1.1. Görevleri ve Çe itleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.1. Görevleri ve Çe itleri"

Transkript

1 1. KES LER 1.1. Görevleri ve Çe itleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebeke ve tesislerde, yük ak mlar açmaya ve kapamaya yarayan alt cihazlar na kesici (disjonktör) denir Kesici Kullan lma Sebepleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebekelerde devre açma i lemleri basit yap alterlerle yap lamaz. Yük alt nda yap lan ak m kesme i lemi esnas nda arklar olu maktad r. Bu arklar, kontaklara zarar vererek k sa zamanda kullan lamaz hale getirmektedir. Bu sebeple yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebekelerde devre açma ve kapama i lemleri kesicilerle gerçekle tirilir Kullan lan Gerilime Göre Kesiciler Kullan ld gerilime göre kesiciler; > Alçak gerilim (AG) kesicileri > Orta gerilim (OG) kesicileri 1

2 Yüksek gerilim (YG) kesicileri, olmak üzere üç çe ittir Kesici Üretim Standartlar Kesicilerin üretimi ulusal ve uluslararas belirli standartlara göre yap lmaktad r. Bu standartlar; TS (Türk Standartlar ), EN (Europe Norm Avrupa Normu), VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker Alman Elektroteknik Birli i), IEC (International Elektrotechnical Commission Uluslararas Elektroteknik Komisyonu) ve Kuvvetli Ak m Tesisleri yönetmeli idir. STANDARTLAR TS EN TS-ISO 9001, 9002, 9003 IEC 56 (1987) TS 2686 TS 2687 TS 2688 TS 2689 TS 2690 TS 2691 TS 3039 TS /IEC60 IEC 71 TS 855 IEC 267 IEC 376 TS 3438/IEC 480 IEC 694 IEC/17A (CO) KONUSU Yüksek Gerilim Kesici Standartlar Kalite Güvencesi Standartlar Alternatif Ak m Yüksek Gerilim Kesicileri Genel Kurallar ve Tan mlar Anma de erleri Tasar m ve Yap m li kileri Deneyler Kesici Seçim Esaslar Ta ma, Montaj, Bak m Kurallar ve artname, Teklif ve Sipari lerde Verilmesi Gereken Bilgiler. Alternatif Ak m Yüksek Gerilim Kesicileri (Genel Ko ullar çin) Yüksek Gerilim Deney Yöntemleri Yal m Koordinasyonu Yal m Koordinasyonu Kesicinin Faz Uyumsuzlu unda Açmas yla ilgili Deneylerde Kullan lacak K lavuz Yeni SF6 Gaz n Kabulü ve artnamesi Elektrik Ekipman ndan Al nan SF6 Gaz n Kontrolü için lavuz Yüksek Gerilim alt Cihaz ve Kumanda Cihaz Standartlar için Ortak Hükümler De iklik: IEC 56'da Yüksek Gerilim Alternatif Ak m Kesicilerin Kapasitif Ak mda Açma ve Kapamas Tablo 1.1: Kesici standartlar Bu standartlarda kesicilerin çal ma gerilimleri, ak mlar, ark söndürme yöntemleri vb. teknik özellik ve artlar yer almaktad r Alternatif Ak n Aç lmas ve Ark Olay Alternatif ak m iletiminde devreyi kesmek için kontakl anahtarlar kullan r. Kapal kontaklar aç lmak suretiyle ak m kesilir. Bu esnada alternatif ak n zamana göre yönü ve iddetinin de mesi özelli ine göre k lc mlar olu ur. Bu k lc mlara ark ya da erare ad 2

3 verilir. Kontaklarda olu an bu arklar söndürülmedi i (yok edilmedi i) takdirde kontaklara ve ba bulundu u anahtara zarar verir. Resim 1.1: 500 kv luk haval kesicinin açma i lemi s ras nda olu an ark Yap ve Bölümleri Kesicilerin yap olu turan bölümler ve özellikleri a daki gibidir Sabit ve Hareketli Kontaklar Kesicide ak n iletimi ve kesimi için sabit ve hareketli olmak üzere iki tip kontak grubu vard r. Kesici devreye girdi inde hareketli kontak sabit kontaktan ayr larak enerjiyi keser Ark Söndürme Bölümü ( Hücresi ) Kontaklarda meydana gelen ark n söndürüldü ü k md r. Üretim a amas nda belirlenen yöntemlerle bu k mda, olu an arklar söndürülerek kontaklar n ve kesicinin zarar görmesi önlenerek ömrü uzat r letme Mekanizmas Çe itleri Kesicilerde i letme ve çal ma esnas nda açma ve kapama i lemleri çe itli mekanizmalarla gerçekle tirilir. Bu mekanizmalar unlard r; Elle kurmal yayl Motorla kurmal yayl Bas nçl haval Elektromanyetik bobinli 3

4 Ark n Söndürüldü ü Ortama Göre Kesici Çe itleri ve Özellikleri Kesicilerin üretimi ve çe itleri ark n söndürüldü ü ortama göre belirlenir. Kesicilerin grupland rmas öyledir; > SF 6 gazl kesiciler > Vakumlu kesiciler > Bas nçl hava üflemeli kesiciler > Tam ya kesiciler > Az ya kesiciler > Manyetik üflemeli kesiciler SF 6 Gazl Kesiciler Kontaklarda meydana gelen ark n özel bir gaz ile söndürüldü ü kesicilerdir. Elektro negatif bir gaz olan SF 6 ( Kükürt Hekzaflorür ) kullan r. Ark söndürme i lemi, SF 6 gaz n hareketli kontaktaki piston yard ile s p ark üzerine püskürtülmesi ile gerçekle ir. Hacimlerinin küçük olmas, özellikle kapal mekanlarda kullan ma uygun olmas, SF 6 gaz n iyi bir yal tkan olmas, çok s k bak m gerektirmemesi gibi nedenlerden dolay OG ve YG sistemlerinde çok kullan lan bir kesici çe ididir. Resim 1.2: SF 6 gazl kesici 4

5 Vakumlu Kesiciler Bu tip kesicilerde ark söndürme i i, havas tamamen bo alt lm ( ) bir vakum tüpünün içinde olmaktad r. Vakum tüpü bulunan hareketli konta n sabit kontaklardan ayr lmas ile kontaklar aras nda bir metal buhar ark olu ur. Bu metal buhar ark sönünceye kadar devam eder ve ak m s ra dü ünce ark söner. Kondanse olan (s hale dönü en) metal zerrecikleri tekrar kontaklara döner ve böylece kontak malzemesinin nmas önlenmi olur. Yüksek performans, az bak m gerektirmesi ve elektriksel özelliklerinden dolay OG ebekelerinde yayg n olarak kullan lmaktad r Bas nçl Hava Üflemeli Kesiciler Resim 1.3: Vakumlu kesici görünü leri Kesicilerin açma ve kapamas an nda hareketli ve sabit kontaklarda meydana gelen ark n bas nçl hava yard ile so utulmas esas na göre çal rlar. OG ve YG sistemlerinde dahili ve harici olarak kullan rlar. Bas nçl havan n temini için hava kompresörleri, yüksek bas nçl havan n da, depolanmas, hava tank, boru tesisat gibi ek donan mlar gerektirir ve çok pahal r. Ayr ca açma ve kapama i lemleri de çok gürültülüdür. Bu sak ncalar ndan dolay imalattan kald lmaktad r Tam Ya Kesiciler Resi m 1.4: Bas nçl hava üflemeli kesici Bu kesicilerde kontaklar, trafolarda oldu u gibi içi ya ile dolu bir kazana yerle tirilmi tir. Fazlar n hepsi ayn ya kazan içerisindedir. Ya n görevi yal tkanl k sa lamaktan ziyade kontaklar n aç p kapanmas s ras nda olu an ark söndürmektir. Hareketli kontak sabit kontaktan ayr rken devreyi açar ve bu anda meydana gelen ark ya buharla r (Resim 1. 5). 5

6 Resim 1. 5: Tam ya kesici Olu an gaz bas nçla etraf iter ve ya da bir kar ma meydana gelir. Bu suretle iki kontak aras na taze ya girerek ark n sönmesi sa lan r. Büyük güçlü olanlarda ya bir pompa ile devir daim ettirilir. Ya kesicilerde kullan lan ya, trafo ya na benzemekte olup yanma noktas C, donma noktas ise C t r. Tam ya kesiciler hantal ve çok fazla izolasyon ya na ihtiyaç gösterdi inden hacimleri büyük ve a rd r. Kullan mlar pratik olmad ndan günümüzde kullan m alan kalmam r Az Ya Kesiciler Tam ya kesicilerin geli tirilmi eklidir. Bu tip kesicilerde her faza ait kontaklar, ayr izolatör ve hava aral ile birbirinden ayr bulunmaktad r. Ayr ca her faza ait ya hücreleri de ayr r. Boyutlar n küçük ve maliyetlerinin ucuz olmas ndan dolay her gerilim kademesinde yayg n olarak kullan lmaktad rlar. Resim 1.6: Az ya kesici 6

7 Manyetik Üflemeli Kesiciler Bu tip kesicilerde, açma s ras nda demir karkas kullan larak ak n tabii m knat s alan iddetlendirilir ve ark bir yöne itilir. Bu alan n üfleme etkisiyle ark levhalar aras na itilerek d ar at r. Burada ark konveksiyonu ve türbulansla so utulmu olur. Ark iletken bir yap oldu undan manyetik alanla yönü de tirilebilir. Böylece manyetik kuvvet ark n boyunu uzat r, dü ürür ve söndürür. Manyetik üfleme bobinleri, hat ak na ba olarak devreye al r veya ç kart r. Kontaklar aras ndaki ark, bobin sistemine transfer edilerek söndürülmesi sa lan r. Hava üflemeli kesiciler bugün 150 kv a kadar ç kabilmektedir. Hava üflemeli kesiciler ilk bulunan kesicilerdir. Günümüzde nadiren kullan rlar. ekil 1.1: Manyetik üflemeli kesici prensip emas Kesicilerin Birbirlerine Üstünlükleri Ark n söndürüldü ü ortama göre kesicilerin birbirlerine göre baz üstünlükleri vard r. Bu üstünlükleri öyle s ralayabiliriz; SF 6 Gazl Kesicilerin Üstünlükleri Dielektrik dayan m gerilimi, ayn bas nçtaki havaya göre üç kat de erdedir, Kay p faktörü çok küçüktür, Is iletim kat say n yüksek olmas, alçak iyonizasyon nedeni ile çok çabuk da r ve ark n çok çabuk so umas sa lar, Devre kesilirken olu abilecek tutu malar ve buna ba a gerilimleri önler, SF 6 gaz metallerle kimyasal tepkimeye girmez, SF 6 gaz renksiz, kokusuz ve zehirsizdir, Yüksek ark sonucunda kimyasal olarak ayr an gaz, tekrar eski haline döndü ü için uzun süre ilave edilmeden kullan labilir, Onar, bak kolay ve masraf azd r, Sahada yal m testi için özel cihaz gerektirmez, 7

8 Boyutu küçüktür, Mekanik dayan yüksektir ( açma kapama) Vakumlu Kesicilerin Üstünlükleri Mekanizmalar basittir, Açma i lemi için ek teçhizat gerektirmez, Kesme hücresi d ndaki teçhizat n bak m ve onar kolayd r, Boyutlar küçüktür, Mekanik dayan yüksektir ( açma kapama), Özellikle kapasitif devrelerin kesilmesinde daha uygundur, Yan ve patlay ortamlarda rahatl kla kullan labilir Bas nçl Hava Üflemeli Kesicilerin Üstünlükleri Açma ve kapama süratli oldu u için kontaklarda nma ve yanma olmaz, Fazla bak m gerektirmez, Basit yap r, OG ve YG ebekelerinde dahili ve harici olarak kullan r Tam Ya Kesicilerin Üstünlükleri Kullan lan ya, ark söndürme i levi yan nda yal da sa lar, Kontaklar aras ndaki atlama gerilimi yüksektir, Ark söndürme süresi k sad r Az Ya Kesicilerin Üstünlükleri Boyutu küçüktür, Bak mlar kolayd r, Saha yal m testi için özel cihaz gerektirmez, Fiyat ucuzdur, Mekanik dayan yüksektir ( açma kapama). 8

9 Manyetik Üflemeli Kesicilerin Üstünlükleri Elektrik ak n manyetik etkisi ile çal r, Yap basit ve ucuzdur, Fazla bak m gerektirmez Kesicilerde Aranan Özellikler deal bir kesicide aranan özellikler unlar olmal r, Devre açma esnas nda olu an arklar ani olarak söndürmelidir, Kontaklar n açma kapama h çok iyi olmal r, Arka arkaya seri olarak açma kapama yapabilmelidir, Kontaklar aras atlama gerilimi yüksek olmal r, Yang n, patlama ve benzeri tehlikeli durumlara sebebiyet vermemelidir Kesici Etiket De erleri Kesicilerin üzerinde teknik özelliklerini belirten çe itli de erler vard r. Örnek olarak verilen kesicinin etiket de erleri öyle aç klanabilir; Anma gerilimi ; U n = 10/12 kv Sürekli anma ak ; I n = 630 A Anma simetrik kesme ak ; 14, 2/12 ka Anma kesme kapasitesi ; 250 MVA Anma k sa zaman ak ; 14, 5 ka (1s sürekli) Anma kapama ak ; 37/31 ka (tepe de eri) Besleme gerilimi ; 110V (DC), 220V (AC) Kesici Seçiminde Anma De erleri Her türdeki kesici için a daki anma de erlerine dikkat edilmelidir; Anma gerilimi : Kesicinin kullan laca ebekenin tam yük alt ndaki gerilim de eridir. Fazlar aras etkin de er olarak verilir. TS 2687 ye göre 50Hz için gerilim kademeleri; 3, 6 7, , kv olarak belirlenmi tir. Anma yal m seviyesi : Anma ebeke frekans nda; kesicinin topra a göre, fazlar ve aç k kontaklar aras ndaki elektriksel zorlamalara kar yal belirten darbe dayanma gerilimi de erleridir. Tablo de TS 2687 ye göre OG kademesinde kullan lan kesicilerin anma yal m seviyesiyle ilgili de erler verilmi tir. 9

10 Anma Gerilimi ld m Darbesi Dayanma Gerilimi ebeke Frekansl Anma Dayanma kv (etkin de er) Liste-1 Liste-2 Gerilimi kv (tepe de er) kv (tepe de er) kv (1dk süreli) 3, Tablo 1.2: Kesicilerde anma yal m seviyesi Anma frekans : Kesicinin çal ebekenin anma frekans olup Türkiye için 50Hz dir. Sürekli anma ak : Bir kesicinin, bozulmadan sürekli olarak olarak içinden geçebilecek anma frekansl ak n etkin de eridir. TS 2687 ye göre bu de erler; A olarak verilmi tir (U n 36kV). sa devre anma kesme ak : Bir kesicinin anma gerilim de erinde, içinde AC ve DC bile enleri bulunan kontaklar n hasar görmeden kesebilece i ve kesici kutbunda ark n olu tu u andaki ar za ak n etkin de eridir. Anma k sa zaman ak ve süresi: Bir kesicinin anma k sa zaman ak, kesici kapal iken, k sa devre anma kesme ak na e it bir ak n geçirebildi i ve s cakl k yükselmesinden hasar görmeden dayanabilece i süredeki ak m de eridir. Bu sürenin standard 1 sn. dir. Anma k sa devre kapama ak : Ar za üzerine kapamada olu an ak n tepe de eri, kapama i lemi s ras nda, ak n olu tu u an izleyen geçici rejimde, kesicinin bir kutbundaki ak n ilk büyük yar dalgas n tepe de eridir. Bu de er, kesici plakas nda ka olarak ve tepe de eri olarak verilir. Açma süresi : Kesicinin gerilimsiz ve kapal durumda iken, açma mekanizmas na verilen kumandan n al nd andan, bütün kutuplarda ark kontaklar n ayr lmas na kadar geçen süredir. Kesme süresi: Bir kesicinin açma süresinin ba lang ile ark süresinin bitimi ve ortam n de iyonizasyon olmas aras nda geçen zaman olarak tan mlan r. Bu de erler, yap mc firma taraf ndan verilir. OG de açma ve kesme zamanlar birbirine çok yak nd r. Kesme ak veya gücünün hesab nda bu zaman de eri kullan r. Tekrar kapal çal ma: Kullan lan kesici, ba oldu u ebekede istenilen bir tekrar kapama düzenine göre çal lacaksa, üretici firmaya bildirilmelidir. Bo ta hat anma kesme ak : Hatt n bo ta aç lmas nda olu an kapasitif ak mlar, 72, 5kV ve daha yukar anma gerilimleri için etkili oldu undan TS ye göre 36kV ve daha alt gerilimli kesicilerde sorun yaratmaz. sa hat ar zalar : TS ye göre anma gerilimi 52kV ve daha yüksek ebekeler için verildi inden, OG ebekeleri için sorun yaratmaz. 10

11 Bo ta kablo anma kesme ak : Kesicinin kullan ld ebeke, yayg n bir kablo sistemi ise veya önt kondansatörlerin devresinde kullan lacaksa üretici firmaya bu özellik bildirilmelidir. Tablo 1. 3 te OG seviyesindeki bo ta kablo anma kesme ak m de erleri verilmi tir. Anma Gerilimi (kv) Bo ta Kablo Kesme Ak (kv) 3, , , 5 31, , Tablo 1.3: Bo ta kablo anma kesme ak standart de erleri Buna göre örne in, 24kV anma gerilimli ebekedeki bir kesici, en fazla 31, 5A lik bir kapasitif ak m de erini güvenilir bir ekilde kesmelidir. Kesicinin çal ortam: Kesicinin çal aca ortam, seçilmesi için önemli bir etkendir. Kapal yerde veya aç k havada çal laca belirtilmelidir Kesicilerin Montaj(Kullan m) Yerleri Kesiciler, kullan m amaçlar na ve özelliklerine göre de ik yerlerde kullan lmaktad r. imdi bunlar s ras yla aç klayal m alt Merkezlerinde Üretilen elektrik enerjisinin topland ve da n yap ld elektrik tesislerine alt merkezleri denir. alt merkezlerinde devre açma ve kapama i lemlerinde kesiciler kullan r Uzun Havai Hatlar n Bölünmesinde Santrallerde üretilen enerji; uzak mesafelere havai hatlarla ta r. Bu havai hatlar n bölgelere göre ayr lmas gerekir. Bu noktalarda, havai hatlar n bölünmesi ve birbirinden ayr lmas amac yla kesiciler kullan r Havai Hat Bran man Noktalar nda Elektrik enerjisinin havai hatlarla iletimi s ras nda, o hattan beslenen trafo merkezlerinden son al ya kadar ula an hatlara bran man hatlar denir. Bu bran man hatlar n çekildi i noktalar n enerji beslemesi veya kesilmesi amac yla kesiciler kullan r Direk Tipi Trafo Merkezlerinin OG Anahtarlama ve Sekonder Korumalar nda 11

12 Bilindi i gibi havai hatlarla ta nan yüksek gerilim, trafo merkezleri ile orta gerilime dü ürülür. Direk tipi trafo merkezlerinde enerjinin aç p kapanmas nda ve trafolar n sekonder sarg lar n a ve k sa devre ak mlar na kar korumalar nda kesiciler kullan r Geçici Ar zalar n S kl kla Ya and Havai Hat ebekelerinde Elektrik enerjisinin havai hatlarla iletimi çok farkl yap daki co rafi bölgelerde olmaktad r. Buralarda co rafi bölgenin yap na ve hava artlar na ba olarak çe itli ar zalar meydana gelmektedir. Bu ar zalar n giderilmesi an nda güvenli olarak çal ma yap labilmesi için enerjinin kesilmesi gerekir. Bu tür özelli i olan bölgelerde ve buralardan geçen havai hat ebekelerinde kesiciler kullan lmaktad r Bina Tipi Trafo Merkezleri OG Modüler Hücrelerinde Enerjinin da için çe itli trafo merkezleri kullan lmaktad r. Bunlardan biri de bina tipi trafo merkezleridir. Bu merkezler bina eklinde olabilece i gibi, modüler(kolayca monte edilebilen) hücreler eklinde de olabilir. Bu tip trafo merkezlerinde de hem enerjinin kesilmesi ve verilmesi hem de k sa devre ak mlar na kar koruma amac yla kesiciler kullan r Kesicilerin Çal ma Testi (Devreye Alma-Ç karma) Uygulamam z, atölye artlar dü ünülerek, orta gerilim SF 6 gazl kesici için yap lacakt r. Kesiciyi i letmeye almadan önce birkaç kez yüksüz çal rmak hem kesiciyi kontrol aç ndan hem de sisteminizin kar la aca aksakl klar önlemek aç ndan önemlidir. Nakliye s ras nda olu abilecek baz aksakl klar n tespit edilmesi için kesicinizi a daki lemleri takip ederek çal rman z yani açma-kapama yapt rman z gerekir Çal ma Testi lem ras Elle Kurma Elle kurma i lemine ba lamadan önce, yard mc devre gerilimi kesilmelidir. Kurma i lemi bittikten sonra, kurma kolu yerinden ç kart r. Resim 1.7: Kesicinin aç k konumu 12

13 leme ba lamadan önce Kesici "AÇIK" ve "YAY BO TA" konumuna getirilir. (Kesici fabrikadan "YAY BO TA" ve "O" (AÇIK) konumda sevk edilir. ). Kesiciyi kurmadan önce perde, elimizle kendimize do ru çekilmeli ve sola do ru itilmelidir. bitiminde perde ayn ekilde kapat lmal r (Resim 1. 8). Resim 1.8: Kesicinin konumu Resim 1.9: Kesicinin kurulmas Kesiciyi kurma i leminde, kolu tak p mekanizma üzerinde bulunan ok i areti yönünde hareket ettirilmelidir (Resim 1. 9). Kurma i lemi sona erince kesici "YAY KURULU" konuma geçer ve kesici "O" (AÇIK) konumda kal r. Kesici bu durumda kapama yapacak ekilde konumlanm r (Resim 1. 10). Elle Kapama Resim 1.10: Kesici kuruldu Elle ya da motorla kapama yay kurulmadan kesici kapamaz. Kapama yay n kurulmu olmas gerekir. "I" kapama butonuna basarak kesici kapat r (Resim 1. 11). 13

14 Kumanda panosunda yay konumu "YAY BO TA", kesici ise "I" (KAPALI) konumuna gelecektir (Resim 1. 12). Resim 1.11: Kesicinin kapat lmas... Resim 1.12: Kesici kapal Elle Açma Kesiciyi açmak için kesicinin kapama yapm olmas yeterlidir. Çünkü açma yay kapama esnas nda otomatik olarak kurulmaktad r. "O" açma butonuna basarak kesici aç r (Resim 1. 13). II Kumanda panosunda yay konumu "YAY BO TA", kesici ise "O" (AÇIK) konumuna gelecektir (Resim 1. 14). Resim 1.13: Kesicinin aç lmas Resim 1.14: Kesici aç k Uzaktan Açma Kapama Kesicide uzaktan açma-kapama i lemi yani uzaktan kumanda, bobinler ile yap r. > Kapama i lemi, kapama bobininin uzaktan verilen sinyalle kapama yay bo altmas, > Açma i lemi ise açma bobininin uzaktan verilen sinyalle açma yay bo altmas ile olur. Kapama yay kurma i lemi seri motor taraf ndan yap r. Kapama yay, motor taraf ndan tekrar kurulduktan sonra kesici, açma-kapama-açma yapabilecek konumdad r. 14

15 15

16 Resim 1.15: Kesicinin kapamaya kar kilitlenmesi Kesiciyi AÇIK konumda iken kapamaya kar kilitlemek için bir anahtar bulunmaktad r. Kesici "O" konumuna al nd ktan sonra anahtar, etiket üzerindeki ok yönünde çevrilip operatör taraf ndan al nmal r (Resim 1. 15) Çal ma Testinde Dikkat Edilecek Hususlar leme ba lamadan önce kesici "AÇIK" ve "YAY BO TA" konumuna getirilmelidir, Kesici olabilecek pisliklerden temizlenmelidir, Kesicinin çelik yap, oturma ve yerinden oynama yönünden kontrol edilmeli, gev ek ba lant lar s lmal ve kesici kas nt çal mamal r, Giri ve ç lardaki baralar n kesiciye ba lant lar kontrol edilmeli ve baralardan kesiciye mekanik yük gelmemesi sa lanmal r Kesicilerin Bak m Onar Tesislerde kullan lan kesicilerin üretici firma taraf ndan belirtilen periyotlarda kontrol ve bak ile gerekti inde onar mlar yap lmal r. Bu i lemlerde takip edilmesi gereken lem s ras ve dikkat edilecek hususlar öyledir; lem ras Bak yap lacak kesici önce d ar dan gözle kontrol edilerek sökülmelidir, Gev eyen parçalar ve ba lant lar s lmal r, Çatlayan veya k lan eleman ve malzemeler yenisi ile de tirilmelidir, Bozulan veya a nan kontaklar yenisi ile de tirilmelidir, 16

17 Temas etmeyen kontaklar n temas sa lanmal r, Ark söndürme yöntemine göre; gaz, ya ve hava miktarlar kontrol edilip varsa kaçaklar önlenir ve eksilenler tamamlan r, Kumanda ve kurma düzenekleri kontrol edilerek olu an problemler giderilir Dikkat Edilecek Hususlar Öncelikle bak ma al nacak kesici enerjisi kesilerek yede e al nmal r, Sökme i lemi yaparken ç kar lan parçalar n, bir yerde toplanarak kaybolmas önlenmelidir, kma i lemi yaparken c vata ve somunlar fazla s larak yalama yapt lmamal r, Ark söndürme malzemelerinin miktarlar muhakkak kontrol edilmelidir, Yap lan bak m ve onar mlar kaydedilmelidir, El aletleri ile çal rken kesinlikle i güvenli i kurallar na uyulmal r Kuvvetli Ak m Tesisleri Yönetmeli i 1) Elektrik kuvvetli ak m tesisleri: nsanlar, di er canl lar ve e yalar için baz durumlarda (yakla ma, dokunma vb. ) tehlikeli olabilecek ve elektrik enerjisinin üretilmesini, özelli inin de tirilmesini, biriktirilmesini, iletilmesini, da lmas ve mekanik enerjiye, a, kimyasal enerjiye vb. enerjilere dönü türülerek kullan lmas sa layan tesislerdir. 2) Alçak gerilim: Etkin de eri 1000 volt ya da 1000 voltun alt nda olan fazlar aras gerilimdir. 3) Yüksek gerilim: Etkin de eri 1000 voltun üstünde olan fazlar aras gerilimdir. 4) Tehlikeli gerilim: Etkin de eri, alçak gerilimde 50 voltun üstünde olan, yüksek gerilimde hata süresine ba olarak de en gerilimdir. 5) letme eleman : Elektrik enerji tesislerini olu turan jeneratör, motor, kesici, ay, anahtarlama (ba lama) hücresi vb. cihazlard r. 6) Santral: Elektrik enerjisinin üretildi i tesislerdir. 7) (enterkonnekte) ebeke: Santrallerin birbiri ile ba lant sa layan gözlü ebekedir. 17

18 8) letim ebekesi: Yerel ko ullar nedeniyle belli yerlerde üretilebilen ve a ebeke ile en üst düzeyde toplanan enerjiyi tüketicinin yak na ileten kablo ve/veya hava hatt ebekeleridir. 9) Da m ebekesi: letilerek tüketilecek bölgeye ta nm olan enerjiyi, tüketiciye kadar götüren ebekedir. 10) Ana indirici merkez: Gerek enterkonnekte ebekeden al nan enerjiyi daha küçük seviyeli iletim ebekelerine, gerekse iletilerek da m bölgesine ta nan enerjiyi seçilmi da m gerilimi seviyesine dönü türen transformatör merkezleridir. 11) Ara indirici merkez: ki veya daha fazla yüksek gerilim seviyesi kullan lan ebekelerde enerjiyi bir yüksek gerilim seviyesinden di erine dönü türen transformatör merkezleridir. 12) Da m transformatör merkezi: Yüksek gerilimli elektrik enerjisini alçak gerilimli elektrik enerjisine dönü türen transformatör merkezleridir. b) Elektrik tesislerinde a gerilimlere ili kin tan mlar: 1)A gerilim: Genellikle k sa süreli olarak iletkenler aras nda ya da iletkenlerle toprak aras nda olu an, i letme geriliminin izin verilen en büyük sürekli de erini a an fakat letme frekans nda olmayan bir gerilimdir. 2) ç a gerilim: Toprak temaslar, k sa devreler gibi istenilen ya da istenilmeyen ba lama olaylar ya da rezonans etkileriyle olu an bir a gerilimdir. 3)D a gerilim: ld ml havalar n etkisiyle olu an bir a gerilimdir. 4)Ba ka ebekelerin etkisi ile olu an a gerilim: Ba ka ebekelerin, sözü edilen ebekeye etkisi sonucunda olu an gerilimdir. c) Hava hatlar na ili kin tan mlar: 1)Hava hatt : Kuvvetli ak m iletimini sa layan mesnet noktalar, direkler ve bunlar n temelleri, yer üstünde çekilmi iletkenler, iletken donan mlar, izolatörler, izolatör ba lant elemanlar ve topraklamalardan olu an tesisin tümüdür. 2) letkenler: Gerilim alt nda olup olmamas na ba olmaks n bir hava hatt n mesnet noktalar aras ndaki ç plak ya da yal lm örgülü ya da tek tellerdir. 3)Yal lm hava hatt kablolar : Yal lm hava hatt kablolar, yal lm faz iletkenleri ile yal lm ya da yal lmam nötr iletkeni birbirine ya da ta bir tele bükülerek sar lm tek telli, s larak yuvarlat lm çok telli ya da örgülü iletkenlerden olu an kablolard r. 11) letken donan : letkenle do rudan do ruya temasta olan ve iletkenlerin ba lanmas, gerilmesi ve ta nmas na yarayan parçalard r. 12) zolatör ba lant elemanlar : zolatörleri mesnet noktalar na ve iletken donan mlar na, izolatör elemanlar birbirine ba lamaya yarayan parçalard r. Topraklamalar, Koruma Yöntemleri, Sigorta, Minyatür Kesici ve Kesiciler Madde 8-a) Topraklamalar ve endirekt temasa kar di er koruma yöntemleri: 18

19 Elektrik kuvvetli ak m tesislerinin topraklanmas nda elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeli i hükümleri uygulan r. Endirekt temasa kar ebeke tiplerine göre uygulanabilecek di er koruma yöntemleri ve ebeke tip s flamalar için Elektrik ç Tesisleri Yönetmeli i'nde belirtilen ilgili hükümler de göz önüne al r. b) A gerilimlerin olu mas önlemek veya a gerilimleri zay flatmak için al nacak önlemler: 1) ç a gerilimlerde 1. 1) Toprak temas sonucunda olu acak a gerilimlere kar al nacak önlemler: 3 amperden küçük kapasitif toprak temas ak mlar nda ark, özel bir önlem al nmadan kendi kendine söner. Toprak temas ak n daha büyük de erlerinde ebekenin ld z noktas a da belirtildi i gibi topraklanmal r. i) Söndürme bobini üzerinden topraklama: Uygun de erli bir reaktans bobini ile temas noktas ndaki ak n kal ak m de erine dü mesi ve ark n sönmesi sa lanmal r. Geni ebekelerde kal ak m, ark n sönmeyece i kadar büyükse ebekeyi bölerek sönme sa lanmal r. ii) Dirençsiz ya da küçük bir omik ya da reaktif direnç üzerinden topraklama: Bu durumda ark otomatik tekrar kapama ile söndürülebilir. Bu yöntem hava hatlar nda kullan r. Kablolu ebekelerde tekrar kapama rölesi kullan lmaz ve tekrar kapama yap lmamal r. 1. 2) Ba lama olaylar sonucunda olu acak a gerilimlere kar al nacak önlemler: i) Bu konuda ba lama tekni i ile ilgili olarak a daki önlemler al nabilir: - Bo ta çal an transformatörlerin devrelerinin ayn anda iki taraftan kesilmesi önlenmelidir. - Transformatörler ile reaktans bobinlerinde oldu u gibi seri ba endüktif dirençler, sa devre durumu d nda hep birlikte devre d edilmemeli, ayr ayr devreden kar lmal r. ii) Ba lama olaylar sonucunda olu acak a gerilimleri küçültmek için en uygun önlem, transformatörlerin y ld z noktalar dirençsiz olarak ya da küçük omik dirençler üzerinden topraklamakt r. iii) stenilerek ya da kendili inden olan açma ve kapamalar sonucunda olu an a gerilimler kesici, ay ve sigortalarda al nacak yap msal (konstrüktif) önlemlerle de küçültülebilir. A gerilimler, örne in ak mlar n s rdan geçme an nda kesilmesi, kontaklar aras nda tekrar atlamalar n önlenmesi ya da devre aç r veya kapat rken uygun dirençlerin ba lanmas yla küçültülebilir. 2. 1) A gerilimlerin olu mas önleyen ya da bunlar s rlayan yap msal önlemler: i) Hatlar ve transformatör merkezleri için yer seçiminde hava ko ullar iyi olan ve ld m tehlikesi az olan yerler seçilmelidir. Hatlar, geçecekleri yerin do al koruyucu özelliklerinden yararlanabilmek için olabildi ince yamaç ve vadi gibi yerlerden geçirilmelidir. 19

20 ii) Hava hatlar n iletkenleri, gerekli durumlarda üzerlerindeki yeter say daki toprak iletkenleri ile korunmal ve i letme ak m devresindeki elemanlara y ld m dü mesini önlemek için gerekli önlemler al nmal r. Y ld m yo unlu unun fazla oldu u yerler hariç 36 kv'a kadar olan hava hatlar nda toprak iletkeni kullan lmayabilir. 2. 2) Elektrik tesis ve ayg tlar y ld m etkisinden korumak için parafudur, eklatör (atlama aral ) gibi koruyucu ayg tlar kullan lmal r. Özellikle 400 kva'ya kadar olan tesislerde eklatör kullan lmas tavsiye edilir. 3) Ba ka ebekelerin etkisi ile olu an a gerilimlerde: 3. 1) Elektrostatik ve elektromagnetik etkilerle olu an a gerilimler için al nacak önlemler: i) Birbirini etkileyecek ak m devreleri aras ndaki aç kl k olabildi ince büyük tutulmal r. Ak m devrelerinin birbirine elektromagnetik etkilerini yok etmek için bu devreler çaprazlanmal r. ii) Birbirini etkileyecek kablo hatlar nda endüklenecek gerilim, özel metal z rh kullan larak ve kabloyu yal m transformatörleri ile k sa parçalara bölerek küçültülebilir. c) A ak m etkilerine kar al nacak önlemler: Tesislerin bütün bölümleri, i letme ko ullar nas l olursa olsun, k sa devre ak n kesilmesine ve bu kesilme an da dahil olmak üzere, en büyük k sa devre ak n etkisiyle insanlar için herhangi bir tehlike olu mas na, yang n ç kmas na, ya da tesislerin zarara ramas na engel olacak biçimde düzenlenmeli ve boyutland lmal r. Her koruma eleman hemen önündeki i letme eleman n korunmas sa layacak ekilde, bu eleman n anma de erlerine göre ayarlanmal, gerekirse daha sonraki i letme elemanlar için de yedek koruma görevi görebilmelidir. Koruma rölelerinin toplam kademe zamanlar, kullan lan i letme elemanlar n tip deneyleri ile kan tlanm anma k sa devre ak na dayanma sürelerinin üzerinde ayarlanmamal r. ak m koruma rölelerinin faaliyete geçme ak, olu acak minimum ar za ak na göre ayarlanmal r. Toprak ar zas gibi hallerde ar za ak n yük ak ndan küçük oldu u tesislerde röleler bu iki ak ay rt edecek ölçme düzenleriyle donat lmal veya tesisin toprak direnci, minimum hata ak yük ak ndan büyük olacak ekilde tesis edilmelidir. Sigorta, Minyatür Kesici ve Kesiciler Madde 9- Tesislerdeki elektrik donan mlar n a ak mlara kar korunmas genel kural olarak sigortalarla ya da kesicilerle yap lacakt r. Sigortalar minyatür kesiciler ve kesiciler bulunduklar yerde ula labilecek en büyük k sa devre ak güvenlikle kesebilecek de erde seçilmelidir. ak mlara kar koruma düzeni, ar za oldu unda tehlike alt nda kalan iletkenlerin ak n kesilmesini sa layacak biçimde yerle tirilmelidir. Buna kar k topraklanm 20

21 U sistemlerde, a ak mlara kar koruma düzeninin çal mas s ras nda topraklama tesisleri sistemden ayr lmamal ; topraklama tesisleri direnci yükseltilmemelidir. Ayg tlar n Kumanda Düzenleri Madde 15- Elektrik ayg tlar n kumanda bölümleri, kullanma s ras nda olu abilecek ve ar za halinde ise iç zorlamalara zararl bir biçim de ikli i olmaks n ilgili standartta belirtildi i ekilde dayanmal r. Bunlar ayr ca, ar za durumunda gerilim alt ndaki bölümlere dokunmayacak biçimde düzenlenmelidir. Ta ma organlar na ili kin kollar, tel halatlar ve zincirler kopma halinde gerilim alt nda bulunan tesis bölümlerine dokunmayacak biçimde düzenlenmeli ve korunmal r. Kesici, Ay ve Yük Ay lar n Konumlar Madde 16- Kesiciler ve ay lar aç k konumlar nda her türlü hava ko ullar nda, devreyi tam ve güvenli bir biçimde ay rm olmal r. Burada ana kontaklar n konumlar n gözle görülmesi art de ildir. Bu ayg tlar n aç k ve kapal konumlar güvenli bir düzenle konum göstergesi ile fark edilmelidir. Özellikle son konumlar yan lmaya yer vermeyecek biçimde i aretlenmelidir. Bak m ve onar m Madde 27- Tesislerin ve ayg tlar n teknik belgelerinde belirtilen aral klarda bak m ve onar mlar yap lmal r. Yap lan bak m ve onar mlar kal bir ekilde kaydedilmelidir Görevleri ve Çe itleri 2. AYIRICILAR Orta ve yüksek gerilim ebeke ve tesislerinde devre yüksüz iken açma kapama i lemi yapabilen alt cihazlar na ay denir. Ay lar n di er bir ad da seksiyoner dir. Ay lar ile kesinlikle yük alt nda açma kapama i lemi yap lmaz. Aksi takdirde Ay ve i lemi yapan ki i zarar görür Ay Üretim Standartlar Ay lar n üretimi ulusal ve uluslararas belirli standartlara göre yap lmaktad r. Bu standartlar; TS (Türk Standartlar ), EN (Europe Norm Avrupa Normu), VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker Alman Elektroteknik Birli i), IEC (International Elektrotechnical Commission Uluslararas Elektroteknik Komisyonu) ve Kuvvetli Ak m Tesisleri yönetmeli idir. Bu standartlarda ay lar n çal ma gerilimleri, ak mlar vb. teknik özellikler ve artlar yer almaktad r. 21

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU BASINÇLI HAVA SERV SLER N SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU Guide to the Selection and Installation of Compressed Air Services TÜRKÇEYE ÇEV REN : ERDO AN TAN TAHA TAZY KL HAVA SAN. VE T C. A.. STANBUL

Detaylı

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt Orta gerilim ürünleri UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt "ndeks 1. UniGear ZS1 4 Tan m 8 IEC S # fland rmas 10 Tasar m özellikleri 12 Tam tip testli 14 Güvenlik 18 Vakumlu

Detaylı

Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi

Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi Rehber No: 1 2009 Bu rehberdeki çal malar m za destek olan; Tar m ve Köyi leri Bakan Say n Mehmet Mehdi Eker e te ekkür ederiz. Haz rlayanlar: Özen Alt parmak

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

RADYASYON GÜVENL EL K TABI

RADYASYON GÜVENL EL K TABI ONDOKUZ MAYIS ÜN VERS TES Sa k Uygulama ve Ara rma Merkezi RADYASYON GÜVENL EL K TABI HAZIRLAYAN: Prof. Dr. Fevziye CANBAZ TOSUN Uzm. Fiz. Tenzile YA AYACAK OFLUO LU 2013 1 NDEK LER 1. Genel Bilgiler 6

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI B NALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAK YÖNETMEL K TASLA INDAN YÜKSEK YAPILARLA LG L KISIMLAR DÖRDÜNCÜ KISIM: Bina Bölümlerine ve Tesislerine liflkin Hususlar

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YG TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA SİSTEMİ 522EE0130 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU ALG SER S DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG MONTAJ, LETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU Kod. No: A.6.1.6 Revizyon No: 141011 Kitap Bask

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

S LV KÜLTÜREL UYGULAMALARIN TEKN K ESASLARI

S LV KÜLTÜREL UYGULAMALARIN TEKN K ESASLARI T.C. ORMAN VE SU LER BAKANLI I ORMAN GENEL MÜDÜRLÜ Ü S LV KÜLTÜR DA RES BA KANLI I S LV KÜLTÜREL UYGULAMALARIN TEKN K ESASLARI TEBL NO: 298 BÜTÜN TE K LATA OCAK 2014 2 3 S LV KÜLTÜREL ÇALI MALAR LE L K

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel At ksu Ar t m ve Ar tma Çamurlar n n Kontrolü Prof. Dr. zzet ÖZTÜRK Dr. Hacer T MUR Dr. Ufuk KO KAN 1. ATIKSU M KTAR VE ÖZELL KLER... 1 1.1. At ksu Ak m n

Detaylı

1. C AYDINLATMA. Ayd nlatma linyesi kablosunun kesiti en az 2,5 mm 2 izoleli bak r iletken olmahd r.

1. C AYDINLATMA. Ayd nlatma linyesi kablosunun kesiti en az 2,5 mm 2 izoleli bak r iletken olmahd r. 1.1.Ayd nlatma Linyesi 1.1.1. Tan 1. C AYDINLATMA Dagit m tablosundan son ayd nlatma armatiirüniin baglandigi buata kadar olan hatlard r. Ayd nlatma linyelerinde en az 6 amperlik sigorta kullamhr ve linye

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA C Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FECSAKP1 (Trifaze V) 0 kvar - 0 kvar K Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FEK-13 (Trifaze V) kvar... kvar Ç NDEK LER Güç Faktörü Düzeltme etotları KP Teknolojisinin

Detaylı

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 May s 2009, Karabük, Türkiye AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS Mehmet Yumurtac

Detaylı

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU E-DÖNÜ ÜM YE TÜRK KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU ALTERNAT F M ER TEKNOLOJ LER Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma Grubu EYLÜL 2005 NDEK LER 1- G 3 2- INTERNETE ERI EBILMENIN ALTERNATIF YOLLARI 4

Detaylı