SAMPLE. Turkish 2002 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks) Student/Registration Number.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAMPLE. Turkish 2002 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks) Student/Registration Number."

Transkript

1 COLLABORATIVE CURRICULUM AND ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AUSTRALIA Student/Registration Number Centre Number 2002 PUBLIC EXAMINATION Turkish Continuers Level Section 1: Listening and Responding (30 marks) Tuesday 29 October: 2 p.m. Eastern Standard Time Time: approximately 50 minutes and 10 minutes reading time Monolingual and/or bilingual printed dictionaries may be used. Instructions to Students 1. You will have 10 minutes to read all the papers and to familiarise yourself with the requirements of the questions. 2. Write all your answers to the questions in Section 1 in this booklet in blue or black ink or ball-point pen. Space is provided for you to make notes. 3. You must answer ALL questions in Part A and Part B. 4. Answer Part A in ENGLISH and Part B in TURKISH. 5. Write your student/registration number and the centre number (if required) on the front cover of this booklet. 6. All question booklets will be collected at the end of the examination. SAMPLE This examination is used for the HSC (New South Wales), the NTCE (Northern Territory), the SACE (South Australia), the TCE (Tasmania), the VCE (Victoria), and the WACE (Western Australia). Victorian Curriculum and Assessment Authority 2002

2 Part A (Questions 1 3) (20 marks) When judging performance in this part, the examiner(s) will take into account the extent to which the student demonstrates the capacity to: understand general and specific aspects of texts by identifying and analysing information and convey the information accurately and appropriately. You will hear three texts. Each text will be played twice. There will be a short break between the first and second playings in which you may make notes. Listen carefully to each text and then answer the questions in ENGLISH. Text 1 1. a. In choosing an airline, what three aspects are important to the customer? You may make notes in this space b. What will the customer do in the afternoon? ( marks) Text 2 2. a. Why are there so many children working on the streets? b. According to the radio report, why are chemical materials the most common form of addiction? ( marks) 2002 TURKISH Section 1 (SAMPLE) 2

3 Text 3 3. a. List three of the factors mentioned in the passage that helped Þener Þen to be successful in his acting career. You may make notes in this space b. What other jobs did he do, apart from acting? ( marks) 2002 TURKISH Section 1 (SAMPLE) 3 PLEASE TURN OVER

4 Part B (Questions 4 5) (10 marks) When judging performance in this part, the examiner(s) will take into account the extent to which the student demonstrates the capacity to: understand general and specific aspects of texts by identifying and analysing information; convey the information accurately and appropriately. You will hear two texts, one relating to Question 4 and one relating to Question 5. Each text will be played twice. There will be a short break between the first and second playings in which you may make notes. Listen carefully to each text and then answer the questions in TURKISH. Text 4 4. In what ways are eggs beneficial to your health? Yumurta hangi yönlerden saðlýða yararlýdýr? You may make notes in this space Text 5 5. a. What contribution did Turkish women make during the war years? Türk kadýnýnýn savaþ yýllarýndaki katkýlarý neydi? ( marks) b. Name one of the changes mentioned by the speaker that occurred in women s rights after the war of independence. Kurtuluþ Savaþýndan sonra, konuþmacýnýn sözünü ettiði kadýn haklarýndaki deðiþiklikten birinibelirtin. c. Give one reason mentioned by the speaker which explains why this change occurred. Bu deðiþikliðin neden olduðunu açýklarken konuþmacýnýn gösterdiði bir nedeni belirtin. ( marks) End of Section TURKISH Section 1 (SAMPLE) 4

5 2002 TURKISH Section 1 Transcript (SAMPLE) Transcript SECTION I: Listening and responding Part A Text 1 T: Alo? I: Kiminle görüþüyorum? TA: Anadolu Seyahat Acentasý görevlilerinden Ayþe, buyrun... I: Ýyi günler, hanýmefendi. Türkiye ye gitmek için sizden bilgi almak istiyordum. TA: Hangi havayollarý þirketini tercih edersiniz? Ý: Bilet fiyatý bakýmýndan biraz ucuz, güvenlik ve servis yönünden de iyi bir þirket olsun. TA: O zaman sizi Akdeniz Havayollarýyla gönderelim. Fiyatlarý diðerlerine göre düþük, uçaklarý da yeni, bakýmlý ve güvenilir. Ý: Yolda uçak deðiþtirecek miyim? TA: Hayýr. Avustralya dan Türkiye ye kadar hep ayný uçakta uçacaksýnýz. Ne zaman yola çýkmak istiyorsunuz? Ý: Ýki hafta sonra. TA: Öyleyse hemen büromuza gelin; ayrýntýlarý görüþelim. Bir miktar depozit de getirirseniz iyi olur. Seyahat sigortasý da yaptýrmak ister miydiniz? Ona göre hazýrlýk yapayým. Ý: Çok iyi olur. Her ihtimale karþý þimdiden uçakta yerimi de ayýrtýn, lütfen. Ben depozitimle birlikte bugün öðleden sonra orada olurum. Ýyi günler. TA: Ýyi günler. Text 2 Sayýn dinleyiciler, gençlerin uyuþturucuya baþlama nedenlerini bir araþtýrma raporu þöyle özetlemektedir: Anadolu dan büyük kentlere göç eden ve oralarda yerleþik bir düzene geçemeyen aileler, çocuklarýný okula göndermeyip onlardan eve para getirmesini bekliyorlar. Bu nedenle son on yýldýr büyük kentlerimizde evinden kaçmýþ küçük gruplar oluþtu. Bu çocuklar, yollarda cam silerek, çeþitli ürünler satarak ve ayakkabý boyacýlýðýyaparak geçimini saðlamaya çalýþýyor. Sokaklarda yaþayan bu çocuklarýn büyük bir kýsmý ise kolay bulabilecekleri tiner ya da benzeri kimyasal maddelerin baðýmlýsýhaline geliyorlar. Bu þekilde uyuþturuya alýþmýþ olan sokak çocuklarýnýn sayýsý yakýnda 100 bine ulaþacak. Zavallý çocuklarý sokaklardan ve uyuþturucu belasýndan kurtarmak tüm toplum bireylerinin görevidir. Text 3 Baþarýlý bir sanatçýmýz Sayýn Þener Þen, insanlarý güldürmek çok zor. Bunu bir oyuncu olarak nasýl baþardýnýz? Rahmetli babam Ali Þen, 1950 li yýllarýn baþýnda bizleri alýp Adana dan Ýstanbul a göç etmiþ ve o zamanlarýn tek gecekondu semti olan Zeytinburnu na yerleþmiþ. Çocukluðum ve gençliðim hep burada geçti. Bazý sanatçýlar vardýr; iyi ortamlarda ve iyi okullarda okur. Belki onlar için bu bir þanstýr. Ama ben, oyunculuðum, özellikle de komedi oyunculuðum açýsýndan gecekonduda yetiþmeyi bir þans olarak kabul ediyorum. O zaman halktan kesimleri daha iyi görebiliyorsunuz. Ortalama Türk insaný nasýl yetiþtiyse biz de öyle yetiþtik. Böyle yaþamanýn komedyenliðinize de etkisi oldu mu? Komedyenlik benim yapýmda var herhalde; doðuþtan, genlerle ilgili olabilir, kiþilik, algýlama, falan. Ben, hep küçüklüðümden beri gözlemler yaparak büyüdüm. Komþular, çevre her þey etkilemiþtir. Babam Türk filmlerinin çok geçerli olduðu dönemde þöhretli bir oyuncuydu. Belki onun da etkisi var. Kendine güvenen bir kiþilikle yetiþtim.

6 2002 TURKISH Section 1 Transcript (SAMPLE) Sanat eðitimi almadýðýnýzý biliyoruz. Býrakýn sanat eðitimini normal lise eðitimini bile zor yaptým. Sanatta ilerlemeniz nasýl oldu? Bütün bu zorluklar içinde ciddiye aldýðým tek olay tiyatroydu. Yeþil Sahne de ilk kez tiyatro yaptým. 17 yaþýndaydým. Ders falan yapamadým ama tiyatroyu sürdürdüm. Akþam lisesine baþlayýnca biraz ara verdim. Zeytinburnu nda iplik fabrikasýnda çalýþmaya baþladým. Yani fabrika iþçiliði, öyle mi? Tabii. Benim ilk ciddi çalýþmam bu. Yaþým 19 falan. Babamdan hiç para almazdým. Böylece o dönemden itibaren ekonomik baðýmsýzlýðýmý elde ettim. Böylesi bir hayatta oyuncu kiþiliðim de etkili olmuþtur. Daha sonra çeþitli nedenlerle iþten ayrýldým. Ne yapacaðýmý kestiremedim. Bu arada gece lisesini bitirmiþtim. Yaþým ilerlemiþti tabii. Arkadaþlarým üniversiteyi bitirmek üzereydi. Bir taksi-dolmuþta þoförlük yapmaya baþladým. Ardýndan iþportacýlýk da yaptým. Kýsa yoldan hayata atýlmak gerekiyordu. O sýralarda, dýþardan öðretmenokulu sýnavlarýna girdim; kazandým ve Malazgirt Muþ ta tam iki yýl öðretmenlik yaptým. Meslek olarak seçmiþtim öðretmenliði. O yýllarda, Bu çocuk ne iþ yapacak, diye bana yol gösteren de yoktu. Tiyatro devam etmedi mi? Mümkün deðil ki... Para getiren iþler gerekiyordu. Evin ekonomisine yardým etme geleneði vardý bizim dönemimizde. Bir de þýmarýk yetiþmiyorduk. Sonuç olarak önce filmlerde figüran olarak çalýþtým ve daha sonra ikinci ve baþrollerde sinema oyunculuðuna adým attým. Part B Text 4 Soru: Gýda bakýmýndan yumurta ile ilgili çeliþkili iddialar ortaya atýlmaktadýr. Bu konuda sizin görüþlerinizi de alabilir miyim? Yanýt: Yumurta genellikle yanlýþ tanýtýlmaktadýr. Örneðin karaciðere dokunduðu söyletileri tamamen yersizdir. Sadece safra kesesinden rahatsýz olan hastalara tavsiye edilmez. Soru: Yumurtanýn besin deðeri nedir? Yanýt: Protein bakýmýndan bir dilim bifteðe eþittir, diyebilirim. Soru: Diyet yapanlara yumurtayý tavsiye eder misiniz? Yanýt: Tabii. Kalorisi düþük olduðu için kilo aldýrmaz. Üstelik yaðsýz piþirildiðinde hazmý son derece kolaydýr. Soru: Verdiðiniz deðerli bilgiler için teþekkürler. Son olarak ekleyeceðiniz baþka bir özelliði var mý yumurtanýn? Yanýt: Sadece özetle þunu söylemek istiyorum: yumurta, çocuklar ve büyükler için yararlý bir besindir. Text 5 Avustralya Türk Kadýnler Birliðinin deðerli üyeleri, Konuþmama baþlamadan önce hepinizi saygýyla selamlarým. Bu toplantýda sizlere kadýnlarýmýzýn Türk tarihindeki rolüne ve haklarýný nasýl elde ettiklerine deðineceðim. Türk kadýný, tarihin en eski günlerinden beri evine, çocuklarýna sahip; iþ yaþamýnda kocasý ile birlikte çalýþan özverili bir kadýndýr. Kocasý savaþlarda cepheden cepheye koþarken o, çocuklarýný yetiþtirmiþ, tarla ve fabrikalarda çalýþarak ailesinin geçimine ve ülkenin ekonomisine katkýdabulunmuþtur. Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasýyla kadýnlara toplumsal ve siyasal bir takým haklarýn tanýnmasý onlarýn Kurtuluþ Savaþýndaki çabalarýnýn ürünüdür. Onun içindir ki Türkiye de yaþayan tüm kadýnlara belediye meclisine üye seçme ve seçilme hakký tanýndý. Bunu 1934 yýlýnda kadýnlarýn Büyük Millet Meclisine üye olma haklarýnýn verilmesi izledi. Böylece Türk ulusu kadýný ve erkeði ile çaðdaþ uygarlýk düzeyine ulaþmýþ oldu. Türkiye ve bu ülkede yaþayan insanlar yeni duygular, yeni emeller, ve bilinçle tekrar ortaya çýkan bir ülke ve topluluk haline geldi. Kadýn, erkek; bütün yurttaþlar ayný duygularla kaynaþan tek bir ulus durumuna bu devrim ile ulaþtý. Beni dinlediðiniz için hepinize teþekkür eder, iþlerinizde ve aile yaþamýnýzda baþarýlar dilerim.

7 COLLABORATIVE CURRICULUM AND ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AUSTRALIA Student/Registration Number Centre Number 2002 PUBLIC EXAMINATION Turkish Continuers Level Section 2: Reading and Responding (30 marks) Tuesday 29 October Time: approximately 1 hour 15 minutes Monolingual and/or bilingual printed dictionaries may be used. Instructions to Students 1. Write all your answers to the questions in Section 2 in this booklet in blue or black ink or ball-point pen. Space is provided for you to make notes. 2. You must answer ALL questions in Part A and Part B. SAMPLE 3. Answer Part A in ENGLISH and Part B in TURKISH. 4. Write your student/registration number and the centre number (if required) on the front cover of this booklet. 5. All question booklets will be collected at the end of the examination. This examination is used for the HSC (New South Wales), the NTCE (Northern Territory), the SACE (South Australia), the TCE (Tasmania), the VCE (Victoria), and the WACE (Western Australia). Victorian Curriculum and Assessment Authority 2002

8 Part A (Questions 6 7) (20 marks) When judging performance in this part, the examiner(s) will take into account the extent to which the student demonstrates the capacity to: understand general and/or specific aspects of texts, by, for example, comparing, contrasting, summarising, or evaluating, and convey the information accurately and appropriately. 6. Read the text and then answer in ENGLISH the questions that follow. Text 6 SU KÝRLÝLÝÐÝ Dünyamýzýn dörtte üçü denizle kaplýdýr. Tüm canlýlarýn yaþamlarýný sürdürmeleri için gerekli olan bu suyu biz insanlar devamlý kirletmekteyiz. Dereler, göller, ve denizler insanoðlunun bir dev çöplüðü haline getirilmiþtir. Eðer bu olumsuz geliþmenin önüne geçilmezse yakýn gelecekte dünyamýz yok olma tehlikesiyle karþý karþýya kalacaktýr. Suyun kirlenmesinde çeþitli etkenler rol oynamaktadýr. Özellikle endüstri atýklarý, kentleþme nedeniyle çöplerin ve pisliklerin kontrolsüz bir þekilde sulara boþaltýlmasý, kimyasal ürün taþýyan gemilerin yaptýðý kazalar ve plajlara atýlan çöpler kirlenmeyi hýzlandýrip dünyayý yaþanmaz bir hale getiriyor. Fabrikalardan üretim anýnda artýklar çýkar. Çoðunlukla dere ve nehirlere boþaltýlan bu sanayi atýklarý, sonunda göl ve denizlere ulaþýr. Böylece su, kaynaðýndan baþlayarak okyanuslara kadar kirlenmiþ olur. Bunun önlenmesi için devletlerin ayrý ayrý veya uluslararasý ortak yasalarla tüm sanayi faaliyetlerini denetim altýna almalarý gerekir. Örneðin, atýklarýn güvenli bir þekilde depolanmasý ve çevreye zarar vermemesi için saklanmalarý mecbur tutulabilir. Bu konuda suçu yalnýzca endüstri alanlarýna yükleyemeyiz. Kanalizasyon sistemine boþalttýðýmýz her bir madde dolaylý yollardan denizlere karýþmaktadýr. Kentlerde yoðunlaþan tüm canlý dýþkýlarý, kirli sývýlar; gaz, motor yaðý, plastik gibi zehirli maddeler denizlere taþýnmakta ve sudaki canlýlarla bizler bu denizlerde yüzmekteyiz. Uluslararasý kimyasal madde taþýyan tankerlerin denizlerde kaza yapmalarý sonucu da denizler ve kýyýlarý olumsuz etkilenmektedir. Deniz bitkileri, balýklar ve bunlarla beslenen kuþlar yok olup türleri tükeniyor. Tehlikeli madde taþýyan gemilerin sürekli denetim altýnda tutulmasý ve kimyasal ürünlerin daha güvenli yöntem olan borularla taþýnmasý deniz kazalarýnýn neden olduðu su kirlenmesini kýsmen önleyebilir. Su kirliliðini önleme, tüm insanlarýn önemle üzerinde durmalarý gereken bir görev sayýlmalýdýr. Endüstri atýklarý, kanalizasyonlar ve deniz kazalarý nedeniyle sulara karýþan zararlý maddeler günün birinde tüm canlýlarýn yaþamlarýný tehlikeye sokacak. Þimdiden önlem alýnmazsa dünyamýzýn geleceði iyi görünmüyor. Bu amaçla hükümetler ve kiþiler üzerlerine düþen bu önemli görevi cesaret ve özenle yerine getirmelidirler. a. List three of the different causes mentioned in the passage that contribute to the pollution of the seas. b. Two specific strategies are suggested in the text. These are: ( marks) 2002 TURKISH Section 2 (SAMPLE) 2

9 7. Read the text and then answer in ENGLISH the questions that follow. Text 7 Harf Devrimi Toplumumuzu son yüz yýlda etkileyen en önemli deðiþikliklerden birisi þüphesiz Harf Devrimidir. 1 Kasým 1928 gün ve 1353 sayýlý kanunla Türkçe sesbilimine uyarlanan Latince harflerin Türk sanat, felsefe ve kültürünün hýzla geliþmesinde büyük rol oynadýðýný kimse inkâr edemez. Bu yazý sistemiyle sözcükler yüzde yüze yakýn bir þekilde yazýldýðý gibi okunmakta ve okunduðu gibi yazýlmaktadýr. Buna kýsaca fonetik bir sistem de diyebiliriz; yani her bir sesi temsil eden ayrý bir harf. Selçuklu ve Osmanlý dönemlerinde Arap harfleriyle yazýlan eski Türkçe yazý sistemi artýk iþlevini yitirmiþ olduðundan bu dille yazýlý þekilde anlaþmak çok zorlaþmýþtý. Harflerin deðiþtirilmesi gerekli olduktan sonra sýra alfabe seçimine gelmiþti. En uygun alfabenin dünyada en çok kullanýlan ve teknolojide ilerlemiþ uluslara ait Latin harflerinin olduðu süphe götürmez bir gerçektir. Dünyanýn ünlü dilbilimcilerinin ve Atatürk ün aldýðý yerinde bir kararla harf devrimi gerçekleþtirildi. Bunun uygulanmasý ilginç olaylara sahne olmuþtur. Örneðin, zaman bakýmýndan Mustafa Kemal den yedi yýl istenmiþti. O ise bu deðiþikliðin yedi ayda yapýlmasýný saðladý. Diðer bir öneri de gazete sayfasý sütunlarýnýn sýrasýyla ve aþamalý olarak yeni yazýya geçirilmesiydi. Her yýl bir sütün arttýrarak ve alýþtýrýlarak yeni sistemin uygulanmasý öngörülüyordu. Bu da kabul edilmeyerek tüm sütunlarda yeni harfler bir anda kullanýlmaya baþlandý. Cezaevindekiler bile yeni alfabeyi öðrenmedikçe salýverilmiyordu. Ýþyerlerinin yeni Türkçe dýþýnda harfler kullanmasý yasaklanmýþtý. Ýþte hep bu yerinde ve sýký önlemler sayesinde insanlar kýsa zamanda ve kolayca yeni yazý diline alýþtýlar. Yeni harflerin yararlarý saymakla bitmez. Okuma yazma oranýnýn basitlik nedeniyle hýzla artmasýnýn yanýnda düþünceler yazýya daha kolay dökülmeye baþladý. Batýda geliþtirilen basým makineleri, daktilo, teleks, bilgisayar gibi iletiþim teknolojisi gecikmeden ülkemize girdi. Böylece yayýnlar çoðaldý ve düþünce ufkumuz geniþledi. Türk toplumunun eðitim ve bilimde geliþmiþ ülkeler düzeyine eriþmesinde bu yeni harflerin de katkýsý olmuþtur. a. What were the problems with the old system of writing? b. How was the new writing system put into practice? c. According to the text, what were the positive outcomes of the change? ( marks) 2002 TURKISH Section 2 (SAMPLE) 3 PLEASE TURN OVER

10 Part B (Question 8) (10 marks) When judging performance in this part, the examiner(s) will take into account the extent to which the student demonstrates the capacity to: understand general and specific aspects of a text by identifying, analysing, and responding to information; convey information coherently (structure, sequence, accuracy and variety of vocabulary and sentence structure) and appropriately (relevance, use of conventions of the text type). 8. Read the text and then answer in TURKISH the question below. Text 8 Sevgili Yeðenim Bülent, Nasýlsýn? Senin ve ailenin iyi haberlerine sevindim. 20/12/00 Bursa You may make notes in this space Mektubunda iþ aradýðýndan bahsediyorsun. Bu konuyu önemli bulduðum için hemen yanýtlýyorum. Ýþ bulmak için harcanacak çabalarýn ilki bir iþe baþvurmak sanýlýr. Oysa bu, yanlýþ bir görüþ. Her þeyden önce bir iþte çalýþmayý gerçekten istemen gerekir. Ondan sonra ne çeþit iþ istediðini düþünmelisin. Niçin o iþi istediðini de bilmelisin. Belirtmek istediðim nokta þu: sadece haftalýk ya da aylýk almak için çalýþma peþinde olmamalýsýn. Yaradýlýþýna, eðitimine, yeteneðine ters düþen, kýsacasý baþarý gösteremeyeceðin bir iþe girmekten sakýnmalýsýn. Bu görüþün doðruluðunu gösteren birçok örnek var. Girdiðine bin piþman olmuþ kimselere iþlerinin verdiði aðýrlýk hiçbir þeye benzemez. Sevmediði ve kendini bir türlü kurtaramadýðý bir iþte çalýþan insandan daha mutsuz bir kiþi düþünülebilir mi? Böyle bir kiþi ya kendisine hiç uygun düþmeyen bir iþe girmiþtir, ya da uygun gördüðü bir iþ alanýnýn yanlýþ kolunu seçmiþtir. Yeteneðine uygun düþmeyen iþ alanlarý baþlangýçta seni çekebilir, hatta sana çok para da kazandýrabilir, ancak baþarý kazacanacaðýn iþ alanýnda yavaþ da olsa, zamanla daha üstün bir seviyeye ulaþabilirsin. Kýsacasý, iþ aramak ve bulmak önemle üzerinde durmayý gerektiren bir konudur. Bu yazdýklarýmdan ders alacaðýný umuyorum. Çalýþmalarýnda baþarýlar ve iþ bulma çabanda da iyi þanslar dilerim. Annene, babana ve kardeþlerine selam eder, gözlerinden öperim. Sizleri düþünen amcan, Kemal Karlýdað Gül Sokak No 25 Yeþilyurt BURSA You have received this letter from your uncle. Reply to it in words, explaining how you have followed his advice in making decisions about your future. Amcanýzdan böyle bir mektup aldýnýz. Geleceðiniz hakkýnda karar verirken onun önerilerini nasýl dikkate aldýðýnýzý yazarak bu mektubu yanýtlayýn TURKISH Section 2 (SAMPLE) 4

11 Do not remove this page from the question booklet. Student/Registration Number Turkish Continuers Level Centre Number Question TURKISH Section 2 (SAMPLE) 5 PLEASE TURN OVER

12 ( marks) End of Section TURKISH Section 2 (SAMPLE) 6

13 COLLABORATIVE CURRICULUM AND ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AUSTRALIA Student/Registration Number Centre Number 2002 PUBLIC EXAMINATION Turkish Continuers Level Section 3: Writing in Turkish (15 marks) Tuesday 29 October Time: approximately 45 minutes Monolingual and/or bilingual printed dictionaries may be used. Instructions to Students 1. Write your answer to a question from Section 3 in this booklet in blue or black ink or ball-point pen. Space is provided for you to make notes. 2. You must answer ONE question in TURKISH. 3. Write your student/registration number and the centre number (if required) on the front cover of this booklet. 4. All question booklets will be collected at the end of the examination. SAMPLE This examination is used for the HSC (New South Wales), the NTCE (Northern Territory), the SACE (South Australia), the TCE (Tasmania), the VCE (Victoria), and the WACE (Western Australia). Victorian Curriculum and Assessment Authority 2002

14 Section 3 (Questions 9 12) (15 marks) When judging performance in this section, the examiner(s) will take into account the extent to which the student demonstrates: relevance and depth of treatment of ideas, information, or opinions; accuracy and range of vocabulary and sentence structures; the capacity to structure and sequence response and use conventions of the text type. Answer ONE question from this section in words in TURKISH. 9. You are a journalist who has been assigned to a town celebrating a festival. Write a report describing the sights, events and people. Festival kutlamasý yapýlan bir kasabaya gazeteci olarak gönderildiniz. Gördüklerinizi, olaylarý ve insanlarý tasvir eden bir rapor yazýn. 10. You want to persuade your friends in a book-club to read a novel that you have recently read. Write a review for the club s magazine in which you explain why this is a book not to be missed. En son okuduðunuz bir romaný kitap klübündeki arkadaþlarýnýzýn da okumasýný saðlamak için onlarý ikna etmek istiyorsunuz. Klüp dergisinde bu kitabý inceleyen bir yazý yazarak onun niçin mutlaka okunmasý gerektiðini açýklýyorsunuz. 11. You have been asked to give a short talk about an issue you feel is of critical importance to many people today. Write the text of a speech in which you outline what the issue is, and why it is so important. Günümüzde birçok insan için hayati önemi olduðunu hissettiðiniz bir konuda kýsa bir yapmanýz istendi. Konunun ne olduðunu ve neden önem taþýdýðýný özetleyen konuþmanýzýn metnini yazýn. 12. You have been asked to write an article to encourage Australian tourists to visit Turkey. Base your article on two or three aspects that you think would be of particular interest to potential tourists. Avustralyalý turistlerin Türkiye ye gezi yapmalarýnýsaðlamak için bir makale yazmanýz istendi. Geziye çýkmak üzere olan turistlerin özellikle ilgilerini çekebileceðini düþündüðünüz iki ya da üç özelliðe dayandýrarak makaleyi yazýn. You may make notes in this space TURKISH Section 3 (SAMPLE) 2

15 Question Number: 2002 TURKISH Section 3 (SAMPLE) 3 PLEASE TURN OVER

16 2002 TURKISH Section 3 (SAMPLE) 4

17 End of Section TURKISH Section 3 (SAMPLE) 5

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ............ Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý.

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan içindekiler Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan 2 aalto @ turkey Mimarlar Odasý nda Bir Simge: Teoman Öztürk - Yavuz Önen 3 Geçen Sayýdan Yansýmalar 4 Aalto Etkinliklerinin Ardýndan - Nuri Arýkoðlu

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý GAZETE&TASARIM GÜNLERÝ 2007 Bizim için 5N1K1T bir okul gibi 11 Bizim meslekte her þey göz kararý 04 Pellegrin: En iyileri, çekemediðim fotoðraflarým 10 www.5n1k1t.org Mehmet Kamış: 1T, 5N1K için 3. boyut

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý olan TEÜÞ eski Genel Müdürü Nurettin Kulalý, Milletvekilliðini amaç deðil, memleketine hizmet etmek için araç olarak gördüðünü

Detaylı

Cazname I. Tunçel Gülsoy

Cazname I. Tunçel Gülsoy Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy www.altkitap.com Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy altkitap - deneme 3 Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy Þubat 2001 Yayýna Hazýrlayan: Düzelti:

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

NEW POVERTY AND THE CHANGING WELFARE REGIME OF TURKEY YENÝ YOKSULLUK VE TÜRKÝYE'NÝN DEÐÝÞEN REFAH REJÝMÝ

NEW POVERTY AND THE CHANGING WELFARE REGIME OF TURKEY YENÝ YOKSULLUK VE TÜRKÝYE'NÝN DEÐÝÞEN REFAH REJÝMÝ 1 2 NEW POVERTY AND THE CHANGING WELFARE REGIME OF TURKEY REPORT PREPARED FOR THE UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME YENÝ YOKSULLUK VE TÜRKÝYE'NÝN DEÐÝÞEN REFAH REJÝMÝ BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER KALKINMA PROGRAMI

Detaylı

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK Yazýlar Sorular ve Cevaplar Mesajlar Prof. Dr. Þükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Endokrinoloji ve Diyabet Bilim

Detaylı

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu EDÝTÖR Ýlerlemeye devam ediyoruz... Baþlamak tabii ki çok önemliydi bizim için, ama bu kolay kýsmý. Önemli olan bunu sürdürebilmekti... Kýsa süreli aksaklýklara karþýn 2 yýlý geride býraktýk. Bu derginin

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ SÝNANLARIN, DENÝZLERÝN MÜCADELESÝ SÜRÜYOR Milletvekili Levent Tüzel, Kürecik halkýnýn 40 yýl önce Sinan Cemgillerin verdiði mücadelenin devamcýsý olduklarýný belirterek, Buradaki

Detaylı

HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM

HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý - TOHAV HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM Hukuk, Demokrasi ve Sivil Toplum Sempozyumu 28-29 Þubat 2004 Diyarbakýr Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý Yayýnlarý (5) ISBN

Detaylı

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ.

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Fikri Türkel Fikri Türkel Deðer katanlar Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Yayýn haklarý 2011 TÜGÝS e aittir. ISBN: Tanýtým nüshasýdýr,

Detaylı

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE Bursa Valisi Þahabettin Harput, Garnizon ve Jandarma Bölge Komutaný Tuððeneral Ümit Yýlmaz ve Bursa Büyükþehir Belediyesi Baþkanvekili Abdullah Karadað'ýn çelenk koyduðu Atatürk Anýtý'nda saygý duruþunda

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

2 DE 7 DE Sevda Aydýn

2 DE 7 DE Sevda Aydýn "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

NEREDESÝNÝZ? Akyaka Vizyon Toplantýsý Yapýldý AKÇEP (AKDENÝZ ÇEVRE PLATFORMU) 17. TOPLANTISI MARMARÝS TE YAPILDI

NEREDESÝNÝZ? Akyaka Vizyon Toplantýsý Yapýldý AKÇEP (AKDENÝZ ÇEVRE PLATFORMU) 17. TOPLANTISI MARMARÝS TE YAPILDI Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 aks-akyaka@hotmail.com NEREDESÝNÝZ? SELÇUK ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. Bir avuç insan Gökova- Akyaka'da bir þeyler yapýyoruz. Bir Halk Kütüphanesi

Detaylı

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor YIL: 1 SAYI: 97 20 YKR 14 NÝSAN 2006 CUMA Þakir Þenol sakirsenol@mynet.com Minik Bir Söyleþi Akþam üzeri eve gitmeden önce bir restoranta uðradým. Kýsa süre sonra, bir çift sarý naylon terlik, küçük bir

Detaylı