KARSAN. Şirket Raporu 17 Nisan Yeniden yapõlanmanõn. TSKB Araştõrma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARSAN. Şirket Raporu 17 Nisan 2006. Yeniden yapõlanmanõn. TSKB Araştõrma"

Transkript

1 Şirket Raporu 17 Nisan 2006 Ali Çakõroğlu (212) KARSAN AL Risk: Yüksek KARSN 5.30YTL İMKB 41,861 Hisse bilgileri Hisse kodu Son Fiyat 5.30YTL KARSN & 3.95$ İMKB-100 & $/YTL 41,861 & Hisse sayõsõ (adet) : 19,200,000 Piyasa değeri (mn $) : 76 Hedef piyasa değeri (mn $) : 121 Getiri potansiyeli : 59.6% Ortalama günlük işlem hacmi (mn $, 3 ay) Hafta Fiyat aralõğõ Yüksek Düşük YTL $ Performans (%) 1 ay 3 ay 12 ay YBB* Dolar İMKB-100'e göre *Ylbaşõndan beri Finansal Performans milyon $ Net Satõş FVAÖK Net Kar Değişim (%) Değişim (%) Değerleme T F/K (x) 70.1 (2.2) 31.2 PD/Satõşlar (x) F/FVAÖK (x) 3.0 (38.6) 3.5 GD/FVAÖK (x) 5.7 (73.6) 6.7 Ortaklõk Yapõsõ Pay (%) Kõraç Otomotiv İnan Kõraç 2.25 Diniz Grup Diğer mn $ KARSAN PD (mn $) İMKB'ye göre F-03 J-03 O-03 F-04 J-04 O-04 F-05 J-05 O-05 F Yeniden yapõlanmanõn sonuçlarõnõ görme zamanõ yõlõnõn 2. yarõsõnda, yeni J9 Premier minibüsleri piyasaya süren Karsan, 2005 Aralõk ayõnda Partner Uzun Şasi nin seri üretimine geçti. Haziran 2006 itibari ile, yeni Partner 1.6HDİ modelinin de üretimine başlamayõ planlayan Şirket, satõş performansõnda önemli iyileşme sağlayacak. Partner in pick-up versiyonunun geliştirilmesi üzerinde çalõşan şirket, kesin bir sonuç almamõş olmakla birlikte bu projenin hayata geçmesi konusunda Peugeot ile görüşmelerine devam etmektedir. İsotlar Grup ile imzalanan distribütörlük anlaşmasõ gereğince, 10 Nisan 2006 dan itibaren, yeni J9 Premier minibüslerinin dağõtõmõ, Karsan markasõ altõnda ağõrlõklõ Tata hizmet ağõyla gerçekleştirilecektir. Bu yõl satõşlarõnõ %36 artõşla 254mn dolara yükselteceğini, geçen seneki 35mn dolarlõk zararõnõ, bu sene 2.4mn dolarlõk net kara dönüştüreceğini tahmin ediyoruz da stratejik işbirliği görüşmelerini hõzlandõran Karsan, olasõ yeni projeler için de çalõşmaya devam ediyor. Şirketin ana ortağõ konumundaki Kõraça Otomotiv, şirket hisselerinin %43 ünü önümüzdeki 5 yõl içinde satmak için kurul kaydõna başvurmuştur. Ancak bunun olasõ etkilerinin ne olacağõ konusunda yorum yapmak için henüz erken olduğunu düşünmekteyiz. Mevcut piyasa değeri 76mn dolar olan Karsan, 121mn dolarlõk hedef piyasa değeri ve %60 getiri potansiyeli ile ALIM öneriyoruz. TSKB Araştõrma

2 KARSAN Karsan J9 Premier Firma Karsan, otomotiv sektöründe faaliyet göstermek üzere 1966 yõlõnda kurulmuş olup, 1979 yõlõnda Koç Holding bünyesine girmiş ve daha sonra 1998 yõlõnda Kõraça Şirketler Topluluğuna dahil olmuştur. Şirket, 1999 yõlõndan bu yana, 100mn dolarõn üzerinde yatõrõm yaparak faaliyete soktuğu ve otomobilden küçük kamyona her türlü aracõ üretebilecek şekilde tasarlanan ve yüksek teknolojiye sahip Akçalar daki yeni fabrikasõnda, küçük değişiklikler ile istenilen versiyonlarda araç imal edebilmektedir. Üretim Peugeot Partner Peugeot Partner Uzun Şasi Özel Araçlar Şirket, iki ana iş kolunda faaliyet göstermektedir. Bunlardan birincisi, otomotiv sektörünün ticari araç, minibüs ve midibüs segmentlerinde fason üreticilik; ikincisi de, endüstriyel faaliyet olarak da adlandõ r õ lan, transformasyon, parça basõmõ, parça imalatõ, kataforez kaplama ve boyama gibi faaliyetleridir. Peugeot lisansõ ile ticari araç segmentinde Peugeot Partner, minivan, kombivan Faaliyet Alanõ Üretim Model Toplu Taşõmacõlõk Minibüs J9 (üretim) Peugeot Boxer (dönüşüm) Fiat Ducato (dönüşüm) Ticari Araçlar Minivan Partner Partner-Uzun Şasi Endüstriyel Hizmetler Transformasyon Parça basõmõ Parça imalatõ Kataforez kaplama Boyama ve otomobil; minibüs ve midibüs segmentinde ise Karsan J9 modellerinin üretimini ve satõşõnõ yapmaktadõr. Bununla birlikte; ambulans, taksi, gezici karakol ve 4x4 gibi özel araçlarõ da talep üzerine üretip satmaktadõr. Endüstriyel faaliyetler olarak ise, Renault Trucks ve Fiat/Tofaş a gövde parçalarõ basõmõ ve kaynaklõ parça imalatõ, Renault Trucks ve Ford Cargo ve muhtelif iş makinasõ kabinlerinin kataforez kaplanmasõ ve boyanmasõ ve ayrõca Peugeot Boxer ve Fiat Ducato transformasyon işlerini gerçekleştirmektedir. Lisanslar Pick-up(2006E) 2002 nin Aralõk ayõnda Peugeot ile yenilenen lisans kontratlarõnda, antirekabetçi maddelerin ortadan kaldõrõlmasõ ile firma, Peugeot dõşõnda diğer firmalar için de fason üretim yapma hakkõna kavuşmuştur. Bununla birlikte Peugeot ile yapõlan lisans anlaşmalarõ 2008 yõlõ ortasõna kadar geçerli olup, bu tarihten sonra uzatõlmasõ hedeflenmektedir. Finansal Analiz Endüstriyel Hizmetler Karsan õn 2005 yõlõ net satõşlarõ %34 gerileyerek 283mn dolardan 187mn dolara inmiştir. Bu gerilemede, daralan minibüs ve midibüs pazarõ ile birlikte Net Satõşlar (mn dolar) yukarõda da sözü edilen ağõrlõklõ eski J minibüslerinden oluşan stoklarõn azaltõlmasõ politikasõ ve genel olarak Peugeot nun pazar payõnda yaşanan düşüş de etkili olmuştur yõlõ 50 0 toplam yurtiçi satõşlarõ, adet bazõnda % E 22 azalarak 12,777 adede düşerken en büyük gerileme 2004 sonunda yüksek stoklarõnõn da etkisi ile %59 oranõnda en karlõ model olan minibüs satõşlarõnda görülmüştür. Bununla birlikte şirket 2005 yõlõnda, ticari araç sõnõfõnda Partner ile % 8.1, minibüs sõnõfõnda J9 ile %14.3 seviyesinde pazar payõ elde etmiştir. KARSAN 2 TSKB Araştõrma

3 2005 yõlõnda iç piyasada yaşanan daralmadan olumsuz etkilenen Karsan, yurtdõşõ satõşlarõnda da aradõğõnõ bulamamõştõr. İhracatõnda önemli bir pazar olan Cezayir in toplu taşimacõlõk alanõnda yeni regülasyonlarõ uygulamaya geçirmesiyle birlikte, yurtdõşõ satõşlarõ geçen seneye oranla %29 oranõnda gerilemiştir. Şirket, döneminde adet bazõnda ortalama olarak, satõşlarõnda %38 büyüme sağlamõştõr. Bu büyümede 2004 yõlõnda özellikle ticari araç ve toplu taşimacõlõk segmentlerinde yaşanan talep artõşõ etkili olmuştur yõlõna gelindiğinde, şirket, ağõrlõklõ olarak yeni projeler ve stratejik konularla ilgili çalõşmalara yönelmiştir. Minibüs segmentinde, J9 Premier modelini tamamen kendi kaynaklarõyla geliştirmiş ve Haziran 2006 da piyasaya lanse etmiştir. Yine E Yurtiçi Satõşlar J Partner Partner Uzun Şasi Boxer Yurtdõşõ Satõşlar J Partner Toplam yõlõnõn son çeyreğinde Partner Uzun Şasi modelinin lansmanõnõ yapmõş ve bu modelin satõşõna 2006 itibari ile başlamõştõr. Ancak piyasadaki eski J9 stoklarõnõn fazla olmasõ ve yeni J9 Premier minibüslerinin fiyat ve imajlarõnõn olumsuz etkilenmemesi için Şirket, öncelikli stratejisini mevcut stoklarõ azaltmak olarak belirlemiştir. Buna paralel olarak Şirket, piyasada ve stoklarõndaki eski J9 larõn, bunlara ait yedek parçalarõn ve diğer atõl stoklarõnõn eritilmesi için 6.5mn dolar tutarõnda tek seferlik bir zarar yazmak durumunda kalmõştõr yõlõnda eski stoklarõn eritilmesi, orta uzun vadede yeni projelerin geliştirilmesi ve tasarõm ve mühendislik konularõna dayalõ bir faaliyet stratejisi FVAÖK (mn dolar) benimseyen şirketin marjlarõ daralmõştõr Eski J9 minibüslerin pazarlama giderleri ve garanti giderlerinin yüksekliği, firmanõn brüt kar marjõnõ %9.6 dan %2 ye düşürmüş, 5 0 faaliyet kar marjõ %5.7 den %-5.7 ye, -5 FVAÖK marjõ %9 dan %-1 e gerilemiştir E Buna paralel olarak, 2006 yõlõnda maliyetleri azaltmak, verimliliği arttõrmak ve marjlarõ iyileştirmek adõna, bir takõm tedbirler alan Şirket, buna bir başlangõç olarak 2005 yõlõ sonunda işgücünde kõsõntõya gitmiştir. Mavi yakalõ çalõşan sayõsõ % 10 azalarak 638 e, beyaz yakalõ çalõşan sayõsõ da %21 azalarak 86 e gerilemiştir. Sonuç olarak, 2005 yõlõ Karsan için, mali tablolarda olumsuz, ancak geleceğe yönelik proje çalõşmalarõnda iyi bir sene olarak geride kalmõştõr. 8.5mn dolarlõk ertelenmiş vergi aktifini de iptal eden şirket, 2005 yõlõnda net 35mn dolar zarar açõklamõştõr Net Kar (mn dolar) E Borçlanma yapõsõnda değişikliğe giden şirket, kõsa vadeli borçlarõnõ uzun vadeye yaymak, kredi maliyetlerini azaltmak ve olasõ yeni projelerin finansmanõn sağlamak üzere 50mn euro tutarõnda 1 yõl geri ödemesiz 6 yõl vadeli kredi kullanmõştõr. Şirketin, 2005 sonu itibari ile net borcu, 69mn dolar seviyesindedir. KARSAN 3 TSKB Araştõrma

4 Beklentiler ve Tahminler Şirket, 2006 yõlõnda yeni modeller ve yeni projeler ile girmeyi hedeflemektedir in ikinci yarõsõnda piyasaya lanse ettiği yeni J9 Premier minibüs ve 2006 ile birlikte pazara giren yeni Partner Uzun Şasi, firmanõn 2006 performansõnda önemli rol oynayacaklardõr. Yeni J9 Premier minibüslerin Karsan markasõ altõnda dağõtõm ve pazarlama faaliyetlerini sağlamak üzere Tata nõn Türkiye distribitörü de olan İsotlar Grup ile 5 yillik bir distribitörlük anlasmasi imzalanmistir. 10 Nisan 2006 dan itibaren geçerli olacak antlasma ile, Isotlar Grup, Tata hizmet agi altinda Karsan markali J9 Premier minibüslerinin dagitim ve pazarlama faaliyetlerini üstlenmistir. En karli ürün konumunda olan yeni J9 Premier in daha verimli pazarlanmasi ile birlikte, firma 2006 da mali performansini güçlendirmeyi amaçlamaktadir nõn ikinci yarõsõnda Partner 1.6 HDİ nin üretimine başlayacak olan şirket, ayrõca Partner in pick-up versiyonu için de henüz Peugeot onayõ alõnmamõş olmasõna rağmen çalõşmalarõnõ sürdürmektedir. Daha önce, Peugeot nun onay verdiği ilk fason ürün olarak seri üretime geçilen Partner Uzun Şasi yi de geliştiren şirketin tasarõm ve mühendislik çalõşmalarõ 2006 yõlõnda da devam edecektir. OSD verilerine göre, ilk üç aylõk dönemde geçen senenin aynõ dönemine göre satõşlarõnõ adet bazõnda %52 arttõrmayõ başaran şirketin 2006 hedefi yurtiçi satõşlarda 15,450, yurtdõşõ satõşlarda ise 850 adet araç satmaktõr. İlk üç aylõk satõş verilerine dayanarak bu hedefin ulaşõlabilir olduğunu düşündüğümüz Karsan için 2006 yõlõ ciro tahminimiz geçen seneye oranla %36 artõş ile 254mn dolar seviyesindedir. Buna paralel olarak, işçilik maliyetlerini önemli ölçüde düşüren Şirket in marjlarõnõn da olumlu etkileneceğini öngörüyoruz yõlõnda FVAÖK marjõnõn %9 ve net kar marjõnõn %1 seviyelerinde gerçekleşeceğini tahmin ettiğimiz Şirket in, bu senenin sonunda 2.4mn dolar civarõnda kar elde etmesini bekliyoruz da yeni stratejik işbirlikleri kurma çabasõnda olan şirket, görüşmelerini sürdürmektedir. Böylece olasõ yeni projeler ile düşük olan kapasite kullanõmõnõn artmasõ ve firmanõn faaliyet giderlerinde görünen çalõşmayan kõsõm giderlerinin azalmasõ sağlanacaktõr. Mart ayõ başõnda sermayesini tamamõ bedelli olmak üzere %108.3 oranõnda 19,200,000 den 40,000,000 a arttõrmak için gerekli başvurularõ yapan şirket, buradan gelecek nakitle -15.6mn dolar-, şirketin işletme sermayesi ihtiyacini karşõlamayõ, kredi yükünü hafifletmeyi ve yeni olasi projelerin finansmanõnõ sağlamayõ planlamaktadõr. Bununla birlikte, şirketin ana ortağõ konumundaki Kõraça Otomotiv, elinde bulundurduğu hisselerin şirket sermayesinin %43 üne denk gelen kõsmõnõ beş yõl içinde İMKB de satmak için Merkez Kayõt Kurumu na kote ettirmiştir. Ancak bu gelişmenin hisse tahtasõna olumlu ve/veya olumsuz etkisi konusunda yorum yapmak için henüz erken olduğunu düşünüyoruz. Zira, bu satõşõn şeklinin henüz belli olmamasõ ve belirlenen sürenin uzunluğu bu satõşõn etkilerinin yorumlanmasõnõ engellemektedir. Bununla birlikte, bu büyüklükte bir satõş, hissenin halka açõklõğõ buna bağlõ olarak derinliği gözönünde bulundurulduğunda oldukça yüklü bir miktar olarak gözüküyor. KARSAN 4 TSKB Araştõrma

5 Değerleme İndirgenmiş Nakit Akõmlarõ (İNA) yöntemini kullanarak yaptõğõmõz değerlemede, KARSAN õn hedef piyasa değerini 129mn dolar olarak belirledik. İndirgenmiş Nakit Akõmlarõ yöntemini kullanõrken temel varsayõmlarõmõz: 1. Tahmini nakit akõmlarõnõ iskonto oranõmõz %10.31dir. 2. Şirketin, 2006 yõlõnda piyasaya yeni lanse ettiği ürünler ile geçen seneye oranla çok daha iyi performans göstereceğini öngörüyoruz ve 2007 için öngördüğümüz büyüme oranlarõ sõrasõyla, %36 ve %7dir. 3. Maliyet kõsõtlamasõna giden şirketin marjlarnõnõ olumlu etkileneceğini tahmin ediyoruz ve 2007 yõllarõ FVAÖK marjlarõnõn %9 olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz. 4. Şirketin, mevcut kapasitesini sabit tutmasõnõ ve ekstra yatõrõm harcamasõna ihtiyaç duymayacağõnõ öngörüyoruz. Bu nedenle, 2006 ve 2007 yatõrõm harcamalarõnõn sõrasõyla 3.1 ve 3.3mn dolar olacağõnõ öngörüyoruz. İndirgenmiş Nakit Akõmlarõ yöntemi ile yaptõğõmõz analiz sonucunda KARSAN õn hedef piyasa değerini 129mn dolar olarak belirledik. Bununla birlikte benzer şirket çarpanlarõyla yapõlan değerlemede, FD/FVAÖK [Sektör 6.06(x) ve Karsan 3.82(x)] ve FD/SATIŞLAR [Sektör 0.81(x), Karsan 0.63(x)] çarpanlarõyla yaptõğõmõz analizde firma değerini sõrasõyla 130 ve 105mn dolar olarak belirledik. Sonuç olarak, İndirgenmiş Nakit Akõmlarõ [İNA] ve benzer şirket çarpanlarõna eşit ağõrlõk vererek, firmanõn değerini 121mn dolar olarak belirledik. Mevcut piyasa değeri 76mn dolar olan Karsan, 121mn dolarlõk hedef piyasa değerine göre %60 getiri potansiyeli taşõyor. Ve fakat, şirketin ana ortağõ konumundaki Kõraça Otomotiv in Şirket hisselerini İMKB de 5 yõl içinde satmak üzere kote ettirmesinin hisse üzerinde baskõ yaratabileceğini düşünüyoruz. Ancak, hissenin yüksek orandaki iskontosunu göz önünde bulundurduğumuzda, KARSAN için önerimiz ALIM yönündedir. KARSAN ÖZET MALİ TABLOLAR Özet Bilanço (YTL) T DÖNEN VARLIKLAR 35,170,308 69,160,056 55,825,302 68,437,000 DURAN VARLIKLAR 108,541, ,388, ,057, ,187,000 TOPLAM AKTİFLER 143,711, ,548, ,883, ,624,000 KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 36,964,525 61,967,886 30,626,783 33,492,000 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15,925,522 22,743,228 74,413,597 65,191,000 ANA ORTAKLIK DIŞI ÖZSERMAYE ÖZ SERMAYE 90,821, ,837,689 57,842,645 81,941,000 TOPLAM PASİFLER 143,711, ,548, ,883, ,624,000 Özet Gelir Tablosu (YTL) T SATIŞ GELİRLERİ 169,545, ,079, ,866, ,520,000 BRÜT ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 25,654,585 36,442,955 4,892,253 42,090,000 NET ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 16,100,258 21,570,564-14,399,496 22,770,000 FAALİYET KARI VEYA ZARARI 168,671-2,529,652-35,555,087 4,002,000 NET DÖNEM KARI/ZARARI 10,892,920 1,446,313-46,995,044 3,298,000 KARSAN 5 TSKB Araştõrma

6 TSKB Research MECLISI MEBUSAN CAD. NO 161 FINDIKLI ISTANBUL 80040, TÜRKİYE (90) faks: (90) Araştırma Gündüz Fındıkçıoğlu Araştırma Müdürü (Makro Ekonomi, Banka, Sigorta ) +90 (212) Filiz Tiken Yönetici Yardımcısı ( Petrokimya, Cam, Demir Çelik, GYO) +90 (212) Şebnem Mermertaş Kıdemli Uzman (Holding, Telekom, Medya, Enerji) +90(212) Başak Akdoğan Uzman Yardımcısı (Çimento, Beyaz Eşya) +90 (212) Ali Çakıroğlu Uzman Yardımcısı (Otomotiv, Perakende) +90(212) Aslı Savranoğlu Kıdemli Ekonomist (Hazine Departmanı) +90(212) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur. Bu dökuman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir. Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir. Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de verebilirler. Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez. TSKB ARAŞTIRMA

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. 1. Amaç Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarih ve 5/143 sayılı ilke kararına dayanılarak, TSKB A.Ş. tarafından Alternatif Yatırım A.Ş. nin hazırladığı Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. (Avivasa,

Detaylı

Piyasalarda Bu Ay. Nisan 2014. Şebnem Mermertaş

Piyasalarda Bu Ay. Nisan 2014. Şebnem Mermertaş Piyasalarda Bu Ay Nisan 2014 Şebnem Mermertaş 1 Neler oldu? BIST mart ayında %11,5 yükseldi. Dünyada ekonomik büyüme endişeleri yeniden ortaya çıkarken, Ukrayna nın Rusya ya katılması gibi tarihe geçecek

Detaylı

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER. Bimeks. Şirket Raporu 15 Haziran 2012. Özet Veriler

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER. Bimeks. Şirket Raporu 15 Haziran 2012. Özet Veriler GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER Bimeks Şirket Raporu 15 Haziran 212 Özet Veriler Son Fiyat (TL) 1.37 Hedef Fiyat(TL) / Yükselme Pot.(%) 2 TL/% 34 Hisse Sayısı (bin adet) 12, Piyasa Değeri (mn USD) 91 Günlük

Detaylı

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği nin

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1) GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 31.12.2012 Şirketin Unvanı : Denge Yatırım Holding Anonim

Detaylı

ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği

Detaylı

Şirket Raporu. Rapor Tarihi EREGL ($) XU100 ($)

Şirket Raporu. Rapor Tarihi EREGL ($) XU100 ($) Şirket Raporu Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Dünyada artan çelik fiyatları ile birlikte Türkiye de de çelik fiyatlarında daha hızlı artışlar yaşanmaktadır. 27 yılı i- çerisinde Erdemir de çelik

Detaylı

ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Önder Zorba ozorba@isyatirim.com.tr 24 Nisan 2001. Sektördeki Gelişmeler Olumlu. Net Turizm: 2001 Beklentileri.

ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Önder Zorba ozorba@isyatirim.com.tr 24 Nisan 2001. Sektördeki Gelişmeler Olumlu. Net Turizm: 2001 Beklentileri. Şirket Raporu NTHOL.IS Net Holding TUT ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Önder Zorba ozorba@isyatirim.com.tr 24 Nisan 2001 Raporun Nedeni Turizm sektöründeki beklentiler Genel Şirket Bilgisi Sektör Holding Operasyonlar

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A. GENEL BİLGİLER... 3 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi... 3 Sermaye ve

Detaylı

AYLIK BÜLTEN EYLÜL 2006 Sayı: 108

AYLIK BÜLTEN EYLÜL 2006 Sayı: 108 AYLIK BÜLTEN EYLÜL 2006 Sayı: 108 Piyasaların yurtdışına bağlı seyri Eylül ayında da sürecek... Ağustos da faiz artırmayan FED in Eylül ayında da artırıma gitmesini beklemiyoruz... Beklentilerin sağlıklı

Detaylı

HSBC Portföy Çoklu Varlık Dinamik Değişken Fon (Üçüncü Değişken)

HSBC Portföy Çoklu Varlık Dinamik Değişken Fon (Üçüncü Değişken) HSBC Portföy Çoklu Varlık Dinamik Değişken Fon (Üçüncü Değişken) 31 Temmuz 2015 Fon Hedefi ve Yatırım Politikası Fon Kodu: HOA Fon, ağırlıklı Türk Lirası cinsinden varlıklar olmak üzere çeşitli sermaye

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A. GENEL BİLGİLER... 3 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi... 3 Sermaye

Detaylı

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir?

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? YATIRIMCI REHBERİ o o o o o o o Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? VOB da ne alõnõp satõlõr? VOB da nasõl işlem yapõlõr? VOB da niçin yatõrõm yapõlõr? VOB un hukuki çerçevesi nedir? VOB da işlem

Detaylı

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği

Detaylı

AYLIK BÜLTEN Haziran 2010

AYLIK BÜLTEN Haziran 2010 AYLIK BÜLTEN 31 Mayıs 2010 İMKB-100 54,385 Hedef İMKB-100 65,261 Yükseliş Potansiyeli %20 2009 2010T 2011T F/K 11.0 9.3 8.4 FD/VAFÖK 7.4 6.9 5.8 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük: 212 319

Detaylı

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi *

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Erkan SEVİNÇ ** Öz Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan çeşitli yöntemler olmakla birlikte ekonomi,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE PİYASASI KURULU GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ SERMAYE PİYASASI KURULU GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME EKİM 2011 Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın ödenmiş sermayesinin

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.12.2011 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-4 2. 2011 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 5-6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT İÇİNDEKİLER A. Kurumsal Bilgiler...1 B. Sektörel Gelişmeler, Faaliyetler, Yatırımlar...3 C. İşletmenin Finansman

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I- Şirket Profili Şirketin Faaliyet Konusu ve Bilgileri Yönetim Kurulunda Görev Alan

Detaylı

Günlük Bülten. 30 Ekim 2013. Amerikan Merkez Bankası bugün para politikası toplantısını tamamlayacak

Günlük Bülten. 30 Ekim 2013. Amerikan Merkez Bankası bugün para politikası toplantısını tamamlayacak 30 Ekim 2013 Çarşamba Günlük Bülten İMKB verileri İMKB 100 79,565.2 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 291,003.9 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 82,695.4 Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 740.04 Yurtdışı piyasalar Borsalar

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.. tarih ve sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına

Detaylı

Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş

Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Sayfa No: 1 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2008 31.12.2008 Sayfa No: 2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TARİH : 31.03.2009 Saat :

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık 2013 Faalİyet Raporu Kapılarımız size hep açık Kapılarımız size hep açık 1996 yılında, Türkiye de bankacılık anlayışına yepyeni bir boyut getirmek için yola çıktığımız günden bugüne 17 yıl geçti. O günden

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenmekte olup, ihraççı bilgi dokümanının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben

Detaylı

HDI DEVELOPMENT AND INVESTMENTS B.V. Firma Değerleme Raporu. Ocak 2015

HDI DEVELOPMENT AND INVESTMENTS B.V. Firma Değerleme Raporu. Ocak 2015 : HDI DEVELOPMENT AND INVESTMENTS B.V. Firma Değerleme Raporu Ocak 2015 UYARI NOTU Bu değerleme raporu ( Rapor ), çeşitli dokümanlar ve finansal tabloları kapsamakta olup, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. Genel Bilgiler Şirket Türkiye de kayıtlıdır ve merkez haberleşme bilgileri aşağıda sunulmuştur. İş Kuleleri Kule

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. Sunuş

İÇİNDEKİLER. I. Sunuş İÇİNDEKİLER I. Sunuş 02 Kısaca Anadolubank 03 HABAŞ Grubu 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 06 Genel Müdür ün Mesajı 08 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 10 Üst Yönetim 12 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER 1-4 Şirket Bilgileri 1 Kısaca Gayrimenkul Sektörü ve Akiş GYO 1 Misyon 2 Vizyon 2 Hedefler 3 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3 Yönetim Kurulu

Detaylı