YENİ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NA GÖRE DİL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NA GÖRE DİL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR"

Transkript

1 1619 YENİ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NA GÖRE DİL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR ŞAHİN, Esin TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Dünyada ve Türkiye de her alanda gelişim devam etmekte ve buna paralel olarak da eğitimi kalitelileştirme çabaları kapsamında öğretim programı çalışmalarına yer verilmektedir yılında Yapılandırmacı anlayışla hazırlanan Türkçe Dersi Öğretim Programı nda klasik anlayışın dışında etkinliklere yer verilerek öğrencilerin, çağımızın ihtiyaç duyduğu eğitim ve birey özelliklerine uygun olarak belirlenen kazanımlara sahip olmaları hedeflenmiştir. Eğitim sürecinin kalitesini artırmak için, Çoklu Zekâ ve Aktif Öğrenme temelli hazırlanan ders kitapları görsel açıdan desteklenmiştir. Bu çalışmada temel dil becerilerinin geliştirilmesini sağlayan etkinlikler ve öğrenme yaşantıları tartışılacaktır. Anahtar Kelimler: Türkçe öğretimi, 2005 Türkçe Dersi Öğretim Programı, temel dil becerileri, dil etkinlikleri. ABSTRACT Applications For Developing Language Skills Based on New Turkish Teaching Programme Both in Turkey and the world, developments keep on in all fields. In the same way, teaching programmes are being developed for better education. In 2005 with the Turkish (as a subject) Teaching Programme prepared in aconstructive way, it is aimed that students would gain enough education and qualities that are necessary for being a contemporary individual. To be able to increase te quality of education procedure, course books that are based on multiple intelligence and active learning are supported visually. In this study activities that help developing basic language skills and learning will be discussed. Key Words: Teaching Turkish, 2005 Turkish (as a subject) Teaching Programme, basic language skills, language activities. --- Pek çok bilim adamı insan iletişimini diğer iletişim sistemlerinden üstün kılan davranışın konuşma yoluyla dili kullanabilme olduğu görüşünde birleşmektedir. Dil, insanların iletişimde bulunmak amacı ile geliştirdikleri bir anlaşma aracıdır. Başka deyişle, dilin birinci işlevi iletişimdir. Bu işlevi yerine getirmede

2 1620 dil, insanların düşünce, duygu, istek, deneyim v.b. yaşantılarını birbirlerine aktarabilmelerini; dış dünyayı yorumlayarak kendi dünyalarına getirebilmelerini sağlayan; bu zaman ve bu yerden, o zaman ve o yer hakkında düşünerek bu düşünü yansıtabilmelerine ve insanın kendi kendini keşfetmesine olanak veren bir araç olma özelliği taşımaktadır (Topbaş, 1998; 4). Bu nedenle bireyin hem kendisini tanımada hem de bireyler arası etkili iletişimci olabilme sürecinde birinci derecede ihtiyaç duyduğu anadili kazanımı önemlidir. Anadili kazanımı biyolojik, bilişsel, duyusal ve toplumsal gelişime koşut olarak gelişir. Anadili kazanımı doğal ve aşamalı bir süreç içinde gelişir. Anadili kazanım hızı ve seyri bireysel ayrılıklar gösterir. Her çocukta aynı gerçekleşmez. Okul evrelerinde anadili kullanımı bireysel farklılıklar gösterir. Anadilinin dört temel becerisinde (konuşma, dinleme, okuma, yazma) gelişim ilk yıllarda bireysel farklılık gösterebilir. Bazı çocuklar okuma anlama becerilerinde, bazıları ise konuşma becerilerinde daha iyi ilerleme kaydedebilirler. Anadili kazanımı ergenlik ve gençlik evrelerinde değişkenlik gösterir. Gençlerin bu dönemdeki duygusal ve fiziksel gelişimleri dil kullanımlarını da etkiler. Merak yönleri artar, hayali işlevlere önem verilir, değerlendirme ve eleştirme yönleri gelişmeye başlar. Bu gelişimi kendileri de anadillerinin gözlükleriyle fark ederler. İşte bu nedenle, bu dönemde dil kullanımına ağırlık veren bir Türkçe öğretimi önem kazanmaktadır (Topbaş, 1998; 11). Anadilinde yetkin olma, bireyin kendini ve evreni tanıyıp yorumlayabilmesine, özgür ve yaratıcı düşünebilmesine olanak tanır. Uzun bir süreç isteyen bu yetkinliğin oluşması için çağdaş metotlu yeni bir Türkçe öğretimine ihtiyaç duyulmuş ve anadilinin beş temel dil becerisi olan konuşma, dinleme, okuma, yazma ve dil bilgisi alanlarında öğrencilerin daha iyi yetiştirilebilmesi amacıyla, onların bireysel farklılıklarını da dikkate alarak hazırlanan, yapılandırmacı yaklaşıma dayalı Yeni Türkçe Dersi Öğretimi Programı, bu amaca hizmet için inşa edilmiştir. Araştırmanın temelini oluşturan yapılandırmacı anlayışta, öğrenci öğretmenin yapılarına ulaşmak yerine kendi yapılarını oluşturur. Her öğrenciye hitap edilebilmesi için bilginin biçimine ve etkinliklere çeşitlilik getirilir. Öğretirken gerçek durumlara, gerçek nesnelere mümkün olduğu kadar çok yer verilir. Öğretmenler, kontrol edici, empoze edici, doğruları sunucu değil, yardım edici, kolaylaştırıcı bir tavır sergiler. Yanlışlar, öğrenciyi tanıma fırsatı olarak görülür; nedenleri keşfedilerek düzeltilmesi için fırsatlar yaratılır. Yanlış bile

3 1621 olsa öğrencilerin düşüncelerini söylemesi özendirilir. Planlar esnek seçeneklidir. Öğrenme süreciyle ilgili kararlar öğrencilerle birlikte alınır. Öğrencilerin karmaşık düşünmeleri, soru sormaları, görüş alışverişi yapmaları özendirilir. Öğrencilerin değerlendirilmesi; günlük olarak, dosyalara ve öğrencilerin ürettiklerine bakılarak, öğrenme-öğretme süreçlerinin akışı içinde yapılır. Yalnızca yeni öğrenilenlerle ilgilenilmeyip, ön kavramlar da göz önünde bulundurulup değiştirilmeye çalışılır (Açıkgöz, 2006; 66). Yapıcı ya göre yapılandırmacılık; Öğrenci merkezlidir, Öğretmen rehberlik yapandır, Düşünmeyi öğrenme ve yaratıcılık temel esastır, Ana felsefe öğrenme değil, öğrenmeyi öğrenmedir, Öğrenme sürecinin nasıl kurgulanacağı, öğrencinin bilişsel, duyuşsal ve fiziksel kapasitesi ile bağlantılıdır ve doğaçlama olarak biçimlenir, Ne kadar öğrenildiği değil, nasıl ve niçin öğrenildiği önemlidir (2004; 35-41). Yapılandırmacılık, tek bir öğrenme modeli değil, bireyi merkeze alan, bilgi üretmeye dönük, paylaşımcı ve etkileşimli eklektik (seçmeci) bir modeldir. Dolayısı ile örneğin sadece tümevarım yöntemini kullanan bir model değil, nerede tümevarım nerede tümdengelim kullanacağına karar vermeyi, bireye ve öğretmene bırakan esnek bir modeldir. Bu modelin belirli yöntem ve stratejilerle standartlaştırılması onun ruhuna aykırı bir durumdur. Örneğin yapılandırmacı öğretimde öğretmen sunumlarının ortadan kalktığı görüşü yanlış ve tehlikelidir. Yapılandırmacılık, bireyin kendi kendine öğrenmesi değil, bireyin öğretmen rehberliğinde kendi kendine öğrenmesidir. Dolayısı ile öğretmenin rol ve sorumlulukları azalmamış aksine artmıştır. Örneğin, performans ödevlerini ya da etkinlikleri gruplara paylaştırıp evde yapılmasını öneren bir öğretmen yapılandırmacı öğretmen olamamış demektir. Çünkü yapılandırmacılık, okulda ve sınıfta, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilebilecek eklektik bir modeldir 1. Bu anlayışa göre, öğrenme-öğretme süreci içinde yapılacak çalışmalar; ön bilgilerin harekete geçirilmesi, yeni bilgilerin anlaşılması, bilginin yapılandırılması, bilginin uygulanması ve bilginin değerlendirilmesi şeklinde beş aşamada ele alınmalıdır. Öğrenme-öğretme süreci de, hazırlık, anlama, metin aracılığı ile öğrenme, kendini ifade etme ve değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Bu ilkeler ve Yapılandırıcı yaklaşım temel alınarak hazırlanan MEB Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu da öğrenciyi merkeze alan bir uygulama 1 Yapıcı, Mehmet, Yapılandırmacılık ve Sınıf, UT_312.pdf ( ).

4 1622 üzerinde yoğunlaşmaktadır. Öğrenci merkezli anlayışla, öğrencinin zihinsel becerilerini geliştirmesi ve bilgiyi yapılandırması amaçlanmıştır. Program; dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu başlıkları altında yeniden düzenlen alanlar üzerine yapılandırılmıştır. Programda, dinleme ve konuşma becerileri her düzeyde zenginleştirilmiştir. Anlama ve anlam kurma becerileri ağırlıklı olarak ele alınmış; özellikle metin içi, metin dışı ve metinler arası okuma yoluyla anlam kurmaya önem verilmiştir. Yazı öğretimine birinci sınıftan itibaren bitişik eğik yazıyla başlanması ve bütün yazı çalışmalarının bitişik eğik yazı harfleriyle yapılması için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Çağımızın bilgi teknolojilerine ve öğrencinin gelişim sürecine uygun olarak görsel okumasunu ayrı bir öğrenme alanı olarak programa yerleştirilmiştir. Dilbilgisi ayrı bir öğrenme alanı olarak ele alınmamış diğer öğrenme alanları içinde verilmiştir (Şimşek, 2005; 318). Bu alanlar ile programın öğrencilere; Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma Eleştirel düşünme Yaratıcı düşünme İletişim kurma Problem çözme Araştırma Karar verme Bilgi teknolojilerini kullanma Girişimcilik temel becerilerini kazandırması beklenmektedir. Yeni Türkçe Dersi Öğretimi Programı nın dayandırıldığı kuramlardan bir diğeri ise Çoklu Zekâ Kuramıdır. Dil öğretiminde beyin fırtınası, gösteri, soru-yanıt, dramatizasyon, benzetim ve eğitsel oyunlar gibi birçok teknikten yararlanılmaktadır. Bugün kullanılan öğretim teknikleri öğrencinin neler yapabildiğinden çok neler yapabileceğini ortaya çıkaracak nitelikte öğrenciyi merkeze alan uygulamalar şeklindedir. Türkçe Dersi Öğretim Programı nda Howard Gardner ın bilişsel bilim, gelişimsel psikoloji ve nörobilimden yararlanarak geliştirdiği Çoklu Zekâ kuramı, ağırlıklı bir şekilde yer almaktadır. Gardner zekâ türlerini, sözel-dilsel, mantıksal-matematiksel, görsel-uzamsal, müziksel-ritmik, bedensel-kinestetik, özedönük-içsel, sosyal ve doğa zekâsı olarak 8 maddede ele almış ve öğrencilerin bireysel farklılıkları gözetilerek öğretmenin tüm zekâ türlerine göre eğitim vermesi gerektiğini salık vermiştir. Armstronga göre çoklu zekâ kuramını program geliştirmede kullanmanın en

5 1623 iyi yolu, öğretilecek konunun bir zekâdan diğerine nasıl uyarlanabileceğinin düşünülmesidir. Bu aşamada çoklu zekâ kuramının sınıf uygulamalarında dikkat edilmesi gereken temel noktalarını şöyle özetleyebiliriz: 1. Öğretmenler, bütün zekâlara eşit derecede önem vermelidir. Çoklu Zekâ kuramı öğrencilerde bulunan tüm güç ve becerilerin tanınması ve öğretilmesi görüşünü temel almaktadır. 2. Öğretmenler, materyal sunumunda tüm zekâ alanlarını geliştirici ya da tüm zekâ alanlarını kullanmaya yönelik etkinlikleri hazırlamalıdır. Örneğin bir dil bilgisi yapısı öğretilirken öğretmen öğrencilere konu ile ilgili resimler gösterebilir, yapıların geçtiği şarkıları dinletebilir, bir hikâye okutabilir ve farklı zekâ alanlarını kullanarak öğrenilen konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir (Akdoğan, 2002: 134). Sekiz Yıllık Kesintisiz Zorunlu İlköğretim anlayışına göre düzenlenmiş olan Yeni Türkçe Dersi Öğretim Programı nda, süreci oluşturan tüm aşamalarla ilgili alt başlıklar ayrıntılı olarak açıklanmış, bu bilgi ve becerilerin edinimi ile ilgili uygulama sürecine dönük öneriler yapılmış ve etkinlik örnekleri verilmiştir. Ancak Çoklu Zekâ Kuramına dayandırılan etkinliklerin örnek niteliğinde olduğu ve uygulamada bireysel farklılıklar ve çevresel koşullar dikkate alınarak esnek olmanın gereği üzerinde durulmuştur. Etkinliklerin öğrencilerin araştırma, sorgulama, problem çözme ve karar verme süreçlerine katılmasını sağlayacak türden etkinlikler olması önerilmiştir. Yaparak-düşünerek öğrenme etkinliklerinin önemli olduğu vurgulanmış ve işbirlikçi öğrenme stratejilerinin kullanılması öngörülmüştür. Kazanım; öğrenme süreci içerisinde planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar sayesinde öğrencilerde görülmesi beklenen bilgi, beceri, tutum ve değerlerdir. Programda Kazanımların Öğrenme-Öğretme Sürecine Dağılımı başlığı altında, öğrenme-öğretme sürecinin hangi aşamasında hangi kazanımların ele alınabileceğine dair örnek ve ayrıca her sınıf düzeyi için birer tane Metin İşleme Örneği bulunmaktadır. Kazanımlara, izlemeyi kolaylaştırmak amacı ile sıra numaraları verilmiş olup bu sıralama bir önem ve öncelik sırası taşımamaktadır. Kazanımların edinilmesi iki aşamalı olarak verilmiştir. İlk aşama bir becerinin tanıtımı, öğretimi ve uygulanmasıdır. İkinci aşama anılan becerinin gözlem, sınav vb. tekniklerle değerlendirilmesidir (Şimşek, 2005; 318). Yine bu programda öğrenme-öğretme süreçleri önceki programlara göre daha ayrıntılı bir biçimde ele alınmış ve öğretmenin rolü, öğrencilere rehberlik yaparak öğrenmeyi kolaylaştırmak olarak belirlenmiştir. Önceki programlarda ise, öğrenme-öğretme durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamış ve bazılarında da çok az sayıda etkinlik örneği verilmiştir. Yeni programda eskiye oranla öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla araç-gereç kullanımının özendirildiği ve bununla ilgili daha somut örneklerin verildiği görülmektedir.

6 1624 Yeni Türkçe Dersi, Öğretim Programı ndaki tüm bu yenilikler doğrultusunda hazırlanan 6. sınıf Türkçe ders kitapları incelendiğinde 6 tema ki bu temalardan bazıları zorunlu temalardır ve bu temalarla ilgili şiir ve metinler bulunmaktadır. Örneğin Özgün Yayıncılık ın ders kitabında temalar, Kişisel Gelişim, Atatürkçülük, Okuma Kültürü, Sevgi, Duygular ve Hayaller, Doğa ve Evren şeklinde belirlenmiştir. MEB in ders kitabında ise Okuma Kültürü, Atatürk, Duygular ve Hayaller, Sevgi, Zaman ve Mekan, Doğa ve Evren şeklindedir. Yeni program gereği, uygulamada yaşanabilecek sorunlar dikkate alınarak hazırlanmış Öğretmen Kılavuz Kitaplarında, öğretmenlerin rehberliğinde öğrencilere kazandırılması istenen beş temel dil becerilerine yönelik kazanımlar ve tema amaçları verilmiştir. Ayrıca yine aynı kitaplarda tema planları da bulunmaktadır. Kitaplarda, temalar aracılığı ile öğrencilere edindirilmek istenilen kazanımlar beş temel dil becerisine göre hazırlanan etkinliklerle sunulmuştur. Örneğin dilbilgisine yönelik etkinlikler; tamamlama, değiştirme, eşleştirme, buldurma ve yazdırma, gruplar arası yarışma/eğitsel oyun gibi yöntemlerle dil kurallarını kavrama ve uygulama şeklindedir. (Şekillerin renkli hâlleri için bkz.: s ) Şekil 1: Dil Bilgisi Etkinlik Örneği 2 Öğrenci çalışma kâğıtlarında yer alan dil bilgisine yönelik etkinliklerden biri olan bu etkinlikte Fiil Kipleri ve Fiillerde Anlam (Zaman-Kip) Kayması konularının öğrenciler tarafından kavranıp kavranamadığı, uygulamalar ve sezdirme yöntemiyle tespit edilmeye çalışılmaktadır. Öğrencinin şekil olarak 2 ( ).

7 1625 kipleri tanımasının yanı sıra yüklemlerin anlam bakımından da hangi zamanı içerdiğini sezmesi beklenmiştir. Okumaya yönelik etkinlikler; ezberleme, grup olarak okuma, eşleştirme, sesli ve sessiz okuma, not alarak ve özetleyerek okuma, metinlerle ilişkilendirme, işaretleyerek okuma, tahmin ederek okuma, boşluk doldurma, soru sorarak okuma, kelime ve kavram havuzundan seçerek okuma gibi yöntemlerle söz varlığını zenginleştirme, okuma alışkanlığı kazanma, okuduğu metni anlama ve çözümleme gibi amaçlara yönelik etkinliklerdir. Şekil 2: Okuma Etkinlik Örneği 3 Şekil 2 de görülen bulmaca yöntemine göre hazırlanmış bu etkinlik, öğrenci çalışma kâğıtlarında yer alan okuma-anlamaya yönelik etkinliklerden sadece biridir. Bu etkinlik aracılığı ile öğrencinin hem genel kültür düzeyi tespit edilmekte hem de okuduğu metni anlayıp anlayamadığı metinde geçen anahtar sözcükleri ve şifreyi bulması istenerek eğlenceli bir şekilde ölçülmeye çalışılmaktadır. 3 ( ).

8 1626 Dinleme/izlemeye yönelik etkinlikler; eleştirel dinleme, katılımsız dinleme/ izleme, seçici dinleme/izleme, yaratıcı dinleme/izleme, not alarak dinleme/ izleme, kendini konuşanın yerine koyarak dinleme/izleme (empati kurma), drama gibi yöntemlerle dinleme kurallarını uygulama, dinleneni/izleneni anlama ve çözümleme, söz varlığını zenginleştirme, kelime ve kelime gruplarının anlam özellikleri ile ilgili bilgi ve kuralları uygulama, konuşma kurallarını uygulama türünden amaçlara yönelik etkinlikler şeklinde yer almıştır. Şekil 3: Dinleme/İzleme Etkinlik Örneği 4 Dinleme/izlemeye yönelik hazırlanmış olan bu etkinlik örneklerinde, seçici dinleme/izleme yöntemine başvurulmuştur. Seçici dinleme/izleme, dinlenenlerin/izlenenlerin içinden ilgi ve ihtiyaca yönelik olanlarının seçilerek dinlenmesi/izlenmesidir. Önceden hazırlanmış sorular dağıtılarak öğrencilerden bunların yanıtlarını bulmaya yönelik olarak dinlemeleri/izlemeleri istenir. Örnek etkinlikte de öğrencinin dinletideki olay örgüsü, şahıs kadrosu gibi unsurları algılaması ve yorumlaması beklenmiş; resmi yorumlayarak dinlediği materyalle ilişkilendirmesi, eksik bırakılan cümleleri tamamlayarak dinletiyi anlayıp anlayamadığını ortaya koyması istenmiştir. 4 cid=32 ( ).

9 1627 Konuşmaya yönelik etkinlikler; eleştirel konuşma, serbest konuşma, yaratıcı konuşma, güdümlü konuşma, sesli okuma, dramatizasyon, sıcak sandalye, tümevarım, tümdengelim, tartışma, empati kurma ve rol yapma yöntemleriyle kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma, konuşma kurallarını uygulama, hazırlıklı konuşmalar yapma, sesini ve beden dilini etkili kullanma gibi amaçlara yönelik etkinlikler şeklindedir. Şekil 4: Konuşma Etkinlik Örneği 5 Çalışma kâğıtlarında, örnek etkinlikte olduğu gibi adı geçen yöntem ve tekniklerle öğrencilerin duygu ve düşüncelerini en iyi şekilde ifade etmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Bu etkinlikte de tümdengelim tekniği kullanılmıştır. Tümdengelim tekniğinde, herhangi bir konuda bir görüş örnek olarak verilir. Bu 5 İlköğretim 6 Türkçe Öğretmen Kılavuz Kitabı, (2006). Ankara: MEB Yayınları. 145.

10 1628 görüş sınıf içinde tartışılır. Konunun genelinden hareketle özel bir yönü ön plana çıkarılarak konuşma yapılır. Öğrenciden, yapacağı konuşmaya hazırlık olarak bir konuşma metni yazmasının istenmiş olması, etkinliğin hem konuşma hem de yazma becerilerine yönelik hazırlanmış bir etkinlik olması açısından önemlidir. Şekil 5: Konuşma Etkinlik Örneği 6 Daha ziyade diğer temel dil becerilerine yönelik etkinliklerle iç içe uygulanan konuşmaya yönelik etkinlikler, öğrenci çalışma kâğıtlarında çoğu zaman somut olarak görülmez. Örnekte olduğu gibi öğrenci çalışma kâğıtlarında, genel olarak öğretmen rehberliğinde yürütülen bu tür etkinliklerin değerlendirilmesine dönük formlar bulunabilmektedir. Bu yöntemle öğrenci, varsa eksiklerini bu yolla kendisi görmüş ve belirlemiş olur, ayrıca öğretmeninin de yardımıyla bu eksiklerini nasıl giderebileceğini öğrenir, uygular. Yazmaya yönelik etkinliklerse; beyin fırtınası, kontrollü yazma, yaratıcı yazma, boşluk doldurma, metin tamamlama, oyun yazma, grup olarak yazma, güdümlü yazma, bir metinden hareketle yeni bir metin oluşturma, duyulardan hareketle yazma, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, tahminde bulunma, özet çıkarma ve uygulama gibi yöntemlerle yazım ve noktalama kurallarını uygulama, planlı yazma, kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma, farklı türlerde metinler yazma, yazma kurallarını uygulama türünden amaçlara yönelik etkinliklerdir. 6 ( ).

11 1629 Şekil 6: Yazma Etkinlik Örneği 7 Öğrenci çalışma kitaplarında yer bulan yazmaya yönelik etkinliklerinden biri olan bu etkinlikte ise, öncelikle öğrencilerin verilen fotoğraftan hareketle beyinlerinde oluşan çağrışımları/kavramları kutucuklara yazmaları, daha sonra da beyin fırtınası tekniği ile bu çağrışımlardan yola çıkarak bir hikâye oluşturmaları beklenmiştir. Beyin fırtınası tekniğinde öğrencilere bir konu verilir. Konuyla ilgili çağrışımlar açığa çıkarılır ve kâğıda yazılır. Yazılanlar arasında ilgi kurularak bunlar arasından amaca uygun olanlar seçilir. Çalışma kâğıtlarındaki yazmaya yönelik bu tür etkinliklerin çoğunda öğrencilerin beyin fırtınası sırasında ortaya çıkan düşüncelerden yararlanarak oluşturacakları metinleri bitişik eğik yazıyla yazmaları istenmekle birlikte, bu etkinlikte yazının nasıl olması gerektiğine dair herhangi bir açıklama yapılmamıştır. 7 cid=32 ( ).

12 1630 Kitaplarda yer alan temalarla ilintili tüm bu etkinlikler küp, torba, masasandalye, kâğıt-kalem, defter, tahta, saat, boya kalemleri, tel zımba, yapıştırıcı, hikâyeler, fotoğraflar, resimler, okuma metinleri, gazete ve dergiler, ansiklopediler, kelime listeleri, CD ler, kasetler, video ve yönergeler gibi birtakım materyalleri de kullanmayı gerektirmektedir. Temel materyal olan çalışma kâğıtları ise ders kitaplarına ek olarak Öğrenci Çalışma Kitabı adıyla öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunulmuştur. Programda ayrıca, öğrencilerin bireysel farklılıkları da dikkate alınarak her öğrenme alanı için ayrı ayrı değerlendirme yöntem ve teknikleri de belirlenmiştir; fakat ders kitapları aracılığıyla bu değerlendirmelerin dışında 8-30 soruluk tema sonu değerlendirme testleriyle öğrencilerin amaçlanan kazanımları edinip edinmedikleri sınanmaya çalışılmıştır. Öğrencilere temaya hazırlık çalışmaları çerçevesinde ödev olarak proje çalışmaları yaptırılması ve önerilen bu proje konularını birbirleriyle paylaşabilmeleri için proje sergi çalışmalarıyla öğrencilerin edindikleri bilgileri paylaşmaları tavsiye edilmektedir. Yeni Türkçe Dersi Öğretim Programı nın önceki programlardan bir farkı da sonuç değerlendirmeyi esas alan ölçme uygulamalarının yanı sıra, süreci değerlendirmeyi esas alan ölçme ve değerlendirme uygulamalarına yer verilmiş olmasıdır. Böylece, hem öğrencinin belli bir ders kapsamındaki kazanımlara ne düzeyde sahip olduğu hem de bu kazanımları gerçek hayatında kullanıp kullanmadığına ilişkin somut veriler elde edilebilecek ve bu şekilde öğrencinin yeterliliğine, başka bir deyişle ders kapsamındaki başarısına ilişkin verilecek kararın doğru ve isabetli olması sağlanacaktır. Tüm bu ölçme yaklaşımları birbirlerinin tamamlayıcısı durumundadır. Öğretmen Kılavuz Kitabı nda, bu öğretim süreci içinde öncelikle rehber konumundaki öğretmenlerin öğrencilerinin kazanımlarını değerlendirmelerine yardımcı olacak performans değerlendirme ölçekleri verilmiştir.

13 1631 Şekil 7: Dil Bilgisi Performansı Değerlendirme Ölçeği 8 Şekil 7 de bir örneği verilmiş olan bu ölçekler; Şiir Okuma Performans İzleme Ölçeği, Okuma Performansı Değerlendirme Ölçeği, Konuşma Performansı Değerlendirme Ölçeği, Yazma Performansı Değerlendirme Ölçeği, Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği, Türkçe Dersi Öz Değerlendirme Ölçeği, Okuma Alışkanlıkları Ebeveyn İzleme Formu, Not Tutma Performansı Değerlendirme Ölçeği, Proje Değerlendirme Ölçekleri, Ürün Seçki Dosyası (Portfolyo) Değerlendirme Ölçeği, Grup Değerlendirme Ölçeği, Konuşma Performansı Akran Değerlendirme Ölçeği, Oyun Yazma Becerisi Değerlendirme Ölçeği, Şiir Yazma Becerisi Değerlendirme Ölçeği, Olay Yazıları Yazma Performansı Değerlendirme Ölçeği, Düşünce Yazısı Yazma Becerisi Değerlendirme Ölçeği, Dinleme/İzleme Performansı Değerlendirme Ölçeği, Yazım/Noktalama Performansı Değerlendirme Ölçeği, Dil Bilgisi Performansı Değerlendirme Ölçeği şeklindedir. 8 İlköğretim 6 Türkçe Öğretmen Kılavuz Kitabı, (2006). Ankara: Özgün Yayıncılık. 241.

14 1632 Yine aynı kitaplarda adı geçen ölçeklerin amaçları, kullanım sıklıkları ve puanlama şekilleri ayrıntılı olarak açıklanmış; ancak öğretmenler, öğrencilerin sınıf içi ve dışı etkinliklerinin değerlendirilişine yönelik alternatif ölçekler geliştirmeleri ve uygulamaları açısından özgür bırakılmıştır. Ayrıca Kılavuz Kitabı nda yer bulan tema esasına dayalı yıllık plan taslağı ve kazanım dağılım tablolarıyla birlikte tüm bu uygulamalar, öğretmenleri rehberler; ancak belki eskisinden çok daha faal rehberler, öğrencileri ise öğrenmeyi öğrenen, araştırmacı, eleştirel ve yaratıcı düşünen, iletişim kurabilen, girişimci, kişisel ve sosyal değerlere önem veren, kararlar alıp uygulayabilen, problemlere uygun çözümler üretebilen ve tüm bunları Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanarak yapan bireyler olmalarını sağlamaya çalışmaktadır. Berberoğlu, Kaptan ve Kutlu, 2001 yılında öğrencinin sınav sonuçlarına göre ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersindeki üst düzey zihinsel becerileri ni araştırmış ve dil gelişiminin matematiksel düşünme becerileri kadar fen bilgisindeki başarıyı etkilediğini, özellikle okuduğunu anlama becerilerinin fen bilgisinde başarıyı belirleyen önemli bir faktör olarak ortaya çıktığını, bu nedenle yalnızca Türkçe derslerinde değil, fen bilgisi derslerinde de ana dilde okuduğunu anlama, ifade etme, dili etkin kullanma becerilerinin geliştirilmesi gerektiğini tespit etmişlerdir (Berberoğlu, Kaptan ve Kutlu, 2002; 1-4) Bu araştırma, her ders içerisinde dil becerilerinin geliştirilmesi gerektiğini ortaya koyması yönüyle dikkate değerdir. Bireyin gerek Türkçe dersinde, gerekse diğer derslerde başarılı olabilmesinde ve Yeni Türkçe Dersi Öğretim Programdaki tüm bu olumlu değişimlerin gereği gibi uygulanmasında birinci derecede rol oynayan Türkçe öğretmenlerine de büyük sorumluluklar düşmektedir. Ancak üzülerek belirtmek gerekir ki yeni programın uygulanması, yeni problemleri de beraberinde getirmiştir. Örneğin, yeni program konusunda MEB tarafından, verilen seminerler aracılığıyla yeterince bilgilendirildiği düşünülen öğretmenlerin birçoğu uygulamada hala eski yöntemlerle hareket edebilmektedir. Bu nedenle öğretmenlerin uygulamada gösterdikleri yetersizliklerin, MEB tarafından daha titiz bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir. Öğrencilerin eskiye nazaran çok yönlü ve daha sağlıklı değerlendirilmelerini sağlayan değerlendirme ölçekleri, öğrenci başına düşen evrak sayısı bakımından ciddi bir yük oluşturduğundan daha pratik hale getirilmelidir. Çoğu zaman etkinlikler ve öğrencilere verilen proje-performans ödevleri, daha ziyade bilişim araçlarından faydalanmayı gerektirmektedir. Ülkemizde, özellikle taşrada öğrencilerin henüz bu türden çalışmalarıaraştırmaları yapabilecekleri ortamların olmadığı göz önüne alınarak okullarımızın bilgisayar laboratuarları açısından yeterli hâle getirilmesi şarttır. Yazmaya dönük etkinlikler, öğrencinin detaylı ve uzun konuları, aralarındaki anlam bağıntılarını koparmadan, doğru ve düzgün ifadelerle aktarabilmeyi öğrenmesi için, paragraf yazma çalışmalarının yanı sıra kompozisyon yazmaya da yönlendiren etkinlikler şeklinde zenginleştirilmelidir. Etkinlikler içinde yer alan metne dayalı resim

15 1633 çalışmaları, hem yapılabilmesi için daha uzun zaman gerektirdiğinden hem de estetik unsurlara daha fazla dikkat edilebilmesi açısından resim derslerine aktarılmalıdır. Sonuç olarak, bu çerçeveden bakıldığında önceki programlara göre pek çok açıdan eksiklikleri giderilmiş olan Yeni Türkçe Dersi Öğretim Programı, uygulamadaki bu eksiklikler de giderildiğinde, ümit ediyoruz ki, ana dili eğitiminin ne derece önemli olduğunun farkında olan Türkçe öğretmenlerinin kılavuzluğunda gereği gibi uygulanabilecek ve geleceğimizin emanetçisi olan çocuklarımız, daha yetkin olarak yarınlara hazırlanmış olacaktır. KAYNAKÇA Açıkgöz, Ün Kamile. (2006). Aktif Öğrenme. İzmir. Akdoğan, Gülser, (2002). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Eğitsel Oyunlar. Ankara: 5. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu. Ankara Üniversitesi TÖMER Yayınları. ss Berberoğlu, G., F. Kaptan, Ö. Kutlu, (2002). Türkiye Genelinde 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Derslerindeki Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin İncelenmesi. Ankara: 6-18 Eylül V. Ulusal Fen ve Matematik Eğitim Kongresi, ODTÜ. /Fen/Bildiri/t67.pdf op=viewdownload&cid=32 İlköğretim 6 Türkçe Öğretmen Kılavuz Kitabı, (2006). Ankara: MEB Yayınları. İlköğretim 6 Türkçe Öğretmen Kılavuz Kitabı, (2006). Ankara: Özgün Yayıncılık. MEB (2005). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı (6, 7, 8. Sınıflar). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yayını, Ankara. Şimşek, Özgür, (2005). Oluşturmacı Yaklaşıma Göre İlköğretim I. Kademe Türkçe Öğretimi. Denizli: XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eylül. ss Topbaş, Seyhun, (1998). Dil, Anadili ve Türkçe Öğretimi. Seyhun Topbaş (ed.). Türkçe Öğretimi. Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi Yayınları, No: 587, :1-21.http://www.aof.edu.tr/kitap/IOLTP/2277/unite01.pdf ( ). Yapıcı, M., (2004). İlköğretim Dilbilgisi Konularının Çocuğun Bilişsel Düzeyine Uygunluğu. İlköğretim-Online, 3(2), 35-41, [Online]: ilkogretim-online.org.tr ( ).

16 1634

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI ... İLKÖĞRETİM OKULU TÜRKÇE İ... SINIF TEMA ESASINA DALI YILLIK PLAN TASLAĞI 1. TEMA: DOĞA VE EVREN TEMEL DİL BECERİLERİ VE 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.5 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1,

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...iii DÖRDÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... v ÜÇÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... vi İKİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...vii ÖN SÖZ...viii 1. KİTAP BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK. Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK

İçindekiler. İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK. Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK İçindekiler Önsöz... iii İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK Giriş... 1 Dil ve Anadili Tanımı... 2 Türkçenin Özellikleri... 4 İlkokul

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE e lif b YENİ PROGRAM e n g ü

BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE e lif b YENİ PROGRAM e n g ü BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE YENİ PROGRAM Öğrenme kuramları öğrenmeyi açıklamaktadır. Öğrenmenin nasıl gerçekleştiği ve en iyi öğrenmenin nasıl olabileceği vb. ile ilgili temel ilkeler ve süreçler bir

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders ve kaynak kitaplarını sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken akademik

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 Erken Yaşta Dil Öğrenenler... 1 Çocuklar ana dillerini nasıl öğrenirler?... 2 Ana dil ediniminin aşamaları... 3 Yabancı dil öğrenimine erken başlamak faydalı

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 İlk Okuma ve Yazma Öğretiminin Tarihsel Gelişimi... 1 İlk Okuma ve Yazma Öğretiminde Kullanılan Öğretim Yöntemlerine

Detaylı

Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü. Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan*

Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü. Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan* Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan* Projenin Ortakları: Kültür ve Turizm Bakanlığı,Ankara Üniversitesi, Etnoğrafya Müzesi, TURKKAD,Euro Innovanet-İtalya, Ironbridge George

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

EMİN ALİ TURHAN, KAMİLE ÖZER AYTEKİN,

EMİN ALİ TURHAN, KAMİLE ÖZER AYTEKİN, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM Ders No : 0310340020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi Emre ÜNLÜ Neden okuma yazma öğretmeliyiz? Yaşama katılım Yaşamsal tercihler Okuma yazma Bilgiye ulaşma Bağımsızlaşma Sessel farkındalık Metni

Detaylı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar Çıkmış soru (ÖABT-LS) Uygulanmakta olan Ortaöğretim Matematik

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul -

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi 478 8 2 2 4 Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Seçmeli Dersi Veren Öğretim

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i ENG101 Dersin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Eğitim Psikolojisi MB 102 2 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ 9 1.1. Dünyada Hayat Bilgisi Dersinin Ortaya Çıkışı 11 1.2. Ülkemizde Hayat Bilgisi Dersi Geleneği 13 1.3. Hayat Bilgisi

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017)

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir.

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇOCUĞUN SANATSAL GELİŞİMİ Ders No : 0310380072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i ENG101 Dersin

Detaylı

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaş arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düşünme becerisi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Okulumuzda Hayat Bilgisi dersi uygulanırken 1. yarıyılda Hayat Bilgisi dersi kapsamında yer alan, Okul Heyecanım, Benim Eşsiz Yuvam ve Dün,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İleri Okuma Becerileri1 YDA

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İleri Okuma Becerileri1 YDA DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İleri Okuma Becerileri1 YDA 207 3 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir.

06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNİN TEMELLERİ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düșünme becerisi

Detaylı

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25%

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% TEDU İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI İÇERİK ŞEMASI VE TABLOLAR TEDU EPE 1. Oturum 10.00-12.00 2. Oturum 14.00-16.00 A. Dinleme 25% B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% D. Okuma 25% Dinlerken Cevaplama Kompozisyon

Detaylı

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

1 Bilişsel Psikolojiye Giriş 1

1 Bilişsel Psikolojiye Giriş 1 İÇİNDEKİLER Ön söz xiv Teşekkürler xvii 1 Bilişsel Psikolojiye Giriş 1 Kısa Tarih 1 Çağrısımsal (İlişkisel) Dönem 1 Bilişsel Dönem 5 Eğitimde Bilişsel Konular 5 Bir Örnek 9 Özet 11 Önerilen Kaynaklar 12

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i ENG101 Dersin

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400164 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM. İlk ve Ortaokullarda Türkçe Öğretimi. TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DERS İŞLEME SÜRECİ Muhammet BAŞTUĞ Sercan DEMİRGÜNEŞ

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM. İlk ve Ortaokullarda Türkçe Öğretimi. TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DERS İŞLEME SÜRECİ Muhammet BAŞTUĞ Sercan DEMİRGÜNEŞ İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DERS İŞLEME SÜRECİ Muhammet BAŞTUĞ Sercan DEMİRGÜNEŞ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS İŞLEME SÜRECİ... 17 NEDEN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ?... 17 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : 0310340081 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş...1

İÇİNDEKİLER. Giriş...1 İÇİNDEKİLER Giriş...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİ Temel Kavramlar...5 Öğrenme ve Öğrenme İlkeleri...8 Öğretim ve Öğretme...10 Öğretim İlkeleri...12 1. Amaca Dönüklük İlkesi...12 2. Öğrenciye

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANNE BABA EĞİTİMİ Ders No : 0100101 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocukla İletişim Ön Koşul

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocukla İletişim Ön Koşul DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocukla İletişim 275 3 3 3 5 Ön Koşul Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Seçmeli Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI EKLER EK A ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI Değerli MeslektaĢım; Aşağıda bırakılan boş alana matematik öğretiminde

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME Öğretmenlerimiz: Esra Akkoyun: 1 A/B Pelin Yaman: 1 C/D ATAFENDE İngilizce programı Avrupa Dil standartları ve çoklu zekâ kuramına uygun olarak

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İleri Yazma Becerileri1 YDA

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İleri Yazma Becerileri1 YDA DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İleri Yazma Becerileri1 YDA 205 3 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ

İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ Editörler Yrd.Doç.Dr. Sevilay Yıldız / Yrd.Doç.Dr. Tuncay Canbulat İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ Yazarlar Doç.Dr. Kaya Yıldız Doç.Dr. Ruhan Karadağ Yrd.Doç.Dr. Alpay Aksin Yrd.Doç.Dr. Kazım Biber Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ Giriş... 3 Teknoloji Eğitim Teknolojisi, Öğretim Teknolojisi ve Öğretim Tasarım Kavramları... 3 Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5

Detaylı

Temel Fransızca becerisi kazandırmak. Temel Fransızca konuları

Temel Fransızca becerisi kazandırmak. Temel Fransızca konuları DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Fransızca I BİS 311 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI FEN VE TEKNOLOJİ Anabilim Eğitim Kurumalarında Fen ve Teknoloji dersi, sınıf öğretmenleri ve Fen Bilgisi Branş öğretmenlerinin işbirliği ile hazırlanan

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Seti

Okul Öncesi Eğitim Seti Okul Öncesi Eğitim Seti Degerli Egitimciler Okul öncesi eğitim; çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, duygusal

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Ders No : 0310380096 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

GELİŞİM OYUNLARI SETİ

GELİŞİM OYUNLARI SETİ GELİŞİM OYUNLARI SETİ Fiyat : 139,00 TL Yaş Grubu : 4 7 yaş arası Uygulama : Bireysel İçindekiler : 4 kitap, 4 ahşap uygulama materyali, 1 öğretmen klavuzu, 1 aile broşürü Gelişim Oyunları Seti, WISC-R

Detaylı

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi Öğrenci Portfolyoları Doç.Dr. İsmail KARAKAYA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD. 1

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

Çoklu Zeka Kuramı - Zeka Tipleri

Çoklu Zeka Kuramı - Zeka Tipleri Çoklu Zeka Kuramı - Zeka Tipleri Howard Gardner "Çoklu Zeka Kuramı" nı ortaya atmadan önce insanların zeki olup olmadığı matematik, geometri ve mantık sorulardan oluşan IQ testleri ile ölçülmekteydi. Fakat

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 8.9.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik Yıl

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

4/16/2010 İÇERİK. Kişisel Rehberlik? Geleneksel vs Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik? KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME

4/16/2010 İÇERİK. Kişisel Rehberlik? Geleneksel vs Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik? KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME İÇERİK KİŞİSEL REHBERLİK Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik Kişisel Rehberlik Açısından Etkili Öğretmenlik Farklı Eğitim Dönemlerinde Kişisel Rehberlik Kişisel Rehberlik? GELİŞİMSEL YAKLAŞIMA

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR

Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR ARKADAŞLARIM VE OYUNCAKLARIM Geçen hafta sonu doğum günüm vardı. Evde ailemle birlikte kutladık. Annem ve babam bana uzun süredir istediğim iki oyuncağı almışlar. Çok sevindim onlara teşekkür ettim. Oyuncaklarımla

Detaylı

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu. 2 Sosyal becerilerin gelişimini etkileyen faktörler. yok Teorik

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu. 2 Sosyal becerilerin gelişimini etkileyen faktörler. yok Teorik Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ. III:OKUL ÖNC. BEC. ÖĞR. VE ÖZB. BEC. Ders No : 0310340137 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı