SAMPLE. Turkish 2002 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks) Student/Registration Number.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAMPLE. Turkish 2002 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks) Student/Registration Number."

Transkript

1 COLLABORATIVE CURRICULUM AND ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AUSTRALIA Student/Registration Number Centre Number 2002 PUBLIC EXAMINATION Turkish Continuers Level Section 1: Listening and Responding (30 marks) Tuesday 29 October: 2 p.m. Eastern Standard Time Time: approximately 50 minutes and 10 minutes reading time Monolingual and/or bilingual printed dictionaries may be used. Instructions to Students 1. You will have 10 minutes to read all the papers and to familiarise yourself with the requirements of the questions. 2. Write all your answers to the questions in Section 1 in this booklet in blue or black ink or ball-point pen. Space is provided for you to make notes. 3. You must answer ALL questions in Part A and Part B. 4. Answer Part A in ENGLISH and Part B in TURKISH. 5. Write your student/registration number and the centre number (if required) on the front cover of this booklet. 6. All question booklets will be collected at the end of the examination. SAMPLE This examination is used for the HSC (New South Wales), the NTCE (Northern Territory), the SACE (South Australia), the TCE (Tasmania), the VCE (Victoria), and the WACE (Western Australia). Victorian Curriculum and Assessment Authority 2002

2 Part A (Questions 1 3) (20 marks) When judging performance in this part, the examiner(s) will take into account the extent to which the student demonstrates the capacity to: understand general and specific aspects of texts by identifying and analysing information and convey the information accurately and appropriately. You will hear three texts. Each text will be played twice. There will be a short break between the first and second playings in which you may make notes. Listen carefully to each text and then answer the questions in ENGLISH. Text 1 1. a. In choosing an airline, what three aspects are important to the customer? You may make notes in this space b. What will the customer do in the afternoon? ( marks) Text 2 2. a. Why are there so many children working on the streets? b. According to the radio report, why are chemical materials the most common form of addiction? ( marks) 2002 TURKISH Section 1 (SAMPLE) 2

3 Text 3 3. a. List three of the factors mentioned in the passage that helped Þener Þen to be successful in his acting career. You may make notes in this space b. What other jobs did he do, apart from acting? ( marks) 2002 TURKISH Section 1 (SAMPLE) 3 PLEASE TURN OVER

4 Part B (Questions 4 5) (10 marks) When judging performance in this part, the examiner(s) will take into account the extent to which the student demonstrates the capacity to: understand general and specific aspects of texts by identifying and analysing information; convey the information accurately and appropriately. You will hear two texts, one relating to Question 4 and one relating to Question 5. Each text will be played twice. There will be a short break between the first and second playings in which you may make notes. Listen carefully to each text and then answer the questions in TURKISH. Text 4 4. In what ways are eggs beneficial to your health? Yumurta hangi yönlerden saðlýða yararlýdýr? You may make notes in this space Text 5 5. a. What contribution did Turkish women make during the war years? Türk kadýnýnýn savaþ yýllarýndaki katkýlarý neydi? ( marks) b. Name one of the changes mentioned by the speaker that occurred in women s rights after the war of independence. Kurtuluþ Savaþýndan sonra, konuþmacýnýn sözünü ettiði kadýn haklarýndaki deðiþiklikten birinibelirtin. c. Give one reason mentioned by the speaker which explains why this change occurred. Bu deðiþikliðin neden olduðunu açýklarken konuþmacýnýn gösterdiði bir nedeni belirtin. ( marks) End of Section TURKISH Section 1 (SAMPLE) 4

5 2002 TURKISH Section 1 Transcript (SAMPLE) Transcript SECTION I: Listening and responding Part A Text 1 T: Alo? I: Kiminle görüþüyorum? TA: Anadolu Seyahat Acentasý görevlilerinden Ayþe, buyrun... I: Ýyi günler, hanýmefendi. Türkiye ye gitmek için sizden bilgi almak istiyordum. TA: Hangi havayollarý þirketini tercih edersiniz? Ý: Bilet fiyatý bakýmýndan biraz ucuz, güvenlik ve servis yönünden de iyi bir þirket olsun. TA: O zaman sizi Akdeniz Havayollarýyla gönderelim. Fiyatlarý diðerlerine göre düþük, uçaklarý da yeni, bakýmlý ve güvenilir. Ý: Yolda uçak deðiþtirecek miyim? TA: Hayýr. Avustralya dan Türkiye ye kadar hep ayný uçakta uçacaksýnýz. Ne zaman yola çýkmak istiyorsunuz? Ý: Ýki hafta sonra. TA: Öyleyse hemen büromuza gelin; ayrýntýlarý görüþelim. Bir miktar depozit de getirirseniz iyi olur. Seyahat sigortasý da yaptýrmak ister miydiniz? Ona göre hazýrlýk yapayým. Ý: Çok iyi olur. Her ihtimale karþý þimdiden uçakta yerimi de ayýrtýn, lütfen. Ben depozitimle birlikte bugün öðleden sonra orada olurum. Ýyi günler. TA: Ýyi günler. Text 2 Sayýn dinleyiciler, gençlerin uyuþturucuya baþlama nedenlerini bir araþtýrma raporu þöyle özetlemektedir: Anadolu dan büyük kentlere göç eden ve oralarda yerleþik bir düzene geçemeyen aileler, çocuklarýný okula göndermeyip onlardan eve para getirmesini bekliyorlar. Bu nedenle son on yýldýr büyük kentlerimizde evinden kaçmýþ küçük gruplar oluþtu. Bu çocuklar, yollarda cam silerek, çeþitli ürünler satarak ve ayakkabý boyacýlýðýyaparak geçimini saðlamaya çalýþýyor. Sokaklarda yaþayan bu çocuklarýn büyük bir kýsmý ise kolay bulabilecekleri tiner ya da benzeri kimyasal maddelerin baðýmlýsýhaline geliyorlar. Bu þekilde uyuþturuya alýþmýþ olan sokak çocuklarýnýn sayýsý yakýnda 100 bine ulaþacak. Zavallý çocuklarý sokaklardan ve uyuþturucu belasýndan kurtarmak tüm toplum bireylerinin görevidir. Text 3 Baþarýlý bir sanatçýmýz Sayýn Þener Þen, insanlarý güldürmek çok zor. Bunu bir oyuncu olarak nasýl baþardýnýz? Rahmetli babam Ali Þen, 1950 li yýllarýn baþýnda bizleri alýp Adana dan Ýstanbul a göç etmiþ ve o zamanlarýn tek gecekondu semti olan Zeytinburnu na yerleþmiþ. Çocukluðum ve gençliðim hep burada geçti. Bazý sanatçýlar vardýr; iyi ortamlarda ve iyi okullarda okur. Belki onlar için bu bir þanstýr. Ama ben, oyunculuðum, özellikle de komedi oyunculuðum açýsýndan gecekonduda yetiþmeyi bir þans olarak kabul ediyorum. O zaman halktan kesimleri daha iyi görebiliyorsunuz. Ortalama Türk insaný nasýl yetiþtiyse biz de öyle yetiþtik. Böyle yaþamanýn komedyenliðinize de etkisi oldu mu? Komedyenlik benim yapýmda var herhalde; doðuþtan, genlerle ilgili olabilir, kiþilik, algýlama, falan. Ben, hep küçüklüðümden beri gözlemler yaparak büyüdüm. Komþular, çevre her þey etkilemiþtir. Babam Türk filmlerinin çok geçerli olduðu dönemde þöhretli bir oyuncuydu. Belki onun da etkisi var. Kendine güvenen bir kiþilikle yetiþtim.

6 2002 TURKISH Section 1 Transcript (SAMPLE) Sanat eðitimi almadýðýnýzý biliyoruz. Býrakýn sanat eðitimini normal lise eðitimini bile zor yaptým. Sanatta ilerlemeniz nasýl oldu? Bütün bu zorluklar içinde ciddiye aldýðým tek olay tiyatroydu. Yeþil Sahne de ilk kez tiyatro yaptým. 17 yaþýndaydým. Ders falan yapamadým ama tiyatroyu sürdürdüm. Akþam lisesine baþlayýnca biraz ara verdim. Zeytinburnu nda iplik fabrikasýnda çalýþmaya baþladým. Yani fabrika iþçiliði, öyle mi? Tabii. Benim ilk ciddi çalýþmam bu. Yaþým 19 falan. Babamdan hiç para almazdým. Böylece o dönemden itibaren ekonomik baðýmsýzlýðýmý elde ettim. Böylesi bir hayatta oyuncu kiþiliðim de etkili olmuþtur. Daha sonra çeþitli nedenlerle iþten ayrýldým. Ne yapacaðýmý kestiremedim. Bu arada gece lisesini bitirmiþtim. Yaþým ilerlemiþti tabii. Arkadaþlarým üniversiteyi bitirmek üzereydi. Bir taksi-dolmuþta þoförlük yapmaya baþladým. Ardýndan iþportacýlýk da yaptým. Kýsa yoldan hayata atýlmak gerekiyordu. O sýralarda, dýþardan öðretmenokulu sýnavlarýna girdim; kazandým ve Malazgirt Muþ ta tam iki yýl öðretmenlik yaptým. Meslek olarak seçmiþtim öðretmenliði. O yýllarda, Bu çocuk ne iþ yapacak, diye bana yol gösteren de yoktu. Tiyatro devam etmedi mi? Mümkün deðil ki... Para getiren iþler gerekiyordu. Evin ekonomisine yardým etme geleneði vardý bizim dönemimizde. Bir de þýmarýk yetiþmiyorduk. Sonuç olarak önce filmlerde figüran olarak çalýþtým ve daha sonra ikinci ve baþrollerde sinema oyunculuðuna adým attým. Part B Text 4 Soru: Gýda bakýmýndan yumurta ile ilgili çeliþkili iddialar ortaya atýlmaktadýr. Bu konuda sizin görüþlerinizi de alabilir miyim? Yanýt: Yumurta genellikle yanlýþ tanýtýlmaktadýr. Örneðin karaciðere dokunduðu söyletileri tamamen yersizdir. Sadece safra kesesinden rahatsýz olan hastalara tavsiye edilmez. Soru: Yumurtanýn besin deðeri nedir? Yanýt: Protein bakýmýndan bir dilim bifteðe eþittir, diyebilirim. Soru: Diyet yapanlara yumurtayý tavsiye eder misiniz? Yanýt: Tabii. Kalorisi düþük olduðu için kilo aldýrmaz. Üstelik yaðsýz piþirildiðinde hazmý son derece kolaydýr. Soru: Verdiðiniz deðerli bilgiler için teþekkürler. Son olarak ekleyeceðiniz baþka bir özelliði var mý yumurtanýn? Yanýt: Sadece özetle þunu söylemek istiyorum: yumurta, çocuklar ve büyükler için yararlý bir besindir. Text 5 Avustralya Türk Kadýnler Birliðinin deðerli üyeleri, Konuþmama baþlamadan önce hepinizi saygýyla selamlarým. Bu toplantýda sizlere kadýnlarýmýzýn Türk tarihindeki rolüne ve haklarýný nasýl elde ettiklerine deðineceðim. Türk kadýný, tarihin en eski günlerinden beri evine, çocuklarýna sahip; iþ yaþamýnda kocasý ile birlikte çalýþan özverili bir kadýndýr. Kocasý savaþlarda cepheden cepheye koþarken o, çocuklarýný yetiþtirmiþ, tarla ve fabrikalarda çalýþarak ailesinin geçimine ve ülkenin ekonomisine katkýdabulunmuþtur. Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasýyla kadýnlara toplumsal ve siyasal bir takým haklarýn tanýnmasý onlarýn Kurtuluþ Savaþýndaki çabalarýnýn ürünüdür. Onun içindir ki Türkiye de yaþayan tüm kadýnlara belediye meclisine üye seçme ve seçilme hakký tanýndý. Bunu 1934 yýlýnda kadýnlarýn Büyük Millet Meclisine üye olma haklarýnýn verilmesi izledi. Böylece Türk ulusu kadýný ve erkeði ile çaðdaþ uygarlýk düzeyine ulaþmýþ oldu. Türkiye ve bu ülkede yaþayan insanlar yeni duygular, yeni emeller, ve bilinçle tekrar ortaya çýkan bir ülke ve topluluk haline geldi. Kadýn, erkek; bütün yurttaþlar ayný duygularla kaynaþan tek bir ulus durumuna bu devrim ile ulaþtý. Beni dinlediðiniz için hepinize teþekkür eder, iþlerinizde ve aile yaþamýnýzda baþarýlar dilerim.

7 COLLABORATIVE CURRICULUM AND ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AUSTRALIA Student/Registration Number Centre Number 2002 PUBLIC EXAMINATION Turkish Continuers Level Section 2: Reading and Responding (30 marks) Tuesday 29 October Time: approximately 1 hour 15 minutes Monolingual and/or bilingual printed dictionaries may be used. Instructions to Students 1. Write all your answers to the questions in Section 2 in this booklet in blue or black ink or ball-point pen. Space is provided for you to make notes. 2. You must answer ALL questions in Part A and Part B. SAMPLE 3. Answer Part A in ENGLISH and Part B in TURKISH. 4. Write your student/registration number and the centre number (if required) on the front cover of this booklet. 5. All question booklets will be collected at the end of the examination. This examination is used for the HSC (New South Wales), the NTCE (Northern Territory), the SACE (South Australia), the TCE (Tasmania), the VCE (Victoria), and the WACE (Western Australia). Victorian Curriculum and Assessment Authority 2002

8 Part A (Questions 6 7) (20 marks) When judging performance in this part, the examiner(s) will take into account the extent to which the student demonstrates the capacity to: understand general and/or specific aspects of texts, by, for example, comparing, contrasting, summarising, or evaluating, and convey the information accurately and appropriately. 6. Read the text and then answer in ENGLISH the questions that follow. Text 6 SU KÝRLÝLÝÐÝ Dünyamýzýn dörtte üçü denizle kaplýdýr. Tüm canlýlarýn yaþamlarýný sürdürmeleri için gerekli olan bu suyu biz insanlar devamlý kirletmekteyiz. Dereler, göller, ve denizler insanoðlunun bir dev çöplüðü haline getirilmiþtir. Eðer bu olumsuz geliþmenin önüne geçilmezse yakýn gelecekte dünyamýz yok olma tehlikesiyle karþý karþýya kalacaktýr. Suyun kirlenmesinde çeþitli etkenler rol oynamaktadýr. Özellikle endüstri atýklarý, kentleþme nedeniyle çöplerin ve pisliklerin kontrolsüz bir þekilde sulara boþaltýlmasý, kimyasal ürün taþýyan gemilerin yaptýðý kazalar ve plajlara atýlan çöpler kirlenmeyi hýzlandýrip dünyayý yaþanmaz bir hale getiriyor. Fabrikalardan üretim anýnda artýklar çýkar. Çoðunlukla dere ve nehirlere boþaltýlan bu sanayi atýklarý, sonunda göl ve denizlere ulaþýr. Böylece su, kaynaðýndan baþlayarak okyanuslara kadar kirlenmiþ olur. Bunun önlenmesi için devletlerin ayrý ayrý veya uluslararasý ortak yasalarla tüm sanayi faaliyetlerini denetim altýna almalarý gerekir. Örneðin, atýklarýn güvenli bir þekilde depolanmasý ve çevreye zarar vermemesi için saklanmalarý mecbur tutulabilir. Bu konuda suçu yalnýzca endüstri alanlarýna yükleyemeyiz. Kanalizasyon sistemine boþalttýðýmýz her bir madde dolaylý yollardan denizlere karýþmaktadýr. Kentlerde yoðunlaþan tüm canlý dýþkýlarý, kirli sývýlar; gaz, motor yaðý, plastik gibi zehirli maddeler denizlere taþýnmakta ve sudaki canlýlarla bizler bu denizlerde yüzmekteyiz. Uluslararasý kimyasal madde taþýyan tankerlerin denizlerde kaza yapmalarý sonucu da denizler ve kýyýlarý olumsuz etkilenmektedir. Deniz bitkileri, balýklar ve bunlarla beslenen kuþlar yok olup türleri tükeniyor. Tehlikeli madde taþýyan gemilerin sürekli denetim altýnda tutulmasý ve kimyasal ürünlerin daha güvenli yöntem olan borularla taþýnmasý deniz kazalarýnýn neden olduðu su kirlenmesini kýsmen önleyebilir. Su kirliliðini önleme, tüm insanlarýn önemle üzerinde durmalarý gereken bir görev sayýlmalýdýr. Endüstri atýklarý, kanalizasyonlar ve deniz kazalarý nedeniyle sulara karýþan zararlý maddeler günün birinde tüm canlýlarýn yaþamlarýný tehlikeye sokacak. Þimdiden önlem alýnmazsa dünyamýzýn geleceði iyi görünmüyor. Bu amaçla hükümetler ve kiþiler üzerlerine düþen bu önemli görevi cesaret ve özenle yerine getirmelidirler. a. List three of the different causes mentioned in the passage that contribute to the pollution of the seas. b. Two specific strategies are suggested in the text. These are: ( marks) 2002 TURKISH Section 2 (SAMPLE) 2

9 7. Read the text and then answer in ENGLISH the questions that follow. Text 7 Harf Devrimi Toplumumuzu son yüz yýlda etkileyen en önemli deðiþikliklerden birisi þüphesiz Harf Devrimidir. 1 Kasým 1928 gün ve 1353 sayýlý kanunla Türkçe sesbilimine uyarlanan Latince harflerin Türk sanat, felsefe ve kültürünün hýzla geliþmesinde büyük rol oynadýðýný kimse inkâr edemez. Bu yazý sistemiyle sözcükler yüzde yüze yakýn bir þekilde yazýldýðý gibi okunmakta ve okunduðu gibi yazýlmaktadýr. Buna kýsaca fonetik bir sistem de diyebiliriz; yani her bir sesi temsil eden ayrý bir harf. Selçuklu ve Osmanlý dönemlerinde Arap harfleriyle yazýlan eski Türkçe yazý sistemi artýk iþlevini yitirmiþ olduðundan bu dille yazýlý þekilde anlaþmak çok zorlaþmýþtý. Harflerin deðiþtirilmesi gerekli olduktan sonra sýra alfabe seçimine gelmiþti. En uygun alfabenin dünyada en çok kullanýlan ve teknolojide ilerlemiþ uluslara ait Latin harflerinin olduðu süphe götürmez bir gerçektir. Dünyanýn ünlü dilbilimcilerinin ve Atatürk ün aldýðý yerinde bir kararla harf devrimi gerçekleþtirildi. Bunun uygulanmasý ilginç olaylara sahne olmuþtur. Örneðin, zaman bakýmýndan Mustafa Kemal den yedi yýl istenmiþti. O ise bu deðiþikliðin yedi ayda yapýlmasýný saðladý. Diðer bir öneri de gazete sayfasý sütunlarýnýn sýrasýyla ve aþamalý olarak yeni yazýya geçirilmesiydi. Her yýl bir sütün arttýrarak ve alýþtýrýlarak yeni sistemin uygulanmasý öngörülüyordu. Bu da kabul edilmeyerek tüm sütunlarda yeni harfler bir anda kullanýlmaya baþlandý. Cezaevindekiler bile yeni alfabeyi öðrenmedikçe salýverilmiyordu. Ýþyerlerinin yeni Türkçe dýþýnda harfler kullanmasý yasaklanmýþtý. Ýþte hep bu yerinde ve sýký önlemler sayesinde insanlar kýsa zamanda ve kolayca yeni yazý diline alýþtýlar. Yeni harflerin yararlarý saymakla bitmez. Okuma yazma oranýnýn basitlik nedeniyle hýzla artmasýnýn yanýnda düþünceler yazýya daha kolay dökülmeye baþladý. Batýda geliþtirilen basým makineleri, daktilo, teleks, bilgisayar gibi iletiþim teknolojisi gecikmeden ülkemize girdi. Böylece yayýnlar çoðaldý ve düþünce ufkumuz geniþledi. Türk toplumunun eðitim ve bilimde geliþmiþ ülkeler düzeyine eriþmesinde bu yeni harflerin de katkýsý olmuþtur. a. What were the problems with the old system of writing? b. How was the new writing system put into practice? c. According to the text, what were the positive outcomes of the change? ( marks) 2002 TURKISH Section 2 (SAMPLE) 3 PLEASE TURN OVER

10 Part B (Question 8) (10 marks) When judging performance in this part, the examiner(s) will take into account the extent to which the student demonstrates the capacity to: understand general and specific aspects of a text by identifying, analysing, and responding to information; convey information coherently (structure, sequence, accuracy and variety of vocabulary and sentence structure) and appropriately (relevance, use of conventions of the text type). 8. Read the text and then answer in TURKISH the question below. Text 8 Sevgili Yeðenim Bülent, Nasýlsýn? Senin ve ailenin iyi haberlerine sevindim. 20/12/00 Bursa You may make notes in this space Mektubunda iþ aradýðýndan bahsediyorsun. Bu konuyu önemli bulduðum için hemen yanýtlýyorum. Ýþ bulmak için harcanacak çabalarýn ilki bir iþe baþvurmak sanýlýr. Oysa bu, yanlýþ bir görüþ. Her þeyden önce bir iþte çalýþmayý gerçekten istemen gerekir. Ondan sonra ne çeþit iþ istediðini düþünmelisin. Niçin o iþi istediðini de bilmelisin. Belirtmek istediðim nokta þu: sadece haftalýk ya da aylýk almak için çalýþma peþinde olmamalýsýn. Yaradýlýþýna, eðitimine, yeteneðine ters düþen, kýsacasý baþarý gösteremeyeceðin bir iþe girmekten sakýnmalýsýn. Bu görüþün doðruluðunu gösteren birçok örnek var. Girdiðine bin piþman olmuþ kimselere iþlerinin verdiði aðýrlýk hiçbir þeye benzemez. Sevmediði ve kendini bir türlü kurtaramadýðý bir iþte çalýþan insandan daha mutsuz bir kiþi düþünülebilir mi? Böyle bir kiþi ya kendisine hiç uygun düþmeyen bir iþe girmiþtir, ya da uygun gördüðü bir iþ alanýnýn yanlýþ kolunu seçmiþtir. Yeteneðine uygun düþmeyen iþ alanlarý baþlangýçta seni çekebilir, hatta sana çok para da kazandýrabilir, ancak baþarý kazacanacaðýn iþ alanýnda yavaþ da olsa, zamanla daha üstün bir seviyeye ulaþabilirsin. Kýsacasý, iþ aramak ve bulmak önemle üzerinde durmayý gerektiren bir konudur. Bu yazdýklarýmdan ders alacaðýný umuyorum. Çalýþmalarýnda baþarýlar ve iþ bulma çabanda da iyi þanslar dilerim. Annene, babana ve kardeþlerine selam eder, gözlerinden öperim. Sizleri düþünen amcan, Kemal Karlýdað Gül Sokak No 25 Yeþilyurt BURSA You have received this letter from your uncle. Reply to it in words, explaining how you have followed his advice in making decisions about your future. Amcanýzdan böyle bir mektup aldýnýz. Geleceðiniz hakkýnda karar verirken onun önerilerini nasýl dikkate aldýðýnýzý yazarak bu mektubu yanýtlayýn TURKISH Section 2 (SAMPLE) 4

11 Do not remove this page from the question booklet. Student/Registration Number Turkish Continuers Level Centre Number Question TURKISH Section 2 (SAMPLE) 5 PLEASE TURN OVER

12 ( marks) End of Section TURKISH Section 2 (SAMPLE) 6

13 COLLABORATIVE CURRICULUM AND ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AUSTRALIA Student/Registration Number Centre Number 2002 PUBLIC EXAMINATION Turkish Continuers Level Section 3: Writing in Turkish (15 marks) Tuesday 29 October Time: approximately 45 minutes Monolingual and/or bilingual printed dictionaries may be used. Instructions to Students 1. Write your answer to a question from Section 3 in this booklet in blue or black ink or ball-point pen. Space is provided for you to make notes. 2. You must answer ONE question in TURKISH. 3. Write your student/registration number and the centre number (if required) on the front cover of this booklet. 4. All question booklets will be collected at the end of the examination. SAMPLE This examination is used for the HSC (New South Wales), the NTCE (Northern Territory), the SACE (South Australia), the TCE (Tasmania), the VCE (Victoria), and the WACE (Western Australia). Victorian Curriculum and Assessment Authority 2002

14 Section 3 (Questions 9 12) (15 marks) When judging performance in this section, the examiner(s) will take into account the extent to which the student demonstrates: relevance and depth of treatment of ideas, information, or opinions; accuracy and range of vocabulary and sentence structures; the capacity to structure and sequence response and use conventions of the text type. Answer ONE question from this section in words in TURKISH. 9. You are a journalist who has been assigned to a town celebrating a festival. Write a report describing the sights, events and people. Festival kutlamasý yapýlan bir kasabaya gazeteci olarak gönderildiniz. Gördüklerinizi, olaylarý ve insanlarý tasvir eden bir rapor yazýn. 10. You want to persuade your friends in a book-club to read a novel that you have recently read. Write a review for the club s magazine in which you explain why this is a book not to be missed. En son okuduðunuz bir romaný kitap klübündeki arkadaþlarýnýzýn da okumasýný saðlamak için onlarý ikna etmek istiyorsunuz. Klüp dergisinde bu kitabý inceleyen bir yazý yazarak onun niçin mutlaka okunmasý gerektiðini açýklýyorsunuz. 11. You have been asked to give a short talk about an issue you feel is of critical importance to many people today. Write the text of a speech in which you outline what the issue is, and why it is so important. Günümüzde birçok insan için hayati önemi olduðunu hissettiðiniz bir konuda kýsa bir yapmanýz istendi. Konunun ne olduðunu ve neden önem taþýdýðýný özetleyen konuþmanýzýn metnini yazýn. 12. You have been asked to write an article to encourage Australian tourists to visit Turkey. Base your article on two or three aspects that you think would be of particular interest to potential tourists. Avustralyalý turistlerin Türkiye ye gezi yapmalarýnýsaðlamak için bir makale yazmanýz istendi. Geziye çýkmak üzere olan turistlerin özellikle ilgilerini çekebileceðini düþündüðünüz iki ya da üç özelliðe dayandýrarak makaleyi yazýn. You may make notes in this space TURKISH Section 3 (SAMPLE) 2

15 Question Number: 2002 TURKISH Section 3 (SAMPLE) 3 PLEASE TURN OVER

16 2002 TURKISH Section 3 (SAMPLE) 4

17 End of Section TURKISH Section 3 (SAMPLE) 5

Turkish 2008 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks)

Turkish 2008 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks) Student/Registration Number Centre Number 2008 PUBLIC EXAMINATION Turkish Continuers Level Thursday 16 October: 2 p.m. Eastern Standard Time Reading Time: 10 minutes Working Time: 2 hours and 50 minutes

Detaylı

NATIONAL ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AT SENIOR SECONDARY LEVEL 2000 TURKISH EXTENDED LEVEL PAPER 1: PROCESSING SPOKEN INFORMATION

NATIONAL ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AT SENIOR SECONDARY LEVEL 2000 TURKISH EXTENDED LEVEL PAPER 1: PROCESSING SPOKEN INFORMATION NATIONAL ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AT SENIOR SECONDARY LEVEL 2000 TURKISH PUBLIC EXAMINATION STUDENT / REGISTRATION NUMBER PAGES: 12 CENTRE NUMBER STATE / TERRITORY EXTENDED LEVEL PAPER 1: PROCESSING

Detaylı

Turkish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks)

Turkish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks) Student/Registration Number Centre Number 2014 PUBLIC EXAMINATION Turkish Continuers Level Tuesday 21 October: 2 pm Australian Eastern Daylight Time Reading Time: 10 minutes Working Time: 2 hours and 30

Detaylı

Turkish 2009 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks)

Turkish 2009 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks) Student/Registration Number Centre Number 2009 PUBLIC EXAMINATION Turkish Continuers Level Tuesday 20 October: 2 p.m. Eastern Standard Time Reading Time: 10 minutes Working Time: 2 hours and 50 minutes

Detaylı

Turkish 2013 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks)

Turkish 2013 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks) Student/Registration Number Centre Number 2013 PUBLIC EXAMINATION Turkish Continuers Level Wednesday 16 October: 2 pm Australian Eastern Daylight Time Reading Time: 10 minutes Working Time: 2 hours and

Detaylı

5. Write your student/registration number and the centre number (if required) on the front cover of this booklet.

5. Write your student/registration number and the centre number (if required) on the front cover of this booklet. Student/Registration Number Centre Number 2006 PUBLIC EXAMINATION Turkish Continuers Level Thursday 19 October: 2 pm Eastern Standard Time Reading Time: Working Time: 10 minutes 2 hours and 50 minutes

Detaylı

Turkish Public Examination. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks)

Turkish Public Examination. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks) Student/Registration Number Centre Number 2011 Public Examination Turkish Continuers Level Monday 24 October: 2 p.m. Eastern Standard Time Reading Time: 10 minutes Working Time: 2 hours and 50 minutes

Detaylı

Turkish 2007 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks) Student/Registration Number.

Turkish 2007 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks) Student/Registration Number. Student/Registration Number Centre Number 2007 PUBLIC EXAMINATION Turkish Continuers Level Thursday 18 October: 2 pm Eastern Standard Time Reading Time: Working Time: 10 minutes 2 hours and 50 minutes

Detaylı

Turkish 2012 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks)

Turkish 2012 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks) Student/Registration Number Centre Number 2012 PUBLIC EXAMINATION Turkish Continuers Level Tuesday 16 October: 2 p.m. Eastern Standard Time Reading Time: 10 minutes Working Time: 2 hours and 50 minutes

Detaylı

Turkish 2005 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks) Student/Registration Number.

Turkish 2005 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks) Student/Registration Number. Student/Registration Number Centre Number 2005 PUBLIC EXAMINATION Turkish Continuers Level Wednesday 19 October: 2 pm Eastern Standard Time Reading Time: Working Time: 10 minutes 2 hours and 50 minutes

Detaylı

Turkish Public Examination. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks)

Turkish Public Examination. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks) Student/Registration Number Centre Number 2016 Public Examination Turkish Continuers Level Wednesday 19 October: 2 pm Australian Eastern Daylight Time Reading Time: 10 minutes Working Time: 2 hours and

Detaylı

Turkish 2002 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 2: Reading and Responding (30 marks) Student/Registration Number.

Turkish 2002 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 2: Reading and Responding (30 marks) Student/Registration Number. COLLABORATIVE CURRICULUM AND ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AUSTRALIA Student/Registration Number Centre Number 2002 PUBLIC EXAMINATION Turkish Continuers Level Section 2: Reading and Responding (30

Detaylı

Turkish 2003 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 2: Reading and Responding (30 marks) Student/Registration Number.

Turkish 2003 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 2: Reading and Responding (30 marks) Student/Registration Number. Student/Registration Number Centre Number 2003 PUBLIC EXAMINATION Turkish Continuers Level Section 2: Reading and Responding (30 marks) Instructions to Students 1. Allow about 1 hour and 15 minutes for

Detaylı

Turkish 2007 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks) Student/Registration Number.

Turkish 2007 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks) Student/Registration Number. Student/Registration Number Centre Number 2007 PUBLIC EXAMINATION Turkish Continuers Level Thursday 18 October: 2 pm Eastern Standard Time Reading Time: Working Time: 10 minutes 2 hours and 50 minutes

Detaylı

NATIONAL ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AT SENIOR SECONDARY LEVEL 2001 TURKISH EXTENDED LEVEL PAPER 1: PROCESSING SPOKEN INFORMATION

NATIONAL ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AT SENIOR SECONDARY LEVEL 2001 TURKISH EXTENDED LEVEL PAPER 1: PROCESSING SPOKEN INFORMATION NATIONAL ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AT SENIOR SECONDARY LEVEL 2001 TURKISH PUBLIC EXAMINATION STUDENT / REGISTRATION NUMBER PAGES: 12 CENTRE NUMBER STATE / TERRITORY EXTENDED LEVEL PAPER 1: PROCESSING

Detaylı

Turkish 2002 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks) Student/Registration Number.

Turkish 2002 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks) Student/Registration Number. COLLABORATVE CURRCULUM AND ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AUSTRALA Student/Registration Number Centre Number 2002 UBLC EXAMNATON Turkish Continuers Level Tuesday 22 October: 2 pm Eastern Standard Time

Detaylı

Turkish 2003 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks) Student/Registration Number.

Turkish 2003 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks) Student/Registration Number. Student/Registration Number Centre Number 2003 PUBLIC EXAMINATION Turkish Continuers Level Tuesday 21 October: 2 pm Eastern Standard Time Reading Time: Working Time: 10 minutes 2 hours and 50 minutes You

Detaylı

NATIONAL ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AT SENIOR SECONDARY LEVEL 2001 TURKISH

NATIONAL ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AT SENIOR SECONDARY LEVEL 2001 TURKISH NATIONAL ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AT SENIOR SECONDARY LEVEL 2001 TURKISH PUBLIC EXAMINATION STUDENT / REGISTRATION NUMBER PAGES: 12 CENTRE NUMBER STATE / TERRITORY EXTENDED LEVEL PAPER 2: PART

Detaylı

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *6468430870* FIRST LANGUAGE TURKISH 0513/01 Paper 1 Reading May/June 2015 Candidates answer on the

Detaylı

NATIONAL ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AT SENIOR SECONDARY LEVEL 2000 TURKISH

NATIONAL ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AT SENIOR SECONDARY LEVEL 2000 TURKISH NATIONAL ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AT SENIOR SECONDARY LEVEL 2000 TURKISH PUBLIC EXAMINATION STUDENT / REGISTRATION NUMBER PAGES: 12 CENTRE NUMBER STATE / TERRITORY EXTENDED LEVEL PAPER 2: PART

Detaylı

Turkish. 2015 Public Examination. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks)

Turkish. 2015 Public Examination. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks) Student/Registration Number Centre Number 2015 Public Examination Turkish Continuers Level Tuesday 20 October: 2 pm Australian Eastern Daylight Time Reading Time: 10 minutes Working Time: 2 hours and 30

Detaylı

NATIONAL ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AT SENIOR SECONDARY LEVEL 2000 TURKISH EXTENDED LEVEL PAPER 3: DISCUSSING A THEME

NATIONAL ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AT SENIOR SECONDARY LEVEL 2000 TURKISH EXTENDED LEVEL PAPER 3: DISCUSSING A THEME NATIONAL ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AT SENIOR SECONDARY LEVEL 2000 TURKISH PUBLIC EXAMINATION STUDENT / REGISTRATION NUMBER PAGES: 8 CENTRE NUMBER STATE / TERRITORY EXTENDED LEVEL PAPER 3: DISCUSSING

Detaylı

LN796 Turkish: Level 1 (Standard)

LN796 Turkish: Level 1 (Standard) 2008 Examination (Language Centre) LN796 Turkish: Level 1 (Standard) Instructions to candidates Time allowed: 1 hour 50 minutes This paper contains 3 sections: Listening (15%) Reading (15%) Writing (15%)

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

TURKISH DIAGNOSTIC TEST TURKISH DEPARTMENT

TURKISH DIAGNOSTIC TEST TURKISH DEPARTMENT TURKISH DIAGNOSTIC TEST BY TURKISH DEPARTMENT This examination is designed to measure your mastery of the Turkish language. The test is multiple choices based and is there for diagnostic purposes to assess

Detaylı

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TURKISH BREAKTHROUGH LSPTURB/0Y07

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TURKISH BREAKTHROUGH LSPTURB/0Y07 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS TUKISH BEAKTHOUGH LSPTUB/0Y07 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading TUKISH Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Detaylı

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *5071475631* FIRST LANGUAGE TURKISH 0513/01 Paper 1 Reading May/June 2016 Candidates answer on the

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

Turkish 2004 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks) Student/Registration Number.

Turkish 2004 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks) Student/Registration Number. Student/Registration Number Centre Number 2004 PUBLIC EXAMINATION Turkish Continuers Level Tuesday 19 October: 2 pm Eastern Standard Time Reading Time: Working Time: 10 minutes 2 hours and 50 minutes You

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM ENG111 2016-2017 ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM Exam Type Date / Classes / Time Written Thursday, September 22 nd, 2016 Classes & Time to be announced on September 20th.

Detaylı

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Esrarengiz bir toplantı) List of characters (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Halit, doğum günü olan oğlan) Leila, the mysterious girl and phone voice (Leyla, esrarengiz kız ve telefon

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

Mezun ( ) Sınav Salon Numarası GENEL AÇIKLAMA (GENERAL INSTRUCTIONS) In the test,

Mezun ( ) Sınav Salon Numarası GENEL AÇIKLAMA (GENERAL INSTRUCTIONS) In the test, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (KTÜYÖS) Karadeniz Technical University The Examination for Foreign Students A TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ / THE BASIC LEARNING SKILLS TEST

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TURKISH PRELIMINARY LSPTURP/0Y07

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TURKISH PRELIMINARY LSPTURP/0Y07 EXTENAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TUKISH PELIMINAY LSPTUP/0Y07 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Preliminary Stage Listening and eading TUKISH Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

LN796 Turkish: Level One (Standard)

LN796 Turkish: Level One (Standard) 2010 Examination (Language Centre) LN796 Turkish: Level One (Standard) Instructions to candidates This paper constitutes 20% of your final mark Time allowed: 50 minutes This paper contains 2 sections.

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI 1. Create your family tree and describe your family members 2. Prepare a visual poster

Detaylı

ENGLISH PROFICIENCY EXAM

ENGLISH PROFICIENCY EXAM ENGLISH PROFICIENCY EXAM TDEU The English Proficiency of the students who are accepted into Ipek University is assessed through the English Proficiency Exam (IPEX) prepared by the Preparatory School Test

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. OKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2015.11.10 MAT461 Fonksiyonel Analiz I Arasınav N. Course Adi: Soyadi: Öğrenc i No: İmza: Ö R N E K T İ R S A M P L E

Detaylı

ENGLISH PROFICIENCY EXAM

ENGLISH PROFICIENCY EXAM ENGLISH PROFICIENCY EXAM The English Proficiency of the students who are accepted into Ipek University is assessed through the English Proficiency Exam prepared by the Preparatory School. The students

Detaylı

Turkish *P44339A0116* P44339A. Paper 1. Pearson Edexcel International GCSE. Friday 15 May 2015 Afternoon Time: 3 hours. Instructions.

Turkish *P44339A0116* P44339A. Paper 1. Pearson Edexcel International GCSE. Friday 15 May 2015 Afternoon Time: 3 hours. Instructions. Write your name here Surname Other names Pearson Edexcel International GCSE Turkish Paper 1 Centre Number Candidate Number Friday 15 May 2015 Afternoon Time: 3 hours You do not need any other materials.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

A Y I K BOYA SOBA SOBA =? RORO MAYO MAS A A YÖS / TÖBT

A Y I K BOYA SOBA SOBA =? RORO MAYO MAS A A YÖS / TÖBT 00 - YÖS / TÖBT. ve. sorularda, I. gruptaki sözcüklerin harfleri birer rakamla gösterilerek II. gruptaki sayılar elde edilmiştir. Soru işaretiyle belirtilen sözcüğün hangi sayıyla gösterildiğini bulunuz.

Detaylı

Example: 1 Shall I give the baby some tea? (Bebeğe biraz çay vereyim mi?)

Example: 1 Shall I give the baby some tea? (Bebeğe biraz çay vereyim mi?) Birinci tekil ve çoğul şahıs zamirleriyle (I-WE) kullanılır. Gelecek zamanın yardımcı fiili olmasının yanısıra, MODAL yardımcı olarak fikir sorma veya teklif ifade eder. Ayrıca kesin kararlılık, tehdit

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (YÖS) TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ THE ENTRANCE EXAMINATION FOR FOREIGN STUDENTS

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (YÖS) TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ THE ENTRANCE EXAMINATION FOR FOREIGN STUDENTS ADAYIN/APPLICANT S ADI / NAME SOYADI / SURNAME Y.U. NUMARASI / FR NUMBER YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (YÖS) TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ THE ENTRANCE EXAMINATION FOR FOREIGN STUDENTS SINAV SALON NO

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

Level Test for Beginners 2

Level Test for Beginners 2 Level Test for Beginners 2 Directions: This is a level test Basic. Follow your teacher and proceed to the test. Your teacher will give you a score after the test. The total score is 30 points. Talimatlar:

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma Recap Çoğullar ler If the final vowel is a, ı, o or u, then use lar. limonlar, çocuklar If the final vowel is e, i, ö or ü, then use ler. zeytinler, ekmekler This, That, These and Those bu this bu limon

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 11 A/B SINIFI MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 11 A/B SINIFI MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI 0-0 ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ A/B SINIFI İ YILLIK PLANI Y ÖĞRENME ALANLARI VE EKİM -5 8/ Ekim- Kasım THEME THEME INTRODUCING YOURSELF DESCRIPTION OF THE DESCRIPTION OF THE

Detaylı

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular Lesson 66: Indirect questions Ders 66: Dolaylı sorular Reading (Okuma) Could you tell me where she went? (Bana nereye gittiğini söyler misiniz?) Do you know how I can get to the hospital? (Hastaneye nasıl

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri)

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) We use it to express a future decision, intention, or plan made before the moment of speaking (Konuşma anından daha önce düşünülmüş kararlar,

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

İNGİLİZCE DERSİ UYGULAMA SINAVLARI HAKKINDA

İNGİLİZCE DERSİ UYGULAMA SINAVLARI HAKKINDA İNGİLİZCE DERSİ UYGULAMA SINAVLARI HAKKINDA Uygulama sınavlarının yapılması yönetmelik uyarınca uygulamalı derslerde zorunlu olup, okullarda uygulanması konusunda bilgi eksikliklerinin olmasından dolayı

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

M.E.B. ENG-4 Ünite-1 STUDENTS BOOK UNIT-1 New Friends ( Yeni Arkadaşlar) Hi! ( Selam)

M.E.B. ENG-4 Ünite-1 STUDENTS BOOK UNIT-1 New Friends ( Yeni Arkadaşlar) Hi! ( Selam) UNIT-1 New Friends ( Yeni Arkadaşlar) Hi! ( Selam) FUNCTİONS ( FALİYETLER ) Asking for and giving information (Soru sorma ve bilgisini, verme ) Greeting and introducing oneself (Selamlaşma ve kendini tanıtma

Detaylı

Turkish *P40306A0116* P40306A. Paper 1. Edexcel International GCSE. Tuesday 8 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Turkish *P40306A0116* P40306A. Paper 1. Edexcel International GCSE. Tuesday 8 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Turkish Paper 1 Centre Number Candidate Number Tuesday 8 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Welcome. Hos Geldiniz. Summer Schools Presentation. Yaz Okulları Sunumu. Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı

Welcome. Hos Geldiniz. Summer Schools Presentation. Yaz Okulları Sunumu. Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı Summer Schools Presentation Welcome Yaz Okulları Sunumu Hos Geldiniz Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı Güniz Gücükoğlu Durmuş Assistant Counselor & Summer School

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Bilimde Önemli Anlar Great Moments in Science Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı