1.1. Görevleri ve Çe itleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.1. Görevleri ve Çe itleri"

Transkript

1 1. KES LER 1.1. Görevleri ve Çe itleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebeke ve tesislerde, yük ak mlar açmaya ve kapamaya yarayan alt cihazlar na kesici (disjonktör) denir Kesici Kullan lma Sebepleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebekelerde devre açma i lemleri basit yap alterlerle yap lamaz. Yük alt nda yap lan ak m kesme i lemi esnas nda arklar olu maktad r. Bu arklar, kontaklara zarar vererek k sa zamanda kullan lamaz hale getirmektedir. Bu sebeple yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebekelerde devre açma ve kapama i lemleri kesicilerle gerçekle tirilir Kullan lan Gerilime Göre Kesiciler Kullan ld gerilime göre kesiciler; > Alçak gerilim (AG) kesicileri > Orta gerilim (OG) kesicileri 1

2 Yüksek gerilim (YG) kesicileri, olmak üzere üç çe ittir Kesici Üretim Standartlar Kesicilerin üretimi ulusal ve uluslararas belirli standartlara göre yap lmaktad r. Bu standartlar; TS (Türk Standartlar ), EN (Europe Norm Avrupa Normu), VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker Alman Elektroteknik Birli i), IEC (International Elektrotechnical Commission Uluslararas Elektroteknik Komisyonu) ve Kuvvetli Ak m Tesisleri yönetmeli idir. STANDARTLAR TS EN TS-ISO 9001, 9002, 9003 IEC 56 (1987) TS 2686 TS 2687 TS 2688 TS 2689 TS 2690 TS 2691 TS 3039 TS /IEC60 IEC 71 TS 855 IEC 267 IEC 376 TS 3438/IEC 480 IEC 694 IEC/17A (CO) KONUSU Yüksek Gerilim Kesici Standartlar Kalite Güvencesi Standartlar Alternatif Ak m Yüksek Gerilim Kesicileri Genel Kurallar ve Tan mlar Anma de erleri Tasar m ve Yap m li kileri Deneyler Kesici Seçim Esaslar Ta ma, Montaj, Bak m Kurallar ve artname, Teklif ve Sipari lerde Verilmesi Gereken Bilgiler. Alternatif Ak m Yüksek Gerilim Kesicileri (Genel Ko ullar çin) Yüksek Gerilim Deney Yöntemleri Yal m Koordinasyonu Yal m Koordinasyonu Kesicinin Faz Uyumsuzlu unda Açmas yla ilgili Deneylerde Kullan lacak K lavuz Yeni SF6 Gaz n Kabulü ve artnamesi Elektrik Ekipman ndan Al nan SF6 Gaz n Kontrolü için lavuz Yüksek Gerilim alt Cihaz ve Kumanda Cihaz Standartlar için Ortak Hükümler De iklik: IEC 56'da Yüksek Gerilim Alternatif Ak m Kesicilerin Kapasitif Ak mda Açma ve Kapamas Tablo 1.1: Kesici standartlar Bu standartlarda kesicilerin çal ma gerilimleri, ak mlar, ark söndürme yöntemleri vb. teknik özellik ve artlar yer almaktad r Alternatif Ak n Aç lmas ve Ark Olay Alternatif ak m iletiminde devreyi kesmek için kontakl anahtarlar kullan r. Kapal kontaklar aç lmak suretiyle ak m kesilir. Bu esnada alternatif ak n zamana göre yönü ve iddetinin de mesi özelli ine göre k lc mlar olu ur. Bu k lc mlara ark ya da erare ad 2

3 verilir. Kontaklarda olu an bu arklar söndürülmedi i (yok edilmedi i) takdirde kontaklara ve ba bulundu u anahtara zarar verir. Resim 1.1: 500 kv luk haval kesicinin açma i lemi s ras nda olu an ark Yap ve Bölümleri Kesicilerin yap olu turan bölümler ve özellikleri a daki gibidir Sabit ve Hareketli Kontaklar Kesicide ak n iletimi ve kesimi için sabit ve hareketli olmak üzere iki tip kontak grubu vard r. Kesici devreye girdi inde hareketli kontak sabit kontaktan ayr larak enerjiyi keser Ark Söndürme Bölümü ( Hücresi ) Kontaklarda meydana gelen ark n söndürüldü ü k md r. Üretim a amas nda belirlenen yöntemlerle bu k mda, olu an arklar söndürülerek kontaklar n ve kesicinin zarar görmesi önlenerek ömrü uzat r letme Mekanizmas Çe itleri Kesicilerde i letme ve çal ma esnas nda açma ve kapama i lemleri çe itli mekanizmalarla gerçekle tirilir. Bu mekanizmalar unlard r; Elle kurmal yayl Motorla kurmal yayl Bas nçl haval Elektromanyetik bobinli 3

4 Ark n Söndürüldü ü Ortama Göre Kesici Çe itleri ve Özellikleri Kesicilerin üretimi ve çe itleri ark n söndürüldü ü ortama göre belirlenir. Kesicilerin grupland rmas öyledir; > SF 6 gazl kesiciler > Vakumlu kesiciler > Bas nçl hava üflemeli kesiciler > Tam ya kesiciler > Az ya kesiciler > Manyetik üflemeli kesiciler SF 6 Gazl Kesiciler Kontaklarda meydana gelen ark n özel bir gaz ile söndürüldü ü kesicilerdir. Elektro negatif bir gaz olan SF 6 ( Kükürt Hekzaflorür ) kullan r. Ark söndürme i lemi, SF 6 gaz n hareketli kontaktaki piston yard ile s p ark üzerine püskürtülmesi ile gerçekle ir. Hacimlerinin küçük olmas, özellikle kapal mekanlarda kullan ma uygun olmas, SF 6 gaz n iyi bir yal tkan olmas, çok s k bak m gerektirmemesi gibi nedenlerden dolay OG ve YG sistemlerinde çok kullan lan bir kesici çe ididir. Resim 1.2: SF 6 gazl kesici 4

5 Vakumlu Kesiciler Bu tip kesicilerde ark söndürme i i, havas tamamen bo alt lm ( ) bir vakum tüpünün içinde olmaktad r. Vakum tüpü bulunan hareketli konta n sabit kontaklardan ayr lmas ile kontaklar aras nda bir metal buhar ark olu ur. Bu metal buhar ark sönünceye kadar devam eder ve ak m s ra dü ünce ark söner. Kondanse olan (s hale dönü en) metal zerrecikleri tekrar kontaklara döner ve böylece kontak malzemesinin nmas önlenmi olur. Yüksek performans, az bak m gerektirmesi ve elektriksel özelliklerinden dolay OG ebekelerinde yayg n olarak kullan lmaktad r Bas nçl Hava Üflemeli Kesiciler Resim 1.3: Vakumlu kesici görünü leri Kesicilerin açma ve kapamas an nda hareketli ve sabit kontaklarda meydana gelen ark n bas nçl hava yard ile so utulmas esas na göre çal rlar. OG ve YG sistemlerinde dahili ve harici olarak kullan rlar. Bas nçl havan n temini için hava kompresörleri, yüksek bas nçl havan n da, depolanmas, hava tank, boru tesisat gibi ek donan mlar gerektirir ve çok pahal r. Ayr ca açma ve kapama i lemleri de çok gürültülüdür. Bu sak ncalar ndan dolay imalattan kald lmaktad r Tam Ya Kesiciler Resi m 1.4: Bas nçl hava üflemeli kesici Bu kesicilerde kontaklar, trafolarda oldu u gibi içi ya ile dolu bir kazana yerle tirilmi tir. Fazlar n hepsi ayn ya kazan içerisindedir. Ya n görevi yal tkanl k sa lamaktan ziyade kontaklar n aç p kapanmas s ras nda olu an ark söndürmektir. Hareketli kontak sabit kontaktan ayr rken devreyi açar ve bu anda meydana gelen ark ya buharla r (Resim 1. 5). 5

6 Resim 1. 5: Tam ya kesici Olu an gaz bas nçla etraf iter ve ya da bir kar ma meydana gelir. Bu suretle iki kontak aras na taze ya girerek ark n sönmesi sa lan r. Büyük güçlü olanlarda ya bir pompa ile devir daim ettirilir. Ya kesicilerde kullan lan ya, trafo ya na benzemekte olup yanma noktas C, donma noktas ise C t r. Tam ya kesiciler hantal ve çok fazla izolasyon ya na ihtiyaç gösterdi inden hacimleri büyük ve a rd r. Kullan mlar pratik olmad ndan günümüzde kullan m alan kalmam r Az Ya Kesiciler Tam ya kesicilerin geli tirilmi eklidir. Bu tip kesicilerde her faza ait kontaklar, ayr izolatör ve hava aral ile birbirinden ayr bulunmaktad r. Ayr ca her faza ait ya hücreleri de ayr r. Boyutlar n küçük ve maliyetlerinin ucuz olmas ndan dolay her gerilim kademesinde yayg n olarak kullan lmaktad rlar. Resim 1.6: Az ya kesici 6

7 Manyetik Üflemeli Kesiciler Bu tip kesicilerde, açma s ras nda demir karkas kullan larak ak n tabii m knat s alan iddetlendirilir ve ark bir yöne itilir. Bu alan n üfleme etkisiyle ark levhalar aras na itilerek d ar at r. Burada ark konveksiyonu ve türbulansla so utulmu olur. Ark iletken bir yap oldu undan manyetik alanla yönü de tirilebilir. Böylece manyetik kuvvet ark n boyunu uzat r, dü ürür ve söndürür. Manyetik üfleme bobinleri, hat ak na ba olarak devreye al r veya ç kart r. Kontaklar aras ndaki ark, bobin sistemine transfer edilerek söndürülmesi sa lan r. Hava üflemeli kesiciler bugün 150 kv a kadar ç kabilmektedir. Hava üflemeli kesiciler ilk bulunan kesicilerdir. Günümüzde nadiren kullan rlar. ekil 1.1: Manyetik üflemeli kesici prensip emas Kesicilerin Birbirlerine Üstünlükleri Ark n söndürüldü ü ortama göre kesicilerin birbirlerine göre baz üstünlükleri vard r. Bu üstünlükleri öyle s ralayabiliriz; SF 6 Gazl Kesicilerin Üstünlükleri Dielektrik dayan m gerilimi, ayn bas nçtaki havaya göre üç kat de erdedir, Kay p faktörü çok küçüktür, Is iletim kat say n yüksek olmas, alçak iyonizasyon nedeni ile çok çabuk da r ve ark n çok çabuk so umas sa lar, Devre kesilirken olu abilecek tutu malar ve buna ba a gerilimleri önler, SF 6 gaz metallerle kimyasal tepkimeye girmez, SF 6 gaz renksiz, kokusuz ve zehirsizdir, Yüksek ark sonucunda kimyasal olarak ayr an gaz, tekrar eski haline döndü ü için uzun süre ilave edilmeden kullan labilir, Onar, bak kolay ve masraf azd r, Sahada yal m testi için özel cihaz gerektirmez, 7

8 Boyutu küçüktür, Mekanik dayan yüksektir ( açma kapama) Vakumlu Kesicilerin Üstünlükleri Mekanizmalar basittir, Açma i lemi için ek teçhizat gerektirmez, Kesme hücresi d ndaki teçhizat n bak m ve onar kolayd r, Boyutlar küçüktür, Mekanik dayan yüksektir ( açma kapama), Özellikle kapasitif devrelerin kesilmesinde daha uygundur, Yan ve patlay ortamlarda rahatl kla kullan labilir Bas nçl Hava Üflemeli Kesicilerin Üstünlükleri Açma ve kapama süratli oldu u için kontaklarda nma ve yanma olmaz, Fazla bak m gerektirmez, Basit yap r, OG ve YG ebekelerinde dahili ve harici olarak kullan r Tam Ya Kesicilerin Üstünlükleri Kullan lan ya, ark söndürme i levi yan nda yal da sa lar, Kontaklar aras ndaki atlama gerilimi yüksektir, Ark söndürme süresi k sad r Az Ya Kesicilerin Üstünlükleri Boyutu küçüktür, Bak mlar kolayd r, Saha yal m testi için özel cihaz gerektirmez, Fiyat ucuzdur, Mekanik dayan yüksektir ( açma kapama). 8

9 Manyetik Üflemeli Kesicilerin Üstünlükleri Elektrik ak n manyetik etkisi ile çal r, Yap basit ve ucuzdur, Fazla bak m gerektirmez Kesicilerde Aranan Özellikler deal bir kesicide aranan özellikler unlar olmal r, Devre açma esnas nda olu an arklar ani olarak söndürmelidir, Kontaklar n açma kapama h çok iyi olmal r, Arka arkaya seri olarak açma kapama yapabilmelidir, Kontaklar aras atlama gerilimi yüksek olmal r, Yang n, patlama ve benzeri tehlikeli durumlara sebebiyet vermemelidir Kesici Etiket De erleri Kesicilerin üzerinde teknik özelliklerini belirten çe itli de erler vard r. Örnek olarak verilen kesicinin etiket de erleri öyle aç klanabilir; Anma gerilimi ; U n = 10/12 kv Sürekli anma ak ; I n = 630 A Anma simetrik kesme ak ; 14, 2/12 ka Anma kesme kapasitesi ; 250 MVA Anma k sa zaman ak ; 14, 5 ka (1s sürekli) Anma kapama ak ; 37/31 ka (tepe de eri) Besleme gerilimi ; 110V (DC), 220V (AC) Kesici Seçiminde Anma De erleri Her türdeki kesici için a daki anma de erlerine dikkat edilmelidir; Anma gerilimi : Kesicinin kullan laca ebekenin tam yük alt ndaki gerilim de eridir. Fazlar aras etkin de er olarak verilir. TS 2687 ye göre 50Hz için gerilim kademeleri; 3, 6 7, , kv olarak belirlenmi tir. Anma yal m seviyesi : Anma ebeke frekans nda; kesicinin topra a göre, fazlar ve aç k kontaklar aras ndaki elektriksel zorlamalara kar yal belirten darbe dayanma gerilimi de erleridir. Tablo de TS 2687 ye göre OG kademesinde kullan lan kesicilerin anma yal m seviyesiyle ilgili de erler verilmi tir. 9

10 Anma Gerilimi ld m Darbesi Dayanma Gerilimi ebeke Frekansl Anma Dayanma kv (etkin de er) Liste-1 Liste-2 Gerilimi kv (tepe de er) kv (tepe de er) kv (1dk süreli) 3, Tablo 1.2: Kesicilerde anma yal m seviyesi Anma frekans : Kesicinin çal ebekenin anma frekans olup Türkiye için 50Hz dir. Sürekli anma ak : Bir kesicinin, bozulmadan sürekli olarak olarak içinden geçebilecek anma frekansl ak n etkin de eridir. TS 2687 ye göre bu de erler; A olarak verilmi tir (U n 36kV). sa devre anma kesme ak : Bir kesicinin anma gerilim de erinde, içinde AC ve DC bile enleri bulunan kontaklar n hasar görmeden kesebilece i ve kesici kutbunda ark n olu tu u andaki ar za ak n etkin de eridir. Anma k sa zaman ak ve süresi: Bir kesicinin anma k sa zaman ak, kesici kapal iken, k sa devre anma kesme ak na e it bir ak n geçirebildi i ve s cakl k yükselmesinden hasar görmeden dayanabilece i süredeki ak m de eridir. Bu sürenin standard 1 sn. dir. Anma k sa devre kapama ak : Ar za üzerine kapamada olu an ak n tepe de eri, kapama i lemi s ras nda, ak n olu tu u an izleyen geçici rejimde, kesicinin bir kutbundaki ak n ilk büyük yar dalgas n tepe de eridir. Bu de er, kesici plakas nda ka olarak ve tepe de eri olarak verilir. Açma süresi : Kesicinin gerilimsiz ve kapal durumda iken, açma mekanizmas na verilen kumandan n al nd andan, bütün kutuplarda ark kontaklar n ayr lmas na kadar geçen süredir. Kesme süresi: Bir kesicinin açma süresinin ba lang ile ark süresinin bitimi ve ortam n de iyonizasyon olmas aras nda geçen zaman olarak tan mlan r. Bu de erler, yap mc firma taraf ndan verilir. OG de açma ve kesme zamanlar birbirine çok yak nd r. Kesme ak veya gücünün hesab nda bu zaman de eri kullan r. Tekrar kapal çal ma: Kullan lan kesici, ba oldu u ebekede istenilen bir tekrar kapama düzenine göre çal lacaksa, üretici firmaya bildirilmelidir. Bo ta hat anma kesme ak : Hatt n bo ta aç lmas nda olu an kapasitif ak mlar, 72, 5kV ve daha yukar anma gerilimleri için etkili oldu undan TS ye göre 36kV ve daha alt gerilimli kesicilerde sorun yaratmaz. sa hat ar zalar : TS ye göre anma gerilimi 52kV ve daha yüksek ebekeler için verildi inden, OG ebekeleri için sorun yaratmaz. 10

11 Bo ta kablo anma kesme ak : Kesicinin kullan ld ebeke, yayg n bir kablo sistemi ise veya önt kondansatörlerin devresinde kullan lacaksa üretici firmaya bu özellik bildirilmelidir. Tablo 1. 3 te OG seviyesindeki bo ta kablo anma kesme ak m de erleri verilmi tir. Anma Gerilimi (kv) Bo ta Kablo Kesme Ak (kv) 3, , , 5 31, , Tablo 1.3: Bo ta kablo anma kesme ak standart de erleri Buna göre örne in, 24kV anma gerilimli ebekedeki bir kesici, en fazla 31, 5A lik bir kapasitif ak m de erini güvenilir bir ekilde kesmelidir. Kesicinin çal ortam: Kesicinin çal aca ortam, seçilmesi için önemli bir etkendir. Kapal yerde veya aç k havada çal laca belirtilmelidir Kesicilerin Montaj(Kullan m) Yerleri Kesiciler, kullan m amaçlar na ve özelliklerine göre de ik yerlerde kullan lmaktad r. imdi bunlar s ras yla aç klayal m alt Merkezlerinde Üretilen elektrik enerjisinin topland ve da n yap ld elektrik tesislerine alt merkezleri denir. alt merkezlerinde devre açma ve kapama i lemlerinde kesiciler kullan r Uzun Havai Hatlar n Bölünmesinde Santrallerde üretilen enerji; uzak mesafelere havai hatlarla ta r. Bu havai hatlar n bölgelere göre ayr lmas gerekir. Bu noktalarda, havai hatlar n bölünmesi ve birbirinden ayr lmas amac yla kesiciler kullan r Havai Hat Bran man Noktalar nda Elektrik enerjisinin havai hatlarla iletimi s ras nda, o hattan beslenen trafo merkezlerinden son al ya kadar ula an hatlara bran man hatlar denir. Bu bran man hatlar n çekildi i noktalar n enerji beslemesi veya kesilmesi amac yla kesiciler kullan r Direk Tipi Trafo Merkezlerinin OG Anahtarlama ve Sekonder Korumalar nda 11

12 Bilindi i gibi havai hatlarla ta nan yüksek gerilim, trafo merkezleri ile orta gerilime dü ürülür. Direk tipi trafo merkezlerinde enerjinin aç p kapanmas nda ve trafolar n sekonder sarg lar n a ve k sa devre ak mlar na kar korumalar nda kesiciler kullan r Geçici Ar zalar n S kl kla Ya and Havai Hat ebekelerinde Elektrik enerjisinin havai hatlarla iletimi çok farkl yap daki co rafi bölgelerde olmaktad r. Buralarda co rafi bölgenin yap na ve hava artlar na ba olarak çe itli ar zalar meydana gelmektedir. Bu ar zalar n giderilmesi an nda güvenli olarak çal ma yap labilmesi için enerjinin kesilmesi gerekir. Bu tür özelli i olan bölgelerde ve buralardan geçen havai hat ebekelerinde kesiciler kullan lmaktad r Bina Tipi Trafo Merkezleri OG Modüler Hücrelerinde Enerjinin da için çe itli trafo merkezleri kullan lmaktad r. Bunlardan biri de bina tipi trafo merkezleridir. Bu merkezler bina eklinde olabilece i gibi, modüler(kolayca monte edilebilen) hücreler eklinde de olabilir. Bu tip trafo merkezlerinde de hem enerjinin kesilmesi ve verilmesi hem de k sa devre ak mlar na kar koruma amac yla kesiciler kullan r Kesicilerin Çal ma Testi (Devreye Alma-Ç karma) Uygulamam z, atölye artlar dü ünülerek, orta gerilim SF 6 gazl kesici için yap lacakt r. Kesiciyi i letmeye almadan önce birkaç kez yüksüz çal rmak hem kesiciyi kontrol aç ndan hem de sisteminizin kar la aca aksakl klar önlemek aç ndan önemlidir. Nakliye s ras nda olu abilecek baz aksakl klar n tespit edilmesi için kesicinizi a daki lemleri takip ederek çal rman z yani açma-kapama yapt rman z gerekir Çal ma Testi lem ras Elle Kurma Elle kurma i lemine ba lamadan önce, yard mc devre gerilimi kesilmelidir. Kurma i lemi bittikten sonra, kurma kolu yerinden ç kart r. Resim 1.7: Kesicinin aç k konumu 12

13 leme ba lamadan önce Kesici "AÇIK" ve "YAY BO TA" konumuna getirilir. (Kesici fabrikadan "YAY BO TA" ve "O" (AÇIK) konumda sevk edilir. ). Kesiciyi kurmadan önce perde, elimizle kendimize do ru çekilmeli ve sola do ru itilmelidir. bitiminde perde ayn ekilde kapat lmal r (Resim 1. 8). Resim 1.8: Kesicinin konumu Resim 1.9: Kesicinin kurulmas Kesiciyi kurma i leminde, kolu tak p mekanizma üzerinde bulunan ok i areti yönünde hareket ettirilmelidir (Resim 1. 9). Kurma i lemi sona erince kesici "YAY KURULU" konuma geçer ve kesici "O" (AÇIK) konumda kal r. Kesici bu durumda kapama yapacak ekilde konumlanm r (Resim 1. 10). Elle Kapama Resim 1.10: Kesici kuruldu Elle ya da motorla kapama yay kurulmadan kesici kapamaz. Kapama yay n kurulmu olmas gerekir. "I" kapama butonuna basarak kesici kapat r (Resim 1. 11). 13

14 Kumanda panosunda yay konumu "YAY BO TA", kesici ise "I" (KAPALI) konumuna gelecektir (Resim 1. 12). Resim 1.11: Kesicinin kapat lmas... Resim 1.12: Kesici kapal Elle Açma Kesiciyi açmak için kesicinin kapama yapm olmas yeterlidir. Çünkü açma yay kapama esnas nda otomatik olarak kurulmaktad r. "O" açma butonuna basarak kesici aç r (Resim 1. 13). II Kumanda panosunda yay konumu "YAY BO TA", kesici ise "O" (AÇIK) konumuna gelecektir (Resim 1. 14). Resim 1.13: Kesicinin aç lmas Resim 1.14: Kesici aç k Uzaktan Açma Kapama Kesicide uzaktan açma-kapama i lemi yani uzaktan kumanda, bobinler ile yap r. > Kapama i lemi, kapama bobininin uzaktan verilen sinyalle kapama yay bo altmas, > Açma i lemi ise açma bobininin uzaktan verilen sinyalle açma yay bo altmas ile olur. Kapama yay kurma i lemi seri motor taraf ndan yap r. Kapama yay, motor taraf ndan tekrar kurulduktan sonra kesici, açma-kapama-açma yapabilecek konumdad r. 14

15 15

16 Resim 1.15: Kesicinin kapamaya kar kilitlenmesi Kesiciyi AÇIK konumda iken kapamaya kar kilitlemek için bir anahtar bulunmaktad r. Kesici "O" konumuna al nd ktan sonra anahtar, etiket üzerindeki ok yönünde çevrilip operatör taraf ndan al nmal r (Resim 1. 15) Çal ma Testinde Dikkat Edilecek Hususlar leme ba lamadan önce kesici "AÇIK" ve "YAY BO TA" konumuna getirilmelidir, Kesici olabilecek pisliklerden temizlenmelidir, Kesicinin çelik yap, oturma ve yerinden oynama yönünden kontrol edilmeli, gev ek ba lant lar s lmal ve kesici kas nt çal mamal r, Giri ve ç lardaki baralar n kesiciye ba lant lar kontrol edilmeli ve baralardan kesiciye mekanik yük gelmemesi sa lanmal r Kesicilerin Bak m Onar Tesislerde kullan lan kesicilerin üretici firma taraf ndan belirtilen periyotlarda kontrol ve bak ile gerekti inde onar mlar yap lmal r. Bu i lemlerde takip edilmesi gereken lem s ras ve dikkat edilecek hususlar öyledir; lem ras Bak yap lacak kesici önce d ar dan gözle kontrol edilerek sökülmelidir, Gev eyen parçalar ve ba lant lar s lmal r, Çatlayan veya k lan eleman ve malzemeler yenisi ile de tirilmelidir, Bozulan veya a nan kontaklar yenisi ile de tirilmelidir, 16

17 Temas etmeyen kontaklar n temas sa lanmal r, Ark söndürme yöntemine göre; gaz, ya ve hava miktarlar kontrol edilip varsa kaçaklar önlenir ve eksilenler tamamlan r, Kumanda ve kurma düzenekleri kontrol edilerek olu an problemler giderilir Dikkat Edilecek Hususlar Öncelikle bak ma al nacak kesici enerjisi kesilerek yede e al nmal r, Sökme i lemi yaparken ç kar lan parçalar n, bir yerde toplanarak kaybolmas önlenmelidir, kma i lemi yaparken c vata ve somunlar fazla s larak yalama yapt lmamal r, Ark söndürme malzemelerinin miktarlar muhakkak kontrol edilmelidir, Yap lan bak m ve onar mlar kaydedilmelidir, El aletleri ile çal rken kesinlikle i güvenli i kurallar na uyulmal r Kuvvetli Ak m Tesisleri Yönetmeli i 1) Elektrik kuvvetli ak m tesisleri: nsanlar, di er canl lar ve e yalar için baz durumlarda (yakla ma, dokunma vb. ) tehlikeli olabilecek ve elektrik enerjisinin üretilmesini, özelli inin de tirilmesini, biriktirilmesini, iletilmesini, da lmas ve mekanik enerjiye, a, kimyasal enerjiye vb. enerjilere dönü türülerek kullan lmas sa layan tesislerdir. 2) Alçak gerilim: Etkin de eri 1000 volt ya da 1000 voltun alt nda olan fazlar aras gerilimdir. 3) Yüksek gerilim: Etkin de eri 1000 voltun üstünde olan fazlar aras gerilimdir. 4) Tehlikeli gerilim: Etkin de eri, alçak gerilimde 50 voltun üstünde olan, yüksek gerilimde hata süresine ba olarak de en gerilimdir. 5) letme eleman : Elektrik enerji tesislerini olu turan jeneratör, motor, kesici, ay, anahtarlama (ba lama) hücresi vb. cihazlard r. 6) Santral: Elektrik enerjisinin üretildi i tesislerdir. 7) (enterkonnekte) ebeke: Santrallerin birbiri ile ba lant sa layan gözlü ebekedir. 17

18 8) letim ebekesi: Yerel ko ullar nedeniyle belli yerlerde üretilebilen ve a ebeke ile en üst düzeyde toplanan enerjiyi tüketicinin yak na ileten kablo ve/veya hava hatt ebekeleridir. 9) Da m ebekesi: letilerek tüketilecek bölgeye ta nm olan enerjiyi, tüketiciye kadar götüren ebekedir. 10) Ana indirici merkez: Gerek enterkonnekte ebekeden al nan enerjiyi daha küçük seviyeli iletim ebekelerine, gerekse iletilerek da m bölgesine ta nan enerjiyi seçilmi da m gerilimi seviyesine dönü türen transformatör merkezleridir. 11) Ara indirici merkez: ki veya daha fazla yüksek gerilim seviyesi kullan lan ebekelerde enerjiyi bir yüksek gerilim seviyesinden di erine dönü türen transformatör merkezleridir. 12) Da m transformatör merkezi: Yüksek gerilimli elektrik enerjisini alçak gerilimli elektrik enerjisine dönü türen transformatör merkezleridir. b) Elektrik tesislerinde a gerilimlere ili kin tan mlar: 1)A gerilim: Genellikle k sa süreli olarak iletkenler aras nda ya da iletkenlerle toprak aras nda olu an, i letme geriliminin izin verilen en büyük sürekli de erini a an fakat letme frekans nda olmayan bir gerilimdir. 2) ç a gerilim: Toprak temaslar, k sa devreler gibi istenilen ya da istenilmeyen ba lama olaylar ya da rezonans etkileriyle olu an bir a gerilimdir. 3)D a gerilim: ld ml havalar n etkisiyle olu an bir a gerilimdir. 4)Ba ka ebekelerin etkisi ile olu an a gerilim: Ba ka ebekelerin, sözü edilen ebekeye etkisi sonucunda olu an gerilimdir. c) Hava hatlar na ili kin tan mlar: 1)Hava hatt : Kuvvetli ak m iletimini sa layan mesnet noktalar, direkler ve bunlar n temelleri, yer üstünde çekilmi iletkenler, iletken donan mlar, izolatörler, izolatör ba lant elemanlar ve topraklamalardan olu an tesisin tümüdür. 2) letkenler: Gerilim alt nda olup olmamas na ba olmaks n bir hava hatt n mesnet noktalar aras ndaki ç plak ya da yal lm örgülü ya da tek tellerdir. 3)Yal lm hava hatt kablolar : Yal lm hava hatt kablolar, yal lm faz iletkenleri ile yal lm ya da yal lmam nötr iletkeni birbirine ya da ta bir tele bükülerek sar lm tek telli, s larak yuvarlat lm çok telli ya da örgülü iletkenlerden olu an kablolard r. 11) letken donan : letkenle do rudan do ruya temasta olan ve iletkenlerin ba lanmas, gerilmesi ve ta nmas na yarayan parçalard r. 12) zolatör ba lant elemanlar : zolatörleri mesnet noktalar na ve iletken donan mlar na, izolatör elemanlar birbirine ba lamaya yarayan parçalard r. Topraklamalar, Koruma Yöntemleri, Sigorta, Minyatür Kesici ve Kesiciler Madde 8-a) Topraklamalar ve endirekt temasa kar di er koruma yöntemleri: 18

19 Elektrik kuvvetli ak m tesislerinin topraklanmas nda elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeli i hükümleri uygulan r. Endirekt temasa kar ebeke tiplerine göre uygulanabilecek di er koruma yöntemleri ve ebeke tip s flamalar için Elektrik ç Tesisleri Yönetmeli i'nde belirtilen ilgili hükümler de göz önüne al r. b) A gerilimlerin olu mas önlemek veya a gerilimleri zay flatmak için al nacak önlemler: 1) ç a gerilimlerde 1. 1) Toprak temas sonucunda olu acak a gerilimlere kar al nacak önlemler: 3 amperden küçük kapasitif toprak temas ak mlar nda ark, özel bir önlem al nmadan kendi kendine söner. Toprak temas ak n daha büyük de erlerinde ebekenin ld z noktas a da belirtildi i gibi topraklanmal r. i) Söndürme bobini üzerinden topraklama: Uygun de erli bir reaktans bobini ile temas noktas ndaki ak n kal ak m de erine dü mesi ve ark n sönmesi sa lanmal r. Geni ebekelerde kal ak m, ark n sönmeyece i kadar büyükse ebekeyi bölerek sönme sa lanmal r. ii) Dirençsiz ya da küçük bir omik ya da reaktif direnç üzerinden topraklama: Bu durumda ark otomatik tekrar kapama ile söndürülebilir. Bu yöntem hava hatlar nda kullan r. Kablolu ebekelerde tekrar kapama rölesi kullan lmaz ve tekrar kapama yap lmamal r. 1. 2) Ba lama olaylar sonucunda olu acak a gerilimlere kar al nacak önlemler: i) Bu konuda ba lama tekni i ile ilgili olarak a daki önlemler al nabilir: - Bo ta çal an transformatörlerin devrelerinin ayn anda iki taraftan kesilmesi önlenmelidir. - Transformatörler ile reaktans bobinlerinde oldu u gibi seri ba endüktif dirençler, sa devre durumu d nda hep birlikte devre d edilmemeli, ayr ayr devreden kar lmal r. ii) Ba lama olaylar sonucunda olu acak a gerilimleri küçültmek için en uygun önlem, transformatörlerin y ld z noktalar dirençsiz olarak ya da küçük omik dirençler üzerinden topraklamakt r. iii) stenilerek ya da kendili inden olan açma ve kapamalar sonucunda olu an a gerilimler kesici, ay ve sigortalarda al nacak yap msal (konstrüktif) önlemlerle de küçültülebilir. A gerilimler, örne in ak mlar n s rdan geçme an nda kesilmesi, kontaklar aras nda tekrar atlamalar n önlenmesi ya da devre aç r veya kapat rken uygun dirençlerin ba lanmas yla küçültülebilir. 2. 1) A gerilimlerin olu mas önleyen ya da bunlar s rlayan yap msal önlemler: i) Hatlar ve transformatör merkezleri için yer seçiminde hava ko ullar iyi olan ve ld m tehlikesi az olan yerler seçilmelidir. Hatlar, geçecekleri yerin do al koruyucu özelliklerinden yararlanabilmek için olabildi ince yamaç ve vadi gibi yerlerden geçirilmelidir. 19

20 ii) Hava hatlar n iletkenleri, gerekli durumlarda üzerlerindeki yeter say daki toprak iletkenleri ile korunmal ve i letme ak m devresindeki elemanlara y ld m dü mesini önlemek için gerekli önlemler al nmal r. Y ld m yo unlu unun fazla oldu u yerler hariç 36 kv'a kadar olan hava hatlar nda toprak iletkeni kullan lmayabilir. 2. 2) Elektrik tesis ve ayg tlar y ld m etkisinden korumak için parafudur, eklatör (atlama aral ) gibi koruyucu ayg tlar kullan lmal r. Özellikle 400 kva'ya kadar olan tesislerde eklatör kullan lmas tavsiye edilir. 3) Ba ka ebekelerin etkisi ile olu an a gerilimlerde: 3. 1) Elektrostatik ve elektromagnetik etkilerle olu an a gerilimler için al nacak önlemler: i) Birbirini etkileyecek ak m devreleri aras ndaki aç kl k olabildi ince büyük tutulmal r. Ak m devrelerinin birbirine elektromagnetik etkilerini yok etmek için bu devreler çaprazlanmal r. ii) Birbirini etkileyecek kablo hatlar nda endüklenecek gerilim, özel metal z rh kullan larak ve kabloyu yal m transformatörleri ile k sa parçalara bölerek küçültülebilir. c) A ak m etkilerine kar al nacak önlemler: Tesislerin bütün bölümleri, i letme ko ullar nas l olursa olsun, k sa devre ak n kesilmesine ve bu kesilme an da dahil olmak üzere, en büyük k sa devre ak n etkisiyle insanlar için herhangi bir tehlike olu mas na, yang n ç kmas na, ya da tesislerin zarara ramas na engel olacak biçimde düzenlenmeli ve boyutland lmal r. Her koruma eleman hemen önündeki i letme eleman n korunmas sa layacak ekilde, bu eleman n anma de erlerine göre ayarlanmal, gerekirse daha sonraki i letme elemanlar için de yedek koruma görevi görebilmelidir. Koruma rölelerinin toplam kademe zamanlar, kullan lan i letme elemanlar n tip deneyleri ile kan tlanm anma k sa devre ak na dayanma sürelerinin üzerinde ayarlanmamal r. ak m koruma rölelerinin faaliyete geçme ak, olu acak minimum ar za ak na göre ayarlanmal r. Toprak ar zas gibi hallerde ar za ak n yük ak ndan küçük oldu u tesislerde röleler bu iki ak ay rt edecek ölçme düzenleriyle donat lmal veya tesisin toprak direnci, minimum hata ak yük ak ndan büyük olacak ekilde tesis edilmelidir. Sigorta, Minyatür Kesici ve Kesiciler Madde 9- Tesislerdeki elektrik donan mlar n a ak mlara kar korunmas genel kural olarak sigortalarla ya da kesicilerle yap lacakt r. Sigortalar minyatür kesiciler ve kesiciler bulunduklar yerde ula labilecek en büyük k sa devre ak güvenlikle kesebilecek de erde seçilmelidir. ak mlara kar koruma düzeni, ar za oldu unda tehlike alt nda kalan iletkenlerin ak n kesilmesini sa layacak biçimde yerle tirilmelidir. Buna kar k topraklanm 20

21 U sistemlerde, a ak mlara kar koruma düzeninin çal mas s ras nda topraklama tesisleri sistemden ayr lmamal ; topraklama tesisleri direnci yükseltilmemelidir. Ayg tlar n Kumanda Düzenleri Madde 15- Elektrik ayg tlar n kumanda bölümleri, kullanma s ras nda olu abilecek ve ar za halinde ise iç zorlamalara zararl bir biçim de ikli i olmaks n ilgili standartta belirtildi i ekilde dayanmal r. Bunlar ayr ca, ar za durumunda gerilim alt ndaki bölümlere dokunmayacak biçimde düzenlenmelidir. Ta ma organlar na ili kin kollar, tel halatlar ve zincirler kopma halinde gerilim alt nda bulunan tesis bölümlerine dokunmayacak biçimde düzenlenmeli ve korunmal r. Kesici, Ay ve Yük Ay lar n Konumlar Madde 16- Kesiciler ve ay lar aç k konumlar nda her türlü hava ko ullar nda, devreyi tam ve güvenli bir biçimde ay rm olmal r. Burada ana kontaklar n konumlar n gözle görülmesi art de ildir. Bu ayg tlar n aç k ve kapal konumlar güvenli bir düzenle konum göstergesi ile fark edilmelidir. Özellikle son konumlar yan lmaya yer vermeyecek biçimde i aretlenmelidir. Bak m ve onar m Madde 27- Tesislerin ve ayg tlar n teknik belgelerinde belirtilen aral klarda bak m ve onar mlar yap lmal r. Yap lan bak m ve onar mlar kal bir ekilde kaydedilmelidir Görevleri ve Çe itleri 2. AYIRICILAR Orta ve yüksek gerilim ebeke ve tesislerinde devre yüksüz iken açma kapama i lemi yapabilen alt cihazlar na ay denir. Ay lar n di er bir ad da seksiyoner dir. Ay lar ile kesinlikle yük alt nda açma kapama i lemi yap lmaz. Aksi takdirde Ay ve i lemi yapan ki i zarar görür Ay Üretim Standartlar Ay lar n üretimi ulusal ve uluslararas belirli standartlara göre yap lmaktad r. Bu standartlar; TS (Türk Standartlar ), EN (Europe Norm Avrupa Normu), VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker Alman Elektroteknik Birli i), IEC (International Elektrotechnical Commission Uluslararas Elektroteknik Komisyonu) ve Kuvvetli Ak m Tesisleri yönetmeli idir. Bu standartlarda ay lar n çal ma gerilimleri, ak mlar vb. teknik özellikler ve artlar yer almaktad r. 21

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

23. ÜNİTE YÜKSEK GERİLİM TESİSATLARI

23. ÜNİTE YÜKSEK GERİLİM TESİSATLARI 23. ÜNİTE YÜKSEK GERİLİM TESİSATLARI 1. AYIRICILAR 2. KESİCİLER KONULAR 3. PARAFUDLAR 4. YÜKSEK GERİLİMDEN KORUNMA, ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 23.1 AYIRICILAR 23.1.1 Görevleri ve Çeşitleri Orta ve

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM VE DAĞITIMI ELEKTRİK VE ENERJİ. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM VE DAĞITIMI ELEKTRİK VE ENERJİ. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERS BİLGİ FORMU ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM VE DAĞITIMI ELEKTRİK

Detaylı

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER AliRıza ÇETİNKAYA Proje & Satış Müdürü Erhan EYOL Kalite Güvence Müdürü REAKTİF GÜÇ NEDİR? Elektrodinamik prensibine göre çalışan generatör, trafo, bobin, motor

Detaylı

9. ÜNİTE TRANSFORMATÖRLER

9. ÜNİTE TRANSFORMATÖRLER 9. ÜNİTE TRANSFORMATÖRLER KONULAR 1. Elektrik Santrallerinde Transformatörler 2. Ölçü Transformatörleri 9.1. Elektrik Santrallerinde Transformatörler Transformatörler elektrik enerjisinin gerilim ve akım

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

5. AYIRICILAR VE KESİCİLER

5. AYIRICILAR VE KESİCİLER 5. AYIRICILAR VE KESİCİLER Yüksek gerilimli sistemlerde devreyi açıp kapatmaya ihtiyaç duyulan temel 3 durum vardır: 1. Yüklü durum, 2. Açık devre (boşta çalışma ) durumu, 3. Kısa devre (arıza) durumu.

Detaylı

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ?

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? Elektrik faturalarındaki cezalı ödemelerin genellikle farkına varılmaz. Aktif harcama

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 21.08.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24500

Resmi Gazete Tarihi: 21.08.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24500 Resmi Gazete Tarihi: 21.08.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24500 ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Uygulama ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

İNCİRLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI UMEM ELEKTRONİK MONTÖRÜ KURSU GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI DERS.

İNCİRLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI UMEM ELEKTRONİK MONTÖRÜ KURSU GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI DERS. DERS Modül Adı KONULAR ÖĞRETMEN ADI 8.01.2016 7.01.2016 6.01.2016 5.01.2016 4.01.2016 CUMA PERŞEMBE ÇARŞAMBA SALI PAZARTESİ İş sağlığı ve güvenliği genel prensipler Temel Kavramlar İş güvenliği yönünden

Detaylı

AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON

AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON Dünyamızın son yıllarda karşı karşıya kaldığı enerji krizi, araştırmacıları bir yandan yeni enerji kaynaklarına yöneltirken diğer yandan daha verimli sistemlerin tasarlanması

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ FABRİKA TRAFO ÜNİTESİ 523EO0069 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

Türkiye'den Dünya'ya YÜK ŞALTERİ KULLANMA KILAVUZU

Türkiye'den Dünya'ya YÜK ŞALTERİ KULLANMA KILAVUZU Türkiye'den Dünya'ya YÜK ŞALTERİ KULLANMA KILAVUZU 1 Giriş : Federal Elektrik Yük Ayırıcıları; kompakt, ani açma-kapamal, ayn fazda iki ayr noktadan kesme özelliğine sahip son derece kullan şl cihazlard

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ FABRİKA TRAFO ÜNİTESİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN-2011 1.GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu teknik şartname Türk Telekom tarafından kullanılacak olan monoblok beton köşklerin imalat koşullarını

Detaylı

YG TESİS BAKIM ONARIM TEKNİKLERİ

YG TESİS BAKIM ONARIM TEKNİKLERİ YG TESİS BAKIM ONARIM TEKNİKLERİ Dersin Modülleri YG Tesisleri Bakımı 1 YG Tesisleri Bakımı 2 YG Tesisleri Onarım Tekniği Kazandırılan Yeterlikler YG tesis bakımını yapmak (trafo merkezleri, kumanda elemanları

Detaylı

JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER. : Sabit manyetik alana bağlı olarak periyodik sürelerde Yönünü ve alternas sayısı değişen akımdır.

JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER. : Sabit manyetik alana bağlı olarak periyodik sürelerde Yönünü ve alternas sayısı değişen akımdır. JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER ALTERNATİF AKIM DOĞRU AKIM AKÜ ŞARJ CİHAZI DİYOD FIRÇA (Kömür) ELEKTRİK DEVRESİ ŞALTER KONTAKTÖR CHANGE OWER SWİTCH BOBİN /SARGI TRANSFORMOTOR VERİM : Sabit

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

YÜKSEK GERİLİM ELEMANLARI. Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ

YÜKSEK GERİLİM ELEMANLARI. Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ YÜKSEK GERİLİM ELEMANLARI Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ Yüksek Gerilim Elemanları A. Temel Elemanlar; 1. Generatörler 2. Transformatörler 3. Kesiciler 4. Ayırıcılar 5. İletim Hatları 6. Direkler 7. İzolatörler

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

AŞIRI GERİLİMLERE KARŞI KORUMA

AŞIRI GERİLİMLERE KARŞI KORUMA n Aşırı akımlar : Kesici n Aşırı gerilimler: 1. Peterson bobini 2. Ark boynuzu ve parafudr 3. Koruma hattı 26.03.2012 Prof.Dr.Mukden UĞUR 1 n 1. Peterson bobini: Kaynak tarafı yıldız bağlı YG sistemlerinde

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

DEVRELER VE ELEKTRONİK LABORATUVARI

DEVRELER VE ELEKTRONİK LABORATUVARI DENEY NO: 1 DENEY GRUBU: C DİRENÇ ELEMANLARI, 1-KAPILI DİRENÇ DEVRELERİ VE KIRCHHOFF UN GERİLİMLER YASASI Malzeme ve Cihaz Listesi: 1. 10 Ω direnç 1 adet 2. 100 Ω direnç 3 adet 3. 180 Ω direnç 1 adet 4.

Detaylı

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Laboratuvara kesinlikle YİYECEK VE İÇECEK getirilmemelidir.

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 29.12.2015 Karar No : 2015/DK-PGM/553 Gündem Konusu : PGM Ücretleri KARAR hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı

Detaylı

Saplama ark kaynağı (Stud welding) yöntemi 1920'li yıllardan beri bilinmesine rağmen, özellikle son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Saplama ark kaynağı (Stud welding) yöntemi 1920'li yıllardan beri bilinmesine rağmen, özellikle son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır. SAPLAMA KAYNAĞI Saplama ark kaynağı (Stud welding) yöntemi 1920'li yıllardan beri bilinmesine rağmen, özellikle son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Arkın metalleri ergitme özelliğinden yararlanarak

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ),

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ), BÖLÜM 9 SAYICILA ( Counters) ( C ) Sayıcılar, girişine verilen ve 0 sinyalinin belirli sayısından sonra çıkışını yapan elemanlardır Sayma işlemi yukarı olabildiği gibi aşağı da olabilir Sayıcılar, batarya

Detaylı

Güvenliğinizi şansa bırakmayın! KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERLERİ

Güvenliğinizi şansa bırakmayın! KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERLERİ Güvenliğinizi şansa bırakmayın! ISO 9001 : 2008 içindekiler Genel... 3 Sınıflandırma... 3 Kaçak akım koruma şalteri etiket bilgileri... 3 Teknik Özellikler... 4 Kaçak akım koruma şalterinin çalışma sistemi...

Detaylı

ELEKTRİK TESİSLERİNDE KORUMA

ELEKTRİK TESİSLERİNDE KORUMA ELEKİK ESİSLEİDE KOUMA 1.) GİİŞ (Güvenlik ve Koruma Kavramları Korumadan Beklenen Özellikler) 2.) ELEKİK EEJİ SİSEMLEİ- ÜEİM-İLEİM-DAĞIIM-YÜK DİZGELEİ 3.) DAĞIIM ŞEBEKELEİ (,, I) 4.) AIMLA (AG,...GÖVDE,...U,

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

KOMPANZASYON ve HARMONİK FİLTRE SİSTEMLERİ

KOMPANZASYON ve HARMONİK FİLTRE SİSTEMLERİ KOMPANZASYON ve HARMONİK FİLTRE SİSTEMLERİ Bahadır Yalçın ECT Mühendislik Ltd. Şti. Sabit Bey Sokak No : 1/9 Koşuyolu Kadıköy İSTANBUL 0 216 327 14 80 0 216 428 50 40 ectmuh @superonline.com ÖZET Bu bildiride,enerji

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.YAĞMUR SUYU TESİSATI Yağmur suyu tesisatı, konut çatısı üzerine düşen yağmur sularını çatı olukları vasıtası

Detaylı

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır.

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır. 4. KOLON ŞEMASI VE BORU ÇAPI HESABI Tesisatı oluşturan kazan, kollektörler, borular,,vanalar, ısıtıcılar,genleşme deposu ile diğer donanım ve armatürlerin tümünün düşey görünüşünü iki boyutlu olarak gösteren

Detaylı

BÖLÜM 5.5 ÖZEL HÜKÜMLER

BÖLÜM 5.5 ÖZEL HÜKÜMLER BÖLÜM 5.5 ÖZEL HÜKÜMLER 5.5.1 (Silindi) 5.5.2 Fümige edilmiş kargo taşıma üniteleri için geçerli özel hükümler (UN 3359) 5.5.2.1 Genel 5.5.2.1.1 Başka tehlikeli madde içermeyen fümige edilmiş kargo taşıma

Detaylı

6. ÜNİTE TRANSFARMATÖR VE REDRESÖR BAĞLANTILARI

6. ÜNİTE TRANSFARMATÖR VE REDRESÖR BAĞLANTILARI 6. ÜNİTE TRANSFARMATÖR VE REDRESÖR BAĞLANTILARI 1. Transformatör Bağlantıları 2. Redresör Bağlantıları KONULAR 6.1. Transformatör Bağlantıları 6.1.1. Güç Trafoları sargı Bağlantı Şekilleri 6.1.1.1. Bağlantı

Detaylı

DENEY DC Gerilim Ölçümü

DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY N AMACI 1. DC gerilimin nas l ölçüldü ünü ö renmek. 2. KL-22001 Deney Düzene ini tan mak. 3. Voltmetrenin nas l kullan ld n ö renmek. GENEL B LG LER Devre eleman üzerinden

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı

AKIM TRANSFORMATÖRLER

AKIM TRANSFORMATÖRLER Ak m Transformatörleri FAT 0B FAT 0 Ç NDEK LER Özellikler Akım Transformatörlerinin Gücünün Belirlenmesi Teknik Tablo Oran Hatası Grafiği Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 2 4 FAT 40 FAT 40L FAT 0 FAT

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

ORTA GERİLİM ANAHTARLAMA BİLEŞENLERİ v.01 2015. www.ulusoyelektrik.com.tr

ORTA GERİLİM ANAHTARLAMA BİLEŞENLERİ v.01 2015. www.ulusoyelektrik.com.tr ORTA GERİLİM ANAHTARLAMA BİLEŞENLERİ v.01 2015 www.ulusoyelektrik.com.tr İÇİNDEKİLER ULUSOY ELEKTRİK HAKKINDA...1 1.LBS SERİSİ YÜK AYIRICI...2 1.1 TEKNİK BİLGİLER...3 1.2 TEKNİK ÇİZİMLER...4 2.USFB SERİSİ

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Elektrik Makinaları I. Senkron Makinalar Stator Sargılarının oluşturduğu Alternatif Alan ve Döner Alan, Sargıda Endüklenen Hareket Gerilimi

Elektrik Makinaları I. Senkron Makinalar Stator Sargılarının oluşturduğu Alternatif Alan ve Döner Alan, Sargıda Endüklenen Hareket Gerilimi Elektrik Makinaları I Senkron Makinalar Stator Sargılarının oluşturduğu Alternatif Alan ve Döner Alan, Sargıda Endüklenen Hareket Gerilimi Bir fazlı, iki kutuplu bir stator sargısının hava aralığında oluşturduğu

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 Turan ÖZYURT İSO Meclis Üyesi MADEN, TAŞ VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İMALATI 1. Grup Madencilik, Mermer ve Taş Ocakçılığı 23. Grup Cam ve Cam Mamulleri Sanayii 43.

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

HESAP TABLOLARI. Tablo-1h. a) Dağıtım Transformatörleri (15 kv'a kadar) (Best Trafo katalog bilgileri) KAYIPLAR BOYUTLAR AĞIRLIKLAR.

HESAP TABLOLARI. Tablo-1h. a) Dağıtım Transformatörleri (15 kv'a kadar) (Best Trafo katalog bilgileri) KAYIPLAR BOYUTLAR AĞIRLIKLAR. Güç [kva] HESAP TABLOLARI Tablo-1h. a) Dağıtım Transformatörleri (15 kv'a kadar) (Best Trafo katalog bilgileri) KAYIPLAR BOYUTLAR AĞIRLIKLAR Boşta [W] Yükte (75 C) [W] Kısa Devre Gerilimi (%U k) A Boy

Detaylı

1 FAZ GİRİŞ VE 1 FAZ ÇIKIŞ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1 FAZ GİRİŞ VE 1 FAZ ÇIKIŞ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 FAZ GİRİŞ VE 1 FAZ ÇIKIŞ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ Adı:Kesintisiz güç kaynağı Miktarı:8 Adet Tkinorm:506-000-0004 1-GENEL ÖZELLİKLER 1.1-Kesintisiz güç kaynakları 5 kva gücünde olmalıdır

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

HMH SERİSİ METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER

HMH SERİSİ METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER HMH SERİSİ METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER HMH Serisi Metal Mahfazalı Modüler Hücreler; 36 kv a kadar sekonder dağıtım sistemlerinde, kompakt köşk tipi trafo binalarında ve endüstriyel tesislerde, dahili

Detaylı

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi kontrol panosundaki butonlardan birisi değildir? a. Sayıcı reset b. Tabla yukarı c. Maça d. Devir sayısı 2. Aşağıdakilerden hangisi

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA

KULLANMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA KULLAMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA (ELEKTRİKLİ) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KARE VİDA AÇMA

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KARE VİDA AÇMA ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Kare vida çekme işlemlerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Kare vidaların kullanım alanları hakkında bilgi toplayınız. 1. KARE VİDA AÇMA Diş dolusu ve diş boşluğu

Detaylı

SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414

SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414 SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414 ATLASCert / 1/9_14.04.2017 Tarih 14 Nisan 2017 0:00 Geçerlilik süresi: 14.04.2018 tarihinde yenilenmelidir! Sorumlu personel verileri oda kayıt Ad Soyad Sinan EVKAYA Ünvanı

Detaylı

MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (Ders Notu) Manyetik Özellikler Doç.Dr. Özkan ÖZDEMİR MANYETİK ÖZELLİK Giriş Bazı malzemelerde mevcut manyetik kutup çiftleri, elektriksel kutuplara benzer şekilde, çevredeki

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

TARİŞ ALAŞEHİR SİRKE PEKMEZ İŞLETMESİ 160kVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TARİŞ ALAŞEHİR SİRKE PEKMEZ İŞLETMESİ 160kVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ TARİŞ ALAŞEHİR SİRKE PEKMEZ İŞLETMESİ 160kVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÖZET Bu şartname Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) nın teknik özelliklerini açıklamaktadır. KGK, elektrik kaynağının kesilmesi

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLGİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLGİSİ ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLGİSİ YRD. DOÇ. DR. YAKUP EMÜL CUMHURIYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Elektrik Elektronik Bilgisi, Ders Notları (B02. Ohm

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapma araçlarından biri değildir? A) Mala

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

16. ÜNİTE YALITKANLIK DİRENCİNİN ÖLÇÜLMESİ

16. ÜNİTE YALITKANLIK DİRENCİNİN ÖLÇÜLMESİ 16. ÜNİTE YALITKANLIK DİRENCİNİN ÖLÇÜLMESİ 1. Yalıtkanlık ve Önemi KONULAR 2. Yalıtkanlık Direncinin Ölçülmesi 16.1.Yalıtkanlık ve Önemi 16.1.1.Toprak ve Yalıtkanlık Direnci Ölçen Aletler Büyük yalıtkanlık

Detaylı

Otomatik Yük Ayırıcı

Otomatik Yük Ayırıcı Otomatik Yük Ayırıcı Teknik Özellikler: IEC standartlarına göre - E3 M2 Anma gerilimi (kv rms) 36 Anma akımı (A) 630 Anma kısa devre akım (ka) 12,5 Anma yalıtım düzeyi kv rms, 50Hz/1 dak. faz - toprak

Detaylı

1- KURULUŞUN GENEL TANIMI

1- KURULUŞUN GENEL TANIMI 1- KURULUŞUN GENEL TANIMI Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığının 11.06.2003 tarihli ve 1913 sayılı olurları ile 3096 sayılı Kanuna ve buna dayalı olarak istihsal edilen Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde,

Detaylı

SABİT MEKANİZMALI VE VAKUM KESİCİLİ

SABİT MEKANİZMALI VE VAKUM KESİCİLİ 36 kv ORTA GERİLİM METAL MAHFAZALI VE LSC 2B/2A SABİT MEKANİZMALI VE VAKUM KESİCİLİ RING MAIN UNIT HÜCRELER TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM...3 2. GENEL...4 3. HÜCRE TASARIMI VE YAPISAL ÖZELLİKLER...5

Detaylı

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU Not : Bu çalışma Elk.Müh. İrfan ARABACI tarafından Elektrik Mühendisleri Odası eğitimlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. EMO dışındaki

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü,

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü, 27 Haziran 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27271 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

2.1.1.2. Kondansatörlerin çalışma prensibi

2.1.1.2. Kondansatörlerin çalışma prensibi 2. ELEKTRONİK i 2.1. PASİF ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI Tek elementten üretilen, görevini yerine getirirken herhangi bir enerjiye ihtiyaç duymayan elemanlardır. Bu elemanlar, genel amaçlı elemanlardır.

Detaylı

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Elektro Kaplamada Optimum Ko ullar

Elektro Kaplamada Optimum Ko ullar Elektro Kaplamada Optimum Ko ullar Metal kaplama yüzeyine kaplama yap lan malzeme özelliklerini de tirir. Malzeme yüzeyinde iç gerilmenin ve pörözitenin meydana gelmedi i iyi bir ba lant (yap ma) olmas

Detaylı

Kılavuz Çekmek. Üretim Yöntemleri 15

Kılavuz Çekmek. Üretim Yöntemleri 15 Kılavuz Çekmek Kılavuz çekme işlemlerinde kullanılan takımlar genellikle Yüksek Hız Çeliklerinden (HSS) yapılırlar. Bununla birlikte son zamanlarda kaplamalı(tin) kılavuz takımları da üretilmeye başlanmıştır.

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 300 Tip CR3B Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan Doğalgaz ve LPG

Detaylı