TAHSÝN TE KOÐ LU SA NAYÝCÝ - ÝÞA DA MI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAHSÝN TE KOÐ LU SA NAYÝCÝ - ÝÞA DA MI"

Transkript

1

2 TAHSÝN TE KOÐ LU SA NAYÝCÝ - ÝÞA DA MI 1937 Giresun Alucra doðumlu. Ýstanbul Yüksek Ýktisat ve Ticaret Okulundan mezun oldu. İþ ha yatýna 1955 yýlýnda ku maþ üre ti mi ve ti ca re ti ile baþ la yan Te koð lu, ilerleyen yýllarda yaptýðý ortaklýklar, kurduðu þirketler ve tekstil sektörüne ge tir di ði ye ni lik lerden sonra yýllarý arasýnda Dev let Güzel Sanatlar Akademisi Tekstil Bölümünde öðretim üyeliði yaptý yýllarýnda kur du ðu Tek men Þir ket ler Gru bu ile yurtdýþý teks til faaliyetlerine baþlayan Tekoðlu 1999 yýlýnda Özbekistan, da, dünyanýn en büyük yünlü entegre tesislerinden birini faaliyete geçirdi. Yöne tim Ku ru lu Baþ kanlýðýný yaptýðý Tek men Þir ket ler Gru bun dan Güven Bo ya Ap re Sa na yi A.Þ. 50 yýldan be ri ke sin ti siz üye si ol du ðu Ýstanbul Sa na yi Odasý ta rafýndan odanın kuruluşunun 50. yılında Altýn Pla ketle ödüllendirilmiþtir. Bank Asya ku ru cu or tak larý arasýnda yer alan Tah sin Te koð lu, ha len; Tekmen Þirketler Grubu Yönetim Kurullarý Baþkaný, Iþýk Sigorta Yönetim Kurulu Baþkaný, Kýzýlcahamam Termal Tatil Köyü Yönetim Kurulu Baþkaný, Bank Asya Yöne tim Ku ru lu Baþ kanýdır. Tahsin Tekoðlu kurucusu olduðu bazý vakýflarýn da baþkaný olarak görev yapmaktadýr.

3

4 İŞ HAYATINDA BAŞARMAK Cop yright Kay nak Ya yınları, 2006 Bu ki tap ta ki me tin ve re sim le rin, ta ma mı nın ya da bir kısmının, kitabı ya yımlayan şirketin önceden yazı lı izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhan gi bir ka yıt sistemi ile çoğaltılması, ya yımlanması ve depolanması ya saktır. Editör Ahmet ÖZDEMİR Görsel Yönetmen Engin ÇİFTÇİ Kapak İhsan DEMİRHAN Grafiker Şaban KALYONCU ISBN Yayın Numarası 171 Basım Ye ri ve Yılı Çağlayan Matbaası / İZ MİR Tel: (0232) Temmuz 2006 Genel Dağı tım Gökkuşa ğı Pazarlama ve Da ğı tım Alayköş kü Cad. No: 12 Ca ğaloğlu/istanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Kaynak Yayınları Emniyet Mahallesi Huzur Sokak No: Üsküdar/İSTANBUL Tel: (0216) Faks: (0216)

5 BÖLÜM: Baþ langýç 1.1 Gi riþ Önerilen okuma þekli Tavizsiz uygulama þartý Karþýlýklý Dav ranýþlar Karþýlýklý Muhtaçlýk (Mütekabil Zafiyet) Teorisi Karþýlýklý Kazanma (Mütekabil Güç) Teorisi BÖLÜM: GELÝÞMÝÞ ÇA LI ÞAN Fer di Ge liþ me Ve Satýþ 2.1-Ni ren gi Ye ni ha yat ka ide si (Ni ren gi 1) Kötü bir alýþkanlýk an cak iyi bir alýþkanlýkla alt edi le bi lir Kaideleri nasýl okumalý? Sev gi ka ide si (Ni ren gi 2) Ýnsan lar hakkýnda nasýl ko nuþ malý Sev gi dav ranýþa nasýl yansýmalý Se bat ka ide si (Ni ren gi 3) Mu ci ze ka ide si (Ni ren gi 4) Son gün ka ide si (Ni ren gi 5) Gündem ka ide si (Ni ren gi 6) Gülmek ve gülümse mek ka ide si (Ni ren gi 7) Yüz mis li ka ide si ( Ni ren gi 8 ) Ha re ket ka ide si ( Ni ren gi 9 )

6 İş H a y a tı n d a B aş a r m a k Hareket olmadýðý sürece baþarý ihtimali de olmaz Emredeceðim ve kendi emirlerime uyacaðým Dua ka ide si (Ni ren gi 10) Bun dan böyle dua ede ce ðim, dua larýmda Fer di ge liþ me nin ta mam lan masý ve de vamlýlýðý için öne ri ler BÖLÜM: GELÝÞMÝÞ MÜTE ÞEBBÝS Plan - Pro je - Müte þeb bis 3.1- Plan pro je müte þeb bis Ba þarýlý müte þeb bis ola bil mek için 11 anah tar Serbestçe karar verdim, aþikar olacaðým, yazýlý çalýþacaðým. (Anah tar 1) Cesaret en deðerli servetimdir korkmayacaðým. (Anah tar 2) Ge rek li ve iyi olaný ter cih ede ce ðim. (Anah tar 3) Bir eser ya pa caðým. (Anah tar 4) Va kur ola caðým. (Anah tar 5) Ýyim ser ola caðým (Anah tar 6) Hür çalýþa caðým, hür çalýþan larý se çe ce ðim. (Anah tar 7) Ba þarýlý olan larý örnek ala caðým. (Anah tar 8) kaidesini uygulayacaðým. (Anah tar 9) Dostluklarým çok deðerli eserlerimdir. (Anah tar 10) Gücümü iyi yol da kul la na caðým. (Anah tar 11) So nuç ye ri ne

7 B aş l a n gı ç 4. BÖLÜM: GELÝÞMÝÞ MÜES SE SE Ku ru luþ ve Ýþlet me 4.1- Ku ru luþ ve Ýþlet me Hal kalý altýn zin cir Önem li bir hatýrlat ma Ku ru luþ saf hasý Organizasyon þemasý (Ni ren gi 11) Pro sedür ve ta li mat lar (Ni ren gi 12) Görev sertifikalarý (Ni ren gi 13) Ta yin ler (Ni ren gi 14) Ýþlet me saf hasý Eði tim (Ni ren gi 15) Ýç de ne tim (Ni ren gi 16) Performans tespiti (Ni ren gi 17) Ücret üre tim baðýntýsý (Ni ren gi 18) Kariyer planlamasý (Ni ren gi 19) So nuç Ýhlas ve sa mi mi yet en yüce has let ler den dir Bu cömert lik de dik le ri ne dir Hayýrlý ser vet in fak edi len ser vet tir Son söz ye ri ne BÖLÜM: Ek ler 5.1- Satýnal ma Pro sedürü Örnek Yün Enstitüsü Performans Kılavuzlarının Dayanağı

8 İş H a y a tı n d a B aş a r m a k ÞEKÝL VE TAB LO LAR Þe kil Say fa No (Þekil 1) Karþýlýklý Muhtaçlýk (Mütekabil Zafiyet) Teorisi...20 (Þekil 2) Mütekabil Zafiyet Teorisi Þemasý...20 (Þe kil 3) Karþýlýklý Ka zan ma (Müte ka bil Güç) Te ori si...23 (Þekil 4) Mütekabil GüçTeorisi Þemasý...23 (Þe kil 5) Se vi ye ler Ücre te Esas Kat Sayýlar (Þe kil 6) Ýcra Ku ru lu Baðlý Ge nel Müdürler Or ga ni zas yon Þe masý (Þe kil 7) Üst Yöne tim Or ga ni zas yon Þe masý (Þekil 8) Üretim ve Ýþletmeler Organizasyon Þemasý (Þekil 9) Üretimde Sektörlere ve Organizasyonlara Göre Or ga ni zas yon Þe masý (Þekil 10) Satýþ Pazarlama Organizasyon Þemasý (Þe kil 11) Fi nans ve Ma li Ýþler Or ga ni zas yon Þe masý (Þekil 12) Ýdari Ýþler Organizasyon Þemasý (Þekil 13) ARGE Kalite Kontrol Organizasyon Þemasý (Þe kil 14) Yünna me (Þe kil 15) Ge nel Müdür Görev Taným Bel ge si (Þe kil 16) Ge nel Müdür Yardýmcýsý Görev Taným Bel ge si (Þe kil 17) Müdür Görev Taným Bel ge si (Þe kil 18) Müdür Yardýmcýsý Görev Taným Bel ge si (Þe kil 19) Ge nel Müdür Ata ma Bel ge si (Þe kil 20) Ge nel Müdür Yardýmcýsý Ata ma Bel ge si (Þe kil 21) Müdür Ata ma Bel ge si (Þe kil 22) Ve si ka (Þe kil 23) Ve si ka (Þe kil 24) Ve si ka (Þe kil 25) Ve si ka (Þekil 26) Her Kritere Ýsabet Eden Puan Her Birimde Deðiþmektedir

9 B aş l a n gı ç (Þe kil 27) Kıla vuz (Þe kil 28) Kıla vuz (Þe kil 29) Kıla vuz (Þe kil 30) Kıla vuz (Þe kil 31) Kıla vuz (Þe kil 32) Kıla vuz (Þe kil 33) Kıla vuz (Þe kil 34) Kıla vuz (Þe kil 35) Kıla vuz (Þe kil 36) Kıla vuz (Þe kil 37) Kıla vuz (Þe kil 38) Kıla vuz (Þe kil 39) Kıla vuz (Þe kil 40) Kıla vuz (Þe kil 41) Kıla vuz (Þe kil 42) Kıla vuz (Þe kil 43) Kıla vuz (Þe kil 44) Kıla vuz (Þe kil 45) Kıla vuz (Þe kil 46) Kıla vuz (Þe kil 47) Kıla vuz (Þekil 48) Performans Tespitinde Puanlamalarýn Yapýlmasý (Þe kil 49) Et ki Kat Sayýlarýna Göre Per for mans Tes pi ti (Þekil 50) Yedinci Seviyede Çalýþan Ferdin Þahsi Performans Ücreti (Þe kil 51) Þahsýn Aylýk Jes ti yo nu (Þe kil 52) Yýl So nu Ýkra mi ye Jes ti yo nu (Þe kil 53) Ýda ri Ýþler Ge nel Müdür Yadýmcýsý Ka ri yer Plan la masý Esas larý (Þekil 54) Muhasebe Müdürü Kariyer Planlamasý Esaslarý (Þe kil 55) Ge nel Müdür Ol mak için Her Se vi ye de ki Hiz met Yýlý

10 İş H a y a tı n d a B aş a r m a k 10

11 BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç

12

13 BÝRÝNCÝ BÖLÜM Baþ langýç 1.1- Giriş Bir ak þam ak len ve kal ben aydýnlanmýþ, ve ya aydýnlan ma yo lun da gördüðüm, ge le cek va ad eden bir grup genç iþa damý ile sýmsýcak bir soh bet atmosferinde idik. Geleneklerimiz gereði, herkesin bir þekilde sohbete katýlarak, mevzu ile alakalý þahsi görüþlerini ortaya koymasý teklif edildi. Bu tek lif ka bul görünce de, her kes az ya da çok düþünce le ri ni ifa de eden konuþmalar yaptý. Söz sýrasý ben de ni ze gel di ðin de, yalnýz günümüz þart larýndan de ðil es ki dönemlerden de bahseden kýsa bir konuþma yaptım. Söz ta mam landýðýnda ihlas ve samimiyeti her halinden anlaþýlan ve bu sebeple de herkesin gýpta et ti ði genç fa kat önde ge len bir iþ adamý ar ka daþýmýz, hürmet ifa de eden sözlerinden sonra þöyle dedi: "Biz ler günümüzü yaþýyo ruz ve öyle görünüyor ki bel li bir ge le ce ði de ya þayacaðýz. Eskiyi ise hiçbir zaman sizler kadar idrak edemiyoruz. Bu sebeple eskiye ait sözleriniz bizler için çok deðerlidir. Bu baðlamda biz gençlere geçmiþi bilmekle beraber muhtemelen yaþayacaðýmýz geleceðe ýþýk tutacak bir þeyler söylemenizi bekliyoruz." Ýþte bu kývýlcým ile baþlayan düþünceler, aksiyonlar, sohbetler ve bilenlere danýþmalar sonucunda böyle bir kitap ortaya çýktý. Bu ki tap bir sa nat, mes lek sa hi bi olan ve ya ol ma yo lun da olan; üni ver si te, yükse k okul bitirmek üzere olan veya bitiren; halen iþ hayatýnýn herhangi bir safhasýnda çalýþan; müteþebbis olmak isteyen; halen müteþebbis olan ve kýsaca; geliþmiþ insan ve geliþmiþ müteþebbis durumuna gelmek, baþarýlý olmak ve ka zan mak is te yen, kendisinin Yaratan'ýn en büyük bir mucizesi olduðuna inanan, veya inanmaya istekli gençlerimiz için kaleme alýndý. 13

14 İş H a y a tı n d a B aş a r m a k Ýlim bir lütuf tur. Bil gi ye ve il me an cak Yüce Ya ra tan'ýn di le di ði ve müsaade ettiði kadar yaklaþýlabilir ve vakýf olunabilir. Bununla beraber insan nasibini aramakla mükelleftir. Bu hakikatýn ýþýðýnda bizce aþina olunanlar O'nun lütfettiði ve müsaade ettiði kadarýyla okuyucularla paylaþýlacaktýr. Bu kitapta serdedilen fikirler salt edebiyat yapma gayesinden uzaktýr. Yazýlanlar masa baþýnda kaleme alýnmýþ veya çeþitli eserlerden derlenmiþ ka ide ler ol mak tan zi ya de, her yazýlan ka ide ve her ta rif edi len sis tem; uzun yýllardan beri nesiller boyunca denenmiþ; faydalý olmayanlar terk edilmiþ; yanlýþlar düzeltilerek tekrar tekrar denenmiþ; iþin uzmanlarý tarafýndan geçerliliðine kanaat getirilmiþ; global dünyanýn enternasyonal firmalarý ve müesseseleri tarafýndan kabul edilerek, uygulanýrlýklarý tasdik edilmiþtir. Da ha da önem li si; bu yazýlan ka ide ve sis tem ler; yüksek be del ler öde ne rek satýn alýnmýþ kul lanýlmýþ ve uy gu lanmýþ, uygulama sýrasýnda önemli deðiþikliklere uðratýlarak, sonuçlarý iyice kontrol edil miþ tir Öne ri len oku ma þek li Bir kýsým insanlar kendilerinde olmayan veya kendilerinde olmadýðýný zan net tik le ri bazý vasýfla ra takýlýr kalýrlar. Hat ta bu düþünce ile ken di le ri ni küçük görme illetine yakalanýrlar. Bu suretle baþlayan zati meseleler önce aþaðýlýk kompleksleri halinde hükmünü icra ederek, sahibini bir enkaz haline getirir. Sonra bununla da kalmaz zamanla insaný çürütür ve hasýl olan ko ku lar baþ ka larýný da ra hatsýz eder. Sermaye, baþarýya baðlý olarak biriktiðinden sermaye yokluðuna takýlmamak gerekmektedir. Lobilerde ise herkes baþarýlý deðildir. Birbirine yardým eden 14

15 BÖLÜM 1 Başlangıç Giriş lo bi le rin dýþýnda kalmýþ ol mak ve ya et nik ve ya mil li yet açýsýndan farklýlýk dert edilmemelidir. Tarih nice garibin malik olduðu hazinelerden söz etmektedir. Yüksek prestiji olan diplomalara sahip olmamak baþarý önünde bir engel teþkil etmemektedir. Zira dünyada kendilerine yüksek okur yazar veya yüksek ilkokul mezunu denilen nice baþarýlý insan vardýr. Bu kitabý dikkatlice okumaya baþlamadan önce bu türden zati problemlerin aþýlmasý ve birtakým men fi tavýrlarýn yok edil me si ki tap tan is ti fa de açýsýndan cid di önem arz et mek te dir. Esas me se leyi çözebilmek için Cenab-ý Hakk'ýn verdiklerine ve vermediklerine razý olmak ve ancak bu rýza düþüncesiyle beraber baþarýnýn geleceðine inanmak þarttýr. Bu inançla: Aslen kötülüðü emredip duran nefis bile derece kat edip, insana yardým etsin, o da verilen nimetlerden nasibini alsýn. Vücu dun her zer re si en ev vel ve her þey den ev vel Rýza-i Ýla hi he de fi ne kilitlenmiþ olarak, þiddeti yüksek baþarma arzusunun gönlün bu kudsi gücü ile bir leþ me si ile dav ranýþla ra ve in sa na yar ol sun. Bu arzu istekler ve davranýþlarýn kesiþtiði alanda ruhta yücelsin ve kendi hilkatindeki hikmete ulaþsýn. Ancak o zaman insan kendini baþarmaya mecbur hissedebilecektir. Ki tabýn her say fasýna not lar alýna bil me si için uy gun boþ luk lar býrakýlmýþtýr. Konu ile ilgili þahsi deðerlendirmeler oralara yazýlabilir. Yeniden okumalarda yeni düþünceler doðup, notlarda deðiþiklikler yapmak gerekeceðinden, bu notlarýn kurþun kalemle tutulmasý tavsiye olunur. Bu suretle kitabýn vermek istediklerine daha çok vakýf olmak mümkün olabilecektir. Kitabýn çok kýsa olmasý hedeflendi, zira istenildiði gibi okunmasý þarttýr. Bu sebeple okunmasýnda zorluk olabilecek veya çok önemli olmayan bölümleri yazýlmadý. Detaylarýn dikkatleri daðýtmasýna meydan vermemek temel hedeflerden biri oldu. Ýzahý hedeflenen noktalarýn çok net fakat kýsaca yazýlmasýna gay ret edil di. Böyle ce ki tabýn; çok kýsa fakat anlaşılır ol masý, 15

16 İş H a y a tı n d a B aş a r m a k kolay tekrar edilebilir olmasý,ve uygulanabilir olmasý düþünüldü. Bu dört zor iþi bir ara da ba þar mak esas ol du. Çünkü; yazýlan larýn okun masý yet miyor. Ayný zamanda anlaþýlmasý, idrak edilmesi de kafi deðildir. Ýstenildiði gibi tekrarlar gerekiyor ki eski istenmeyen alýþkanlýklar dumura uðrasýn, kaybolsun, terk edilsin hatta sökülüp atýlsýn. Tekrarlar gerekiyor ki istenilmeyen alýþkanlýklarýn def edilmesi ile ayný anda terk edilenlerin yerine istenilen iyi alýþkanlýk ve karakterler kazanýlabilsin. Bu merhaleden sonrada uygulamalar baþlamalý ki baþarýlar kazanýlsýn. Kýsa ol mak, fa kat an laþýlýr ol mak, ko lay tek rar edi le bi lir ol mak ve uy gulanabilir olmak gibi dört zor iþi bir arada yürütebilme yoluna sevk eden Yüce Al lah'a hamd ol sun. Bu yol da da ha son ra ki en büyük güç ve ener ji kaynaðýmýz manevi destek ve himmetleri tezahür eden büyükler oldu Ta viz siz Uy gu la ma Þartý Bu kitapta belki de yaþanmayacak kötü senaryolardan ve menfi tecrübelerden bahsedilmeyecektir. Zira üzerinde uzun uzun tartýþýlan, yazýlan, çizilen, kötü sonuçlar belki de hiçbir þekilde hayata geçmeyecektir. Kaideler anlatýldýðý þekilde, hiç taviz vermeden, olmazsa olmaz derecede önemli telakki edilerek uygulanýrsa olumsuzluklar belki de hiç zuhur etmeyecektir. Ýnsanýn istikbali Murad-ý Ýlahi ile kendi tercihinin sýrlý bir þekilde meczolunmasýnda yatmaktadýr. Ýnancýmýzda külli irade mutlak manada Allah'a ait tir. Ce nab-ý Hak külli ira de ile ya ratýp, im ti han için dünya ya gönder di ði in sa na da cüzi bir ira de lütfet miþ tir. Cüz-i ira de in sa na ha yatý bo yun ca karþýlaþacaðý durumlar karþýsýnda yapmak durumunda kalacaðý tercihler için lutfedilmiþtir. Bu da zaten insana davranýþ ve seçimleri için sorumluluk yüklenmesini makul hale getirmektedir. Yani insan kendisine verilen seçim yapma imkaný sayesinde geleceðine dair kararlar da alarak çeþitli tercihlerde bulunmaktadýr ki, bu eser bu tercihlerin doðru ve hedefine uygun ola rak yapýlmasýnda bir des tek ol ma ga ye si ni gütmek te dir. 16

17 BÖLÜM 1 Başlangıç Giriş Ýþte Yüce Ya ra tan'ýn her an kai natý kud ret elin de evi rip çe vir di ði id rak edilerek ve insana verilen tercih hakký, yine insana bahþedilen iman - ibadet - infak dairesinde kullanýlarak deðerlendirilirse kaderin güzellikleri ufuklarda tüllenecektir. Ýstidat hilkatte herkese verilen bir ihsan, kabiliyet ise gayret ve çalýþmaya mukabil verilen bir lütuftur. Ýstidat gayret ve çalýþma ile geliþtirilerek kabiliyet haline gelmektedir. O halde eðitilmek þart, tecrübe gereklidir. Yaygýn kanaattir ki, terzi olmayan hiç kimse terzi gibi elbise dikemez; helkeltraþ olmayan hiç kimse bir heykeltraþ gibi heykel yapamaz; ve hatip olmayan hiç kim se kit le le re bir ha tip gi bi hi tap ede mez. Çünkü: asýrlar ve nesiller boyunca zamanýn süzgecinden geçerek birikmiþ ve denenmiþ bilgilerden yani iþin teori tarafýndan mahrumiyet söz konusudur; ayný iþi defalarca yapmakla kazanýlan mümarese ile korkusuzca uygulama yapmaktan yani iþin ustalýk tarafýndan mahrumiyet söz konusudur; nesilden nesile intikal eden bilgileri idrak ederek günümüzün ve hatta geleceðin beklentileri ile mecz etmekten yani iþin sanat tarafýndan mahrumiyet söz konusudur. Baþarmak izn-i Ýlahi ile kendi elinizdedir. Terzi elbise dikerken, heykeltraþ heykel yaparken, hatip de hitap ederken Yüce Yaratan'ýn verdiði sonsuz ve geniþ imkanlarýn nimetlerin ancak çok cüzi bir kýsmýný kullanmaktadýrlar. Bilimin ortaya koyabildiði kadarýyla en büyük matematikçiler, en etkileyici hatipler, en güçlü sporcular bile Allah'ýn lütfettiði kabiliyet ve kapasitenin ancak %5 ila 10 gibi bir kýsmýný kullanabilmektedirler. Demek ki, Allah yarattýðý her insaný çok geniþ istidat ve kapasitelerle mücehhez kýlmýþtýr. Ýnsanoðlunun bu kapasiteleri kullanabilme þansý Cenab-ý Hakk'ýn iradesi çerçevesinde her zaman kendi elindedir. Baþarmak için Allah'ýn lütfettiði imkan, kabiliyet ve nimetleri yeterince kullanmamanýn tek müsebbibi insanýn kendisidir. Zira kiþinin baþýna gelenlerin çoðu kendi yapýp ettiklerinin eseridir. 17

18 İş H a y a tı n d a B aş a r m a k 1.2- Karşılıklı Davranışlar Karþýlýklý Muh taçlýk (Müte ka bil Za fi yet) Te ori si Ýnsan ilahi kaderin müsaadesi mahfuz olmakla beraber, ancak isteðinin derecesi kadar baþarýlý olur. Bir ma ða za için uzun çalýþma lar ve hazýrlýklar ya pa rak mükem mel bir açýlýþ yap sanýz; bu açýlýþta, si zin arz et ti ði niz mal, hiz met ve il gi ye müþteriler tarafýndan ayný þekilde talep olacaktýr. Sizin arzdaki mükemmelliðinizin derecesi ne kadar ise talep de o seviyelerde veya ona yakýn seviyelerde olacaktýr. Bu tüm þartlarýn mükemmel geliþtiði günlerde münasebetler taraflarýn ilgi alaný için de canlý ola rak ya þa ya caktýr (Þe kil 1: il gi alaný için de canlý Ha reketler). Açýlýþ günle rin de, müþte ri le rin ve si zin il gi alanýnýz için de çalýþma lar de vam eder. Bugünler de siz ve müþte ri ler he men he men ayný nok ta larda ve ayný an layýþlar için de bu lu nur su nuz (Þe kil 1: 1-1' ayný nok ta da buluþma). Bir müddet son ra si zin mal, hiz met ve il gi niz arasýnda ki gev þe me ler ve eksikliklere müþteriler de mütekabil olarak gevþemeler ve ilgisizlikler gösterecektir (Þekil 1: 2-2' uzaklaþan hareketler) Takip eden zamanlar içinde sizin mal, hizmet ve ilginizdeki gevþeme ve eksiklik devam ettiði sürece müþterilerde buna karþýlýk olarak gevþeme ve ilgisizlik devam edecek (Þekil 1:3-3' uzak kalan hareketler) Bu hal devam ettikçe müþteri de mütekabil olarak sizin gibi uzaklaþma yönünde dav ran ma ya de vam ede cek (Þe kil 1: 4-4' ayrý düþen ha re ket ler) Bu ha lin da ha da de vamýnda arz edi len mal, hiz met ve ala ka lar ta raflarýn il gi alaný olan da ire nin dýþýna düþe rek müna se bet ler ta ma men kopacaktýr (Þekil 1: ilgi alaný dýþýnda hareketler) 18

19 BÖLÜM 1 Başlangıç Karşılıklı Davranışlar Bu hale karþýlýklý muhtaçlýk (mütekabil zafiyet) teorisi (5-5') denilmektedir. Ko lay ca an laþýlmasý için örnek va ka ola rak müþte ri ve satýcý müna se bet le ri seçilmiþtir. Ancak bu teori evlat- ebeveyn, karý- koca, çalýþan- çalýþtýran gibi birbirlerine karþýlýklý ilgi gösterme durumunda olan bütün ikili taraflar arasýnda ve ha yatýn her anýnda her saf hasýnda ge çer li dir. Mütekabil zafiyet teorisinin ortaya koyduğu iki önemli esas vardır: i) İlgi alanı içindeki canlı münasebetlerin muhafaza edilmesi ve devam etmesi esastır. ii) İleride zuhur edecek menfi yöndeki hareketlerin zuhur etmesini önlemenin çaresi teoriden de anladığınız gibi her an müspet yönde yenilenmek ve ilerlemektir. 19

20 İş H a y a tı n d a B aş a r m a k Talep edilen mal hizmet alaka Talep edilen mal hizmet alaka 5 5 lgi alan d nda 4 4 ayr dü en münasebetler 3 3 uzak kalan münasebetler 2 2 uzakla an münasebetler 1 1 Ayn noktada bulu ma lgi alan içinde canl münasebet Şekil 1 Karşılıklı Muhtaçlık (Mütekabil Zafiyet) Teorisi İlgi alanı içi İlgi alanı dışı Mütekabil zafiyet teorisi şeması Mütekabil Zafiyet Teorisi İlgi Alanı İçinde Canlı Hareketler Aynı Noktada Buluşma 1-1 Uzaklaşan Hareketler 2-2 Uzak Kalan Hareketler 3-3 Aynı Düşen Hareketler 4-4 İlgi Alanı Dışında Hareketler Şekil 1 Şekil 2 20

21 BÖLÜM 1 Başlangıç Karşılıklı Davranışlar Karþýlýklý Ka zan ma (Müte ka bil Güç) Te ori si Müte ka bil za fi yet te ori si nin tam ter si ola rak ele alýna cak pren sip te ge çerli dir. Yine maðaza açma misalinden yola çýkýlmýþ olsun. Maðaza açýldýðý anda hazýrlýklarýn mükem mel ol mayýþýndan arz et ti ði niz mal, hiz met ve alâka ya müþteriler tarafýndan ayný þekilde mükemmel olmayan bir talep vaki olacaktýr. Kaide olarak arzdaki hazýrlýk derecesi ne seviyede ise doðru orantýlý olarak talep de ona yakýn seviyelerde olacaktýr. Açýlýþ günlerinde müþterilerin ve sizin ilgi alaný içinde olmakla beraber gevþek çalýþmalar devam edecektir (Þekil 1:1-1' uzak noktadaki hareketler). De vam eden günler için de mal, hiz met ve il gi su nu mun da ki düzel meler oranýnda müþteriler de size yaklaþacaklardýr (Þekil 2:2-2' yaklaşan hareketler). Takip eden zamanlar içinde müspet yöndeki geliþmeler devam eder (Þe kil 2:3-3' yakýn olan ha re ket ler). Bu hal müspet yönde de vam et tik çe müþte ri ler de ta bii karþýlýk ola rak bizim gibi yaklaþma yönünde hareket edeceklerdir (Þekil 2: 4-4' ayný noktada birleþen münasebetler). Bu ha lin müspet yönde da ha da de vamlýlýk arz et me si ha lin de; arz edilen mal, hizmet ve alakalar taraflarýn ilgi alanlarý olan dairenin içinde her noktada birleþir (Þekil 2: canlý münasebetler) Ýþte bu ha le de karþýlýklý güç ka zan mak ma nasýnda müte ka bil güç te ori si de nil mek te dir. Bu te ori (Win-Win=ka zan ka zandýr) esasýný da ih ti va et mekte dir. Örnek va ka ola rak bu ra da da satýcý - müþte ri müna se bet le ri se çil miþtir. Bu te ori de ha yatýn ge nel ola rak karþýlýklý iliþ ki le rin esas teþ kil et ti ði 21

22 İş H a y a tı n d a B aş a r m a k her safhasýnda geçerlidir. Bütün muhataplarla münasebetlerde ve karþýlýklý hareketlerde bu iki teori tercihlere baðlý olarak hükümlerini icra ederler. Mütekabil güç teorisinin ortaya koyduðu iki önemli husus vardýr: i) Bir iþe kalkýþýrken mükem mel ol ma yan ras ge le hazýrlýklar karþýlýklý zayýf münasebetleri meydana getirecektir. Bu durumdan kaçýnmak esastýr. ii) Ýleride zuhur edecek müspet yöndeki gayret ve hareketlerimizle münasebetler geliþerek mükemmelleþir ve taraflarýn ilgi alaný içinde canlý olarak devam ederler. Beþeri ve sosyal hayattaki her münasebetin bu yolla mükemmele doðru gitmesi esastýr. 22

23 BÖLÜM 1 Başlangıç Karşılıklı Davranışlar Talep edilen mal hizmet alaka Talep edilen mal hizmet alaka İlgili alan içinde canlı münasebetler ı 3 ı 4 4 aynı noktada Birleşen münasebetler 3 yakın olan münasebetler ı 2 2 yaklaşan münasebetler ı 1 1 uzak nokta Şekil 3 Karşılıklı Kazanma (Mütekabil Güç) Teorisi İlgi alanı içi İlgi alanı dışı Mütekabil güç teorisi şeması Mütekabil Güç Teorisi Uzak Noktalardaki Hareketler 1-1' Yaklaşan Hareketler 2-2' Yakın olan Hareketler 3-3' Aynı Noktada birleşen Hareketler 4-4' İlgi Alanı İçinde Canlı Münasebetler Şekil 2 Şekil 4 23

24

25 İKİNCİ BÖLÜM << Gelişmiş Çalışan >> Fer di Ge lişme ve Satış

26

27 ÝKÝNCÝ BÖLÜM <<Gelişmiş Çalışan >> Ni ren gi Fer di Ge liþ me ve Satýþ Haritacýlarýn nirengileri arazide tespit olunan yüksek noktalardýr. O noktalara göre araziye hakim olunur. Haritalar ve planlar çýkarýlýr. Bu kitapta ele alýnan esaslara ulaþýlma metodu olarak 19 nirengi noktasý verilecektir. Bu nirengileri esastan deðiþtirmeye çalýþmak kendi kendini sabote etmek anlamýna gelmektedir; zira arazide nasýl bir nirengi noktasý deðiþtiði zaman arazi hakimiyeti ölçüsü ve haritasý olamazsa, bir nirengin deðiþtiði veya kaybolduðu zaman bütün hakimiyet ve iþler bozularak alt üst olacaktýr. Baþka bir ifade ile heyelanýn araziyi alýp gittiði gibi, zelzelenin binayý yýktýðý gibi, bir- iki nirenginin ihmali veya istenmeyen þekilde deðiþikliðe uðratýlmasý da iþleri idare edilemez ve problemleri çözülemez hale getirecektir. O halde bu kitaptan maksimum düzeyde istifade etmenin yolu olarak bu iþaret olunan 19 nirenginin esas olarak kalmasý elzemdir. Ancak bu nirengilere ters düþmeyen her türlü bilgiye, belgeye çalýþmaya, geliþtirmeye açýk olmak ise azami verimliliðe ulaþmada bir engel teþkil etmeyecektir Ye ni ha yat ka ide si (Ni ren gi 1) Bu kaideyi baþarmak için nefsinizin yuvasý olan bedeninize, ruhunuza ve kalbinize 1 iz býrakacak þekilde þöyle hitap ediniz: Bugün ye ni bir ha ya ta baþlýyo rum. Çok uzun za man dan be ri rast ge le yaþantýnýn getirdiði sýradan olaylarla yaralanmýþ, baþarýsýzlýklarla berelenmiþ ha len ya ra ve be re ler den acý çe ken þu pörsümüþ de ri mi bugün çýkarýp atacaðým. Bugün yeniden doðacaðým. 1-Nefis, ruh ve kalp tanýmlarý için bkz. M.Fethullah Gülen, Kalbin Zümrüt Tepeleri I-II-III, Nil Yayýnlarý. 27

28 İş H a y a tı n d a B aş a r m a k Doðduðum mekân herkese meyveler sunan bir baðdýr. Bu baðýn fidanlarý asýrlar ve ne si bo yun ca ben den önce ge len mes lek taþ larýmýn en büyük alimleri tarafýndan dikilmiþtir. Ýþte, bugünden itibaren bu bahçedeki en büyük ve en yüklü mey ve aðaç larýndan asýrlar ve ne sil ler bo yun ca ge liþ miþ ilmi meyveleri toplayacaðým. Ve içimde yeni bir hayat filizlenecek. Bu kaideler sayesindedir ki mesleðimin nice imkânlarla dolu olduðu ortaya çýka caktýr. mes lek alanýmýn çok yüksek de re ce de ba þarý ka za nan lar la do lu ol masýnda elim de tut tu ðum þu ka ide le rin rolü çok büyüktür. Bu ka ide lerden ha ber dar ola madýklarý için ba þarýsýzlýða uð ra yan larýn sayýsý o ka dar fazladýr ki, üst üste konsalar meydana gelecek piramidin gölgesi yeryüzünün diðer bütün piramitlerini kaplar. Öte ki ler gi bi ka rarsýz ol ma ya caðým. Çünkü an cak þu an da elim de tuttuðum bu kaideler Allah'ýn izniyle bir harita gibi beni tehlikeli sulardan kur tarýp emin kýyýla ra götüre cek tir. Acý asli yaratýlýþý itibariyle vücuda yabancý bir þeydir. Vücudun acý çekmesi nasýl bir arýzadan kaynaklanýyorsa baþarýsýzlýðýn da bir arýza dan kay nak landýðý esastýr. Ýnsanoðlu baþarmak üzere bu dünyaya gönderilmiþtir ve baþarmak için ihtiyaç olan her türlü imkanlar ona sunulmuþ ve sunulmaktadýr. Nasýl ki; Al lah vücu da acýdan ra hatsýzlýk duy ma ma özel li ði ver me miþ ise; hayatýn geneline de baþarýsýzlýðýn kayýtsýz þartsýz kabullenilmesi özelliði vermemiþtir. Nasýl acý vücu da bu yönüyle (dýþarýdan ge len, ya ratýlýþta ol ma yan) yabancý ise; baþarýsýzlýk da gayretli insanýn hayatýna yabancý olmalýdýr. Geç miþ te acý gi bi ba þarýsýzlýðý da ka bul et miþ tim. Þim di artýk ba þarýsýzlýðý reddediyorum. Çünkü; i) Beni Rabbimin rüya ve hayallerimde bile düþünemediðim kadar büyük zenginliklere büyük nüfuz ve mutluluklara ulaþtýrmasýna vesile olacak esaslý kaidelerle tanýþtým. 28

29 BÖLÜM 2 Gelişmiş Çalışan Yeni Hayat Kaidesi ii) Rýza-i Ýlahi'ye kavuþabilme ve bunun için ihtiyaç duyulan baþarýlara ulaþabilme adýna bu ilkeleri, kaideleri iyice idrak etmeye ve bunlarýn ýþýðýnda emin yollardan ilerlemeye hazýrým. Zaman ancak sonsuza kadar yaþayabilenlere birçok þeyi tecrübelerle öðrete bi lir. Ama ben ölümsüz ol ma lüksüne sa hip ol madýðýmdan payýma düþen za maný iyi kul la na caðým. Bu za man için de en önem li esas ola rak sabýr sa natýný ic ra et me li yim. Nasýl ki zey tin aðacýnýn ye tiþ me si için yüzyýl ge rek li ol du ðun dan, bu aðaç bütün aðaç larýn kralý sayýlýr. Bir so ðan ise sadece dokuz haftada yetiþmektedir. Benim bu zamana kadar soðan bitkisi gibi yaþaya geldiðim hayat tarzý beni mutlu etmedi. Artýk bütün zeytin aðaçlarýnýn en yüce si, iþ adam larýnýn en önde ge le ni ola caðým. Varlýkta he de fe ulaþ malýyým ki cömert lik ve hayýrda da baþ ta yer ala bi le yim. Gereksiz bilgilerin engellerine bakmadan yola çýkacaðým. Satýcýlarýn en büyüðü ol mak için ge rek li bil gim ve tecrübem ol ma sa da yo la çýka caðým. Gereksiz bilgiler yükünün ve anlamsýz deneylerin yarattýðý engellere takýlmayacaðým. Zaten Allah beni insan olarak diðer varlýklara oranla en ke rim ve üstün ola rak ya ratmýþ ve bir çok bil gi ve be ce ri ile do natmýþ bu lunuyor. Öyleyse imaným sayesinde içime doðan sevinç ve güven duygusuyla neden cesurca yola çýkmayayým ki Tecrübe ye aþýrý de ðer bi çen ler an cak yaþý iler le miþ olup ilim den na sip siz kalanlardýr. Evet tecrübeye gereðinden fazla deðer biçenler, buna karþýlýk ta ilim adamý gi bi ka fa sal la yan lar he men her za man yaþý iler le miþ ol sa da ilimden nasipsiz kalanlardýr. Gerçekte tecrübe adamakýllý öðretse de, belli eksiklikleri vardýr: bu þekilde öðrenmek uzun yýllar istemektedir. Kimsenin bu kadar fazla zamaný yoktur. Tam öðrenmeye ulaþmak için geçecek uzun zamanla birlikte öðrenildi 29

30 İş H a y a tı n d a B aş a r m a k denilen bilgilerin deðeri de her zaman öðrenilmesi lüzumlu yeni bilgilerin ortaya çýkmasý sebebiyle azalmaktadýr. Eskiyen bilgiler sonunda vefat edip gidenlerin bedenlerinde kaybolup gitmektedirler. Böyle lik le bugün kýymet li sanýlan birçok tecrübe hat ta ba þarýlý ol du ðu is pat edilmiþ birçok faaliyet yarýn iþe yaramaz elveriþsiz hale gelebilmektedir. Yalnýz il ke ler kalýcýdýr. Evet yalnýzca il ke ler ve ka ide ler kalýcýdýr ve Rab bim þim di bun larý ba na ulaþtýrdý. Be ni ba þarýya ve yüce li ðe götüre cek olan ya salar bu kaidelerde yazýlý bulunduklarý için, bu kaidelerin bana öðretecekleri baþarý kazanmaktan ziyade baþarýsýzlýðýn nasýl önleneceðine iliþkindir. Zira fert ten fer de farklýlýk arz eden ba þarý bir ruh ha lin den baþ ka ne dir ki? Bin akýllý adam içe ri sin de ba þarýyý ayný sözler le ta rif ede cek iki ki þi çýkar mý? An cak ba þarýsýzlýktýr ki her za man hep ayný þe kil de ta rif edil miþ tir: Baþarýsýzlýk ne olursa olsun, insanýn hayattaki amaçlarýna ulaþamamasý olarak tarif edile gelmiþtir. Her türlü ba þarýnýn anah tarý alýþkanlýktýr. Ger çek te, ba þarýsýz olan lar la ba þarýlý olan lar arasýnda ki tek fark, alýþkanlýklarýnýn farklý ol masýdýr. Her türlü ba þarýnýn anah tarý iyi alýþkanlýklardýr. Kötü alýþkanlýklar ise, baþarýsýzlýða açýlan ve bir çok kiþinin kolayca gireceði kilitsiz bir kapýdýr. O nedenle, bütün ötekilerden önce itaat edilmesi gereken birinci yasa þudur: Güzel ve iyi alýþkanlýklar edin mek ve on larýn ade ta köle si ol mak ba þarý için þarttýr. Ýnsan ço cuk ken fýtri in si yak larýnýn, ye tiþ kin olun ca alýþkanlýklarýnýn kölesi haline gelmektedir. Ýnsan iradesini yýllar boyunca biriktirdiði alýþkanlýklarýna teslim etmektedir. Bir kýsým kötü alýþkanlýklar sonucu yapýlanlar genellikle daha þimdiden geleceði de tehdit eder bir hal almaktadýrlar. 30

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI e Tashih Faruk DOĞAN Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Polen Yayınları Baskı Kilim Matbaacılık EKİM 2 0 0 8 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii Sok. Büyük Tulumba Çıkmazı

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Prof. Dr. Canan ÇETİN Marmara Üniversitesi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Kalitenin Unsurları Kalitenin Stratejik Yayılımı İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi İlişkisi Kalite Kontrol Çemberleri Ülkeler ve Toplam

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı