DPT Bünyesindeki Kurullar:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DPT Bünyesindeki Kurullar:"

Transkript

1 DPT Bünyesindeki Kurullar: Yüksek Planlama Kurulu ve Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Mustafa Ateş Nisan 2001 Sayfada yer alan bilgiler Kurullar Sekreteryasõ Uzmanõ Mustafa Ateş in, 1999 yõlõnda Teşkilatça yayõmlanan Kamu Yönetimindeki Yeri, Organizasyon Yapõsõ, Görev ve Fonksiyonlarõ ile Devlet Planlama Teşkilatõ isimli kitabõndan yararlanõlarak hazõrlanmõştõr.

2 İÇİNDEKİLER I. YÜKSEK PLANLAMA KURULU...1 A. Yüksek Planlama Kurulu nuntarihçesi...1 B. Yüksek Planlama Kurulu nun Bugünkü Yapõsõ...4 C. Yüksek Planlama Kurulu nun Görev ve Yetkileri...5 II. PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU...8 A. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu nun Tarihçesi...8 B. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu nun Bugünkü Yapõsõ...10 C. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu nun Görevleri...10 ŞEMALAR I: Yüksek Planlama Kurulu nun 91 Sayõlõ Kanunla Öngörülen Yapõsõ... 1 II: YPK nõn Bugünkü Yapõsõ (57. Hükümet Dönemi)... 5

3 I. YÜKSEK PLANLAMA KURULU A. YÜKSEK PLANLAMA KURULU NUNTARİHÇESİ Yüksek Planlama Kurulu 91 sayõlõ Kanunla 1960 yõlõnda oluşturulmuştur. 91 sayõlõ Kanun un 4 üncü maddesine göre, Başbakan (veya Yardõmcõsõ), Bakanlar Kurulunca seçilecek üç Bakan, Planlama Müsteşarõ, İktisadi Planlama Dairesi Başkanõ, Sosyal Planlama Dairesi Başkanõ ve Koordinasyon Dairesi Başkanõ olmak üzere toplam 8 üyeden meydana gelmekteydi. Kurul siyasiler ile bürokrasinin eşit olarak temsil edildiği bir platform özelliğini taşõmaktadõr. Şema I de görüldüğü gibi, Başbakan ve Bakanlar Kurulunca seçilecek 3 bakanõn yanõ sõra Devlet Planlama Teşkilatõnõn Müsteşarõndan başka 3 ana hizmet birim başkanõ da Kurula üye sõfatõyla iştirak etmektedir. Bu yapõlanma tarzõyla Kurul, siyasi tercihler ile teknik tercihlerin belli bir noktada uzlaşmasõnõ sağlayacak bir vasat olma özelliğine sahip bulunmaktadõr. 91 sayõlõ Kanuna göre Kurulun görevi, İktisadi ve sosyal politika hedeflerinin tayininde Bakanlar Kuruluna yardõmcõ olmak ve hazõrlanacak planlarõ Bakanlar Kuruluna sunulmadan önce, tayin edilen hedeflere uygunluk ve kifayet derecesi bakõmõndan incelemektir. Şema I: Yüksek Planlama Kurulu nun 91 Sayõlõ Kanunla Öngörülen Yapõsõ Şema I: Yüksek Planlama Kurulu'nun 91 Sayõlõ Kanunla Öngörülen Yapõsõ Başbakan (veya Yardõmcõsõ) Kurul Başkanõ Bakan (Bakanlar Kurulu'nca belirlenir) Bakan (Bakanlar Kurulu'nca belirlenir) Bakan (Bakanlar Kurulu'nca belirlenir) Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarõ DPT İktisadi Planlama Dairesi Başkanõ DPT Sosyal Planlama Dairesi Başkanõ DPT Koordinasyon Dairesi Başkanõ 91 sayõlõ Kanun, 1984 tarihinde yürürlüğe giren 223 sayõlõ Devlet Planlama Teşkilatõ Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda Kanun Hükmünde Kararname ile yürükten kaldõrõlarak Müsteşarlõk Teşkilatõnda ve Yüksek Planlama Kurulu nun oluşumu ve görevleri ile ilgili olarak yeni bir yapõlanmaya gidilmiştir. Bu defa, Yüksek Planlama Kurulunun oluşum tarzõ değiştirilmiş ve DPT Müsteşarõ dõşõndaki Planlama Teşkilatõna mensup diğer bürokratlarõn Kurul üyeliklerine son verilmiş, üye olarak Kurula katõlacak bakanlar tek tek gösterilmiştir. Böylece, Yüksek Planlama Kurulu, Planlama Müsteşarõ dõşõnda, siyasilerden müteşekkil bir yapõya dönüştürülmüştür. 1

4 223 sayõlõ KHK nin 4'üncü maddesine göre Kurul, Başbakanõn Başkanlõğõnda, - Devlet Bakanõ-Başbakan Yardõmcõsõ, - Maliye ve Gümrük Bakanõ, - Tarõm Orman ve Köyişleri Bakanõ, - Sanayi ve Ticaret Bakanõ, - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ ile - Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarõ ndan meydana gelmektedir. Kurul un oluşumu, 1987 yõlõnda yürürlüğe konulan 223 sayõlõ KHK de değişiklik yapõlmasõna dair 304 sayõlõ KHK ile bir kez daha yeniden düzenlenmiştir. Bu defa, Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarõ nõn Kurul üyeliği ortadan kaldõrõlarak, salt siyasilerden oluşan bir yapõ meydana getirilmiş ve Kurulun görevleri yeniden tarif edilmiştir. Buna göre Yüksek Planlama Kurulu Başbakanõn başkanlõğõnda, Devlet Bakanõ ve Başbakan Yardõmcõsõ, Başbakanõn belirleyeceği en çok üç Devlet Bakanõ ile Maliye ve Gümrük, Tarõm Orman ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bayõndõrlõk ve İskan, Ulaştõrma Bakanlarõndan meydana gelmekte ve Kurulun görüşeceği konularõn mahiyet ve özelliğine göre Kurula başkan tarafõndan diğer bakanlar ve kamu görevlilerinin de çağõrõlabileceği ifade edilmektedir. Kurulun 304 sayõlõ KHK ile tarif edilen görevleri şu şekildedir. 1) İktisadi, sosyal ve kültürel kalkõnmayõ planlamada ve politika hedeflerinin tayininde Bakanlar Kuruluna yardõmcõ olmak ve hazõrlanacak planlar ile yõllõk programlarõ Bakanlar Kuruluna sunulmadan önce, tayin edilen hedeflere uygunluk ve yeterlilik bakõmõndan incelemek, 2) Memleketin yurt içi ve yurt dõşõ ekonomik hayatõyla ilgili konularda yüksek seviyede kararlar almak, 3) Uzun vadeli kalkõnma planõ ve yõllõk programlar çerçevesinde 233 sayõlõ Kanun Hükmünde Kararname hükümleri de dikkate alõnarak kamu iktisadi teşebbüsleri ile ilgili her türlü kararlarõ almak, 4) İthalat ve ihracat rejimlerinin düzenlenmesine dair esaslarõ tespit etmek ve dõş ekonomik münasebetlerde koordinasyonu sağlamak, 5) 2983 sayõlõ Tasarruflarõn Teşviki ve Kamu Yatõrõmlarõnõn Hõzlandõrõlmasõ Hakkõnda Kanunun 10 uncu maddesi ve diğer kanunlarla Toplu Konut ve Kamu Ortaklõğõ Kuruluna verilmiş bulunan görevleri yürütmek, 6) Kanunla veya Bakanlar Kurulunca öngörülen diğer hususlar ile Kurul Başkanõ veya üyelerinin görüşülmesini istediği konularõ karara bağlamak. 2

5 223 sayõlõ KHK, 22 Mart 1991 tarihinde yürürlüğe giren 3701 sayõlõ Kanunla iptal edilerek Müsteşarlõk yeniden teşkilatlandõrõlmõştõr sayõlõ Kanun Yüksek Planlama Kurulunun oluşum tarzõnõ 304 sayõlõ KHK de öngörüldüğü gibi tanzim etmektedir sayõlõ Kanun un 4'üncü maddesine göre Yüksek Planlama Kurulu: meydana gelir. - Başbakanõn Başkanlõğõnda, - Başbakanõn belirleyeceği en çok dört Devlet Bakanõ, - Maliye ve Gümrük Bakanõ, - Tarõm Orman ve Köyişleri, - Sanayi ve Ticaret Bakanõ, - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ, - Bayõndõrlõk ve İskan Bakanõ ve - Ulaştõrma Bakanõ ndan 3701 sayõlõ Kanun ancak 4 ay kadar bir süre yürürlükte kalmõş olup, 14 Ağustos 1991 tarihinde yürürlüğe konulan 437 sayõlõ KHK ile yürürlüğüne son verilmiştir. Yüksek Planlama Kurulu nun 3701 sayõlõ Kanunla öngörülmüş bulunan teşekkül tarzõ aynen muhafaza edilmiş, ancak görev tanõmõ önemli ölçüde genişletilmiştir. Bununla beraber, 437 sayõlõ KHK nin Yüksek Planlama Kurulu nu düzenleyen 4'üncü ve 5'inci maddelerinde 6 Ocak 1992 tarih ve 470 sayõlõ KHK ile yeni değişiklik yapõlarak, 3701 sayõlõ Kanunda öngörülmüş düzenlemeye paralel bir düzenleme getirilmiş, Kurulun 437 sayõlõ KHK de ayrõntõlõ olarak sayõlan görevleri genel olarak 6 bend halinde tadat edilmiştir. 16 Eylül 1993 tarihinde yürürlüğe giren 511 sayõlõ KHK ile DPT kuruluş ve görevleri konusunda yeni bir düzenleme yapõlmõştõr. Bu KHK de, kendisinden önceki 437 sayõlõ KHK ve bu KHK de değişiklik yapan 470 sayõlõ KHK yi yürürlükten kaldõrõlarak, yeni bir yapõlanma meydana getirmiştir. 511 sayõlõ KHK diğerlerinden farklõ olarak, Yüksek Planlama Kurulu nun Başbakan tarafõndan belirlenecek bakanlar ile DPT Müsteşarõ ndan meydana geleceğini hükme bağlamõştõr. Böylece, 304 sayõlõ KHK ile Kurul üyeliği kaldõrõlan DPT Müsteşarõ, 511 sayõlõ KHK ile tekrar üye yapõlmõştõr. Bu KHK, Kurulun 470 sayõlõ KHK ile yapõlan görev tanõmõnõ aynen muhafaza etmektedir. Ancak 511 sayõlõ KHK de 90 lõ yõllarõn başõndan beri yapõlan önceki diğer düzenlemeler gibi çok kõsa ömürlü olmuştur. Zira, bu KHK, yürürlüğe girmesinden kõsa bir süre sonra Anayasa Mahkemesi nce Anayasaya aykõrõ bulunarak iptali nedeniyle yürürlükten kalkmõştõr. Yargõ kararõ ile ortaya çõkan boşluk yine bir başka KHK ile doldurulmuş olup, o da bugün halen yürürlükte olan 540 sayõlõ KHK'dir. 3

6 B. YÜKSEK PLANLAMA KURULU NUN BUGÜNKÜ YAPISI 511 sayõlõ KHK'nin Anayasa Mahkemesince iptali üzerine 1994 yõlõnda kabul edilerek yürürlüğe konulan 540 sayõlõ KHK ile Teşkilat yeniden düzenlenmiş ve Yüksek Planlama Kurulu nun 511 sayõlõ KHK de öngörülen yapõsõ aynen muhafaza edilmiş, fakat görev tanõmõ ile ilgili hükümde önemli değişiklikler yapõlmõştõr. Buna göre, Yüksek Planlama Kurulu, Başbakanõn Başkanlõğõnda, Başbakanõn belirleyeceği sayõda Bakanlar ile Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarõndan meydana gelir. Başbakanõn bulunmadõğõ toplantõlara, Başbakanõn uygun göreceği Devlet Bakanlarõndan biri başkanlõk eder. Kurulun görüşeceği konularõn mahiyet ve özelliğinin gerektirdiği durumlarda, Kurula Başkan tarafõndan diğer Bakanlar ve kamu görevlileri de çağõrõlabilir. Kurulun sekreterya hizmetleri Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõnca yürütülür. Görüldüğü gibi 540 sayõlõ KHK Yüksek Planlama Kurulu nun teşekkülü ile ilgili olarak Başbakana geniş bir takdir yetkisi tanõmakta ve Kurulun Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarõ dõşõndaki üyelerini belirleme yetkisini Başbakana vermektedir. Uygulamada, geçmişte olduğu gibi, 540 sayõlõ KHK yürürlüğe girdikten sonra da, üyelik seçiminde, Kurulu oluşturan üyelerin özellikle ekonomiyle ilgili bakanlõk ya da kuruluşlar ile yatõrõmcõ olarak nitelendirilen bakanlõk veya kuruluşlardan sorumlu olan bakanlar arasõndan seçilmesine özen gösterilmektedir. 4

7 Şema II: YPK nõn Bugünkü Yapõsõ (57. Hükümet Dönemi) Şema II: YPK'nõn Bugünkü Yapõsõ (57. Hükümet Dönemi) Başbakan Kurul Başkanõ Devlet Bakanõ ve Başbakan Yardõmcõsõ Devlet Bakanõ ve Başbakan Yardõmcõsõ Devlet Bakanõ ve Başbakan Yardõmcõsõ Devlet Bakanõ Devlet Bakanõ Devlet Bakanõ Maliye Bakanõ Bayõndõrlõk ve İskan Ticaret Bakanõ Tarõm ve Köyişleri Bakanõ Sanayi ve Ticaret Bakanõ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarõ Kurul Sekreteryasõ C. YÜKSEK PLANLAMA KURULU NUN GÖREV VE YETKİLERİ Bugünkü yapõsõ itibariyle Ekonomik Kabine ya da alt düzeyde ikinci bir Bakanlar Kurulu görünümü arz eden Yüksek Planlama Kurulu nun görevleri daha ziyade ekonomik konularla ilgilidir. Bu çerçevede, Yüksek Planlama Kurulu nun biri danõşma niteliğinde, diğeri uygulamaya dönük olmak üzere iki temel fonksiyonu söz konusudur. Başka bir ifade ile Yüksek Planlama Kurulu bazõ konularda, Bakanlar Kurulunun müşaviri sõfatõ ile görev yapmakta, Hükümete yol ve yön göstermek suretiyle bir nevi danõşmanlõk hizmeti sunmaktadõr. Bazõ konularda ise, Bakanlar Kurulu dahil başka bir makam ve merciin onayõna ihtiyaç kalmadan doğrudan doğruya uygulanabilen icrâi nitelikte kararlar alabilmektedir. Yüksek Planlama Kurulu nun görev ve fonksiyonlarõ, esas itibariyle 540 sayõlõ KHK nin 5 inci maddesinde gösterilmiştir. Bunun dõşõnda ayrõca Kurula çeşitli Kanun, KHK ve Bakanlar Kurulu Kararlarõ ile verilen görevler de söz konusudur. Burada, Kurulun görevleri, 540 sayõlõ KHK den kaynaklanan görevler ve çeşitli mevzuatla verilen diğer görevler şeklinde ikiye ayrõlabilir sayõlõ KHK den Kaynaklanan Görevler Kurulun görevleri, 540 sayõlõ KHK nin 5 inci maddesinde altõ bend halinde tespit edilmiştir. 5

8 a) İktisadi sosyal ve kültürel kalkõnmayõ planlamada ve politika hedeflerinin tayininde Bakanlar Kuruluna yardõmcõ olmak ve hazõrlanacak kalkõnma planlarõ ile yõllõk programlarõ, Bakanlar Kuruluna sunulmadan önce, belirlenen amaçlara uygunluk ve yeterlilik bakõmõndan incelemek, b) Ülkenin yurtiçi ve yurtdõşõ ekonomik hayatõyla ilgili konularda yüksek düzeyde kararlar almak, c) Kalkõnma Planõ ve Yõllõk Programlar çerçevesinde Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile ilgili her türlü kararõ almak, d) Yatõrõm ve ihracatõn teşvikine ilişkin esaslarõ tespit etmek, d) Toplu Konut İdaresi ve Toplu Konut Fonu Bütçesini onaylamak, e) Kanunlarla ve diğer mevzuatla yetki verilen konularda karar vermek. 2. Yüksek Planlama Kurulu na Çeşitli Mevzuatla Verilen Diğer Görevler 540 sayõlõ KHK de belirtilenler dõşõnda çeşitli kanun, KHK, tüzük, yönetmelik ve kararname gibi düzenleyici işlemlerle Yüksek Planlama Kurulu na verilen görevler söz konusudur. Çeşitli kanunlar ve diğer mevzuatla Yüksek Planlama Kurulu na verilen görevlerin bazõlarõ kõsaca şu şekilde sõralanabilir Ağustos 1967 tarihinde yürürlüğe giren 933 sayõlõ Kalkõnma Planõnõn Uygulanmasõ Esaslarõna Dair Kanun un 13 üncü maddesi uyarõnca, bu Kanunda ve 5 Temmuz 1963 tarih ve 261 sayõlõ Kanunun 1 inci maddesinde öngörülen Kararnamelerin istihsalinden önce, bu kararlarla ilgili görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirmek Mart 1988 tarihinde yürürlüğe giren 3417 sayõlõ Kanun hükümleri uyarõnca çalõşanlarõn tasarrufa teşvik edilmesi ve bu tasarruflarõn değerlendirilmesi ile ilgili olarak hak sahiplerine yapõlacak ödemeler, tasarruflarõn nemalandõrõlmasõ gibi, bu Kanun uygulamasõyla ilgili her türlü düzenlemeyi yapmak Haziran 1994 tarihinde yürürlüğe giren 3996 sayõlõ Bazõ Yatõrõm ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptõrõlmasõ Hakkõnda Kanun uyarõnca, bu Kanun kapsamõnda yer alan yatõrõm ve hizmetlerin, yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştirilmesi konusunda kamu idareleri tarafõndan bu modelin uygulanmasõ talepleri ile ilgili müracaatlarõ değerlendirerek ilgili idareye müsaade vermek ve yetkili idare ile görevli şirket arasõnda yapõlan yap-işlet-devret uygulama sözleşmelerini onaylamak. Bu konuyla ilgili ayrõntõlar tarihinde yayõmlanan 94/5907 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile düzenlenmiştir. Bu Kararnamemde ayrõca Yüksek Planlama Kurulu na atõfta bulunulan hükümler yer almaktadõr. 6

9 - 15 Haziran 1985 tarihinde yürürlüğe giren 3218 sayõlõ Serbest Bölgeler Kanunu nun 4 üncü maddesine göre Serbest Bölgelerde yürütülecek faaliyet konularõnõ tespit etmek tarihinde yürürlüğe giren tarih ve 1211 sayõlõ T.C. Merkez Bankasõ Kanunu nun 40 õncõ maddesi II nci fõkrasõnõn (b) ve (c) bentlerinde öngörülen faiz oranlarõ ve banka kredilerinin düzenlenmesi ile ilgili olarak Banka tarafõndan Başbakanlõğa yapõlacak öneriler hakkõndaki görüşlerini Bakanlar Kurulu na sunmak tarih ve 2983 sayõlõ Tasarruflarõn Teşviki ve Kamu Yatõrõmlarõnõn Hõzlandõrõlmasõ Hakkõnda Kanun da, Kamu Ortaklõğõ Fonuna ilişkin olarak bu Kanunun 6 ncõ maddesinde öngörülen görev ve yetkileri kullanmak. - Bakanlar Kurulu Kararnameleriyle verilen diğer görev ve yetkiler. 7

10 II. PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU A. PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU NUN TARİHÇESİ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu nun teşekkülünün tarihçesi iktisadi alanda önemli kararlarõn alõndõğõ 24 Ocak 1980 tarihine kadar uzanmaktadõr. 25 Ocak 1980 tarihli Resmi Gazete de yayõmlanan 8/166 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõyla kurulan Para ve Kredi Kurulu: - Başbakanlõk Müsteşarõ Başkanlõğõnda, - Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarõ, - Maliye Bakanlõğõ Müsteşarõ, - Ticaret Bakanlõğõ Müsteşarõ, - Devlet Planlama Teşkilatõ İktisadi Planlama Başkanõ, - Hazine ve Milletlerarasõ İktisadi İşbirliği Genel Sekreteri, - T.C. Merkez Bankasõ Başkanõ ve - Maliye Bakanlõğõ Gelirler Genel Müdürü nden teşekkül etmektedir. Devlet Planlama Teşkilatõ, Para ve Kredi Kurulu nda Müsteşar ve İktisadi Planlama Başkanõ ile temsil edilmektedir. Diğer taraftan, Kurulun sekreteryasõnõn da Devlet Planlama Teşkilatõ tarafõndan yürütülmesi öngörülmüştür. Kurulun temel görevleri sözkonusu Kararnamede: - Para ve kredi politikasõnõn uygulanmasõnda koordinasyonu sağlamak, - Kredilerin plan ve program ilkelerine uygun olarak dağõlõmõnõ ve finansman güçlüklerinin giderilmesini temin etmek, - Destekleme fiyatlarõ konusunda tavsiyelerde bulunmak, - Ödemeler dengesindeki gelişmeleri takip ederek gerekli tedbirleri almak olarak sõralanmõştõr. 8/166 sayõlõ Karar, tarih ve 83/7538 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile yürürlükten kaldõrõlarak, Para ve Kredi Kurulunun teşekkül tarzõ yeniden belirlenmiştir. Bu defa, Kurulun: 8

11 - Devlet Bakanõ ve Başbakan Yardõmcõsõnõn Başkanlõğõnda, - Maliye ve Gümrük Bakanõ, - Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarõ, - Hazine ve Dõş Ticaret Müsteşarõ, - T.C. Merkez Bankasõ Başkanõ, - Maliye ve Gümrük Bakanlõğõ Müsteşarõ, - Tarõm Orman ve Köyişleri Bakanlõğõ Müsteşarõ ve - Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ Müsteşarõ ndan teşekkül etmesi öngörülmüştür. 83/7538 sayõlõ Kararda ise 14 Ocak 1988 tarih ve 88/12496 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile yeni bir değişiklik yapõlarak, Kurul başkanlõğõnõ, Başbakanõn görevlendireceği bir Devlet Bakanõ nõn yapacağõ belirtilmiştir. Kurulun bugünkü yapõsõ ve fonksiyonlarõ itibariyle yeniden düzenlenmesi ilk kez 5 Ocak 1992 tarih ve 91/2548 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõyla olmuştur. Bu Karar ile Kurulun adõ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu olarak belirlenmiş ve Kurulun; - Başbakanõn görevlendireceği bir Devlet Bakanõ Başkanlõğõnda, - Bayõndõrlõk ve İskan Bakanõ, - Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarõ, - Hazine ve Dõş Ticaret Müsteşarõ, - T.C. Merkez Bankasõ Başkanõ, ve - Maliye ve Gümrük Bakanlõğõ Müsteşarõ ndan oluşmasõ öngörülmüştür. 91/2548 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõyla oluşturulan ve 16 Eylül 1993 tarihinde yayõmlanan 508 sayõlõ Kanun Hükmünde Kararname ile ilk kez bir yasama işlemiyle yeniden belirlenen Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu, 24 Haziran 1994 tarihinde yürürlüğe giren 540 sayõlõ Devlet Planlama Teşkilatõ Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda Kanun Hükmünde Kararname ile son defa yeni bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. 9

12 B. PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU NUN BUGÜNKÜ YAPISI Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu 540 KHK nin 6 ncõ maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre Kurul: oluşmaktadõr. - Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ nõn bağlõ olduğu Devlet Bakanõnõn başkanlõğõnda, - Başbakanõn belirleyeceği Bakanlar - Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarõ, - Maliye Bakanlõğõ Müsteşarõ, - Hazine Müsteşarõ, - Dõş Ticaret Müsteşarõ ve - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasõ Başkanõ ndan Mevcut oluşum tarzõ bakõmõndan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu, Yüksek Planlama Kuruluna nazaran, teknik yönü siyasi yönüne göre daha ağõrlõklõ olan bir Kurul olup, hiyerarşik bakõmdan Yüksek Planlama Kurulu nun altõnda yer almaktadõr. Kurul, alacaklarõ kararla ilgili olarak Yüksek Planlama Kurulu ve Bakanlar Kurulu na istişâri mahiyette yardõmcõlõk fonksiyonu ile donatõlmõştõr. Şema III de görüldüğü üzere, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu nun bakanlardan oluşan siyasi kanadõnõ belirleme yetkisi, Yüksek Planlama Kurulu üyesi bakanlarõn tespitinde olduğu gibi, Başbakana aittir. Dolaysõyla, bu üyelerin değiştirilmesi ve yeniden belirlenmesi her zaman sözkonusu olabilecektir. Kurulun ekonomi yönetimi ile ilgili kamu kuruluşlarõnõn üst temsilcilerinden oluşan üyelerinin değiştirilmesi ise ancak bir yasa hükmüyle mümkündür. Kurul üyeleri bu şekilde tespit edilmiş olmasõna rağmen, 540 sayõlõ KHK uyarõnca, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu nun toplantõlarõna Kurul Başkanõ tarafõndan toplantõ gündemiyle ilgili Bakanlar davet edilebilir ve görüşülecek konularõn gerektirdiği hallerde diğer kamu görevlileri de çağõrabilir. Kurulun sekreterya hizmetlerini yürütme görevi 540 sayõlõ KHK ile tekrar Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõna verilmiştir. C. PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU NUN GÖREVLERİ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu nun görevleri esas itibariyle 540 sayõlõ KHK nin 6 ncõ maddesinde düzenlenmiştir. Sözkonusu hükmün ifade biçiminden de anlaşõlacağõ gibi, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu nun aldõğõ kararlar icrâi yani uygulamaya dönük olmaktan ziyade istişari mahiyettedir. Sözkonusu madde hükmüne göre Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu, belli konularda Yüksek Planlama Kurulu ve Bakanlar Kuruluna teknik görüş beyan eden bir ihtisas kurulu olarak 10

13 düşünülmüştür. Dolayõsõyla Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu tarafõndan alõnan kararlarõn çoğu uygulamaya konulmadan önce Yüksek Planlama Kurulu veya Bakanlar Kuruluna sunulmakta, nihai olarak bu Kurullardan biri veya her ikisinin iradesi ile işlerlik ve uygulanabilirlik kazanabilmektedir. Bunun dõşõnda, çeşitli Bakanlar Kurulu Kararlarõ ile Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu na verilen görev ve yetkiler söz konusudur. Bu Kararlar uyarõnca alõnan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararlarõndan çoğu ise doğrudan doğruya uygulanabilecek nitelikte yani icrâi kararlardõr. Şema III: Bugünkü Yapõsõyla Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu (57.Hükümet) DEVLET BAKANI ve BAŞBAKAN YARDIMCISI Başkan (DPT'nin Bağlõ Olduğu Bakan) DEVLET BAKANI (Başbakan belirler) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARI DEVLET BAKANI (Başbakan belirler) DEVLET BAKANI (Başbakan belirler) KURUL SEKRETERYASI HAZİNE MÜSTEŞARI MALİYE MÜSTEŞARI DIŞ TİCARET MÜSTEŞARI T.C. MERKEZ BANKASI BAŞKANI 1. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu nun 540 Sayõlõ KHK den Kaynaklanan Görev ve Yetkileri Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu nun 540 sayõlõ KHK nin 6 ncõ maddesinde düzenlenen görev ve yetkileri 6 bend halinde sõralanmaktadõr. 1) Ülkenin yurt içi ve yurtdõşõ ekonomi, para, kredi ve maliye politikalarõnõ tespit ederek uygulanmasõnda koordinasyon sağlamak ve bununla ilgili tedbirleri ve kararlarõ almak. 2) Bakanlar Kurulunun veya Yüksek Planlama Kurulunun incelemesini istediği konularda görüş bildirmek, 3) Destekleme politikalarõnõn esaslarõnõ belirleyerek destekleme fiyatlarõ konusunda Bakanlar Kuruluna tavsiyelerde bulunmak, 4) Ödemeler dengesindeki gelişmeleri takip ederek gerekli tedbirleri almak, ithalattan alõnacak teminat ve fonlar hakkõnda Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak, 5) Bakanlar Kurulunca verilen diğer görevleri yapmak, 6) Kurul Kararlarõnõn uygulanmasõnõ takip etmek. 11

14 2. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu na Çeşitli Mevzuatla Verilen Diğer Görevler Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu nun 540 sayõlõ KHK de belirtilenler dõşõnda kalan ve çeşitli Bakanlar Kurulu Kararnameleriyle tespit olunan bir kõsõm görevleri de şu şekilde sõralanabilir Mayõs 1988 tarih ve 88/12944 sayõlõ Kaynak Kullanõmõnõ Destekleme Fonu Kurulmasõ Hakkõnda Bakanlar Kurulu Kararõ nõn 6 ncõ maddesi gereğince Fondan yapõlacak kredi kullandõrõlmasõnda kredinin miktarõ ile diğer esas ve şartlarõn belirlenmesi Ekim 1988 tarihinde yayõmlanan 88/13384 sayõlõ Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Kurulmasõ Hakkõndaki Bakanlar Kurulu Kararõ nõn 10 uncu maddesi uyarõnca Fonun tarõmsal girdilerin sübvansiyonu, üreticinin fiyat hareketlerinden korunmasõ, ihracatõn geliştirilmesi, ihracata dönük yatõrõmlarõn finansmanõ, ihracat sigortasõ kuruluncaya kadar ihracatõn sigortasõ faaliyetlerinin finansmanõ için kullanõlmasõna karar vermek. - 6 Nisan 1985 tarihinde yayõmlanan 85/9325 sayõlõ Dõş Krediler Kur Farkõ Fonu Tesisine Dair Türk Parasõnõn Kõymetini Koruma Hakkõnda 31 Sayõlõ Karar uyarõnca yatõrõmlarõn ve döviz kazandõrõcõ işlemlerin finansmanõnda kullanõlmak üzere Fon kapsamõna alõnacak kredilerin tespiti ve dõş kredilere uygulanacak faiz oranlarõnõn belirlenmesi gibi hususlarda karar almak Aralõk 1985 tarihinde yayõmlanan 85/10151 sayõlõ Tohumculuğun Teşviki Hakkõnda Karar uyarõnca, kaliteli ve verimli tohumluk ve diğer girdilerin çiftçiler tarafõndan kullanõlmasõnõn yaygõnlaştõrõlmasõ için teşvik edici tedbirleri almak. - 1 Eylül 1992 tarihinde yayõmlanan 92/3280 sayõlõ Karar uyarõnca Tarõm Satõş Kooperatifleri ve Kooperatif Birliklerinin Devlet adõna ürün mübayaasõ ile görevlendirilmesi ile ilgili esaslar Yüksek Planlama Kurulunca, ürünlerin satõn alõndõğõ haliyle depolanmasõ mümkün olmayan ve ilk işlemeye tabi tutulmasõ gereken ürünlerin işlenmesi, depolanmasõ ve bu amaçla yapõlacak giderlerin karşõlanmasõna ilişkin usul ve esaslar ile stoklarõn satõmõ ile destekleme faaliyetleri sonucunda elde edilip Ziraat Bankasõ nezdinde toplanan kârõn harcanmasõna ilişkin esaslarõn tespiti ise Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu tarafõndan yapõlõr Ocak 1988 tarihinde yayõmlanan 88/12512 sayõlõ Tarõmda Kullanõlan Kimyevi Gübrelerin Yurt İçinden ve Yurtdõşõndan Tedariki Dağõtõmõ ve Desteklenmesi Hakkõnda Karar uyarõnca gübre cinsine ve bölgelere göre üretici ve dağõtõcõlara yapõlacak destekleme ödemesi miktarõnõn tespiti. 12

15 Belgenin Sonu 13

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434 04 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayõ: 25745 Maliye Bakanlõğõndan; Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 434 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanunun (1) 48 inci maddesine göre tecil ve

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-014 17 Ocak 2005 Sayõ : 2005-01-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşõ 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

BAŞLANGICINDAN BUGÜNE TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI

BAŞLANGICINDAN BUGÜNE TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI BAŞLANGICINDAN BUGÜNE TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI (1984-1994) Metin Kilci Yõllõk Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü Temmuz 1994 ISBN

Detaylı

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1997 YILI PROGRAMI

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1997 YILI PROGRAMI YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) YILI PROGRAMI 18 Ekim 1996 Gün ve 22791 Sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanan 14 Ekim 1996 Gün ve 96/8629 Sayõlõ Yõlõ Programõnõn Uygulanmasõ, Koordinasyonu ve

Detaylı

TEMEL YAPISAL DEĞİŞİM PROJELERİ

TEMEL YAPISAL DEĞİŞİM PROJELERİ Yõlõ Programõ Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER Yõlõ Programõnõn Uygulanmasõ, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar BİRİNCİ BÖLÜM I. GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ, YILI PROGRAMININ TEMEL AMAÇLARI VE MAKROEKONOMİK

Detaylı

YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar

YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacõ,uluslararasõ Yelken Federasyonu Yelken Yarõş Kurallarõ uyarõnca yurt içinde düzenlenecek yelken

Detaylı

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME YAYIN NO. DPT: 2681 DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2004 ISBN 975-19-3571-7 Bu çalõşma, Devlet Planlama Teşkilatõnõn

Detaylı

01 Temmuz 2003-25 Ağustos 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat

01 Temmuz 2003-25 Ağustos 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 1 Hazõrlayan: Av. Füsun Gökçen 01 Temmuz 2003-25 Ağustos 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat R.G. 01 Temmuz

Detaylı

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1996 YILI PROGRAMI. 15 Ekim 1995 Gün ve 22434 Sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanan

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1996 YILI PROGRAMI. 15 Ekim 1995 Gün ve 22434 Sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanan YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1996 YILI PROGRAMI 15 Ekim 1995 Gün ve 22434 Sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanan 14 Ekim 1995 Gün ve 95/7376 Sayõlõ nõn Uygulanmasõ, Koordinasyonu ve İzlenmesine

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adõ Soyadõ/Ticaret Unvanõ, Uyruğu : Açõk Tebligat Adresi : Bağlõ Olduğu Vergi Dairesi

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 0200/25 HAFTALIK BÜLTEN 8/6/200 22/6/200 A...200 22.6.200 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:..200 22.6.200 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ Kurulu

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Madde 1 27/10/1993 tarihli ve

Detaylı

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Değişken Fonu

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 30.06.2008 Tarihinde Sona Eren Altõ Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. Denetleme Kurulu

Detaylı

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki ek ve üç geçici madde eklenmesi hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/237

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (MERKEZ ÖRGÜTÜ) DEVLETİN TEMEL ORGANLARI KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI MERKEZ (BAŞKENT) ÖRGÜTÜ Cumhurbaşkanı Bakanlar kurulu Başbakan

Detaylı

Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi,

Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi, TÜKETĐCĐ KONSEYĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4077 sayılı Tüketicinin korunması hakkında kanun uyarınca oluşturulan Tüketici Konseyi'nin kuruluş, toplantı

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) 6375-6377 TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 2983 Kabul Tarihi : 29/2/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayı : 18344 Yayımlandığı

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete Tarihi : 13.07.2001 Resmi Gazete Sayõsõ : 24461 Kanun No : 4708 Kabul Tarihi : 29.6.2001 Amaç, kapsam ve tanõmlar MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; can ve mal güvenliğini

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ 375 Çocuk Haklarõnõn Kullanõlmasõna İlişkin Avrupa Sözleşmesi ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ Sözleşme 25 Ocak 1996 tarihinde Strasbourg da imzalanmõş ve 21. maddeye uygun olarak

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafõ ndan I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafõ ndan I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-047 01 Şubat 2005 Sayõ : 2005-02

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 31.03.2008 Tarihinde Sona Eren Üç Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. İdari Yapõ 2.4. Başlõca

Detaylı

kullanılacak bina inşaat metrekare maliyet bedelleri açıklandı.

kullanılacak bina inşaat metrekare maliyet bedelleri açıklandı. SİRKÜLER TARİH : 25.08.201.2017 SAYI : 2017-08-01 KONU : Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde, 2018 yılında binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında kullanılacak

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA Sayı 33/1976 (42/1982, 47/1983, 21/1994 ve 59/1995 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle ) DPÖ YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM DEVLET

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5

GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5 GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5 Konu : GÜMRÜK KANUNU NUN 242. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE GÜMRÜK VERGİLERİ/İTHALAT VERGİLERİNDE YARGISAL İTİRAZ YOLUNA BAŞVURULMADAN ÖNCE İDARİ İTİRAZ

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2002/29 HAFTALIK BÜLTEN 15/07/2002 19/07/2002 A. 1.1.2002 19.7.2002 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2002-19.7.2002 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

VI-2 DEVLET MUHASEBESİ STANDARTLARI KURULUNUN YAPISI VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

VI-2 DEVLET MUHASEBESİ STANDARTLARI KURULUNUN YAPISI VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK VI-2 DEVLET MUHASEBESİ STANDARTLARI KURULUNUN YAPISI VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 13/05/2005 R.G. Sayısı : 25814 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 230 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı KHK/237

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay Doküman Adõ: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 03 5.2,5.3 03 5.2 ve 5.3 maddeleri değiştirildi 3, 4 02 5.2. Karşõlaştõrma Ölçümleri

Detaylı

a) "Bakanlık" deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, b) "Bakan" deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

a) Bakanlık deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, b) Bakan deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında görev yapan memurların

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Hazine Müsteşarlõğõndan:

Hazine Müsteşarlõğõndan: Hazine Müsteşarlõğõndan: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarõndan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarõmlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin amacõ, 7.4.2001

Detaylı

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20)

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan: Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Madde 1 4/3/1996 tarihli ve 22570 sayõlõ Resmi Gazete de

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000

16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Kapanõş Değişim İMKB-100 10,413 %2.0 TL/$ 1,656,239 %0.1 Bono Faizi (3 Aralõk 2003) %56.3 -%1.7 İMKB 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 9,753 İşlem Hacmi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/48 HAFTALIK BÜLTEN 29/09/2003 03/10/2003 A. 1.1.2003 03.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 03.10.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 )

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı BAKAN SUNUŞU Ülke ekonomisinin can damarõ olan küçük ve orta ölçekli işletmeler; işsizliğe getirdiği çözümler ve bölgesel

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre,

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre, 15 Ocak 2004 tarihinde T.B.M.M. tarafõndan kabul edilerek yasalaşan ve 23 Ocak 2004 tarihli ve 25355 sayõlõ Resmi Gazete de yayõnlanan 5070 sayõlõ Elektronik İmza Kanunu ( Kanun veya EİK ) -25. maddesinde

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI. SME STRATEGY and ACTION PLAN

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI. SME STRATEGY and ACTION PLAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI SME STRATEGY and ACTION PLAN REPUBLIC OF TURKEY PRIME MINISTRY STATE PLANNING ORGANIZATION Ocak January 2004 İÇİNDEKİLER...

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/27 HAFTALIK BÜLTEN 02.06.2003 06.06.2003 A. 1.1.2003 06.06.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 06.06.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/52 HAFTALIK BÜLTEN 20/10/2003 24/10/2003 A. 1.1.2003 24.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 24.10.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor ALAN YATIRIM 18 Temmuz 2006 Migros 1Ç 2006 Sonuçları AL Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor Migros un 1Ç 2006 net satõşlarõ 719 milyon US$ olarak gerçekleşmiş ve şirketin cirosu geçen senenin

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakanlık Sistemi Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakan Merkezi yönetim bakanlıklar biçiminde örgütlenmiştir ve her bakanlıkta en üst yönetici olarak bakan bulunur. Bakanlıklardaki yönetsel

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Sermaye piyasasında güvence fonları

Sermaye piyasasında güvence fonları Sermaye piyasasında güvence fonları SAİM KILIÇ Sermaye Piyasasõ Kurulu Uzmanõ-Bakan Danõşmanõ Saim Kõlõç, 1972 yõlõnda Ankara da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararasõ İlişkiler

Detaylı

KAMULAŞTIRMA KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN (4650 SAYILI KANUNUN) İRDELENMESİ

KAMULAŞTIRMA KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN (4650 SAYILI KANUNUN) İRDELENMESİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ KAMULAŞTIRMA KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN (4650 SAYILI KANUNUN) İRDELENMESİ

Detaylı

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No Kabul Tarihi : 29.1.

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No Kabul Tarihi : 29.1. YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5084 Kabul Tarihi : 29.1.2004 Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; bazõ illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ MADDE 1. - KURULUŞ Aşağõda adlarõ, soyadlarõ, tabiiyetleri ve ikametgahlarõ yazõlõ kurucular arasõnda, Türk Ticaret Kanunu nun ANİ KURULUŞ

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran ayõnda

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ Sıra No Kadro ve Görev Ünvanı Tazminat Göstergeleri 1 Başbakanlık

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

Vergi İncelemesinde Rapor Değerlendirme Komisyonları

Vergi İncelemesinde Rapor Değerlendirme Komisyonları Vergi İncelemesinde Rapor Değerlendirme Komisyonları Dr. Fazıl AYDIN Gelirler Başkontrolörü I. Giriş 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

HSBC. 19 Nisan 2006. 19 Nisan 2006. ! Merkez Bankasõ Başkanlõğõ'na, Banka Meclisi ve Para Politikasõ Kurulu üyesi Durmuş Yõlmaz atandõ

HSBC. 19 Nisan 2006. 19 Nisan 2006. ! Merkez Bankasõ Başkanlõğõ'na, Banka Meclisi ve Para Politikasõ Kurulu üyesi Durmuş Yõlmaz atandõ 19 Nisan 2006 HSBC 7701 Günlük Bülten 19 Nisan 2006! Merkez Bankasõ Başkanlõğõ'na, Banka Meclisi ve Para Politikasõ Kurulu üyesi Durmuş Yõlmaz atandõ! Emeklilik ve genel sağlõk reformlarõnõn bu hafta yasalaşmasõ

Detaylı

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 ... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 A.Ş. yönetim kurulu bu bilgi formunun ilan tarihi itibarõ ile aracõ kurumun cari hukuki ve mali durumunu tam ve doğru olarak yansõttõğõnõ tasdik

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ

ANKARA BÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-04-417 01 Aralõk 2004 Sayõ : 2004-09

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

Proje başvurusunda dikkat edilmesi gereken hususlar MADDE 6- Proje Komisyonu ve Görevleri MADDE 7-

Proje başvurusunda dikkat edilmesi gereken hususlar MADDE 6- Proje Komisyonu ve Görevleri MADDE 7- YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR KAPSAMINDAKİ BİYOTEKNOLOJİK İLAÇ, ONKOLOJİ İLAÇLARI VE KAN ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ PROJE ONAYLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Yatırımlarda

Detaylı

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. tarafõndan 2499 sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanunu.nun 37 ve 38

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 14 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 14 Temmuz 2005! Birinci ve ikinci stand-by gözden geçirmeleri birleştirilebilir!

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

Sayı:46/2001. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:46/2001. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 7 Aralık, 2001 tarihli birleşiminde kabul olunan, Trafik Hizmetlerinin Planlanması, Koordinasyonu ve Denetimi Yasası Anayasasa nın 94 maddessinin (1)

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

Türkiye ve Avrupa AB Üyelik Görüflmeleri Bafllang c ndan Sonra ve Yeni Alman Hükümeti ile

Türkiye ve Avrupa AB Üyelik Görüflmeleri Bafllang c ndan Sonra ve Yeni Alman Hükümeti ile Türkiye ve Avrupa AB Üyelik Görüflmeleri Bafllang c ndan Sonra ve Yeni Alman Hükümeti ile Dr. Cengiz Aktar Almanya ve Avrupa Birliği Üyeliğimiz Son Alman seçimlerinde Hõristiyan Demokratlarõn galip geleceği

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum merkez ve fabrikalarının yurtiçi

Detaylı

Türk tarõm ürünlerinin Topluluğa ithalatõyla ilgili yeni tavizlere ilişkin 1/73 sayõlõ ORTAKLIK KONSEYİ KARARI ORTAKLIK KONSEYİ,

Türk tarõm ürünlerinin Topluluğa ithalatõyla ilgili yeni tavizlere ilişkin 1/73 sayõlõ ORTAKLIK KONSEYİ KARARI ORTAKLIK KONSEYİ, Türk tarõm ürünlerinin Topluluğa ithalatõyla ilgili yeni tavizlere ilişkin 1/73 sayõlõ ORTAKLIK KONSEYİ KARARI ORTAKLIK KONSEYİ, Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasõnda bir ortaklõk yaratan Anlaşmayõ göz

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6927 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3346 Kabul Tarihi : 2/4/1987 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL 87 88 2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /115-1

Sirküler Rapor Mevzuat /115-1 Sirküler Rapor Mevzuat 03.06.2015/115-1 TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ İLE TARIMSAL ÜRETİCİ MERKEZ BİRLİKLERİNİN DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET :

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜ REFORMU ve ÖZELLEŞTİRME STRATEJİ BELGESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜ REFORMU ve ÖZELLEŞTİRME STRATEJİ BELGESİ 17.3.2004 Tarih ve 2004/3 Sayõlõ YPK Kararõ ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜ REFORMU ve ÖZELLEŞTİRME STRATEJİ BELGESİ I. AMAÇ VE ESASLAR Ekonomik ve sosyal hayatõmõzdaki yeri tartõşõlmaz olan elektrik enerjisinin

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 07 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 07 Temmuz 2005! Cari açõk artmaya devam ediyor; parasal ve mali disiplinin, yapõsal

Detaylı

Günlük Bülten. 19 Ocak 2004

Günlük Bülten. 19 Ocak 2004 Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Kapanõş Değişim İMKB-100 18,301 -%3.4 TL/$ 1,334,034 %0.1 Bono Faizi (26 Ocak 2005) %24.3 %1.0 İMKB 1500 1250 1000 750 500 250 0 19,559 İşlem Hacmi ($ mn) 19,460

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı