YENİ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NA GÖRE DİL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NA GÖRE DİL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR"

Transkript

1 1619 YENİ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NA GÖRE DİL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR ŞAHİN, Esin TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Dünyada ve Türkiye de her alanda gelişim devam etmekte ve buna paralel olarak da eğitimi kalitelileştirme çabaları kapsamında öğretim programı çalışmalarına yer verilmektedir yılında Yapılandırmacı anlayışla hazırlanan Türkçe Dersi Öğretim Programı nda klasik anlayışın dışında etkinliklere yer verilerek öğrencilerin, çağımızın ihtiyaç duyduğu eğitim ve birey özelliklerine uygun olarak belirlenen kazanımlara sahip olmaları hedeflenmiştir. Eğitim sürecinin kalitesini artırmak için, Çoklu Zekâ ve Aktif Öğrenme temelli hazırlanan ders kitapları görsel açıdan desteklenmiştir. Bu çalışmada temel dil becerilerinin geliştirilmesini sağlayan etkinlikler ve öğrenme yaşantıları tartışılacaktır. Anahtar Kelimler: Türkçe öğretimi, 2005 Türkçe Dersi Öğretim Programı, temel dil becerileri, dil etkinlikleri. ABSTRACT Applications For Developing Language Skills Based on New Turkish Teaching Programme Both in Turkey and the world, developments keep on in all fields. In the same way, teaching programmes are being developed for better education. In 2005 with the Turkish (as a subject) Teaching Programme prepared in aconstructive way, it is aimed that students would gain enough education and qualities that are necessary for being a contemporary individual. To be able to increase te quality of education procedure, course books that are based on multiple intelligence and active learning are supported visually. In this study activities that help developing basic language skills and learning will be discussed. Key Words: Teaching Turkish, 2005 Turkish (as a subject) Teaching Programme, basic language skills, language activities. --- Pek çok bilim adamı insan iletişimini diğer iletişim sistemlerinden üstün kılan davranışın konuşma yoluyla dili kullanabilme olduğu görüşünde birleşmektedir. Dil, insanların iletişimde bulunmak amacı ile geliştirdikleri bir anlaşma aracıdır. Başka deyişle, dilin birinci işlevi iletişimdir. Bu işlevi yerine getirmede

2 1620 dil, insanların düşünce, duygu, istek, deneyim v.b. yaşantılarını birbirlerine aktarabilmelerini; dış dünyayı yorumlayarak kendi dünyalarına getirebilmelerini sağlayan; bu zaman ve bu yerden, o zaman ve o yer hakkında düşünerek bu düşünü yansıtabilmelerine ve insanın kendi kendini keşfetmesine olanak veren bir araç olma özelliği taşımaktadır (Topbaş, 1998; 4). Bu nedenle bireyin hem kendisini tanımada hem de bireyler arası etkili iletişimci olabilme sürecinde birinci derecede ihtiyaç duyduğu anadili kazanımı önemlidir. Anadili kazanımı biyolojik, bilişsel, duyusal ve toplumsal gelişime koşut olarak gelişir. Anadili kazanımı doğal ve aşamalı bir süreç içinde gelişir. Anadili kazanım hızı ve seyri bireysel ayrılıklar gösterir. Her çocukta aynı gerçekleşmez. Okul evrelerinde anadili kullanımı bireysel farklılıklar gösterir. Anadilinin dört temel becerisinde (konuşma, dinleme, okuma, yazma) gelişim ilk yıllarda bireysel farklılık gösterebilir. Bazı çocuklar okuma anlama becerilerinde, bazıları ise konuşma becerilerinde daha iyi ilerleme kaydedebilirler. Anadili kazanımı ergenlik ve gençlik evrelerinde değişkenlik gösterir. Gençlerin bu dönemdeki duygusal ve fiziksel gelişimleri dil kullanımlarını da etkiler. Merak yönleri artar, hayali işlevlere önem verilir, değerlendirme ve eleştirme yönleri gelişmeye başlar. Bu gelişimi kendileri de anadillerinin gözlükleriyle fark ederler. İşte bu nedenle, bu dönemde dil kullanımına ağırlık veren bir Türkçe öğretimi önem kazanmaktadır (Topbaş, 1998; 11). Anadilinde yetkin olma, bireyin kendini ve evreni tanıyıp yorumlayabilmesine, özgür ve yaratıcı düşünebilmesine olanak tanır. Uzun bir süreç isteyen bu yetkinliğin oluşması için çağdaş metotlu yeni bir Türkçe öğretimine ihtiyaç duyulmuş ve anadilinin beş temel dil becerisi olan konuşma, dinleme, okuma, yazma ve dil bilgisi alanlarında öğrencilerin daha iyi yetiştirilebilmesi amacıyla, onların bireysel farklılıklarını da dikkate alarak hazırlanan, yapılandırmacı yaklaşıma dayalı Yeni Türkçe Dersi Öğretimi Programı, bu amaca hizmet için inşa edilmiştir. Araştırmanın temelini oluşturan yapılandırmacı anlayışta, öğrenci öğretmenin yapılarına ulaşmak yerine kendi yapılarını oluşturur. Her öğrenciye hitap edilebilmesi için bilginin biçimine ve etkinliklere çeşitlilik getirilir. Öğretirken gerçek durumlara, gerçek nesnelere mümkün olduğu kadar çok yer verilir. Öğretmenler, kontrol edici, empoze edici, doğruları sunucu değil, yardım edici, kolaylaştırıcı bir tavır sergiler. Yanlışlar, öğrenciyi tanıma fırsatı olarak görülür; nedenleri keşfedilerek düzeltilmesi için fırsatlar yaratılır. Yanlış bile

3 1621 olsa öğrencilerin düşüncelerini söylemesi özendirilir. Planlar esnek seçeneklidir. Öğrenme süreciyle ilgili kararlar öğrencilerle birlikte alınır. Öğrencilerin karmaşık düşünmeleri, soru sormaları, görüş alışverişi yapmaları özendirilir. Öğrencilerin değerlendirilmesi; günlük olarak, dosyalara ve öğrencilerin ürettiklerine bakılarak, öğrenme-öğretme süreçlerinin akışı içinde yapılır. Yalnızca yeni öğrenilenlerle ilgilenilmeyip, ön kavramlar da göz önünde bulundurulup değiştirilmeye çalışılır (Açıkgöz, 2006; 66). Yapıcı ya göre yapılandırmacılık; Öğrenci merkezlidir, Öğretmen rehberlik yapandır, Düşünmeyi öğrenme ve yaratıcılık temel esastır, Ana felsefe öğrenme değil, öğrenmeyi öğrenmedir, Öğrenme sürecinin nasıl kurgulanacağı, öğrencinin bilişsel, duyuşsal ve fiziksel kapasitesi ile bağlantılıdır ve doğaçlama olarak biçimlenir, Ne kadar öğrenildiği değil, nasıl ve niçin öğrenildiği önemlidir (2004; 35-41). Yapılandırmacılık, tek bir öğrenme modeli değil, bireyi merkeze alan, bilgi üretmeye dönük, paylaşımcı ve etkileşimli eklektik (seçmeci) bir modeldir. Dolayısı ile örneğin sadece tümevarım yöntemini kullanan bir model değil, nerede tümevarım nerede tümdengelim kullanacağına karar vermeyi, bireye ve öğretmene bırakan esnek bir modeldir. Bu modelin belirli yöntem ve stratejilerle standartlaştırılması onun ruhuna aykırı bir durumdur. Örneğin yapılandırmacı öğretimde öğretmen sunumlarının ortadan kalktığı görüşü yanlış ve tehlikelidir. Yapılandırmacılık, bireyin kendi kendine öğrenmesi değil, bireyin öğretmen rehberliğinde kendi kendine öğrenmesidir. Dolayısı ile öğretmenin rol ve sorumlulukları azalmamış aksine artmıştır. Örneğin, performans ödevlerini ya da etkinlikleri gruplara paylaştırıp evde yapılmasını öneren bir öğretmen yapılandırmacı öğretmen olamamış demektir. Çünkü yapılandırmacılık, okulda ve sınıfta, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilebilecek eklektik bir modeldir 1. Bu anlayışa göre, öğrenme-öğretme süreci içinde yapılacak çalışmalar; ön bilgilerin harekete geçirilmesi, yeni bilgilerin anlaşılması, bilginin yapılandırılması, bilginin uygulanması ve bilginin değerlendirilmesi şeklinde beş aşamada ele alınmalıdır. Öğrenme-öğretme süreci de, hazırlık, anlama, metin aracılığı ile öğrenme, kendini ifade etme ve değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Bu ilkeler ve Yapılandırıcı yaklaşım temel alınarak hazırlanan MEB Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu da öğrenciyi merkeze alan bir uygulama 1 Yapıcı, Mehmet, Yapılandırmacılık ve Sınıf, UT_312.pdf ( ).

4 1622 üzerinde yoğunlaşmaktadır. Öğrenci merkezli anlayışla, öğrencinin zihinsel becerilerini geliştirmesi ve bilgiyi yapılandırması amaçlanmıştır. Program; dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu başlıkları altında yeniden düzenlen alanlar üzerine yapılandırılmıştır. Programda, dinleme ve konuşma becerileri her düzeyde zenginleştirilmiştir. Anlama ve anlam kurma becerileri ağırlıklı olarak ele alınmış; özellikle metin içi, metin dışı ve metinler arası okuma yoluyla anlam kurmaya önem verilmiştir. Yazı öğretimine birinci sınıftan itibaren bitişik eğik yazıyla başlanması ve bütün yazı çalışmalarının bitişik eğik yazı harfleriyle yapılması için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Çağımızın bilgi teknolojilerine ve öğrencinin gelişim sürecine uygun olarak görsel okumasunu ayrı bir öğrenme alanı olarak programa yerleştirilmiştir. Dilbilgisi ayrı bir öğrenme alanı olarak ele alınmamış diğer öğrenme alanları içinde verilmiştir (Şimşek, 2005; 318). Bu alanlar ile programın öğrencilere; Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma Eleştirel düşünme Yaratıcı düşünme İletişim kurma Problem çözme Araştırma Karar verme Bilgi teknolojilerini kullanma Girişimcilik temel becerilerini kazandırması beklenmektedir. Yeni Türkçe Dersi Öğretimi Programı nın dayandırıldığı kuramlardan bir diğeri ise Çoklu Zekâ Kuramıdır. Dil öğretiminde beyin fırtınası, gösteri, soru-yanıt, dramatizasyon, benzetim ve eğitsel oyunlar gibi birçok teknikten yararlanılmaktadır. Bugün kullanılan öğretim teknikleri öğrencinin neler yapabildiğinden çok neler yapabileceğini ortaya çıkaracak nitelikte öğrenciyi merkeze alan uygulamalar şeklindedir. Türkçe Dersi Öğretim Programı nda Howard Gardner ın bilişsel bilim, gelişimsel psikoloji ve nörobilimden yararlanarak geliştirdiği Çoklu Zekâ kuramı, ağırlıklı bir şekilde yer almaktadır. Gardner zekâ türlerini, sözel-dilsel, mantıksal-matematiksel, görsel-uzamsal, müziksel-ritmik, bedensel-kinestetik, özedönük-içsel, sosyal ve doğa zekâsı olarak 8 maddede ele almış ve öğrencilerin bireysel farklılıkları gözetilerek öğretmenin tüm zekâ türlerine göre eğitim vermesi gerektiğini salık vermiştir. Armstronga göre çoklu zekâ kuramını program geliştirmede kullanmanın en

5 1623 iyi yolu, öğretilecek konunun bir zekâdan diğerine nasıl uyarlanabileceğinin düşünülmesidir. Bu aşamada çoklu zekâ kuramının sınıf uygulamalarında dikkat edilmesi gereken temel noktalarını şöyle özetleyebiliriz: 1. Öğretmenler, bütün zekâlara eşit derecede önem vermelidir. Çoklu Zekâ kuramı öğrencilerde bulunan tüm güç ve becerilerin tanınması ve öğretilmesi görüşünü temel almaktadır. 2. Öğretmenler, materyal sunumunda tüm zekâ alanlarını geliştirici ya da tüm zekâ alanlarını kullanmaya yönelik etkinlikleri hazırlamalıdır. Örneğin bir dil bilgisi yapısı öğretilirken öğretmen öğrencilere konu ile ilgili resimler gösterebilir, yapıların geçtiği şarkıları dinletebilir, bir hikâye okutabilir ve farklı zekâ alanlarını kullanarak öğrenilen konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir (Akdoğan, 2002: 134). Sekiz Yıllık Kesintisiz Zorunlu İlköğretim anlayışına göre düzenlenmiş olan Yeni Türkçe Dersi Öğretim Programı nda, süreci oluşturan tüm aşamalarla ilgili alt başlıklar ayrıntılı olarak açıklanmış, bu bilgi ve becerilerin edinimi ile ilgili uygulama sürecine dönük öneriler yapılmış ve etkinlik örnekleri verilmiştir. Ancak Çoklu Zekâ Kuramına dayandırılan etkinliklerin örnek niteliğinde olduğu ve uygulamada bireysel farklılıklar ve çevresel koşullar dikkate alınarak esnek olmanın gereği üzerinde durulmuştur. Etkinliklerin öğrencilerin araştırma, sorgulama, problem çözme ve karar verme süreçlerine katılmasını sağlayacak türden etkinlikler olması önerilmiştir. Yaparak-düşünerek öğrenme etkinliklerinin önemli olduğu vurgulanmış ve işbirlikçi öğrenme stratejilerinin kullanılması öngörülmüştür. Kazanım; öğrenme süreci içerisinde planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar sayesinde öğrencilerde görülmesi beklenen bilgi, beceri, tutum ve değerlerdir. Programda Kazanımların Öğrenme-Öğretme Sürecine Dağılımı başlığı altında, öğrenme-öğretme sürecinin hangi aşamasında hangi kazanımların ele alınabileceğine dair örnek ve ayrıca her sınıf düzeyi için birer tane Metin İşleme Örneği bulunmaktadır. Kazanımlara, izlemeyi kolaylaştırmak amacı ile sıra numaraları verilmiş olup bu sıralama bir önem ve öncelik sırası taşımamaktadır. Kazanımların edinilmesi iki aşamalı olarak verilmiştir. İlk aşama bir becerinin tanıtımı, öğretimi ve uygulanmasıdır. İkinci aşama anılan becerinin gözlem, sınav vb. tekniklerle değerlendirilmesidir (Şimşek, 2005; 318). Yine bu programda öğrenme-öğretme süreçleri önceki programlara göre daha ayrıntılı bir biçimde ele alınmış ve öğretmenin rolü, öğrencilere rehberlik yaparak öğrenmeyi kolaylaştırmak olarak belirlenmiştir. Önceki programlarda ise, öğrenme-öğretme durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamış ve bazılarında da çok az sayıda etkinlik örneği verilmiştir. Yeni programda eskiye oranla öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla araç-gereç kullanımının özendirildiği ve bununla ilgili daha somut örneklerin verildiği görülmektedir.

6 1624 Yeni Türkçe Dersi, Öğretim Programı ndaki tüm bu yenilikler doğrultusunda hazırlanan 6. sınıf Türkçe ders kitapları incelendiğinde 6 tema ki bu temalardan bazıları zorunlu temalardır ve bu temalarla ilgili şiir ve metinler bulunmaktadır. Örneğin Özgün Yayıncılık ın ders kitabında temalar, Kişisel Gelişim, Atatürkçülük, Okuma Kültürü, Sevgi, Duygular ve Hayaller, Doğa ve Evren şeklinde belirlenmiştir. MEB in ders kitabında ise Okuma Kültürü, Atatürk, Duygular ve Hayaller, Sevgi, Zaman ve Mekan, Doğa ve Evren şeklindedir. Yeni program gereği, uygulamada yaşanabilecek sorunlar dikkate alınarak hazırlanmış Öğretmen Kılavuz Kitaplarında, öğretmenlerin rehberliğinde öğrencilere kazandırılması istenen beş temel dil becerilerine yönelik kazanımlar ve tema amaçları verilmiştir. Ayrıca yine aynı kitaplarda tema planları da bulunmaktadır. Kitaplarda, temalar aracılığı ile öğrencilere edindirilmek istenilen kazanımlar beş temel dil becerisine göre hazırlanan etkinliklerle sunulmuştur. Örneğin dilbilgisine yönelik etkinlikler; tamamlama, değiştirme, eşleştirme, buldurma ve yazdırma, gruplar arası yarışma/eğitsel oyun gibi yöntemlerle dil kurallarını kavrama ve uygulama şeklindedir. (Şekillerin renkli hâlleri için bkz.: s ) Şekil 1: Dil Bilgisi Etkinlik Örneği 2 Öğrenci çalışma kâğıtlarında yer alan dil bilgisine yönelik etkinliklerden biri olan bu etkinlikte Fiil Kipleri ve Fiillerde Anlam (Zaman-Kip) Kayması konularının öğrenciler tarafından kavranıp kavranamadığı, uygulamalar ve sezdirme yöntemiyle tespit edilmeye çalışılmaktadır. Öğrencinin şekil olarak 2 ( ).

7 1625 kipleri tanımasının yanı sıra yüklemlerin anlam bakımından da hangi zamanı içerdiğini sezmesi beklenmiştir. Okumaya yönelik etkinlikler; ezberleme, grup olarak okuma, eşleştirme, sesli ve sessiz okuma, not alarak ve özetleyerek okuma, metinlerle ilişkilendirme, işaretleyerek okuma, tahmin ederek okuma, boşluk doldurma, soru sorarak okuma, kelime ve kavram havuzundan seçerek okuma gibi yöntemlerle söz varlığını zenginleştirme, okuma alışkanlığı kazanma, okuduğu metni anlama ve çözümleme gibi amaçlara yönelik etkinliklerdir. Şekil 2: Okuma Etkinlik Örneği 3 Şekil 2 de görülen bulmaca yöntemine göre hazırlanmış bu etkinlik, öğrenci çalışma kâğıtlarında yer alan okuma-anlamaya yönelik etkinliklerden sadece biridir. Bu etkinlik aracılığı ile öğrencinin hem genel kültür düzeyi tespit edilmekte hem de okuduğu metni anlayıp anlayamadığı metinde geçen anahtar sözcükleri ve şifreyi bulması istenerek eğlenceli bir şekilde ölçülmeye çalışılmaktadır. 3 ( ).

8 1626 Dinleme/izlemeye yönelik etkinlikler; eleştirel dinleme, katılımsız dinleme/ izleme, seçici dinleme/izleme, yaratıcı dinleme/izleme, not alarak dinleme/ izleme, kendini konuşanın yerine koyarak dinleme/izleme (empati kurma), drama gibi yöntemlerle dinleme kurallarını uygulama, dinleneni/izleneni anlama ve çözümleme, söz varlığını zenginleştirme, kelime ve kelime gruplarının anlam özellikleri ile ilgili bilgi ve kuralları uygulama, konuşma kurallarını uygulama türünden amaçlara yönelik etkinlikler şeklinde yer almıştır. Şekil 3: Dinleme/İzleme Etkinlik Örneği 4 Dinleme/izlemeye yönelik hazırlanmış olan bu etkinlik örneklerinde, seçici dinleme/izleme yöntemine başvurulmuştur. Seçici dinleme/izleme, dinlenenlerin/izlenenlerin içinden ilgi ve ihtiyaca yönelik olanlarının seçilerek dinlenmesi/izlenmesidir. Önceden hazırlanmış sorular dağıtılarak öğrencilerden bunların yanıtlarını bulmaya yönelik olarak dinlemeleri/izlemeleri istenir. Örnek etkinlikte de öğrencinin dinletideki olay örgüsü, şahıs kadrosu gibi unsurları algılaması ve yorumlaması beklenmiş; resmi yorumlayarak dinlediği materyalle ilişkilendirmesi, eksik bırakılan cümleleri tamamlayarak dinletiyi anlayıp anlayamadığını ortaya koyması istenmiştir. 4 cid=32 ( ).

9 1627 Konuşmaya yönelik etkinlikler; eleştirel konuşma, serbest konuşma, yaratıcı konuşma, güdümlü konuşma, sesli okuma, dramatizasyon, sıcak sandalye, tümevarım, tümdengelim, tartışma, empati kurma ve rol yapma yöntemleriyle kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma, konuşma kurallarını uygulama, hazırlıklı konuşmalar yapma, sesini ve beden dilini etkili kullanma gibi amaçlara yönelik etkinlikler şeklindedir. Şekil 4: Konuşma Etkinlik Örneği 5 Çalışma kâğıtlarında, örnek etkinlikte olduğu gibi adı geçen yöntem ve tekniklerle öğrencilerin duygu ve düşüncelerini en iyi şekilde ifade etmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Bu etkinlikte de tümdengelim tekniği kullanılmıştır. Tümdengelim tekniğinde, herhangi bir konuda bir görüş örnek olarak verilir. Bu 5 İlköğretim 6 Türkçe Öğretmen Kılavuz Kitabı, (2006). Ankara: MEB Yayınları. 145.

10 1628 görüş sınıf içinde tartışılır. Konunun genelinden hareketle özel bir yönü ön plana çıkarılarak konuşma yapılır. Öğrenciden, yapacağı konuşmaya hazırlık olarak bir konuşma metni yazmasının istenmiş olması, etkinliğin hem konuşma hem de yazma becerilerine yönelik hazırlanmış bir etkinlik olması açısından önemlidir. Şekil 5: Konuşma Etkinlik Örneği 6 Daha ziyade diğer temel dil becerilerine yönelik etkinliklerle iç içe uygulanan konuşmaya yönelik etkinlikler, öğrenci çalışma kâğıtlarında çoğu zaman somut olarak görülmez. Örnekte olduğu gibi öğrenci çalışma kâğıtlarında, genel olarak öğretmen rehberliğinde yürütülen bu tür etkinliklerin değerlendirilmesine dönük formlar bulunabilmektedir. Bu yöntemle öğrenci, varsa eksiklerini bu yolla kendisi görmüş ve belirlemiş olur, ayrıca öğretmeninin de yardımıyla bu eksiklerini nasıl giderebileceğini öğrenir, uygular. Yazmaya yönelik etkinliklerse; beyin fırtınası, kontrollü yazma, yaratıcı yazma, boşluk doldurma, metin tamamlama, oyun yazma, grup olarak yazma, güdümlü yazma, bir metinden hareketle yeni bir metin oluşturma, duyulardan hareketle yazma, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, tahminde bulunma, özet çıkarma ve uygulama gibi yöntemlerle yazım ve noktalama kurallarını uygulama, planlı yazma, kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma, farklı türlerde metinler yazma, yazma kurallarını uygulama türünden amaçlara yönelik etkinliklerdir. 6 ( ).

11 1629 Şekil 6: Yazma Etkinlik Örneği 7 Öğrenci çalışma kitaplarında yer bulan yazmaya yönelik etkinliklerinden biri olan bu etkinlikte ise, öncelikle öğrencilerin verilen fotoğraftan hareketle beyinlerinde oluşan çağrışımları/kavramları kutucuklara yazmaları, daha sonra da beyin fırtınası tekniği ile bu çağrışımlardan yola çıkarak bir hikâye oluşturmaları beklenmiştir. Beyin fırtınası tekniğinde öğrencilere bir konu verilir. Konuyla ilgili çağrışımlar açığa çıkarılır ve kâğıda yazılır. Yazılanlar arasında ilgi kurularak bunlar arasından amaca uygun olanlar seçilir. Çalışma kâğıtlarındaki yazmaya yönelik bu tür etkinliklerin çoğunda öğrencilerin beyin fırtınası sırasında ortaya çıkan düşüncelerden yararlanarak oluşturacakları metinleri bitişik eğik yazıyla yazmaları istenmekle birlikte, bu etkinlikte yazının nasıl olması gerektiğine dair herhangi bir açıklama yapılmamıştır. 7 cid=32 ( ).

12 1630 Kitaplarda yer alan temalarla ilintili tüm bu etkinlikler küp, torba, masasandalye, kâğıt-kalem, defter, tahta, saat, boya kalemleri, tel zımba, yapıştırıcı, hikâyeler, fotoğraflar, resimler, okuma metinleri, gazete ve dergiler, ansiklopediler, kelime listeleri, CD ler, kasetler, video ve yönergeler gibi birtakım materyalleri de kullanmayı gerektirmektedir. Temel materyal olan çalışma kâğıtları ise ders kitaplarına ek olarak Öğrenci Çalışma Kitabı adıyla öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunulmuştur. Programda ayrıca, öğrencilerin bireysel farklılıkları da dikkate alınarak her öğrenme alanı için ayrı ayrı değerlendirme yöntem ve teknikleri de belirlenmiştir; fakat ders kitapları aracılığıyla bu değerlendirmelerin dışında 8-30 soruluk tema sonu değerlendirme testleriyle öğrencilerin amaçlanan kazanımları edinip edinmedikleri sınanmaya çalışılmıştır. Öğrencilere temaya hazırlık çalışmaları çerçevesinde ödev olarak proje çalışmaları yaptırılması ve önerilen bu proje konularını birbirleriyle paylaşabilmeleri için proje sergi çalışmalarıyla öğrencilerin edindikleri bilgileri paylaşmaları tavsiye edilmektedir. Yeni Türkçe Dersi Öğretim Programı nın önceki programlardan bir farkı da sonuç değerlendirmeyi esas alan ölçme uygulamalarının yanı sıra, süreci değerlendirmeyi esas alan ölçme ve değerlendirme uygulamalarına yer verilmiş olmasıdır. Böylece, hem öğrencinin belli bir ders kapsamındaki kazanımlara ne düzeyde sahip olduğu hem de bu kazanımları gerçek hayatında kullanıp kullanmadığına ilişkin somut veriler elde edilebilecek ve bu şekilde öğrencinin yeterliliğine, başka bir deyişle ders kapsamındaki başarısına ilişkin verilecek kararın doğru ve isabetli olması sağlanacaktır. Tüm bu ölçme yaklaşımları birbirlerinin tamamlayıcısı durumundadır. Öğretmen Kılavuz Kitabı nda, bu öğretim süreci içinde öncelikle rehber konumundaki öğretmenlerin öğrencilerinin kazanımlarını değerlendirmelerine yardımcı olacak performans değerlendirme ölçekleri verilmiştir.

13 1631 Şekil 7: Dil Bilgisi Performansı Değerlendirme Ölçeği 8 Şekil 7 de bir örneği verilmiş olan bu ölçekler; Şiir Okuma Performans İzleme Ölçeği, Okuma Performansı Değerlendirme Ölçeği, Konuşma Performansı Değerlendirme Ölçeği, Yazma Performansı Değerlendirme Ölçeği, Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği, Türkçe Dersi Öz Değerlendirme Ölçeği, Okuma Alışkanlıkları Ebeveyn İzleme Formu, Not Tutma Performansı Değerlendirme Ölçeği, Proje Değerlendirme Ölçekleri, Ürün Seçki Dosyası (Portfolyo) Değerlendirme Ölçeği, Grup Değerlendirme Ölçeği, Konuşma Performansı Akran Değerlendirme Ölçeği, Oyun Yazma Becerisi Değerlendirme Ölçeği, Şiir Yazma Becerisi Değerlendirme Ölçeği, Olay Yazıları Yazma Performansı Değerlendirme Ölçeği, Düşünce Yazısı Yazma Becerisi Değerlendirme Ölçeği, Dinleme/İzleme Performansı Değerlendirme Ölçeği, Yazım/Noktalama Performansı Değerlendirme Ölçeği, Dil Bilgisi Performansı Değerlendirme Ölçeği şeklindedir. 8 İlköğretim 6 Türkçe Öğretmen Kılavuz Kitabı, (2006). Ankara: Özgün Yayıncılık. 241.

14 1632 Yine aynı kitaplarda adı geçen ölçeklerin amaçları, kullanım sıklıkları ve puanlama şekilleri ayrıntılı olarak açıklanmış; ancak öğretmenler, öğrencilerin sınıf içi ve dışı etkinliklerinin değerlendirilişine yönelik alternatif ölçekler geliştirmeleri ve uygulamaları açısından özgür bırakılmıştır. Ayrıca Kılavuz Kitabı nda yer bulan tema esasına dayalı yıllık plan taslağı ve kazanım dağılım tablolarıyla birlikte tüm bu uygulamalar, öğretmenleri rehberler; ancak belki eskisinden çok daha faal rehberler, öğrencileri ise öğrenmeyi öğrenen, araştırmacı, eleştirel ve yaratıcı düşünen, iletişim kurabilen, girişimci, kişisel ve sosyal değerlere önem veren, kararlar alıp uygulayabilen, problemlere uygun çözümler üretebilen ve tüm bunları Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanarak yapan bireyler olmalarını sağlamaya çalışmaktadır. Berberoğlu, Kaptan ve Kutlu, 2001 yılında öğrencinin sınav sonuçlarına göre ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersindeki üst düzey zihinsel becerileri ni araştırmış ve dil gelişiminin matematiksel düşünme becerileri kadar fen bilgisindeki başarıyı etkilediğini, özellikle okuduğunu anlama becerilerinin fen bilgisinde başarıyı belirleyen önemli bir faktör olarak ortaya çıktığını, bu nedenle yalnızca Türkçe derslerinde değil, fen bilgisi derslerinde de ana dilde okuduğunu anlama, ifade etme, dili etkin kullanma becerilerinin geliştirilmesi gerektiğini tespit etmişlerdir (Berberoğlu, Kaptan ve Kutlu, 2002; 1-4) Bu araştırma, her ders içerisinde dil becerilerinin geliştirilmesi gerektiğini ortaya koyması yönüyle dikkate değerdir. Bireyin gerek Türkçe dersinde, gerekse diğer derslerde başarılı olabilmesinde ve Yeni Türkçe Dersi Öğretim Programdaki tüm bu olumlu değişimlerin gereği gibi uygulanmasında birinci derecede rol oynayan Türkçe öğretmenlerine de büyük sorumluluklar düşmektedir. Ancak üzülerek belirtmek gerekir ki yeni programın uygulanması, yeni problemleri de beraberinde getirmiştir. Örneğin, yeni program konusunda MEB tarafından, verilen seminerler aracılığıyla yeterince bilgilendirildiği düşünülen öğretmenlerin birçoğu uygulamada hala eski yöntemlerle hareket edebilmektedir. Bu nedenle öğretmenlerin uygulamada gösterdikleri yetersizliklerin, MEB tarafından daha titiz bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir. Öğrencilerin eskiye nazaran çok yönlü ve daha sağlıklı değerlendirilmelerini sağlayan değerlendirme ölçekleri, öğrenci başına düşen evrak sayısı bakımından ciddi bir yük oluşturduğundan daha pratik hale getirilmelidir. Çoğu zaman etkinlikler ve öğrencilere verilen proje-performans ödevleri, daha ziyade bilişim araçlarından faydalanmayı gerektirmektedir. Ülkemizde, özellikle taşrada öğrencilerin henüz bu türden çalışmalarıaraştırmaları yapabilecekleri ortamların olmadığı göz önüne alınarak okullarımızın bilgisayar laboratuarları açısından yeterli hâle getirilmesi şarttır. Yazmaya dönük etkinlikler, öğrencinin detaylı ve uzun konuları, aralarındaki anlam bağıntılarını koparmadan, doğru ve düzgün ifadelerle aktarabilmeyi öğrenmesi için, paragraf yazma çalışmalarının yanı sıra kompozisyon yazmaya da yönlendiren etkinlikler şeklinde zenginleştirilmelidir. Etkinlikler içinde yer alan metne dayalı resim

15 1633 çalışmaları, hem yapılabilmesi için daha uzun zaman gerektirdiğinden hem de estetik unsurlara daha fazla dikkat edilebilmesi açısından resim derslerine aktarılmalıdır. Sonuç olarak, bu çerçeveden bakıldığında önceki programlara göre pek çok açıdan eksiklikleri giderilmiş olan Yeni Türkçe Dersi Öğretim Programı, uygulamadaki bu eksiklikler de giderildiğinde, ümit ediyoruz ki, ana dili eğitiminin ne derece önemli olduğunun farkında olan Türkçe öğretmenlerinin kılavuzluğunda gereği gibi uygulanabilecek ve geleceğimizin emanetçisi olan çocuklarımız, daha yetkin olarak yarınlara hazırlanmış olacaktır. KAYNAKÇA Açıkgöz, Ün Kamile. (2006). Aktif Öğrenme. İzmir. Akdoğan, Gülser, (2002). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Eğitsel Oyunlar. Ankara: 5. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu. Ankara Üniversitesi TÖMER Yayınları. ss Berberoğlu, G., F. Kaptan, Ö. Kutlu, (2002). Türkiye Genelinde 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Derslerindeki Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin İncelenmesi. Ankara: 6-18 Eylül V. Ulusal Fen ve Matematik Eğitim Kongresi, ODTÜ. /Fen/Bildiri/t67.pdf op=viewdownload&cid=32 İlköğretim 6 Türkçe Öğretmen Kılavuz Kitabı, (2006). Ankara: MEB Yayınları. İlköğretim 6 Türkçe Öğretmen Kılavuz Kitabı, (2006). Ankara: Özgün Yayıncılık. MEB (2005). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı (6, 7, 8. Sınıflar). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yayını, Ankara. Şimşek, Özgür, (2005). Oluşturmacı Yaklaşıma Göre İlköğretim I. Kademe Türkçe Öğretimi. Denizli: XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eylül. ss Topbaş, Seyhun, (1998). Dil, Anadili ve Türkçe Öğretimi. Seyhun Topbaş (ed.). Türkçe Öğretimi. Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi Yayınları, No: 587, :1-21.http://www.aof.edu.tr/kitap/IOLTP/2277/unite01.pdf ( ). Yapıcı, M., (2004). İlköğretim Dilbilgisi Konularının Çocuğun Bilişsel Düzeyine Uygunluğu. İlköğretim-Online, 3(2), 35-41, [Online]: ilkogretim-online.org.tr ( ).

16 1634

6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı Yazma Yaklaşımları Çerçevesinde Değerlendirilmesi

6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı Yazma Yaklaşımları Çerçevesinde Değerlendirilmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 2, Ağustos 2013, Sayfa 147-169 6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı Yazma Yaklaşımları Çerçevesinde

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY p. 706-722 VIEWPOINTS OF TEACHERS ON FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT CHİLDREN THAT ARE FOUR-SİX YEARS OLD 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ HAKKINDA ÖĞRETMEN

Detaylı

Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz

Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz Doç. Dr. Havva YAMAN Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2007 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Ağustos 2011 Ankara T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI FİZİK

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 185-213 209 ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Instructors Views on Standards

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doktora Tezi YUSUF ŞAHİN

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doktora Tezi YUSUF ŞAHİN T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL TARİH VE COĞRAFYA FAKÜLTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ UYGULAMALI DİLBİLİM ANABİLİM DALI YABANCI DİL ÖĞRETİMİ BİLİM DALI YABANCI DİL ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTBİLİMSEL VE ALAN BİLGİSİ AÇISINDAN

Detaylı

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU Arazi 25,00 20,00 1 1 1 1 1 1 15,00 1 10,00 5,00 1 0,00 5 den az 5-9

Detaylı

Finlandiya, Japonya, Kore, Çin (Şangay) ve Türkiye deki İngilizce Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Finlandiya, Japonya, Kore, Çin (Şangay) ve Türkiye deki İngilizce Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi DOI: 10.13114/MJH.201416428 Mediterranean Journal of Humanities mjh.akdeniz.edu.tr IV/1, 2014, 115-128 Finlandiya, Japonya, Kore, Çin (Şangay) ve Türkiye deki İngilizce Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ Sara Kefi Foça Belediyesi sarakefi@gmail.com Doç. Dr. Nadir Çeliköz Selçuk Üniversitesi ncelikoz@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

TÜRKİYE İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İLE ABD MASSACHUSETTS İNGİLİZCE EĞİTİMİ ÇERÇEVE PROGRAMI NIN KARŞILAŞTIRILMASI

TÜRKİYE İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İLE ABD MASSACHUSETTS İNGİLİZCE EĞİTİMİ ÇERÇEVE PROGRAMI NIN KARŞILAŞTIRILMASI TÜRKİYE İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İLE ABD MASSACHUSETTS İNGİLİZCE EĞİTİMİ ÇERÇEVE PROGRAMI NIN KARŞILAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Ahmet Çebi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi cebia@omu.edu.tr

Detaylı

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010 T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENENN ÖZERKLİĞİİ

Detaylı

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr Eğitim: Eyüboğlu eyuboglu.k12.tr Eyüboğlu Bir başarı öyküsü... Eğitim Kurumlarının yükselişinin ve başarısının arkasında hayatını eğitime adamış bir isim var: Dr. Yük. Müh. Rüstem Eyüboğlu. Dr. Yük. Müh.

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ÖĞRENME STRATEJİLERİ KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Emine KOLAÇ DOKTORA TEZİ

Emine KOLAÇ DOKTORA TEZİ ÇOKLU ZEKA TEMELLİ İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İLKOKUMA ÖĞRETİMİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ Emine KOLAÇ Doktora Tezi Haziran 2008 ÇOKLU ZEKA TEMELLİ İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İLKOKUMA

Detaylı

Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez. Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor. Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır

Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez. Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor. Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez Yönder Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Kalitesi Kabul

Detaylı

ANA DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI

ANA DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI ANA DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI Turkish Teaching as a Special Teaching Field and its Problems Celal DEMİR Mehmet YAPICI ÖZET Ana dili olarak Türkçenin öğretimi, bir yönü ile bir eğitimbilim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI... I PROGRAMIN ÖĞRENCİLERE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 132 TARİH: 09/09/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 336 TARİH: 10/08/2006 KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 25/07/2013

Detaylı

Komisyon 8 Dil Eğitim Komisyonu Kararları

Komisyon 8 Dil Eğitim Komisyonu Kararları Komisyon 8 Dil Eğitim Komisyonu Kararları İşlerlik Kazandırılmış ve Kalıcı Dil Politikası 1. Dil politikası, özellikle statü ve dil öğrenim politikası, belirlenmeli ve buna uygun olarak yasal düzenlemeler

Detaylı

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

Detaylı

Proceedings of the 1st Cyprus International Congress of Education Research GENİŞ YÖNELİMLİ OKUMA YAZMA ÖĞRETİM YÖNTEMİ

Proceedings of the 1st Cyprus International Congress of Education Research GENİŞ YÖNELİMLİ OKUMA YAZMA ÖĞRETİM YÖNTEMİ GENİŞ YÖNELİMLİ OKUMA YAZMA ÖĞRETİM YÖNTEMİ BROAD ORIENTED LITERACY TEACHING METHOD Kısmet DELİVELİ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Muğla, TÜRKİYE dkismet@mu.edu.tr.

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

Ministry of National Education and Culture Department of Educational Planning and Programme Development

Ministry of National Education and Culture Department of Educational Planning and Programme Development K.K.T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Dairesi Ministry of National Education and Culture Department of Educational Planning and Programme Development TEMEL EĞİTİM ORTAOKUL DÖNEMİ AKADEMİK İNGİLİZCE

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı