GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol"

Transkript

1 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün adı Ticari ismi Kayıt numarası Madde adı : Phenol : , XXXX : fenol Madde no. : Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3 Güvenlik Bilgi Formu verenin Ayrıntılı Bilgileri : kimya sanayiinde hammadde, Üretim, Işleme, Dağıtım, Laboratuar kullanımı, Kaplamalarda kullanılır, Bağlayıcı madde ve ayırıcı madde olarak kullanılır, Lastik üretimi ve işlenmesinde kullanılır, Polimer üretiminde kullanılır, Polimer işlenmesinde kullanılır, lü reçine işlemesi (fenolik reçinelerin temel kullanımları) Üretici : Borealis Polymers Oy P.O.Box 330, FI Porvoo, Finlandiya Telefon: Tedarikçi : Borealis AG Wagramer Strasse 17-19, 1220 Viyana, Avusturya Telefon: Elektronik posta adresi : 1.4 Acil durum telefonu (sadece Türkiye'de) / Toxicology Department and Poisons Centre 2. Tehlikelerin tanıtımı 2.1 Maddenin veya karışımın sınıflandırması Sınıflandırması (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)) Akut toksisite, Kategori 3 H301: Yutulması halinde toksiktir. Akut toksisite, Kategori 3 H311: Cilt ile temasında toksiktir. Cilt aşınması, Kategori 1B H314: Ciddi derecede deri yanıkları ve göz hasarına neden olur. Akut toksisite, Kategori 3 H331: Solunması zehirler. Eşey hücre mutajenitesi, Kategori 2 H341: Genetik etkilere neden olmasından şüphelenilmektedir. Belirli Hedef Organ Toksisitesi Tekrarlı H373: Organlarda, uzun süre veya tekrarlanan Sayfa 1 nin 55

2 maruz kalma, Kategori 2 Kronik sucul toksisite, Kategori 2 Sınıflandırması (EEC/67/548, 1999/45/EC) Mutajenik Kategori 3 Toksik Aşindirici Zararlı şekilde maruz kalınarak hasara neden olabilir. H411: Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için zehirlidir. R68: Tedavisi mümkün olmayan etki olası riski. R23/24/25: Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda toksiktir. R34: Yanıklara neden olur. R48/20/21/22: Zararlı: Uzun süreli solunması, cilt ile teması ve yutulması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi. 2.2 Etiket elemanları Etiketleme (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)) Tehlike piktogramları : Sinyal Kelime : Tehlike Tehlike Açıklamaları : H301 Yutulması halinde toksiktir. H311 Cilt ile temasında toksiktir. H314 Ciddi derecede deri yanıkları ve göz hasarına neden olur. H331 Solunması zehirler. H341 Genetik etkilere neden olmasından şüphelenilmektedir. H373 Organlarda, uzun süre veya tekrarlanan şekilde maruz kalınarak hasara neden olabilir. H411 Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için zehirlidir. Önlem Açıklamaları : Önlem: P260 Tozlarını solumayın. P280 Koruma eldiveni/ koruyucu giysi/ göz koruması/ yüz koruması kullanınız. Müdahele: P303 + P361 + P353 DERİYE BULAMIŞSA (ya da saça): Bulaşmış tüm giyisileri hemen çıkarınız. Deriyi suyla/duşla yıkayınız. P322 Özel önlemler (bu etiketteki ek etiketlendirme 'a bakınız). P305 + P351 + P338 GÖZE KAÇMIŞSA: Birkaç dakika iyice suyla durulayınız. Eğer mevcut ve kolaysa kontak lensleri çıkarınız. Durulamaya devam ediniz. P308 + P311 Maruz kalmış veya ilgili ise: ZEHİR MERKEZİ veya doktora başvurunuz. Sayfa 2 nin 55

3 Etiket üzerinde belirtilmesi zorunlu olan tehlikeli bileşenler: fenol Ek Etiketlendirme: Cilt ile temastan sonra derhal bol miktarda polietilenglikol ( tek kullanıma hazır bezlerdeki ) ve bol su ile yıkayınız. 2.3 Diğer tehlikeler Deri tarafından emilmesi öldürücü olabilir. Gözlerde giderilmesi mümkün olmayan ciddi etkiler yaratabilir. Semptomlar geç gözlenebilir. Bakınız bölüm 4. Buharlar hava ile patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Kolay bozunabilir. 3. Bileşimi/içindekiler hakkında bilgi 3.1 Maddeler CAS-No. Kimyasal İsmi EINECS-No. / ELINCS-No. fenol Konsantrasyon [%] <= İlk yardım önlemleri 4.1 Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı Genel öneri : Ürün üzerinde çalışmaya başlamadan önce ilk yardım durumunda gerekli olan herşeyin hazır bulunmasını sağlayınız. İlkyardim yapan kişi gerekli koruyucu tedbirleri kendisi için almalıdır. Kazazedeyi açık havaya çıkarınız. Kıpırdatmayınız. Kontamine olmuş kıyafetleri ve ayakkabıları çıkarınız. Eğer hastanın bilinci yerinde değilse, hastayı uygun bir pozisyona getirip, doktora başvurunuz. Hazır bulundurun : İşyerinde ve taşıt içinde saf su içerikli göz yıkama şişesi ve polietilen glikol içerisinde tek kullanıma hazır bezler. Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktor başvurun (mümkünse etiketi gösterin). Solunması halinde Deriyle teması halinde : Işık etkisinden uzaklaştırınız. Sıcak tutunuz, dinlendiriniz ve temiz hava temin ediniz. Gerekirse oksijen veriniz veya suni solunum uygulayınız. Acil tıbbi yardım gereklidir. : Kirlenmiş olan giysilerinizi hemen çıkarınız. Polietilen glikol ( tek kullanıma hazır kumaşa emdirilmiş) ve bol su ile yıkayınız. Tıbbi destek gelene kadar ve cildin beyazlanmasını önlemek üzere. Sayfa 3 nin 55

4 Gözle teması halinde Yutulması halinde : En az 15 dakika, göz kapaklarının içi de dahil derhal bol suyla yıkayınız. Hastaneye götürülürken gözleri yıkamaya devam ediniz. : Ağzı çalkalayınız. Bol miktarda su içiniz. KusturMAyınız. Acil tıbbi yardım gereklidir. 4.2 En önemli semptom ve etkileri, hem akut, hem gecikmeli Semptomlar : Zehirlenme belirtileri: Kusma Konvülsiyonlar Düzensiz kalp aktiviteleri Bilinç kaybı Solunum güçlükleri Ölüm. Solunum: Tahriş Solunum darlığı Akciğer ödemi Deri teması: Deri rahatsızlıkları Aşınma Dermatitis, deride yanma Nekroz Ölüm. Ağız yoluyla alma: Ciddi tahribat yakıcı etkiler ciddi öldürücü etkiler Riskler : Semptomlar geç gözlenebilir. 4.3 Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi (gerekirse) Tedavi : Özel panzehiri mevcut değildir. Cilt ile temastan sonra derhal bol miktarda polietilenglikol ( tek kullanıma hazır bezlerdeki ) ve bol su ile yıkayınız. Gözlerle temas halinde, hemen bol miktarda su ile yıkayınız ve tıbbi bir öneri alınız. Alınmış ise, mideyi aktif kömür (karbon) ile irrite ediniz. 5. Yangınla mücadele önlemleri 5.1 Söndürme ortamı Uygun yangın söndürücüler : Kuru toz Karbon dioksit (CO2) Alkole karşı dirençli köpük Sayfa 4 nin 55

5 Su buharı Uygun olmayan söndürme : Yüksek hacimli su jeti aracı 5.2 Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler Yangın söndürme sırasında oluşabilecek özel zararlar : Alevlenir. Havadan ağır buharlar zemin üzerinde yoğunlaşabilir. Buharlar hava ile patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Yanma sonucu zehirli ve pis kokulu gazlar açığa çıkar. Bakınız bölüm İtfaiye için tavsiyeler Yangın söndürme ekibi için özel koruyucu ekipmanlar Ek bilgi : Oksijen tüplü komple maske takınız ve koruyucu giysilerinizi giyiniz. : İnsanları, dökülen malzemeden/sızıntıdan gelen dumandan uzak tutunuz. Isıdan ve tutuşmaya yol açabilecek herşeyden uzak tutunuz. Patlama riskine karşı dikkatli olun. Tankaları/kapları su spreyi ile soğutunuz. Kirlenmiş yangın söndürme sularını ayrı bir yerde toplayınız. Bu sular lağıma atılmamalıdır. Yangın artıkları ve kirlenmiş yangın söndürme suları, yerel kurallara uygun olarak bertaraf edilmelidir. 6. Kaza sonucu yayılma önlemleri 6.1 Kişisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri Kişisel önlemler 6.2 Çevresel önlemler : Tutuşmaya neden olabilecek herşeyi yok ediniz. İnsanları, dökülen malzemeden/sızıntıdan gelen dumandan uzak tutunuz. Buhar solumayın. Tozunu solumaktan kaçınınız. Ürünle her türlü temastan kaçının. Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Şahsi riske girmeden sızıntıyı durdurma girişimi. Çevresel önlemler : Çevreye bırakılmamalıdır. Ürünün kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz. Maddenin nehire, göle veya lağıma karışması halinde gerekli mercilere başvurunuz. 6.3 Temizlik ve yayılmayı önlemeye dair yöntem ve malzemeler Temizleme yöntemleri : Katılaşmasına izin veriniz, mekanik taşıma ekipmanları kullanınız. Uygun bir atık kabı içine küreyiniz. Büyük erimiş kitleler: Dökülenleri, yanıcı olmayan emici maddelerle( kum, toprak, diatome toprak veya 'vermisülit' le) toplayıp, yerel/ulusal Sayfa 5 nin 55

6 6.4 Diğer bölümlere referans Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız. Atık tedbirleri 13. bölüme bakınız. kurallara uygun olarak atık kaplarına koyunuz.(bakınız bölüm 13). İyice temizleyiniz. Elleçleme ve depolama 7.1 Güvenli elleçleme için önlemler Güvenli elleçleme önerileri : Yalnızca lokal dışarı atımlı havalandırması (ya da diğer uygun dışarı atımlı havalandırma) olan yerlerde kullanınız. Buhar veya buhar bulutunu solumayınız. Deri, göz ve giysilere dokunmayınız. Son derece dikkatli kullanınız. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Yangın ve patlamaya karşı korunma önerileri : Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin. - Sigara içmeyin. 7.2 Güvenli saklama koşulları ve var ise uyumsuzluklar Depolama alanı ve kaplarında aranan nitelikler Depolama koşullarıyla ilgili ilave bilgiler Genel depolama için öneriler Alman depolama sınıfı : Kabı iyice kapalı halde ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edin. Güneş ışığından koruyunuz. Taşıyıcılar için uygun malzemeler: Paslanmaz çelik Kaplar için uygun olmayan malzemeler: Alüminyum Kurşun Bakır Bakır alaşımları Çinko Kaplanmamış çelik Bir çok plastik malzemeye, lastiğe ve kaplamalara etki edebilir. : Kilit altında ya da yalnızca vasıflı veya yetkili kişilerin girebileceği yerlerde saklayınız. Statik elektrik boşalımlarına karşı önlem alın. Statik elektriğin boşalması nedeniyle oluşabilecek gaz tutuşmasını önlemek için tüm metal aksamlar topraklanmalıdır. Göze su fışkırtma sistemleri ve güvenlik duşlarının çalışma yerine yakın olmasını sağlayınız. : Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Uyumlu olmayan maddelerden uzak tutun. Bakınız bölüm 10. : 6.1A Zehirli yanabilen maddeler Sayfa 6 nin 55

7 Diğer veriler : Önerilen saklama sıcaklığı C (katı) C (sıvı) 7.3 Özel son kullanım(lar) : Sanayi ve profesyonel kullanıma ayrılmıştır. 8. Maruziyet kontrolleri/kişisel koruma 8.1 Kontrol parametreleri Bileşenleri CAS-No. Değer fenol TWA (8 Saat) Kontrol parametreleri 2 ppm 8 mg/m3 Düzeltme Esaslar TR OEL Ek bilgi : Deri: 'Deri' işareti, vücuda önemli miktarda deri yoluyla geçebileceğini gösterir. STEL (15 Dak.) 4 ppm 16 mg/m TR OEL Ek bilgi : Deri: 'Deri' işareti, vücuda önemli miktarda deri yoluyla geçebileceğini gösterir. DNEL : Son kullanma tarihi: Çalışanlar Maruz kalma yolları: Solunması halinde : Olası sağlık etkileri: Uzun süreli, Sistemik Değer: 8 mg/m3 : Olası sağlık etkileri: Akut - lokal etkiler Değer: 16 mg/m3 : Son kullanma tarihi: Çalışanlar Maruz kalma yolları: Cilt ile temas Olası sağlık etkileri: Uzun süreli, Sistemik Değer: 1,23 mg/kg bw/d PNEC : Tatlı su Değer: 0,0077 mg/l : Deniz suyu Değer: 0,00077 mg/l Sayfa 7 nin 55

8 : Tatlı su sedimenti Değer: 0,0915 mg/kg dwt : Deniz sedimenti Değer: 0,00915 mg/kg dwt : Toprak Değer: 0,136 mg/kg dwt : Aralıklı kullanım/açığa çıkma Değer: 0,031 mg/l : Pis su arıtma tesisi Değer: 2,1 mg/l 8.2 Maruziyet kontrolleri Mühendislik önlemleri Kapalı sistemler, özel tesisler ve uygun genel / yerel emmeli havalandırma gibi önlemleri kullanarak maruziyeti en aza indirin. Riskleri yönetmek için güvenli çalışma sistemleri veya eşdeğer düzenlemelerin mevcut olmasını sağlayın. Tüm denetim önlemlerini düzenli olarak kontrol edin, test edin ve bakımını gerçekleştirin. Kişisel koruyucu ekipmanlar Solunum sisteminin korunması Ellerin korunması : Yetersiz havalandırma şartlarında uygun solunum cihazı takın. Buhar/parçacık filtreli maske (EN 141). ABEK-P3-filtresi : EN 374'e uygun koruma eldivenleri. : kalın PVC delinme süresi: > 480 min : Neopren delinme süresi: 140 min : polivinilklorür (PVC) delinme süresi: 75 min : Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz. Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız. Gözlerin korunması Deri ve vücudun korunması : Koruma gözlüğü (DIN EN 58211) ve gerekiyorsa yüz peçesi takın. : Uygun koruyucu giysi giyin. EN 'ye uygun emniyet ayakkabıları. Olası bir sıçrama durumunda: Sayfa 8 nin 55

9 Kimyasallara karşı koruyucu komple tulum Hijyen önlemleri Koruyucu tedbirler : Göz ve cilt ile temasından sakının. Bu maddenin bulaşmış olduğu tüm giysiler derhal çıkarılmalıdır. Kullanım esnasında herhangi bir şey içmeyin, yemeyin ya da sigara içmeyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Dökülenleri derhal temizleyiniz ve atıkları güvenli şekilde bertaraf ediniz. Ürünü elleçlemeden hemen sonra ve çalışmaya ara vermeden önce ellerinizi yıkayınız. Deriyi temizledikten sonra yüksek oranda yağ içeren krem kullanınız. : Maruziyetten sakının, kullanmadan önce özel kullanma talimatını elde edin. Göze su fışkırtma sistemleri ve güvenlik duşlarının çalışma yerine yakın olmasını sağlayınız. Maruziyetleri en aza indirmek için operatörlere özel faaliyet eğitimi verin. Riske dayalı sağlık gözetimi ihtiyacını değerlendirin. Düzeltici işlemleri belirleyin ve uygulayın. Çevresel maruziyet kontrolleri Genel öneri : Çevreye bırakılmamalıdır. Ürünün kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz. Maddenin nehire, göle veya lağıma karışması halinde gerekli mercilere başvurunuz. 9. Fiziksel ve kimyasal özellikler 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi Görünüş Renk Koku Koku Eşiği : katı katı, < 40,9 C sıvı, > 40,9 C : renksiz (sıvı), beyaz (katı) : Havaya ve ışığa maruz kaldığında oluşan renk değişimi:, pembe, kırmızı : keskin kokulu : 0,006-6 ppm ph : 4-5, Konsantrasyon: 10,00 g/l, 20 C Erime noktası : 40,9 C Kaynama noktası : 181,9 C, hpa Sayfa 9 nin 55

10 Parlama noktası : 81 C, ISO 2719 Alt patlama limiti Üst patlama limiti : 1,3 %(V) : 9,0 %(V) Buhar basıncı : 0,2 hpa, 20 C Nispi buhar yoğunluğu 3 hpa, 50 C : 3,2, 20 C, (Hava=1.0) Yoğunluk : 1,07 g/cm³, 20 C Su içinde çözünürlüğü : 84 g/l, 20 C Diğer çözücüler içindeki çözünürlülüğü Dağılım katsayısı ( n- oktanol/su) Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı 1,13 g/cm³, 25 C, DIN g/l, 25 C 68 C, tamamen karışabilir : Çözgen: Yağ çözünürlüğü, Birçok organik esaslı çözücüde çözünebilir. : log Pow: 1,47, 30 C : tutuşmaz Tutuşma sıcaklığı : 595 C, DIN Akışkanlık (viskozite, dinamik) Patlayıcılık özellikleri Oksitleyici özellikler : 3,437 mpa.s, 50 C : Patlayıcı değildir : Sigara oksitleyici 9.2 Diğer bilgiler Molekül ağırlığı : 94,11 g/mol 10. Kararlılık ve tepkime 10.1 Reaktivite Normal kullanım şartları altında, tehlikeli bir reaksiyon sözkonusu değildir Kimyasal stabilite Bir çok plastik malzemeye, lastiğe ve kaplamalara etki edebilir. higroskopik 10.3 Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı Tehlikeli reaksiyonlar 10.4 Kaçınılması gereken durumlar : Normal kullanım şartları altında, tehlikeli bir reaksiyon sözkonusu değildir. Kaçınılması gereken durumlar : Havaya maruz bırakma. Güneş ışıgına maruz bırakma. Isıdan ve tutuşmaya yol açabilecek herşeyden uzak tutunuz. Belirtildiği şekilde kullanıldığında bozunma olmaz. Sayfa 10 nin 55

11 10.5 Uymayan malzemeler Kaçınılması gereken malzemeler : Oksitleyici maddeler Aldehitler İzosiyanatlar Nitritler Nitrür Friedel-Crafts Katalizörler Metaller Buharlar hava ile patlayıcı karışımlar oluşturabilir Tehlikeli bozunma/ayrışma ürünleri Tehlikeli bozunma/ayrışma ürünleri : Isıtma veya yangın zehirli ve korozif gazların çıkışına neden olabilir. Yangın durumunda: Karbon monoksit Karbon dioksit (CO2) 11. Toksikoloji bilgisi 11.1 Toksikolojik etkileri hakkında bilgi Ürün Akut oral toksisite : LD50: 340 mg/kg, Sıçan, OECD Test Talimatı 401 Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi : LDLo: 140 mg/kg, İnsanlar : LC50: > 900 mg/m3, 8 h, Sıçan, Mukus membranını tahriş eder, Solunum darlığı, Solunum bozuklukları, Toksik., Uzun süreli maruziyette sağlığa ciddi hasar tehlikesi. Akut dermal toksisite : LD50: 660 mg/kg, Sıçan, OECD Test Talimatı 402 Deri korozyonu/iritasyon : Yanıklara neden olur., maruziyet tüm vücut dokularında aşırı bir korozif etki yaratır., Tedavisi mümkün olmayan etki olası riski. Ciddi göz hasarı/tahrişi : Tavşan, Sonuç: Aşındırıcı, OECD Test Talimatı 405, 72 h, Gözlerde giderilmesi mümkün olmayan ciddi etkiler yaratabilir. Solunum veya deri hassasiyeti Eşey hücre mutajenitesi : Laboratuvar hayvanlarında duyarlılığa neden olmadı. İn vitro genotoksisite : Ames testi, Sonuç: negatif, OECD Test Talimatı 471 İn vivo genotoksisite Değerlendirme : İn vitro kromozal aberasyon testi, Sonuç: pozitif : in vitro deney, Sonuç: pozitif, Mütajenlik (mikroçekirdek testi) : Memeli hücreler üzerinde in vitro gen mütasyon çalışması, Sonuç: pozitif, OECD Yönergesi 476 : in vivo deney, Mütajenlik (mikroçekirdek testi), Sonuç: pozitif zayıf : İn vitro testler mütajen etkiler göstermiştir, Genetik etkilere neden olmasından şüphelenilmektedir. Sayfa 11 nin 55

12 Kanserojenite Kısırlaştırıcı etkisi olma durumu : Hayvanlar üzerinde yapılan testler herhangi bir kanserojen etki göstermemiştir., IARC: (Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı), Grup 2B: İnsanlara kanserojenliği açısından sınıflandırılamaz : Bilinen bir etki yoktur. Spesifik hedef organ sistemik zehirliliği (tekrarlanan maruz kalma) Ek bilgi : Sıçan, Oral, NOAEL: 300 mg/kg, bw/d, Sistemik etkiler, Subkronik zehirlilik : Tavşan, Dermal, NOAEL: 130 mg/kg, bw/d, Sistemik etkiler, Subakut zehirlilik : Maymun, Solunması halinde, NOAEC, 20 mg/m3, Sistemik etkiler, Subkronik zehirlilik : Uzun süreli maruz kalma kronik etkilere sebeb olabilir:, sinir sisteminin bozulması,, karaciğer ve böbrek hasarı., Tekrarlanan cilt teması:, deri yangısı, dermatit,, pigmentasyon bozukluğu. : Semptomlar geç gözlenebilir. 12. Ekoloji bilgisi 12.1 Zehirlilik Ürün Balıklar üzerinde toksisite Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlara zehirliliği Su yosunları (algler) üzerinde toksisite : Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için zehirlidir. : LC50: 8,9 mg/l, 96 h, Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı alabalığı) : EC50: 3,1 mg/l, 48 h, Ceriodaphnia Dubia (su piresi) : EC50: 61,1 mg/l, 96 h, Pseudokirchneriella subcapitata (yeşil yosun) : EC50: 76 mg/l, 72 h, Entomoneis cf punctulata (diyatome) : EC50: 61,82 mg/l, 7 d, Lemna minor (su mercimeği) Bakteriler üzerinde toksisite Balıklar üzerinde toksisite (Kronik zehirlenme) Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlara zehirliliği (Kronik zehirlenme) : IC50: 21 mg/l, 24 h, Nitrosomonas sp : NOEC: 0,077 mg/l, 60 d, Cirrhina mrigala : EC10: 0,46 mg/l, 16 d, Daphnia magna (Defne) Sayfa 12 nin 55

13 12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik Ürün Biyolojik bozunma : 62 %, Sonuç: Kendiliğinden doğada kolaylıkla çözünebilir., aktif çamur, OECD Test Klavuzu 301C : 80,1 %, Sonuç: Kendiliğinden doğada kolaylıkla çözünebilir., oksijensiz ( anaerobik ), aktif çamur, ECETOC method : %, Sonuç: Kendiliğinden doğada kolaylıkla çözünebilir., Su : Abiyotik bozunma: Fotokimyasal parçalanmaya, OH radikalleri ve ozon ile tepkimeye girmeye müsaittir. Tahmin edilen atmosferik yarı-ömür: 14h : Su Hidroliz: beklenmez 12.3 Biyobirikim potansiyeli Ürün Biyoakümülasyon : Danio rerio (zebra balığı), Biyokonsantrasyon faktörü (BCF): 17,5, Eliminasyon: evet, OECD Test Klavuzu 305E, Biyoakümülasyon beklenmemektedir Topraktaki hareketliliği Ürün Hareketlilik (Mobilite) : Hava, 1% : Su, 98.5%, Bu ürün yavaşça buharlaşır., Ürün suda çözünür. : Toprak, 0.5%, Çok hareketlilik 12.5 PBT ve vpvb değerlendirme sonuçları Ürün Değerlendirme : Bu madde; kalıcı, biyobirikimli veya zehirli olarak kabul edilmemektedir (PBT)., Bu madde; çok kalıcı, ve çok biyobirikimli olarak kabul edilmemektedir (vpvb) Diğer ters etkiler Ürün Kimyasal Oksijen İhtiyacı (COD) Ekolojiyle ilgili ek bilgiler : mg/g : Çevreye bırakılmamalıdır., Ürünün kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz. 13. Bertaraf etme bilgileri 13.1 Atık arıtma yöntemleri Ürün : Tehlikeli atıkları yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak atınız. Yakma veya imha etme yerine tekrar kazanımı tercih edilir. Sayfa 13 nin 55

14 Avrupa Atık Kodu: (Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (Temel Organik Kimyasal)) Kontamine ambalaj : Tehlikeli atıkları yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak atınız. Kirlenmemişse (kontaminasyon yoksa) tekrar kullanın veya geri dönüştürün. 14. Taşımacılık bilgisi 14.1 UN numarası ADR : 2312 IMDG : Uygun yükleme ismi ADR IMDG : FENOL, ERİMİŞ : PHENOL, MOLTEN 14.3 Nakliyat tehlike sınıfı ADR : 6.1 IMDG : Ambalaj grubu ADR Ambalaj grubu : II Risk No. : 60 Etiketler : 6.1 Tünel kısıtlama kodu : D/E IMDG Ambalaj grubu : II EmS Numara : F-A, S-A 14.5 Çevreye olan tehlikeleri ADR Çevre için zararlı IMDG Deniz kirletici : evet : evet 14.6 Kullanıcı için özel önlemler Diğer UN numarası: 1671 (FENOL, KATI) 14.7 MARPOL 73/78'in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı Gönderme tipi : 2 Kirlilik kategorisi : Y Sayfa 14 nin 55

15 15. Mevzuat Bilgisi 15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar Kaza tehlikelerini içeren ana kanunlar : Seveso II - Tehlikeli madde ihtiva eden büyük kaza tehlikelerini kontrol hakkındaki Konsey Yönergesi 96/82/AB'yi değiştiren 2003/105/EC Yönergesi : Toksik Kategori: 2 Miktar 1: 50 kg Miktar 2: 200 kg Diğer kurallar : İş yerindeki kimyasalların risklerinden çalışanların sağlık ve gövenliğinin korunmasıyla ilgili 98/24/EC direktifini dikkate alınız. İşte çalışan genç kişilerin korunmasıyla ilgili 94/33/EC direktifini dikkate alınız. İşte çalışan hamile kişilerin güvenliği ve sağlığıyla ilgili 92/85/EEC direktifini dikkate alınız Kimyasal Risk Değerlendirmesi Bu madde için Kimyasal Güvenlik Değerledirmesi yapılmıştır. 16. Diğer bilgiler 2. ve 3. bölüm altındaki R-İbarelerinin tam metni R23/24/25 Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda toksiktir. R34 Yanıklara neden olur. R48/20/21/22 Zararlı: Uzun süreli solunması, cilt ile teması ve yutulması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi. R68 Tedavisi mümkün olmayan etki olası riski. 2 ve 3.bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni H301 H311 H314 H331 H341 H373 H411 Ek bilgi Eğitim tavsiyesi Yutulması halinde toksiktir. Cilt ile temasında toksiktir. Ciddi derecede deri yanıkları ve göz hasarına neden olur. Solunması zehirler. Genetik etkilere neden olmasından şüphelenilmektedir. Organlarda, uzun süre veya tekrarlanan şekilde maruz kalınarak hasara neden olabilir. Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için zehirlidir. : İşletmeciler için uygun bilgi, talimat ve eğitim sağlayınız., Tehlikeli malların taşınmasında görev alan tüm çalışanların düzenli eğitimleri (ADR Bölüm 1.3'e göre). Diğer bilgiler : (EC) No 1907/2006, Ek II yönergesi ve revizyonlarına göre düzenlenmiştir. Sayfa 15 nin 55

16 Son versiyonden sonra yapılar değişiklikler yeni versiyonda farklı yazım şekli kullanılarak belirtilecektir. Bu versiyon bundan önce yayınlanan tüm versiyonları geçersiz kılar. Tanzim eden : Borealis, Group Product Stewardship / Maarit Vakkala Bilgi formunu oluşturmak için kullanılan anahtar bilgi kaynakları : REACH Registration Dossier Phenol. P&D-REACH Consortium, 2013 International Chemical Safety Card, Phenol, October 2001 ( IPCS Environmental Health Criteria 161, WHO, 1994 ( Environment Guide 71; Environmental properties of chemicals, Finnish Environment Institute, Helsinki 2000 Feragat Bilgimiz dâhilinde burada yer alan bilgiler, yayın tarihi itibarıyla doğru ve güvenilirdir. Bununla birlikte, bu bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliğiyle ilgili olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Borealis, burada yer alan açıklamanın dışında herhangi bir garantide bulunmaz. Burada yer alan hiçbir şey ticari elverişlilik veya belirli bir amaca uygunluk için garanti içermemektedir. Ürünlerin, müşterinin özel amaçlarına uygun olup olmadığını belirlemek için incelenmesi ve test edilmesi müşterinin sorumluluğudur. Ürünlerimizin uygun, güvenli ve yasal kullanımı, işlenmesi ve işlemlere tabi tutulması müşterinin sorumluluğudur. Borealis ürünlerinin diğer ürünlerle birlikte kullanılmasıyla ilgili hiçbir sorumluluk kabul edilmez. Burada yer alan bilgiler özellikle, ürünlerimizin üçüncü taraflara ait diğer materyallerle birlikte kullanılmadığı durumlarla ilgilidir. Sayfa 16 nin 55

17 Tanımlanmış kullanımları: Kullanımı: Sanayi kullanımı Temel Kullanıcı Grupları İşlem kategorileri Çevreye dağılım kategorisi Atktivite : SU3: Sanayi kullanımları: Sanayi alanlarda maddelerin olduğu şekilde veya karışım içinde kullanımları : PROC1: Kapalı sitemlerde kullanım, maruziyet olasılığı olmadan PROC2: Maruziyeti ara sıra kontrol ederek kapalı ve devamlı işlemlerde kullanım PROC3: Kapalı yığın işlemlerde (sentez veya formülasyon) kullanım PROC4: Kapalı yığın veya maruziyetin olabileceği diğer işlemlerde (sentez) kullanım PROC5: Preparatlar ve malların formülasyonu için yığın işlemlerindeki karıştırma veya harmanlamalarda (çoklu etap ve/veya kaydadeğer temas) PROC6: Kalenderden geçirme işleri PROC7: Sınai spreyleme PROC8a: Tahsis edilmemiş tesislerde madde veya karışımın (yüklenmesi/boşaltılması) küçük kaplardan/kaplara/büyük kaplardan/kaplara aktarılması PROC 8b: Tahsis edilmiş tesislerde madde veya karışımın (yüklenmesi/boşaltılması) küçük kaplardan/kaplara/büyük kaplardan/kaplara aktarılması PROC9: Madde veya preparatın ufak kaplara aktarılması (tahsis edilmiş dolum hattı, tartım dahil) geniş kaplar PROC10: Rulo veya fırça uygulamaları PROC13: Parçaların batırma ve dökme yoluyla bakımı PROC14: Tabletleme, kompresleme, ekstrüzyon, pelletleme ile üretilen preparatlar veya parçalar PROC15: Laboratuar reaktifi olarak kullanımı : ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d: Maddelerin imalatı, Preparatların formülasyonu, Malzemelerin formülasyonu, İşlemlerde ve malın bir parçası olmayan ürünlerde yardımcı maddelerinin sanayide kullanımı, Matris içi veya üstünde enklüzyonla sonuçlanan sınai kullanım, Başka bir maddenin üretimiyle sonuçlanan sanayide kullanımı (ara maddelerin kullanımı), Reaktif yardımcı maddelerin sınai kullanımı, Termoplastiklerin üretiminde monomerlerin sanayi kullanımı, Reçine, kauçuk, polimerlerin yapımında polimerizasyon işlemleri için işlem düzenleyicilerinin sanayi kullanımı : Üretim, Işleme, Dağıtım, Laboratuar kullanımı, Kaplamalarda kullanılır, Bağlayıcı madde ve ayırıcı madde olarak kullanılır, Lastik üretimi ve işlenmesinde kullanılır, Polimer üretiminde kullanılır, Polimer işlenmesinde kullanılır, lü reçine işlemesi (fenolik reçinelerin temel kullanımları) Kullanımı: Profesyonel kullanımı Sayfa 17 nin 55

18 Temel Kullanıcı Grupları İşlem kategorileri Çevreye dağılım kategorisi Atktivite : SU22: Profesyonel kullanımları: Kamusal (idare, eğitim, eğlence, hizmet, esnaf) : PROC1: Kapalı sitemlerde kullanım, maruziyet olasılığı olmadan PROC2: Maruziyeti ara sıra kontrol ederek kapalı ve devamlı işlemlerde kullanım PROC3: Kapalı yığın işlemlerde (sentez veya formülasyon) kullanım PROC4: Kapalı yığın veya maruziyetin olabileceği diğer işlemlerde (sentez) kullanım PROC5: Preparatlar ve malların formülasyonu için yığın işlemlerindeki karıştırma veya harmanlamalarda (çoklu etap ve/veya kaydadeğer temas) PROC6: Kalenderden geçirme işleri PROC8a: Tahsis edilmemiş tesislerde madde veya karışımın (yüklenmesi/boşaltılması) küçük kaplardan/kaplara/büyük kaplardan/kaplara aktarılması PROC 8b: Tahsis edilmiş tesislerde madde veya karışımın (yüklenmesi/boşaltılması) küçük kaplardan/kaplara/büyük kaplardan/kaplara aktarılması PROC9: Madde veya preparatın ufak kaplara aktarılması (tahsis edilmiş dolum hattı, tartım dahil) geniş kaplar PROC10: Rulo veya fırça uygulamaları PROC11: Sınai olmayan spreyleme PROC13: Parçaların batırma ve dökme yoluyla bakımı PROC14: Tabletleme, kompresleme, ekstrüzyon, pelletleme ile üretilen preparatlar veya parçalar PROC15: Laboratuar reaktifi olarak kullanımı : ERC2, ERC4, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f: Preparatların formülasyonu, İşlemlerde ve malın bir parçası olmayan ürünlerde yardımcı maddelerinin sanayide kullanımı, Reaktif yardımcı maddelerin sınai kullanımı, Termoplastiklerin üretiminde monomerlerin sanayi kullanımı, Reçine, kauçuk, polimerlerin yapımında polimerizasyon işlemleri için işlem düzenleyicilerinin sanayi kullanımı, Açık sistemlerde işlem yardımcı maddelerin kapalı alanda yaygın kullanımı, Açık sistemlerde reaktif maddelerin kapalı alanda yaygın kullanımı, Matris içi veya üstünde enklüzyonla sonuçlanan kapalı alanda yaygın kullanımı, Açık sistemlerde işlem yardımcı maddelerin açık alanda yaygın kullanımı, Açık sistemlerde reaktif maddelerin açık alanda yaygın kullanımı, Matriks içine veya üstüne dahil olmayla sonuçlanan geniş yaygın dış mekan kullanımı : Laboratuar kullanımı, Kaplamalarda kullanılır, Bağlayıcı madde ve ayırıcı madde olarak kullanılır, Polimer üretiminde kullanılır, Polimer işlenmesinde kullanılır, lü reçine işlemesi (fenolik reçinelerin temel kullanımları) Sayfa 18 nin 55

19 1. Maruziyet senaryosu kısa başlığı: Sanayi kullanımı Temel Kullanıcı Grupları İşlem kategorileri Çevreye dağılım kategorisi Atktivite : SU3: Sanayi kullanımları: Sanayi alanlarda maddelerin olduğu şekilde veya karışım içinde kullanımları : PROC1: Kapalı sitemlerde kullanım, maruziyet olasılığı olmadan PROC2: Maruziyeti ara sıra kontrol ederek kapalı ve devamlı işlemlerde kullanım PROC3: Kapalı yığın işlemlerde (sentez veya formülasyon) kullanım PROC4: Kapalı yığın veya maruziyetin olabileceği diğer işlemlerde (sentez) kullanım PROC5: Preparatlar ve malların formülasyonu için yığın işlemlerindeki karıştırma veya harmanlamalarda (çoklu etap ve/veya kaydadeğer temas) PROC6: Kalenderden geçirme işleri PROC7: Sınai spreyleme PROC8a: Tahsis edilmemiş tesislerde madde veya karışımın (yüklenmesi/boşaltılması) küçük kaplardan/kaplara/büyük kaplardan/kaplara aktarılması PROC 8b: Tahsis edilmiş tesislerde madde veya karışımın (yüklenmesi/boşaltılması) küçük kaplardan/kaplara/büyük kaplardan/kaplara aktarılması PROC9: Madde veya preparatın ufak kaplara aktarılması (tahsis edilmiş dolum hattı, tartım dahil) geniş kaplar PROC10: Rulo veya fırça uygulamaları PROC13: Parçaların batırma ve dökme yoluyla bakımı PROC14: Tabletleme, kompresleme, ekstrüzyon, pelletleme ile üretilen preparatlar veya parçalar PROC15: Laboratuar reaktifi olarak kullanımı : ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d: Maddelerin imalatı, Preparatların formülasyonu, Malzemelerin formülasyonu, İşlemlerde ve malın bir parçası olmayan ürünlerde yardımcı maddelerinin sanayide kullanımı, Matris içi veya üstünde enklüzyonla sonuçlanan sınai kullanım, Başka bir maddenin üretimiyle sonuçlanan sanayide kullanımı (ara maddelerin kullanımı), Reaktif yardımcı maddelerin sınai kullanımı, Termoplastiklerin üretiminde monomerlerin sanayi kullanımı, Reçine, kauçuk, polimerlerin yapımında polimerizasyon işlemleri için işlem düzenleyicilerinin sanayi kullanımı : Üretim, Işleme, Dağıtım, Laboratuar kullanımı, Kaplamalarda kullanılır, Bağlayıcı madde ve ayırıcı madde olarak kullanılır, Lastik üretimi ve işlenmesinde kullanılır, Polimer üretiminde kullanılır, Polimer işlenmesinde kullanılır, lü reçine işlemesi (fenolik reçinelerin temel kullanımları) 2.1 Şu madde(ler) için çevresel maruziyeti kontrol eden yardımcı senaryo: ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d: Maddelerin imalatı, Sayfa 19 nin 55

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: EC No.: 7440-44-0 231-153-3 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı

Detaylı

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 25.08.2015 25.08.2015 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 11.04.2016 11.04.2016 Versiyon

Detaylı

TK.201772. Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı.

TK.201772. Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 29.06.2015 29.06.2015 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 1.2. Madde/Müstahzarın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Versiyon 12.1 Revize Edildiği Tarih 16.01.2013 Basım Tarihi 05.03.2013 : 01-2119471330-49-0006, 01-2119471330-49-XXXX

Versiyon 12.1 Revize Edildiği Tarih 16.01.2013 Basım Tarihi 05.03.2013 : 01-2119471330-49-0006, 01-2119471330-49-XXXX 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1 Ürün adı Ticari ismi Kayıt numarası Madde adı : Acetone : 01-2119471330-49-0006, 01-2119471330-49-XXXX : Madde no. : 200-662-2 1.2 Madde veya

Detaylı

Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 25.08.2015 25.08.2015 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ Basım tarihi: 07.05.2012 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Kimyasal maddenin/karışım ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün adı Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 24.03.2016 24.03.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 23.03.2016 23.03.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması : EC No.: 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU W 443 BEYAZ

GÜVENLİK BİLGİ FORMU W 443 BEYAZ Versiyon : 1.1 Revizyon Tarihi : 01.11.2016 BÖLÜM 1 : Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Ürün Tanıtımı Ürün Adı Sayfa : 1/5 1.2. Maddenin veya Karışımın Tanımlanan Kullanma Biçimleri

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 24.03.2016 24.03.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Basım tarihi: 21.12.2012 Ürün kodu: 2352449 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

Kaçıncı Düzenleme Olduğu 3 Yeni düzenleme tarihi 21.07.2015 Basım Tarihi 14.08.2015

Kaçıncı Düzenleme Olduğu 3 Yeni düzenleme tarihi 21.07.2015 Basım Tarihi 14.08.2015 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde/Müstahzarın tanıtılması Ticari ismi : Eşanlamlıları : 2,4,6-triamino-1,3,5-triazin Kayıt numarası : 01-2119485947-16-0001, 01-2119485947-16-0002,

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 29.03.2016 29.03.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı. BÖLÜM 2: Tehlikelerin Tanıtımı. BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi

BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı. BÖLÜM 2: Tehlikelerin Tanıtımı. BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizleme maddesi. özel kullanım için. 1.3. Şirket/İş

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 24.03.2016 24.03.2016 Versiyon

Detaylı

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 06.09.2016 06.09.2016 Versiyon

Detaylı

Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 02.09.2016 02.09.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 24.03.2016 24.03.2016 Versiyon

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 07.09.2016 07.09.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Willstätterstr.

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 26.03.2016 26.03.2016 Versiyon

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. GIda ürünlerinin imalatı.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. GIda ürünlerinin imalatı. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 09.04.2016 09.04.2016 Versiyon

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 28.03.2016 28.03.2016 Versiyon

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 29.03.2016 29.03.2016 Versiyon

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 21.08.2015 21.08.2015 Versiyon

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 25.03.2016 25.03.2016 Versiyon

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 25.03.2016 25.03.2016 Versiyon

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 26.03.2016 26.03.2016 Versiyon

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 05.09.2016 05.09.2016 Versiyon

Detaylı

TK KALSİYUM KARBONAT. Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı.

TK KALSİYUM KARBONAT. Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 24.06.2015 24.06.2015 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Endüstriyel kullanım. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

Endüstriyel kullanım. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 06.09.2016 06.09.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 02.04.2016 02.04.2016 Versiyon

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 26.03.2016 26.03.2016 Versiyon

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 7 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal Sülfür 80 WP Suda ıslanabilir toz Formülasyon Tarkim Bitki

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı.

TK Endüstriyel kullanım. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 07.09.2016 07.09.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 09.04.2016 09.04.2016 Versiyon

Detaylı

: Deri için kimyasal. : Yalnızca endüstriyel kullanım içindir.

: Deri için kimyasal. : Yalnızca endüstriyel kullanım içindir. 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürün adı Ticari ismi : 1.2 Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Madde/Müstahzarın kullanımı

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 08.09.2016 08.09.2016 Versiyon

Detaylı

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 08.09.2016 08.09.2016 Versiyon

Detaylı

Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı.

Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 23.07.2015 23.07.2015 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 02.04.2016 02.04.2016 Versiyon

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı.

TK Endüstriyel kullanım. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 05.01.2016 05.01.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde/Karışım kimliği. Ürün numarası 29304

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde/Karışım kimliği. Ürün numarası 29304 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Ürün adı Ürün numarası 29304 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 16.03.2016 16.03.2016 Versiyon

Detaylı

Endüstriyel kullanım. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

Endüstriyel kullanım. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 24.07.2015 24.07.2015 Versiyon

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 26.03.2016 26.03.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Şehir:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Şehir:

Detaylı

TK ALUMİNYUM SÜLFAT. Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK ALUMİNYUM SÜLFAT. Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 02.09.2015 02.09.2015 Versiyon

Detaylı

TK KALSİYUM KLORÜR DİHİDRAT. Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK KALSİYUM KLORÜR DİHİDRAT. Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 28.03.2016 28.03.2016 Versiyon

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 7 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal Kimtoks Mollussisit, Kepek şeklinde toz Tarkim Bitki Koruma

Detaylı

: DEI FEINLEDERPFL. 75ML TR

: DEI FEINLEDERPFL. 75ML TR BÖLÜM 1: Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1 Ürün adı Ticari ismi : Tanımlama numarası : 64637 1.2 Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Ayırıcı madde. 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 25.08.2015 25.08.2015 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: EC No.: 7790-28-5 232-197-6 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Tarih: 11.11.2010 L/C No: 941AA00085 Ürün Adı: METADEX PELLET Aktif maddenin kimyasal adı (IUPAC): r-2,c-4, c-6, c-8-tetramethyl-1,3,5,7-tetroxocane

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 24.03.2016 24.03.2016 Versiyon

Detaylı

Endüstriyel kullanım. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

Endüstriyel kullanım. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 08.09.2016 08.09.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Willstätterstr.

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 05.09.2016 05.09.2016 Versiyon

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 05.09.2016 05.09.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: 505509 Ürün grubu: 1.2. Madde/Müstahzarın

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 23.07.2015 23.07.2015 Versiyon

Detaylı

: INNOMAT 10L D/PL/F/I/TR

: INNOMAT 10L D/PL/F/I/TR 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1 Ürün adı Ticari ismi : Tanımlama numarası : 61424 1.2 Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

: LONGLIFE HOSPITAL 10L D/PL/F/I/TR

: LONGLIFE HOSPITAL 10L D/PL/F/I/TR 1. Kimyasal maddenin/preparatın ve şirketin/üstlenenin kimlikleri 1.1 Ürün adı Ticari ismi : Tanımlama numarası : 61589 1.2 Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 05.09.2016 05.09.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Kısaltma: 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Elektrolit 1.3. Şirket/İş

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: 1005215; 1027657; 1005214; 1027655;

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 26.03.2016 26.03.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU LCK 480 LUMIStox Leuchtbakterientest/Luminescent Bacteria Sample cuvette, 1/3 Basım tarihi: 17.12.2012 Ürün kodu: LCK480-1 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS. ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS. ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS BÖLÜM 1 KİMYASAL ÜRÜN VE FİRMA TANIMI ÜRÜN KİMLİĞİ Krom 6+ Test Kiti ÜRÜN KODU: CB5125 ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri

Detaylı

: SOFTES GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: SOFTES GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10006 Kullanım Alanı : Evsel temizlik malzemesi, Çamaşır yumuşatıcısı Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres : 8780/22

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Basım tarihi: 13.09.2015 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın Schne kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Korozyon

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. Revizyon tarihi 23.07.2015 Basım tarihi 23.07.2015 Versiyon 1 BÖLÜM 1: Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün adı 1.2. Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP INOX Ürün Kodu

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP CRYSTAL Ürün

Detaylı

Endüstriyel kullanım. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

Endüstriyel kullanım. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 06.09.2016 06.09.2016 Versiyon

Detaylı

Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Fax ++49 +5664/9496-8444

Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Fax ++49 +5664/9496-8444 Sayfa 1/6 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Telefon ++49 +5664/9496-0 Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Fax ++49 +5664/9496-8444

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Basım tarihi: 18.12.2012 Ürün kodu: LCW917-1 Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı