... Firması ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE ŞİRKET İÇİ VE DIŞI DİĞER TÜM EĞİTİMLER İÇİN EĞİTİM İÇ YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "... Firması ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE ŞİRKET İÇİ VE DIŞI DİĞER TÜM EĞİTİMLER İÇİN EĞİTİM İÇ YÖNERGESİ"

Transkript

1 ... Firması ÇLIŞNLRIN İŞ SĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE ŞİRKET İÇİ VE DIŞI DİĞER TÜ EĞİTİLER İÇİN EĞİTİ İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜ maç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar maç DDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; bütün işyerlerimizde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam DDE 2 (1) Bu Yönerge, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan işyerlerimizi ve çalışanlarımıza eğitim verecek kişi, kurum ve kuruluşları kapsar. Dayanak DDE 3 (1) Bu Yönerge, tarihinde sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İŞ SĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLRI HKKIND YÖNETELİĞİN 8.maddesine ve 15 ayıs sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ÇLIŞNLRIN İŞ SĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİLERİNİN USUL VE ESSLRI HKKIND YÖNETELİĞE dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar DDE 4 (1) Bu Yönergede geçen: a)z tehlikeli sınıfta yer alan işyeri: 26/12/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde işyeri tehlike sınıfı az tehlikeli olarak belirlenmiş işyerini, b)bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, c)çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri: 26/12/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde işyeri tehlike sınıfı çok tehlikeli olarak belirlenmiş işyerini, ç)kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu, d)tehlikeli sınıfta yer alan işyeri: 26/12/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde işyeri tehlike sınıfı tehlikeli olarak belirlenmiş işyerini, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜ Genel Hükümler İşveren, İşveren Vekili, Eğitim Biriminin ve Ek 7 de verilen talimat ile görevlendirilen Birim yada Kişilerin Yükümlülükleri, DDE 5 (1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili; a) Programların hazırlanması ve uygulanmasını; ( bu amaçla yıllık çalışma planı yapılır. (EK 8)) b) Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini, c) Çalışanların bu programlara katılmasını, ç) Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlamak. (2)Geçici iş ilişkisi kurulan diğer işverene Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki hususlar ile ilgili bilgi verir; geçici iş ilişkisi kurulan işverenim bu konular hakkında çalışanlarına gerekli eğitimin verilmesini sağlayıp sağlamadığını kontrol etmek. (3)22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverenin çalışanlarının eğitimlerinden, asıl işveren alt işverenle birlikte sorumludur demektedir, dolayısıyla alt işveren eğer çalışanlarına gerekli eğitimleri sağlamadıysa eğitimi olmayan çalışanları işyerine sokmuyarak çalışmalarına izin vermemek. (4) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatmamak. İş sağlığı ve güvenliği ile diğer iç ve dış tüm eğitimler DDE 6 Eğitim birimi yada bu konuda işyeri içerisinden Ek 7 de verilen talimat ile görevlendirilen birim yada kişi; (1)Çalışanlara asgari Ek-1 de belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar. (2)Çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar. (3)Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimlerin ayrıca verilmesini sağlar. (4) Birinci fıkraya göre verilen eğitimleri, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak düzenli aralıklarla bir, iki, üç yılda en az bir defa tekrarlamak. (5) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilmesini sağlar. (6) Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilmesini sağlar.. Özel politika gerektiren grupların ve özel görevi bulunan çalışanların eğitimi DDE 7 (1) İşyerinde onbeş yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını doldurmamış genç çalışanlar, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren grupların özellikleri dikkate alınarak gerekli eğitimler verilir. (2) Destek elemanlarına ve çalışan temsilcilerine, görevlendirilecekleri konularla ilgili de eğitim verilir. Eğitimin maliyeti ve eğitimde geçen süreler DDE 8 (1) İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Çalışanların yükümlülükleri DDE 9 (1) Çalışanlar, uygulamaya konulan eğitim programları çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile tüm iç ve dış eğitimlere katılır, eğitimlerde edindiği bilgileri yaptığı iş ve işlemlerde uygular ve bu konudaki talimatlara uyarlar. Bu konuda EK 6 da verilen talimat bütün çalışanlara tebliğ edilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜ Eğitim Programlarının Planlanması ve Düzenlenmesi Eğitim programlarının hazırlanması DDE 10 (1) İşveren, İşveren Vekili, Eğitim Birimi ve Ek 7 de verilen talimat ile görevlendirilen Birim yada Kişiler; yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösteren yıllık eğitim programının hazırlanmasını sağlar ve onaylar. (EK8) (2)Eğitim programlarının hazırlanmasında çalışanların veya temsilcilerinin görüşleri alınır. (3)İşe yeni alımlarda veya değişen şartlara göre yeni risklerin ortaya çıkması durumunda yıllık eğitim programlarına ilave yapılır. (4)İlgili mevzuatın değişmesi veya çalışma şartlarına bağlı olarak yeni risklerin ortaya çıkması halinde yıllık eğitim programına bağlı kalmaksızın çalışanların uygun eğitim almaları sağlanır. (5)Yıllık eğitim programında, verilecek eğitimlerin konusu, hangi tarihlerde düzenleneceği, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı, eğitimin hedefi ve amacı hususlarına yer verilir. 1

2 Eğitim süreleri ve konuları DDE 11 (1) Çalışanlara verilecek İş Sağlığı Güvenliği Eğitimleri, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde en az onaltı, oniki, sekiz saat olarak düzenlenir ve her yıl, iki yıl, üç yıl da bir yenilenir. (2) Birinci fıkrada belirtilen eğitim sürelerinin Ek-1 de yer alan konulara göre dağıtımında işyerinde yürütülen faaliyetler esas alınır. (3) Eğitim sürelerinin bütün olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte dört saat ve katları şeklinde işyerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak farklı zaman dilimlerinde de değerlendirilebilir. Eğitimin temel prensipleri DDE 12 (1) Eğitimin verimli olması için, eğitime katılacakların ihtiyacı olan konuların seçilmesine özen gösterilir. Eğitim, çalışanların kolayca anlayabileceği şekilde teorik ve uygulamalı olarak düzenlenir. (2) Eğitimler çalışanlara bireysel ya da gruplar halinde uygulanabilir. (3) Çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sahip olması gereken bilgi, beceri, davranış ve tutumlarının ayrı ayrı ve ölçülebilir bir biçimde ortaya konması esastır. (4) İşverenin kendi belirleyeceği bir yöntem ile bireysel seviye tespiti yapılarak çalışanların eğitim öncesi seviyesi ve Ek-1 de yer alan konular dışında almaları gereken eğitimler belirlenir. (5) İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliğine yönelik davranış değişikliği sağlamayı ve eğitimlerde aktarılan bilgilerin öneminin çalışanlarca kavranmasını amaçlar. (6) Verilen eğitimin sonunda ölçme ve değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonuçlarına göre eğitimin etkin olup olmadığı belirlenerek ihtiyaç duyulması halinde, eğitim programında veya eğiticilerde değişiklik yapılır veya eğitim tekrarlanır. (7) Çalışanlara işe başlamadan önce verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri hariç olmak üzere, Ek-1 de birinci bölümde belirtilen genel konular gerekli ve yeterli sistemin kurulması halinde uzaktan eğitim şeklinde verilebilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜ Eğitimin Verilmesi ve Belgelendirilmesi Eğitimi verebilecek kişi ve kuruluşlar DDE 13 (1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; a) İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından, b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından, eğiticilerin Ek-1 deki eğitim programında yer alan konulara göre uzmanlık alanları dikkate alınarak belirlenmesi kaydıyla verilir. Eğitim verilecek mekânın nitelikleri DDE 14 (1) Eğitimler, uygulamaların da yapılmasına imkân verecek uygun ve yeterli bir mekânda yapılır. (2) Eğitim mekânlarında, uygun termal konfor şartları ve yeterli aydınlatma sağlanır. (3) Eğitimde kullanılacak araç ve gereçlerin, günün teknolojisine uygun olması sağlanır. Eğitimlerin belgelendirilmesi DDE 15 (1) Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır. İş Sağlığı Güvenliği Eğitimlerinde EK-4 te verilen sertifika örneği kullanılır, diğer eğitimlerde benzer şekilde hazırlanacak sertifika yada eğitime katılım belgesi düzenlenir. (2)Eğitimlerin işyeri dışındaki bir kurum tarafından verilmesi durumunda bu kurumun unvanı da düzenlenen sertifikada yer alır. DDE 16 İşyerlerimizde aşağıdaki eğitimler çalışanlarımıza görevleride dikkate alınarak aldırılır. SN EĞİTİ DI EĞİTİİ LSI ZORUNLU OLNLR EĞİTİ TEKRR SÜRESİ 1 İş Sağlığı Güvenliği Bütün Çalışanlar (üfredatı EK1 de Verilmiştir) 1,2,3 Yılda Bir 2 Yüksekte Çalışma Bütün Çalışanlara 1,2,3 Yılda Bir 3 İlk Yardım Eğitimi Çalışanların En z % 10 u Her... Yılda Bir 4 esleki Eğitim (Elektirik) Elektrik İşinde Çalışan Bütün Çalışanlar (Diploma) İşe Girişte ranır 5 Destek Elemanı Eğitimi Söndürme ve Kurtarma Ekiplerinden En z Bir Kişi EP Her Yenilendiğinde 6 Çalışan Temsilcisi Eğitimi (Özel ISG) Bütün Çalışan Temsilcileri Çalışan Temsilcisi Seçildiğinde 7 İSG Kurul Üyeleri Eğitimi ISG Kurulu Kurulursa Üyelerine (üfredatı EK1 de Verilmiştir Her Kurul Oluştuğunda Yada Yeni Üyeye 8 Diğer Eğitimler İlgili Grup Değişir BEŞİNCİ BÖLÜ Son Hükümler Yürürlük DDE 17 (1) Ekleri ile birlikte onbir sayfadan oluşan iş bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve ekleri dahil olmak üzere bir bütün olarak onaylanmış olur. Yürütme DDE 18 (1) Bu Yönerge hükümlerini İşveren, İşveren Vekili, Eğitim Birimi ve Ek 7 de verilen talimat ile görevlendirilen Birim yada Kişiler yürütür. Bu yönergeyi yürütecek olan yada olanlara EĞİTİ İÇ YÖNERGESİ UYGUL TLİTI EK-7 tebliğ edilir, ayrıca görev tanımına eklenir. Denetim DDE 19 (1) Bu Yönerge hükümleri kontrol listesi (check-list) vasıtasıyla aylık olarak yürütmeyi yapan tarafından kontrol edilir ve kontrol listesi imzalanarak merkez ofis insan kaynaklarına, genel müdür ve iş güvenliği uzmanına gönderilir. EK-5 LTINCI BÖLÜ Döküman No: YNG001 Yayın Tarihi: Revizyon No: - Revizyon Tarihi: - Sayfa Sayısı: 2 Ek Sayısı: 7 Hazırlayan Kontrol Eden ONY Deniz SRCOĞLU İş Güv.Uzmanı 2

3 1. Genel konular a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, c) İşyeri temizliği ve düzeni, ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar EK-1 ISG EĞİTİ KONULRI TBLOSU 2. Sağlık konuları a) eslek hastalıklarının sebepleri, b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, ç) İlkyardım 3. Teknik konular a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, b) Elle kaldırma ve taşıma, c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, d) Ekranlı araçlarla çalışma, e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, f)iş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, g) Güvenlik ve sağlık işaretleri, ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı, h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, ı) Tahliye ve kurtarma Yukardaki eğitim konularını tamamlıyan şantiye çalışanlarına yüksekte çalışma eğitimi ilave olarak verilir ve yüksekte çalışma eğtim katılım belgesi düzenlenir. esleki yeterlilik eğitim belgesi olmayanların çalıştırılması yasak olmakla birlikte, mesleki eğitim aldırılarak, geçerli bir belge edinilmesi halinde çalıştırılabilr. esleki eğitim belgesi olmakla birlikte, gerek görülürse mesleki eğitim programları düzenlenebilir. ISG KURUL ÜYELERİ EĞİTİ KONULRI 1. Kurulun görev ve yetkileri, 2. İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar, 3. Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri, 4. İş hijyeninin temel ilkeleri, 5. İletişim teknikleri, 6. cil durum önlemleri, 7. eslek hastalıkları, 8. İşyerlerine ait özel riskler, 9. Risk değerlendirmesi. 3

4 EK-2 EĞİTİ KTILI FORU DS EĞİTİ KTILI FORU Form No: 124 Yayın Tarihi: Değişiklik No:- Değişiklik Tarihi:- Eğitim Konusu İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi Eğitim Tarihi Süresi Eğitim Yeri Eğitmenin dı Soyadı Deniz SRCOĞLU Görev Ünvanı Elk.üh./ İş Güv.Uz.() / sbest Sök.Uz. Bel.No & Tarihi 3748 / (üh.) 1345 / (C) / () 56 / (sbest) imza SN DI SOYDI TC NO ÜNVNI GÖREVİ BÖLÜÜ İZ KTILI NOT İLK NOT SON YETERLİ Not: Katılımcılar tarafından imzalan iş bu form eğitimci tarafından, eğitim alanların katılıp katılmadığı onaylanır ve eğitim öncesi sınav sonucu ilk not, eğitim sonunda yapılan sınav sonucu da son not hanesine yazılır ve yeterli olup olmadığı kanaat de kullanılarak değerlendirilir.başarı notu 70 / 100 dür. 4

5 EĞİTİ ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRE FORU EK-3 ee+ EĞİTİ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRESİ FORU Form No: 119 Yayın Tarihi: Değişiklik No:02 Değişiklik Tarihi: Eğitime Katılan :... Göreviniz :... Tarih :... Eğitim Konusu :... Eğitim Yeri :... 0 ile beş arasında puanlama yapınız lütfen. Puanlama bilgisi aşağıda sorulardan sonra verilmiştir. rada kalırsanız 1 ile 3 üde kullanabilirsiniz. 1-) EĞİTİ KİŞİSEL GELİŞİİNİZE KTKISI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR USUNUZ? (... ) 2-) EĞİTİİN İŞİNİZE KTKISI OLCĞINI DÜŞÜNÜYOR USUNUZ? (... ) 3-) BU EĞİTİDE ÖĞRETİLENLER UYGULYBİLECEK KDR YETERLİ DERECE BİLGİ LDIĞINIZI DÜŞÜNÜYORUSUNUZ (... ) 4-) EĞİTİDE ÖĞRENDİĞİNİZ BİLGİLER YETERLİ GÖRÜYOR USUNUZ? (... ) 5-) KONUYL İLGİLİ OLRK DH YRINTILI BİLGİ LK İSTER İSİNİZ? (... ) 6-) EĞİTİ KPSI, EĞİTEN VE EĞİTİ ORTI OLRK YETERLİİYDİ? (... ) EVET = 5 ÇOĞUNLUKL = 4 KISEN = 2 HYIR = 0 Eklemek İstedikleriniz EĞİTİ ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRİLESİ Eğitim beklentileri karşıladı mı? Tarih Bölüm üdürü İmza Eğ m l r l ğl d Eğ m d ğ l l l l l r nelerdir? (Kök neden ve aksiyon) Tarih G l üdür İmza 5

6 TEEL ISG EĞİTİ SERTİFİKSI DS EK-4 TEEL İSG EĞİTİ SERTİFİKSI Form No: Yayın Tarihi: Değişiklik No: Değişiklik Tarihi: Personelin dı, Soyadı TC No Bölümü Görevi miri Eğitim Tarihi ÇLIŞN İŞ SĞLIĞI GÜVENLİĞİ EĞİTİİ KONULRI GENEL KONULR Çalısma mevzuatı ile ilgili bilgiler Çalısanların yasal hak ve sorumlulukları Isyeri temizligi ve düzeni Is kazası ve meslek hastalıgından dogan hukuki sonuçlar B SĞLIK KONULRI eslek hastalıklarının sebepleri Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri Ilkyardım C TEKNİK KONULR Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri Elle kaldırma ve tasıma Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma Is ekipmanlarının güvenli kullanımı 6

7 Ekranlı araçlarla çalısma Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri Is kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması Güvenlik ve saglık isaretleri Kisisel koruyucu donanım kullanımı İs saglıgı ve güvenligi genel kuralları ve güvenlik kültürü, Tahliye ve kurtarma EĞİTİ VERENLER Yukarda kimliği yazılı çalışana, üstte işaretli konularda, biz aşağıda imzası bulunan eğitimciler tarafından iş sağlığı güvenliği eğitimi verilmiş ve bu belge çalışanların iş sağlığı güvenliği eğitimlerinin usul ve esasaları hakkında yönetmeliğinin 15. maddesine göre düzenlenmiştir. DI SOYDI ÜNVNI BELGE NO İZ Deniz SRCOĞLU Elk. üh. / İş Güvenliği Uzmanı () sbest Söküm Uzmanı 3748 / / / / THHÜTNE Eğitim programına katıldım ve yukarıda işaretlenen konularda eğitim aldım, bundan sonra ki çalışmalarım sırasında bana öğretilen sağlık ve güvenlik kurallarına uyacağımı, işimde gerekli dikkat ve özeni göstereceğimi, aksine davranışlarım sebebiyle doğacak tüm sorumlukların tarafıma ait olacağını kabul ve taahhüt ederim. imza isim soyisim O N Y 7

8 EK-5 ee+ SN KONU ÇLIŞNLRIN İŞ SĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİLERi İÇ YÖNERGESİ UYGUL KONTROL LİSTESİ (CHECK-LİST) İŞ YERİ SGK S. NO Yıllık Eğitim Planı Var mı? I. Plana Uygun Gidiliyor mu? Eğitimler için uygun yer ve araç gereç sağlanıyor mu? İşletmede ki bütün çalışanların isg eğitimleri tam ve eksiksiz mi? Diğer işyerlerinden, işletmemize çalışmaya gelen çalışanların isg eğitimleri olup olmadığı kontrol ediliyor mu? Eğitim katılım formu düzenleniyor mu? II. Katılım formlarının arkasını eğitim sırasında çekilmiş fotoğraflar iliştiriliyor mu? III. Eğitim dökümanlarının bir kopyası katılım formlarının arkasına iliştiriliyor mu? X ÇIKL (X ise açıklayınız) Dok.Kodu:FR/121 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi: Page 8 of 11 Çalışanların isg eğitim geçerlilik tarihini gösterir onaylı listesi bu dökümana eklenmeli. EK-2 Eğiticiden alınır. 6 İSG eğitimleri ön değerlendirme ve sonunda sınav yapılmış mı? I. Yapılan sınavlar arşivleniyor mu? İsg eğitimi sonunda katılım sertifikası düzenlenmiş 7 mi, düzenlenen sertifikalar özlük dosyasına konuyor mu? Destek elemanlarına ve çalışan temsilcilerine, 8 görevlendirilecekleri konularla ilgili de eğitim verilmiş mi? 9 cil durum ekiplerine eğitim verilmiş mi? 10 Bütün çalışanlara acil durum ve tahliye talimatı verilmiş mi? 11 Eğitim programlarının hazırlanmasında çalışanların veya temsilcilerinin görüşleri alınmış mı? 12 Eğitim etkinliği değerlendirmeleri yapılıyor mu? İç Yönerge EK Çalışanlara aşağıdaki hususlar yazılı ve eğitsel olarak bildirilmiş ve özlük dosyasına tebliğ edildiğini gösterir belge konmuş mu? 1. Sorumluluk ve yükümlülükler 2. Hak ve yetkileri 3. İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler. 4. İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler. Bütün çalışanların tamamının mesleki eğitim belgesi var mı? Çalışan Sayının % 10 u kadarının ilk yardım sertifikası var mı? Çalışan sayısı: Sertifikalı Sayısı: Çalışanlara bildirm yapıldığını gösterir onaylı listesi bu dökümana eklenmeli. Yoksa derhal aldırılmalı. KONTROL EDEN TRİH İZ 8

9 EK-6 ÇLIŞNLRIN İŞ SĞLIĞI GÜVENLİĞİ EĞİTİLERİ İÇ YÖNERGESİ ÇLIŞN YÜKÜLÜLÜK TLİTI 1. Uygulamaya konulan eğitim programları çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine muhakkak katılın, devamsızlık yapmayın, eğitimlerde edindiğiniz bilgileri yaptığınız iş ve işlemlerde uygulayın ve bu konudaki talimatlara uyarlayın. 2. Eğitim ihtiyacınız olduğunuzu düşünüyorsan yada eğitim yenileme süresinizin dolduğunu düşünüyorsanız, eğitim yenileme talebinde bulunun. 3. Fiilen çalışmaya başlamadan önce, yapacağınız iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda eğitim talebinde bulunun. 4. Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitim talebinde bulunun. 5. İş kazası geçirir veya meslek hastalığına yakalanırsanız, işe dönüşünüzde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilmesini talep ediniz. 6. Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalırsanız, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilmesini sağlayınız, talep ediniz. 7. Destek elemanı olarak görevlendirilir yada çalışan temsilcisi seçilirseniz, görevlendirileceğiniz konularla ilgili eğitim talebinde bulunun. 8. esleki eğitiminiz olmayan yada görev tanımında olmayan işleri yapmaktan kaçının, bu tarz işler sizden istenirse yapmayın. 9. Kişisel olarakta eğitim ve bilgi seviyenizi artırın, araştırın, mesleğinizdeki gelişmeleri özellikle güvenlik yönünden gelişmeleri takip edin. 10. Yıllık eğitim planını her yılın başında inceleyin, öneri ve fikirlerinizi bildirin, katılımcı olun. İş yeri tarafından talimat halinde hazırlanan iş yerinde uyulacak ÇLIŞNLRIN İŞ SĞLIĞI GÜVENLİĞİ EĞİTİLERİ İÇ YÖNERGESİ ÇLIŞN YÜKÜLÜLÜK TLİTI nı okudum. Bir suretini aldım. Talimatta açıklanan kurallara uyacağımı ve talimatı uygulayacağımı beyan ve kabul ederim. İş bu talimatı tam sıhhatte olarak, kendi rızamla isteyerek ve bilerek imzaladım../ / 2014 TEBLİĞ EDEN TEBELLÜĞ EDEN dı Soyadı:... dı Soyadı :... TC NO:... TC NO:... Baba dı:... Baba dı :... Doğum yeri ve yılı :... Doğum yeri ve yılı :... Sicil no :... Sicil no :... İZ :... İZ :... Dök. No: TL/035 Yayın Tarihi: Revizyon No: - Revizyon Tarihi: 9

10 EK-7 ÇLIŞNLRIN İŞ SĞLIĞI GÜVENLİĞİ EĞİTİLERİ İÇ YÖNERGESİ UYGUL TLİTI 1. Çalışanların iş sağlığı güvenliği eğitimlerini ilgili iç yönergeye ve yasal mevzuatta göre takip edin, planlayın ve gerçekleştirin. 2. Eğitimlere katılımın tam olmasını sağlayın. 3. Eğitim almıyan olmaması ve dökümantasyonun eksiksiz olması için gereken özeni gösterin ve yasal eğitim sürelerinin geçmemesini kesin olarak sağlayın. 4. Eğitimlerin koordinasyonu tarafınızın sorumluluğundadır. 5. Eğitim sırasında eğitim katılım formunu kullanarak katılımları belgeleyin. 6. Eğitim sırasında ön test yaparak seviye tespiiti yapın. 7. Eğitim sırasında fotoğraf çekerek eğitim katılım formunun arkasına iliştirin. 8. Eğitim notlarını basarak, katılımcılara eğitimin başında dağıtın. 9. İş sağlığı güvenliği eğitimlerini iş yerinize görevlendirilmiş İş Yeri Hekimi ve İş güvenliği Uzmanı na verdirin. 10. Eğitim sonunda sınav yaparak eğitim başarısını ölçün, %70 başarı altında kalanlar için eğitim planlamasını tekrar yapın. Başarılı olanlar için eğitim katılım sertifikasını iç yönergeye uygun olarak düzenleyin bir nüshasını özlük dosyasına koyun. 11. Eğitim sonunda eğitim etkinliği değerlendirme formunu eğitime katılanlara doldurtun. 12. Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edin. 13. Geçici iş ilişkisi kurulan diğer işverenlere, iş yerimizdeki tehlike ve riskler hakkında bilgi verin; geçici iş ilişkisi kurulan işverenim bu konular hakkında çalışanlarına gerekli eğitimin verilmesini sağlayıp sağlamadığını kontrol edin. 14. lt işveren eğer çalışanlarına gerekli eğitimleri sağlamadıysa eğitimi olmayan çalışanları işyerine sokmuyarak çalışmalarına izin vermeyin. İş yeri tarafından talimat halinde hazırlanan iş yerinde uyulacak ÇLIŞNLRIN İŞ SĞLIĞI GÜVENLİĞİ EĞİTİLERİ İÇ YÖNERGESİ UYGUL TLİTI nı okudum. Bir suretini aldım. Talimatta açıklanan kurallara uyacağımı beyan ve kabul ederim. İş bu talimatı tam sıhhatte olarak, kendi rızamla isteyerek ve bilerek imzaladım../ / 2014 TEBLİĞ EDEN TEBELLÜĞ EDEN dı Soyadı:... dı Soyadı :... TC NO:... TC NO:... Baba dı:... Baba dı :... Doğum yeri ve yılı :... Doğum yeri ve yılı :... Sicil no :... Sicil no :... İZ :... İZ :... Dök. No: TL/036 Yayın Tarihi: Revizyon No: - Revizyon Tarihi: - 10

11 EK 8 İŞ SĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YILLIK ÇLIŞ PLNI İş Yeri : Tarih: SGK Sicil No : dresi : Tel : İş Kolu : Toplam Çlş.Sayısı: Erkek: Kadın: Engelli Erkek: Engelli Kadın: Genç: Çocuk: SN Yapılan çalışmalar 1 Risk değerlendirmesi 2 Ortam ölçümleri 3 İşe giriş muayeneleri 4 Periyodik muayeneler 5 Radyolojik analizler 6 Biyolojik analizler 7 Kimyasal analizler 8 Toksikolojik analizler 9 Fizyolojik testler 10 Psikolojik testler 11 ISG Eğitimi 12 İlk Yardım Eğitimi 13 Poliklinik Hizmetleri 14 ekanik Testler 15 Elektriksel Testler 16 Tatbikatlar 17 ISG Kurulu Toplantıları 18 esleki Eğitimler Yapacak Kişi ve Unvanı O C K Ş U B T R T N İ S N Y I S H Z İ R N T E U Z Ğ U S T O S E Y L Ü L E K İ K S I R L I K İş Güvenliği Uzmanı İşveren İşyeri Hekimi Çalişan Temsilcisi O N Y... /. /. 11

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT 6331 sk NUN ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ, ACİL DURUM, RİSK DEĞERLENDİRMESİ, TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN HÜKÜMLERİ VE BU HÜKÜMLERE YÖNELİK YAYIMLANAN İKİNCİL MEVZUAT HÜKÜMLERİ Prof.

Detaylı

20 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği

20 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği 20 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği 1. Kimler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındadır? Kamu ve özel sektöre ait bütün işleri ve işyerlerini, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerini,

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işverenlerce,

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN AMACI Çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerini önlemek,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 12 20 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28713 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK Kaza olmaktan çoktan çıkıp, cinayet haline dönüşen iş kazalarının çaresi/çözümü gibi takdim edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 31.01.2013 tarihli 28545 sayılı düzenlemeli BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Koç Üniversitesi nde İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarının sağlanması amacıyla uyulması

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI 4 1 a Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen

Detaylı

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele,

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSGGM) SIK SORULAN ALO 170 SORULARI 1. SORU İşyerlerinde destek elemanı görevlendirilmesi nasıl gerçekleştirilir? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 18.06.2013

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ GETİRDİKLERİ

SORU VE CEVAPLARLA 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ GETİRDİKLERİ SORU VE CEVAPLARLA 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ GETİRDİKLERİ Gürbüz YILMAZ A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK MED Genel Müdürü 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak

Detaylı

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesinin

Detaylı

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı