ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ"

Transkript

1 ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ T.C. BAŞBAKANLIK BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K Bakanlıklar/ANKARA

2 1

3 ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ 2

4 BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU YAYINLARI : 2 1. BASIM, OCAK 2015 BAŞBAKANLIK BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K Bakanlıklar/ANKARA 3

5 ÖNSÖZ Bilindiği üzere ülkemiz, 2002 yılından itibaren kamuoyunda Sessiz Devrim olarak nitelendirilen demokratikleşme, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, iyi yönetişim ve yargı reformu gibi birçok temel alanda önemli adımlar atmıştır. Bu çerçevede bilgi edinme hakkı gerek insan hakları gerek iyi yönetişim açısından çok önemli bir demokratik reform olarak, tarih ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile getirilmiştir. Böylece mevzuatımızda ilk defa yasal güvence altına alınan bu önemli insan hakkı, 2010 Anayasa değişikliği ile anayasal güvenceye de kavuşturulmuştur. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, yürürlük tarihinden bugüne kadar ülkemiz bürokrasisinde şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık gibi çağdaş kamu yönetimi ilkelerinin güçlendirilmesi bakımından büyük faydalar sağlamıştır. Ayrıca dayanağını kadim medeniyetimizin üzerine inşa edildiği günümüzdeki hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramlarına karşılık gelen adalet ilkesi ve insanı yaşat ki devlet yaşasın yaklaşımından alan insan odaklı devlet anlayışının hayata geçirilmesine önemli katkı sağlamıştır. 4

6 Mukayeseli hukukta, bilgi edinme hakkının uygulanmasına ilişkin olarak farklı mekanizmalar öngörülmüştür. Bizim mevzuatımız da, kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde bilgi edinme başvurularının cevaplandırılması amacıyla oluşturduğu bilgi edinme birimlerinin kararlarına karşı Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu adı altında (BEDK), idari bir itiraz mercii öngörmüştür. Bilgi Edinme Hakkı Kanunun yürürlüğe girdiği 24 Nisan 2004 tarihinden bu yana, BEDK kişilerin bilgi edinme hakkını etkin bir şekilde kullanabilmesi adına nihai idari itiraz mercii olarak, kanunun uygulanmasına ışık tutan çok sayıda bireysel ve ilkesel kararlar vermiştir. BEDK, bu önemli hakkın kamuoyunda yeterince tanınması ve kamu kurum ve kuruluşlarımızca kanunun amaç ve ruhu doğrultusunda uygulanabilmesi açısından 2015 yılı içerisinde yayın, çalıştay ve konferans gibi faaliyetlere ağırlık vermeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede ilk olarak, 2014 Aralık ayında Bilgi Edinme Hakkı Mevzuatı Türkçe ve İngilizce olarak, hem basılı hem elektronik ortamda ilgililerin faydalanmasına sunulmuştur. BEDK nın ikinci yayını olarak sunduğumuz Uluslararası Boyutuyla Bilgi Edinme Hakkı ve İtiraz Mercileri başlıklı bu 5

7 elektronik kitap ise, dünyadaki belli başlı örnekler üzerinden, ülkemiz ile başka ülke örneklerinin karşılaştırılmasına imkân vermeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın ilgililere yararlı olmasını diler, Çalışmayı hazırlayan Başbakanlık Uzmanı Canan Özyay ı tebrik eder ve yoğun iş yükleri yanında benzer çalışmaları da üstlenen BEDK da görevli tüm uzmanlarımıza da ayrıca teşekkür ederim. Dr. Ergin Ergül BEDK Başkanı 6

8 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 8 BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU BİRİNCİ BÖLÜM BİLGİ EDİNME HAKKI: ULUSLARARASI ÖRNEKLER ALMANYA AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ AVUSTRALYA AZERBAYCAN FRANSA GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ HİNDİSTAN İNGİLTERE JAPONYA KANADA İKİNCİ BÖLÜM BAZI ÜLKELERİN İTİRAZ MERCİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SONUÇ KAYNAKÇA

9 GİRİŞ Bilgi edinme hakkı, bireysel başvuruların yanı sıra, idarenin kendi inisiyatifiyle belli ve temel bilgileri yayımlamak suretiyle, idarenin iş ve eylemleri ile idarenin sahip olduğu her türlü bilgi ve belgeye, istisnalara girmediği sürece, kişilerin gerekçe göstermeksizin erişimine imkân sağlayan, temel bir insan hakkı olarak tanımlanabilir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere bilgi edinme hakkı, yalnızca bilgi ve belgenin başvuru yoluyla talep edilmesi ile onun erişime sunulması sürecinden ibaret değildir. Kamu kurum ve kuruluşlarının kendiliğinden, yani herhangi bir talebe konu olmaksızın bir takım bilgi ve belgeleri yayımlaması, yine bilgi edinme hakkının kapsamında görülen önemli bir husustur. Proaktif şekilde bilginin açıklanması olarak tanımlanan bu süreç, kamu kurum ve kuruluşlarının resmi gazete, diğer yayınlar, internet siteleri, radyo ve televizyon aracılığıyla bilgileri kamuoyunun erişimine 8

10 sunmasını ifade etmektedir. 1 Bu açıdan tarihsel bağlamdaki ilk bilgi edinme hakkı kanunları, re sen yayımlanması zorunlu bilgiler konusunda sınırlı hükümler içerirken; son yıllardaki eğilim, kamu kurumlarının kendi inisiyatifleri ile bilgilere erişim olanağı sağlamasına yöneliktir. Hatta bilgi edinme hakkının geleceğinin bu doğrultuda olacağı öngörülmektedir. 2 Şeffaf, hesap verebilir ve açık bir yönetim anlayışına sahip olmak, hukuk ilkelerine bağlı demokratik bir devlet için gerekli ve vazgeçilmez bir koşuldur. Bu ilkeler uyarınca, devletin tesis edeceği işlemlerde, belli sınırlar içerisinde olmak kaydıyla bireylere, talep ettiği bilgi ve belgeler erişim imkânı sağlanmakta, böylelikle idarenin gizlilik esasının getirdiği rahatlıktan çıkarak, hukukun üstünlüğünü tahakkuk ettirme anlamında daha titiz davranması teminat altına alınmaktadır. Gizliliğin istisna, açıklığın ise kural olacağı böyle bir devlet anlayışı, kendi faaliyetleri hakkında vatandaşların rahatlıkla bilgi edinebilmesini sağlayacaktır. Bu bağlamda, bilgi edinme hakkının; demokratik ve şeffaf yönetim, hukukun 1 Helen Darbishire, Proactive Transparency: The future of the right to information?, World Bank Institute, Governance Working Paper Series, Mar 01, 2010, s.3, < (1 Haziran 2011). 2 Helen Darbishire, a.g.e., s

11 üstünlüğü, eşitlik ve tarafsızlık ilkelerinin kamu yönetimlerince temin edilebilmesi, iyi yönetişim ve katılımcı demokrasi anlayışının sağlanması, devlete olan güvenin güçlendirilmesi, yönetimlerin demokratik yoldan denetlenmesi ve yolsuzlukla mücadelede, son derece önemli bir rol oynadığı açıktır. Temel hak ve özgürlüklerin üçüncü kuşağını oluşturan dayanışma hakları arasında yer aldığı kabul edilen bilgi edinme hakkı, ilk kez 1766 yılında İsveç te yürürlüğe giren Basın Özgürlüğü Kanunu ile ortaya çıkmış, çağdaş anlamdaki yerini II. Dünya Savaşı sonrası dönemde demokratik, şeffaf ve açık yönetim anlayışının gelişmesi ile almış ve Soğuk Savaş döneminin sonra ermesinin ardından da Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine yayılarak, günümüzde yaklaşık 100 ülkede uygulama alanı bulan bir hak haline gelmiştir. Küreselleşen dünya düzeninde bilgi edinme hakkının evrensel bir hak ve özgürlük olarak kabul edilmesi sürecinde, hakkın Türk idare sisteminde kullanımını düzenleyen 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ise, ancak 2003 yılında kabul edilebilmiş ve söz konusu Kanun, Resmi Gazete nin 22/10/2003 tarihli ve sayılı nüshasında yayımlanmasından altı ay sonra, 24/04/2004 tarihinde yürürlüğe girebilmiştir. Özellikle Avrupa Birliği ne uyum sürecinde, Türkiye nin 21. yüzyıl 10

12 devlet yönetimi anlayışına ve iyi yönetim ilkelerine uygun olmak maksadıyla yürürlüğe soktuğu bilgi edinme hakkına ilişkin düzenleme ile Türkiye de ilk defa, vatandaşların devletin elindeki bilgi ve belgelere erişimini düzenleyen genel nitelikte bir kanun, devlet hayatında yerini bulmuştur. Bu açıdan Kanunun uygulanmasında geride bırakılan on yıllık dönem içerisinde her yıl, kapsamda yer alan kurumlara, bir milyonu aşan sayıda bilgi edinme başvurusu yapılmıştır. Yine Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile ülkemizde bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin uyuşmazlıkları çözmek üzere, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK) oluşturulmuştur. Kurul, göreve başladığı tarihten günümüze kadar, bilgi edinme hakkının taşıdığı misyonunun bilincinde olarak, yasanın ötesinde demokratik uygulamalara imza atmıştır. Kurul, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun uygulanmasında, bir yandan vatandaşların itiraz başvurularını kısa sürede karara bağlarken, diğer yandan da kanunun uygulanmasında tereddüde düşülen hususlarda kurum ve kuruluşlara görüş vermektedir. Ancak her ne kadar Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, ulusal ve uluslararası literatür, yürürlükteki kanunlar, diğer ülkelerin bilgi edinme hakkı kanunları ve bu kanunların ortaya koyduğu modeller ile mekanizmalar taranarak ve 11

13 bunlar arasından Türk kamu yönetimine en uygun yeni bir model geliştirilerek hazırlanmış olsa da uygulamada aksaklıkların yaşanmadığını ileri sürmek mümkün değildir. Bir kısmı mevzuattan, bir kısmı ise uygulamadan kaynaklanan bu sorunların tespitinde, kuşkusuz ki diğer ülkelerin konu hakkındaki mevzuatları ile itiraz mercilerinin irdelenmesi büyük önem arz etmektedir. İşte bu noktada, diğer ülkelerin bilgi edinme mevzuatları ile bu ülkelerdeki itiraz mekanizmalarını inceleyerek ülkemizdeki eksiklikleri tespit etmek maksadıyla, bu çalışma yapılmıştır. Bu çerçevede, çalışmanın ilk bölümünde, BEDK ya benzer görevler ifa eden itiraz mekanizmalarının bulunduğu on ülkenin bilgi edinme hakkı mevzuatları ve bu itiraz mekanizmaların çalışma usul ve esasları incelenecek; ikinci bölümde ise, bu ülke örneklerinin değerlendirmesi yapılacaktır. 12

14 TÜRKİYE DE BİLGİ EDİNME HAKKI VE BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU 4982 sayılı Kanun un 14. maddesi uyarınca Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, bilgi edinme başvurusuyla ilgili yapılacak itirazlar üzerine, verilen kararları incelemek ve kurum ve kuruluşlar için bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin olarak kararlar vermek üzere oluşturulmuştur. Bu açıdan Kurulun teşkilindeki temel maksat, bilgi edinme hakkının kullanılması için etkin bir denetim mekanizması oluşturmak ve idari yargının yükünü azaltmaktır. Kurul; birer üyesi Yargıtay ve Danıştay genel kurullarının kendi kurumları içinden önerecekleri ikişer aday, birer üyesi ceza hukuku, idare hukuku ve anayasa hukuku alanlarında profesör veya doçent unvanına sahip kişiler, bir üyesi Türkiye Barolar Birliğinin baro başkanı seçilme yeterliliğine sahip kişiler içinden göstereceği iki aday, iki üyesi en az genel müdür düzeyinde görev yapmakta olanlar ve bir üyesi de Adalet Bakanının önerisi üzerine bu Bakanlıkta idari görevlerde çalışan hâkimler arasından, Bakanlar Kurulu nca seçilecek dokuz üyeden oluşmakta; Kurul Başkanı ise Kurul üyelerince kendi aralarından seçilmektedir. Kurul üyelerinin görev süreleri dört yıl olup, görev süresi sonunda üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. 13

15 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesine göre, Kurulun görev ve yetkileri aşağıdaki şekildedir. a) Bilgi edinme başvurusuyla ilgili yapılacak itirazları karara bağlamak. b) Bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin görüş ve değerlendirme istemini içeren başvuruları karara bağlamak. c) Kurum ve kuruluşlar için bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin hususları düzenlemek. ç) Kurum ve kuruluşlarca, Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca gönderilen raporları ve hazırlayacağı genel raporu her yıl Nisan ayı sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisine göndermek. d) Gerektiğinde belli işlerin gündeme alınmasına karar vermek. e) Bilgi edinme hakkına ilişkin yapılması gereken mevzuat değişikliklerini önermek sayılı Kanun un 14. maddesinde, Kurulun sekretarya hizmetlerinin Başbakanlık tarafından yerine getirileceği hüküm altına alınmıştır. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi ile de Kurula, sekretarya hizmetlerinin yürütülebilmesi için 14

16 Başbakanlık tarafından yeterince personel ve malî imkân sağlanacağı, Kurul tarafından sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyulan harcamaların Başbakanlık bütçesinde yer alan Kurul ödeneğinden karşılanacağı ve Kurul kararlarının ve yazışmalarının kaydı, muhafazası ve arşivlenmesinin, genel hükümlere uygun olarak Kurul Sekretaryası tarafından yerine getirileceği belirtilmiştir. Dolayısıyla, Kurulun ayrı bir tüzel kişiliği bulunmamaktadır sayılı Kanun un 13. maddesi gereğince, Kurula yapılan itiraz başvurularına ilişkin olarak kapsamda yer alan tüm kurum ve kuruluşlar, Kurulun istediği her türlü bilgi veya belgeyi, 15 iş günü içinde vermekle yükümlüdür. Kurulun ayrıca itiraz üzerine başvuru sahibi ile kurum veya kuruluşların, itiraz konusuyla ilgili yazılı veya şifahi görüşlerine başvurma, konuyla ilgili uzmanların görüşünü alma ve gerekli gördüğü diğer incelemelerde bulunma yetkisinin olduğu, Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilmiştir. Bunun yanı sıra, 4982 sayılı Kanun un 14. maddesiyle Kurula, belirleyeceği konularda komisyonlar ve çalışma grupları kurabilme ve gerekli gördüğü takdirde, ilgili bakanlık ile diğer kurum ve kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini, bilgi almak üzere toplantılarına katılmaya davet etme yetkisi tanınmıştır. 15

17 Bu yetkiye dayanarak Kurul, vereceği ara kararlar ile tereddüde düştüğü konularda, ilgili kurum ve kuruluş yetkililerinin Kurul toplantılarına katılımını sağlamakta ve vereceği nihai kararlarda, bu temsilcilerden edinilen bilgilerden istifade etmektedir. Ayrıca Kurul, 4982 sayılı Kanun un 29. maddesi uyarınca, kurum ve kuruluşlara uyarı yapabilmekte ve bu kurum ve kuruluş yetkilileri hakkında disiplin işlemi başlatılmasını talep edebilmektedir sayılı Kanun un İtiraz usulü başlıklı 13. maddesine göre, bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Kurula itiraz edebilir. Kurul, bu konudaki kararını 30 iş günü içinde vermekle yükümlüdür. Kurula yapılan itiraz, başvuru sahibinin idari yargıya başvurma süresini de durdurmaktadır. Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin aynı başlığı taşıyan 24. maddesinde ise, Kurula yapılacak itirazların yazılı olması gerektiği, kanuni süreler içinde, kurum ve kuruluşlar tarafından başvuru sahibine olumlu veya olumsuz herhangi bir cevap verilmemesi halinde başvurunun, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun 10. maddesi uyarınca 60 günün geçmesiyle reddedilmiş sayılacağı ve başvurusu zımnen reddedilmiş sayılan başvuru sahibinin, yargı yoluna başvurmadan önce, dava 16

18 açma süresinin başladığı tarihten itibaren 15 gün içinde Kurula yazılı olarak itiraz edebileceği belirtilmiştir. Dolayısıyla bu hükümden, bilgi edinme başvurusuna 60 gün içinde cevap alamayan başvuru sahiplerinin, bu 60 günlük süreden sonra başlayan 15 günlük süre içerisinde, Kurula itiraz haklarını kullanabilecekleri anlaşılmaktadır. Bu açıdan Kurula yapılacak itiraz başvurularında, süre açısından ikili bir uygulama söz konusudur. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 12 ve 13. maddelerinde, itirazların incelenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Buna göre İtirazın usulden incelenmesi, mezkur Yönetmeliğin 12. maddesi ile düzenlenmiştir. Usule ilişkin incelemede, öncelikle itiraz dilekçesinde bulunması gereken şartlar değerlendirilmektedir. Bu noktada itiraz dilekçesinde aranan şartların bulunmadığının tespiti halinde, Kurulun ara kararı ile bu eksiklik veya aykırılığın itiraz sahibince 15 günlük sürede giderilmesi gerektiği; aksi takdirde itirazın reddedileceği itiraz sahibine yazılı olarak bildirilmektedir. Yine itirazdan veya itiraz sonuçlanmadan önce yargı yoluna başvurulduğunun tespiti, itiraz başvurusunun işlemden kaldırılmasına neden olmakta ve durum itiraz sahibine yazılı olarak bildirilmektedir. Diğer taraftan aynı kişi tarafından, aynı maddi ve hukuki sebebe dayanılarak 17

19 yapılan ikinci itiraz, incelenmeksizin usul yönünden reddedilmektedir. İtirazın esastan incelenmesi ise, mezkûr Yönetmeliğin 13. maddesinde yer almaktadır. Buna göre, itiraz başvurusu, usulden incelendikten sonra herhangi bir eksiklik tespit edilmezse, itirazın esastan incelenmesine geçilmektedir. Yapılan inceleme sonucunda Kurul, itirazı haksız bulursa reddetmekte; haklı bulursa da kabul ederek, kararı uygulanmak üzere ilgili kurum ve kuruluşa göndermektedir. Dolayısıyla Kurul, bilgi ve belgelere doğrudan erişim sağlamamakta; söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından erişime açılmasına karar vermektedir. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi taraflara, Kurulun vermiş olduğu bir karara dayanak teşkil eden bilgi veya belgelerde herhangi bir eksiklik, sahtecilik ve benzeri bir durumu tespit etmeleri ya da esası etkileyecek yeni bir bilgi veya belgeye ulaşmaları durumunda, Kurula başvurarak, kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etme imkân tanımaktadır. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu nun 2005 yılında faaliyete geçmesinden bu yana almış olduğu kararlar, aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 18

20 19 Şekil 7- Ülkemizde Yapılan Bilgi Edinme Başvurularının Yıllara Göre Dağılımı

21 20

22 BİRİNCİ BÖLÜM BİLGİ EDİNME HAKKI: ULUSLARARASI ÖRNEKLER Adını Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi nin ifade özgürlüğü hakkını tanımlayan 19. maddesinden alan Article 19 adlı sivil oluşumun öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmada, ülke mevzuatları ile uluslararası alanda yapılmış tüm çalışmalar taranmış ve netice itibariyle bilgi edinme hakkını düzenleyen mevzuatların dokuz ilkeyi bünyesinde barındırması gerektiği belirlenmiştir. 3 Bunlardan ilki, bilgi edinme hakkını düzenleyen mevzuatın mutlaka en üst seviyede açıklık ilkesini benimsemesi gerektiğidir. İkincisi, kamu kurum ve kuruluşlarının, temel bazı bilgileri yayımlama yükümlülüğü altında olmasıdır. Üçüncüsü, kamu kurum ve kuruluşlarının etkin bir şekilde açık yönetim anlayışını teşvik etmeleridir. Dördüncüsü, istisnaların net ve dar bir 3 Toby Mendel, The Public s Right to Know - Principles on Freedom of Information Legislation, International Standards Series, Article 19, Londra, 1999, s. 2-11, < df> 21

23 şekilde belirlenmesi gerektiği ile zarar testi ve kamu yararı testi ne tabi olmasıdır. Beşincisi, bilgi edinme başvurularının, hızlı ve tarafsız bir şekilde işlem görmesi ve reddedilen başvurular ile ilgili olarak bağımsız bir değerlendirme mekanizması olmasıdır. Altıncısı, bilgiye erişim ücretlerinin hakkı kısıtlayacak ve başvuru yapmaktan caydıracak şekilde belirlenmemesidir. Yedincisi, kamu kurum ve kuruluşlarının toplantılarının halka açık olmasıdır. Sekizincisi, en üst seviyede açıklık ilkesi ile çelişen mevzuat hükümlerinin ayıklanması ve değiştirilmesidir. Sonuncusu ise, ihbarcı ve şikâyetçilerin korunması ilkesidir. Bu ilkeler, aynı zamanda Birleşmiş Milletler ve Amerikan Devletleri Örgütü tarafından da benimsenmiştir. 4 Diğer ülkelerin bilgi edinme hakkı mevzuatları irdelenmeye başlanmadan önce, bahsedilen bu ilkelerin göz önünde bulundurulmasında fayda bulunmaktadır. 1. ALMANYA Almanya da bilgi edinme hakkını düzenleyen Federal Hükümet Bilgilerine Erişimi Düzenleme Kanunu (the Federal Act Governing Access to Information held by the Federal Government (Informationsfreiheitsgesetz)) ya da 4 Toby Mendel, a.g.m., Endorsements. 22

24 kısa adıyla Bilgi Edinme Özgürlüğü Kanunu (the Freedom of Information Act), 5 Eylül 2005 tarihinde onaylanarak, 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yürürlük tarihinden de anlaşılacağı üzere, bilgi edinme hakkının yasal düzenlemeler çerçevesinde kabul edilmesi, Almanya için oldukça geç kalınmış bir adımdır. Kanun, herkesin federal hükümet otoritelerinin kayıtlarında bulunan resmi bilgilere erişim hakkının olduğu ilkesi üzerine kurulmuştur. Kapsam: Kamu hukuku uyarınca idari hizmet yürüten federal kurum ve kuruluşlar ile kamu görevi yürüten gerçek ve tüzel kişiler kanunun kapsamındadır. Kurum ve kuruluşların yükümlükleri: Bu kurum ve kuruluşların, kayıtlarında yer alan bilgi ve belgelerin listesini hazırlayarak internet sitelerinde yayımlaması zorunludur. Bilgi edinme başvuruları: Başvurular, yazılı ve sözlü olarak yapılabilir. Kurum ve kuruluşların, söz konusu başvuruları bir ay içerisinde cevaplandırılması gerekir. Erişim ücreti: Erişime açılan bilgiler için İçişleri Bakanlığı nın belirleyeceği tarifeye göre ücret talep edilebilir. 23

25 İstisnalar: Kanunda federal hükümetin kayıtlarında yer alan resmi bilgi ve belgelere erişimdeki istisnalar geniş yer tutmaktadır. Açıklanması halinde uluslararası ilişkilere, askeri çıkarlara ve Silahlı Kuvvetlerin diğer önemli güvenlik çıkarlarına, ulusal ve dış güvenlik çıkarlarına, finansal, rekabet ve düzenleyici otoritelerin denetim ve gözetim görevlerine, dış finansal denetim konularına, dış ticaret kaçakçılığını engellemek amacıyla alınan tedbirlere, adli, idari ve disiplin soruşturmaların yürütülmesine zarar verecek bilgiler; açıklanması kamu güvenliğini tehdit edecek bilgiler; uluslararası müzakerelerin gereken gizliliğine aykırı ve kamu otoriteleri arasındaki müzakerelere ilişkin bilgiler; diğer kanunlarda gizli ve sır olarak nitelendirilen bilgiler; diğer kamu kurumlarından geçici olarak elde edilen ve ilgili kurumun kayıtlarında sürekli yer almayacak bilgiler; açıklanması halinde ülkenin mali çıkarlarına veya sosyal güvenlik kurumlarının ekonomik çıkarlarına zarar verecek bilgiler; üçüncü kişilerden gizlilik kaydıyla temin edilen bilgiler ile istihbarat hizmetlerine, kurumlarına ve makamlarına ilişkin bilgiler açıklanamaz. Üçüncü kişilerle ilgili bilgilere, ancak söz konusu kişilerin izninin alınması veya talebe konu menfaatin üçüncü kişinin menfaatinden daha önemli olması hallerinde erişim sağlanabilir. Ayrıca fikri mülkiyetin korunması amacıyla, bu kapsamda yer alan bilgiler erişime açılamaz. Yine 24

26 ticari ve mesleki sırlara, yalnızca ilgili kişilerin yazılı rızası alınması koşuluyla erişim hakkı tanınabilir. İtiraz ve şikâyetler: Başvurularla ilgili itirazlar öncelikle bir üst makama, daha sonra da Federal Bilgi Edinme Özgürlüğü Komiserliği (the Federal Commissioner for Freedom of Information) ne ya da mahkemelere yapılabilir. 5 Federal Bilgi Edinme Özgürlüğü Komiserliği nin görevleri Veri Koruma Federal Komiserliği (the Federal Commissioner for Data Protection) tarafından, 1990 tarihli Federal Veri Koruma Kanunu (the Federal Data Protection Act) nun ilgili maddelerinde yer alan hükümler uyarınca yerine getirilir. Bu nedenle aslında Komiserliğin ismi, Bilgi Edinme Özgürlüğü Kanunu nun yürürlüğe girmesinden sonra, Federal Veri Koruma ve Bilgi Edinme Komiserliği (Federal Commissioner for Data Protection and Freedom of Information) olarak değiştirilmiştir. Söz konusu kanuna göre Komiser, bilgi edinme hakkının kullanımı da dâhil olmak üzere yetkisi kapsamındaki konulara ilişkin itiraz ve şikâyetleri karara bağlamak, kanuna uygunluğu denetlemek, kanun ve uygulamanın 5 The Act Governing Access to Information held by the Federal Government (Freedom of Information Act), 2005, < ationfile/24681/textif G_EN.pdf> 25

27 iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunmak ve iki yılda bir Bundestag a 6 rapor sunmakla görevlidir. Komiser, Federal Hükümetin tavsiyesi üzerine Bundestag tarafından, basit oyçokluğu esasına göre seçilir ve Devlet Başkanı tarafından atanır ve yine Devlet Başkanı tarafından görevinden alınabilir. Komiser in görev süresi beş yıldır ve aynı kişi en fazla iki kez Komiser olarak görev yapabilir. Komiser ücret elde edebileceği başka bir işte çalışamaz, ticari faaliyette bulunamaz, kar amaçlı işletmelerin yönetim ve denetim kurullarında görev alamaz veya başka bir devlet ya da yasama kurumunda görev yapamaz. Kanunda Komiser in görevlerini yerine getirirken tamamen bağımsız olduğu belirtilmiş ancak Komiserliğin İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulması öngörülerek, Komiserlik İçişleri Bakanlığı nın hiyerarşik denetimine tabi tutulmuştur. Dolayısıyla, Komiserliğin ayrı bir bütçesi ve personeli yoktur. Komiser, şikâyet üzerine ya da Bundestag ve ilgili komisyonlarının isteği üzerime harekete geçebilir. Kamu kurumları, Komisere ve Komiserlik çalışanlarına görevlerini ifa ederken yardımcı olmakla yükümlüdür. Bu kapsamda Komiser ve yardımcılarının soruları cevaplandırılmalı, tüm dokümanlar ve özellikle kaydedilmiş veriler ile kayıt 6 Bundestag, Alman parlamentosuna verilen addır. 26

28 programlarını incelemelerine imkân tanınmalı ve tüm resmi binalara girişine izin verilmelidir AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Bilgi edinme hakkının Amerika Birleşik Devletleri nde oldukça uzun bir tarihçesi vardır. Bazı eyaletler bilgi edinme özgürlüğünü, 19. yüzyıl gibi eski bir tarihte kabul etmiştir. Federal düzeyde bilgi edinme hakkına ilişkin ilk önemli yasal düzenleme ise, 1946 yılında Kongre nin İdari Usul Kanunu (the Administrative Procedures Act) nu onaylaması ile gerçekleştirilmiştir. Bilgi edinme hakkının günümüzdeki kullanımı ise, halen yürürlükte bulunan ve 1966 yılında kabul edilerek, 1967 yılında yürürlüğe giren Bilgi Edinme Özgürlüğü Kanunu (the Freedom of Information Act) ile düzenlenmektedir. 8 Kanuna göre, vatandaşlık ve uyruğuna bakılmaksızın herkes, federal hükümet kurumlarından bilgi alma hakkına sahiptir. Kapsam: İdari ve askeri kurumlardan, devlet tüzel kişilerinden, devlet iktisadi teşekküllerinden, kamu 7 The Federal Data Protection Act, 1990, < 8 Jacqueline Klosek, The Right to Know: Your Guide to Using and Defending Freedom of Information Law in the United States, California: ABC-CLIO, LLC, 1972, s

29 hizmeti yürüten diğer kurumlardan ve özerkliğe sahip düzenleyici kurumlardan bilgi talep edilebilir. Ancak eyalet yönetimleri ve bunların şirketleri, mahkemeler, ABD Kongresi ile görevi yalnızca Başkan ve Başkan Yardımcısı na danışmanlık yapmak ve yardımda bulunmakla sınırlı Beyaz Saray hizmet birimleri, kanunun kapsamı dışındadır. Kurum ve kuruluşların yükümlülükleri: Kanunda 2007 yılında gerçekleştirilen değişiklikler kapsamında, her kurumun, yönetici yardımcısı ya da dengi seviyedeki kıdemli bir görevliyi, Baş Bilgi Edinme Sorumlusu olarak tayin etmesi zorunlu tutulmuştur. Ayrıca tüm kurumların her yıl Şubat ayının başına kadar Adalet Bakanlığı na kendilerine yapılan bilgi edinme başvurularına ilişkin yıllık bir rapor sunması zorunludur. Bu raporların yine uygun elektronik vasıtalarla kamuoyuna duyurulması gereklidir. Adalet Bakanlığı ise bu raporlardan yola çıkarak hazırladığı raporu, her yıl Nisan ayının başına kadar ilgili yasama komitelerine sunmak ve aynı zamanda elektronik vasıtalarla erişime hazır hale getirmek durumundadır. 9 9 The Freedom of Information Act, 1966, < amended-foia-redlined-2010.pdf> 28

30 Kanun, proaktif olarak yayımlanması gereken belgelerin kapsamını oldukça geniş tutmuştur. Diğer taraftan, 1996 yılında Elektronik Bilgi Özgürlüğü Kanunu (the Electronic Freedom of Information Act) ile Bilgi Edinme Özgürlüğü Kanunu nda yapılan değişikliklerden sonra, kurumların elektronik okuma odaları hazırlayarak en çok talep edilen kayıtları, bu odalarda yayımlaması zorunlu kılınmıştır. Yine Adalet Bakanlığı (the Attorney General) nın talimatı uyarınca, üç kez talep edilen kayıtların elektronik okuma odalarında bulundurulması şartı getirilmiştir. 10 Bilgi edinme başvuruları: Yalnızca yazılı başvurular, işleme alınır. Başvurulara cevap verme süresi, 20 iş günüdür ve istisnai durumlarda bu süre, 10 iş günü daha uzatılabilir. Başvuru reddedilecekse, ret kararının gerekçeleri ve bu karara karşı itiraz yolu derhal başvuru sahibine bildirilmelidir. Kanun, ilgililik şartı koşmamıştır. Erişim ücreti: Başvuru yoluyla erişime açılan bilgiler için ücret talep edilebilir. Kanun uyarınca, başvuru ile erişime açılan belgeler için alınacak erişim ücreti, her kurumun kendisi tarafından çıkartılacak yönetmelik ile düzenlenir. Ancak kamu yararının söz konusu olduğu bilgiler, 10 David Banisar, Freedom of Information around the World A Global Survey of Access to Government Information Laws, Privacy International, 2006, s

31 hükümetin faaliyet veya etkinlikleri konusunda kamunun algısına katkıda bulunacağı ve esasen başvuru sahibinin ticari çıkarlarına hizmet etmeyeceği için ya erişim ücreti olmaksızın ya da belirlenen ücretten daha düşük bir ücret karşılığında başvuru sahibinin erişime açılır. 11 Aslında kanun uyarınca yapılan başvurulara ilişkin erişim ücretleri; ticari amaçlı başvurular, eğitim kurumlarının başvuruları, ticari amaç gütmeyen bilim enstitülerinin başvuruları, basın temsilcilerinin başvuruları ve diğer tüm başvurular olarak beş gruba ayrılmaktadır. 12 İstisnalar: Kanunun bilgiye erişimde getirdiği sınırlamalar dokuz başlıktan oluşmaktadır. Buna göre, ulusal güvenlik ve dış ilişkilerin menfaati için gizli tutulması gereken bilgiler, kurumların kurum içi uygulama ve personel kuralları, diğer kanunlarca gizli olarak nitelendirilen bilgiler, ticari sırlar ile gizli kalması kaydıyla üçüncü kişilerden elde edilen ticari ve mali bilgiler, kanun uyarınca idare ile davalı olan taraftan başkasına verilemeyecek olan kurum içi ve kurumlar arası yazışma ve evrak, özel hayatın gizliliği kapsamındaki bilgiler, adli ve idari soruşturmalara ilişkin bilgiler, mali kurumların işleyişi, düzenlenmesi ve denetlenmesine yönelik olarak hazırlanan inceleme, faaliyet ve durum raporları ile 11 The Freedom of Information Act, The US Department of State, Information Access Guide, < 30

32 haritalar da dâhil olmak üzere petrol kuyularının jeolojik ve jeofizik bilgileri ve verileri, kanun uyarınca erişime açılamaz. İtiraz ve şikâyetler: Bilgi edinme başvurularıyla ilgili itiraz ve şikayetler, öncelikle kurumun en üst amirine yapılır. Amir, konu hakkındaki kararını 20 iş günü içinde başvuru sahibine bildirmek durumundadır. Amirin vereceği kararlara karşı da federal mahkemelere itiraz ve şikâyette bulunulabilir. 13 Ayrıca 2007 yılında yürürlüğe giren ve kısaca Açıklığın Ulusal Devlette Ekinliği Artırması Kanunu (the Openness Promotes Effectiveness in our National Government Act (the OPEN Government Act)) olarak adlandırılabilecek kanun ile Bilgi Edinme Özgürlüğü Kanunu nda gerçekleştirilen değişikliklerin en önemlilerinden biri olarak, Milli Arşivler ve Evrak İdaresi (the National Archives and Records Administration) bünyesinde Devlet Bilgi Hizmetleri Ofisi (the Office of Government Information Services) kurulmuştur. 14 Ofisin temel amacı ve görevi, başvuru sahipleri ile idari kurumlar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde, yargı yoluna alternatif bir yol oluşturarak, arabulucu olarak görev yapmak ve arabuluculuğun kâfi gelmediği 13 The Freedom of Information Act, The Office of Goverment Information Services, < 31

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

BİLGİ EDİNME KANUNU KONU TARAMA TESTİ. Yukarıdakilerden hangileri kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin ilkelerdendir?

BİLGİ EDİNME KANUNU KONU TARAMA TESTİ. Yukarıdakilerden hangileri kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin ilkelerdendir? BİLGİ EDİNME KANUNU KONU TARAMA TESTİ Hazırlayan: Harun YEŞİLOVA 1. I. Eşitlik II. Açıklık III. Tarafsızlık IV. Genellik A) I-II-IV B) I-II-III C) II-III-IV D) I-III-IV E) I-III-V Yukarıdakilerden hangileri

Detaylı

ŞEFFAF DEVLETTE BİLGİ EDİNME HAKKI VE SINIRLARI

ŞEFFAF DEVLETTE BİLGİ EDİNME HAKKI VE SINIRLARI Yrd. Doç. Dr. Ayhan DÖNER Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ŞEFFAF DEVLETTE BİLGİ EDİNME HAKKI VE SINIRLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR...xv

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması

4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması 4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25356 Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-1327

Detaylı

4982 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU (MADDELERE GÖRE ÇIKMIŞ SORULAR)

4982 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU (MADDELERE GÖRE ÇIKMIŞ SORULAR) 4982 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU (MADDELERE GÖRE ÇIKMIŞ SORULAR) Tanımlar (Madde 3) 1. Kurum ve kuruluşların sahip oldukları kayıtlarda yer alan Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındaki her türlü veri ifadesi

Detaylı

TÜRKİYEDE ÇEVRESEL BİLGİLENME HAKKI VE AB DİREKTİFLERİ. Yrd. Doç. Dr. Necla Akdağ Güney

TÜRKİYEDE ÇEVRESEL BİLGİLENME HAKKI VE AB DİREKTİFLERİ. Yrd. Doç. Dr. Necla Akdağ Güney TÜRKİYEDE ÇEVRESEL BİLGİLENME HAKKI VE AB DİREKTİFLERİ Yrd. Doç. Dr. Necla Akdağ Güney Çevre hakkının uygulanabilirliğini ancak onu sağlayacak mekanizmaların öngörülmesi ve güvence altına alınması ile

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28350 YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN BİRİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete Sayı : 28350 YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN BİRİNCİ BÖLÜM 11 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28350 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2015/5132 KARAR TARİHİ : 01/04/2016 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU : Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 Bu Arabuluculuk Kuralları nın amacı, 26.11.2013 tarih ve 28833 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

İDARİ YARGI ( ADL104U )

İDARİ YARGI ( ADL104U ) İDARİ YARGI ( ADL104U ) KISA ÖZET kolayaof.com İDARİ YARGI - ADL104U İÇİNDEKİLER Ünite Ünite Adı Sayfa Ünite 1 : İdarenin Denetlenmesi 1 Ünite 2 : İdari Yargı Yetkisi Ve Yargı Düzenleri 4 Ünite 3 : İdari

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı; federasyonun yurtiçi bağlantısını sağlayabilme amacı ile illerdeki

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 28.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/48 SİRKÜLER TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA

T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Yayınları : 3 1. Basım, Ocak 2015. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DENETİM KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DENETİM KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DENETİM KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 1 Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulunun 16.10.2012 tarih / 58 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Yönetmelikte

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 18/02/2014 Toplantı Sayısı : 381 Karar Sayısı : 3219 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3219- Ankara Üniversitesi Mobbinge (Psikolojik Tacize) Karşı Destek Birimi Yönergesi taslağının

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Yükseköğretim Kalite Kurulu nun

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM)

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM) Kabul Tarihi :Y.K./03.01.2014/2014-6 (Gen.Sek.Sun.) TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM) I. BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM VE TANIMLAR KURULUŞ Madde 1: Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kabul Tarihi: 26.03.2014 Yürürlük Tarihi: 26.03.2014 Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi YÖNETMELİĞİ Hazırlayan: Kurumsal Yönetim

Detaylı

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELER VE ÇALIŞMA ESASLARI 1- AMAÇ Bu düzenlemenin amacı Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK?

DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK? Yaklaşım Dergisi, Ekim 2014, Sayı:262 DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK? 1- GİRİŞ Kuruluş amaçları birbirinden farklı değişik türlerde faaliyet gösteren kooperatiflerin

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) Adres: 143, Bedrettin Demirel Caddesi, Kat: 4 Lefkoşa Telefon: 22 75 814-22 75 954 Fax: 22 88 907 1. Anayasa nın 114. Maddesi 2. Ombudsman

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI Uyuşturucu sorununun çok boyutlu olması, mücadelenin ilgili kurumlar arasında etkili bir işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde yürütülmesini

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı, 13 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29917 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/11) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU Kabul Tarihi : 09-10-2003 KANUN NUMARASI :4982 Yayın Tarihi : 24.10.2003 Yürürlük Tarihi : 24-04-2004 Resmi Gazete Sayısı : 25269 Niteliği : BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. RESMİ GAZETE. Kanunlar. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

T.C. RESMİ GAZETE. Kanunlar. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar T.C. RESMİ GAZETE Kanunlar Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kanun No. 4982 Kabul Tarihi : 9.10.2003 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1. Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (MERKEZ ÖRGÜTÜ) DEVLETİN TEMEL ORGANLARI KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI MERKEZ (BAŞKENT) ÖRGÜTÜ Cumhurbaşkanı Bakanlar kurulu Başbakan

Detaylı

ÖZELLİK ARZEDEN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI

ÖZELLİK ARZEDEN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI ÖZELLİK ARZEDEN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI I- GİRİŞ Yabancı uyruklu kişilerin ülkemizde çalışması konusunda kural olarak tek bir makam (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Detaylı

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esasları

Detaylı

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI 1. Amaç: Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (Politika) amacı SAF GYO A.Ş nin ( Şirket ) faaliyet gösterdiği sektörde

Detaylı

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239)

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMU KAYNAĞI Kamu Kaynağı: Borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2017/188 Meclis Karar Tarihi : 10.08.2017 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi, Hukuk İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler.

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler. EK-8 İDARİ KOMİTE VE TIR YÜRÜTME KURULUNUN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI / VE İÇ TÜZÜĞÜ İDARİ KOMİTENİN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI VE İÇ TÜZÜĞÜ (06/06/1999 tarihli ve 23717 sayılı Resmi

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRME KOMİTE VE KOMİSYONLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

RİSK DEĞERLENDİRME KOMİTE VE KOMİSYONLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 24 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28152 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: RİSK DEĞERLENDİRME KOMİTE VE KOMİSYONLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması Yard. Doç. Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIK Medenî Usûl Hukuku ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Arabuluculukta Gizliliğin Korunması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu Denetim Komitesi'nin ("Komite") görev

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

İTİRAZ USULLERİ. BMMYK Kasım 2014

İTİRAZ USULLERİ. BMMYK Kasım 2014 İTİRAZ USULLERİ BMMYK Kasım 2014 İtiraz Usülleri Etkili çare Son karara kadar ülkede kalma hakkı Sınırdışı edilmeme İdari ve yargısal itiraz hakkı İdari süreçler: İlk aşamada dosyayı inceleyen kişiden

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir?

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? RESMİ GAZETE SAYISI: 26666 RESMİ GAZETE TARİHİ: 07.10.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/044 Gündem No

Detaylı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 4.İnternet Yayıncılığı ve Yasal Düzenlemeler 5.Medyada Cezai Sorumluluk 6.Medyada

Detaylı

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü İçin Taslak Yasal Temeller Merkez Düzey Yerel Düzey Müdahale Mekanizmaları Geleneksel

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 29.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/49 SİRKÜLER ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali)

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali) Hata adı: Hata türü: (yönetim/operasyonel/stratejik/bilgi Teknolojileri/izleme ve raporlama) Hatanın gerçekleşme tarihi: Hatanın sebepleri/olası sebepleri: Hatanın etkilediği faaliyet/süreç adı: Sorumlu

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI İÇİNDEKİLER İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI Bölüm I BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ... 3 MADDE 1... 3 Amaç... 3 MADDE 2... 3 Tanımlar... 3 MADDE 3... 3

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği. (Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri Çalışma Esasları dahil)

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği. (Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri Çalışma Esasları dahil) SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği (Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri Çalışma Esasları dahil) Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu nun 25/04/2013 tarihli toplantısında

Detaylı

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ :

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ŞİKAYETİN KONUSU : Özel büro ve turizm tesisleri

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı