TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK ANA SANAT DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK ANA SANAT DALI"

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK ANA SANAT DALI ADANA DA ÇOK KATLI KONUT BİNALARINDAKİ MEKÂNSAL YALITIM PROBLEMLERİ VE İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ Zeliha ŞAHİN ÇAĞLI YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA / 2011

2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK ANASANAT DALI ADANA DA ÇOK KATLI KONUT BİNALARINDAKİ MEKÂNSAL YALITIM PROBLEMLERİ VE İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ Zeliha ŞAHİN ÇAĞLI Danışman: Yrd. Doç. Dr. Tunç Aslan TÜLÜCÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA / 2011

3 3 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ne, Bu çalışma, jürimiz tarafından İç Mimarlık Ana Sanat Dalı nda YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. Başkan: Yrd. Doç. Dr. Tunç Aslan TÜLÜCÜ (Danışman) Üye: Prof. Birnur ERALDEMİR Üye: Yrd. Doç. Dr. Çiğdem GÖKHAN ONAY Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim elemanlarına ait olduklarını onaylarım. / /2011 Prof. Dr. Azmi YALÇIN Enstitü Müdürü Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ndaki hükümlere tabidir.

4 iii ÖZET ADANA DA ÇOK KATLI KONUT BİNALARINDAKİ MEKÂNSAL YALITIM PROBLEMLERİ VE İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ Zeliha ŞAHİN ÇAĞLI Yüksek Lisans Tezi, İç Mimarlık Ana Sanat Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Tunç Aslan TÜLÜCÜ Aralık 2011, 97 Sayfa Bu araştırmada, oldukça geniş alanı olan yalıtım konusu; soğutmanın ısıtmadan daha çok performans ve maliyet getirdiği sıcak ve nemli ilkim bölgeleri çok katlı konutlarında, iç mekân fiziksel konfor ve enerji verimliliği, bütünsel yalıtım kapsamında analiz edilmiştir. Ülke gelişmişliğini ve ekonomisini önemli boyutta etkileyen tasarım, uygulama ve kullanım hataları incelenmiş, uluslararası sistemler, ulusal ve yerel stratejilerde konunun yeri, uygulanışı ve kullanıcıların farkındalığı tanımlanmaya çalışılmıştır. İç mekânda kullanıcı odaklı fiziksel konfor parametreleri ve çevresel etkileşim matrisi ile tespit edilen kritikler, Akdeniz ikliminin en etkin olduğu kentlerden Adana da, aynı yerde, farklı dönemlerde yapılmış iki konut örneğinde incelenmiştir. Araştırmada aşağıdaki konuların gerekliliği tespit edilmiştir: Olumsuz etkileri ve uzun süresi ile sıcak ve nemden korunmak için de yalıtımın, yapı bileşenlerinden kapı, pencere, merdiven evi, asansör vb. gibi yapı imalat gereği olarak uygulanması, Bir binada sadece mantolama ile yalıtımın yetersizliği, Kısmi yalıtımın, yalıtım olmadığı ve farklı yüzeylerde ısı kaçışları nedeniyle enerjide etkin verimlilik sağlamadığı, Birim mekânların ısı ve nem ile temas ettiği her yüzeyde, birim mekân kabuğu nda (kullanılmayan bitişik bina, daireler arası yatayda ve düşeyde, aydınlatma

5 iv bacası, tesisat geçiş nokta ve bacaları, merdiven evi vb.) uygulanmasının bütünsel yalıtım olduğu, Konut tasarım, üretim, uygulama, uygulatma ve bunların eğitim sürecindeki kişilerin, bilimsel çalışmaları değerlendirip, enerji verimliliği stratejilerinin gerçekleştirilmeye çalışıldığı şu dönemlerde, kullanıcının etkin katılımıyla, ne denli önemli geri beslemeler sağlandığının farkına varması. Anahtar Kelimeler: Mekânsal yalıtım, İç mekânda fiziksel konfor, Enerji verimliliği, Adana.

6 v ABSTRACT SPATIAL INSULATION PROBLEMS AND RESTORATION PROPOSALS FOR MULTI-STOREY RESIDENTIAL BUILDINGS IN ADANA Zeliha ŞAHİN ÇAĞLI Master Thesis, Interıor Desing Devisions Supervisor: Yrd. Doç. Dr. Tunç Aslan TÜLÜCÜ December 2011, 97 Pages In this survey, insulation subject which has wide concept has been analysed in the multi-storeyed buildings where cooling requires more performance and cost in hot and humid climate regions, within the context of indoor physical comfort, and energy utilization. Design, implementation, usage mistakes have been examined which affect state development and economy, in considerable extent,the perception of the concept, implementation and users awareness have been studied in international systems, national, and local strategies. The critics, which have been diagnosed through indoor_user_focused physical comfort parameters and environmental interaction matrix, have been examined in two residences built in the same district, but in different years, in Adana where Meditteranean climate is prevailing. In the survey, necessity of below topics have been identified: To avoid negative effects due to long term exposure to heat and humidity. insulation is a must during production of the building like the structure components such as door, window, stair enclosure, etc, Insufficiency of only exterior thermal sheathing, Partial insulation means no insulation and efficient energy utilization cannot be achieved because of thermal bridges in different surfaces, In each surface of unit residence that receives direct heat or humidity, insulation works in unit residence shell ( unused adjacent building, upper or lower residences, etc. ) is considered as complete insulation,

7 vi All fellows in the process of residence design, building, implementation, and training of the related persons, should realize the feedback contribution from the users by assessing scientific works nowadays, so that energy utilization strategies can be achieved. Keywords: Spatial insulation, Indoor physical comfort, Energy efficiency, Adana

8 vii ÖNSÖZ Uluslararası yaşamın ve teknolojik çağın sağladığı bir avantaj olarak, yapılarda tasarım öğrencisinden- konutu kullananlara kadar organize olmuş yaklaşımın ve kalite anlayışının, bireylerde de olması gerektiği önem kazanmıştır. Bilinçli tercih edilmiş, belirli aralıklarla bakımı yapılmış yaşayan mekânlarda, sağlık ve fayda yaratan yaşamlar sürdürülebilir. Toplum ve toplumun parçası olan teknik, idari insiyatiflerin işbirliğiyle somutlaştıracağı insan-doğa-gelecek merkezli çalışmalara katkı sağlayabilmeyi ve başka tez konularının araştırılmasında, kuramsal bilgilerin yapılandırılmasında araştırmamın veri tabanı olabilmesini diliyorum. Tez çalışmamda büyük katkıları bulunan, danışman hocam, Yrd. Doç. Dr. Tunç Aslan TÜLÜCÜ ye, süreç boyunca değerli görüşlerini aldığım Prof. Dr. Faruk Yalçın UĞURLU ya ve tez jürisinde bulunan saygıdeğer hocalarıma, Ç.Ü. Araştırma Fonu na (GSF2010YL3) teşekkür ederim. Bu yüksek lisans tezini, Ayşe-Gökhan-Meliha-Halil Soner ŞAHİN ve Yüksel- Nimet ÇAĞLI ailelerimize, sevgili eşim Erkut ÇAĞLI ya ve kusursuz fiziki konfor sağlanmış mekânda, bana eşlik eden henüz doğmamış bebeğimize ithaf ediyorum.

9 viii İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET... iii ABSTRACT....v ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ....x TABLOLAR LİSTESİ... xi ŞEKİLLER LİSTESİ... xii EKLER LİSTESİ... xvii BÖLÜM I GİRİŞ 1.1. Problem Araştırmanın Amaç ve Kapsamı Araştırmanın Önemi Araştırmanın Yöntemi Tanımlar BÖLÜM II KURAMSAL AÇIKLAMALAR 2.1. Çok Yönlü Tasarımın Önemi Doğal ve Yapay Çevre İle Uyum İnsan Odaklı Tasarım Stratejileri Alt Sonuç BÖLÜM III İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 3.1. Uluslararası Çalışmaların Değerlendirilmesi Adana İli ve Isı Yalıtımı ile İlgili Çalışmaların Değerlendirilmesi... 49

10 ix BÖLÜM IV ARAŞTIRMA ALANI-İNCELEME İLİŞKİSİ 4.1. Adana İli Özellikleri İklimsel Özellikleri Kentsel Özellikleri Yapılaşma Özellikleri BÖLÜM V DURUM ÇALIŞMASI, TARTIŞMA VE YORUM 5.1. Konut Örnek Konut Örnek Alt Sonuç BÖLÜM VI SONUÇ VE ÖNERİLER 6.1. Sonuç Öneriler KAYNAKÇA EKLER ÖZGEÇMİŞ... 97

11 x KISALTMALAR LİSTESİ ABSA (Association of Building Sustainability Assessors) Bina Sürdürülebilirlik Değerlendirmecileri Kuruluşu. BASİX Bina sürdürülebilirlik indeksi. TSE Türk Standartları Enstitüsü. XPS Ekstrüde Polistren Köpük. EPS Expande Polistren. OSD Oxford English Dictionary. İZODER Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği. WGBC (World Green Buıldıng Councıl) Dünya Yeşil Bina Konseyi. LEED, BREEAM, CASBEE, GREEN STAR WGBC ye göre dört ana sertifika sistemi. NSW (New South Wales) Avustralya nın güney doğusunda eyalet

12 xi TABLOLAR LİSTESİ Sayfa Tablo 1. Diğer Ülkeler ve Türkiye de Yalıtım Politikaları... 2 Tablo 2. Araştırma Yöntemi Yapısı Tablo 3. İç Mekânda Fiziksel Konfor Parametreleri (FKP)-Çevresel Etkileşim Matrisi (ÇE) Tablo 4. Bir Mekânda Sağlanması Gereken Koşullar Tablo 5. Bilimsel Çalışmalar Tablo 6. Adana Büyükşehir ve merkez ilçe belediyeleri stratejik planları. 51 Tablo 7. Konut Örnek 2 ile Örnek 1 in Tasarımsal Isı Yalıtım Değerlendirmesi... 76

13 xii ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa Şekil 1: 2002 Yılı Toplam Yalıtım Pazarı Büyüklükleri... 1 Şekil 2. Doğal Yaşamda Çevrenin Etkilerinden Koruyan, İlkel Barınma Alanları... 4 Şekil 3. Isı Muhafazalı, Tek Katlı Yığma Bina ve Giderek Yükselen, Çevreyle Etkileşimi Farklılaşan, Az Katlı Konut Binası... 5 Şekil 4. Yakın Çevresinin Plansız Yapılaşmasıyla Doğal Koşullardan Olumsuz Etkilenen Çok Katlı Binalar... 5 Şekil 5. Yaşamsal Çevre Bilinci... 6 Şekil 6. Ana Kabukta Kendi İçinde Muhafaza Edilmiş Her Bir Sarımsak Tanesi ve Her Bir Nar Öbeği Örneği... 7 Şekil 7. Çok Aşamalı Tasarım Hatalarının Mekânlarda, Dolayısıyla Binalarda Yarattığı Yalıtım Problemleri ve Sağlıksız Bina Yığını Oluşum Döngüsü... 7 Şekil 8. Yeşil ile İfade Edilen Konfor Kuşağının Üstünde Seyreden İklim Verileri... 9 Şekil 9. Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacı ve Bina Enerji Verimliliği İndeksi Şekil 10. Bir Dairenin Isıtma ve Soğutma Olarak Toplam Enerji İhtiyacı ve Hedeflenen Tasarrufa Yakın Değerleri ile Üç Yıldızlı Sertifikası Şekil 11. Mimaride Geçişler, Arayış Ve Buluşlarla Mimar-Kullanıcı-Fiziki Çevre İletişim Ortamı Şekil 12. Uluslararası Tasarım Stratejilerinde Tüketimlerin Azaltılması, Doğal Kaynak Kullanım Sistemleri Şekil 13. Singapur Sanat Merkezi Şekil 14. Birim Mekânda Sağlanması Gereken Tasarım Stratejileri Şekil 15. İç Mekanda Yakından Uzağa Doğru Çevre Algısı Şekil 16. Yüzeyde Isı Geçişi ile Yapı Bileşeninin Etkileşimi Şekil 17. Soğutma Yapılan Mekân ile Yapılmayanda Döşeme-Duvar Kesişimi Termal Kamera Görüntüsü Şekil 18. Pencere Üzeri Isı Kaçışı Termal Kamera Görüntüsü Şekil 19. Elektrik Priz Yuvası Gibi Açıklıklardan Isı Kaçışı Termal Kamera Görüntüsü Şekil 20. Duvar ve Döşemedeki Açıklıkların Yalıtılması Şekil 21. Kuzeydeki Balkonların Ayrı Oda Olarak Kapalı Alana Çevrilmesi Şekil 22. Singapur da Çok Katlı Binada Pencere-Balkonlar... 26

14 xiii Şekil 23. Ailenin Biraraya Geldiği Yüksek Tavanlı, Aydınlık, Mutfak Mekânı Şekil 24. Konutta Yaz Aylarında Kaldırılan Halılar İçin Depolama Alanı İhtiyacı Şekil 25. Kuzey Balkonu ile Bitişik Odada, Isı Yalıtımsız Duvara Yaslanmış Kısmen Isı Tutucu Gardrop Şekil 26. Gardrobun Yaslandığı Kuzeydeki Balkon Duvarı Şekil 27. Islak Hacim - Oda Arası Isı Tutucu Kabuk Olarak Gardrop Şekil 28. Batıda, Yazın En Çok Isı Alan Dış Cephe Duvarı ile Ebeveyn Yatak Odası Arasındaki Tampon Alan: Giyinme Odası Şekil 29. Ana Cadde Üzerindeki Binanın Tasarım Kararında, Her Dairenin Pencerelerinin Tamamında Panjur Kullanılması ile Çok Yönlü Yalıtım Şekil 30. Hava Geçirimlilik Testi Şekil 31. Test Sonucuna Göre Gerekli Görülen Mineral Yünü ile İçten Tavan Yalıtımı Şekil 32. Nem Almış Duvarda Duvar Kâğıdı Kaplaması Şekil 33. Aynı Duvarın Termal Kamera Görüntüsü Şekil 34. Hijyen Gerektiren Mekanlarda Ahşap Kullanımı Şekil 35. Sıcak İklimlerde Soğuk Malzeme: Mermerin, Yer Döşemesi Olarak Tercih Edilmesi Şekil 36. Konutlarda Kullanım Kolaylığı Sağladığı İçin Sıklıkla Kullanılan Seramik Yer Döşemesi Şekil 37. İçeri Alınan Balkonda Kolonun Mekânları Ayırıcı Olarak İşlevlendirilmesi. 37 Şekil 38. Koltukların İki Oturumu Sınırlayıcı Olarak Tefrişi Şekil 39. Konutun Merdiven Evine Bakan Duvarında Yalıtım Gerekliliği Şekil 40. Bina Boyunca Devam Eden, Düşey Hava Bacaları Gibi Çalışan Merdiven Kovasında Kabarma Şekil 41. Isı Geçişlerine, Nemlenmelere, Zararlı Organizmaların Üremesine Neden Olabilecek Ortak Alanların Yalıtılması Şekil 42.Yalıtımsız Aydınlatma ve Havalandırma Şaftı Problemleri Şekil 43. Havalandırma Şaftına Bakan Yatak Odası Şekil 44, 45,46. Aynı Karanlık Odanın Depolama Alanı Olarak Kullanımı Şekil 47. Basix Tarafından Teşvik Edilmiş Sürdürülebili Çok Katlı Nitelikleri Şekil 48. Basıx Sertifikası Nda Kullanıcı Verileri ile Tasarruf Hedefleri Şekil 49. Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarınca Hazırlanan Kimlik Belgesi Şekil 50. İklimsel Bölgelerine Göre Anadolu da Geleneksel Yapı Tipleri... 53

15 xiv Şekil 51. Yörenin Konut Mimarisi; Az Katlılarda Kolonlar Üzerinde Yükselmesi Şekil 52. Alçak Basınç Bölgesi Çukurova'ya Denizden ve Toros Dağları ndan Gelen Hava Akımı Şekil 53. Adana da Yaz Aylarında Ortalama Sıcaklık Değerleri Yeşil ile İfade Edilen Konfor Kuşağının Üstünde Seyretmektedir Şekil 54. Güneyde Tarihi Merkez, Kuzeyde Yeni Kent Merkezleri Şekil 55. Beş Merkez İlçesi Şekil 56. Kuzey Adana Şekil 57. Adana da, Hızlı Kentleşme, Teknik Donanımı Gözden Geçirilmesi Gerekli, Çok Katlı Konut Stoku Şekil 58. Eski Binalarda Tercih Edilmeyen Yalıtımsız Son Kat Konutlar Şekil 59. Bulvar Üzerinde Yalıtıma İmkân Vermeyen Güneş Enerjili Eski Bina Terası ile Yeni Bina Son Kat Konutları Şekil 60. Adana Kentsel Gelişim Bölgeleri Şekil 61, 62. Bitişik Nizam Bloklardan Ceyhan Apt. ve Yolun Batısında Dr. Salim Serçe Apt Şekil 63. Örnek Konutlar Bilgi Şeması Şekil 64. Ceyhan Apt. Planı Şekil 65. Dr. Salim Serçe Apt. Planı Şekil 66. Antre İle Bitişik Merdiven Evi Duvarındaki Isı Farklarının Neden Olduğu Yoğuşma ve Kabarmalar Şekil 67. Batıda Caddeye Bakan Mutfak ve Yalıtım Gerektiren Asansör Boşluğu İle Arakesiti Şekil 68. Hava Dolaşımının Yeterli Sağlanmadığı Mutfakta Yer ve Tavan Döşemesindeki Küf ve Nem Şekil 69. Mutfakta İçeri Alınan Balkonla Cadde Arasında Çift Pencereli İçten Yalıtım Şekil 70. Isı, Nem, Gürültü, Zehirli Gaz Yalıtımı Sağlanmış Çift Pencere Uygulaması Şekil 71. Cadde Üzeri Pencerede Ses Yutucu Yalıtım Detayı Şekil 72. Cephede Balkon Kenarlarındaki Açıklıklar Şekil 73. Batıda Caddeye Bakan Salon ve Öncelikli Yalıtım Gerektiren Arakesiti

16 xv Şekil 74. Balkonun PVC Lambri Kapama Yan Açıklıkları, Isıtma/Soğutma Yapılmayan Bitişik Mahaller, Isı Geçirmezliği Sağlayan Yalıtım Uygulaması Gerektiren Problemlerdir Şekil 75. İçeri Alınan Balkon Alt ve Üst Döşemeleri Dış Hava Koşullarıyla Direk İrtibatlı Olması, Yalıtım Yapılmadığında TV Lİ Bölümün Salonun Diğer Bölümlerine Göre Isınmaması ya da Soğumamasına, Oda Performansını Düşürmesine Neden Olur Şekil 76. Küçük Hareketlerle Dönülen PVC Kapamaların Döşemeyle Birleşim Yerindeki Isı Kaçış Noktaları Şekil 77. Doğu Batı Yönlü Alt Kat Ara Dairelerde Çevre Bina Gölgesinde ve Yatayda Konut İç Kısmında Kalan Mekânlar Şekil 78. Ara Odanın Ardiye İhtiyacına Cevap Veren Kullanımı Şekil 79. Ara Odanın Ardiye İhtiyacına Cevap Veren Kullanımı Şekil 80. Ara Oda Penceresinin Açıldığı Havalandırma Şaftı Şekil 81. Dış Cepheye Kullanımı Olmayan Dört Duvar Yatak Odaları Plan Şekil 82. Dış Cepheye Kullanımı Olmayan Dört Duvar Yatak Odaları Şekil 83. Dış Cepheye Kullanımı Olmayan Dört Duvar Yatak Odaları Şekil 84. Oda ve Merdiven Evine Bitişik Islak Hacim Duvarı Şekil 85. Kullanılmayan Üst Kat ve Islak Hacim Arasındaki Isı Farkı Nedeni Oluşmuş Nem ve Kabarma Şekil 86. Islak Hacimlerde PVC Kapı Şekil 87. Kalorifer Borusunun Döşemede Yalıtımsız Geçişi İle Yarattığı Isı Transfer Noktası Şekil 88. Duvarlarda Yer Alan Kablo Kanalları, Priz Açıklıklarından Isı Kaçışı Şekil 89. Baca ve Boruların Çevre Açıklıkları Hava Geçirimsiz Olmalıdır Şekil 90. Aydınlık ve Havalandırılabilen Merdiven Kovası- Suni Aydınlatılan, Rutubetli Merdiven Kovası Şekil 91. Asansör Boşluğuna Bitişik Mutfak Dolapları ve Tezgah Arası Seramik Kaplama ile Kısmi Isısal Yalıtım Şekil 92. Cephedeki Pencerelerde Hareketli Gölgelendirme Elemanı ile Kısmi Yalıtım Şekil 93. Yüksek ve Az Katlı Binaların Birbirlerine Yakın Konumları ile Olumsuz Etkileşimi

17 xvi Şekil 94. Yüksek ve Az Katlı Binaların Birbirlerine Yakın Konumları ile Olumsuz Etkileşimi Şekil 95. Batıdaki Mekânların Yazın Yalıtımsız Duvarlardan Uzun Süre Isı Kazanımı, Homojen Olmayan Isı Dağılımı Şekil 96. Kabuk Yalıtımsız, Panjur, PVC Çift Cam Pencere ve Petekle İç Termal Performans. Sağlanması Şekil 97. Islak Hacimlerde Isıtma Şekil 98. Konut İç Mekân Tasarımında Çeşitlenen İhtiyaçlar Şekil 99. Yüksek Katlı Yaşam, İç ve Dış Çevresiyle de İnsan Doğasına Uygun, Yüksek Kalite ile Doğru Orantılı Olmalıdır Şekil 100. Nitelikli Teknik Eleman ve Doğru İstemde Bulunan Bir Toplum, Problemi Yok Edilmiş Kurgu ve Çevre Düzeni... 84

18 xvii EKLER LİSTESİ Sayfa Ek 1: Isısal Konfor Tasarımı İçin bilgisayar Programı Paketleri Ek 2: Dört Ana Sertifika Sistemleri Ek 3. NSW Sertifika Sistemi... 93

19 BÖLÜM I GİRİŞ Doğanın enerji potansiyelleriyle, günümüzde insanın vaktinin neredeyse tamamını geçirdiği iç mekânların etkileşimi farklılaşmıştır. Yapının üretiminden, kullanım ömrünü tamamlayıncaya kadar olan yaşam sürecinde iç mekânların nitelikli tasarlanması, yaşanırlılığını sağlıklı devam ettirmesi, kullanıcısına fayda ve değer yaratması büyük önem kazanmıştır. Konutlarda sıcaklık, soğukluk, gün ışığı, rüzgâr, nem gibi, fiziki çevredeki ısısal etkenlerin, farklı eylem mekânlarının ihtiyacına göre, kontrollü ve bilinçli dâhil edilmesi, yalıtım ile sağlanabilmektedir. Isı yalıtımı şu açılardan gerekli ve önemlidir: Kullanıcısına verimli, sıhhi, konforlu ortam oluşturması, Enerji kaynaklarının ekonomik tasarruflu kullanılması, ülke ekonomisi ve çevreye rasyonel katkı sağlaması, Binaların işlevine uygun olarak, taşıyıcı sistemi ve yapı bileşenleri ile değerini uzun yıllar koruması, bakım ve işletim masraflarının azaltılması, Yenilenebilir enerji potansiyellerinin değerlendirilmesi. Ülkemizde enerji tüketiminin sektörler içinde sanayiden sonra en çok binalarda, binalarda da ısıtma ve soğutma yüklerinden kaynaklandığı bilinmektedir. En çok enerjiyi tüketirken, uluslararası bilinç düzeyi ve tasarrufta çok geri kalmış olmamız kaygı vericidir (Bkz. Şekil 1) , Yılı Yalıtım Pazarı (milyon m3) Amerika Batı Avrupa Doğu Avrupa Türkiye Şekil yılı toplam yalıtım pazarı büyüklükleri. (Şen, 2006)

20 2 20.y.y. başarında dünyada yalıtım çalışmaları başlamışken, Türkiye de ilk olarak 1970' de TS825 ile Binalarda Isı Yalıtım Kuralları yer almıştır. (Tablo1. Bkz.) Bu kuralların uygulanması da isteğe bağlı bırakılmış, zorunlu kılınmamıştır. Tablo 1 Diğer Ülkeler ve Türkiye de Yalıtım Politikaları TARİH YETKİLİ UYGULAMA AÇIKLAMA 20.y.y. başları İlk olarak 1970 TSE TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Dünyada yalıtımla ilgili çalışmalar başlamıştır Petrol krizi önemli bir dönüm noktası oluşturmuştur Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Isıtma ve Buhar Tesislerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılması Yönetmeliği Zorunluluk getirilmemiştir. Bu konuda önemli bir adım atılmıştır Isı Yalıtım Yönetmeliği Yürürlüğe konmuştur Üzerinde çeşitli değişiklikler yapılmıştır Birleşmiş Milletler İklim Yürürlüğe girmiştir. Değişikliği Sözleşmesi 1995 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Revize çalışmalarına başlanmış Kuralları 1997 Kyoto Protokolü Üye ülkelerle hedefler konarak imzalanmıştır TS Teknik Kurulu TS 825 Onaylanarak yürürlüğe girmiştir TS sayılı resmi gazetede yayınlanması TS 825 Zorunlu standart olarak, yeni yapılacak binalarda uygulanmaya başlamıştır AB Ülkeleri Binaların Enerji Yürürlüğe girmiştir. Performansı yönetmeliği Üye ülkelerde zorunlu olarak uygulanmaya başlandı ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Bayındırlık ve İskân BİNALARDA ISI Bakanlığı YALITIMI sayılı resmi gazetede yayınlanması sayılı resmi gazetede yayınlaması YÖNETMELİĞİ Binaların ısıtma, soğutma ve aydınlatma maliyetleri ile ısı yalıtımı durumlarını gösteren enerji kimlik belgesi yeni binalar için zorunlu, eski binalar için de 2017 yılına kadar geçiş süreci tanındı.

21 3 Türkiye de ısı yalıtımı denilince, binanın çevre ve iklim koşullarıyla en fazla etkileşim yüzeyi olan dış cephelerde uygulanan mantolama akla gelmektedir. XPS (Extrüde Polistren ) Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği nin son 10 yıl değerlendirmesine göre; Türkiye de ısı yalıtımı sektörü her yıl %20, mantolama (dıştan ısı yalıtımı) pazarı ise son 5 yıldır her yıl % 35 büyüme göstermektedir. Yalıtım malzemesi firmalarınca olumlu karşılanan bu gelişme, ülkemizde konut binalarında %88 inin tek camlı, %90 ının çatı yalıtımsız, 2,5 milyon yapının da ruhsatsız olduğu da göz önünde bulundurulduğunda, teknik ve bilimsel açıdan yeterli olmadığı açıktır. Bina cepheleriyle kalan, tam ve bütünsel olmayan yalıtım çabaları, yanlış örgütlenme; yeniden yapım masrafları, malzeme ve zaman tüketimleri ile enerji politikalarımızda büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Çok katlı binalarda temelden çatıya/terasa, merdivenkovasından dış cephe sıvasına, yapı iç mekân mobilyalarından pencerelerde gölgelendirme elemanına kadar bir yalıtım organizasyonu olması gereklidir. Sadece mantolama yapıldığında ısı köprüleri, yoğuşma gibi yalıtımdan önceki problemlerin, farklı ara yüzlerde, farklı yapı bileşenleriyle devam edeceği açıktır. Isı yalıtım standartlarını olduğu gibi çevirerek uygulamaya koyduğumuz Avrupa ülkelerinde, bina yalıtımından bahsedilirken; building envelope kavramı kullanır. OSD (Oxford English Dictionary) ye göre envelope kelimesinin orijini 18.yy başlarında bir mektup kâğıdının kaplaması ndan gelerek, saran, kaplayan, katman, anlamındadır. (Alexander, 1977) Building envelope teknik terim olarak; bir binanın dış hava koşullarıyla doğrudan ya da dolaylı olarak irtibatlı tüm duvar, döşeme, çatı, teras, kapı, pencere, aydınlatma, havalandırma, merdiven boşluğu, tesisat bacası, kolon, kiriş gibi yapı bileşenlerini saran katman, kabuktur. Mantolama yı ise; D.Hasol un (1998) Mimarlık ve Yapı Terimleri Sözlük tanımına göre; casing, jacketing (Eng.), enrobage (Fr.) ; binanın sadece dış yüzeyden kaplanması, kısmi bir giydirme olarak tanımlayabiliriz. Yapıda antre, salon, mutfak, wc, banyo, oturma odası, yatak odası, kiler gibi birim alanların ısıl konforunun, ihtiyacına göre kendi içinde muhafazasının sağlanması ise; mekânsal ısı yalıtımı dır.

22 4 1.1.Problem Konut binalarında yalıtım gerektiren başlıca mekânsal problemler şu şekildedir: Çok katlı konutlarda insan sağlık şartları ve veriminin azalmış olması, Başta tasarım ve planlama tutarsızlıklarının neden olduğu istenmeyen ısı kazançları, enerji, zaman ve ekonomik kayıpların artmış olması, İçinde yaşadığımız yapıların kimyasının farklılaşması, fiziksel dayanımının azalması, Günümüzde iç mekân kavramından beklentiler ve sunumlar değişim gösterdiği halde yapı bütününde kalite anlayışı, bakım ve işletim bilincinin olmayışı, Problemlerin günübirlik çözümlerle geçiştirilmesi, sürdürülebilirliğin sağlanamamış olmasıdır. Dışarıdaki olumsuzluklara ve sert iklim koşullarına karşı bireyleri koruyan, tehlikeleri ortadan kaldıran, barınma eylemini gerçekleştirdiğimiz yerler, her zaman güvenli ve koruyucu bir çevrenin sembolü olmuştur (Bkz. Şekil 2). Şekil 2. Doğal yaşamda çevrenin etkilerinden koruyan, ilkel barınma alanları Doğal çevreden, insanın şekillendirdiği yapay çevreye geçiş sürecinde inşa edilen az katlı, yığma tuğla ya da taş yapılarda duvarlar oldukça kalın olduğundan, malzemenin gündüz ve gece oluşan ısı farklarını yaşama mekânına hızlı iletmesinin önüne geçilebiliyordu (Bkz. Şekil 3). Teknoloji geliştikçe, hafif yapı malzemeleri ve yapım teknikleriyle çok katlı betonarme ve çelik iskelet sistemlerdeki malzeme kalınlıkları azalmıştır. Göçle artan nüfusa ekonomik ve hızlı çözüm olan, kentlinin de yaşam kolaylığı bulduğu çok katlı konutlarda, istenmeyen ısı kayıp ve kazançları, ısı

23 5 yalıtımı problemlerini, yapı bütününde kalite ve bunun uzun yıllar devam etmesi gerekliliği konularını gündeme getirmiştir. Şekil 3. Isı muhafazalı, tek katlı yığma bina ve giderek yükselen, çevreyle etkileşimi farklılaşan, az katlı konut binası (Saban, 2006). Şekil 4. Yakın çevresinin plansız yapılaşmasıyla doğal koşullardan olumsuz etkilenen çok katlı binalar Yasadığımız çevreye, mekâna ilişkin birçok problemin birbiri ile iç içe olduğunu ve bir noktadaki kopukluğun tüm halkaları doğrudan ya da dolaylı olarak toplumsal çevreyle etkileşim içinde olduğunu düşünürsek, mekânsal sorunların çoğunun temelinde tasarım ve planlama tutarsızlıklarının yattığını görürüz (Bkz. Şekil 4). Süregelen dar kapsamlı ve kısa ömürlü yaklaşımlar, günümüzde artık basa çıkılmaz büyüklükte sorunlar halini almaya başlamış, sürekli gelişen dünya standartlarını yakalamak ve uzun

24 6 erimli dönüşümler gerçekleştirmek giderek daha da zor bir hale gelmiştir. (Uğurlu, 2004) Şekil 5. Yaşamsal çevre bilinci ( Uğurlu, 1993). Günümüzde iç mekân kavramı, fiziki konfor, iklimsel veriler ve çevreye göre tasarım, malzeme, uygulama, donatılar, hava kalitesi, ısısal konfor, kullanıcı istem ve kontrolünün sağlanması gibi bileşenleriyle değişim göstermiştir. Bir konut binasında her dairenin ayrı kullanıcısı olduğu gibi, daire içindeki odalar da çeşitli parametrelerle ayrı kimliktedir. Birçok tasarımcıya göre; Mimarlık bir bütündür; içte başlar, belli bir amaçla, kişi veya kişilerin gereksinimini karşılayacak bir biçimde, eylemlerin sürdürüldüğü mekân veya mekânlarla oluşturulur. İç mimari esas oluşumdur, dışa yansıyan ise onun kabuğudur (Şensoy, 1984). Doğal olandan bir örnek verecek olursak; bütünde aynı kabuk içinde yer alan sarımsak tanelerinin her biri de kendi kabuğuyla muhafazalıdır. Dışta yer alanın, dış ortam etkisine rağmen, ortadakiyle aynı kalitede olabilmesi, kabuk bünyesinde homojen ısıl etki ve gerekli şartların sağlandığını göstermektedir. Narın zar ve yer yer kalın tabakalarla bölünmüş odacıkları da meyveyi olgunlaştıran ısı kaynağından o odacığın konumuna, ihtiyacına göre faydalandığını göstermektedir (Şekil 6, Bkz.).

25 7 Şekil 6. Ana kabukta kendi içinde muhafaza edilmiş her bir sarımsak tanesi ve her bir nar öbeği örneği İnsanoğlunun yaşam sürecindeki temel aktivitelerin başında çalışma, dinlenme, beslenme ve uyuma gelmektedir. Bir konutta bütün aile bireyleri kendi yaşam birimlerinde sağlıklı, rahat ve mutlu mu? Yani, çalışma ortamındaki olumsuz koşulların giderilmesi; dinlenme ve uyuma ortamının kullanıcının ihtiyaç ve doğasına en uygun hale getirilmesi; tasarım kararları, iç hava kalitesi; yalıtılması ile ilgili fiziki koşulların düzenlenmesi gerekliliği kullanıcıyı olumsuz yönde etkileyen mekânsal problemlerdir. Şekil 7. Çok aşamalı tasarım hatalarının mekânlarda, dolayısıyla binalarda yarattığı yalıtım problemleri ve sağlıksız bina yığını oluşum döngüsü

26 8 İşveren, tasarımcı, üretici, uygulayıcı, denetleyici ve kullanıcılar olarak aynı yanlışları tekrarlayarak gösterdiğimiz döngüyü, yapı hizmet süresinin sağlıklı biçimde devam ettirilmesinde sağlayamamaktayız (Bkz. Şekil 7) Araştırmanın Amaç ve Kapsamı İnsan, aile, toplum, kentli oluşum dalga boyunda ilk etkileşim kişinin içinde bulunduğu iç mekânıdır. Bruno Zevi (1957) Mekân Olarak Mimari adlı eserinde iç mekânları mimarlığın ana öğesi olarak ele alır ve tüm mimarlık tarihini bu açıdan yorumlar. Yaşayan ve yaşatan iç mekânların tasarlanması/ iyileştirme yapılması/binanın kullanım ömrünü tamamlaması kararlarını etkileyecek mekânsal yalıtım problemleri incelenmiştir. Araştırmanın amaçları şunlardır: Doğal konumu ve meteorolojik verileri ile uzun süre sıcak ve nemli hava etkisinin getirdiği problemleri, araştırma alanı Adana ilinde, konut bina kabuk bileşenleri için yapılan önceki çalışmalara ek olarak, iç mekân kritikleriyle irdelemek, İç mekân bileşenlerinin çok yönlü ilişkilendirilmesiyle iç hava konfor ve kalitesi sağlamak, sürdürülebilir kılmak. Doğal ve yapay çevrenin fiziksel olumsuzluklarını bütünsel ısı yalıtımı ile en aza indirerek, veri ve kaynakları, konutlarda verim ve faydaya dönüştürmek. Bu potansiyellerin kullanım sistemlerini teşvik ederek, herkes için ulaşılabilir koşullar sağlamak. Mevcut konutların iyileştirilmesini, sağlamak, konut imalatının hedef kitleleri olarak kullanıcıların, yeni edinecekleri konutlarda da tercihlerini yaparlarken, tasarımcıdan yerel yönetimcilerine kadar tüm muhataplarına yaşam alanında bütünsel kalite yi şart koşacak bilinç ve farkındalıklarına katkıda bulunmak. Deprem ve diğer doğal afetlerle yaşamak zorunda olan ülkemizin, altyapıya bağımlı olmadan, günümüz ve gelecekteki temel ihtiyaç ve isteklerini uluslararası konut tasarım ve uygulamaları düzeyinde sağlamasına veri hazırlamak. Bu araştırma başarılı olduğu takdirde doktora aşamasına taşıma hedeflenmiştir.

27 Araştırmanın Önemi Sürdürülebilir yapı çevreleri oluşturulurken; her bir mekânın kullanım amacı, gün ve mevsim gereklerine göre, tasarlanan sınırlı yapay çevrenin doğanın enerji sistemi ile etkileşimli olmasıdır. Doğasıyla uyum içinde bir yapıda, fazla olan çevre etkisinden yalıtılarak konfor koşullarında, havanın yapı bünyesinde dolaşması; nefes alması, yaşamasıdır. İnsan yaşamının en önemli kaynağı hava, ciğerlere ve diğer organlara giderken, burun kanalında kıllarla temizlenir, etten odacıklarda vücut ısısına getirilir ve nemlendirmeyle vücuda dağılır. Topoğrafik konumu ve iklim oluşumu sebebiyle, yaz aylarında aşırı sıcak ve nemli olan kent içi binalar, doğal hava etkisinden uzak, birim konutlar ve kullanıcılar hastalıklı ya da kısa ömürlü, kalitesiz yaşamaktadırlar (Bkz. Şekil 8). Bu konutlarda, gün boyu nemli sıcak hava, trafik, elektronik makine ve insanlar nedeniyle sürekli ısınır. Bu süreç içinde ısı, binadaki kaplama malzemeleri, beton, saydam yüzey geçişleriyle mobilya ve diğer eşyalar tarafından da emilir. Gece ise çok az da olsa düşen atmosfer ısısıyla birlikte bina tarafından emilen ısı açığa çıkar ve binadaki mevcut hava ile birleşir. Dışarı atılmayan günün sıcağı, temizi ile yenilenmeyen hava, düzenli bakım yapılmaması iç mekânda kontrollü ve dengeli olmayan ısıya neden olur. Şekil 8. Yeşil ile ifade edilen konfor kuşağının üstünde seyreden iklim verileri (Yüceer, 2010).

ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ H. Selena KIRKAN Aralık, 2005 İZMİR ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

GAPGREEN. SÖYLEŞİ Tuğba Salman Gürcan, SEPEV Yönetim Kurulu Başkanı BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ, PASİF EVLER VE MULTİ KONFOR BİNALAR

GAPGREEN. SÖYLEŞİ Tuğba Salman Gürcan, SEPEV Yönetim Kurulu Başkanı BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ, PASİF EVLER VE MULTİ KONFOR BİNALAR GAPGREEN Haziran 2015 Sayı: 3 Üç ayda bir yayınlanır ISSN: 2148-760X SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE YEŞİL BÜYÜME Geri dönüşümlü kağıt kullanılmıştır. BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ, PASİF EVLER VE MULTİ KONFOR

Detaylı

ŞUBE YÖNETİM KURULU NECATİ PİRİNÇÇİOĞLU FATMA DEMET AYKAL HAMDULLAH KAYA MEHMET ÖZEL ŞEFİKA ERGİN GÜLBAHAR ÖZAYDOĞDU

ŞUBE YÖNETİM KURULU NECATİ PİRİNÇÇİOĞLU FATMA DEMET AYKAL HAMDULLAH KAYA MEHMET ÖZEL ŞEFİKA ERGİN GÜLBAHAR ÖZAYDOĞDU ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKAN BAŞKAN YRD. SEKRETER ÜYE SAYMAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE NECATİ PİRİNÇÇİOĞLU ELİF GÜVEN YAVUZ ZİYA ZEYTİNOĞLU ZEKİ TAPANCI FATMA DEMET AYKAL DENİZ BORA KARATAŞ HAMDULLAH KAYA DENETLEME

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

Saygılarımla, Murat Çakan

Saygılarımla, Murat Çakan 91. Sayının ekidir. TTMD Adına Sahibi / Owner on Behalf of TTMD: Bahri Türkmen Dergi Yayın Yönetmeni / Editor in Chief: Dr. Murat Çakan Dergi Yayın Yönetmen Yrd. / Associate Editor: Dr. M. Zeki Yılmazoğlu

Detaylı

ENERJİ ETKİN BİNALARA ULAŞMA YOLUNDA TEMEL TASARIM PRENSİPLERİ

ENERJİ ETKİN BİNALARA ULAŞMA YOLUNDA TEMEL TASARIM PRENSİPLERİ ENERJİ ETKİN BİNALARA ULAŞMA YOLUNDA TEMEL TASARIM PRENSİPLERİ ENERJİ ETKİN BİNALARA ULAŞMA YOLUNDA TEMEL TASARIM PRENSİPLERİ Binalarda enerji verimliliğini sağlamak, büyük ölçüde iç ve dış ortam arasındaki

Detaylı

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Nisan 2014 BU ÇALIŞMA, ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 2013 YILI DOĞRUDAN FAALIYET

Detaylı

SOYAK IN SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM YAKLAŞIMI

SOYAK IN SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM YAKLAŞIMI KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU 2014 RAPOR HAKKINDA Soyak Holding in kurumsal kültürü Sürdürülebilir Yaşam Yaklaşımı üzerine bina edilmiştir. Gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri ise çevreye ve toplum değerlerine

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO TASARIMINDA KULLANICI STANDARTLARI VE TEKNOLOJİ KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ertan VARLI Yüksek Lisans Tezi Danışman: Prof. Dr. Veyis ÖZEK Edirne-2004

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

Mimarlık Eğitiminde Eko- Tasarımın Yeri ve Önemi

Mimarlık Eğitiminde Eko- Tasarımın Yeri ve Önemi Mimarlık Eğitiminde Eko- Tasarımın Yeri ve Önemi Semih ERYILDIZ İstanbul Aydın Üniversitesi, Mimarlık Bölümü Mimarlık Eğitiminde Eko-Tasarımın Yeri ve Önemi sunuşuna, günümüzde, Dünya da ve Türkiye'de

Detaylı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı 1. OTURUM 1 Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı KENTSEL DÖNÜŞÜM VE UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDEKİ TARİHİ VE ANITSAL YAPILAR Dr. Alkiviades PREPIS Mimar-Mühendis

Detaylı

AKILLI BĐNALARDA ENERJĐ ETKĐN CEPHE TASARIMI

AKILLI BĐNALARDA ENERJĐ ETKĐN CEPHE TASARIMI AKILLI BĐNALARDA ENERJĐ ETKĐN CEPHE TASARIMI Yrd. Doç. Dr. Şenay Boduroğlu 1 Konu Başlık No: 4. Sürdürülebilir Çatı ve Cephe Sistemleri ÖZET Günümüzde Türkiye ve dünyada önemli değişimlerin yaşandığı sanayi

Detaylı

1 %100 geri kazanılmış kâğıda basılmıştır. Travel PLC. Otellerde Çevresel Sürdürülebilirlik Kılavuzu. Mart 2011

1 %100 geri kazanılmış kâğıda basılmıştır. Travel PLC. Otellerde Çevresel Sürdürülebilirlik Kılavuzu. Mart 2011 %0 geri kazanılmış kâğıda basılmıştır Travel PLC Otellerde Çevresel Sürdürülebilirlik Kılavuzu Mart 0 ÖNSÖZ Sorumlu Liderlik TUI Travel PLC nin dört anahtar değerinden biridir. Eğer bir süredir bizimle

Detaylı

YEŞİL BİNA SERTİFİKA KILAVUZU YENİ KONUTLAR VERSİYON 0

YEŞİL BİNA SERTİFİKA KILAVUZU YENİ KONUTLAR VERSİYON 0 YEŞİL BİNA SERTİFİKA KILAVUZU YENİ KONUTLAR VERSİYON 0 EYLÜL 2013 İçindekiler TABLO LİSTESİ... 3 ŞEKİL LİSTESİ... 4 TERİMLER DİZİNİ... 5 DESTEK SAĞLAYAN KİŞİ, KURUM VE KURULUŞLAR... 6 KILAVUZ KULLANIMI...

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ACİL DURUM BARINAKLARI VE BİR BARINAK OLARAK ACİL DURUM KONTEYNIR ÖNERİ MODELİ Mimar Cengiz BEYATLI YÜKSEK LİSANS TEZİ MİMARLIK ANA BİLİM DALI Tez Danışmanı:

Detaylı

Şekiller Listesi. Tablolar Listesi. Kısaltma Listesi

Şekiller Listesi. Tablolar Listesi. Kısaltma Listesi i ii Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ Or. Müh.

Detaylı

YAPI İŞLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

YAPI İŞLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAPI İŞLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Bitirme Projesi Mehmet ECE 131101192 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Doç.

Detaylı

Diyalog. izocam. Daha kalın yalıtım, daha etkin koruma

Diyalog. izocam. Daha kalın yalıtım, daha etkin koruma Diyalog izocam Ekim Kasım Aralık 2012 Daha kalın yalıtım, daha etkin koruma Kentsel dönüşüm bir fırsat, İzocam dan Uygulamalarla TS 825 Standardı Kitabı ile sektöre büyük destek, Uygun yalıtım kalınlığı,

Detaylı

KAPALI ATRİUM TASARIMI VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KAPALI ATRİUM TASARIMI VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAPALI ATRİUM TASARIMI VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ by Pınar TOKABAŞ October, 2005 İZMİR KAPALI ATRİUM TASARIMI VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN EMNİYET TEŞKİLATINDA UYGULANABİLİRLİĞİ Mehmet Emin BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Çevre Mühendisliği Anabilim Dalını Eylül 2011 KONYA Her

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU KASIM 2014 KÜNYE BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU GENEL KOORDİNATÖR Aygen Erkal HAZIRLAYAN

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Erdemir Ar-Ge Merkezi. Vizyon. Çevresel Performans. Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı. 2020 Vizyonumuz. Çevre Yönetim Yaklaşımı

İÇİNDEKİLER. Erdemir Ar-Ge Merkezi. Vizyon. Çevresel Performans. Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı. 2020 Vizyonumuz. Çevre Yönetim Yaklaşımı SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER Vizyon 3 Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 4 2020 Vizyonumuz 6 Rapor Kapsamı 8 Erdemir ve İsdemir Yönetim Sistemleri Politikası 9 Kurumsal Profil ve Ekonomik

Detaylı

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU Ağustos 2013, Adana Komisyon Üyeleri Adana Büyükşehir Belediyesi, Adnan Karakaya, Başkan Danışmanı Seyhan Belediyesi, Manolya Gümüşay, Bilgi İşlem Müdürü Yüreğir Belediyesi,

Detaylı

Bölge Temsilcilikleri

Bölge Temsilcilikleri İmtiyaz Sahibi: Levent Pelesen Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Özge Sipahioğlu Yayın Kurulu: Alper Doğruer Fulya Evren Grafik Tasarım ve Yayına Hazırlama Extreme Bilgi Teknolojileri Yönetim Adresi ve Mardav

Detaylı