Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l"

Transkript

1 e r Ar þ t ý r m Comprison of nd Methylprednisolone in Experimentlly Induced Spinl Cord Trum l n i j ri O O i g in Deneysel Spinl Kord Trvmlrınd ve Metilprednizolonun Krşılştırılmsı h c r s Re l Deneysel Spinl Kord Trvmsı / Experimentlly Spinl Cord Trum Yusuf Sinn Şirin 1, Hikmet Keleş 2, Ömer Beşltı 3, Sevil Atly Vurl 4 1 Cerrhi Anbilim Dlı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fkültesi, Burdur, 2 Ptoloji Anbilim Dlı, Afyon Koctepe Üniversitesi Veteriner Fkültesi, Afyon, 3 Cerrhi Anbilim Dlı, Ankr Üniversitesi Veteriner Fkültesi, Ankr, 4 Ptoloji Anbilim Dlı, Ankr Üniversitesi Veteriner Fkültesi, Ankr, Türkiye XI. Veteriner Cerrhi Kongresi (Aydın) 26-29/06/2008 (En iyi poster 2. lik ödülü) Özet Amç: Bu çlışmnın mcı, Metilprednizolon sodyum süksint (MPSS) ile ün spinl kord trvmlrındn sonr sekonder hsrın önlenmesindeki etkinliğinin klinik, elektrofizyolojik ve histoptolojik muyenelerle krşılştırılmsıdır. Gereç ve Yöntem: Çlışmd Wistr-Albino ırkı 30 sğlıklı erkek rt kullnıldı. Bütün rtlr eğimli yüzey, prmk çm, trlov testleri uygulndı. Anesteziye lınn rtlrın opersyondn önce Somtosensorik Uyndırılmış Potnsiyelleri (SEP) ve Motor Uyndırılmış Potnsiyelleri (MEP) kydedildi. Allen in ğırlık düşürme yöntemi ile 50g/cm spinl kord hsrı (SKH) oluşturuldu. Rtlr 10 rlı 3 grub (1. grup FTS, 2. grup MP, 3. grup ATP) yrıldı. FTS grubun fizyolojik tuzlu su, MP grubun MPSS, ATP grubun uygulndı. Opersyondn sonr belirli rlıklrl rtlrın testleri tekrrlndı. Opersyondn sonr 72. stte SEP ve MEP değerleri tekrr kydedildi. Trvm oluşturuln spinl kord segmenti Hemtoksilen - Eozin (HxE) boysı ile boynrk histoptolojik yönden incelendi. Bulgulr: Klittif SEP sklsı ile Trlov sklsı rsınd prlellik izlendi. Bzı elektrofizyolojik bulgulr yönünden MP ve ATP grubu kontrol grubundn (FTS) nlmlı düzeyde iyi bulundu. Bununl birlikte, MPSS ve uygulnn gruplr rsınd belirgin bir frk belirlenmedi. Histoptolojik incelemelerde MPSS ın polimorf hücre reksiyonun neden olduğu izlendi. Trtışm: Sonuç olrk, ün spinl kord hsrınd (SKH) MPSS dn dh iyi gelişme sğldığını söylemek için dh fzl deneysel çlışmy gereksinim vrdır. Anhtr Kelimeler ; Metilprednizolon; Uyrılmış Potnsiyeller; Spinl Kord Hsrı; Rt Abstrct Aim: The im of this study is to compre the preventive effects of methyl prednisolone sodium succinte (MPSS) nd on secondry injury fter spinl cord trum by clinicl, electrophysiologicl nd histopthologicl exmintion. Mteril nd Method: Thirty helthy mle Wistr-Albino rts were used in the study. All rts were evluted by inclined plne, toe-spred nd trlov tests. Before the opertion, somtosensoric evoked potentils (SEP) nd motor evoked potentils (MEP) were recorded from nesthetized rts. The spinl cord ws trumtised by Allen s weight drop method pplying 50gr/cm force. The rts were divided into 3 groups of 10 members per group (1st group FTS, 2nd group-mp, 3rd group ATP). The first group received sline, the second group received MPSS, nd the third group received. At regulr intervls fter the opertion, these tests were repeted on the rts. At the 72nd hour fter opertion, their SEP nd MEP vlues were recorded gin. The dmged spinl cord segment stined with hemtoxylin - eosin ws evluted histopthologiclly. Results: Qulittive SEP scles nd Trlov scles were found comptible. MP nd ATP groups were found significntly better thn control group (FTS) ccording to some electrophysiologicl results. However, significnt difference could not be determined between MPSS nd pplied groups. Histopthologicl exmintions showed the presence of MPSS cused polymorphonucler cell rection. Discussion: As result, more experimentl studies re needed to sy tht is more effective thn MPSS in spinl cord injury (SCI). Keywords ; Methylprednisolone; Evoked Potentils; Spinl Cord Injury; Rt DOI: /JCAM.846 Received: Accepted: Published Online: Corresponding Author: Yusuf Sinn Şirin, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fkültesi Cerrhi AD, Burdur, Türkiye. GSM: E-mil: Journl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 1

2 Giriş Akut spinl trvmlrd, primer hsr bşlngıçt meydn gelen meknik hsrı tnımlrken, sekonder hsr ise gri mddeden bşlyrk beyz mddeye yyıln progresif hücresel hsrı tnımlr [1]. Spinl kordd trvm oluşturmk için birçok deneysel model geliştirilmiştir ve ilk olrk Allen trfındn orty konuln yöntemde; bilinen bir ğırlık, bilinen bir yükseklikten çığ çıkrıln spinl kord üzerine düşürülür [2]. Spinl trvmlr klinik, rdyolojik, elektrodiygnostik, histoptolojik ve lbortur bulgulrı yönünden değerlendirilir [3,4]. Rtlrd ypıln çlışmlrd, spinl hsrdn sonr fonksiyon ölçümlerinde en sık modifiye Trlov skorlm sistemi, Rivlin ve Ttor un eğimli yüzey testi ve prmklrın çılmsı testleri kullnılır [5]. Klinik olrk SKH oln bir hyvnd SEP e ynıt lınmıyors ve bu nörolojik, rdyolojik bulgulrl uyumluys, norml iyileşme olsılığı zyıftır [6]. Normlde SEP küçük pozitif bir piki tkip eden geniş ve yüksek bir negtif pikten oluşur [7]. MEP, kf derisi üzerinden verilen elektrik kımının beyindeki pirmidl ve ekstrpirmidl yollrı ktive ederek, hem ön hem de rk bck kslrınd ksiyon potnsiyeli oluşturmsıdır [8]. Spinl kord monitörizsyonund genellikle tek stimülsyon kullnılır ve %50 ornınd mplitüdün zlmsı kritik seviye olrk değerlendirilir [9]. Akut SKH dn sonr hemorji, ödem, ksonl ve nörl nekroz, demiyelinsyon ve bunlrı tkiben kist ve infrkt oluşumu gözlenir. Bu ptolojik değişimleri ilk olrk Allen, köpeğin spinl kordund tnımlmıştır [1]. Birçok klinik ve lbortur çlışmy rğmen glukokortikosteroidlerin trvmtik SKH dki rolleri çok z çıklnbilmiştir. Birçok yzr göre kut SKH dn sonrki ilk sekiz st içinde uygulnn yüksek doz glukokortikosteroid fydlıdır [10]. Metilprednizolon un posttrvmtik spinl kord iskemisinin önlenmesi, enerji metbolizmsının düzenlenmesi, ekstrsellüler klsiyumun yrlnmsı, doku LP nun engellenmesi, sinir impuls iletiminin sğlnmsı ve hsrlı spinl korddn kolesterol kybı, serbest yğ sitlerinin ve eicosnoid slınımının engellenmesinde önemli rolü vrdır [11]. Norml hücresel bütünlük ve fonksiyon sürekli serbest enerjinin vrlığını gerektirir. Çoğu durumd enerjinin tşıyıcısı ATP dir. Mitokondril elektron trnsfer-bğlntılı reksiyonlrl ATP üretimi norml durumlrd enerjinin neredeyse %95 ini krşılr [12]. ün orgnlrd kn kımını rttırmsı, nötrofil dezyonu ve trombosit gregsyonunu engellemesi, serbest rdikl üretiminde zlm sğlmsı ile sekonder hsrı belirgin olrk zltbilir. Sellüler ödemi engellediği ve enerji eksikliğini giderdiği bilinmektedir [13]. Bu çlışmd, SKH d rutin olrk uygulnn MPSS ile yeni bir jn oln ün SKH dki etkilerinin klinik, histoptolojik ve elektrofizolojik yönden krşılştırılmsı mçlndı. Gereç ve Yöntemler Çlışm mterylini g ğırlığındki Wistr-Albino ırkı 30 sğlıklı erkek rt oluşturdu. Bu çlışmy lınn rtlrd ypıln işlemler Ankr Üniversitesi Veteriner Fkültesi Etik Kurulu krrlrın uygun olrk gerçekleştirildi. Klinik muyenede sğlıklı olduklrı belirlenen rtlrın norml değerleri olrk eğimli yüzey testi, modifiye trlov sklsı ve prmk çm testi, SEP ve MEP değerleri belirlendi. Eğimli yüzey testinde rt kuçuk ltlıkl kplı yrlnbilir eğimli yüzey üzerine bşı şğı gelecek şekilde yerleştirildi. Yüzeyin eğimi 0 den, rtın pozisyonunu 5 sniye koruybildiği en yüksek dereceye kdr rttırıldı. Rtın pozisyonunu 5 sniye koruybildiği en yüksek derece kydedildi [5]. Modifiye Trlov Sklsı kullnılırken hyvnın çık lndki spontn ktivitesi gözlendi ve şğıdki gibi (tblo 1) derecelendirildi [5,14]: Rt gövdesinden kldırılrk rk ekstremiteler sılı kldığınd gözlenen prmk çm testi refleksi derecelendirildi [5]: 0- Prmklrın çılmmsı; 1- Prmklrın hfif çılmsı; 2- Prmklrın tm çılmsı. Elektrofizyolojik kyıt mcıyl Medelec/Synergy Oxford 5 knllı EMG/EP cihzındn yrrlnıldı. Rtlrın preopertif ve postopertif 72. stte SEP, MEP kyıtlrı lındı. Bu elektrofizyolojik muyenelerden önce nestezi mcıyl tüm rtlr 12mg/ kg Ksilzin HCl (23,32 mg/ml, Rompun, Byer) ve 75mg/kg Ketmine (Alfmine %10 enjektbl flkon, EGEVET) krışımı İP. yoll uygulndı. Posttrvmtik SEP kyıtlrındki hsr potnsiyellerinin klittif değerlendirmesinde Zileli [15] ve Schrmm ın [16] skllrı modifiye edilerek derecelendirildi (Şekil 1). Kntittif değerlendirmede fz syısı, ltns (ms), mplitüd (μv), Sntrl İleti Zmnı (SİZ) (ms) ölçüldü. MEP kyıtlrının değerlendirilmesinde Amplitüd (mv), ltns (ms), Sntrl Motor İleti Zmnı [SMİZ, Kortikl (S) ve kudl (K) uyrılrl elde edilen negtif pik ltnslr rsındki frk (ms)] hesplndı. Elektrofizyolojik kyıttn hemen sonr rtlr sternl pozisyond ytırılrk T13 seviyesinde dorsl lminektomi uygulndı. Durmtere zrr verilmeden çığ çıkrıln spinl kord segmenti üzerine, hzırlnn bir düzenek yrdımıyl 5cm yükseklikten 10g ğırlığınd (50g/cm), 0,3mm klınlığındki bir pin ölçülü bir borudn vertikl olrk serbest düşüşe bırkıldı. Trvm sonrsı ensizyon httı rutin şekilde kptıldı. Rtlr opersyondn sonr 6. stte rstgele 10 rlı 3 grub (1. grup FTS, 2. grup MP, 3. grup ATP) yrılrk numrlndırıldı. Opersyondn sonr 6. stte FTS grubun (n=10) 1cc FTS (fizyolojik tuzlu su) İP., MP grubun (n=10) MPSS (Prednol-L 20 mg mpul, 2ml çözücü, Mustf Nevzt İlç Snyi AŞ.) 1cc çözücüde 30mg/kg İP., ATP grubun (n=10) ise solüsyonu 100μmol/kg dozund 1cc olrk İP. yoll enjekte edildi. Postopertif 24, 48 ve 72. stlerde rtlrın klinik incelemeleri tekrrlnrk kydedildi. Mikroskobik bkı için 4-6 mikron klınlığınd trvmnın merkezi ile proksimli ve distlinden lınn kesitler hemtoksilen-eozin (HE) ile boynrk ışık mikroskobund incelendi. Elde edilen prmetrelere göre oluşn spinl kord hsrı her preprttki beş frklı mikroskopik shd, ypıln histoptolojik incelemeler sonund kson dejenersyonu, knm, yngısl hücre infiltrsyonu, nöron dejenersyonu ve demiyelinsyon yönünden hfif şiddetli (+), ort şiddetli (++) ve şiddetli (+++) şeklinde derecelendirilerek isttistiksel yönden değerlendirildi. İsttistiksel nliz Eğimli yüzey testi, modifiye trlov sklsı ve prmk çm testi bulgulrının isttistiksel incelemesi Friedmn testi ile ypıldı. Histoptolojik bulgulr Ki-kre nlizi ile değerlendirildi. İnjuri potnsiyeli ve fz syısının isttistiksel incelemesinde ortl- 2 Journl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

3 mnın zmn göre değişiminde eşleşmiş gruplrd student-t testi, gruplr rsı ortlmlrın frklılığınd ise tekyönlü vryns nlizi ve Duncn testi kullnıldı. Bu testlerde önem düzeyi (p); p>0,05:-, p<0,05:*, p<0,01:**, p<0,001:*** olrk belirlendi. Elektrofizyolojik incelemede SEP teki ltns ve mplitüd özellikleri için elde edilen değerler fktöryel düzende iki fktörlü tekrrlnn ölçümlü vryns nlizi tekniği ile irdelendi. Denemede grup fktörünün FTS, MP ve ATP olmk üzere üç seviyesi; zmn fktörünün de önce ve sonr olmk üzere iki seviyesi vrdır. Tekrrlnn ölçümler zmn fktörünün seviyelerinde gerçekleştirildi. Motor uyrılmış potnsiel (MEP) özelliklerinin değerlendirmesinde mplitüd ve ltns özellikleri için elde edilen veriler fktöryel düzende üç fktörlü tekrrlnn ölçümlü vryns nlizi tekniği ile irdelendi. Denemede grup fktörünün FTS, MP, ATP olmk üzere üç seviyesi; uyrım yeri fktörünün kudl ve rostrl olmk üzere iki seviyesi ve zmn fktörünün de önce ve sonr olmk üzere iki seviyesi vrdır. Tekrrlnn ölçümler uyrım yeri ve zmn fktörünün seviyelerinde tekrrlndı. Sntrl motor ileti zmnı (SMİZ) özelliği için elde edilen değerler fktöryel düzende iki fktörlü tekrrlnn ölçümlü vryns nlizi tekniği ile irdelendi. Denemede grup fktörünün FTS, MP ve ATP olmk üzere üç seviyesi; zmn fktörünün önce ve sonr olmk üzere iki seviyesi vrdır. Tekrrlnn ölçümler zmn fktörünün seviyelerinde gerçekleştirildi. Kortikl ve kudlden uyrım ile kydedilen potnsiyellerin mplitüdündeki trvm sonrsı % değişim ornlrı tek yönlü vryns nlizi tekniği (one wy ANOVA) ile irdelendi. Grup ortlmlrı rsındki frklılığın irdelenmesinde Duncn testi kullnıldı. İsttistik incelemede SEP ve MEP: ltns, mplitüd, iletim zmnı (SİZ, SMİZ) değerleri için p<0,05 nlmlı kbul edildi. Bulgulr Bu çlışmd ypıln klinik muyene sonucund pnömoni vey septisemi bulgusuyl krşılşılmdı nck, ATP grubund 4, FTS grubund 3 olgud hfif, geçici hemtüri görülürken, MP grubund 8 olgud şiddetli hemtüri gözlendi. Eğimli Yüzey Testinde gruplr rsı incelemede ATP grubundki rtlrın 72. stte en yüksek derecede durbildikleri izlendi. Modifiye trlov sklsı değerlerinde bütün gruplrd bşlngıç değeri diğer değerlerden nlmlı derecede yüksektir. MP grubund postopertif trlov değerlerinde zmnl değişen nlmlı bir frklılık görülmedi. FTS grubund opersyondn sonr 24 ve 72. st değerleri en yüksek, 48. st değeri en düşük bulundu. ATP grubund ise değerler 12. ve 24. stte ynıyken (0,30), 48 ve 72. stte 0,00 olduğu görülmektedir. FTS grubunun 72. st trlov değerleri MP ve ATP grubundn nlmlı derecede yüksektir. Prmk çm testi değerlerindeki grup içi zmn bğlı değişim nlmlı bulunmuştur. ATP grubunun 72. st değeri FTS ve MP gruplrındn nlmlı derecede yüksektir. Trvm öncesi trvm verilecek bölgenin kudlinden lınn kyıtlrd 0,98±0,03ms de küçük pozitif defleksiyon (P1), sonr tepe ltnsı ve mplitüdü sırsıyl 2,38±0,09ms, 202,08±18,93μV oln ANP (An Negtif Potnsiyel) ve son olrk d 4,31±0,17ms de sınırlrı belirgin olmyn geniş pozitif bir defleksiyon (P2) kydedildi. Trvm öncesi trvm verilecek bölgenin rostrlinden lınn kyıtlrd 1,16±0,07ms de izlenen küçük pozitif defleksiyonu (P1), geniş tepe ltnsı ve mplitüdü sırsıyl 2,37±0,17ms, 23,08±6,91μV oln ANP in izlediği ve son olrk 4,30±0,32ms de sınırlrı belirgin olmyn geniş bir pozitif defleksiyon (P2) gözlendi. Kortikl SEP te ise trvm öncesi negtif piki belirgin, trifzik (N1) bir potnsiyel 13,89±0,73ms de kydedildi. Klittif SEP değerlendirmesinde bütün gruplrd rostrl injuri skoru kudlden düşük bulundu. Kudl injuri potnsiyeli skoru bütün gruplrd ynı bulunurken rostrl injuri potnsiyeli skoru ATP grubund, FTS ve MP grubundn dh düşük bulundu. Histoptolojik incelemelerde; trvm uygulnn bölgelerin proksimllerinden ypıln kesitlerde etrfı çoğunlukl knm lnlrıyl çevrili demiyelinsyon lnlrı gözlendi. Substnsi grizedki knm ve demiyelinsyon lnlrı knlis sentrlise ykın olrk gözlenmekteydi. Yine bu lnlrın etrfınd değişen şiddette gliozis, ksonl dejenersyon ve gitter hücreleri frk edildi. Ayrıc nöronlrd dejenertif, kısmen nekrotik ve trofik değişiklikler ile nöronofji sptndı. Bzı nöronlrd ise Nissl grnülleri belirgindi. Trvm uygulnn bölge ve bu bölgenin distlinden ypıln kesitlerde de sptnn bulgulr diğerlerine benzerlik gösterdi. Anck trvm uygulnn bölgelere ornl bu bölgede sptnn knm lnlrı çok belirgindi ve yer yer demiyelinsyon lnlrının etrfınd gemistositik strositler de bulunuyordu. Ayrıc, distlden ypıln kesitlerin bzılrınd nöroplzmd vkuoller dikkti çekmekteydi. Lezyonlrın dğılımı çısındn substnsi lbdki değişiklikler substnsi grizey göre dh belirgindi. Dorsl ve ventrl kornulr rsınd ise lezyonlrın dğılımı bkımındn herhngi bir frklılık görülmedi. Ayrıc, her üç bölgede de değişen şiddette ödemtöz değişiklikler görüldü (Şekil 2A-F). Histoptolojik bulgulrın genel krkteri üç grupt d birbirine benzemekte olup sdece şiddetlerinde frklılıklr vrdır. Anck ATP grubund bir ve MP grubund birkç olgud, tüm bu bulgulr ek olrk trvm uygulnn bölgede meninkslerde ve prnkimde nötrofil lökositler görülmüştür (Şekil 3A-B). Beş frklı mikroskobik shd, ypıln histoptolojik incelemeler sonund sptnn lezyonlr, hfif şiddetli (+), ort şiddetli (++) ve şiddetli (+++) şeklinde derecelendirildi. FTS grubund 3 olgud kson dejenersyonu gözlenmezken MP ve ATP grubundki bütün rtlrd hfif şiddetli kson dejenersyonu gözlendi. FTS grubund polimorf hücreye hiçbir olgud rstlnılmzken ATP grubund bir olgud, MP grubund ise 7 olgud hfif şiddetli görüldü. MNH ye hiçbir olgud rstlnılmdı. Gemistositik strosit sdece ATP grubund 3 olgud hfif şiddetli olrk değerlendirildi. Journl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 3

4 Spinl Kord Trvmsı / Spinl Cord Trum Ypıln isttistiksel incelemede kson dejenersyonu ve gliozisin FTS grubund diğer gruplrdn dh z, PMH ve nöron dejenersyonunun ise MP grubund dh fzl gözlendiği belirlendi. Trtışm Elektrofizyolojik değerlendirmede injuri potnsiyelleri çısındn ATP grubunun diğer gruplrdn dh kötü olduğu gözlendi. Spinl kord trvmsı oluşturmk için ğırlık düşürme yöntemi ilk kez Allen trfındn köpekte (1911) bildirilmiştir ve dh sonr rt dhil bşk hyvnlr dpte edilmiştir [5,17-19]. Deneysel spinl kord trvm modeli olrk bir çok model tnımlnmıştır. Bun krşın ğırlık düşürme modeli klinik olgulrd rstlnn trvm şeklini en iyi tklit eden yöntem olmsı nedeniyle bir çok yzr trfındn benimsenmiştir. Bu yöntemin en önemli dezvntjlrındn biri, spinl hsrlrd trvmnın kordun ventrl kısmınd dorslden dh şiddetli olmsıdır [6,20]. Anck bu çlışmd spinl kordun dorsl kısmı ile ventrl kısmı rsınd histoptolojik incelemede bir frklılık orty konmmıştır. Ağırlık düşürme yöntemi kullnıln birkç deneysel SKH çlışmsınd MPSS ın bzı türlerde (rt, kedi, mymun) posttrvmtik fonksiyonel defisitlerde gelişme sğldığı bildirilmiştir [21]. Bu çlışmd d MPSS ın fonksiyonel bir iyileşme sğlmdığı sonucun vrıldı. Trlov sklsın göre 72. stte MP sonuçlrının FTS grubundn dh kötü olmsı ve prmk çm testinde FTS ile ynı düzeyde olmsı klinik iyileşme çısındn kuşkuyl krşılnbilir. Bu sonuç, Fden ve rk. nın [22] çlışmlrı ile ynı prlelliktedir. MPSS nin uyndırılmış potnsiyellere etkileri birkç deneysel SKH çlışmsınd incelenmiştir. MPSS uygulnn iki çlışmd SEP te belirgin iyileşme bildirilirken diğer çlışmlrd herhngi bir gelişme görülmemiştir [12,21,23]. Koyongi ve Ttor [23] çlışmlrınd MPSS uyguldıktn sonr dh çok dorsl funikulusun değerlendirildiği SEP kyıtlrınd bir gelişme gözlememiştir. Bu çlışmd d MP grubunun trvm sonrsı uyndırılmış potnsiyellerinde ATP grubun herhngi bir üstünlüğü gözlenmedi. Litertürde bildirilen bu olumlu etkilerin kedi, insn ve mymun çlışmlrınd görülmüş olmsı bunun türe bğlı olbileceğini düşündürmüştür. Bununl birlikte ilcın uygulnm zmnı, dozu ve trvm modeli de etkili olbilir. Rtlrd MPSS ile ypıln bzı çlışmlrd elektrofizyolojik yönden olumlu bir etki orty konmmış olmsın krşın bu çlışmd FTS grubun bzı üstünlükleri orty konmuştur. Bu çlışmd SEP değerlerinden trvm sonrsı KP1 özelliği çısındn MP, ATP ve FTS gruplrı rsınd frkın olmmsı, MEP değerle- Şekil 1. A: Substnsiy lbd nötrofil lökositler (MP grubu) HE, X100. B: Hfif şiddetli knm, gliosis ve ort şiddetli demiyelinsyon (ATP grubu) HE, x100. Şekil 2. A: Hfif şiddetli gitter hücresi rtışı ve ort şiddette knm (MP grubu). HE, x400., B: Hfif şiddetli gitter, gli hücre rtışı ve ort şiddetli knm (FTS grubu). HE, x400., C: Hfif şiddetli gitter ve gli hücresi rtışı (ATP grubu). HE, x400., D: Şiddetli demiyelinsyon (FTS grubu). HE, x100., E: Ort şiddette demiyelinsyon (MP grubu). HE, x100., F: Hfif şiddetli knm, gitter ve gli hücresi rtışı (ATP grubu). HE, x100. Şekil 3. Örnek injuri potnsiyelleri. 0: izoelektrik çizgi, 1: mjor deformsyon, kuşkulu ynıt, 2: tm injuri potnsiyeli, 3: tm olmyn injuri potnsiyeli, 4: morfolojik değişim, 5: norml ynıt. 4 Journl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

5 rinde ise trvm sonrsı, SMİZ ve kortikl uyrıml elde edilen potnsiyelin ltnsı çısındn MP ve ATP rsınd frk olmmsın krşın FTS grubundn dh iyi olmlrı olumlu bir özellik olrk değerlendirilebilir. Bun krşın diğer prmetreler ile birlikte düşünüldüğünde MPSS ın spinl kord yrlnmlrınd olumlu etkisini ileri sürmek güçtür.bu çlışmd ATP grubunun pençe çm ve eğimli yüzey testlerinde diğer gruplr ornl nlmlı derecede üstün olmsı ün enerji üretimini rttırmdki ktlizör görevi ile ks kontrksiyonund etkili olmsın yorumlndı. Elektrofizyolojik incelemede ATP grubunun MP grubundn dh olumlu olduğun ilişkin herhngi bir bulguy rstlnmdı. Bun krşın injuri potnsiyelleri çısındn ATP grubunun hem MP hem de FTS grubundn dh kötü olduğu gözlendi. Anck histolojik incelemede nöronl dejenersyonun ATP grubund diğer gruplrdn z olmsı olumlu bir bulgu olrk değerlendirilebilir. Spinl kordd ln hritsı çlışmlrı, dorsl boynuzdn lmin VII ve komşu dorsl sütunlr kdr yerleşmiş geniş negtif bir ln göstermektedir. Bu nedenle, bu bölgedeki bir lezyon gözlenen bu değişiklikleri özellikle SEP in negtif kısımlrını etkileyerek ypbilir [24]. Bu çlışmd trvm sonrsı SEP kyıtlrındki injuri potnsiyellerinin klittif değerlendirmesinde Zileli ve Schrmm ın skllrı modifiye edilerek derecelendirildi (0-5). Bu şekilde elde edilen trselerin dh koly yorumlnmsı sğlndı. Fizyolojik SEP kyıtlrınd herhngi bir injuri potnsiyeline rstlnılmdı. Shrm ve rk. nın [24] yptığı bir çlışmd trvm sonrsı üç rtt rostrl kyıtlrdki bütün negtif pikler kybolmuştur ve pozitif geniş bir pik görülmüştür (uyrılmış injuri potnsiyeli). Bu çlışmd elde edilen kudl bölge ANP (K-ANP) değerleri sdece FTS grubund isttistik olrk nlmlı rtış gösterdi. Trvm sonrsı rostrl bölge ANP (R-ANP) FTS grubund 8, MP grubund 6 denekte gözlenirken ATP grubund sdece 1 olgud gözlenmesi dikkt çekti. Trvm sonrsı ATP grubund R-ANP nin görülmemesi somtosensoriyel iletinin trvm lnındn geçmediği nlmın gelir. Bir bşk söylemle, ATP grubunun kntittif SEP çısındn diğer gruplrdn dh kötü olduğunu gösterir. Zileli [15] ve Schrmm ın [16] skllrı modifiye edilerek değerlendirilen kudl bölge injuri potnsiyellerinde ATP, MP ve FTS grubunun değerleri rsınd isttistiksel çıdn nlmlı bir frk yoktur. Rostrl bölge kyıtlrınd injuri potnsiyelleri çısındn gruplr rsınd nlmlı frk vrdır. ATP grubu için rostrl bölge injuri potnsiyeli değeri MP ve FTS gruplrındn dh düşüktür. Bu sonuçlr Trlov sklsı ile krşılştırıldığınd ynı prlellikte olduklrı görülmektedir. Bun göre klittif SEP değerlendirme yöntemi klinik muyeneye yrdımcı bir yöntem olrk önerilebilir. Hu ve rk. [25] yptıklrı çlışmd tibil sinir uyrımıyl torkl 1. ve 2. vertebrlrın prosessus spinozuslrı rsındn kyıt lrk ltnsı 3,3±1,4ms, korteks bölgesi için ise 13,9±1,7ms olrk hesplmışlrdır. Oğuzhnoğlu ve Kurt [26] ise yptıklrı çlışmd bu çlışmd olduğu gibi siytik sinir stimülsyonu ile lumbl 1. vertebr seviyesinden ve korteksten kyıt lmışlrdır ve bulduklrı ltns değerleri sırsıyl 1,81ms ve 19,88±1,64ms dir. Bu çlışmd ise kudlden kydedilen norml SEP kudl ltns (K-ANP) değerleri FTS, MP ve ATP gruplrı için sırsıyl 2,40±0,09ms, 2,33±0,17ms ve 2,42±0,18ms dir. Norml R-ANP değerleri ise sırsıyl 2,62±0,25ms, 2,14±0,12ms ve 2,37±0,12ms olrk hesplndı. Rostrl bölge ltns değerlerinin isttistik olrk nlmlı olmmkl birlikte MP ve ATP gruplrınd K-ANP değerlerinden dh düşük bulunmsı mesfenin kıs olmsındn vey bun bğlı volüm iletimi vey bşk rtefktlrdn kynklndığını düşündürdü. Elde edilen değerler litertür verilere benzerlik göstermektedir. Bzı çlışmlrd tibil uyrıml kydedilen sğlıklı rt kortikl ltns değerleri 20,53±0,78ms [24] ve 13,9±1,7ms dir [25]. Siytik sinirin stimülsyonuyl elde edilen kyıtt ise kortikl ltns 22,39ms olrk bildirilmiştir [26]. Bu çlışmd elde edilen norml kortikl ltns değerleri FTS, MP, ATP gruplrı için sırsıyl 14,34±0,76ms (n=8), 14,96±2,13ms (n=8), 17,90±1,03ms (n=7) dir. Bu sonuçlr Oğuzhnoğlu ve Kurt un [26] bildirdiğinden küçük olmkl birlikte Hu ve rk. nın [25] sonuçlrın benzerdir. Ltns değerlerinde %10 luk bir rtış vey mplitüd değerlerinde %50 zlm spinl kord defisitini belirlemede sınır olrk kbul edilir [25]. Rostrl ANP ltnsınd isttistik olrk nlmlı bir gecikme belirlenememesine krşın FTS ve MP grubund trvm sonrsı R-ANP ltns değerlerinin trvm öncesine göre %10 un üzerinde rtmsı spinl kordd oluşn hsr yorumlnbilir. Trvm sonrsı R-ANP in ATP grubund sdece 1 olgud elde edilmiş olmsı nedeniyle % değişim hesplnmdı. Anck potnsiyelin olmmsı, hsrın dh şiddetli düzeyde olduğunu gösterir. Trvm sonrsı K-ANP ltns değerlerinde FTS grubund %37,92 rtış görülürken MP grubund ynı bulundu. Bir bşk söylemle FTS grubund trvm lnındn rostrle ileti MP grubun göre dh geç olmktdır. Trvm sonrsı rostrl mplitüd değerleri bütün gruplrd %50 nin üzerinde zlm gösterdi. Gruplrın 72. st değerleri rsındki frk, isttistiksel yönden nlmlı olmmkl birlikte rostrl mplitüd değeri ATP grubund trvm sonrsı değer (0,95±0,15 μv) ve yüzde değişim (%-90,56) çısındn dikkt çekici bulundu. Spinl uyrılmış potnsiyellerde ort vey şiddetli SKH dn sonr görülen hem mplitüd hem de ltns normllikleri, demiyelinsyon ve ksonl hsrın birlikte olduğunu göstermektedir [24]. Yukrıd çıklnn ltns ve mplitüd değerlerinde gözlenen normllikler ve histoptolojik muyene bulgulrı (FTS grubundki bir rt hriç), oluşturuln SKH nın bütün deneklerde demiyelinsyonl birlikte ksonl hsr neden olduğunu göstermiştir. Spinl kordun ventrl kısımlrının yrlnmlrınd önemli bir tnı rcı oln MEP, günümüz rutin uygulmlrınd mnyetik stimulsyonl ypılmktdır [27]. Bu çlışmd Trvmdn önce kydedilen ve referns olrk kbul edilen değerler rsınd isttistiksel olrk nlmlı bir frk yokken, trvmdn sonr kydedilen kortikl ltns, kortikl mplitüd ve SMİZ özellikleri çısındn isttistiksel olrk nlmlı frklr bulunmsı, testin Allen yöntemiyle oluşturuln SKH nın değerlendirilmesinde nlmlı olduğunu düşündürdü. Bu çlışmd trvmdn önce ypıln kyıtlrd kortikl uyrıml 9 olgud (9/30) birleşik ks ksiyon potnsiyeli kydedilememiştir. Kortikl uyrıml elde edilen ltns değerleri incelendiğinde bütün gruplrd isttistik olrk nlmlı rtış görüldü. Kortikl ltns değerinde meydn gelen rtış FTS grubund, MP ve ATP gruplrındn dh yüksek bulundu. Kudl uyrıml elde edilen mplitüd değerleriyle uyumlu olrk kudl ltns değerlerinde de zmnl ve gruplr rsı Journl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 5

6 herhngi bir frkın görülmemesi, hsr bölgesinin kudlinde desendens yolun etkilenmemiş olduğunu göstermektedir. Sntrl motor ileti zmnı (SMİZ) değeri FTS grubund isttistik olrk nlmlı bir rtış gözlendi. Trvm öncesi SMİZ değerlerindeki gruplr rsı frk nlmlı değilken, trvm sonrsı FTS grubu MP ve ATP gruplrındn düşük bulundu. Bu sonuçlr ATP ve MP gruplrınd spinl kordun motor yollrınd iyileşme olduğun yorumlnbilir. 30mg/kg MPSS uygulnn bir çlışmd, trvm öncesi 63º olrk hesplnn eğimli yüzey testi değeri, hsr sonrsı MPSS grubund (50±1) kontrol grubundn (33±2) dh yüksek bulunmuştur [28]. Eğimli yüzey testinde ATP grubunun 72. st değeri diğer gruplrdn nlmlı derecede yüksek iken MP grubu dh düşük bir derecede, FTS grubu ise ort derecede belirlendi. Bunun ün SKH n bğlı nöroprotektif etkisi ve/vey ks kontrksiyonu ve enerji metbolizmsın oln etkisinden kynklndığı düşünülebilir. Modifiye trlov sklsı, Bsso ve rk. nın tnımldığı (1996) skly göre dh prtik oluşu nedeniyle rt spinl kord trvmlrınd bir çok yzr trfındn kullnılmıştır [5,14,19]. Modifiye trlov sklsı 72. st değerleri gruplr rsınd incelendiğinde FTS grubunun diğerlerinden birz dh yüksek görülmesinin testin subjektif değerlendirmeye bğlı olmsındn kynklnbileceği düşünüldü. Opersyondn sonr hiçbir grupt modifiye trlov sklsı değerinde belirgin bir iyileşme görülmedi. Prmk çm testi ypıln bir çlışmd 50g/cm SKH oluşturuln grupt 4 hft sonr ynı bulunurken (2), 175g/cm SKH oluşturuln grupt trvmdn 4 hft sonr zlm tespit edildi (1) [5]. Bu çlışmd ise trvm sonrsı bütün gruplrd prmk çm testi belirgin zlm gösterdi. Prmk çm testinde ATP grubunun 72. st değeri diğer gruplrdn üstün bulundu. Sonuç olrk kut SKH d ün tek bşın vey diğer nöroprotektif jnlrl birlikte kullnımı konusund doz, uygulm zmnı ve toksisite çlışmlrın gereksinim olduğu knısın vrıldı. histology fter cute spinl cord injury in the rt. Neurol Res 1997;19(3): Shrm HS, Winkler T, Stlberg E, Olsson Y, Dey PK. Evlution of trumtic spinl cord edem using evoked potentils recorded from the spinl epidurl spce. J Neurol Sci 1991;102: Hu Y, Luk KDK, Lu WW, Holmes A, Leong JCY. Prevention of spinl cord injury with time-frequency nlysis of evoked potentils: n experimentl study. J Neurol Neurosurg Psychitry 2001;71: Oğuzhnoğlu A, Kurt T. Findings of somtosensory evoked potentil to stimultion of the scitic nerve in two different rt strins. Exp. Anim. 2001;50(5): Pom R, Prent JM, Holmberg DL, Prtlow GD, Monteith G, Sylvestre AM. Correltion Between Severity of Clinicl Signs nd Motor Evoked Potentils After Trnscrnil Mgnetic Stimultion in Lrge Breed Dogs with Cervicl Spinl Cord Disese. J Am Vet Med Assoc 2002;221: Holtz A, Nystrom B, Gerdin B. Effect of methylprednisolone on motor function nd spinl cord blood flow fter spinl cord compression in rts. Act Neurol Scnd 1990;82(1): Kynklr 1. Ttor CH, Fehlings MG. Review of the secondry injury theory of cute spinl cord trum with emphsis on vsculr mechnisms. J Neurosurg 1991;75(1): Berg RJ, Rucker NC. Pthophysiology nd medicl mngement of cute spinl cord injury. Comp Cont Ed 1985;7(8): Goldberger ME, Bergkmn BS, Vierck CJ, Brown M. Criteri for Assesing Recovey of Function fter Spinl Cord Injury: Behviorl Methods. Exp Neurol 1990;107(2): Snde RD. Rdiogrphy, Myelogrphy, Computed Tomogrphy nd Mgnetic Resonnce Imging of the Spine. Vet Clin North Am Smll Anim Prct 1992;22(4): Gle K, Kersidis H, Wrthll JR. Spinl cord contusion in the rt: behviorl nlysis of functionl neurologic impirment. Exp Neurol 1985;88(1): Hoerlein BF, Redding RW, Hoff EJ, McGuire JA. Evlution of dexmethsone, DMSO, mnnitol, nd solcoseryl in cute spinl cord trum. J Am Anim Hosp Assoc 1983;19: Winkler T, Shrm HS, Stlberg E, Olsson Y. Indomethcin, n inhibitor of prostoglndin synthesis ttenutes ltertion in spinl cord evoked potentils nd edem formtion fter trum to the spinl cord: n experimentl study in the rt. Neuroscience 1993;52(4): Khn T, Hvey RM, Syers S, Ptwrdhn A, King WW. Animl Models of Spinl Cord Contisuon Injuries. Lb Anim Sci 1999;49(2): Ishikw M, Ymguchi N, Bertlnffy H, Tmur K, Ohir T, Tkse M et l. Fundmentl Electrophysiologic Investigtion of Spinl Cord Refrctory Period of Feline Conductive Spinl Cord Evoked Potentil. J Clin Neurophysiol 1997;14(4): Ducker TB, Zeidmn SM. Spinl cord injury. Role of steroid therpy. Spine 1994;19(20): Benton LR, Ross CD, Miller KE. Spinl Turine Levels re Incresed 7 nd 30 Dys Following Methlyprednisolone Tretment of Spinl Cord in Rts. Brin Res 2001;893: Hrkem JM, Chudry IH. Mgnesium-denosine triphosphte in the tretment of shock, ischemi, nd sepsis. Crit Cre Med 1992;20(2): Nlos M, Asfr P, Ichi C, Rdermcher P, Leverve XM, Fröb G. Adenosine triphosphte-mgnesium chloride: relevnce for intensive cre. Intensive Cre Med 2003;29: Zhng Z, Krebs CJ, Guth L. Experimentl nlysis of progressive necrosis fter spinl cord trum in the rt: etiologicl role of the inflmmtory response. Exp Neurol 1997;143: Zileli M, Tniguchi M, Cedzich C, Schrmm J. Vestibulospinl evoked potentil versus motor evoked potentil monitoring in experimentl spinl cord injuries of cts. Act Neurochir (Wien) 1989;101: Schrmm J, Kruse R, Shigeno T, Brock M. Experimentl investigtion on the spinl cord evoked injury potentil. J Neurosurg 1983;59: Frooque M. Spinl cord compression injury in the mouse: presenttion of model including ssessment of motor dysfunction. Act Neuropthol 2000;100: Yu K, Rong W, Li J, Ji L, Yun W, Yie X et l. Neurophysiologicl evidence of spred upper motor conduction fibers in cliniclly complete spinl cord injury: disomplete SCI in rts. J Neurol Sci 2001;189: Kptnoğlu E, Beşkonklı E, Okutn O, Sürücü HS, Tşkın Y. Effect of mgnesium sulfte in experimentl spinl cord injury: evlution with ultrstructurl findings nd erly clinicl results. J Clin Neurosci 2003;10(3): Kptnoğlu E, Beşkonklı E, Solroğlu I, Kılınc A, Tşkın Y. Mgnesium sulfte tretment in experimentl spinl cord injury: emphsis on vsculr chnges nd erly clinicl results. Neurosurg Rev 2003;26: Lee BH, Lee KH, Yoon DH, Kim UJ, Hwng YS, Prk SK et l. Effects of methylprednisolone on the neurl conduction of the motor evoked potentils in spinl cord injured rts. J Koren Med Sci 2005;20(1): Fden AI, Jcobs TP, Ptrick DH, Smith MT. Megdose corticosteroid therpy following experimentl trumtic spinl injury. J. Neurosurg 1984;60: Koyngi I, Ttor HC. Effect of single huge dose of methylprednisolone on blood flow, evoked potentils, nd Journl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 6

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Vn Tıp Dergisi: 13 (3):71-77,2006 Kekikğin Kollestrol Düzeyine Etkisi Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçnlrd Thymus fllx F. (kekik) Yprklrının Kn Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Hnefi Özbek*,

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Özbek ve rk. Vn Tıp Dergisi: 12 (1):16-21, 2005 E Vitmini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtic dioic L. nin Phlloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Hnefi Özbek*, İlys Tuncer**, Hluk Dülger***, Serdr

Detaylı

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi Poli(3,8-diminoenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimysl Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi ÖZET Bircn Hspult 1*, Ahmet Fert Üzdürmez 2, Fhriye Srı 1,Hndn Gülce 1,

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ NKR TIP MECMUSI (THE JOURNL OF THE FCULTY OF MEDICINE) Voİ. 48 : 191-198, 1995 KOBYLRD GENTMİSİN'İN KRCİĞER TOKSİTESİNİN RŞTIRILMSI : E VİTMİNİ'NİN ETKİSİ Orhn Cnbolt* Mustf Kvutcu* Serdr Öztürk* Ekmel

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU PAROKSETİNİN KAN GLUKOZ DÜZEYİNDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLERİN OLASI MEKANİZMALARININ ARAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Murt Kesim Krdeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fkültesi Frmkoloji Anilim Dlı -TRABZON KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN

Detaylı

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (0) 010, 104-10 GETİRİ VOLATİLİTESİ-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI ÜZERİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA RETURN VOLATILITY-TRADING VOLUME RELATIONSHIP: AN EMPIRICAL

Detaylı

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI Dilek ARDAÇ, Ebru MUĞALOĞLU Boğziçi Üniversitesi, Eğitim Fkültesi, OFMA Eğitimi Bölümü, İSTANBUL ÖZET: Çlışm bilimsel süreçlerin kznımını mçlyn

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ

BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ Seher Küçüközkn 1, Sibel Bulut 2, Gülsemin Şhin 3 1 Aşçı Bekirliköyü İÖO, Pozntı, Adn 2 Cumhuriyet YİBO, Kht, Adıymn 3 Akmeşe YİBO, Koceli

Detaylı

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2008,25(2):44-51 ISSN 1300-3496 DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kmile ULUKAPI Mustf ERKAN

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi *

Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi * TRIM BİLİMLERİ DERGİSİ 5, (3) 5-56 Depolm Süresinin Bzı Hıyr Çeşitlerinde Meknik Özelliklere Oln Etkisinin Belirlenmesi * Yeşim Benl YURTLU Doğn ERDOĞN Geliş Trihi: 5.. 5 Öz: Bu çlışmd, bzı hıyr çeşitlerinde

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ A. DENEYĠN AMACI : Direnç devrelerinde eşdeğer direnç ölçümü ypmk. Multimetre ile voltj ve kım ölçümü ypmk. Ohm knununu sit ve prtik devrelerde nlmy çlışmk. B. KULLANILACAK AAÇ VE MALZEMELE : 1. DC güç

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI Yyımlyn: Türk - Almn Biyogz Projesi And Sokk No: 8/6 06580 Çnky, Ankr, Türkiye T: +90 312 466 70 56 T.C. Çevre ve Şehircilik

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

Yüksek kolesterollü diyetle beslenen sıçanlarda Foeniculum vulgare P. mill. (rezene) tohumlarının kan kolesterol seviyesi üzerine etkisi

Yüksek kolesterollü diyetle beslenen sıçanlarda Foeniculum vulgare P. mill. (rezene) tohumlarının kan kolesterol seviyesi üzerine etkisi Yüksek kolesterollü diyetle beslenen sıçnlrd Foeniculum vulgre P. mill. (rezene) tohumlrının kn kolesterol seviyesi üzerine etkisi Hnefi Özbek 1, Nureddin Cengiz 2, Aydın Him 3, Serdr Uğrş 4, Fevzi Özgökçe

Detaylı

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*)

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*) Attürk Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (3): 313-326 Muhsebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmlr Özgü Fktörlerin Etkisi (*) Bülent AKKAYA (**) Hüseyin AKTAŞ (***) Öz: Muhsebe bilgilerinin

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 2005,20(1):1-5 J. of Fc. of Agric., OMU, 2005,20(1):1-5 İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ Hsn TEMİZ A.Kdir HURŞİT Ondokuz

Detaylı

Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Katkısı

Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Katkısı DAHİLİ BİLİMLER / MEDICAL SCIENCES Arştırm Mklesi / Reserch Article Ankr Üniversitesi Tıp Fkültesi Mecmusı 2009, 62(4) Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Ktkısı Contribution of

Detaylı

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi?

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi? Sosyl Medy Arçlrı Türkiye deki Grip Benzeri Hstlıklrı Sptybilmek için kullnılbilir mi? Bşk OĞUZ YOLCULAR, Selen BOZKURT, Uğur BİLGE, Deniz ÖZEL, 1. Giriş Biyoisttistik ve Tıbbi Bilişim AD, Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

İntegral Uygulamaları

İntegral Uygulamaları İntegrl Uygulmlrı Yzr Prof.Dr. Vkıf CAFEROV ÜNİTE Amçlr Bu üniteyi çlıştıktn sonr; düzlemsel ln ve dönel cisimlerin cimlerinin elirli integrl yrdımı ile esplnileceğini, küre, koni ve kesik koninin cim

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA KURUMSAL YÖNETİMŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. İlker H. ÇARIKÇI Süleymn Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Doç. Dr. Şeref KALAYCI

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı GÜNÜMÜZ HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİNE KISA BİR BAKIŞ Mehmet Okty ELDEM Elektronik Y. Mühendisi EMO Ankr Şubesi Üyesi okty.eldem@gmil.com Telekomüniksyon, bilginin hberleşme mçlı olrk dikkte değer bir mesfeye

Detaylı

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi *

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi * KISA BİLDİRİ İMO Teknik Dergi, 009 4811-4815, Yzı 314, Kıs Bildiri Demiryolu Titreşimlerinin Konfor Etkisinin Örnek Htlrd İncelenmesi * Zübeyde ÖZTÜRK* Turgut ÖZTÜRK** Hluk EROL*** Veysel ARLI**** ÖZ

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 0 DENEME SINAVI ISBN 97-0--07- Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt. Dn. Hizm. Tic. Ltd. Şti

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ Sinn ALTIN 1, Özgür ANIL 2, M. Emin KARA 3 1 İnşt Müh. Böl. Prof. Dr., Gzi Üniversitesi, Mltepe, Ankr, Türkiye, 06570

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM Burk Uzkent Osmn Prlktun Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Eskişehir Osmngzi Üniversitesi, Eskişehir uzkent.burk@gmil.com oprlk@ogu.edu.tr

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ M. Akif ȘENOL 1 Ercüment ÖZDEMİRCİ 2 M. Cengiz TAPLAMACIOĞLU 3 1 Enerji ve Tbii Kynklr Bknlığı, Ankr, 2

Detaylı

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases e r Ar þ t ý r m Eş zmnlı Bilterl Spontn Pnömotorks: 11 Olgunun Retrospektif Anlizi l n i j ri O O i g in Simultneus Bilterl Spontneus Pneumothorces: A Retrospective Anlysis of 11 Cses h c r s Re l Bilterl

Detaylı

BÖLÜM 7.5 YÜKLEME, BOŞALTMA VE ELLEÇLEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

BÖLÜM 7.5 YÜKLEME, BOŞALTMA VE ELLEÇLEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER BÖLÜM 7.5 YÜKLEME, BOŞALTMA VE ELLEÇLEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER 7.5.1 Yüklemeye, boşltmy ve elleçlemeye ilişkin genel hükümler NOT: Bu bşlık kpsmınd bir konteynerin, dökme konteynerin, tnk konteynerinin vey

Detaylı

Deneysel aortik iskemi-reperfüzyonda beta-glukanın böbrek hasarı üzerine etkisi

Deneysel aortik iskemi-reperfüzyonda beta-glukanın böbrek hasarı üzerine etkisi Türk Göğüs Klp Dmr Cerrhisi Dergisi Turkish Journl of Thorcic nd Crdiovsculr Surgery Deneysel ortik iskemi-reperfüzyond ın böbrek hsrı üzerine etkisi The effect of bet-glucn on kidney injury in experimentl

Detaylı

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Myıs 15 GİZLİ Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Giriş Myıs 15 Giriş LYTR, yönetii seçimi ve yönetim eerileri geliştirme ile ilgili kişilik konulrın odklnır. Bu rpor, profesyonel

Detaylı

İnşaat Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomatik Tasarım İlkeleriyle Oluşturulması

İnşaat Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomatik Tasarım İlkeleriyle Oluşturulması İnşt Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomtik Tsrım İlkeleriyle Oluşturulmsı Öğr. Gr. Mert UZUN (mertuzunn@gmil.com) Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ (scebi@yildiz.edu.tr) İçindekiler Amç Yöntem Bulgulr

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI RENLER RENLER renler çlışmlrı itiriyle kvrmlr enzerler. Kvrmlr ir hreketin vey momentin diğer trf iletilmesini sğlrlr ve kıs ir süre içinde iki trftki hızlr iririne eşit olur. renler ise ir trftki hreketi

Detaylı

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Yüz İfdelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullnılbilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Filiz İŞLEYEN, K. Hkn GÜLKESEN, Neşe ZAYİM, M. Keml SAMUR Buket CİNEMRE b Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa Türkiye VI. Ulusl Bhçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Zirt Fkültesi * Bhçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şnlıurf Seçilmiş Bzı Zerdli Genotiplerinin Polen Performnslrının Belirlenmesi Melike ÇETİNBAŞ 1,

Detaylı

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Syı 3, 92-97, 2015 Süleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 92-97, 2015 DOI: 10.19113/sdufed.04496

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DES 03 Özer ŞENYU Mrt 0 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DA MOOLANN ELEĐ DEE MODELLEĐ E AAEĐSĐLEĐ ENDÜĐ DEESĐ MODELĐ Endüviye uygulnn gerilim (), zıt emk (E), endüvi srgı direni () ile temsil

Detaylı

ÖZET. Bülent AKBUDAK * Özgür Akgün KARABULUT **

ÖZET. Bülent AKBUDAK * Özgür Akgün KARABULUT ** Ulud. Üniv. Zir. Fk. Derg., (22) 16(2): 35-46 Üzüm Muhfzsınd Gri Küf den (Botrytis cinere Pers:Fr.) Kynklnn Klite Kybı ve Çürümelerin Ultrviolet-C (UV-C) Işık Uygulmlrı ile Önlenmesi Üzerine Bir Arştırm

Detaylı

Domates Çeşitlerinde Depolama Süresinin Bazı Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi *

Domates Çeşitlerinde Depolama Süresinin Bazı Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi * TRIM BİLİMLERİ DERGİSİ 5, 11 () 1-6 Domtes Çeşitlerinde Depolm Süresinin Bzı Meknik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi * Yeşim Benl YURTLU 1 Doğn ERDOĞN Geliş Trihi: 11.1.5 Öz: Bu çlışmd, domtes çeşitlerinde

Detaylı

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler Derleme 84 İntrvezikl Bcillus Clmette-Guerin Uygulmsı ile Mesnede Oluşn Ultrstrüktürel Değişiklikler Gökhn Sönmez, Adullh Demirtş Erciyes Üniversitesi Tıp Fkültesi, Üroloji Anilim Dlı, Kyseri, Türkiye

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı

TEKRARLI YÜK ETKİSİNDE KİL ZEMİNLERİN LİNEER OLMAYAN ELASTİK DAVRANIŞI

TEKRARLI YÜK ETKİSİNDE KİL ZEMİNLERİN LİNEER OLMAYAN ELASTİK DAVRANIŞI Eskişehir Osmngzi Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi Dergisi Cilt:XXII, Syı:1, 009 Journl of Engineering nd Architecture Fculty of Eskişehir Osmngzi University, Vol: XXII, No:1, 009 Mklenin Geliş

Detaylı

"DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" trfındn 49, Türkiye Jeoloji Kurultyı

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında ORAN ORANTI syısının 0 dn frklı oln b syısın ornı :b vey olrk gösterilir. b İki vey dh fzl ornın eşitlenmesiyle oluşn ifdeye orntı denir. b =c d ifdesine ikili orntı denir. Bir orntı orntı sbitine eşitlenerek

Detaylı

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr Selçuk Üniversitesi ISSN 130/6178 Journl of Technicl-Online Volume 10, Number:1-011 Cilt 10, Syı:1-011 ÇAPRAZ İLİŞKİ METODUYLA İRİS TANIMA Ferruh YILDIZ,*, Nurdn Akhn BAYKAN b Selçuk Üniversitesi, Hrit

Detaylı

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI Hzırlynlr: B. Demir Öner Sime

Detaylı

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:27/01/2006 Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 27.01.2006 trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Şirketimiz Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 108 kişi oln personel mevcudu "kpsm içi mkin bkım elemnlrı"nı kdrosun

Detaylı

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ Gzi Üniv. Müh. Mim. Fk. Der. J. Fc. Eng. Arch. Gzi Univ. Cilt 4, No, 9-36, 009 Vol 4, No, 9-36, 009 TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

Detaylı

ÖMER YAPRAK. Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009 Her hakkı saklıdır

ÖMER YAPRAK. Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009 Her hakkı saklıdır Sivs İli Hfik İlçesinde Açıkt ve Örtültınd Domtes Yetiştiriciliğinde Erkencilik ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi ÖMER YAPRAK Yüksek Lisns Tezi Bhçe Bitkileri Anbilim Dlı Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009

Detaylı

PROSES FMEA FORMUNUN KULLANIMI

PROSES FMEA FORMUNUN KULLANIMI BİR PROE FMEA GELİŞTİRMEK (Q 9000 - üçüncü bsk) Proses sorumlusu mühendis, Proses FMEA hzrlklrnd kendisine yrdmc olbilecek tüm dokümnlr ship olmldr. Proses FMEA, bir prosesin ne olms ve ne olmms konusundki

Detaylı

Kelime (Text) İşleme Algoritmaları

Kelime (Text) İşleme Algoritmaları Kelime (Text) İşleme Algoritmlrı Doç.Dr.Bnu Diri Trie Ağcı Sonek Ağcı (Suffix Tree) Longest Common String (LCS) Minimum Edit Distnce 1 Ağçlrın Bğlı Ypısı Düğüm (node), çeşitli ilgiler ile ifde edilen ir

Detaylı

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar Türk. bitki kor. derg (1935), 9 : 247-253 ISSN 0254-5454 EgeBölgesi turuntoillerinde zrr ypn Knlı blsır ([ eropistes rus[i L)'nın kimysl svı metotlrı üzerinde rlllrmlr E. Pervin ÖNDER* Orhn ULU* Aydın

Detaylı

Kalp dışı cerrahide preoperatif kardiyak riskin değerlendirilmesi ve perioperatif kardiyak tedaviye ilişkin kılavuzlar

Kalp dışı cerrahide preoperatif kardiyak riskin değerlendirilmesi ve perioperatif kardiyak tedaviye ilişkin kılavuzlar Europen Hert Journl doi:10.1093/eurhertj/ehp337 ESC KILAVUZLARI Klp dışı cerrhide preopertif krdiyk riskin değerlendirilmesi ve periopertif krdiyk tedviye ilişkin kılvuzlr Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC)

Detaylı

1987 ÖSS A) 0 B) 2. A) a -2 B) (-a) 3 C) a -3 D) a -1 E) (-a) 2 A) 1 B) 10 C) 10 D) 5 10 E) a+b+c=6 olduğuna göre a 2 +b 2 +c 2 toplamı kaçtır?

1987 ÖSS A) 0 B) 2. A) a -2 B) (-a) 3 C) a -3 D) a -1 E) (-a) 2 A) 1 B) 10 C) 10 D) 5 10 E) a+b+c=6 olduğuna göre a 2 +b 2 +c 2 toplamı kaçtır? 987 ÖSS. Yukrıdki çıkrm işlemine göre, K+L+M toplmı şğıdkilerden hngisine dim eşittir? A) M B) L C) K M K 5. 4 işleminin sonucu kçtır? A) 0 B) C) 5 4 5. Aşğıdki toplm işleminde her hrf sıfırın dışınd fklı

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik Anliz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik

Detaylı

Alana Özgü Web Servis Keşif Sistemlerinde Otomatik Servis Kalitesi Hesaplama Yöntemi

Alana Özgü Web Servis Keşif Sistemlerinde Otomatik Servis Kalitesi Hesaplama Yöntemi 5. ULUSAL YAZILIM MÜHEDİSLİĞİ SEMPOZYUMU - UYMS' Aln Özgü Web Servis Keşif Sistemlerinde Otomti Servis Klitesi Hesplm Yöntemi Emr Aşroğlu Pınr Şenul 2,2 Bilgisyr Mühendisliği Bölümü, Ort Doğu Teni Üniversitesi,

Detaylı

1982 ÖSS =3p olduğuna göre p kaçtır? A) 79 B) 119 C) 237 E) A) 60 B) 90 C) 120 D) 150 E) 160

1982 ÖSS =3p olduğuna göre p kaçtır? A) 79 B) 119 C) 237 E) A) 60 B) 90 C) 120 D) 150 E) 160 8 ÖSS. Bir çiftlikte 800 koun 00 inek ve 600 mnd vrdır. Bu hvnlrın tümü bir dire grfikle gösterilirse ineklerle ilgili dilimin merkez çısı kç derece olur? A) 60 B) 0 C) 0 D) 0 E) 60 6. 0 - =p olduğun göre

Detaylı

TIKIZ ŞEKİL BETİMLEYİCİLERİ

TIKIZ ŞEKİL BETİMLEYİCİLERİ TIIZ ŞEİL BETİMLEYİCİLERİ Nfiz ARICA ve Ftoş YARMAN-VURAL Bildiri onusu : İMGE İŞLEME Sorumlu Yzr : Ftoş T. YARMAN-VURAL Adres : Bilgisyr Mühendisliği Bölümü Ort Doğu Teknik Üniversitesi 653 Eskişehir

Detaylı

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi Kesir.. Trlı lnı gösteren kesri bulunuz. kesrini ile genişlettiğimizde elde edilecek kesri bulunuz.. Yndki şekilde bir bütün 8 eş prçy bölünmüş ve bu prçlrdn tnesi trnmıştır. Trlı lnı gösteren kesir syısı

Detaylı

ASİT-BAZ TEORİSİ. (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustafa DEMİR. M.DEMİR(ADU) ASİT-BAZ TEORİSİ (titrasyon) 1

ASİT-BAZ TEORİSİ. (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustafa DEMİR. M.DEMİR(ADU) ASİT-BAZ TEORİSİ (titrasyon) 1 ASİT-BAZ TEORİSİ (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustf DEMİR M.DEMİR(ADU) 009-05-ASİT-BAZ TEORİSİ (titrsyon) 1 Arhenius (su teorisi) 1990 Asit: Sud iyonlştığınd iyonu veren, bz ise O - iyonu veren mddelerdir. Cl,NO,

Detaylı

OM466 Orman Koruma (2015-2016 Bahar Yarıyılı) dersi kapsamında düzenlenen 15 Mart 2016 tarihli teknik arazi gezisi hakkında rapor

OM466 Orman Koruma (2015-2016 Bahar Yarıyılı) dersi kapsamında düzenlenen 15 Mart 2016 tarihli teknik arazi gezisi hakkında rapor OM466 Ormn Korum (2015-2016 Bhr Yrıyılı) dersi kpsmınd düzenlenen 15 Mrt 2016 trihli teknik rzi gezisi hkkınd rpor Teknik rzi gezisi, Düzce Ormn İşletme Müdürlüğü, Konurlp Ormn İşletme Şefliği sınırlrı

Detaylı

Bir Badem İşleme Makinesi Tasarımı İçin Gerekli Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi*

Bir Badem İşleme Makinesi Tasarımı İçin Gerekli Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi* Trım Mkinlrı Bilimi Dergisi 26, 2 (3), 245-254 Bir Bdem İşleme Mkinesi Tsrımı İçin Gerekli Bzı Fiziksel ve Meknik Özelliklerin Belirlenmesi* Selçuk Arsln, Kubily K. Vursvuş Khrmnmrş Sütçü İmm Üniversitesi,

Detaylı

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE Yrdımcı Doçent Doktor Yılmz YÜKSEL 1. GİRİŞ Tekstil Mklnlrmd hmmddeyi mmul mdde hline getirirken çoğu kere bir çok teknik iş belirli bir sıry göre rdrd ypılmktdır.

Detaylı

Dirsek displazisi belirlenen 10 köpekte klinik ve radyolojik değerlendirmeler

Dirsek displazisi belirlenen 10 köpekte klinik ve radyolojik değerlendirmeler Ankr Üniv Vet Fk Derg, 57, 25-31, 2010 Dirsek displzisi elirlenen 10 köpekte klinik ve rdyolojik değerlendirmeler Cenk YARDIMCI 1, M. Alper ÇETİNKAYA 2, Brış KÜRÜM 3 1 Ondokuz Myıs Üniversitesi, Veteriner

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİ VE MEMNUNİYET (TATMİN) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DA BİR ARAŞTIRMA.

OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİ VE MEMNUNİYET (TATMİN) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DA BİR ARAŞTIRMA. OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİ VE MEMNUNİYET (TATMİN) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DA BİR ARAŞTIRMA Okty EMİR Doktor Tezi Dnışmn: Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA Afyonkrhisr 2007

Detaylı

SÜREKLİ REJİM ENERJİ DENGESİ MODELİNE GÖRE ISIL KONFOR BÖLGELERİ

SÜREKLİ REJİM ENERJİ DENGESİ MODELİNE GÖRE ISIL KONFOR BÖLGELERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 1 : 23-30 SÜREKLİ

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

Diffüz Karaciğer Hastalıkları

Diffüz Karaciğer Hastalıkları 349 TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ Diffüz Krciğer Hstlıklrı TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Trd Sem 2015; 3: 349-65 Bengi Gürses 1, Mustf Seçil 2 ÖĞRENME HEDEFLERİ Diffüz Krciğer Hstlığı Nedenleri Tnıd Kullnıln Görüntüleme

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Andolu Trım Bilimleri Dergisi Andolu Journl of Agriculturl Sciences http://dergiprk.ulkim.gov.tr/omunjs Arştırm/Reserch Andolu Trım Bilim. Derg./Andolu J Agr Sci, 3 (215) 6-67 ISSN: 138-875 (Print) 138-8769

Detaylı

BİR NİKEL ALUMİNYUM BRONZU (CuAl10Ni5Fe4) İLE KALAY BRONZUNUN (CuSn11) SÜRTÜNME VE AŞINMA ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

BİR NİKEL ALUMİNYUM BRONZU (CuAl10Ni5Fe4) İLE KALAY BRONZUNUN (CuSn11) SÜRTÜNME VE AŞINMA ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 2 Uluslr rsı Demir Çelik Sempozyumu (IISS 15), 1-3 Nisn 2014, Krbük, Türkiye BİR NİKEL ALUMİNYUM BRONZU (CuAl10Ni5Fe4) İLE KALAY BRONZUNUN (CuSn11) SÜRTÜNME VE AŞINMA ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

FARKLI TİPTEKİ AHIRLARIN SIĞIR KAN GAZI DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ THE EFFECTS OF DİFFERENT BARN TYPES ON BLOOD GASES OF CATTLE

FARKLI TİPTEKİ AHIRLARIN SIĞIR KAN GAZI DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ THE EFFECTS OF DİFFERENT BARN TYPES ON BLOOD GASES OF CATTLE 1 FARKLI TİPTEKİ AHIRLARIN SIĞIR KAN GAZI DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Bşrn KARADEMİR* Mustf SAATCI ** Ali Rız AKSOY** THE EFFECTS OF DİFFERENT BARN TYPES ON BLOOD GASES OF CATTLE SUMMARY: This study ws conducted

Detaylı

Oksipital Korteks İskemisi Nedeniyle Gelişen Homonim Hemianopsinin Medikal Tedaviye Verdiği Hızlı Cevap

Oksipital Korteks İskemisi Nedeniyle Gelişen Homonim Hemianopsinin Medikal Tedaviye Verdiği Hızlı Cevap Oksipitl Korteks İskemisi Nedeniyle Gelişen Homonim Heminopsinin Medikl Tedviye Verdiği Hızlı Cevp Rpid Medicl Response of Homonymous Heminopsi fter Occipitl Cortex Ischemi Özlem GÜRSES ŞAHİN 1, Bnu ÇAKIR

Detaylı

Progresif Supranükleer Palsi: İki Olgu Sunumu

Progresif Supranükleer Palsi: İki Olgu Sunumu 10 ISSN:2149-455X Olgu Sunumu / Cse Report Progresif Suprnükleer Plsi: İki Olgu Sunumu Progressive Suprnucler Plsy: Two Cse Reports Mustf Ceyln 1, Bekir Enes Demiryürek 2, Bilgehn Atılgn Acr 3, Ayl Neslihn

Detaylı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı Nkil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomtik Krciğer Bölütleme Yordmı M. Alper SELVER, Aykut KOCAOĞLU, Htice DOĞAN, Güleser K. DEMİR, Oğuz DİCLE b, Cüneyt GÜZELİŞ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi TURKMIA 10 Proceedings 26 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Web Tbnlı Yoğun Bkım Krr Destek Sistemi Deniz ÖZEL, Uğur BİLGE, Neşe ZAYİM, Melike CENGİZ Osmn SAKA b, Ftih ÖZBEK, Biyoisttistik ve

Detaylı