HP le Eksiksiz Çözüm çin BBS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HP le Eksiksiz Çözüm çin BBS"

Transkript

1 HP le Eksiksiz Çözüm çin BBS

2 ENKA Teknik Bilgi fllem Sorumlusu Ufuk Taflp nar; Kullan c memnuniyeti, dolay s yla da performans art fl sa lad k. Bilgi iflleme gelen problemler azald. Bu sayede daha verimli alanlarda zaman m z de erlendiriyoruz. HEDEF Cihazlarda ç kabilecek sorunlar minimize etmek Ç kacak sorunlar önceden haber alarak olas ani kesintiyi önlemek H zl müdahale ve çözüm sa lamak Kullan c memnuniyeti ve performans art fl sa lamak Enerji ve yer tasarrufu sa lamak Sunucular n kolay yönetilmesi YAKLAfiIM Bilgi ifllem altyap s için ihtiyaç duyulan teknoloji çözümü sa land. Sat fl öncesi ve sonras BBS iflbirli i ile ENKA Teknik'in yap s na uygun, en verimli konfigürasyon ç kar ld. Sistemin kurulufl aflamas nda etkin destek al nd. TEKNOLOJ K AVANTAJLAR Proliant sunucularda, donan m parçalar ndaki ar zalar önceden bildiren sistemlerin mevcut olmas Tüm parçalar n birbirleriyle uyumlu ve test edilmifl olmas Tek noktadan tüm sunuculara ait bilgilerin ayr nt l olarak toplan p raporlanabilmesi Sunucular n uzaktan da etkin bir flekilde yönetilebilmesi Proliant sunucular n dünyadaki yayg n kullan m nedeniyle, sorunlara ortak veritabanlar sayesinde çok daha çabuk çözüm bulunabilmesi FAYDA ENKA Teknik sisteminin sorunsuz, stabil ve performansl çal flmas ile veri merkezinden en yüksek verimi almaya bafllad. Bilgi ifllem sebepli sorunlar n azalmas performans art fl sa lad. Sunucu kaynakl sorunlar en aza indirildi ve süreleri k salt ld. Sunucu yönetiminde zaman ve iflgücü aç s ndan tasarruf sa land. Tüm sorunlarda tek noktadan destek al m na baflland.

3 Ürün temini öncesi araflt rma aflamas nda Bilgi Birikim Sistemleri'nden ald m z etkin destek ile karfl l kl konuflarak ihtiyaç duydu umuz ve yap m za en uygun konfigürasyonu ç kartt k. Sat fl öncesi ve sonras nda her an, her konuda bizimle ilgilenen BBS iflbirli i ile HP ürünlerini temin ettik ve kurulumunu gerçeklefltirdik. Böylece sistemi daha stabil hale getirdik. Enerji ve yer tasarrufu sa lad k. Kullan c memnuniyeti, dolay s yla da performans art fl sa lad k. Bilgi iflleme gelen problemler azald. Bu sayede daha verimli alanlarda zaman m z de erlendiriyoruz. 26 y ld r bu ifli yap yorum. Özellikle 50 makine ve üstü çal flan firmalarda bence bir bilgi sisteminin sorunsuz, stabil ve performansl çal flmas, bunu temin ederken harcad n z paradan çok daha önemlidir. Server temin edilecekse, sorunsuz bir donan m getirilmelidir ki sadece ben de il, sistemi kullanan herkes bundan faydalanabilsin. Bunu sa lamak için de alan nda profesyonel firmalar ve çözüm ortaklar yla çal fl yoruz. Bu yüzden Bilgi Birikim Sistemleri ni ve HP'yi tercih ettik. Bugün bilgi ifllem amac yla kullan lan ürünlerin %80'i HP ürünlerinden olufluyor. ENKA Teknik sistem odas nda, yedekleme ünitelerinde, çizici, mürekkep püskürtmeli yaz c lar, LAN switch'ler ve sunucularda, cihazlar n sorunsuz çal flmas ndan memnun olarak HP'yi tercih ediyor. Herhangi bir sorun yaflanmas durumunda h zl müdahale ve çözüm sa lanmas da, sistemi ayakta tutarken ENKA Teknik'e büyük kolayl k sa l yor. ENKA Teknik entegre tesis mühendisli i, sat n alma ve flantiye hizmetleri, tesis iflletme ve bak m alanlar nda yurt içinde ve d fl nda en uygun çözümleri üreten lider bir kurulufltur y l nda kurulan flirket, ENKA GRUBU'nun tüm bilgi birikimini ve de erlerini yans tmakta; güvenilir, ilkeli ve müflteri odakl kurum kültürüyle tüm müflterileri için de er yaratmaktad r. 20 y l aflan deneyimi ile ENKA Teknik, malzeme tafl ma ve depolama sistemleri, yard mc tesisler, su ar tma ve çevre mühendisli i alanlar nda çözüm üretir. Anahtar teslimi hizmet verdi i kurulufllar n genifl anlaml mühendislik ve iflletmelerinde çözüm üreten uzun vadeli bir çözüm orta d r. ENKA Teknik'in veri merkezinin HP Proliant sunucular nda DNS, WINS, Active Directory ve Enhanced Policy Orchestrator, Lotus Domino (64-bit) ile lisans yönetim ve inflaat yönetim, SmartPlant modelleme, 3D tasar m ve processing uygulama yaz l mlar ve dosya hizmetleri programlar yla toplamda yaklafl k 3.5 TB'l k veri iflleniyor. Tüm bu sunucular n yedekleri 3 adet LTO teyp sürücüsü arac l yla data kartufllar na al n yor. ENKA Teknik gelecek projelerde sistemini HP Procurve ailesinin switch ürünleriyle güçlendirmeyi planl yor. ENKA Teknik bilgi ifllem ihtiyaçlar için HP kullanmaya bafllamadan önce, çal flanlar n flahsi gayretiyle, toplama makinelerle ve piyasa mallar yla çal flmalar n sürdürüyordu.

4 Okan Üniversitesi Bilgi fllem Müdürü Celil Çakmak; Fibre Channel veri depolama a ile yüksek miktarda veri kullanan uygulamalar m z tafl yan sunucular n verilerini ortak alanda yönetip geniflletebiliyoruz. Yedeklerimizi de daha rahat ve tek noktadan yönetiyoruz. HEDEF Sa lam ve stabil bir bilgi ifllem altyap s oluflturmak Verilere sunucu üzerinde eriflerek a lardaki veri ak fl n minimize etmek Veri depolaman n merkezilefltirilmesi ve yedeklemenin otomatiklefltirilmesi Sunuculara eriflimi kolaylaflt rmak ve h zland rmak Yaz l ç kt al fllar n pratiklefltirmek ve h zland rmak Küçük hacimli ürün kullan m yla masalarda yer kazanmak YAKLAfiIM Tüm ürünler için tek noktadan destek alabilmek Uzman ifl orta ile çal flmak BT Yönetimi ni otomatize edebilmek ve daha az iflgücüyle yönetebilmek TEKNOLOJ K AVANTAJLAR nce istemci ürünlerinde çeflitlilik sa lanmas PC ürünleri konusunda en yayg n deste e sahip olunmas Endüstri standard sunucularda dünya liderli i ve her türlü ayr nt n n düflünülmüfl olmas Tüm sistemlerde merkezi kolay yönetim Yüksek bask ve mürekkep kalitesi FAYDA HP ve ifl orta Bilgi Birikim Sistemleri ile ifl birli i yaparak, 7x24 destek sa lan yor. Sistem yükseltmeleri ve parça de iflimi rahatl kla yap labiliyor. Özel kapasite gerektiren sistemlere HP ürünleriyle çözüm bulunuyor.

5 Uygulama konusunda yeniyiz ama ürünler devreye al nd ktan sonra sistemimiz gözle görülür flekilde iyileflti. PC'leri kullan c lar n günlük iflleri ve laboratuarda e itim amaçl kullan yoruz. Okul içinde yaz c lar n %80'ini a a ba l olarak kullan yoruz. Fibre Channel veri depolama a ile de yüksek miktarda veri kullanan uygulamalar m z tafl yan sunucular n verilerini ortak alanda yönetip geniflletebiliyoruz. Yedeklerimizi de daha rahat ve tek noktadan yönetiyoruz. Sistem iyilefltirme ve kaynaklar n do ru yat r mla kullan lmas aç s ndan HP ve Gold Preferred fl Orta Bilgi Birikim Sistemleri ile ifl birli i yaparak 7x24 destek sa lad k. Sunucu tabanl merkezi yap lanma sa land. Kullan c say s artt kça mevcut yap ya yeni ürünler ekledik. Güzel Sanatlar Fakültesi nin yüksek grafik ifllemi gerektiren sistemlere ihtiyac oldu unda bunu da HP Workstation xw6600 ürünleriyle karfl lad k. Hasanpafla Meslek Yüksek Okulu kurulunca toplamda 105 adet desktop PC, 18 adet notebook PC, 11 a a ba l yaz c, 27 workstation ve 4 adet server, 1 adet tape otomatik yedekleme ünitesi ald k. leriye dönük projelerde ve ürün temininde de yine HP ile iflbirli ini sürdürmeyi düflünüyoruz. tan makta, teori ile pratik aras nda iliflki kurarak bilgi ve becerilerini art rman n yan s ra motivasyon da kazanmaktad rlar. fl Yaflam na Haz rl k Program n baflar yla tamamlayan ö rencilere kat l m belgesi verilmekte ve mezun olduklar nda diplomalar na ifl tecrübesine iliflkin sertifikalar da eklenmektedir. Türkiye'nin en genç ve dinamik üniversitelerinden Okan Üniversitesi, Okan Kültür, E itim ve Spor Vakf taraf ndan resmi olarak 1999 y l nda kurulmufl, e itim-ö retime ise akademik y l nda bafllam flt r. H zla büyüyen üniversite, ö retim y l ndan itibaren yeni ve modern Akf rat Kampüsü'ne yerleflmifltir. " fl Yaflam na En Yak n Üniversite" slogan yla hareket eden Okan Üniversitesi, alanlar nda uzman akademik kadrosuyla, e itime ça dafl yaklafl m yla, birinci s n ftan itibaren ö rencilerini ifl yaflam na haz rlayan, uygulamaya dönük çal flmalar yla teori ve prati i bir araya getirmektedir. E itim ile ifl dünyas aras nda köprü oluflturmay hedefleyen Okan Üniversitesi, ö rencilerinin birinci s n ftan bafllayarak fl Yaflam na Haz rl k Program kapsam nda iflletmelerde görev almalar n sa lamaktad r. Böylece ö renciler ifl yaflam n Okan Üniversitesi bilgi ifllem ihtiyaçlar n genel olarak HP'den karfl lamaktad r. Sunucu olarak Proliant DL ve ML Serisi, bu sunuculara eriflen PC'lerde ise dx 2390, dx2300, dc7100 ultra-slim masaüstü ve t5000 gibi ince istemciler kullan l yor. lk projede al nan HP ürünleri yaklafl k 5 y ldan beri sorunsuz çal fl yor. Okan Üniversitesi, cihazlar n sa lam ve stabil oluflu, HP taraf nda destek s k nt s yaflanmamas ve marka kalitesine güven duymas sebebiyle HP'yi tercih ediyor. Herhangi bir ar za an nda sorunsuzca destek al n p, sistemlerde yükseltme veya parça de iflimini rahatl kla yap labiliyor. lk olarak dc7100 Ultra-slim Desktop ile bafllayan, süreç sonras bu ürününden memnun kalan Okan Üniversitesi; 'Kasa mimarisi gere i içinde 1 tane vida dahi olmadan her türlü parçay plug and play olarak rahatl kla çal flt rabiliyoruz.' diyor. Okan Üniversitesi; network yönetimi, backup yönetimi, güvenlik yönetimi, web server, mail server, muhasebe sistemi, ö renci otomasyon sistemi gibi kritik önem tafl yan sistemlerde HP sunucular kullan yor. Bu uygulamalarda PC yerine sunucu tabanl cihazlar n kullan lmas sistemi daha h zl, stabil ve sorunsuz hale getiriyor.

6 Onur Air Bilgi fllem Müdürü Can Azun; Onur Air, hizmet kalitesi, uçufl emniyeti ve e itime verdi i önem ile faaliyet gösterdi i tüm pazarlarda ilklere imza atarak ve Türk Sivil Havac l 'n n lider kuruluflu olmak vizyonundan hareket ederek, HP ile iflbirli ini ileriye dönük projelerle de devam ettirmeyi planl yor. HEDEF Sa lam ve stabil bir bilgi ifllem altyap s oluflturmak Sunucular n tamam nda yüksek kalite sa lamak PC'lerde standardizasyona gitmek YAKLAfiIM Masa üstü ve tafl nabilir bilgisayarlarda 600 adedi geçkin kullan c s için HP'nin kurumsal ürünleri tercih edildi. Teknolojik olarak önde bir marka olan, genifl servis a ile problemlere h zl müdahale edebilen HP ve ifl orta BBS'den destek al nd. TEKNOLOJ K AVANTAJLAR PC ürünleri konusunda en yayg n deste e sahip olunmas Endüstri standard sunucularda dünya liderli i ve her türlü ayr nt n n düflünülmüfl olmas Tüm sistemlerde merkezi kolay yönetim FAYDA Onur Air, HP'nin di er markalara göre sundu u ek hizmetler ile en pratik çözüme sahip oldu. BBS, ürün sa lay c l ve dan flmanl n n yan s ra Onur Air'in IT kadrolar na destek olarak bak m anlaflmalar ile y l boyu Onur Air'e hizmet veriyor. Onur Air BT donan mlar konusunda tek noktadan destek al yor.

7 HP 'yi di er markalara göre sundu u ek hizmetler sebebiyle tercih ediyoruz. Özellikle HP'nin teknolojik olarak önde bir marka olmas, genifl servis a ile problemlere h zl müdahale edebilmesi bizim için önemli. Firmam z n ihtiyaç duyaca en uygun ürünü, en uygun fiyata Bilgi Birikim Sistemleri arac l yla sa layarak ileriye dönük çal flmalar m za devam ediyoruz. Genifl servis a olmas ndan dolay pratik çözümler edinme ve direkt müflteri temsilcisine ulafl p, problem çözebilme süreci de daha h zl oluyor. Onur Air kuruluflundan bu yana HP ile olan iflbirli ini Bilgi Birikim Sistemleri arac l yla yürütüyor. BBS, ürün sa lay c l ve çözüm dan flmanl n n yan s ra Onur Air'in IT kadrolar na destek olarak bak m anlaflmalar ile y l boyu Onur Air'e hizmet veriyor. HP'nin kaliteli müflteri yönetimi ve stokta genifl bir ürün yelpazesine sahip olmas, Onur Air'in istenen ürünü çok k sa sürede temin edilebilmesini sa l yor. HP ve ifl orta Bilgi Birikim Sistemleri, al m n boyutuna bakmaks z n Onur Air'in samimiyetine inanarak ayn indirim politikas na devam ediyor. 7x24 Hizmet çal flma prensibiyle çal flan dahili ekibi ve Bilgi Birikim Sistemleri'nden ald destek ile müflteri memnuniyeti, dakik operasyon, sürekli iyilefltirme, ekonomi standardizasyonu gibi hedeflere ulaflmay amaç edinen Onur Air, bilgi ifllem altyap s ndaki tüm donan m HP'den temin ediyor. Onur Air, hizmet kalitesi, uçufl emniyeti ve e itime verdi i önem ile faaliyet gösterdi i tüm pazarlarda ilklere imza atarak ve Türk Sivil Havac l 'n n lider kuruluflu olmak vizyonundan hareket ederek, HP ile iflbirli ini ileriye dönük projelerle de devam ettirmeyi planl yor y l nda bilgi ifllem konusunda yap lanmaya çal flan Onur Air, gerek yaz l m, gerek donan m, gerekse altyap yat r mlar yapmaya bafllad. Bu tarihte Onur Air'de Bilgi fllem Müdürü olarak çal flmaya bafllayan Can Azun, sunucu ve PC altyap s n HP ile yeniledi senesinde iç hatlar tarifeli uçufllara bafllayan Onur Air, yeniden bir yap lanmayla tüm sunucu ve PC'lerini HP ile geniflleterek yeniledi. Web hosting'ini kendi bünyesinde bar nd ran Onur Air, iç hatlar, bilet sat fl ve rezervasyon sistemlerinde gereksinim duydu u LAN switch'ten sunucusuna kadar tüm donan m n HP ile büyüterek, müflterisine daha kaliteli ve kesintisiz hizmet yolu açt. Müflteri memnuniyeti devam etti i için bu süreç içinde baflka marka kullanmaya ihtiyaç duyulmad. 25 Uçakl k filosu ve 5712 koltuk kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük ve ilk özel havayolu flirketi olan Onur Air 1992 y l ndan bu tarafa uluslararas, 2003 y l ndan bu tarafa da tarifeli iç hat uçufllar ile havac l k sektöründe hizmet vermektedir. Onur Air havayolu tafl mac l nda s ras ile uçufl emniyeti, uçufl güvenli i, zaman nda operasyon ve uygun fiyatl uçufl politikas n ilke edinerek, çal flmalar n bu do rultuda sürdürmektedir.14 Nisan 1992'de kurulan Onur Air, ilk uçuflunu 14 May s 1992'de A-320 tipi uçakla Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti Ercan Havaliman 'na gerçeklefltirmifltir. Onur Air kurumsal politikas gere i masaüstü ve tafl nabilir bilgisayarlarda 600'den fazla kullan c s için HP'nin kurumsal ürünlerini tercih ediyor. Onur Air'in Türkiye ve yurtd fl ndaki tüm biliflim a lar n n omurgas ve yönetimi HP markal cihazlardan olufluyor ve çevre birimlerinde de (scanner, printer) HP ürünlerini kullan yor. Tüm Türkiye ve yurtd fl a lar nda domain controller, veritaban, e-posta, web, dosya ve firewall ifllevlerini yerine getiren 60'tan fazla HP sunucusu mevcut.

8 Sika Bilgi fllem Müdürü Mehmet Bergin; BBS iflbirli iyle gelifltirdi imiz bilgi ifllem altyap s sayesinde sunucu performans nda öngörülenin ötesinde bir art fl sa lad k. HEDEF Fiziksel sunucu say s n azaltmak Yedeklemeyi basitlefltirmek Sistem büyümesini kolaylaflt rmak ve maliyetini düflürmek Verileri ortak bir noktadan daha kolay yönetmek YAKLAfiIM Sunucu konsolidasyonu Veri depolama konsolidasyonu Sanallaflt rma Yedekleme otomasyonu TEKNOLOJ K AVANTAJLAR HP'nin blade flasisi rakiplerinden çok daha fazla say da sunucu yuvas bar nd rmas. HP blade sunucularda lokal hot-swap disk kullan m herhangi bir ar za durumunda sunucuyu kapatmay gerektirmemesi. Fibre channel ba lant l SAS diskli merkezi veri depolama sistemi düflük maliyetle, yüksek performansl ba lant sa lamas. Blade flasisi içinden tape ba lant s, blade d fl sunucu gereksinimini ortadan kald rmas. VCB sayesinde yedekler LAN yerine SAN üzerinden al nmas. FAYDA Sika, BBS iflbirli iyle gelifltirdi i bilgi ifllem altyap s sayesinde sunucu performans nda öngörülenin ötesinde bir art fl sa lad. Sunucular için kullan lan hacim, alan, elektrik tüketimi ve gerekli klima gücünde net tasarruf sa land. Yedekleme süreleri belirgin derecede k sald. Yeni bir sunucu kurma süresi çok k salt ld ve fiziksel sunucu ihtiyac ortadan kald r ld. Sunucu donan m yükseltmeleri s ras nda sunucular n kesintisiz çal flmas sa land. Sat n al nan donan m n tüm kaynaklar etkin flekilde kullan lmaya bafllad. Tüm sunucular n tek noktadan ve kolay bir flekilde yönetimi sa land. Sistem yönetimi için gerekli ifl gücü süresi ve maliyeti minimize edildi.

9 BBS iflbirli iyle gelifltirdi imiz bilgi ifllem altyap s sayesinde sunucu performans nda öngörülenin ötesinde bir art fl sa lad k. BBS'nin uygulad bu çözüm, Sika bünyesinde bir ilk oldu undan Sika Türkiye'nin dünyan n çeflitli ülkelerindeki Sika'lar taraf ndan örnek al naca n düflünüyorum. Bölge ülkelerinden Azerbaycan ve Kazakistan' n CRM proje sunucular için hosting hizmeti sa lamay düflünüyoruz. Yak n dönemde var olan sisteme yeni güncellemeler ve ekler yapmay ve HP ile çal flmaya devam etmeyi planl yoruz. standard olan HP'ye yöneldi. Sika Grubu'nun tafl nabilir ve masaüstü bilgisayarlar, yaz c lar, a cihazlar ve sunuculardan oluflan tüm IT sistemlerinde HP ürünleri kullan lmaktad r. Sika, bilgi ifllem merkezi dönüflümünü Veri Merkezi Çözümleri fl Orta Bilgi Birikim Sistemleri'nin deste iyle gerçeklefltirdi. Bu dönüflümle, birçok fiziksel sunucu sanallaflt r larak daha az say da fiziksel sunucuda topland. Fiziksel sunucular da blade format nda seçilerek, sunucular için kullan lacak yer, enerji, s kayb aç s ndan tasarruf sa land. Veri depolama ve yedekleme merkezilefltirilmesiyle de yönetimde maliyet ve iflgücü tasarrufu sa land. Sika Yap Kimyasallar A. fi., 1910 y l nda sviçre'de kurulmufl, dünya çap ndaki üretim ve sat fl a yla yap ve endüstri kollar nda, özel kimyasallar konusunda faaliyet gösteren global bir gruptur.70 ülkedeki civar ndaki çal flan sayesinde müflterileriyle yak n temas kurabilen yap s, kalite politikalar, çevre ve ifl güvenli i konular ndaki hassasiyetiyle, faaliyette bulundu u tüm pazarlarda lider konumdad r. Sika Grubu, 70 ülkede toplam 80 kadar üretim ve pazarlama flirketi bulunan bir dünya flirketidir. Özel kimyasallar üzerine faaliyet gösteren Sika, ifl faaliyetlerini iki bölüme ay rm flt r; Yap Bölümü ve Endüstri Bölümü. Bu iki bölüm aras nda teknik aç dan s k bir iliflki bulunmakla birlikte, bu iki ifl alan n n ticari aç dan farkl pazarlara hitap etmesi, Sika'n n ekonomik dalgalanmalara karfl zaaflar n azalt rken iki bölümün teknolojik olarak ortak noktalara dayanmas ; AR&GE, sat n alma ve üretim alanlar nda ölçek ekonomisini mümkün k lmaktad r. Bilgi ifllem altyap s ndaki mevcut sunucu park n n acil olarak yenilenmesi gerekince, Sika Yap Kimyasallar global donan m Sika, sunucu sanallaflt rmas nda VMware Virtual Infrastructure 3.5 Enterprise Edition yaz l m altyap s kullanarak, daha önce hepsi ayr fiziksel sunucularda çal flan a güvenli i, dosya, doküman yönetimi, veritaban, ERP ve terminal servisleri uygulamalar, çok az say da fiziksel sunucu üzerinde sanal sunucu olarak çal flt r ld. Donan m altyap s n n kalbinde, HP'nin 10U kabinet yüksekli ine ra men 16 adet hot-swap diskli blade sunucu bar nd rma olana na sahip olan ProLiant BladeSystem c-class 7000 flasisi içinde son jenerasyon 4- çekirdekli ifllemcili blade sunucular bulunuyor. Bu sunucular flasi içindeki blade LAN ve SAN switch'ler arac l yla ortamdaki yerel a a ve veri depolama a na ba lan yorlar. Online veri depolaman n merkezinde ise HP'nin 4 Gbps FC ba lant l ve 28 adet 3 Gbps SAS diskli yeni MSA2012 Fibre channel SAN disk sistemi var. Bu yeni altyap, ayn zamanda VMware Consolidated Backup (VCB) özelli i sayesinde, sanal sunucular n HP MSA2012 disk sisteminde tutulan verilerinin HP LTO teyp ünitesine yerel a yerine veri depolama a üzerinden çok daha h zl ve online olarak aktar lmas n sa lad.

10 Uni-Mar Bilgi fllem Sorumlusu lter Fen; Uni-Mar da sistem düzenlemesi ile ilgili proje sonland nda, yüksek çal flabilirlik, 7x24 kesintisiz hizmet, esneklik, ölçeklenebilirlik, kolay yönetim ve kapasite art r m sa lad k. HEDEF Mevcut bilgi ifllem sisteminin güncellemesi ve sistem kapasitesinin artt r lmas Sistem büyümesini kolaylaflt rmak ve maliyetini düflürmek Verileri ortak bir noktadan daha kolay yönetmek Ek sunucular için ek hacim kullanmamak Sunucular için kullan lacak ortak veri alan na yedekli ve kesintisiz olarak ulaflmak YAKLAfiIM Uni-Mar' n HP ile ba lant s Datacenter Solutions Partner olarak, Bilgi Birikim Sistemleri taraf ndan sa land. Sat fl öncesi ve sat fl sonras sorunsuz hizmet al nabilecek marka olan HP ve ifl orta BBS tercih edildi. Sunucu konsolidasyonu Veri depolama konsolidasyonu TEKNOLOJ K AVANTAJLAR HP'nin blade flasisi rakiplerinden çok daha fazla say da sunucu yuvas bar nd rmas, böylece sunucu art rma maliyetlerini minimize ediyor olmas. HP blade sunucularda lokal hot-swap disk kullan m herhangi bir ar za durumunda sunucuyu kapatmay gerektirmemesi. Fibre channel ba lant l SCSI diskli merkezi veri depolama sistemi düflük maliyetle yüksek performansl ba lant sa lamas. FAYDA HP marka güvenli ine sahip güçlü, teknolojik sistemler ile kolay yönetim ve kapasite art r m sa land. Sunucular için kullan lan hacim, alan, elektrik tüketimi, gerekli klima gücünde net tasarruf sa land. Sunucular n herhangi birine yeni veri depolama kapasitesi eklenmesi kolaylaflt r ld. Tüm sunucular n tek noktadan ve kolay bir flekilde yönetimi sa land. Sistem yönetimi için gerekli ifl gücü süresi ve maliyeti minimize edildi. Sunucular n, ortak kulland klar veri alan na yedekli olarak eriflmesi sa lanarak altyap daki herhangi bir kesintide veriye eriflimin kesilmemesi sa land.

11 HP ile ba lant m z Veri Merkezi Çözümleri fl Orta olarak, Bilgi Birikim Sistemleri sa lad. Proje öncesinde, sürecinde ve sonras nda HP ile tek iletiflim noktas olan BBS'yi kulland k. BBS, HP çözümleri konusunda projelendirme, sat fl ifllemleri ve kullan m s ras ndaki destek hizmetleri konusunda bize hem yard mc, hem de arac oldu. HP ile iliflkimizi h zland rd. Kurumlar ihtiyaçlar n en iyi kendileri bilirler. Bence fluna dikkat etmeliler; Türkiye'de sat fl öncesi ve sat fl sonras sorunsuz hizmet alabilecekleri markay seçmeliler. sürdürdü. Uni-Mar her fleyden önce HP Türkiye'nin sat fl öncesi ve sat fl sonras deste ine, ürünlerin teknolojisine güveniyor. Uni-Mar Enerji Yat r mlar A.fi., Birleflik Krall k'tan International Power, Belçika'dan Unit, Japonya'dan Marubeni firmas n n ifltirakleri ile Türkiye'de elektrik enerjisi üretimi amac yla kurulmufltur. 480 MW/saat kurulu güce sahip 'Do algaz Kombine Çevrim Enerji Santrali' olan Uni-Mar Marmara Enerji santrali 1999 y l nda üretime geçmifltir. Uni-Mar Marmara Enerji Santrali'nin operasyonel ve bak m ifllerini International Power' n Türkiye'deki ifltiraki olan National Power Enerji A.fi. taraf ndan yap lmaktad r. Uni-Mar Enerji Yat r mlar A.fi kullanmakta oldu u mevcut bilgi ifllem merkezi güncelli ini yitirdi inde ve kapasite sorunlar yaflamaya bafllad nda HP ürünleri ile yenilendi. Uni-Mar, HP marka rack sunucular n kendi içlerindeki RAID'li disklerle ve ihtiyaç duydukça HP Türkiye Destek Merkezi ile çal flmalar n Bu projede bir kabinet içinde normalde 12U yükseklik tutacak olan alan yönetimi, dosya, e-posta, veritaban, firewall ve özel uygulama sunucular m z sadece 10U yüksekli indeki HP Bladesystem c-class blade sunucu kasas nda BL460c olarak kulland k. Üstelik bunlar n kullan m ndan sonra blade sunucu kasam zda 10 adet daha sunucu koyacak yer kald. Bu sunucular n verilerini ortak olarak yedekli ve RAID'li HP MSA1000 Fibre channel disk sisteminde tuttuk. Sunucularla disk sistemi aras ndaki ba lant y sunuculara takt m z çift portlu HP 4 Gbps FC SAN HBA kartlar ve Blade Sunucu kasas içindeki 2 adet HP 4 Gbps FC SAN switch'le yedekli olarak sa lad k. Sunucularla ana omurga ethernet LAN switch'i aras ndaki ba lant y da sunucular üzerinde bulunan ethernet portlar ve blade sunucu kasas içindeki bak r geçifl modülleri ile sa lad k. Tüm bu anlat lan ürünler, HP'nin topraklanm fl 42U yüksekli indeki kabinetine koyuldu. Kabinetin içinde, PDU'lar, blade kasas d fl nda kalan sunucular da yönetecek olan CAT5 kablolu KVM switch ve kablolar ve kabinete özel ekran-klavye seti de bulunuyor. Uni-Mar sistem düzenlemesi s ras nda tüm projeyi bizimle birlikte, Bilgi Birikim Sistemleri sorumlusu, teknik ekibi ve sat fl temsilcimiz yürüttü.

12 Kocayol Cad. Kozyata Sok. No:3/B Kat:3 Kozyata / stanbul Tel : Fax:

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE Vega G da Sanayi A.fi. Çikolatal, fiekerli ve Unlu Mamuller Sektöründe faaliyet göstermekte olup; unlu mamuller, çikolata ve çikolata kaplamal ürünler, flekerli - oyuncakl

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI Bilişim Teknolojileri İŞLEMİN ADI Bilgisayarın ilk açılış ayarlarını İŞLEM NUMARASI 2.1 İşletim sisteminin kurulumunu Montajı tamamlanmış bilgisayar, klavye, fare, monitör Sistemin ilk açılış

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Elektronik Pazarlama İnternet E-Pazarlama İnternet Nedir? İnternet, dünya üzerinde milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlayan

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

SORUMLULUK PROJELERİ

SORUMLULUK PROJELERİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ Sosyal Sorumluluk Projesi, Yaşar Üniversitesi nin kurumsal bilim iddiasının unsurlarından biridir; bu iddianın, akademik ve idari

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

Kritik Altyapı Değerlendirmeleri

Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Emerson Network Power uzmanlarınca sunulan profesyonel görüşler, altyapınızın hem bugün hem de gelecekte en iyi performansı sergilemesini

Detaylı

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014 EY Eğitim Takvimi Eylül - Aralık 2014 EY olarak, verimli ve kaliteli bir iş modelinin kurulması ve sürdürülmesinde eğitimin önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu sebeple, şirketimiz bünyesindeki farklı

Detaylı

KAREL ELEKTRONĐK A.Ş. Ar-Ge Yol Hikayesi. 28.11.2006 TÜBĐTAK - TEYDEB Sanayi Arge Günü Sunumu 1

KAREL ELEKTRONĐK A.Ş. Ar-Ge Yol Hikayesi. 28.11.2006 TÜBĐTAK - TEYDEB Sanayi Arge Günü Sunumu 1 KAREL ELEKTRONĐK A.Ş. Ar-Ge Yol Hikayesi 28.11.2006 TÜBĐTAK - TEYDEB Sanayi Arge Günü Sunumu 1 KAREL Elektronik Hakkında 1986 yılında kurulan Karel Elektronik altı alanda faaliyet göstermektedir: i. Telekomünikasyon

Detaylı

ULAK6NET Görev Gücü Oluşumu. Onur BEKTAŞ onur at ulakbim.gov.tr

ULAK6NET Görev Gücü Oluşumu. Onur BEKTAŞ onur at ulakbim.gov.tr ULAK6NET Görev Gücü Oluşumu Onur BEKTAŞ onur at ulakbim.gov.tr Ulakbim & Özgür Yazılım & Linux Canlı yayın sunucusu harici tümüyle özgür yazılım tabanlı işletim sistemi ve yazılımlar kullanıyoruz. TR-GRID.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Bölüm 8 Tedarik Fonksiyonu

Bölüm 8 Tedarik Fonksiyonu Bölüm 8 Tedarik Fonksiyonu TEDARİK FONKSİYONUNUN KAPSAMI VE İŞLETME AÇISINDAN ÖNEMİ Geniş anlamda tedarik fonksiyonu, işletmenin üretimde bulunabilmesi için ihtiyaç duyduğu üretim faktörlerinin temin edilip

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016 MÜDEK Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı, 01 Mayıs 2014-30 Eylül 2016 tarihleri arası geçerli olmak üzere MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

Detaylı

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI Aralık 1 Giriş Kurumumuz taraf ndan üretilen istatistikler kullan c lara çeşitli kanallar yoluyla sunulmakta, hizmet kalitesini artt rmak ve kullan c ihtiyaçlar n karş lamak

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM.

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Gazi Üniversitesi Bilgi İşlem

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Ders 11: PROJEN N R SKLER /VARSAYIMLARI

Ders 11: PROJEN N R SKLER /VARSAYIMLARI Risk nedir? Ders 11: PROJEN N R SKLER /VARSAYIMLARI Projeler, proje yöneticilerinin do rudan kontrol edemeyecekleri olaylardan etkilenebilirler. Proje gerçek durumun bütün boyutlar n kapsayamaz. D fl faktörler,

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı 5651 Sayılı Kanun 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı Kanun maddesi internet erişiminin kontrol altına alınmasını amaçlamaktadır. Bu sayede internet üzerinden işlenen bilişim suçlarının önemli ölçüde önüne

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir?

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? Sık Sorulan Sorular? TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? TEDAŞ dışında elektrik alabilmeniz için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu'nun belirlediği

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Isı Yalıtımı Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Terma Enerji Verimliliği nin temel politikası, en yeni teknolojileri, kaliteli hizmet anlayışıyla bir araya getirerek enerji verimliliği uygulamalarını

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır.

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır. Analiz Raporu Kısa Özet Her geçen gün eczanecilik sektörü kendi içerisinde daha da yarışır hale geliyor. Teknolojinin getirdiği kolaylık ile eczane otomasyonu artık elinizin altında. Çoğu eczacılar hastalarına

Detaylı

135 Yılı Aflk n Tecrübe

135 Yılı Aflk n Tecrübe ÜRÜN HATTI Ammann Distribütör 135 Yılı Aflk n Tecrübe Jakob Ammann taraf ndan kurulan Ammann, 135 y l aflk n tecrübesi ile dünya silindir pazar nda önemli bir yere sahiptir. O günden beri müflterilerinin

Detaylı