İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU"

Transkript

1 İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU GİRİŞ Bu Tehlike ve Risk Değerlendirme Raporu 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazetede yayınlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın belirlemiş olduğu yönetmelik kapsamında BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ BAYBURT/MERKEZ adresi için hazırlanmıştır. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRME EKİPLERİ Risk değerlendirme ekipleri iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme yönetmeliği kapsamında aşağıda belirtildiği gibi oluşturulmuştur. YÖNETMELİK Madde 6 (1) risk değerlendirilmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirilmesi ekibi aşağıdaki gibi oluşturulmuş ve ekip atamaları yapılmıştır. a. İşveren veya işveren vekili. b. İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri. c. İşyerindeki çalışan temsilcileri. d. İşyerindeki destek elemanları. e. İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar. RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ GÖREV TANIMI AD-SOYAD İMZA İŞVEREN / İŞVEREN VEKİLİ DESTEK ALINAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ SİVİL SAVUNMA UZMANI

2 İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU 6331 sayılı iş kanunu ve ilişkin yönetmelikler gereği işyerlerinde oluşturulacak risk değerlendirme ekipleri, BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ BAYBURT/MERKEZ adresinde faaliyet gösteren ASFALT ŞANTİYESİ danışman firma tarafından gerekli çalışmalar yapılarak oluşturulmuştur. İŞVEREN / İŞVEREN VEKİLİ ONAY TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı; işyeri faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve bunlara ilişkin risklerin değerlendirilmesi, böylece beklenen veya olası risklerle ilgili kontrol tedbirlerinin alınmasına ilişkin yöntem ve esasların sistematik bir şekilde belirlenmesini sağlayarak, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının asgari seviyelere indirilmesini sağlamaktır. Bu prosedür, işyerinin tüm süreçlerinde uygulanır. 2. SORUMLULAR Bu prosedüre ilişkin olarak tehlikelerin tanımlanması, risklerin değerlendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin belirlenmesinde orta ve üst kademede ki tüm yöneticiler sorumludur. 3. İŞLEMLER 3.1.TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLME SIKLIĞI Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirilmesi tamamen veya kısmen yenilenir. a. İşe Başlama; İşyerinin kurulup üretime başlamasından hemen sonra, İş yerinin daha önce kurulmuş ve risk analizi çalışmalarının hiç yapılmamış olması halinde, b. Değişiklik durumunda ; İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması, İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi, Üretim yönteminde değişiklikler olması, Uygulamaların gözden geçirilirken yeni bir durumun ortaya çıkmış olması, c. İş kazası, meslek hastalığı vb. durumunda; d. Diğer; İşyerinin bir kısmını veya büyük bir bölümünü etkileyecek iş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi, Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması durumunda, Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi halinde, İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

3 İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ- TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU e. Düzenli aralıklarla ; Risk değerlendirmesi tehlike sınıfına göre ; Çok tehlikeli sınıfta 2 yılda bir, Tehlikeli sınıfta 4 yılda bir, Az tehlikeli sınıfta 6 yılda bir yenilenmelidir. 3.2.TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ Tehlike ve risk değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilirken aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır. a) Rutin veya rutin olmayan faaliyetler, b) İşyerinde erişebilme imkanına sahip personelin faaliyetleri ( taşeronlar ve ziyaretçiler dahil ) c) İnsan davranışları, kabiliyetleri ve diğer insan faktörleri, d) İşyerinin dışından kaynaklanan ve işyerinde kuruluşun kontrolü altındaki insanların sağlığını ve güvenliğini olumsuz yönde etkileme kabiliyetine sahip olan belirlenmiş tehlikeler, e) İşyerinin civarında kuruluşun kontrolü altındaki işle ilgili faaliyetlerden kaynaklanan tehlikeler, f) Kuruluş tarafından veya başkaları tarafından temin edilmiş olan iş yerindeki altyapı, teçhizat ve malzemeler, g) Geçici değişiklikler dâhil İSG yönetim sisteminde yapılan değişiklikler ve bunların işletmelere, proseslere ve faaliyetlere olan etkileri, h) Risk değerlendirmesi ve gerekli kontrollerin uygulanması ile ilgili uygulanabilir yasal yükümlülükler, i) İş alanlarının, proseslerin, tesislerin, makine/teçhizatın, işletme prosedürlerinin ve iş organizasyonunun tasarımı ve bunların insan kabiliyetlerine uyarlanması. 3.3.TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ BAYBURT/MERKEZ faaliyetleri içindeki her süreçte işyerinin, tehlikeli bölgeler ve etkilenme alanı dâhil olmak üzere, yer seçiminden başlayarak, iş ekipmanlarının kullanım ömrünün bütün safhalarını, ham, yarı mamul, mamul maddeler ile işin yapım ve yürütüm tekniklerinin tamamını kapsayacak şekilde risk değerlendirmesi yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. Tehlike ve risk değerlendirmesi işyerimizde şu şekilde yapılmaktadır. Başlangıçta iş sağlığı ve güvenliği birimi tarafından hazırlanan risk analizi çalışmaları sürecin devamında ilgili birim yetkilileri tarafından sürekli olarak izlenecek ve kontrol tedbirlerinin uygulanması ile risk skorları azaltılarak iyileştirme çabaları gerçekleştirilecektir. Belirlenen risklerin kabul edilebilir seviyeye indirilinceye kadar sürekli izlenmesi gerekmektedir. Kabul edilebilir seviyeye indirilen riskler ise olasılık ve şiddetlerinin artmaması için alınmış olan önlemlerin devamlılığı izlenmelidir.

4 İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME İŞ AKIŞ ŞEMASI Faaliyetlerin Sınıflandırılması Tehlikelerin Tanımlanması Uygunsuzlukların Tanımlanması Sürekli İyileştirme & İletişim Risklerin Belirlenmesi Sürekli İyileştirme & İletişim Risklerin Derecelendirilmesi Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi Faaliyetlerin Yerine Getirilmesi İçin Sorumluların Belirlenmesi Risklerin Kabul Edilebilir Seviyelere İndirilip İndirilmediğinin Sürekli İzlenmesi

5 İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU DEĞERLENDİRME TABLOSU ( RİSKLERİN TANIMLANMASI ) Değerlendirme tablosuna göre ilgili bölüm dâhilindeki tüm faaliyetler sınıflandırılır. Faaliyetlerin belirlenmesinde, bölümlerin kendi içerisinde bölümlendirilmesi ile en küçük parçalar halinde sınıflandırılmasına dikkat edilir. ÖRNEK: Kaldırma araçları, Depolama işlemleri, Kaldırma, taşıma ve istifleme işleri, İş ekipmanların ile çalışma, Elektrik ile çalışma, El aletleri ile çalışma, Dış saha, Biyolojik tehlikeler, Ofis çalışmaları, Termal konfor şartlar, Fiziksel koşullar, Kimyasal ile çalışma, Makineler ile çalışma, Kişisel davranışlar, Organizasyonel düzen, Acil durum çalışmaları v.b. Ardından faaliyetlerden kaynaklanan tehlikelerin, risklerin ve risklerin doğurabileceği sonuç durumlarının tanımlandırılması gerçekleştirilir. Risk değerlendirilmesi yapılırken hem sağlık hem de güvenlik ile ilgili tehlike ve riskler tek tek alınır. Sağlık ile ilgili örnek riskleri: Gürültü, Toz, Hijyen, Haşarat v.b RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Değerlendirme tablosunda tanımlanan risklerin her birinin değeri hesaplanırken, tehlikeli olayın veya maruz kalma durumunun meydana gelme olasılığı OLASILIK kolonunda, olay veya maruz kalma durumunun yol açabileceği yaralanma veya sağlık bozulmasının ciddiyet derecesi ŞİDDET kolonunda, bunların birleşimi ise RİSK SKORU kolonunda olasılık ve şiddet değerlerinin çarpılarak elde edilen puan hesaplaması olarak eklenir. Risk değerlendirmesinde Olasılık ve Şiddet parametreleri için aşağıda verilen puanlama cetveli doğrultusunda puanlama yapılır.

6 İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU RİSK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ OLASILIK OLASILIK YA ÇIKMA OLASILIĞI İÇİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI ÇOK KÜÇÜK(1) Hemen hemen hiç. İş yapıldığı sürece meydana gelmesi beklenmiyor.proses süresince oluşma olasılığı ortadan kaldırılmıştır. Çok az ( yılda bir kez ), KÜÇÜK(2) İş yapıldığı sürece meydana gelmesi beklenmez fakat mümkün.oluşma olasılığının ortadan kaldırıldığı düşünülüyor. Kontrol sistemi mevcut ve uygulanıyor. (3) Az ( yılda birkaç kez ) İş yapıldığı sürece nadiren meydana gelir. Proses süresince oluşması mümkün fakat Kontrol tedbiri bulunmaktadır. YÜKSEK(4) Sıklıkla ( ayda bir ) İş yapıldığı sürece oluşma ihtimali yüksek.kontroledilebileceğikesindeğilveyakontrolsınırlıveyetersizolabilir. ÇOK YÜKSEK(5) Çok sıklıkla ( haftada bir, her gün ) İş yapıldığı sürece her an oluşma riski vardır.kontrol sistemi bulunmamaktadır. RİSK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ - ŞİDDET ŞİDDET ŞİDDETİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI ÇOK HAFİF(1) İlk yardım gerektirmeyen,iş kaybı olmayan durumlar. HAFİF(2) İlk yardım gerektirebilecek durumlar, ayakta tedavi. (3) Hafif yaralanma, yatarak tedavi gerekir. kısa sureli iş göremezlik. CİDDİ(4) Ciddi yaralanma, uzun süreli tedavi ( iş göremezlik ) ÇOK CİDDİ(5) Ölüm, uzuv kaybı, meslek hastalığı, sürekli iş göremezlik.

7 İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİTEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU RİSK MATRİSİ RİSK = Olasılık * Şiddet ŞİDDET ÇOK HAFİF HAFİF CİDDİ OLASILIK ÇOK CİDDİ 1 ÇOK AZ 1 İHMALEDİLEBİLİR 2 İHMALEDİLEBİLİR AZ 2 İHMALEDİLEBİLİR YÜKSEK 4 YÜKSEK YÜKSEK 20 YÜKSEK 5 ÇOK YÜKSEK YÜKSEK 20 YÜKSEK 25 TOLERE EDİLEMEZ Tehlike sınıflandırılması için puanlama yapılırken, eğer bir alt işveren ile çalışıyorsak daha az bilinçli olabileceği göz önünde bulundurulur ve değerlendirmeler gerçekleştirilirken bu hususa dikkat edilir. I. Öncelikli Tehlikeler II. Öncelikli Tehlikeler III. Öncelikli Tehlikeler IV. Öncelikli Tehlikeler 25, 20, 16 15, 12, 10 9, 8, 6, 5 4, 3, 2,1

8 İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİTEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU RİSK DEĞERLENDİRME AKSİYON KRİTERLERİ SONUÇ EYLEM Katlanılamaz Riskler (25) Belirlenen risk Kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Gerçekleştirilen faaliyetlere rağmen riski düşürmek mümkün olmuyorsa, faaliyet engellenmelidir. Önemli Riskler (15,16,20) Belirlenen risk azaltılıncaya kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Risk işin devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir. Orta Düzeydeki Riskler Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır. Bu faaliyetler yapılacak plana göre (8,9,10,12) gerçekleştirilmelidir. Katlanılabilir Riskler (2,3,4,5,6) Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin sürdürüldüğü denetlenmelidir. Önemsiz Riskler (1) Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için kontrol prosesleri planlamaya ve gerçekleştirilecek Faaliyetlerin kayıtlarını saklamaya gerek olmayabilir.

9 İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİTEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU TEHLİKELERİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ Belirlenen öncelik derecesine ve işverenin ayırabileceği kaynaklara göre, riskler arasında öncelikli görülenlerin değerlendirilmesi aşağıda verilen yöntem doğrultusunda kararlaştırılır. I.ÖNCELİKLİ TEHLİKELER Değerlendirme sonucunda 16 dahil ve üzerinde puan alan konular : Öncelik açıklaması : Risk kontrol altında tutulmalı, sürekli gözlemlenmeli ve önlemler ivedi olarak alınmalıdır. Yapılması planlanan faaliyetler : Tehlike kontrol altına alınmalıdır. Gerekli ise kontrol için dokümante edilmiş talimatlar oluşturulmuştur. İzleme ve ölçme planı yapılır ve kayıtlar tutulur. İyileştirmeye yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenir, dokümante edilir, uygulanır ve takip edilir. 1.öncelikli tehlikelerin, kontroller sonucu kabul edilebilir sınırlara indirilmesi hedeflenir. Mümkün olduğu yerde iyileştirmelerin rakamsal olarak takibi yapılır ve kaydı tutulur. Personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir. Bu konulardaki tüm uygulamanın belirli periyotlarla denetlenmesi sağlanır. II.ÖNCELİKLİ TEHLİKELER Değerlendirme sonucunda 9 üzerinde ve 16 altında puan alan konular : Öncelik açıklaması: İyileştirici tedbirler planlanmalıdır. Yapılması planlanan faaliyetler: İyileştirmeye yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenir, dokümante edilir, uygulanır ve takip edilir. 2. Öncelikli tehlikelerin, kontroller sonucu kabul edilebilir sınırlara indirilmesi hedeflenir. Personele ihtiyaç duyulan eğitilme verilir. Bu konulardaki tüm uygulamaların belirli periyotlarda denetlenmesi sağlanır, yönetime raporlanır. III.ÖNCELİKLİ TELİKELER Değerlendirme sonucunda 9(dahil) altında ya da 4 üzerinde puan alan konular: Öncelik açıklaması: Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir. Yapılması planlanan faaliyetler: Önlemler planlanan uygulamalar kısmında tarif edilir ve uygulama kontrolleri yapılır. Personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir. 3. Öncelikli tehlikelerin, kontroller sonucu kabul edilebilir sınırlara indirilmesi hedeflenir. Not: olasılığı düşük olan fakat ölüm, uzuv kaybı, meslek hastalığı veya sürekli iş göremezlik ile sonuçlanabilecek durumlar için risk seviyesi kabul edilebilir seviye altına alınamıyorsa, alınan kontrol önlemleri belirli aralıklarla kontrol edilerek gözetim altında tutulmalıdır.

10 İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİTEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU IV. ÖNCELİKLİ TEHLİKELER: Değerlendirme sonucunda 4 ve altında puan alan konular: Öncelik açıklaması: Gözetim altında tutulmalıdır. Yapılması planlanan faaliyetler: Gelecekte önemli bir tehlikeyi oluşturmaması için, incelenir ve gerekirse önlemler planlanan uygulamalar kısmında tarif edilir, uygulama kontrolleri yapılır. Personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir. KONTROL TEDBİRLERİNİN BELİRLENMESİ VE HİYERARŞİ Belirlenen tehlikeler ve sebep olacağı risklerin azaltılmasına veya kontrol altına alınmasına yönelik önleyici faaliyetler planlanır. Önlemlerin yerine getirilmesi ile ilgili olarak, sorumlu /sorumlular ve önlemin yerine getirileceği süre belirlenir. Tehlikenin ve riskin tamamen ortadan kaldırılması mümkün olmasa da, tehlikenin ve riskin azaltılması, uygulanan kontrol sistemleri ile sağlanabilir. Kontroller belirlenirken veya mevcut kontroller üzerinde değişiklik yapma planlanırken aşağıdaki hiyerarşiye uygun olarak risklerin azaltılması düşünülür. 1. Riskleri kaynağında yok etmeye çalışmak ( ortadan kaldırma ) 2. Tehlikeli olanı, daha az tehlikeli olanla değiştirmek ( yerine koyma ) 3. Toplu koruma önlemlerini, kişisel koruma önlemlerine tercih etmek 4. Mühendislik önlemlerini uygulamak 5. Ergonomik yaklaşımlardan yararlanmak 6. Kişisel koruyucu donanım kullanmak.( son çare ) ÖNLEMLERİN DÜZELTİLME DURUMU VE RİSKİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ Planlanan faaliyetlerin düzeltilip düzeltilmediği kontrol edilir. Planlanan faaliyetlerin düzeltilmeme durumunda, neden düzeltilemediği değerlendirilir. Değerlendirme sonucuna göre yeni bir faaliyet planlanır ya da faaliyetin gerçekleştirilmesi için neler yapılması gerektiği araştırılır. Konuya ilişkin üst yönetim kararı gereken noktalarda üst yönetime danışılır. Önemli riskler için hedefler oluşturulur. Konu gerektiğinde iş sağlığı ve güvenliği kuruluna taşınır. Kurul son kararı verebilir. Alınan önlemler doğrultusunda düzletilen riskler önlemlerin değerlendirilmesi yöntemine göre yeniden değerlendirmeye alınır. Bu şekilde risklerin ne düzeyde indirgenebildiği hesaplanmış ve yeni öncelik dereceleri tespit edilmiş olur. Riskler kabul edilebilir sınırlara çekilmeye çalışılır. Kabul edilebilir sınırlara çekilemeyen riskler için hedefler oluşturulur. Riskler yeniden faaliyet planlamasına alınır. Bu aşamaya kadar olan tüm çalışmalar tehlike ve risk değerlendirme formu na işlenir ve bu form ile takip edilir.

11 İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİTEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU EK HÜKÜMLER Belirlenen tehlikeler, riskler, bunların öncelik dereceleri, önemli riskler ve bunlara göre oluşturulan uygulama ve kontrol sonuçları, firma sahibi tarafından gözden geçirilir, İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin yapılması gereken çalışmalar firma yönetimi tarafından faaliyete geçirilir. TANIMLAR Tehlike: İnsanların yaralanmasına veya sağlığının bozulmasına veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak, durum veya işlem. Tehlike Tanımlaması: Bir tehlikenin varlığını tanıma ve özelliklerini tarif etme süreci. Risk: Tehlikeli bir olayın veya maruz kalma durumunun meydana gelme olasılığı ile olay veya maruz kalma durumunun yol açabileceği yaralanma veya sağlık bozulmasının ciddiyet derecesinin bileşimi. = O Ş Risk Değerlendirmesi: Tehlikelerden kaynaklanan riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve mevcut kontrollerin yeterliliğinin dikkate alarak riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek için kullanılan süreç. Kabul Edilebilir Risk: Kuruluşun, yasal zorunluluklara ve kendi İSG politikasına göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk. Olay: Yaralanmaya veya sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan potansiyele sahip işle ilgili olaylar. Kaza: Kaza; yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan olaydır. Hasarsız Olay: Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olmadan gerçekleşen olaylara hasarsız olay denir. Sağlığın Bozulması:Bir iş faaliyetin veya ile ilgili durumun yol açtığı ve kötüleştirdiği belirlenebilir, olumsuz fiziksel veya ruhsal durum. İLGİLİ DOKÜMAN Tehlike Ve Risk Değerlendirme Formu BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZ. ASFALT ŞANTİYESİ BAYBURT/MERKEZ adresinde faaliyet gösteren DESTEK HİZMETLERİ ASFALT ŞANTİYESİ NE ait faaliyeti İçin Hazırlanan Tehlike Ve Risk Değerlendirme Formu Ek te Sunulmuştur. Gereğini bilgilerinize rica ederim.

12 İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU SONUÇ VE KANAAT Hazırlanan Risk Analizi Raporu, İşletmede İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden yapılması ve uygulanması gereken çalışmaların temelini teşkil etmektedir. Bu çalışma, uygulamalarda İşveren ve Çalışanlara kılavuz olarak yol gösterecek ve uygulamaların yapılması durumunda çalışma alanındaki tehlike kaynaklarının ve risk seviyelerinin azaldığı görülecektir. Hazırlanan rapor nihai bir rapor niteliği taşımamakta olup öngörülen tedbirlerin alınması ile yapılan düzenlemelerin incelenerek Risk Analiz Raporunun yeniden düzenlenmesi sağlanmalıdır. Bu raporun hazırlanması İş yerinde İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının ve kültürünün oluşturulmasında ilk adım olarak değerlendirilmektedir. Bu itibarla raporda yüksek risk seviyesine sahip faktörlere yönelik düzenleme çalışmalarının yapılarak risk skorların düşürülmesi, tespit edilen tehlike kaynaklarının üzerinde eğilerek İş Güvenliği yönünden gerekli tedbirlerin alınmasıyla birlikte daha sağlıklı ve kazasız bir çalışma ortamına sahip olunduğu görülecektir. YAVER SAKA İş Güvenliği Uzmanı ( A ) İŞVEREN / VEKİLİ

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesinin

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1) (1) Bu İç Yönetmelik, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesinde

Detaylı

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 2013 MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 0 ÖNSÖZ Değerli Meslek Mensuplarımız Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma

Detaylı

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ 2013 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu prosedürün amacı, İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Halk

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO Akademi OHSAS 18001 (Occupational Healt And safety Assessment) İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Yönetim Sistemi RİSK ANALİZİ Eğitimi 04.04.2013 Şükrü AĞAÇSAPAN (IRCA Lead Auditor & educationalist)

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

Fatıma ŞAHİN. Daire Başkanı

Fatıma ŞAHİN. Daire Başkanı Fatıma ŞAHİN Daire Başkanı Haziran, 2015 02/11/2011 tarih ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Madde 29- (1) Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, ikinci ve üçüncü

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? NEDEN İHTİYAÇ VARDIR? 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? İş Sağlığı ve Güvenliği; bir işyerinde çalışanların normal sağlıklı hallerini sürdürmeleri

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Koç Üniversitesi nde İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarının sağlanması amacıyla uyulması

Detaylı

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT 6331 sk NUN ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ, ACİL DURUM, RİSK DEĞERLENDİRMESİ, TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN HÜKÜMLERİ VE BU HÜKÜMLERE YÖNELİK YAYIMLANAN İKİNCİL MEVZUAT HÜKÜMLERİ Prof.

Detaylı

Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle

Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle İŞÇİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNDE RİSK ANALİZLERİ NASIL YAPILIR? Vasfi Seber Elektrik Mühendisi Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle ölüm, yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan bir olaydır veya

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR 1. GİRİŞ İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliğine yönelik faaliyetlerin, etkili, sürekli ve sistematik olarak yürütülebilmesi, belge

Detaylı

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 1 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDLARI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TS OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIGI ve GÜVENLİĞİ

Detaylı

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 15.06.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28678 BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ

RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ 2015 RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ Hasar servisi ve underwriterlar için risk ve hasar değerlendirmeleri Sayı: 2015/5 Ekol Sigorta Ekspertiz Hizmetleri Limited Şirketi Haziran 2015 Bülteni İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ

Detaylı

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ SİVAS İL ÖZEL İDARESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU TEHLİKE SINIFI: TEHLİKELİ GEÇERLİLİK TARİHİ:15.05.2019 İŞYERİ SGK NO İŞ YERİ TEHLİKE SINIFI RAPOR NO SAYFA SAYISI RAPOR TARİHİ RAPOR GEÇERLİLİK TARİHİ İDARE

Detaylı

Acil Durum Planları. 1.2 Tanımlar: BİRİNCİ BÖLÜM

Acil Durum Planları. 1.2 Tanımlar: BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM Acil Durum Planları 1. Giriş -Tanımlar: 1.1 Giriş 5331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu gereğince İşveren; a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ. İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ. İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir. 1 1 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir. Çalışanlarımızı İş Güvenliği ve Sağlığı konularında duyarlı hale getirmek Kurumsal sorumluluğumuzdur. Tüm sistem

Detaylı

TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA

TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA İŞMEN GÜNALÇİN AVUKATLIK ORTAKLIĞI Değerlendirme 13 Mayıs 2014

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ

BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 18 Ağustos

Detaylı