18 AĞUSTOS 2013 SINAVA HAZIRLIK GRUBU SORULARI -1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "18 AĞUSTOS 2013 SINAVA HAZIRLIK GRUBU SORULARI -1"

Transkript

1 18 AĞUSTOS 2013 SINAVA HAZIRLIK GRUBU SORULARI Ağır yaralanma yada ölümle neticelenen her kazanın temelinde... ve... meydana gelmeyen olay vardır. Yukarıdaki boşluklara gelecek uygun kelimeleri seçiniz. a. 300 yaralanma 29 uzuv kayıplı b. 29 yaralanma 300 ramak kalac. 290 uzuv kayıplı 27 yaralanma d. 27 uzuv kayıplı 290 yaralanma 2. Aşağıdaki maddelerdeki doğru cevabı işaretleyiniz İş sağlığı ve güvenliği gereklerinin yerine getirilmesinden ve işletmenin teknik esaslar çerçevesinde çalıştırılmasından sorumlu, maden mevzuatına göre görevlendirilmiş maden mühendisine; a. Daimi Nezaretçi denir. b. Teknik Nezaretçi denir. c. İş Güvenliği Uzmanı denir.- d. Sorumlu Müdür denir. 3. Üç günden çok İşgünü kaybına yol açan iş kazaları hangi yaş gruplarında en fazla gözlenmektedir? a b c d db nin üstünde çalışan bir kişinin günlük çalışma süresi kaç saattir? a. 11 b. 7,5- c. 6 d. 5,5 5. İşyerlerinde malzemelerin istiflemeye müsaade edilen maksimum yüksekliği kaç metredir? a. 7 b. 5 c. 4 d Çift el kumanda tertibatı hangi tip koruyucudur? a. Sabit koruyucular b. Kilitlemeli koruyucularc. Otomatik koruyucular d. Yaklaşma koruyucular 7. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kaç kişiden oluşur? a. 6 b. 7- c. 8 d Tehlikeli bölgeleri sınırlayan emniyet swiçleri hangi tip koruyucudur? a. Sabit koruyucularb. Kilitlemeli koruyucular c. Otomatik koruyucular d. Yaklaşma koruyucuları 9. Sabit engeller, tel kafesler, emniyet şeritleri ve ipleri hangi tip koruyucudur? a. Sabit koruyucular b. Kilitlemeli koruyucular c. Otomatik koruyucular d. Yaklaşma koruyucuları- 10. Basınç altında kabın mukavemetine katkıda bulunan parçalar ve donanımlar "Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği" uyarınca hangi çeşit malzemelerden yapılmış olmalıdır? a. Kromlu ve Vanadiumlu malzemelerden b. Paslanmaz çelikten ya da alaşımlarından c. Alaşımsız çelikten veya alaşımsız alüminyumdan veya yaşlandıkça sertleşmeyen alüminyumdand. Alaşımlı çelik malzemelerden 11. Elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin topraklama tesisatı, hatlar hariç en fazla hangi sürelerde muayene, ölçme ve denetlemeye tabi tutulmalı, ölçüm sonuçları kaydedilmelidir? a. 6 Ay b. 1 Yılc. 2 Yıl d. 5 Yıl 12. Ahşap İskelelerde İki dikme arası, yük taşıyan iskelelerde kaç santimetreden, yük taşımayan iskelelerde ise kaç metreden daha fazla olmayacaktır? a. 100 cm- 2 m b. 200 cm- 3 m c. 240 cm- 3 m- d. 300 cm- 3,5 m 13. Alüminyum, Magnezyum, Titan, Sodyum vb. hafif metaller veya bunların yanabilen alaşımlarının oluşturduğu yangınlar hangi sınıfa girer? 1/11

2 a. A b. B c. C d. D- 14. Asma iskelelerde her metrekareye kaç kilogramdan fazla yük konmayacak ve asma iskelede kaç işçiden fazlası çalıştırılmayacaktır? a. 100 kg 5 işçi b. 200 kg - 3 işçi c. 400 kg 4 işçid. 500 kg 2 işçi 15. Koğuşlarda kişi başına düşen hava hacmi en az kaç metreküp olmalıdır? a. 8 b. 10 c. 12- d İş Kazaları iş saatlerin en fazla kaçıncı saatinde olur? a. 1 saatb. 2 saat c. Öğleden sonra d. Vardiyalı çalışmalarda 17. Kulak koruyucularının ambalajları üzerinde NRR veya SNR olarak belirtilen özellik aşağıdakilerden a. Gürültü Azaltma Oranıb. Kulak Koruyucusu Tipi c. Emniyet Faktörü d. Kulak koruyucusu Standardı 18. Aşağıdaki belirtiler hangi hastalığın göstergesi olabilir? -Sağ eli kullanma yetisinde kayıp -Sağ el egemenliğinin kaybı -Reaksiyonlarda genel yavaşlama -Vücutta peltekleşme a. Pernio b. Donma c. Hipotermid. Siper Ayağı 19. Bir kimyasal maddenin yapısal özelliği nedeni ile zarar verme potansiyeline ne denir? Cevap: POTANSIYEL=tehlike; IHTIMAL= risk a. Tehlikeb. Kaza c. Tehlike ve Risk d. Risk 20. İSG birimi muayene odası en az kaç metre kare olmalıdır? Cevap: İSGB için (isg uzmanı odası +iş yeri hekimi için oda+ muayene odası) OSGB için (isg uzmanı+hekim için oda + muayene + bekleme) a. 8 b. 10 c. 12- d Miğfer tipi kulak koruyucularının kullanılmasının asıl amacı aşağıdakilerden Hava yoluyla sesin iç kulağa iletilmesini önlemek Kemik yoluyla sesin iç kulağa iletilmesini önlemek- Yüzü ve kulağı korumak Kaynak ışınlarından gözü korumak İşyerlerinde kişi başına düşen serbest alan miktarı en az kaç metrekare olmalıdır? a. 2,5- b. 3 c. 3,5 d Basınçlı kaplarda bulunması gerekli olan emniyet valfleri azami işletme basıncının... katını açacak şekilde ayarlanmalıdır. a b. 1.5 c. 2 d Aşağıdakilerden hangisi kazan dairesinin en belirgin özelliğidir? a. Kalın dış duvarlarb. Havalandırma c. Aydınlık ortam d. Kuru ortam 24. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı arasında yer almaz? a. Önleme politikası b. İş birliği yapılması c. Çalışanların katılımı d. Kazalara müdahale edilmemesi- 25. İş sağlığı ve güvenliği kurul sekreteri a. İşyeri Hekimi b. İş Güvenliği Uzmanıc. İşveren d. İşveren Vekili 2/11

3 26. Yanma olayının yangına dönüşmesinde önemli bir faktör olan ısının ortama yayılması aşağıdakilerden hangisi ile olur? I-Kondüksiyon II-Konveksiyon III-Radyasyon a. I-II b. I-III c. II-III d. I-II-III- 27. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli durum sebebi değildir? a. Makine ve tezgâhların hatalı yerleşimi b. Koruyucu tertibatın bulunmaması ya da uygun olmaması c. Alet ve makineleri tehlikeli şekilde kullanmad. Uygun olmayan termal konfor şartlar 28. Aşağıdaki cümledeki boşlukları doldurunuz. Teknik nezaretçi, en az 15 günde bir, ocağın işçi çalıştırılan yerlerini denetlemek, sonucunu, noterce onaylı teknik nezaretçi rapor defterine, öngöreceği öneri ve önlemlerle birlikte yazıp imzalamak zorundadır. yapılmamasından, öneri ve önlemlerin yerine getirilmemesinden.. sorumludur. a. Denetimin, işverenb. Kontrolün, işveren c. Denetimin, teknik nezaretçi d. Kontrolün, teknik nezaretçi 29. Yağ, akaryakıt gibi maddelere karşı ve hafif koruma gerektiren durumlarda aşağıdaki iş elbisesi türlerinden hangisinin kullanılması daha uygun olur? a. Yünlü b. Pamukluc. Keten d. Deri 30. Aşağıdaki cümledeki boşluğu doldurunuz. Havasında den çok metan saptanan ocaklarda veya ocak kısımlarında, işçilerin kurtarılması ve grizunun temizlenmesi dışında çalışma yapmak yasaktır. a. %2.5 b. %2.0- c. %1.5 d. % Çelik Borulu İskelelerde düşey ve yatay borulardaki ekler en çok kaç metrede bir yapılacaktır? a. 2 b. 5 c. 6- d İşyerinde kullanılan motorlu araçlarla ilgili hangisi yanlıştır a. Geri gelirken ışık ve ses sinyali verecek b. Operatörün önünü görmediği durumlarda otomatik olarak çalışan ışık ve ses sinyali olacak c. Tehlikelere maruz kalan işçilerin bu tehlikelerden korunabilmeleri için yeterli zaman ve imkânı olacak d. Çalıştırma sistemleri, durdurma sistemlerine göre öncelikli olacaktır- 33. İşyeri kapatılması işlemi hangi tip uygulamadır? a. Ticari b. İdaric. Mali d. Cezai 34. Özellikle akaryakıt yangınlarında renk değişimi önemlidir. İnfilak aşamasına gelmiş olan akaryakıt tankı yangınında alevin rengi aşağıdakilerden a. Kızıl b. Mavic. Sarı d. Mor 35. Ahşap İskelelerde kalas uçları iskele bitiminde kendi uzunluğunun ne kadar fazla çıktığı hallerde, o kısma geçmeyi önleyecek uygun korkuluklar yapılacaktır? a. 1/5 b. 1/10- c. 5 m d. 10 m 36. Aşağıdakilerden hangisi havadan hafif, hangisi havadan ağırdır? a. Doğalgaz/LPGb. Karbondioksit / Karbon monoksit c. Kükürt dioksit /Amonyak d. Hidrojen sülfür / Aseton 37. Yangın söndürme suyunun toplanması aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur? a. Direkt kanalizasyon şebekesine verilmeli b. Yeraltı toplama duvarı yapılmalı c. Dış toplama duvarı 3/11

4 d. Yer altı toplama ve dış toplama duvarı yapılmalı- 38. Kararsız yapıdaki Roket Yakıtı, Kara Barut vb. maddelerin patlama işlevinin aşağıdaki hangi faktör olmaksızın da gerçekleşmesi mümkündür? a. Isı b. Sürtünme c. Basınç d. Hava Oksijeni- 39. Grizulu ve yangına elverişli kömür damarlarının bulunduğu ocaklarda, tüm işçiler, çalışma süresince, yanlarında..maskesi taşımak zorundadırlar. a. Azot maskesi b. Karbon monoksit maskesic. Toz maskesi d. Karbon dioksit maskesi 40. Fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam iyilik olarak sağlığın tanımı nerede tanımlanmıştır? a. Dünya Çalışma Örgütü (ILO) b. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)- c. Avrupa Konseyi Direktifleri d. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi 41. Sıva veya hafif işler için kullanılacak sıpa iskelelerde aşağıdaki özellikler hangisi yanlıştır? a. İskele genişliği 40 santimetreden az olmayacakb. Yüksekliği 120 santimetreden çok olmayacak c. Bacakları veya taşıyıcı orta kirişleri eksiz olacak d. Bacakları, düzgün ve sağlam yerlere oturtulacak 42. Odyometrik test hangi organımız için yapılır? a. Göz b. Kalp c. Akciğer d. Kulak- 43. Geçerli sebeple fesih hangi tür sözleşmelerde mümkündür? a. Belirli süreli is sözleşmesi b. Belirsiz süreli is sözleşmesic. Toplu is sözleşmesi d. Hiçbiri 44. Aşağıdakilerin hangisi ILO Anayasası amaçları arasında yer almaz? d. Devlete bağlılık- 45. Yer altı ocaklarında tesis edilen demiryollarının eğimi en fazla ne kadar olmalıdır? a. % 0.5- b. % 1 c. % 2 d. % Patlamayan lağım olması durumunda ne gibi işlem yapılmalıdır? a. Aynı lağım yeniden doldurularak ateşlenir b. Yeni bir lağıma bağlanarak elektrikli ateşleme ile patlatılır c. Olduğu gibi bırakılır d. 30 santimetre paraleline yeni lağım açılarak imha edilir- 47. Bir yeraltı krom işletmesinde hangi tip aydınlatma aracının kullanılması yasak değildir? a. Madenci Baş Lambası b. Davy Lambası c. Karpit lambası d. Hiçbiri metreden uzun taşınır merdivenlerle, el merdivenlerinin yapıldığı malzeme hangisi olamaz? a. Çelik boru b. Çelik profil c. Alüminyum alaşım d. Tahta- 49. Genel olarak tutuşma sıcaklığı... santigrat derecenin altında olan maddelere parlayıcı maddeler denir. a. 21 b. 38- c. 36 d Bilgisayar vb. elektronik hassas cihazları yangınlarının söndürülmesinde kuru kimyasal tozlu söndürme cihazlarının tercih edilmemesinin sebebi aşağıdakilerden a. Cihazlara zarar vermesib. Kuru kimyasal tozun elektrik iletmesi c. Yangını geç söndürmesi d. Bu tür yangınları söndürmede etkili olması 51. İş kazası ve meslek hastalığı aşağıdaki hangi kanunda tanımlanmıştır? a. Uygun Asgari ücret b. İstihdam ve işsizliğin önlenmesi c. Örgütlenme özgürlüğü a Sayılı İş Kanunu b. 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunuc. Umumi Hıfzısıhha Kanunu 4/11

5 d. Borçlar Kanunu 52. Kadın işçi çalıştırılan iş yerlerinde bir yaşından küçük çocukların emzirilmesi için işveren tarafından çalışma yerlerinden ayrı ve iş yerlerine en çok kaç metre uzaklıkta bir emzirme odasının kurulması zorunludur? a. 150 b. 200 c d Yıkım İşlerinde yıkılacak kısmın etrafında, en az ne kadar güvenlik alanı bırakılacaktır? a. Yapı yüksekliğine eşit b. Yapı yüksekliğinin iki katına eşitc. 5 m d. 10 m 54. İş kazalarının içinde önlenmesi mümkün olmayan kaçınılmaz kazaların oranı aşağıdakilerden a. %0 b. %5 c. %3 d. %2-55. Açık alanlardaki çalışma yerlerini aşağıdakilerden hangi yönetmelik kapsamaktadır? a. Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliğib. İş Sağlığı ve Güvenliği Usul Esasları Hakkında Yönetmelik c. İş Yeri Bina ve Eklentileri Hakkında Yönetmelik d. İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü 56. Bütün iskeleler.hareket etmeyecek ve..şekilde tasarlanmış ve her ay yapılmış olmalıdır. Yukarıda boş bırakılan yerleri doldurunuz? a. Kendiliğinden-Çökmeyecek-Bakımlarıb. Kendiliğinden-Bakımsız-Uygulaması c. Düzensiz-Çökmeyecek-Bakımları d. Düzensiz-Çökmeyecek-Uygulaması 57. Kaymaya ve düşmeye karşı alınan önlemlerden olan ızgaraların aralıkları en çok kaç cm olmalıdır? a. 1 cm b. 2 cmc. 2,5 cm d. 3 cm 58. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli davranışların önlenmesine yöneliktir? a. Tehlikeli işlerde çalışanlar uygun değişim ve sınırlama teknikleri ile maruziyetten korunmalıdır. b. Tehlikelilerin yerine tehlikesizler yada daha az tehlikeliler kullanılmalıdır c. Gerekli düzenlemeler yapılarak monoton iş yükünün çalışan üzerindeki olumsuz etkileri azaltılmalıdır.- d. Hareketli parçalar uygun koruyucular ile kapatılmalıdır. 59. Türkiye ILO ya kaç yılında girdi ve fiili işbirliğine kaç yılında başladı? a ( )- b c d Metan gazının havayla yaptığı karışım hangi oranlar arasında patlayıcı özellik arz eder? a b c d Yerleşim yerlerine yakın olan işletmelerde büyük atımlarda hangi tip ateşleme vasıtası kullanılmalıdır? a. Gecikmeli Kapsülb. Kara Barut c. İnfilaklı Fitil d. Adi Kapsül 62. Bir yer altı ocağı içerisindeki hava akım hızı aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür? a. Metanometre b. Barometre c. Anemometred. Termometre 63. Aşağıdaki cümledeki boşluğu doldurunuz. Hazırlık devresi dışında, yer altı çalışmalarının yerler, ayrı yolla yerüstüne bağlanır. a. En az bir b. En az ikic. En az üç d. Yeteri kadar 64. Bir ana nakliyat galerisinde, galeri içerisinde hangi tip tahkimat kullanılmaz? a. Çelik Bağ b. Kasa Tahkimatı c. Kilit Tahkimat d. Arına Paralel Tahkimat- 5/11

6 65. iş kazasının 5510 sayılı kanunda belirtilen sürede SGK ya bildirilmemesi halinde işverenin karşılaşacağı yaptırım aşağıda belirtilenlerden a. Bildirim Tarihine Kadar Geçen Süre İçin Sigortalıya Ödenecek Geçici İş Göremezlik Ödeneği, Kurumca İşverenden Tahsil Edilir.- b. İş Kazası Nedeniyle Yapılmış Masraflar İle Ödenmişse Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Tamamı, Kurumca İşverenden Tahsil Edilir c. İş Kazası Nedeniyle Sigortalıya Ödenecek Sürekli İş Göremezlik Ödeneğinin Tamamı, Kurumca İşverenden Tahsil Edilir d. İş Kazası Nedeniyle Sigortalıya Ödenecek Sürekli İş Göremezlik Ödeneğinin Tamamı, Kurumca İşverenden Tahsil Edilir 66. Aşağıdakilerden hangisi yangın algılama sistemlerinden biri değildir? a. Duman detektörleri b. Beam detektörleri c. Isı detektörleri d. Sis detektörleri- 67. Mavi renk aşağıdaki şekillerden hangisinde kullanılırsa emniyet rengi olarak kabul edilir? a. Daire şeklindeb. Düz beyaz zemin üzerindeki mavi yazılarda c. Kare şeklinde d. Üçgen şeklinde 68. Patlayıcı maddeler için tehlike işareti aşağıdakilerden a. F b. C c. E- d. Xn 69. Şerit testere koruyucuları, matkap koruyucuları hangi tip koruyucudur? a. Otomatik koruyucular b. Yaklaşma koruyucuları c. Ayarlanabilir koruyuculard. Kendi kendine ayarlanan koruyucular kv. dan yukarı gerilim altındaki bir elektrik tesis ve cihazında çıkan yangında CO2 li, bikarbonat tozlu veya benzeri etkili diğer tip söndürücülerle söndürme yapıldığında yaklaşma mesafesi en az kaç metre olmalıdır? Cevap: 15kv 1metre, 15kv-35kv 2 metre, 35kv ve üzeri 3metre a. 5 b. 4 c. 3- d Preslerde ve makaslardaki koruyucular hangi tip koruyucudur? a. Sabit koruyucularb. Kilitlemeli koruyucular c. Otomatik koruyucular d. Yaklaşma koruyucuları 72. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğine ekli listedeki sıralanmış işlerin karşısında bulunan K harfi ne anlama gelir? a. İşte küçük işçi çalıştırılabileceği b. İşte küçük işçi çalıştırılamayacağı c. İşte kadın işçi çalıştırılabileceğid. İşte kadın işçi çalıştırılamayacağı 73. Aşağıdakilerden hangisi Basınçlı kaplarda kullanılan emniyet cihazı değildir? a. Tağdiye cihazı b. Blöf valfi c. Presostad d. Macuna- 74. Hangisi Ergonomik yaralanmaların etkileyebileceği vücut bölümlerindendir? a. Kas ve eklemlerb. Böbrekler c. Beyin d. Kalp 75. Basınçlı kaplarda tüpler kaç Kpa değerde boşaltılmalıdır. a. 59 b c. 196 d İyi bakım ve kontrolü yapılmış modern yangın algılama-alarm ve söndürme sistemleri karşısında; manüel sistemin (elle müdahale) en büyük dezavantajı aşağıdakilerden a. Algılama ve ihbar kapasitesinin sınırlı olması b. Yangın söndürme kapasitesinin yetersizliği c. Yangından kurtuluş ihtimalinin zayıflığı d. Günün 24 saatinde tam kapasite çalışamaması- 77. Petrol sondaj kule yangınlarında kullanılan en etkin söndürme maddesi aşağıdakilerden a. Köpük b. Kuru Kimyevi Toz 6/11

7 c. Halo Karbonlar (Halon Alternatifi Gazlar) d. Nitrogliserin- 78. Aşağıdaki eldiven cinslerinden hangisi yağa karşı dirençli değildir? a. Nitril b. Deric. Neopren d. PVC 79. Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılması gereken bir uygulamadır? a. Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulması b. Balkonlardan ya da pencerelerden atlamak c. Asansör kullanılması d. Hayat üçgeni uygulanması- 80. ABC ve BC Kuru Kimyevi Tozlu Portatif yangın söndürme cihazlarında kullanılan püskürtücü//itici gaz aşağıdakilerden a. Hava (4N2+O2) b. N2- c. H2 d. O2 81. Maden ocaklarında mekanik taşıma sistemi ne kadar da bir kontrol edilmeli? a. 1 haftab. 15 gün c. 1 ay d. 3 ay 82. Basınçlı tüplerin periyodik kontrol süresi nedir.? a. 3 ay b. 6 ay c. 1 yıl d. 5 yıl- 83. Mikro Ayrıştırma Algoritması yapılırken toksitite indeksi t'nin belirlenmesinde NFPA 704 işaretleme sisteminde mavi alandaki sağlık tehlikeleri 4 olan maddenin toksitite faktörü aşağıdakilerden Cevap: NFPA İNDEKSİ 4 ise toksitite faktörü 325, 3 ise 250,2 ise 125, 1 ise 50 0 ise 0 'a eşit olur a. 50 b. 125 c. 250 d Aşağıdakilerden hangisi CE işareti için en doğru ifadedir? a. CE işaretini taşıyan bir uçurtma güvenlik şartlarına uyabilir ve iyi uçmak zorundadır b. CE işareti ürünün kaliteli olduğunu belirtir c. CE işareti ürünün AB direktiflerince belirlenen şartlara uygun olarak üretildiğini ve pazara sunulduğunu belirtird. CE işaretli tüm ürünlerin onaylanmış kuruluşlarca uygunluk denetiminden geçtiğini belirtir 85. Hareketin oluşması için geçen süreye ne denir? a. Frekans b. Dalga boyu c. Hızd. Genlik 86. Bir makinede birden fazla işçi çalışması durumunda kumanda tertibatı hangi tip koruyucudur? a. Sabit koruyucular b. Kilitlemeli koruyucular c. Otomatik koruyucular d. Yaklaşma koruyucuları 87. İnsan sağlığı için tehlike oluşturan mikroorganizmaların bulunduğu bir ortamda, aşağıdaki solunum sistemini koruyan filtrelerden hangisi kullanılırsa etkili bir koruma sağlanır? a. P2 b. P3- c. FFP1 d. FFP2 88. İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünün 521. maddesine göre kaç metre yükseklikten sonra çalışanlara emniyet kemeri verilmelidir? a. 2 b. 3 c. 4- d Yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünün 13. maddesine göre kaç metre yükseklikten sonra çalışanlara emniyet kemeri verilmelidir? a. 6 b. 5 c. 4 d Termal konfor aşağıdaki terimlerden hangisini kapsamaz? a. Havanın nemini b. Hava sıcaklığını c. Radyant ısıyı d. Non-iyonizan ışınları- 7/11

8 91. Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği uzmanı olamaz? a. Kimya Mühendisi b. Jeofizikçi c. Veteriner hekimd. Makine Mühendisi 92. Günlük 8 saatlik çalışma süresi için ortam havasında bulunmasının çalışanın sağlığı açısından zararlı olmayacağı kabul edilen konsantrasyon aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? a. LEL b. MAKc. STEL d. MSDS 93. Ceza Hukuku açısından, bir kişinin hukuka aykırı sonucu istememekle birlikte bu sonucu önlemek için durumun gerektirdiği dikkat ve ihtimamı göstermemesi kusurlu davranışına ne denir? a. Taksir b. İhmalc. Kasıt d. Kusur 94. Sabit merdivenlerde en fazla kaç metrede bir dinlenme platformu yapılacaktır? a. 3 b. 5 c. 10- d Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin eşit ücret sorumluluğu kriterinden birisidir? a. İş karşılaştırması b. İşin zorluğuc. Makineleşme d. Hiçbiri 96. Hangi yükseklikten sonra koruyucu donanım zorunluluktur? a. 1 b (1.5 diyende var) c. 1.4 d Kuru Kafa sembolü aşağıdaki tehlikelerden hangisini ifade eder? a. Zehirlib. Parlayıcı c. Oksitleyici d. Tahriş edici 98. Açık kalıpla çalışılan presler de hangi koruyucu sistem kullanılmamalıdır? a. Fotosel sistemi b. Çift el kumanda sistemi c. Ayak pedallı kumanda sistemid. Mekanik koruyucular 99. Doğru Akımda Tehlikeli Gerilim Kaç Volt Olarak Kabul Edilmektedir.? a. 24V b. 50V c. 120Vd. 42V 100.Merdivenle yapılan çalışmalarda merdivenin sondan kaç basamağına çıkılmamalıdır? a. 1 b. 2 c. 3- d Basınçlı kaplarda içme suyu boru rengi nedir? a. Yeşilb. Mavi c. Kırmızı d. Turuncu 102.Elektrik çarpması sırasında kalp, her ne kadar çalışmaya devam etse de, atışlar düzensiz gerçekleşir. Kalbin bu şartlar altındaki anlamsız atışlarına ne ad verilir? a. Çarpıntı b. Heyecan c. Travma d. Fibrilasyon- 103.Kayış kasnak koruyucuları, hangi koruyucudur? a. Sabit koruyucularb. Kilitlemeli koruyucular c. Otomatik koruyucular d. Yaklaşma koruyucular 104.Kaldırma araçları max kaldırabileceği yükün, kaç katı kaldırabilecek güçte olmalı? a. 1,5 b. 2 c. 1,25- d. 0,5 105.Yer altı kablolarında yapılacak bir işlemde, elektrik kesilmesinden hemen sonra temin için, üzerinde çalışılması gereken kabloların bütün iletkenleri kısa devre edilmeli ve topraklanmalıdır. 8/11

9 Cümleyi tamamlamak için aşağıdakilerden en uygunu a. Kapasitif boşalmayıb. Akım boşalmasını c. Statik yük boşalmasını d. Gerilim boşalmasını 106.Acil ve Hayati Tehlike Bulunduğu gerekçesi ile işyerinin kapatılmasına karar vermesi için oluşturulan Komisyonun başkanı kimdir? a. İşyerinde teftiş yaparak, işyerinin kapatılmasını isteyen iş müfettişi b. Komisyondaki kıdemli müfettişc. Bölge Çalışma Müdürü d. İşçi Temsilcisi 107.Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının yaralanmanın türüne göre sınıflandırılması içine girmez? a. Kırık b. Ezilme c. Parça düşmesid. Yanık 108.Elle Kazı Yapılan Yerlerde kademe Yüksekliği En Fazla Kaç Metre Olmalıdır? a. 1 b. 2 c. 3- d Alçak Gerilim ile Yüksek Gerilim arasındaki sınır gerilim değeri aşağıdakilerden a. 380 Volt b. 220 Volt c Voltd Volt 110.Aşağıdakilerden hangisi asbestin özelliklerin değildir? a. Yüksek termal iletkenlikb. Kimyasallara dayanıklılık c. Yüksek sıcaklığa dayanıklılık d. Yüksek mekanik dayanıklılık 111.Sigara içme yasağı Her türlü kıvılcım, alev, ateş yasağı olan ve basınçlı kap ve tüplerinin depolandığı alandan en az nekadar uzaklık olmalıdır? a. 10 m b. 12 m c. 15 m- d. 20 m 112.Vinç ve varagel baş ve diplerinde kurulan koruyucu düzen aşağıdakilerden a. Kademe b. Karakolc. Niş d. Baraj 113.Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik yayımlandığı tarihte faaliyette olan çalışma merkezleri en fazla kaç yıl içinde Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmeleri zorunludur? a. 1 b. 2- c. 3 d İşyerlerinde alarm ve tahliye denemeleri en fazla ne kadar sürede periyodik olarak yapılmalıdır? a. 3 ay b. 6 ayc. 12 ay d. Ayda bir volt ve üzeri panolar en az 1 adet şalterle ve akım kesme tertibatı ile kontrol altına alınacaktır? a. 50 b. 220 c d Korkulukların, tabandan yüksekliği en az kaç santimetre olmalıdır? a. 120 cm b. 80 cm c. 90 cm- (korkuluk 90 etekleri ise 15 cm olmalıdır.) d. 100 cm 117.Makine ve tezgâhlarda elektrik kaçaklarında çalışanları korumak için uygulanan yöntemlerden aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır? a. Topraklama b. Sıfırlamakc. Kaçak akım rölesi kullanmak d. Doğru akım kullanmak 118.Kaldırma araçlarının kontrolünü kim, hangi periyotta yapar? a. Mak. Müh 1 yılb. Mak Müh. 6 ay c. Elektrik Müh. 3 ay d. Mak müh. 3 ay 9/11

10 119.Gerekli şartları taşıması halinde İSG-KATİP üzerinden bildirilen sözleşme veya görevlendirme belgeleri 3 iş günü içinde Genel müdürlükçe onaylanır ve durum ilgili tarafa bildirilir. Aynı Belge Yazılı olarak bildirilmiş olsaydı onaylanma ve geri bildirim süresi en çok ne kadar olabilirdi? a. 3gün b. 5gün c. 10gün d. 15gün- 120.Gürültü şiddetinin 100 db olduğu bir ortamda günlük çalışma süresi en fazla ne kadar olabilir? Cevap: 85 8 saat, 88 4 saat, 91 2 saat, 94 1 saat, 97 30dk dakika, 103 7,5 dakika a. 2 saat b. 1 saatc. 30 dakika d. 15 dakika 121.Uluslar arası Çalışma Örgütünün hangi sayılı sözleşmelerinde işte sağlıklı olmak tanımlanmıştır? a. 165 ve 166 sayılı b. 190 ve 200 sayılı c. 155 ve 161 sayılıd. 177 ve 188 sayılı 122.İş güvenliği uzmanları, görevlerini eksiksiz yerine getirmek için IV. ve V. risk gruplarında yer alan işyerlerinde ne kadar süre çalışmak zorundadır? a. Haftada En Az 1 İş Günü b. Haftada En Az 3 İş Günü c. Ayda En Az 5 İş Günüd. Ayda En Az 8 İş Günü 123.Aşağıdakilerden hangisi iş kazası maliyet hesaplamasına görünmeyen maliyetler arasında yer almaz? a. İşin durması b. Sigorta ödemeleri c. Mahkeme masrafları d. Bina, donanım ve ürünün zarar görmesi- 124.İş kazası meydana geldikten sonra aşağıdaki hukuk sistemlerinden hangileri uygulanmaktadır? a. Ceza Hukuku, Aile Hukuku, SGK Hukuku b. Aile Hukuku, İş Hukuku, Ceza Hukuku c. Ceza Hukuku, İş Hukuku, SGK Hukukud. Aile Hukuku, İş Hukuku, Ceza Hukuku 125.İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliğine Göre Aşağıda Belirtilenlerden Hangisi Yanlıştır? a. Bir İşyerinde Muhtelif İşlerin Yapılması Durumunda, İşyerinde Yapılan Asıl İş Tehlike Sınıfının Tayininde Temel Alınır. b. Tehlike Sınıfları Tebliği; İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği İle Birlikte Yürürlüktedir. c. İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliğine Göre İşyerleri 3 Tehlike Sınıfına Ayrılmıştır. d. İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği Tehlike Sınıfı Belirleme Komisyonunun Görüşleri Doğrultusunda Belirlenmiştir Seyyar yangın tüplerinin ^kontrol ve dolumu^ ne sıklıkta yapılır? a. 6 AY 6 AY b. 3 AY 6 AY c. 6 AY 1 YILd. 1 YIL-1 YIL 127.Birçok kimyasal piyasada ticari isimleri ile tanınmaktadır. Ticari ismi kezzap olan kimyasal aşağıdakilerden a. Sülfürik asit b. Nitrik asitc. Hidroklorik asit d. Bromik asit 128.İşçilerin Asbeste Maruz Kalmalarına Bağlı Risklerden Korunmaları Hakkında Konsey Yönergesi Hangi Antlaşma Maddesine Göre Çıkarılmıştır? a. AET Antlaşmasının 100. Maddesi Uyarıncab. İLO Sözleşmesinin 155 Ve 161 Sayılı Maddeleri Uyarınca c Sayılı Kanuna İstinaden Who Sözleşmesi Uyarınca d Sayılı Sendika Kanunun 44. Maddesi Uyarınca 129.El kol titreşimi için Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri aşağıdakilerden a. 2 m/s2 b. 3 m/s2 c. 5 m/s2- d. 7 m/s2 130.İş güvenliği uzmanı bulunan bir işletmede aşağıdakilerden hangisi işverenin yükümlülüğünde değildir? a. İş güvenliği uzmanının çalışanlara tanıtmak 10/11

11 b. İş güvenliği uzmanının yetki ve sorumluluklarını çalışanlara bildirmek c. Acil durum planlarını hazırlamakd. İş güvenliği uzmanına görevlerini eksiksiz olarak yerine getirmesi için bu konu ile ilgili yeterli çalışma süresi sağlamak b. Haftada En Az 3 İş Günü c. Ayda En Az 5 İş Günüd. Ayda En Az 8 İş Günü 131.Çok tehlikeli sınıfta, çalışana verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimi en az kaç saat olmalıdır? a. 8 b. 12 c. 16- d İnsan organizmasında sağlık sorunlarına neden olan basınç değişikliği aşağıdakilerden a. Basınç Değişikliği 3,0 N/Cm2 Den Düşük b. Basınç Değişikliği 4,5 N/Cm2 Den Yüksekc. Basınç Değişikliği 4,5 N/Cm2 Den Düşük d. Basınç Değişikliği 3,0 N/Cm2 Den Yüksek 133.OHSAS 18001'in temel felsefesi a. İSG mevzuatına göre ihtiyaçları belirtmek b. Risk değerlendirmesi yapmakc. İş güvenliği ve işçi sağlığının sağlanması d. Verimliliği artırmak 134.Aşağıdakilerin hangisi genel bir önleme politikasının geliştirilmesine ilişkin hükmü kapsamaktadır? a. İş Teftiş Tüzüğü b. İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği c. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğid. Sosyal Sigortalar Kanunu 135.Bir kalker ocağındaki şev yüksekliği en fazla ne kadar olmalıdır? a. 10 metre b. 20 metre c. 30 metre d. Hiçbiri- 136.Kaldırma işlerinde kullanılan kendir halatlar için aşağıdaki kullanma özelliklerinden hangisi risklidir? a. Demir askılara asılmalıb. Asit ve aşındırıcılardan korunmalı c. Her kullanımdan önce kontrol edilmeli d. Islak ve gergin bekletilmemeli 137.İş Güvenliği Uzmanları, Görevlerini Eksiksiz Yerine Getirmek İçin Iv. Ve V. Risk Gruplarında Yer Alan İşyerlerinde Ne Kadar Süre Çalışmak Zorundadır? a. Haftada En Az 1 İş Günü 11/11

6331 SAYILI KANUNA DAİR, ANAHTAR BİLGİLERİ Güncelleme tarihi 30 Eylül 2013

6331 SAYILI KANUNA DAİR, ANAHTAR BİLGİLERİ Güncelleme tarihi 30 Eylül 2013 6331 SAYILI KANUNA DAİR, ANAHTAR BİLGİLERİ Güncelleme tarihi 30 Eylül 2013 1) İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi: 30 gün 2) Bakanlıkça rapor ile kapatılma emri olan işyerine itiraz işveren

Detaylı

s.n ilişkili olduğu konu Genel Hükümler 30 gün İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi

s.n ilişkili olduğu konu Genel Hükümler 30 gün İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi s.n ilişkili olduğu konu süresi açıklaması Genel Hükümler 30 gün İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi Genel Hükümler Genel Hükümler Genel Hükümler Genel Hükümler Genel Hükümler Genel Hükümler

Detaylı

isguygulama.com ilişkili olduğu konu açıklaması süresi s.n

isguygulama.com ilişkili olduğu konu açıklaması süresi s.n isguygulama.com s.n ilişkili olduğu konu süresi açıklaması 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 gün İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi 6 iş günü bakanlıkça rapor ile kapatılma emri olan işyerine itiraz

Detaylı

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI VI

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI VI 1) Aşağıdakilerden hangisi iş kazasında maddi tazminat türlerinden değildir? A) İş görmezlik tazminatı B) Kıdem tazminatı C) Destekten yoksun kalma tazminatı D) Rücu tazminatı 2) Ortak Sağlık ve Güvenlik

Detaylı

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI XII

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI XII 1) Bütün maddeler zehirdir. Zehir olmayan hiçbir madde yoktur. Uygun doz, zehir ve ilaç arasındaki farkı yaratır. Sözü kime aittir? A) Platon B) Galen C) Paracelsus D) Hipokrat 2) İşyerindeki güvenlik

Detaylı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası İş Güvenliği Uzmanlığı Deneme Sınavı - II (Maden-İnşaat- Makine, Sağlık Kuralları - Yedi Buçuk Toz - Balıkçı Gemileri - Elle Taşıma - İşyeri Bina KKD - Ekranlı Araçlar) Soru 01 Kuyuları ve giriş çıkış

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 1. İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi, 30 gün 2. Bakanlıkça rapor ile kapatılma

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER 19.11.2014 SANAL OSGB 27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER Erkan Öztürk SANALOSGB.COM 6331 SAYILI KANUN SPOT BİLGİLERİ 1)İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi : 30 gün

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 HAZIRLAYAN SELİN KALIN MAKİNA MÜHENDİSİ- C SINIFI İSG UZMANI 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 5 1.1.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 3. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

SORU 12: Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durum türlerinden biri değildir? A)Yangın B)Organizasyon yapısının değişmesi C)Sanayi kazaları D)Deprem

SORU 12: Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durum türlerinden biri değildir? A)Yangın B)Organizasyon yapısının değişmesi C)Sanayi kazaları D)Deprem ERMAN AKADEMİ İSG UZMANLIĞI HAZIRLIK SORULARI ACİL DURUM PLANLARI SORU 1 : "İş yerinde herhangi bir soruna yönelik, hazırlanacak eylem planı güvenlik önlemleri açısından en az..., kontroller için en az...,

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

MADEN ĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ TEDBĠRLERĠ

MADEN ĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ TEDBĠRLERĠ MADEN ĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ TEDBĠRLERĠ Tanımlar Mineral: Doğada çeşitli elementlerin birleşerek meydana getirdiği, belirli kimyasal ve fiziksel yapıya sahip bileşiklerdir. Mineral Birikimi:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

www.batiakademi.com.tr

www.batiakademi.com.tr T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Soru Sayısı: 100 2. GRUP: C SINIFI

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlama görevi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na aittir. Bakanlık ilk kez 7 Haziran 1945 yılında Çalışma Bakanlığı

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI TC. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI Mustafa C. AKPINAR ĠĢ Güvenliği Uzmanı Haziran-2011 ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ ĠÇĠNDEKĠLER BİRİNCİ

Detaylı

T A N I M L A R. Kimyasallar

T A N I M L A R. Kimyasallar T A N I M L A R Kimyasallar Doğal halde bulunan,üretilen,herhangi bir işlem sırasında veya atık olarak ortaya çıkan, kazara oluşan, ürünün kalitesini artırmak için katkı maddesi olarak eklenen, işlem sırasında

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği Basım Tarihi: Temmuz 2013 1. Revizyon Tarihi: 06.06.2014 2. Revizyon Tarihi: 15.03.2015 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği FYT Müh.İnş. ve Alüm. San.Tic.Ltd.Şti. 1. Amaç: İşçi sağlığı ve iş güvenliği

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı Bu programın, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen

Detaylı

YÖNETMELİKLER/TEBLİĞLER/KANUNLAR İÇİNDEKİLER ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ... 3 ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA

YÖNETMELİKLER/TEBLİĞLER/KANUNLAR İÇİNDEKİLER ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ... 3 ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKLER/TEBLİĞLER/KANUNLAR İÇİNDEKİLER ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ... 3 ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK... 4 ASBEST SÖKÜMÜ İLE İLGİLİ EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) rakamlarına göre her yıl yaklaşık 2.200.000 kişi iş kazaları ve meslek hastalıklarından

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren maden işyerlerini kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren maden işyerlerini kapsar. 19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MADEN VE TAŞ OCAKLARI İŞLETMELERİNDE VE TÜNEL YAPIMINDA ALINACAK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK

MADEN VE TAŞ OCAKLARI İŞLETMELERİNDE VE TÜNEL YAPIMINDA ALINACAK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK MADEN VE TAŞ OCAKLARI İŞLETMELERİNDE VE TÜNEL YAPIMINDA ALINACAK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 13.8.1984, No : 84/8428 Dayandığı Kanunun Tarihi

Detaylı