DIŞ TİCARET KAVRAMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DIŞ TİCARET KAVRAMLARI"

Transkript

1 DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 1. DIŞ TİCARET Ticaret genel olarak, iç ve dış ticaret olmak üzere ikiye ayrılır. Dış Ticaret, malların ve sermayenin ulusal sınırların dışına akışıyla ilgilidir. Dış ticaret alım satım işlemlerinin teslimi açısından ithalat ve İhracat olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. Ülke ekonomisinin kalkınmasında ihracat önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle ülkelerde ihracatın artırılması, ithalatın azaltılması önemli hedefler arasındadır. Ülkelerin bu hedeflere ulaşmak için aldıkları kararlar ve tedbirler dış ticaret politikasını oluşturur. Dış Ticaret Kavramları 1. Döviz Genel bir tanımlama ile yabancı ülke paralarına döviz denmektedir. Nakit şeklinde olan eldeki paraya efektif, nakde dönüştürülebilir herhangi bir araç şeklinde olanlara (banka havalesi, ödeme emri, döviz poliçeleri, mevduat sertifikaları, seyahat çekleri vb.) da döviz adı verilmektedir. 2. Kambiyo Kambiyo, yabancı para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesi işlemidir.yabancı para alım ve satımı ile ilgili işlemleri kapsar. Kambiyo Mevzuatı: Para ve diğer menkul kıymetler ile maden ve taşların iç piyasada tedavülü ve ülkeden ihraç veya ülkeye ithaline ilişkin usul ve esasları düzenleyen hukuki metinler bütününe kambiyo Mevzuatı denilir. Efektif: Banknot şeklindeki bütün yabancı ülke paralarını ifade eder. FOB (Free On Board): Malların belirtilen yükleme limanında gemi bordasına aktarılmasıyla satıcının teslim yükümlülüğünün yerine getirildiği anlamına gelir. CIF (Cost, Insurance, Freight): Satıcının, mal bedeli ve navlunun yanı sıra taşıma sırasında malların kayıp ve hasar riskine karşı deniz sigortası sağlama yükümlülüğü olduğu anlamına gelir. CFR (Cost And Freight): İşleme konu olan malların, belirlenen varış yerine kadar taşınması için gerekli olan masrafları ve navlun bedelini satıcının ödemesi anlamına gelir. Merkez Bankası: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve şubelerini ifade eder. Konvertibl Dövizler: Uluslararası para piyasalarında bütün ülkelerce kabul gören ve bu sebeple bir diğer ülke parasına serbestçe çevrilebilme imkânına sahip dövizlerdir. Döviz Alım Belgesi (DAB): İhracat bedellerinin ve ihracatçının bankası tarafından talep edilen banka komisyonlarının alışı yapılırken düzenlenen belgeye denir.

2 Döviz Satım Belgesi (DSB): Dışarıya ödenen ithalat bedelleri, aracı komisyoncunun komisyonları, yurt içindeki bankanın yurt dışındaki muhabir şubelerinin talep ettiği komisyonlar vb. için düzenlenen belgeye denir. Döviz Tevdiat Hesabı (DTH): Gerek yurt dışında gerek yurt içinde yerleşik gerçek veya tüzel kişilerin serbest tasarruflarında bulunan döviz veya efektiflere banka veya özel finans kurumlarında açtırdıkları tevdiat hesaplarıdır. Bu hesaplardaki dövizlerin kullanımı serbesttir. 3. Gümrük Bir ülkenin giriş ve çıkışında ticari hareketlerin denetim ve gözetiminin yapıldığı yer olarak tanımlanır. Diğer bir tanımla da yurt dışına gidiş veya yurt dışından dönüş sırasında gümrük işlemlerinin yapıldığı yerdir. Gümrük tarifesi: Dış ekonomi politikasının en eski ve en çok kullanılan araçlarından biridir. Gümrük vergileri, belli bir malın gümrük sınırını geçişinde ödenen vergi ve harçlardır. Tarife ise, uluslararası ticarete konu olan bütün mallara uygulanan vergileri belirleyen listelerdir. Gümrük vergileri, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre hesaplanır. Gümrük tarifesinin Amaçları a)devlet Hazinesine gelir sağlamak, b)yerli Sanayiyi dış rekabetten korumak, c)ülkeye giren ve çıkan malları kontrol altında tutmaktır. 4. Marka Marka bir veya bir grup üretici ve satıcının mal ve hizmetlerini belirlemeye, tanıtmaya ve rakiplerininkinden ayırıp farklılaştırmaya yarayan isim, terim, sözcük, simge (sembol), tasarım dizayn), işaret, şekil, renk veya bunların çeşitli bileşenleridir Serbest Bölge Serbest bölgeler, bulundukları ülkenin siyasi sınırları içinde yer alan, fakat Dış Ticaret, Vergi ve Gümrük Mevzuatı açısından gümrük hattı dışında sayılan bölgelerdir. Serbest bölgelerde sınai ve ticari faaliyetler için ülkede sağlanandan daha geniş muafiyet ve teşvikler tanınır. Türkiye de serbest bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgesi nin parçası olmakla beraber serbest bölgeler; Serbest Bölgelerin Kuruluş Amaçları. -Yabancı Sermaye yatırımlarını ve dış ticareti artırmak, -Yerli üreticilere ucuz fiyatlardan girdi sağlayarak,yabancı üreticilerle rekabet etmelerini sağlamak -Gelişmiş ülkelerin teknolojilerini ülkeye getirerek standartları yükseltmek -İstihdamı artırmak, Türkiye deki Serbest Bölgeler. 1)Mersin S.B. (Mersin/1987) 2)Antalya S.B. (Antalya/1987) 3)Ege S.B. (İzmir/1990) 4)İstanbul Atatürk Havalimanı (İstanbul/1990) 5)Trabzon (Trabzon/1992) 6)İstanbul Deri Sanayi S.B. (İstanbul/1995) 7)Doğu Anadolu S.B. (Erzurum/ 1995) 8)Mardin S.B. (Mardin/ 1995) 9)İstanbul Menkul Kıymetler Borsası S.B. (İstanbul/1997) 10)İzmir Menemen Deri S.B. (İzmir-Menemen/1998)

3 11)Rize S.B. (Rize/1998) 12)Samsun (Samsun/1998) 13)İstanbul Tracia S.B. (İstanbul/1998) 14)Kayseri S.B. (Kayseri/1998) 15)Adana Yumurtalık S.B. (Adana-Yumurtalık/1998) 16)Avrupa S.B. (Tekirdağ-Çorlu/1999) 17)Gaziantep S.B. (G.antep/1999) 18)Bursa S.B. (Bursa/2001) 19)Kocaeli S.B. (Kocaeli/2001) 20)Denizli S.B. (Denizli/2002( 21)Tübitak S.B. (Kocaeli-Gebze/2002) 1- İthalat Dış Ticaret Türleri Başka ülkelerde üretilmiş malların, ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasıdır. Dış alım da denilmektedir. İhracatın karşıtıdır ve onunla birlikte bir ülkenin dış ticaret dengesini oluşturur. İthalat, özel ya da tüzel kişilerce kamu iktisadi kuruluşları ya da devlet tarafından doğrudan yapılabilir. İthalat çeşitleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. Akreditifli ithalat: Alıcının, malın sevkinden önce bir banka aracılığıyla satıcının bulunduğu yerdeki bankası nezdinde malın sevk belgesinin teslimi karşılığında ödenmek üzere kredi açtırmasıdır. Mal karşılığı ithalat: Malın gümrüklenmesi işleminden sonra bedelini ödeyerek belgenin çekilmesi ile gerçekleşen ithalattır. Bedelsiz ithalat: Vergisi olmaksızın ülkeye sokulan mallar (özel eşyalar, hediyeler vb)dır. Belge karşılığı ithalat: Malın gelmiş olma şartı aranmaksızın ithalat yapılan ülkeden yola çıkarılmış olduğunu gösteren belgenin bedelini ödeyerek bankadan belge alınması ile gerçekleştirilen ithalattır. Kredili İthalat: Bedeli daha sonra ödenmek üzere yapılan vadeli ithalattır. Geçici Kabullü İthalat: İhraç etme amacıyla yapılan ithalattır. Ankonsinyasyon İthalat: Satışın yapılması ve belirli bir vade sonunda mal bedelinin transfer edilmesi şartıyla yapılan ithalattır. 2- İhracat Bir malın yabancı ülkelere döviz karşılığı yapılan satışına ihracat denir. Ürünün ihracata yönelik biçimde kaliteli ve uluslararası standartlara ve piyasa şartlarına uygun biçimde üretilmesinden, yurt dışında pazarlanması, reklam ve tanıtımının yapılması, dış satımının gerçekleştirilmesi, en uygun ambalaj ve nakliye biçiminin seçilmesi, ihracatçının ülkesindeki dış ticaret mevzuatını bilerek zamanında gerekli işlemleri tamamlaması ve ürünün istenilen yere zamanında teslimine kadar uzanan çeşitli aşamalardan geçerek gerçekleşir. İhracatçı gerçek usulde vergi mükellefi olup bulunduğu ildeki Ticaret ve Sanayi Odalarına kayıtlı ve diğer kanunlara göre ihracat yapmasına bir engel bulunmayan gerçek veya tüzel kişi, tacirdir. İhracat yapan firma, ihracat yapacağı ülke için hazırlamış olduğu formu Odalardan temin ederek doldurur. Yurt dışına gidecek malzemenin faturasını da ekleyerek bir dilekçe ile ilgili Odaya başvurur ve gerekli incelemeden sonra belgeler tasdik edilir. İhracatçı Birliklerinin kapsamına giren malları ihraç edecek olan firmaların, Birliklere üye olmaları gerekmektedir. Birlik üyelik belgesine sahip olmadan bu malların ihracı yapılamaz. 3- Transit Ticaret

4 Transit ticaret, yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmadan ya da antrepodan satın alınan malın, ülkemiz üzerinden transit olarak veya doğrudan doğruya yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik başka bir firmaya ya da antrepoda satılmasıdır. Transit ticarete konu olan mallarla ilgili olarak, ithalata ve ihracata ilişkin vergi, resim, harç ve fon tahsil edilmez. Gümrük İdarelerince verilebilecek izne istinaden malların Türk gümrük hattını aşarak işçilik görmek üzere fiktif depo veya antrepolara alınması "fiili ithal" hükmünde değildir. Uluslararası anlaşmalarla ticareti yasaklanmış mallar ile Bakanlığın madde politikası itibariyle transit ticaretinin yapılmasını uygun görmediği mallar transit ticarete konu olamaz. İthalat ve ihracat yapılması yasaklanmış ülkelerle transit ticaret yapılamaz. İhracatla ilgili ve en çok kullanılan tanımlar şunlardır: İhracat: Bir malın veya değerin yürürlükteki İhracat Mevzuatı ile Gümrük Mevzuatı na uygun şekilde fiili ihracatının yapılması veya Ekonomi Bakanlığı nca (Eski Dış Ticaret Müsteşarlığı) ihracat olarak kabul edilecek sair çıkışlardır. İhracatçı: İhraç edeceği mala göre ihracatçı birliğine üye olan, gerçek usulde vergiye tabi gerçek ve tüzel kişilerdir. Fiili ihracat: İhraç konusu malın Gümrük Mevzuatı hükümleri çerçevesinde muayenesinin yapılıp taşıta yüklenmesi, bir yerden veya muhtelif yerlerden bir defada veya kısım kısım gelmekte olan dökme ve diğer eşyada yüklemenin tamamlanması veyahut Gümrük Mevzuatınca fiili ihracat olarak kabul edilecek sair çıkışlardır. Bedelsiz İhracat: Bedeli yürürlükteki Kambiyo Mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi gerekli olmaksızın yurtdışına kesin olarak mal çıkarılmasıdır. Kayda bağlı ihracat: Gümrük beyannamesinin fiili ihracattan önce ihracatçı birliklerince kayda alındığı ihracat şeklidir. Transit ticaret: Alış ve satış bedelleri arasında lehte fark esas olmak üzere, malların transit olarak veya doğrudan doğruya bir ülkeden başka bir ülkeye satılmasıdır. Takas: İki ülke arasında olmak üzere, ihraç veya ithal edilen mal, hizmet veya teknoloji transferi bedelinin kısmen veya tamamen mal, hizmet, teknoloji transferi veya kısmen döviz ile karşılanmasıdır. Gümrük Birliği: Taraflar arasındaki ticarette gümrük vergisi, eş etkili vergiler ve miktar kısıtlamalarıyla, her türlü eş etkili tedbirinin kaldırıldığı ve ayrıca, birlik dışında kalan, üçüncü ülkelere yönelik olarak da, ortak gümrük tarifesinin uygulandığı bir ekonomik entegrasyondur. Serbest Dolaşımda Bulunan Eşya: Türkiye nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara ait hükümler saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşım giriş rejimine tabi tutularak Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşya ile üretimde kullanılan girdilerin yerli olup olmadığına bakılmaksızın Türk menşeli sayılan eşyayı ifade eder. Gümrük Beyannamesi: İhracatta gümrük mevzuatı uyarınca doldurularak ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylanmasından sonra gümrük idaresine sunulan belgedir. Ticari Fatura (Commercial Invoice): Satılan bir malın cinsi, ismi, miktarı, birim satış fiyatı, teslim şekli ve toplam bedeli gibi bilgilerin beyan edildiği, satıcı tarafından alıcıya gönderilen bir hesap belgesidir. Proforma Fatura (Proforma Invoice): Teklif belirtilen faturaya proforma, kesin olanına ise orijinal fatura denir. Ticaretin başlangıcıdır. Menşe Şahadetnamesi (Certificate of Origin): İhracata konu olan malların üretim yerini gösteren belgedir.

5 ATR Dolaşım Belgesi (A. TR Movement Certificate): Avrupa Birliği ile Türkiye arasında katma protokol hükümleri gereğince, ülkemizden birliğe üye ülkelere ihraç edilen ve gerekli gümrük muafiyetinden yararlanılması için tanzim edilen belge A. TR Dolaşım Belgesi dir. ATA Karnesi (ATA Carnet): ATA Karneleri uluslararası ATA sözleşmesi veya eşyanın yurt dışına çıkarılma amacına göre farklılık gösteren ek sözleşmeler kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgeleridir. Bir başka ifade ile milletlerarası ticari ve kültürel faaliyetlerin artırılması için eşyaların geçici olarak vergiden muaf ithal edilmesi amacıyla düzenlenen karnedir. Sigorta Poliçesi (Insurance Policy): Sigorta poliçesi, sigorta akdinin belgesidir ve sigortacı tarafından imzalanıp, sigorta ettirene verilen ve her iki tarafın hak ve borçlarını gösteren bir vesikadır. Malların sevki esnasında kaybolması veya tahribi risklerini teminat altına almaktadır. Çeki Listesi (Weight Note): İhracatının, ihracat beyannamesi, gümrük beyannamesi ve konşimentoda beyan ettiği malların net ve brüt ağırlıkları ile hacimlerine ilişkin dökümünü, hangi taşıta ne kadar mal yüklendiğini, her paketin ne kadar ağırlık içerdiğini gösteren belgedir. Dahilde İşleme Rejimi: İhracatçıya dünya piyasa fiyatlarından ham madde temin etmek suretiyle vergilerden muaf ithalat imkanı sağlayan, ülke içinde imalat yapılıp katma değeri ile birlikte uluslararası piyasalara ihracat yapmayı ve böylece rekabet gücü kazandırmayı, ihraç pazarlarını geliştirerek, ihraç ürünlerini çeşitlendirerek ihracata dolaylı finansman sağlayan bir sistemdir. İhracatın büyük bir bölümü bu sistemle gerçekleştirilmektedir. Standart (Standard) Tanımı: DIŞ TİCARET STANDARTLARI Standardizasyon çalışmaları sonucunda yetkili kurum ve/veya kuruluşlar tarafından hazırlanarak onaylanan, yerine getirilmesi gereken koşulları kapsayarak, uygulanması genellikle tarafların isteğine bırakılan teknik özellik veya belgelerdir. Diğer bir ifade ile; İmalatta, anlayışta, ölçümde ve test işlemlerinde birlik ve beraberlik anlamına gelmektedir. Uluslar arası Standardizasyon Örgütü (ISO) ya göre STANDARDİZASYON nun tanımı: Standardizasyon belirli bir faaliyetten ekonomik fayda sağlamak üzere, bütün ilgili tarafların katkı ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve kuralları uygulama işlemidir. Türkiye de, Dünyada ve AB de Standart Kuruluşları: Türk Standartları Enstitüsü; (EOQ) Avrupa Kalite Örgütü, (IEC) Milletlerarası Elektroteknik Komisyonu, (CEN ve CENELEC) Avrupa Topluluğu Standart Kuruluşları. ISO 1947 yılında kurulan ve yaptığı standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye, ticarete ve tüketicilere katkılar sağlayan ISO (International Organization For Standardization) uluslar arası standart organizasyonudur. TSE, İSO nun üyesi ve Türkiye de tek temsilcisidir. ISO 9000 Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür. ISO 9001

6 Kalite yönetim sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen belgenin adıdır. ISO 9001:2000 ISO 9000 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayımlanmaktadır rakamı, bu revizyonun 2000 yılında yapılıp yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir. (ISO 9001:2000 versiyonu) EN Avrupa standartlarının kısaltmasıdır. CE İşareti: Bir ürününün Avrupa Topluluğu tarafından hazırlanan; ortak özellikleri itibariyle sınırlandırılmış ürün gruplarının uyması gereken asgari sağlık, emniyet, çevre ve tüketicinin korunması koşullarını düzenleyen bağlayıcı mevzuata uygunluğunu gösteren işareti ifade eder. Dış Ticaret Müsteşarlığı: DIŞ TİCARET BAĞLANTILARI tarih, 637 sayılı K.H.K. ile Dış Ticaret Müsteşarlığının tüm hizmet birimleri ile Hazine Müsteşarlığının Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlükleri birleştirilerek EKONOMİ BAKANLIĞI kurulmuştur. Ekonomi Bakanlığı Ana Hizmet Birimleri: a)ihracat Genel Müd. b)ithalat Genel Müd. c)anlaşmalar Genel Müd. d)avrupa Birliği Genel Müd. e)teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müd. f)serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müd. g)ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü h)ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müd. İGEME (İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi) : Müsteşarlığa bağlı olarak çalışır. İhraç ürünlerinin yurt dışındaki tanıtımına yönelik faaliyetlerde bulunmak ve ihracatçılara bilgi desteği sağlamak, doğrudan ihracatçılar tarafından yine özel kanunlar ile kurulmuş olan bölgesel nitelikte veya ürün bazındaki ihracatçı birlikleridir. 1---Dahilde İşleme İzin Belgesi. Yurt dışından getirilen ham ve yardımcı maddeler kullanılarak üretilen malların ihraç edilmesi halinde, bu malların ithalinde gümrük vergisi ile diğer mali yükümlülükler teminat karşılığı ertelenerek, ihraç edilecek malların girdi maliyetleri azaltılmaktadır. Şartlı Muafiyet Sistemi (İhracat Taahhüdü Karşılığı Askıya Alma): Bu sistem, ihraç edilmesi şartıyla üretiminde kullanılan hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve işletme malzemelerinin ithalatı sırasında doğan vergilerin teminata bağlanarak (teminat verme/para,banka Teminat

7 Mektubu, Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili) ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ithal edilmesidir. Üretim sonucunda elde edilen eşyanın ihraç edilmesinden sonra verilen teminatlar geri alınır. Geri Ödeme Sistemi: İthalat rejimi çerçevesinde her çeşit vergisi ödenerek serbest dolaşıma giren malların kullanılması ile üretilen mamullerin Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında 3. Ülkelere ihracı halinde, ithalat sırasında tahsil edilen vergiler geri ödenmektedir. Dahilde İşleme İzin Belgesi ile Elde Edilen Avantajlar: -İhracat taahhüdünü üçüncü ülkelere yapılan ihracatla yerine getirmek şartı ile ithalatta kota ve gözetim önlemlerinden muaf olmak. -İthalatta gümrük vergileri, KDV ve diğer vergi, resim ve harçlardan muafiyet sağlar. -İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili olarak Gümrük Vergisi muafiyetli ithalat yapılmasına olanak sağlar. -Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ithalde KDV ve diğer vergi, resim ve harçlardan muaf tutar. -Dış Ticarette Standardizasyon ve Teknik Düzenlemeler mevzuatına tabi olmaktan kurtarır. -Ödenmiş vergilerin geri alınması olanağı verir. -Eş değer eşya kullanımına olanak verir. 2---Hariçte İşleme İzin Belgesi: Bu uygulama, serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere geçici olarak ihraç edilmesi ve işlem görmüş ürünün tam veya kısmi muafiyetten yararlanarak serbest dolaşıma girmesi faaliyetleri kapsar. Hariçte İşleme Rejimi Uygulanmayacak Haller: -İhracı, ödenmiş ithalat vergilerinin geri verilmesine veya teminata bağlanmış ithalat vergilerinin kaldırılmasına yol açan, -İhracından önce, nihai kullanımları nedeniyle tam muafiyet suretiyle serbest dolaşıma giren ve bu muafiyetin tanınması için gerekli koşulları taşımaya devam eden, -İhracı, ihracat vergisi iadesini gerektiren veya ihracı nedeniyle tarım politikası çerçevesinde vergi iadesi dışında bir mali avantaj sağlanan serbest dolaşımdaki eşyaya uygulanmaz. Hariçte İzin Belgesinin Kapatılması: Taahhüt kapatma işlemleri, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince belgedeki şartlara uygun olarak, ihraç edilen eşyanın ithal edilen mamulün üretiminde kullanıldığının tespiti kaydıyla yapılır. Hariçte İşleme İzin Belgesinde kayıtlı miktar ve değerin üzerinde ithalat yapıldığının tespiti halinde,bu kısma tekabül eden vergi ithal tarihi itibariyle tahsil edilir Vergi, Resim, Harç İstisnası : Firmaların, ihracat maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla; İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler neticesinde doğan vergi, resim ve harçlardan istisna edilmesidir. İstisna Edilen Vergi, Resim ve Harçlar:

8 -Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, (BSMV) -Damga Vergisi ve Harçlar, -Hal Rüsumu (vergileri) -Diğer Kanunlarda yer alan vergi, resim ve harçlar, -Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisi, (KKDF) 4---Standart Kontrol Belgesi İhraç edilecek malın yürürlükteki zorunlu standartlara uygun bulunduğunu,ihraç edilecek nitelikte olduğunu belgeler.dış Ticarette Standardizasyon denetmenliklerinden alınır 5---Ticari Kiralama izni Ticari kiralama sözleşmesi ve başvuru formuyla birlikte İhracatçı Birliklerine başvurarak bu belge alınır GÜMRÜK İŞLEMLERİ Gümrük ve Ticaret Bakanlığının müsteşarlığının verdiği izin ve belgeler şunlardır. 1-Gümrük Beyannamesi: Gümrük Beyannamesi: İhracatta gümrük mevzuatı uyarınca doldurularak ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylanmasından sonra gümrük idaresine sunulan belgedir. 2-Bedelsiz İhracat Formu 3-Onaylanmış kişi statü belgesi: A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı.olmak üzere üçe ayrılır. 4-Döviz Beyan tutanağı İhracatçı birliklerinin görevleri şunlardır. İHRACATÇI BİRLİKLERİ VE DEVLET YARDIMLARI *İhracatın ülke menfaatine uygun gelişmesini sağlamak *Mevcut üretim ve ihracat potansiyelini dış taleplere göre ayarlamak *Üyelerinin menfaatlerini korumak ve geliştirmek *Yurtdışı fuar ve sergiler düzenlemek *İhracat kayıt istatistiklerini oluşturmak Başlıca Devlet yardımları: 1-AR-GE yardımı 2-Pazar araştırması yardımı 3-Çevre maliyetlerinin desteklenmesi 4-Eğitim yardımı 5-İstihdam yardımı 6-Yurtdışı ofis,mağaza açma,işletme ve marka tanıtımı yardımı 7-Yurtdışı markalaşma ve Türk malı imajının yerleştirilmesine yönelik yardım 8-Uluslar arası nitelikteki yurtiçi ihtisasa fuarları 9-Yurtdışı fuar katılımlarının desteklenmesi Bir teslimin ihracat sayılması için İHRACATTA KDV İSTİSNASI a)teslimin yurtdışındaki müşteriye yapılması b)teslim konusu malın T.C.gümrük hattından çıkarak bir dış ülkeye varması gerekir. 1-Mal İhracında İhracatta KDV istisnası işlemleri

9 İhracatta KDV İstisnası, malların TC. gümrük hattından fiilen geçtiği döneme ait KDV Beyannamesinde beyan edilecektir.henüz mal yurtdışına çıkmamış fakat ihracat işlemleri gerçekleşmiş olsa dahi malın fiilen çıktığı ay verilecek KDV Beyannamesinde istisna uygulanır. MAL İHRACINDA KDV İADESİ İÇİN ARANACAK BELGELER 1-Gümrük Beyannamesi 2-İhraç edilen malların satış faturaları 3-İndirilecek KDV Listesi 4-İhraç edilen malın bünyesine giren KDV Hesaplaması 2-Hizmet ihracında KDV İstisnası İşlemleri Türkiye de yapılmayan hizmetler KDV nin konusuna girmez.türkiye de yapılmakla birlikte yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetler KDV den istisna edilmiştir. Hizmet ihracında KDV istisnası uygulanabilmesi için aşağıdaki şartların birlikte gerçekleşmesi gerekir *Hizmet Türkiye de bfakat yurtdışındaki müşteri için yapılmalıdır. *Fatura vb.belge yurtdışındaki müşteri adına düzenlenmelidir. *Hizmetin bedeli Türkiye ye döviz olarak getirilmelidir. *Hizmetten yurtdışında yararlanılmalıdır. Hizmet ihracında KDV istisnası yabancı müşteri adına fatura düzenlendiği ve bedelinin Türkiye ye getirildiği vergilendirme dönemine ait KDV Beyannamesi ile beyan edilir.fatura düzenlenmiş fakat döviz yurda getirilmemiş ise olsa da, beyan dövizin getirildiği dönem beyannamesinde yapılır. HİZMET İHRACINDA KDV İADESİ İÇİN ARANACAK BELGELER 1-İade veya mahsup talep dilekçesi 2-Yurtdışındaki müşteri adına düzenlenen satış faturalarının aslı,fotokopisi veya listesi 3-Döviz Alım Belgesi 4-İndirilecek KDV listesi 5-İhraç edilen hizmetin bünyesine giren KDV hesaplaması 3-Bavul Ticaretinde KDV İstisnası işlemleri Bazı ülkelerden ülkemize gelen yabancı uyruklu alıcılar yurdumuzdan aldıkları belli miktardaki malları ülkelerine götürüp satmaktadırlar.bu mallar Maliye bakanlığının belirlediği Gümrük kapılarından yurtdışına çıkabilir. Bavul ticaretinden yararlanmak için 5 nüsha Özel Fatura düzenlenmelidir.bunun ilk 4 nüshası alıcıya verilir.5.nüsha satıcıda kalır.alıcı 2,3 ve 4. Nüshaları yurtdışına çıkarken Gümrük memurlarına onaylatır.2 ve3. Nüshalar gümrükte alıkonarak saklanır.onaylı 4.nüsha alıcı tarafından çıkışı izleyen 1 ay içinde satıcıya gönderilmiş olur. BAVUL TİCARETİNDE KDV İSTİSNASI İÇİN ARANACAK BELGELER 1-Onaylı Özel Fatura 2-Döviz alım belgesi 3-İndirilecek KDV Listesi 4-İhraç edilen malların bünyesine giren KDV hesaplaması 5-Bavul ticaretinde Tecil-Terkin uygulamasına ilişkin belgeler 4-Yolcu beraberi eşya ihracında KDV istisnası işlemleri Kural olarak Türk uyruklular KDV istisnasından yararlanamaz ancak yurtdışında yerleşik olan Türk vatandaşları bulundukları ülke makamlarından bunu belgelendirirse KDV istisnasından yararlanır. Yabancı uyruklu herkes pasaport ibraz etmek şartıyla KDV istisnasından yararlanır ancak Türkiye de ikamet eden yabancılar için KDV uygulanır. Yolcu beraberi eşya için yapılan KDV iadesi gümrük çıkışında veya çıktıktan sonra 1 ay içinde,elden yada avans olarak yada yetkili aracı firma tarafından yapılır YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACINDA KDV İSTİSNASI İÇİN ARANACAK BELGELER 1-Onaylı fatura veya fatura/çekler 2-İndirilecek KDV listesi 3-İhraç edilen eşyanın bünyesine giren KDV hesaplaması

10 4-Aracı firmaların düzenlediği icmaller 5-İhraç Kaydıyla yapılan Teslimlerde Tecil/Terkin (erteleme/silme) uygulaması KDV kanununa göre -Bakanlığın belirlediği kriterlere göre İmalatçı niteliğine sahip olanların ihracatçılara yaptığı teslimler -Özel finans kurumlarının ihracatçılara yaptığı teslimler -İmalatçı niteliği taşımayan satıcılar veya SDŞ.lerin ihraç edilmek üzere yaptığı teslimler -Dahilde işleme veya geçici kabul kapsamında ithal edilen girdiler kullanılarak üretilen malların ihraç teslimi -Üreticiler tarafından ihracatçılara yapılan süs bitkisi teslimleri Tecil/Terkin sisteminden yararlanır. kaydıyla DIŞ TİCARETTE KULLANILAN SİGORTA RİSKLERİ VE BELGELERİ Dış ticarette riskler Ticari riskler,politik riskler,nakliyat riskleri,tesadüfi riskler,mesleki ve sivil riskler,kredi riskleri,yangın riskleri ve Hususi riskler olarak sıralanabilir. Dış ticarette kullanılan sigorta belgeleri 1-Sigorta Teklifnamesi 2-Sigorta Mektubu 3-Sigorta sertifikası 4-Flotan sigorta poliçesi 5-Sigorta şahadetnamesi 6-Kati sigorta poliçesi

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2526 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1497 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Feridun KAYA (Ünite 1, 2, 4, 6) Öğr.Gör.Dr. Neslihan TURGUTTOPBAŞ (Ünite 3, 5,

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? Hazırlayan ARİF ŞAHİN Şube Müdürü Mayıs 2003İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 39 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 40 I. BÖLÜM : İHRACAT İŞLEMLERİ... 42 İhracat Nasıl

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Karar Sayısı : 2005/8391 Ekli Dahilde İşleme Rejimi Kararı nın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu nun 30/12/2004 tarihli ve 2004/114 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun

Detaylı

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Coşkun ATAYETER* Arzu EROL** ÖZET İhracata yönelik verilen teşvikler, ihracatın teşvik edilmesi, ihraç pazarlarının geliştirilmesi ve dünya ihracatındaki

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR...

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR... KAMBİYO MEVZUATI 1 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ Numarası: 91 32/5)... 17 Türk Parası Kıymetini

Detaylı

GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI

GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI Atilla ŞAHİN Gümrük Müşaviri ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ BAŞKANI GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI GİRİŞ Gümrüğün konusunu sınır ötesi ticarete konu eşya ve taşıtlar oluşturur. Nitekim 4458 sayılı Gümrük

Detaylı

BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER

BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER 40. Nas l İhracatç Olunur? İhracatç İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatç Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numaras na sahip gerçek veya tüzel kişiler

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA SERBEST BÖLGELER MEVZUATI

SORU VE CEVAPLARLA SERBEST BÖLGELER MEVZUATI SORU VE CEVAPLARLA SERBEST BÖLGELER MEVZUATI I-TANIM, AMAÇLAR, İŞLEVLER SORU 1 : Serbest Bölge (SB) nedir? Genel olarak serbest bölgeler; ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla birlikte gümrük hattı dışında

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1

İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1 İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1 İHRACAT REJİMİ KARARI... 3 İHRACAT YÖNETMELİĞİ...7 İhracatçı Belgesine İlişkin Tebliğ (Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme 96/1)...15 Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIM VE TEŞVİKLERİ 1. Murat Tokmakkaya Yeminli Mali Müşavir

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIM VE TEŞVİKLERİ 1. Murat Tokmakkaya Yeminli Mali Müşavir I. GİRİŞ İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIM VE TEŞVİKLERİ 1 Murat Tokmakkaya Yeminli Mali Müşavir Ülkemizdeki hali hazırda geçerli olan ihracatçılara yönelik devlet desteği uygulamaları, esas olarak Bakanlar

Detaylı

2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U

2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U 2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U 22 ARALIK 2004 Swissotel Cenk Ulu- MBA,E.Gümrük Uzmanı, Kıdemli Müdür www.vergiportali.com Teşvik Nedir? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN BELGELER. TİCARİ BELGELER: (Commercial documents)

ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN BELGELER. TİCARİ BELGELER: (Commercial documents) ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN BELGELER TİCARİ BELGELER: (Commercial documents) 1 FATURA (Invoice) Satılan veya üretilen bir mal veya verilen bir hizmet veya elde edilen bir menfaat karşılığında verilen

Detaylı

Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ

Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ Sanayi toplumunun yakıtı paraydı. Ancak bilgi toplumunun yakıtı da, gücü de bilgidir. John Kenneth Galbraith 6. İTHALAT İŞLEMLERİ Ġthalat politikası Türkiye nin uluslararası

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ MYO için DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ İKMEP Müfredatına Uyumlu dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Bu çalışma; Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları müfredatlarına

Detaylı

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2514 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1485 DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Fatih TEMİZEL (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. İlkay ÖNER BADURLAR (Ünite

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN İHRACAT KAYITLARI 344MV0054 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okulkurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ 344MV0049

MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ 344MV0049 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ 344MV0049 Ankara, 201 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

2. Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi

2. Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi BÖLÜM IX: İHRACATTA DEVLET DESTEKLERİ 53. İhracatçıya Ne Çeşit Devlet Yardımları Sağlanmaktadır? İhracata Yönelik Devlet Yardımları 10 adet destek programından oluşmakta olup, yardımların uygulanmasında

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracata Yönelik Destekler 2013 EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ ĠHRACATA YÖNELĠK TEġVĠKLER GENEL TEġVĠKLER Hazırlayan IĢık OCAKLI ĠÇĠNDEKĠLER A. Tanımlar B. Dış Ticarete

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 191 Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) I- TEBLİĞİN KONUSU VE YASAL DAYANAK A. TEBLİĞİN KONUSU 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV)

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ : TL. 25.000.000.000 İDARE MERKEZİ : A N K A R A İ D A R E M E R K E Z İ ANKARA, 26 HAZİRAN 2000 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :

Detaylı

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE ARANACAK BELGELER İADE DOSYALARI İLE YMM İADE RAPORLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE UYGULAMALARI ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İHRACAT ve İTHALAT MUHASEBE UYGULAMALARI ORDU S.M.M.M.O Öğr. Gör. Yaser GÜRSOY Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler M.Y.O Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölüm

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

3. Bölüm ÖDEME ŞEKİLLERİ VE MUHASEBE KAYITLARI

3. Bölüm ÖDEME ŞEKİLLERİ VE MUHASEBE KAYITLARI 3. Bölüm ÖDEME ŞEKİLLERİ VE MUHASEBE KAYITLARI 348 ULUSLARARASI TİCARET İŞLEMLERİ ve MUHASEBESİ Ferudun KAYA 349 3. ÖDEME ġekġllerġ VE MUHASEBE KAYITLARI 177 Düşüncelerle karşılaşınca, zayıflar korkar,

Detaylı

YABANCI SERMAYE MEVZUATI

YABANCI SERMAYE MEVZUATI YABANCI SERMAYE MEVZUATI 1 YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI... H3 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... H7 Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında Tebliğ (Sayı:2)... H16 Yabancı Sermaye

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ MART 2015 LEFKOŞA YAYIN VE BİLGİ İÇİN Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti +(392) 228 31 41 +(392) 228 59 88 Devlet Planlama Örgütü Web: http://www.devplan.org

Detaylı