ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ"

Transkript

1 ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ T.C. BAŞBAKANLIK BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K Bakanlıklar/ANKARA

2 1

3 ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ 2

4 BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU YAYINLARI : 2 1. BASIM, OCAK 2015 BAŞBAKANLIK BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K Bakanlıklar/ANKARA 3

5 ÖNSÖZ Bilindiği üzere ülkemiz, 2002 yılından itibaren kamuoyunda Sessiz Devrim olarak nitelendirilen demokratikleşme, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, iyi yönetişim ve yargı reformu gibi birçok temel alanda önemli adımlar atmıştır. Bu çerçevede bilgi edinme hakkı gerek insan hakları gerek iyi yönetişim açısından çok önemli bir demokratik reform olarak, tarih ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile getirilmiştir. Böylece mevzuatımızda ilk defa yasal güvence altına alınan bu önemli insan hakkı, 2010 Anayasa değişikliği ile anayasal güvenceye de kavuşturulmuştur. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, yürürlük tarihinden bugüne kadar ülkemiz bürokrasisinde şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık gibi çağdaş kamu yönetimi ilkelerinin güçlendirilmesi bakımından büyük faydalar sağlamıştır. Ayrıca dayanağını kadim medeniyetimizin üzerine inşa edildiği günümüzdeki hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramlarına karşılık gelen adalet ilkesi ve insanı yaşat ki devlet yaşasın yaklaşımından alan insan odaklı devlet anlayışının hayata geçirilmesine önemli katkı sağlamıştır. 4

6 Mukayeseli hukukta, bilgi edinme hakkının uygulanmasına ilişkin olarak farklı mekanizmalar öngörülmüştür. Bizim mevzuatımız da, kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde bilgi edinme başvurularının cevaplandırılması amacıyla oluşturduğu bilgi edinme birimlerinin kararlarına karşı Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu adı altında (BEDK), idari bir itiraz mercii öngörmüştür. Bilgi Edinme Hakkı Kanunun yürürlüğe girdiği 24 Nisan 2004 tarihinden bu yana, BEDK kişilerin bilgi edinme hakkını etkin bir şekilde kullanabilmesi adına nihai idari itiraz mercii olarak, kanunun uygulanmasına ışık tutan çok sayıda bireysel ve ilkesel kararlar vermiştir. BEDK, bu önemli hakkın kamuoyunda yeterince tanınması ve kamu kurum ve kuruluşlarımızca kanunun amaç ve ruhu doğrultusunda uygulanabilmesi açısından 2015 yılı içerisinde yayın, çalıştay ve konferans gibi faaliyetlere ağırlık vermeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede ilk olarak, 2014 Aralık ayında Bilgi Edinme Hakkı Mevzuatı Türkçe ve İngilizce olarak, hem basılı hem elektronik ortamda ilgililerin faydalanmasına sunulmuştur. BEDK nın ikinci yayını olarak sunduğumuz Uluslararası Boyutuyla Bilgi Edinme Hakkı ve İtiraz Mercileri başlıklı bu 5

7 elektronik kitap ise, dünyadaki belli başlı örnekler üzerinden, ülkemiz ile başka ülke örneklerinin karşılaştırılmasına imkân vermeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın ilgililere yararlı olmasını diler, Çalışmayı hazırlayan Başbakanlık Uzmanı Canan Özyay ı tebrik eder ve yoğun iş yükleri yanında benzer çalışmaları da üstlenen BEDK da görevli tüm uzmanlarımıza da ayrıca teşekkür ederim. Dr. Ergin Ergül BEDK Başkanı 6

8 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 8 BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU BİRİNCİ BÖLÜM BİLGİ EDİNME HAKKI: ULUSLARARASI ÖRNEKLER ALMANYA AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ AVUSTRALYA AZERBAYCAN FRANSA GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ HİNDİSTAN İNGİLTERE JAPONYA KANADA İKİNCİ BÖLÜM BAZI ÜLKELERİN İTİRAZ MERCİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SONUÇ KAYNAKÇA

9 GİRİŞ Bilgi edinme hakkı, bireysel başvuruların yanı sıra, idarenin kendi inisiyatifiyle belli ve temel bilgileri yayımlamak suretiyle, idarenin iş ve eylemleri ile idarenin sahip olduğu her türlü bilgi ve belgeye, istisnalara girmediği sürece, kişilerin gerekçe göstermeksizin erişimine imkân sağlayan, temel bir insan hakkı olarak tanımlanabilir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere bilgi edinme hakkı, yalnızca bilgi ve belgenin başvuru yoluyla talep edilmesi ile onun erişime sunulması sürecinden ibaret değildir. Kamu kurum ve kuruluşlarının kendiliğinden, yani herhangi bir talebe konu olmaksızın bir takım bilgi ve belgeleri yayımlaması, yine bilgi edinme hakkının kapsamında görülen önemli bir husustur. Proaktif şekilde bilginin açıklanması olarak tanımlanan bu süreç, kamu kurum ve kuruluşlarının resmi gazete, diğer yayınlar, internet siteleri, radyo ve televizyon aracılığıyla bilgileri kamuoyunun erişimine 8

10 sunmasını ifade etmektedir. 1 Bu açıdan tarihsel bağlamdaki ilk bilgi edinme hakkı kanunları, re sen yayımlanması zorunlu bilgiler konusunda sınırlı hükümler içerirken; son yıllardaki eğilim, kamu kurumlarının kendi inisiyatifleri ile bilgilere erişim olanağı sağlamasına yöneliktir. Hatta bilgi edinme hakkının geleceğinin bu doğrultuda olacağı öngörülmektedir. 2 Şeffaf, hesap verebilir ve açık bir yönetim anlayışına sahip olmak, hukuk ilkelerine bağlı demokratik bir devlet için gerekli ve vazgeçilmez bir koşuldur. Bu ilkeler uyarınca, devletin tesis edeceği işlemlerde, belli sınırlar içerisinde olmak kaydıyla bireylere, talep ettiği bilgi ve belgeler erişim imkânı sağlanmakta, böylelikle idarenin gizlilik esasının getirdiği rahatlıktan çıkarak, hukukun üstünlüğünü tahakkuk ettirme anlamında daha titiz davranması teminat altına alınmaktadır. Gizliliğin istisna, açıklığın ise kural olacağı böyle bir devlet anlayışı, kendi faaliyetleri hakkında vatandaşların rahatlıkla bilgi edinebilmesini sağlayacaktır. Bu bağlamda, bilgi edinme hakkının; demokratik ve şeffaf yönetim, hukukun 1 Helen Darbishire, Proactive Transparency: The future of the right to information?, World Bank Institute, Governance Working Paper Series, Mar 01, 2010, s.3, <http://wbi.worldbank.org/wbi/document/proactivetransparencythe-future-right-information> (1 Haziran 2011). 2 Helen Darbishire, a.g.e., s

11 üstünlüğü, eşitlik ve tarafsızlık ilkelerinin kamu yönetimlerince temin edilebilmesi, iyi yönetişim ve katılımcı demokrasi anlayışının sağlanması, devlete olan güvenin güçlendirilmesi, yönetimlerin demokratik yoldan denetlenmesi ve yolsuzlukla mücadelede, son derece önemli bir rol oynadığı açıktır. Temel hak ve özgürlüklerin üçüncü kuşağını oluşturan dayanışma hakları arasında yer aldığı kabul edilen bilgi edinme hakkı, ilk kez 1766 yılında İsveç te yürürlüğe giren Basın Özgürlüğü Kanunu ile ortaya çıkmış, çağdaş anlamdaki yerini II. Dünya Savaşı sonrası dönemde demokratik, şeffaf ve açık yönetim anlayışının gelişmesi ile almış ve Soğuk Savaş döneminin sonra ermesinin ardından da Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine yayılarak, günümüzde yaklaşık 100 ülkede uygulama alanı bulan bir hak haline gelmiştir. Küreselleşen dünya düzeninde bilgi edinme hakkının evrensel bir hak ve özgürlük olarak kabul edilmesi sürecinde, hakkın Türk idare sisteminde kullanımını düzenleyen 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ise, ancak 2003 yılında kabul edilebilmiş ve söz konusu Kanun, Resmi Gazete nin 22/10/2003 tarihli ve sayılı nüshasında yayımlanmasından altı ay sonra, 24/04/2004 tarihinde yürürlüğe girebilmiştir. Özellikle Avrupa Birliği ne uyum sürecinde, Türkiye nin 21. yüzyıl 10

12 devlet yönetimi anlayışına ve iyi yönetim ilkelerine uygun olmak maksadıyla yürürlüğe soktuğu bilgi edinme hakkına ilişkin düzenleme ile Türkiye de ilk defa, vatandaşların devletin elindeki bilgi ve belgelere erişimini düzenleyen genel nitelikte bir kanun, devlet hayatında yerini bulmuştur. Bu açıdan Kanunun uygulanmasında geride bırakılan on yıllık dönem içerisinde her yıl, kapsamda yer alan kurumlara, bir milyonu aşan sayıda bilgi edinme başvurusu yapılmıştır. Yine Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile ülkemizde bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin uyuşmazlıkları çözmek üzere, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK) oluşturulmuştur. Kurul, göreve başladığı tarihten günümüze kadar, bilgi edinme hakkının taşıdığı misyonunun bilincinde olarak, yasanın ötesinde demokratik uygulamalara imza atmıştır. Kurul, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun uygulanmasında, bir yandan vatandaşların itiraz başvurularını kısa sürede karara bağlarken, diğer yandan da kanunun uygulanmasında tereddüde düşülen hususlarda kurum ve kuruluşlara görüş vermektedir. Ancak her ne kadar Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, ulusal ve uluslararası literatür, yürürlükteki kanunlar, diğer ülkelerin bilgi edinme hakkı kanunları ve bu kanunların ortaya koyduğu modeller ile mekanizmalar taranarak ve 11

13 bunlar arasından Türk kamu yönetimine en uygun yeni bir model geliştirilerek hazırlanmış olsa da uygulamada aksaklıkların yaşanmadığını ileri sürmek mümkün değildir. Bir kısmı mevzuattan, bir kısmı ise uygulamadan kaynaklanan bu sorunların tespitinde, kuşkusuz ki diğer ülkelerin konu hakkındaki mevzuatları ile itiraz mercilerinin irdelenmesi büyük önem arz etmektedir. İşte bu noktada, diğer ülkelerin bilgi edinme mevzuatları ile bu ülkelerdeki itiraz mekanizmalarını inceleyerek ülkemizdeki eksiklikleri tespit etmek maksadıyla, bu çalışma yapılmıştır. Bu çerçevede, çalışmanın ilk bölümünde, BEDK ya benzer görevler ifa eden itiraz mekanizmalarının bulunduğu on ülkenin bilgi edinme hakkı mevzuatları ve bu itiraz mekanizmaların çalışma usul ve esasları incelenecek; ikinci bölümde ise, bu ülke örneklerinin değerlendirmesi yapılacaktır. 12

14 TÜRKİYE DE BİLGİ EDİNME HAKKI VE BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU 4982 sayılı Kanun un 14. maddesi uyarınca Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, bilgi edinme başvurusuyla ilgili yapılacak itirazlar üzerine, verilen kararları incelemek ve kurum ve kuruluşlar için bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin olarak kararlar vermek üzere oluşturulmuştur. Bu açıdan Kurulun teşkilindeki temel maksat, bilgi edinme hakkının kullanılması için etkin bir denetim mekanizması oluşturmak ve idari yargının yükünü azaltmaktır. Kurul; birer üyesi Yargıtay ve Danıştay genel kurullarının kendi kurumları içinden önerecekleri ikişer aday, birer üyesi ceza hukuku, idare hukuku ve anayasa hukuku alanlarında profesör veya doçent unvanına sahip kişiler, bir üyesi Türkiye Barolar Birliğinin baro başkanı seçilme yeterliliğine sahip kişiler içinden göstereceği iki aday, iki üyesi en az genel müdür düzeyinde görev yapmakta olanlar ve bir üyesi de Adalet Bakanının önerisi üzerine bu Bakanlıkta idari görevlerde çalışan hâkimler arasından, Bakanlar Kurulu nca seçilecek dokuz üyeden oluşmakta; Kurul Başkanı ise Kurul üyelerince kendi aralarından seçilmektedir. Kurul üyelerinin görev süreleri dört yıl olup, görev süresi sonunda üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. 13

15 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesine göre, Kurulun görev ve yetkileri aşağıdaki şekildedir. a) Bilgi edinme başvurusuyla ilgili yapılacak itirazları karara bağlamak. b) Bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin görüş ve değerlendirme istemini içeren başvuruları karara bağlamak. c) Kurum ve kuruluşlar için bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin hususları düzenlemek. ç) Kurum ve kuruluşlarca, Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca gönderilen raporları ve hazırlayacağı genel raporu her yıl Nisan ayı sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisine göndermek. d) Gerektiğinde belli işlerin gündeme alınmasına karar vermek. e) Bilgi edinme hakkına ilişkin yapılması gereken mevzuat değişikliklerini önermek sayılı Kanun un 14. maddesinde, Kurulun sekretarya hizmetlerinin Başbakanlık tarafından yerine getirileceği hüküm altına alınmıştır. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi ile de Kurula, sekretarya hizmetlerinin yürütülebilmesi için 14

16 Başbakanlık tarafından yeterince personel ve malî imkân sağlanacağı, Kurul tarafından sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyulan harcamaların Başbakanlık bütçesinde yer alan Kurul ödeneğinden karşılanacağı ve Kurul kararlarının ve yazışmalarının kaydı, muhafazası ve arşivlenmesinin, genel hükümlere uygun olarak Kurul Sekretaryası tarafından yerine getirileceği belirtilmiştir. Dolayısıyla, Kurulun ayrı bir tüzel kişiliği bulunmamaktadır sayılı Kanun un 13. maddesi gereğince, Kurula yapılan itiraz başvurularına ilişkin olarak kapsamda yer alan tüm kurum ve kuruluşlar, Kurulun istediği her türlü bilgi veya belgeyi, 15 iş günü içinde vermekle yükümlüdür. Kurulun ayrıca itiraz üzerine başvuru sahibi ile kurum veya kuruluşların, itiraz konusuyla ilgili yazılı veya şifahi görüşlerine başvurma, konuyla ilgili uzmanların görüşünü alma ve gerekli gördüğü diğer incelemelerde bulunma yetkisinin olduğu, Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilmiştir. Bunun yanı sıra, 4982 sayılı Kanun un 14. maddesiyle Kurula, belirleyeceği konularda komisyonlar ve çalışma grupları kurabilme ve gerekli gördüğü takdirde, ilgili bakanlık ile diğer kurum ve kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini, bilgi almak üzere toplantılarına katılmaya davet etme yetkisi tanınmıştır. 15

17 Bu yetkiye dayanarak Kurul, vereceği ara kararlar ile tereddüde düştüğü konularda, ilgili kurum ve kuruluş yetkililerinin Kurul toplantılarına katılımını sağlamakta ve vereceği nihai kararlarda, bu temsilcilerden edinilen bilgilerden istifade etmektedir. Ayrıca Kurul, 4982 sayılı Kanun un 29. maddesi uyarınca, kurum ve kuruluşlara uyarı yapabilmekte ve bu kurum ve kuruluş yetkilileri hakkında disiplin işlemi başlatılmasını talep edebilmektedir sayılı Kanun un İtiraz usulü başlıklı 13. maddesine göre, bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Kurula itiraz edebilir. Kurul, bu konudaki kararını 30 iş günü içinde vermekle yükümlüdür. Kurula yapılan itiraz, başvuru sahibinin idari yargıya başvurma süresini de durdurmaktadır. Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin aynı başlığı taşıyan 24. maddesinde ise, Kurula yapılacak itirazların yazılı olması gerektiği, kanuni süreler içinde, kurum ve kuruluşlar tarafından başvuru sahibine olumlu veya olumsuz herhangi bir cevap verilmemesi halinde başvurunun, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun 10. maddesi uyarınca 60 günün geçmesiyle reddedilmiş sayılacağı ve başvurusu zımnen reddedilmiş sayılan başvuru sahibinin, yargı yoluna başvurmadan önce, dava 16

18 açma süresinin başladığı tarihten itibaren 15 gün içinde Kurula yazılı olarak itiraz edebileceği belirtilmiştir. Dolayısıyla bu hükümden, bilgi edinme başvurusuna 60 gün içinde cevap alamayan başvuru sahiplerinin, bu 60 günlük süreden sonra başlayan 15 günlük süre içerisinde, Kurula itiraz haklarını kullanabilecekleri anlaşılmaktadır. Bu açıdan Kurula yapılacak itiraz başvurularında, süre açısından ikili bir uygulama söz konusudur. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 12 ve 13. maddelerinde, itirazların incelenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Buna göre İtirazın usulden incelenmesi, mezkur Yönetmeliğin 12. maddesi ile düzenlenmiştir. Usule ilişkin incelemede, öncelikle itiraz dilekçesinde bulunması gereken şartlar değerlendirilmektedir. Bu noktada itiraz dilekçesinde aranan şartların bulunmadığının tespiti halinde, Kurulun ara kararı ile bu eksiklik veya aykırılığın itiraz sahibince 15 günlük sürede giderilmesi gerektiği; aksi takdirde itirazın reddedileceği itiraz sahibine yazılı olarak bildirilmektedir. Yine itirazdan veya itiraz sonuçlanmadan önce yargı yoluna başvurulduğunun tespiti, itiraz başvurusunun işlemden kaldırılmasına neden olmakta ve durum itiraz sahibine yazılı olarak bildirilmektedir. Diğer taraftan aynı kişi tarafından, aynı maddi ve hukuki sebebe dayanılarak 17

19 yapılan ikinci itiraz, incelenmeksizin usul yönünden reddedilmektedir. İtirazın esastan incelenmesi ise, mezkûr Yönetmeliğin 13. maddesinde yer almaktadır. Buna göre, itiraz başvurusu, usulden incelendikten sonra herhangi bir eksiklik tespit edilmezse, itirazın esastan incelenmesine geçilmektedir. Yapılan inceleme sonucunda Kurul, itirazı haksız bulursa reddetmekte; haklı bulursa da kabul ederek, kararı uygulanmak üzere ilgili kurum ve kuruluşa göndermektedir. Dolayısıyla Kurul, bilgi ve belgelere doğrudan erişim sağlamamakta; söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından erişime açılmasına karar vermektedir. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi taraflara, Kurulun vermiş olduğu bir karara dayanak teşkil eden bilgi veya belgelerde herhangi bir eksiklik, sahtecilik ve benzeri bir durumu tespit etmeleri ya da esası etkileyecek yeni bir bilgi veya belgeye ulaşmaları durumunda, Kurula başvurarak, kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etme imkân tanımaktadır. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu nun 2005 yılında faaliyete geçmesinden bu yana almış olduğu kararlar, aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 18

20 19 Şekil 7- Ülkemizde Yapılan Bilgi Edinme Başvurularının Yıllara Göre Dağılımı

21 20

22 BİRİNCİ BÖLÜM BİLGİ EDİNME HAKKI: ULUSLARARASI ÖRNEKLER Adını Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi nin ifade özgürlüğü hakkını tanımlayan 19. maddesinden alan Article 19 adlı sivil oluşumun öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmada, ülke mevzuatları ile uluslararası alanda yapılmış tüm çalışmalar taranmış ve netice itibariyle bilgi edinme hakkını düzenleyen mevzuatların dokuz ilkeyi bünyesinde barındırması gerektiği belirlenmiştir. 3 Bunlardan ilki, bilgi edinme hakkını düzenleyen mevzuatın mutlaka en üst seviyede açıklık ilkesini benimsemesi gerektiğidir. İkincisi, kamu kurum ve kuruluşlarının, temel bazı bilgileri yayımlama yükümlülüğü altında olmasıdır. Üçüncüsü, kamu kurum ve kuruluşlarının etkin bir şekilde açık yönetim anlayışını teşvik etmeleridir. Dördüncüsü, istisnaların net ve dar bir 3 Toby Mendel, The Public s Right to Know - Principles on Freedom of Information Legislation, International Standards Series, Article 19, Londra, 1999, s. 2-11, <http://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/righttoknow.p df> 21

23 şekilde belirlenmesi gerektiği ile zarar testi ve kamu yararı testi ne tabi olmasıdır. Beşincisi, bilgi edinme başvurularının, hızlı ve tarafsız bir şekilde işlem görmesi ve reddedilen başvurular ile ilgili olarak bağımsız bir değerlendirme mekanizması olmasıdır. Altıncısı, bilgiye erişim ücretlerinin hakkı kısıtlayacak ve başvuru yapmaktan caydıracak şekilde belirlenmemesidir. Yedincisi, kamu kurum ve kuruluşlarının toplantılarının halka açık olmasıdır. Sekizincisi, en üst seviyede açıklık ilkesi ile çelişen mevzuat hükümlerinin ayıklanması ve değiştirilmesidir. Sonuncusu ise, ihbarcı ve şikâyetçilerin korunması ilkesidir. Bu ilkeler, aynı zamanda Birleşmiş Milletler ve Amerikan Devletleri Örgütü tarafından da benimsenmiştir. 4 Diğer ülkelerin bilgi edinme hakkı mevzuatları irdelenmeye başlanmadan önce, bahsedilen bu ilkelerin göz önünde bulundurulmasında fayda bulunmaktadır. 1. ALMANYA Almanya da bilgi edinme hakkını düzenleyen Federal Hükümet Bilgilerine Erişimi Düzenleme Kanunu (the Federal Act Governing Access to Information held by the Federal Government (Informationsfreiheitsgesetz)) ya da 4 Toby Mendel, a.g.m., Endorsements. 22

24 kısa adıyla Bilgi Edinme Özgürlüğü Kanunu (the Freedom of Information Act), 5 Eylül 2005 tarihinde onaylanarak, 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yürürlük tarihinden de anlaşılacağı üzere, bilgi edinme hakkının yasal düzenlemeler çerçevesinde kabul edilmesi, Almanya için oldukça geç kalınmış bir adımdır. Kanun, herkesin federal hükümet otoritelerinin kayıtlarında bulunan resmi bilgilere erişim hakkının olduğu ilkesi üzerine kurulmuştur. Kapsam: Kamu hukuku uyarınca idari hizmet yürüten federal kurum ve kuruluşlar ile kamu görevi yürüten gerçek ve tüzel kişiler kanunun kapsamındadır. Kurum ve kuruluşların yükümlükleri: Bu kurum ve kuruluşların, kayıtlarında yer alan bilgi ve belgelerin listesini hazırlayarak internet sitelerinde yayımlaması zorunludur. Bilgi edinme başvuruları: Başvurular, yazılı ve sözlü olarak yapılabilir. Kurum ve kuruluşların, söz konusu başvuruları bir ay içerisinde cevaplandırılması gerekir. Erişim ücreti: Erişime açılan bilgiler için İçişleri Bakanlığı nın belirleyeceği tarifeye göre ücret talep edilebilir. 23

25 İstisnalar: Kanunda federal hükümetin kayıtlarında yer alan resmi bilgi ve belgelere erişimdeki istisnalar geniş yer tutmaktadır. Açıklanması halinde uluslararası ilişkilere, askeri çıkarlara ve Silahlı Kuvvetlerin diğer önemli güvenlik çıkarlarına, ulusal ve dış güvenlik çıkarlarına, finansal, rekabet ve düzenleyici otoritelerin denetim ve gözetim görevlerine, dış finansal denetim konularına, dış ticaret kaçakçılığını engellemek amacıyla alınan tedbirlere, adli, idari ve disiplin soruşturmaların yürütülmesine zarar verecek bilgiler; açıklanması kamu güvenliğini tehdit edecek bilgiler; uluslararası müzakerelerin gereken gizliliğine aykırı ve kamu otoriteleri arasındaki müzakerelere ilişkin bilgiler; diğer kanunlarda gizli ve sır olarak nitelendirilen bilgiler; diğer kamu kurumlarından geçici olarak elde edilen ve ilgili kurumun kayıtlarında sürekli yer almayacak bilgiler; açıklanması halinde ülkenin mali çıkarlarına veya sosyal güvenlik kurumlarının ekonomik çıkarlarına zarar verecek bilgiler; üçüncü kişilerden gizlilik kaydıyla temin edilen bilgiler ile istihbarat hizmetlerine, kurumlarına ve makamlarına ilişkin bilgiler açıklanamaz. Üçüncü kişilerle ilgili bilgilere, ancak söz konusu kişilerin izninin alınması veya talebe konu menfaatin üçüncü kişinin menfaatinden daha önemli olması hallerinde erişim sağlanabilir. Ayrıca fikri mülkiyetin korunması amacıyla, bu kapsamda yer alan bilgiler erişime açılamaz. Yine 24

26 ticari ve mesleki sırlara, yalnızca ilgili kişilerin yazılı rızası alınması koşuluyla erişim hakkı tanınabilir. İtiraz ve şikâyetler: Başvurularla ilgili itirazlar öncelikle bir üst makama, daha sonra da Federal Bilgi Edinme Özgürlüğü Komiserliği (the Federal Commissioner for Freedom of Information) ne ya da mahkemelere yapılabilir. 5 Federal Bilgi Edinme Özgürlüğü Komiserliği nin görevleri Veri Koruma Federal Komiserliği (the Federal Commissioner for Data Protection) tarafından, 1990 tarihli Federal Veri Koruma Kanunu (the Federal Data Protection Act) nun ilgili maddelerinde yer alan hükümler uyarınca yerine getirilir. Bu nedenle aslında Komiserliğin ismi, Bilgi Edinme Özgürlüğü Kanunu nun yürürlüğe girmesinden sonra, Federal Veri Koruma ve Bilgi Edinme Komiserliği (Federal Commissioner for Data Protection and Freedom of Information) olarak değiştirilmiştir. Söz konusu kanuna göre Komiser, bilgi edinme hakkının kullanımı da dâhil olmak üzere yetkisi kapsamındaki konulara ilişkin itiraz ve şikâyetleri karara bağlamak, kanuna uygunluğu denetlemek, kanun ve uygulamanın 5 The Act Governing Access to Information held by the Federal Government (Freedom of Information Act), 2005, <http://www.bfdi.bund.de/cae/servlet/contentblob/412040/public ationfile/24681/textif G_EN.pdf> 25

27 iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunmak ve iki yılda bir Bundestag a 6 rapor sunmakla görevlidir. Komiser, Federal Hükümetin tavsiyesi üzerine Bundestag tarafından, basit oyçokluğu esasına göre seçilir ve Devlet Başkanı tarafından atanır ve yine Devlet Başkanı tarafından görevinden alınabilir. Komiser in görev süresi beş yıldır ve aynı kişi en fazla iki kez Komiser olarak görev yapabilir. Komiser ücret elde edebileceği başka bir işte çalışamaz, ticari faaliyette bulunamaz, kar amaçlı işletmelerin yönetim ve denetim kurullarında görev alamaz veya başka bir devlet ya da yasama kurumunda görev yapamaz. Kanunda Komiser in görevlerini yerine getirirken tamamen bağımsız olduğu belirtilmiş ancak Komiserliğin İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulması öngörülerek, Komiserlik İçişleri Bakanlığı nın hiyerarşik denetimine tabi tutulmuştur. Dolayısıyla, Komiserliğin ayrı bir bütçesi ve personeli yoktur. Komiser, şikâyet üzerine ya da Bundestag ve ilgili komisyonlarının isteği üzerime harekete geçebilir. Kamu kurumları, Komisere ve Komiserlik çalışanlarına görevlerini ifa ederken yardımcı olmakla yükümlüdür. Bu kapsamda Komiser ve yardımcılarının soruları cevaplandırılmalı, tüm dokümanlar ve özellikle kaydedilmiş veriler ile kayıt 6 Bundestag, Alman parlamentosuna verilen addır. 26

28 programlarını incelemelerine imkân tanınmalı ve tüm resmi binalara girişine izin verilmelidir AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Bilgi edinme hakkının Amerika Birleşik Devletleri nde oldukça uzun bir tarihçesi vardır. Bazı eyaletler bilgi edinme özgürlüğünü, 19. yüzyıl gibi eski bir tarihte kabul etmiştir. Federal düzeyde bilgi edinme hakkına ilişkin ilk önemli yasal düzenleme ise, 1946 yılında Kongre nin İdari Usul Kanunu (the Administrative Procedures Act) nu onaylaması ile gerçekleştirilmiştir. Bilgi edinme hakkının günümüzdeki kullanımı ise, halen yürürlükte bulunan ve 1966 yılında kabul edilerek, 1967 yılında yürürlüğe giren Bilgi Edinme Özgürlüğü Kanunu (the Freedom of Information Act) ile düzenlenmektedir. 8 Kanuna göre, vatandaşlık ve uyruğuna bakılmaksızın herkes, federal hükümet kurumlarından bilgi alma hakkına sahiptir. Kapsam: İdari ve askeri kurumlardan, devlet tüzel kişilerinden, devlet iktisadi teşekküllerinden, kamu 7 The Federal Data Protection Act, 1990, <http://www.iuscomp.org/gla/statutes/bdsg.htm> 8 Jacqueline Klosek, The Right to Know: Your Guide to Using and Defending Freedom of Information Law in the United States, California: ABC-CLIO, LLC, 1972, s

29 hizmeti yürüten diğer kurumlardan ve özerkliğe sahip düzenleyici kurumlardan bilgi talep edilebilir. Ancak eyalet yönetimleri ve bunların şirketleri, mahkemeler, ABD Kongresi ile görevi yalnızca Başkan ve Başkan Yardımcısı na danışmanlık yapmak ve yardımda bulunmakla sınırlı Beyaz Saray hizmet birimleri, kanunun kapsamı dışındadır. Kurum ve kuruluşların yükümlülükleri: Kanunda 2007 yılında gerçekleştirilen değişiklikler kapsamında, her kurumun, yönetici yardımcısı ya da dengi seviyedeki kıdemli bir görevliyi, Baş Bilgi Edinme Sorumlusu olarak tayin etmesi zorunlu tutulmuştur. Ayrıca tüm kurumların her yıl Şubat ayının başına kadar Adalet Bakanlığı na kendilerine yapılan bilgi edinme başvurularına ilişkin yıllık bir rapor sunması zorunludur. Bu raporların yine uygun elektronik vasıtalarla kamuoyuna duyurulması gereklidir. Adalet Bakanlığı ise bu raporlardan yola çıkarak hazırladığı raporu, her yıl Nisan ayının başına kadar ilgili yasama komitelerine sunmak ve aynı zamanda elektronik vasıtalarla erişime hazır hale getirmek durumundadır. 9 9 The Freedom of Information Act, 1966, <http://www.justice.gov/sites/default/files/oip/legacy/2014/07/23/ amended-foia-redlined-2010.pdf> 28

30 Kanun, proaktif olarak yayımlanması gereken belgelerin kapsamını oldukça geniş tutmuştur. Diğer taraftan, 1996 yılında Elektronik Bilgi Özgürlüğü Kanunu (the Electronic Freedom of Information Act) ile Bilgi Edinme Özgürlüğü Kanunu nda yapılan değişikliklerden sonra, kurumların elektronik okuma odaları hazırlayarak en çok talep edilen kayıtları, bu odalarda yayımlaması zorunlu kılınmıştır. Yine Adalet Bakanlığı (the Attorney General) nın talimatı uyarınca, üç kez talep edilen kayıtların elektronik okuma odalarında bulundurulması şartı getirilmiştir. 10 Bilgi edinme başvuruları: Yalnızca yazılı başvurular, işleme alınır. Başvurulara cevap verme süresi, 20 iş günüdür ve istisnai durumlarda bu süre, 10 iş günü daha uzatılabilir. Başvuru reddedilecekse, ret kararının gerekçeleri ve bu karara karşı itiraz yolu derhal başvuru sahibine bildirilmelidir. Kanun, ilgililik şartı koşmamıştır. Erişim ücreti: Başvuru yoluyla erişime açılan bilgiler için ücret talep edilebilir. Kanun uyarınca, başvuru ile erişime açılan belgeler için alınacak erişim ücreti, her kurumun kendisi tarafından çıkartılacak yönetmelik ile düzenlenir. Ancak kamu yararının söz konusu olduğu bilgiler, 10 David Banisar, Freedom of Information around the World A Global Survey of Access to Government Information Laws, Privacy International, 2006, s

31 hükümetin faaliyet veya etkinlikleri konusunda kamunun algısına katkıda bulunacağı ve esasen başvuru sahibinin ticari çıkarlarına hizmet etmeyeceği için ya erişim ücreti olmaksızın ya da belirlenen ücretten daha düşük bir ücret karşılığında başvuru sahibinin erişime açılır. 11 Aslında kanun uyarınca yapılan başvurulara ilişkin erişim ücretleri; ticari amaçlı başvurular, eğitim kurumlarının başvuruları, ticari amaç gütmeyen bilim enstitülerinin başvuruları, basın temsilcilerinin başvuruları ve diğer tüm başvurular olarak beş gruba ayrılmaktadır. 12 İstisnalar: Kanunun bilgiye erişimde getirdiği sınırlamalar dokuz başlıktan oluşmaktadır. Buna göre, ulusal güvenlik ve dış ilişkilerin menfaati için gizli tutulması gereken bilgiler, kurumların kurum içi uygulama ve personel kuralları, diğer kanunlarca gizli olarak nitelendirilen bilgiler, ticari sırlar ile gizli kalması kaydıyla üçüncü kişilerden elde edilen ticari ve mali bilgiler, kanun uyarınca idare ile davalı olan taraftan başkasına verilemeyecek olan kurum içi ve kurumlar arası yazışma ve evrak, özel hayatın gizliliği kapsamındaki bilgiler, adli ve idari soruşturmalara ilişkin bilgiler, mali kurumların işleyişi, düzenlenmesi ve denetlenmesine yönelik olarak hazırlanan inceleme, faaliyet ve durum raporları ile 11 The Freedom of Information Act, The US Department of State, Information Access Guide, <http://foia.state.gov/request/guide.aspx> 30

32 haritalar da dâhil olmak üzere petrol kuyularının jeolojik ve jeofizik bilgileri ve verileri, kanun uyarınca erişime açılamaz. İtiraz ve şikâyetler: Bilgi edinme başvurularıyla ilgili itiraz ve şikayetler, öncelikle kurumun en üst amirine yapılır. Amir, konu hakkındaki kararını 20 iş günü içinde başvuru sahibine bildirmek durumundadır. Amirin vereceği kararlara karşı da federal mahkemelere itiraz ve şikâyette bulunulabilir. 13 Ayrıca 2007 yılında yürürlüğe giren ve kısaca Açıklığın Ulusal Devlette Ekinliği Artırması Kanunu (the Openness Promotes Effectiveness in our National Government Act (the OPEN Government Act)) olarak adlandırılabilecek kanun ile Bilgi Edinme Özgürlüğü Kanunu nda gerçekleştirilen değişikliklerin en önemlilerinden biri olarak, Milli Arşivler ve Evrak İdaresi (the National Archives and Records Administration) bünyesinde Devlet Bilgi Hizmetleri Ofisi (the Office of Government Information Services) kurulmuştur. 14 Ofisin temel amacı ve görevi, başvuru sahipleri ile idari kurumlar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde, yargı yoluna alternatif bir yol oluşturarak, arabulucu olarak görev yapmak ve arabuluculuğun kâfi gelmediği 13 The Freedom of Information Act, The Office of Goverment Information Services, <https://ogis.archives.gov/about-ogis.htm> 31

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI 2 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/2004 No : 2004/7189 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/10/2003 No : 4982 Yayımlandığı

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU Kabul Tarihi : 09-10-2003 KANUN NUMARASI :4982 Yayın Tarihi : 24.10.2003 Yürürlük Tarihi : 24-04-2004 Resmi Gazete Sayısı : 25269 Niteliği : BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Detaylı

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 95 İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI ÖZET Suat DERVİŞOĞLU 1* İnsan haklarının tanınması ve güvence altına alınması kadar bu

Detaylı

Avrupa Konseyi Belgelere Erişim Özgürlüğü Sözleşmesi Karşısında Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı

Avrupa Konseyi Belgelere Erişim Özgürlüğü Sözleşmesi Karşısında Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Avrupa Konseyi Belgelere Erişim Özgürlüğü Sözleşmesi Karşısında Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Ramazan Şengül Özet: Günümüzde bireyler devlet faaliyetleri konusunda daha fazla bilgilenme ihtiyacı hissetmektedirler.

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER Yaşar GÖK Sayıştay Uzman Denetçisi Kamu İhale Kurulu E. Üyesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Üyesi 1.GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 5 inci maddesinde

Detaylı

GİZLİLİK GELENEGİNDEN ŞEFFAF

GİZLİLİK GELENEGİNDEN ŞEFFAF GİZLİLİK GELENEGİNDEN ŞEFFAF YÖNETİME DOGRU MusaEKEN 4< Yöneticiler bir şeyler gizliyoriarsa, doğruluğunu ve yasallığını anlatamayacakları bir gerçek var demektir. Çalışmamızda, 4982 sayılı Bilgi Edinme

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına Ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına Ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına Ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU Kabul Tarihi 18.10.2012 Yürürlük Tarihi 07.11.2012 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÖNSÖZ

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar Eğitimde Haklar Projesi, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi tarafından Avrupa Birliği mali desteği ile yürütülmüştür. Bu yayında

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ 1 MİSYONUMUZ Toplumsal refahın artırılmasına destek sağlamak üzere yeterli geliri adalet, tarafsızlık, verimlilik ilkeleri çerçevesinde toplamak, vergi

Detaylı

T 5.ñ<( B <. Mñ//(7 M(&/ñ6ñ YASAMA EL KİTABI

T 5.ñ<( B <. Mñ//(7 M(&/ñ6ñ YASAMA EL KİTABI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA EL KİTABI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA EL KİTABI Editörler Dr. İrfan NEZİROĞLU Genel Sekreter Yardımcısı (Yasama) Habip KOCAMAN Kanunlar ve Kararlar Müdürü Semra

Detaylı

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU Grup Adı: Elektronik Ticaret Direktifi Çalışma Grubu (ETDÇG) Koordinatör Kurum: Dış Ticaret Müsteşarlığı Katkı veren Kurumlar: Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Devlet

Detaylı

Türkiye de Yargı Bağımsızlığına İlişkin Kimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Yargı Bağımsızlığına İlişkin Kimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri Türkiye de Yargı Bağımsızlığına İlişkin Kimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Yüksel METİN I. Genel Olarak Yargı Bağımsızlığı Hukuk devleti ilkesi, özgürlükçü, çoğulcu, çağdaş demokrasinin olmazsa

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ İHSAN DOĞRAMACI Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı 1 Bu kitabın elektronik kopyası aşağıdaki adrestedir: www.dogramaci.org Eylül 2007 METEKSAN A.Ş.

Detaylı

Ombudsmanlık ( Kamu Denetçiliği Kurumu ) Farklı Ülke Uygulamaları

Ombudsmanlık ( Kamu Denetçiliği Kurumu ) Farklı Ülke Uygulamaları Ombudsmanlık ( Kamu Denetçiliği Kurumu ) Farklı Ülke Uygulamaları Özet Günümüz anlamıyla ilk defa 19. yüzyılda İsveçte kurulan ombudsmanlık kurumu bütün dünyada hızla yayılmış herkes tarafında bilinen

Detaylı

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 [3] Yazarlar: Etyen Mahçupyan, Mehmet Uçum, Özge Genç www.anayasaizleme.org Sunuş Özge

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık KOCABAŞ

Detaylı

SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3

SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3 SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3 www.stb.org.tr Bu El Kitabı Sakarya Ticaret Borsası Yöneticilerine Sakarya Ticaret Borsası hakkında bilgi vermek, yetki ve sorumluluklarını tanımlamak

Detaylı

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ GİRİŞ Hukuk sistemleri suçun aktif sujesini çocuklar ve yetişkinler

Detaylı