ngiliz Dili ve Edebiyat Ankara da Liman Lokantas nda flirket müdürü P nar Fersoy - flletme Ankara da Ege Grup Holding A.fi.'de yönetici. Efe Ahmet Arat - Büro Yönetimi ve Sekreterlik Ankara da Nestle Türkiye G da San. A.fi. de medikal delege S tk Serdar Giral - flletme stanbul da Hürriyet Gazetesi ç Denetim Bölümü nde müdür. Burkay Genç - Endüstri Mühendisli i Kanada'da Waterloo Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli i nde doktora yap yor. Sermet Mehmet Özaytekin - flletme Bilgi Yönetimi Procter & Gamble'da sat n alma uzman Gürkan Ensari - flletme Standard Chartered Bank London'da direktör yard mc s. Ferhat Gündüz - flletme Ankara da T.C. Say fltay Baflkanl nda denetçi. Tolga Murat Güçyetmez - MBA Ankara da TAI-TUSAfi Havac l k ve Uzay Sanayi A.fi.'de tasar m mühendisi. Azize Yaylaönü - Mütercim-Tercümanl k Ankara da Baflkent Üniversitesi nde d fl iliflkiler yönetim koordinatörü. Sinan Özkan - Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri Ankara da Akfen Holding de biliflim teknolojileri müdürü. 41

13 2002 Nüket Y ld r mer - Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasar m Ankara da maj A.fi de genel koordinatör. Süleyman Sar kaya - ngiliz Dili ve Edebiyat Süleyman Demirel Üniversitesi Yabanc Diller Yüksekokulu nda ö retim eleman. Pervin Sevgi - Arkeoloji ve Sanat Tarihi Ankara da Kültür ve Turizm Bakanl nda kültür turizmi uzman yard mc s. Levent Alpar - ktisat T.C. Baflbakanl k Türkiye statistik Kurumu nda Trabzon Bölge Müdürlü ü nde uzman yard mc s. Özge Atila - flletme Bilgi Yönetimi Dubai de Wacker Chemicals da yönetici asistan. Emrah Ziya Kahveci - Turizm ve Otel flletmecili i Antalya'da Hotel Vega Side'de genel müdür. Bilge Ça man Pala - Tiyatro Ankara Devlet Tiyatrosu nda reji asistan. Hasan Özkan fiiflman - ç Mimarl k ve Çevre Tasar m stanbul'da Yasa nflaat Turizm Tic. San. Ltd. fiti'nde flirket orta. Nur Demirci ile evlendi. Ömür boyu mutluluklar dileriz. Baflak K lc Parlar - ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Ankara'da Kaledekor'da iç mimar. Kaz m Büyükboduk - Matematik ABD de Stanford Üniversitesi nde Matematik doktoras yap yor Mehmet Yasin Ayd n - ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Ankara da Tayf nflaat Tic. Ltd. fiti'nde genel müdür. Damla Ayfle Artüz - flletme Bilgi Yönetimi Ankara da HSBC Bank A.fi de yönetmen yard mc s. Ceyda Kalkan Ma den - flletme Bilgi Yönetimi Türkiye Vak flar Bankas 'nda internet bankac l uzman. Engin Kaan Günayd n - Müzik Berklee College of Music de lisansüstü e itim görüyor. Fulya Ba ca z - Turizm ve Otel flletmecili i Bursa'da Çelik Palas Otel'de yiyecek ve ikram servisi asistan. 27 Ocak'ta An l Y ld r m (Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasar m 2006) ile evlendi. Ömür boyu mutluluklar dileriz Erflan Fuat Köseo lu - Arkeoloji ve Sanat Tarihi Dubai de Sun Microsystems de sat fl dan flman. Gülhan Ayd n - Endüstri Mühendisli i Ankara da TAI-TUSAfi Havac l k ve Uzay Sanayi A.fi. de üretim planlama ve kontrol uzman. Hakk Akdafl - ktisat Ankara da T.C. Baflbakanl k Personel ve Prensipler Genel Müdürlü ü nde uzman yard mc s. Nazan Sinem Zeybek - ktisat ngiltere'de Leicester Üniversitesi'nde Pazarlama yüksek lisans yap yor. Tahsin Ertu rul Yaprak - Bilgisayar Mühendisli i Ankara da T.C. Merkez Bankas nda Biliflim Teknolojileri Bölümü'nde bilgisayar uzman yard mc s Ahmet Selçuk - ktisat Katar da TAV Investment Construction and Operation Co. da yönetici. Ali Emre Mutlu - ktisat Ankara da Akbank T.A.fi. de müfettifl yard mc s. Dilek Aka - Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Ankara da Bil-Pas Ltd. fiti de genel müdür. Mahsima fiahin - Turizm ve Otel flletmecili i Ankara da Peyman Turizm'de genel koordinatör. Baflak Y ld r m - Turizm ve Otel flletmecili i Antalya da Tekfenbank Antalya flubesinde Pazarlama Bölümü uzman yard mc s. Melis Nur Tüzüner - ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Ankara da Versa Mimarl k da tasar m koordinatörü. Hasan Yass örenli - Siyaset Bilimi stanbul da Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu nda bankalar yeminli denetçisi. Hanife Selda riboz - flletme Bilgi Yönetimi Garanti Bankas Genel Müdürlü ü'nde pazar ortaklar ve marka yönetim yetkilisi. Merve Bafler fientürk - flletme Bilgi Yönetimi Ankara da nterkim Kimya A.fi. de bilgi ifllem sorumlusu. Burak Himmeto lu - Fizik ABD de Minnesota Üniversitesi nde doktora ö rencisi Mehmet Serdar Kas rga - Bilgisayar Mühendisli i Ankara da LTS Yaz l m Elektronik ve letiflim Tek. Tic. Ltd. fiti. nde genel müdür. Ayfle Berrak Güldo an - Bilgisayar Mühendisli i stanbul da Asya Kat l m Bankas A.fi. Genel Müdürlü ü nde yaz l m mühendisi. Cenk Atalan - Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Ankara da Ümit Mühendislik de Avrupa ve Orta Do u sat fl temsilcisi ve otomasyon müdürü. Serkan Derebafl - Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Ankara da T.C. Merkez Bankas Banknot Matbaas Genel Müdürlü ü nde mühendis. Janset Elvan Bat bay - Mütercim-Tercümanl k Ankara da Çayyolu Türk Amerikan Derne i nde uzman ö retici. Zeynep P nar Akand r - Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri Ankara da Oyak Teknoloji nde yaz l m mühendisi. 42

14 bilmed den haberler Dernek Üyeli i Yeni B LMED Bülteni Dördüncü say dernek üyelerine flubat ay nda postaland. Bültenin kapa n flletme Fakültesi 1992 mezunlar ndan Nasuh Mahruki nin muhteflem foto raf süsledi. B LMED e üye olmak ya da aidat durumunuzu ö renmek istiyorsan z afla daki iletiflim bilgilerini kullanabilirsiniz. Berna Dinçer B LMED Ankara Ofisi Sorumlusu Tel: (312) Faks: (312) E-posta: Mutlu Y lmaz B LMED stanbul Ofisi Sorumlusu Tel: (216) Faks: (216) E-posta: B LMED Ola an Genel Kurulu stanbul Dedeman dayd 5 fiubat ta yap lan genel kurul sonucunda B LMED in yeni yönetimi flu isimlerden olufltu: Yönetim Kurulu Baflkan : M. Korkut Yazan ( flletme 1995) Yönetim Kurulu 2. Baflkan : Gökhan zmirli ( flletme 1998) Yönetim Kurulu 2. Baflkan : Asl han Yazan (Turizm ve Otel flletmecili i 1999) Genel Sekreter: Esen Topaç (Uluslararas liflkiler 2003) Sayman: Mehmet Güleli (Uluslararas liflkiler 2001) Yönetim Kurulu Asil Üyeleri fakat Özkaraca (Siyaset Bilimi 1999) Sosyal Sorumluluk B LMED, Ankara Keçiören Atatürk Çocuk Yuvas na 10 bebek karyolas ve 10 bebek yata n n yan s ra Procter & Gamble de çal flan Bilkent Üniversitesi mezunlar n n destekleriyle sa lanan 3000 bebek bezi ba fllad. Ayr ca derne in 10 fiubat ta Karaköy Rotaract Kulübü ortakl yla stanbul da düzenledi i partiden elde edilen gelir, tekerlekli sandalye yard m nda kullan ld. B LMED den Yeni Bir Anlaflma A. Hande Solak ( ktisat 2000) Tansu Ifl k ( flletme 2002) Seden Özdemir (Turizm ve Otel flletmecili i 2000) Zeynep Uluflahin (Mütercim-Tercümanl k 2004) Burak Tokcan ( flletme 2001) Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Ifl lay Bardak (Bankac l k ve Finans 2002) Mehmet K l ço lu ( ktisat 2001) fiengül Do an (Endüstri Mühendisli i 2002) Tuba Kufl ( flletme 2004) Ceren Aslan ( flletme 2004) Denetleme Kurulu Baflkan : Gizem Coflkun (Siyaset Bilimi 2005) Denetleme Kurulu 2. Baflkan : Emrah Aksu ( flletme 2004) Denetleme Kurulu Sözcüsü: Burcu Akçay (Turizm ve Otel flletmecili i 2004) Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri: Pelin Bilge ( flletme 2004) Erhan Yazgan (Elektrik ve Elektronik Mühendisli i 2003) Derya Mireli (Uygulamal ngilizce-türkçe Çevirmenlik 2005) Bu Projelere Kat lmak ster Misiniz? 1. Finansbank (anlaflmal kurum): B LMED logolu Finansbank kredi kart ç kartarak ilk y l kart ücreti ödemekten kurtuluyor, her harcaman zda hem puan kazan yor hem de ek masrafa girmeden derne e ba fl yap yorsunuz. 2. Aviva (anlaflmal kurum): Girifl aidat ve fon yönetim gideri ödemeyece iniz bireysel emeklilik poliçenizi bafllat n, hem gelece inizi güvence alt na al n hem de verdi iniz katk paylar üzerinden, hiçbir ek masrafa girmeden, derne e ba flta bulunun. 3. Mentorluk: Tecrübelerinizle Bilkent Üniversitesi ö rencilerinin kariyer planlar na fl k tutabilirsiniz. Daha fazla bilgi ve baflvuru için 1. ve 2. maddelerde nin Anlaflmal Kurumlar bafll n ziyaret edebilir, 3. maddede ise yine derne in sitesine girebilir veya adresine mesaj atabilirsiniz. B LMED, 22 fiubat ta Ankara Midas Otel de düzenledi i kokteylde Kolayders E itim Dan flmanl k Hizmetleri Tic. Ltd. fiti. ile anlaflma imzalad. Bu sayede mezunlar n ve ö rencilerin kiflisel geliflimine destek vermeyi hedefleyen B LMED, yurtd fl nda lisans, lisansüstü, sertifika ve dil e itim programlar na baflvurularda dernek üyelerine, üyelerin birinci dereceden akrabalar na, Bilkent Üniversitesi mezunlar na ve ö rencilerine özel indirimlerin yan s ra yurtiçindeki e itim ve sertifika programlar na ücretsiz kat l m olana sa layacak. lk meyvelerini geçti imiz aylarda veren ücretsiz e itimlerle iliflkin bilgiler den takip edilebilir. 43

15 Toplant lar Devam Ediyor zmir : North Shield s (11 Ocak - yemek) Club 132 (8 fiubat - yemek) R ht m Restoran (8 Mart - Dünya Kad nlar Günü yeme i) Antalya : Eskiflehirli Restoran (18 fiubat - yemek) Kartalkaya : 18 fiubat (kayak) stanbul : Club 360 (6 Mart - Sal Toplant s ) Cafe Cadde (27 Mart - Sal Toplant s ) Taksim Sahnesi (25 Nisan - tiyatro) Ankara : Newcastle Tunus (13 Mart - Sal Toplant s ) Akün Sahnesi (10 Nisan - tiyatro) 7 Temmuz u Sak n Unutmay n! Geleneksel B LMED tekne turunun yedincisi, 7 Temmuz akflam Bo az'da yap lacak. Kontenjan 120 kiflilik oldu undan rezervasyon yapt rmay unutmay n. B LMED üyesi olup aidat borcu olmayanlar için: 55 YTL B LMED üyesi olup aidat borcu olanlar için: 55 YTL + borç tutar B LMED üyesi olmayanlar için: 110 YTL B LMED e yeni üye olacaklar için: 10 YTL + üyelik bedeli B LMED üyelerinin misafirleri için: 55 YTL (Borcu olmayan her üye bir kifli getirebilir.) Ödemeleri kredi kart n zla veya banka havalesiyle yapabilirsiniz. (Finansbank Bilkent fiubesi). Rezervasyon ve kart ödemeleri için Dernek Üyeli i bafll kl haberde yer alan iletiflim bilgilerini kullanabilir veya de Etkinlikler bafll na t klayabilirsiniz. Derne in banka hesap numaralar (Garanti Bankas Bilkent flubesi) ve (Finansbank Bilkent flubesi). Mezunlarla letiflime Destek B LMED fiirket Temsilcileri B LMED, yepyeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Mezunlar n deste iyle büyüyecek olan fiirket Temsilcileri Projesi nin amac, birçok sektörde baflar yla görev yapan Bilkentlileri bir çat alt nda toplayarak mezunlar aras ndaki iletiflimi art racak bir bilgi a oluflturmak. Örne in flirket temsilcileri, firmalar na baflvuran mezunlar m z için bir köprü oluflturup baflvuru sürecinde yard m edebilir ve bu sayede baflta yeni mezunlar m z olmak üzere Bilkentlilerin kariyer planlar na katk sa layabilir. Bir baflka örnek olarak, B LMED in etkinliklerinde profesyonel destek gerektiren aç l mlarda, ilgili uzmanl k alanlar flirket temsilcilerinin çal flt yerle örtüflüyorsa, olas iflbirlikleriyle verimli sonuçlar elde edilebilir. Siz de çal flt n z flirketin B LMED Temsilcisi olmak istiyorsan z, proje sorumlular m z Tansu Ifl k ( flletme 2002) ve Mehmet Güleli (Uluslararas liflkiler 2001) ile adresinden ba lant kurabilirsiniz. B LMED, Bilkent Üniversitesi Operational Research Kulübü nün 18 fiubat ta düzenledi i, mezunlarla iletiflim konulu olay analizi yar flmas na sponsor oldu. Seçici kurul Endüstri Mühendisli i Bölüm Baflkan Prof. Dr. hsan Sabuncuo lu, B LMED Yönetim Kurulu 2. Baflkan Asl han Yazan (Turizm ve Otel flletmecili i 1999), Devlet Planlama Teflkilat Stratejik Planlama Dairesi Baflkan An l Y lmaz (Endüstri Mühendisli i 1992), Bilkent Üniversitesi Mezunlar Merkezi Koordinatörü Ayfle Tu cu dan (Arkeoloji ve Sanat Tarihi 2003) olufluyordu. zleyiciler aras nda yap lan çekiliflle bir ö renci, 3 B LMED üyesiyle birlikte University of California Los Angeles Extension, KolayDers ve B LMED taraf ndan Mart 2007 de gerçeklefltirilen Uluslararas Pazarlama ve fl Müzakeresi Sertifika Program na ücretsiz kat lma hakk kazand. S n f Baflkanlar S n f Baflkanlar projemiz olanca h z yla sürüyor. Her mezuniyet y l na ait en az bir gönüllü kifliyi s n f baflkan olarak saptayarak kendisinden ilgili bölümün mezunlar na ulaflmak için iletiflim bilgileri toplamas n ve bunlar B LMED ile paylaflmas n istiyoruz. Böylece s n f baflkanlar n n B LMED ile kendi s n flar aras nda bir köprü oluflturmalar n sa l yoruz. Derne imiz uzun y llar sürecek bu iliflki için s n f baflkanlar ar yor. Siz de B LMED'e baflvurabilir ve kendi s n f n z n baflkan olabilirsiniz. Siz de kendi s n f n z n baflkan olmak istiyorsan z, proje sorumlular m z Gizem Coflkun (Siyaset Bilimi 2005) ve Ifl lay Bardak (Bankac l k ve Finans 2002) ile adresinden ba lant kurabilirsiniz. B LMED Temsilcileri B LMED, tüm mezunlar m za ulaflabilmek ad na 1993 ten beri sonsuz bir enerjiyle çal flmaktad r. Bu gayretin en önemli yap tafllar ndan biri B LMED S n f Baflkanlar Projesi, di eri de afla da ayr nt lar bulunan B LMED Temsilcileri Projesi dir. B LMED temsilcileri, temsil ettikleri gruplara derne imizi yak ndan tan tmak ve gruplar n düflüncelerini yönetim kurulumuza aktarmak için bir köprü görevi üstlenir. B LMED temsilcilerinin dernek üyesi olmas ve seçildikleri gün itibariyle derne e aidat borcu bulunmamas gereklidir. B LMED temsilcileri, derne in kurallar na ayk r olmamak ve derne i bilgilendirmek flart yla toplant lar veya organizasyonlar düzenleyebilir. B LMED temsilcileri hiçbir flekilde dernek ad na para toplayamaz. B LMED temsilcilerinin belirlenmesi, feshi ve de iflimi derne imizin yönetim kurulunca yap l r. Bir s n f, devre, flirket, flehir veya ülke için birden fazla sorumlu seçilebilir. B LMED temsilcilerinin sorumluluk süresi, yönetim kurulunun görev süresi kadard r. B LMED temsilcilerinin sorumluluk görevi, temsilcinin bu yönetmeli i okuyup kabul etmesi ve yönetim kurulumuzun karar yla yürürlü e girer. B LMED temsilcilerinden biri olmak istiyorsan z, proje sorumlular fakat Özkaraca (Siyaset Bilimi 1999) ve Mehmet K l ço lu ( ktisat 2001) ile adresinden ba lant kurabilirsiniz. B LMED Yönetim Kurulu 44

16 Çok De erli Mezunumuz, Sizin için yay mlanan ve üniversitenizle iletifliminizi devam ettirmenizi amaçlayan Dergi Bilkent in adresinize gönderilmesi için, adres de iflikli inizde bizimle temasa geçmenizi rica ediyoruz. Bu nedenle, derginin içinde yer alan formun, mezun kimlik kart n n süresi dolan (2001 y l öncesi mezunlar ) ya da mezun kimlik kart olmayan mezunlar m z taraf ndan doldurularak, 2 vesikal k foto rafla birlikte posta yoluyla taraf m za gönderilmesini rica ediyoruz. Lütfen üniversitenizle iletifliminizi sürdürünüz. En içten dileklerimizle, Bilkent Üniversitesi Mezunlar Merkezi Adres : Bilkent Üniversitesi Ö renci Dekanl Mezunlar Merkezi Bilkent Ankara/Türkiye Tel. : (312) Faks : (312) E-posta : Dear Bilkent Alumnus, In order to keep in touch with your university and have future issues of Dergi Bilkent mailed to your address, we kindly ask you to inform us of changes in your contact information. For this purpose, the form available in Dergi Bilkent can be filled out and mailed to us with 2 photographs by alumni whose alumnus identification cards have expired (those graduated before 2001) or by those who do not have an alumnus identification card. Please stay in contact with your university. Best wishes, Bilkent University Alumni Center Address : Bilkent University Dean of Student s Office Alumni Center Bilkent Ankara/Turkey Phone : +90 (312) Fax : +90 (312)

17 B LKENT ÜN VERS TES MEZUNLAR MERKEZ B LG FORMU Baflvuru Tarihi Ö renci Numaras K ( ) E ( ) Cinsiyet Ad Soyad K zl k Soyad FOTO Kart Ulafl m fiekli Posta ( ) Elden ( ) Tercih Edilen letiflim Adresi Ev ( ) fl ( ) Ev Adresi Ev E-posta Tel. Ev ve fl Bilgileriniz fiyer B LG LER Do um Yeri Girifli Yapan ( ) 46 Gün... Ay... Y l... Do um Tarihi Firma Ad Sektör Çal fl lan Bölüm Unvan fl Adresi fl Tel. Faks Bilgi Girifl Tarihi.../.../ Nüfus Kay t (il) Ev Tel. Posta Kodu Cep Tel. B LMED le Paylafl labilir ( ) Hiç Kimseye Verilemez ( ) Uyru u E T M B LG LER Bölüm Mezuniyet Y l Ön Lisans (2 y ll k) Lisans (4 y ll k) Yüksek Lisans Doktora Bu bölüm Mezunlar Merkezi taraf ndan doldurulacakt r. Lütfen formu eksiksiz ve okunakl doldurunuz.

18 De erli Mezunlar m z, Dergi Bilkent in sizlere ulaflmas için adresinde yer alan istek formunu doldurabilir, adresinden bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Ücretsiz bir hizmet olan mezun kimlik kart na sahip olmak istiyorsan z, önceki sayfada yer alan formu doldurup afla daki iletiflim bilgilerini kullanarak Mezunlar Merkezi nden Filiz Güleryüz e 2 foto rafla birlikte gönderebilirsiniz. Mezunlar Merkezi, Merkez Kampus'ta Ö renci Konseyi binas ndad r. Mezun Kimlik Kart Avantajlar : Turizm ve Otelcilik Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Bilkent-Ankara da konaklama, havuz üyelik ücreti, yiyecek ve içecek hizmetlerinde %20 indirim, Fora Apart Otel, Datça-Mu la da nakitte ve kredi kart nda %20 indirim, Rubi Hotel, Alanya-Antalya da konaklama ve spa da Eden Otel, Bodrum-Mu la da nakitte %10, kredi kart nda %5 indirim, Kempinski Hotel Barbaros Bay, Bodrum-Mu la da kap fiyat üzerinden %15 indirim (1 Temmuz A ustos 2007 aras nda), Taksim Gönen Hotel, Taksim- stanbul da kap fiyatlar üzerinden konaklamada %50 indirim, Midas Hotel, Kavakl dere-ankara da konaklamada %25, restoran, masaj, günlük fitness merkezi ve sauna kullan m nda %15 indirim, Dinler Hotel Ürgüp Otelleri, Nevflehir de %20 indirim, Hotel Montania, Mudanya-Bursa da konaklamada %15 indirim, Grand Hotel Kurdo lu, Kufladas -Ayd n da nakitte %15, kredi kart nda Helen Hotel, Çanakkale de nakitte %20, kredi kart nda Anemon Otel, Kahramanlar- zmir de %40 indirim, Grand Bali Hotel, Alanya-Antalya da nakitte %15 kredi kart nda The Marmara stanbul Oteli, Taksim- stanbul da %20 indirim, The Marmara Antalya Oteli, Eski Lara Yolu-Antalya da The Marmara Pera Oteli, Beyo lu- stanbul da %20 indirim, The Marmara Bodrum Oteli, Bodrum-Mu la da konaklamada %20, yiyecek, içecek ve spa da Concorde Resort & Spa, Lara-Antalya da %15 indirim, Opera Turizm Seyahat Acentesi, Bakanl klar-ankara da nakitte ve kredi kart nda %3 indirim, City Hotel & Residence, Çankaya-Ankara da %40 indirim, Gazi Park Hotel, Sö ütözü-ankara'da nakitte kap fiyatlar üzerinden %55 indirim, Kurfal Tatil Evi, fiile- stanbul da hafta içi ve hafta sonu konaklamalarda, tekstil ve el iflleme ürünlerinde, restoranda ve fayton gezisinde Limak Ambassadore Hotel, Gaziosmanpafla-Ankara da nakitte %15, kredi kart nda Grand Hotel Haliç, stanbul da konaklamada nakitte %50, kredi kart nda %40 indirim, Crowne Plaza zmir Oteli nde nakitte Natur-Med Do al Tedavi ve Kapl ca Kür Oteli, Kufladas -Ayd n da Nezirhan Turistik Konaklama Tesisleri, Nusaybin-Mardin de nakitte %25, kredi kart nda %20 indirim, Pumpkin Turizm ve Seyahat Acentesi, Çankaya-Ankara da yurtiçi tur %5, yurtd fl turlarda %3, otel ve tatillerde %5, vize ifllemlerinde %10, yurtd fl otel rezervasyonlar nda %5 indirim, Etur Turizm Pazarlama ve Seyahat Ltd. fiti., Elmada - stanbul da iç ve d fl hat THY uçak biletlerinde %4 indirim, E&G Tur Seyahat Acentesi, Çankaya-Ankara da nakitte %2, kredi kart nda %1 indirim, Tüm Tour Yat flletmecili i, Marmaris-Mu la da nakitte %20, kredi kart nda %15 indirim, Cafe de Paris, Çankaya-Ankara da nakitte ve kredi kart nda %15 indirim, Med G da Sanayi Taahhüt ve Tic. Ltd. fiti., Balgat-Ankara da 5-30 kiflilik tabldot serviste nakitte %2, 30 kifli üzerinde %4 indirim, Reklam ve Yay nc l k Morajans Reklamc l k, Matbaac l k Tic. Ltd. fiti., K z lay-ankara da grafik, matbaa iflleri ve seri ilanlarda nakitte %10, ticari ilanlarda nakitte %5 indirim, Graphoz Dim Reklam Foto raf Tan t m Hiz. Tur. San. Tic. Ltd. fiti, Kavakl dere -Ankara da tam reklam ajansl, bas l ve görsel tasar m, foto raf çekimi ve internet sitesi tasar m nda maj Yay nc l k, Çankaya-Ankara da kurumsal kimlik çal flmalar, televizyonradyo reklam, spot ve sponsorluk hizmetleri, yaz l m, matbaa iflleri, reklam ve tasar m hizmetlerinde Aymat Ahmet Y lmaz San. ve Tic. Ltd. fiti., Osmangazi-Bursa da matbaa malzemelerinde Foto raf Bask Hizmetleri Ltd. fiti., Kavac k- stanbul da nternet ve Bilgisayar Aslihan.Net, Gaziosmanpafla-Ankara da hosting de nakitte ve kredi kart nda %5, web tasar m hizmetlerinde nakitte ve kredi kart nda deal Biliflim, K z lay-ankara da web tasar m, hosting ve logo tasar m hizmetlerinde Bab Yaz l m, Donan m, Müh. Ltd. fiti., Tando an-ankara da yaz l m ve donan m hizmetlerinde nakitte ve kredi kart nda %5, teknik destek hizmetlerinde nakitte ve kredi kart nda %20 indirim, bilgisayar ve notebook larda kredi kart na vadesiz 12 ay taksit, PB Bilgisayar, fiiflli- stanbul da, bilgisayar ve yedek parça sat fl, domain al m, hosting kiras, internet sitesi dan flmanl, tasar m ve uygulamas nda nakitte %20, kredi kart nda %15 indirim, E itim ve Dan flmanl k Active English, Bakanl klar-ankara da, genel dil programlar tam ücret üzerinden ngilizce, spanyolca, Almanca, talyanca, Çince, Rusça, akademik programlar ile TOEFL, TOEIC, KPDS, conversation class için nakitte %10, kredi kart nda %7 indirim, Dilhem Özel E itim ve Dan flmanl k Hiz. Tic. Ltd. fiti. Antalya da Haf za Teknikleri Destekli Yabanc dil Kurslar nda nakit %15, kredi kart na %10 indirim, H. C. Özel E itim Dan flmanl k Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. fiti., Alsancak- zmir de yurtd fl dil okullar, yurtd fl yaz kamplar (çocuklar için, yafl), üniversite yerlefltirme hizmetleri, au-pair program, yüksek lisans program nda nakitte %5 indirim, Markademi Yarat c Marka Hizmetleri, Bilkent-Ankara da KRC Akademi, Gaziosmanpafla-Ankara da grafik tasar m, web tasar m, Autocad, 3D Max ve Ecal e itimlerinde nakitte ve kredi kart nda %5 indirim, Çöpadam Özel E itim Dan flmanl k ve Pazarlama, Ortaköy- stanbul da ya l boya, karakalem, gravür gibi konularda resim dersleri, Çöpadam Resim Atölyesi nden seçilebilecek tablo ve di er sanat eserlerinin sat fl, dekoratif duvar boyama (duvar resimleme) hizmeti ve sanat dan flmanl nda nakitte %10, kredi kart nda %5 indirim, zgören & Ak n, Bakanl klar-ankara da, d fl ticaret, insan kaynaklar yönetimi, sat fl pazarlama, NLP programlar nda nakitte ve taksitte %10 indirim, Majestic International, Gaziosmanpafla-Ankara da müflavirlik, pazar araflt rmas, yurtd fl e itim, tan t m ve organizasyonda nakitte %20 indirim, CDS Yurtd fl E itim Dan flmanl, Ankara da hizmet bedeli al nmayacak, Best English Language School, K z lay-ankara'da nakitte ve kredi kart nda Easy Yurtd fl E itim Dan flmanl ve Kariyer Planlama, K z lay-ankara da, dan flmanl k ücreti al nmayacak, Sa l k ve Kiflisel Bak m G da ve E lence Domino s Pizza, Bilkent-Ankara da nakitte %20, kredi kart nda %15 indirim, Sevilla Turizm Ticaret Ltd. fiti. (Atakule Kubbe Restaurant) Çankaya- Ankara da nakitte %15, kredi kart nda Pizza Pizza, Bahçelievler-Ankara da nakitte ve kredi kart nda Dafne Restaurant, A. Ayranc -Ankara da %15 indirim, Gümüfllük Restaurant, Kavakl dere-ankara da nakitte %20, kredi kart nda Picante Restaurant, Çankaya-Ankara da nakitte %15, kredi kart nda Köflebafl Restaurant, Dalyan- stanbul da Miri Ev Yemekleri ve Davet Organizasyonlar, Çankaya-Ankara da Akay Brasserie Levantine, Beyo lu- stanbul da nakitte %20, kredi kart nda %15 indirim, Piano Plus Restaurant-Club, Balgat-Ankara da nakitte %10, kredi kart nda %8 indirim, 47 Referans Sa l k Hiz., K z ltoprak- stanbul'da mezunlar m za ve birinci derecede akrabalar na nakit ödemede %10 indirim. Primer T bbi Görüntüleme Merkezi, Kavakl dere-ankara da tüm hizmetlerde, manyetik rezonans, bilgisayarl tomografi, dijital röntgen için nakitte ve kredi kart nda %30 indirim, Hitform Life Club, Üsküdar- stanbul da 1 senelik s n rs z üyelik bedeli için nakitte %20, kredi kart nda %10 indirim. Lara Hastanesi, Antalya da nakitte %15, kredi kart nda Hera-Med Güzellik Merkezi, Çankaya-Ankara da nakitte ve kredi kart nda %15 indirim, Gülbahçe Optik, Gülbahçe-Bursa da nakitte %25, kredi kart nda %20 indirim, Jineklinik, Kavakl dere-ankara da, muayene, gebelik ve do um takibi, infertilite ve onkolojik jinekolojide nakitte ve kredi kart nda Oksi Art Medikal Estetik ve Güzellik Merkezi, Ulus- stanbul da tüm hizmetlerde nakit %20, kredi kart nda

19 ç Mimarl k, Mobilya ve Dekorasyon Aral ç Mimarl k, Galata- stanbul da iç mimarl k hizmetleri, inflaat taahhüt hizmetleri, fuar stant tasar m ve uygulamas nda nakitte Indeks Bilgisayar ve Büro Mobilyalar San. ve Tic. Ltd. fiti., fiirinevler- stanbul da nakitte %10, kredi kart nda %5 indirim, Flekssit Büro Mobilyalar A. fi. Ankara Bölge Müdürlü ü, Siteler-Ankara da tüm ürünlerde nakit %40, kredi kart na %35 indirim, Kay ran Ticaret Ltd. fiti., Çankaya-Ankara da, tik a ac bahçe mobilya ve el yap m ahflap aksesuar sat fl, tik a açl mobilya bak m ve bahçe dekorasyonunda nakitte %15, kredi kart nda Trend Ofis Mobilya ve Dekorasyon, Karaba lar- zmir de nakitte %15, kredi kart nda %5 indirim, Mas Ofis Mobilyalar, A. Öveçler-Ankara da nakitte %25, kredi kart nda %20 indirim, Sorissio Haz r Mutfak, Y. Ayranc -Ankara'da nakitte ve kredi kart nda Giyim ve Tekstil Akay Gelinlik, Erenköy- stanbul da nakitte %20, kredi kart nda %15 indirim, Karum Abiye By P nar, Kavakl dere-ankara da nakitte %20, kredi kart nda Goldafl Ma azac l k ve Pazarlama A. fi., Tunal /K z lay-ankara da %5 indirim, D flavurum Moda Evi ve Organizasyon, Kad köy- stanbul da, gece k yafeti, niflanl k, gelinlik, dü ün organizasyon iflleri, davetiye ve nikah flekerinde nakitte %20, kredi kart nda Vehos Tekstil ve Ma. San. Tic. Ltd. fiti. (Inside Jeans, Optimum Al flverifl Merkezi), Eryaman- Ankara da nakitte %15, kredi kart nda nakit al nacak 2 ürün sonras üçüncü ürün %50 indirimli, Akçiçek Moda Evi, Y. Ayranc -Ankara'da nakitte ve kredi kart nda Otomobil Avek Otomobil, Esenler- stanbul da iflçilikte %10, orijinal parçada %5 indirim, Günlas Otomotiv, ASF Tesisleri-Bursa da tüm hizmetlerde Ifl k Turizm Oto Kiralama, Antalya da Antalya ve çevresi araç kiralamada nakitte %15, kredi kart nda Aydo anlar Otomotiv San. ve Tic. Ltd. fiti. Güvercinlik-Ankara da, Mercedes marka ve hafif ticari araçlarda kaporta ve boya iflçili inde %10, yedek parçada %5 indirim, Salih Sayar Otomobil Tic. Ltd. fiti., Yozgat ta oto servis ücretlerinde nakitte ve kredi kart nda %10 iflçilik, %5 yedek parça indirimi, Lets Otomobil Kiralama, fiiflli- stanbul da nakitte %20, kredi kart nda %15 indirim, Tunal Sürücü Kursu, Ankara da nakitte ve kredi kart nda Nakliye ve Lojistik Özgür Nakliyat Tic. Ltd. fiti., Gümüflsuyu- stanbul da Palmiye Uluslararas Tafl mac l k ve Loj. Hiz. A.fi., Ataflehir- stanbul da flehiriçi, flehirleraras ve yurtd fl ev tafl mas nda %10, iflyeri tafl mas nda %15 indirim, Lojitek Lojistik Teknolojileri ve Dan flmanl k San. Tic. Ltd. fiti., Taksim- stanbul da nakitte %20, kredi kart nda Alper ve Sönmez Uluslararas Nakliyat ve Gümrükleme Tic. Ltd. fiti. Y. Ayranc - Ankara da, flehiriçi ve flehirleraras nakliye, depolama ve gümrükleme hizmetlerinde %10, uluslararas nakliyede %5 indirim, Müzik Tülay Uyar Prodüksiyon ve Müzik E itim Merkezi, Taksim- stanbul da ses, enstrüman (piyano, keman, gitar, flüt, klarnet), müzikal ve caz e itiminde nakitte %20, kredi kart nda Sigortac l k Çankaya Sigorta Acenteli i Ticaret Ltd. fiti., Çankaya-Ankara'da trafik sigortas, ferdi seyahat sa l k sigortas ve deprem sigortas hariç tüm hizmetlerde nakitte ve kredi kart nda %5 indirim, Peyzaj ve Kentsel Tasar m Fay Kentsel Tasar m, Peyzaj, Harita Dan flmanl k ve Müflavirlik, Küçükesat- Ankara da nakitte %12, kredi kart nda Cam Endüstrisi Seri Cam Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti., Ça layan- stanbul da nakitte %20 indirim, Çocuk Etkinlikleri Sihirli Kap Çocuk Oyunlar fll. Ltd, fiaflk nbakkal- stanbul da saatlik oyun, oyun grubu, do um günü partisi ve yiyecek-içecek hizmetlerinde nakitte %15, kredi kart nda Kurye My Kurye My Da t m, fiiflli- stanbul da nakitte %30 indirim, Güvenlik Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. fiti., Antalya da her türlü özel güvenlik, flah s ve özel koruma hizmeti ile alarm, kamera, bariyer ve di er güvenlik gereçleri sat fl nda nakitte %20, kredi kart nda Di er Kampusa giriflte kolayl k ve arabas olan mezunlar m za ücretsiz mezun araç pulu (Mezunlar m z araç pullar n mezun kimlik kart, ehliyet ve ruhsatlar n göstererek üniversitemizin Güvenlik Birimi'nden alabilir.), Kariyer Yönlendirme ve fle Yerlefltirme Merkezi nin hizmetlerinden yararlanma olana, Bilkent Kütüphanesi'nden kitap almada kolayl k, Mezunlar Merkezi ne kay tl tüm mezunlara Dergi Bilkent in ücretsiz olarak gönderilmesi, Bilkent Üniversitesi Spor Merkezi ni (eskisi ücretsiz, yenisi ücretli) kullanma olana. [Mezunlar m za avantajlar sunan ve Di er bafll n n üzerinde yer alan firmalar n dahil oldu u Üye flyeri Projesi, Bilkent Üniversitesi Mezunlar Merkezi ve Bilkent Üniversitesi Mezunlar Derne i nin (B LMED) ortak çal flmas d r. Dolay s yla, Mezunlar Merkezi nce verilen mezun kimlik kart na sahip Bilkentlilerin yan s ra üyelerine derne in gönderdi i B LMED kimlik kart na sahip olan mezunlar m z da bu projeden faydalanabilmektedir.] Tablo ve Çerçeve 7 Eylül Sanat Evi, A. Ayranc -Ankara da tablo, çerçeve, ayna, aksesuarlarda nakitte %25, kredi kart nda %20 indirim, Gümrük Müflavirli i Namal Gümrük Müflavirlik Hiz. Ltd. fiti. de Nilüfer-Bursa da Bursa, stanbul, Band rma, zmir, Derince, Samsun gümrüklerinde nakitte %30, kredi kart nda %20 indirim, Beyler Gümrük Müflavirli i Ltd. fiti., Alsancak- zmir de nakitte %30, kredi kart nda %20 indirim, Emlak SH Emlak, Bodrum-Mu la, Alanya-Antalya ve zmir de müflteriden al nacak komisyonda deal Gayrimenkul Dan flmanl k Ltd. fiti., Küçükyal - stanbul da nakitte %20 indirim, Kuru Temizleme Apronet Ltd. fiti., Beytepe-Ankara da, Elegance n kuru temizleme, slak y kama hizmetleri, detayl veya periyodik ev temizli i hizmetlerinde 48 Bilgi için: Filiz Güleryüz Bilkent Üniversitesi Ö renci Dekanl Mezunlar Merkezi Bilkent Ankara/Türkiye Tel. : +90 (312) Faks : +90 (312) E-posta :

bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci

bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci medyaya y llard r emek veren bir isim. Grafik Tasar m Bölümü nü 1991 de bitirdi. fl yaflant s na 1993 te Hürriyet gazetesinin

Detaylı

bilkent senfoni'den haberler

bilkent senfoni'den haberler bilkent senfoni'den haberler Klaus Weise BSO nun Yeni Müzik Direktörü Dünyaca ünlü Alman flef Klaus Weise, n n (BSO) yeni müzik direktörü oldu. Uluslararas kariyerine opera alan nda bafllayan Klaus Weise,

Detaylı

bilkent ten sonra... Altu Toksöz Garanti Leasing in üst düzey yöneticilerinden Altu Toksöz, Bankac l k ve Finans Bölümü 1995 mezunu.

bilkent ten sonra... Altu Toksöz Garanti Leasing in üst düzey yöneticilerinden Altu Toksöz, Bankac l k ve Finans Bölümü 1995 mezunu. bilkent ten sonra... Garanti Leasing in üst düzey yöneticilerinden Altu Toksöz, Bankac l k ve Finans Bölümü 1995 mezunu. Altu Toksöz, profesyonel ifl yaflant s na 1997 de Garanti Bankas n n hazine departman

Detaylı

Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar.

Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar. Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar. Demet ve Engin Özkan, Bilkent ten mezun olduktan sonra Texas Üniversitesi Southwestern

Detaylı

mezunlardan haberler Beyaz Saray dan Mezunlar m za Bilim Madalyas dergi@bilkent.edu.tr Parlak Bir Biliflim Kariyeri ngiltere de Sanat

mezunlardan haberler Beyaz Saray dan Mezunlar m za Bilim Madalyas dergi@bilkent.edu.tr Parlak Bir Biliflim Kariyeri ngiltere de Sanat mezunlardan haberler Beyaz Saray dan Mezunlar m za Bilim Madalyas dergi@bilkent.edu.tr UCLA Elektrik Mühendisli i Bölümü ö retim üyesi Doç. Dr. Aydo an Özcan (Elektrik ve Elektronik Mühendisli i 2000)

Detaylı

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü nden 1995 te diploma alan Kürflad Uygunlar, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi.

Detaylı

sanat haberleri konserler ve Mezzaluna Restaurant ile talyan Kültür Merkezi nin ortak düzenledi i talyan Gecesi oldu.

sanat haberleri konserler ve Mezzaluna Restaurant ile talyan Kültür Merkezi nin ortak düzenledi i talyan Gecesi oldu. sanat haberleri Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi içinde yer alan sanat galerisi, sanat dan flman Attila Güllü nün yönetiminde sanatseverlerin hizmetine aç ld. lk sergisini Bilkentli sanatç lara ay ran

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y Ç NDEK LER TÜ MEZUNLARLA LET fi M OF S E-BÜLTEN - 3 N SAN - MAYIS - HAZ RAN - TEMMUZ 2011 Ç NDEK LER Rektör den... 3 Mezunumuzdan Röportaj: Index Grup CEO su Erol Bilecik... 5 TÜ den Haberler... 7 TÜ Mezunlar

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt. Casaform çok be enildi Alt n Baret Antalya n n Röportaj: Nasuh Mahruki

Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt. Casaform çok be enildi Alt n Baret Antalya n n Röportaj: Nasuh Mahruki Olmuksa International Paper - Sabanc Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.fi nin üç ayda bir yay mlanan kurumsal yay n d r. Y l:3 Say :9 Aral k 2009 Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt Olmuksa Gönüllüleri

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

21 Aral k 2001 Cuma günü 450 üst düzey yöneticimizin kat l m yla gerçeklefltirilen

21 Aral k 2001 Cuma günü 450 üst düzey yöneticimizin kat l m yla gerçeklefltirilen ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 2002 de Daha Güçlü Bir Koç Toplulu u K Politikalar na Yön Verme Projesi nde Uygulama Bafllad letiflim...14 E-Arfliv Projesi Sektörel Vizyon...20 TNT Lojistik ve

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

dolmabahçe saray ve tarih

dolmabahçe saray ve tarih dolmabahçe saray ve tarih Dolmabahçe Saray 1-2 saatte gezilecek bir yer de ildir. Birkaç kez gelmek gerekir. Doç. Dr. Bülent Ar (Tarih 1996 yüksek lisans, 2004 doktora), Dolmabahçe Saray 'n n müdürü ve

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

Merhaba 5-7 Ekim tarihlerinde stanbul Kongre Merkezi nde gerçekleflen IMF-Dünya Bankas toplant lar, Türkiye kadar dünya gündemini de meflgul etmiflti hat rlarsan z. Peki, bu önemli toplant lar n organizasyonunu

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R FARUK MALHAN MZASIYLA NARDAN / ZAHA HADID N NG LTERE ÇIKARTMASI TESADÜFEN TASARIMCI LISA CORTI / GERÇEK B R USTA CENG Z BEKTAfi / MERAKINI MESLE

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı