T.C. Resmî Gazete KANUNLAR CUMARTESİ. 14 eylül 1330 tarihli Tayinat ve Yem Kanununun birinci maddesine müzeyyel kanun

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete KANUNLAR CUMARTESİ. 14 eylül 1330 tarihli Tayinat ve Yem Kanununun birinci maddesine müzeyyel kanun"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Tesis tarihî: 7 Teşrinievvel 1336 idare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüne müracaat olunur. 28 TEŞRİNİEVVEL 1933 CUMARTESİ SAYI: 2540 KANUNLAR 14 eylül 1330 tarihli Tayinat ve Yem Kanununun birinci maddesine müzeyyel kanun Kanun Ne: 2326 Kabul tarihi: 26]10/1933 Madde 1 14 eylül 1330 tarihli Tayinat ve Yem Kanununun birinci maddesine müzeyyel 4/6/1929 tarih ve 1495 numaralı kanunun dairei şümulü haricinde kalan mevakideki askerin gündelik tayinatma 300 gram yaş veya 100 gram kuru sebze ile 1 gram çay ve on gram şeker ilâve edilmiştir. Madde 2 Askerin Bilcümle istihkakı kabili mübadeledir. Madde 3 Bu Kanun 29 teşrinievvel 1933 tarihinden muteberdir. Madde 4 Bu Kanun ve Maliye Vekilleri memurdur. hükümlerini icraya Millî Müdafaa ihtiyar meclisi azaları doğrudan doğruya koy derneği tarafından ve köylü kadın ve erkekler arasından seçilir. Köy muhtarı ihtiyar meclisinin başıdır. Madde 2 Mezkûr kanunun 30 uncu maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: Karı, koca, ana, baba, kız, oğul, gelin, güvey ve kardeşlerin ihtiyar meclisinde aza olarak bir arada bulunmaları yasaktır. Bunların seçilmiş olduğu görülür ise içlerinden en çok sayı kazanmış olan kadın veya erkek azalıkta bırakılır. Sayıları beraber olur ise evli olan, ikisi de evli ise yaşı büyük olan, yaşları da beraber ise çocuğu çok olan tercih olunur. Çocuk adedi de beraber olur ise kura çekilerek kurada adv önce çıkan azalığa alınır. Madde 3 Bu kanunun hükmü neşri tarihinden başlar. Madde 4 Bu kanunun hükümlerini yaptırmağa Dahiliye ve Adliye Vekilleri memurdur. 442 sayılı köy kanununun 20 inci ve 30 uncu maddelerinin değiştirilmesine dair kanun Kanun M 2329 Kabul tarihi: 26(10(1933 Madde sayılı köy kanununun 20 inci maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: Her köyde bir köy derneği, bir koy muhtarı, bir de ihtiyar meclisi bulunur. Köyde 24 üncü maddeye göre köy muhtarını ve ihtiyar meclisi azalarını seçmeğe hakkı olan kadın ve erkek köylülerin toplanmasına köy derneği derler. Köy muhtarı ve Af Kanunu Kanun M: 2330 Kabul tarihi 26/ Madde 1 Kanunun, ferî ceza veya para cezasile birlikte yahut yalnız olarak yukarı haddi beş seneyi geçmiyen hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile ve yahut yalnız para cezasile cezalandırdığı suçlardan dolayı maznun bulunanlar hakkında takibat yapılmaz.

2 Sayıfa: 3184 (Resmî Gazete) 28 TEŞRİNİEVVEL 1933 Madde 2 Üç seneyi geçmiyen hürriyeti bağlayıcı bir ceza veya para cezasile mahkûm olanlar ferî cezalara da şamil olmak üzere affedilmiştir. Bu kanunun neşrinden evvel haklarında verilen mahkûmiyet kararları infaz edilmiş olanlar da 12 nci madde hükmü dairesinde bu maddenin hukukî istifade ederler. Madde 3 Hükmedilmiş veya edilecek netaj içinden olan on seneyi geçmiyen hürriyeti bağlayıcı cezaların üç senesi indirilir. Madde 4 Hükmedilmiş veya edilecek elan on seneden fazla cezaların beş senesi indirilir. Şu kadar ki; geri kalan ceza miktarı yedi seneden aşağı olamaz. Madde 5 Müebbet ağır hapis cezaları 20 sene ağır hapis cezası olarak çektirilir. Madde 6 Müebbet sürgün cezaları 20 seneye indirilir. Madde 7 A) 1274 tarihli Mülga Ceza Kanunu mucibince müebbet küreğe mahkûm olup Türk Ceza Kanununun 588 inci maddesile cezaları hapse çevrilen mahkûmların cezaları 15 seneye indirilir. B) Mezkûr mülga kanuna gore müebbet kalebentliğe mahkûm olup da Türk Ceza Kanununun 588 inci maddesi mucibince cezaları sürgüne çevrilenlerin cezaları 10 seneye indirilir. C) Muvakkat kalebentlik cezasile mahkûm olup da cezaları sürgüne çevrilmiş olanların cezalarının yarısı indirilir. D) 825 numaralı kanunun 17 nci maddesinin 2 inci bendi mucibince mahpusiyet halini ihtiyar edenler hakakmda dahi B ve C fıkraları hükümleri tatbik olunur. Madde 8 Hiyaneti Vataniye Kanunu ve zeyil ve tadillerine göre mahkûm edilen mefsuh Terakkiperver Fırkası mensupları ve distülcilerle İzmir suikastı mahkûmları affolunmuştur. Madde 9 Türk Ceza Kanununun 158 ve 159 uncu maddelerile 1881 numaralı Matbuat mahkûm ve maznun olanlar Kanununda yazılı suçlarla affedilmiştir. 11 inci maddenin B fıkrasile 14 üncü maddesi hükmü 8 inci madde ile bu maddeye şamil değildir. Matbuat Kanununun 29 ve 32 inci maddelerinde yazılı suçlar bu madde hükmünden müstesna olup bu kanunun diğer maddeleri hükümlerine tâbidir. Madde 10 Bu Kanundaki para cezasından maksat belediye varidatına dahil olan para cezalarından başka umumî veya hususî kanunlarında yazılı olan hukuku âmme para cezalarıdır. Şu kadar ki; 1918 numaralı kanun ile zeyil ve tadilleri ve gümrük ve inhisar kanunları şümulüne giren yalnız para cezasını veya müsadereyi veya bir meslek ve san'atın yapılmamasını veya bu cezalardan birini veya bir kaçını istilzam eden suçlar hakkında takibat yapılmaz. Bu suçlardan dolayı mahkeme, heyet ve komisyonlarca verilmiş ve henüz infaz edilmemiş olan kararlar da infaz edilmez. Bu hüküm, kanunen kullanılması, yapılması, taşınması, bulundurulması, saklanması, alınması, satılması ve memlekete sokulması cürüm veya kabahat olan eşyanın müsaderesine karar vermeğe mani değildir. Yukanki fıkra hrricinde kalan eşya gümrük ve diğer devlet ve belediye vergi ve resimlerinin ödenmesi halinde sahiplerine verilir. Madde Aşağıda yazılı olanlar bu kanundan istifade edemezler: A) Zimmet, ihtilas, irtikâp ve irtişa, müzayede ve münakaşaya fesat karıştırmak ve kaçakçılık fiillerinden birile maznun veya mahkûm olanlar; B) Hırsızlıktan mükerrir ve diğer cürümlerden herhangi birile ikiden fazla mahkûm olanlar; C) Türk Ceza Kanununun 10 uncu babının ikinci faslında yazılı yağmaya, yol kesmeğe ve adam kaldırmağa müteallik suçlardan birile maznun veya mahkûm olanlar; D) Türk Ceza kanununun 271 inci maddesinde ve 449 uncu maddesinin 2 numaralı bendinde yazılı cürümlerden birile maznun veya mahkûm olanlar: E) 3 üncü ve 4 üncü maddelere göre hükmedilmiş ve ed lecek cezalara bağlı ferî cezalar. Madde 12 Bu Kanunun birinci ve ikinci maddeleri hükümlerinden müebbeden istifade edenlerin memuriyetten muvakkaten ve mahrumiyet veya bir sanat ve bir meslekin icrasından menedilmek gibi kanunî tesir ve neticelere ve Memurin ve Hâkimler Kanunlarile bunlara müzeyyel kanunlara ve sair hususî kanunlara tevfikan yapılmış ve yapılacak olan tasfiye ve memuriyetten af ve iskat ve sair umum inzibatî ve idarî muamelelere ve 347, 854 ve 1289 numaralı kanunlar mucibince Devlet hizmet ve müessesatında istihdam edilmemelarine dair verilen karara bu kanun ahkâmı şamil değildir. Âli karar heyetince intaç edilmeyen evrak Devlet Şûrasına tevdi ve mülkiye dairesince altı ay içinde 1289 numaralı kanun dairesinde tetkik olunarak karara bağlanır. Madde 13 Hilâfetin ilgasına ve Osmanlı hanedanının Türkiye Cumhuriyeti memleketi haricine çıkarılmasına dair olan 431 numaralı kanunda yazılı eşhas ile Lozan muahedenamesile merbut affi umumî protokolünde istihdaf edilen yüz elli şahıs affedilmemiştir. Madde 14 Firar halinde olup bu kanunun mer'iyete girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Hükümete müracaatla teslim olmıyan maznun veya mahkûm şahıslar bu kanunun hükümlerinden istifade edemezler. Madde 15 Yukanki maddeler hükümleri 28 temmuz 1933 tarihinden sonra işlenmiş olan cürümlere şamil değildir. Madde 16 A) 4 teşrinievvel 1926 tarihinden evvel aktolunan nikâha müstenit evlenmelerin ve bu evlenmelerden doğup nüfus idaresince tescilleri yapılmamış olan çocukların alâkadarların vesikalarla veya köy ve mahalle veya belediye ilmühaberlerile vukubulacak müracaatları üzerine kayit ve tescil muameleleri yapılır. B) Kanunu Medeninin mer'iyetinden bu Kanunun neşri tarihine kadar evlendirme memuru huzurunda yapılmış akte

3 28 TEŞRİNİEVVEL 1933 (Resmî Gazete) Sayıfa: 3185 müstenit olmıyarak birleşip kan koca halinde yaşayanlardan çocuk olduğu takdirde bu yaşayış evlenme akti sayılarak bu birleşmelerin evlenme suretile ve bunlardan doğan çocukların da nesebi sahih olarak kadın ve erkeğe izafesile tescili yapılır. Şu kadar ki; erkek evli ise bu suretle vaki olan birleşmelerde bu hükümler cari olmaz. çocuklar yukarıki hükme göre tescil olunur. Ancak bu birleşmelerden hasıl olan C) Bu Kanunun neşrinden evvel vaki olan bu gibi birleşmelerden kanunun neşri tarihinden itibaren üç yüz gün içinde çocuk doğduğu takdirde dahi yukarıki hükümler cari olur. D) Tescil muameleleri için bir sene zarfında müracaat edilmelidir. E) Tescil muamelesi alâkadarların Kaymakam veya Valiye vukubulan müracaatları üzerine keyfiyetin idare heyetlerince ede yaptırılacak tahkikat neticesinde bu heyetlerin tanzim cekleri mazbatalar üzerine icra olunur. F) Veli veya vasi tescil için müracaat etmedikleri halde çocuk reşit olduktan sonra bu kanuna göre bulunmağa hakkı vardır. tescil talebinde G) İhtilâf ve itiraz vukuunda keyfiyet mahkemece hallolunur. H) Tescile müteallik harç, resim ve cezalar affedilmiştir. Madde 17 Bu Kanunun hükümlerinden istifade edecek mevkuf ve mahpusların salıverilme işleri kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren on beş gün içinde ikmal edilir. Madde 18 Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 19 Bu Kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti memurdur. BAŞVEKALET Yazı işlen Müdür liiğii S ay ı :2I02 Reisicumhur Hazretlerinin Yüksek Huzurlarına Nafıa Vekili Hilmi Bey ciddî hasta olarak Avrupada tedaviye muhtaç gösterilmesine binaen Vekâletten affini istirham etmiştir. İstifasının kabulünü istirham ederim. Nafıa Vekâletine Elâziz Meb'usu Fuat Beyin tayinini arz ve inha ederim. Keyfiyet Yüksek tasvibe iktiran ettiği takdirde Maliye Vekâleti Vekilliğinin de Fuat Bey tarafından ifasını istirham ederim efendim. Tuıkıye Cumhuriyeti Riyaseti Kâtibi Umumiliği Sayı 984 Başvekil İSMET Başvekâlete Ankara Tarihli tezkereye cevaptır: Ahvali Sıhhiyesine mebni istifa eden Nafıa Vekili Hilmi Beyin istifasının kabuliyle yerine inhayi devletleri veçhile Elâziz Meb'usu Fuat Beyin tayini ve Maliye Vekâleti Vekilliğinin de Fuat Bey tarafından ifası muvafıktır efendim. REİSİCUMHUR GAZİ M. KEMAL BAŞVEKÂLET Yazı işleri Türkiye Sayı: Müdürlüğü Reisicumhur Hazretlerinin Yüksek Huzurlarına Münhal bulunan Maarif Vekâletine Manisa Meb'usu Hikmet Beyin tayinini inha eder ve yüksek tasviplerini istirham eylerim. 27/10/1933 Başvekil İSMET Cumhuriyeti Riyaseti Kâtibi Umumiliği Ankara Say,- ± Başvekâlete 27/10/1933 tarihli tezkereye cevaptır: Münhal bulunan Maarif Vekâletine inhayı devletleri veçhile Manisa Meb'usu Hikmet Beyin tayini muvafıktır Efendim. REİSİCUMHUR GAZİ M. KEMAL

4 3186 (Resmî Gazete) 28 TEŞRİNİEVVEL 1933 İLÂNLAR Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden: Diyanbekir ve Sivas Numune Hastahaneleri için cem'an 413 kalem ilâç, ecza ve saire kapalı zarf usulile münakaşaya konulmuştur, İhalesi 13/11/1933 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Vekâlet binasında Komisyon tarafından yapılacaktır. Taliplerin şartname ve listelerini görmek üzere Ankarada Vekâlet içtimaî Muavenet Umum Müdürlüğüne ve İstanbulda Sıhhat ve içtimaî Muavenet Müdürlüğüne müracaat eylemeleri ve şartnamesi veçhile her hastahane için ayrı ayrı hazırlanmış teklif fatura ve mektuplarını muayyen vaktinde Vekâlet ihale Komisyonuna tevdi etmeleri ilân olunur. 722/4-1 Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti Hudut ye^sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünden: Mülhakattaki Etibba, Memur ve Müstahdemler için numuuesi veçhile 106 Muşamba yağmurluk ve 67 Gemici Muşambası alınacaktır. 5/teşrinisani/1933 pazar günü saat 14 te İstanbulda Galatada İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezinde müteşekkil komisyon tarafından ihalesi yapılacaktır. Taliplerin şartnameleri görmek üzere mezkûr Merkez Levazım Memurluğuna ve Ankarada Umum Müdürlük Ayniyat Muhasip Mesullüğüne müracaatları. 705/4-4 mukim Hasan Tahsin Efendinin vasi tayin edilmiş olduğu kanunu Medeninin 371 inci maddesi mucibince ilân olunur. 732 Bilecik Asliye Mahkemesi Hukuk Dairesinden: Pazarcığın Emir Cedit Mahallesinden İsmail oğlu Ibrahimin sekiz seneden beri zevcesi mahallei mezkûreden Bileciğin Selos Köyünde mukim Şafiayı terk ederek gaip olması üzerine mezbure Safiye boşanma davası ikame ederek icra kılınan tahkikat hitam bulmuş olduğundan yevmü muhakeme olarak tayin kılınan 16 teşrinisani 1933 tarihine müsadif perşembe günü saat onda mumaileyhin Bilecik Asliye Mahkemesi Hukuk dairesinde hazır bulunması aksi takdiıde muhkemenin gıyaben icra kılınacağı tepliğ makarnana kaim olmak üzere ilân olunur. 728 Darende Asliye Mahkemesinden: Umumî Seferberlikte askere gidip avdet etmeyen Darendenin Gökyar Mahallesinden Abak oğullarından Ali oğlu Halilin sağ ve öldüğünü görenler bir sene zarfında Derende Mahkemesini haberdar etmesi. 719 DEVLET DEMİRYOLLARI İLÂNLARI Eskişehir deposu kömür tahmil ve tahliyesi işinin kapalı zarfla münakaşası 13/11/1933 pazartesi günü saat 15 de Ankarada İdare Merkezinde yapılacaktır. Tafsilât Ankara ve Eskişehir Veznelerinde birer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. 723/ adet Telgraf direği kapalı zarfla münakaşası 15/11/1933 çarşamba günü saat 15 de idare binasında yapılacaktır. Fazla tafsilât Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde beş liraya satılan şartnamelerde vardır. 716/ ton yerli çimentonun kapalı zarfla münakaşası 18/11/ 1933 cumartesi günü saat 15 de Ankara da idare merkezinde yapılacaktır, Tafsilât Haydrpaşa ve Ankara veznelerinde ikişer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. 733/3-1 İstanbul Sultan Ahmet Beşinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden Cedikpaşada Yahya Paşa Sokağında 4 numarada ve elyevm Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye Hastahanesinde tedavi altında, ve akıl hastalığına müptelâ Ematullah Hanıma Sultan Ahmet Cankurtaran Mahalle ve Caddesinde 25 numaralı evde Zile Asliye Hukuk Hakimliğinden: Zilenin Nakkaş Mahallesinden Kara Pehlivan oğlu kızı Fatma Hanım ile Orta Mahalleden Hacı Abdurrauf kızı Eatma ve kızları Raviye ve Zekiye Hanımlar arasındaki tescil davasında murisleri Fazlı oğlu Mustafa Efendiden irsen kendilerine kalan ve ötedenberi tasarruflarında bulunan Cedit Mahallesinde kâin sağı enbiya oğlu Sadık solu yol arkası Osman oğlu Ethem önü yol ile mahdut hane arasının verese namına tescilli istenmekte olduğundan alâkadaranın bir ay zarfında Zile Asliye Hukuk Mahkemesine müracatları ilân olunur. 717 Hadım Asliye Mahkemesinden: Hadim Kazasının Pirlerkondu Nahiye Merkezinden olup Gemlik Kazasının Engürücük Köyünde mukim Ahmet Pertev Efendi tarafından Pirlerkondu Nahiye Merkezinden parlak zade Kadir Efendi karısı Hayriye Hanımla evlatları Hüsnü, Ali ve Mehmet Efendiler aleyhine açılan tapu iptali ve meni müdahale davasında müddeaaleyhlerden Hüsnü, Ali ve Mehmet efendilerin ikametgâhlarında olamyıp nerede oldukları meçhul bulunduğu cihetle tebligat yapılamadığından davacı vekillerinden Sırrı Efendinin talebi veçhile ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri mucibince ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan müddeaaleyhlerin 8 ikinciteşrin 1933 çarşamba günü Hadim Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmaları. 726 Başvekâlet Matbaası

5 28 Teşrinievvel 1933 RESMİ GAZETE Sayı:2540 İÇİNDEKİLER Kanunlar Sayfa Eylül 1330 Tarihli Tayinat ve Yem Kanununun Birinci Maddesine Müzeyyel Hakkında Kanun Sayılı Köy Kanununun 20 inci ve 30 uncu Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Af Hakkında Kanun 1 Bakan Ataması İşlemi Nafıa Vekâletine Elâziz Meb'usu Fuat Beyin Tayini ile İlgili İşlem 3 Maarif Vekâletine Manisa Meb'usu Hikmet Beyin Tayini ile İlgili İşlem 3 İlanlar 4

KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN

KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN Kanun Numarası : 1918 Kabul Tarihi: 7.1.1932 Resmi Gazete: 12.1.1932 Düstur:3 tertip:13 Cilt:75;57 (Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması

Detaylı

T.C. Re smı Gazete KANUNLAR. 1935 Malî yılı Umumi Muvazene Kanununa bağlı bütçelerde değişiklik yapılmasına dair kanun

T.C. Re smı Gazete KANUNLAR. 1935 Malî yılı Umumi Muvazene Kanununa bağlı bütçelerde değişiklik yapılmasına dair kanun T.C. Re smı Gazete Tesis tarihi : Teşrinievvel 33 İdare ve yazı işleri için 4 KÂNUNUSANİ 3 Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüne müracaat olunur. CUMARTESİ SAYI: 3 J KANUNLAR Malî yılı Umumi Muvazene Kanununa

Detaylı

TEBLİGAT KANUNU. Kanun Numarası: 7201. Kabul Tarihi: 11/02/1959. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/02/1959. Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10139

TEBLİGAT KANUNU. Kanun Numarası: 7201. Kabul Tarihi: 11/02/1959. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/02/1959. Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10139 TEBLİGAT KANUNU Kanun Numarası: 7201 Kabul Tarihi: 11/02/1959 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/02/1959 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10139 BİRİNCİ BAP: UMUMİ HÜKÜMLER BİRİNCİ FASIL: KANUNUN ŞÜMULÜ

Detaylı

TEBLİGAT KANUNU (1) BİRİNCİ BAP Umumi Hükümler BİRİNCİ FASIL Kanunun Şümulü

TEBLİGAT KANUNU (1) BİRİNCİ BAP Umumi Hükümler BİRİNCİ FASIL Kanunun Şümulü TEBLİGAT KANUNU (1) Kanun Numarası : 7201 Kabul Tarihi : 11/2/1959 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1959 Sayı : 10139 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 40 Sayfa : 147 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU

1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 1930-05-06 Resmi Gazete Sayisi: 1489 1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU Kabul Tarihi : 24/4/1930 (1) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 11 Sayfa : 143 BİRİNCİ BAP Sıhhi teşkilat

Detaylı

ÇĠFTÇĠ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN

ÇĠFTÇĠ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN 1795 ÇĠFTÇĠ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4081 Kabul Tarihi : 2/7/1941 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/7/1941 Sayı : 4856 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 22 Sayfa : 505

Detaylı

UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU (1)

UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU (1) UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU (1) Kanun Numarası : 1593 Kabul Tarihi : 24/4/1930 Yayımlandığı R.Gazete : 6/5/1930 Sayı : 1489 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 11 Sayfa : 143 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU. (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU. (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler Kanunun şümulü: Madde 1 - a) Umumi Muvazeneye dahil dairelerle mülhak ve hususi bütçeli

Detaylı

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1)

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) 1721 MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3780 Kabul Tarihi : 18/ 1/1940 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/ 1/1940 Sayı : 4417 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 21 Sayfa : 274 BİRİNCİ FASIL

Detaylı

Madde 2 - Müddeabih para ise mahkemenin vazifesini tayinde miktarı esas ittihaz olunur.

Madde 2 - Müddeabih para ise mahkemenin vazifesini tayinde miktarı esas ittihaz olunur. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERĐ KANUNU Kanun Numarası: 1086 Kanun Kabul Tarihi: 18/06/1927 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02, 03, 04/07/1927 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 622, 623, 624 BĐRĐNCĐ BAP : UMUMĐ

Detaylı

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 01-05.Bap

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 01-05.Bap Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 01-05.Bap BİRİNCİ BAP Sıhhi teşkilat BİRİNCİ FASIL Devlet hidematı sıhhiyesi ve sıhhi Merciler Madde 1 - Memleketin sıhhi şartlarını ıslah ve milletin sıhhatine zarar veren bütün

Detaylı

KANUN TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 8 Şubat 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26781 KANUN TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5728 Kabul Tarihi: 23/1/2008

Detaylı

KANUN TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 8 Şubat 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26781 KANUN TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5728 Kabul Tarihi: 23/1/2008

Detaylı

TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5728 Kabul Tarihi: 23/1/2008 MADDE 1-1 Şubat 1329; 18 Rebiülevvel 1332 tarihli

Detaylı

esmı Gazete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336-1920 r

esmı Gazete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336-1920 r .c fiet esmı Gazete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336-1920 r İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Dairesi Müdürlüğüne müracaat olunur 5 MART 1943 CUMA SAYI: 5347 TAMİM Gümrük ve

Detaylı

Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her erkek, işbu kanun mucibince askerlik yapmağa mecburdur.

Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her erkek, işbu kanun mucibince askerlik yapmağa mecburdur. ASKERLİK KANUNU Kanun Numarası: 1111 Kabul Tarihi: 21/06/1927 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 12-17/07/1927 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 631-635 Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her erkek,

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 2433 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6023 Kabul Tarihi : 23/1/1953 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 31/1/1953 Sayı : 8323 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 34 Sayfa : 374 * * * Bu Kanunun

Detaylı

Bu kimsenin icabını zamanında vasıl olmuş addetmeğe hakkı vardır. Vaktinde gönderilen kabul haberi icabı yapana geç varır ve o kimse onunla mülzem

Bu kimsenin icabını zamanında vasıl olmuş addetmeğe hakkı vardır. Vaktinde gönderilen kabul haberi icabı yapana geç varır ve o kimse onunla mülzem 569 BORÇLAR KANUNU Kanun Numarası : 818 Kabul Tarihi : 22/4/1926 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/5/1926 Sayı : 366 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 7 Sayfa : 762 * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

KÖY KANUNU (1) BİRİNCİ FASIL

KÖY KANUNU (1) BİRİNCİ FASIL KÖY KANUNU (1) Kanun Numarası : 442 Kabul Tarihi : 18/3/1924 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/1924 Sayı : 68 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 5 Sayfa : 336 BİRİNCİ FASIL Madde 1 Nüfusu iki binden

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2)

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) 1241 İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2004 Kabul Tarihi : 9/6/1932 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/6/1932 Sayı : 2128 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 13 Sayfa : 426 Bu kanunun yürürlükte

Detaylı

Ayrıca icra memuru olmıyan yerlerde bu vazife mahkeme başkatipleri tarafından görülür.

Ayrıca icra memuru olmıyan yerlerde bu vazife mahkeme başkatipleri tarafından görülür. İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2128 BİRİNCİ BAP: TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER İCRA DAİRELERİ

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı:

İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2128 BİRİNCİ BAP: TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER İCRA DAİRELERİ

Detaylı

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları (1) (2) (3) İL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 18/6/1949 Sayı: 7236 Yayımlandığı Düstur :Tertip: 3 Cilt: 30 Sayfa: 1477 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

Hakkında ticari bir hüküm bulunmıyan ticari işlerde mahkeme, ticari örf ve adete, bu dahi yoksa umumi hükümlere göre karar verir.

Hakkında ticari bir hüküm bulunmıyan ticari işlerde mahkeme, ticari örf ve adete, bu dahi yoksa umumi hükümlere göre karar verir. TÜRK TİCARET KANUNU Kanun Numarası: 6762 Kabul Tarihi: 29/06/1956 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/07/1956 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 9353 BAŞLANGIÇ A - KANUNUN TATBİK SAHASI: I - TİCARİ HÜKÜMLER:

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2)

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) 1241 İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2004 Kabul Tarihi : 9/6/1932 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/6/1932 Sayı : 2128 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 13 Sayfa : 426 Bu kanunun yürürlükte

Detaylı

İCRA İFLAS KANUNU * BİRİNCİ BAP. Teşkilat ve Muhtelif Hükümler

İCRA İFLAS KANUNU * BİRİNCİ BAP. Teşkilat ve Muhtelif Hükümler İCRA İFLAS KANUNU * Kanun No: 2004 Kabul Tarihi: 9/6/1932 BİRİNCİ BAP Teşkilat ve Muhtelif Hükümler İcra daireleri ve memurları Madde 1. (Değişik: 18/2/1965 538/1 md.) Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde

Detaylı

POLİS VAZİFE VE SALAHİYET NİZAMNAMESİ

POLİS VAZİFE VE SALAHİYET NİZAMNAMESİ 313 POLİS VAZİFE VE SALAHİYET NİZAMNAMESİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 7/4/1938, No : 2/8501 Dayandığı Kanunun Tarihi : 4/7/1934, No : 2559 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 25/4/1938, No : 3890

Detaylı

TAPU KANUNU. * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı, Cilt : 1 Sayfa : 235

TAPU KANUNU. * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı, Cilt : 1 Sayfa : 235 1435 (1) (2) TAPU KANUNU Kanun Numarası : 2644 Kabul Tarihi : 22/12/1934 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/12/1934 Sayı : 2892 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 16 Sayfa : 312 * * * Bu Kanunun

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 287 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana SayfaKanunlarKHKTüzüklerYönetmeliklerTebliğlerMülga KanunlarAndlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Yazdır 2751

Detaylı

TAPU KANUNU. * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı, Cilt : 1 Sayfa : 235

TAPU KANUNU. * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı, Cilt : 1 Sayfa : 235 1435 (1) (2) TAPU KANUNU Kanun Numarası : 2644 Kabul Tarihi : 22/12/1934 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/12/1934 Sayı : 2892 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 16 Sayfa : 312 * * * Bu Kanunun

Detaylı