MUHASEBE BÖLÜMÜ Sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerin bazıları aşağıdaki gibidir;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUHASEBE BÖLÜMÜ. 6335 Sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerin bazıları aşağıdaki gibidir;"
  • Oz Aksu
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 MUHASEBE BÖLÜMÜ Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. No: 17 D 12/13/15 İkbal Ticaret Merkezi TR Teşvikiye-İstanbul Telefon + 90 (212) Telefax + 90 (212) Web : İstanbul, Sirküler No: 2012 / 60 Konu: Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 30 Haziran 2012 tarih ve No.lu Resmi Gazete de 6335 Sayılı Türk Ticaret Kanunu İle Türk Ticaret Kanunu nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır. Bilindiği üzere 14 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun yürürlük tarihi 1 Temmuz 2012 olarak belirlenmişti. Uygulamada oluşabilecek sorunları en aza indirebilmek amacıyla tanınan bir buçuk yıllık sürede 6102 Sayılı TTK nın bazı maddeleri gerek iş dünyası, gerek meslek odaları, gerekse konunun uzmanları tarafından çeşitli değerlendirmelere tabi tutulmuştur. Kamuoyu tarafından yöneltilen eleştiriler dikkate alınarak 50 maddelik bir değişiklik paketi meclise sunulmuş ve bu kapsamda 6102 Sayılı TTK nın uygulamasında şirketlere ve tacirlere büyük yük getiren bazı maddeler yeniden düzenlenmiştir sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 26 maddesi yürürlükten kaldırılmış, ayrıca 75 madde de önemli değişiklikler yapılmıştır. Yeni düzenlemeler ile birlikte TTK ya Geçici 7, Geçici 8 ve Geçici 9. maddeler eklenmiştir Sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerin bazıları aşağıdaki gibidir; Her türlü kâğıt ve belgede bulunan kayıtlar ifadesi ticari mektup ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde olarak değiştirilmiş ve belgelerde bulunması gereken bilgilerin kapsamı daraltılmıştır. Yeni düzenlemeler ile birlikte ticari mektup ve kayıtlara dayanak teşkil eden belgelerde bulunması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir; - Ticaret unvanı, - İşletmenin merkezi, - Ticaret sicili numarası - Eğer tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise internet sitesi adresi Ticari defter tutma ve kayıt zamanı ile ilgili düzenlemelerin VUK hükümlerine göre yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre defter tutuma zorunluluğuna ilişkin Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Beyaz Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Tic Sicil No: / Büyük Britanya, Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Estonya, Fransa, Güney Afrika, Gürcistan, Hırvatistan, Vergi No: Hindistan, Hong Kong, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kazakistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Meksika, Moldova, Polonya, Vergi Dairesi: Beyoğlu Romanya, Rusya Federasyonu, Singapur, Slovakya, Slovenya, Tayland, Türkiye, Ukrayna, Vietnam

2 düzenlemeler kanun metninden çıkarılmıştır. Ancak tacirlerin TMS ve TFRS hükümleri uyarınca mali tablo hazırlama zorunluluğu devam etmektedir. Ticari defterlerin açılış ve kapanış onayına tabi olma zorunluluğu konusunda değişikler getirilmiştir sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler ile sadece yevmiye defteri ve yönetim kurulu karar defteri için kapanış onayı yaptırılması zorunluluğu getirilmiştir. Kapanış oya süresinde de değişikliğe gidilmiş ve kapanış onayının izleyen faaliyet döneminin 3. ayı sonuna kadar yaptırılması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Yeni düzenlemeler ışığında açılış ve kapanış tasdikine tabi defterlere ilişkin özet tablo aşağıdaki gibidir. Defter Açılış Onayına Kapanış Onayına Yevmiye defteri Tabi Tabi Envanter defteri Tabi Tabi değil Kebir defteri Tabi Tabi değil Yönetim kurulu karar defteri Tabi Tabi Genel kurul toplantı ve müzakere defteri Yeterli sayfası varsa onay yok Tabi değil Pay defteri Yeterli sayfası varsa onay yok Tabi değil Pay sahiplerinin şirkete borçlanmasını yasaklayan düzenleme yumuşatılmıştır. Bilindiği üzere Kanun un eski metninde pay sahipleri iştirak taahhüdünden doğan borç hariç, pay sahipleri şirkete hiçbir şart altında borçlanamaz hükmü geçmekte ve bu durumun aksine yapılan işlemlerde uygulanacağı belirtilmişti. Ancak 6335 sayılı Kanun un getirdiği düzenlemeler ile pay sahipleri sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte karı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu sayede ortakların ve şirket yöneticilerinin acil kaynak ihtiyaçlarının şirket varlıklarından karşılanabilmesi mümkün hale getirilmiştir. Ancak yapılan değişiklik şirket ortaklarının ve yöneticilerinin şirket varlıklarından sınırsız olarak borçlanmasına imkan tanımamaktadır. Zira para cezaları aynen korunmuştur. Kaldı ki, şirket varlıklarının uzun süreli ve yüksek oranlarda kullanılması halinde, ortaklara ve yönetim kurulu üyelerine 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu çerçevesinde güveni kötüye kullanma ve hileli iflas suçları sebebiyle dava açılması söz konusu olabilecektir. Yönetim kurulu üyelerinin en az birinin T.C. vatandaşı olması ve Türkiye de ikamet ediyor olması koşulu ile en az ¼ üyenin yüksek öğrenim görme koşulu kanun metninden çıkarılmıştır. Limited şirket müdürlerinden en az birinin yerleşim yerinin Türkiye olması ve bu müdürün şirketi tek başına temsile yetkili kılması şartı kaldırılmıştır. İşlem denetçisi müessesi yürürlüğe girmeden kaldırılmıştır. Hapis cezaları ve adli para cezaları yumuşatılmıştır. Kabul edilen metinden görüldüğü üzere suç ve cezalarda orantılılık ilkesine atıfla hapis cezalarının yerini adli ve idari para cezaları almıştır. Ancak hapis cezaları da tamamen kaldırılmamıştır. Bilindiği üzere karşılıksız çek suçu ile ilgili olarak Çek Kanunu nda yer alan hapis cezalarının ekonomik suça ekonomik ceza ilkesi nedeniyle kaldırılmasının tartışıldığı günlerde, ticari hayatı yakından ilgilendiren kanuni düzenlemelerde hapis cezalarının yer alması 6102 Sayılı TTK nın en çok eleştirilen maddeleri arasında yer alıyordu. Bu eleştiriler dikkate alınarak 6102 Sayılı TTK da yer alan hapis cezaları 2.000,00 TL 4.000,00 TL arasında değişen adli para cezalarına çevrilmiştir. Bunun yanında, internet sitesinde zorunlu içeriği yayınlamayanlar için 3 ay olarak kararlaştırılan hapis cezası yerine 100 2

3 güne kadar hükmü getirilmiştir. Değişiklik metni çerçevesinde, kanun kapsamında tanımlanan kabahatlerden birinin idari yaptırım kararı verilinceye kadar bir defadan fazla işlenmesi halinde, ilgili gerçek veya tüzel kişiye bir idari para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır. Eski düzenlemeler ve yeni düzenlemeler çerçevesinde suç unsurunu oluşturan fiiller ve karşılığındaki cezalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Fiil ve Fail Defter tutma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde defter tutma yükümünü yerine getirmeyen Belgelerin bir kopyasının sağlanamaması halinde kopyaları saklama yükümüne yerine getirmeyen yöneticiler ve müdürler Defterlerin açılış ve kapanış onaylarının yaptırılmaması halinde gerekli onayları yaptırmayan yöneticiler YK ve müdürler Defterleri 6102 Sayılı TTK nın belirttiği şekilde tutmayan Hileli envanter çıkaranlar Elektronik ortamda saklanan belgelerin ibraz edilmemesi halinde bu belgeleri ibraz etmeyenler Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetimi Standartları na, kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerini ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara uyulmaması halinde; bu düzenlemelere uyma yükümlülüğünü yerine getirmeyen Bağlı şirket yönetim kurulunun şirketin hakim ve bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında rapor düzenleme yükümlülüğünü yerine getirmeyen YK ve müdürler Hakim şirket tarafından talep edilmesine karşın bağlı şirketin rapor hazırlama yükümlülüğünü ihlal eden ve şirket hakkında bilgi vermekten kaçınan kişiler Defter, kayıt, bilgi ve belgelerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nca denetime yetkili kişilere verilmemesi veya eksik verilmesi ya da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim elemanlarının görevini yapmalarının engellenmesi halinde, bu fiilleri gerçekleştirenler 6102 Sayılı TTK Eski Düzenleme 100 günden 300 güne kadar adlî para cezası 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası 6335 Sayılı Kanun İle Getirilen Düzenleme 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası 300 günden az olmamak üzere 3

4 Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına aykırı hareket eden YK üyeleri (Ceza aynı kalmakla beraber madde metni yumuşatıldı) Yönetim kurulunca bilanço gününden itibaren altı ay içinde, finansal tabloların, yıllık faaliyet raporunun, kar dağıtımına ilişkin genel kurul kararının, denetçi görüşünün ve genel kurulun buna ilişkin kararının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan ettirilmemesi Görevleri dolayısıyla defter ve belgeleri inceleyenlerin sır saklama yükümüne aykırı hareket etmeleri halinde Kuruluş, sermaye artırımı, azaltımı, birleşme, bölünme gibi işlemlerdeki belgelerin ve beyanların kanuna aykırı olması durumu ve ticari defterlere kasıtlı olarak gerçeğe aykırı kayıt yapanlar Sermaye hakkında yanlış beyan verilmesi Ayni sermayenin yüksek belirlenmesi durumunda Şirket kurmak, sermaye artırmak amacıyla veya vaadiyle halktan para toplamak (SPK izni alınmaksızın) 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde internet sitesi oluşturulmaması veya mevcut internet sitesinin belli bir bölümünün bilgi toplumuna özgülenmemesi halinde YK üyeleri İnternet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan YK üyeleri Tescil ve kayıt için bilerek gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar Sicil müdürünce verilen süre içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma sebeplerini de bildirmeyen kişi, sicil müdürü tarafından Ticaret unvanının kullanılmasını ihlal edenler 300 günden az olmamak üzere Türk Ceza Kanunu nun 239. maddesine atıfla, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve güne kadar 300 günden az olmamak üzere Metinden çıkarılmıştır. Türk Ceza Kanununun 239. maddesi hükümlerine göre cezalandırılırlar. 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası 1 aydan 2 yıla kadar hapis veya 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası 90 günden az olmamak üzere 6 aya kadar hapis cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası 6 aya kadar hapis ve 100 günden 300 güne kadar 3 aya kadar hapis ve 100 güne kadar 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya yla cezalandırılırlar 200 TL den TL ye kadar idari para cezasıyla cezalandırılır. 100 günden 300 güne kadar adli para cezası 100 güne kadar TL idari para cezası Sicil müdürünün teklifi üzerine mahallin en büyük mülki amiri tarafından TL idari para cezasıyla cezalandırılırlar. 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası TL idari para cezası Her sermaye şirketi için getirilen internet sitesi kurma yükümlülüğü kaldırıldı ve bunun yerine sadece bağımsız denetime tabi şirketlerin internet sitesi zorunluluğuna tabi olacağı kabul edilerek internete sitesine koyulması gereken zorunlu içerik hafifletilmiştir. 4

5 Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmesi kabul edilmiştir sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun değiştirilmiş şekli Sirkülerimizin ekinde yer almakta olup Kanun ile ilgili detaylar önümüzdeki günlerde siz değerli müşterilerimiz ile paylaşılacaktır. Bilgi edinilmesini rica ederiz. Saygılarımızla, 5

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Hükümlerde Değişiklikler Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni TTK ) 1 Temmuz 2012

Detaylı

7 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

7 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. MUHASEBE BÖLÜMÜ Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. No: 17 D 12/13/15 İkbal Ticaret Merkezi TR-34365 Teşvikiye-İstanbul Telefon + 90 (212) 310 14 00 Telefax + 90 (212) 327 32

Detaylı

Vergiciler İçin Yeni TTK Notları

Vergiciler İçin Yeni TTK Notları Vergiciler İçin Yeni TTK Notları Vergi Bülteni Tarih : 13.07.2012 Sayı : 2012/68 İçerik : TTK Yeni Türk Ticaret Kanunu nun vergi bağlantılı düzenlemeleri. 1. Giriş 2. Defter ve Belge Düzeni a) Defter Tutma

Detaylı

Sirküler No : 2015 / 32 Konu : Eşantiyon, Numune ve Promosyon Mallarda KDV Uygulaması

Sirküler No : 2015 / 32 Konu : Eşantiyon, Numune ve Promosyon Mallarda KDV Uygulaması Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. No: 17 D 12/13/15 İkbal Ticaret Merkezi 34365 Teşvikiye-İstanbul Telefon + 90 (212) 310 14 00 Telefax + 90 (212) 327 32 14 E-Mail : info@roedl.com.tr

Detaylı

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur Tarih: Ekim 2012 Millî Reasürans T.A.Ş. adına sahibi H. Hulki YALÇIN İnceleme Kurulu BAŞKAN Barbaros YALÇIN ÜYE Y. Kemal ÇUHACI ÜYE Hüseyin YUNAK ÜYE Ali N. YÜCEL ÜYE Güneş KARAKOYUNLU Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 1 TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 2 KONU: ENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERİN ANA SÖZLEŞMELERİNİN

Detaylı

MUHASEBE BÖLÜMÜ. Đstanbul, 04.01.2012. Sirküler No: 2012 / 05 Konu: Özel Maliyetler

MUHASEBE BÖLÜMÜ. Đstanbul, 04.01.2012. Sirküler No: 2012 / 05 Konu: Özel Maliyetler MUHASEBE BÖLÜMÜ Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. No: 17 D 12/13/15 Đkbal Ticaret Merkezi TR-34365 Teşvikiye-Đstanbul Telefon + 90 (212) 310 14 00 Telefax + 90 (212) 327 32

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE 6103 SAYILI TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 1 / 72

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE 6103 SAYILI TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 1 / 72 TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE 6103 SAYILI TİCARET IV - Ticari davalar ve delilleri 1. Genel

Detaylı

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri 01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri Av. Yuda REYNA - Av. Süzet ANJEL Kanun No : 6102 Kabul Tarihi : 13.01.2011 Resmi Gazetede

Detaylı

100 Soruda Limited Şirketler

100 Soruda Limited Şirketler 100 Soruda Limited Şirketler 2 İçindekiler Genel Olarak 7 1. Yeni TTK nın limited şirketlere ilişkin olarak getirdiği yenilikler nelerdir? 8 2. Limited şirket kaç ortakla kurulabilir? 8 3. Limited şirket

Detaylı

İ S T A N B U L T İ C A R E T O D A S I

İ S T A N B U L T İ C A R E T O D A S I 1 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ YÖNETİCİ ÖZETİ 19 OCAK 2012 1 Temmuz 2012 tarihinde büyük bir bölümü yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu na ilişkin olarak;

Detaylı

www.pwc.com.tr/ttkrehberi Düzenlemeler Işığında Yeni TTK

www.pwc.com.tr/ttkrehberi Düzenlemeler Işığında Yeni TTK www.pwc.com.tr/ttkrehberi İkincil Düzenlemeler Işığında Yeni TTK Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni TTK ) 6102 sayılı Kanun ve 6103 sayılı uygulama Kanun u ile 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM Ymm. Ali Alıç Yönetim Kurulu Üyesi Ymm. Ali Alıç 1959 Gülnar da (Mersin) doğdu. 1982 de AÜ. SBF İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi. 1991 University of Sheffield

Detaylı

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlarını da toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlarını da toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. ASGARİ ORTAK SAYISI AZAMİ ORTAK SAYISI ASGARİ SERMAYE SERMAYENİN ÖDENMESİ En az 5 kurucu ortağın mevcudiyeti aranmaktadır. (ETTK 277) Azami ortak sayısı Ortak sayısı 250 den fazla olan anonim şirketler,

Detaylı

Bunları Biliyor Musunuz?

Bunları Biliyor Musunuz? Haziran 2012 Sayı:34 Bunları Biliyor Musunuz? Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Yapılan Değişiklikler 2-3 Kabul Edildi Sermaye Piyasasından Haberler 4 SPK Başkanı Vedat Akgiray International Organization of

Detaylı

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME Sirküler Rapor 16.12.2011/ 147-1 2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME ÖZET : 2011 yılına ait defterlerin kapanış tasdiklerinde uygulanacak düzenleme İlgili Kanun : 213

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNA GÖRE İNTERNET SİTESİ AÇMA VE YÖNLENDİRİLMİŞ MESAJ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNA GÖRE İNTERNET SİTESİ AÇMA VE YÖNLENDİRİLMİŞ MESAJ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU SİRKÜLER: AKAD.11/06-20.05.2011 Soner ALTAŞ YENİ TÜRK TİCARET KANUNA GÖRE İNTERNET SİTESİ AÇMA VE YÖNLENDİRİLMİŞ MESAJ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU Yeni Türk Ticaret Kanunu nda, teknolojinin gelişimine ve günlük

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA DÜZENLENEN İDARİ VE ADLİ PARA 1 CEZALARI İLE HAPİS CEZALARI

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA DÜZENLENEN İDARİ VE ADLİ PARA 1 CEZALARI İLE HAPİS CEZALARI YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA DÜZENLENEN İDARİ VE ADLİ PARA 1 CEZALARI İLE HAPİS CEZALARI Madde/Fıkra 33/1&2 38/1 İkiyüz Türk Lirasından dörtbin Türk Lirasına kadar idari para cezası Üç aydan iki yıla kadar

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Güreli Yayınları Eylül, 2012 1 2 ÖNSÖZ Ülkemizde ticari hayatın son 50 yılını önemli ölçüde etkilemiş olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

E-BÜLTEN l 12.10.12 l SİRKÜLER

E-BÜLTEN l 12.10.12 l SİRKÜLER LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLER Değerli Meslektaşlarım, Yeni TTK da Limited şirketlerde müdürler konusu son günlerde en çok konuşulan konuların başında gelmektedir. Müdürler yeniden seçilecek mi? Müdürler

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU GENEL BİLGİ 1 Temmuz 2012 de Yürürlüğe Giriyor

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU GENEL BİLGİ 1 Temmuz 2012 de Yürürlüğe Giriyor YENİ TÜRK TİCARET KANUNU GENEL BİLGİ 1 Temmuz 2012 de Yürürlüğe Giriyor Çok önemli değişiklikler var. Şirketlerin yapması gereken çok sayıda işlem var. Ciddi para cezaları ve hapis cezaları var. YENİ TÜRK

Detaylı

Ticari İşletme Tanımı:

Ticari İşletme Tanımı: Ticari İşletme Tanımı: Kanunda ticari işletme türlerinin sayılması yerine ticari işletme tanımı yapılmıştır. Tanıma göre ticari işletmenin esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU (1)

TÜRK TİCARET KANUNU (1) 10975 TÜRK TİCARET KANUNU (1) Kanun Numarası : 6102 Kabul Tarihi : 13/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama

Detaylı

Eylül 2012. Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri

Eylül 2012. Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri Eylül 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri Önsöz Ali Çiçekli TTK İş Geliştirme Ortağı, SMMM, CPA Sizlerle Temmuz Ayı Bültenimizde 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Yürürlüğü ve

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNA GÖRE İNTERNET SİTESİ AÇMA VE YÖNLENDİRİLMİŞ MESAJ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNA GÖRE İNTERNET SİTESİ AÇMA VE YÖNLENDİRİLMİŞ MESAJ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU YENİ TÜRK TİCARET KANUNA GÖRE İNTERNET SİTESİ AÇMA VE YÖNLENDİRİLMİŞ MESAJ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU Soner ALTAŞ * Öz Yeni Türk Ticaret Kanunu nda, teknolojinin gelişimine ve günlük hayatımızdaki yerine paralel

Detaylı

SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: X, NO:22) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: X, NO: 28) YAYIMLANDI

SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: X, NO:22) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: X, NO: 28) YAYIMLANDI Sirküler Rapor 01.07.2013/144-1 SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: X, NO:22) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: X, NO: 28) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde 6102

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLERİ

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLERİ 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLERİ Bilindiği üzere, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanun un (TTK) tacirlerin tutmakla yükümlü olduğu defterler,

Detaylı

www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu 10 Soru, 10 Cevap

www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu 10 Soru, 10 Cevap www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu 10 Soru, 10 Cevap 1- Anonim şirketlerin kuruluşu konusunda getirilen yenilikler nelerdir? 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU 6335 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi ATILIM ÜNİVERSİTESİ 8 Kasım 2012 1 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TTK BÜYÜK BİR İHTİYAÇTI. TBMM'DE İKTİDAR VE MUHALEFET

Detaylı