YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI"

Transkript

1 YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI

2 A. Amaç Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (Kurum) Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde yatırım danışmanlığı faaliyetlerini müşteri çıkarlarını ve piyasanın bütünlüğünü gözeten, adil ve dürüst bir şekilde yürütür. İşbu Çıkar Çatışması Politikası (Politika) bu amaç doğrultusunda Kurumumuz yatırım danışmanlığı faaliyetleri çerçevesinde müşterilerimizle ortaya çıkabilecek olası çıkar çatışmalarının önlenmesi ve yönetimine yönelik olarak oluşturulmuş olan organizasyon yapısı dahilinde alınmış olan idari tedbirler ile uygulama esaslarını içerecek şekilde Sermaye Piyasası Kurulu nun /28854 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. İşbu Politika, Kurumumuz resmi internet sitesi üzerinden de erişime açık olup, Politikada herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkı Kurumumuza aittir. B. Kapsam İşbu Politika kapsamında; Kurumumuz yatırım danışmanlığı faaliyetleri çerçevesinde müşterilerimizle ortaya çıkabilecek olası çıkar çatışmalarının önlenmesi ve yönetilmesine yönelik olarak oluşturulmuş olan organizasyon yapısı dahilinde alınmış olan idari tedbirler ile uygulama esaslarına, Ortaya çıkan çıkar çatışmalarının çözümüne yönelik izlenecek olan prosedüre yer verilmiştir. Yatırım danışmanlığı yatırımcı talebi doğrultusunda belli bir kişiye veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki bir gruba yönelik olarak yönlendirici yorum ve tavsiyelerde bulunulması faaliyeti olup genel yatırım tavsiyeleri ile finansal bilgi sunulması yatırım danışmanlığı faaliyeti ve dolayısıyla İşbu Politika kapsamını teşkil etmemektedir. C. Olası Çıkar Çatışmalarının Önlenmesi Kurumumuz faaliyetlerine yönelik tarihli Çıkar Çatışması Politikası kapsamında belirlenen genel usul ve esaslar yatırım danışmanlığı faaliyetlerinde de aynen uygulanır. Bu çerçevede yatırım danışmanlığı faaliyetlerinde müşterilerimizin çıkarlarına aykırı olabilecek olası durumlarla karşılaşılmaması adına Kurumumuz, hissedarlarımız, çalışanlarımız ile bunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili bulunan kişilerce; Müşteri aleyhine mali kazanç elde etmeleri veya mali kayıptan kurtulmaları, Müşterinin bir çıkarı olmadığı halde müşteriye sunulan hizmet ve faaliyetten çıkar elde etmeleri, Bir müşteri ya da müşteri grubunun diğer bir müşteri veya müşteri grubuna tercih edilmesi sonucunda çıkar elde etmeleri, 2

3 Müşteriye sunulan hizmet ve faaliyet nedeniyle müşteri dışında kalan başka bir kişiden standart ücret ve komisyon dışında mali kazanç elde etmeleri sonucunu doğuracak durumlara yol açılmaması hususunda azami özen ve hassasiyetin gösterilmesi esastır. Kurumumuzda; Yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında olası çıkar çatışmalarının asgari düzeye indirilmesi amacına dönük tesis edilmiş etkin bir organizasyon yapılanma ve yazılı hale getirilmiş iş süreçleri ve prosedürleri mevcuttur. Yatırım danışmanlığına yönelik sunulan hizmetler kapsamında ilgili yasal düzenlemeler paralelinde müşterilerin bilgilendirilmesine; müşterilere uygun ürün ve hizmetlerin sunulmasına dönük değerlendirmelerin yapılmasına azami özen gösterilmesinin yanı sıra Kurumumuzda, resmi internet sitesi üzerinden sunulan ürün ve hizmetlerin kapsamı ve niteliği, ilgili piyasaların işleyişi ve içerdiği risklere yönelik kapsamlı açıklamalarla müşterilerin en etkin bir şekilde bilgilendirilmesini hedefleyen bir çalışma anlayışı benimsenmiştir. Sürdürülen iş ilişkisi müddetince müşterilerimizin yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamındaki her türlü bilgi talebi, öneri ve şikayetlerinin ilgili departmanlarımızca yakından takip edilmesi, bu çerçevede belirlenen iş süreçleri dahilinde en seri biçimde sonuçlandırılması ve bu suretle olası çıkar çatışmalarının önlenmesi esastır. Kurumumuzda yatırım danışmanlığı faaliyetine yönelik olarak iş birimlerinin görev ve sorumlulukları ünite ve görev tanımları çerçevesinde belirlenmiş olup faaliyetin usul ve esasları da iş akış ve kontrol prosedürleri vasıtasıyla yazılı hale getirilerek düzenlenmiştir. Yönetim Kurulumuzun onayı ile belirlenen organizasyonel yapılanma, ünite ve görev tanımları ile yazılı iş süreçleri ihtiyaçlar paralelinde güncellenmekte ve bu suretle faaliyet alanlarının çakışması, görev ve yetki alanları ile iş akış süreçlerinin belirli olmamasından kaynaklanabilecek olası çıkar çatışmalarının önlenmesi amaçlanmıştır. Kurumumuzda olası çıkar çatışmalarının önlenmesine dönük olarak ayrıca görevler ayrılığı ilkesi paralelinde her bir iş birimi içerisinde, her bir iş sürecine yönelik olarak çalışanlarımıza tevdi edilmiş roller ve her bir role özgü tanımlanmış yetkiler bulunmaktadır. Uygulanan söz konusu organizasyon yapılanmasıyla iş birimleri arasında etkin bilgi bariyerleri tesis edilmesi hedeflenmiş; sınırları net bir şekilde tanımlanmış görev ve sorumluluklar, yazılı hale getirilmiş iş akışları ve görevler ayrılığı ilkesi paralelinde roller bazında oluşturulmuş yetkilendirmeler suretiyle her bir iş biriminin kendi faaliyetleriyle ilgili bilgi akışına ve bu çerçevede sadece kendi müşterilerinin bilgilerine erişimleri sağlanmıştır. Bahse konu yapılanma ve bilgi bariyerleri yatırım danışmanlığı faaliyetini de kapsayacak şekilde oluşturulmuştur. Kurumumuzda müşteri bilgilerinin gizliliğine azami özen gösterilmesi esastır. Bu çerçevede yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında da iş birimleri arasında, görevler ayrılığı ilkesi gereği müşteri bilgilerine erişime ilişkin sınırlandırmaların ve engellemelerin yanı sıra ilgili yasal düzenlemeler paralelinde zorunlu kılınması nedeniyle yetkili kurum/kuruluşların talepleri haricinde müşteri bilgileri üçüncü kişilerle hiçbir suretle paylaşılmaz. 3

4 Olası çıkar çatışmalarının önlenmesi amacıyla yatırım danışmanlığı faaliyetine yönelik uygulanacak ücret/komisyon oranları Kurum düzenlemeleri çerçevesinde belirlenmiş kurallar dahilinde elektronik iş akışları üzerinden işleyen ve talep sahibi departmanlardan bağımsız onay süreciyle Kurum üst yönetimi değerlendirmeleri neticesinde karara bağlanır. Belirlenen limit ve oranlar merkezden tanımlanır, talep sahibi birimlerce değiştirilemez ve anılan birimler sadece kendi müşterilerinin bu kapsamdaki bilgilerine erişebilirler. Uygulanacak ücret/komisyon oranlarında Kurum kararıyla artış yönünde yapılacak değişiklikler öncesinde müşterilerin bilgilendirilmesi esastır. Kurumumuzun tarihli Çıkar Çatışması Politikası kapsamında çalışanlarımızla müşteriler arasında yaşanabilecek olası çıkar çatışmalarının önlenmesine dönük olarak Kurumumuz İnsan Kaynakları Yönetmeliği içeriğinde muhtelif düzenlemeler suretiyle alınmış olan tedbirler ve sektör Etik Kural ve İlkeleri aynı hassasiyetle yatırım danışmanlığı faaliyetine yönelik olarak da uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra Kurum genel faaliyetlerine yönelik hazırlanmış söz konusu Politika metninde olası çıkar çatışmalarının önlenmesine yönelik yer verilen, bilgi sistemlerinin güvenliğine yönelik düzenlemeler ve denetim süreçleri; ücretlendirme, prim/ödüllendirme usul ve esasları ile Kurumumuz icradan bağımsız iç denetim ve risk yönetimi yapılanması suretiyle alınan tedbirler de yatırım danışmanlığı faaliyetini kapsayacak şekilde ve içerikte oluşturulmuştur. D. Çıkar Çatışmalarının Yönetimi Olası çıkar çatışmalarının önlenmesine yönelik olarak Kurumumuz nezdinde yatırım danışmanlığı faaliyetini de kapsayacak şekilde tesis edilmiş olan organizasyonel yapılanma, alınan genel idari tedbir ve düzenlemelere karşın yatırım danışmanlığı faaliyetinde Kurumumuzun karşı karşıya kalabileceği olası çıkar çatışmalarının yönetimine ilişkin genel usul ve esaslara aşağıda yer verilmiştir. Piyasanın işleyişinden kaynaklanan makul nedenlerden dolayı çıkar çatışmasının önlenememesi durumunda, Kurumumuz ile yatırımcıları arasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarının içeriği ve nedenleri hakkında ilgili faaliyet ve hizmeti sunmadan önce yatırımcının bilgilendirilmesi esastır. Kurumumuzda Yatırım Danışmanlığı hizmeti ilgili SPK düzenlemelerine uygun olarak alınmış yetki belgesi kapsamında gerekli lisans belgelerine sahip yatırım danışmanları tarafından verilmekte olup anılan faaliyet alanına yönelik Kurumumuzda ayrıca güçlü ve yetkin Araştırma ve Strateji Müdürlükleri teşkilandırılmıştır. Yatırım danışmanlığı faaliyetinin kapsamı ve esaslarına, yatırımcıya sunulacak bilgi ve tavsiyelerin oluşturulmasında kullanılan bilgi kaynakları, yatırım strateji ve analiz yöntemlerine, bilgi ve tavsiyelerin sunuluş biçimine yönelik esaslar öncelikle bu hususları içeren tanıtıcı formlarla müşterilerimize sunulmakta ayrıca düzenlenen çerçeve sözleşmelerinde yer verilmekte olup faaliyetlerin müşterilerimize uygulanan yerindelik testleriyle uyumlu bir şekilde ve müşteri risk tercihleri doğrultusunda yürütülmesi esastır. 4

5 Sunulan yorum ve tavsiyelerin yatırımcıları yanıltıcı, aldatıcı, bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar edici, yanlış, gerçek dışı veya subjektif ve abartılı ifadeler içermesi gibi durumlardan kaynaklanabilecek olası çıkar çatışmalarının önüne geçilmesi adına faaliyetlerin Kurumumuzun Araştırma ve Strateji Müdürlüklerinin raporlarına dayalı yürütülmesi prensibi benimsenmiştir. Bu çerçevede Araştırma ve Strateji Müdürlüklerimiz tarafından hazırlanan raporların güvenilir kaynak, belge, rapor ve analizlerle desteklenebilir olmasına; kaynakların kesinliği hakkında şüphe bulunması durumunda rapor içeriklerinde belirtilmesine; objektif kriterlere dayandırılmasına; getiri vaadi veya taahhüdü içermemesine; her türlü öngörü, tahmin ve fiyat hedeflerinin oluşturulmasında kullanılan yöntem ve varsayımların belirtilmesine azami özen gösterilir. Kurumumuz yatırım danışmanlığı hizmetleri kapsamında sunulan yorum ve tavsiyelerin değinilen objektif kriterlere dayalı olması esasından hareketle objektiflik kriterine dayalı olası çıkar çatışmaları doğurabilecek nitelikteki tüm ilişki ve koşullar müşterilere açıklanır. E. Çıkar Çatışmalarının Çözümlenmesi Kurumumuz Şube ve Genel Müdürlük birimlerinde ortaya çıkan çıkar çatışmalarının en kısa süre zarfında çözümü esastır. Kurumumuz tarihli Çıkar Çatışması Politikası kapsamında çıkar çatışmalarının çözümlenmesine yönelik belirlenen süreçler detaylandırılmış olup yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında karşılaşılan olası çıkar çatışmalarının çözümlenmesinde de anılan süreçler izlenir. Bu çerçevede olası çıkar çatışmalarının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasında ilgili Şube ve Genel Müdürlük Birimlerinden başlayacak şekilde çıkar çatışmasının konusu, Kurum yetki skalaları ve konunun çözümlenme durumuna bağlı olarak gerektiğinde Üst Yönetim ve Yönetim Kurulunun karar merci olduğu sistematik bir süreç yapılanması tesis edilmiştir. Çıkar çatışmalarına yol açan olayların çözümüne ilişkin alınan kararlar karar noktasına göre Yönetim Kurulu Kararı, İcra Komitesi Kararı ya da Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları veya Şube/Birim Müdürlerinin yazılı talimatıyla uygulamaya alınarak müşteriler bilgilendirilir. Çıkar çatışmalarının çözümüne yönelik süreçte konunun niteliği ve mali boyutu esas alınarak bu hususta düzenlenmiş olan Kurum yönetmelikleri paralelinde konu gerektiğinde İç Denetim ekiplerinin incelemesine intikal ettirilebilir. Çıkar çatışmasına sebebiyet veren müşteri öneri/talep/şikayetleri, konunun ortaya çıkışından sonuçlanmasına kadar süreci, alınan aksiyon ve tedbirleri içerecek şekilde Kurumumuz nezdinde bir veri tabanında izlenir. F. Yürürlük Kurumumuzun tarihli Çıkar Çatışması Politikasıyla uyumlu olarak oluşturulan İşbu Politika metni Yönetim Kurulunca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve yılda en az bir kez olmak üzere gözden geçirilir. 5

Yatırım Kuruluşları ve Yatırım Hizmetlerine İlişkin Temel Yenilikler

Yatırım Kuruluşları ve Yatırım Hizmetlerine İlişkin Temel Yenilikler İkincil Düzenlemeler Işığında Yatırım Kuruluşlarına İlişkin SPKr Düzenlemeleri Yatırım Kuruluşları ve Yatırım Hizmetlerine İlişkin Temel Yenilikler Aracılık Faaliyetleri Dairesi Grup Başkanı H. Özge UYSAL

Detaylı

YATIRIM DANIŞMANLIĞI TANITICI BİLGİ FORMU I. Sermaye piyasalarıyla ilgili ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. (ÜNLÜ Menkul ) den alacağınız Yatırım

YATIRIM DANIŞMANLIĞI TANITICI BİLGİ FORMU I. Sermaye piyasalarıyla ilgili ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. (ÜNLÜ Menkul ) den alacağınız Yatırım YATIRIM DANIŞMANLIĞI TANITICI BİLGİ FORMU I. Sermaye piyasalarıyla ilgili ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. (ÜNLÜ Menkul ) den alacağınız Yatırım Danışmanlığı hizmeti, Sermaye Piyasası Kurulu nun III 37.1 sayılı

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. AMAÇ ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (ASELSAN) kamuyu bilgilendirme politikası, faaliyet gösterilen sektörün özelliğinin

Detaylı

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası. 1. Amaç

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası. 1. Amaç Şirketimizin Bilgilendirme Politikası 1. Amaç Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. nin ( Akenerji veya Şirket ) temel kamuyu bilgilendirme politikası, tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde,

Detaylı

TEBLİĞ YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37.1

TEBLİĞ YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37.1 11 Temmuz 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28704 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37.1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

III-37.1 YATIRIM HİZMETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

III-37.1 YATIRIM HİZMETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37.1 YATIRIM HİZMETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-37.1) (11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım

Detaylı

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber SERMAYE PİYASASI KURULU Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber Sermaye Piyasası Kurulu nun i-spk.37.1 (27.06.2014 tarih ve 20/661 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul

Detaylı

4.1.3.12. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ. (Seri: V, No: 125)

4.1.3.12. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ. (Seri: V, No: 125) SPK Mevzuatı 4.1.3.12. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: V, No: 125) (27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

ÜLKE RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

ÜLKE RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: ÜLKE RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER I. AMAÇ VE KAPSAM 1. Bu rehberin

Detaylı

YATIRIM HĠZMETLERĠ VE FAALĠYETLERĠ ĠLE YAN HĠZMETLERE ĠLĠġKĠN ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

YATIRIM HĠZMETLERĠ VE FAALĠYETLERĠ ĠLE YAN HĠZMETLERE ĠLĠġKĠN ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler 16.04.2013 YATIRIM HĠZMETLERĠ VE FAALĠYETLERĠ ĠLE YAN HĠZMETLERE ĠLĠġKĠN ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi

Detaylı

YENİ GİMAT GYO A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

YENİ GİMAT GYO A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI YENİ GİMAT GYO A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme politikası 18.05.2014 tarihli Olağan Genel Kurul da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 14 Eylül 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26643 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARDA BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİNDE ESAS ALINACAK İLKELERE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri

Detaylı

EGELİ & CO. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EGELİ & CO. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EGELİ & CO. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin

Detaylı

Çıkar Çatışması Politikası

Çıkar Çatışması Politikası Çıkar Çatışması Politikası Yazan: Mevzuata Uygunluk Bölümü Onay tarihi: Onaylayan: Yapı Kredi Yatırım Yönetim Kurulu Gözden Geçirme Tarihi: Versiyon: 1.0 Geçerlilik: Yapı Kredi Yatırım Son Değişiklikler

Detaylı

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1.Amaç TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. (TAV) ın temel kamuyu bilgilendirme politikası, TAV ın geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel

Detaylı

SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. AMAÇ SERVET Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. bilgilendirme politikasında amaç, şirketin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini,

Detaylı

BORSA DIŞI ŞİRKETLERDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

BORSA DIŞI ŞİRKETLERDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BORSA DIŞI ŞİRKETLERDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ I. Pay Sahipleri (Hissedarlar/Ortaklar) 1.1. Genel 1.1.1. Genel kurul, tüm pay sahiplerinin etkin katılımı ile şirketin misyonunu ve vizyonunu belirler.

Detaylı

YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER

YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 22 Mayıs 2013, İstanbul Ref: EKO/2013-23 TÜSİAD YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER Madde 3-ğ Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri

Detaylı

VAKIF B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. BĠLGĠLENDĠRME POLĠTĠKASI

VAKIF B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. BĠLGĠLENDĠRME POLĠTĠKASI VAKIF B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. BĠLGĠLENDĠRME POLĠTĠKASI Amaç: Vakıf B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin kamuyu bilgilendirme politikası, şirketin geçmiş performansının

Detaylı

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU A) 27 MAYIS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1)

III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1) III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1) (2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum Beyanı: Marshall Boya Ve Vernik Sanayii A.Ş. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uymak

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI A - AMAÇ Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. (Şirket) nin kamuyu bilgilendirme politikası, şirketin geçmiş performansının ve gelecek beklentilerinin,

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.09.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro B

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

25 ARALIK 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

25 ARALIK 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 25 ARALIK 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda

Detaylı