MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA WİKİ İLE İŞBİRLİKÇİ ÖĞRETİM UYGULAMASI IMPLEMENTATION OF COLLABORATIVE TEACHING WITH WIKI AT VOCATIONAL COLLEGES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA WİKİ İLE İŞBİRLİKÇİ ÖĞRETİM UYGULAMASI IMPLEMENTATION OF COLLABORATIVE TEACHING WITH WIKI AT VOCATIONAL COLLEGES"

Transkript

1 MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA WİKİ İLE İŞBİRLİKÇİ ÖĞRETİM UYGULAMASI IMPLEMENTATION OF COLLABORATIVE TEACHING WITH WIKI AT VOCATIONAL COLLEGES ÖZET Sedat ERSÖZ, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Ahmet DEMİZRÖZ, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fevzi DAŞ, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Etkili bir öğretim sürecinin gerçekleşmesi için de hedeflenen amaca uygun yöntem ve tekniklerin seçilmesi esastır. Bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler eğitim-öğretim sürecine yeni kavramların ve teknolojilerin girmesini sağlamıştır. Bu teknolojilerden birisi web 2.0 dır. Web 2.0 kullanıcıların mevcut web içeriklerini üretebildiği ve değiştirebildiği yeni bir süreci temsil etmektedir. Bu teknolojinin yaygın kullanım biçimlerinden birisi wiki uygulamasıdır. Wiki kullanıcıların yeni sayfa yaratmasına, sayfalarda düzenlemeler yapmasına ve bu sayfaları birbirine bağlamasına olanak sağlayan bir yazılımdır. Wikiler basit olarak işbirlikçi çalışan ziyaretçileri tarafından artarak oluşturulan, farklı yer ve zamanlarda diğerleri tarafından ulaşılabilen, üzerinde herkesin istediği gibi düzenlemeler yapmasına izin veren, değiştirilebilir web siteleridir. Wiki ile öğrenciler web ortamında bilgiyi birlikte inşa edebilmektedir. İşbirlikçi öğrenme web teknolojileri ile bütünleştirildiğinde güçlü bir öğrenme ve iletişim ortamı sağlamaktadır. Wikilerin işbirlikçi doğasının anlamı, bireysel öğrenenlerden daha çok, grupla öğrenenlere odaklanarak, bilgiyi diğer üyeler ile birlikte kendisi ve diğer üyeler için yapılandırmasıdır. Bu çalışma kapsamında Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin wiki ortamında işbirlikçi öğrenme yaklaşımına göre bir dersin içeriğini yapılandırmaları (yeni içerik üretme, mevcut içeriği düzenleme) sağlanmıştır. Çalışmada Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektrik bölümü Elektrik Makinaları II dersi için web ortamında bir wiki platformu oluşturulmuştur. Her ders haftası sonunda klasik yöntemlerle işlenen derslerin hem tekrar edilmesi hem de ders notlarının oluşturulması açısından öğrencilerin işlenen konu ile ilgili bilgilerini wiki platformu ile paylaşmaları sağlanmıştır. Yapılan çalışma sonucunda öğrenciler tarafından sisteme girilen içeriklerin analizi yapılmış, analizler sonucunda öğrencilerin ders yapılandırma sürecine aktif bir şekilde katıldıkları tespit edilmiştir. Bu katılımın öğrenci-öğrenci ve öğretmen-öğrenci arasındaki etkileşimini artırdığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler: İşbirlikçi öğrenme, Meslek yüksekokulları, Wiki, Web 2.0 ABSTRACT For the realization of an effective learning process is essential to the selection of methods and techniques suitable for the purpose intended. Rapid advances in information technologies into education process led to new concepts and technologies. Web 2.0 is one of these technologies. Web 2.0 represents a new process that users can produce and edit the current web contents. One of the widespread use of this technology forms the wiki application. Wiki allows users to create new pages, edit the current pages and linking the relevant pages. Wikis are web pages that can be changed simply working with collaborative logic. Wikis can be reached in different places and times, such as on the regulations do allow everyone wants. Students are able to build a web environment with wiki. When cooperative learning is integrated with web technologies provides a powerful learning and communication environment. Collaborative nature of wikis means more than individual learners, learners focus group. Thus, along with other members of the student information is building for himself and the other members. The scope of this study, the content of the course is structured (new content generation, content editing) by Vocational

2 School Students in the wiki environment. Fort his, Çankırı Karatekin University Vocational School of Electrical department for Electrical Machines II classes created a wiki platform on web. At the end of the week of each course, the courses to be processed by conventional methods as well as the creation of lecture notes are provided. Thus, the students were dealing with issues to share information on wiki platform. Wiki platform to share their knowledge of the students on the lessons learned are provided. Content analysis was carried out as a result of work done by the students entered into the system. As a result of analysis of the configuration process of the students actively participate in lessons have been identified. This participation increased student-student and student-teacher interaction was observed between. Key Words: Collaborative learning, Vocational colleges, Wiki, Web GİRİŞ Eğitimdeki çağdaş yaklaşımlar, bireysel çalışma modelinin yanında grup ile çalışmanın da son derece önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bireysel çalışmalarla bireyin kendi gelişimi ve hedefleri dikkate alınırken grup çalışmaları yoluyla, bireyin yaşadığı toplumun bir parçası olduğu bilincine varması ve sosyal bir varlık olarak diğer bireylerle birlikte yetişmesi amaçlanmaktadır. Geleneksel eğitim yaklaşımı öğretmen merkezlidir. Bu yöntemde öğretmen bilgiyi aktaran, öğrenci ise bilgiyi olduğu gibi alan konumundadır. Bu nedenle geleneksel anlayış bilginin oluşmasında öğrenciye aktif bir rol vermez. Çağdaş yaklaşımlarda ise merkezde öğrenciler vardır. Öğrencinin hem öğretmen ile hem de sınıf ortamındaki diğer öğrenciler ile etkileşim halinde bulunması son derece önemlidir. İşbirlikçi öğrenme günümüzün popüler yaklaşımlarından birisidir. İşbirlikçi Öğrenme ortak bir hedefe ulaşmak için her kişinin bütüne katılımını dikkate alarak iki veya daha fazla kişinin oluşturduğu bir grup içerisinde grup dinamiklerini de göz önünde bulundurarak, öğrenme sürecini gerçekleştirmektir. İşbirlikçi öğrenme, bilgiyi inşa etmek amacıyla sosyal etkileşimi kullanan bir öğrenme yöntemidir. İşbirlikçi öğrenme yöntemi olarak da bilinen bu yöntemde öğrencilerin kendi başarıları kadar, gruplarında yer alan arkadaşlarının başarısı da önemlidir. Bu çalışma kapsamında Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin wiki ortamında işbirlikçi öğrenme yaklaşımına göre bir dersin içeriğini yapılandırmaları (yeni içerik üretme, mevcut içeriği düzenleme) sağlanmıştır. Çalışmada Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektrik bölümü Elektrik Makinaları II dersi için web ortamında bir wiki platformu oluşturulmuştur. Her ders haftası sonunda klasik yöntemlerle işlenen derslerin hem tekrar edilmesi hem de ders notlarının oluşturulması açısından öğrencilerin işlenen konu ile ilgili bilgilerini wiki platformu ile paylaşmaları sağlanmıştır. 2. WİKİ NEDİR? Web 2.0 uygulamalarından birisi olan wiki, Havai dilinde hızlı ve kolay anlamına gelen bir kavramdır. Wiki, kullanıcıların yeni sayfa yaratmasına, sayfalarda düzenlemeler yapmasına ve bu sayfaları birbirine bağlamasına olanak sağlayan bir yazılımdır. Wiki, kullanıcıların bir sözcük veya kavram hakkında tanımlama yapabilmesine, bu sözcüklere yenilerini ekleyebilmesine, yanlış veya eksik olduğu yerler üzerinde değişiklik yapmasına sağlayan işlevlere sahiptir. Böylece oluşturulan her bir sayfa birçok başka sayfaya bağlantı içermektedir. Wikideki bir sayfayı birçok kullanıcı birlikte oluşturabilir. Böylece, her sayfa birçok bağlantıyla farklı sayfaya açılabilir [1]. Wikiyi kullanan gruplar, wiki sayesinde kolayca büyük dokümantasyonlar oluşturabilirler. Wiki sisteminde hazırlanan bir sayfanın önceki sürümleri görülebilir ve böylelikle belgeler arasındaki sürüm farklılıkları takip edilebilmektedir. Sayfalar arasındaki bağlantılar ve sayfa biçimlemeleri sistem tarafından otomatik olarak yapılandırılacağından, bilgiye erişme ve bilgi belgeleme wiki ile son derece kolaylaşmaktadır. Eğitimde wiki uygulamalarını kullanmanın getirileri beş grupta değerlendirmektedir. Bunlar; 1. Öğrenci çalışma dosyaları

3 2. Mesleki Gelişim 3. Ders ve sınıf içi iletişim ortamı 4. Topluluk ilişkileri ve sanal topluluklar oluşturma 5. Bilgi yönetimi [1]. 3. İŞBİRLİKÇİ ÖĞRENME NEDİR? Son yıllarda pek çok eğitimcinin ilgisini çeken işbirlikçi öğrenme etkinlikleri hem tüm sınıfa yönelik geleneksel öğretim yöntemlerine hem de bireysel öğretim yöntemlerine seçenek oluşturmaktadır [2]. Kısaca işbirlikçi öğrenme değişik yetenek, cinsiyet, ırk ve sosyal beceri düzeylerinden gelen öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar halinde çalışarak ve birbirlerinin öğrenmesine yardım ederek öğrenmeyi gerçekleştirmeleri sürecidir. Gantile ise işbirlikçi öğrenmeyi, bir amaca ulaşılmaya çalışılırken öğrenciler arasındaki (varolacak) iç ilişki türü olarak tanımlamaktadır [3]. İşbirlikçi öğrenme, özellikle 1970'lerden sonra üzerinde en çok araştırma yapılan ve en çok dikkat çeken konulardan biri haline gelmiştir. Öyle ki, ABD'de bazı okullarda sistem değişikliğine gidilerek işbirliğine dayalı öğrenmeyi sınıf ve okul düzeyinde uygulamaya elverişli düzenlemeler yapılmaktadır [4]. Gelişen teknoloji ile birlikte geleneksel öğretim yöntemlerinin çeşitli araçlar ile birlikte sunulması veya internet ortamına taşınması konusunda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Wikiler web ortamında işbirlikçi öğrenme çalışmalarının yapılabilmesini sağlayan en önemli araçlardan birisidir. Wikiler yardımı ile öğrenciler web ortamında bilgileri yapılandırabilmektedir. 4. ARAŞTIRMA DESENİ VE KATILIMCILAR Bu çalışma eğitim-öğretim yılında Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektrik bölümü Elektrik Makinaları II dersini alan 70 öğrenci ile yapılmıştır. Çalışmada Meslek Yüksekokulu Elektrik bölümü öğrencilerinin wiki ortamında işbirlikçi öğrenme deneyimlerinin derse bakış açılarını ve başarılarını nasıl etkilediği üzerinde durulmuştur. Yapılan çalışma öğrencilerin wiki ile işbirlikçi öğrenmeye ilişkin düşüncele ve deneyimlerini ortaya çıkarmaya çalışan nitel bir çalışmadır. Çalışmada Elektrik Makinaları II dersini alan öğrencilerin yapılan çalışma ile ilgili görüşlerini almak amacıyla dönem sonunda açık uçlu sorulardan oluşan bir anket uygulanmıştır. Ayrıca katılımcıların tümü ile aynı anda sınıf ortamında yüz yüze görüşme yapılarak görüşleri ve deneyimlerini paylaşmaları amaçlanmıştır. 5. UYGULAMA SÜRECİ Çalışmada Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektrik bölümü Elektrik Makinaları II dersi için günümüzün popüler internet uygulamalarından birisi olan wiki yazılımı kullanılmıştır. Çalışma kapsamında bir host ve bir adet domain (www.sanalokul.com) kiralanmıştır. Kiralanan alana açık kaynak kodlu ve ücretsiz wiki yazılımlarından birisi olan MediaWiki kurulmuştur. MediaWiki gerek diğer wikiler içerisinde tercih edilme oranı, gerek kullanım kolaylığı ve gerekse de kullanım sonrası teknik destek açısından mevcut wikiler arasında en popüler uygulamalardan birisi olması nedeni ile tercih edilmiştir. Çalışma kapsamında öğretim yılı bahar döneminin başından başlayarak her hafta sınıf ortamında işlenen Elektrik Makinaları II dersinin konu başlıkları wiki sistemi üzerine eklenmiştir. Öğrencilerin ilgili hafta veya daha önceki hafta(lar) için içerik eklemeleri istenmiştir. Eğitim döneminin başında öğrencilerin büyük bir kısmının wiki yazılımı, bilginin organizasyonu ve link tasarımı konularında oldukça eksik oldukları görülmüş ve bu eksiklikleri gidermek için bu konularda temel düzeyde üç saatlik bir eğitim verilmiştir. Bunun yanında dönem içerisinde öğrencilere sürekli rehberlik edilmiş ve wiki mantığına tamamen hakim olmaları sağlanmıştır.

4 Oluşturulan wiki sisteminde yapılandırılan içerikler ders sürecinde öğrencilerin kendi tuttukları notlar olduğu gibi öğrencinin diğer kaynaklardan elde ettiği bilgiler de olmuştur. Fakat eklenen içeriklerin internetten birebir kopyala-yapıştır yöntemi ile alınan notlar olmasını engellemek için site içerisine eklenen bilgiler kontrol edilmiş ve bu konuda gerekli görülen içerikler kaldırılmış ve ilgili içeriği ekleyen öğrenci(ler)den düzeltme istenmiştir. Wiki sisteminde eklenen her yeni bilgi hem ders hocası hem de sistem üzerindeki diğer kişiler tarafından takip edilebilmektedir. Eklenen ders notları ile ilgili yanlış bilgiler düzeltilmekte eksik olan konular tamamlanmaktadır. Ders dışında diğer kaynaklardan elde edilen bilgilerin sisteme eklenmesi ilgili dersi alan öğrencilerin konuya daha geniş bir açıdan bakmasını sağlamaktadır. Wikilerin standart özelliklerinden birisi olan sayfalar arasında link verme bu süreçte yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Sistem üzerine eklenen bilgilerde yer alan çeşitli kavramlar için başka sayfalara link verilmiş ve böylece ilgili kavramların daha net anlaşılması hedeflenmiştir. Her ders haftası sonunda klasik yöntemlerle işlenen derslerin hem tekrar edilmesi hem de ders notlarının oluşturulması açısından öğrencilerin işlenen konu ile ilgili bilgilerini wiki platformu ile paylaşmaları sağlanmıştır. Şekil 1: Çevrimiçi olarak wiki ortamında oluşturulan Elektrik Makineleri II dersinin konu başlıkları Sistemi kullanan öğrencilerin büyük bir kısmı wikipedia gibi çevrimiçi ansiklopedileri daha önce duymuş ve kullanmış olmalarına rağmen wiki mantığı konusunda ciddi problemlere sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu problemleri gidermek için dönem içerisinde öğrenciler ile hem bireysel hem de grup şeklinde kısa eğitimler yapılmıştır. 6. VERİLERİN TOPLANMASI VE ANALİZİ Yapılan çalışma ile ilgili gerekli bilgilere erişim için temel olarak iki farklı yöntem kullanılmıştır. Bu yöntemler; çevrimiçi olarak sunulan wiki sistemine erişim ile ilgili bilgiler ve öğrencilere yöneltilen açık uçlu sorulara öğrencilerin verdiği cevaplardır. Wiki sistemine erişim bilgileri dikkate alınarak sisteme erişim ve kullanım oranları ile ilgili çok sayıda bilgi elde edilmiştir. Elde edilen bu bilgiler sayısal bilgilere dönüştürülmüş ve böylece yorumlanmasının kolaylaştırılması sağlanmıştır. Bunun yanında dönem sonunda öğrencilerin sistem ile ilgili görüş ve dönütleri hazırlanan açık uçlu sorular yardımı ile toplanmıştır.

5 7. SONUÇ Yapılan çalışma ile özellikle bilgisayar ve öğretim teknolojisi programlarında sıkça kullanılan wiki sisteminin meslek yüksekokullarında kullanılmasına ilişkin örnek bir çalışma yapılmıştır. Web 2.0 teknolojisi günümüzde oldukça popüler olan güncel internet teknolojilerinden birisidir. Web 2.0, yapılandırmacı öğretim ortamlarına uyarlanabilen ve bilginin birlikte oluşturulmasını sağlayan yapısı ile bilgi paylaşımı desteklemektedir. Kullanılan wiki sistemi ile kullanıcıların başka kullanıcılar tarafından oluşturulan bilgilere erişmeleri, var olan bilgiler üzerinde çeşitli düzenlemeler yapabilmesi ve kullanıcıların sınıf ortamında öğrendiği bilgileri tekrar etmesi sağlanmıştır. Bu çalışma ile işbirlikçi öğrenme ortamları için kullanıcıların sadece bilgiyi paylaşmaları değil aynı zamanda bilgiyi oluşturmaları gerektiği görülmüştür. Bu kapsamda kullanıcıların ders içerisinde veya internet üzerinde eriştikleri bilgilerin dışında kendilerinin de bilgi üretmeleri son derece önemli hale gelmiştir. Öğrencilerin son üç yıllık sınav başarıları değerlendirildiğinde yapılan çalışmanın öğrenci başarılarını artırdığı tespit edilmiştir. Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin bilgi organizasyonu konusunda ciddi eksikliklerinin olduğu görülmüştür. Web ortamlarında bilginin organizasyonu ve link tasarımı ortaya çıkan başlıca eksikliklerdir. Elde edilen bu sonuçlardan yola çıkarak şu önerilere yer verilebilir: Eğitimin her kademesinde güncel teknolojilerin daha yoğun kullanılmasına ilişkin teknik alt yapılar oluşturulmalı ve bu teknolojiler daha fazla kullanılmalıdır. Öğretmenler ve öğrenciler bilgi paylaşım aracı olarak internetin kullanımı konusunda teşvik edilmelidir. Güncel internet teknolojilerinin özellikle meslek yüksekokullarında daha etkili kullanımı konusunda daha kapsamlı araştırmalar yapılmalıdır. KAYNAKLAR [1] Altun, A., Eğitimde internet uygulamaları. Anı Yayıncılık, Ankara (2005). [2] Davidson, N., "Introduction From Cooperative Learning in Methematics" New York: Addison- Wesley, (1990). [3] Yıldız, V., Işbirlikli Ögrenme ile Geleneksel Ögrenme Grupları Arasındaki Farklar, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16-17: (1999). [4] Brandt, R.(1987). On Cooperation in Schools; A Conversation with David and Roger Johson, Educational Leadership, 45;3,

SOSYAL AĞLARIN YÜKSEKÖĞRETİMDE KULLANIMI: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, FACEBOOK ÖRNEĞİ

SOSYAL AĞLARIN YÜKSEKÖĞRETİMDE KULLANIMI: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, FACEBOOK ÖRNEĞİ SOSYAL AĞLARIN YÜKSEKÖĞRETİMDE KULLANIMI: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, FACEBOOK ÖRNEĞİ USAGE OF SOCIAL NETWORKS IN HIGHER EDUCATION: UNIVERSITY OF GÜMÜŞHANE, SAMPLE OF FACEBOOK Özgür KALAFAT Gümüşhane Üniversitesi,

Detaylı

EĞİTİMDEKİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER: BULUT TEKNOLOJİSİ

EĞİTİMDEKİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER: BULUT TEKNOLOJİSİ EĞİTİMDEKİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER: BULUT TEKNOLOJİSİ Yrd. Doç. Dr. M. Tuncay Sarıtaş Balıkesir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tuncaysaritas@gmail.com Nalan Üner Balıkesir Üniversitesi

Detaylı

Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarında Öğretim Elemanı-Öğrenci İletişimi

Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarında Öğretim Elemanı-Öğrenci İletişimi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 349-367 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

MOODLE KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN WEB DESTEKLİ EĞİTİM HAKKINDAKİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Öğr.Gör. Sekvan Kuzu Mustafa Kemal Üniversitesi skuzu@mku.edu.

MOODLE KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN WEB DESTEKLİ EĞİTİM HAKKINDAKİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Öğr.Gör. Sekvan Kuzu Mustafa Kemal Üniversitesi skuzu@mku.edu. MOODLE KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN WEB DESTEKLİ EĞİTİM HAKKINDAKİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Öğr.Gör. Sekvan Kuzu Mustafa Kemal Üniversitesi skuzu@mku.edu.tr Öğr.Gör.Fatih Balaman Mustafa Kemal Üniversitesi fatihbalaman2010@gmail.com

Detaylı

Web 2.0 Yeniliklerinin Eğitimde Kullanımı: Bir Facebook Eğitim Uygulama Örneği

Web 2.0 Yeniliklerinin Eğitimde Kullanımı: Bir Facebook Eğitim Uygulama Örneği Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi Web 2.0 Yeniliklerinin Eğitimde Kullanımı: Bir Facebook Eğitim Uygulama Örneği Yrd.Doç.Dr. Zülfü Genç

Detaylı

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİMDE İKİ FARKLI ÖĞRETİM MODELİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİMDE İKİ FARKLI ÖĞRETİM MODELİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİMDE İKİ FARKLI ÖĞRETİM MODELİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Pre-Service Student Teachers Designs of Art Education Web Sites and Their Opinions

Pre-Service Student Teachers Designs of Art Education Web Sites and Their Opinions Elementary Education Online, 5(2), 35-47, 2006. İlköğretim Online, 5(2), 35-47, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Pre-Service Student Teachers Designs of Art Education Web Sites and Their

Detaylı

2.11. SANAL SINIF EĞĠTĠM MERKEZĠ OTOMASYONU

2.11. SANAL SINIF EĞĠTĠM MERKEZĠ OTOMASYONU 2.11. SANAL SINIF EĞĠTĠM MERKEZĠ OTOMASYONU Prof. Dr. Asaf VAROL West Virginia University, US College of Engineering&Mineral Resources asaf_varol@yahoo.com (üniversitedeki e-postanızda yazılabilir) ArĢ.

Detaylı

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010 T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENENN ÖZERKLİĞİİ

Detaylı

Investigation Of Wikipedia Under The Light Of Mason's Papa

Investigation Of Wikipedia Under The Light Of Mason's Papa Mason un Bilişim Etiği Boyutları Altında Vikipedi nin İncelenmesi Investigation Of Wikipedia Under The Light Of Mason's Papa Şenay Ozan Anadolu Üniversitesi, Türkiye senayozan@anadolu.edu.tr Adile Aşkım

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLADIKLARI PERFORMANSA DAYALI DEĞERLENDİRME MATERYALLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE DEĞERLENDİRMELERİNİN İNCELENMESİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLADIKLARI PERFORMANSA DAYALI DEĞERLENDİRME MATERYALLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE DEĞERLENDİRMELERİNİN İNCELENMESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLADIKLARI PERFORMANSA DAYALI DEĞERLENDİRME MATERYALLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE DEĞERLENDİRMELERİNİN İNCELENMESİ Tuğba Yanpar YELKEN Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 185-213 209 ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Instructors Views on Standards

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili Görüşleri *

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili Görüşleri * Sakarya University Journal of Education, 2/3 (Aralık /December 2012) ss. 49-67. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) TEKNOLOJİSİNİN KULLANILMASI

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) TEKNOLOJİSİNİN KULLANILMASI Mart 2008 Cilt:16 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 191-198 SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) TEKNOLOJİSİNİN KULLANILMASI Nihat ŞİMŞEK Kilis Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi,

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ Dr. Öğ. Bnb. İsmet Ergin KHO Dekanlığı Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı İsmet.ergin@gmail.com, iergin@kho.edu.tr Dz. Öğ. Bnb. Bekir Akseki AÜEBF Yüksek

Detaylı

E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri

E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri Mahinur Altıparmak, İnci Dürdane Kurt, Yrd.Doç.Dr. Metin Kapıdere

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Eğitiminde Kullanımı Ve Dersin Hedeflerine UlaĢma Düzeyine Etkisi

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Eğitiminde Kullanımı Ve Dersin Hedeflerine UlaĢma Düzeyine Etkisi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 10, Sayı 1, (2009), (81-90) 81 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Eğitiminde Kullanımı Ve Dersin Hedeflerine UlaĢma Düzeyine

Detaylı

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 4, Sayı, Nisan 03, Sayfa 95-3 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com FİZİKİ COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM METODUNA FARKLI BİR YAKLAŞIM: GEZİ- GÖZLEM

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. İ.Ümit YAPICI

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. İ.Ümit YAPICI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İ.Ümit YAPICI DOKTORA TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI DİYARBAKIR

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ*

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* Özet: Bu çalışma, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) nin ilköğretim 7.

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SYRACUSE MODELİ İLE E-ÖĞRENME ORTAMI İÇİN TASARLANMIŞ BİR DERSİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA ETKİSİ: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ HASAN ÖZGÜR

Detaylı

ÖĞRETİM. Cem Şenol Fırat Üniversitesi. Özet Bu. Anahtar Sözcükler. ve oluşturmaktadır. kullanılmıştır. analizi, t-testi, öğretmenlerin

ÖĞRETİM. Cem Şenol Fırat Üniversitesi. Özet Bu. Anahtar Sözcükler. ve oluşturmaktadır. kullanılmıştır. analizi, t-testi, öğretmenlerin BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ Dr. İbrahim Yaşar Kazu Cem Şenol Fırat Üniversitesi Özet Bu araştırma, Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin üstün

Detaylı

BÜROLARDA E-TOPLANTI YÖNETİMİNE GEÇİŞ VE UYGULAMALAR

BÜROLARDA E-TOPLANTI YÖNETİMİNE GEÇİŞ VE UYGULAMALAR BÜROLARDA E-TOPLANTI YÖNETİMİNE GEÇİŞ VE UYGULAMALAR Sami ACAR, Funda KILIÇ Özet Bu araştırma, bürolarda e-toplantı yönetimine geçişi, e-toplantı yönetimi uygulamalarını ve büro çalışanlarının e-toplantı

Detaylı

Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Kullanımına İlişkin Uzaktan Eğitim Uzmanlarının Görüşleri

Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Kullanımına İlişkin Uzaktan Eğitim Uzmanlarının Görüşleri Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Kullanımına İlişkin Uzaktan Eğitim Uzmanlarının Görüşleri Perceptions of Distance Education Experts Regarding the Use of MOOCs Eren Kesim Anadolu Üniversitesi, Türkiye

Detaylı

Uğur ÖZDEMİR 1, Aykut Emre BOZDOĞAN 2 GİRİŞ

Uğur ÖZDEMİR 1, Aykut Emre BOZDOĞAN 2 GİRİŞ Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Tablet Bilgisayarların Derslerde Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Giresun İli Örneği Uğur ÖZDEMİR 1, Aykut Emre BOZDOĞAN 2 Özet Bu

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE PERFORMANCE INDICATORS ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Detaylı

FEN EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL ALANIN BİLGİ VE KAVRAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE, YAPISALCI ÖĞRENME MODELİNİN ETKİSİ. Selda Süzen

FEN EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL ALANIN BİLGİ VE KAVRAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE, YAPISALCI ÖĞRENME MODELİNİN ETKİSİ. Selda Süzen Fen Eğitiminde Öğrencilerin Bilişsel Alanın Bilgi Ve Kavrama Düzeyleri Selda SÜZEN FEN EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL ALANIN BİLGİ VE KAVRAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE, YAPISALCI ÖĞRENME MODELİNİN ETKİSİ Selda

Detaylı

2005 VE 2013 YILI FEN DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Ramazan KARATAY * Serkan TİMUR ** Betül TİMUR ***

2005 VE 2013 YILI FEN DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Ramazan KARATAY * Serkan TİMUR ** Betül TİMUR *** ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ISSN: 1308 9196 Yıl : 6 Sayı : 15 Aralık VE YILI FEN DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ramazan KARATAY * Serkan TİMUR ** Betül TİMUR

Detaylı

Bir Bölüm Web Sitesinin Otantik Görevler ve Göz İzleme Yöntemi Aracılığıyla Kullanılabilirlik Değerlendirmesi

Bir Bölüm Web Sitesinin Otantik Görevler ve Göz İzleme Yöntemi Aracılığıyla Kullanılabilirlik Değerlendirmesi Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, Haziran 2011 Özel Sayı, Sayfa 147-173 Bir Bölüm Web Sitesinin Otantik Görevler ve Göz İzleme Yöntemi Aracılığıyla Kullanılabilirlik Değerlendirmesi

Detaylı