IİLERLEME BIİLDIİRIİMIİ 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IİLERLEME BIİLDIİRIİMIİ 2014"

Transkript

1 IİLERLEME BIİLDIİRIİMIİ 2014 Anahtar ve Elektrikli Ev Aletleri Sanayi A. Ş. Velibaba Mah. Ankara Cad. No: 188 Dolayoba Pendik İstanbul Türkiye Telefon: pbx Faks :

2 Iİçindekiler Rapor Hakkında 1 Genel Müdür ün Mesajı 2 An-El İş Etiği Kuralları 3 Şirket Profili 6 Hedefler 15 Paydaşlarla Diyalog 16 Finansal Performans 18 Çalışanlar 19 Yönetim Sistemleri 24 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi nin 10 İlkesi 32 GRI Göstergeleri Tablosu Takvimi 34 İletişim Bilgileri 35

3 Rapor Hakkında Birleşmiş Milletler Ku resel Iİlkeler So zleşmesinin gereg i olarak hazırladıg ımız do rdu ncu Iİlerleme Bildirimini so zleşmenin 10 Iİlkesi ve An-El Iİş Etig i Kuralları nı dikkate alarak oluşturduk. Hedefimiz Ku resel Raporlama Girişimi nin (Global Reporting Initiative - GRI) Su rdu ru lebilirlik Raporlaması Iİlkelerine temel seviyede uyumlu bir rapor sunabilmektir. Bu yıl yayınladıg ımız raporda ilk olarak G4 go stergelerine referans verilmiştir. Raporumuzda ile tarihleri arasındaki verileri o ncekido nemlerle karşılaştırmalı olarak sunuyoruz. An-El Anahtar ve Elektrikli Ev Aletleri Sanayi A. Ş. nin yıllık olarak yayınladıg ı Iİlerleme Bildirimlerine hem şirket web sayfasından, hem de Birleşmiş Milletler Ku resel Iİlkeler sayfasından ulaşabilirsiniz. Bir o nceki raporumuz tarihinde yayınlanmıştır. https://www.unglobalcompact.org/participants/search Sayfa 1

4 Genel Mu du r u n Mesajı Deg erli Paydaşlarımız, Iİlerleme Bildiriminin 4. Raporlamasını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Kuruldug umuzdan bugu ne 42 yıldır u ru n ve hizmet anlayışımıza ışık tutan kalite anlayışımızın gelişimimize katkısının farkındayız. Bizlere bu yo nde katkıda bulunan başta çalışanlarımız ve tu m iş paydaşlarımıza şu kranlarımızı sunuyoruz. Bu deg erli birikimi başta u lkemiz ve du nya u zerindeki tu m paydaşlarımız adına faydalı bir şekilde su rdu ru lebilir halde tutacak stratejik hedeflerimizi su rekli go zden geçiriyoruz. OÖ ncelikli hedefimiz; iş ve sosyal alanda bireylerin refahını artıracak, çevresel kaynak tu ketimini en aza indirecek, ana faaliyet alanımızda yenilikçi ve beklentilere yanıt verecek faaliyetler gerçekleştirmektir. OÖ zellikle yu ru rlu kteki ulusal ve uluslararası tu m kanun, yo netmelik ve etik kuralları dikkate alarak kurumsal yapımızı dinamik bir şekilde su rdu rerek iş yaşamı konforunu, iş gu venlig i ve çevresel etki oluşturacak faaliyetlerimizi o n plana çıkarma vizyonu ile bunları o lçu mlemek ve iyileştirmek hedefimizdir. Bu alanda tu m paydaşlarımızın desteg ini go rme beklentisindeyiz yılındaki Euro ve Dolar deg işimleri, bo lgemizdeki savaşlar, u lkemizdeki konjonktu r bo lgesel satışlarımızı, o zellikle Ortadog u daki ve Kuzey Afrika daki faaliyetlerimizi olumsuz etkilemesine rag men 2014 yılında hedefledig imiz satış miktarını gerçekleştirdik. Tu rkiye de kadın istihdamı %29,5 iken, An-El de kadın çalışanların oranı %61 dir. Çalışanlarımızın %60 ı 5 yıl, o zellikle %20 si 15 yıl ve u zeri deneyime sahiptir. Iİşletmemizde daha o nce oldug u gibi sag lıg a etkisi bakımından çok tehlikeli bir kimyasal kullanılmamaktadır. Enerji tu ketimimiz bir o nceki do neme go re %22 azalmış, su tu ketimimiz %21 azalmıştır. Daha yu ksek oranda otomasyon kullanımı ile u retim verimlilig imiz artmaktadır. Ku resel vatandaş olmanın sorumlulug uyla faaliyetlerimizde şunları dikkate alıyoruz: Verimli enerji kullanımı, Çalışanları için gu venli çalışma ortamları, Iİyi bir Çevre Yo netimi, Iİleri teknoloji kullanımı, Yenilikçi yaklaşımların desteklenmesi, Eg itimde Su reklilik Bu yaklaşımımızın paydaşlarımızla birlikte bize kazanım sag ladıg ını, mu şterilerimiz tarafından da olumlu karşılandıg ını izliyoruz. Hedefimize ulaşmamız için desteg inizi, katılımınızı sag layacak geri bildirimlerinizi bekler, Du nyamız için yaptıklarınıza ve yapacaklarınıza teşekku r ederiz. Iİnanç Erdog an Genel Mu du r Sayfa 2

5 An-El Iİş Etig i Kuralları An-El, sorumluluk sahibi bir işveren ve iyi bir kurum olarak insan hayatını tehlikeye atmayan, elektrikli cihazların fonksiyonlarını gerçekleştirecek u ru nleri geliştirip u retme konusunda çaba go stermektedir. Tu m faaliyetlerimiz hem insan hakları, iş sag lıg ı ve gu venlig iyle ilgili hu ku mlere hem de çevreyle ilgili hu ku mlere uygun bir şekilde su rdu ru lebilirlik ana fikri ile yu ru tu lmelidir. Iİş Etig i Kurallarına uyulmasını sag lamak tu m çalışanların ve yo netimin sorumlulug u altındadır. Uyumsuzluk hallerinde, so z konusu uyumsuzlug u ilgili birimdeki sorumlu kişilere rapor etmesi için çalışanlar o zendirilir ve bunu yapmaları kendilerinden beklenir. Ayrıca, hiçbir misilleme ya da başka aksi tesirler olmayacag ı konusunda gu vence verilir. Bu Iİş Etig i Kuralları tu m faaliyet alanlarındaki çalışanlarımızı ve başta tedarikçilerimiz olmak u zere dig er paydaşlarımız için uyulması zorunlu kurallardır. Yasalar ve yönetmelikler An-El ve tedarikçileri, faaliyet ve istihdama ilişkin yasa ve yo netmelikler ile tam bir uygunluk içinde hareket edecektir. Tedarikçiler de bu kurallara uymayı kabul edecektir. Çocuk işçiliği Çocuk Iİşçi hiçbir biçimde çalıştırılamaz. Uygun işlerde (yaz do nemi çalışması staj vb.) genç işçi (16 yaşından gu n almış) çalıştırılabilir. Reşit olmamış kişiler için, ilgili yasalara go re çalışma şartları, çalışma saatleri ve yaşına uygun maaşı sag lamaktan yo netim sorumludur. Zorla çalıştırma Zorla ya da go nu lsu z çalıştırma hiçbir biçimde hoş go ru lmez. Bir kişinin kendi isteg i ya da seçimi dışındaki her tu rlu çalıştırma şekli buna da hildir. Çalışan kendi iş so zleşmesinde belirtilen işleri yerine getirmekle yu ku mlu du r. İş sağlığı ve güvenliği Tu m çalışanlara gu venli ve sag lıklı bir çalışma ortamı sunulacaktır. Iİşveren, iş kazaları ya da meslek hastalıklarını o nlemek için uygun tedbirleri almalıdır. Çalışan kendi sag lıg ını korumak ve çalışma su reklilig ini o nemsemekle yu ku mlu du r. Eşit muamele An-El ku ltu rel farklılıkları kabul eder ve saygı duyar. Tu m çalışanlar, işe alınma, terfi, maaş, sosyal haklar, eg itim, işten çıkarılma ve iş akdinin feshi de da hil her tu rlu istihdam kararlarında eşit muamele go ru rler. Taciz ve kötü muamele Hiçbir çalışan fiziksel cezalandırmaya veya fiziksel cinsel, psikolojik ya da so zlu taciz veya ko tu muameleye maruz bırakılmayacaktır. Sayfa 3

6 Çalışma saatleri An-El, tu m çalışanlar için çalışma saatlerini; gu nde 8 saat çalışma zamanı ile gu nde 1 saat dinleme zamanı olacak şekilde du zenler. Yıllık 270 saat fazla mesai haricinde, haftada 45 saatten fazla çalışma talep edilmeyecektir. Olag anu stu haller dışında, tu m işçilere, her yedi gu nlu k zaman diliminde en az bir gu n tatil hakkı verilecektir. Ödeme Maaş ve fazla mesai u cretleri, ilgili mevzuatın o ngo rdu g u asgari du zeye eşit olacak ya da bunu aşacaktır. Çevresel uyum Çevresel sorunlar, An-El çalışanları için o ncelikli ve o nemlidir. UÜ retim su reçlerinde ve insani ihtiyaçların yerine getirilmesinde kullanma ve elden çıkarma sebebiyle oluşan çevresel etkileri asgari du zeye indirme amacıyla bu tu ncu l bir yaklaşımı benimser. Iİlgili birimler, emisyonlar, atık ve kaynak tu ketimini de içeren tu m ilgili çevresel etkileri ele almak için uygun adımları atacaktır. Birimlerin çevresel standart ve performansına yo nelik su rekli iyileşme amaçlayan bir yo netim sistemi bulunacaktır. Tedarikçi ve iş ortaklarımıza karşı sorumluluklarımız Iİyi bir mu şteriden beklendig i şekilde adil ve saygılı davranır, yu ku mlu lu klerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli o zeni go steririz. Iİş yaptıg ımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini o zenle koruruz. Hediye verme ve alma Çalışanlar, tarafsızlıklarını, kararlarını ve davranışlarını etkileyebilecek hediye ya da menfaat kabul etmez, 3. kişi ve kuruluşlara bu tarz etkiler yaratabilecek hediye ve menfaat sag lama yo nu nde girişimde bulunmaz. 3. kişilere verilecek hediye ve promosyon malzemelerinin neler olabileceg i Şirket u st yo netimi tarafından belirlenir. Reklam ve promosyon amaçlı hediyeler kişisel kullanıma yo nelik olmamalıdır. Gizlilik Rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, henu z kamuya açıklanmamış mali ve dig er bilgileri, personel o zlu k haklarına ait bilgileri ve u çu ncu şahıslarla akdedilen "gizlilik anlaşmaları" çerçevesindeki bilgilerin kullanımı, paylaşımı ve bu su reçte bilginin gizlilig inin sag lanması şirketimizin ve çalışanların ortak sorumlulug udur. Bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler da hilinde ilgili kişilerle paylaşırız. İzleme ve uyum Yo netim, çalışanları bu kurallar hakkında, hakları, go revleri ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmekten ve bunları uygulamaktan sorumludur. Yo netim, kendisinin ve tedarikçilerinin bu kurallara uyumunu go stermek amacıyla uygun belgeleri sag lamaktan da sorumludur. Iİş Etig i Kurallarını veya Şirket politikalarını ve prosedu rlerini ihlal edenler gerekirse işten ayrılmalarının istenmesi derecesine varabilecek çeşitli disiplin yaptırımlarına tabi olacaklardır. Sayfa 4

7 Disiplin yaptırımları, uygunsuz davranışları ve kuralları bozmaya neden olan fiilleri onaylayan, yo nlendiren veya bu konularda bilgi sahibi olup gerekli bildirimi uygun şekilde yapmayan kişilere de uygulanacaktır. ÇALIŞANIN EL KİTABI 2014 yılında işyerimizdeki genel çalışma kuralları, iş sag lıg ı, gu venlig i ve çevre konularında çalışanlarımıza gerekli bilgileri vermek u zere An-El Çalışanın El Kitabı hazırlanmış ve gerektig inde başvurabilecekleri bir kaynak olarak tu m çalışanlarımıza teslim edilmiştir. El kitabı ihtiyaç duydukları anlarda çalışanlarımızın hemen açıp bakabilmesini sag lamak amacıyla kitapçık şeklinde hazırlanmıştır. El kitabında An-El Iİş Etig i Kuralları ve Personel Yo netmelig i de yer almaktadır. Sayfa 5

8 Şirket Profili HAKKIMIZDA 1972 yılında beyaz eşya sekto ru için elektrikli komponentleri u retmek u zere kurulmuştur. Çevirmeli Anahtarlar, Tuşlu Anahtarlar, Su rgu lu Anahtarlar ve Go sterge Lambaları u retmektedir. Ayrıca u retim teknig i ve deneyiminden dolayı ku çu k plastik ve metal parça ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir. UÜ ru nlerimiz mu şteri beklentilerini en u st du zeyde karşılayacak kalite ve hizmet anlayışıyla An-El markası altında sunulur. Referanslarımız ve u rettiklerimiz go steriyor ki gelişen sekto re uyum sag layan tedarikçi olmak, bizi bugu nku gurur duydug umuz konuma getirmiştir. Sekto ru n o nde gelen firmaları ile uzun su reli çalışmalar gerçekleştirilmektedir. UÜrettiklerimizin %75 i yurt dışına dog rudan ya da dolaylı olarak ihraç edilmektedir. Bunun %50 si yurt dışındaki beyaz eşya u reticilerine yapılan direkt satışlar ile gerçekleşmektedir. 40 yılı aşan faaliyetimizde yurt içinde ve yurt dışında birçok beyaz eşya u reticisine hizmet verebildik. Bugu n yıllık 20 milyonun u zerinde komponent u retmekteyiz. UÜ ru nlerimizin gu n geçtikçe artan çeşitlilig i ile mu şterilerimize geniş alternatifler sunabilmekteyiz. Yıllara Göre Üretim Adetleri Çevirmeli Anahtar Tuşlu Anahtar Sinyal Lambası Sayfa 6

9 BAŞLICA MÜŞTERİLERİMİZ Sayfa 7

10 Net Satışların Bölgesel Dağılımı 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Diğer G. Amerika Afrika Ortadoğu Avrupa Türkiye UÜ ru nlerimiz VDE, KEMA, ENEC, CSA belgelerine ve sistemimiz EN-ISO 9001:2008 belgesine sahiptir. Çevre faaliyetlerimiz EN-ISO 14001, Iİş Sag lıg ı ve Gu venlig i faaliyetlerimiz OHSAS standartlarına uyumludur ve DEKRA tarafından belgelendirilmiştir. Belgelerimizin listesi Kalite Yo netimi bo lu mu nde verilmiştir. Firmamız Birleşmiş Milletler Ku resel Iİlkeler So zleşmesi (Global Compact) Girişiminin katılımcısıdır. UÜ retim yerimiz m² kapalı alana sahiptir. Gu venlik ve sag lık koşulları yu ksek nitelikli tesisimizde, yaklaşık 150 çalışanımız ile çevreye duyarlı, kaliteli bir u retim faaliyeti yu ru tmekteyiz. Sayfa 8

11 İŞLETMEMİZİN YERİ Iİşletmemiz Pendik Iİstanbul'dadır. Atatu rk Havalimanına 70 km, Sabiha Go kçen Havalimanına 3 km mesafede Iİstanbul'un Asya tarafındadır. Koordinatlar N 40 53,9 / E 29 15,8 Adres: Velibaba Mah. Ankara Cad. No: 188 Dolayoba Pendik Iİstanbul Tu rkiye Telefon: pbx Faks : Sayfa 9

12 TARİHÇE 1972 Faaliyete ilk olarak çevirmeli anahtar üretimi ile başlandı İstanbul-Cevizli de kendi binasında faaliyetini büyüterek devam ettirdi. Bakalit, Porselen ve Melamin Tuşlu anahtar üretimine başlandı Bakalit gövdeli gösterge lambalarının üretimi başladı Bakalit hammaddelerin yanında plastik malzemelerin üretimde kullanılmasıyla ilk plastik gövdeli gösterge lambası üretimine başlandı Serigraf baskı tekniğinin kullanımına başlandı Plastik enjeksiyon makinaları ile plastik parça üretimine kendi tesislerinde üretmeye başladı Japon Chugai firması know-how desteği ile gümüş kontak üretimine başlandı. Sn. Konaş ile yapılan ortaklık ile AKS Anahtar Kontak San. Ltd. Şti. kuruldu Plastik parça üretiminde Arburg Markalı makinalar kullanılmaya başlandı AKS Ltd. Pendik teki tesislerine taşındı BEYSAD (Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği) Üyeliği gerçekleşti İlk uluslar arası fuara (Domotechnica-Köln) katılım gerçekleşti. İlk ihracat yapıldı. VDE sertifikasyonu için çalışmalar başladı BAR Electrowerke GmbH firması ile işbirliği yapıldı ve Türkiye temsilciliği üstlenildi BAR Electrowerke GmbH firması ile işbirliği yapıldı ve Türkiye temsilciliği üstlenildi. Sayfa 10

13 2000 Cevizli fabrikasından Pendik Fabrikasına taşınıldı Sn. C. Arslan ile yapılan ortaklık ile ANC Makine Kalıp San. Ltd. Şti. kuruldu VDE Test ve Belgelendirme Enstitüsü tarafından yapılan denetim sonucu ISO9001: 2000 belgelendirmesine hak kazanıldı İhracatımız toplam satışlarımızın üçte birini geçti AKS Kurtköy deki yeni binasına taşındı. An-El olarak mevcut tesisin tamamı 2100 m² olarak kullanılmaya başlandı VDE Test ve Belgelendirme Enstitüsü tarafından yapılan denetim sonucu ISO9001: 2008 versiyonuna güncelleme belgelendirmesi yapıldı. Birleşmiş Milletler (United Nations), Küresel İlkeler (Global Compact) girişimine katılım sağlandı. AKS Anahtar Kontak San. A.Ş. ortaklığının Sn. C. Durmaz a hisse devri yapıldı. UYUMSOFT ERP Yazılımının kullanımına geçildi Birçok yeni ürün çalışması yapıldı. Web sitemiz yenilendi. Özellikle yeni özel projeler ile ilgili kalıp, seri üretim çalışmaları tamamlandı. Seri üretimde verimlilik çalışmalarına ağırlık verildi. ERP yazılımının etkinliği sağlandı. Otomasyon projeleri devreye alınmaya başlandı. Üretim kapasitemizin artışını sağlayacak makine yatırımlarına başlandı. İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarımız ile Çevre konulu faaliyetlerimizi geliştirmeye devam edildi Sektörümüzün önemli bir üreticisi olan DEKA Elektroteknik firmasının Komponent üretiminin satın alınması ile ürün çeşitlerimize Hotplate şalterleri, Multi fonksiyon fırın şalterleri, Buzdolabı kapı switchleri, Bulaşık Çamaşır makinası on-off switch i gibi birçok yeni ürün katılmıştır. Bu yıl çalışan sayımız yaklaşık 140 kişiye ulaşmıştır. Üretim tesisimize yeni eklenen plastik üretim alanı ve makinaları ile kapasitemiz iki katına çıkmıştır. Gösterge lambası üretiminde otomasyon ile ürün kalitesi ve kapasitesi artmıştır. Ürün sertifikasyonunda VDE nin yanı sıra KEMA-DEKRA ile de sertifikasyon çalışması yapılmıştır. KOSGEB Destekli ISO ve OHSAS Yönetim Sistemlerinin Kurulması ve Belgelendirilmesi Projesi ne başlanmıştır. Sayfa 11

14 2013 Özellikle üretim otomasyonu yatırımlarında hızlandığımız bir dönemde ürün kalitemizi ve üretim kapasitemizi artırarak müşteri taleplerini karşılamaya çaba gösterdik. Otomasyon yatırımlarımız devam ediyor. Müşterilerimizin özel projelerinde geliştirme ve tasarım çalışmalarında yer almaya devam ediyoruz. Firmamız Ekonomi Bakanlığı desteği ile yürütülen URGE projesi kapsamında oluşturulan TURKHAS TEAM üyesi olmuştur. Çevre ve İş Güvenliği çalışmalarımız EN-ISO ve OHSAS belgeleri ile DEKRA kuruluşu tarafından belgelendiilmiştir Müşteri istekleri doğrultusunda birçok yeni ürün çalışması yapılmıştır. Rotary switch, rocker switch ve sinyal lambasında yeni ürünlerimiz web sitemizde yer almaktadır. İhracat departmanımız yeni katılımlarla daha etkin ve dinamik bir şekilde yurtdışı ilişkilerini destekler duruma gelmiştir. Çalışma alanları düzenlenmiş, ofislerimiz yenilenmiştir. Üretim Otomasyonu projelerimize devam ederek verimlilik ve kalite konusunda çalışmalarımızı sürdürdük. Sayfa 12

15 TEDARİK ZİNCİRİ An-el, mu şterilerinin tedarik zincirinin bir parçası oldug unun bilinci ile kendi tedarikçilerini, mu şterilerinin beklentilerini karşılayacak nitelikte seçer ve yo nlendirir. TEDARİKÇİLER AN-EL MÜŞTERİLER Hizmet/Servis ve Malzeme/Hammadde gruplarında tedariklerini o ncelikli ulusal tedarikçilerden temin etme çabasındadır. Bununla beraber kalite ve temin durumundaki zorunluluklar nedeniyle yurtdışından da nitelikli u ru n ve hizmet tedarig i yapmaktadır. TEDARIİK TUÜRUÜ TEDARIİKÇIİNIİN BULUNDUGĞ U TEDARIİKÇIİNIİN SEKTOÖ RUÖ UÖ LKE/BOÖ LGE Hizmet / Servis Tu rkiye, Almanya, Iİsviçre, Çin Gu venlik, Catering, Bakım, Makine, Bilişim, Sertifikasyon Malzeme / Hammadde Tu rkiye, Almanya, Japonya, Malezya, Çin Deg erli Metal, Metal, Plastik, Elektronik, Kırtasiye Yurt içinde ve dışında tu m tedarikçilerimizin yu ksek kalite anlayışında olması, insana ve çevreye deg er verdig ini belgelemiş olması o ncelig imizdir. Tedarikçilerimizin ile bu alanda işbirlig i yapmaya hazırız. Sayfa 13

16 ORGANİZASYON ŞEMASI Kalite Güvence Şefi Ar-Ge Şefi Üretim Planlama Şefi Üretim Şefi Turgay Fırat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Fırat Yönetim Kurulu Üyesi İnanç Erdoğan Genel Müdür Proje Yöneticisi İdari ve Mali İşler Şefi Bakım Şefi IİSG Kurulu Satış Şefi Çevre Kurulu Satın Alma Şefi Dış İlişkiler Şefi İthalat İhracat Şefi Sayfa 14

17 Hedefler 2014 yılı için belirledig imiz hedefleri gerçekleştirmenin gururuyla yeni bir çalışma do nemi için hedefler belirlerken aslında su rekli bu yu menin ve su rdu ru lebilir bir faaliyetin anahtarlarını da ortaya koymuş bulunuyoruz. Yenilikçi, çevreye ve insana deg er veren, ekonomik ve gu venilir u ru nler sunan bir marka olma yolundaki çabalarımızın bizi go tu receg i hedefleri şo yle belirledik. Çevirmeli anahtar, Tuşlu Anahtar ve Go sterge Lambasında Global Markalara ait yeni 5 projeyi tamamlamak, bunların u ru n ve kalıp tasarımlarında rol almak, Kalite go stergeleri ve mu şteri memnuniyetini o lçerek daha yu ksek seviyelere çıkarmak, Çevre ve insana deg er veren en az bir projenin katılımcısı olmak, çalışanları bu yo nde bilinçlendirmek, yo nlendirmek, bilgilendirmek, Tu rkiye de kadın istihdamı %29,5 iken, An-El de kadın çalışanların beyaz ve mavi yaka toplam çalışanlara oranı %61 dir. Bu konudaki hedefimiz 2015 de beyaz yaka çalışanlar arasında kadın çalışan oranını %55 e çıkarmaktır. Tehlikeli atıkları azaltmak, Enerji tu ketimini azaltmak, Kişi başı gu nlu k su tu ketimini azaltmak, Toplam eg itim su resini arttırmak, Kişisel sag lık konusunda bilinci arttırarak, iş gu nu kayıplarını azaltmak, Iİş etig i kurallarımızı paydaşlarımızla paylaşarak, onların ihtiyaçlarını o nemsedig imizi go stermek, Su rdu ru lebilirlik kavramının, paydaşlarımız o zellikle çalışanlarımız için o nemini vurgulamak. Sayfa 15

18 Paydaşlarla Diyalog Paydaşlarımız; faaliyetlerimiz ve u ru nlerimizden ciddi şekilde etkilenen veya eylemleri aracılıg ıyla stratejilerimizi başarıyla uygulama ve hedeflerimize ulaşma kabiliyetimizi etkileyen kuruluş / bireylerdir. Paydaşlarımızla iletişim içinde olmaya çalışıyoruz. Beklentiler konusunda karşılıklı olarak anket ve go ru şmeler ile saptama ve o lçu mler yapıyoruz. Katılımı kolaylaştırmak ve motivasyonu sag lamak için o neri ve o du l sistemi çalıştırıyoruz. Kurumsal web sitemiz, bu ltenler, basılı yayın reklamları, makale ve haber yazıları ile çeşitli konularda bilgilendirmeler yapıyoruz. Yerel ve Merkezi yo netimlerle olan ilişkilerimizde yasa, yo netmelik ve tu zu k gerekliliklerini tam olarak yerine getiriyoruz. Global Compact Tu rkiye organizasyonunun faaliyetleri takip edilmektedir. Yurt içinde oldug u gibi yurt dışındaki paydaşlarımızla ilişkilerimizde ulusal deg erlerimizi go zeterek u lke tanıtımına ve sekto rel gelişimimize katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Paydaşlarımız: Çalışanlarımız Görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanmış olarak faaliyetlerimizde etkin rol alırlar. Toplantılar, eğitimler ve çeşitli motivasyon etkinlikleri gibi faaliyetler iletişim araçlarımızdır. İş Başvurusu görüşmeleri ile başlayan, performans değerlendirme sistemi ve öneri sistemi ile iletişimin sürekliliği sağlanır. Hissedarlarımız Yapılan aylık/yıllık vb. toplantılarla şirketin yönetim kurulu bir araya gelmektedir. Bu toplantılarda gerekli bilgi alışverişi yapılarak, kurumun geleceğine yönelik stratejik kararlar alınmaktadır. Hissedarlarımızla bu toplantılar vasıtası ile düzenli iletişim kurulmaktadır. Müşterilerimiz Sürekli iletişim ile hedeflerinin tespit edilip, beklentilerinin karşılanması, bu sayede memnuniyet seviyesinin üst düzeyde tutulması için çaba sarf edilmektedir. Paydaşlarımızın; kurumsal anlamda ilerlememize neden olacak faaliyetleri içinde yer almak isteriz. Tasarım ve özel bilgilerin mülkiyet haklarına saygılıyız. Sayfa 16

19 Bayilerimiz Müşterilerimiz konumunda oldukları kadar müşterilerimizle ilişkilerinden dolayı çalışanlarımız konumunda da olduklarından firmamızı politika ve hedeflerimiz doğrultusunda temsil edecekleri şekilde bilgilendirilmektedirler. Teknik ve kurumsal bilgi güncellemesi sayesinde firmamızı en iyi şekilde temsil etmektedirler. Tedarikçilerimiz Zamanında sevkiyat, kaliteli ürün ve hizmetleri ile faaliyetlerimize katkılarından dolayı uzun süreli işbirliği sağlamaya çalıştığımız paydaşlarımızdır. İlerleme sağlayacağımız her alanda bilgi paylaşımı sağlamaktayız. Komşularımız ve yerel toplum Özellikle çevre konusunda duyarlılığımızın ve bölgemizde yarattığımız ekonomik değerin farkında olmaları için çaba gösterdiğimiz paydaşlarımızdır. Resmi Kurum ve Kuruluşlar Üyesi olduğumuz / temasta olduğumuz resmi kurum kuruluşlar İstanbul Sanayi Odası (Sicil No:13831) İstanbul Ticaret Odası (Sicil No:182359) İstanbul Maden Metal İhracatçılar Birliği (Sicil No:8833) KOSGEB BMKİS Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Ofisi Pendik Belediyesi Pendik Endüstri Meslek Lisesi Yakacık Endüstri Meslek Lisesi İşkur Üye Olduğumuz Dernekler / Vakıflar / Kümeler Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği (BEYSAD) Ermenek ve Çevresi Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı (ERÇEV) Ekonomi Bakanlığı desteği ile yürütülen URGE projesi kapsamında oluşturulan TURKHAS TEAM Sayfa 17

20 Finansal Performans Kuruluşumuzun sermayesi TL olup şirket yapısı Anonim Şirkettir yılında başlayan faaliyetimizde 1997 yılında itibaren ihracat satışları başlamış ve hızla artarak dog rudan ihracatımızın toplam satışlarımızdaki payı %50 ye ulaşmıştır. Yıllara Göre Net Satışların Dağılımı (%) İhracat Yerli Toplam Mu şterilerimizin ihracatları sayesinde u rettig imiz u ru nlerin %75 inin yurt dışında markamızı temsil ettig ini belirtebiliriz. Hedefimiz gelecekte daha yu ksek oranlı ihracat gerçekleştirerek ku resel tedarikçi olmaktır. Sayfa 18

21 Çalışanlar İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Iİşe Alma Su recindeki Yaklaşımımız Iİşe alım ve go revlendirme su recinde başvurular, o ncelikle An-El Iİş Etig i Kuralları go z o nu nde tutularak, eg itim, deneyim, bilgi ve beceri yo nu nden deg erlendirilir. Her adaya eşit fırsat sag lanır. Şirketimizin ku ltu ru, yapısı ve faaliyeti hakkında bilgi verilir. Yu ku mlu lu g u mu z olan engelli çalışan sayısı daima go z o nu nde bulundurulur. Fazlasının istihdam edilmesi için çalışanın iş gu venlig i ve yapabilirlig i go z o nu nde bulundurulur. Belirli su reli yapılacak çalışmalarda başvuru yapanlar bilgilendirilir. Adaydan beklentilerimizin yanı sıra kendisine sag layacag ımız gelişme olanakları ve yatay dikey pozisyon deg işiklikleri hakkında bilgi verilir. Nitelikli ara eleman yetiştiren eg itim kurumları ile iş birlig imiz, o g rencilerine staj olanakları sag layarak o g retmen ve o g rencinin mesleki eg itimini ve iş disiplini edinmesine katkıda bulunmak şeklindedir. Performans Deg erlendirme Çalışanlarımızın devamlılık, dig er çalışanlar ile ilişkileri, gelişim durumu, yaratıcı fikir ve o neri sunumu, go rev ve sorumluluk bilinci, iş sag lıg ı ve gu venlig i kuralları ile genel disiplin kurallarına uyumu u st yo netici ve eş pozisyondaki çalışanlar tarafından anket ve deg erlendirme go ru şmeleri ile izlenir. Başarılı personel onurlandırılır, gerektig inde mu ka fatlandırılır. Toplam Eğitim Süresi Sayfa 19

22 2013 Yılı Eğitim Konuları ve Süreleri Eğitim Konusu Saat Katılımcı Toplam Saat ARGE IİNNOVASYON VE END. UYGULAMA 2,0 1 2,0 AMERIİKA DA IİŞ DUÜ NYASI 18,0 1 18,0 DIŞ TIİCARETTE STRATEJIİK PAZARLAMA VE SATIŞ 18,0 1 18,0 IİSG ETIİKETLER VE IİŞARETLEMELER 0, ,0 IİŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 0, ,0 IİSG KIİŞIİSEL KORUYUCU VE EKIİPMANLAR 0, ,5 GENEL IİŞ GUÜ VENLIİGĞ Iİ KURALLARI 0, ,0 IİSG MEVZUATI, HAK VE SORUMLULUKLAR 0, ,5 YANGIN, YANGINDAN KORUNMA & IİLK YARDIM 0, ,5 RIİSK ANALIİZIİ EGĞ IİTIİMIİ 7, ,0 ISO YOÖ NETIİM SIİSTEMIİ 14,0 1 14,0 ISO YOÖ NETIİM SIİSTEMIİ 2, ,0 ISO YOÖ NETIİM SIİSTEMIİ 2, ,0 ISO9001 ve ISO14001 IİÇ TETKIİKÇIİ EGĞ IİTIİMIİ 18,0 1 18,0 B20 ANAHTAR UÜ RETIİMIİ 1, ,0 ARIZA BIİLDIİRIİMLERIİ 0,5 10 5, , Yılı Eğitim Konuları ve Süreleri Eğitim Konusu Saat Katılımcı Toplam Saat GENEL IİŞ GUÜ VENLIİGĞ Iİ KURALLARI 0, ,5 IİŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 0, ,5 IİSG ETIİKETLER VE IİŞARETLEMELER 0, ,5 IİSG KIİŞIİSEL KORUYUCU VE EKIİPMANLAR 0, ,5 IİSG MEVZUATI, HAK VE SORUMLULUKLAR 0, ,0 YANGIN, YANGINDAN KORUNMA & IİLK YARDIM 0, ,0 ERGONOMIİ VE TERMAL KONFOR 0, ,0 KANBAN 9,0 1 9,0 ELEKTRIİK, TEHLIİKELERIİ, RIİSKLERIİ VE OÖ NLEMLERIİ 0, ,0 IİLK YARDIM 9,0 2 18,0 SERVIİS GOÖ REVLIİSIİ HIİJYEN 8, Sayfa 20

23 Çalışanların Dağılımı 24 Mavi Yaka Beyaz Yaka 105 Çalışanların Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı Lisans Ön Lisans Lise İlköğretim Sayfa 21

24 Çalışanların Yaşlarına Göre Dağılımı Altı üstü Çalışanların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı Beyaz Yaka Mavi Yaka Toplam Bay Bayan Sayfa 22

25 Çalışanların Kıdemlerine Göre Dağılımı >15 yıl 5-14 yıl 1-4 yıl < 1 yıl Çalışma Süresi (Kıdem) Belirsiz Süreli Sözleşmeye Çalışanlar Belirli Süreli / Geçici Sözleşmeyle Çalışanlar Bayan Bay Bayan Bay Tam Zamanlı Çalışanlar Kısmi Süreli Çalışanlar (Part-time) Bayan Bay Bayan Bay Sayfa 23

26 Yo netim Sistemleri Yo netim sistemi belgelendirme çalışmaları 2004 yılında ISO9001 Kalite Yo netim Sistemi ile başlamıştır. Geçen zaman içinde yo netimin vizyonu ve sekto r ihtiyaçları da hilinde iş gu venlig i ve çevre yo netim sistemi çalışmaları 2010 yılından itibaren hayata geçirilmiştir yılında ISO14001 Çevre Yo netim Sistemi ve OHSAS18001 Iİş Sag lıg ı ve Gu venlig i Yo netim Sistemi belgeleri alınmıştır. Tu m faaliyetlerimiz kalite, çevre ve iş gu venlig i yo netim sistemlerine go re yu ru tu lmektedir. KALİTE YÖNETİMİ ISO 9001:2008 Kalite Yo netim Sistemi referans standart olarak seçilmiştir. Tu m birimler ve her kademedeki çalışanların, belirlenen politika ve uygulamalara katılması sag lanmaktadır. Kalite sistemimizin etkinlig i, mu şteri şika yetlerinin azalması, u ru n gu venilirlig inin artması, teknolojik gelişimimiz ve verimlilig imizin artması konusundaki kararlılıg ımız su rdu ru lecek, kalite hedeflerimiz belirlenecek ve kayıt altına alınacaktır. Sayfa 24

27 Kalite Politikamızdan o nemli başlıklar; Tasarım çalışmalarının Patent ile belgelendirilmesi Mu şteri memnuniyetinin arttırılması ve şika yetlerin azaltılması Iİlgili yasa, yo netmelik, mevzuat ve standartlara uygunluk Uygun olmayan u ru n / yarı mamul ve firelerin azaltılması Pazar payının arttırılması Iİnsan kaynakları sirku la syonunun azaltılması ve personel eg itimlerinin arttırılması UÜ ru n çeşitlilig indeki artışın devam ettirilmesi Kalite Politikası ve hedeflerimizin; kuruluş içinde iletilmesi, anlaşılması ve kuruluşun amacına uygunlug u için su rekli go zden geçirilmesi sag lanacaktır. Kalite sistemimiz su rekli geliştirilecek, etkinlig i su rekli iyileştirilerek go zden geçirilecek ve tu m çalışanların katılımı ile su rekli dinamik tutulacaktır. UÜ rettig imiz deg erlere ve markamıza deg er veriyoruz. Sınaı Mu lkiyet Haklarına saygı go steriyor sahip oldug umuz patentler ile u retme, kullanma, satma veya ihraç etme hakkımızı yerine getiriyoruz. Sayfa 25

28 Belge Adı Belgenin Alındığı Kurum / Verildiği Geçerlilik Numarası Kuruluş Tarih Tarihi ISO 9001:2008 KYS SERTIİFIİKASI VDE PRUÜF-UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT /QM /09.04 ISO 14001:2004 ÇYS DEKRA CERTIFICATION BV SERTIİFIİKASI BS OHSAS 18001:2007 DEKRA CERTIFICATION BV IİSGYS SERTIİFIİKASI TERMIİNALLIİ SIİNYAL LAMBASI UÜRUÜN SERTIİFIİKASI VDE PRUÜF-UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT KABLOLU SIİNYAL LAMBASI UÜRUÜN SERTIİFIİKASI ROTARY SWITCH UÜRUÜN SERTIİFIİKASI TUŞLU ANAHTAR UÜRUÜN SERTIİFIİKASI MOMENTRY SWITCH UÜRUÜN SERTIİFIİKASI RK14 ANAHTAR UÜ RUÜ N SERTIİFIİKASI RK20 ANAHTAR UÜ RUÜ N SERTIİFIİKASI RK21 ANAHTAR UÜ RUÜ N SERTIİFIİKASI RK26 ANAHTAR UÜ RUÜ N SERTIİFIİKASI WIRE CONNECTOR (CE2) UÜRUÜN SERTIİFIİKASI A20 ANAHTAR UÜ RUÜ N SERTIİFIİKASI KABLOLU SIİNYAL LAMBASI UÜRUÜN SERTIİFIİKASI RK36 ANAHTAR UÜ RUÜ N SERTIİFIİKASI B20 & B30 ANAHTAR UÜRUÜN SERTIİFIİKASI ROTARY SWITCH UÜRUÜN SERTIİFIİKASI B35 ANAHTAR UÜ RUÜ N SERTIİFIİKASI B40 ANAHTAR UÜ RUÜ N SERTIİFIİKASI I10 ANAHTAR UÜRUÜN SERTIİFIİKASI I20 ANAHTAR UÜRUÜN SERTIİFIİKASI VDE PRUÜF-UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT VDE PRUÜF-UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT VDE PRUÜF-UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT VDE PRUÜF-UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT VDE PRUÜF-UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT VDE PRUÜF-UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT VDE PRUÜF-UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT VDE PRUÜF-UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT VDE PRUÜF-UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT VDE PRUÜF-UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT VDE PRUÜF-UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT VDE PRUÜF-UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT VDE PRUÜF-UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT DEKRA CERTIFICATION BV DEKRA CERTIFICATION BV DEKRA CERTIFICATION BV DEKRA CERTIFICATION BV DEKRA CERTIFICATION BV Sayfa 26

IİLERLEME BIİLDIİRIİMIİ 2014

IİLERLEME BIİLDIİRIİMIİ 2014 IİLERLEME BIİLDIİRIİMIİ 2014 Anahtar ve Elektrikli Ev Aletleri Sanayi A. Ş. Velibaba Mah. Ankara Cad. No: 188 Dolayoba Pendik 34896 İstanbul Türkiye Telefon: +90 216 307 74 01 pbx Faks : +90 216 307 74

Detaylı

04 Ocak 2016, İstanbul

04 Ocak 2016, İstanbul İLERLEME BİLDİRİMİ 2015 An-El Anahtar ve Elektrikli Ev Aletleri Sanayi A. Ş. Velibaba Mah. Ankara Cad. No: 188 Dolayoba Pendik 34896 İstanbul Türkiye Telefon: +90 216 307 74 01 pbx Faks : +90 216 307 74

Detaylı

Anahtar ve Elektrikli Ev Aletleri Sanayi A. Ş. Velibaba mah. Ankara cad. No: 188 Dolayoba Pendik 34896 İstanbul Türkiye Telefon: +90 216 307 74 01

Anahtar ve Elektrikli Ev Aletleri Sanayi A. Ş. Velibaba mah. Ankara cad. No: 188 Dolayoba Pendik 34896 İstanbul Türkiye Telefon: +90 216 307 74 01 Anahtar ve Elektrikli Ev Aletleri Sanayi A. Ş. Velibaba mah. Ankara cad. No: 188 Dolayoba Pendik 34896 İstanbul Türkiye Telefon: +90 216 307 74 01 pbx Faks : +90 216 307 74 04 İçindekiler Genel Müdür ün

Detaylı

İnanç Erdoğan. Genel Müdür ün Mesajı. Genel Müdür. Değerli Paydaşlarımız,

İnanç Erdoğan. Genel Müdür ün Mesajı. Genel Müdür. Değerli Paydaşlarımız, İçindekiler Genel Müdür ün Mesajı... 2 Rapor Hakkında... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. AN-EL İş Etiği Kuralları... 4 Şirket Profili... 6 Hedefler... 13 Paydaşlarla Diyalog... 14 Finansal Performans...

Detaylı

01.01.2015 DOĞALGAZ YAPI MARKET İMALAT SAN.TİC

01.01.2015 DOĞALGAZ YAPI MARKET İMALAT SAN.TİC 01.01.2015 DOĞALGAZ YAPI MARKET İMALAT SAN.TİC ŞİRKET PROFİLİ 2010 Yılından itibaren DOĞ ALĞAZ SEKTO RU NDE o nemli kuruluşlardan biri olan RVC DOĞ ALĞAZ YAPI MARKET I MALAT SAN.TI C. KALI TELI U RETI

Detaylı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ETİK KURALLAR VE KURUMSAL SORUMLULUK Doğuş Otomotiv Etik Kuralları, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve şirket

Detaylı

Anahtar ve Elektrikli Ev Aletleri Sanayi A. Ş. Velibaba mah. Ankara cad. No: 188 Dolayoba Pendik 34896 İstanbul Türkiye Telefon: +90 216 307 74 01

Anahtar ve Elektrikli Ev Aletleri Sanayi A. Ş. Velibaba mah. Ankara cad. No: 188 Dolayoba Pendik 34896 İstanbul Türkiye Telefon: +90 216 307 74 01 Anahtar ve Elektrikli Ev Aletleri Sanayi A. Ş. Velibaba mah. Ankara cad. No: 188 Dolayoba Pendik 34896 İstanbul Türkiye Telefon: +90 216 307 74 01 pbx Faks : +90 216 307 74 04 İçindekiler Genel Müdür ün

Detaylı

ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ DAN. MÜH. BEL. LTD. ŞTİ.

ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ DAN. MÜH. BEL. LTD. ŞTİ. ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ DAN. MÜH. BEL. LTD. ŞTİ. Hakkımızda UZD sürdürülebilirlik konusunda, özellikle çevre, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında uzmanlaşmış bir yönetim danışmanlığı firmasıdır. İş Sağlığı

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2015 itibarı ile Operasyonel Bilgiler

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2015 itibarı ile Operasyonel Bilgiler Kurumsal Yönetim Yönetim Kurulumuz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kurumsal Yönetim Komitesi, şirket üst yönetimine 2014 yılı içerisinde şirketimizin mevzuat ile belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Detaylı

ÇALIŞAN ETİK KURALLARI

ÇALIŞAN ETİK KURALLARI DÖKSAN BASINÇLI DÖKÜM VE MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ ÇALIŞAN ETİK KURALLARI NOT: Bu el kitabı Döksan Basınçlı Döküm çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları, standartları ve kuralları içermektedir.

Detaylı

Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları

Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları 2 Quintiles, sürdürülebilir iş uygulamalarına bağlıdır. Uluslararası olarak kabul gören standartlara dayanan bu Tedarikçiler için Davranış Kuralları ( Kurallar

Detaylı

T.C. I STANBUL MEDI POL U NI VERSI TESI I LETI ŞI M FAKU LTESI EG I TI M O G RETI M YO NERGESI * BI RI NCI BO LU M Amac, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. I STANBUL MEDI POL U NI VERSI TESI I LETI ŞI M FAKU LTESI EG I TI M O G RETI M YO NERGESI * BI RI NCI BO LU M Amac, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. I STANBUL MEDI POL U NI VERSI TESI I LETI ŞI M FAKU LTESI EG I TI M O G RETI M YO NERGESI * BI RI NCI BO LU M Amac, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amac MADDE 1 - (1) Bu Yo nerge, I stanbul Medipol U

Detaylı

HACETTEPE U NI VERSI TESI KALI TE POLI TI KASI I C I NDEKI LER Hacettepe U niversitesi Kalite Politikası... 2 Tanımlar Yo netim

HACETTEPE U NI VERSI TESI KALI TE POLI TI KASI I C I NDEKI LER Hacettepe U niversitesi Kalite Politikası... 2 Tanımlar Yo netim HACETTEPE U NI VERSI TESI KALI TE POLI TI KASI I C I NDEKI LER Hacettepe U niversitesi Kalite Politikası... 2 Tanımlar...2 1. Yo netim...3 1.1 Misyon ve Vizyon...3 1.2 Organizasyon yapısı...3 1.3 Amac,

Detaylı

Tesis Bilgileri Üretim tesislerimize ait mevcut kapasitelerimiz aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. Tesis Toplam Alan Kapalı Alan Kapasite

Tesis Bilgileri Üretim tesislerimize ait mevcut kapasitelerimiz aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. Tesis Toplam Alan Kapalı Alan Kapasite Kurumsal Yönetim Yönetimimiz, dönem içerisinde şirket idaresine; şirketimizin mevzuat ile belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum seviyesinin belirlenmesi amacıyla SPK tarafından yetki verilmiş

Detaylı

Tarihi Mekan... Çağdaş Konfor...

Tarihi Mekan... Çağdaş Konfor... Tarihi Mekan... Çağdaş Konfor... www.ipekyolubutikhotel.com GRY TURİZM TİCARET LTD. ŞTİ. Kayhan Mah. Cumhuriyet Cad. Batpazarı Sok. No: A-12 ( Eskişehirhan ) Osmangazi - BURSA T.: 0224 222 50 09 - F.:

Detaylı

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. Bilgilendirme Politikası 1-Amaç Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. bilgilendirme politikasında amaç, Ortaklığın hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim kurarak Ortaklığa ilişkin

Detaylı

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır.

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır. TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla çalışmalarını

Detaylı

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ETİK KURALLARI

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ETİK KURALLARI ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ETİK KURALLARI Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ( Zorlu Enerji veya Şirket ) faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve internet sitesi vasıtasıyla kamuya

Detaylı

Nisan 2011. Tedarikçi Davranı Kuralları

Nisan 2011. Tedarikçi Davranı Kuralları Nisan 2011 Tedarikçi Davranı Kuralları Group_SupplierCodeofConduct_April2011_TUR.doc 1 GİRİŞ Sodexo için işlerin yürütülmesinde yüksek etik kuralları çok önemlidir. Bu sebepten dolayı ilişkide olduğumuz

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited İnsan Hakları Politikası (22 Şubat 2013 tarih ve 2/2013 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015 No'lu

Detaylı

Lojistik te te SürdS. rdürülebilir Kasım, 2009

Lojistik te te SürdS. rdürülebilir Kasım, 2009 Lojistik te te SürdS rdürülebilir Kalkınma Kasım, 2009 Euromonitor 2008 Global markalar sıralaması:mikrodalga hariç temel beyaz eşyalar 1955 den bugüne yarım asırlık tecrübe Ev yaşamına yönelik dayanıklı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ (GLOBAL COMPACT) İLERLEME BİLDİRİM RAPORU (COP) 2013

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ (GLOBAL COMPACT) İLERLEME BİLDİRİM RAPORU (COP) 2013 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ (GLOBAL COMPACT) İLERLEME BİLDİRİM RAPORU (COP) 2013 1 2 İDEA YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. A.Ş. 3 idea YAPI KİMYASALLARI 2007 yılında, tamamı Türk sermayesi

Detaylı

21. YÜZYIL KÜTÜPHANECİLİĞİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU WEBİNAR SERİSİ-3

21. YÜZYIL KÜTÜPHANECİLİĞİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU WEBİNAR SERİSİ-3 21. YÜZYIL KÜTÜPHANECİLİĞİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU WEBİNAR SERİSİ-3 IFLA ve UNESCO IFLA (Uluslararası Ku tu phane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu) UNESCO (Birles mis Milletler Eg itim, Bilim ve Ku ltu

Detaylı

İÇİNDEKİLER II. ÇALIŞAN ETİK KURALLARI İHLALİNİN ÇÖZÜM YOLLARI

İÇİNDEKİLER II. ÇALIŞAN ETİK KURALLARI İHLALİNİN ÇÖZÜM YOLLARI İÇİNDEKİLER I. PETKİM ÇALIŞAN ETİK KURALLARI A. Doğruluk, Dürüstlük B. Gizlilik C. Kişisel Fayda Sağlamama D. Sorumluluklarım 1. Yasal Sorumluluklarım 2. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarım 3. Çalışma

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İçindekiler 1 Hakkımızda 4 Hizmetlerimiz 2 Vizyonumuz 5 Referanslarımız 3 Değerlerimiz 6 İletişim 1 Hakkımızda Genç, dinamik

Detaylı

FİRMA TANITIM. Bünyemizde bulunan ekiplerle beraber verdiğimiz hizmet inşaat nitelikleri ve inşaat kalemleri aşağıdaki gibidir.

FİRMA TANITIM. Bünyemizde bulunan ekiplerle beraber verdiğimiz hizmet inşaat nitelikleri ve inşaat kalemleri aşağıdaki gibidir. FİRMA TANITIM Kuruluşundan itibaren doğru işi zamanında teslim etme anlayışı başarı odaklı yaklaşımıyla sektörün yetkin şirketlerinden biri haline gelmiştir. Şirket politikası gereği yalnız inşaat sektöründe

Detaylı

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT 1 GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT Prof.Dr. Fatih M. Botsalı 2 GLOBALLEŞME ülkeler arasında mal, hizmet, sermaye ve teknoloji akışının hızlı bir şekilde artması

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ( Vestel Elektronik veya Şirket ) faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve internet sitesi vasıtasıyla

Detaylı

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi C Grubu Pay Sahiplerinin Belirlenmesine İlişkin Süreç

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi C Grubu Pay Sahiplerinin Belirlenmesine İlişkin Süreç Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi C Grubu Pay Sahiplerinin Belirlenmesine İlişkin Süreç EPİAŞ Esas sözleşmesi ve EPİAŞ ın teşkilat yapısı ile çalışma esaslarını içeren Yönetmeliğin son hali 07/05/2014

Detaylı

ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi. Danışmanlık Araştırma Eğitim Yazılım Yayın. www.absam.com.tr

ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi. Danışmanlık Araştırma Eğitim Yazılım Yayın. www.absam.com.tr ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi Danışmanlık Araştırma Eğitim Yazılım Yayın www.absam.com.tr HAKKIMIZDA ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi; sağlık, sağlık hizmetleri vesağlık sistemlerinin başta politika,

Detaylı

DENİZLİ CAM SANAYİİ ve TİCARET A.Ş. Genel Bakış 2015

DENİZLİ CAM SANAYİİ ve TİCARET A.Ş. Genel Bakış 2015 DENİZLİ CAM SANAYİİ ve TİCARET A.Ş. Genel Bakış 2015 Tarihçe ve Gelişim 1935 te Atatürk ün direktifiyle kurulan Paşabahçe, o dönemde başlatılan el imalatı üretimini bugün Türk «Camcılık» geleneğinin de

Detaylı

GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011

GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 Hazine Müsteşarlığı'nın yayınladığı 27.04.2011 tarih ve 2011/8 sayılı "Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Kurumsal yönetimin; Şirket in başarıya ulaşması, bu başarının devamı ve Şirketimizin pay sahiplerine ekonomik değer sağlanması açısından önemli olduğuna inanmaktayız.

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

BM KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU (COP) 2013. www.ideakimya.com

BM KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU (COP) 2013. www.ideakimya.com BM KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU (COP) 2013 www.ideakimya.com İÇİNDEKİLER BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlkeler. İDEA Yapı Kimyasalları Hakkında... Kurum Profili. Misyon, Vizyon ve Değerler...

Detaylı

2014 GENEL KATILIMA AÇIK EĞİTİM PROGRAMI

2014 GENEL KATILIMA AÇIK EĞİTİM PROGRAMI 04 GENEL KATILIMA AÇIK EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM SÜRE AYLAR EĞİTİM PROGRAMININ ADI KODU (GÜN) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK KY KALİTE YÖNETİMİ KY0 ISO 900 Kalite

Detaylı

Bursa SYK 2015. Ozlem Unsal, BSI Group Eurasia Ülke Müdürü 14 Ekim 2015, Bursa. Copyright 2012 BSI. All rights reserved.

Bursa SYK 2015. Ozlem Unsal, BSI Group Eurasia Ülke Müdürü 14 Ekim 2015, Bursa. Copyright 2012 BSI. All rights reserved. Bursa SYK 2015 Ozlem Unsal, BSI Group Eurasia Ülke Müdürü 14 Ekim 2015, Bursa Copyright 2012 BSI. All rights reserved. Sunum İçeriği Sürdürülebilirlik Raporlaması Nedir? Sürdürülebilirlik Raporlamasının,

Detaylı

Bülten. 2015 Atık Sempozyumu Gerçekleşti Çevre Mevzuatı ve Atık Yönetim Semineri 13 Mart ta Düzenlenecek

Bülten. 2015 Atık Sempozyumu Gerçekleşti Çevre Mevzuatı ve Atık Yönetim Semineri 13 Mart ta Düzenlenecek PAGÇEV 2015 Atık Sempozyumu Gerçekleşti Çevre Mevzuatı ve Atık Yönetim Semineri 13 Mart ta Düzenlenecek Bülten Atık Getirme Merkezi Tebliği nin Getirdiği Yükümlülükler Başakşehir Living Lab. 3. Çocuk Eğitimi

Detaylı

Farplas 2014 Yılı Çevre ve İş Güvenliği Performans Raporu

Farplas 2014 Yılı Çevre ve İş Güvenliği Performans Raporu Farplas 2014 Yılı Çevre ve İş Güvenliği Performans Raporu www.farplas.com İÇİNDEKİLER Çevre ve İş Güvenliği Politikası Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi Doğal Kaynak Tüketimi Su Kullanımı Elektrik

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) İHRACATA YÖNELİK MEVCUT DESTEKLER İhracata Hazırlık Destekleri Pazarlama

Detaylı

OEKO-TEX Sürdürülebilir Üretimi

OEKO-TEX Sürdürülebilir Üretimi OEKO-TEX Sürdürülebilir Üretimi Genel bakış Tekstil pazarı Sorumlu işletme Yeşil Kimya Tedarik zinciri şeffaflığı Tedarik zinciri izlenebilirliği Sorunlar Kirlilik Zehirli ve tehlikeli kimyasallar Yetersiz

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

ACP Yapı Elemanları Şirket Müdürü Erhan Karabağ

ACP Yapı Elemanları Şirket Müdürü Erhan Karabağ ACP Yapı Elemanları Şirket Müdürü Erhan Karabağ ACP Yapı Elemanları Şirket Müdürü Erhan Karabağ dan, Röportaj Konumuz Olan 2014 Yılı Değerlendirmeleri ve 2015 Yılı Hedefleriyle İlgili Bilgiler Aldık. Firmanız

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI na Sayın İlgili; Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Hekimliği Uygulama Faaliyeti ile Çok Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Laboratuarının Faaliyeti gösteren işyerleri için; 20.06.2012

Detaylı

MAKEL DÜNYASININ MİMARİ BOYUTU

MAKEL DÜNYASININ MİMARİ BOYUTU MAKEL DÜNYASININ MİMARİ BOYUTU MAKEL DÜNYASININ MİMARİ BOYUTU THE NETHERLANDS Dünya için üretiyoruz! "Dünya için üretiyoruz" sloganı ile Türkiye ve dünya pazarlarında faaliyet gösteren MAKEL bugün olduğu

Detaylı

Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır

Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır KSS Söyleşileri Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Çevre Projeleri Koordinatörü Ferda Ulutaş ile Vakfın faaliyetleri, kurumsal sosyal sorumluluk

Detaylı

TÜV SÜD TÜV SÜD. İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Teknik Eğitim ve Mühendislik Çözümleri

TÜV SÜD TÜV SÜD. İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Teknik Eğitim ve Mühendislik Çözümleri İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Teknik Eğitim ve Mühendislik Çözümleri 150 yıllık uzmanlık ile gelen başarı... 1866 1906 22 teknisyen ve buhar kazanı sahibi tarafından Mannheim da, teknolojinin bilinmeyen

Detaylı

ESSE BELGELENDIRME. www.essebelgelendirme.com

ESSE BELGELENDIRME. www.essebelgelendirme.com .. ESSE BELGELENDIRME Firma Profili HAKKIMIZDA 2007 Yılından bu yana Endüstri sektöründe faaliyet gösteren firmalarda yaptığımız çalışmaları ve edindiğimiz tecrübeleri siz değerli çözüm ortaklarımızla

Detaylı

KIRŞEHİR TSO 2016 2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

KIRŞEHİR TSO 2016 2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI KIRŞEHİR TSO 2016 2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 Kırşehir Hakkında...... 3 Odanın Tarihçesi:... 6 SUNUŞ... 7 YÖNETİCİ ÖZETİ... 10 Stratejik Planlama Süreci... 13 MEVCUT DURUM ANALİZİ...

Detaylı

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kazananlar Konferansı 26 Şubat 2015 Seyhun Araz Üretim Müdürü Coca-Cola İçecek Bursa Fabrika Coca-Cola İçecek Coca-Cola Sistemi içinde en büyük 6. şişeleyici Faaliyet

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

GEÇERLİ DOKÜMAN LİSTESİ (FORMLAR)

GEÇERLİ DOKÜMAN LİSTESİ (FORMLAR) Düzeltici Önleyici Faaliyet Takip Çizelgesi FR-01 01.02.2001 4 26.11.2011 Kaynak eklendi. Tedarikçi Değerlendirme FR-02 31.03.2005 2 23.12.2010 Onaylı Tedarikçi Performans Takip FR-03 31.01.2006 4 27.12.2011

Detaylı

ACT SME Soru Formu. Bölüm I: Firma Bilgileri Profili

ACT SME Soru Formu. Bölüm I: Firma Bilgileri Profili ACT SME Soru Formu Anket iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım işletmenizin/örgütünüzün profilini ortaya koymayı amaçlayan soruları içermektedir. İkinci kısım KOBİ lerin uluslararası ticari faaliyetlerinde

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması İçerik 1 Giriş 2 Sürdürülebilirlik Yönetimi 3 Sürdürülebilirlik İnisiyatiflerinin Finansal Etkileri 4 Raporlama Süreci

Detaylı

Fraunhofer IOA Fikri Haklar Yönetimi Ödülü 2012. Güler Ayyıldız Dalma Arçelik A.Ş. Fikri Haklar Yöneticiliği 14.06.2012

Fraunhofer IOA Fikri Haklar Yönetimi Ödülü 2012. Güler Ayyıldız Dalma Arçelik A.Ş. Fikri Haklar Yöneticiliği 14.06.2012 Fraunhofer IOA Fikri Haklar Yönetimi Ödülü 2012 Güler Ayyıldız Dalma Arçelik A.Ş. Fikri Haklar Yöneticiliği 14.06.2012 Fikri Haklar Yönetimi Ödülü (IP Management Award) 2008 den beri Fraunhofer IOA Enstitüsü

Detaylı

SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur?

SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur? SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur? Kısa adı SANGEM olan Sanayi Geliştirme Merkezi, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) nın öncülüğünde Eskişehir sanayine rekabet üstünlüğü kazandırmak, yenilikçi sanayi modeli

Detaylı

Kaynak Verimliliği Değerlendirme Formu Genel Ölçütler

Kaynak Verimliliği Değerlendirme Formu Genel Ölçütler Bu Değerlendirme Envanteri katılımcıları için bir rehber niteliği taşımakta olup konuyla ilgili alınabilecek bir profesyonel danışmanlık hizmetinin yerine geçmez. Bu nedenle; bu Değerlendirme Envanteri

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı

VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı Metal Sektöründe İSG Altan ÇETİNKAL 1959; Türkiye nin ilk işveren sendikası Rekabet edebilirliği ve verimliliği artırarak endüstri ilişkilerini sürekli,

Detaylı

SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8)

SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8) Hazine Müsteşarlığı ndan: 27/04/2011 SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8) Bir şirketin yönetim kurulu, yöneticileri, ortakları

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS YÖNERGESİ I. AMAÇ, TANIMLAR, GENEL HÜKÜMLER

MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS YÖNERGESİ I. AMAÇ, TANIMLAR, GENEL HÜKÜMLER MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS YÖNERGESİ I. AMAÇ, TANIMLAR, GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1. Bu yo nergenin amacı, MEF U5 niversitesi nde, lisans du zeyinde verilen eg itimo g retimin nitelig ini

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü

EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü M. Emrah SOĞANCI Dış Ticaret Uzmanı 2 Temmuz 2014 İhracat Genel Müdürlüğü 1 İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI İhracat Genel Müdürlüğü 2 İHRACATTA

Detaylı

Yüksel'in Sürdürülebilirlik Raporu III. Yüksel'in Sürdürülebilirlik Raporu

Yüksel'in Sürdürülebilirlik Raporu III. Yüksel'in Sürdürülebilirlik Raporu Yüksel'in Sürdürülebilirlik Raporu III Yüksel'in Sürdürülebilirlik Raporu Yükselebilirlik - Yüksel'in Sürdürülebilirlik Raporu 3 Rapor Profili (G4-28,29,30) G4-9 1 03 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 04

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı YÖNETİM SİSTEMLERİ Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı Genel Bilgilendirme Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001) Sosyal Sorumluluk Standardı

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

PAYDAŞLAR İLE İLETİŞİM ÇOLAKOĞLU METALURJİ A.Ş.

PAYDAŞLAR İLE İLETİŞİM ÇOLAKOĞLU METALURJİ A.Ş. PAYDAŞLAR İLE İLETİŞİM ÇOLAKOĞLU METALURJİ A.Ş. 0 El Kitabı Hakkında Çolakoğlu Metalurji A.Ş. Sürdürülebilirlik Politikası ile kurumsal ve sosyal sorumluluk etkilerimizin bilinciyle, tüm paydaşlarımıza

Detaylı

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 6331 sayılı İş Sağlığı ve

Detaylı

İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ?

İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ? İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ? Gülçin Özsoy REC Türkiye Proje Uzmanı İklim Platformu Program Yöneticisi 22 Mart 2012, İzmir REC Türkiye REC Kuruluş Sözleşmesi Ekim 2002 de imzalandı; Ocak 2004 te yürürlüğe

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

12. Tehlikeli Malların Taşınmasında Araçlar ve Tanklar

12. Tehlikeli Malların Taşınmasında Araçlar ve Tanklar 12. Tehlikeli Malların Taşınmasında Araçlar ve Tanklar BÖLÜM 9.1 KAPSAM, TANIMLAR VE ARAÇLARIN ONAYI İÇİN GEÇERLİ ZORUNLULUKLAR ADR Hükümlerinde araç tipleri FL tankta alevlenir sıvılar ve gazlar için

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden 1.KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI 1.1. Akreditasyon, Yönetim Sistemlerinin revize edilmesi ve yeni yönetim sistemlerinin kurulması 1.1.1. Yönetim sistemi konusunda danışmanlık hizmeti alınması

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

ASİAD Daimi İhracat Ürünleri Ticaret ve Fuar Merkezi Anketi Ocak 2012

ASİAD Daimi İhracat Ürünleri Ticaret ve Fuar Merkezi Anketi Ocak 2012 ASİAD Daimi İhracat Ürünleri Ticaret ve Fuar Merkezi Anketi Ocak 2012 FİRMA İLE İLGİLİ BİLGİLER Firma : Genel Müdür : İhracat ve Yurt Dışı Pazarlarından Sorumlu Müdür: Telefon : Faks : Gsm : E-Posta :

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 STRATEJİK PLANI www.ptt.gov.tr Umum telgrafçılarımızın, teşebbüsat ve hârekatı milliyemize ifa eyledikleri, fedâkarane hizmetlerinin milli tarihimizde mühim mevkii vardır. Kendilerine bugün alenen

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

KALİTE SİSTEM LABORATUARLAR GRUBU KISA TANITIMI. Adresi : Değirmen Sok. Ar Plaza B Blok No:16 34742 Kozyatağı Kadıköy/İstanbul TÜRKİYE

KALİTE SİSTEM LABORATUARLAR GRUBU KISA TANITIMI. Adresi : Değirmen Sok. Ar Plaza B Blok No:16 34742 Kozyatağı Kadıköy/İstanbul TÜRKİYE KALİTE SİSTEM LABORATUARLAR GRUBU KISA TANITIMI Adı : Kalite Sistem Laboratuarlar Grubu Adresi : Değirmen Sok. Ar Plaza B Blok No:16 34742 Kozyatağı Kadıköy/İstanbul TÜRKİYE Tel : +90 216 445 27 27 (pbx)

Detaylı

Arçelik A.Ş. de Enerji Verimliliği. Erhan HANGİŞİ Arçelik A.Ş. Enerji Yöneticiliği

Arçelik A.Ş. de Enerji Verimliliği. Erhan HANGİŞİ Arçelik A.Ş. Enerji Yöneticiliği Arçelik A.Ş. de Enerji Verimliliği Erhan HANGİŞİ Arçelik A.Ş. Enerji Yöneticiliği Arçelik A.Ş. Global Arçelik A.Ş. Vizyon Entegre Yönetim Entegre Çevre, Enerji ve İklim Değişikliği Yönetim Sistemi ISO

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

ETİK DAVRANIŞ KURALLARI EGE KİMYA SAN.VE TİC.A.Ş ETİK DAVRANIŞ KURALLARI Tüm çalışanlarımızdan, şirketimizin kültür bütünlüğünü sağlayacak tavır ve davranışlar sergilemeleri, EGE KİMYA nın saygınlığını ve kurumsal yapısının güvenilirliğini

Detaylı

İş Sağlığı Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü Güvenlik, yapılan işin ve/veya çalışma şartlarının zarar ve/veya tehlike içermeme durumudur. Güvenliği sağlamanın üç ana kuralı vardır; 1- Güvenliği

Detaylı