ÇELĠK ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ A. NURĠ ÇOLAKOĞLU ANADOLU VE. ÖN YETERLĠLĠK ġartnamesġ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇELĠK ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ A. NURĠ ÇOLAKOĞLU ANADOLU VE. ÖN YETERLĠLĠK ġartnamesġ"

Transkript

1 ÇELĠK ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ A. NURĠ ÇOLAKOĞLU ANADOLU VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ YAPIM ĠġĠ ÖN YETERLĠLĠK ġartnamesġ I- ĠHALENĠN KONUSUNA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1- Ġdareye iliģkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı : ÇELĠK ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ b) Adresi: ÇobançeĢme Mevkii, Sanayi Caddesi DıĢ Ticaret Kompleksi A Blok Yenibosna- Bahcelievler/ Ġstanbul c) Telefon numarası: : ç) Faks numarası: : d) Elektronik posta adresi: / e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: CoĢkun KIRLIOĞLU ( Genel Sekreter Vekili) Oğuzhan ĠNCĠ (Uzman Yrd.) (Dahili: Adaylar ön yeterliğe ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2- Ġhale konusu yapım iģine ait bilgiler. a) Adı: ÇELĠK ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ A. NURĠ ÇOLAKOĞLU ANADOLU VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ YAPIM ĠġĠ c) Miktarı (fiziki) ve türü: Toplam m 2 inģaat alanlı okul binası yapım iģi (Detaylar teknik Ģartnamededir) c) Yapılacağı yer: G22b-25b pafta, 1431 parsel, Muallim Köyü Gebze Madde 3- İhaleye ve ön yeterlik değerlendirmesine ilişkin bilgiler 3.1. a) İhale usulü: Götürü Bedel / Kapalı Zarf b) Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı adres: İ.M.M.İ.B Genel Sektreterliği Çobançeşme mevkii, Sanayi caddesi Dış Ticaret Kompleksi A BLOK Y.bosna- Bahçelievler/ İstanbul c) Ön yeterlik değerlendirmesinin yapılacağı adres: İ.M.M.İ.B Genel Sektreterliği Çobançeşme mevkii, Sanayi caddesi Dış Ticaret Kompleksi A BLOK Y.bosna- Bahçelievler/ İstanbul d) Ön yeterlik değerlendirme (son başvuru) tarihi: e) Ön yeterlik değerlendirme (son başvuru saati) : 17:00 1

2 3.2. Ön yeterlik başvuruları, ön yeterlik değerlendirme (son başvuru) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. Ön yeterlik değerlendirme (son başvuru) saatine kadar İdareye ulaşmayan ön yeterlik başvuruları değerlendirmeye alınmaz Ön yeterlik başvuruları, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ön yeterlik değerlendirmesi yukarıda belirtilen saatte yapılır Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır. Madde 4 - Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülmesi ve temini 4.1. Ön yeterlilik dokümanı aşağıda belirtilen adreste görülebilir veya aşağıdaki internet adresinden indirilebilir. Ancak, ön yeterliliğe başvuracak olanların, başvuru sırasında dekont ibraz etmesi zorunludur. a) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği yer: İ.M.M.İ.B Genel Sektreterliği Çobançeşme mevkii, Sanayi caddesi Dış Ticaret Kompleksi A BLOK Y.bosna- Bahçelievler/ İstanbul b) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği internet adresleri: c) Ön yeterlik dokümanı satış bedeli (varsa vergi dâhil): 250,00 TL (Ön yeterlilik başvuru bedeli Vakıflar Bankası Güneşli Şubesi (383) Çelik İhracatçıları Birliği adına IBAN TR nolu hesaba firma adı belirtilerek ödenecektir.) 4.2. Ön yeterlik dokümanı bedelsiz olarak resmi internet sitemizde yayınlanır ve herkes tarafından görülebilir. Satın alma işlemi, başvuru esnasında kontrol edilir Ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının tamamının veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp adaylara verilmesi halinde, dokümanın anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır İhale dokümanı, ön yeterlik değerlendirmesi sonucu kısa listeye alınan adaylara, davet mektubu ekinde ihale tarih ve saati belirtilerek gönderilecektir. Madde 5 - Ön yeterlik dokümanının kapsamı 5.1. Ön yeterlik dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: a) Ön yeterlik şartnamesi Ayrıca, bu şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile adayların yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ön yeterlik dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır Aday tarafından, ön yeterlik dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Ön yeterlik başvurusunun yapılmasına ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk adaya aittir. Ön yeterlik dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz. 2

3 Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları 6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak, dokümanının satın alındığına ilişkin formda ve/veya başvuru mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün İdare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir 6.4. Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, idarenin resmi elektronik posta adresi kullanılarak yapılır. II- ÖN YETERLĠK BAġVURUSUNA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 7- Ön yeterlik baģvurusu için gereken belgeler 7.1- Adayların aşağıda yer alan belgeleri, genel uygunluğun belirlenmesi için ön yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları gerekir: Aşağıdaki belgelerin hepsi kapalı ve imzalı bir zarf içerisinde sunulmalıdır. Sunulacak evrak ve belgelerin asıl veya noter tasdikli olması özellikle belirtilmediği durumlarda şart olarak aranmamaktadır ancak İdare gerektiğinde asıl veya noter tasdikli evrakı katılımcıdan isteyebilir, ibraz edilmemesi halinde evrakı yok sayabilir. a) Ön yeterlilik dosyası satın alındığına dair makbuz ve ya dekont. b) Başvuru mektubu. [Çelik İhracatçıları Birliği ne hitaben yazılacak] c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi 1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, d) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri. 1) Gerçek kişi olması halinde, imza beyannamesi. 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu 3

4 bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin imza sirküleri. e) Firmanın faaliyet konusunu ve iş deneyimini anlatan tanıtım yazısı veya tanıtım broşürü. f) Genel hizmet deneyimine ilişkin belgeler. 1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından alınmış ticaret siciline tescil veya ilgili meslek odasına kayıt tarihinin gösterir belge. 2) Tüzel kişi olması halinde, ticaret ve/veya sanayi odasından alınmış ticaret siciline tescil tarihinin gösterir belge. g) Mali tablolarını gösterir belgeler (Son yıla ait bilançolar, gelir tablosu, vergi levhası, bankalardan alınacak referans mektubu) Şartnamede belirtilen ilgili oranları gösterir beyan yazısı. [Bu belgelerin hepsi mali müşavir onaylı olacaktır.] h) İş deneyim belgesi [İş deneyim belgesini destekleyecek sözleşme, hak ediş ve fatura fotokopileri eklenecektir.] i) Teknik personele ilişkin belgeler. [Listede belirtilen teknik personelin/personellerin ön yeterlilik tarihinden önce firmada çalışıyor olduğunu gösterir bordro veya işe giriş bildirgesi fotokopisi, meslek odası kayıt belgeleri, diploma fotokopisi ve özgeçmişleri] j) Vekâleten ön yeterliliğe katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ön yeterliğe başvurmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur. k) Firmanın vergi dairesinden ve sosyal sigortalar kurumundan alınacak borcu olmadığına dair belgeler.(internet çıktısı) l) Madde 10 da belirtilen hususları taşımadığına dair yazılı taahhütname. Madde 8- Ön yeterlik kriterleri ve bunlara iliģkin belgeler 8.1. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: Bilânço veya eģdeğer belgeler İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait: a) Yılsonu bilânçosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri, İsteklinin; i) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması, ii) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması, iii) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75 den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 4

5 Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla ait olan belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır Bankalardan temin edilecek belgeler Adayın TL (dokuzmilyontürklirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,. Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir ĠĢ hacmini gösteren belgeler İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, Kurumlar Vergisi Beyannamesi formatı, Mali Müşavir onaylı. Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Aday veya isteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir. Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarını tevsik etmek üzere; yapım işleri ile ilgili fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır. Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır. İhalenin ön yeterlik aşamasında, toplam ciro için TL (beģmilyon TL), taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarı ,00 TL (beģmilyon TL) asgari yeterlik kriteri olarak öngörülmektedir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir. Ciro için puanlamada kullanılacak en yüksek değer TL(onmilyon-TL) dir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son üç yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen adayın gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır. 5

6 Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir Teknik yeteneğe iliģkin belgeler ve bu belgelerin taģıması gereken kriterler: Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü olduğunu gösteren belgeler a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin veya ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat, imalatçı belgesi vb. belgelerin adaylar veya istekliler tarafından sunulması gereklidir ĠĢ deneyimini gösteren belgeler Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; Son 15 yıl içerisinde TL (dokuzmilyon-tl) den az olmamak üzere tek sözleşmeye esas, aşağıda belirtilen benzer iş deneyim deneyimini gösteren belgeler asgari yeterlik şartıdır. Bu iģte benzer iģ olarak değerlendirmeye alınacak iģler lise binaları, yurtlar, oteller, askeriye ve emniyet binaları vb. (3B grubu yapılar ve üstü yapılar) yapmıģ olma Ģartı aranacaktır. İş deneyim belgesi olarak mimarlık-mühendislik diplomaları ve iş denetleme belgeleri geçerli değildir. Şirket veya şahıs adına düzenlenmiş iş deneyim belgeleri geçerlidir. İş deneyim belgesi olarak istekliler işin yapıldığı idare veya işverenden aldıkları iş deneyim belgelerini veya geçici-kesin kabul tutanağını sunacaklardır. İstekliler iş deneyimini gösterir belgeyi ve belgeleri destekleyecek hak ediş raporlarını, faturalarını ve sözleşmeleri ekte sunacaklardır Organizasyon yapısına ve personel durumuna iliģkin belgeler Pozisyon İstenen Asgari Sayı Asgari (Yıl) Benzer İş (Yıl) Mimar İnşaat Mühendisi Elektrik veya Elektrik Elektronik Mühendisi Makina Mühendisi Anahtar teknik personel ve teknik personelin genel deneyim süresi mezuniyete ilişkin belgeyle; danışmanlık hizmet işleri ile ilgili hizmet deneyimi ile ihale konusu iş ve benzer işlerle ilgili mesleki deneyimi ise özgeçmiş belgesiyle, ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir. 6

7 Bir ihalede anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasında teknik personel olarak istihdam edilebilir. Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, adayın bünyesinde çalıştıklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler. İsteklinin teknik personel olarak bildirdiği kişiler ise ihale konusu işte çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler. Anahtar teknik personel ve teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide bünyesinde çalışamazlar. Anahtar teknik personel ve teknik personel niteliğine sahip gerçek kişi aday veya istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel ve teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz Kalite Yönetim Sistem Belgesi Bu ihaleye başvuran isteklilerin güncel ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesine sahip olmaları zorunludur. Kalite Yönetim Sertifikası ile bu belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylandığına dair teyit belgesi başvuru dosyası ile birlikte ihale komisyonuna sunulacaktır. Bu belgenin/belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Teyit yazısı ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Türkiye de geçerli Yeşil Bina sertifikasyon sistemleri tarafından derecelendirilmiş bir binaya ait iş bitirme belgesi ( LEED, BREEAM, v.b.) ve bu alanda danışmanlık belgesine sahip personel üst düzey kalite yönetim belgeleri olarak değerlendirilecektir Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler Bu iģte benzer iģ olarak değerlendirmeye alınacak iģler lise binaları, yurtlar, oteller, askeriye ve emniyet binaları vb. (3B grubu yapılar ve üstü yapılar) yapmıģ olma Ģartı aranacaktır Yukarıda belirtilen asgari şartları sağlamayan adaylar, yeterli kabul edilmezler ve ön yeterlik değerlendirmesi dışında bırakılırlar. Ön yeterlik asgari şartlarını sağlayan aday sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir. Asgari koşulları sağlayan adayların sayısının bu Şartnamenin 21 inci maddesinde belirtilen kısa listeye alınacak aday sayısına eşit veya küçük olması durumunda ise asgari koşulları sağlayan tüm adaylar kısa listeye alınır ve davet mektubu gönderilmek suretiyle teklif vermeye davet edilir. Asgari şartları sağlayan aday sayısının kısa listeye alınacak aday sayısını aşması durumunda, asgari şartları sağlayan bu adaylar şartnamenin 8.5 maddesinde belirtilen kriterlere göre puanlamaya alınır Puanlama kriterleri Asgari şartları sağlayan adaylar, Mali Kapasite ve Teknik Yetenek olmak üzere iki bölümde, Ön Yeterlik Başvuru Mektubu na eklenen Bilgi Formlarının doldurulması suretiyle sunulacak bilgi, belge ve dokümana bağlı olarak aşağıdaki tabloda verilen kriterlere göre puanlanır. 7

8 KRĠTER / ALT KRĠTER PUAN a) Mali Kapasiteleri [28] b) Teknik Yetenekleri [72] 1) Genel Hizmet Deneyimi [10] 2) Özel Hizmet Deneyimi [35] 3) Personel Durumu [22] 4) Kalite yönetim sistem belgesi [ 5 ] TOPLAM [100] Mali kapasitenin puanlanması Adayların, ciro veya taahhüt altındaki ya da bitirilen danışmanlık hizmet işi tutarı değerlendirilir. Tam puan için gereken toplam ciro tutarı ,00-TL (onmilyon-tl) dir. Adayların sundukları yıllara ait cirolarının ortalama değeri, yukarıda belirtilen tam puan için kabul edilen ciro tutarının; a) %100'üne eşit ve fazla ise ( TL) [ 28 ] Puan, b) Asgari kriter olarak istenen ciro değerine eşit ise ( TL) [ 14 ] Puan, Ara değerler için doğrusal orantı yapılır. İş ortaklıklarında ortakların toplam ciro ve taahhüt altındaki ve bitirilen danışmanlık hizmet işi tutarı değerlerinin toplamı üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Madde 8.6- Teknik yetenek puanlanması Genel hizmet deneyiminin puanlanması Adayların, daha önceki işlerdeki genel hizmet deneyimleri aşağıdaki şekilde değerlendirilir. Ön yeterlik ilan tarihi itibarıyla adayların genel hizmet deneyimi; a) Adayın faaliyet süresi 15 yıldan fazla ise [ 10 ] Puan, b) 9-15 yıl ise (15 yıl dâhil) [ 8 ] Puan, c) 4-9 yıl ise (9 yıl dâhil) [ 6] Puan, d) 0-4 yıl ise (4 yıl dahil) [ 4 ] Puan, verilir Özel hizmet deneyiminin puanlanması İdarece, adayların bu şartnamenin 8.2 ve 8.3 maddesinde düzenlenen kriterleri taşıyan ihale konusu iş veya benzer işleri değerlendirilir. Değerlendirmede iş deneyimlerinin niteliği yapı sistemleri ve yapı teknolojileri açısından dikkate alınır. Değerlendirmede, adayların tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyimleri puanlanır. Birden fazla iş deneyimi, bunlar benzer işlere ait olsa dahi toplanarak değerlendirilmez. 8

9 Tam puan için kabul edilen iş miktarı ,00 TL (dokuzmilyon-tl) dir. Asgari miktar TL (beşmilyon-tl) dır. Adayın benzer iş miktarı, tam puan için kabul edilen iş miktarının; a) % 100 üne eşit ve fazla ise [ 35 ] Puan b) Asgari şart olarak istenen iş miktarına eşit ise [ 20 ] Puan verilir. Ara değerler için doğrusal orantı yapılır. İş ortaklıklarında, pilot ortağın iş deneyimi değerlendirmeye alınır Personel durumunun puanlanması Bu puanlamada sadece adayların, ihale konusu danışmanlık hizmeti için önerdikleri anahtar teknik personel değerlendirilir. Pozisyon Adet Asgari Toplam (Yıl) Asgari Benzer (Yıl) Toplam Asgari Puan (A) Benzer Asgari Puan (B) Asgari puan Toplamı (A+B) Tam Puan İçin Gerekli Toplam (Yıl) Tam Puan İçin Gerekli Benzer (Yıl) Toplam Tam Puan (C) Benzer Tam Puan (D) TAM PUAN Toplamı (C+D) Mimar [ 1 ] Puan [ 2 ]Puan [ 2 ] Puan [ 6 ]Puan 8 İnşaat Mühendisi Elektrik veya Elektrik Elektronik Mühendisi Makina Mühendisi [ 1 ] Puan [2]Puan [ 2 ] Puan [ 4 ]Puan [ 1 ] Puan [ 1]Puan [ 2 ] Puan [ 2 ]Puan [ 1 ] Puan [ 1 ]Puan [ 2 ] Puan [ 2 ]Puan 4 TOPLAM [ 4 ]Puan [ 6 ]Puan 10 TOPLAM 1 [ 8 ]Puan [ 14 ]Puan 22 Anahtar teknik personel için istenilen ön yeterlik kriterini sağlayan adaylar asgari puan alır. Ara değerler için doğrusal orantı yapılır Kalite yönetim sistem belgesine iliģkin Belgenin puanlanması ISO 9001:2000 Kalite yönetim belgesine sahip olmak. [ 5 ] 8.7 Belgelerin sunuluģ Ģekli Belgelerin hepsi kapalı bir zarf içerisinde imzalı olarak sunulacaktır Ön yeterlik baģvurusunun dili: Başvuruyu oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dökümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin onay işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır. 9

10 Madde 9- Ġhalenin yabancı isteklilere açıklığı 9.1. İhale, sadece ön yeterlik kriterlerini taşıyan yerli isteklilere açıktır. Madde 10 - Ġhaleye katılamayacak olanlar Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir. a) TİM/Birlik Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/Birlik personeli. b) TİM/Birlikten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle, c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları, ç) Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler, d) Daha önce kendisine satım yapıldığı halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında yükümlülüklerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilenler. e) Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar. Madde 11 - Ön yeterlik baģvurusuna iliģkin giderler Ön yeterlik başvurularının hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar adaylara aittir. Adaylar, başvurularını hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez Madde 12 - Ön yeterlik dokümanına iliģkin açıklama yapılması Adaylar, başvurularının hazırlanması aşamasında, ön yeterlik dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son başvuru tarihinden üç gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Madde 13 - Ön yeterlik dokümanında değiģiklik yapılması İlan yapıldıktan sonra ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, başvuruların hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya adaylarca yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ön yeterlik dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ön yeterlik dokümanına eklenir Zeyilname, son başvuru tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ön yeterlik dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir. Madde 16 - ĠĢ ortaklığı İş ortaklıkları ön yeterliliğe başvuruda bulunamaz. Madde 17 - Konsorsiyum Konsorsiyumlar ön yeterliğe başvuruda bulunamaz. Madde 18 - Ön yeterlik baģvuru belgelerinin sunulması Başvuru mektubu ve bu şartname ile istenilen bütün ön yeterlik başvuru belgeleri, bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine adayın adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas 10

11 açık adresi, başvurunun hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri aday tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir Ön yeterlik başvuruları, ön yeterlik dokümanında belirtilen son başvuru saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (ön yeterlik başvurularının sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra yapılan ön yeterlik başvuruları kabul edilmez ve açılmadan adaya iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir Ön yeterlik başvuruları iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek ön yeterlik başvurularının, ön yeterlik dokümanında belirtilen son başvuru saatine kadar İdareye ulaşması zorunludur. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan ön yeterlik başvurularının alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu başvurular değerlendirmeye alınmaz. II- ÖN YETERLĠK DEĞERLENDĠRMESĠ VE ĠHALEYE DAVET Madde 19 - Ön yeterlik baģvurularının alınması ve açılması Ön yeterlik başvuruları, bu şartnamede belirtilen ön yeterlik değerlendirme ve son başvuru saatine kadar idareye (ön yeterlik başvurusunun sunulacağı yere) verilecektir İhale komisyonu başvuru zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde adayın adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, başvurunun hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin aday tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan başvuru zarfları, bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Madde 20 - Ön yeterlik baģvurularının değerlendirilmesi Başvuruların değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu ilk oturumda tespit edilen adayların başvurularının değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir Başvurunun esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak, İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların başvuruları değerlendirme dışı bırakılır İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde adaylarca sunulan belgelerin, son başvuru tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, adayın son başvuru tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını göstermesi gereklidir Bu işlemden sonra, başvuru belgeleri tam ve usulüne uygun olan adayların genel uygunluk şartlarına sahip olup olmadıkları kontrol edilir. Genel uygunluk şartlarını taşımayan adaylar yeterli kabul edilmez ve değerlendirme dışı bırakılır. Genel uygunluk kriterlerini sağlayan aday sayısının üçten az olması durumunda ihale iptal edilir Bu aşamada genel uygunluk şartlarını taşıyan adayların ön yeterlik kriterlerini sağlayıp sağlayamadıklarının tespitine geçilir. Bu şartnamede belirtilen ön yeterlik kriterlerini sağlayamayan adaylar değerlendirme dışı bırakılır. Ön yeterlik kriterlerini sağlayan aday sayısının kısa listeye alınacak aday sayısına eşit veya az olması durumunda bu aşamadan sonraki puanlama işlemi yapılmadan doğrudan kısa liste oluşturulur. 11

12 20.6. Ön yeterlik kriterlerini sağlayan aday sayısının kısa listeye alınacak aday sayısından fazla olması durumunda, bu şartnamenin 8.5 maddesinde belirtilen kriterlere göre adaylar tek tek değerlendirilerek puanlamaya geçilir İşveren; ön yeterlilik değerlendirmesini yapıp yapmamakta, yeni ön yeterlilik kriteri belirlemekte ve ön yeterlilik için başvuru süresini uzatmakta serbesttir İşveren; ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbesttir Ön Yeterlilik Değerlendirmesi nin ve/veya İhale nin iptal edilmesi nedeniyle, başvuru sahiplerince başta Ön Yeterlilik Değerlendirmesi ne ve/veya İhale ye hazırlık çalışmaları için yapılan masraf, harcama ve sair giderler olmak üzere İşveren den herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. Madde 21- Ön yeterlik değerlendirmesinin sonuçlandırılması, kısa listenin oluģturulması ve ihaleye davet Adayların 8.5 maddesinde belirtilen değerlendirme kriterlerine göre aldıkları puanlar toplanarak bu puana göre sıralanır ve en yüksek puana sahip [10 on] aday kısa listeye girer Puan eşitliği sonucunda kısa listeye alınacak aday sayısının aşılması durumunda, eşit puana sahip adaylardan, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarı daha fazla olan aday sıralamada öne çıkarılarak kısa liste oluşturulur. Değerlendirme komisyonu kısa listeyi 20 adaya kadar çıkarabilir, davet listesinin içeriği ve sayısı ise ÇİB Yönetim Komitesi tarafından belirlenir Yapılan ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda genel uygunluk ve yeterlik kriterlerini sağlamayan ve kısa listede yer alamayan adaylara, yeterli bulunmama veya kısa listeye alınmama gerekçeleri ile ön yeterlik kararının verilmesini izleyen 5 gün içinde bildirilir Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu kısa listeye alınan adaylara yeterli bulunduğu belirtilerek ihaleye davet mektubu gönderilir. Ayrıca, bu mektup ekinde ihale dokümanı da yer alır. Madde 22 - Ġhalenin iptali Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu ihaleye davet edilebilecek aday sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilecektir İhalenin iptal edilmesi halinde durum bütün adaylara veya isteklilere bildirilir İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar veya isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. Madde 23 Ġhale yeterliliğini geçen (Kısa listeye giren) firmalar için ; Ön yeterliliği geçen firmaların tekliflerini oluşturmak için en az 10 takvim günü süre verilecektir. Bu süre sonunda tekliflerini kapalı zarf içerisinde İşveren e teslim edeceklerdir Verilecek teklifler anahtar teslimi götürü bedel olacaktır İstekliler teklif mektuplarının ekine metraj kalemlerini, birim fiyatlarını, birim fiyat tariflerini ve analizlerini koyacaklardır Bu işe ait olarak herhangi bir avans ödemesi yapılmayacaktır. Ödemeler 2 aylık hak edişler şeklinde ödenecektir. Ödemeye esas oluşturacak iş kalemleri yüzdeleri sözleşme aşamasında karşılıklı belirlenecektir Bu işe ait olarak sözleşme aşamasında belirlenmek üzere sözleşme bedelinin en az % 8 tutarında kesin teminat mektubu alınacaktır. Kesin teminat mektubunun süresi iş süresinin iki katı süresi şeklinde olacaktır. 12

c) Yapılacağı yer: Yüklenicinin kendi tesislerinde 1

c) Yapılacağı yer: Yüklenicinin kendi tesislerinde 1 AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN 16,5mm x 16,5mm ebadında 2D/3D ve demetalizasyon teknolojileri kullanılarak hazırlanan holografik bandrol basım HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

Detaylı

ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ

ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE ÖN YETERLİK BAŞVURUSUNA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a)adı: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Çorlu Deri Organize Sanayi

Detaylı

I- İHALENİN KONUSU VE ÖN YETERLİK BAŞVURUSUNA İLİŞKİN HUSUSLAR

I- İHALENİN KONUSU VE ÖN YETERLİK BAŞVURUSUNA İLİŞKİN HUSUSLAR BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AŞAĞI FIRAT HAVZASI TURİZM GELİŞİM KORİDORU VE EYLEM PLANI (2014-2023) HİZMET ALIMI İŞİNE AİT ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE ÖN YETERLİK

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Detaylı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 170 İşçi ile 01/08/2014-31/12/2015 tarihleri arası Genel Temizlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

a) TPAO Konsolide Tam Kapsamlı Bağımsız Denetim Raporu b) TPPD Tam Kapsamlı Bağımsız Denetim Raporu (TPIC Bağlı Ortağıdır)

a) TPAO Konsolide Tam Kapsamlı Bağımsız Denetim Raporu b) TPPD Tam Kapsamlı Bağımsız Denetim Raporu (TPIC Bağlı Ortağıdır) AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MALİ DENETİM HİZMET ALIMI HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME İhale Kayıt Numarası:203/984 MALİ DENETİM HİZMET ALIMI I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK)

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Personel taşımacılığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İzmir Selçuk 50 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME WORLD ENERGY COUNCIL DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME ANKARA WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WORLD ENERGY CONGRESS) HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN AKÜ Afyon MYO Eğitim ve Uygulama Binaları ĠnĢaatı ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN AKÜ Afyon MYO Eğitim ve Uygulama Binaları ĠnĢaatı ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN AKÜ Afyon MYO Eğitim ve Uygulama Binaları ĠnĢaatı ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1 - Ġdareye iliģkin bilgiler

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK HABERLEŞME ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ (EHABS) KURULMASI İŞİNE AİT İHALE DOKÜMANI İHALENİN YAPILACAĞI ADRES Hakkı Turayliç

Detaylı

4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal

4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal 4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ DEĞİRMENKÖY TEVSİ VE ÇEVRE DOĞAL GAZ SAHALARI DEPOLAMA PROJESİ (FAZ-II) YÜZEY TESİSLERİ İNŞAATI VE MONTAJI YAPTIRILACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TPAO) ÜRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı : Başkent Organize

Detaylı

İzmir İş Şehri. İhale Şehri. İzmir Kurum. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) İşin Adı/Konusu/Cinsi

İzmir İş Şehri. İhale Şehri. İzmir Kurum. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) İşin Adı/Konusu/Cinsi İhale Şehri İzmir İş Şehri İzmir Kurum İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) İşin Adı/Konusu/Cinsi Uygulama Projesi Hazırlanması Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 28.03.2013 15:00 İhale

Detaylı

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eski Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eski Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 19 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eski Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Kanalizasyon-Yağmursuyu İnşaatı Yaptırılacaktır İhale Tarihi 14.02.2011 10:00 İhale Metni KANALİZASYON-YAĞMURSUYU

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Temizlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR.

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kısa Mesaj (SMS) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

Toplam 3 adet, teknik Ģartname ve eki liste ile mimari projede belirtilmiģtir.

Toplam 3 adet, teknik Ģartname ve eki liste ile mimari projede belirtilmiģtir. AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN Sümer Holding A.ġ Emek Lojmanlarına 3 adet (G-1, G-2, G-3 Blok) Sabit Çelik Konstrüksiyon, Z iniģli tip kafes montaj yangın merdiveni yapım ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE

Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının hizmet ve alan çalışmalarında kullanılmak üzere 02/01/2014

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I-

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN BÖLGESEL YENİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI HAZIRLANMASI İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının genel onarım işi İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I-

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TÜRKİSTAN MERKEZ KÜTÜPHANESİ BARKOD VE GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALMA İŞİ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU

Detaylı