Sunufl. Sonuçta ise bu çal flmay sevgili eflim Seval Han m a en içten duygularla ithaf ediyorum. Temmuz 2005 Fatih / STANBUL Prof.Dr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sunufl. Sonuçta ise bu çal flmay sevgili eflim Seval Han m a en içten duygularla ithaf ediyorum. Temmuz 2005 Fatih / STANBUL Prof.Dr."

Transkript

1 Sunufl Di er ve kendisinden önceki ifl yasalar gibi 4857 sy. fl Kanunu da getirdi i kimi hükümlerin uygulanmas na verdi i önemi göstermek için baz hükümlere ayk r l devlet ad na idari para cezas yapt r m na ba lam flt r. Yasan n yenili i dikkate al narak söz konusu ceza hükümlerinin bilimsel aç dan incelenmesinin uygulama ve ö retiye birazc kta olsa katk sa layabilece i düflüncesiyle, böyle bir çal flmay yapm fl bulunuyoruz. Bu çal flmam z yay nlamak gibi önemli bir ifllevi / külfeti üstlenen Çimento Müstahsilleri flverenleri Sendikas n n de erli Baflkan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Sekreteri muhterem ve çal flkan dostum Say n Av. Sancar BAYAZIT a ve Genel Sekreter Yard mc s say n Burçak ÇUBUKÇU ile genç meslektafl m Av. Ertan REN e içtenlikle teflekkür ediyorum. Sonuçta ise bu çal flmay sevgili eflim Seval Han m a en içten duygularla ithaf ediyorum. Temmuz 2005 Fatih / STANBUL Prof.Dr. Ercan Akyi it 1

2 Eylül Say l fl Kanunu nda dari Para Cezalar

3 çindekiler SUNUfi 4857 SAYILI fi KANUNUNDA DAR PARA CEZALARI I. G R fi II SAYILI fi KANUNUNDAK CEZA HÜKÜMLER 1) flyerini Bildirme Yükümüne Ayk r l k 2) Genel Hükümlere Ayk r l k a) Eflit Davranma lkesi ve Ödünç fl liflkisiyle lgili Hükümlere Ayk r l k aa) Eflit Davranma lkesine/haks z Ay r m Yasa na Ayk r l k bb) Ödünç fl liflkisiyle lgili Hükümlere Ayk r l k b) Belge Verme Yükümü ile Ça r Üzerine Çal flma Kurallar na Ayk r l k aa) flk. 8/son f kra daki Belgeyi Vermemek. bb) Ça r Üzerine Çal flma Kurallar na Ayk r l k c) Çal flma Belgesi Verme Yükümüne Ayk r l k 3) Toplu flçi Ç karma Kurallar na Ayk r l k 3

4 4) Özürlü ve Eski Hükümlü Çal flt rma Yükümüne Ayk r l k 5) Ücret le lgili Hükümlere Ayk r l k a) flk. 32 ve 39 daki Ücreti Ödememek b) Ücretle lgili Belge ve Bilgi Vermemek aa) Ücret Hesap Pusulas bb) Ücret kesme cezas yla ilgili k sma gelince cc) Yüzde Belgelerinin Verilmemesi c) Normali Aflan (Fazla Saatlerde) Çal flmayla lgili Hükümlere Ayk r l k 6) Y ll k Ücretli zin Hükümlerine Ayk r l k a) flk. 56 ya Ayk r Biçimde znin Bölünmesi b) Y ll k zin Ücretinin Hiç / Gere ince Ödenmemesi c) Kulland r lmayan zinlerin Ücretinin Ödenmemesi d) Yönetmelik Hükümlerine Ayk r l k 7) flin Düzenlenmesiyle lgili Kurallara Ayk r l k a) Telafi Çal flmas ve K sa Çal flma Hükümlerine Ayk r l k b) Di er Hükümlere Ayk r l k aa) flk. 63 Deki Çal flma Süresi Hükümlerine Ayk r l k bb) Ara Dinlenmesi Hükümlerine Ayk r l k cc) Gece Çal flmas Yasaklar na Ayk r l k dd) Çal flt rma Yafl ve Çocuklar Çal flt rma Yasa na Ayk r l k ee) flk. 72 de Yasaklanm fl Yerlerde Çocuk ve Kad n Çal flt rmak ff) Gece Çal flt rma Yasa ve Yönetmeli ine Ayk r l k gg) Anal k ve Süt zni Kurallar na Ayk r l k hh) flçi Özlük Dosyas n Düzenlememek ii) flk. 76 daki Yönetmeliklere Ayk r l k 8) fl Sa l ve Güvenli i Hükümlerine Ayk r l k a) flk. 78/1 deki Tüzük ve Yönetmeliklere Ayk r l k b) flk. 77 vd. Hükümlerine Ayk r l k Eylül Say l fl Kanunu nda dari Para Cezalar

5 aa) flk. 77 Hükümlerine Ayk r l k bb) flyeri Kurma zni ve flletme Belgesi Almamak cc) flk. 79 a Göre Kapat lan / Faaliyeti Durdurulan flyerini zinsiz Açmak dd) S G Kurallar yla lgili Hükümlere Ayk r l k ee) S G Kurulu Kararlar na Uymamak ff) flyeri Hekimini Çal flt rma ve flyeri Sa l k Birimini Oluflturma Yükümüne Ayk r l k gg) fl Güvenli i Uzman Görevlendirme Yükümüne Ayk r l k c) A r ve Tehlikeli fllerdeki Yafl Kurallar na Uymamak d) Rapor Alma Yükümüne Ayk r l k e) flk. 88 deki Yönetmeliklere Ayk r l k 9) zinsiz Özel fl Arac l Yapmak 10) fl Hayat n n Denetim ve Teftifliyle lgili Hükümlere Ayk r l k a) flk. 92 deki Yükümlülüklere Ayk r l k b) flk. 96 daki Yasaklara Ayk r l k III. CEZAYI VERECEK MAKAM IV. DAR PARA CEZASINA T RAZ 1. tiraz Süresi 2. tiraz n Yöneltilece i Makam/Merci 3. Yarg lama Yöntemi V. DAR PARA CEZALARININ N TEL VI. DAR PARA CEZALARININ HARCANACA I YER VII. EKLER I sy. flk. daki dari Para Cezas Hükümleri II. dari Para Cezalar n n Miktar n Gösterir Çizelge III. ÇSGB Çal flma Genel Müdürlü ünün T SK e hitabeden tarih ve sy. yaz s. IV. Adalet Bakanl Ceza flleri Genel Müdürlü ü nün ÇSGB (Çal flma Genel Müdürlü ü) ve hitabeden tarih ve sy. yaz s. 5

6 Eylül Say l fl Kanunu nda dari Para Cezalar

7 I.G R fi 4857 sy. flk. n n Sekizinci Bölümünü oluflturan ve idari ceza hükümleri biçiminde genel kenar bafll n tafl yan maddeleri aras nda (onlar dâhil) yer alan hükümlerde yasan n daha önce sevk etti i hükümlere ayk r davran flta bulunan iflveren / iflveren vekilini (istinaen de iflçiyi) belli ölçüde idari para cezas yapt r m yla karfl layan hükümlere yer verilmifltir. Böylece devlet, öngördü ü çal flma düzeninin öncelikle bozulmamas n ve fakat bozulduysa, onu bozanlar bir ölçüde cezaland rma yoluna gitmifltir. Bilindi i üzere teknik-hukuki anlamda cezan n (izlenen bak fl aç s na da ba l olarak) amaçlar çeflitlidir. Y k lan toplum düzenini korumak, bozma niyeti olanlar cayd rmak fakat engel olamad nda toplum ad na ona yapt r m uygulamak ve nihayette toplum düzenini bozarak anormal tutum sergileyen kimsenin slah edilerek topluma yeniden kazand r lmas böyledir. Cezan n cayd r c l iki yönde görülür. Birincisi, suç iflleyenin bu eylemini karfl l ks z b rakmad ndan ve bundan sonra da b rakmayaca ndan o kifli cezayla karfl laflaca düflüncesiyle suç ifllemekten çekinecektir. Di eriyse, düzeni ihlal edenin cezaland r ld n gören baflkalar da ondan ibret alarak suç ifllemekten kaç nacaklard r. Genel olarak ceza siyaseti bak m ndan söylenecekler k saca bunlard r. Gerçi yasan n bu maddelerinde düzenlenen cezalar teknik- hukuki manada bir ceza de il, idari para cezas d r ama bunlarda dahi cezan n düzene ayk r eylemlerin faillerini/sorumlular n cezaland rarak hem ibret ve hem de slah ifllevinin bulundu u söylenebilir. Kanun koyucu ceza hükümlerinde ceza ile karfl lad alanlarda hukuki ifllemlerin geçersizli i ve olay haks z fiil teflkil etti inde yol açabilece i tazmin sorumlulu unu bertaraf etmifl de ildir. [1] Burada onlardan farkl olarak toplum devlet ad na bir tepki gösterimi niteli inde ayr bir yapt r m n uygulanmas söz konusudur. Ancak ifl hukukunun sosyal niteli i, ondaki cezalar n genel ceza hukukundan kimi yönleriyle farkl l k göstermesini gerekli k lar. Nitekim günümüzde durum böyledir ve ifl hukukunun sosyal yan n n genel ceza hukukunu etkileyip onda baz geliflme ve de iflmelere yol açt kabul edilir. Örne in tüzel kiflilerin sorumlulu u ile suç say lan eylemdeki maddi hareketi gerçeklefltirmedi i halde bir kimsenin sorumlu tutulmas böyledir. fl hukukundaki ceza hükümlerinin sosyal ceza hukuku ad yla an larak genel ceza hukukundan ayr lmas isabetlidir. [2] Nitekim geçmifl dönemde yaflanan kimi olumsuzluklar da dikkate al narak yeni yasada [1] fl hukukuna ait çeflitli yapt r mlar konusunda bkz. S. Süzek, fl Hukuku Yapt r mlar, HD. 1993/2, Geçersizlik yapt r m yla ilgili olarak Akyi it, (1475 say l ) fl Kanunu fierhi, Ankara 2001, Md. 1 vd. ile Akyi it, fl Hukuku, 4. Bas, Ankara 2005, 137 vd. Akyi it, Hizmet Akdinin Kesin Hükümsüzlü ü ve ptal Edilebilirli i, stanbul 1990, 7 vd. Akyi it, Ç D. Eylül 1991, 10 vd. deki karar incelemesi. 7

8 tüm para cezalar n n bir idari para cezas niteli i tafl d aç kça belirtilmifltir. Yine buna uygun olarak an lan para cezalar n n bir idari makamca verilece i ve buna itiraz n da idari yarg ya dava olarak yap labilece i dile getirilmifltir. Bu sistemin, an lan yapt r mlar gerçek bir ceza niteli inden ve böylece gerçek bir suç ve ceza niteli iyle tekerrür vs. gibi ceza hukuku kurumlar ndan uzaklaflt rmas olumlu yanlar d r. Fakat ifl hukuku alan nda bilgiyi de gerektiren bir yarg lamay gündeme getirebilece inden biraz farkl sistemle çal flan idari yarg yerlerinin yeter derecede ifl hukuku bilgisini de gerektirece i söylenebilir. Keza mevcut sistemin zaten yürürlükte olan genel idari yarg lama sistemine ne derece uygunluk tafl d da tart flmaya aç k olup ileride bu konuya tekrar dönece iz. [3] II SAYILI fi KANUNUNDAK CEZA HÜKÜMLER ncelendi inde görülür ki, 4857 sy. fl Kanunu maddeleri aras nda, önceden dile getirdi i çeflitli hükümlere ayk r l klar idari para cezas yapt r m yla karfl lam flt r [4]. An lan ceza hükümlerine bak ld nda, örnek vermek gerekirse iflyerini bildirme ( flk. 3) den toplu iflçi ç karma ( flk. 29) ve y ll k ücretli izin kurallar na ( flk. 53 vd.) vs. ayk r l n cezaland r ld görülür. [5] fiüphesiz burada giriflte onlar tek tek saymayaca z ve afla da tek tek incelemenin yararl olaca n san yoruz. Buna göre; 1. flyerini Bildirme Yükümüne Ayk r l k ( flk.98) Yasan n idari para cezas yla karfl lad ilk husus, flk. 3 deki iflyerini bildirme yükümüne ayk r davran fl t r. Öyle ki, flk. md. 3 deki iflyerini bildirme yükümüne ayk r davranan iflveren veya iflveren vekiline çal flt r lan her iflçi için 50 milyon TL (50 YTL) para cezas getirilmifltir ve bu cezan n kesinleflmesine ra men ayk r l n sürmesi durumunda izleyen her ay için ayn miktar cezan n uygulanmas gerekir ( flk. 98). An lan hükmün aç l m ba lam nda, flunlar söylenebilir. Her fleyden önce flk.3 deki iflyerini bildirme yükümü sadece flk. ya tabi ve sürekli ifllerde u raflan iflyerleri ve iflverenleri için geçerlidir. ( flk.10/2). Bunun içinse flk. anlam nda iflyerinin bilinmesi gerekir. K saca belirtmek gerekirse; iflyeri, flk. n n yer bak m ndan uygulanma alan n oluflturur. Tan m vermek gerekirse iflyeri; iflveren taraf ndan, mal ve hizmet üretmek amac yla maddi nitelikte olan (eflyalar, haklar, patent gibi) ve maddi nitelik tafl mayan de erler (bulufllar, deneyim, üretim ve yönetim yöntemi vs.) ile befleri unsur denilen iflçinin birlikte örgütlenen ve az çok süreklilik tafl yan teknik bir ünitedir ( flk.2/1). Bunun organizasyon, iflçi çal flt rma ve teknik amaç biçiminde alg lanan ö elerle de anlat ld görülür. Gerçekten de bir yerin ifl hukuku bak m ndan iflyeri olarak kabulü için orada iflçi çal flt r lmas zorunludur fakat iflçilerin say s önemli de ildir. Çal flt r lan iflçi say s sadece bazen iflyerinin fl K n n ve ifl güvencesinin kapsam na girip girmemesi aç s ndan önem tafl r. flte bu üniteyi yani ifl yerini yasa koyucu öncelikle as l üretimin yap ld yer olarak alg lamakta ( fl K. 2, Sen. K.2), ayr ca iflin niteli i ve yönetimi bak m ndan iflyerine ba l bulunan yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, y kanma, muayene ve bak m, beden veya mesleki e itim yerleri ve avlu gibi sair eklentilerin ve araçlar n da iflyerinden say laca belirtilmektedir ( flk. 2/2). flçinin hukuken yapmas gereken iflini yapt yere as l iflyeri di erlerineyse iflyerinden say lan yerler denilmesi de önerilmektedir (Akyi it, fl Hukuku, 52). As l Üretimin ( flin) Yap ld Yer Bundan kas t, iflverenin as l mal ve hizmet üretimi iflinin yap ld yerdir. Bu, ayn zamanda orada çal flan bir iflçinin hizmet sözleflmesinden do an ifl görme edimini yerine getirdi i yer (co rafi, fiziki alan) d r. Böyle bir yerin gerek bireysel ve gerekse toplu ifl hukuku bak m ndan iflyeri olaca nda kural olarak kuflku bulunmamaktad r. Nitelik ve Yönetim Bak m ndan Ba l Yerler Yasa buna iflverenin iflyerinde üretti i mal veya hizmet ile nitelik yönünden ba l l bulunan ve ayn yönetim alt nda örgütlenen yerler denmektedir ( flk. 2/2). Fakat iflin niteli i ve yürütümü (yönetimi) bak m ndan (as l) iflyerine ba l bulu- [2] Tüm bu konularda bkz. Akyi it, fl. K , 1577 vd. ile orada an lanlar. Ö retide bu tür cezalar n klasik ceza hukuku ilkelerine pek uymad ve bu yüzden de bunlar n ceza olarak nitelenmemesinin uygun olaca dile getirilmektedir. Bkz. F. S. Mahmuto lu, Kabahatleri Suç Olmaktan Ç karma E itimi ve Düzene Ayk r l klar Hukukunda ( dari Ceza Hukukunda) Yapt r m Rejimi, stanbul 1995, [3] Bkz. A. Gülan, dari Para Cezalar na Karfl fl Kanununun Düzenledi i Yarg sal Yol ( Mercek Ocak-2004) [4] Asl nda kimi de iflik yanlar olsa da böyle bir cezaland rma e ilimi ilk ifl yasam z olan 3008 sy. flk. da (3008 sy. flk ) ve onu izleyen 931 sy. flk. (931 sy. flk ) ile 1475 sy. flk. da da (1475 sy. flk ) mevcut idi. (Fazla bilgi için bkz. Akyi it, flk , 1577 vd. ile orada an lanlar. Ayr ca bkz. M. Aydemir, fl ve Sosyal Güvenlik Hukukunda dari Para Cezalar, Ankara 2002, 31 vd.) [5] Yeni yasa bak m ndan an lan ceza hükümleriyle ilgili olarak bkz. N. Caniko lu/t. Canbolat, 4857 say l fl Kanununda Para Cezas na Ba lanan Yükümlülükler ve bu Para Cezalar n n Özellikleri, Kamu- fl D. 2004/3, (R. Aslanköylü'ye Arm. ) S.Ero lu, Çal flma Mevzuat m zda Para Cezalar, Mercek-Ekim 2004, (82 vd.) Ayr ca (flu an bas da olan) Akyi it, 4857 say l fl Kanunu fierhi, Ankara 2005, md alt ndaki bilgilere bak labilir. Eylül Say l fl Kanunu nda dari Para Cezalar

9 nan yerler in neler oldu u yasada aç klanm fl de ildir, bu yüzden tespiti ö reti ve uygulamaya kalm flt r. Bu ba lamda nitelik bak m ndan ba l l k tan bu ünitedeki ifl ile as l iflyerindeki ifllerin nitelik itibariyle birbirini tamamlay c l anlafl l r. Örne in as l iflyerinin tekstil üretimiyle u raflt, ba l yerdeyse kumafl boyama/apreleme iflinin yap ld hallerde durum budur. Keza konserve üretilen üniteyle bunlar ambalajda kullan lacak teneke kutu imal eden yer aras nda da iflin niteli i yönünden ba l l k bulundu unu söyleyebiliriz. Fakat sadece bu hususun gerçekleflmesi, her iki ünitenin tek bir iflyeri say lmas na götürememekte, bunun yan nda birbirini tamamlayan ifllerin yap ld her iki ünitenin ayn iflverene (ayn kifliye) ait olmas da gerekmektedir. Baflka iflverenlere ait iflyerlerindeki faaliyetler nitelikçe birbirini tamamlasalar bile tek bir iflyeri say lamazlar. O halde söz konusu ünitelerin ayn kifliye (kiflilere) aidiyeti zorunludur. Ancak bu koflulun gerçekleflti i hallerde bile söz konusu üniteleri ayn /tek bir iflyeri olarak görmek mümkün olmayabilir. Zira bir kimse, kendisine ait ve birbirini tamamlay c nitelikte ifller yap lan yerleri ayr ayr (birbirinden ba ms z) biçimde örgütlemifl olabilir, buna engel yoktur. Bu yüzden ayn iflverene ait ve nitelikçe birbirini tamamlayan ifllerin görüldü ü ünitelerin tek bir iflyeri say labilmesi için bunlar n tek bir yönetime tabi flekilde örgütlenmesi de zorunludur. flte bunu anlatmak için yasa koyucunun o ünitenin ayn yönetim alt nda örgütlenmesinden söz etti i söylenebilir. Her iki ünitenin ba ms z birer organizasyon mu yoksa tek bir yönetim alt ndaki bir tek iflyeri mi oldu unun tespiti kimi zaman güçlükler içerir. Bu noktada, yukar da de inilen ölçütler yan nda bunlar n Bölge (Çal flma) Müdürlü üne ve SSK ya ayr iflyerleri olarak farkl numaralarla kaydettirilip kaydettirilmedi i, iflçilerin bordrolar n n ayr biçimde düzenlenip düzenlenmedi i, ifle girifl ve ç k fllar n ayr flekilde belgeye ba lan p ba lanmad, iflin ba ms zca yap l p yap lamad gibi ek verilerden yararlan labilir [6]. fiüphesizdir ki, her iki ünite aras nda yönetim birli i sa lanamayacak derecede mesafe bulunan hallerde bunlar n ayr /ba ms z iflyerleri olarak görülmesi uygun olur. [7] kisi aras ndaki uzakl k ne kadar oldu unda yönetim birli inin sa lanabilece i konusunda her olay n özelliklerinin dürüstlük kural (MK.2) fl nda yarg ç taraf ndan de erlendirimiyle bulunaca n söyleyebiliriz. Bu arada iflyerine ba l bulunan yerlerle, iflletme ve iflletmeye ba l olan iflyerlerinin ayn olmad n, örne in banka iflletmesine ba l bulunan her bir flubenin ayr bir iflyeri say laca n belirtmeliyiz. [8] O halde her bir flube (iflyeri) için ayr bildirim gerekecektir. Zira yasa birden çok iflyerinden oluflan iflletmelerde iflletmenin bildirimi ni de il iflyerinin bildirimi ni aram flt r. Bu yüzden iflletmenin bildirimi diye bir olgu flk. 3 ba lam nda gündeme gelmez. Eklentiler flyerinden say lan di er bir olgu eklenti dir ( flk. 2/2). Yasakoyucu eklentinin ne oldu u konusunda s n rlay c biçimde olmaks z n örnekler vermektedir. Öyle ki bunlar n dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, y kanma, muayene ve bak m, beden veya mesleki e itim yerleri ve avlu gibi yerler oldu u belirtilmektedir. Denebilir ki, eklentiler as l iflin/üretimin yap lmas yla do rudan ba lant l olmay p dolayl ba lant içinde bulunan yerlerdir. Eklentide ya hiç ifl yap lmamakta ya da (orada çal flanlar için söylüyoruz) baflka bir ifl yap lmaktad r. Örne in iflyerinin kreflinde çal flan hemflirenin durumu böyledir. Bununla birlikte as l iflyerinde çal flan iflçinin eklentide geçirdi i süreler de iflyerinde geçmifl kabul edilir. Bir tesise iflyerinin eklentisi denilebilmesi için, onun iflyerine belli bir mesafede bulunmas gerekmez. Sadece aranan flartlar içeren iflverenlerin kurmakla yükümlü olduklar emzirme odalar ile yurtlar n iflyerine 250 metreden daha uzakta olmamas aran r. Bu koflul emzirme odalar için istisnas z geçerliyken, yurtlar n 250 m. den daha uzakta kurulmas mümkündür. Fakat, bu durumda da oraya gidifl-gelifl için iflverenin tafl t sa lamas zorunludur (GEKY.15/1-2). Belirtilsin ki iflin sabit veya yap ld kça ilerleyen niteli i, yukar daki özellikleri tafl yan bir yerin eklenti say lmas na engel olmaz. Araçlar Yasakoyucu araçlar n da iflyerinden say laca n belirtirken ( flk. 2/2) arac n ne oldu una ve özelliklerine de inmemektedir. Denebilir ki, araç; iflin görülmesine do rudan [6] Çelik, fl Hukuku, 52. Akyi it, fl K. 94. Bu konuda Yarg tay da flöyle demektedir: Tan mlamada esas al nacak olan iflin yürütümü ve niteli i bak m ndan ba l l k iflin teknik bir amaç için organize edilmifl ve ba l olan iflyerinin de bu organizasyon içinde yer alm fl olmas ve as l organizasyon içinde yönetilmifl bulunmas ve ba ms z bir yönetime sahip olmamas gerekir (9. HD , 6069/6260). Yine nitelik ve yürütüm bak m ndan iflyerine ba l bulunan yerlerle ilgili bir yarg karar olarak bkz. 10. HD , 6897/7605. Yak n tarihli bir uygulama örne i olaraksa bkz. 9. HD , 244/1442. [7] Akyi it, fl Hukuku, 54. Bunun do al sonucu, bu durumda her ikisi için ayr ayr bildirim yap laca d r. [8] O uzman, 12 vd. Süzek, Esaslar, 222. Akyi it, fl K. 1, 94 vd. Akyi it, fl Hukuku, 55. Nitekim bir karar nda Yarg tay, banka flubelerinin her birinin ayn ifli ba ms z biçimde örgütlenmifl olarak yapt klar ndan hareketle her bir banka flubesini ayr ayr iflyerleri kabul etmifltir. (9. HD , 404/696-Orhaner, II, 527). Keza Dan fltay'a göre de davac n n merkez ve flubelerinde ayn iflin görülmekte oluflu, bunlar aras nda iktisadi bir ba l l n mevcudiyetini tazammun etmez. (Dan fltay DK , 161/275-Erman, 94). 9

10 veya dolayl bir flekilde hizmet eden sabit yahut hareketli, canl veya cans z vas talard r. Örne in iflyerindeki vinç, dozer, greyder yahut personel servis arac (minibüs, otobüs gibi) [9] veya genellikle ilkel yerlerde rastlanan at/kat r/eflek gibi hayvanlar böyledir. nsan n araç say lmas mümkün de ildir. Arac n iflyerinden say labilmesi için sürekli iflyerinde bulunmas gerekmez. Keza arac n mülkiyetinin iflverene (as l iflin sahibine) aidiyeti de zorunlu de ildir. flte konumuz itibariyle flk. anlam nda iflyeri bu say lan kalemlerden oluflur ve ifl hukukunda iflin (as l üretimin) yap ld yer ile ba l yerler, eklentiler ve araçlar n tümünün birlikte tek bir iflyeri oluflturaca anlam nda iflyerinde teklik veya bütünlük ilkesinin benimsendi i söylenebilir ( flk. 2/3). [10] Fiilen bu yerlerin hangisinde çal fl rsa çal fls n, iflçiye o bütünlük arz eden iflyerinin bir iflçisi say larak gerekli akdi/yasal hükümler uygulan r. [11] Keza flk. 3 anlam nda bunlar n tümü tek bir iflyeri say ld ndan tek bir bildirim yükümü ( flk. 3) gündeme gelecektir. flyerinin miras, kamulaflt rma ve devletlefltirme gibi anlaflma d fl hallerde veya bir hukuki iflleme dayanarak k smen yahut tamamen baflkas na geçmesi mümkündür. Böyle hallerde iflveren de iflikli i yaflan r. flyerinin k smen yahut tamamen hukuki ifllemle baflkas na devri halinde devredilen yerde çal flan iflçilerin ifl iliflkileri de devir tarihindeki tüm hak ve borçlar yla birlikte devralana geçer. Bu husus iflçinin hizmet süresi (k demi) bak m ndan da geçerlidir. Devir an nda mevcut borçlardan devralan zaten flüphesiz sorumlu oldu u gibi devreden de devir tarihinden itibaren 2 y l süreyle (devralanla birlikte) zincirleme (müteselsil) sorumludur ( flk. 6). Devredenin 2 y ll k süreyle sorumlulu unu azaltmak geçersizken bunun süresini artt rman n (örne in 5 y la ç kmas ) tamamen geçerli oldu unu düflünüyoruz. Ayr ca zincirleme sorumlulu un 2 y l süreyle s n rl l kural n n k dem tazminat konusunda uygulanamayaca aç kt r. Zira devir an nda iliflki halen devam etti ine ve k dem tazminat n n ileride bile gerçekleflip gerçekleflmeyece i bilinmedi ine göre, bu noktada 1475 sy. flk.14 / II nin süre içermeyen sorumluluk hükmü uygulan r. [12] flte flk. anlam nda bir bildirim yükümünün do abilmesi için yukar da say lan özellikleri tafl yan ve 4857 sy. flk. ya tabi (bkz. flk. 4) bir iflyerinin varl zorunludur, aksi halde bildirim yükümü ve cezai sorumluluk gündeme gelmez. Sonra bildirim yükümü flk. ya tabi bir iflyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çal flma konusunu k smen/tamamen de ifltiren veya faaliyetine herhangi bir sebeple son veren ve iflyerini kapatan iflveren/iflveren vekili içindir. Keza alt iflverenlik iliflkisinin mevcut oldu u hallerde ilgili alt iflverenin de iflyerini bildirme yükümü oldu u aç kt r ( flk. 3). Söz konusu bildirimin hiç yap lmamas yahut süresinde yap lmamas (zira 1 ayl k süreye tabidir) veya eksik yap lmas (bildirimde nelerin yer alaca flk. 3/1 de say lm flt r) hallerinde, bunu gere ince yapmayan iflveren/iflveren vekili idari para cezas yla karfl lafl r. Fakat iflyeri bir ticaret flirketi niteli i tafl d nda bunlar n tescil kay tlar n n ticaret sicil memurlu unun gönderdi i belgeler üzerinden yap laca ( flk. 3/son) nedeniyle bu noktada iflverenin de bildirim yükümü tafl y p tafl mad n n tart fl labilece i aç kt r. [13] flte öylesi bir iflveren veya iflveren vekilinin bu bildirim yüzünden cezayla karfl lafl p karfl laflmayaca an lan tart flmada benimsenen düflünceye ba l d r. Ancak ticaret sicil memurlu unun iflçi say s n ve (ve iflveren vekillerinin belki de birço unun) ad n dahi bilemeyece i aç kt r. Bu yüzden idari para cezas n n gündeme gelme ihtimali yüksektir. Ayr ca ticaret sicili memurlu u gere ince bildirim yapmazsa ona bir idari para cezas flk. da öngörülmemifltir. flveren/iflveren vekilinin gere ince bildirim yapmamas halinde iflyerinde çal flt r lan her iflçi için 50 milyon TL (50 YTL) idari para cezas [14] uygulanacakt r ( flk. 98/1). Bu cezan n kesinleflmesinden sonra bildirim yükümüne ayk r l k giderilirse problem ve ceza yoktur. Fakat an lan para cezas kesinleflti i halde ayk r l k hala devam ediyorsa, bu durumda (cezan n kesinleflmesini) izleyen her ay için ayn miktar cezan n uygulanmas gerekir ( flk. 98/2). flte bu tutum, an lan gere ince bildirmeme eyle- [9] Servis arac n n iflyerinden say laca na dair bkz. 9. HD / [10] Nitekim Yarg tay da bu konuda flunlar söylemektedir; 4857 say l ifl Kanununun 2. maddesinin 2 ve 3. bentlerine göre, iflverenin iflyerinde üretti i mal veya hizmet ile nitelik yönünden ba l l bulunan ve ayn yönetim alt nda örgütlenen yerler ( iflyerine ba l yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, y kanma, muayene ve bak m, beden ve mesleki e itim ve avlu gibi di er eklentilere ve araçlar da iflyerinden say l r. flyeri, iflyerine ba l yerler, eklentiler ve araçlar ile oluflturulan ifl organizasyonu kapsam nda bir bütündür (9.HD ,19146/25836). [11] Süzek, Esaslar, 223. Akyi it, fl K.97. Akyi it, fl Hukuku, 57. [12] Akyi it, fl Hukuku, 58. Eylül Say l fl Kanunu nda dari Para Cezalar

11 mi nedeniyle para cezas kesilen iflverenin, bir kez böyle bir ceza yiyince art k bildirim yükümünün kalkmad n da anlat r. [15] flyeri veya di er olgular, örne in iflçi say s hiç bildirilmemiflse bu yapt r m anlamak mümkün ise de çal flt r lan iflçi say s n n (hiç de il) eksik bildirilmesi (örne in yüzlerce iflçinin çal flt bir yerde sadece bir iflçinin bildirilmemesi) halinde de iflyerindeki toplam iflçi say s nca idari para cezas kesilmesi ve izleyen aylarda ayn flekilde sürdürülmesi pek isabetli de ildir ve bu tutum cezaland rmada ölçülülük ilkesinin göz ard edildi ini gösterir. Bu durumda bildirilmeyen her iflçi için belli bir miktar idari para cezas n n getirilmesi uygun olurdu. Keza iflçilerin ve iflveren vekillerinin bildirimi ba lam nda de inilecek bir husus; bunlar bildirmenin (varsa) iflyerinin kurulmas /devral nmas vs. gibi tarihten itibaren bir ay içinde yap laca d r. Ama iflçi/iflveren vekili daha sonra ifle al nm flsa, onun ifle al nd tarihten itibaren bir ay içinde bildirimin gerekti i söylenmelidir. lgili iflçinin hizmet sözleflmesinin deneme süreli olmas ve deneme süresinin bir aydan az yahut çok bulunmas, hatta iflçinin deneme süresi içinde (denemeden hoflnut kal nmama gerekçesiyle veya baflka bir sebeple) ifl iliflkisinin sona ermesi de onun bildirimini engellemez. Keza ödünç iflçinin kim veya kimler taraf ndan bildirilece i de önemlidir. fiüphesiz bunda yasadaki çal flt r lan iflçi say s deyimi ( flk. 3/1) önem tafl r. Bununla birlikte biz, ödünç iflçinin gerçek/hukuki manada iflvereni olan ödünç verenin böyle bir yükümlülü ünün bulundu u kan s nday z. Ödünç alan nsa (yasada öngörülseydi iyi olurdu ama öngörülmedi i için) onu bildirme yükümü tafl d n sanm yoruz. Zira çal flt r lan iflçi deyimi, hukuken oran n iflçisi olmadan o iflyerinde fiilen çal flt r lan iflçi anlam n vermez. sabetli olan, o ifl yerine ifl sözleflmesiyle ba l bir iflçi niteli inin bulunmas d r. Bu nitelik mevcut olduktan sonra iflçinin ödünç verildi i yahut bir baflka iflyerine geçici olarak nakledildi i veya hasta/izinli vs. oldu u için fiilen orada çal flmamas bildirim yükümünü ortadan kald rmaz. 2. Genel Hükümlere Ayk r l k ( flk. 99) 4857 sy. fl Kanunu bu maddesinde genel hükümlere ayk r l cezaland rmay düflünmüflse de, bunun yasada yer alan tüm genel hükümlere ayk r l k de il, yasan n genel hükümler bafll n tafl yan birinci bölümündeki baz hükümlere ayk r l kapsad belirtilmelidir. Buna göre, kendilerine ayk r l n idari para cezas yla karfl land genel hükümler flöyledir; a) Eflit Davranma ilkesine ve Ödünçle lgili lke ve Yükümlere Ayk r l k: Yasan n cezaland rd eylemlerden birisi eflit davranma yükümü ( flk. 5) ile ödünç (geçici) ifl iliflkisindeki ( flk. 7) ilke ve yükümlere ayk r l k halidir ( flk. 99/a). Ancak idari para cezas n n gündeme gelmesine yol açacak ayk r l klar saptamak bak m ndan yararl olaca kan s yla sorunu flöylece inceleyebiliriz. aa) Eflit Davranma lkesi Yahut Haks z Ay r m Yasa na Ayk r l k: Bunun için öncelikle eflit davranma ilkesi veya haks z ay r m yasa hakk nda k sa bir flekilde genel bilgiler sunulmas uygun olur. Buna göre; flverenin ayn konumdaki iflçileri aras nda objektif aç dan hakl görülemeyecek herhangi bir ay r ma gitmemesi gerekir. Buna iflverenin eflit davranma borcu ad verilir. [16] Eflit davranma borcunun anayasal eflitlik ilkesine (AY.10) dek götürülmesi mümkündür. flverenin iflçilerine karfl eflit davranma (yahut ay r mc davranmama) yükümüne bizzat yasada yer verilmifltir. Öyle ki iflveren, din ve mezhep ve benzer nedenlere dayal ay r m yapamaz ( flk. 5/1). Ancak eflit davranma (yahut haks z ay r m yapmama) yükümü, objektif farkl l klara kör bir nitelik tafl maz. Bu ba lamda, mesela belli bir e ilime aidiyetiyle tan nan iflyerleri bak m ndan, iflin do as gere i ay r m gündeme gelebilir. Örne in köy camisine imam olacak kiflinin Müslüman olmas n aramak böyledir. Yine iflin niteli i yahut biyolojik nedenler ay r m hakl k lmad kça hizmet sözleflmesinin yap l fl, flarlar ve uygulamas ile sona ermesinde gebelik veya cinsiyete dayal bir ay r m da hakl görülemez. Üstelik bu ay r mc ifllemin do rudan veya dolayl olmas da farkl l a yol açmaz ( flk.5/3). Cinsiyet nedeniyle farkl ücret uygulanmas da yasakt r( flk. 5/4, 5). [17] Bunlar d fl nda, iflverenin esasl nedenler bulunmad kça tam süreli çal flan karfl s nda k smi süreli çal flana ( flk. 5/2 ve 13/2); Belirsiz süreli sözleflmeyle çal flan karfl s nda ise belirli süreli sözleflmeyle çal flana [13] 4857 sy. flk.3 anlam nda bu konuda ayr nt l bilgi (flu an bas da olan) Akyi it, (4857 sy.) fl Kanunu fierhi, Ankara 2005, md. 3 alt nda sunulmufltur. [14] Bu da göstermektedir ki; an lan idari para cezas nispi para cezas niteli i tafl maktad r. [15] Ayn yönde Caniklio lu/canbolat,

12 ay r m yapmamas gerekir. ( flk. 5/2 ve 12). K smi süreli yahut belirli süreli çal flana haks z ay r m yap l p yap lmad n emsal iflçi ye bakarak saptar z. K smi süreli çal flan için emsal iflçi, bu iflçinin çal flt iflyerinde ayn veya benzeri iflte tam süreli çal flt r lan iflçidir. E er o iflyerinde böyle bir iflçi yoksa bu kez o iflkolunda flartlara uygun iflyerinde ayn veya benzer iflte tam süreli olarak çal flt r lan iflçi emsal al n r ( flk.13/3). Tam süreli çal flan iflçinin emsal olabilmesi için kural olarak belirsiz süreli sözleflmeyle çal flmas gerekmez. [18] Belirli Süreli Sözleflmeyle Çal flan çin Emsal flçi ise; o iflyerinde ayn veya benzeri iflte belirsiz süreli sözleflmeyle çal flan iflçidir. Ama o iflyerinde böyle birisi yoksa, bu durumda o iflkolunda flartlara uygun bir iflyerinde ayn veya benzer iflte belirsiz süreli sözleflmeyle çal flan iflçi baz al n r ( flk. 12/3). Dikkat edilirse her iki halde de emsal iflçiyi önce (kendisine ay r m yap l p yap lmad saptanacak) iflçinin çal flt iflyerinde ar yoruz. Orada bulamazsak, bunun girdi i iflkolundaki baflka iflyerlerine bak yoruz. Ancak emsal iflçinin netlik tafl mad ve çeflitli problemlere gebe gözüktü ü aç kt r. Keza özürlülük ve sab kal l k da ücret bak m ndan ay r m hakl k lacak bir neden olarak görülemez (ÖEHTMY.8). [19] Sonra iflveren sendikal olup olmamaya göre de ifl koflullar nda, yükselme ve ifle son verme gibi konularda ay r m yapamaz. Fakat T S in paraya iliflkin konular nda ay r m yapmas zorunludur (Sen.K. 31 ve TSGLK. 9, 11, 36). Eflit davranma yükümüne ifl iliflkisinin yap l fl s ras nda ayk r l k halinde flk. herhangi bir tazminat yapt r m öngörmemifltir. Ama cezai sonuçlar olabilir. (TCK. 122). Buna karfl n kurulmufl bir iliflkinin devam s ras nda ve/veya sona erdiriminde eflit davranma yükümüne ayk r l k halinde iflverenin ay r m yüzünden yoksun kal nan fley ile birlikte tazminat ödemesi ( flk. 5/6, Sen. K.31) ve/veya ay r mc ifllemin iptali gündeme gelebilir. Hatta iflçinin bu yüzden sözleflmeyi feshetmesi de mümkün olabilir ( flk. 24/II). [20] Ay r mc ifllem zaten iflçinin sözleflmesinin feshi ise, flartlar varsa ifl güvencesi de iflletilebilir. Örne in bir olayda sorumlulu u daha çok olan iflçiye daha hafif bir disiplin yapt r m uygulan rken, sorumlulu u daha az olana sözleflmenin feshi gibi daha a r bir yapt r m n tatbiki eflit davranma borcuna ayk r l kt r. (9.HD ,7540/2732) Ay r mc ifllem yüzünden ödenecek tazminat ay r m n dayand nedenlere göre de iflir. E er ay r m n kökeninde sendikal bir neden varsa, bu durumda ödenecek tazminat iflçinin bir y ll k ücreti tutar ndan az olamaz. (SenK. 30, 31). Fakat ay r m sendikal neden d fl nda bir niteli e sahipse, bu durumda ödenecek tazminat iflçinin 4 aya kadar ücreti tutar nca olacakt r ( flk. 5/6). Bu son halde yasa, tazminat n üst s n r n belirlemiflse de bunun sözleflmeyle yükseltilebilece ini san yoruz. flçinin zarar na ba l k l nmayan bu haks z ay r m tazminat (aksine bir kural bulunmad ndan) genel hüküm (BK. 125) uyar nca 10 y ll k zaman afl m na tabidir. Tazminat n ç plak/kök ücretten hesaplanmas gerekir, fakat istenirse giydirilmifl ücretten hesaplanmas sözleflmelerle kararlaflt r labilir. [21] Buraya dek sunulan bilgilerden sonra diyebiliriz ki; iflverenin ifl iliflkisinin yap l fl (kuruluflu), devam ve sona ermesinde cinsiyet/dil/din/felsefi inanç vs. gibi gerekçelerle iflçiler aras nda haks z ay r m yapmas yasakt r ( flk. 5/3). Keza yine hakl bir neden olmadan belirsiz süreli çal flan iflçi karfl s nda belirli süreli sözleflmeyle çal flana ve tam süreli emsal iflçi karfl s ndaysa k smi süreli çal flan iflçiye ay r m yapmas da yasakt r ( flk. 5/2.12/1.13/2). flte böylesi hakl nedene dayanmayan ay r mc muameleler iflverenin eflit davranma yükümünü zedeler ve para cezas n gerektirir. Yaln z dikkat edilecek noktalardan birisi; k smi süreli iflçiye ve belirli süreli iflçiye emsal iflçiye nazaran yap lan çal flma süresiyle orant l ödemenin eflit davranma yükümünü ihlal etmeyece idir ( flk. 12/2 ve 13/2). Bir di er husus ise; Eflit davranma ilkesi ifle al n fl (sözleflmenin kuruluflu) s ras nda da geçerlidir ve buna ayk r l k dahi para cezas n gerektirir. Örne in bir iflçi aday n n s rf kad n oluflu veya flu yahut bu dine, mezhebe veya siyasi anlay fla aidiyeti yüzünden ifle al nmamas halinde bile (bunu caiz k lan bir durum yoksa) [22] idari para cezas gündeme gelir. An lan durum için yasan n herhangi bir tazminat öngörmemifl [16] Tuncay, fl Hukukunda Eflit Davranma lkesi, stanbul M. Tomei, Çal flma Hayat nda Ayr mc l k ve Eflitlik: Kavramsal Bir De erlendirme, (Sendikal Notlar, Kas m 2004) (Çev. fi.genifl). H.Keser, 4857 sy. flk. ya Göre flverenin fl Sözleflmesi Yapma ve fl liflkilerinde Eflit fllem Yapma Yükümlülükleri ve Bunlara Ayk r Davranmas Durumunda Karfl laflaca Yapt r mlar, Kamu- fl 2004/3 (R. Aslanköylü'ye Arm.) 57 vd. Akyi it, fl Hukuku, 166 vd. [17] Akyi it, flk. 26, 1018 vd. Cinsiyete dayal ay r m yasa konusunda ayr nt l bilgi için bkz. M.O.Yüksel, Türk fl Hukukunda Kad n-erkek Eflitli i, stanbul 2000, 7 vd. [18] Akyi it, fl Hukuku, 167. K smi süreli çal flan iflçiye k dem tazminat tavan n n tam süreliye orant l olarak uygulanamayaca yönünde bkz. 9. HD /5526. [19] Uflan, Sakat stihdam, 242. Akyi it, flk. 26, 1018 vd. Eflit davranma borcuyla ilgili bir örnek olarak bkz. 9.HD , 15085/19708 Eylül Say l fl Kanunu nda dari Para Cezalar

S C L. Mart 08 Y l 3 Say 9. flyerinin Bir Bölümünün Devri nde Fiziki Mekan... 5

S C L. Mart 08 Y l 3 Say 9. flyerinin Bir Bölümünün Devri nde Fiziki Mekan... 5 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957 TOPLU fi HUKUKU Yazarlar Doç.Dr. Süleyman BAfiTERZ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Haluk Hadi SÜMER (Ünite 2, 4) Prof.Dr. Ercan AKY T

Detaylı

B REYSEL EMEKL L K SÖZLEfiMELER NDE

B REYSEL EMEKL L K SÖZLEfiMELER NDE Makale - 1 B REYSEL EMEKL L K SÖZLEfiMELER NDE CAYMA (GER ALMA) HAKKI 4 I-Genel Olarak Son günlerde bas na yans yan haberlerin bir k sm, bireysel emeklilik sözleflmeleri üzerine. Bu ba lamda günlük hayat

Detaylı

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU

GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU 13

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2655 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1621 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ertu rul UZUN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Haluk ATALAY (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr. Tolga

Detaylı

USULSÜZ TEBL GAT ve MEMURUN filem NDE CRA MÜDÜRÜNÜN SORUMLULU U

USULSÜZ TEBL GAT ve MEMURUN filem NDE CRA MÜDÜRÜNÜN SORUMLULU U USULSÜZ TEBL GAT ve MEMURUN filem NDE CRA MÜDÜRÜNÜN SORUMLULU U ENVER KARMIfi (*) BÖLÜM -A TEBL ED LM fi TEBL MAZBATASINA DAYANARAK filem YAPACAK KAMU GÖREVL LER, PTT MEMURUNUN YER NE GET RD TEBL GAT filem

Detaylı

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES Av. Dr. Hac KARA I-) G R fi: Uygulamada soyut ve tek tarafl olarak haz rlanan matbu sözleflmeler Genel fllem Koflullar olarak isimlendirilmektedir.

Detaylı

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI NC B ÇK N (*) 1.G R fi Aile denilen en küçük sosyal birimlerin bir araya gelmesiyle toplum oluflur. Aile toplumun temelidir sözü, bu yap dan kaynaklan

Detaylı

KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*)

KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*) KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*) GÜNEfi AYYILDIZ (**) Girifl Tüm dünyada sanayileflmenin artmas ve köyden kente göçle beraber artan konut ihtiyac, flehirlerin büyümesine neden olmaktayd.

Detaylı

KAMU PERSONEL HUKUKU

KAMU PERSONEL HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2701 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1667 KAMU PERSONEL HUKUKU Yazar/Editör Doç.Dr. Onur Ender ASLAN ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu

Detaylı

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI (YEN B R DAVA DE LD R) Çelik Ahmet ÇEL K SAVUNULAN GÖRÜfiLER (ÖZET) 1- Haks z eylemden zarar görenler için, hukuk ve yarg, özel bir koruma sa lamak

Detaylı

Av. HAL DE SAVAfi (1)

Av. HAL DE SAVAfi (1) ÖZEL HASTANELER N VE DOKTORLARIN TIBB FAAL YETLERDEN DO AN HUKUK SORUMLULUKLARININ RDELENMES (YARGITAY 13. HUKUK DA RE S N N 8.7.2005 TAR HL KARARI ÇERÇEVES NDE) Av. HAL DE SAVAfi (1) KARAR ÖZET Yarg tay

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I

AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I Av.F L Z SARAÇ (*) I. K TLE LET fi M ARAÇLARI LE REKLAM YASA ININ HLAL A. GENEL OLARAK Reklam; geçmiflten günümüze de in süregelen bir iletiflim, bir bilgilendirme arac

Detaylı

MALA ZARAR VERME SUÇU

MALA ZARAR VERME SUÇU 5237 SAYILI YEN TÜRK CEZA KANUNU NDA MALA ZARAR VERME SUÇU Erkan SARITAfi* G R fi Ceza kanunlar nda düzenlenen suç tiplerinde belirtilen eylemlerin cezaland r lmas ile hangi amaç(lar) a rl kl olarak güdülürse

Detaylı

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE?

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? PANEL NOTLARI 25 Mart 2008 Orhan Apayd n Konferans Salonu 2008 stanbul Barosu Yay nlar stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

N SAN MAYIS HAZ RAN 2009 SAYI 2 TÜRK CEZA HUKUKU DERNEG TARAFINDAN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR.

N SAN MAYIS HAZ RAN 2009 SAYI 2 TÜRK CEZA HUKUKU DERNEG TARAFINDAN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR. C E Z A H U K U K U D E R G S N SAN MAYIS HAZ RAN 2009 SAYI 2 TÜRK CEZA HUKUKU DERNEG TARAFINDAN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR. I SUÇ VE CEZA CRIMEN E POENA CEZA HUKUKU DERG S ISSN: 1308-0474 Sahibi Türk Ceza

Detaylı

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ* I- G R fi Bankac l k sektöründe yaflanan krizlerin en belirgin göstergelerinden

Detaylı

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR VERG DE GÜNDEM VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR Mehmet KORKUSUZ Geçti imiz y l, vergilendirme sistemimizde önemli bir ad

Detaylı

A nayasa n n 49. ve 50. Maddeleri, çal flman n herkesin hakk, dinlemenin

A nayasa n n 49. ve 50. Maddeleri, çal flman n herkesin hakk, dinlemenin fl Kanunu nun 53 maddesi, flyerinde ifle bafllad günden itibaren demek suretiyle y ll k ücretli izin hakk n n gerçekleflebilmesi için fl Kanunu na tamali ÇÖZÜM 161 YILLIK ÜCRETL Z N SÜRES VE UYGULAMASI

Detaylı

Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma

Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma E itim Materyalleri DERLEYENLER Galma Jahic - Burcu Yefliladal Derleyenler Galma Jahic - Burcu Yefliladal ONARICI ADALET, MA DUR-FA

Detaylı

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi MEHMET UYSAL (*) Borçludan alaca n r zas yla tahsil edemeyen alacakl, devlet kurumlar n n da yard m yla, alaca n zorla tahsil

Detaylı

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Ba kan Yaz leri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Hakan YILDIRIMO LU Av. Erten CILGA

Detaylı