BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝ VE YETERSÝZLÝKLERÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝ VE YETERSÝZLÝKLERÝ"

Transkript

1 Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 80 BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝ VE YETERSÝZLÝKLERÝ Editör Prof. Dr. Yýldýz Camcýoðlu 22 Yazar Katýlýmýyla 2013 ÝSTANBUL

2 Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 80 Baðýþýklýk Sistemi ve Yetersizlikleri Editör: Prof. Dr. Yýldýz Camcýoðlu 2013 Bu kitabýn bütün haklarý Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Komisyonuna içeriðinde yer alan bilgi ve görsel materyal ile ilgili her türlü sorumluluk yazarlara aittir. Kitabýn tamamý ya da bir bölümü yazýlý izin alýnmaksýzýn elektronik ya da mekanik yöntemlerle kopya edilemez, çoðaltýlamaz ve yayýnlanamaz. Kaynak olarak belirtilmesi koþuluyla alýntý yapýlabilir. Birinci Basým 6-7 Mayýs 2013 Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Komisyonu Baþkan Prof. Dr. Barýþ Ýlerigelen Kardiyoloji Anabilim Dalý Üyeler Prof. Dr. M. Rýza Altýparmak Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý Prof. Dr. Ertuðrul H. Aydemir Prof. Dr. Salim Çalýþkan Prof. Dr. Oktay Demirkýran Prof. Dr. Nur Ahmet Erözenci Prof. Dr. Ertuðrul Gazioðlu Prof. Dr. Emel Taþdelen Gür Prof. Dr. Meral Erdemir Kýzýltan Prof. Dr. Haþim Mutlu Prof. Dr. Gül Öngen Prof. Dr. Recep Öztürk Prof. Dr. Sabahattin Saip Prof. Dr. Hakký Oktay Seymen Prof. Dr. Abdullah Sonsuz Prof. Dr. Öner Süzer Prof. Dr. Yakup Tuna Dermatoloji Anabilim Dalý Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalý Üroloji Anabilim Dalý Genel Cerrahi Anabilim Dalý Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý Nöroloji Anabilim Dalý Kardiyoloji Anabilim Dalý Göðüs Hastalýklarý Anabilim Dalý Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalýklarý Anabilim Dalý Nöroloji Anabilim Dalý Fizyoloji Anabilim Dalý Ýç Hastalýklarý ve Týp Eðitimi Anabilim Dalý Týbbi Farmakoloji Anabilim Dalý Anatomi Anabilim Dalý Baský öncesi hazýrlýk Kapak tasarýmý Enðin DÝREN Baský ve Cilt Doyuran Matbaasý Alemdar Caddesi Güzel Sanatlar Sokak No: 5 Caðaloðlu / Ýstanbul Tel.: (0212) Faks: (0212) Adet basýlmýþtýr.

3 ÖNSÖZ Baðýþýklýk bilimi veya immün sistem günlük yaþantýmýzda, bilimsel olsun olmasýn her türlü yayýnda ve hatta reklamlarda her an hayatýmýzýn içinde yer almaktadýr. Konu bu kadar güncelleþince immün sistem veya baðýþýklýk sistemi yeteri kadar biliniyor mu? sorusu akla gelmektedir. Baðýþýklýk veya immünite, enfeksiyon hastalýklarýna karþý direnç olarak tanýmlanýr. Enfeksiyonlara karþý savunmayý saðlayan hücreler, dokular ve moleküllerin hepsine genel olarak immünsistem adý verilmektedir. Ýmmünoloji, immün sistemi ve immün sistemin vücuda yayýlan patojenlere verdiði yanýtlarýnýn incelendiði bir bilim dalýdýr. Ý. Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi öðretim üyelerinin desteði ile kurulan Türk Ýmmünoloji Derneði, 1974 den beri bilimsel toplantýlar düzenleyerek ve bilim insaný yetiþmesine katkýda bulunarak immünoloji biliminin ülkemizde yayýlmasýný saðlamayý amaç edinmiþtir. Bu sempozyumun düzenlemesindeki katkýlarý için de Türk Ýmmünoloji Derneðine teþekkür ediyorum. Ýmmün sistemi kusurlu doðan veya Primer Ýmmün Yetersizlik olarak tanýmlanan bireylerin hayatý tehdit eden ciddi enfeksiyon geçirmeleri, immün sistemin saðlýk için ne kadar önemli olduðunun göstergesidir. Sýk enfeksiyon geçirme öyküsü ile gelen çocuklar, hekim için çözümlenmesi gereken en güç sorunlardan birisini oluþturmaktadýr. Hayatýn ilk yýlýndaki fizyolojik immatürite sýk enfeksiyon hastalýklarýna yol açabilmesine karþýn, en sýk bu dönemde görülen primer immün yetersizlik hastalýklarý göz ardý edilmemelidir. Ýmmün yetersizlikli hastalarýn sorunlarý tanýdan tedaviye ve toplum içinde yaþamlarýný sürdürebilme çabalarýna kadar uzanmaktadýr. Ýmmün Yetmezlik Derneði (ÝMYED) bu sorunlarý dile getirmek, çözüm aramak ve hastalara destek olmak için kurulmuþtur. Bu sempozyumda onlarada sorunlarýný anlatmak fýrsatý verilmiþtir. Son 20 yýlda immünolojik yöntemlerdeki teknolojik geliþmeler baðýþýklýk sistemindeki araþtýrmalarý moleküler düzeye taþýmýþ ve buna 3

4 koþut olarak baðýþýklýk sistemi ve yetersizlikleri konusundaki bilgilerimizde daha derinleþmiþtir. Baðýþýklýk sistemi ve yetersizlikleri konusunda güncelleþen bilgileri aktarmak üzere Ý. Ü., Cerrahpaþa Týp Fakültesi, Sürekli Týp Eðitimi kapsamýnda Türk Ýmmünoloji Derneði ve Ýmmün Yetmezlik Derneði nin iþbirliði ile düzenlenen bu sempozyumda ülkemizin farklý üniversitelerinden konusunda uzman öðretim üyeleri davet edilmiþlerdir. Bu bilimsel þölene katýlmayý kabul eden ve engin bilgilerini yazýya dökerek emek veren ve kitap basýlmasýna olanak saðlayan tüm öðretim üyelerine yürekten teþekkür ediyorum. Yazarlar immün sistem ve primer yetersizlik hastalýklarýna ait bilgileri, aydýnlatýcý tablolar, þekiller ve yalýn bir anlatým kullanarak sunmuþlardýr, bu kitabýn öðrencilere ve tüm hekimlere yararlý ve yol gösterici olmasý dileðiyle Editör Prof. Dr. Yýldýz Camcýoðlu Ý. Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý Ýnfeksiyon Hastalýklarý, Klinik Ýmmünoloji ve Allerji Bilim Dalý 4

5 Yazarlar Doç. Dr. Ahmet Özen Prof. Dr. Ayper Somer Doç. Dr. Cem Ar Doç. Dr. Elif Aydýner Doç. Dr. Erkan Yýlmaz Doç. Dr. Esin Aktaþ Prof. Dr. Gaye Erten Dr. Gökçen Gözübatýk Çelik Marmara Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Pediatrik Allerji ve Ýmmünoloji Bölümü Ý.Ü. Ýstanbul Týp Fakültesi, Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý Enfeksiyon Hastalýklarý ve Ýmmünoloji Bilim Dalý Ýstanbul Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Hematoloji Kliniði Marmara Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Pediatrik Allerji ve Ýmmünoloji Bölümü Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi, Cerrahpaþa Kan Merkezi, Doku Tipi Laboratuvarý Ýstanbul Üniversitesi, DETAE, Ýmmünoloji Anabilim Dalý Ýstanbul Üniversitesi, DETAE, Ýmmünoloji Anabilim Dalý Ý.Ü Cerrahpaþa Týp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalý Prof. Dr. Güher Saruhan Direskeneli Ýstanbul Üniversitesi, Fizyoloji Bilim Dalý Doç. Dr. Gülderen Yanýkkaya Demirel Yeditepe Üniversitesi Týp Fakültesi, Ýmmünoloji Anabilim Dalý Prof. Dr. Günnur Deniz Prof. Haluk Çokuðraþ Prof. Dr. Iþýl Barlan Murat ERGÝNSOY Prof. Dr. Necla Akçakaya Prof. Dr. Nuran Salman Doç. Dr. Safa Barýþ Selcan Kaya Prof. Dr. Selim Badur Suzan Adýn Çýnar Prof. Dr. Þebnem Kýlýç Prof. Dr. Yýldýz Camcýoðlu Ýstanbul Üniversitesi, DETAE, Ýmmünoloji Anabilim Dalý Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi, Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý Enfeksiyon Hastalýklarý, Klinik Ýmmünoloji ve Allerji Bilim Dalý Marmara Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Pediatrik Allerji ve Ýmmünoloji Bölümü Ýmmün Yetmezliði Derneði (ÝMYED) Üyesi Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi, Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý Enfeksiyon Hastalýklarý, Klinik Ýmmünoloji ve Allerji Bilim Dalý Ý.Ü. Ýstanbul Týp Fakültesi, Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý Enfeksiyon Hastalýklarý ve Ýmmünoloji Bilim Dalý Marmara Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Pediatrik Allerji ve Ýmmünoloji Bölümü Ýmmün Yetmezliði Derneði (ÝMYED) Baþkaný Ý.Ü. Ýstanbul Týp Fakültesi, Viroloji ve Temel Ýmmünoloji Bilim Dalý Ýstanbul Üniversitesi, DETAE, Ýmmünoloji Anabilim Dalý Uludað Universitesi Týp Fakültesi, Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý, Ýmmünoloji Bilim Dalý Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi, Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý Enfeksiyon Hastalýklarý, Klinik Ýmmünoloji ve Allerji Bilim Dalý 22 yazar katýlýmýyla (Alfabetik sýraya göre) 5

6 6

7 ÝÇÝNDEKÝLER Ýmmün Sistemin Organ ve Hücreleri...9 Dr. Esin ÇETÝN AKTAÞ Doðal Ýmmün Yanýt: Sistemin Harekete Geçmesi ve Hümoral Elementleri...17 Selim BADUR Doðal Ýmmün Sistemin Hücresel Elemanlarý...25 Prof. Dr. Günnur DENÝZ B Hücre Geliþimi, Etkinleþmesi ve Ýþlevleri...29 Prof. Dr. Yýldýz CAMCIOÐLU T hücre Geliþimi ve Ýþlevleri (Hücresel Ýmmün Yanýt)...41 Prof. Dr. Güher SARUHAN DÝRESKENELÝ Ýnsan Lökosit Antijenleri-HLA...47 Yard. Doç. Erkan YILMAZ Sitokinler...55 Doç. Dr. Gaye ERTEN Sistem Ýmmünolojisi...63 Doç. Dr. Gülderen YANIKKAYA DEMÝREL Aþýrý Duyarlýlýk Yanýtlarý...67 Prof. Dr. Günnur DENÝZ Anafilaksi...71 Prof. Dr. Necla AKÇAKAYA Sýk Hastalanan Çocuða Yaklaþým...77 Prof. Dr. Yýldýz CAMCIOÐLU Eriþkin Çaðda Taný Alan Primer Ýmmun Yetersizliklere Yaklaþým...91 Dr. M. Cem AR 7

8 Ýmmün Yetersizlik Tanýsýnda Kullanýlan Laboratuvar Uuygulamalarý Suzan ÇINAR Ýmmun Yetersizlikte Aþýlama Prof. Dr. Nuran SALMAN Primer Antikor Yetersizlikleri Doç. Dr. Ahmet ÖZEN Kombine Ýmmün Yetmezlikler Doç. Dr. Safa BARIÞ Kronik Granülomatöz Hastalýk Prof. Dr. Iþýl B. BARLAN, Doç. Dr. Ahmet ÖZEN, Doç. Dr. Safa BARIÞ, Doç. Dr. Elif AYDINER Diðer Ýmmün Yetmezlikler Doç. Dr. Elif KARAKOÇ - AYDINER Damar Ýçi Ýmmünoglobulinin (IVIG) Hazýrlanmasý ve Etki Mekanizmalarý Prof. Dr. Yýldýz CAMCIOÐLU Ýntravenöz Ýmmünglobulin Tedavisi Sara Þebnem KILIÇ Ýmmün Yetmezlik Derneði (ÝMYED) Selcan KAYA Ýmmün Yetersizlik Hastasý Olmak Dr. Gökçen GÖZÜBATIK ÇELÝK Ben Hastayým Murat ERGÝNSOY 8

9 Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Baðýþýklýk Sistemi ve Yetersizlikleri Sempozyum Dizisi No: Mayýs 2013; s Ýmmün Sistemin Organ ve Hücreleri Dr. Esin ÇETÝN AKTAÞ Spesifik immün sistemin hücreleri olan lenfositlerin, mononükleer fagositlerin ve diðer yardýmcý hücrelerin yabancý antijenlerle karþýlaþtýklarý doku ve organlar lenfoid sistem olarak adlandýrýlmaktadýr. Bu hücrelerin anatomik organizasyonlarý ile kan, lenfatik sistem ve lenfoid organlar arasýndaki sirkülasyon immün yanýtýn oluþmasýnda kritik rol oynamaktadýr. Ýmmün sistemin doku ve hücrelerini kýsaca özetlersek, makrofajlar dokulara giren mikroplara hýzlý yanýt veren ve dokularda sürekli bulunan fagositik hücrelerdir. Nötrofiller ve makrofajlarýn öncül hücresi olan monositler kanda bulunur ve enfeksiyon bölgelerine göç ederler. Periferik lenfoid organlar olarak isimlendirilen özelleþmiþ dokular, deri, gastrointestinal ve solunum yollarýndan vücuda giren mikrobiyal antijenlerin yoðunlaþtýrýldýðý yerlerdir. Antijenin yakalanmasý ve lenfoid organlara transportu edinsel immün yanýtý baþlatan ilk basamaktýr. Bu antijenler, antijen sunucu hücrelerin (ASH) yardýmýyla lenfositlere sunulur. Profesyonel ASH lerden dendritik hücreler (DH) mikrobiyal antijenlerin yakalanmasý, lenfoid dokulara taþýnmasý ve sunulmasýndan sorumludur. Daha önce antijenle karþýlaþmamýþ naif lenfositler antijenleri tanýdýðý perferik lenfoid organlara gelir ve böylece edinsel immün yanýt baþlar ve efektör veya hafýza lenfosit oluþumu gerçekleþir. Efektör ve hafýza lenfositler kan dolaþýmýndan antijenin girdiði periferal bölgelere göç ederler ve etkili olarak bu bölgelerde kalýrlar. Bu olay immün yanýtýn sistemik olduðunu kanýtlamaktadýr. FAGOSÝTÝK HÜCRELER Makrofajlar ve nötrofillerin dahil olduðu fagositik hücrelerin primer fonksiyonu mikroplarýn tanýnmasý, fagosite edilmesi ve öldürülmesidir. Ýstanbul Üniversitesi, DETAE, Ýmmünoloji Anabilim Dalý 9

10 Dr. Esin AKTAÞ Nötrofiller. Dolaþýmda polimorf nükleer lökositler olarak da isimlendirilen nötrofiller beyaz kan hücrelerinin çoðunluðunu oluþturmakta ve enflamatuvar reaksiyonlarýn erken fazýný oluþturmaktadýr µm çapýndaki nötrofillerin sitoplazmalarýnda iki tip granül içeriði bulunmaktadýr. Spesifik granüller lizozim, kollagenaz ve elastaz, azurofilik granüller ise enzimler, defensin ve katelisidin gibi mikrobiyal granüller içermektedir. hcap-18/ll37 nötrofillerden üretilmekte, antimikrobiyal aktivitenin yaný sýra farklý hücrelerden sitokin ve kemokin üretiminin modulasyonu ve efektör hücrelere kemoatraktan özellik saðlamaktadýr. Nötrofiller kemik iliðinden kökenlenmekte ve granülosit koloni stimüle edici faktör (GCSF) ile stimüle olmaktadýr. Mikroplarýn girmesinden sonra saatler içinde enfeksiyon bölgesine göç eden nötrofiller, enflamasyon bölgesine göç etmedikleri zaman apoptoza uðramakta ve karaciðer ve dalaktaki sabit makrofajlar tarafýndan fagosite edilmektedir. Mononükleer fagositler. Mononükleer fagosit sistemi doðal ve edinsel immünitede rol oynayan ve esas fonksiyonu fagositoz olan hücrelerden oluþmaktadýr. Bu hücreler kemik iliðinde oluþmakta, dolaþýmda olgunlaþýp farklý dokularda aktive olmaktadýr. Monositler µm çapýnda, sitoplazmasýnda fagositik vakuoller, lizozomlar ve hücre iskeleti filamentleri içeren hücrelerdir. Monositler fagositoz yetenekleri, T lenfositlerine antijen sunumu, IL-1, IL-6, TNF-α, LL37 katelisidin üretebilmelerinden dolayý immün yanýtýn önemli bir hücre alt grubudur. Monositlerin farklý fenotipik ve fonksiyonel özelliklerine göre CD14 + CD16 - ve CD14 + CD16 + alt gruplarý bulunmaktadýr. Konvansiyonel CD14 + CD16 - monositlerin aksine CD14 + CD16 + monositlerin yüksek oranda antijen sunumu ve proinflamatuvar sitokin salgýlamalarý nedeniylen proinflamatuvar özellik gösterdikleri saptanmýþtýr. Dokuya göç eden monositler olgunlaþmakta ve makrofaja dönüþmektedir. Makrofajlar bulunduklarý dokulara göre farklý isimler almaktadýr. Örneðin merkezi sinir sisteminde mikrogliyal hücreler, karaciðerin vasküler sinüzoidlerinde Kupffer hücreleri, akciðerlerde alveolar makrofajlar ve kemikte osteoklast olarak isimlendirilmektedir. Makrofajlar, mikroplarýn fagositozunda ve öldürülmesinde mikroplara toksik etki gösteren reaktif oksijen ve nitrojen ürünleri ile proteolitik enzimler rol oynamaktadýr. Bu hücreler ayrýca sitokin salýnýmý, antijen sunan hücre olarak T hücrelerini aktive etmesi, anjiyogenez ve fibrozisi stimüle ederek doku onarýmýna katkýda bulunur. 10

11 Ýmmün Sistemin Organ ve Hücreleri Makrofajlar polarizsyonlarýna göre mikrobisidal aktivite gösteren M1 ve immünomodulatör role sahip M2 olmak üzere iki alt gruba ayrýlmaktadýr. MAST HÜCRELERÝ, EOZÝNOFÝLLER ve BAZOFÝLLER Mast hücreleri, bazofiller ve eozinofiller doðal ve edinsel immünitede rolleri bulunan hücrelerdir ve sitoplazmalarýnda farklý tip enflamatuvar ve antimikrobiyal medyatörler içeren sitoplazmik granülleri bulunmaktadýr. Helmintik enfeksiyonlara karþý korunmada ve alerjik reaksiyonlarda öneml rol üstlenirler. Mast hücreleri. Deri ve mukozal epitelde bulunan, sitoplazmik granüllerinde histamin ve medyatörler içeren kemik iliði kökenli hücrelerdir. Stem cell faktör (c-kit) mast hücre geliþimi için temel bir sitokindir. Olgun mast hücreleri dolaþýmda bulunmaz çoðunlukla saðlýklý dokularda küçük kan damarlarý ile sinirlere komþu olarak bulunmaktadýr. Sitoplazmik granülleri asidik proteoglikanlar içermekte ve plazma membranýnda kompleman proteinleri, nöropeptidler, mikrobisidal ürünleri tanýyan aktivatör reseptörler ile genelde antikorla kaplý IgE ve IgG reseptörleri bulunmaktadýr. Mast hücre yüzeyindeki antikorlar antijenle baðlandýðýnda sinyal iletimi baþlar ve sitoplazmik granüller hücre dýþýna salýnýr. Salgýlanan bu histaminler ve sitokinler kan damarlarýnda deðiþime neden olmakta ve enflamatuvar reaksiyonlar baþlatmaktadýr. Bazofiller. Mast hücrelerine yapýsal ve fonksiyonel olarak benzerlik gösteren ve kemik iliðinden kökenlenen bazofiller normalde dolaþýmda bulunmamakla beraber enflamatuvar bölgelere göç etmektedirler. Sitoplazmalarýnda granüller içermekte ve mast hücrelerine benzer çok sayýda medyatör sentezleyebilmektedir. Yüzeylerinde IgG ve IgE reseptörleri eksprese ederler, IgE baðlarlar ve antijen baðlanmasýný takiben aktive olurlar. Bazofiller sayýca dokularda çok az bulunduklarýndan dolayý, konak savunmasýnda ve alerjik reaksiyonlardaki rolleri tam aydýnlatýlmamýþtýr. Eozinofiller. Sitoplazmik granüllerinde parazitlerin hücre duvarlarýna zararlý, bazen konaðýn dokularýna da zarar veren enzimler bulunan kan granülositleridir. Kemik iliðinden köken alan eozinofillerin olgunlaþmasýnda GM-CSF, IL-3 ve IL-5 önemli rol oynamaktadýr. Özellikle solunum, gastrointestinal ve genitoüriner kanal mukozasýnda bulunan eozinofillerin ve sayýlarýnýn enflamasyonda arttýðý gösterilmiþtir. 11

12 Dr. Esin AKTAÞ 12 ANTÝJEN SUNAN HÜCRELER ASH ler mikrobiyal ve diðer tip antijenleri yakalayýp lenfositlere sunan, lenfositlerin farklýlaþmasý ve proliferasyonu için sinyal saðlayan hücre populasyonudur. ASH lerin T hücre yanýtýný baþlatan esas hücresi DH lerdir. Makrofajlar ve B lenfositleri de farklý tip immün yanýtlarda T lenfositlerine antijen sunmaktadýr. Ayrýca özel bir hücre grubu olan foliküler DH ler hümoral immün yanýtýn belli bir fazýnda B lenfositlerine antijen sunumunda rol oynamaktadýr. ASH ler doðal ve edinsel immün sistem arasýnda baðlantý saðlayarak her iki sistemin bir komponenti olarak görev yapmaktadýr. Dendritik hücreler. Naif T hücre aktivasyonunu saðlayan DH ler, enfeksiyonlara karþý hem doðal hem de edinsel immün yanýtta önemli rollere sahiptir. Bu hücreler uzun membranöz uzantýlarý ve fagositik aktivitelere sahiptirler. Lenfoid doku, mukozal epitel ve organ parenkimlerinde yaygýn olarak lokalize olmaktadýrlar. DH ler hemapoetik hücrelerin miyeloid soyun bir üyesidir ve maturasyonunda Flt-3 ligand adý verilen sitokin etkili olmaktadýr. Makrofajlara benzer þekilde DH ler memeli kökenli olmayýp mikrop kökenli molekülleri tanýyan reseptörler eksprese etmekte ve sitokin salgýlamaktadýr. Bu hücrelerin büyük çoðunluðu konvansiyonel DH olarak adlandýrýlmaktadýr. Mikrobiyal ürünler ile aktivasyon sonrasý deri, mukoza ve organ parenkimindeki DH ler lenf nodlarýna gitmekte ve mikrobiyal antijenleri T lenfositerine sunmaktadýr. DH lerin bir alt grubu olan plazmasitoid DH ler viral enfeksiyonlarýn erken fazýnda rol oynamakta ve hücre içi virüslerin nükleik asitlerini tanýyarak antiviral aktivitede önemli rolu bulunan tip I interferonlar salgýlamaktadýr. Efektör T lenfositlerine antijen sunucu hücreler. DH lere ek olarak makrofaj ve B lenfositleri, CD4+ T hücre aracýlý immün önemli antijen sunucu fonksiyonlara sahiptir. Makrofajlar, enfeksiyon bölgesinde antijeni yardýmcý T lenfositlerine sunarak T hücrelerinin aktivasyonuna ve makrofajlarý stimüle edici sitokinlerin üretimine neden olmaktadýrlar. B lenfositleri ise lenf nodu ve dalakta antijeni yardýmcý T lenfositlerine sunarak protein antijenlere karþý hümoral immün yanýtýn önemli aþamasýný oluþturmaktadýr. Foliküler dendritik hücreler. Foliküler DH ler (FDH) aktive olmuþ B lenfositlerinin bulunduðu lenf nodu, dalak ve mukozal lenfoid foliküllerde

13 Ýmmün Sistemin Organ ve Hücreleri bulunurlar. FDH ler kemik iliði öncül hücrelerden köken almakta ve antijeni T lenfositlerine sunan DH lerle baðlantýsý bulunmamaktadýr. FDH ler kompleman ürünleri veya antijen/antikor komplekslerini yakalar ve bu antijenlerin B lenfositlerince tanýnmasý için yüzeyinde sunarlar. Bu olay sunulan bu antijenlere yüksek afinite ile antijen reseptörüne ile baðlanan aktive olmuþ B lenfositlerinin seleksiyonunda önemli rol oynamaktadýr. LENFOSÝTLER Lenfositler farklý antijenik determinantlara klonal olarak çeþitlilik gösteren, antijen reseptörleri eksprese eden edinsel immün yanýtýn hücreleridir. Her bir lenfosit klonu tek bir hücreden köken almakta ve tek bir spesifiteye sahip antijen reseptörü taþýmaktadýr. Lenfositlerin farklý fonksiyon, yüzey reseptörleri ve sitokin salýnýmlarýna göre farklý alt tipleri bulunmaktadýr. B lenfositleri antikor üretiminden sorumludur ve olgunlaþmalarýnýn erken evreleri kemik iliðinde gerçekleþmektedir. B lenfositlerinin lenfoid dokulardaki farklý anatomik organizasyonlarýna göre foliküler B hücreleri, marjinal zon B hücreleri ve B1 hücreleri gibi alt gruplarý bulunmaktadýr. Hücresel immünitenin yapýtaþý olan T lenfositleri kemik iliðinden köken almakta ve timusta olgunlaþmaktadýr. CD4 + (Th) yardýmcý ve CD8 + sitotoksik T hücreleri (Tc) ve regülatör T hücreleri (Treg) αβ T hücre reseptör zincirlerini, γδ T hücreleri ise γδ zincirlerini eksprese etmektedir. Sitokin profillerine göre CD4 + T hücreleri Th1, Th2, Th9, Th17, Th22 ve T foliküler efektör hücre alt tiplerine ayrýlmaktadýr. Allerjik hastalýklarýn geliþimi süresince efektör Th2 hücreleri IL-4, IL-5, IL-9 ve IL-13 üretir. Ayrýca üretilen IL-25, IL-31 ve IL-33 ün Th2 hücre yanýtý ve enflamasyonda rolleri bulunmaktadýr. Bununla birlikte Th1 hücreleri hücre içi patojenlere koruyucu etki gösteren IFN-? üretirler. Enflamatuvar yanýtlarda rol oynayan Th17 hücreleri IL-17A, IL-17F, IL-6, IL-8, TNF-?, IL-22 ve IL-26 üretir. Mukus üretimi ve doku enflamasyonunda rol oynayan Th9 hücreleri IL-9 ve IL-10 salgýlamaktadýr. T foliküler yardýmcý hücreler B hücrelerine yardýmcý fonksiyonlarýndan dolayý lenfoid dokularda bulunan önemli bir efektör T hücre alt grubudur. Forkhead box protein 3 (FoxP3) eksprese eden Treg hücreleri immün yanýtýn 13

14 Dr. Esin AKTAÞ regülasyonu ve self toleransýn korunmasýnda rol oynamaktadýr. CD8 + Tc hücreleri MHC sýnýf I tarafýndan sunulan mikrobiyal peptidleri tanýmakta, efektör fonksiyon olarak virüs veya diðer hücre içi mikroplarla enfekte konak hücre tanýnmasý ve öldürülmesinden sorumludur. Doðal öldürücü hcreler (NK) çeþitli tümörleri, virüsle enfekte hücreler ile allogeneik hedef hücreleri öldürme yeteneðine sahip kemik iliði kökenli büyük granüllü hücrelerdir. NK hücreleri sitotoksik etkilerinin dýþýnda IFN-γ, TNF-α, IL-5, IL-8, IL-10, IL-4, IL-17 gibi çeþitli sitokinler ve kemokinler salgýlayarak immün yanýtýn regülasyonda da önemli rol oynarlar. NK hücreleri sitokin salýnýmlarýna göre NK1, NK2, NK17 ve regülatör NK hücreleri olarak ve ayrýca CD56 ve CD16 ekspresyonunun yoðunluðuna baðlý olarak fonksiyonel olarak iki alt gruba ayrýlmaktadýr. CD16 parlak CD 56 soluk fenotipindeki NK hücrelerinin daha yüksek orand sitotoksik aktivite gösterdiði, CD16 soluk CD56 parlak NK hücre alt grubunun ise esas olarak doðal immün yanýtta sitokin üretiminden sorumlu immünoregülatör hücreler olduðu gösterilmiþtir. Naif lenfositlerin aktivasyon sonrasýnda hücre büyüklükleri artar, prolifere olurlar ve lenfoblast haline dönüþürler. Bu hücrelerin bazýlarý efektör hücre haline farklýlaþýr ve yabancý antijenlerin eliminasyonu için farklý moleküller üretirler. Aktivasyon sonrasýnda CD4 + Th hücreler CD40 Ligand (CD154) eksprese eder ve sitokin salýnýmlarý baþlar. Tc virüsle enfekte veya tümör hücrelerini tanýdýðýnda sitoplazmik granüllerini salarak hedef hücreyi öldürmekte, B lenfositleri ise antikor üretmeye baþlayan plazma hücreleri haline farklýlaþmaktadýr. Hafýza hücreleri fonksiyonel olarak dinlenme fazýnda aylar hatta yýllarca canlý kalabilir. Aktive veya naif lenfositler yüzeylerindeki molekül ekspreyonlarý ile ayýrt edilebilmektedir. Örneðin hafýza B lenfositlerinin yüzeylerinde IgG, IgE veya IgA ekspresyonu varken naif B hücreleri IgM ve IgD eksprese etmektedir. Ýnsanlarda CD27 ekspresyonu hafýza B hücrelerinin, IL-7 reseptörü (CD127) ise hafýza T lenfositlerinin esas belirteçleridir. ÝMMÜN SÝSTEMÝN DOKULARI Antijen tanýnmasý ve lenfosit aktivasyonu için gerekli olan etkileþimlerin optimizasyonu, lenfositler ve ASH lerin bulunduðu ve yoðunlaþtýrýldýðý organlarda oluþmaktadýr. Yabancý antijenler bu dokulara transport edilip yoðunlaþtýrýlmaktadýr. Ýmmün sistemin dokularý lenfositlerin 14

15 Ýmmün Sistemin Organ ve Hücreleri olgunlaþtýðý ve antijene yanýt verebilecek hale geldiði primer veya merkezi lenfoid organlar ile yabancý antijenlere lenfosit yanýtýnýn baþladýðý sekonder veya periferik lenfoid organlardan oluþmaktadýr. Primer lenfoid organlar kemik iliði ve timustur. B lenfositleri kemik iðlinde olgunlaþmasýný takiben maturasyon aþamalarýný tamamladýðý lenf nodu ve dalak gibi sekonder lenfoid organlara giderler. T lenfositleri timusta olgunlaþýr, dolaþýma girer, sekonder lenfoid organlar ve dokulara giderler. Periferik lenfoid organlar lenf nodu, dalak, kutanöz immün sistem ve mukozal immün sistemden oluþur. Lenf nodlarý, tüm vücuda yayýlan lenfatik kanallarýn etrafýnda yer alan, lenfoid dokularýn bir araya gelmesinden oluþur. Epitel ve dokulardan absorbe edilen madde karýþýmý olan lenf, lenf düðümlerinden geçerken lenf düðümünde bulunan ASH ler epitelden dokulara geçen mikrobiyal antijenleri yakalayabilir. B ve T lenfositleri lenf nodu içinde farklý anatomik kompartýmanlarda bulunmaktadýr. DH ler epiteldeki mikrobiyal antijenleri yakalayýp lenf nodlarýna taþýmaktadýr. Hem antijenlerin yakalanmasý hem de lenf nodlarý taþýnmasý sonucunda antijenik yapýlar lenf nodlarýnda yoðunlaþmakta ve immün yanýt baþlamaktadýr. Dalak kan kaynaklý antijenlere karþý immün yanýtýn oluþtuðu karýn boþluðunda yer alan bir organdýr. Dalaða giren kan sinüzoidler içinde dolanýr. Kan kaynaklý antijenler, dalakta DH ve makrofajlar tarafýndan tutulur ve yoðunlaþtýrýlýr. Dalakta fazla miktarda bulunan fagositer hücreler kanda bulunan mikroplarý yakalar ve yok ederler. Kutanöz ve mukozal lenfoid sistemler, sýrasýyla, deri altýndaki eptelin ve gastrointestinal sistem ile solunum sistemlerinde yer alýrlar. Baðýrsaktaki peyer plaklarý ve faringeal tonsiller mukozal lenfoid dokulara örnek gösterilebilir. Kutanöz ve mukozal lenf dokularý epiteli aþan antijenlere karþý oluþan immün yanýttan sorumludur, lenf ve kan yoluyla giren antijenlere karþý immün yanýt çoðunlukla lenf nodlarý ve dalakta oluþmaktadýr. KAYNAKLAR 1- Abbas A, Lictman A, Pillai S. Cellular and molecular immunology. 7th ed. Elsevier Saunders; Ziegler-Heitbrock L. The CD14+ CD16+ blood monocytes: their role in infection and inflammation. J Leukoc Biol. 2007;81(3):

16 Dr. Esin AKTAÞ 3- Frankenberger M, Hofer TP, Marei A, Dayyani F, Schewe S, Strasser C, et al. Transcript profiling of CD16-positive monocytes reveals a unique molecular fingerprint. Eur J Immunol. 2012;42(4): van der Does AM, Beekhuizen H, Ravensbergen B, Vos T, Ottenhoff TH, van Dissel JT,et al. LL-37 directs macrophage differentiation toward macrophages with a proinflammatory signature. J Immunol Aug 1;185(3): Benoit M, Desnues B, Mege JL. Macrophage polarization in bacterial infections. J Immunol ;181(6): Cooper MA, Fehniger TA, Caligiuri MA. The biology of human natural killer-cell subsets. Trends Immunol. 2001;22(11): Larché M, Akdis CA, Valenta R. Immunological mechanisms of allergen-specific immunotherapy. Nat Rev Immunol. 2006;6(10): Akdis M, Burgler S, Crameri R, Eiwegger T, Fujita H, Gomez E, et al. Interleukins, from 1 to 37, and interferon-?: receptors, functions, and roles in diseases. J Allergy Clin Immunol. 2011;127(3): e

17 Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Baðýþýklýk Sistemi ve Yetersizlikleri Sempozyum Dizisi No: Mayýs 2013; s Doðal Ýmmün Yanýt: Sistemin Harekete Geçmesi ve Hümoral Elementleri Selim BADUR Son yýllarda geliþtirilen yeni teknikler sayesinde, immün yanýtýn aydýnlatýlmasý konusunda önemli adýmlar atýlmýþ; yanýtýn ayrýntýlarý, devreye giren farklý mekanizmalar ve moleküller saptanmýþ; böylece bilinmeyen bir dizi sorunun cevabý bulunmuþtur. Her ne kadar immünoloji alanýnýn dinamik özelliði göz önüne alýndýðýnda geliþmelerin süreceðini öngörsekte, bugün gelinen noktada yanýtýn nasýl harekete geçtiðini kýsaca ele almak uygun olacaktýr. Baðýþýk yanýt: doðal ve edinsel baðýþýklýk Ýmmün sistemi iki ana baþlýk altýnda incelemekteyiz: doðal baðýþýklýk (doðal direnç; özgül olmayan yanýt) ve edinsel baðýþýklýk (kazanýlmýþ ya da özgül yanýt). Belli baþlý yapýtaþlarý: makrofajlar, nötrofiller, dendritik hücreler (DH) ve NK hücreleri gibi hücresel elementler ile sitokinler, kemokinler gibi çözünmüþ moleküller, C reaktif protein gibi akut faz proteinleri ve nihayet kompleman sisteminden oluþan doðal baðýþýklýk, etkene özgüllük göstermeyen ve uyarýyý izleyen dakikalar içinde harekete geçen erken savunma sistemini oluþturmaktadýr. Etkene özgül olan ve etkin hale geçmesi için günlerle ifade edilen belirli bir hazýrlýk süresini gerektiren edinsel baðýþýklýk ise yapýtaþlarý olarak B ve T lenfositlerini kullanmaktadýr. Her ne kadar kuramsal olarak ayrý savunma sistemleri olarak ele alýnsalar da, bu iki yanýt türü birbirlerini etkileyecek biçimde iþbirliði içinde çalýþmaktadýr. Örneðin edinsel baðýþýklýðýn harekete geçmesi, doðal direnç tarafýndan gönderilecek uyarýlar sonucu mümkün olmakta; özgül yanýtýn yapýtaþlarýndan antikorlar ise opsonin görevi yaparak doðal direncin önemli anti-bakteriyel mekanizmasý olan fagositoza destek saðlamaktadýr. Ýstanbul Týp Fakültesi, Viroloji ve Temel Ýmmünoloji Bilim Dalý, Çapa-34390, Ýstanbul 17

18 Selim BADUR Ýmmün yanýtýn uyarýlmasý: doðal baðýþýklýk ve sinyal iletisi Doðal baðýþýklýðýn savunmada iki önemli görev üstlendiði bilinmektedir: a)- yabancýya karþý ilk direnci göstermek ve b)- daha sonra devreye girecek olan edinsel baðýþýklýðýn aktivasyonunu saðlamak. Sistemin harekete geçiþinin ilk aþamasýnda her þeyden önce uyarýcýnýn doðal baðýþýklýk hücrelerince algýlanmasý gerekmektedir. Bu amaçla vücuda giren yabancý üzerindeki özel bölgeler (pathogen-associated molecular patterns; PAMP), örneðin DH ler gibi doðal direnç hücrelerinin bu bölgeleri algýlayabilen reseptörlerince (pattern-recognition receptors; PRR) tanýnýrlar. Yabancýyý algýlayan PRR lerin ortak bazý özellikleri bulunmaktadýr: bu reseptörler her þeyden önce yabancý üzerinde yaþamsal önemi olan bölgeleri tanýrlar; bu nedenle PRR lerce tanýnan PAMP lar genel anlamda mutasyona açýk olamayan, deðiþkenlik özelliði bulunmayan yapýlardýr. PRR leri beþ ana grupta sýnýflandýrmak olasýdýr: a)- Toll benzeri reseptörler (Toll-like receptors; TLR); b)- C-tipi lektin reseptörleri (C-type lectin-like receptors; CLR); c)- nükleotid baðlayan oligomerizasyon domenli protein benzeri reseptörler ( nucleotide-binding oligomerization domain protein-like receptors; NOD protein-like receptors; NLR); d)- RIG-I-benzeri reseptörler (RIG-I-like receptors; RLR) ve e)- AIM-2 reseptörleri (Absence in melanoma 2-like receptors; ALR). Günümüzde hangi reseptörün ne tür bir ligandý olduðu, hangi molekülü tanýdýðý ayrýntýlarý ile tanýmlanmýþtýr (1). Doðal baðýþýklýðýn nasýl çalýþtýðýný irdelemek için, PRR ler den üzerinde en fazla çalýþmanýn yapýldýðý TLR lerin nasýl uyarýldýklarýna ve sinyal iletimi ile aktivasyon sonucu ortaya çýkan ürünlerin neler olduðuna bakalým. TLR lerin, insanda, bir kýsmý hücre yüzeyinde (TLR1, TLR2, TLR4 gibi), bir bölümü ise hücre içinde (TLR3, TLR7, TLR8 gibi) yer alan 12 tipi saptanmýþtýr. TLR ler, doðal baðýþýklýðýn çeþitli hücrelerinde bulunurlar; örneðin TLR4, insan miyeloid DH lerin (mdh) yüzeyinde yer almýþtýr ve LPS leri tanýmaktadýr. Ayný hücrelerin yüzeyinde yer alan TLR2 ise, TLR1 veya TLR6 ile heterodimerler oluþturarak, Gram pozitif bakterilerin hücre duvarý yapýtaþlarý olan peptidoglikan, lipoprotein ve lipoteikoik asid gibi PAMP larý tanýrlar. TLR9 ve TLR7 ise plazmasitoid DH lerin (pdh) endozomlarýnda eksprese olan, mikroorganizmalarýn DNA ve ssrna larýný tanýyan reseptörlerdir. 18

İmmün Sistemin Tanıtımı

İmmün Sistemin Tanıtımı İmmün Sistemin Tanıtımı Nurşen DÜZGÜN 97 İmmünite, yabancı ve zararlı olan her türlü maddeye (mikroorganizma, protein ve polisakkarid gibi) karşı organizmanın verdiği reaksiyonu tanımlayan bir kavramdır.

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2008- DİŞ- 003 (Doktora) TEDAVİSİ PLANLANMIŞ VİTAL SÜT DİŞİ PULPALARINDAKİ ENFLAMASYONUN

Detaylı

YARA BAKIMI ve TEDAVISI

YARA BAKIMI ve TEDAVISI Ý.Ü Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 67 YARA BAKIMI ve TEDAVISI ve Sürekli Týp Eðitimi Komisyonu Editörler Uzm. Hem. Þerife Kartal Erdost Prof. Dr. Oðuz Çetinkale

Detaylı

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 78 HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Editörler Prof. Dr. Gürsel Çetin, Uz. Dr. Ahsen Kaya 19 Yazar Katýlýmýyla

Detaylı

42 DERLEME Ýmmunsupresif Ýlaçlarýn Etki Mekanizmalarý Effect Mechanism Of Immunosupressive Drugs Arþ.Gör.Dr. Tülay Kýlýçaslan AYNA Arþ.Gör. Hayriye Þentürk ÇÝFTÇÝ 2 Yrd. Doç. Dr. Hilmi TOZKIR Prof.Dr.

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Olumsuz yanıtları: Alerjiler - normalde zararsız maddelere tepki Otoimmün hastalıklar (Diyabet)(Kendi dokularını yok eder)

ayxmaz/biyoloji Olumsuz yanıtları: Alerjiler - normalde zararsız maddelere tepki Otoimmün hastalıklar (Diyabet)(Kendi dokularını yok eder) Vücut Savunmasını Bağışıklık : potansiyel zararlı yabancı maddelere ve anormal hücrelere karşı vücudun ortaya koyduğu savunma yeteneğidir. Aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir: virüsler ve bakterilere

Detaylı

Program ve Bildiri Özetleri Kitabı. Ulusal Moleküler ve. Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi. 24-28 Haziran 2008. Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Ankara

Program ve Bildiri Özetleri Kitabı. Ulusal Moleküler ve. Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi. 24-28 Haziran 2008. Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Ankara 1 9 6 5 Ankara Mikrobiyoloji Derneği Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Ulusal Moleküler ve 5. Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi 24-28 Haziran 2008 Bilkent

Detaylı

Cinsel Ýþlevler ve Cinsel Ýþlev Bozukluklarý

Cinsel Ýþlevler ve Cinsel Ýþlev Bozukluklarý Cem Ýncesu Doç. Dr., Bakýrköy Ruh Saðlýðý ve Sinir Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Ýstanbul CÝNSEL ÝÞLEVLER Ýnsanda cinsel uyarana gösterilen fizyolojik tepkiyi, Masters ve Johnson, dört ayrý

Detaylı

KURULLAR & KOMİTELER..3 KURS PROGRAMI 4 BİLİMSEL PROGRAM.5-8 SÖZEL BİLDİRİLER.9-28 POSTER BİLDİRİLER..29-106. Alerji ve İnflamasyon 29-32

KURULLAR & KOMİTELER..3 KURS PROGRAMI 4 BİLİMSEL PROGRAM.5-8 SÖZEL BİLDİRİLER.9-28 POSTER BİLDİRİLER..29-106. Alerji ve İnflamasyon 29-32 1 İÇİNDEKİLER KURULLAR & KOMİTELER..3 KURS PROGRAMI 4 BİLİMSEL PROGRAM.5-8 SÖZEL BİLDİRİLER.9-28 POSTER BİLDİRİLER..29-106 Alerji ve İnflamasyon 29-32 Doğal immünite.33-40 Edinsel immünite...41-43 Enfeksiyon

Detaylı

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU NİSAN 2011 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU

Detaylı

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI ISBN 978-9944-100-42-7 ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI Branþ Kitaplarý Serisi Editör: Muhammet ALTINTAÞ Yayýna Hazýrlýk: ÝSMEK Yayýn Editörlüðü Mizanpaj:

Detaylı

Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý

Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS BİYOLOJİ Ödev Kitapçığı 1 (MF) Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Adý

Detaylı

ASEPTİK MENENJİT/ENSEFALİTLİ HASTALARDA HERPES GRUBU VİRUSLARIN ARAŞTIRILMASI

ASEPTİK MENENJİT/ENSEFALİTLİ HASTALARDA HERPES GRUBU VİRUSLARIN ARAŞTIRILMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ T IP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI ASEPTİK MENENJİT/ENSEFALİTLİ HASTALARDA HERPES GRUBU VİRUSLARIN ARAŞTIRILMASI DR. FATMA POLAT SEMERCİ UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI PROF.

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

Kas Ýskelet Sistemi Hastalýklarýnda Nükleer Týp Yöntemleri

Kas Ýskelet Sistemi Hastalýklarýnda Nükleer Týp Yöntemleri Kas Ýskelet Sistemi Hastalýklarýnda Nükleer Týp Yöntemleri Özgür Ömür,* Ceren Kapulu,** Ömer Uður*** Giriþ Eski yýllarla karþýlaþtýrýldýðýnda kas-iskelet sistemi hastalýklarýnýn tedavisinde klinisyenin

Detaylı

The Turkish Branch of The World Veterinary Poultry Association www.veterinertavukculuk.org info@veterinertavukculuk.org 3 ayda bir yayýmlanýr. Yýl 2007 Cilt 5 Sayý 3 Bölgelendirme (Zoning) ve Bölümlendirme

Detaylı

Đlk yayın tarihi: 01.05.2007 Rev No : 00 Rev Tarihi : Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): ÇSH Anabilim Dalı, Çocuk Đmmünoloji Bilim Dalı Sayfa 1 / 25

Đlk yayın tarihi: 01.05.2007 Rev No : 00 Rev Tarihi : Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): ÇSH Anabilim Dalı, Çocuk Đmmünoloji Bilim Dalı Sayfa 1 / 25 ĐMMÜN YETMEZLĐK HASTALIKLARI FR-HYE-04-424-01 ĐMMÜN YETMEZLĐK HASTALIKLARI Bağışıklık sistemi hücrelerinin kökeni, kemik iliğinin kök hücre adı verilen ve farklı yönde gelişme yeteneği olan hücrelerdir.

Detaylı

DOĞAL İMMÜNİTE. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

DOĞAL İMMÜNİTE. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı DOĞAL İMMÜNİTE Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Bağışıklık? Konağın kendisinden yapısal olarak fark gösteren bir maddeyi yabancı olarak algılaması

Detaylı

Aquaporinler; su geçiþinde hidrofilik transmembran kanallarý

Aquaporinler; su geçiþinde hidrofilik transmembran kanallarý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (2): 39-44 DERLEME Aquaporinler; su geçiþinde hidrofilik transmembran kanallarý Uzm. Dr. Aysun Toker Erzurum Numune Hastanesi Biyokimya Laboratuarý Özet Su, vücudumuzdaki

Detaylı

Deri Yaþlanmasýnýn Topikal Ajanlarla Önlenmesi

Deri Yaþlanmasýnýn Topikal Ajanlarla Önlenmesi Deri Yaþlanmasýnýn Topikal Ajanlarla Önlenmesi Doç. Dr. Ümit Türsen* *Mersin Üniversitesi Týp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalý Özet Yüzdeki yaþlanma lentigolar, dispigmentasyon, senil purpura, kýrýþýklýklar,

Detaylı

PARK Dört yaðýz delikanlýdan oluþan Park ile keyifli bir söyleþi... 17

PARK Dört yaðýz delikanlýdan oluþan Park ile keyifli bir söyleþi... 17 Kayýt Sistemi Yenilendi Yenilenen yazýlým ve donanýmla kayýt hýzý artýrýldý ERASMUS Avrupa Birliði Socrates/Erasmus baþvurularý baþladý. 10 3 Güneþe Kanatlandýk ÝTÜ Güneþ Arabasý Ekibi, Tübitak tarafýndan

Detaylı

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK Yazýlar Sorular ve Cevaplar Mesajlar Prof. Dr. Þükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Endokrinoloji ve Diyabet Bilim

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SOSYAL GÜVENLÝK (EMEKLÝLÝK) SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Yusuf ALPER Yard. Doç. Dr. Çaðaçan DEÐER Prof. Dr. Serdar SAYAN Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/535 Meþrutiyet

Detaylı

Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi. Antalya Saðlýk Merkezleri

Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi. Antalya Saðlýk Merkezleri Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi T ürkiye Aile Planlamasý Derneði (TAPD) 1963 yýlýnda kurulmuþ, 1973 yýlýnda kamu yararýna çalýþan dernekler statüsü kazanmýþtýr. 1964 yýlýndan bu yana Uluslararasý

Detaylı

Çocukluk Çaðýnda Tip Ýki Diyabet

Çocukluk Çaðýnda Tip Ýki Diyabet Çocukluk Çaðýnda Tip Ýki Diyabet Dr. Ayþýn Uçkun*, Dr. Ali Süha Çalýkoðlu** Eriþkin nüfusun %1-6 sýný etkileyen tip 2 diyabetes mellitus toplumda en sýk görülen kronik hastalýklar arasýnda yer almaktadýr.

Detaylı

YENİ T HÜCRE ALT GRUPLARI T

YENİ T HÜCRE ALT GRUPLARI T YENİ T HÜCRE ALT GRUPLARI T H. Barbaros Oral Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İmmünoloji Bilim Dalı Sunum Planı İmmün Sisteme Genel Bakış ve T lenfositler Th1 ve Th2

Detaylı

geçmiþten geleceðe teþhisten tedaviye...

geçmiþten geleceðe teþhisten tedaviye... geçmiþten geleceðe teþhisten tedaviye... Cinsel Ýþlev Bozukluklarý Sempozyumu Özet Kitabý Sheraton Otel ve Kongre Merkezi, Ankara Konferans, panel, çalýþma grubu ve kurs özetleri Türkiye Psikiyatri Derneði

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

CERRAHPAŞA ÖĞRENCİ BİLİMSEL DERGİSİ

CERRAHPAŞA ÖĞRENCİ BİLİMSEL DERGİSİ CERRAHPAŞA ÖĞRENCİ BİLİMSEL DERGİSİ Bahar Sayısı; Cilt 2, Sayı 2, 2009 Sahibi Prof. Dr. Halil Yanardağ Editörler Prof. Dr. H. Oktay Seymen İnt. Dr. Seha K. Saygılı Yayın Kurulu Dr. Erman Aytaç Prof. Dr.

Detaylı

Kök Hücre Üretiminde Güncel Yaklaşımlar

Kök Hücre Üretiminde Güncel Yaklaşımlar ARŞİV 2011; 20: 168 Kök Hücre Üretiminde Güncel Yaklaşımlar Arş.Gör. İrem MATUR* Prof.Dr. Suna SOLMAZ* 1. Kök Hücre Tanımı Kök hücre basitçe düşünüldüğünde yaşamın kaynağıdır. Patolojinin öncülerinden

Detaylı