Resmi Gazete No: 29 Ocak 1999 S: ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ DİSİPLİN KURULU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Resmi Gazete No: 29 Ocak 1999 S: 23595 ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ DİSİPLİN KURULU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler"

Transkript

1 Resmi Gazete No: 29 Ocak 1999 S: ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ DİSİPLİN KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı,oda üyelerinden meslek onuru,düzeni ve geleneklerine uymayan davranış ve hareketlerde bulunan,müşterisine karşı mesleki görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında verilecek disiplin cezalarının usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam Madde 2-Bu Yönetmelik,507 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi hükmü gereğince esnaf ve sanatkarlar odaları birliği bünyesinde kurulacak "Disiplin Kurulu"nun çalışma esaslarını kapsar. Hukuki Dayanak Madde 3-Bu Yönetmelik,507 sayılı Kanunun 101 inci maddesinin (o) bendi hükmüne dayanılarak çıkarılmıştır. Tanımlar Madde 4-Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, Konfederasyon:Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunu, Birlik:İl Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini, Oda:Esnaf ve Sanatkarlar Odalarını, Kanun:507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununu, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Cezalar Disiplin Kurulunca Verilecek Cezalar Madde 5-Disiplin kurulunca,birlik organlarındaki görevliler ile birliğe bağlı odaların üyeleri hakkında, 507 sayılı kanunun 30.maddesi uyarınca verilecek disiplin cezaları ile bu cezaları gerektiren fiil ve davranışlar şunlardır:

2 a. İhtar cezası, b. Tevbih (Kınama) cezası, c. Para cezası d. Odadan geçici veya devamlı çıkarılma cezası. İhtar Cezası Madde 6-Üyenin mevzuat ve mesleki ahlak yönünden hareketlerini düzeltmesi için dikkatinin çekilmesidir.kesindir.itiraz edilemez. Tevbih (Kınama)Cezası Madde 7-Oda üyelerinin meslek ve sanatlarına veya mesleğin disiplinine aykırı hareketlerinden dolayı yazılı olarak kınanmasıdır.kesindir.itiraz edilemez. İhtar ve Tevbih (Kınama)Cezasını Gerektiren Fiiller Madde 8-İhtar ve tevbih (Kınama) cezasını gerektiren fiiller şunlardır: a. Müşterileriyle olan münasebetlerinde kaba ve terbiyeye aykırı hareket etmek, b. Müşterisine karşı taahüdünü yerine getirmemek, c. Mesleğin şeref ve haysiyetine uygun olmayan tavır ve hareketlerde bulunmak, d. İş sahiplerini ve müşterilerini küçük düşürecek hal ve hareketleri yapmak, e. Gayri sıhhi şekilde satışta bulunmak, f. Mensup olduğu teşekkülün itibarını zedeleyici söz söylemek, g. Esnaflık ve sanatkarlık icaplarını haklı bir sebep olmaksızın yerine getirmemek, h. Kalitesiz mal üretmek ve satmak, i. Meslek kuruluşlarınca yapılacak denetim ve kontrollere engel olmak. Yukarıda belirtilen fiillerin ağırlık derecesine göre ihtar veya kınama cezasına hükmetmek disiplin kurulunun takdirindedir.ancak fiillerin birden fazla olması ve tekrar halinde kınama cezası verilir. Para Cezası Madde 9-Disiplin kurulunca, Bakanlık, o yer idare amiri, Konfederasyon,odanın bağlı bulunduğu federasyon veya birlik veya oda organları tarafından,mevzuata uygun olarak alınmış kararların aksine hareket edenlere verilir. Para Cezasını Gerektiren Fiiller Madde 10-Para cezasını gerektiren fiilleri şunlardır: a. Müşterisine hakarette bulunmak, b. Haksız menfaat temini amacıyla yasal olmayan yollarla rekabet yapmak, c. Bakanlığın emirlerine uymamak, d. Oda,birlik,federasyon ve Konfederasyon tarafından alınan kararlara uymamak, e. Gayri nizami ölçü ve tartı aletlerini bilerek kullanmak, f. Yetkili organların davetlerine haklı bir mazeret göstermeksizin uymamak, g. Meslek ve hizmetinin icrasından dolayı müşterisini zarara sokmak, h. Meslek ve sanatın kötü maksatlarla kullanmak, ı. Çırak,kalfa ve ustalarını açılan kurslara göndermemek, i. Standartlara ve sağlık koşullarına aykırı mal üretmek, j. Çırak veya kalfaların sanatında mesleki bilgilerinin gelişmesine mani olmak,

3 k. Mesleki teamüle aykırı davranmak, l. Dahil bulunduğu organlardaki görevini siyasi görüş ve kanaatleri dolayısıyla kötüye kullanmak, m. Mesleki ehliyetsizliğinden ötürü müşterisini bedenen ve maddeten zarara uğratmak, n. İşyerlerinde ücret tarifelerini bulundurmamak veya bulundursa dahi bu tarifelere uymamak. Yukarıda belirtilen fiilleri yapanlar hakkında yıllık aidatın iki katı kadar para cezası uygulanır.bu ceza kesindir.para cezasını gerektiren bir fiilinden disiplin cezası alan ve aynı fiili cezanın kesinleşmesi tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tekrar işleyen kişiye bu mükerrer durumu nedeniyle yıllık aidatının beş katına kadar para cezası tayin edilir.para cezasını gerektiren bir fiilden dolayı mahkum olan ve aynı fiili tekrar işleyen kişiye yıllık aidatın beş katına kadar para cezası hükmolunabilir.bu cezaya karşı on gün içinde ticari davalara bakmakla görevli mahkemeye itiraz olunabilir. Odadan Geçici ve Devamlı Çıkarılma Cezaları Madde 11-Süresi zarfında oda üyeliği hak ve yetkilerinden hiçbir surette faydalanılmaması ve üyenin cezayı gerektiren fiili ve ilgili meslek kolunda doğrudan doğruya veya dolayısıyla meslek,sanat ve hizmet görmesinin yasaklanmasını içine alır. Geçici ihraç cezasının süresi 6 aya kadardır.ihraç cezaları o yer ticari davalarına bakmakla görevli mahkeme kararı ile kesinleşir. Disiplin kurulu ilgili dosyayı on gün içinde ticari davalara bakmakla görevli mahkemeye gönderir.mahkemece durumun tetkiki ve alınacak kararın kesinleşmesini takiben umumi hükümlere göre karar yerine getirilir. Odadan Geçici veya Devamlı Çıkarılma Cezasının Uygulanacağı Haller Madde 12-Odadan geçici veya devamlı çıkarılma cezası aşağıdaki hallerde uygulanır. a. İki defa para cezasını gerektiren bir fiili üçüncü defa işlemek, b. Hırsızlık,dolandırıcılık,sahtekarlık gibi yüz kızartıcı suçları işleyerek mahkum olmak. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Disiplin Soruşturmasının Yürütülmesi Savunma ve Tebligat Madde 13-Yapılacak disiplin soruşturmasında isnat olunan eylem ve davranışların ilgililere fiili ve hukuki bir sakınca yoksa aynen,aksi halde geniş bir özetinin yazılı olarak bildirilmesi,savunma istenmesi,savunma için tebliğden itibaren en az on günlük süre tanınması zorunludur. Savunmaya ilişkin tebligata rağmen şikayet olunan kişi yazılı savunma vermezse bu hakkından vazgeçmiş sayılır.bu durumda mevcut belge,bilgi ve yapılacak tahkikatın sonucuna göre hareket edilir. Soruşturma Süresi Madde 14-Disiplin kurulu,kendisine intikal eden ihbar ve şikayetleri en çok iki ay içinde soruşturmaya başlar ve araştırmayı en geç üç ay içinde sonuçlandırır. Ücret terifeleri ile ilgili şikayetlerin bir ay içinde sonuçlandırılması zorunludur. İKİNCİ KISIM Kuruluş ve Çalışma Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Disiplin Kurulunun Kuruluşu ve Çalışma Esasları Kuruluş

4 Madde 15-Birlik disiplin kurulu, yargı gözetiminde genel kurul üyeleri arasından üç yıl için seçilecek beş üyeden oluşur.ayrıca beş yedek üye seçilir. Disiplin kurulunun sekreteryasını birlik genel sekreterliği yürütür. Kurul Toplantıları Madde 16-Disiplin kurulu kanuna uygun olarak yapacağı ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Başkan kurulun temsilcisidir ve başkanın bulunmadığı zamanlarda bu görevi başkan vekili yürütür. Ant İçme Madde 17-Disiplin kurulu ilk toplantısında aşağıda yazılı olduğu şekilde yemin eder ve keyfiyeti bir zabıtla tespit ederek görevine başlar. "Görevimi,ilgili mevzuatı göz önünde tutarak doğruluk,tarafsızlık ve hakka saygı duygusu içinde,sadece vicdanımın emrine uyarak yapacağıma,namusum,şerefim ve mukaddesatım üzerine ant içerim." Şikayetler Madde 18-Şikayetler,507 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi çerçevesinde birlik disiplin kuruluna doğrudan yapılabilir.ancak birlik disiplin kuruluna bu şekilde yapılan başvurulardan ve sonucundan Birlik Yönetim Kurulu bilgilendirilir.birlik Yönetim Kuruluna verilen şikayet dilekçeleri derhal disiplin kuruluna intikal ettirilir. Şikayetler durumu açıklayan bir yazı ile yapılır ve yazının ekinde şikayeti gerektiren olaylara ilişkin tüm belgeler sunulur.gerekli durumlarda şikayet ve ilgili belgeler disiplin kurulu sekreteryasına şifahi beyanla da intikal ettirilebilir.bu durumda tutulacak bir tutanağın altı şikayetçi tarafından imzalanır. Kovuşturma Açılması Madde 19-Disiplin kurulu kendisine intikal eden ihbar ve şikayetleri en çok bir ay içinde soruşturmaya başlar ve araştırmayı en geç üç ay içinde sonuçlandırır. Disiplin Kurulu İncelemesi Madde 20-Disiplin kovuşturmasının açılmasını gerektiren hallerde doğrudan disiplin kuruluna intikal ettirilen şikayetlerde disiplin kurullarınca,birlik yönetim kurulunun sevkettiği evrak üzerinden ilk inceleme yapılır.disiplim kurulu yapacağı inceleme sonucunda hasıl olan kanaate göre dosya üzerinden karar verir.disiplin kurulunun lüzum görmesi halinde ilgili tarafların huzurda dinlenmesi ve açıklama istenmesi mümkündür. İlgili mercilerle yapılan yazışmalardan sonra disiplin kurulu belirli bir günde toplanır.kurulun görev ve yetki alanına giren hususlar,kurul üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılımıyla yapılacak toplantıda hazır bulunanların çoğunluğuyla karara bağlanır. Gecikmesinde mahsur olan hallerde,şikayet doğrudan birlik başkanlığınca,disiplin kuruluna intikal ettirilir.kurul tarafları sözlü olarak dinler ve mümkün olursa ilk toplantıda karara bağlar. Birlik başkanlığı veya disiplin kurulu mümkün olan hallerde her iki tarafı uzlaştırabilir. Toplantıya Çağrı Madde 21-Disiplin kurulu,kendisine tevdi edilen işleri görüşmek üzere başkan tarafından toplantıya çağrılır.toplantı günü,saati ve gündemi en az bir hafta önce üyelere yazı ile bildirilir. Başkanlıkça ivedi görülen durumlarda,bu süreye bağlı olmaksızın yazılı olarak çağrıda bulunulur. Başka Mercilere Şikayet Madde 22-Yetkili disiplin kurulundan başka ilgili odalara ve birliklere yapılan şikayetler,posta masrafı alınarak,yetkili birlik veya birlik disiplin kuruluna gönderilir. Müstafi Sayılma Halleri

5 Madde 23-Üst üste çağrıldığı üç toplantıya,kurulca kabul edilen bir mazerete dayanmaksızın katılmayan üyeler müstafi addedilir. Kurul üyeliği ile birlikte,birliğin diğer organlarına da seçilmiş bulunan bir kimse,öğrendiği tarihten itibaren bir hafta zarfında, kurul üyeliğini tercih ettiğini bildirmediği takdirde,üyelikten istifa etmiş sayılır. Kurulun Yedek Üyelerle Tamamlanması Madde 24-Meşru mazeretleri nedeniyle üyelikten istifa edenler veya üyelikleri düşenlerin yerine yedek üyelerden en fazla oy sahibi olanlar getirilir. Bu Yönetmelikte düzenlenen disiplin cezalarını gerektiren fiil ve hareketler disiplin kurulu başkan veya üyelerinden herhangi birine isnat olunduğu takdirde,kurulun bu maksatla yapacağı toplantıya,ilgili başkan veya üye çağrılmaz. Toplantıya Katılamama Halleri Madde 25-Kurul başkan ve üyeleri; a. Kendilerine ait olan veyahut doğrudan veya dolaylı alakalı oldukları meselelerde, b. Karı,koca,usul,füruğ ve kardeşleri ile Medeni Kanun hükümlerine göre evlat edindiği kimseleri alakadar eden mevzularda, c. Velisi veya vasisi olduğu kimseyi ilgilendiren hadiselerde, kurul toplantılarına iştirak edemezler. Red ve Çekilme Sebepleri Madde 26-Disiplin kurulu başkan ve üyeleri bakımından; a. Hakkında kovuşturma yapılan üyeye tahkik olunan olay için nasihat etmiş olmak veya yol göstermek, b. Üye veya üçüncü şahıs yanında,olay hakkında önceden kanaatini izhar etmiş olmak, c. Tahkik olunan olayda,şahitlik,bilirkişilik veya hakemlik yapmış bulunmak, d. meselenin tetkik ve müzakeresi esnasında,ilgili üye ile davalı bulunmak veya aralarında husumet meydana gelmiş olmak, hallerinden biri mevcut ise,bu üyeler kuruldan kendiliklerinden çekilebilecekleri gibi kovuşturma yapılan ilgili tarafından da reddolunabilirler. İKİNCİ BÖLÜM Kararlar ve Sonuçlar Kararlar Madde 27-Disiplin kurulu kararları: a. İlgilinin isim ve adresi, b. İddiaların mahiyeti c. İncelenen konuların özeti, d. Gerekli sebepler ile hükmün dayanağı kanun,statü ve yönetmelik maddeleri, e. Sonuç hükmü, f. Kararın herhangi bir şekilde yayımlanıp yayımlanmayacağı, hususlarını ihtiva edecek şekilde tanzim olunur.kararlarda çekimser kalınamaz. Kararların toplantıya iştirak eden başkan ve üyeler tarafından çoğunluk veya oybirliği ile alındığı belirtilir. Mahkeme ve Disiplin Kurulu Kararları Madde 28-Ceza mahkemelerinin vereceği beraat kararları, birlik disiplin kurulunca verilecek disiplin ile ilgili yetkisi içindeki para cezalarının uygulanmasına engel olamaz.

6 Bilirkişi Madde 29-Çözümü özel bilgiyi gerektiren hallerde kurul bir başkan veya üç kişiden müteşekkil bir bilirkişi heyetine konuyu tetkik ettirip görüşlerini alabilir. Kurul bilirkişi raporuna uyup uymamakta serbesttir. Kurulca hakkında tahkikat yapılan üye,"bilirkişi tetkikatı" talep ettiği takdirde,tespit edilen bilirkişi ücretleri üye tarafından önceden birliğe yatırılır.belirlenen müddet içerisinde ücret yatırılmazsa bilirkişi tetkikatına ait talep nazara alınmaz. Disiplin kurulu,konunun mahallen incelenmesine karar verebilir. Kurul,bu incelemeyi müştereken veya içlerinden birini görevlendirmek suretiyle yapabilir. Kararların Tebliği Madde 30-Disiplin kurulunca alınan kararlar iki nüsha olarak tanzim edilir.kararların bir nüshası dosyasına konur.diğer bir nüshası da adli tebligat usulüne göre veya ilgilisine duyurulmak üzere birlik yönetim kuruluna zimmetle verilir. Kararlar,yönetim kurulu üyelerini ilgilendirdiği takdirde tebligat aynı usuller dairesinde disiplin kurulu başkanlığınca yapılır. Para Cezalarının Tahsili Madde 31-Kesinleşen para cezaları, makbuz mukabilinde ilgiliden tahsil edilir ve birliğe gelir kaydedilir. Kurul Giderleri, Harcırahlar, Huzur Hakları Madde 32-Birlik disiplin kurulunun, kendisine havale edilen işleri tetkik için yaptığı masraflar,belgelerin ibrazı suretiyle birlikçe ödenir. Disiplin kurulu başkan ve üyelerine ödenecek husur hakları ve harcırahlar birlik genel kurulunca belirlenir ve birlik bütçesinden ödenir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler Yürürlükten Kaldırma Madde 33- Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun 23/5/1997 tarihinde yapılan Başkanlar Kurulu toplantısında kabul edilen "Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Disiplin Kurulu Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 34-Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 35-Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı yürütür.

Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Yönetmelik 2.3.2005 tarih ve 25743 Resmi Gazete

Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Yönetmelik 2.3.2005 tarih ve 25743 Resmi Gazete Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Yönetmelik 2.3.2005 tarih ve 25743 Resmi Gazete BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 - Bu oda ve borsa

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü SAYI : B.14.0.ESG.0.11.00.01 KONU : Esnaf ve sanatkâr kuruluşları 14.09.05 1686 ana sözleşmeleri. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONUNA

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 2433 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6023 Kabul Tarihi : 23/1/1953 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 31/1/1953 Sayı : 8323 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 34 Sayfa : 374 * * * Bu Kanunun

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU. Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 ÜÇÜNCÜ KISIM. Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU. Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 ÜÇÜNCÜ KISIM. Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 Ticaret Borsalarına İlişkin Genel Esaslar Ticaret borsaları ÜÇÜNCÜ KISIM Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİCİ ÖĞRETİM ELEMANI VE İDARİ PERSONELİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Genel Hükümler

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİCİ ÖĞRETİM ELEMANI VE İDARİ PERSONELİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Genel Hükümler KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİCİ ÖĞRETİM ELEMANI VE İDARİ PERSONELİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I Genel Hükümler AMAÇ 1. Bu yönetmelik, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi personelinden,

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

İZMİR TİCARET ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR İZMİR TİCARET ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Ticaret Odası'nın kuruluşuna, sevk ve idaresine, görev, yetki, temsil ve sorumluluklarına,

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

SİYASİ PARTİLER KANUNU

SİYASİ PARTİLER KANUNU 5703 SİYASİ PARTİLER KANUNU Kanun Numarası : 2820 Kabul Tarihi : 22/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 24/4/1983 Sayı : 18027 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 290 * * * Bu Kanunun

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu nda görev

Detaylı

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU KANUN NO:6964 MAYIS 2010 6964 SAYILI KANUNUN MADDE BAŞLIKLARI MADDE MADDE BAŞLIĞI NO BÖLÜM I Ziraat Odaları 1 Odaların kuruluş amacı ve kapsamı 1/A Tanımlar

Detaylı

SERBEST AVUKATLARDAN HİZMET SATIN ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

SERBEST AVUKATLARDAN HİZMET SATIN ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5987 SERBEST AVUKATLARDAN HİZMET SATIN ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/12/2012 No : 2012/4096 Dayandığı K.H.K. nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659

Detaylı

Oda ve Borsa Organ Seçimleri Mevzuatı

Oda ve Borsa Organ Seçimleri Mevzuatı Oda ve Borsa Organ Seçimleri Mevzuatı Ocak 2013 ODA ve BORSA ORGAN SEÇİMLERİ MEVZUATI ISBN: 978-605-137-227-3 TOBB Yayın No: 2013/187 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir.

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ Kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun hükümleri gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler dışında, merkezi yönetim bütçesine giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

MADDE 3. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 54. maddesi ile 65. maddesinin a/9 bendi bu Yönetmeliğin hukuki dayanağını teşkil etmektedir.

MADDE 3. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 54. maddesi ile 65. maddesinin a/9 bendi bu Yönetmeliğin hukuki dayanağını teşkil etmektedir. YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1. Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerin öğrencilere yüklediği görevleri yükseköğretim kurumu

Detaylı

TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, DEYİMLER VE TANIMLAR Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye

Detaylı

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası: 1136; Kabul Tarihi: 19/3/1969. RG: 7/4/1969-13168; Düstur: Tertip 5, Cilt 8, s. 1694. Bu Kanun un yürürlükte olmayan hükümleri için bkz., Başbakanlık Yürürlükteki

Detaylı

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Telekomünikasyon Kurumundan : Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Telekomünikasyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma,

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU 2555 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6235 Kabul Tarihi : 27/1/1954 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1954 Sayı : 8625 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 35 Sayfa :

Detaylı

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 2 Sayfa: 1151

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1151 4853 NOTERLİK KANUNU Kanun Numarası : 1512 Kabul Tarihi : 18/1/1972 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/2/1972 Sayı : 14090 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 11 Sayfa : 408 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

Yönetmelik. Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen; Kanun: 18/5/2004 tarihli ve 5174 Türkiye Odalar ve Borsalar ile Odalar ve Borsalar Kanununu,

Yönetmelik. Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen; Kanun: 18/5/2004 tarihli ve 5174 Türkiye Odalar ve Borsalar ile Odalar ve Borsalar Kanununu, Sanayi ve Ticaret Yönetmelik Borsa Muamelat 12.09.2005 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu üyelik organ borsalarca verilen hizmetler ile onaylanan ve düzenlenen belgelere, örf,

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ 2011 ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI İÇİNDEKİLER 1 KANUNLAR 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu... 3 6207 Sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanunu... 163 YÖNETMELİKLER

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRLİĞİN ADI VE MERKEZİ : MADDE 1-17.05.1926'da Merkezi Ankara'da kurulan ''Türk Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği'nin adı 26.03.2006 tarihli Genel

Detaylı

2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TABİAT VARLIKLARI VE DOĞAL SİT ALANLARI İLE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE BULUNAN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU

Detaylı

PERSONEL YÖNETMELİĞİ ANKARA 29/07/ 2002

PERSONEL YÖNETMELİĞİ ANKARA 29/07/ 2002 OR-KOOP TÜRKİYE ORMANCILIK KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ YÖNETMELİKLER ANKARA 29/07/ 2002 PERSONEL YÖNETMELİĞİ ANKARA 29/07/ 2002 BÖLÜM : 1 GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : MADDE : 1- Bu Yönetmelik, (OR-KOOP) S.S.

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 2 Sayfa: 1041

AVUKATLIK KANUNU. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1041 4515 AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası : 1136 Kabul Tarihi : 19/3/1969 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/1969 Sayı : 13168 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 8 Sayfa : 1694 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, esnaf ve sanatkarların sicil işlemlerinin nasıl yürütüleceği, defter ve kayıtların ne şekilde tutulacağı, hangi

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI 5174 SAYILI KANUNA TABİ ODA VE BORSALAR İLE BİRLİĞİN GENEL DENETİMİNE/TEFTİŞİNE İLİŞKİN REHBER (2015) İÇİNDEKİLER I- KISALTMALAR:... 3 II-

Detaylı