HP le Eksiksiz Çözüm çin BBS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HP le Eksiksiz Çözüm çin BBS"

Transkript

1 HP le Eksiksiz Çözüm çin BBS

2 ENKA Teknik Bilgi fllem Sorumlusu Ufuk Taflp nar; Kullan c memnuniyeti, dolay s yla da performans art fl sa lad k. Bilgi iflleme gelen problemler azald. Bu sayede daha verimli alanlarda zaman m z de erlendiriyoruz. HEDEF Cihazlarda ç kabilecek sorunlar minimize etmek Ç kacak sorunlar önceden haber alarak olas ani kesintiyi önlemek H zl müdahale ve çözüm sa lamak Kullan c memnuniyeti ve performans art fl sa lamak Enerji ve yer tasarrufu sa lamak Sunucular n kolay yönetilmesi YAKLAfiIM Bilgi ifllem altyap s için ihtiyaç duyulan teknoloji çözümü sa land. Sat fl öncesi ve sonras BBS iflbirli i ile ENKA Teknik'in yap s na uygun, en verimli konfigürasyon ç kar ld. Sistemin kurulufl aflamas nda etkin destek al nd. TEKNOLOJ K AVANTAJLAR Proliant sunucularda, donan m parçalar ndaki ar zalar önceden bildiren sistemlerin mevcut olmas Tüm parçalar n birbirleriyle uyumlu ve test edilmifl olmas Tek noktadan tüm sunuculara ait bilgilerin ayr nt l olarak toplan p raporlanabilmesi Sunucular n uzaktan da etkin bir flekilde yönetilebilmesi Proliant sunucular n dünyadaki yayg n kullan m nedeniyle, sorunlara ortak veritabanlar sayesinde çok daha çabuk çözüm bulunabilmesi FAYDA ENKA Teknik sisteminin sorunsuz, stabil ve performansl çal flmas ile veri merkezinden en yüksek verimi almaya bafllad. Bilgi ifllem sebepli sorunlar n azalmas performans art fl sa lad. Sunucu kaynakl sorunlar en aza indirildi ve süreleri k salt ld. Sunucu yönetiminde zaman ve iflgücü aç s ndan tasarruf sa land. Tüm sorunlarda tek noktadan destek al m na baflland.

3 Ürün temini öncesi araflt rma aflamas nda Bilgi Birikim Sistemleri'nden ald m z etkin destek ile karfl l kl konuflarak ihtiyaç duydu umuz ve yap m za en uygun konfigürasyonu ç kartt k. Sat fl öncesi ve sonras nda her an, her konuda bizimle ilgilenen BBS iflbirli i ile HP ürünlerini temin ettik ve kurulumunu gerçeklefltirdik. Böylece sistemi daha stabil hale getirdik. Enerji ve yer tasarrufu sa lad k. Kullan c memnuniyeti, dolay s yla da performans art fl sa lad k. Bilgi iflleme gelen problemler azald. Bu sayede daha verimli alanlarda zaman m z de erlendiriyoruz. 26 y ld r bu ifli yap yorum. Özellikle 50 makine ve üstü çal flan firmalarda bence bir bilgi sisteminin sorunsuz, stabil ve performansl çal flmas, bunu temin ederken harcad n z paradan çok daha önemlidir. Server temin edilecekse, sorunsuz bir donan m getirilmelidir ki sadece ben de il, sistemi kullanan herkes bundan faydalanabilsin. Bunu sa lamak için de alan nda profesyonel firmalar ve çözüm ortaklar yla çal fl yoruz. Bu yüzden Bilgi Birikim Sistemleri ni ve HP'yi tercih ettik. Bugün bilgi ifllem amac yla kullan lan ürünlerin %80'i HP ürünlerinden olufluyor. ENKA Teknik sistem odas nda, yedekleme ünitelerinde, çizici, mürekkep püskürtmeli yaz c lar, LAN switch'ler ve sunucularda, cihazlar n sorunsuz çal flmas ndan memnun olarak HP'yi tercih ediyor. Herhangi bir sorun yaflanmas durumunda h zl müdahale ve çözüm sa lanmas da, sistemi ayakta tutarken ENKA Teknik'e büyük kolayl k sa l yor. ENKA Teknik entegre tesis mühendisli i, sat n alma ve flantiye hizmetleri, tesis iflletme ve bak m alanlar nda yurt içinde ve d fl nda en uygun çözümleri üreten lider bir kurulufltur y l nda kurulan flirket, ENKA GRUBU'nun tüm bilgi birikimini ve de erlerini yans tmakta; güvenilir, ilkeli ve müflteri odakl kurum kültürüyle tüm müflterileri için de er yaratmaktad r. 20 y l aflan deneyimi ile ENKA Teknik, malzeme tafl ma ve depolama sistemleri, yard mc tesisler, su ar tma ve çevre mühendisli i alanlar nda çözüm üretir. Anahtar teslimi hizmet verdi i kurulufllar n genifl anlaml mühendislik ve iflletmelerinde çözüm üreten uzun vadeli bir çözüm orta d r. ENKA Teknik'in veri merkezinin HP Proliant sunucular nda DNS, WINS, Active Directory ve Enhanced Policy Orchestrator, Lotus Domino (64-bit) ile lisans yönetim ve inflaat yönetim, SmartPlant modelleme, 3D tasar m ve processing uygulama yaz l mlar ve dosya hizmetleri programlar yla toplamda yaklafl k 3.5 TB'l k veri iflleniyor. Tüm bu sunucular n yedekleri 3 adet LTO teyp sürücüsü arac l yla data kartufllar na al n yor. ENKA Teknik gelecek projelerde sistemini HP Procurve ailesinin switch ürünleriyle güçlendirmeyi planl yor. ENKA Teknik bilgi ifllem ihtiyaçlar için HP kullanmaya bafllamadan önce, çal flanlar n flahsi gayretiyle, toplama makinelerle ve piyasa mallar yla çal flmalar n sürdürüyordu.

4 Okan Üniversitesi Bilgi fllem Müdürü Celil Çakmak; Fibre Channel veri depolama a ile yüksek miktarda veri kullanan uygulamalar m z tafl yan sunucular n verilerini ortak alanda yönetip geniflletebiliyoruz. Yedeklerimizi de daha rahat ve tek noktadan yönetiyoruz. HEDEF Sa lam ve stabil bir bilgi ifllem altyap s oluflturmak Verilere sunucu üzerinde eriflerek a lardaki veri ak fl n minimize etmek Veri depolaman n merkezilefltirilmesi ve yedeklemenin otomatiklefltirilmesi Sunuculara eriflimi kolaylaflt rmak ve h zland rmak Yaz l ç kt al fllar n pratiklefltirmek ve h zland rmak Küçük hacimli ürün kullan m yla masalarda yer kazanmak YAKLAfiIM Tüm ürünler için tek noktadan destek alabilmek Uzman ifl orta ile çal flmak BT Yönetimi ni otomatize edebilmek ve daha az iflgücüyle yönetebilmek TEKNOLOJ K AVANTAJLAR nce istemci ürünlerinde çeflitlilik sa lanmas PC ürünleri konusunda en yayg n deste e sahip olunmas Endüstri standard sunucularda dünya liderli i ve her türlü ayr nt n n düflünülmüfl olmas Tüm sistemlerde merkezi kolay yönetim Yüksek bask ve mürekkep kalitesi FAYDA HP ve ifl orta Bilgi Birikim Sistemleri ile ifl birli i yaparak, 7x24 destek sa lan yor. Sistem yükseltmeleri ve parça de iflimi rahatl kla yap labiliyor. Özel kapasite gerektiren sistemlere HP ürünleriyle çözüm bulunuyor.

5 Uygulama konusunda yeniyiz ama ürünler devreye al nd ktan sonra sistemimiz gözle görülür flekilde iyileflti. PC'leri kullan c lar n günlük iflleri ve laboratuarda e itim amaçl kullan yoruz. Okul içinde yaz c lar n %80'ini a a ba l olarak kullan yoruz. Fibre Channel veri depolama a ile de yüksek miktarda veri kullanan uygulamalar m z tafl yan sunucular n verilerini ortak alanda yönetip geniflletebiliyoruz. Yedeklerimizi de daha rahat ve tek noktadan yönetiyoruz. Sistem iyilefltirme ve kaynaklar n do ru yat r mla kullan lmas aç s ndan HP ve Gold Preferred fl Orta Bilgi Birikim Sistemleri ile ifl birli i yaparak 7x24 destek sa lad k. Sunucu tabanl merkezi yap lanma sa land. Kullan c say s artt kça mevcut yap ya yeni ürünler ekledik. Güzel Sanatlar Fakültesi nin yüksek grafik ifllemi gerektiren sistemlere ihtiyac oldu unda bunu da HP Workstation xw6600 ürünleriyle karfl lad k. Hasanpafla Meslek Yüksek Okulu kurulunca toplamda 105 adet desktop PC, 18 adet notebook PC, 11 a a ba l yaz c, 27 workstation ve 4 adet server, 1 adet tape otomatik yedekleme ünitesi ald k. leriye dönük projelerde ve ürün temininde de yine HP ile iflbirli ini sürdürmeyi düflünüyoruz. tan makta, teori ile pratik aras nda iliflki kurarak bilgi ve becerilerini art rman n yan s ra motivasyon da kazanmaktad rlar. fl Yaflam na Haz rl k Program n baflar yla tamamlayan ö rencilere kat l m belgesi verilmekte ve mezun olduklar nda diplomalar na ifl tecrübesine iliflkin sertifikalar da eklenmektedir. Türkiye'nin en genç ve dinamik üniversitelerinden Okan Üniversitesi, Okan Kültür, E itim ve Spor Vakf taraf ndan resmi olarak 1999 y l nda kurulmufl, e itim-ö retime ise akademik y l nda bafllam flt r. H zla büyüyen üniversite, ö retim y l ndan itibaren yeni ve modern Akf rat Kampüsü'ne yerleflmifltir. " fl Yaflam na En Yak n Üniversite" slogan yla hareket eden Okan Üniversitesi, alanlar nda uzman akademik kadrosuyla, e itime ça dafl yaklafl m yla, birinci s n ftan itibaren ö rencilerini ifl yaflam na haz rlayan, uygulamaya dönük çal flmalar yla teori ve prati i bir araya getirmektedir. E itim ile ifl dünyas aras nda köprü oluflturmay hedefleyen Okan Üniversitesi, ö rencilerinin birinci s n ftan bafllayarak fl Yaflam na Haz rl k Program kapsam nda iflletmelerde görev almalar n sa lamaktad r. Böylece ö renciler ifl yaflam n Okan Üniversitesi bilgi ifllem ihtiyaçlar n genel olarak HP'den karfl lamaktad r. Sunucu olarak Proliant DL ve ML Serisi, bu sunuculara eriflen PC'lerde ise dx 2390, dx2300, dc7100 ultra-slim masaüstü ve t5000 gibi ince istemciler kullan l yor. lk projede al nan HP ürünleri yaklafl k 5 y ldan beri sorunsuz çal fl yor. Okan Üniversitesi, cihazlar n sa lam ve stabil oluflu, HP taraf nda destek s k nt s yaflanmamas ve marka kalitesine güven duymas sebebiyle HP'yi tercih ediyor. Herhangi bir ar za an nda sorunsuzca destek al n p, sistemlerde yükseltme veya parça de iflimini rahatl kla yap labiliyor. lk olarak dc7100 Ultra-slim Desktop ile bafllayan, süreç sonras bu ürününden memnun kalan Okan Üniversitesi; 'Kasa mimarisi gere i içinde 1 tane vida dahi olmadan her türlü parçay plug and play olarak rahatl kla çal flt rabiliyoruz.' diyor. Okan Üniversitesi; network yönetimi, backup yönetimi, güvenlik yönetimi, web server, mail server, muhasebe sistemi, ö renci otomasyon sistemi gibi kritik önem tafl yan sistemlerde HP sunucular kullan yor. Bu uygulamalarda PC yerine sunucu tabanl cihazlar n kullan lmas sistemi daha h zl, stabil ve sorunsuz hale getiriyor.

6 Onur Air Bilgi fllem Müdürü Can Azun; Onur Air, hizmet kalitesi, uçufl emniyeti ve e itime verdi i önem ile faaliyet gösterdi i tüm pazarlarda ilklere imza atarak ve Türk Sivil Havac l 'n n lider kuruluflu olmak vizyonundan hareket ederek, HP ile iflbirli ini ileriye dönük projelerle de devam ettirmeyi planl yor. HEDEF Sa lam ve stabil bir bilgi ifllem altyap s oluflturmak Sunucular n tamam nda yüksek kalite sa lamak PC'lerde standardizasyona gitmek YAKLAfiIM Masa üstü ve tafl nabilir bilgisayarlarda 600 adedi geçkin kullan c s için HP'nin kurumsal ürünleri tercih edildi. Teknolojik olarak önde bir marka olan, genifl servis a ile problemlere h zl müdahale edebilen HP ve ifl orta BBS'den destek al nd. TEKNOLOJ K AVANTAJLAR PC ürünleri konusunda en yayg n deste e sahip olunmas Endüstri standard sunucularda dünya liderli i ve her türlü ayr nt n n düflünülmüfl olmas Tüm sistemlerde merkezi kolay yönetim FAYDA Onur Air, HP'nin di er markalara göre sundu u ek hizmetler ile en pratik çözüme sahip oldu. BBS, ürün sa lay c l ve dan flmanl n n yan s ra Onur Air'in IT kadrolar na destek olarak bak m anlaflmalar ile y l boyu Onur Air'e hizmet veriyor. Onur Air BT donan mlar konusunda tek noktadan destek al yor.

7 HP 'yi di er markalara göre sundu u ek hizmetler sebebiyle tercih ediyoruz. Özellikle HP'nin teknolojik olarak önde bir marka olmas, genifl servis a ile problemlere h zl müdahale edebilmesi bizim için önemli. Firmam z n ihtiyaç duyaca en uygun ürünü, en uygun fiyata Bilgi Birikim Sistemleri arac l yla sa layarak ileriye dönük çal flmalar m za devam ediyoruz. Genifl servis a olmas ndan dolay pratik çözümler edinme ve direkt müflteri temsilcisine ulafl p, problem çözebilme süreci de daha h zl oluyor. Onur Air kuruluflundan bu yana HP ile olan iflbirli ini Bilgi Birikim Sistemleri arac l yla yürütüyor. BBS, ürün sa lay c l ve çözüm dan flmanl n n yan s ra Onur Air'in IT kadrolar na destek olarak bak m anlaflmalar ile y l boyu Onur Air'e hizmet veriyor. HP'nin kaliteli müflteri yönetimi ve stokta genifl bir ürün yelpazesine sahip olmas, Onur Air'in istenen ürünü çok k sa sürede temin edilebilmesini sa l yor. HP ve ifl orta Bilgi Birikim Sistemleri, al m n boyutuna bakmaks z n Onur Air'in samimiyetine inanarak ayn indirim politikas na devam ediyor. 7x24 Hizmet çal flma prensibiyle çal flan dahili ekibi ve Bilgi Birikim Sistemleri'nden ald destek ile müflteri memnuniyeti, dakik operasyon, sürekli iyilefltirme, ekonomi standardizasyonu gibi hedeflere ulaflmay amaç edinen Onur Air, bilgi ifllem altyap s ndaki tüm donan m HP'den temin ediyor. Onur Air, hizmet kalitesi, uçufl emniyeti ve e itime verdi i önem ile faaliyet gösterdi i tüm pazarlarda ilklere imza atarak ve Türk Sivil Havac l 'n n lider kuruluflu olmak vizyonundan hareket ederek, HP ile iflbirli ini ileriye dönük projelerle de devam ettirmeyi planl yor y l nda bilgi ifllem konusunda yap lanmaya çal flan Onur Air, gerek yaz l m, gerek donan m, gerekse altyap yat r mlar yapmaya bafllad. Bu tarihte Onur Air'de Bilgi fllem Müdürü olarak çal flmaya bafllayan Can Azun, sunucu ve PC altyap s n HP ile yeniledi senesinde iç hatlar tarifeli uçufllara bafllayan Onur Air, yeniden bir yap lanmayla tüm sunucu ve PC'lerini HP ile geniflleterek yeniledi. Web hosting'ini kendi bünyesinde bar nd ran Onur Air, iç hatlar, bilet sat fl ve rezervasyon sistemlerinde gereksinim duydu u LAN switch'ten sunucusuna kadar tüm donan m n HP ile büyüterek, müflterisine daha kaliteli ve kesintisiz hizmet yolu açt. Müflteri memnuniyeti devam etti i için bu süreç içinde baflka marka kullanmaya ihtiyaç duyulmad. 25 Uçakl k filosu ve 5712 koltuk kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük ve ilk özel havayolu flirketi olan Onur Air 1992 y l ndan bu tarafa uluslararas, 2003 y l ndan bu tarafa da tarifeli iç hat uçufllar ile havac l k sektöründe hizmet vermektedir. Onur Air havayolu tafl mac l nda s ras ile uçufl emniyeti, uçufl güvenli i, zaman nda operasyon ve uygun fiyatl uçufl politikas n ilke edinerek, çal flmalar n bu do rultuda sürdürmektedir.14 Nisan 1992'de kurulan Onur Air, ilk uçuflunu 14 May s 1992'de A-320 tipi uçakla Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti Ercan Havaliman 'na gerçeklefltirmifltir. Onur Air kurumsal politikas gere i masaüstü ve tafl nabilir bilgisayarlarda 600'den fazla kullan c s için HP'nin kurumsal ürünlerini tercih ediyor. Onur Air'in Türkiye ve yurtd fl ndaki tüm biliflim a lar n n omurgas ve yönetimi HP markal cihazlardan olufluyor ve çevre birimlerinde de (scanner, printer) HP ürünlerini kullan yor. Tüm Türkiye ve yurtd fl a lar nda domain controller, veritaban, e-posta, web, dosya ve firewall ifllevlerini yerine getiren 60'tan fazla HP sunucusu mevcut.

8 Sika Bilgi fllem Müdürü Mehmet Bergin; BBS iflbirli iyle gelifltirdi imiz bilgi ifllem altyap s sayesinde sunucu performans nda öngörülenin ötesinde bir art fl sa lad k. HEDEF Fiziksel sunucu say s n azaltmak Yedeklemeyi basitlefltirmek Sistem büyümesini kolaylaflt rmak ve maliyetini düflürmek Verileri ortak bir noktadan daha kolay yönetmek YAKLAfiIM Sunucu konsolidasyonu Veri depolama konsolidasyonu Sanallaflt rma Yedekleme otomasyonu TEKNOLOJ K AVANTAJLAR HP'nin blade flasisi rakiplerinden çok daha fazla say da sunucu yuvas bar nd rmas. HP blade sunucularda lokal hot-swap disk kullan m herhangi bir ar za durumunda sunucuyu kapatmay gerektirmemesi. Fibre channel ba lant l SAS diskli merkezi veri depolama sistemi düflük maliyetle, yüksek performansl ba lant sa lamas. Blade flasisi içinden tape ba lant s, blade d fl sunucu gereksinimini ortadan kald rmas. VCB sayesinde yedekler LAN yerine SAN üzerinden al nmas. FAYDA Sika, BBS iflbirli iyle gelifltirdi i bilgi ifllem altyap s sayesinde sunucu performans nda öngörülenin ötesinde bir art fl sa lad. Sunucular için kullan lan hacim, alan, elektrik tüketimi ve gerekli klima gücünde net tasarruf sa land. Yedekleme süreleri belirgin derecede k sald. Yeni bir sunucu kurma süresi çok k salt ld ve fiziksel sunucu ihtiyac ortadan kald r ld. Sunucu donan m yükseltmeleri s ras nda sunucular n kesintisiz çal flmas sa land. Sat n al nan donan m n tüm kaynaklar etkin flekilde kullan lmaya bafllad. Tüm sunucular n tek noktadan ve kolay bir flekilde yönetimi sa land. Sistem yönetimi için gerekli ifl gücü süresi ve maliyeti minimize edildi.

9 BBS iflbirli iyle gelifltirdi imiz bilgi ifllem altyap s sayesinde sunucu performans nda öngörülenin ötesinde bir art fl sa lad k. BBS'nin uygulad bu çözüm, Sika bünyesinde bir ilk oldu undan Sika Türkiye'nin dünyan n çeflitli ülkelerindeki Sika'lar taraf ndan örnek al naca n düflünüyorum. Bölge ülkelerinden Azerbaycan ve Kazakistan' n CRM proje sunucular için hosting hizmeti sa lamay düflünüyoruz. Yak n dönemde var olan sisteme yeni güncellemeler ve ekler yapmay ve HP ile çal flmaya devam etmeyi planl yoruz. standard olan HP'ye yöneldi. Sika Grubu'nun tafl nabilir ve masaüstü bilgisayarlar, yaz c lar, a cihazlar ve sunuculardan oluflan tüm IT sistemlerinde HP ürünleri kullan lmaktad r. Sika, bilgi ifllem merkezi dönüflümünü Veri Merkezi Çözümleri fl Orta Bilgi Birikim Sistemleri'nin deste iyle gerçeklefltirdi. Bu dönüflümle, birçok fiziksel sunucu sanallaflt r larak daha az say da fiziksel sunucuda topland. Fiziksel sunucular da blade format nda seçilerek, sunucular için kullan lacak yer, enerji, s kayb aç s ndan tasarruf sa land. Veri depolama ve yedekleme merkezilefltirilmesiyle de yönetimde maliyet ve iflgücü tasarrufu sa land. Sika Yap Kimyasallar A. fi., 1910 y l nda sviçre'de kurulmufl, dünya çap ndaki üretim ve sat fl a yla yap ve endüstri kollar nda, özel kimyasallar konusunda faaliyet gösteren global bir gruptur.70 ülkedeki civar ndaki çal flan sayesinde müflterileriyle yak n temas kurabilen yap s, kalite politikalar, çevre ve ifl güvenli i konular ndaki hassasiyetiyle, faaliyette bulundu u tüm pazarlarda lider konumdad r. Sika Grubu, 70 ülkede toplam 80 kadar üretim ve pazarlama flirketi bulunan bir dünya flirketidir. Özel kimyasallar üzerine faaliyet gösteren Sika, ifl faaliyetlerini iki bölüme ay rm flt r; Yap Bölümü ve Endüstri Bölümü. Bu iki bölüm aras nda teknik aç dan s k bir iliflki bulunmakla birlikte, bu iki ifl alan n n ticari aç dan farkl pazarlara hitap etmesi, Sika'n n ekonomik dalgalanmalara karfl zaaflar n azalt rken iki bölümün teknolojik olarak ortak noktalara dayanmas ; AR&GE, sat n alma ve üretim alanlar nda ölçek ekonomisini mümkün k lmaktad r. Bilgi ifllem altyap s ndaki mevcut sunucu park n n acil olarak yenilenmesi gerekince, Sika Yap Kimyasallar global donan m Sika, sunucu sanallaflt rmas nda VMware Virtual Infrastructure 3.5 Enterprise Edition yaz l m altyap s kullanarak, daha önce hepsi ayr fiziksel sunucularda çal flan a güvenli i, dosya, doküman yönetimi, veritaban, ERP ve terminal servisleri uygulamalar, çok az say da fiziksel sunucu üzerinde sanal sunucu olarak çal flt r ld. Donan m altyap s n n kalbinde, HP'nin 10U kabinet yüksekli ine ra men 16 adet hot-swap diskli blade sunucu bar nd rma olana na sahip olan ProLiant BladeSystem c-class 7000 flasisi içinde son jenerasyon 4- çekirdekli ifllemcili blade sunucular bulunuyor. Bu sunucular flasi içindeki blade LAN ve SAN switch'ler arac l yla ortamdaki yerel a a ve veri depolama a na ba lan yorlar. Online veri depolaman n merkezinde ise HP'nin 4 Gbps FC ba lant l ve 28 adet 3 Gbps SAS diskli yeni MSA2012 Fibre channel SAN disk sistemi var. Bu yeni altyap, ayn zamanda VMware Consolidated Backup (VCB) özelli i sayesinde, sanal sunucular n HP MSA2012 disk sisteminde tutulan verilerinin HP LTO teyp ünitesine yerel a yerine veri depolama a üzerinden çok daha h zl ve online olarak aktar lmas n sa lad.

10 Uni-Mar Bilgi fllem Sorumlusu lter Fen; Uni-Mar da sistem düzenlemesi ile ilgili proje sonland nda, yüksek çal flabilirlik, 7x24 kesintisiz hizmet, esneklik, ölçeklenebilirlik, kolay yönetim ve kapasite art r m sa lad k. HEDEF Mevcut bilgi ifllem sisteminin güncellemesi ve sistem kapasitesinin artt r lmas Sistem büyümesini kolaylaflt rmak ve maliyetini düflürmek Verileri ortak bir noktadan daha kolay yönetmek Ek sunucular için ek hacim kullanmamak Sunucular için kullan lacak ortak veri alan na yedekli ve kesintisiz olarak ulaflmak YAKLAfiIM Uni-Mar' n HP ile ba lant s Datacenter Solutions Partner olarak, Bilgi Birikim Sistemleri taraf ndan sa land. Sat fl öncesi ve sat fl sonras sorunsuz hizmet al nabilecek marka olan HP ve ifl orta BBS tercih edildi. Sunucu konsolidasyonu Veri depolama konsolidasyonu TEKNOLOJ K AVANTAJLAR HP'nin blade flasisi rakiplerinden çok daha fazla say da sunucu yuvas bar nd rmas, böylece sunucu art rma maliyetlerini minimize ediyor olmas. HP blade sunucularda lokal hot-swap disk kullan m herhangi bir ar za durumunda sunucuyu kapatmay gerektirmemesi. Fibre channel ba lant l SCSI diskli merkezi veri depolama sistemi düflük maliyetle yüksek performansl ba lant sa lamas. FAYDA HP marka güvenli ine sahip güçlü, teknolojik sistemler ile kolay yönetim ve kapasite art r m sa land. Sunucular için kullan lan hacim, alan, elektrik tüketimi, gerekli klima gücünde net tasarruf sa land. Sunucular n herhangi birine yeni veri depolama kapasitesi eklenmesi kolaylaflt r ld. Tüm sunucular n tek noktadan ve kolay bir flekilde yönetimi sa land. Sistem yönetimi için gerekli ifl gücü süresi ve maliyeti minimize edildi. Sunucular n, ortak kulland klar veri alan na yedekli olarak eriflmesi sa lanarak altyap daki herhangi bir kesintide veriye eriflimin kesilmemesi sa land.

11 HP ile ba lant m z Veri Merkezi Çözümleri fl Orta olarak, Bilgi Birikim Sistemleri sa lad. Proje öncesinde, sürecinde ve sonras nda HP ile tek iletiflim noktas olan BBS'yi kulland k. BBS, HP çözümleri konusunda projelendirme, sat fl ifllemleri ve kullan m s ras ndaki destek hizmetleri konusunda bize hem yard mc, hem de arac oldu. HP ile iliflkimizi h zland rd. Kurumlar ihtiyaçlar n en iyi kendileri bilirler. Bence fluna dikkat etmeliler; Türkiye'de sat fl öncesi ve sat fl sonras sorunsuz hizmet alabilecekleri markay seçmeliler. sürdürdü. Uni-Mar her fleyden önce HP Türkiye'nin sat fl öncesi ve sat fl sonras deste ine, ürünlerin teknolojisine güveniyor. Uni-Mar Enerji Yat r mlar A.fi., Birleflik Krall k'tan International Power, Belçika'dan Unit, Japonya'dan Marubeni firmas n n ifltirakleri ile Türkiye'de elektrik enerjisi üretimi amac yla kurulmufltur. 480 MW/saat kurulu güce sahip 'Do algaz Kombine Çevrim Enerji Santrali' olan Uni-Mar Marmara Enerji santrali 1999 y l nda üretime geçmifltir. Uni-Mar Marmara Enerji Santrali'nin operasyonel ve bak m ifllerini International Power' n Türkiye'deki ifltiraki olan National Power Enerji A.fi. taraf ndan yap lmaktad r. Uni-Mar Enerji Yat r mlar A.fi kullanmakta oldu u mevcut bilgi ifllem merkezi güncelli ini yitirdi inde ve kapasite sorunlar yaflamaya bafllad nda HP ürünleri ile yenilendi. Uni-Mar, HP marka rack sunucular n kendi içlerindeki RAID'li disklerle ve ihtiyaç duydukça HP Türkiye Destek Merkezi ile çal flmalar n Bu projede bir kabinet içinde normalde 12U yükseklik tutacak olan alan yönetimi, dosya, e-posta, veritaban, firewall ve özel uygulama sunucular m z sadece 10U yüksekli indeki HP Bladesystem c-class blade sunucu kasas nda BL460c olarak kulland k. Üstelik bunlar n kullan m ndan sonra blade sunucu kasam zda 10 adet daha sunucu koyacak yer kald. Bu sunucular n verilerini ortak olarak yedekli ve RAID'li HP MSA1000 Fibre channel disk sisteminde tuttuk. Sunucularla disk sistemi aras ndaki ba lant y sunuculara takt m z çift portlu HP 4 Gbps FC SAN HBA kartlar ve Blade Sunucu kasas içindeki 2 adet HP 4 Gbps FC SAN switch'le yedekli olarak sa lad k. Sunucularla ana omurga ethernet LAN switch'i aras ndaki ba lant y da sunucular üzerinde bulunan ethernet portlar ve blade sunucu kasas içindeki bak r geçifl modülleri ile sa lad k. Tüm bu anlat lan ürünler, HP'nin topraklanm fl 42U yüksekli indeki kabinetine koyuldu. Kabinetin içinde, PDU'lar, blade kasas d fl nda kalan sunucular da yönetecek olan CAT5 kablolu KVM switch ve kablolar ve kabinete özel ekran-klavye seti de bulunuyor. Uni-Mar sistem düzenlemesi s ras nda tüm projeyi bizimle birlikte, Bilgi Birikim Sistemleri sorumlusu, teknik ekibi ve sat fl temsilcimiz yürüttü.

12 Kocayol Cad. Kozyata Sok. No:3/B Kat:3 Kozyata / stanbul Tel : Fax:

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da!

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da! ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Ocak 2010 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON KAZAK STAN AZERBAYCAN

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

s n rs z özgürlük business on demand

s n rs z özgürlük business on demand Eylül 2003 s n rs z özgürlük business on demand KURUMSAL www.ibm.com/tr Dönüflümün Yol Haritas Çizildi IBM, gelifltirdi i Linux platformlar n önce kendi kurumsal ortam nda deniyor BU SAYIDA Önce biz tad

Detaylı

T eknoloji sa olsun! Bütün felaket haberlerini an nda ö renebilen insano lu yaflad

T eknoloji sa olsun! Bütün felaket haberlerini an nda ö renebilen insano lu yaflad novasyonda 15 y l yönetimden B L fi M KULVARINDA 15 KES NT S Z YIL! TURCom letiflim Sis. San. ve Tic. A.fi. Ad na Sahibi ve Sorumlusu Yaz flleri Müdürü Bayram Ali KAYHAN Genel Yay n Yönetmeni Ayça Ç. KAYIfi

Detaylı

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand May s 2003 Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand BU SAYIDA Bu penguen çok güçlü Yar fla önde bafllay n e-business on demand fiebeke ifl bafl nda Grid computing Yukar, daha yukar 32-bitten

Detaylı

Birlikte güçlüyüz 1991 y l nda kurulan ve bugün bilgi teknolojileri (BT) sektörünün önde gelen yaz l m ve dan flmanl k firmalar ndan olan Bo aziçi Yaz l m, farkl sektör ve büyüklüklerdeki firmalara proje

Detaylı

2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3

2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3 2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3 > 94-115 araflt rma, bilgi ifllem ve iletiflim Araflt rma Faaliyetleri Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgi fllem Halkla liflkiler D fl liflkiler > araflt rma, Bilgi

Detaylı

channel partner Datastream 7i

channel partner Datastream 7i channel partner Datastream 7i Datastream 7i Datastream 7i firmalar n bak m faaliyetlerini, demirbafllar n ve bu demirbafllara ait bilgilerini proaktif olarak yönetmelerini sa larken; s n f n n en iyisi

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat)

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Ç NDEK LER Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Dr. Özkan DALBAY (Türksat) Nihat OKTAY (Türksat) Orhan ULUBEY

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl içindekile r EK M 2008 Küresel Vizyon 4 Mesut lter: Türkiye ekonomisine büyük katk sa l yoruz 8 Türkiye Kafkasya da yönünü ar yor 9 Deniz Ülke Ar bo an: Türkiye dengelerin dengeleyicisi olmal Ay n Gündemi

Detaylı

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Aral k 2007 www.siemens.com.tr Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Türkiye nin de dijital fabrikalar olacak Siemens Otomasyon ve Kontrol

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar,

De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar, De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar, Küresel s nmayla etkisini daha da art ran s cak yaz günlerine güle güle derken bizler de hedeflerimizi takviminde gerçeklefltirmek üzere yo un çal flma tempomuzu

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U syf: 3 ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor LÜTFEN KAYIT OLUN B LG S STEMLER VE R SK YÖNET M MICROSOFT GÜVENL K STRATEJ S MCAFEE S STEM GÜVEN K YÖNET M DATA LOSS PREVENTION

Detaylı

VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU

VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1 Kurumsal Profil 3 Büyümenin Kilometre Tafllar 4 Zorlu ve Vestel Grubu Hakk nda 5 Vestel Grubu 6 Bafll ca Göstergeler 8 Vestel Beyaz Eflya'n n Stratejik

Detaylı

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES NOVASYON YÖNET M 16 NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 2008 DE VESTEL... Vestel fiirketler Grubu (Vestel), tüketici elektroni i, beyaz eflya, dijital ürün segmentlerinde, Türkiye ve global pazar n güçlü oyuncular ndan

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2422 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1406 ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II Yazarlar Nurdan YAYLAZ (Ünite 1, 2) Gülseren VERANYURT (Ünite 3, 4) Baflak B LG N (Ünite 5, 6) Editör

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi.

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. 2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Altunizade, Oymac Sokak, No: 51 Üsküdar 34662 stanbul-türkiye Tel: +90 216 556 90 00 Faks: +90 216 556 93

Detaylı