LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES"

Transkript

1 LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES Mehmet KARAHAN Ömür Hakan KUZU Fatih VAROL enol AH N nönü Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Selçuk Üniversitesi ÖZET letmeler aç s ndan tart mas z kabul edilen bir konu da çal anlar n önemidir. letmelerin yo un rekabet ortam nda hedeflerine ula abilmek için çal an performans n art rmaya yönelik önlemleri almalar gerekmektedir. ç mü teri memnuniyetini sa layan i letmelerin d mü teri memnuniyeti noktas nda da ba ar l oldu u görülmektedir. Bu noktadan hareketle çal mada; i letmelerdeki TKY ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi uygulamalar n n çal an performans üzerine etkilerinin ara t r lmas amaçlanm t r. Bu ba lamda Konya ilinde faaliyet gösteren ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi sahibi orta ölçekli i letmelerden iki tanesinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi uygulamalar n n çal an performans üzerine etkilerini ölçmeye yönelik geli tirilen anket i letmelerdeki çal anlar üzerinde uygulanm t r. Elde edilen veriler, ISO 9001 KYS uygulamalar n n genel anlamda çal an performans üzerinde olumlu bir etki gösterdi ini ortaya koymu tur. Bununla beraber i letmelerde uygulanan ISO 9001:2008 KYSde baz sorunlar oldu u görülmü tür. Söz konusu sorunlar n i tatmini, çal ma ortam ve motivasyon aç s ndan çal an performans na olumsuz yans d tespit edilmi tir. Anahtar Kelimeler: Çal an Performans, ISO 9001, TKY THE EVALUATION OF ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FACILITIES EFFECTS ON EMPLOYEE PERFORMANCE IN ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT ABSTRACT In terms of enterprises, it is obviously clear that importance of employees. In the intensive competition atmosphere enterprises must take action for increasing their employees performance to reach their goals. It is seen that enterprises which provides internal customer satisfaction also successful to the point of the foreign customer satisfaction. From this point of view it is intended to search about application of TQM and ISO 9001 Quality Management System on the effects of the employee's performance. In this context, enterprises which displays activity in the city of Konya and has certificate of Quality Management Service 9001 it is implemented that ISO 9001 Quality Management System applications effects on employee's performance of survey has applied on the employee's in two of the medium scaled enterprises. Datas which is gained by shows that, ISO 9001 QMS applications has a positive effect in general on the employee's performance. Nevertheless, ISO 9001:2008 QMS which is applied on the enterprises has several problems. The problems that are about job satisfaction, working atmosphere and motivation have negative reflection on the employee's performance. Keywords: Employee's Performance, ISO 9001, TQM 295

2 M. Karahan, Ö. H. Kuzu, F. Varol,. ahin 1. G R Küreselle me olgusuyla birlikte i letmelerin de i en rekabet ko ullar na uyum sa layabilmek ve rakiplerine kar üstünlük elde edebilmek için ileri üretim teknoloji modellerini kullanmalar kaç n lmaz olmaktad r. Üretim ve yönetim alanlar nda uygulanan ileri yönetim teknolojilerinden Toplam Kalite Yönetimi (TKY), insan merkeze alarak kat l mc ve mü teri odakl bir felsefe anlay içerisinde süreçlerin sürekli geli mesini ve iyile tirilmesini öngören bir sistemdir. Toplam Kalite Yönetiminin temel unsurlar, en temelde mü teri odakl l k, önce insan anlay, tam kat l m, sürekli iyile tirme (geli tirme), grup(tak m) çal mas, üst yönetimin liderli i olarak s ralanabilir. Burada süreç yönetiminin de ele al nmas gerekti i unutulmamal d r. Nitekim süreç yönetimi, i letmelerdeki yenilik sürecinde amaçlar kadar araçlar n da önemli oldu unu vurgulamakla i letmeler aç s ndan son zamanlarda önemli bir konu olan yenilik ile Toplam Kalite Yönetiminin kesi ti i alan belirgin k lmaktad r (Güle ve Bülbül, 2004). Toplam Kalite Yönetiminin özellikle Kaizen diye ifade edilen sürekli iyile tirme kavram, iç ve d mü teri odakl l ve bütün bunlar n devaml l olgular ile yenilik sürecindeki yap lanmalar n da kilitlendi i bir konu olarak kar m za ç kmaktad r. Kaizenin mü teri odakl l k, sürekli (kesintisiz) geli me gibi ana unsurlar aç mland r ld nda; iç ve d mü teri odakl l, sürekli iyile tirme, sorunlar aç kça tan mlama, aç k terfi imkânlar, tak m çal mas, hedefleri çapraz fonksiyonlarda (fonksiyonel ili kiler içinde) yönetme, destek ili ki süreçlerini beslemek, oto disiplin sistemi geli imi, bütün çal anlar n bilgilendirilmesi ve bütün çal anlara imkân tan ma eklinde 10 temel ilke say labilir (Colenso, 2000). Toplam Kalite Yönetimi, kalite kavram n n geli tirildi i yönetim yap lanmalar n n nihayetinde 20. yüzy l n ortalar nda geli tirilmi bir yönetim felsefesidir. Toplam Kalite Yönetimi; mü teri, süreç ve insan eklinde üç ana tema ekseninde dönen bir modeldir (Mitra, 1998). Toplam Kalite Yönetimi geli imi sürecinde uygulamada birçok farkl l klar n olmas na ra men ilkeler baz nda Toplam Kalite Yönetimi bütünsellik sergilemektedir. Birçok istatistik teknik ve yönteminde kullan lan modelde temel ilkeler unlard r (Tekin, 2007): 1. Mü teri Odakl l k 2. Sürekli Geli me 3. Tam Kat l m 4. Tak m Çal mas 5. Önce nsan Anlay 6. Üst Yönetimin Liderli i ve Sorumlulu u Esas nda bu ilkeler Toplam Kalite Yönetiminin kurumlara kazand rd rekabet gücü etkileri ile alakadar olup, neticede amaç yüksek verimlilik, ürün ve pazar çe itlemesi, yüksek kalite, dü ük maliyet ve en nihayetinde i letmenin yüksek rekabet gücü elde etmesine katk sa layan unsurlar olarak yer almaktad r (Yatk n, 2004). letmelerde Toplam Kalite Yönetimi çal malar nda bir model olarak ISO (Uluslararas Standart Organizasyonu) 9000 Kalite Yönetim Sistemi standartlar uyguland s kl kla görülmektedir. Bu sistem, bütün dünyadaki ortak bir Kalite Yönetim Sisteminin temellerini olu turmu tur (Tekin, 2007). Esas nda ISO 9000, genelde TKY ile kar t r lmaktad r. ISO 9000, TKY ile ayn olmamakla birlikte; söz konusu sistem, TKYye giden yolu k saltmaktad r (Vouzas, 2007). ISO 9000nin uygulanmas ile firman n i ya am nda istikrar ve tutarl l k sa lanmakta, ard ndan TKY ile çal an motivasyonu ve operasyonel verimlilik art r lmaktad r (Magd ve Curry, 2003). Söz konusu standard n ülkemizdeki uygulamas, TSE EN ISO 9000 eklinde yer almaktad r. ISO 9000 Kalite Standartlar serisi, i letmelerde etkili yönetim sistemleri kurulmas, dokümante edilmesi ve sürdürülmesini gösteren çal malard r (Tekin, 2006). Standard n artlar 2008 y l öncesinde TSE EN ISO 9001:2000 eklinde iken 2008 revizyonu ile TSE EN ISO 9001:2008 ba l nda yeniden gözden geçirilmi tir. Ülkemiz i letmelerinin mal ve hizmet üretiminde bu standartlar dâhilinde Türk Standartlar Enstitüsünden sistemin kurulup i lendi i noktas nda tescil ald s kl kla kar la lan bir husustur. Rekabet ortam nda i letmelerin ürün ve sistem/personel belgelendirme i lemleri için bu standartlar n daha ilerisinde çevre, sa l k ve i güvenli i gibi kriterleri de dâhil ederek, Entegre Kalite Yönetim Sistem Belgeleri için ba vurular artm durumdad r (Tekin, 2007). 296

3 XI. Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Haziran 2011 Kalite Yönetim Sistemi prensiplerindeki temel husus; Toplam Kalite Yönetiminin Mü teri Odakl l k, Sürekli Geli me, Tam Kat l m, Tak m Çal mas, Önce nsan Anlay ve Üst Yönetimin Liderli i ve Sorumlulu u ilkelerinin proses (süreç) yönüne vurgu yap larak yorumlanmas d r. Bu ba lamda sistemin prensipleri; 1- Mü teri Odakl l k 2- Liderlik 3- Çal anlar n Kat l m 4- Süreç Yakla m 5- Yönetimde Sistem Yakla m 6- Sürekli yile tirme 7- Verilere Dayal Karar Verme 8- Tedarikçilerle Kar l kl Yarara Dayal li kiler eklinde say labilir (Tekin, 2006). ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemini TKY ba lam nda uygulayan i letmelerde iç mü teri diye nitelendirilen çal an memnuniyeti; onlar n motive edilmesi ve gerekli teknik bilgi e itimlerinin sürekli hale getirilmesi ile sa lan r. Bu ekilde i letmede verimlilik art sa lanabilir ve çal anlar aras nda tak m anlay na dayal sosyal anlay ve i bar yer edinebilir (Ersen, 2003). Öte yandan çal anlara yapt klar i in öneminin vurgulanmas da sa lanm olur (Bolat, 2000). letmelerde performans kavram birçok de i kenle ilgili bir konudur. Örgütsel amaçlar n gerçekçi olmas, amaçlar n çal ana anlat lmas, bireysel açmalarla örgütsel amaçlar n örtü mesi, çal an kalitesinin art r lmas, görevlendirmelerde objektiflik olmas ve ö renen örgüt yap s n n olmas i letmedeki performans için uygulamada olmas gereken yap lard r (Çal k, 2003). letmelerde TKY uygulamalar ile devams zl klar ve i ten ayr lmalar azalmaktad r. Kalite gruplar sayesinde hem departman içi hem de departmanlar aras ili kiler kuvvetlenmekte ve kalite gruplar n n önerilerinin uygulanmas, çal anlarda yetkin olma hissi yaratarak moral ve güveni art rmaktad r. Morallerin yüksek oldu u bir atmosferde ise insanlar i i ba arma konusunda çok daha istekli gözükür. Kalite çal malar sonucunda duyulan tatmin, personelin motivasyonunu ve moralini art r c bir etki yaratmaktad r. Bunun sonucu olarak da i yerine olan ba l l n derecesinde önemli art lar kaydedilmektedir ( im ek, 1998). TKYnin etkin ve etkili bir ekilde ba ar ya ula mas nda en önemli rolü oynayan insan gücü unsuruna önem veren bir anlay ta optimum düzeyde mü teri tatminini sa layabilmesi için, iç mü teriyi harekete geçirici kararlar almas ve çal an ihtiyaçlar n n da tatmin edilmesi gerekti i ilkesini benimsemesi gerekmektedir (Tansel, 2007). Çal an performans n etkileyen bir çok unsur olmakla birlikte bu ara t rmada i e ba l l k, i tatmini, çal ma ortam ve motivasyon eklinde s n fland rmada bulunulmu tur. e ba l l k, birçok çal mada, çal anlar n örgüt ile ili kilerini nitelendiren psikolojik bir durum olarak ifade edilmektedir (Varol, 2010). Meyer ve Allen, örgütsel ba l l n duygusal ba l l k, devam ba l l ve normatif ba l l k eklindeki üç bile enden meydana geldi ini belirtmektedir (Balay, 2000). tatmini ise bir anlamda, çal anlar n i ve i in sa lad klar na ili kin bir alg s ve bu alg ya kar l k olarak verdi i duygusal tepkimelerdir (Luthans, 1994). letmeler sürekli iç ve d çevre ile ili ki içindedir. letmelerin kulland teknoloji, insana verdi i önem, görev da l m, çevresel, ekonomik, ideolojik ve kültürel yap örgütün ba ar s n ve dolay s yla çal an n ba ar s n etkilemektedir (Baydar, 1995). letmelerde yüksek motivasyon için çal anlar n i e yapt klar katk y bilmeleri ve i lerini sevmeleri gerekmektedir. Kurum de erlerini destekleyen çal anlar n performans yükselir ve i e devams zl k oranlar dü ük olur (Öztürk ve Dündar, 2003). 2. ARA TIRMANIN AMACI, KAPSAMI VE YÖNTEM 2.1. Ara t rman n Amac ve Kapsam Ara t rman n amac, i letmelerde uygulanan ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi uygulamalar n n çal an performans na olan etkilerinin Toplam Kalite Yönetimi ba lam nda incelenmesidir. Ara t rman n ana kütlesini ISO 9001:2008 KYS belgesi sahibi küçük ve orta büyüklükteki i letmeler olu turmaktad r. Ara t rma için makine yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren iki adet i letme seçilmi ve 297

4 M. Karahan, Ö. H. Kuzu, F. Varol,. ahin i letmelerdeki rastgele yöntemle seçilen 118 çal an örneklem alan n olu turmaktad r. Ara t rman n k s tlar ; tek bir sektör alan nda i letmeleri seçmesi, ISO 9001:2008 standard n ele alarak ISO standartlar n s n rlamas, Toplam Kalite Yönetimi ba lam nda sadece iç mü teri odakl l ilkesi çerçevesinde de erlendirilmelerde bulunmas eklinde say labilir Ara t rman n Yöntemi Ara t rmada veri toplama arac olarak, yüz yüze anket yöntemi seçilmi tir. Anketin haz rlanmas nda öncelikle ilgili yaz n taranm, daha önceki ara t rmalarda kullan lan anketler incelenmi (Erdil ve Kitapç, 2007; Tansel, 2007; Özgür, 2008; Ekici, 2009; çi, 2010; Ayd n vd., 2010; K l ç, 2010; Okay ve Akçay, 2010 ve Varol, 2010) ve letmelerde ISO 9000 KYS Uygulamalar ve Çal an Performans Anket Formu geli tirilmi tir. Haz rlanan bu anket iki bölümden olu maktad r. Bunlar; a) Ara t rmaya kat lan i letmelerdeki çal anlar n demografik özellikleri, b) Çal anlar n i letmeleri ile ilgili memnuniyet de erlendirmeleri, bölümleridir. Anket formunun nihai olarak haz rlanmas ndan önce sorulardaki eksiklik ve hatalar n belirlenebilmesi için 23 çal ana ön anket uygulanm t r. Yap lan ön anket uygulamas neticesinde yeteri kadar anla lmayan ve birbirine benzer nitelikteki sorular de i tirilerek ya da kald r larak düzeltilmi tir. Ankette 11 adet demografik soruyu müteakip toplamda 35 soru yer almakta olup, bu 35 madde üzerinde yap lan Alpha güvenirlik katsay s hesaplamas 0.94 olarak bulunmu tur. Bu sonuca göre anketimizin güvenilir oldu u söylenebilir. Anket uygulamas sonunda, i letmelerin çal anlar ndan (118 ki i) elde edilen veriler bilgisayar ortam na aktar lm ve SPSS paket program ile istatistiksel de erlendirmeleri (Faktör analizi, t-testi, F testi ve Tukey testi) yap lm t r. 3. ARA TIRMANIN BULGULARI VE DE ERLEND RME Bu bölümde s ras yla, ara t rmaya kat lan i letmelerdeki çal anlar n demografik özellikleri, çal anlar n i letmeleri ile ilgili memnuniyet de erlendirmeleri neticesinde verilerin faktör analizleri ve faktör analizi ile demografik verilerin çapraz kar la t rmalar yap lm t r Ara t rmaya Kat lan letme Çal anlar n n Demografik (Tan t c ) Özellikleri Anketi cevaplayanlar n %90 (106) bay, %10 (12)u bayan çal anlard r. Buna göre, ara t rmaya kat lan çal anlar n büyük ço unlu unun erkek oldu u görülmektedir. Ara t rmaya kat lan çal anlar n %67 (79)si evli, %33 (39)ü bekârd r. Buna göre ara t rmaya kat lan çal anlar n ço unlu unun evli oldu u söylenebilir. Ara t rmaya kat lan çal anlar n %62 (73)si 21-30; %36 (43)s 31-40; %1 (1)leri de ve 50 üstü ya aral ndad r. Bu durumda ara t rmaya kat lan çal anlar n ço unlu u ya aral ndad r. Ara t rmaya kat lan çal anlar n %20 (24)si ilkokul; %49 (58)u lise; %19 (22)u yüksekokul ve %12 (14)si fakülte ö renimi görmü tür. Bu durumda da çal anlar n yakla k %70i lise ve alt ö renim görmü tür. Ara t rmaya kat lan çal anlar n %59 (70)u i çi; %15 (18)i büro çal an ; %16 (19)s teknik eleman; %5 (6)i mühendis ve %4 (5)ü yönetici pozisyonunda çal maktad r. Buna göre ara t rmaya kat lan çal anlar n n büyük ço unlu unun i çi ve benzeri statüde oldu u ifade edilebilir. Ara t rmaya kat lan çal anlar n %48 (56)i 1-5 y l; %32 (38)i 6-10 y l; %15 (18)i y l; %4 (5)ü y l ve %1 (1)i 21 y l üstünde deneyimle toplam i hayat nda yer alm lard r. Buna göre çal anlar n ço unlu unun 10 y l n alt nda deneyimli çal an oldu u belirtilebilir. Çal maya Ara t rmaya kat lan çal anlar n %89 (105)i 1-5 y l; %9 (10)u 6-10 y l ve %3 (3)ü y llar aras nda u anki i letmede çal maktad r. Bu durumda anket uygulanan i letmelerin çal anlar n n ço unlu unun 1-5 y l aras nda u anki i letmede çal t klar görülmektedir. Ara t rmaya kat lan çal anlar n %5 (6)i asgari ücret; %66 (78)s TL; %21 (25)i TL; %5 (6)i TL aral nda ve %2 (3)si 2000 TL üstünde ücret kar l çal maktad r. Bu 298

5 XI. Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Haziran 2011 durumda da ankete kat lan çal anlar n ço unlu unun çok da yüksek olmayan bir ücretle çal t n söylemek mümkündür. Ara t rmaya kat lan çal anlar n %62 (73)si ISO 9001 KYS bilgisi sahibi oldu unu; %38 (45)i ise bilgi sahibi olmad n ifade etmi tir. Bu durumda çal anlar n önemli ço unlu unun ISO 9001 KYS olgusunu bildi i söylenebilir. %86 (102) çal an n çal t i letmenin ISO 9001 KYS belgesi sahibi oldu unu bildi i; %13 (16)sinin ise bilmedi i görülmektedir. Bu durum; ISO 9001:2008 KYS uygulayan i letmelerin Üst Yönetimin Liderli i ve Sorumlulu u ilkesi uyar nca çal anlar n bilinçlendirme noktas nda iyi bir konumda oldu u eklinde yorumlanabilir. Ara t rmadaki %50 (59) çal an i letmelerinde ISO 9001:2008 e itimi almad n ; %50 (59) çal an ise ald n ifade etmi lerdir. Bu durum; i letmeler aç s ndan Toplam Kalite Yönetiminin Sürekli E itim ilkesi ba lam nda olumsuz bir durum olarak de erlendirilebilir. Bu durum ayn zamanda, KYS belgeli i letmelerde Tam Kat l m ilkesinin tam anlam yla uygulanmad eklinde de yorumlanabilir Çal mada Geli tirilen letmelerde ISO 9000 KYS Uygulamalar ve Çal an Performans Ölçe inin Güvenirlik ve Geçerlilik Çal mas Çal mada uygulamas yap lan ve 118 i letme çal an na uygulanan ölçe in, toplam 35 maddesine uygulanan Cronbach Alpha güvenirlik testi sonucunda, ölçe in güvenirli inin 0.94 oldu u hesaplanm, bu sonuca göre ölçe in güvenilir oldu una karar verilmi tir Faktör Analizi Ölçe in geçerlili i konusunda karar verebilmek için ölçe e ait 58 de i kenden olu an veri seti üzerinde yap lan Faktör analizi sonucunda 7 temel faktör elde edilmi tir. Bunlar s ras yla; 1. letmelerde i tatmini, çal ma ortam ve motivasyon ba lam nda tam kat l m n sa lanmas, 2. Yönetici ve çal anlar aras ileti im ve üst yönetim liderli i 3. Çal anlar n i yerlerinden memnuniyeti ve i yerine ba l l 4. Çal anlar n hizmet içi e itim ve bilgilendirilmesi faaliyetleri 5. letme ve çal anlardaki sürekli iyile tirme yönündeki kalite bilinci 6. Çal ma ortam n n yeterlili i ve verilerle de erlendirmede somutluk saptamas 7. Çal anlar n i yerlerinden alternatiflere göre memnuniyeti eklinde isimlendirilmi tir. Çok de i kenli analiz tekniklerinden birisi olan faktör analizi ile veriler aras ndaki kar l kl ba ml l n kökeni ara t r lm, k saca veri azaltma tekni i olarak da tan mlanabilen (Akp nar ve di erleri, 2008: 2) bu teknikle, verilerin daha anlaml ve özet bir biçimde sunumu sa lanmaya çal lm t r. Sonraki a amada, faktörel boyutlara ili kin faktör yükleri yani her bir faktörün hangi de i kenleri içerdi i belirlenmi ve özde erleri (Eigenvalue) ile birlikte tespitleri yap lm t r. Buradaki özde erler, her bir faktörün aç klad toplam varyans temsil etmektedir. Elde edilen matris, asal bile enler yöntemiyle analiz edilmi tir. Faktör analizinde olu turulan matrislerin her bir eleman, her bir de i kenle her bir faktör aras ndaki korelasyonu gösteren faktör a rl klar d r. Çok küçük korelasyona sahip de i kenler elenerek daha az faktörel boyut elde edilmi ve daha yüksek varyans aç klamas na ula lm t r. Faktör analiziyle yap lan analizin, Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) testi ile de de erlendirilmesinin yap lmas sonucundaki 0.5 ve üzeri de erler örne in, ölçüm yeterlili ine sahip oldu unu ve faktörlere analizin uygulanabilece i sonucunu vermektedir. Ayn ekilde Barlett testinin de önem derecesinin 0.05ten dü ük ç kmas gerekmektedir. Çal mada KMO de eri 0.90 ve Barlett testinin önem derecesi de 0.00 bulunmu tur. Buna göre seçilen örneklemlerin ölçüm yeterlili inin bulundu u söylenebilir. Faktör ç kar m s ras nda rotasyon sonucu özde erleri 1den büyük olan 7 faktör tespit edilmi, ilk faktör toplam varyans n yakla k %36s n aç klamaktayken, rotasyon sonras %20ye dü ürülmü ve faktörlerin göreli önemleri böylelikle e itlenmi tir. Yedi (7) faktörün kümülatif varyans da yakla k %66 olarak bulunmu ve bunun da toplam varyans n ço unlu unu temsil etti i görülmü tür. Ölçekteki maddelerin 299

6 M. Karahan, Ö. H. Kuzu, F. Varol,. ahin faktör yükleri, 0.41 (madde 18) ile 0.89 (madde 30) aras nda de i mektedir ve ölçekteki faktör yüklerinin tamam istatistiksel olarak (p< 0.05) %90 düzeyinde anlaml d r. Bu sonuçlara göre uygulamada kullan lan ölçe in güvenli oldu una karar verilebilir Demografik Verilerin Çapraz Kar la t rmalar Ara t rmaya kat lan ö rencilerin cinsiyetleri ile faktörler aras nda yap lan çapraz ili ki analizi (t testi) sonucuna göre; madde 6: yöneticilerle samimi ili kiler konusunda (t= -2,069; p< 0,05) bayanlar n lehine, madde 8: çal anlar n görü lerinin al nmas boyutunda (t= 2,390; p<0,05) baylar n lehine, madde 28: i inde ba ar l olan çal anlar n ödüllendirilmesi boyutunda (t= 2,083; p< 0,05) bayanlar n lehine anlaml ili kiler tespit edilmi tir. Bu durumda, cinsiyete göre yap lan çapraz kar la t rmalar sonucunda ara t rmaya kat lan çal anlardan daha çok bayanlar n bu üç de i ken ba lam nda erkeklere göre daha çok memnun oldu u söylenebilir. KYS hakk nda bilgi sahibi olma durumuna göre yap lan çapraz kar la t rma sonuçlar na göre (t-testi) madde 3: KYS hakk nda bilgi sahibi olanlar lehine ürün ve hizmet kalitesi artmaktad r (t=2,388, sd=116, p<0,05), madde 10: KYS hakk nda bilgi sahibi olanlar daha fazla çal an bilgi ve becerileri e itim programlar ile geli tirilmektedir (t=3,011, sd=116, p<0,05), madde 18: KYS hakk nda bilgi sahibi olanlar ço unlukla KYS iyile tirme ve geli tirme süreklidir (t=2,081, sd=116, p<0,05) ifadeleri ile anlaml ili ki bulunmaktad r. Buna göre, KYS hakk nda bilgi sahibi olan çal anlar n i letmelerinin kalite uygulamalar noktas nda daha fazla memnun oldu u söylenebilir. Kalite yönetim sistemi ile ilgili bilgi sahibi olup, olmama durumuyla maddelerin kar la t r lmas (t testi) sonucunda, KYS e itimi alanlar ço unlukla madde 11: Çal anlar n e itim ihtiyaçlar belirlenirken çal an görü lerine yer verilir (t=2,586, sd=116, p<0,05), madde 12: letme birimleri ve süreçleri aras nda ileti im ve bilgi payla m kanallar aç kt r (t=3,19, sd=116, p<0,05), madde 15: letmemiz yenilik ve de i ikliklere kar çal anlar n uyum sa lamalar n kolayla t r r (t=1,992, sd=116, p<0,05), madde 21: Çal an memnuniyeti düzenli olarak de erlendirilerek çal anlara öneri ve ikâyetleri konusunda geri bildirimde bulunulur (t=2,721, sd=116, p<0,05), madde 28: letmede ba ar l çal anlar, terfi ve prim gibi çe itli ödüllendirmelerle takdir edilir (t=2,837, sd=116, p<0,05), madde 29: Çal anlar, yapt klar i in kar l nda yeterli ücret almaktad r (t=2,455, sd=116, p<0,05), madde 31: Yönetici-çal an aras nda ve çal anlar n kendi aralar nda sürekli olarak uyumlu ve pozitif bir ortam bulunmaktad r (t=3,207, sd=116, p<0,05), madde 32: letmemiz verimli bir çal ma ortam için rekabeti ve yenilikçili i sürekli desteklemektedir (t=4,057, sd=116, p<0,05) ifadelerine olumlu yönde cevap vermi lerdir. Buna göre, KYS e itimi alanlar n i letmelerindeki kalite uygulamalar nda süreç, sistem yakla m ve verilere dayal karar verme ilkelerinin uygulanmas ndan ayr ca i tatmini ve çal ma ortam aç s ndan memnun olduklar söylenebilir. Çal ma süresi k dem durumuna göre yap lan kar la t rmaya göre; madde 2: letmemizde mü teri memnuniyetine (öneri ve ikâyetlerine) önem verilmekte ve çal anlar bu yönde bilgilendirilmesi (F=2,604, sd=4, p<0,05), madde 9: letmenin kalite geli tirme çal malar nda çal anlar aktif rol al rlar (F=3,925, sd=4, p<0,05), madde 11: Çal anlar n e itim ihtiyaçlar belirlenirken çal an görü lerine yer verilir (F=3,096, sd=4, p<0,05), madde 32: : letmemiz verimli bir çal ma ortam için rekabeti ve yenilikçili i sürekli desteklemektedir (F=2,862, sd=4, p<0,05), madde 35: Çal anlar, i letmenin performans ve kalite düzeyinin art r lmas için kendilerini sorumlu hissetmekte ve üzerine dü en çabay göstermektedir (F=3,387, sd=4, p<0,05) ifadeleri ile anlaml bir ili ki bulunmaktad r. Buna göre çal anlar n k dem durumu artt kça mü teri memnuniyetine verilen önem, i letmenin karar alma sürecinde çal an kat l m seviyesi, çal ma ortam ko ullar n n etkisi ve motivasyon derecesinin de artt söylenebilir. Yüksekokulun KYS belgesi olup olmama durumu ile maddelerin çapraz kar la t r lmalar sonucuna göre (F testi), (24 soruyla) neredeyse tüm maddelerle aralar nda anlaml bir ili ki bulunmu tur. Buna göre, KYS belgesi fark ndal n n tüm boyutlarda yüksek olabildi ini söylemek mümkündür. Son olarak çal anlar n e itim düzeyleri ile ilgili yap lan çapraz kar la t rmalara göre; ankette yer alan ifadelerin birço uyla anlaml ili kiler bulunmu tur. Buna göre çal anlar n e itim düzeyleri artt kça i letmelerdeki KYS uygulamalar noktas ndaki memnuniyet düzeyleri ve çal an performans n n artt söylenebilir. 300

7 XI. Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Haziran SONUÇ VE ÖNER LER ISO KYS belge sahibi i letmelerin TKY ba lam nda uygulad klar ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi neticesinde çal an performans n n yüksek olabilece i varsay m ndan hareket eden bu çal mada elde edilen sonuçlardan çal anlar n performanslar aç s ndan çok da olumlu de erlendirmelerde bulunmad klar görülmektedir. letmelerin fiziki çal ma ortam, yöneticiye olan sadakat ve çal anlar n memnun edilmesi noktalar nda çal anlar, olumlu de erlendirmelerde bulunmu tur. Buna kar n i letme çal anlar yeterli ücret, terfi, prim ve ödüllendirme, yönetici-çal an ortam uyumu ve mü teri memnuniyeti ve çal anlar n bilgilendirilmesi noktas nda i letmeleri aç s ndan olumlu yönde dü ünce belirtmemi ortalamada karars z kalm t r. Bu durum ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminde yer alan iç ve d mü teri odakl l k, üst yönetim liderli i ve tam kat l m ilkeleri aç s ndan i letmelerin uygulamada s k nt lar oldu u eklinde yorumlanabilir. ISO 9001:2008 KYS belge sahibi i letmelerde çal anlar n i tatmini, çal ma ortam ve motivasyon anlam nda performanslar n n olumsuz yönde etkilendi i söylenebilir. Sonuç olarak çal mada, TSE EN ISO 9001:2008 KYS Belgeli i letmelerdeki uygulamalar n çal an performans na etkisi de erlendirilerek, sistemin uyguland i letmelerdeki eksikliklerinin ortaya ç kar ld görülebilecektir. Öte yandan ara t rman n k s tlar kald r l p; i letmeler sadece iç mü teri taraf ndan de erlendirilmedi i, farkl sektörde i letmeler kar la t rmal olarak de erlendirildi inde ve i letmelerdeki ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi uygulamalar analiz edildi inde çal man n daha da zenginle ece i muhakkakt r. Bu anlamda i letmelerdeki ISO 9001:2008 KYS uygulamalar n n TKY anlay n tam anlam yla yans tmad ifade edilebilir. Yukar daki sonuçlar nda geli tirilen öneriler ise u ekildedir: KAYNAKÇA TSE EN ISO 9001:2008 KYS Belgesi sahibi i letmelerin kaliteye daha da odaklanmas, sürekli e itimle çal anlar n n bilgi eksikliklerini gidermesi, iç ve d mü teri odakl l na daha da önem vermesi, çal ma ortam ba ta olmak üzere iç mü teri memnuniyetsizli i yaratabilecek tüm süreçlerin iyile tirilmesini ve geli tirilmesini sürekli hale getirmesi gerekmektedir. Çal an motivasyonunu önemli ölçüde etkileyen maddi ko ullar noktas nda i letmelerin çal anlar na daha fazla imkânlar sunmas ve prim ve terfi gibi maddi ve maddi olmayan ödül mekanizmalar n daha da geli tirmesi çal anlar n i tatminini aç s ndan son derece önemlidir. Yönetici ve çal an aras uyumlu ve pozitif ortam n daha da geli tirilmesi i letmelerdeki çal an performans n daha da art rabilecektir. letmelerin ISO 9001:2008 KYS uygulamalar n TKY ba lam nda tam anlam yla hayata geçirmesi, çal anlar n performans nda art sa layabilecek ve genel i letme performans na da do rudan etki edebilecektir. Atilla, A., (1996), Ça da Kalite Anlay çerisinde ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi Standard n n Yorumu ve Uygulama Örnekleri, Ça layan Kitabevi, 1. Bask, stanbul. Ayd n, A., Üçüncü K. ve Ta demir, T., (2010), letmelerde Uygulanan Toplam Kalite Yönetimi Çal malar n n Çal an Performans Üzerine Etkileri, International Journal of Economic and Administrative Studies, 5, Ba r aç k, A., im ek, M., Nacar, S., (1999), Belgelerle Uygulamal ISO 9001 ve 9002 Nedir? Nas l Kurulur?, Bilim Teknik Yay nevi, 1. Bask, Eski ehir. Balay, R., (2000), Yönetici ve Ö retmenlerde Örgütsel Ba l l k, Nobel Yay n, Ankara. Baydar, G., (1995), Kamu Hastanelerinde Personel Performans De erlendirmelerinde Mevcut Uygulama, Ça da Yakla mlar ve Hastane Yöneticilerinin Konuyla lgili De erlendirmeleri, Bilim Uzmanl Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Besterf eld, D. H., (1994), Quality Control, Prentice-Hall Inc., Fourth Edition, New Jersey. Colenso, M., (2000), Kaizen Strategies For Succesfull Organizational Change, Financial Times Prentice Hall, Edinburg. 301

8 M. Karahan, Ö. H. Kuzu, F. Varol,. ahin Çal k, T., Efil,., (2003), Toplam Kalite Yönetimi ve Toplam Kaliteye Ula mada Önemli Bir Araç ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi, Alfa Yay nc l k, 5. Bask, stanbul. Ekici, R., (2009), Toplam Kalite Yönetiminin Çal anlar n Performans Üzerine Etkileri ve Petlas Lastik Fabrikas nda Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Ni de Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ni de. Erdil, O ve Kitapç, H., (2007), TKY Araçlar n n Kullan m ve Firma Yenilikçili inin Yeni Ürün Geli tirme H z ve letme Performans na Etkisi, BF Dergisi, 21, Ersen, H., (2003), Topyekun Mükemmelle me Sürecinde Matbaac l k, 2. Bask, stanbul. 302 nsan Kaynaklar ve Kalite, Ayhan Esin, A., (1999), ISO 9000in I nda Toplam Kalite, Makine Mühendisleri Odas Yay nlar, Ankara. Esin, A., (2002), ISO 9001:2000 I nda Hizmette Toplam Kalite, Metu Press Yay nlar, 1. Bask, Ankara. Goetsch, D.L. ve Dav s, S.B., (2000), Quality Management, Prentice Hall Inc. New Jersey. Goetsch, D.L. ve Dav s, S. B., (2002), Understanding and Implementing ISO 9000:2000, Prentice Hall Inc., Second Edition, New Jersey. Güle, H. K. ve Bülbül, H., (2004), Yenilikçilik: Da t m, Ankara. letmeler çin Stratejik Rekabet Arac, Nobel Yay n Halis, M., (2000), Paradigmadan Uygulamaya Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9000 Kalite Güvence Sistemleri ISO 9002 Kalite Belgesi Çal malar, Beta Yay nlar, stanbul. çi, F., (2010), Kalite Liderli inin Toplam Kalite lkelerinin Uygulamalar na ve Çal anlar n Sonuçlar na Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknolojisi Etkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze. K l ç, K., (2010), ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Uygulamalar nda Kurum Kültürünün Rolü: Orman Genel Müdürlü ü Örne i, Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. Kovanc, A., (2003), Toplam Kalite Yönetimi Fakat Nas l?, Sistem Yay nc l k, stanbul. Luthans, F. (1994), Organizational Behavior, Mc Graw Hill, New York. Mitra, A., (1998), Fundemantals of Quality Control and Improvement, Prentice Hall Inc., Second Edition, United States. Okay,. & Akçay, M., (2010), Factors Affecting Satisfaction Levels of Internal Customers in Turkish Automotive Authorized Services, African Journal of Business Management, 4, 18, Özgör, B., Toplam Kalite Yönetimi Felsefesinin gören Performans Üzerindeki Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Özkan, C., Zaim, S. ve Türky lmaz, A., (2005), Küçük ve Orta Büyüklükteki letmelerde Toplam Kalite Uygulamalar n n Kurum Performans na Etkilerinin ncelenmesi V. Ulusal Üretim Ara t rmalar Sempozyumu Bildiri Kitab, stanbul, Öztürk Z. ve Dündar H., (2003), Örgütsel Motivasyon ve Kamu Çal anlar n Motive Eden Faktörler, C.Ü...B.F. Dergisi, 4, 2, im ek, M., (1998), Kalite Yönetimi, Alfa Bas m, stanbul. Tekin, M., (2006), Kalite Güvence Ve Standartlar, Günay Matbaa, 1. Bask, Konya. Tekin, M., (2007), Bilgi Ça nda Toplam Kalite Yönetimi, Günay Matbaa, 3. Bask, Konya. Varol, F., (2010), Örgütsel Ba l l k ve Tatmininin ten Ayr lma Niyetine Olan Etkisi: Konya li laç Sektörü Çal anlar Üzerine Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. Yatk n, A., (2004), Toplam Kalite Yönetimi, Nobel Yay nlar, Ankara. Y lmaz, M., (2007), Kalite Yönetim Sisteminin Doyumuna Etkisi: Kalite Belgesi Bulunan ve Bulunmayan Matbaa letmelerinde Bir Uygulama, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal K TAP TANITIMI Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal Doç. Dr. Süleyman Akyürek, lkö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmen Adaylar n n Yeterlikleri

Detaylı

TKY de Karar Almaya Katılımın ve Örgütsel Bağlılığın Kişisel Performansa Etkisi

TKY de Karar Almaya Katılımın ve Örgütsel Bağlılığın Kişisel Performansa Etkisi TKY de Karar Almaya Katılımın ve Örgütsel Bağlılığın Kişisel Performansa Etkisi Yard.Doç.Dr. Hakan KİTAPCI Özet: Bu çalışmanın temel amacı, örgütsel bağlılık ve karar almaya katılımın kişisel performansa

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI Aralık 1 Giriş Kurumumuz taraf ndan üretilen istatistikler kullan c lara çeşitli kanallar yoluyla sunulmakta, hizmet kalitesini artt rmak ve kullan c ihtiyaçlar n karş lamak

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 14 SUNUŞ 16 BİR SEÇİM YAPMA BİLİMİ OLARAK EKONOMİ VE VERİMLİLİK İLKESİ 19 BÖLÜM 1 VERİMLİLİK-KAVRAMSAL ÇERÇEVE

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 14 SUNUŞ 16 BİR SEÇİM YAPMA BİLİMİ OLARAK EKONOMİ VE VERİMLİLİK İLKESİ 19 BÖLÜM 1 VERİMLİLİK-KAVRAMSAL ÇERÇEVE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 14 SUNUŞ 16 BİR SEÇİM YAPMA BİLİMİ OLARAK EKONOMİ VE VERİMLİLİK İLKESİ 19 BÖLÜM 1 VERİMLİLİK-KAVRAMSAL ÇERÇEVE Soru 1 Verimlilik nedir? 25 Soru 2: Verimlilikle ilişkili kavramlar nelerdir?

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

İ.Esenyurt Üniv.2016 Yüksek Lisans / Bahar Dönemi Yönetimde Yeni Gelişmeler Sunum 02. Hazırlayan; Erkut AKSOY

İ.Esenyurt Üniv.2016 Yüksek Lisans / Bahar Dönemi Yönetimde Yeni Gelişmeler Sunum 02. Hazırlayan; Erkut AKSOY 1 Yönetimde Yeni Gelişmeler Yalın Organizasyonlar Sunumu; Erkut AKSOY Kaynak; Öğrenci No.:1432110032 2016 Bahar Dönemi Yüksek Lisans III.Dönem YALIN ORGANİZASYONLAR ZASYONLAR; Daha önceki konularda değindiğimiz

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme

Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Ayfer Bayındır Çevik Doç. Dr. Şeyda Özcan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır?

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır? Nisan, 01.04.2013 OTĠZM, EĞĠTĠM HAKKI VE UYGULAMALARI Nisan ayı otizm farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Gün, ay ve yıl olarak belli amaçlara hasredilen tema lar, toplumda dikkat çekmek, konunun önemini

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016 MÜDEK Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı, 01 Mayıs 2014-30 Eylül 2016 tarihleri arası geçerli olmak üzere MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

Detaylı

MEMNUNİYET ÖLÇÜMÜ. BursaRay istasyonlarındaki güvenlik görevlilerinin size karşı tutum ve davranışlarından

MEMNUNİYET ÖLÇÜMÜ. BursaRay istasyonlarındaki güvenlik görevlilerinin size karşı tutum ve davranışlarından AMAÇ VE YÖNTEM Burulaş ın şehir içi ulaşım hizmetlerinden beklenti ve memnuniyeti ölçmek, yolcunun bakış açısıyla eksiklikleri belirlemek ve bu doğrultuda daha kaliteli hizmet verebilmek, Burulaş ın güçlü

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

MOBİLYA SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN İŞ GÜVENLİĞİ ALGILARI VE İŞ DOYUMU DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

MOBİLYA SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN İŞ GÜVENLİĞİ ALGILARI VE İŞ DOYUMU DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ MOBİLYA SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN İŞ GÜVENLİĞİ ALGILARI VE İŞ DOYUMU DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İbrahim YILDIRIM a, Kadri Cemil AKYÜZ b, İlker AKYÜZ c, Cumhur ALEVLİ d Özet a, KTÜ, Orman Fakültesi, OEM Bölümü,

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Çökelme sertleştirmesi işleminin, malzemenin mekanik özellikleri (sertlik, mukavemet vb) üzerindeki etkisinin incelenmesi ve çökelme sertleşmesinin

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM 1. Açıklama 1.1.Proje Ortaklarının Adları: Uzman Klinik Psikolog Özge Yaren YAVUZ ERDAN, Uzman Klinik Psikolog Elvan DEMİRBAĞ, Uzman Klinik Psikolog Nilay KONDUZ 1.2.Nihai

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 9 ÖNSÖZ 11 GİRİŞ 13

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 9 ÖNSÖZ 11 GİRİŞ 13 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 9 ÖNSÖZ 11 GİRİŞ 13 I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARİHSEL SÜREÇ 15 1. Toplam Kalite Yönetimi'nin Tarihçesi 15 2. TKY Nedir? 17 3. Toplam Kalite Yönetimi ile İlgili Yanlış Düşünceler 19 4.

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I İLİŞKİSEL PAZARLAMA 31 MAYIS 2014 K O R A Y K A R A M A N

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar

Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar Journal of Language and Linguistic Studies Vol.2, No.2, October 2006 Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar Öz Problem durumu:tekrar, düzeltme ile başarı ve erişi arasında anlamlı bir

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sayın Başkanlar, Sayın KĐK üyeleri, Sayın Katılımcılar, Sayın Basın Mensupları, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

ULUDA ÜN VERS TES MÜHEND SL K M MARLIK FAKÜLTES MAK NE MÜHEND SL BÖLÜMÜ STAJ ÇIKTILARI

ULUDA ÜN VERS TES MÜHEND SL K M MARLIK FAKÜLTES MAK NE MÜHEND SL BÖLÜMÜ STAJ ÇIKTILARI MAK NE MÜHEND SL BÖLÜMÜ STAJ ÇIKTILARI 1. Bir i letmeye ait genel bilgileri (faaliyetler, sa lad ürün veya hizmetler, finansal bilgiler vb.) edinir. 2. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kullanma

Detaylı

FORMAL AFET EĞİTİMLERİNİN FARKINDALIK ve TUTUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI

FORMAL AFET EĞİTİMLERİNİN FARKINDALIK ve TUTUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI FORMAL AFET EĞİTİMLERİNİN FARKINDALIK ve TUTUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI Serpil GERDAN Oya YAZICI ÇAKIN Kocaeli Üniversitesi 2009 1/15 CEVAP ARANAN SORULAR

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: DERECELENDİRME KURULUŞLARININ YETKİLENDİRİLMESİNE VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI MADDE

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ LE LMES PROJES (Bu proje, T.C. Sa k Bakanl Türkiye Üreme Sa Program kapsam nda Avrupa Birli i taraf ndan finanse edilmi tir. Bu yay n içeri

Detaylı

nsan Kaynaklar Geli imi

nsan Kaynaklar Geli imi nsan Kaynaklar Geli imi Motivasyon, Görev devri ve De erlendirme 1 Faaliyet yönetimi Faaliyet yönetimini sa lamak için a a daki yollar takip edilebilir: - Beklentilerin örneklendirilmesi - Tüm proje organizasyonu

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

Bir Bankanın Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi

Bir Bankanın Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi BSAD Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi Cilt 2, Sayı 9, ss.8-27 Telif Hakkı Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Bir Bankanın Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi Pelin TOKTAŞ Başkent

Detaylı

Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları

Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Endüstri Mühendisliği'ne Giriş IE 103 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri Mühendisliği Uygulamaları (IE 430) Ders Detayları

İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri Mühendisliği Uygulamaları (IE 430) Ders Detayları İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri Mühendisliği Uygulamaları (IE 430) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme/Tasarımı Dersinin Kazanımlarına İlişkin Görüşleri

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme/Tasarımı Dersinin Kazanımlarına İlişkin Görüşleri Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme/Tasarımı Dersinin Kazanımlarına İlişkin Görüşleri Fatih BEKTAŞ Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi fatihbektas@atauni.edu.tr

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r.

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Proje Döngüsü 1 1.Proje nedir? 1 Tan m Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Projenin s n rl bir süre içerisinde ve s n rl para

Detaylı

6.5 Basit Doğrusal Regresyonda Hipotez Testleri. 6.5.1 İçin Hipotez Testi: 1. Hipotez kurulur. 2. Test istatistiği hesaplanır.

6.5 Basit Doğrusal Regresyonda Hipotez Testleri. 6.5.1 İçin Hipotez Testi: 1. Hipotez kurulur. 2. Test istatistiği hesaplanır. 6.5 Basit Doğrusal Regresyonda Hipotez Testleri 6.5.1 İçin Hipotez Testi: 1. Hipotez kurulur. 2. Test istatistiği hesaplanır. olduğu biliniyor buna göre; hipotezinin doğruluğu altında test istatistiği

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

3. NSAN KAYNAKLARI ve E T M MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m :

3. NSAN KAYNAKLARI ve E T M MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : 3. NSAN KAYNAKLARI ve E T M MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Personel ve E itim Müdürlü ü, 22/04/2006 tarih ve 26147 say l resmi gazetede yay mlanarak yürürlü e giren 29/11/2005 tarih ve 2006/9809 say l Belediye

Detaylı

Psikolojide İstatistiksel Uygulamalar (PSY 318) Ders Detayları

Psikolojide İstatistiksel Uygulamalar (PSY 318) Ders Detayları Psikolojide İstatistiksel Uygulamalar (PSY 318) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Psikolojide İstatistiksel Uygulamalar PSY 318 Bahar 2 2 0

Detaylı

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 İÇİNDEKİLER 1. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.3.1. ÖRNEK OLAY (DURUM ÇALIŞMASI) YÖNTEMİ...

Detaylı

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ Elektrik Mühendisleri Odası(EMO) Bilgi ve Belge Merkezi, sahip olduğu elektrik mühendisliği ve Oda ilgili her türlü bilgi, belge ve kaynakla kapsamlı bir araştırma

Detaylı

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe ve Finans Eğitimine Yönelik Düşünceleri: Uşak Üniversitesi nde Bir Araştırma

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe ve Finans Eğitimine Yönelik Düşünceleri: Uşak Üniversitesi nde Bir Araştırma Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2014, 7/3 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe ve Finans Eğitimine Yönelik Düşünceleri: Uşak Üniversitesi nde Bir Araştırma Handan BULCA * Işıl EREM ** Özet

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür.

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür. PROJE Avrupa Birliği IPA 1. Bileşeni kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Sanayi Stratejisine İlişkin İdari Kapasitesinin Güçlendirme Projesi (IPA Component I, TR 2009/0320.01) 22 Ocak

Detaylı

Kalite nedir? Kalite, bir ürün ya da hizmetin belirlenen ya da olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır.

Kalite nedir? Kalite, bir ürün ya da hizmetin belirlenen ya da olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. Kalite nedir? Kalite, bir ürün ya da hizmetin belirlenen ya da olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. Kalite: Müşteri tatminidir: Ürün veya hizmetin iyi olup olmadığı

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının Algılanan Performansa Etkisi: Havayollarında Bir Uygulama

Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının Algılanan Performansa Etkisi: Havayollarında Bir Uygulama Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının Algılanan Performansa Etkisi: Havayollarında Bir Uygulama Seçil Ulufer 1 1 İstanbul Aydın Üniversitesi/Öğretim Görevlisi, secilulufer@aydin.edu.tr Özet: Bu çalışma

Detaylı

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER:

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER: KONTROL ORTAMI Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı