IİLERLEME BIİLDIİRIİMIİ 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IİLERLEME BIİLDIİRIİMIİ 2014"

Transkript

1 IİLERLEME BIİLDIİRIİMIİ 2014 Anahtar ve Elektrikli Ev Aletleri Sanayi A. Ş. Velibaba Mah. Ankara Cad. No: 188 Dolayoba Pendik İstanbul Türkiye Telefon: pbx Faks :

2 Iİçindekiler Rapor Hakkında 1 Genel Müdür ün Mesajı 2 An-El İş Etiği Kuralları 3 Şirket Profili 6 Hedefler 15 Paydaşlarla Diyalog 16 Finansal Performans 18 Çalışanlar 19 Yönetim Sistemleri 24 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi nin 10 İlkesi 32 GRI Göstergeleri Tablosu Takvimi 34 İletişim Bilgileri 35

3 Rapor Hakkında Birleşmiş Milletler Ku resel Iİlkeler So zleşmesinin gereg i olarak hazırladıg ımız do rdu ncu Iİlerleme Bildirimini so zleşmenin 10 Iİlkesi ve An-El Iİş Etig i Kuralları nı dikkate alarak oluşturduk. Hedefimiz Ku resel Raporlama Girişimi nin (Global Reporting Initiative - GRI) Su rdu ru lebilirlik Raporlaması Iİlkelerine temel seviyede uyumlu bir rapor sunabilmektir. Bu yıl yayınladıg ımız raporda ilk olarak G4 go stergelerine referans verilmiştir. Raporumuzda ile tarihleri arasındaki verileri o ncekido nemlerle karşılaştırmalı olarak sunuyoruz. An-El Anahtar ve Elektrikli Ev Aletleri Sanayi A. Ş. nin yıllık olarak yayınladıg ı Iİlerleme Bildirimlerine hem şirket web sayfasından, hem de Birleşmiş Milletler Ku resel Iİlkeler sayfasından ulaşabilirsiniz. Bir o nceki raporumuz tarihinde yayınlanmıştır. https://www.unglobalcompact.org/participants/search Sayfa 1

4 Genel Mu du r u n Mesajı Deg erli Paydaşlarımız, Iİlerleme Bildiriminin 4. Raporlamasını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Kuruldug umuzdan bugu ne 42 yıldır u ru n ve hizmet anlayışımıza ışık tutan kalite anlayışımızın gelişimimize katkısının farkındayız. Bizlere bu yo nde katkıda bulunan başta çalışanlarımız ve tu m iş paydaşlarımıza şu kranlarımızı sunuyoruz. Bu deg erli birikimi başta u lkemiz ve du nya u zerindeki tu m paydaşlarımız adına faydalı bir şekilde su rdu ru lebilir halde tutacak stratejik hedeflerimizi su rekli go zden geçiriyoruz. OÖ ncelikli hedefimiz; iş ve sosyal alanda bireylerin refahını artıracak, çevresel kaynak tu ketimini en aza indirecek, ana faaliyet alanımızda yenilikçi ve beklentilere yanıt verecek faaliyetler gerçekleştirmektir. OÖ zellikle yu ru rlu kteki ulusal ve uluslararası tu m kanun, yo netmelik ve etik kuralları dikkate alarak kurumsal yapımızı dinamik bir şekilde su rdu rerek iş yaşamı konforunu, iş gu venlig i ve çevresel etki oluşturacak faaliyetlerimizi o n plana çıkarma vizyonu ile bunları o lçu mlemek ve iyileştirmek hedefimizdir. Bu alanda tu m paydaşlarımızın desteg ini go rme beklentisindeyiz yılındaki Euro ve Dolar deg işimleri, bo lgemizdeki savaşlar, u lkemizdeki konjonktu r bo lgesel satışlarımızı, o zellikle Ortadog u daki ve Kuzey Afrika daki faaliyetlerimizi olumsuz etkilemesine rag men 2014 yılında hedefledig imiz satış miktarını gerçekleştirdik. Tu rkiye de kadın istihdamı %29,5 iken, An-El de kadın çalışanların oranı %61 dir. Çalışanlarımızın %60 ı 5 yıl, o zellikle %20 si 15 yıl ve u zeri deneyime sahiptir. Iİşletmemizde daha o nce oldug u gibi sag lıg a etkisi bakımından çok tehlikeli bir kimyasal kullanılmamaktadır. Enerji tu ketimimiz bir o nceki do neme go re %22 azalmış, su tu ketimimiz %21 azalmıştır. Daha yu ksek oranda otomasyon kullanımı ile u retim verimlilig imiz artmaktadır. Ku resel vatandaş olmanın sorumlulug uyla faaliyetlerimizde şunları dikkate alıyoruz: Verimli enerji kullanımı, Çalışanları için gu venli çalışma ortamları, Iİyi bir Çevre Yo netimi, Iİleri teknoloji kullanımı, Yenilikçi yaklaşımların desteklenmesi, Eg itimde Su reklilik Bu yaklaşımımızın paydaşlarımızla birlikte bize kazanım sag ladıg ını, mu şterilerimiz tarafından da olumlu karşılandıg ını izliyoruz. Hedefimize ulaşmamız için desteg inizi, katılımınızı sag layacak geri bildirimlerinizi bekler, Du nyamız için yaptıklarınıza ve yapacaklarınıza teşekku r ederiz. Iİnanç Erdog an Genel Mu du r Sayfa 2

5 An-El Iİş Etig i Kuralları An-El, sorumluluk sahibi bir işveren ve iyi bir kurum olarak insan hayatını tehlikeye atmayan, elektrikli cihazların fonksiyonlarını gerçekleştirecek u ru nleri geliştirip u retme konusunda çaba go stermektedir. Tu m faaliyetlerimiz hem insan hakları, iş sag lıg ı ve gu venlig iyle ilgili hu ku mlere hem de çevreyle ilgili hu ku mlere uygun bir şekilde su rdu ru lebilirlik ana fikri ile yu ru tu lmelidir. Iİş Etig i Kurallarına uyulmasını sag lamak tu m çalışanların ve yo netimin sorumlulug u altındadır. Uyumsuzluk hallerinde, so z konusu uyumsuzlug u ilgili birimdeki sorumlu kişilere rapor etmesi için çalışanlar o zendirilir ve bunu yapmaları kendilerinden beklenir. Ayrıca, hiçbir misilleme ya da başka aksi tesirler olmayacag ı konusunda gu vence verilir. Bu Iİş Etig i Kuralları tu m faaliyet alanlarındaki çalışanlarımızı ve başta tedarikçilerimiz olmak u zere dig er paydaşlarımız için uyulması zorunlu kurallardır. Yasalar ve yönetmelikler An-El ve tedarikçileri, faaliyet ve istihdama ilişkin yasa ve yo netmelikler ile tam bir uygunluk içinde hareket edecektir. Tedarikçiler de bu kurallara uymayı kabul edecektir. Çocuk işçiliği Çocuk Iİşçi hiçbir biçimde çalıştırılamaz. Uygun işlerde (yaz do nemi çalışması staj vb.) genç işçi (16 yaşından gu n almış) çalıştırılabilir. Reşit olmamış kişiler için, ilgili yasalara go re çalışma şartları, çalışma saatleri ve yaşına uygun maaşı sag lamaktan yo netim sorumludur. Zorla çalıştırma Zorla ya da go nu lsu z çalıştırma hiçbir biçimde hoş go ru lmez. Bir kişinin kendi isteg i ya da seçimi dışındaki her tu rlu çalıştırma şekli buna da hildir. Çalışan kendi iş so zleşmesinde belirtilen işleri yerine getirmekle yu ku mlu du r. İş sağlığı ve güvenliği Tu m çalışanlara gu venli ve sag lıklı bir çalışma ortamı sunulacaktır. Iİşveren, iş kazaları ya da meslek hastalıklarını o nlemek için uygun tedbirleri almalıdır. Çalışan kendi sag lıg ını korumak ve çalışma su reklilig ini o nemsemekle yu ku mlu du r. Eşit muamele An-El ku ltu rel farklılıkları kabul eder ve saygı duyar. Tu m çalışanlar, işe alınma, terfi, maaş, sosyal haklar, eg itim, işten çıkarılma ve iş akdinin feshi de da hil her tu rlu istihdam kararlarında eşit muamele go ru rler. Taciz ve kötü muamele Hiçbir çalışan fiziksel cezalandırmaya veya fiziksel cinsel, psikolojik ya da so zlu taciz veya ko tu muameleye maruz bırakılmayacaktır. Sayfa 3

6 Çalışma saatleri An-El, tu m çalışanlar için çalışma saatlerini; gu nde 8 saat çalışma zamanı ile gu nde 1 saat dinleme zamanı olacak şekilde du zenler. Yıllık 270 saat fazla mesai haricinde, haftada 45 saatten fazla çalışma talep edilmeyecektir. Olag anu stu haller dışında, tu m işçilere, her yedi gu nlu k zaman diliminde en az bir gu n tatil hakkı verilecektir. Ödeme Maaş ve fazla mesai u cretleri, ilgili mevzuatın o ngo rdu g u asgari du zeye eşit olacak ya da bunu aşacaktır. Çevresel uyum Çevresel sorunlar, An-El çalışanları için o ncelikli ve o nemlidir. UÜ retim su reçlerinde ve insani ihtiyaçların yerine getirilmesinde kullanma ve elden çıkarma sebebiyle oluşan çevresel etkileri asgari du zeye indirme amacıyla bu tu ncu l bir yaklaşımı benimser. Iİlgili birimler, emisyonlar, atık ve kaynak tu ketimini de içeren tu m ilgili çevresel etkileri ele almak için uygun adımları atacaktır. Birimlerin çevresel standart ve performansına yo nelik su rekli iyileşme amaçlayan bir yo netim sistemi bulunacaktır. Tedarikçi ve iş ortaklarımıza karşı sorumluluklarımız Iİyi bir mu şteriden beklendig i şekilde adil ve saygılı davranır, yu ku mlu lu klerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli o zeni go steririz. Iİş yaptıg ımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini o zenle koruruz. Hediye verme ve alma Çalışanlar, tarafsızlıklarını, kararlarını ve davranışlarını etkileyebilecek hediye ya da menfaat kabul etmez, 3. kişi ve kuruluşlara bu tarz etkiler yaratabilecek hediye ve menfaat sag lama yo nu nde girişimde bulunmaz. 3. kişilere verilecek hediye ve promosyon malzemelerinin neler olabileceg i Şirket u st yo netimi tarafından belirlenir. Reklam ve promosyon amaçlı hediyeler kişisel kullanıma yo nelik olmamalıdır. Gizlilik Rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, henu z kamuya açıklanmamış mali ve dig er bilgileri, personel o zlu k haklarına ait bilgileri ve u çu ncu şahıslarla akdedilen "gizlilik anlaşmaları" çerçevesindeki bilgilerin kullanımı, paylaşımı ve bu su reçte bilginin gizlilig inin sag lanması şirketimizin ve çalışanların ortak sorumlulug udur. Bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler da hilinde ilgili kişilerle paylaşırız. İzleme ve uyum Yo netim, çalışanları bu kurallar hakkında, hakları, go revleri ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmekten ve bunları uygulamaktan sorumludur. Yo netim, kendisinin ve tedarikçilerinin bu kurallara uyumunu go stermek amacıyla uygun belgeleri sag lamaktan da sorumludur. Iİş Etig i Kurallarını veya Şirket politikalarını ve prosedu rlerini ihlal edenler gerekirse işten ayrılmalarının istenmesi derecesine varabilecek çeşitli disiplin yaptırımlarına tabi olacaklardır. Sayfa 4

7 Disiplin yaptırımları, uygunsuz davranışları ve kuralları bozmaya neden olan fiilleri onaylayan, yo nlendiren veya bu konularda bilgi sahibi olup gerekli bildirimi uygun şekilde yapmayan kişilere de uygulanacaktır. ÇALIŞANIN EL KİTABI 2014 yılında işyerimizdeki genel çalışma kuralları, iş sag lıg ı, gu venlig i ve çevre konularında çalışanlarımıza gerekli bilgileri vermek u zere An-El Çalışanın El Kitabı hazırlanmış ve gerektig inde başvurabilecekleri bir kaynak olarak tu m çalışanlarımıza teslim edilmiştir. El kitabı ihtiyaç duydukları anlarda çalışanlarımızın hemen açıp bakabilmesini sag lamak amacıyla kitapçık şeklinde hazırlanmıştır. El kitabında An-El Iİş Etig i Kuralları ve Personel Yo netmelig i de yer almaktadır. Sayfa 5

8 Şirket Profili HAKKIMIZDA 1972 yılında beyaz eşya sekto ru için elektrikli komponentleri u retmek u zere kurulmuştur. Çevirmeli Anahtarlar, Tuşlu Anahtarlar, Su rgu lu Anahtarlar ve Go sterge Lambaları u retmektedir. Ayrıca u retim teknig i ve deneyiminden dolayı ku çu k plastik ve metal parça ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir. UÜ ru nlerimiz mu şteri beklentilerini en u st du zeyde karşılayacak kalite ve hizmet anlayışıyla An-El markası altında sunulur. Referanslarımız ve u rettiklerimiz go steriyor ki gelişen sekto re uyum sag layan tedarikçi olmak, bizi bugu nku gurur duydug umuz konuma getirmiştir. Sekto ru n o nde gelen firmaları ile uzun su reli çalışmalar gerçekleştirilmektedir. UÜrettiklerimizin %75 i yurt dışına dog rudan ya da dolaylı olarak ihraç edilmektedir. Bunun %50 si yurt dışındaki beyaz eşya u reticilerine yapılan direkt satışlar ile gerçekleşmektedir. 40 yılı aşan faaliyetimizde yurt içinde ve yurt dışında birçok beyaz eşya u reticisine hizmet verebildik. Bugu n yıllık 20 milyonun u zerinde komponent u retmekteyiz. UÜ ru nlerimizin gu n geçtikçe artan çeşitlilig i ile mu şterilerimize geniş alternatifler sunabilmekteyiz. Yıllara Göre Üretim Adetleri Çevirmeli Anahtar Tuşlu Anahtar Sinyal Lambası Sayfa 6

9 BAŞLICA MÜŞTERİLERİMİZ Sayfa 7

10 Net Satışların Bölgesel Dağılımı 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Diğer G. Amerika Afrika Ortadoğu Avrupa Türkiye UÜ ru nlerimiz VDE, KEMA, ENEC, CSA belgelerine ve sistemimiz EN-ISO 9001:2008 belgesine sahiptir. Çevre faaliyetlerimiz EN-ISO 14001, Iİş Sag lıg ı ve Gu venlig i faaliyetlerimiz OHSAS standartlarına uyumludur ve DEKRA tarafından belgelendirilmiştir. Belgelerimizin listesi Kalite Yo netimi bo lu mu nde verilmiştir. Firmamız Birleşmiş Milletler Ku resel Iİlkeler So zleşmesi (Global Compact) Girişiminin katılımcısıdır. UÜ retim yerimiz m² kapalı alana sahiptir. Gu venlik ve sag lık koşulları yu ksek nitelikli tesisimizde, yaklaşık 150 çalışanımız ile çevreye duyarlı, kaliteli bir u retim faaliyeti yu ru tmekteyiz. Sayfa 8

11 İŞLETMEMİZİN YERİ Iİşletmemiz Pendik Iİstanbul'dadır. Atatu rk Havalimanına 70 km, Sabiha Go kçen Havalimanına 3 km mesafede Iİstanbul'un Asya tarafındadır. Koordinatlar N 40 53,9 / E 29 15,8 Adres: Velibaba Mah. Ankara Cad. No: 188 Dolayoba Pendik Iİstanbul Tu rkiye Telefon: pbx Faks : Sayfa 9

12 TARİHÇE 1972 Faaliyete ilk olarak çevirmeli anahtar üretimi ile başlandı İstanbul-Cevizli de kendi binasında faaliyetini büyüterek devam ettirdi. Bakalit, Porselen ve Melamin Tuşlu anahtar üretimine başlandı Bakalit gövdeli gösterge lambalarının üretimi başladı Bakalit hammaddelerin yanında plastik malzemelerin üretimde kullanılmasıyla ilk plastik gövdeli gösterge lambası üretimine başlandı Serigraf baskı tekniğinin kullanımına başlandı Plastik enjeksiyon makinaları ile plastik parça üretimine kendi tesislerinde üretmeye başladı Japon Chugai firması know-how desteği ile gümüş kontak üretimine başlandı. Sn. Konaş ile yapılan ortaklık ile AKS Anahtar Kontak San. Ltd. Şti. kuruldu Plastik parça üretiminde Arburg Markalı makinalar kullanılmaya başlandı AKS Ltd. Pendik teki tesislerine taşındı BEYSAD (Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği) Üyeliği gerçekleşti İlk uluslar arası fuara (Domotechnica-Köln) katılım gerçekleşti. İlk ihracat yapıldı. VDE sertifikasyonu için çalışmalar başladı BAR Electrowerke GmbH firması ile işbirliği yapıldı ve Türkiye temsilciliği üstlenildi BAR Electrowerke GmbH firması ile işbirliği yapıldı ve Türkiye temsilciliği üstlenildi. Sayfa 10

13 2000 Cevizli fabrikasından Pendik Fabrikasına taşınıldı Sn. C. Arslan ile yapılan ortaklık ile ANC Makine Kalıp San. Ltd. Şti. kuruldu VDE Test ve Belgelendirme Enstitüsü tarafından yapılan denetim sonucu ISO9001: 2000 belgelendirmesine hak kazanıldı İhracatımız toplam satışlarımızın üçte birini geçti AKS Kurtköy deki yeni binasına taşındı. An-El olarak mevcut tesisin tamamı 2100 m² olarak kullanılmaya başlandı VDE Test ve Belgelendirme Enstitüsü tarafından yapılan denetim sonucu ISO9001: 2008 versiyonuna güncelleme belgelendirmesi yapıldı. Birleşmiş Milletler (United Nations), Küresel İlkeler (Global Compact) girişimine katılım sağlandı. AKS Anahtar Kontak San. A.Ş. ortaklığının Sn. C. Durmaz a hisse devri yapıldı. UYUMSOFT ERP Yazılımının kullanımına geçildi Birçok yeni ürün çalışması yapıldı. Web sitemiz yenilendi. Özellikle yeni özel projeler ile ilgili kalıp, seri üretim çalışmaları tamamlandı. Seri üretimde verimlilik çalışmalarına ağırlık verildi. ERP yazılımının etkinliği sağlandı. Otomasyon projeleri devreye alınmaya başlandı. Üretim kapasitemizin artışını sağlayacak makine yatırımlarına başlandı. İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarımız ile Çevre konulu faaliyetlerimizi geliştirmeye devam edildi Sektörümüzün önemli bir üreticisi olan DEKA Elektroteknik firmasının Komponent üretiminin satın alınması ile ürün çeşitlerimize Hotplate şalterleri, Multi fonksiyon fırın şalterleri, Buzdolabı kapı switchleri, Bulaşık Çamaşır makinası on-off switch i gibi birçok yeni ürün katılmıştır. Bu yıl çalışan sayımız yaklaşık 140 kişiye ulaşmıştır. Üretim tesisimize yeni eklenen plastik üretim alanı ve makinaları ile kapasitemiz iki katına çıkmıştır. Gösterge lambası üretiminde otomasyon ile ürün kalitesi ve kapasitesi artmıştır. Ürün sertifikasyonunda VDE nin yanı sıra KEMA-DEKRA ile de sertifikasyon çalışması yapılmıştır. KOSGEB Destekli ISO ve OHSAS Yönetim Sistemlerinin Kurulması ve Belgelendirilmesi Projesi ne başlanmıştır. Sayfa 11

14 2013 Özellikle üretim otomasyonu yatırımlarında hızlandığımız bir dönemde ürün kalitemizi ve üretim kapasitemizi artırarak müşteri taleplerini karşılamaya çaba gösterdik. Otomasyon yatırımlarımız devam ediyor. Müşterilerimizin özel projelerinde geliştirme ve tasarım çalışmalarında yer almaya devam ediyoruz. Firmamız Ekonomi Bakanlığı desteği ile yürütülen URGE projesi kapsamında oluşturulan TURKHAS TEAM üyesi olmuştur. Çevre ve İş Güvenliği çalışmalarımız EN-ISO ve OHSAS belgeleri ile DEKRA kuruluşu tarafından belgelendiilmiştir Müşteri istekleri doğrultusunda birçok yeni ürün çalışması yapılmıştır. Rotary switch, rocker switch ve sinyal lambasında yeni ürünlerimiz web sitemizde yer almaktadır. İhracat departmanımız yeni katılımlarla daha etkin ve dinamik bir şekilde yurtdışı ilişkilerini destekler duruma gelmiştir. Çalışma alanları düzenlenmiş, ofislerimiz yenilenmiştir. Üretim Otomasyonu projelerimize devam ederek verimlilik ve kalite konusunda çalışmalarımızı sürdürdük. Sayfa 12

15 TEDARİK ZİNCİRİ An-el, mu şterilerinin tedarik zincirinin bir parçası oldug unun bilinci ile kendi tedarikçilerini, mu şterilerinin beklentilerini karşılayacak nitelikte seçer ve yo nlendirir. TEDARİKÇİLER AN-EL MÜŞTERİLER Hizmet/Servis ve Malzeme/Hammadde gruplarında tedariklerini o ncelikli ulusal tedarikçilerden temin etme çabasındadır. Bununla beraber kalite ve temin durumundaki zorunluluklar nedeniyle yurtdışından da nitelikli u ru n ve hizmet tedarig i yapmaktadır. TEDARIİK TUÜRUÜ TEDARIİKÇIİNIİN BULUNDUGĞ U TEDARIİKÇIİNIİN SEKTOÖ RUÖ UÖ LKE/BOÖ LGE Hizmet / Servis Tu rkiye, Almanya, Iİsviçre, Çin Gu venlik, Catering, Bakım, Makine, Bilişim, Sertifikasyon Malzeme / Hammadde Tu rkiye, Almanya, Japonya, Malezya, Çin Deg erli Metal, Metal, Plastik, Elektronik, Kırtasiye Yurt içinde ve dışında tu m tedarikçilerimizin yu ksek kalite anlayışında olması, insana ve çevreye deg er verdig ini belgelemiş olması o ncelig imizdir. Tedarikçilerimizin ile bu alanda işbirlig i yapmaya hazırız. Sayfa 13

16 ORGANİZASYON ŞEMASI Kalite Güvence Şefi Ar-Ge Şefi Üretim Planlama Şefi Üretim Şefi Turgay Fırat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Fırat Yönetim Kurulu Üyesi İnanç Erdoğan Genel Müdür Proje Yöneticisi İdari ve Mali İşler Şefi Bakım Şefi IİSG Kurulu Satış Şefi Çevre Kurulu Satın Alma Şefi Dış İlişkiler Şefi İthalat İhracat Şefi Sayfa 14

17 Hedefler 2014 yılı için belirledig imiz hedefleri gerçekleştirmenin gururuyla yeni bir çalışma do nemi için hedefler belirlerken aslında su rekli bu yu menin ve su rdu ru lebilir bir faaliyetin anahtarlarını da ortaya koymuş bulunuyoruz. Yenilikçi, çevreye ve insana deg er veren, ekonomik ve gu venilir u ru nler sunan bir marka olma yolundaki çabalarımızın bizi go tu receg i hedefleri şo yle belirledik. Çevirmeli anahtar, Tuşlu Anahtar ve Go sterge Lambasında Global Markalara ait yeni 5 projeyi tamamlamak, bunların u ru n ve kalıp tasarımlarında rol almak, Kalite go stergeleri ve mu şteri memnuniyetini o lçerek daha yu ksek seviyelere çıkarmak, Çevre ve insana deg er veren en az bir projenin katılımcısı olmak, çalışanları bu yo nde bilinçlendirmek, yo nlendirmek, bilgilendirmek, Tu rkiye de kadın istihdamı %29,5 iken, An-El de kadın çalışanların beyaz ve mavi yaka toplam çalışanlara oranı %61 dir. Bu konudaki hedefimiz 2015 de beyaz yaka çalışanlar arasında kadın çalışan oranını %55 e çıkarmaktır. Tehlikeli atıkları azaltmak, Enerji tu ketimini azaltmak, Kişi başı gu nlu k su tu ketimini azaltmak, Toplam eg itim su resini arttırmak, Kişisel sag lık konusunda bilinci arttırarak, iş gu nu kayıplarını azaltmak, Iİş etig i kurallarımızı paydaşlarımızla paylaşarak, onların ihtiyaçlarını o nemsedig imizi go stermek, Su rdu ru lebilirlik kavramının, paydaşlarımız o zellikle çalışanlarımız için o nemini vurgulamak. Sayfa 15

18 Paydaşlarla Diyalog Paydaşlarımız; faaliyetlerimiz ve u ru nlerimizden ciddi şekilde etkilenen veya eylemleri aracılıg ıyla stratejilerimizi başarıyla uygulama ve hedeflerimize ulaşma kabiliyetimizi etkileyen kuruluş / bireylerdir. Paydaşlarımızla iletişim içinde olmaya çalışıyoruz. Beklentiler konusunda karşılıklı olarak anket ve go ru şmeler ile saptama ve o lçu mler yapıyoruz. Katılımı kolaylaştırmak ve motivasyonu sag lamak için o neri ve o du l sistemi çalıştırıyoruz. Kurumsal web sitemiz, bu ltenler, basılı yayın reklamları, makale ve haber yazıları ile çeşitli konularda bilgilendirmeler yapıyoruz. Yerel ve Merkezi yo netimlerle olan ilişkilerimizde yasa, yo netmelik ve tu zu k gerekliliklerini tam olarak yerine getiriyoruz. Global Compact Tu rkiye organizasyonunun faaliyetleri takip edilmektedir. Yurt içinde oldug u gibi yurt dışındaki paydaşlarımızla ilişkilerimizde ulusal deg erlerimizi go zeterek u lke tanıtımına ve sekto rel gelişimimize katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Paydaşlarımız: Çalışanlarımız Görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanmış olarak faaliyetlerimizde etkin rol alırlar. Toplantılar, eğitimler ve çeşitli motivasyon etkinlikleri gibi faaliyetler iletişim araçlarımızdır. İş Başvurusu görüşmeleri ile başlayan, performans değerlendirme sistemi ve öneri sistemi ile iletişimin sürekliliği sağlanır. Hissedarlarımız Yapılan aylık/yıllık vb. toplantılarla şirketin yönetim kurulu bir araya gelmektedir. Bu toplantılarda gerekli bilgi alışverişi yapılarak, kurumun geleceğine yönelik stratejik kararlar alınmaktadır. Hissedarlarımızla bu toplantılar vasıtası ile düzenli iletişim kurulmaktadır. Müşterilerimiz Sürekli iletişim ile hedeflerinin tespit edilip, beklentilerinin karşılanması, bu sayede memnuniyet seviyesinin üst düzeyde tutulması için çaba sarf edilmektedir. Paydaşlarımızın; kurumsal anlamda ilerlememize neden olacak faaliyetleri içinde yer almak isteriz. Tasarım ve özel bilgilerin mülkiyet haklarına saygılıyız. Sayfa 16

19 Bayilerimiz Müşterilerimiz konumunda oldukları kadar müşterilerimizle ilişkilerinden dolayı çalışanlarımız konumunda da olduklarından firmamızı politika ve hedeflerimiz doğrultusunda temsil edecekleri şekilde bilgilendirilmektedirler. Teknik ve kurumsal bilgi güncellemesi sayesinde firmamızı en iyi şekilde temsil etmektedirler. Tedarikçilerimiz Zamanında sevkiyat, kaliteli ürün ve hizmetleri ile faaliyetlerimize katkılarından dolayı uzun süreli işbirliği sağlamaya çalıştığımız paydaşlarımızdır. İlerleme sağlayacağımız her alanda bilgi paylaşımı sağlamaktayız. Komşularımız ve yerel toplum Özellikle çevre konusunda duyarlılığımızın ve bölgemizde yarattığımız ekonomik değerin farkında olmaları için çaba gösterdiğimiz paydaşlarımızdır. Resmi Kurum ve Kuruluşlar Üyesi olduğumuz / temasta olduğumuz resmi kurum kuruluşlar İstanbul Sanayi Odası (Sicil No:13831) İstanbul Ticaret Odası (Sicil No:182359) İstanbul Maden Metal İhracatçılar Birliği (Sicil No:8833) KOSGEB BMKİS Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Ofisi Pendik Belediyesi Pendik Endüstri Meslek Lisesi Yakacık Endüstri Meslek Lisesi İşkur Üye Olduğumuz Dernekler / Vakıflar / Kümeler Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği (BEYSAD) Ermenek ve Çevresi Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı (ERÇEV) Ekonomi Bakanlığı desteği ile yürütülen URGE projesi kapsamında oluşturulan TURKHAS TEAM Sayfa 17

20 Finansal Performans Kuruluşumuzun sermayesi TL olup şirket yapısı Anonim Şirkettir yılında başlayan faaliyetimizde 1997 yılında itibaren ihracat satışları başlamış ve hızla artarak dog rudan ihracatımızın toplam satışlarımızdaki payı %50 ye ulaşmıştır. Yıllara Göre Net Satışların Dağılımı (%) İhracat Yerli Toplam Mu şterilerimizin ihracatları sayesinde u rettig imiz u ru nlerin %75 inin yurt dışında markamızı temsil ettig ini belirtebiliriz. Hedefimiz gelecekte daha yu ksek oranlı ihracat gerçekleştirerek ku resel tedarikçi olmaktır. Sayfa 18

21 Çalışanlar İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Iİşe Alma Su recindeki Yaklaşımımız Iİşe alım ve go revlendirme su recinde başvurular, o ncelikle An-El Iİş Etig i Kuralları go z o nu nde tutularak, eg itim, deneyim, bilgi ve beceri yo nu nden deg erlendirilir. Her adaya eşit fırsat sag lanır. Şirketimizin ku ltu ru, yapısı ve faaliyeti hakkında bilgi verilir. Yu ku mlu lu g u mu z olan engelli çalışan sayısı daima go z o nu nde bulundurulur. Fazlasının istihdam edilmesi için çalışanın iş gu venlig i ve yapabilirlig i go z o nu nde bulundurulur. Belirli su reli yapılacak çalışmalarda başvuru yapanlar bilgilendirilir. Adaydan beklentilerimizin yanı sıra kendisine sag layacag ımız gelişme olanakları ve yatay dikey pozisyon deg işiklikleri hakkında bilgi verilir. Nitelikli ara eleman yetiştiren eg itim kurumları ile iş birlig imiz, o g rencilerine staj olanakları sag layarak o g retmen ve o g rencinin mesleki eg itimini ve iş disiplini edinmesine katkıda bulunmak şeklindedir. Performans Deg erlendirme Çalışanlarımızın devamlılık, dig er çalışanlar ile ilişkileri, gelişim durumu, yaratıcı fikir ve o neri sunumu, go rev ve sorumluluk bilinci, iş sag lıg ı ve gu venlig i kuralları ile genel disiplin kurallarına uyumu u st yo netici ve eş pozisyondaki çalışanlar tarafından anket ve deg erlendirme go ru şmeleri ile izlenir. Başarılı personel onurlandırılır, gerektig inde mu ka fatlandırılır. Toplam Eğitim Süresi Sayfa 19

22 2013 Yılı Eğitim Konuları ve Süreleri Eğitim Konusu Saat Katılımcı Toplam Saat ARGE IİNNOVASYON VE END. UYGULAMA 2,0 1 2,0 AMERIİKA DA IİŞ DUÜ NYASI 18,0 1 18,0 DIŞ TIİCARETTE STRATEJIİK PAZARLAMA VE SATIŞ 18,0 1 18,0 IİSG ETIİKETLER VE IİŞARETLEMELER 0, ,0 IİŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 0, ,0 IİSG KIİŞIİSEL KORUYUCU VE EKIİPMANLAR 0, ,5 GENEL IİŞ GUÜ VENLIİGĞ Iİ KURALLARI 0, ,0 IİSG MEVZUATI, HAK VE SORUMLULUKLAR 0, ,5 YANGIN, YANGINDAN KORUNMA & IİLK YARDIM 0, ,5 RIİSK ANALIİZIİ EGĞ IİTIİMIİ 7, ,0 ISO YOÖ NETIİM SIİSTEMIİ 14,0 1 14,0 ISO YOÖ NETIİM SIİSTEMIİ 2, ,0 ISO YOÖ NETIİM SIİSTEMIİ 2, ,0 ISO9001 ve ISO14001 IİÇ TETKIİKÇIİ EGĞ IİTIİMIİ 18,0 1 18,0 B20 ANAHTAR UÜ RETIİMIİ 1, ,0 ARIZA BIİLDIİRIİMLERIİ 0,5 10 5, , Yılı Eğitim Konuları ve Süreleri Eğitim Konusu Saat Katılımcı Toplam Saat GENEL IİŞ GUÜ VENLIİGĞ Iİ KURALLARI 0, ,5 IİŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 0, ,5 IİSG ETIİKETLER VE IİŞARETLEMELER 0, ,5 IİSG KIİŞIİSEL KORUYUCU VE EKIİPMANLAR 0, ,5 IİSG MEVZUATI, HAK VE SORUMLULUKLAR 0, ,0 YANGIN, YANGINDAN KORUNMA & IİLK YARDIM 0, ,0 ERGONOMIİ VE TERMAL KONFOR 0, ,0 KANBAN 9,0 1 9,0 ELEKTRIİK, TEHLIİKELERIİ, RIİSKLERIİ VE OÖ NLEMLERIİ 0, ,0 IİLK YARDIM 9,0 2 18,0 SERVIİS GOÖ REVLIİSIİ HIİJYEN 8, Sayfa 20

23 Çalışanların Dağılımı 24 Mavi Yaka Beyaz Yaka 105 Çalışanların Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı Lisans Ön Lisans Lise İlköğretim Sayfa 21

24 Çalışanların Yaşlarına Göre Dağılımı Altı üstü Çalışanların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı Beyaz Yaka Mavi Yaka Toplam Bay Bayan Sayfa 22

25 Çalışanların Kıdemlerine Göre Dağılımı >15 yıl 5-14 yıl 1-4 yıl < 1 yıl Çalışma Süresi (Kıdem) Belirsiz Süreli Sözleşmeye Çalışanlar Belirli Süreli / Geçici Sözleşmeyle Çalışanlar Bayan Bay Bayan Bay Tam Zamanlı Çalışanlar Kısmi Süreli Çalışanlar (Part-time) Bayan Bay Bayan Bay Sayfa 23

26 Yo netim Sistemleri Yo netim sistemi belgelendirme çalışmaları 2004 yılında ISO9001 Kalite Yo netim Sistemi ile başlamıştır. Geçen zaman içinde yo netimin vizyonu ve sekto r ihtiyaçları da hilinde iş gu venlig i ve çevre yo netim sistemi çalışmaları 2010 yılından itibaren hayata geçirilmiştir yılında ISO14001 Çevre Yo netim Sistemi ve OHSAS18001 Iİş Sag lıg ı ve Gu venlig i Yo netim Sistemi belgeleri alınmıştır. Tu m faaliyetlerimiz kalite, çevre ve iş gu venlig i yo netim sistemlerine go re yu ru tu lmektedir. KALİTE YÖNETİMİ ISO 9001:2008 Kalite Yo netim Sistemi referans standart olarak seçilmiştir. Tu m birimler ve her kademedeki çalışanların, belirlenen politika ve uygulamalara katılması sag lanmaktadır. Kalite sistemimizin etkinlig i, mu şteri şika yetlerinin azalması, u ru n gu venilirlig inin artması, teknolojik gelişimimiz ve verimlilig imizin artması konusundaki kararlılıg ımız su rdu ru lecek, kalite hedeflerimiz belirlenecek ve kayıt altına alınacaktır. Sayfa 24

27 Kalite Politikamızdan o nemli başlıklar; Tasarım çalışmalarının Patent ile belgelendirilmesi Mu şteri memnuniyetinin arttırılması ve şika yetlerin azaltılması Iİlgili yasa, yo netmelik, mevzuat ve standartlara uygunluk Uygun olmayan u ru n / yarı mamul ve firelerin azaltılması Pazar payının arttırılması Iİnsan kaynakları sirku la syonunun azaltılması ve personel eg itimlerinin arttırılması UÜ ru n çeşitlilig indeki artışın devam ettirilmesi Kalite Politikası ve hedeflerimizin; kuruluş içinde iletilmesi, anlaşılması ve kuruluşun amacına uygunlug u için su rekli go zden geçirilmesi sag lanacaktır. Kalite sistemimiz su rekli geliştirilecek, etkinlig i su rekli iyileştirilerek go zden geçirilecek ve tu m çalışanların katılımı ile su rekli dinamik tutulacaktır. UÜ rettig imiz deg erlere ve markamıza deg er veriyoruz. Sınaı Mu lkiyet Haklarına saygı go steriyor sahip oldug umuz patentler ile u retme, kullanma, satma veya ihraç etme hakkımızı yerine getiriyoruz. Sayfa 25

28 Belge Adı Belgenin Alındığı Kurum / Verildiği Geçerlilik Numarası Kuruluş Tarih Tarihi ISO 9001:2008 KYS SERTIİFIİKASI VDE PRUÜF-UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT /QM /09.04 ISO 14001:2004 ÇYS DEKRA CERTIFICATION BV SERTIİFIİKASI BS OHSAS 18001:2007 DEKRA CERTIFICATION BV IİSGYS SERTIİFIİKASI TERMIİNALLIİ SIİNYAL LAMBASI UÜRUÜN SERTIİFIİKASI VDE PRUÜF-UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT KABLOLU SIİNYAL LAMBASI UÜRUÜN SERTIİFIİKASI ROTARY SWITCH UÜRUÜN SERTIİFIİKASI TUŞLU ANAHTAR UÜRUÜN SERTIİFIİKASI MOMENTRY SWITCH UÜRUÜN SERTIİFIİKASI RK14 ANAHTAR UÜ RUÜ N SERTIİFIİKASI RK20 ANAHTAR UÜ RUÜ N SERTIİFIİKASI RK21 ANAHTAR UÜ RUÜ N SERTIİFIİKASI RK26 ANAHTAR UÜ RUÜ N SERTIİFIİKASI WIRE CONNECTOR (CE2) UÜRUÜN SERTIİFIİKASI A20 ANAHTAR UÜ RUÜ N SERTIİFIİKASI KABLOLU SIİNYAL LAMBASI UÜRUÜN SERTIİFIİKASI RK36 ANAHTAR UÜ RUÜ N SERTIİFIİKASI B20 & B30 ANAHTAR UÜRUÜN SERTIİFIİKASI ROTARY SWITCH UÜRUÜN SERTIİFIİKASI B35 ANAHTAR UÜ RUÜ N SERTIİFIİKASI B40 ANAHTAR UÜ RUÜ N SERTIİFIİKASI I10 ANAHTAR UÜRUÜN SERTIİFIİKASI I20 ANAHTAR UÜRUÜN SERTIİFIİKASI VDE PRUÜF-UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT VDE PRUÜF-UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT VDE PRUÜF-UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT VDE PRUÜF-UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT VDE PRUÜF-UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT VDE PRUÜF-UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT VDE PRUÜF-UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT VDE PRUÜF-UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT VDE PRUÜF-UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT VDE PRUÜF-UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT VDE PRUÜF-UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT VDE PRUÜF-UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT VDE PRUÜF-UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT DEKRA CERTIFICATION BV DEKRA CERTIFICATION BV DEKRA CERTIFICATION BV DEKRA CERTIFICATION BV DEKRA CERTIFICATION BV Sayfa 26

Anahtar ve Elektrikli Ev Aletleri Sanayi A. Ş. Velibaba mah. Ankara cad. No: 188 Dolayoba Pendik 34896 İstanbul Türkiye Telefon: +90 216 307 74 01

Anahtar ve Elektrikli Ev Aletleri Sanayi A. Ş. Velibaba mah. Ankara cad. No: 188 Dolayoba Pendik 34896 İstanbul Türkiye Telefon: +90 216 307 74 01 Anahtar ve Elektrikli Ev Aletleri Sanayi A. Ş. Velibaba mah. Ankara cad. No: 188 Dolayoba Pendik 34896 İstanbul Türkiye Telefon: +90 216 307 74 01 pbx Faks : +90 216 307 74 04 İçindekiler Genel Müdür ün

Detaylı

KOROZO AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KOROZO AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOROZO Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. Adres:Atatürk Mah. Orhan Veli Cad. No:12 Kıraç / Esenyurt İstanbul 34522 E-Posta:info@korozo.com.tr Telefon:0 212 866 66 66 Faks:0 212 886 71 71 KOROZO AMBALAJ SANAYİ VE

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı

Opet Sürdürülebilirlik Raporu 2010-2011

Opet Sürdürülebilirlik Raporu 2010-2011 Opet Sürdürülebilirlik Raporu 2010-2011 1 2 4 6 10 16 30 38 50 58 İÇİNDEKİLER RAPOR HAKKINDA YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI OPET HAKKINDA OPET TE YÖNETİŞİM SÜRDÜRÜLEBİLİR OPERASYONLAR

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER 3 RAPOR HAKKINDA 11 AKSA HAKKINDA 20 YÖNETİŞİM 36 SÜRDÜRÜLEBİLİR OPERASYONLAR 53 ÇEVRE 67 İNSAN KAYNAKLARI 87 TOPLUM 93 PERFORMANS TABLOLARI 101 GRI GÖSTERGELERİ

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 2 Genel Müdürün Mesajı 3 ŞİRKET PROFİLİ 5 Ak-Kim e Bakış 5 Ak-Kim in Kısa Tarihi 6 Markalar ve Ürünler 8 Operasyonel

Detaylı

BÖLÜM 5 BMKİS KAPSAMINDA 2011 YILI İLERLEME HEDEFLERİ VE SONUÇLARI

BÖLÜM 5 BMKİS KAPSAMINDA 2011 YILI İLERLEME HEDEFLERİ VE SONUÇLARI 2011 KARINCA LOJİSTİK A.Ş. İLERLEME BİLDİRİM RAPORU İÇİNDEKİLER Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) Raporun Kapsamı Yönetim Mesajı BÖLÜM 1 KURUMSAL PROFİL 1.1. Tarihçe 1.2. Yönetim Stratejisi ve

Detaylı

KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU. PharmaVision - 2012 Yılı Kurumsal Sorumluluk Raporu

KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU. PharmaVision - 2012 Yılı Kurumsal Sorumluluk Raporu 2012 KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU Bu rapor, Küresel Raporlama Girişimi (GRI-Global Reporting Initiative) Standardı ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC-United Nations Global Compact) sürdürülebilirlik

Detaylı

Geleceğimizin temelinde. Akçansa 2007-2009 Sürdürülebilirlik Raporu

Geleceğimizin temelinde. Akçansa 2007-2009 Sürdürülebilirlik Raporu Geleceğimizin temelinde 1 Rapor Hakkında Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Akçansa), 2007-2009 dönemini kapsayan ekonomik, çevresel ve sosyal performansını, 100. yılını kutlayan Türkiye çimento sektöründe

Detaylı

^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. ^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIM SIZ DENETÇİ RAPORU K ütahya Porselen Sanayi A.Ş. Yönetim K urulu na, Yönetim

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 TURKCELL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 RAPOR HAKKINDA Turkcell 2011 Sürdürülebilirlik Raporu yayınladığımız ikinci rapordur. 2009-2011 yıllarında etki alanımız içinde yer

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK GELİŞİMİ

2013 YILI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK GELİŞİMİ UN Global Compact Report 2013 YILI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK GELİŞİMİ DESTEK BİLDİRİMİ İÇİNDEKİLER UN Global Compact Report 2013 Yılı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Gelişimi Raporu 3. İlerleme Bildirimi 04

Detaylı

EMLAK KONUT GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporu III. SPKr. nun Seri II 14.1 Sayılı Tebliğine göre hazırlanmıştır.

EMLAK KONUT GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporu III. SPKr. nun Seri II 14.1 Sayılı Tebliğine göre hazırlanmıştır. EMLAK KONUT GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporu III SPKr. nun Seri II 14.1 Sayılı Tebliğine göre hazırlanmıştır. I II EMLAK KONUT GAYRI MENKUL YATIRIM ORTAKLIG I A.Ş. 01.01.2014-30.09.2014

Detaylı

BM KİS İLERLEME BİLDİRİM RAPORU

BM KİS İLERLEME BİLDİRİM RAPORU BM KİS İLERLEME BİLDİRİM RAPORU 2011 2 PharmaVision GRI Performans Göstergeleri İÇİNDEKİLER * 3.1/3.2./3.3/3.4/3.5/3.6/3.12 Sunuş 3 1.1/4.12/4.19 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 4 2.6/2.7/2.8 PharmaVision

Detaylı

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ TOPLULUĞU KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2013

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ TOPLULUĞU KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2013 ZAMANIN RUHUNU OKUMAK Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2013 RAPOR İÇERİĞİ Koç Holding in yürüttüğü çalışmalar Topluluk şirketlerinden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Koç Bilgi Grubu, Opet,

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010 Gelecek için bugünden

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010 Gelecek için bugünden SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010 Gelecek için bugünden Rapor Hakkında İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZIN MESAJI 2 GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN MESAJI 3 Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Çimsa), 2007-2010

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER KURUMSAL YÖNETİM BEYANI BÖLÜM 1 PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi 1.2. Pay Sahiplerinin

Detaylı

AKKÖK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012

AKKÖK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 AKKÖK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 212 İçindekiler 1 Rapor Hakkında 2 Üst Yönetim Mesajı 4 Kurumsal Profil 12 Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız 18 Çevre 3 Çalışanlarımız 44 İş Sağlığı ve Güvenliği 52 Tedarik

Detaylı

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirket tarafından, II-17.1, sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri nde uyulması

Detaylı

- - - - Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2011

- - - - Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2011 - - - - - - - Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2011 Rapor İçeriği: Koç Holding in yürüttüğü çalışmalar Topluluk Şirketleri'nden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Koç Bilgi Grubu, Opet, Otokar,

Detaylı

KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU

KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU 2010 KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU PharmaVision BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ni, 26 Mayıs 2010 tarihinde sektörel bazda 33 ilaç şirketi ile birlikte imzalamış; böylece sosyal, çevresel ve yönetim performansını

Detaylı

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİKVE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİKVE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİKVE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM

Detaylı

Akenerjİ Sürdürülebİlİrlİk

Akenerjİ Sürdürülebİlİrlİk Akenerjİ Sürdürülebİlİrlİk Raporu 2012 RAPOR HAKKINDA AKENERJİ Sürdürülebilirlik Raporu 2012 Rapor Hakkında Akenerji olarak, piyasanın ve küresel trendlerin ışığında ihtiyaçları karşılamak adına kendimizi

Detaylı

BORUSAN GRUBU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013

BORUSAN GRUBU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 BORUSAN GRUBU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 1 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında Başkan ve CEO Ortak Mesajı Kurumsal Profil Sürdürülebilir Yönetim Anlayışımız Çalışanlarımız Müşterilerimiz ve Tedarikçilerimiz

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT İÇİNDEKİLER A. Kurumsal Bilgiler...1 B. Sektörel Gelişmeler, Faaliyetler, Yatırımlar...3 C. İşletmenin Finansman

Detaylı

YEŞİM TEKSTİL İLERLEME RAPORU 2013-2014 YEŞİM TEKSTİL İLERLEME RAPORU 2013-2014

YEŞİM TEKSTİL İLERLEME RAPORU 2013-2014 YEŞİM TEKSTİL İLERLEME RAPORU 2013-2014 YEŞİM TEKSTİL İLERLEME RAPORU 2013-2014 YEŞİM TEKSTİL İLERLEME RAPORU 2013-2014 1 2 YEŞİM TEKSTİL İLERLEME RAPORU 2013-2014 DÜNYA İÇİN ÜRETİYORUZ PRODUCING FOR THE WORLD YEŞİM TEKSTİL İLERLEME RAPORU 2013-2014

Detaylı

2013-2014 KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU. Küresel İlkeler Sözleşmesi... 3. Raporun Kapsamı... 5. Vizyon ve Misyon... 5

2013-2014 KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU. Küresel İlkeler Sözleşmesi... 3. Raporun Kapsamı... 5. Vizyon ve Misyon... 5 ĠÇĠNDEKĠLER Küresel İlkeler Sözleşmesi... 3 Raporun Kapsamı... 5 Vizyon ve Misyon... 5 Abalioğlu Holding Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı nın Mesajı:... 6 Abalıoğlu Holding... 7 Bakır Sektörü... 8 Kağıt

Detaylı

2013 yılına ait sera gazı emisyonlarımızı Bureau Veritas firmasına ISO 14064-1:2006 standartına uygun olarak doğrulattığımız ve bu kapsamda

2013 yılına ait sera gazı emisyonlarımızı Bureau Veritas firmasına ISO 14064-1:2006 standartına uygun olarak doğrulattığımız ve bu kapsamda RAPOR HAKKINDA Sürdürülebilirlik performansımızı olumlu ve olumsuz tüm sonuçlarıyla açıkladığımız raporlama uygulamamızı paydaşlarımızın değişen beklentileri ışığında her geçen yıl geliştirmeyi taahhüt

Detaylı

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik.

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik. Doğtaş Mobilya 1972 yılında Hacı Ali Doğan ın Doğan Mobilya yı kurması ile Doğan ailesi mobilyacılık sektörüne ilk adımını atmıştır.1987 yılında Hacı Ali Doğan altı oğlu ile birlikte Biga da Doğtaş A.Ş.

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün

Detaylı