ONAYLI TEDARİKÇİ KURULUŞLARI TALİMATI (SHT TEDARİK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ONAYLI TEDARİKÇİ KURULUŞLARI TALİMATI (SHT TEDARİK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: Amaç ONAYLI TEDARİKÇİ KURULUŞLARI TALİMATI (SHT TEDARİK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Talimatın amacı, sivil hava araçlarında kullanılacak yedek parçaların temini için gereken tedarik sisteminin kurulması ve gereken önlemlerin alınması konusundaki usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Talimat, sivil hava araçlarında kullanılacak yedek parçalara tedarik hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş kuruluşları ve bu kuruluşlarda görev yapan personeli kapsar. (2) Tüm sivil hava aracı işletmeleri ve sahipleri, onaylı bakım kuruluşu, hava aracı tasarım ve üretim kuruluşu bu kapsam dışındadır. Dayanak MADDE 3 - (1) Bu Talimat, 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 - (1) Bu Talimatta yer alan; a) ASA 100: Aviation Suppliers Association Quality System Standard - ASA-100 Standardını, b) EASA: Avrupa Havacılık Emniyet Ajansını, c) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü, ç) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü, aracı, d) Hava aracı: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü e) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonunu, f) Kuruluş: Bu Talimat kapsamında hava araçlarında kullanılacak yedek parçalara tedarik hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş tüzel organizasyonu, 1

2 g) Onaylı bakım kuruluşu: SHY veya EASA PART 145 kapsamında yetkilendirilmiş bakım kuruluşunu, ğ) SHY : 17/7/2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Onaylı Bakım Kuruluşları Yönetmeliğini, h) SHY-33A: 05/04/2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliği, ı) SHY M: 21/12/2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Yönetmeliğini, i) TKEK: Tedarikçi Kuruluş El Kitabını, j) Sivil hava aracı işletmeleri ve sahipleri: Genel Müdürlük tarafından verilen yetki kapsamında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişileri ve sivil hava aracı sahiplerini ifade eder. (2) Bu Talimatta yer almayan tanımlar için, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ile 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve ülkemizin üyesi bulunduğu Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu, ICAO ile EASA tarafından yayımlanan belgelerde belirtilen tanımlar esas alınır. Yetki belgesi zorunluluğu İKİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar MADDE 5 - (1) Bu Talimat kapsamında yetkilendirilmeyen kuruluş, sivil hava araçlarında kullanılacak yedek parçalara tedarik hizmeti veremez. (2) Bu Talimat hükümlerine göre yetkilendirilmiş olan kuruluşun sivil hava ulaşımına açık havaalanlarında bulunan işyerleri için SHY-33A Yönetmeliği kapsamında işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması zorunludur. (3) Bu Talimat hükümlerine göre kuruluşun yetkilendirilmiş olması, işyerinin faaliyeti ile ilgili özel mevzuatın zorunlu kıldığı diğer izin, ruhsat, tescil belgelerinin alınması gereğini ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İşyeri sahibi yapmakta olduğu iş ile ilgili mevzuata göre gerekli şartları hazırlama ve muhafaza etmekle sorumludur. (4) Onaylı Bakım kuruluşu, Tüm sivil hava aracı İşletmeleri ve Sahipleri, ve hava aracı tasarım ve üretim kuruluşu; yetkilerinin geçerliliğini koruduğu süre boyunca bu Talimat kapsamında yetkili kabul edilir. İlk başvuru MADDE 6 (1) Bu Talimat kapsamında ilk defa yetkilendirilmek için Genel Müdürlüğe başvuran kuruluştan aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir: 2

3 a) Başvuru yapacak kuruluş tarafından düzenlenmiş Ek-1 de bir örneği bulunan başvuru formu, b) Bu Talimatın 11inci maddesinde belirtilen sorumlu yönetici personelin isimleri, özgeçmişleri, lisans ve sertifika suretleri ile 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu nun 18 inci maddesinin 2 nci fıkrasında sayılan suçlardan mahkum edilmemiş olduklarına dair beyan dilekçeleri, başvuru tarihinden en fazla 3 ay önce alınmış adli sicil kayıtları ve sorumlu yönetici personel adına düzenlenerek sorumlu müdür ve yönetici personelin kendisi tarafından imzalanmış Ek-2 de bir örneği bulunan Form 4 leri, c) Kuruluşun yedek parça sağladığı kuruluş/kuruluşlarla yaptığı anlaşma örnekleri, ç) ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi. d) Kalite El kitabı. (2) Kuruluşun istenen bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak göndermesi ve gerekli nitelikleri taşıdığının Genel Müdürlük tarafından tespit edilmesi halinde başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde kuruluşun tesislerinde Genel Müdürlük tarafından denetleme yapılır. Denetleme MADDE 7 - (1) Genel Müdürlük, kuruluşun faaliyetlerini, yazışmalarını, kayıtlarını ve benzer iş ve işlemlerini bu Talimat ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara göre haberli veya habersiz olarak denetler. (2) Ayrıca, uluslararası kuruluşlar tarafından Genel Müdürlüğe yapılan denetimlerde bu uluslararası kuruluşların denetçileri de Kuruluşa yapılacak denetimde gözlemci olarak katılma hakkına sahiptir. (3) Uluslararası kuruluşlar tarafından kuruluşa yapılacak denetimlerde kuruluş; denetim tarihinden asgari 14 gün önce Genel Müdürlüğü yazılı olarak bilgilendirir. (4) Denetleme sonucunda varsa eksiklikler ile bunlara ilişkin görüş ve öneriler kuruluşa yazılı olarak en geç 10 iş günü içerisinde bildirilir. İlk yetkilendirme ve yetkinin uzatılması MADDE 8 (1) Yapılan denetlemeler sonucunda kuruluşun bu Talimatta istenen koşulları sağladığının Genel Müdürlük tarafından tespit edilmesi halinde, kuruluş adına hazırlanan ve Ek-3 te bir örneği bulunan hazırlanan yetki belgesi; ilk verilişte en fazla bir yıl için düzenlenir ve en fazla beş yıl süre ile yenilenir. (2) İlave olarak sorumlu yönetici personel adına düzenlenmiş Ek-2 de bir örneği bulunan Form-4 ve kuruluşa ait TKEK onaylanır. TKEK, bu onayın verilmesi için gereken çalışmanın ve işin kapsamını açıklar. TKEK asgari olarak; yönetim sistemini, kalite sistemini, malzeme yönetim sistemini, güvenlik tedbirlerini ve belgelendirme ve arşiv sistemini içerir. TKEK; ASA-100 dokümanı rehberliğinde hazırlanır. 3

4 (3) Kuruluşun yetki belgesinin geçerliliğinin sağlanması amacıyla denetlenerek bu Talimatta istenen koşulların sağlandığının tespit edilmesi halinde yetki belgesi en fazla beş yıl için uzatılır. (4) Yetkisi uzatılacak kuruluşun uzatma işlemleri yapılmadan önce kuruluşun sorumlu müdürü ve Genel Müdürlük tarafından uygun görülecek diğer personeli ile toplantı yapılır. Yetkinin geçerliliği MADDE 9 - (1) kuruluşa verilen yetkinin bu Talimattaki ilk veriliş şartlarına ait şartları devam ettirdiği, SHY-33A kapsamında tanzim edilmiş yetki belgesinin geçerlilik süresi dolmadığı ve verilen yetkinin iptal edilmediği veya askıya alınmadığı durumlarda ve; a) Kuruluşun bu Talimatta belirtilen denetçilere istedikleri her zaman denetim yapmalarına imkân vermesi, b) Genel Müdürlük ücret tarifesinde belirtilen ücretin ödenmesi şartıyla geçerlidir. Tesisler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kuruluşun Yapısı MADDE 10 - (1) Tesis ile ilgili aşağıdaki şartlar aranır: a) Depoların, depolanan malzemelerin bozulmasını, zarar görmesini veya ömürlerinin azalmasını önleyecek şekilde yedek parça üretici firmalarının tanımladığı depolama şartlarını sağlayacak nitelikte olması, b)tesisin her türlü planlı çalışmaya olanak vermesi, çevresel koşullar ve yapılan işlerden dolayı depoların ve malzemelerin kirlenmesini önlemek amacıyla uygun şekilde ayrılması, c) Tüm tesislerde yangına karşı gerekli önlemlerin alınması, ç) Kalite yönetimi, planlama ve teknik kayıtlar için uygun bir ofis yerleşiminin sağlanması, d) Toz ve buna benzer maddelerin asgari seviyede ve üretici firma tarafından belirlenen seviyede tutulması, e) Işıklandırmanın her türlü muayeneyi etkin olarak tamamlanmasını sağlayacak seviyede tutulması, f) Gürültünün muayene yapan personelin dikkatini dağıtmamasının sağlanması, eğer gürültü düzeyinin kontrol edilmesi mümkün olmuyor ise bu personele yüksek gürültüden dolayı dikkat dağılımını engelleyecek uygun kişisel donanımın sağlanması, g) Depolama tesis, kayıt ve etiketlerinin faal yedek parçaların, gayri faal yedek parçaların, malzemelerin, alet ve ekipmanların karışmalarını önleyecek nitelikte olması, 4

5 ğ) Depoların güvenli olması ve depolama birimlerine girişin yetkili personel ile sınırlandırılması. Organizasyon MADDE 11 - (1) Kuruluş, yetki belgesinde belirtilen gerekliliklerini karşılayabilmek amacıyla kendisinden istenebilecek bilgi ve belgeleri, en geç 72 saat içerisinde Genel Müdürlüğe sunabilecek imkânlara sahip bir organizasyon yapısı oluşturur. (2) Kuruluş; tedarik hizmetini bu Talimat gerekliliklerine uygun gerçekleştirmesini sağlamak üzere bir Sorumlu Yönetici, sorumlu yöneticiye bağlı bir Kalite Sistemi Yöneticisi, depolardan sorumlu birer yönetici görevlendirir. (3) Sorumlu yöneticinin; kuruluşun tüm faaliyetlerini ve aktivitelerini Genel Müdürlük tarafından gerekli kılınan standartları ve tanımlanan ilave şartları yerine getirmek üzere finanse edebilecek ve yürütecek, ayrıca kuruluşu tek başına temsil edecek yetkiye sahip olması ve müşteri tarafından istenen tüm faaliyetlerin bu Talimat şartlarına göre yapılmasını sağlaması ve bu Talimat ve SHY / Part 145 konularında temel bilgiye sahip olması gerekir. Sorumlu yönetici, emniyet ve kalite politikasını kurmaktan ve geliştirmekten sorumludur. (4) Depolardan sorumlu yöneticinin; sivil havacılık bakımı konusunda asgari üç yıllık tecrübeye, ATA Chapter 300, ESD (Electrostatic Discharge), Hidden Damage Inspection, DGR (Dangerous Goods Regulations), MSDS (Material Safety Data Sheet), İnsan Faktörleri ve Part-145 eğitimine sahip olması gerekir. (5) Depo personelinin, ATA Chapter 300, ESD (Electrostatic Discharge), Hidden Damage Inspection, DGR (Dangerous Goods Regulations), MSDS (Material Safety Data Sheet), İnsan Faktörleri ve Part-145 eğitimine sahip olması gerekir. (6) Kalite Sistem Yöneticisinin; kalite konusunda en az üç yıl tecrübeye, ATA Chapter 300, Part-145 ve Kalite Eğitimlerine sahip olması gerekir. (7) Kuruluşun; bu Talimat kapsamı dışında Genel Müdürlük tarafından tanzim edilmiş yetkisi ve kalite sistemi var ise; kalite sistemleri birleştirilir veya ayrı bir kalite sistemi oluşturulur. (8) Bu maddede belirtilen yönetici personel ile vekillerinin isimleri ile yetki ve sorumlulukları TKEK'de yer alır. Sorumlu yönetici personelin bulunmadığı durumlarda hizmetin devamı için TKEK'de vekâlet ile ilgili ayrıntılı düzenlemeler yapılır. Bu yöneticiler görev aldıkları konularda sorumlu müdür ile birlikte Genel Müdürlüğe karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. (9) Kuruluşun, parça ve malzemelerin kabulü, depolanması ve sevki ile ilgili prosedürler TKEK içeriğinde bulunmalıdır. (10) Kuruluş, ömürlü parça ve malzemelerin takip ve kontrolünü uygun şekilde yapabilecek bir sisteme sahip olmalıdır. 5

6 (11) Kuruluş; yedek parçaların müşterilere sevki esnasında, bu parça ve malzemeye ait orjinal sertifikalara ilave olarak kullandığı malzeme uygunluk ifadesi içeren bir gönderi dökümanı oluşturmalıdır. Bu ifade, ilgili parça ve malzemelerin aşırı ısı, stes ve çevre koşullarına maruz kalmadığını da içermelidir. Bu form, kalite sistemi içerisinde tanımlı olmalıdır. Kuruluşa ilişkin değişiklikler MADDE 12 - (1) Kuruluş; aşağıdaki hususlarda gerçekleşecek değişiklikleri Genel Müdürlüğün yetki belgesinin devamı veya değiştirilmesi yönünde karar vermesine imkân tanımak için bu değişiklikler gerçekleşmeden önce Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür: a) Kuruluşun resmi adı. b) Kuruluşun adresi. c) Sorumlu müdür. d) Yetkiyi etkileyebilecek tesis, personel, yönetici değişikliği. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler İdari yaptırımlar MADDE 13 (1) Bu Talimatta belirtilen kurallara uymayan kuruluşa ve ilgili personele 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu nun 143 üncü maddesine göre işlem yapılır. Teknik düzenlemeler BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler MADDE 14 (1) Bu Talimatta yer almayan ve istisnai özellik arz eden teknik konular ile bu Talimatta belirtilen konulara ilişkin açıklamalar, ICAO ve EASA tarafından bu konulara ilişkin olarak yapılan değişikliklere ilişkin esaslar, Genel Müdürlük tarafından düzenlenir. Yürürlük MADDE 15 (1) Bu Talimat yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 16 (1) Bu Talimat hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür. 6

7 EK 1 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Directorate General of Civil Aviation TEDARİK KURULUŞU BAŞVURU FORMU Application For Supplier Organisation Başvuru Application for: İlk Veriliş Initial grant Temdit Renewal Değişiklik Variation 1. Başvuru Sahibi :. Registered name of Applicant 2. İşletme Ruhsatı Referansı :. Company Registration / AOC reference number 3. Ticari İsmi (Farklı ise) :. Trading name (if different): 4. Adres :. Address 5. Telefon/ Fax/ E-Posta :. Telephone/ Fax/ 6. Başvuru Kapsamı Scope of Approval Relevant Tedarik Sağlanacak Hava Aracı Tipi Supply for Aircraft Type(s) 7. Sorumlu Yönetici İsmi :. Name of the Accountable Manager 8. Sorumlu Yönetici İmzası :. Signature of the Accountable Manager 9. Yer / Tarih :. Place / Date 7

8 ORGANİZASYON Yönetici personel Organisation Management Personnel Sorumlu Yönetici Accountable Manager Görevi Position İsmi Name Kalite Sistem Yöneticisi Quality Manager Faal Malzeme Yöneticisi Manager for Serviceable Supply Depot Gayrifaal Malzeme Yöneticisi Manager for Unserviceable Supply Depot Tedarik Kuruluşu El Kitabı (TKEK) Supply Organisation Exposition (SOE) Revizyon No Revision No. Onay Tarihi Approval Date :. :. T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Bosna Hersek Caddesi No:5 Emek ANKARA 8

9 EK-2 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Directorate General of Civil Aviation Yönetici personelin gerekliliklerinin detayları Details of Management Personnel requirements 1. Şirket Company : 2. Görevi Position : 3. İsim Name :. 4. Telefon/Faks/E-posta Phone/Fax/ 5. Göreviyle ilgili nitelikler Qualifications relevant to the position : Pozisyonuyla ilgili iş deneyimi Work experience relevant to the position :.... Kişisel Adresi İçeren Özgeçmiş See enclosed CV (incl. private address) Ek(ler) Attachment(s) : Başvuru sahibi İmzası Signature of Applicant : Tarih Date : Genel Müdür İmzası Signature of Accountable Manager :. Tarih Date : Tamamlandıktan sonra lütfen bu formu kapalı halde aşağıda yazılı adresi gönderiniz After completion, please send this form under confidential cover to : Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Bosna Hersek Cad. 90. Sok No: Emek ANKARA Sadece SHGM tarafından doldurulacaktır DGCA use only Başvuru sahibini kabul eden yetkili SHGM personeline ait isim ve imza : Name and Signature of authorised DGCA staff member accepting this person : İmza Signature :.. Tarih Date :.... İsim Name :.. Görevi Position :.. Form-4 1/1 9

10 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Directorate General of Civil Aviation EK-3 TEDARİK KURULUŞU YETKİ BELGESİ APPROVAL CERTIFICATE FOR SUPPLIER ORGANISATION Ref. Numarası: XX. TR.XXXX Bu Talimatta belirtilen şartlar çerçevesinde aşağıdaki kuruluş Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından sertifikalandırılmıştır. Pursuant to this Regulation in force and subject to the condition specified below, the Directorate General of Civil Aviation hereby certifies: [KURULUŞ İSMİ VE ADRESİ] Organisation Kuruluşun, aşağıda belirtilen listede yer alan havaaracı tiplerinin yedek parçalarına tedarik hizmeti sağlaması uygun görülmüştür. as a supplier organisation in compliance with SHY TEDARİK, approved to manage supply for aircraft parts listed in the below of approval. Tedarik Sağlanacak Hava Aracı Tip(ler)i Supply for Aircraft Type(s) Şartlar: (Conditions) 1. Bu onay Tedarikçi Kuruluş El Kitabı nın kuruluş faaliyet alanı bölümünde belirtilen işlemlerle sınırlıdır, (This approval is limited to that specified in the scope of approval section of the approved Supply Organisation Exposition,) 2. Bu onay Tedarikçi Kuruluş El Kitabı nda belirtilen prosedürlere uyumu gerektirir, (This approval requires compliance with the procedures specified in the approved Supply Organisation Exposition,) 3. Bu onay SHT-TEDARİK e uyum sağladığı sürece aşağıda belirtilen tarihe kadar geçerlidir, (This approval remains valid until the expiry date mentioned below whilst the approved supply organisation remains in compliance with SHT- TEDARİK,) 4. Yukarıdaki koşullara bağlı olarak, bu onay feshedilmediği, yenilenmediği ve askıya alınmadığı sürece aşağıda belirtilen tarihe kadar geçerlidir. (Subject to compliance with the foregoing conditions, this approval shall remain valid until specified date of expiry unless the approval has previously been surrendered, superseded, suspended or revoked.) İlk yayımlanma tarihi (Date of original issue) Düzenlenme tarihi (Date of Issue) Revizyon No (Revision No) Geçerlilik tarihi (Date of Expiry) :. :. : : SHGM Adına For the DGCA 10

Resmi Gazete Tarihi: 10.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26993

Resmi Gazete Tarihi: 10.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26993 Resmi Gazete Tarihi: 10.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26993 SİVİL HAVA ULAŞIMINA AÇIK HAVAALANLARINDA YER ALAN TERMİNALLER İLE SIHHİ İŞYERLERİ İÇİNİŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Detaylı

Havacılık İşletmeleri Güvenlik Yönetim Sistemi (SeMS) Talimatı (SHT-17.3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

Havacılık İşletmeleri Güvenlik Yönetim Sistemi (SeMS) Talimatı (SHT-17.3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Havacılık İşletmeleri Güvenlik Yönetim Sistemi (SeMS) Talimatı () BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı, Türkiye de faaliyet gösteren Sivil Havacılık

Detaylı

UÇAK TİP İNTİBAK EĞİTİMİ ORGANİZASYONU (TRTO) TALİMATI (SHT-1 B REV.2) (07/09/2012) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar

UÇAK TİP İNTİBAK EĞİTİMİ ORGANİZASYONU (TRTO) TALİMATI (SHT-1 B REV.2) (07/09/2012) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar Amaç UÇAK TİP İNTİBAK EĞİTİMİ ORGANİZASYONU (TRTO) TALİMATI (SHT-1 B REV.2) (07/09/2012) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar Madde 1- Bu talimatın amacı, tip intibak eğitimi gerektiren

Detaylı

YÖNETMELİK TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A)

YÖNETMELİK TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A) 16 Kasım 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28823 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

SHY-M KAPSAMINA GİRMEYEN HAVA ARAÇLARININ SÜREKLİ UÇUŞA ELVERİŞLİLİĞİ TALİMATI (SHT-MD) BİRİNCİ BÖLÜM

SHY-M KAPSAMINA GİRMEYEN HAVA ARAÇLARININ SÜREKLİ UÇUŞA ELVERİŞLİLİĞİ TALİMATI (SHT-MD) BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: SHY-M KAPSAMINA GİRMEYEN HAVA ARAÇLARININ SÜREKLİ UÇUŞA ELVERİŞLİLİĞİ TALİMATI (SHT-MD) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısıtlamalar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TEBLİĞ ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN

TEBLİĞ ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN 03.04.2011 T.C. Resmi Gazete 10 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27548 TEBLİĞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ

Detaylı

TASLAK İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİNİN TESCİL, OPERASYON, SEYRÜSEFER, BAKIM VE UÇUŞA ELVERİŞLİLİK USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-İHA)

TASLAK İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİNİN TESCİL, OPERASYON, SEYRÜSEFER, BAKIM VE UÇUŞA ELVERİŞLİLİK USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-İHA) TASLAK İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİNİN TESCİL, OPERASYON, SEYRÜSEFER, BAKIM VE UÇUŞA ELVERİŞLİLİK USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-İHA) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nden: SÜREKLİ UÇUŞA ELVERİŞLİLİK VE BAKIM SORUMLULUĞU TALİMATI (SHT-M)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nden: SÜREKLİ UÇUŞA ELVERİŞLİLİK VE BAKIM SORUMLULUĞU TALİMATI (SHT-M) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nden: SÜREKLİ UÇUŞA ELVERİŞLİLİK VE BAKIM SORUMLULUĞU TALİMATI (SHT-M) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Talimatın amacı, 20/12/2012

Detaylı

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: GENEL HAVACILIK YÖNETMELİĞİ (SHY-6B)

YÖNETMELİK. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: GENEL HAVACILIK YÖNETMELİĞİ (SHY-6B) 14 Mayıs 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28647 YÖNETMELİK Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: GENEL HAVACILIK YÖNETMELİĞİ (SHY-6B) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

Sirküler 2015 / 150 Konu : Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik

Sirküler 2015 / 150 Konu : Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Ankara, 25 Nisan 2015, Perşembe Sirküler 2015 / 150 Konu : Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Sayın Üyemiz; 25 Haziran 2015 Tarihli ve 29397 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

MOTORLU ÇOK HAFİF HAVA ARACI PİLOTU LİSANS TALİMATI (SHT-ÇHHA) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MOTORLU ÇOK HAFİF HAVA ARACI PİLOTU LİSANS TALİMATI (SHT-ÇHHA) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MOTORLU ÇOK HAFİF HAVA ARACI PİLOTU LİSANS TALİMATI (SHT-ÇHHA) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 - (1) Bu Talimatın amacı; motorlu çok hafif hava aracıyla operasyon yapan ticari, genel ve sportif

Detaylı

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK)

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 31.01.2013 tarihli 28545 sayılı düzenlemeli BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BALON PİLOTLUĞU LİSANSLANDIRMA TALİMATI (SHT-1E Rev.3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

BALON PİLOTLUĞU LİSANSLANDIRMA TALİMATI (SHT-1E Rev.3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar BALON PİLOTLUĞU LİSANSLANDIRMA TALİMATI (SHT-1E Rev.3) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı; ticari, genel ve sportif havacılık işletmelerindeki

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. XXX/2872E.445 R.Gazete No. 27757 R.G. Tarihi: 12.11.2010 Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI MEVCUT YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çevre görevlilerinin

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 12 20 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28713 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK 21 Kasım 13 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28828 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK (06.05.14 TARİH VE

Detaylı

YÖNETMELİK HAVA ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ (SHY-HUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK HAVA ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ (SHY-HUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28734 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK HAVA ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ (SHY-HUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

Uçucu Ekip Uçuş Görev ve Dinlenme Süreleri ile Uygulama Esasları Talimatı (SHT-6A.50 Rev. 06) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Uçucu Ekip Uçuş Görev ve Dinlenme Süreleri ile Uygulama Esasları Talimatı (SHT-6A.50 Rev. 06) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Uçucu Ekip Uçuş Görev ve Dinlenme Süreleri ile Uygulama Esasları Talimatı (SHT-6A.50 Rev. 06) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Amaç Madde 1-

Detaylı

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİM LERİNİN RİSK ESASLI YAPILM ASI AM ACIYLA FİRM ALARIN SINIFLANDIRILM ASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİM LERİNİN RİSK ESASLI YAPILM ASI AM ACIYLA FİRM ALARIN SINIFLANDIRILM ASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİM LERİNİN RİSK ESASLI YAPILM ASI AM ACIYLA FİRM ALARIN SINIFLANDIRILM ASINA İLİŞKİN

Detaylı