TAHSÝN TE KOÐ LU SA NAYÝCÝ - ÝÞA DA MI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAHSÝN TE KOÐ LU SA NAYÝCÝ - ÝÞA DA MI"

Transkript

1

2 TAHSÝN TE KOÐ LU SA NAYÝCÝ - ÝÞA DA MI 1937 Giresun Alucra doðumlu. Ýstanbul Yüksek Ýktisat ve Ticaret Okulundan mezun oldu. İþ ha yatýna 1955 yýlýnda ku maþ üre ti mi ve ti ca re ti ile baþ la yan Te koð lu, ilerleyen yýllarda yaptýðý ortaklýklar, kurduðu þirketler ve tekstil sektörüne ge tir di ði ye ni lik lerden sonra yýllarý arasýnda Dev let Güzel Sanatlar Akademisi Tekstil Bölümünde öðretim üyeliði yaptý yýllarýnda kur du ðu Tek men Þir ket ler Gru bu ile yurtdýþý teks til faaliyetlerine baþlayan Tekoðlu 1999 yýlýnda Özbekistan, da, dünyanýn en büyük yünlü entegre tesislerinden birini faaliyete geçirdi. Yöne tim Ku ru lu Baþ kanlýðýný yaptýðý Tek men Þir ket ler Gru bun dan Güven Bo ya Ap re Sa na yi A.Þ. 50 yýldan be ri ke sin ti siz üye si ol du ðu Ýstanbul Sa na yi Odasý ta rafýndan odanın kuruluşunun 50. yılında Altýn Pla ketle ödüllendirilmiþtir. Bank Asya ku ru cu or tak larý arasýnda yer alan Tah sin Te koð lu, ha len; Tekmen Þirketler Grubu Yönetim Kurullarý Baþkaný, Iþýk Sigorta Yönetim Kurulu Baþkaný, Kýzýlcahamam Termal Tatil Köyü Yönetim Kurulu Baþkaný, Bank Asya Yöne tim Ku ru lu Baþ kanýdır. Tahsin Tekoðlu kurucusu olduðu bazý vakýflarýn da baþkaný olarak görev yapmaktadýr.

3

4 İŞ HAYATINDA BAŞARMAK Cop yright Kay nak Ya yınları, 2006 Bu ki tap ta ki me tin ve re sim le rin, ta ma mı nın ya da bir kısmının, kitabı ya yımlayan şirketin önceden yazı lı izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhan gi bir ka yıt sistemi ile çoğaltılması, ya yımlanması ve depolanması ya saktır. Editör Ahmet ÖZDEMİR Görsel Yönetmen Engin ÇİFTÇİ Kapak İhsan DEMİRHAN Grafiker Şaban KALYONCU ISBN Yayın Numarası 171 Basım Ye ri ve Yılı Çağlayan Matbaası / İZ MİR Tel: (0232) Temmuz 2006 Genel Dağı tım Gökkuşa ğı Pazarlama ve Da ğı tım Alayköş kü Cad. No: 12 Ca ğaloğlu/istanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Kaynak Yayınları Emniyet Mahallesi Huzur Sokak No: Üsküdar/İSTANBUL Tel: (0216) Faks: (0216)

5 BÖLÜM: Baþ langýç 1.1 Gi riþ Önerilen okuma þekli Tavizsiz uygulama þartý Karþýlýklý Dav ranýþlar Karþýlýklý Muhtaçlýk (Mütekabil Zafiyet) Teorisi Karþýlýklý Kazanma (Mütekabil Güç) Teorisi BÖLÜM: GELÝÞMÝÞ ÇA LI ÞAN Fer di Ge liþ me Ve Satýþ 2.1-Ni ren gi Ye ni ha yat ka ide si (Ni ren gi 1) Kötü bir alýþkanlýk an cak iyi bir alýþkanlýkla alt edi le bi lir Kaideleri nasýl okumalý? Sev gi ka ide si (Ni ren gi 2) Ýnsan lar hakkýnda nasýl ko nuþ malý Sev gi dav ranýþa nasýl yansýmalý Se bat ka ide si (Ni ren gi 3) Mu ci ze ka ide si (Ni ren gi 4) Son gün ka ide si (Ni ren gi 5) Gündem ka ide si (Ni ren gi 6) Gülmek ve gülümse mek ka ide si (Ni ren gi 7) Yüz mis li ka ide si ( Ni ren gi 8 ) Ha re ket ka ide si ( Ni ren gi 9 )

6 İş H a y a tı n d a B aş a r m a k Hareket olmadýðý sürece baþarý ihtimali de olmaz Emredeceðim ve kendi emirlerime uyacaðým Dua ka ide si (Ni ren gi 10) Bun dan böyle dua ede ce ðim, dua larýmda Fer di ge liþ me nin ta mam lan masý ve de vamlýlýðý için öne ri ler BÖLÜM: GELÝÞMÝÞ MÜTE ÞEBBÝS Plan - Pro je - Müte þeb bis 3.1- Plan pro je müte þeb bis Ba þarýlý müte þeb bis ola bil mek için 11 anah tar Serbestçe karar verdim, aþikar olacaðým, yazýlý çalýþacaðým. (Anah tar 1) Cesaret en deðerli servetimdir korkmayacaðým. (Anah tar 2) Ge rek li ve iyi olaný ter cih ede ce ðim. (Anah tar 3) Bir eser ya pa caðým. (Anah tar 4) Va kur ola caðým. (Anah tar 5) Ýyim ser ola caðým (Anah tar 6) Hür çalýþa caðým, hür çalýþan larý se çe ce ðim. (Anah tar 7) Ba þarýlý olan larý örnek ala caðým. (Anah tar 8) kaidesini uygulayacaðým. (Anah tar 9) Dostluklarým çok deðerli eserlerimdir. (Anah tar 10) Gücümü iyi yol da kul la na caðým. (Anah tar 11) So nuç ye ri ne

7 B aş l a n gı ç 4. BÖLÜM: GELÝÞMÝÞ MÜES SE SE Ku ru luþ ve Ýþlet me 4.1- Ku ru luþ ve Ýþlet me Hal kalý altýn zin cir Önem li bir hatýrlat ma Ku ru luþ saf hasý Organizasyon þemasý (Ni ren gi 11) Pro sedür ve ta li mat lar (Ni ren gi 12) Görev sertifikalarý (Ni ren gi 13) Ta yin ler (Ni ren gi 14) Ýþlet me saf hasý Eði tim (Ni ren gi 15) Ýç de ne tim (Ni ren gi 16) Performans tespiti (Ni ren gi 17) Ücret üre tim baðýntýsý (Ni ren gi 18) Kariyer planlamasý (Ni ren gi 19) So nuç Ýhlas ve sa mi mi yet en yüce has let ler den dir Bu cömert lik de dik le ri ne dir Hayýrlý ser vet in fak edi len ser vet tir Son söz ye ri ne BÖLÜM: Ek ler 5.1- Satýnal ma Pro sedürü Örnek Yün Enstitüsü Performans Kılavuzlarının Dayanağı

8 İş H a y a tı n d a B aş a r m a k ÞEKÝL VE TAB LO LAR Þe kil Say fa No (Þekil 1) Karþýlýklý Muhtaçlýk (Mütekabil Zafiyet) Teorisi...20 (Þekil 2) Mütekabil Zafiyet Teorisi Þemasý...20 (Þe kil 3) Karþýlýklý Ka zan ma (Müte ka bil Güç) Te ori si...23 (Þekil 4) Mütekabil GüçTeorisi Þemasý...23 (Þe kil 5) Se vi ye ler Ücre te Esas Kat Sayýlar (Þe kil 6) Ýcra Ku ru lu Baðlý Ge nel Müdürler Or ga ni zas yon Þe masý (Þe kil 7) Üst Yöne tim Or ga ni zas yon Þe masý (Þekil 8) Üretim ve Ýþletmeler Organizasyon Þemasý (Þekil 9) Üretimde Sektörlere ve Organizasyonlara Göre Or ga ni zas yon Þe masý (Þekil 10) Satýþ Pazarlama Organizasyon Þemasý (Þe kil 11) Fi nans ve Ma li Ýþler Or ga ni zas yon Þe masý (Þekil 12) Ýdari Ýþler Organizasyon Þemasý (Þekil 13) ARGE Kalite Kontrol Organizasyon Þemasý (Þe kil 14) Yünna me (Þe kil 15) Ge nel Müdür Görev Taným Bel ge si (Þe kil 16) Ge nel Müdür Yardýmcýsý Görev Taným Bel ge si (Þe kil 17) Müdür Görev Taným Bel ge si (Þe kil 18) Müdür Yardýmcýsý Görev Taným Bel ge si (Þe kil 19) Ge nel Müdür Ata ma Bel ge si (Þe kil 20) Ge nel Müdür Yardýmcýsý Ata ma Bel ge si (Þe kil 21) Müdür Ata ma Bel ge si (Þe kil 22) Ve si ka (Þe kil 23) Ve si ka (Þe kil 24) Ve si ka (Þe kil 25) Ve si ka (Þekil 26) Her Kritere Ýsabet Eden Puan Her Birimde Deðiþmektedir

9 B aş l a n gı ç (Þe kil 27) Kıla vuz (Þe kil 28) Kıla vuz (Þe kil 29) Kıla vuz (Þe kil 30) Kıla vuz (Þe kil 31) Kıla vuz (Þe kil 32) Kıla vuz (Þe kil 33) Kıla vuz (Þe kil 34) Kıla vuz (Þe kil 35) Kıla vuz (Þe kil 36) Kıla vuz (Þe kil 37) Kıla vuz (Þe kil 38) Kıla vuz (Þe kil 39) Kıla vuz (Þe kil 40) Kıla vuz (Þe kil 41) Kıla vuz (Þe kil 42) Kıla vuz (Þe kil 43) Kıla vuz (Þe kil 44) Kıla vuz (Þe kil 45) Kıla vuz (Þe kil 46) Kıla vuz (Þe kil 47) Kıla vuz (Þekil 48) Performans Tespitinde Puanlamalarýn Yapýlmasý (Þe kil 49) Et ki Kat Sayýlarýna Göre Per for mans Tes pi ti (Þekil 50) Yedinci Seviyede Çalýþan Ferdin Þahsi Performans Ücreti (Þe kil 51) Þahsýn Aylýk Jes ti yo nu (Þe kil 52) Yýl So nu Ýkra mi ye Jes ti yo nu (Þe kil 53) Ýda ri Ýþler Ge nel Müdür Yadýmcýsý Ka ri yer Plan la masý Esas larý (Þekil 54) Muhasebe Müdürü Kariyer Planlamasý Esaslarý (Þe kil 55) Ge nel Müdür Ol mak için Her Se vi ye de ki Hiz met Yýlý

10 İş H a y a tı n d a B aş a r m a k 10

11 BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç

12

13 BÝRÝNCÝ BÖLÜM Baþ langýç 1.1- Giriş Bir ak þam ak len ve kal ben aydýnlanmýþ, ve ya aydýnlan ma yo lun da gördüðüm, ge le cek va ad eden bir grup genç iþa damý ile sýmsýcak bir soh bet atmosferinde idik. Geleneklerimiz gereði, herkesin bir þekilde sohbete katýlarak, mevzu ile alakalý þahsi görüþlerini ortaya koymasý teklif edildi. Bu tek lif ka bul görünce de, her kes az ya da çok düþünce le ri ni ifa de eden konuþmalar yaptý. Söz sýrasý ben de ni ze gel di ðin de, yalnýz günümüz þart larýndan de ðil es ki dönemlerden de bahseden kýsa bir konuþma yaptım. Söz ta mam landýðýnda ihlas ve samimiyeti her halinden anlaþýlan ve bu sebeple de herkesin gýpta et ti ði genç fa kat önde ge len bir iþ adamý ar ka daþýmýz, hürmet ifa de eden sözlerinden sonra þöyle dedi: "Biz ler günümüzü yaþýyo ruz ve öyle görünüyor ki bel li bir ge le ce ði de ya þayacaðýz. Eskiyi ise hiçbir zaman sizler kadar idrak edemiyoruz. Bu sebeple eskiye ait sözleriniz bizler için çok deðerlidir. Bu baðlamda biz gençlere geçmiþi bilmekle beraber muhtemelen yaþayacaðýmýz geleceðe ýþýk tutacak bir þeyler söylemenizi bekliyoruz." Ýþte bu kývýlcým ile baþlayan düþünceler, aksiyonlar, sohbetler ve bilenlere danýþmalar sonucunda böyle bir kitap ortaya çýktý. Bu ki tap bir sa nat, mes lek sa hi bi olan ve ya ol ma yo lun da olan; üni ver si te, yükse k okul bitirmek üzere olan veya bitiren; halen iþ hayatýnýn herhangi bir safhasýnda çalýþan; müteþebbis olmak isteyen; halen müteþebbis olan ve kýsaca; geliþmiþ insan ve geliþmiþ müteþebbis durumuna gelmek, baþarýlý olmak ve ka zan mak is te yen, kendisinin Yaratan'ýn en büyük bir mucizesi olduðuna inanan, veya inanmaya istekli gençlerimiz için kaleme alýndý. 13

14 İş H a y a tı n d a B aş a r m a k Ýlim bir lütuf tur. Bil gi ye ve il me an cak Yüce Ya ra tan'ýn di le di ði ve müsaade ettiði kadar yaklaþýlabilir ve vakýf olunabilir. Bununla beraber insan nasibini aramakla mükelleftir. Bu hakikatýn ýþýðýnda bizce aþina olunanlar O'nun lütfettiði ve müsaade ettiði kadarýyla okuyucularla paylaþýlacaktýr. Bu kitapta serdedilen fikirler salt edebiyat yapma gayesinden uzaktýr. Yazýlanlar masa baþýnda kaleme alýnmýþ veya çeþitli eserlerden derlenmiþ ka ide ler ol mak tan zi ya de, her yazýlan ka ide ve her ta rif edi len sis tem; uzun yýllardan beri nesiller boyunca denenmiþ; faydalý olmayanlar terk edilmiþ; yanlýþlar düzeltilerek tekrar tekrar denenmiþ; iþin uzmanlarý tarafýndan geçerliliðine kanaat getirilmiþ; global dünyanýn enternasyonal firmalarý ve müesseseleri tarafýndan kabul edilerek, uygulanýrlýklarý tasdik edilmiþtir. Da ha da önem li si; bu yazýlan ka ide ve sis tem ler; yüksek be del ler öde ne rek satýn alýnmýþ kul lanýlmýþ ve uy gu lanmýþ, uygulama sýrasýnda önemli deðiþikliklere uðratýlarak, sonuçlarý iyice kontrol edil miþ tir Öne ri len oku ma þek li Bir kýsým insanlar kendilerinde olmayan veya kendilerinde olmadýðýný zan net tik le ri bazý vasýfla ra takýlýr kalýrlar. Hat ta bu düþünce ile ken di le ri ni küçük görme illetine yakalanýrlar. Bu suretle baþlayan zati meseleler önce aþaðýlýk kompleksleri halinde hükmünü icra ederek, sahibini bir enkaz haline getirir. Sonra bununla da kalmaz zamanla insaný çürütür ve hasýl olan ko ku lar baþ ka larýný da ra hatsýz eder. Sermaye, baþarýya baðlý olarak biriktiðinden sermaye yokluðuna takýlmamak gerekmektedir. Lobilerde ise herkes baþarýlý deðildir. Birbirine yardým eden 14

15 BÖLÜM 1 Başlangıç Giriş lo bi le rin dýþýnda kalmýþ ol mak ve ya et nik ve ya mil li yet açýsýndan farklýlýk dert edilmemelidir. Tarih nice garibin malik olduðu hazinelerden söz etmektedir. Yüksek prestiji olan diplomalara sahip olmamak baþarý önünde bir engel teþkil etmemektedir. Zira dünyada kendilerine yüksek okur yazar veya yüksek ilkokul mezunu denilen nice baþarýlý insan vardýr. Bu kitabý dikkatlice okumaya baþlamadan önce bu türden zati problemlerin aþýlmasý ve birtakým men fi tavýrlarýn yok edil me si ki tap tan is ti fa de açýsýndan cid di önem arz et mek te dir. Esas me se leyi çözebilmek için Cenab-ý Hakk'ýn verdiklerine ve vermediklerine razý olmak ve ancak bu rýza düþüncesiyle beraber baþarýnýn geleceðine inanmak þarttýr. Bu inançla: Aslen kötülüðü emredip duran nefis bile derece kat edip, insana yardým etsin, o da verilen nimetlerden nasibini alsýn. Vücu dun her zer re si en ev vel ve her þey den ev vel Rýza-i Ýla hi he de fi ne kilitlenmiþ olarak, þiddeti yüksek baþarma arzusunun gönlün bu kudsi gücü ile bir leþ me si ile dav ranýþla ra ve in sa na yar ol sun. Bu arzu istekler ve davranýþlarýn kesiþtiði alanda ruhta yücelsin ve kendi hilkatindeki hikmete ulaþsýn. Ancak o zaman insan kendini baþarmaya mecbur hissedebilecektir. Ki tabýn her say fasýna not lar alýna bil me si için uy gun boþ luk lar býrakýlmýþtýr. Konu ile ilgili þahsi deðerlendirmeler oralara yazýlabilir. Yeniden okumalarda yeni düþünceler doðup, notlarda deðiþiklikler yapmak gerekeceðinden, bu notlarýn kurþun kalemle tutulmasý tavsiye olunur. Bu suretle kitabýn vermek istediklerine daha çok vakýf olmak mümkün olabilecektir. Kitabýn çok kýsa olmasý hedeflendi, zira istenildiði gibi okunmasý þarttýr. Bu sebeple okunmasýnda zorluk olabilecek veya çok önemli olmayan bölümleri yazýlmadý. Detaylarýn dikkatleri daðýtmasýna meydan vermemek temel hedeflerden biri oldu. Ýzahý hedeflenen noktalarýn çok net fakat kýsaca yazýlmasýna gay ret edil di. Böyle ce ki tabýn; çok kýsa fakat anlaşılır ol masý, 15

16 İş H a y a tı n d a B aş a r m a k kolay tekrar edilebilir olmasý,ve uygulanabilir olmasý düþünüldü. Bu dört zor iþi bir ara da ba þar mak esas ol du. Çünkü; yazýlan larýn okun masý yet miyor. Ayný zamanda anlaþýlmasý, idrak edilmesi de kafi deðildir. Ýstenildiði gibi tekrarlar gerekiyor ki eski istenmeyen alýþkanlýklar dumura uðrasýn, kaybolsun, terk edilsin hatta sökülüp atýlsýn. Tekrarlar gerekiyor ki istenilmeyen alýþkanlýklarýn def edilmesi ile ayný anda terk edilenlerin yerine istenilen iyi alýþkanlýk ve karakterler kazanýlabilsin. Bu merhaleden sonrada uygulamalar baþlamalý ki baþarýlar kazanýlsýn. Kýsa ol mak, fa kat an laþýlýr ol mak, ko lay tek rar edi le bi lir ol mak ve uy gulanabilir olmak gibi dört zor iþi bir arada yürütebilme yoluna sevk eden Yüce Al lah'a hamd ol sun. Bu yol da da ha son ra ki en büyük güç ve ener ji kaynaðýmýz manevi destek ve himmetleri tezahür eden büyükler oldu Ta viz siz Uy gu la ma Þartý Bu kitapta belki de yaþanmayacak kötü senaryolardan ve menfi tecrübelerden bahsedilmeyecektir. Zira üzerinde uzun uzun tartýþýlan, yazýlan, çizilen, kötü sonuçlar belki de hiçbir þekilde hayata geçmeyecektir. Kaideler anlatýldýðý þekilde, hiç taviz vermeden, olmazsa olmaz derecede önemli telakki edilerek uygulanýrsa olumsuzluklar belki de hiç zuhur etmeyecektir. Ýnsanýn istikbali Murad-ý Ýlahi ile kendi tercihinin sýrlý bir þekilde meczolunmasýnda yatmaktadýr. Ýnancýmýzda külli irade mutlak manada Allah'a ait tir. Ce nab-ý Hak külli ira de ile ya ratýp, im ti han için dünya ya gönder di ði in sa na da cüzi bir ira de lütfet miþ tir. Cüz-i ira de in sa na ha yatý bo yun ca karþýlaþacaðý durumlar karþýsýnda yapmak durumunda kalacaðý tercihler için lutfedilmiþtir. Bu da zaten insana davranýþ ve seçimleri için sorumluluk yüklenmesini makul hale getirmektedir. Yani insan kendisine verilen seçim yapma imkaný sayesinde geleceðine dair kararlar da alarak çeþitli tercihlerde bulunmaktadýr ki, bu eser bu tercihlerin doðru ve hedefine uygun ola rak yapýlmasýnda bir des tek ol ma ga ye si ni gütmek te dir. 16

17 BÖLÜM 1 Başlangıç Giriş Ýþte Yüce Ya ra tan'ýn her an kai natý kud ret elin de evi rip çe vir di ði id rak edilerek ve insana verilen tercih hakký, yine insana bahþedilen iman - ibadet - infak dairesinde kullanýlarak deðerlendirilirse kaderin güzellikleri ufuklarda tüllenecektir. Ýstidat hilkatte herkese verilen bir ihsan, kabiliyet ise gayret ve çalýþmaya mukabil verilen bir lütuftur. Ýstidat gayret ve çalýþma ile geliþtirilerek kabiliyet haline gelmektedir. O halde eðitilmek þart, tecrübe gereklidir. Yaygýn kanaattir ki, terzi olmayan hiç kimse terzi gibi elbise dikemez; helkeltraþ olmayan hiç kimse bir heykeltraþ gibi heykel yapamaz; ve hatip olmayan hiç kim se kit le le re bir ha tip gi bi hi tap ede mez. Çünkü: asýrlar ve nesiller boyunca zamanýn süzgecinden geçerek birikmiþ ve denenmiþ bilgilerden yani iþin teori tarafýndan mahrumiyet söz konusudur; ayný iþi defalarca yapmakla kazanýlan mümarese ile korkusuzca uygulama yapmaktan yani iþin ustalýk tarafýndan mahrumiyet söz konusudur; nesilden nesile intikal eden bilgileri idrak ederek günümüzün ve hatta geleceðin beklentileri ile mecz etmekten yani iþin sanat tarafýndan mahrumiyet söz konusudur. Baþarmak izn-i Ýlahi ile kendi elinizdedir. Terzi elbise dikerken, heykeltraþ heykel yaparken, hatip de hitap ederken Yüce Yaratan'ýn verdiði sonsuz ve geniþ imkanlarýn nimetlerin ancak çok cüzi bir kýsmýný kullanmaktadýrlar. Bilimin ortaya koyabildiði kadarýyla en büyük matematikçiler, en etkileyici hatipler, en güçlü sporcular bile Allah'ýn lütfettiði kabiliyet ve kapasitenin ancak %5 ila 10 gibi bir kýsmýný kullanabilmektedirler. Demek ki, Allah yarattýðý her insaný çok geniþ istidat ve kapasitelerle mücehhez kýlmýþtýr. Ýnsanoðlunun bu kapasiteleri kullanabilme þansý Cenab-ý Hakk'ýn iradesi çerçevesinde her zaman kendi elindedir. Baþarmak için Allah'ýn lütfettiði imkan, kabiliyet ve nimetleri yeterince kullanmamanýn tek müsebbibi insanýn kendisidir. Zira kiþinin baþýna gelenlerin çoðu kendi yapýp ettiklerinin eseridir. 17

18 İş H a y a tı n d a B aş a r m a k 1.2- Karşılıklı Davranışlar Karþýlýklý Muh taçlýk (Müte ka bil Za fi yet) Te ori si Ýnsan ilahi kaderin müsaadesi mahfuz olmakla beraber, ancak isteðinin derecesi kadar baþarýlý olur. Bir ma ða za için uzun çalýþma lar ve hazýrlýklar ya pa rak mükem mel bir açýlýþ yap sanýz; bu açýlýþta, si zin arz et ti ði niz mal, hiz met ve il gi ye müþteriler tarafýndan ayný þekilde talep olacaktýr. Sizin arzdaki mükemmelliðinizin derecesi ne kadar ise talep de o seviyelerde veya ona yakýn seviyelerde olacaktýr. Bu tüm þartlarýn mükemmel geliþtiði günlerde münasebetler taraflarýn ilgi alaný için de canlý ola rak ya þa ya caktýr (Þe kil 1: il gi alaný için de canlý Ha reketler). Açýlýþ günle rin de, müþte ri le rin ve si zin il gi alanýnýz için de çalýþma lar de vam eder. Bugünler de siz ve müþte ri ler he men he men ayný nok ta larda ve ayný an layýþlar için de bu lu nur su nuz (Þe kil 1: 1-1' ayný nok ta da buluþma). Bir müddet son ra si zin mal, hiz met ve il gi niz arasýnda ki gev þe me ler ve eksikliklere müþteriler de mütekabil olarak gevþemeler ve ilgisizlikler gösterecektir (Þekil 1: 2-2' uzaklaþan hareketler) Takip eden zamanlar içinde sizin mal, hizmet ve ilginizdeki gevþeme ve eksiklik devam ettiði sürece müþterilerde buna karþýlýk olarak gevþeme ve ilgisizlik devam edecek (Þekil 1:3-3' uzak kalan hareketler) Bu hal devam ettikçe müþteri de mütekabil olarak sizin gibi uzaklaþma yönünde dav ran ma ya de vam ede cek (Þe kil 1: 4-4' ayrý düþen ha re ket ler) Bu ha lin da ha da de vamýnda arz edi len mal, hiz met ve ala ka lar ta raflarýn il gi alaný olan da ire nin dýþýna düþe rek müna se bet ler ta ma men kopacaktýr (Þekil 1: ilgi alaný dýþýnda hareketler) 18

19 BÖLÜM 1 Başlangıç Karşılıklı Davranışlar Bu hale karþýlýklý muhtaçlýk (mütekabil zafiyet) teorisi (5-5') denilmektedir. Ko lay ca an laþýlmasý için örnek va ka ola rak müþte ri ve satýcý müna se bet le ri seçilmiþtir. Ancak bu teori evlat- ebeveyn, karý- koca, çalýþan- çalýþtýran gibi birbirlerine karþýlýklý ilgi gösterme durumunda olan bütün ikili taraflar arasýnda ve ha yatýn her anýnda her saf hasýnda ge çer li dir. Mütekabil zafiyet teorisinin ortaya koyduğu iki önemli esas vardır: i) İlgi alanı içindeki canlı münasebetlerin muhafaza edilmesi ve devam etmesi esastır. ii) İleride zuhur edecek menfi yöndeki hareketlerin zuhur etmesini önlemenin çaresi teoriden de anladığınız gibi her an müspet yönde yenilenmek ve ilerlemektir. 19

20 İş H a y a tı n d a B aş a r m a k Talep edilen mal hizmet alaka Talep edilen mal hizmet alaka 5 5 lgi alan d nda 4 4 ayr dü en münasebetler 3 3 uzak kalan münasebetler 2 2 uzakla an münasebetler 1 1 Ayn noktada bulu ma lgi alan içinde canl münasebet Şekil 1 Karşılıklı Muhtaçlık (Mütekabil Zafiyet) Teorisi İlgi alanı içi İlgi alanı dışı Mütekabil zafiyet teorisi şeması Mütekabil Zafiyet Teorisi İlgi Alanı İçinde Canlı Hareketler Aynı Noktada Buluşma 1-1 Uzaklaşan Hareketler 2-2 Uzak Kalan Hareketler 3-3 Aynı Düşen Hareketler 4-4 İlgi Alanı Dışında Hareketler Şekil 1 Şekil 2 20

21 BÖLÜM 1 Başlangıç Karşılıklı Davranışlar Karþýlýklý Ka zan ma (Müte ka bil Güç) Te ori si Müte ka bil za fi yet te ori si nin tam ter si ola rak ele alýna cak pren sip te ge çerli dir. Yine maðaza açma misalinden yola çýkýlmýþ olsun. Maðaza açýldýðý anda hazýrlýklarýn mükem mel ol mayýþýndan arz et ti ði niz mal, hiz met ve alâka ya müþteriler tarafýndan ayný þekilde mükemmel olmayan bir talep vaki olacaktýr. Kaide olarak arzdaki hazýrlýk derecesi ne seviyede ise doðru orantýlý olarak talep de ona yakýn seviyelerde olacaktýr. Açýlýþ günlerinde müþterilerin ve sizin ilgi alaný içinde olmakla beraber gevþek çalýþmalar devam edecektir (Þekil 1:1-1' uzak noktadaki hareketler). De vam eden günler için de mal, hiz met ve il gi su nu mun da ki düzel meler oranýnda müþteriler de size yaklaþacaklardýr (Þekil 2:2-2' yaklaşan hareketler). Takip eden zamanlar içinde müspet yöndeki geliþmeler devam eder (Þe kil 2:3-3' yakýn olan ha re ket ler). Bu hal müspet yönde de vam et tik çe müþte ri ler de ta bii karþýlýk ola rak bizim gibi yaklaþma yönünde hareket edeceklerdir (Þekil 2: 4-4' ayný noktada birleþen münasebetler). Bu ha lin müspet yönde da ha da de vamlýlýk arz et me si ha lin de; arz edilen mal, hizmet ve alakalar taraflarýn ilgi alanlarý olan dairenin içinde her noktada birleþir (Þekil 2: canlý münasebetler) Ýþte bu ha le de karþýlýklý güç ka zan mak ma nasýnda müte ka bil güç te ori si de nil mek te dir. Bu te ori (Win-Win=ka zan ka zandýr) esasýný da ih ti va et mekte dir. Örnek va ka ola rak bu ra da da satýcý - müþte ri müna se bet le ri se çil miþtir. Bu te ori de ha yatýn ge nel ola rak karþýlýklý iliþ ki le rin esas teþ kil et ti ði 21

22 İş H a y a tı n d a B aş a r m a k her safhasýnda geçerlidir. Bütün muhataplarla münasebetlerde ve karþýlýklý hareketlerde bu iki teori tercihlere baðlý olarak hükümlerini icra ederler. Mütekabil güç teorisinin ortaya koyduðu iki önemli husus vardýr: i) Bir iþe kalkýþýrken mükem mel ol ma yan ras ge le hazýrlýklar karþýlýklý zayýf münasebetleri meydana getirecektir. Bu durumdan kaçýnmak esastýr. ii) Ýleride zuhur edecek müspet yöndeki gayret ve hareketlerimizle münasebetler geliþerek mükemmelleþir ve taraflarýn ilgi alaný içinde canlý olarak devam ederler. Beþeri ve sosyal hayattaki her münasebetin bu yolla mükemmele doðru gitmesi esastýr. 22

23 BÖLÜM 1 Başlangıç Karşılıklı Davranışlar Talep edilen mal hizmet alaka Talep edilen mal hizmet alaka İlgili alan içinde canlı münasebetler ı 3 ı 4 4 aynı noktada Birleşen münasebetler 3 yakın olan münasebetler ı 2 2 yaklaşan münasebetler ı 1 1 uzak nokta Şekil 3 Karşılıklı Kazanma (Mütekabil Güç) Teorisi İlgi alanı içi İlgi alanı dışı Mütekabil güç teorisi şeması Mütekabil Güç Teorisi Uzak Noktalardaki Hareketler 1-1' Yaklaşan Hareketler 2-2' Yakın olan Hareketler 3-3' Aynı Noktada birleşen Hareketler 4-4' İlgi Alanı İçinde Canlı Münasebetler Şekil 2 Şekil 4 23

24

25 İKİNCİ BÖLÜM << Gelişmiş Çalışan >> Fer di Ge lişme ve Satış

26

27 ÝKÝNCÝ BÖLÜM <<Gelişmiş Çalışan >> Ni ren gi Fer di Ge liþ me ve Satýþ Haritacýlarýn nirengileri arazide tespit olunan yüksek noktalardýr. O noktalara göre araziye hakim olunur. Haritalar ve planlar çýkarýlýr. Bu kitapta ele alýnan esaslara ulaþýlma metodu olarak 19 nirengi noktasý verilecektir. Bu nirengileri esastan deðiþtirmeye çalýþmak kendi kendini sabote etmek anlamýna gelmektedir; zira arazide nasýl bir nirengi noktasý deðiþtiði zaman arazi hakimiyeti ölçüsü ve haritasý olamazsa, bir nirengin deðiþtiði veya kaybolduðu zaman bütün hakimiyet ve iþler bozularak alt üst olacaktýr. Baþka bir ifade ile heyelanýn araziyi alýp gittiði gibi, zelzelenin binayý yýktýðý gibi, bir- iki nirenginin ihmali veya istenmeyen þekilde deðiþikliðe uðratýlmasý da iþleri idare edilemez ve problemleri çözülemez hale getirecektir. O halde bu kitaptan maksimum düzeyde istifade etmenin yolu olarak bu iþaret olunan 19 nirenginin esas olarak kalmasý elzemdir. Ancak bu nirengilere ters düþmeyen her türlü bilgiye, belgeye çalýþmaya, geliþtirmeye açýk olmak ise azami verimliliðe ulaþmada bir engel teþkil etmeyecektir Ye ni ha yat ka ide si (Ni ren gi 1) Bu kaideyi baþarmak için nefsinizin yuvasý olan bedeninize, ruhunuza ve kalbinize 1 iz býrakacak þekilde þöyle hitap ediniz: Bugün ye ni bir ha ya ta baþlýyo rum. Çok uzun za man dan be ri rast ge le yaþantýnýn getirdiði sýradan olaylarla yaralanmýþ, baþarýsýzlýklarla berelenmiþ ha len ya ra ve be re ler den acý çe ken þu pörsümüþ de ri mi bugün çýkarýp atacaðým. Bugün yeniden doðacaðým. 1-Nefis, ruh ve kalp tanýmlarý için bkz. M.Fethullah Gülen, Kalbin Zümrüt Tepeleri I-II-III, Nil Yayýnlarý. 27

28 İş H a y a tı n d a B aş a r m a k Doðduðum mekân herkese meyveler sunan bir baðdýr. Bu baðýn fidanlarý asýrlar ve ne si bo yun ca ben den önce ge len mes lek taþ larýmýn en büyük alimleri tarafýndan dikilmiþtir. Ýþte, bugünden itibaren bu bahçedeki en büyük ve en yüklü mey ve aðaç larýndan asýrlar ve ne sil ler bo yun ca ge liþ miþ ilmi meyveleri toplayacaðým. Ve içimde yeni bir hayat filizlenecek. Bu kaideler sayesindedir ki mesleðimin nice imkânlarla dolu olduðu ortaya çýka caktýr. mes lek alanýmýn çok yüksek de re ce de ba þarý ka za nan lar la do lu ol masýnda elim de tut tu ðum þu ka ide le rin rolü çok büyüktür. Bu ka ide lerden ha ber dar ola madýklarý için ba þarýsýzlýða uð ra yan larýn sayýsý o ka dar fazladýr ki, üst üste konsalar meydana gelecek piramidin gölgesi yeryüzünün diðer bütün piramitlerini kaplar. Öte ki ler gi bi ka rarsýz ol ma ya caðým. Çünkü an cak þu an da elim de tuttuðum bu kaideler Allah'ýn izniyle bir harita gibi beni tehlikeli sulardan kur tarýp emin kýyýla ra götüre cek tir. Acý asli yaratýlýþý itibariyle vücuda yabancý bir þeydir. Vücudun acý çekmesi nasýl bir arýzadan kaynaklanýyorsa baþarýsýzlýðýn da bir arýza dan kay nak landýðý esastýr. Ýnsanoðlu baþarmak üzere bu dünyaya gönderilmiþtir ve baþarmak için ihtiyaç olan her türlü imkanlar ona sunulmuþ ve sunulmaktadýr. Nasýl ki; Al lah vücu da acýdan ra hatsýzlýk duy ma ma özel li ði ver me miþ ise; hayatýn geneline de baþarýsýzlýðýn kayýtsýz þartsýz kabullenilmesi özelliði vermemiþtir. Nasýl acý vücu da bu yönüyle (dýþarýdan ge len, ya ratýlýþta ol ma yan) yabancý ise; baþarýsýzlýk da gayretli insanýn hayatýna yabancý olmalýdýr. Geç miþ te acý gi bi ba þarýsýzlýðý da ka bul et miþ tim. Þim di artýk ba þarýsýzlýðý reddediyorum. Çünkü; i) Beni Rabbimin rüya ve hayallerimde bile düþünemediðim kadar büyük zenginliklere büyük nüfuz ve mutluluklara ulaþtýrmasýna vesile olacak esaslý kaidelerle tanýþtým. 28

29 BÖLÜM 2 Gelişmiş Çalışan Yeni Hayat Kaidesi ii) Rýza-i Ýlahi'ye kavuþabilme ve bunun için ihtiyaç duyulan baþarýlara ulaþabilme adýna bu ilkeleri, kaideleri iyice idrak etmeye ve bunlarýn ýþýðýnda emin yollardan ilerlemeye hazýrým. Zaman ancak sonsuza kadar yaþayabilenlere birçok þeyi tecrübelerle öðrete bi lir. Ama ben ölümsüz ol ma lüksüne sa hip ol madýðýmdan payýma düþen za maný iyi kul la na caðým. Bu za man için de en önem li esas ola rak sabýr sa natýný ic ra et me li yim. Nasýl ki zey tin aðacýnýn ye tiþ me si için yüzyýl ge rek li ol du ðun dan, bu aðaç bütün aðaç larýn kralý sayýlýr. Bir so ðan ise sadece dokuz haftada yetiþmektedir. Benim bu zamana kadar soðan bitkisi gibi yaþaya geldiðim hayat tarzý beni mutlu etmedi. Artýk bütün zeytin aðaçlarýnýn en yüce si, iþ adam larýnýn en önde ge le ni ola caðým. Varlýkta he de fe ulaþ malýyým ki cömert lik ve hayýrda da baþ ta yer ala bi le yim. Gereksiz bilgilerin engellerine bakmadan yola çýkacaðým. Satýcýlarýn en büyüðü ol mak için ge rek li bil gim ve tecrübem ol ma sa da yo la çýka caðým. Gereksiz bilgiler yükünün ve anlamsýz deneylerin yarattýðý engellere takýlmayacaðým. Zaten Allah beni insan olarak diðer varlýklara oranla en ke rim ve üstün ola rak ya ratmýþ ve bir çok bil gi ve be ce ri ile do natmýþ bu lunuyor. Öyleyse imaným sayesinde içime doðan sevinç ve güven duygusuyla neden cesurca yola çýkmayayým ki Tecrübe ye aþýrý de ðer bi çen ler an cak yaþý iler le miþ olup ilim den na sip siz kalanlardýr. Evet tecrübeye gereðinden fazla deðer biçenler, buna karþýlýk ta ilim adamý gi bi ka fa sal la yan lar he men her za man yaþý iler le miþ ol sa da ilimden nasipsiz kalanlardýr. Gerçekte tecrübe adamakýllý öðretse de, belli eksiklikleri vardýr: bu þekilde öðrenmek uzun yýllar istemektedir. Kimsenin bu kadar fazla zamaný yoktur. Tam öðrenmeye ulaþmak için geçecek uzun zamanla birlikte öðrenildi 29

30 İş H a y a tı n d a B aş a r m a k denilen bilgilerin deðeri de her zaman öðrenilmesi lüzumlu yeni bilgilerin ortaya çýkmasý sebebiyle azalmaktadýr. Eskiyen bilgiler sonunda vefat edip gidenlerin bedenlerinde kaybolup gitmektedirler. Böyle lik le bugün kýymet li sanýlan birçok tecrübe hat ta ba þarýlý ol du ðu is pat edilmiþ birçok faaliyet yarýn iþe yaramaz elveriþsiz hale gelebilmektedir. Yalnýz il ke ler kalýcýdýr. Evet yalnýzca il ke ler ve ka ide ler kalýcýdýr ve Rab bim þim di bun larý ba na ulaþtýrdý. Be ni ba þarýya ve yüce li ðe götüre cek olan ya salar bu kaidelerde yazýlý bulunduklarý için, bu kaidelerin bana öðretecekleri baþarý kazanmaktan ziyade baþarýsýzlýðýn nasýl önleneceðine iliþkindir. Zira fert ten fer de farklýlýk arz eden ba þarý bir ruh ha lin den baþ ka ne dir ki? Bin akýllý adam içe ri sin de ba þarýyý ayný sözler le ta rif ede cek iki ki þi çýkar mý? An cak ba þarýsýzlýktýr ki her za man hep ayný þe kil de ta rif edil miþ tir: Baþarýsýzlýk ne olursa olsun, insanýn hayattaki amaçlarýna ulaþamamasý olarak tarif edile gelmiþtir. Her türlü ba þarýnýn anah tarý alýþkanlýktýr. Ger çek te, ba þarýsýz olan lar la ba þarýlý olan lar arasýnda ki tek fark, alýþkanlýklarýnýn farklý ol masýdýr. Her türlü ba þarýnýn anah tarý iyi alýþkanlýklardýr. Kötü alýþkanlýklar ise, baþarýsýzlýða açýlan ve bir çok kiþinin kolayca gireceði kilitsiz bir kapýdýr. O nedenle, bütün ötekilerden önce itaat edilmesi gereken birinci yasa þudur: Güzel ve iyi alýþkanlýklar edin mek ve on larýn ade ta köle si ol mak ba þarý için þarttýr. Ýnsan ço cuk ken fýtri in si yak larýnýn, ye tiþ kin olun ca alýþkanlýklarýnýn kölesi haline gelmektedir. Ýnsan iradesini yýllar boyunca biriktirdiði alýþkanlýklarýna teslim etmektedir. Bir kýsým kötü alýþkanlýklar sonucu yapýlanlar genellikle daha þimdiden geleceði de tehdit eder bir hal almaktadýrlar. 30

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN Devlet, vatandaþlarýný ayýrt etmemeli CEVHER ÝLHAN IN YAZI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA Diyanet ten Afrika için yeni kampanya HABERÝ SAYFA 4 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI ÝLÂN ETTÝ BAYRAM NAMAZI SAATLERÝ Ra ma zan Bay ra mý na ma zý ya rýn sa bah An ka ra da 06:55, Ýs tan bul da 7:10, Ýz mir de 7:19, Ça nak ka le de 7:20 de, Hak kâ ri de 6:13 de

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý Said Nursî: Kürtler ayrýlýðý asla istemezler CEVHER ÝLHAN IN YAZISI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝ YOLLARDA PAZARTESÝ TRAFÝÐÝNE DÝKKAT HABERÝ SAYFA 3 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN MEZARLIÐININ SAYISI DA ARTACAK ÝN, MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK Ha be ri say fa 11 de Savcýlýktan yumurtalý protestoya soruþturma/ 4 TE TEMA VAKFI RÝZE TEMSÝLCÝSÝ ÖZER:

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ asakçý hoca baþörtülü nöbetinde OKUL KAPISINDA BEKLÝOR u E ge Ü ni ver si te si (E Ü) Fen Fa kül - te si As tro no mi ve U zay Bi lim le ri Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. E. Ren nan Pe kün lü, o

Detaylı

Sevgili okuyucu; Ali Akbaþ

Sevgili okuyucu; Ali Akbaþ Sevgili okuyucu; Ýkinci sayýmýza sizlere teþekkürle baþlýyoruz. Uzak-yakýn diyarlardan bizleri sevindiren, yüreklendiren mesajlar aldýk. Bu da Kardeþ Kalemler in ne kadar beðenildiðini ve beklendiðini

Detaylı

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý FO TOÐ RAF: A A Katedralde GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ezan sesi AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR uabd de ilk kez, 32 e ya let te 70 ten faz la ki li se nin Pa zar a yi nin de üç

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ Balýkçýlardan Vira Bismillah / 11 DE 6asýrlýkgelenekyaþatýlýyor / 10 DA Ödevleri veliler yapýyor/ 3 TE Kayýt parasý istenmeyecek/ 6 DA DARÜLACEZE'DE BAYRAM Yaþlýlarýn yüzlerini güldürdüler HABERÝ SAYFA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.868 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Türkiye þehitlerine aðlýyor BAÐRIMIZ YANDI 13 þehit askerimiz Diyarbakýr

Detaylı

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET MUKADDES OLCULUK BAÞLIOR Ha be ri sayfa 3 te GAZZE DE EÐÝTÝM DE ÝSRAÝL ABLUKASINDA Ha be ri sayfa 16 da GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.942 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN Osmanlý hareminde cariyelik GER ÇEK TEN HA BER VE RiR ZENEP ÇAKIR IN DÝZÝ AZISI SAFA 15 TE IL: 42 SA I: 14.838 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr MÝLLETE

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı