Tarihçilerin Bilgi Arama Davranýþlarý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tarihçilerin Bilgi Arama Davranýþlarý"

Transkript

1 Türk Kütüphaneciliði 21, 1 (2007), Tarihçilerin Bilgi Arama Davranýþlarý Information Seeking Behaviours of Historians Hatice Gülþen Birinci * Öz Tarihi 1940 lý yýllara dayanan kullanýcý araþtýrmalarý içinde 1970 li yýllardan itibaren yer alan tarihçiler, birçok araþtýrmaya konu olmuþtur. Bu makalede tarihçilerin bilgi arama davranýþlarý; bilgi kaynaklarý, bilgi kanallarý, bilgi merkezleri ve bilgi teknolojileri açýsýndan ele alýnarak bilgi kullaným özellikleri ortaya çýkarýlmaya çalýþýlmýþtýr. Anahtar kelimeler: Bilgi gereksinimi, Bilgi kullanýmý, Tarihçiler, Bilgi arama davranýþý Abstract Among user studies, which date to the 1940s, historians have become subject of various research since the 1970s. In this paper, historians information seeking behaviour is analyzed in terms of information sources, information channels, information centers, and information technology in order to determine their information use characteristics. Keywords: Information needs, Information use, Historians, Information seeking behaviour * Uzman, Bilkent Üniversitesi Halil Ýnalcýk Osmanlý Araþtýrmalarý Merkezi. e-posta:

2 30 Hakemli Yazýlar / Refereed Articles Hatice Gülþen Birinci Giriþ Kullanýcý araþtýrmalarý terimi, bilgi bilimleri alanýnda çok geniþ bir araþtýrma alanýný ifade eder lý yýllarýn sonunda baþlayan kullanýcý araþtýrmalarýnýn 1980 li yýllardan sonra hýz kazandýðý, özellikle teknolojide yaþanan hýzlý geliþme ve deðiþmelerin bilgi bilimleri alanýna yansýmasýyla bu alandaki çalýþmalarýn artarak çeþitlendiði görülmektedir. Bilgi bilimleri alanýnda kullanýcý araþtýrmalarý temelde bilgi ve bilgi merkezleri ile kullanýcý arasýndaki iliþkiyi konu alýr. Literatürdeki kullanýcý araþtýrmalarý incelendiðinde, yýllarý arasý dönemi kapsayan araþtýrmalarýn sistem merkezli olarak, kullanýcýdan uzak bir yaklaþýmla yapýldýðý, 1980 sonrasý dönemde ise, sistem merkezli araþtýrmalarýn yerini yavaþ yavaþ kullanýcý merkezli yaklaþýmlarla yapýlan araþtýrmalara býraktýðý görülmektedir (Uçak, 2001, ss ). Kullanýcý teriminin, araþtýrmalarda yaygýn olarak kullanýlmaya baþlandýðý ve kabul gördüðü zaman da yine bu döneme rastlar (Case, 2002, s. 228). Bilgi gereksinimi ve bilgi arama davranýþý bu alanýn temel araþtýrma konularýndan biridir. Kullanýcý araþtýrmalarý zamanla artýþ göstermiþtir. Bu artýþa paralel olarak çeþitlenen kullanýcý araþtýrmalarýný Wilson (1994) birkaç grupta ele alýr; 1. Araþtýrma metoduna göre; görüþme, elektronik posta (e-posta) araþtýrmalarý, vaka incelemesi; 2. Araþtýrýlan grubun sosyal durumuna göre; bilim adamlarý, öðretmenler, doktora öðrencileri ve benzerleri; 3. Disiplinlere göre; Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Ýnsani Bilimler ve diðerleri; 4. Teorik çerçeveye göre; biliþsel yaklaþým, davranýþsal yaklaþým, doða bilimsel yaklaþým; 5. Muhtelifler; herhangi bir teorik çerçeveye sokulamayan fakat gözardý edilemeyecek kadar çok olan araþtýrmalar. Bilim adamlarý, üzerinde en çok araþtýrma yapýlan kullanýcý gruplarýndandýr. Bilim adamlarý içinde araþtýrýlmaya baþlanýlan ilk grup fen bilimciler olmuþ, bunu sosyal bilimciler izlemiþtir. Ýnsani bilimler alanýndaki bilim adamlarýnýn bilgi davranýþlarýnýn araþtýrýlmasý, bu iki gruptan sonra olmuþtur. Bates (1996, s. 155), bilim adamlarý üzerine yapýlan araþtýrmalarýn tarihi geliþimini yýllara ve bilim dallarýna göre þu þekilde sýralar: 1950 ve 1960 yýllarý arasýnda fen bilimleri, 1970 lerde sosyal bilimler, 1980 ve 1990 lý yýllarda insani bilimler. Steig (1981, s. 549) de fen bilimcilerin bilgi arama davranýþlarýnýn, ilk ve üzerinde en çok araþtýrma yapýlan konu olduðunu ifade eder. Özellikle bilim adamlarýnýn bilgi gereksinimleri üzerine yapýlan araþtýrmalarýn öncelikle fen bilimleri, insani bilimler ve sosyal bilimler disiplinlerinde

3 Tarihçilerin Bilgi Arama Davranýþlarý / Information Seeking Behaviours of Historians 31 büyük gruplar üzerinde yapýldýðý görülmektedir. Araþtýrmalarýn disiplinlerdeki alt alanlarda yapýlmaya baþlanmasý 1990 lardan önceki dönemlerde olmakla birlikte, özellikle 1990 dan sonra alt alanlarda yapýlan çalýþmalarda bir yoðunluk göze çarpmaktadýr yýllarý arasýndaki literatürü incelediðimizde, bilgi gereksinimleri ve bilgi arama davranýþý araþtýrmalarýna konu olanlar içinde; bilim adamlarý, parlamenterler, yöneticiler, saðlýkçýlar, kadýn polisler, hukukçular, edebiyatçýlar, sosyologlar, tarihçiler, sanat tarihçileri, gazeteciler, soy bilimciler, kimyacýlar, fizikçiler, programcýlar, özürlüler, hemþireler, veterinerler, arþiv araþtýrmacýlarý, aile hekimleri, kanser hastalarý, siyaset bilimciler, öðrenciler, yetiþkinler ve bilgi profesyonelleri gibi pekçok grup yer almaktadýr. Tarihçilerin bilgi gereksinimleri ve bilgi kullaným özellikleri üzerine yapýlan ilk araþtýrmalar ise, 1970 li yýllarýn baþýnda yapýlmýþtýr. Tarihçilere iliþkin ilk araþtýrmalar, kullandýklarý kaynaklar, kütüphane kullanýmlarý ve kullandýklarý materyal türlerine odaklýdýr. Araþtýrmalar, teknolojinin geliþmesi, bilgi bilimlerinin bu geliþmelerden etkilenmesi ve verileri anlamlý bir biçimde iþlemeyi kolaylaþtýran programlarýn geliþtirilmesine paralel olarak geliþmiþ ve çeþitlenmiþtir. Dalton ve Charnigo (2004, s. 402) tarihçilerle ilgili araþtýrmalarý üç gruba ayýrmýþtýr: Bilgi kanallarý ve bilgi kaynaklarýnýn kullanýmý, Bilgi arama, Bilgiden bireysel çýkarým veya yorum yapma. Araþtýrmalar baþta fen bilimleri, sosyal bilimler ve insani bilimler genelinde yoðunlaþmýþsa da, zamanla varolan bilgi boþluðunun görülmesiyle kullanýcý araþtýrmalarý alt disiplinlere kaymýþtýr. Sosyal ve insani bilimler alanýnda yapýlan araþtýrmalarýn tarihçiler hakkýnda bilgi vermesi, yapýlacak araþtýrmalarý þekillendirmesi ve yol göstermesi açýsýndan öneminin büyük olduðunu söylemek mümkündür. Bilgi merkezlerinin, özellikle arþivlerin en büyük kullanýcý gruplarýndan birini oluþturan tarihçilerin bilgi gereksinimlerinin ve bilgi kullanýmlarýnýn araþtýrýlmasý, bilgi bilimciler için plan ve politika oluþturulmasýnda, kaynak geliþtirilmesinde, kaynaklarýn etkin bir biçimde kullanýlmasýnda ve danýþma hizmetlerinin tasarlanmasýnda çok önemli bilgiler saðlanmasýna imkan verir. Delgadillo ve Lynch (1999, s. 245, s. 258), tarihçiliðin bilimsel olarak geliþebilmesi, geleceðin tarihçilerinin daha iyi yetiþebilmeleri ve bilgi merkezlerini etkin olarak kullanabilmeleri için bilgi gereksinimleri ve bilgi arama davranýþlarýyla ilgili akademisyen ve öðrenci bazýnda araþtýrmalar yapýlmasýnýn gerekliliðine vurgu yapar. Özellikle 1990 sonrasýnda, teknolojik geliþmelerin arþiv sistemlerine ve kütüphanelere yansýmasýyla, tarih alanýndaki kullanýcýlarýn bu teknolojik

4 32 Hakemli Yazýlar / Refereed Articles Hatice Gülþen Birinci geliþmelerden nasýl etkilendikleri, yeni bilgi sistemleriyle olan etkileþimleri ve bilgi ile ilgili davranýþlarýnýn araþtýrýlmasý, özellikle teknoloji kullanýmýnda fen bilimleri alanýndaki kullanýcýlardan çok daha az bilgiye sahip olan bu kullanýcý grubu için bir zorunluluk halini almýþtýr. Tarih Bilimi ve Sýnýflandýrýlmasý Carr (1980, s. 41), tarihi, tarihçi ile olgularý arasýnda kesintisiz bir karþýlýklý etkileþim süreci, bugün ile geçmiþ arasýnda bitmez bir diyalog olarak tanýmlarken; Halkýn (1989, s. 4) ise, tarihi, insanlarýn geçmiþini inceleyen ve onlarýn sosyal, kapsamlý eylemlerinin bir tablosunu takdim eden bir disiplin olarak tanýmlar. Bernheim (1936, s. 58), tarihin mekân gözönüne alýnmadan, yalnýz zamansal olarak sýraya diziþ tarzýnýn gerçek tarih anlayýþý ile baðdaþtýrýlamayacaðýný ifade ederek bu anlayýþý reddeder. Bernheim (1936, s. 51) e göre tarih, insanlarýn zaman ve yer bakýmýndan geçirdikleri geliþimleri, birlikte yaþayan canlýlar sýfatýyla psikofizik hareketleri, bunlarýn nedensel iliþkilerine baðlayan ortak deðerleri araþtýrýr. Konusunu insanlarýn geçmiþte yaptýklarýndan alan tarih bilimi Collingwood (1990, s. 28) a göre, kanýtlarýn yorumlanmasýyla iþleyen bir bilimdir. Bu kanýtlar tek tek belgelerin ortak adýdýr. Belgeler tarihçinin üzerinde düþünerek, geçmiþ olaylar hakkýnda sorduðu sorularý yanýtlayabileceði türden bir þeydir (Collingwood, 1990, s. 29). Tarih bilimi için belgenin önemi, geçen yüzyýlýn baþýnda kabul edilen ve Thomson (1983, s. 8) tarafýndan da ifade edilen, belge yoksa, tarih de yoktur doktrininin esas kabul edilmesinde de görülmektedir. Ancak bu görüþün, günümüz tarihçileri ve tarih bilimi tarafýndan benimsendiðini söylemek mümkün deðildir. Thomson (1983, s. 8), özellikle heraldik, arkeoloji, epigrafi, etnoloji gibi bilimlerin, belgeye dayanmadan bilim dünyasýna bulunduðu katkýlarýn gözönüne alýndýðýnda bu doktrinin günümüz tarihçileri tarafýndan kabullenilmesinin oldukça güç olduðunu ifade eder. Bilimlerin sýnýflandýrýlmasýnda tarih, hem sosyal bilimler hem de insani bilimler içinde yer alan bir disiplin olmuþtur. Tosh (1997, s. 30), sýnýflamaya iliþkin görüþlerini þu þekilde ifade eder:...tarih, kendi tabiatýný kýsmen inkar etmeksizin ne bir insani bilim olarak tanýmlanabilir ne de sosyal bilim. Çoðunlukla yapýlan hata, tarihin bunlardan birini hiçe sayarak kategorize edilebileceði konusunda diretmektir. Tarih, sonsuz çekiciliðini ve karmaþýklýðýný bunlarýn her ikisi arasýnda bir köprü oluþturmasýndan alan melez bir disiplindir. Tosh, tarih bilimini melez bir disiplin olarak nitelendirirken, Case (2002, s. 232) ise, bilgi bilimleri içinde tarihi hem sosyal hem de insani bilimlerde karþýmýza çýkan gri bir alan olarak tanýmlar. Uçak (1997, s. 87) ise, bilim

5 Tarihçilerin Bilgi Arama Davranýþlarý / Information Seeking Behaviours of Historians 33 adamlarýnýn bilgi arama davranýþlarýný konu aldýðý çalýþmasýnda, tarihi sosyal bilimler içinde sýnýflandýrmýþtýr. Tarihçilerin Bilgiye Eriþim ve Bilgi Kullaným Özellikleri Tarihçiler, farklý bilgi kaynaklarýna farklý yollarla eriþen, araþtýrmalarýnda çok farklý bilgi/ kaynaklarýný ve bilgi kanallarýný bir arada kullanan bir gruptur. Dalton ve Charnigo (2004, s. 416) ya göre, tarihçiler, yeni teknolojileri ve ürünleri kullanan yeni bir kullanýcý grubu olma yolundadýr. Anderson (2004, s. 89), tarihçilerin bilgi arama davranýþlarýný, basýlý ve elektronik kaynaklarýn ve resmi olmayan bilgi kanallarýnýn kullanýlmasýnýn birleþtirilmesi olarak tanýmlar. Tarihçiler alanlarýndaki farklý kaynaklara farklý yöntemleri kullanarak eriþebilmektedirler. Bu yöntemler, hem resmi iletiþim kanallarýný hem de resmi olmayan iletiþim kanallarýný veya her ikisini birden içerebilmektedir. Hernon (1984, s. 406) sosyal bilimcilerin, özellikle tarihçilerin bilgi gereksinimlerini basýlý kaynaklardan karþýlamayý tercih ettiklerini belirtir. Hernon (1984, s. 407) tarihçiler üzerinde durarak bilgi gereksiniminin karþýlanmasýný modelleþtirmiþtir (Þekil 1). Tarihçilerin bilgi arama davranýþlarýnýn zincirleme olarak geliþtiðini öne süren Talja ve Maula (2003, s. 681), tarihçilerin, bir konudaki kitaptan iliþkili kaynaklarýn künyesine, oradan da çevrimiçi kataloglar yardýmýyla kaynaðýn kendisine ulaþtýklarýný ifade eder. Andersen (2000), bu bilgi arama davranýþýnýn, standart bibliyografik eriþim araçlarýný içermediðini, fakat tarihçiler için resmi bilgi kanallarý ile ulaþýlan bilgiden daha uygun bilgiye, analitik eriþim saðladýðýný savunur. Tarihçiler bilgiye eriþimde yardým alma konusunda isteksizdirler. Bu özelliklerinden dolayý araþtýrmalarýnda kütüphaneciden yardým almazlar. Mesleðin bir özelliði olarak tarihçiler yalnýz çalýþýrlar (Dalton ve Charnigo, 2004, s. 415; Andersen, 2003). Bu özellik yayýn hayatýna da yansýmaktadýr. Tarih alanýnda çok yazarlý yayýnlarýn sayýsý azdýr (Delgadillo ve Lynch, 2004, s. 415). Tarihçiler arasýnda beraber çalýþma da yoktur (Talja, 2002; Andersen, 2003). Talja (2002) tarihçiler arasýnda yalnýz sosyal bir paylaþým olduðunu öne sürer.

6 34 Hakemli Yazýlar / Refereed Articles Hatice Gülþen Birinci

7 Tarihçilerin Bilgi Arama Davranýþlarý / Information Seeking Behaviours of Historians 35 Bilgi Kaynaklarý Kullanýmlarý Tarihçiler bilgi gereksinimlerini basýlý kaynaklardan ve arþiv kaynaklarýndan karþýlamaktadýrlar. Özellikle kitap, dergi, el yazmalarý ve arþiv kaynaklarý sýklýkla kullanýlan bilgi kaynaklarýdýr. Kullanýlan kaynaklarýn yaþý dikkate alýndýðýnda, eski tarihli kaynak kullanýmýnýn tarih araþtýrmalarý için oldukça yaygýn olduðunu söylemek mümkündür. On yýl veya daha yakýn tarihlerde yayýmlanmýþ kaynaklarýn kullanýmý fizikte %88, 2 iken, tarihte bu oran yalnýzca %13,8 de kalmaktadýr (Jones, Chapman ve Woods, 1972, s. 153). Bir diðer araþtýrmada ise, tarihçilerin on yýl ve daha yakýn tarihli kaynak kullanýmýnýn %12,6 olduðu saptanmýþtýr (Mahowald, 1995, s. 22). Uva (1977, s. 24), araþtýrmalarýn farklý aþamalarýnda farklý bilgi ihtiyaçlarýnýn ortaya çýktýðýný, fakat her aþamasýnda tarihçiler için birincil kaynaklarýn en önemli bilgi kaynaðý olarak yerini koruduðunu ifade eder. Mahowald (1995, s. 19), monograflarýn yayýnlardaki atýf yapýlma oranýný %58, makalelerin oranýný ise %18,6 olarak saptamýþtýr. Tarihçiler için en önemli kaynaklar sýralamasýnda kitap ilk sýrada yer alýrken, bunu dergi ve el yazmalarý izler (Steig, 1981, s. 551; Jones, Chapman ve Woods, 1972, s. 141; Mahowald, 1995, s. 19; Dalton ve Charnigo, 2004, s. 404). Steig (1981, s. 551), tarihçilerin mikroformlarýn kullanýmýnýn zor ve zahmetli olmasý nedeniyle tarihçiler tarafýndan kullanýþsýz bulunan kaynaklarýn baþýnda geldiðini belirtir. El yazmalarýnýn nadir eser olmalarý ve kullanabilmek için yazma eserlerin bulunduðu yere gitme zorunluluðunun olmasý, tezlerin yine nadir eserler gibi ulaþýlabilmesi zor kaynaklar olmasý ve gazetelerin de hem formu hem de özel koleksiyonlar içinde yer almalarý nedeniyle en kullanýþsýz kaynaklar sýralamasýnda ilk kaynaklar içinde yer almýþtýr. Tarihçiler kendi koleksiyonlarýný oluþturma eðilimindedirler. Özellikle meslekte uzun yýllar çalýþanlarýn geniþ bir koleksiyona sahip olduklarýný söylemek mümkündür. Andersen (1998), tarihçilerin yarýsýna yakýnýnýn araþtýrmalarý için anahtar nitelikteki kaynaklara bireysel olarak sahip olduðunu belirtir. Duff, Craig ve Cherry (2004a, s. 52) tarihçileri, bilgili kullanýcýlar olarak nitelendirir. Alanlarýndaki kaynaklara hakim olan tarihçiler, yayýn taramalarýný da kendileri yaparlar. Tarihçilerin indeks ve abstraktlarý kullanmadýklarýný belirten Steig (1981, s. 554), bunu tarihçilerin sistematik olmamalarýna baðlar. Orbach (1991, s. 41), daha uzun yýllar akademisyen olarak çalýþan tarihçilere oranla yeni akademisyenlerin araþtýrmalarýný daha sistematik bir biçimde gerçekleþtirdikleri araþtýrma aþamalarýný gözönünde bulundurarak belirli bir sýra izlediklerini ifade eder. Speck (2002) de tarihçilerin, araþtýrmalarýnda sistematik olmayan bir yaklaþým izlediklerini, indeks ve abstraktlarý kullanmadýklarýný ve bu kaynaklarý konu dýþý bulduklarýný belirtir. Bibliyografya kullanýmlarý da yetersiz olan tarihçilerin bu

8 36 Hakemli Yazýlar / Refereed Articles Hatice Gülþen Birinci kaynaklarý etkin biçimde kullanabilmeleri için, kaynaklarýn kullanýmlarýnýn kolaylaþtýrýlmasý, sayýca arttýrýlmasý ve konu olarak özelleþtirilmesi gereklidir (Dalton ve Charnigo, 2004, s. 416). Case (1991b, s. 79), tarihin sýnýflama ve indeksleme alanýnda en az hizmet edilen disiplin olduðunu ifade eder. Ýndeks ve abstraktlarýn kullanýmý çok sýnýrlý iken bilgiye tesadüfen eriþim oldukça yaygýn ve önemli bir bilgi davranýþý olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Hatta bu bilgi davranýþý, tarihçiler arasýnda bilgiye eriþimde en sýk kullanýlan yöntemlerden biridir (Steig, 1981, s. 556; King, 1994, s. 99; Delgadillo ve Lynch, 1999, s. 253; Dalton ve Charnigo, 2004, s. 410; Anderson, 2004, s. 110). Tarihçiler dergi veya kitaplardan, kütüphane raflarýndan veya arþiv fonlarýndan bu tür tesadüfi fakat araþtýrmalarý için kritik deðer taþýyan bilgi elde etmektedir. Foster ve Ford (2003, s. 334) tarihçilerin tesadüfi olarak önemli bilgi elde edebilmesini ýsrarlý ve çok çalýþmanýn sonucu olarak kendi þansýný yaratma olarak nitelendirmektedirler. Tarihçiler için en önemli bilgi kaynaklarýndan bir diðeri de arþiv kaynaklarýdýr. Orijinal ve birinci elden bilgi saðlayan arþiv kaynaklarý özellikle son yýllarda orijinal formundan çýkarak teknolojinin geliþmesiyle elektronik ortama taþýnmýþtýr. Fakat tarihçiler arþiv kaynaklarýnýn elektronik formunu, týpkýbasýmýný, transkripsiyonunu, fotokopisini veya mikroformunu deðil orijinalini tercih etmektedirler (Duff, Craig ve Cherry, 2004a, s. 66, Duff, Craig ve Cherry, 2004b, s. 17; Graham, 2002). Tarihçiler, arþiv belgesinin dijital formunun orijinalinin yerini tutamayacaðý görüþünü taþýmaktadýrlar (Graham, 2002). En kullanýþsýz bulunan arþiv belgesi formu ise mikroformdur (Steig, 1981, s. 551; Duff, Craig ve Cherry, 2004a, s. 66). Arþiv belgesinin en önemli özelliði ise orijinalliðidir. Duff, Craig ve Cherry (2004b, s. 19) arþiv kaynaklarýnýn orijinalinin kullanýlmasýný, alýþkanlýða ve orijinalliðe baðlar. Tarihçiler arþiv belgesinin dijital formunun, orijinalinin yerini tutamayacaðýna inanmaktadýrlar (Graham, 2002). Teknoloji ne kadar geliþirse geliþsin tarihçilerin arþiv kaynaklarýnýn daima orijinalini tercih edeceklerini söylemek mümkündür. Ülkemizde de, özellikle harf inkýlâbýndan önce üretilen belgelerin Osmanlýca olmasý, bu dilin yapýsý itibariyle tek bir noktanýn bile kelimeyi deðiþtirebilmesi sebebiyle orijinal belgeye olan talebin gelecekte de devam etmesi olasýdýr. Ayrýca danýþmanlarýn yüksek lisans ve doktora öðrencilerine kaynaðýn orijinalini görmeleri yönündeki telkinleri de bu bilgi davranýþýnýn sürdürülmesinde etkili olabilir yýlýnda Ýngiltere de tarihçiler üzerine yapýlan bir atýf analizi araþtýrmasýnda tarihçilerin Ýngilizce dýþýnda diðer dillerdeki yayýnlara çok az sayýda (%7,7) atýf yaptýklarý saptanmýþtýr (Jones, Chapman ve Woods, 1972, s. 146). Yapýlan bir diðer atýf analizi çalýþmasýnda ise, Rus tarihçilerin %91 i kendi dillerindeki birincil kaynaklara atýf yaptýklarý ortaya çýkmýþtýr (Mahowald, 1995, s. 18). Straw (1993, s. 12) da, Ýngilizce dýþýndaki kaynaklara çok az sayýda atýf yapýldýðýný belirtir. Bu araþtýrmalara dayanýlarak tarihçilerin kendi dillerindeki

9 Tarihçilerin Bilgi Arama Davranýþlarý / Information Seeking Behaviours of Historians 37 kaynaklara atýf yapma eðiliminde olduklarý söylenebilir. Steig (1981, s. 557), araþtýrmasýnda, tarihçiler içinde azýmsanamayacak bir yüzdenin konusuyla ilgili yabancý bir kaynaðý görmezden geldiðini belirtir. Bu da yabancý dil eksikliðinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Yabancý kaynaklarýn kullanýmýnýn azlýðý ve yabancý kaynaklara az sayýda atýf yapýlmasý ülkemizde akademisyenlerin dil sorunu olup olmadýðý sorusunu akla getirmektedir. Türkiye de akademisyenler üzerine yapýlan çok yönlü bir araþtýrmada dil sorunu da araþtýrýlmýþ, akademisyenlerin %40 ýnýn yabancý dil problemi olduðu ortaya çýkmýþtýr (Türkiye de, 2006, s. 79). Akademisyenlerin % 28 i bu sorunu dil öðrenmek için yeterli çaba göstermemesine, %10 u ise ders yükünün aðýrlýðýna baðlamaktadýr. Bilgi Kanallarý Kullanýmlarý Tarihçiler hem resmi iletiþim kanallarýný hem de resmi olmayan iletiþim kanallarýný bilgiye eriþim için kullanmaktadýrlar. Anderson (2004, s. 95), tarihçilerin bilgi arama davranýþlarýný resmi ve resmi olmayan kanallarýn bir birleþimi olarak nitelendirir. Cole (2000, s. 104) ise, tarihçilerin, sosyal ve insani bilimcilerin bilgiye eriþmek için sistematik ve resmi olmayan bilgi kanallarýný sistematik ve resmi olan bilgi kanallarýna tercih ettiklerini öne sürerek, bunun nedenini tarihçilerin resmi bilgi kanallarýndan saðlayamayacaklarý bir bilgi ihtiyaçlarý olmasýna baðlar. Beattie (1990, s. 43), tarihçilerin bilgiye eriþimde meslektaþlarla iletiþim ve dipnotlarýn takibi gibi resmi olmayan bilgi kanallarýnýn, resmi bilgi kanallarýndan daha fazla kullandýklarýný belirtir. Konuyla iliþkili kaynaklara eriþimde tarihçilerin ilk tercihi dipnotlarýn takibidir ( Steig, 1981, s. 554; Tibbo, 2002). Tarihçiler, alanlarýndaki yeni bilgiden haberdar olabilmek için konferans ve toplantýlarý önemli bulmaktadýr. Ayrýca, özellikle iliþkili kaynaklara eriþimde daha deneyimli meslektaþlarla konuþma önemli bir yer tutar. Case (1991b, s. 79), deneyimli meslektaþlarýn sadece bilgiye eriþimde deðil, mesleðin ilk yýllarýndaki akademisyenler için konu seçiminde anahtar rol oynadýðýný ifade eder. Duff ve Johnson (2003, s. 81) da meslektaþlarla iletiþimin araþtýrmalar için fikir ve kaynak saðlamada önemli olduðuna iþaret eder. Uçak (1997, s. 20) invisible college kavramýný bir bilim alanýnda, birbirine yakýn konularda çalýþan ve seçkin bilim adamlarýnýn oluþturduðu küçük ve etkileþimli grup olarak tanýmlar. Tarihçiler arasýnda diðer sosyal bilimcilere oranla invisible college daha etkindir (Delgadillo ve Lynch, 1999, s. 255). Uçak (1997, s. 90) da sosyal bilimciler içinde, bir ölçüde tarihçiler arasýnda bu tür bir iletiþimin varlýðýndan söz edilebileceðini ifade eder. Steig (1981, s. 553), tarihçiler içinde fen bilimcilerde olduðu kadar geliþmiþ bir invisible college

10 38 Hakemli Yazýlar / Refereed Articles Hatice Gülþen Birinci bulunmamasýnýn iki önemli sonucu olduðuna iþaret eder. Bunlardan ilki iletiþimi gerçekleþtirecek kurumsal bir yapý olmamasý, diðeri ise, entelektüel ve sözel anlatým ortamýnýn göreli önemsizliðidir. Tarihçilerin bilgiye eriþimde izledikleri en önemli yol dipnotlarýn takibidir (Stevens, 1977, s. 69; Steig, 1981, s. 554; Tibbo, 2002; Tibbo, 2003, s. 20; Anderson, 2004, s. 95). Bir konuda araþtýrma yaparken öncelikle o konuda yayýmlanmýþ kitap ve makalelerdeki dipnotlarý takip ederek tarihçiler konularýyla ilgili kaynaklara ulaþmaktadýrlar. Bilgi Merkezleri Kullanýmlarý ve Hizmetlerden Yararlanma Özellikle sosyal bilimler içinde tarihçiler bilgi merkezlerini en yoðun kullanan birkaç gruptan biridir. Delgadillo ve Lynch (1999, s. 245) tarihçilerin üniversite kütüphanelerinin en önemli kullanýcýlarý olduklarýný ve üniversite kütüphanelerinin arþiv belgeleri ve yayýmlanmamýþ materyalleri de içeren birincil kaynaklarýný oluþturan temel koleksiyonlarýný, tarih araþtýrmalarýný ve tarih eðitimini desteklemek için oluþturduklarýný öne sürer. Rundell (1968, s. 467), tarihçilerden, kütüphanelerin en aktif kullanýcý grubu olarak söz eder. Delgadillo ve Lynch (1999, s. 250) ise, tarihçileri kütüphanelerin düzenli kullanýcýlarý olarak görür. Uçak (1997, s. 94) da tarihçileri sosyal bilimciler içinde kütüphaneleri yoðun kullanan bilim adamlarý olarak niteler. Tarihin konusu, kaynaklarý ve alaný itibariyle, bu alandaki kullanýcýlar için özel kütüphaneler ve özel koleksiyonlar oluþturulduðu görülmektedir. Türkiye de tarih konusunda özel kütüphaneler (Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi, Tarih Vakfý Bilgi ve Belge Merkezi gibi..) ve kütüphaneler içinde özel koleksiyonlar (Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Halil Ýnalcýk Koleksiyonu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Kütüphanesi Osman Turan Tarih Araþtýrma Kitaplýðý gibi..) bulunmaktadýr. Tarihçilerin bilgi merkezlerini yoðun olarak kullanmalarýna raðmen bilgi hizmetlerinden yeterince faydalanamadýklarý bilinmektedir. Anderson (2004, s. 116), tarihçilerin hizmet edilen bir kullanýcý grubu olmadýðýný, onlarýn kendi kendilerine hizmet ettiklerini belirtir. Sosyal bilimcilerde varolan kütüphaneciye güven duymama, tarihçiler için de geçerlidir. Evans (1999, s. 54), tarihî araþtýrma yapan herhangi birinin, kendi bilgisinin baþkalarýnýn bilgisinden daha eksiksiz olduðu fikrine sahip olduðunu, çalýþmaya baþlayan en mütevazý bir doktora öðrencisinin bile birkaç ay sonra böyle bir duyguya kolaylýkla kapýlacaðýný ifade eder. Bunun nedenini de, geçmiþten bugüne býrakýlan malzemenin çok geniþ olmasýna ve þimdiye kadar çalýþan tarihçilerin zamanla birikmiþ ve birikmeye devam eden kaynaklarýn yalnýzca yüzeyini kazýmaktan baþka bir þey yapmamýþ olmalarýna baðlar. Bu düþünceye sahip olan tarihçilerin kütüphaneciden veya arþivciden yardým almalarýný beklemek oldukça güçtür. King (1994, s. 89), ta-

11 Tarihçilerin Bilgi Arama Davranýþlarý / Information Seeking Behaviours of Historians 39 rihçilerin kütüphanecilere güvenmediðini ve bu güvensizliðin gelecekte de süreceðini ifade eder. Jones, Chapman ve Woods (1972, s. 155) kullanýcý grubu olarak akademisyenlerin, kütüphanecilerin yeteneklerine ve saðladýklarý hizmetlere karþý güvensizlik duyduklarýný belirtir. Tarihçilerin bilgi gereksinimleri ve bilgi kullanýmlarý hakkýnda az sayýda araþtýrma yapýlmýþ olmasý nedeniyle, yeterli bilgiye sahip olamayan kütüphanecilerin bu kullanýcý grubunun ihtiyaçlarýný karþýlamada yetersiz kaldýklarý da söylenebilir. Tarihçiler üzerine kullanýcý araþtýrmalarý yapýlarak bu durum deðiþtirilebilir (Hernon, 1984, s. 419; Beattie, 1990, s. 47). Tarihçiler araþtýrmalarý için nadiren kütüphaneciye danýþmaktadýr. Steig (1981, s. 559) bu durumun deðiþebilmesi ve varolan güvensizliðin aþýlabilmesi için kullanýcý araþtýrmalarýndan yararlanmasýnýn yanýnda, danýþma kütüphanecisinin konu bilgisine sahip olmasý gereðine vurgu yapar. Kütüphanelerarasý ödünç verme tarihçiler için kütüphane kullanýmýnda önemli bir yere sahiptir. Tarihçilerin kütüphane hizmetleri içinde en etkin olarak yararlandýklarý hizmetin kütüphanelerarasý ödünç verme olduðu söylenebilir (Delgadillo ve Lynch, 1999, s. 251). Tarihçiler için vazgeçilmez bilgi merkezlerinden biri de arþivlerdir. Orijinal belgenin tarih araþtýrmalarýndaki önemi gözönüne alýndýðýnda, tarihçilerin arþivlerin en büyük kullanýcý grubunu oluþturduklarýný söylemek mümkündür. Tarihçiarþivci iliþkisinde ise, durum tarihçi-kütüphaneci iliþkisinden biraz daha farklýdýr. Tarihçiler için arþivciler, araþtýrmalarýn arþivlerde geçen bölümünde önemli rol oynar. Duff, Craig ve Cherry (2004a, s. 70) tarihçi ile arþivci arasýndaki iliþkiyi karþýlýklý çýkar saðlayan bir etkileþim olarak tanýmlar. Buna göre, tarihçi arþivciden arþiv kaynaklarýnýn tarihi hakkýnda geniþ bilgi saðlar, arþivci ise, tarihçilerin ilgi alanlarýný öðrenerek arþiv kaynaklarý arasýnda ek tanýmlamalar getirebilir. Araþtýrmacýlarýn, arþivlerden daha etkin bir þekilde yararlanabilmesini saðlamak için Yakel (2002, s. 123) kullanýcý eðitiminin önemine ve gerekliliðine iþaret eder. Duff, Craig ve Cherry (2004a, s. 63; 2004b, s.14) araþtýrmacýlarýn arþivlerde, çoðunlukla, coðrafik engeller, eriþim araçlarýnýn eksikliði, bürokratik engeller ve belgenin üzerinde çalýþýlabilir durumda olmamasý gibi sorunlarla karþý karþýya kaldýklarýný belirtirler. Literatürde yer alan bulgular, arþivlerde karþýlaþýlan bu engellerin araþtýrmalar üzerinde olumsuz etkisi olduðunu göstermektedir. Araþtýrmalar esnasýnda karþýlaþýlan bu engeller nedeniyle araþtýrmalar ertelenmekte hatta iptal edilebilmektedir (Duff, Craig ve Cherry, 2004b, s. 15). Elektronik Ortam Kullanýmlarý Tarihçiler teknolojik geliþmelere zor uyum saðlayabilmektedir ve bilgi arama davranýþlarýnda teknolojinin geliþimine baðlý bir deðiþikliðin olmasý uzun zaman almaktadýr. Diðer disiplinlerde çalýþan akademisyenlere oranla tarihçiler elek-

12 40 Hakemli Yazýlar / Refereed Articles Hatice Gülþen Birinci tronik ortamdan daha az yararlanmaktadýrlar (Gilmore ve Case, 1992, s. 682; King, 1994, s. 90). Gilmore ve Case (1992, s. 682) bu durumun ancak tarihçilerin bilgisayar teknolojilerine sahip olmalarý ve bu teknolojileri etkin olarak kullanmalarý ile deðiþeceði görüþündedir. Yapýlan araþtýrmalarda, tarihçilerin elektronik kaynaklarý kullanmayý kendi kendilerine öðrendikleri belirlenmiþtir (Dalton ve Charnigo, 2004, s. 413; Anderson, 1998). Uçak ve Al (2000, s. 327), akademisyenlerin büyük bir çoðunluðunun Ýnternet hakkýnda daha çok bilgi edinmek istediklerini belirterek, teknolojiyi kullanmak için öðrenmenin gereðine vurgu yapar ve bu amaçla kütüphanecilerin kullanýcýlarýna eðitim programlarý tasarlamalarýný, tarama yöntemlerini öðretmelerini, geleneksel olarak yaptýklarý danýþma hizmetleri ve kullanýcý eðitimi programlarýnýn içine Ýnternet i de almalarýnýn gereðini ifade eder. Özellikle ikincil kaynaklara eriþimde elektronik ortamdan yararlanan tarihçiler, veri tabanlarýnýn kullanýmý konusunda çekimser davranmaktadýrlar (Dalton ve Charnigo, 2004, s. 412). Yapýlan araþtýrmalar, tarihçilerin %25 e yakýn bir bölümünün veri tabanlarýný hiç kullanmadýklarýný ortaya koymaktadýr (Case, 1991b, s. 75; Graham, 2002; Dalton ve Charnigo, 2004, s. 411). Veri tabaný kullanan tarihçilerin ise, %70 i çok sayýda kayýt bularak bunlar arasýndan konularýyla ilgili kayýtlarý kendileri seçmeyi tercih etmektedirler (Dalton ve Charnigo, 2004, s. 411). Tarih alanýnda veri tabaný kullanýmýnýn eksikliðini Talja ve Maula (2003, s. 681), geriye dönük veri tabanlarýnýn yetersizliðine ve veri tabanlarýndan iliþkili materyal saðlamanýn zorluðuna baðlar. Tarihçilerin veri tabanlarýný sýð ve yüzeysel buluyor olmalarý ve tam metin eriþimin eksikliðini de problem olarak görmeleri, kullanýmý etkileyen diðer nedenler arasýnda sayýlabilir (Arnold, 2004). Andersen (2003), tarihçilerin elektronik ortamdan yeterince yararlanamamalarýný, bu grubun alýþkanlýklarýnýn deðiþtirilmesinin zorluðuna baðlar. Yeni teknolojilerin öðrenilmesinin zor ve zaman alýcý bir süreç olmasý ve tarihçilerin buna zaman ayýrmak istememeleri, elektronik ortamdan yararlanmayý kýsýtlamaktadýr. Bilgisayar ile çalýþmayý rahatsýz edici bulan tarihçiler bilgisayarý görmezden gelmeyi tercih etmektedir (Speck, 2002). Elektronik dergilere (e-dergi) yaklaþýmda da tarihçilerin çekimser davrandýklarý görülmektedir. Yapýlan bir araþtýrmada, tarihçilerin e-dergileri nadiren kullandýklarý ve %29 unun e-dergileri bilimsel yayýncýlýk olarak saymadýklarý sonucu ortaya çýkmýþtýr (Dalton ve Charnigo, 2004, s. 413). Bunun bir göstergesi ve sonucu olarak, tarihçiler, yayýnlarýnýn bilimsel olarak deðerlendirilip deðerlendirilmeyeceði endiþesini taþýmamak için basýlý ortamda yapmayý tercih etmektedirler (Andersen, 2003). Tarihçilerin, araþtýrmalarýnda dergilerin elektronik versiyonunu kullansalar bile, basýlý formuna atýfta bulunduklarý da bilinmektedir (Andersen, 1998). Yapýlan bir atýf analizi araþtýrmasýnda, 192 tarihçiden yalnýzca 7 sinin e-dergilere atýf yapmasý bu görüþü destekler niteliktedir (Andersen, 2000).

13 Tarihçilerin Bilgi Arama Davranýþlarý / Information Seeking Behaviours of Historians 41 Sonuç Basýlý kaynaklar ve arþiv kaynaklarýndan bilgi gereksinimlerini karþýlayan tarihçiler için, basýlý kaynaklar içinde en önemlileri kitap ve dergidir. Arþiv kaynaklarý da araþtýrmalar için birincil öneme sahiptir. Orijinal bilgi saðlamalarý nedeniyle önemli bir bilgi kaynaðý niteliði taþýyan arþiv belgelerinin, tarihçiler tarafýndan mikrofilmi veya dijital formu deðil orijinali tercih edilmektedir. Eski tarihli kaynak kullanýmýnýn yaygýn olduðu bu alanda, kullanýlan kaynak yaþýnýn 10 yýl ve daha eski olduðu görülmektedir. Yabancý dildeki kaynak kullanýmý da oldukça sýnýrlýdýr. Bilgiye eriþimde resmi ve resmi olmayan bilgi kanallarýný bir arada kullanan tarihçiler için meslektaþlarla iletiþim bilgi kaynaklarýna eriþimde olduðu kadar, konu seçiminde de önemli bir rol oynamaktadýr. Tarihçiler için bilgiye eriþimde önemli bir bilgi davranýþý da dipnotlarýn takibidir. Bu alanda dikkati çeken bir diðer önemli bilgi davranýþý ise, bilgiye tesadüfi olarak eriþimdir. Son yýllarda elektronik ortamda eriþilebilir bilginin artmasýyla bu ortamdaki bilgiyi kullanma çabasý içine giren tarihçilerin, elektronik kaynak kullanýmýný kendi kendilerine öðrendikleri ve veri tabanlarýnda basit taramayý tercih ettikleri bilinmektedir. Tarama stratejisi oluþturma veya geliþtirme konusunda da yalnýz kalan tarihçiler, kütüphaneciye danýþma konusunda çekimser davranmaktadýrlar. Bilgi merkezlerinin aktif ve önemli bir kullanýcý grubunu oluþturan tarihçilerin, verilen bilgi hizmetlerinden yeterince faydalanamadýklarý, bunda da kütüphaneciye duyduklarý güvensizliðin önemli bir etken olduðu söylenebilir. Hem arþivlerde hem de kütüphanelerde kullanýcý eðitimi programlarý geliþtirilerek, bu grubun kütüphane hizmetlerinden daha etkin bir þekilde yararlanmasý saðlanabilir. Kütüphanelerde konu uzmanlýðýnýn geliþtirilmesiyle de daha verimli bir danýþma hizmeti saðlanabilir. Veri tabaný kullanýmýnýn bu alanda yetersiz olmasý da, tarih alanýndaki veri tabaný sayýsýnýn az olmasýna ve tam metin eriþimin eksikliðine baðlanabilir. Dünyada kullanýcý araþtýrmalarý literatürü, yapýlan yeni araþtýrmalar ve yayýnlarla sürekli bir deðiþim ve geliþim içindedir. Bu araþtýrmalar içinde tarihçiler, giderek artan düzeyde önemli bir yer edinmektedirler. Kaynakça Andersen, D. L. (1998). Academic historians, electronic information access technologies, and the world wide web: A longitudinal study of factors affecting use and barriers to that use. The Journal of the Association for History and Computing, 1, (1). 1 Ekim 2005 tarihinde adresinden eriþildi. Andersen, D. L. (2000). Historians on the web: a study of academic historians use of world wide web for teaching. The Journal of the Association for History and Computing, 3, (2). 1 Ekim

14 42 Hakemli Yazýlar / Refereed Articles Hatice Gülþen Birinci 2005 tarihinde adresinden eriþildi. Andersen, D. L. (2003). Communicating information across cultures: Understanding how others work. The Pantenato Forum, 9. 1 Ekim 2005 tarihinde adresinden eriþildi. Anderson, I. G. (2004). Are you being served? Historians and the search for primary sources. Archivaria, 58, Arnold, M. (2004). The information seeking-habits of historians in libraries and archives. 1 Eylül 2005 tarihinde adresinden eriþildi. Bates, M. J. (1996). Learning about the information seeking of interdisciplinary scholars and students. Library Trends, 45, (2), Beattie, D. L. (1990). An archival user study: Researchers in the field of women s history. Archivaria, 29, Bernhaim, E. (1936). Tarih ilmine giriþ tarih metodu ve felsefesi. (M. Þ. Akkaya, Çev.). Ýstanbul: Devlet Basýmevi. Carr, E. H. (1980). Tarih nedir? (M. G. Gürtürk, Çev.). Ýstanbul: Birikim Yayýnlarý. Case, D. O. (1991a). Conceptional organization and retrieval of text by historians: The role of memory and metaphor. Journal of the American Society for Information Science, 49, (9), Ekim 2005 tarihinde Wiley Interscience veri tabanýndan eriþildi. Case, D. O. (1991b). The collection and use of information by some American historians: a study of motives and methods. Library Quarterly, 61, (1), Ekim 2005 tarihinde EBSCO host veri tabanýndan eriþildi. Case, D.O. (2002). Looking for information: A survey of research of information seeking, needs, and behaviour. Amsterdam; New York: Academic Press. Cole, C. (2000). Inducing expertise in history doctoral students via information retrieval design. Library Quarterly, 70, (1,) Ekim 2005 tarihinde EBSCO host veri tabanýndan eriþildi. Collingwood, R. G. (1990). Tarih tasarýmý ( K. Dinçer, Çev.). Ýstanbul: Ara Yayýncýlýk. Dalton M. S. ve Charnigo, L. (2004). Historians and their information sources. College and Research Libraries, 65, Delgadillo, R. ve Lynch, B. (1999). Future historians: their quest for information. College and Research Libraries, 60, (3), Duff, W. M. ve Johnson, C. A. (2003). Where is the list with all the names? Information-seeking behavior of genealogists: Users and archival research. American Archivist, 66, (1), Duff, W., Craig, B. ve Cherry, J. (2004a). Finding and using archival resources: A cross-canada survey of historians studying Canadian history. Archivaria, 58, Duff, W., Craig, B. ve Cherry, J. (2004b). Historians use of archival sources: Promises and pitfalls of the digital age. The Public Historian, 26, (2), Evans, R. J. (1999). Tarihin savunusu. (U. Kocabaþoðlu, Çev.). Ankara: Ýmge Kitabevi. Foster, A. ve Ford, N. (2003). Serendipity and information seeking: an empirical study. Journal of Documentation, 59, (3), Ekim 2005 tarihinde SweetsWise veri tabanýndan eriþildi. Gilmore, M. B. ve Case, D. O. (1992). Historians, books, computers and a library. Library Trends, 40, (4), Graham, S. R. (2002). Historians and electronic resources: Pattern and use. The Journal of the Association for History and Computing, 5, (2). 1 Ekim 2005 tarihinde adresinden eriþildi. Halkýn, L. E. (1989). Tarih tenkidinin unsurlarý. (B. Yediyýldýz, Çev.). Ankara: Türk Tarih Kurumu. Hernon, P. (1984). Information needs and gathering patterns of academic social scientist, with special emphasis given to historians and their use of U.S. Government publications. Government Information Quarterly, I, (4), Jones, C., Chapman, M. ve Woods, P.C. (1972). The Characteristics of the literature used by histo-

15 Tarihçilerin Bilgi Arama Davranýþlarý / Information Seeking Behaviours of Historians 43 rians. Journal of Librarianship, 4, (3), King, J. B. (1994). History research into the 21 st century. Reference Librarian, 47, Mahowald, T. T. (1995). The research needs of historians in Russian ans Slavic History: A citation analysis of the Russian Review Yayýmlanmamýþ yüksek lisans tezi, Kent State University, Ohio. 15 Temmuz 2005 tarihinde Eric veri tabanýndan eriþildi. Orbach, B. ( 1991). The view from researcher s desk: Historian s perceptions of research and repositories. American Archivist, 54, Rundell, W. (1968). Relations between historical researchers and custodians of source materials. College and Research Libraries, 29, (6), Speck, V. H. (2002). The Internet as the basis for collaborative research: How will it shift the research behaviour of historians. 1 Ekim 2005 tarihinde adresinden eriþildi. Steig, M. F. (1981). The information of needs of historians. College and Research Libraries, 42, Stevens, M. E. (1977). The Historians and archival finding aids. Georgia Archives. Winter, Straw, J. E. (1993). Cenvergence or divergence? A study of the information seeking behaviour of historians and political scientist. Yayýmlanmamýþ yüksek lisans tezi, Kent State University, Ohio. 15 Temmuz 2005 tarihinde Eric veri tabanýndan eriþildi. Talja, S. (2002). Information sharing in academic communities: Types and levels of collaboration in information seeking and use. New Rewiew of Information Behaviour Research, 3, Eylül 2005 tarihinde adresinden eriþildi. Talja, S. ve Maula, H. (2003). Reasons for the use and non-use of electronic journals and databases: a domain analytic study in forum scholarly disciplines. Journal of Documentation, 59, (6), Ekim 2005 tarihinde Sweets veri tabanýndan eriþildi. Thomson, D. (1983). Tarihin amacý (S. Özbaran, Çev.). Ýzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. Tibbo, H. R. (2002) Building and using cultural digital libraries: Primarily history: Historians and the search for primary source materials. The 2 nd ACM/IEEE CS konferansýnda sunulan bildiri. 1 Ekim 2005 tarihinde FTOKEN= adresinden eriþildi. Tibbo, H. R. (2003). Primarily history in America: How U. S. historians search for primary materials at the down of thew digital age. American Archivist, 66,(1), Tosh, J. (1997). Tarihin peþinde: Modern tarih çalýþmasýnda hedefler, yöntemler ve yeni doðrultular. (Ö. Arýkan, Çev.). Ýstanbul: Tarih Vakfý Yurt Yayýnlarý. Türkiye de öðretim elemanlarý. (2006). Ankara: Gazi Üniversitesi. Uçak, N. (1997) Bilim adamlarýnýn bilgi arama davranýþlarý ve bunlarý etkileyen nedenler. Yayýmlanmamýþ doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Uçak, N. ve Al, U. (2000). Ýnternet te bilgi arama davranýþlarý. Türk Kütüphaneciliði, 14, (3), Uçak, N. (2001). Kullanýcý araþtýrmalarýnýn sorunlarý. T. Fenerci ve O. Gürdal (Yay. Haz.) 21. Yüzyýla Girerken Enformasyon Olgusu : Ulusal sempozyum bildirileri, Nisan 2001 Hatay içinde (ss ). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneði. Uva, P. A. (1977). Information-gathering habits of academic historians: Report of the pilot Study. New York: State University of New York, Upstate Medical Center. 1 Eylül 2005 tarihinde Eric veri tabanýndan eriþildi. Wilson, T. D. (1994). Information needs and uses: Fifty years of progress? 1 Eylül 2005 tarihinde adresinden eriþildi. Yakel, E. (2002). Listening to users. Archival Issue, 26, (2), Ekim 2005 tarihinde OCLC Wilson Select Plus veri tabanýndan eriþildi.

16 44 Hakemli Yazýlar / Refereed Articles Hatice Gülþen Birinci Summary User studies have appeared in the field of information sciences starting from 1940s. Historians, on the other hand, have taken a place in user studies in 1970s. Within user studies, historians were place into social sciences and humanitarian studies disciplines. Research on historians can be classified into two categories: citation analysis and user studies. Early research on historians user behaviours have focused on their use of resources, libraries, and material types. The use of electronic resources has also become a research topic following the recent technological advances in information sciences. As a user category, historians utilize formal and informal channels at the same time, and have access to different sources through different channels. Books, journals, manuscripts and archive documents are the frequently used information sources. The use of resources in foreign languages is very limited. It has been observed that the use of retrospective resources is widespread among the historians and the use of primary resources is more common than the use of secondary resources. Microfilms and manuscripts are listed among the incommodious resources. Historians are inclined to set up a collection of their own and they use the information facilities extensively, but it is known that they do not adequately use the information services provided by these facilities. As a user category having difficulties in the use of technology, historians refer to electronic resources rarely when compared to other user groups. Historians limited use of database technology might relate to inadequacy of retrospective databases and limited access to full text resources. Historians prefer to publish their articles in printed versions of journals and also they cite to the printed version of the journal even if they use the electronic version of that journal. Historians have become the subject group of 26 research studies conducted between 1972 and Low response rates are the main problem in these studies.

Tarihçilerin Bilgi Gereksinimleri ve Bilgi Kullanımları *

Tarihçilerin Bilgi Gereksinimleri ve Bilgi Kullanımları * Tarihçilerin Bilgi Gereksinimleri ve Bilgi Kullanımları * Information Needs and Information Use of Historians 1 Hatice Gül en Birinci Bilkent Üniversitesi Halil nalcık Osmanlı Ara tırmaları Merkezi, 06800

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TARİH ALANINDAKİ KULLANICILARIN BİLGİ GEREKSİNİMLERİ VE BİLGİ KULLANIM ÖZELLİKLERİ

TARİH ALANINDAKİ KULLANICILARIN BİLGİ GEREKSİNİMLERİ VE BİLGİ KULLANIM ÖZELLİKLERİ Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı TARİH ALANINDAKİ KULLANICILARIN BİLGİ GEREKSİNİMLERİ VE BİLGİ KULLANIM ÖZELLİKLERİ Hatice Gülşen Birinci Yüksek Lisans

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

The Usage Analysis of Databases at Ankara University Digital Library

The Usage Analysis of Databases at Ankara University Digital Library Hakemli Yazýlar / Refereed Papers Türk Kütüphaneciliði 20, 4 (2006), 373-389 373 Ankara Üniversitesi Elektronik Kütüphanesi Veri Tabanlarýnýn Kullaným Analizi The Usage Analysis of Databases at Ankara

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ. Turkish Librarianship ISSN Eylül 2006 Cilt: 20 Sayý: 3

TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ. Turkish Librarianship ISSN Eylül 2006 Cilt: 20 Sayý: 3 TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ Turkish Librarianship ISSN 1300 0039 Eylül 2006 Cilt: 20 Sayý: 3 278 TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ Turkish Librarianship Üç ayda bir yayýmlanýr / Published quarterly ISSN 1300-0039 Dernek Adýna

Detaylı

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Yrd. Doç. Dr. Kemal TURHAN a, Neslihan KALAYCI b, Serbülent ÜNSAL b, Vildan KAYIKÇI

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU ONLİNE HİZMETLERİMİZ SÜRELİ YAYINLAR KOLEKSİYON DIŞI KAYNAKLAR ABONE VERİTABANLARIMIZ KÜTÜPHANE ANASAYFASI ARAŞTIRMA DANIŞMANI Veritabanları,

Detaylı

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.SINIF/. YARIYIL 2 3 YDİ0 YDF0 YDA0 ATA0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language) (English) Temel Yabancı Dil (Fransızca) (Basic Foreign Language) (French)

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kurumsal Bilgi Kaynaklarý ve Bilgi Yönetimi

Kurumsal Bilgi Kaynaklarý ve Bilgi Yönetimi Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007), 164-185 Kurumsal Bilgi Kaynaklarý ve Bilgi Yönetimi Institutional Knowledge Sources and Knowledge Management Fahrettin Özdemirci* ve Cengiz Aydýn** Öz Bilgi artan bir

Detaylı

Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme : Halk Kütüphaneleri Manisa Bölge Semineri Deðerlendirme Raporu

Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme : Halk Kütüphaneleri Manisa Bölge Semineri Deðerlendirme Raporu Görüþler / Opinion Paper Türk Kütüphaneciliði 20,2 (2006), 313-320 313 Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme : Halk Kütüphaneleri Manisa Bölge Semineri Deðerlendirme

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

DİSİPLİNLER ARASI TAM METİN ULAKBİM ABONELİK KİMYA VE İLGLİ ALANLAR BİBLİYOGRAFİK (ABSTRACT) DİSİPLİNLER ARASI İŞLETME TAM METİN ULAKBİM ABONELİK

DİSİPLİNLER ARASI TAM METİN ULAKBİM ABONELİK KİMYA VE İLGLİ ALANLAR BİBLİYOGRAFİK (ABSTRACT) DİSİPLİNLER ARASI İŞLETME TAM METİN ULAKBİM ABONELİK VERİ TABANI HAKKINDA KONU KAPSAMI FORMAT DURUMU Academic Search Complete 8.500'den fazla elektronik süreli yayına tam metin içerik sağlayan çok disiplinli akademik bir veri tabanıdır. Bu veri tabanı 12.500'den

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Atatürk Araþtýrma Merkezi Kütüphanesi

Atatürk Araþtýrma Merkezi Kütüphanesi Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 111-117 Atatürk Araþtýrma Merkezi Kütüphanesi Birsen Yanar * Kurumsal Misyon Atatürk Araþtýrma Merkezi (ATAM), Anayasa nýn 134. maddesi uyarýnca 2876 sayýlý kanunla Atatürk

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

E-Bülten. Bilgi Merkezi Araç Çubuğu nu (Toolbar) yükleyebilirsiniz. http://sdu.mylibrarytoolbar.com. Bilgi Merkezi Araç Çubuğu nun Avantajları

E-Bülten. Bilgi Merkezi Araç Çubuğu nu (Toolbar) yükleyebilirsiniz. http://sdu.mylibrarytoolbar.com. Bilgi Merkezi Araç Çubuğu nun Avantajları E-Bülten Temmuz 2007 Sayı: 2 Bu Sayıda Bilgi Merkezi Araç Çubuğu (Toolbar) Journal Citation Reports BMJ Online Journals 1 2 7 Bilgi Merkezi Araç Çubuğu nu (Toolbar) yükleyebilirsiniz. http://sdu.mylibrarytoolbar.com

Detaylı

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM BAHAR DÖNEMİ PROGRAMI

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM BAHAR DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ SINIF / II.YARIYIL in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? 3 YDİ 0 YDF 0 YDA 0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Fransızca) Temel Yabancı

Detaylı

Üniversite Kütüphaleri Web Sitelerinin Biçim ve Ýçerik Analizi: Türkiye'deki Uygulamaya Ýliþkin Bir Araþtýrma

Üniversite Kütüphaleri Web Sitelerinin Biçim ve Ýçerik Analizi: Türkiye'deki Uygulamaya Ýliþkin Bir Araþtýrma Hakemli Yazýlar / Refereed Papers Türk Kütüphaneciliði 20,2 (2006), 141-172 141 Üniversite Kütüphaleri Web Sitelerinin Biçim ve Ýçerik Analizi: Türkiye'deki Uygulamaya Ýliþkin Bir Araþtýrma Content and

Detaylı

Kurumsal Arşiv Yapılanmasında. Temel Adımlar:

Kurumsal Arşiv Yapılanmasında. Temel Adımlar: Kurumsal Arşiv Yapılanmasında Temel Adımlar: Ankos Kontrol Listesi ve El Kitabı Ankos AEKA (Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Çalışma Grubu) Bülent Karasözen, Cem Coşkun, İlkay Holt, Özlem Bayram Kurumsal

Detaylı

BUSINESS SOURCE PREMIER

BUSINESS SOURCE PREMIER BUSINESS SOURCE PREMIER ELEKTRONÝK TELÝF HAKLARI http://bll.epnet.com/html/terms.html KAPSAM Business Source Premier veritabaný iþletme, ekonomi, finans, muhasebe, maliye, uluslararasý iliþkiler ve ilgili

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ SINIF / I.YARIYIL in ön koşulu var mı? in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? YDİ 0 YDF 0 YDA 0 Temel Yabancı

Detaylı

Müze Kütüphaneleri ve Müze Bilgi Ortamýna Katkýlarý *

Müze Kütüphaneleri ve Müze Bilgi Ortamýna Katkýlarý * Türk Kütüphaneciliði 21, 3 (2007), 304-334 Müze Kütüphaneleri ve Müze Bilgi Ortamýna Katkýlarý * Museum Libraries and Their Contributions to Museum Information Environment R. Neslihan Mollaoðlu** Öz Müze

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÜNİBİLGİ. Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bülteni Nisan 2002 Sayı:8

ÜNİBİLGİ. Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bülteni Nisan 2002 Sayı:8 ÜNİBİLGİ Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bülteni Nisan 2002 Sayı:8 08 Üniversitemizin abone olduğu elektronik veri tabanlarını tanıtmaya devam ediyoruz. Amacımız veri tabanlarının

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI

SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 2, Yýl: 8, Aralýk 2008 SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI Türkan

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Ýskenderiye Kütüphanesi: Antik Dünyanýn Öðrenim Merkezi

Ýskenderiye Kütüphanesi: Antik Dünyanýn Öðrenim Merkezi Tanýtým - Deðerlendirme / Reviews Türk Kütüphaneciliði 20,1 (2006), 111-118 111 Ýskenderiye Kütüphanesi: Antik Dünyanýn Öðrenim Merkezi Roy MacLeod (Derleyen). Çev.: Elif Böke Ankara: Dost Kitabevi, 2006.

Detaylı

Hakemli Yazýlar / Refereed Papers

Hakemli Yazýlar / Refereed Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 4 (2007), 414-439 Hakemli Yazýlar / Refereed Papers Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaþýmlarý*

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Bilimsel Bilgiye Erişim. Yrd.Doç.Dr. Coşkun POLAT

Bilimsel Bilgiye Erişim. Yrd.Doç.Dr. Coşkun POLAT Bilimsel Bilgiye Erişim Yrd.Doç.Dr. Coşkun POLAT Plan Bilgi Kaynakları ve Türleri Bilgi Gereksinimin Belirlenmesi ve İfade Edilmesi, Bilginin Bulunması ve Elde Edilmesi Kütüphane Kullanımı Kitaplar Makaleler

Detaylı

Öðrenci ve Eðitimcilerin Hemþirelik Biliþimine Ýliþkin Tutum ve Yeterlikleri

Öðrenci ve Eðitimcilerin Hemþirelik Biliþimine Ýliþkin Tutum ve Yeterlikleri ve lerin Hemþirelik Biliþimine Ýliþkin Tutum ve Yeterlikleri Neþe ZAYÝM a, Arzu AKCAN b, Özlem METREÞ c Akdeniz Üniversitesi a Týp Fakültesi, Biyoistatistik ve Týp Biliþimi A.D., b Antalya Saðlýk YO, Halk

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Hekimlerin Saðlýk Hizmetlerinde Bilgisayar ve Bilgi Sistemlerinin Kullanýmýna Dair Görüþleri

Hekimlerin Saðlýk Hizmetlerinde Bilgisayar ve Bilgi Sistemlerinin Kullanýmýna Dair Görüþleri Hekimlerin Saðlýk Hizmetlerinde Bilgisayar ve Bilgi Sistemlerinin Kullanýmýna Dair Görüþleri Esra SÜMEN POLATLI a, Neþe ZAYÝM a, Kemal Hakan GÜLKESEN a, Osman SAKA a a Akdeniz Üniversitesi, Týp Fakültesi,

Detaylı

KAYNAKÇA. Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının

KAYNAKÇA. Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının KAYNAKÇA Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının Kaynaştırılmasının Öğrenci Başarı ve Tutumlarına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Vehbi Koç ve Ankara Araþtýrmalarý Merkezi (VEKAM) Kütüphanesi

Vehbi Koç ve Ankara Araþtýrmalarý Merkezi (VEKAM) Kütüphanesi Türk Kütüphaneciliði 21, 3 (2007), 390-393 Vehbi Koç ve Ankara Araþtýrmalarý Merkezi (VEKAM) Kütüphanesi Alev Arslan* Kent kütüphanesi, ihtisas kütüphanesi niteliði taþýr. Kent kütüphanesi; sosyal, kültürel,

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Sosyal Bilgiler Alaný Öðretmen Adaylarýnýn Okul Uygulamalarýna Yönelik Görüþleri Üzerine Nitel Bir Araþtýrma

Sosyal Bilgiler Alaný Öðretmen Adaylarýnýn Okul Uygulamalarýna Yönelik Görüþleri Üzerine Nitel Bir Araþtýrma Sosyal Bilgiler Alaný Öðretmen Adaylarýnýn Okul Uygulamalarýna Yönelik Görüþleri Üzerine Nitel Bir Araþtýrma Ýsmail GÜVEN * Özet Bu niteliksel çalýþmanýn amacý sosyal bilgiler alaný öðretmen adaylarýnýn

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Haberler / News. Dizin / Index

Haberler / News. Dizin / Index Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007), 249-255 Dizin / Index 43. Kütüphane Haftasý Kutlandý Kütüphane Haftasý'nda Ödüllü Poster Oturumu Baþkentin En Büyük Kitap Fuarý Ulusal Bilgi Merkezlerimiz TKD Milli Kütüphaneler

Detaylı

DİZİN BİLGİ DÜNYASI, 2010, 11 (2)

DİZİN BİLGİ DÜNYASI, 2010, 11 (2) DİZİN Açık erişim Akbolat, Mahmut Sistemleri : Al, Umut Bilgibilim Alanında Kendine Atıf : 349-364 Arşivcilik Belge yönetimi Belge Yönetiminde Yeni Fırsatlar : 290-331 Bibliyometri 332-348 Bilgibilim Alanında

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 1(2007) 55-61 Endonezya da Kütüphanecilik ve Endonezya Milli Kütüphanesi * Hüseyin Odabaþ ** ve Coþkun Polat *** Öz Endonezya da kütüphaneciliðin kurumsallaþma süreci geçtiðimiz

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007) 218-229 Görüþler / Opinion Papers Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arþivler* Fahrettin Özdemirci** Öz Bu çalýþmada, üniversitelerde yazýþma, dosyalama, arþiv, vb. iþlemlerinin,

Detaylı

Bilimsel Bilgiye Erişim

Bilimsel Bilgiye Erişim Bilimsel Bilgiye Erişim Yrd.Doç.Dr. Coşkun POLAT Plan Bilgi Kaynakları ve Türleri Bilgi Gereksinimin Belirlenmesi ve İfade Edilmesi, Bilginin Bulunması ve Elde Edilmesi Kütüphane Kullanımı Kitaplar Makaleler

Detaylı

ÝLKÖÐRETÝM OKULLARI BÝRÝNCÝ SINIF ÖÐRENCÝLERÝNÝN ÝLKOKUMA VE YAZMA ÖÐRETÝMÝNE HAZIRLIK DÜZEYLERÝ

ÝLKÖÐRETÝM OKULLARI BÝRÝNCÝ SINIF ÖÐRENCÝLERÝNÝN ÝLKOKUMA VE YAZMA ÖÐRETÝMÝNE HAZIRLIK DÜZEYLERÝ Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 ÝLKÖÐRETÝM OKULLARI BÝRÝNCÝ SINIF ÖÐRENCÝLERÝNÝN ÝLKOKUMA VE YAZMA ÖÐRETÝMÝNE HAZIRLIK DÜZEYLERÝ Süleyman

Detaylı

Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet

Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet Damla YILDIRIM, Selin METÝN Ýzmir Ekonomi Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet Literatürde öðrenciler üzerinde yapýlan çalýþmalar cinsiyete göre ileriye dönük mesleki algýlarý

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

SDÜ Bilgi Merkezi Avrupa nın 29 Kütüphanesi Arasında

SDÜ Bilgi Merkezi Avrupa nın 29 Kütüphanesi Arasında E-Bülten Haziran 2008 Sayı: 5 SDÜ Bilgi Merkezi Avrupa nın 29 Kütüphanesi Arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Prof. Dr. Hasan GÜRBÜZ Bilgi Merkezi LIBER (The Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : ERSİN ŞAHİN Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : ERKEK Tel : 555 483 44 63 İş Tel : 294 22 46 Posta Adresi

Detaylı

Bir Disiplin Olarak Kütüphanecilik

Bir Disiplin Olarak Kütüphanecilik Türk Kütüphaneciliði 21, 4 (2007) 494-501 Bir Disiplin Olarak Kütüphanecilik Giriþ Bilgi Toplumu diye adlandýrdýðýmýz 21. yüzyýlda hiç kuþkusuz "bilgi" giderek daha fazla önem kazanmaktadýr. Bilgisayar

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Türkiye'de evli erkeklerin aile planlamasý yöntemlerini kullanmalarýný etkileyen faktörler

Türkiye'de evli erkeklerin aile planlamasý yöntemlerini kullanmalarýný etkileyen faktörler Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 63-69 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA Türkiye'de evli erkeklerin aile planlamasý yöntemlerini kullanmalarýný etkileyen faktörler Levent Akýn (*), Nilüfer Özaydýn

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KONSORSİYUMU. ÜNAK Yönetim Kurulu Başkanı. 19 Mayıs Üniversitesi 11 Ekim 2002 Samsun

KONSORSİYUMU. ÜNAK Yönetim Kurulu Başkanı. 19 Mayıs Üniversitesi 11 Ekim 2002 Samsun ÜNAK /CULNOC KONSORSİYUMU Adile Günden ÜNAK Yönetim Kurulu Başkanı gunden@hacettepe.edu.tredu tr Ü i i i 19 Mayıs Üniversitesi 11 Ekim 2002 Samsun OCLC? 1967 yılında Ohio College Library Center adı ile

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

DİZİN. Dizin / Index BİLGİ DÜNYASI, 2009, 10 (2) Akfındık, Songül GENÇ ÜNAK Grubu : Al, Umut Bilimsel İletişimin Zamana Göre Değişimi : 1-22

DİZİN. Dizin / Index BİLGİ DÜNYASI, 2009, 10 (2) Akfındık, Songül GENÇ ÜNAK Grubu : Al, Umut Bilimsel İletişimin Zamana Göre Değişimi : 1-22 Dizin / Index BİLGİ DÜNYASI, 2009, 10 (2) DİZİN Akfındık, Songül GENÇ ÜNAK Grubu : 95-99 Al, Umut Arıkan, Aykut Aslan, Sema (t) atıf analizi Avrupa Avrupa Dokümantasyon Merkezi Avrupa Hukuku Araştırma

Detaylı

KÜTÜPHANE KAYNAKLARININ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 1. SINIF PSY113 RESEARCH METHODS 5 EKİM 2011 HALE UYSAL

KÜTÜPHANE KAYNAKLARININ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 1. SINIF PSY113 RESEARCH METHODS 5 EKİM 2011 HALE UYSAL KÜTÜPHANE KAYNAKLARININ ETKİN KULLANIMI PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 1. SINIF PSY113 RESEARCH METHODS 5 EKİM 2011 HALE UYSAL 1 SUNUM İÇERİĞİ Katalog Taraması Basılı Kaynaklara Erişimş Elektronik Kaynaklara Erişim

Detaylı

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks TRAKSÝYONER AKÜ GRUPLARI TRACTION BATTERY GROUPS E N E N E N U Z U N Ö M Ü R the Longest Life Y Ü K S E K P E R F O R M A N S the Highest Performance E K O N O M Ý K Ç Ö Z Ü M L E R Ý Ç Ý N the Most Economical

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Örgüt geliþtirme, örgütü iyileþtirme stratejilerinin hepsini kapsayacak kadar geniþ bir

Örgüt geliþtirme, örgütü iyileþtirme stratejilerinin hepsini kapsayacak kadar geniþ bir NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Ýnternet teknoloji ve iletiþim

Ýnternet teknoloji ve iletiþim citation Vardi, Recep. Authenticity of the information at the Internet regarding to religion Journal of Faculty of Theology of Bozok University. 3,3 (2013/3), pp. 79-87. İnternette yer alan dini içerikli

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

Türkiye Kütüphanecilik ve Bilgibilim Literatüründe Ortak Yazarlık Üzerine Bir Çalışma

Türkiye Kütüphanecilik ve Bilgibilim Literatüründe Ortak Yazarlık Üzerine Bir Çalışma Türkiye Kütüphanecilik ve Bilgibilim Literatüründe Ortak Yazarlık Üzerine Bir Çalışma S. Cihan Doğan Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri scdogan@hacettepe.edu.tr Güleda Doğan ve Zehra Taşkın Bilgi ve

Detaylı

Üniversite Öðrencileri Güvenli Cinselliði Nasýl Algýlýyor? How Do The University Students Perceive Safer Sex?

Üniversite Öðrencileri Güvenli Cinselliði Nasýl Algýlýyor? How Do The University Students Perceive Safer Sex? Üniversite Öðrencileri Güvenli Cinselliði Nasýl Algýlýyor? How Do The University Students Perceive Safer Sex? Dr. Didem Ateþ*, Dr. Aktan Karahan**, Dr. Tuðrul Erbaydar*** Özet Bu çalýþma gençlerin güvenli

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı