ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ İŞİN ADI : YÜKLENİCİ : TEKLİF TARİHİ : YATIRIMLAR VE TESİS KOORDİNATÖRLÜĞÜ././201.. tarih ve sayılı ile onaylanmıştır. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ 1

2 İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR... 3 Madde 1 - İşverene İlişkin Bilgiler... 3 Madde 2 - İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler... 3 Madde 3 - İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale Ve Son Teklif Verme Tarih Ve Saati... 3 Madde 4 - İhale Dokümanının Görülmesi Ve Temini... 4 Madde 5- İhale Dokümanının Kapsamı... 4 Madde 6- Bildirim Ve Tebligat Esasları... 4 II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR... 5 Madde 7 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler Ve Yeterlik Kriterleri... 5 Madde 8 - İhaleye Katılamayacak Olanlar Madde 9 - İhale Dışı Bırakılma Ve Yasak Fiil Veya Davranışlar Madde 10 - Teklif hazırlama giderleri Madde 11 - İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi Madde 12 - İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması Madde 13 - İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi Madde 14 - İş Ortaklığı Madde 15 - Konsorsiyum Madde 16 - Alt Yükleniciler III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR.. 14 Madde 17 - Teklif Ve Sözleşme Türü Madde 18 - Kısmi teklif verilmesi Madde 19 - Teklif Ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi Madde 20 - Tekliflerin Sunulma Şekli Madde 21 - Teklif Mektubunun Şekli Ve İçeriği Madde 22- Tekliflerin Geçerlilik Süresi Madde 23- Teklif Fiyata Dahil Olan Giderler Madde 24- Geçici Teminat Madde 25 - Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler Madde 26 - Geçici Teminatın Teslim Yeri Madde 27- Geçici Teminatın İadesi IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 28 - Tekliflerin Alınması Ve Açılması Madde 29 - Bütün Tekliflerin Reddedilmesi Ve İhalenin İptal Edilmesi Madde 30 - Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi Madde 31 - Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Madde 32 - Sözleşmeye Davet Madde 33 - Kesin Teminat Madde 34 - Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev Ve Sorumluluğu Madde 35 - İhalenin Sözleşmeye Bağlanması V-DİĞER HUSUSLAR TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ 2

3 ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İşverene İlişkin Bilgiler 1.1. İşverenin; a) Adı: Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi b) Adresi: Edip Somunoğlu mah. Şıh Köyü yolu Yakutiye / Erzurum c) Telefon numarası: ç) Faks numarası: d) Elektronik posta adresi: e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Ahmet DOĞAN 1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler 2.1. İhale konusu işin; a) Adı:. İli/İlleri yatırım bölgelerindeki, İl, İlçe, Kasaba, Köy ve Bağlılarına ait AG-OG Elektrik Dağıtım Şebekeleri, OG Dağıtım Hatları ( ENH ), KÖK v.b. Tesis Yapım işi b) Yatırım proje no su/kodu: c) Miktarı (fiziki) ve türü: Yukarıdaki grup numaralı sözleşme ekinde listesi verilen.. İli/illeri Projelerinin toplam keşif bedeli TL tutarında olan; ARAS EDAŞ sorumluluk alanındaki İl, İlçe, Kasaba, Köy ve Bağlılarına ait AG-OG Elektrik Dağıtım Şebekeleri ve OG Dağıtım Hatları ( ENH ) Tesis Yapım İşlerinin şartnamelere ve tekniğe uygun yapılması, bu şartname hükümlerine uygun olarak, birim fiyat esasına göre kapalı zarfla teklif alınarak ihale edilecektir. ç) Yapılacağı yer: ARAS EDAŞ sorumluluk alanındaki İli/illeri yatırım bölgeleri, Madde 3 - İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale Ve Son Teklif Verme Tarih Ve Saati 3.1. a) İhale kayıt numarası:.. b) İhale usulü: Birim fiyat esasına göre, Açık ihale. c) Tekliflerin sunulacağı adres: Edip Somunoğlu mah. Şıh Köyü yolu Yakutiye / Erzurum ç) İhalenin yapılacağı adres: Edip Somunoğlu mah. Şıh Köyü yolu Yakutiye / Erzurum d) İhale (son teklif verme) tarihi:. e) İhale (son teklif verme) saati: Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İşverene ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ 3

4 3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır. Madde 4 - İhale Dokümanının Görülmesi Ve Temini 4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve üzerinden (teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İşverene onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Edip Somunoğlu mah. Şıh Köyü yolu Yakutiye / Erzurum b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Edip Somunoğlu mah. Şıh Köyü yolu Yakutiye / Erzurum ç) İhale dokümanı satış bedeli : TL + KDV 4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form bir nüshası satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır. Madde 5- İhale Dokümanının Kapsamı 5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: a) Malzeme listesi ve keşif listesi. b) Sözleşme Tasarısı ve ekleri Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İşverenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İşveren tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. Madde 6- Bildirim Ve Tebligat Esasları 6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır İşveren tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir Teklif mektubunda yazılı ikametgah adresi isteklinin kanuni ikametgah adresi olarak kabul edilir. Bu adres, isteklinin ARAS EDAŞ a yapacağı tebligatla değiştirilebilir. Aksi taktirde, isteklinin adres değişikliği, kanuni ikametgah adresini değiştirdiği anlamına gelmez. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ 4

5 6.4. Her türlü tebligat isteklinin kanuni ikametgah adresine yapılır. Bu adrese ARAS EDAŞ ın noter aracılığı ile veya taahhütlü mektupla yapacağı tebligatlar ile mahkeme veya İcra Dairelerince yapacağı resmi veya özel tebligatlar, isteklinin her ne sebeple olursa olsun bu adreste bulunmaması durumunda, ayrıca hiçbir işleme gerek kalmaksızın istekliye yapılmış sayılır İstekliler tarafından İşverenle yapılacak yazışmalarda, elektronik posta kullanılabilir. II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 7 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler Ve Yeterlik Kriterleri 7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi; 1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve eki. ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar. d) İhale dosyaları satın alındı belgesi, e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. (teklif tarihinden geriye doğru en fazla 1 yıl içinde alınmış olacak) f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. g) Ortaklar ve Yöneticiler Bildirimi İstekli, şirket ise yeterlilik müracaat tarihi itibariyle ortaklarının ve yöneticilerinin isim, meslek ve hisse oranlarını gösteren örneğine uygun bildirim formunu doldurarak verecektir. İstekli, şahıs firması ise ortaklar ve yöneticiler bildirimini vermeyecektir. Ayrıca; 1 ) Anonim Şirketler ; Ortaklarının en son hisse oranlarını gösteren ortaklık pay defterinin ( Hazirun cetveli dikkate alınmaz ) noter onaylı suretini, 2 ) Limited, Kollektif ve Komandit şirketler; ortaklarının en son genel kurula ait hisse oranlarını gösteren ve ihalenin ilk ilan tarihinde veya bu tarihten sonra, kayıtlı bulundukları Ticaret Odasından alınmış belgenin aslını verecektir. ğ) Vergi Bildirimi TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ 5

6 1) SGK vergisi borcu olmadığına dair, ihaleye yeterlilik müracaatının yapıldığı tarih itibari ile (en fazla 30 gün öncesine ait olacak) SGK dan alınmış belgenin aslı verilecektir. h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan İş bitirme belgesinin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine (en az % 51 hissesine) sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır İhaleye konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz Ekonomik Ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler Ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler: Mali Durum Bildirimi, Banka Referans Mektubu ve Teyit Yazısı C İstekli mali referans mektubu getireceği bankaların isimlerini ve bankaların her birinden alabileceği kullanılmamış nakit ve teminat mektubu kredi miktarlarını belirten, Mali Durum Bildirisi ni düzenleyerek verecektir. İsteklinin Mali Durum Bildirisi nde belirtilen nakit ve teminat mektubu kredi toplamı Mali Referansı dır. İstekliler, yeterlilik için her an kullanabileceği, kredi miktarını ve nakit durumunu belirten bu ihalenin ilk ilan tarihinden sonra ( ilk ilan tarihi dahil ) alınmış banka referans mektupları ile ilgili bankanın Genel Müdürlüğünden veya Bölge Müdürlüğünden alınmış teyit yazılarının aslını mali durum bildirisine ekleyeceklerdir. İlgili bankanın Genel Müdürlüğünden veya Bölge Müdürlüğünden faks ile yapılan teyitler, referansı veren banka şubesince en az iki yetkilinin imzası ile onaylanmış olacaktır. Bu hususları içermeyen teyit yazıları dikkate alınmaz ve yeterlilik verilmez. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlilik kriteri sağlanabilir. Mali referansın Yeterlilik istenen işe ait; iş veya grup işlerin ihale bedelinin % 20 sinden, az olması halinde yeterlilik verilmez. Kullanılmamış nakit kredilerinin toplamı, yeterlilik istenen iş veya grup işlerin ihale bedeli toplamının %10 undan az olması halinde, yeterlilik verilmez İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri (Küçük ek tesis yapım işlerinde bu belgeler zorunlu değildir.) (1) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümlerinin veya bu belgelere eşdeğer belgelerden birini sunması zorunludur. (2) İsteklinin (1) inci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. Bu durumda; a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ 6

7 varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50 den küçük olması,yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur. (3) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. (4) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise üç önceki yılın belgeleri ile dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. (5) 04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır. (6) Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir. (7) Yayımlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyenler, yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler. Yabancı ülkede düzenlenen ve yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir. (8) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve ikinci fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler (Küçük ek tesis yapım işlerinde bu belgeler zorunlu değildir.) (1) İş hacmini gösteren belgeler; a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıllık dönemdeki her yıla ait toplam ciroları gösteren gelir tabloları, b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren son üç yılda düzenlenmiş faturalardır. (2) İsteklilerin üçüncü fıkradaki yeterlik kriterini sağladıklarını göstermek üzere bu iki belgeden birini sunmaları yeterlidir. (3) Birinci fıkrada sayılan belgelerin istenildiği durumlarda; belgeleri sunulan yıllara ait tutarların toplamının 1/3 ünün; a) Ciro için, teklif edilen bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ 7

8 edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir. (4) Üçüncü fıkradaki kriterleri son üç yılda sağlayamayanlar, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. (5) İhale son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir ve bu yıl ile bu yıldan iki önceki yıla kadarki gelir tabloları dikkate alınarak, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu gelir tabloları itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. (6) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur. (7) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır. (8) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen yapım işi faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır. (9) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır. (10) Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir. (11) İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. (12) Konsorsiyum olarak ihaleye katılamaz. (13) Aday veya isteklinin, iş ortaklığının ortağı olarak taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği yapım işlerinin parasal tutarı, iş ortaklığındaki hissesi oranı üzerinden hesaplanır İş hacmine ilişkin belge tutarlarının güncellemesi (1) İş hacmine ilişkin belge tutarları aşağıdaki şekilde güncellenir: a) Yıllık toplam ciro, gelirin elde edildiği yılın Haziran ayına ait Türkiye İstatistik Kurumu Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun Genel sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı) endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir. b) Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarı, fatura tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait Türkiye İstatistik Kurumu Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun Genel sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı) endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ 8

9 Araç parkı bildirimi D İstekli, ilan tarihinden en az 120 (yüzyirmi) gün öncesinden kendi adına kayıtlı araç parkında bulunan araçlardan; Beko loader ve Mobil vinç sayısını bildirerek araçlara ilişkin ruhsat belgelerini de vereceklerdir Faaliyet Süresi Bildirimi E İstekli, yüklenici olarak çalıştığı süreyi belirlemek üzere; faaliyete başladığı benzeri konudaki elektrik tesisi işine ait ilk sözleşme tarihini kanıtlayan iş bitirme belgesinin aslını veya noter onaylı suretini verecektir. Faaliyet süresi; Faaliyete başladığını kanıtlayan benzeri konudaki işlere ait ilk sözleşme tarihinden, yeterlilik talep edilen ilk ilan tarihine kadar olan süredir. Faaliyet süresinde, iş denetleme ve iş yönetme belgelerinin süreleri dikkate alınmaz Yönetim Sistem Belgesinin Sunumu F a) ISO 9001 kalite yönetim sistem belgesi, b) ISO çevre yönetim sistem belgesi, c) OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Yukarıdaki a ve b şıkkında belirtilen belgelerin; Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Son başvuru tarihi veya bu tarihten önce bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu [belgenin/belgelerin] son başvuru tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir İş Deneyim Belgesi G İstekli tarafından teklif edilen bedelin en az %50 (yüzde elli) sini karşılayacak şekilde aşağıdaki belgelerin aslını veya noter onaylı suretini vermek zorundadır. Verilecek bu belgeler, ihale yılı baz fiyatları ile değerlendirildiğinde, en az aşağıdaki şartları sağlayacak miktarda olacaktır. a) İhale İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan, işlere ait İş bitirme belgesi vermeye yetkili kurum tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış veya Dağıtım Şirketleri tarafından verilen iş tamamlama belgesinin tek bir taahhüde ait İş Bitirme veya İş Tamamlama Belgesinin, b) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80 ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işe ait, iş deneyim belgesi veya Dağıtım Şirketleri tarafından verilen iş tamamlama belgesinin aslını veya noter onaylı kopyasının verilmesi zorunludur. c) Ek iş bitirme belgesi: İsteklinin, değerlendirmeye esas alınacak benzeri konudaki ana iş bitirme belgesi dışında, ayrıca vereceği İş Bitirme veya Dağıtım Şirketleri tarafından verilen iş tamamlama belgesi de değerlendirilecektir. Bu belge tutarı, birim fiyat esasına göre ihale edilen iş için, yeterlilik istenen en büyük işin keşif bedelinin % 30 undan az olamaz. Beyan edilen belgelerden en fazla üç adedi, ek İş Bitirme Belgesi olarak dikkate alınır. Beyan edilen Ek İş Bitirme belgeleri, ana iş bitirme belgesi olarak dikkate alınmaz. d) Belgelerin Geçerlilik Şartı : TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ 9

10 1.Şirketlerin ibraz edeceği iş bitirme ve devam eden iş belgelerinden birinin ANA İŞ BİTİRME belgesi olarak geçerli olabilmesi için belgenin aşağıda belirtilenlerden; Şirkete, Şirketin en az % 51 hissesine sahip ortağına, herhangi birine ait olması şarttır. 2.Faaliyet süresine ilişkin belgenin geçerli olabilmesi için belgenin; istekli şahıs ise kendisine, şirket ise şirkete veya şirketin en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması şarttır. 3.Ek iş bitirmeye ilişkin belgelerin geçerli olabilmesi için belgenin; istekli şahıs ise kendisine, şirket ise şirkete veya şirketin en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması şarttır. 4.Belge sahipleri iş bitirme ve devam eden iş belgelerini; sadece bir tek firmada kullanabilirler. 5. Firmalarda mahkeme kararı alınarak yapılan isim ve statü (nev i ) değişikliklerinde; Firmanın değişiklikten önceki yukarıda belirtilen belgeleri, yeni firmanın da belgesi olarak kabul edilir ve değerlendirmeye alınır. Tesis işlerinde, iş bitirme belgesindeki tutarlar geçici kabul tarihi ile ÜFE Tablosunun Genel sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı) endeksin, ilk ilan tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir. İş bitirme belgelerinde belirtilmiş işveren malzemesi var ise, bu malzemelerin bedeli DİE ÜFE Tablosunun Genel sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı) endeksin, ilk ilan tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir. (Birim Fiyat Yılı belirtilmemiş malzeme bedelleri için geçici kabulün yapıldığı yılın ÜFE Tablosunun Genel sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı) endeksin artış oranı esas alınır.) bu değerin tamamı belgesindeki yılı bazına getirilmiş son keşif tutarına eklenerek bulunan bedel puanlamaya esas alınır. Ancak, bu malzeme bedelleri, belgedeki son keşif tutarının dört katından fazla olamaz. Fazla olması halinde aşan kısım dikkate alınmaz Anahtar Teknik personel ve taahhüt edilecek teknik personel. H İstekli özellikleri aşağıda sayılan Anahtar Teknik personeli işin başlamasından bitimine kadar sözleşme konusu iş mahallinde bulunduracaktır. a) Elektrik Mühendisi olması, b) Benzer işte en az üç yıl deneyime sahip olması, c) İhale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde en az 4 aydır aralıksız çalıştıklarını kanıtlayan, SGK dan onaylanmış son bildirge dönemine ait 4 aylık ( 120 gün ) sigorta pirim bordrolarının, SGK sosyal destekleme prim bordrosu verenlerin ise son 4 aya ait ( 120 gün ) bordrolarının noter onaylı suretlerini verecektir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limitet şirketlerde Müdürlük görevini yapan ortaklardan, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, iş ortaklığının ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarından yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklardan isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. İstekli bünyesinde bulunan Anahtar Teknik personeli ile Elektrik ve Elektrik- Elektronik mühendislerinin tümünü, makina ve inşaat mühendisleri ile Elektrik veya Elektrik-Elektronik teknikerlerinden ise birer adedini bildirecektir. Ayrıca mezuniyet belgesi (diploma veya geçici mezuniyet belgesi) verilecektir. Firmada teknik personel olarak çalıştığı beyan edilenler (Firma sahibi veya şirketin en az % 15 hissesine sahip ortağı ile firmasında çalışan teknik personel), başka firma veya şirketlerde teknik personel olarak gösterildiği takdirde, bu Teknik personel değerlendirmede dikkate alınmaz Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ 10

11 İhale ve Benzeri Konular : Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: G AG-OG Elektrik Dağıtım Tesisi ( AG-OG Elektrik Şebekesi, Trafo Postası, Yeraltı Kablo Tesisi, Dağıtım Merkezi, KÖK, Aydınlatma Şebekesi ve OG Kompanzasyon Tesisi ) ve YG Şalt Tesisi, OG Dağıtım Hatları (ENH) ve Enerji İletim Hatları (EİH) Tesisi işleridir, 7.7. Belgelerin Sunuluş Şekli İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış suretlerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca aslının aynıdır şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurumlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ibraz edilenin aynıdır veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İşveren tarafından aslı idarece görülmüştür veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli: Aşağıda sayılan belgelerden biri veya tamamı yoksa sunmaları mecbur değil ancak varsa iade edilmek üzere asılları sunulacaktır. a) ISO 9001 kalite yönetim sistem belgesi, b) ISO çevre yönetim sistem belgesi, c) OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi 7.8. Tekliflerin dili: Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Madde 8 - İhaleye Katılamayacak Olanlar Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar: a) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar. b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. Madde 9 - İhale Dışı Bırakılma Ve Yasak Fiil Veya Davranışlar 9.1. Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır: a) İsteklinin konsorsiyum olması, b) Teklifinde verdiği belgelerin eksik veya istenen şartları taşımaması veya sahte belge vermesi, İsteklinin talebinde gerçeğe aykırı bilgi ve belge verdiğinin anlaşılması durumunda, yeterlilik talebi dikkate alınmaz. Bu durumun yapılacak ihale tekliflerin açılmasından sonra tespiti halinde, teklifi iptal edilerek isteklinin geçici teminatı gelir TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ 11

12 kaydedilebilir. Aynı durumun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, sözleşme fesih edilebilir. c) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. ç) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan. e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen. f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan işverene yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunan. g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan. h) İstekli, kendisi veya şirketin en az % 15 hissesine sahip ortağı veya çalışanlardan birinin Elektrik veya Elektrik-Elektronik mühendisi olmaması, i) Gerçek veya tüzel kişilerin; kendileri ile ortağı olduğu şirketlerinin aynı ihale ilanında belirtilen işler için ayrı ayrı müracaat etmeleri, (Grup içindeki aynı iş için müracaat etmemiş olsalar dahi) j) İhaleye Katılamayacak Olanlar maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan. Madde 10 - Teklif hazırlama giderleri Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İşverenden isteyemez. Madde 11 - İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır İstekli veya temsilcilerinin, işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği yapıya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İşveren tarafından verilecektir Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. Madde 12 - İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması Tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İşverence tespit edilmesi veya İşverene yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ 12

13 12.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az yedi gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden veya elektronik-posta yoluyla tebliğ edilir Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İşveren, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler Şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İşverence ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Madde 13 - İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi İşveren tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İşverenden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. Madde 14 - İş Ortaklığı Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise, bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşme imzalanmadan önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İşverene verilmesi zorunludur İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilin sorumlu oldukları belirtilecektir. Madde 15 - Konsorsiyum Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez Madde 16 - Alt Yükleniciler İstekliler, ihale konusu yapım işinde İşverenden onay almak kaydıyla alt yüklenicilere iş yaptırabilirler. Bu durumda alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ 13

14 III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 17 - Teklif Ve Sözleşme Türü İstekliler, ihale konusu bölgede tesis edeceği projeleri 201 Yılı ARAS EDAŞ Birim Fiyat Listesi ndeki birim fiyatlara, 201 Yılı ARAS EDAŞ Birim Fiyat Listesi nde yer almayan iş kalemleri için TEDAŞ Genel Müdürlüğü 201.Yılı Elektrik Proje ve Tesis Birim Fiyat Kitabı nda (Tüm yıl geçerli Mavi Kitap) yayınlanan MALZEME ve ÜÇÜNCÜ BÖLGE İŞÇİLİK (MONTAJ, DEMONTAJ, DEMONTAJDAN MONTAJ) sütunundaki Birim Fiyatlara aynı % oranında tenzilat teklifinde bulunacaklardır. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen tenzilatlı birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Madde 18 - Kısmi teklif verilmesi Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. Madde 19 - Teklif Ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi İstekliler teklifini gösteren fiyatlar ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır. Madde 20 - Tekliflerin Sunulma Şekli Teklif mektubu ve eki bir zarfa konulacaktır. Teklif mektubu zarfı ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir ikinci bir zarfa veya pakete konulur. Zarfların veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İşverenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İşverene (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İşverene ulaşması esastır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İşveren ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır. Madde 21 - Teklif Mektubunun Şekli Ve İçeriği Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur Teklif mektubunda; a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi, d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ 14

15 21.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir. Madde 22- Tekliflerin Geçerlilik Süresi Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren. 60 (altmış) takvim günüdür. Bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İşverenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İşverenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır. Madde 23- Teklif Fiyata Dahil Olan Giderler İsteklinin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dahildir maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İşveren tarafından yükleniciye ayrıca ödenir. Madde 24- Geçici Teminat İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3 ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih,.../.../... tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İşveren tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde 25 - Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır: a) Tedavüldeki Türk Parası. b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları. c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir İlgili mevzuatına göre Türkiye de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ 15

16 25.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir Her ne suretle olursa olsun, İşverence alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Madde 26 - Geçici Teminatın Teslim Yeri Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içinde İşverene sunulur Teminat mektupları dışındaki teminatların İşveren Muhasebe birimine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. Madde 27- Geçici Teminatın İadesi İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir. IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 28 - Tekliflerin Alınması Ve Açılması Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İşverene (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır: İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilir İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İşverenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır Zarflar ihale komisyonunca alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanır. Madde 29 - Bütün Tekliflerin Reddedilmesi Ve İhalenin İptal Edilmesi İhale komisyonu kararı üzerine İşveren, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İşveren bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez İhalenin iptal edilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir Madde 30 - Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi 30.1.Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ 16

17 Teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda, işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Madde 31 - Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylanmasının ardından ihale üzerinde bırakılan dahil, ikinci varsa üçüncü ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklilere bildirilir. Madde 32 - Sözleşmeye Davet 32.1 İhale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında veya elektronik posta (tebliğ tarihi eposta gönderme tarihidir.) bildiriminde, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir İsteklinin, bu davet yazısının veya elektronik posta bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur. Madde 33 - Kesin Teminat İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 10 u oranında kesin teminat alınır Ancak, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda, ihalenin sınır değerin altında teklif veren isteklilerden biri üzerinde bırakılmasına karar verilmesi halinde ise kesin teminat, sınır değerin yüzde onbeşi ( % 10 u) oranında alınır İhale üzerinde bırakılan isteklinin iş ortaklığı olması halinde, toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın, ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Madde 34 - Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev Ve Sorumluluğu İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde bu şartnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d), (e), (f), (g), (h) ve (j) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir İhale üzerinde bırakılan isteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale tarihinde bu şartnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d), (e), (f), (g), (h) ve (j) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilir. Madde 35 - İhalenin Sözleşmeye Bağlanması İşveren tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İşverence onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir Yüklenicinin iş ortaklığı olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İşverence onaylı birer örneği pilot ortağa verilir. Pilot ortak tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ 17

18 35.3. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir. V-DİĞER HUSUSLAR Sözleşmeye davet edilen firmanın sözleşme imzalamaktan imtina etmesi durumunda İş Veren geçici teminat mektubunu irat kaydetme ve firmayı daha sonraki ihalelere çağırmama hakkını haizdir. İş Veren, teklif veren firmalara bildirimde bulunmak kaydıyla, herhangi bir sebep bildirme zorunluluğu olmaksızın tek taraflı olarak ihaleyi askıya alma veya vazgeçme hakkını saklı tutar. İhale süresince yapılacak bildirimler, emredici mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Aras Edaş ın bu şartnamede, isteklinin teklif evrakında belirtilen irtibat adresine elden teslim, posta, posta kuryesi, imzalı faks yolu ile veya elektronik postayla yapılacaktır. İrtibat bilgilerindeki değişiklikler, en geç ertesi iş günü diğer tarafa bildirilecektir. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda Erzurum merkez mahkeme ve icra daireleri yetkilidir. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ 18

UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İzmir Selçuk 50 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ DEĞİRMENKÖY TEVSİ VE ÇEVRE DOĞAL GAZ SAHALARI DEPOLAMA PROJESİ (FAZ-II) YÜZEY TESİSLERİ İNŞAATI VE MONTAJI YAPTIRILACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TPAO) ÜRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 170 İşçi ile 01/08/2014-31/12/2015 tarihleri arası Genel Temizlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

c) Yapılacağı yer: Yüklenicinin kendi tesislerinde 1

c) Yapılacağı yer: Yüklenicinin kendi tesislerinde 1 AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN 16,5mm x 16,5mm ebadında 2D/3D ve demetalizasyon teknolojileri kullanılarak hazırlanan holografik bandrol basım HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK HABERLEŞME ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ (EHABS) KURULMASI İŞİNE AİT İHALE DOKÜMANI İHALENİN YAPILACAĞI ADRES Hakkı Turayliç

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı : Başkent Organize

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK)

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Personel taşımacılığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

a) TPAO Konsolide Tam Kapsamlı Bağımsız Denetim Raporu b) TPPD Tam Kapsamlı Bağımsız Denetim Raporu (TPIC Bağlı Ortağıdır)

a) TPAO Konsolide Tam Kapsamlı Bağımsız Denetim Raporu b) TPPD Tam Kapsamlı Bağımsız Denetim Raporu (TPIC Bağlı Ortağıdır) AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MALİ DENETİM HİZMET ALIMI HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME İhale Kayıt Numarası:203/984 MALİ DENETİM HİZMET ALIMI I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AKÜ 2014 Yılı Bakım Onarım İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AKÜ 2014 Yılı Bakım Onarım İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AKÜ 2014 Yılı Bakım Onarım İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a)

Detaylı

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN AKÜ Afyon MYO Eğitim ve Uygulama Binaları ĠnĢaatı ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN AKÜ Afyon MYO Eğitim ve Uygulama Binaları ĠnĢaatı ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN AKÜ Afyon MYO Eğitim ve Uygulama Binaları ĠnĢaatı ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1 - Ġdareye iliģkin bilgiler

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının genel onarım işi İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I-

Detaylı

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eski Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eski Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 19 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eski Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Kanalizasyon-Yağmursuyu İnşaatı Yaptırılacaktır İhale Tarihi 14.02.2011 10:00 İhale Metni KANALİZASYON-YAĞMURSUYU

Detaylı

İzmir İş Şehri. İhale Şehri. İzmir Kurum. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) İşin Adı/Konusu/Cinsi

İzmir İş Şehri. İhale Şehri. İzmir Kurum. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) İşin Adı/Konusu/Cinsi İhale Şehri İzmir İş Şehri İzmir Kurum İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) İşin Adı/Konusu/Cinsi Uygulama Projesi Hazırlanması Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 28.03.2013 15:00 İhale

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ

Detaylı

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 2013 model ve üstü, en az 4 kapılı, klimalı ve dizel

Detaylı

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR.

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kısa Mesaj (SMS) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I-

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

I- ĐHALENĐN KONUSU VE TEKLĐF VERMEYE ĐLĐŞKĐN HUSUSLAR

I- ĐHALENĐN KONUSU VE TEKLĐF VERMEYE ĐLĐŞKĐN HUSUSLAR AÇIK ĐHALE USULÜ ĐLE ĐHALE EDĐLEN TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ ĐÇĐN 2 YIL SÜRELĐ PERSONEL TAŞIMA HĐZMETĐ ALIMI HĐZMETĐ ALIMINDA UYGULANACAK ĐDARĐ ŞARTNAME I- ĐHALENĐN KONUSU VE TEKLĐF VERMEYE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal

4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal 4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

Toplam 3 adet, teknik Ģartname ve eki liste ile mimari projede belirtilmiģtir.

Toplam 3 adet, teknik Ģartname ve eki liste ile mimari projede belirtilmiģtir. AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN Sümer Holding A.ġ Emek Lojmanlarına 3 adet (G-1, G-2, G-3 Blok) Sabit Çelik Konstrüksiyon, Z iniģli tip kafes montaj yangın merdiveni yapım ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen Kalorifer Kömürü 10-20 mm fındık kömürü mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Açık ihale usulü ile ihale edilen Kalorifer Kömürü 10-20 mm fındık kömürü mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN Açık ihale usulü ile ihale edilen Kalorifer Kömürü 10-20 mm fındık kömürü mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TÜRKİSTAN MERKEZ KÜTÜPHANESİ BARKOD VE GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALMA İŞİ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Temizlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Açık ihale usulü ile ihale edilen Microsoft Kurumsal Lisans Alımı mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a)

Detaylı