SUNUŞ. Gerçekler, düşlerimizden kopardığımız bölümlerdir. Bu kenti önce çocuklar düşledi. Mavisel Yener

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUNUŞ. Gerçekler, düşlerimizden kopardığımız bölümlerdir. Bu kenti önce çocuklar düşledi. Mavisel Yener"

Transkript

1 SUNUŞ Gerçekler, düşlerimizden kopardığımız bölümlerdir. Bu kenti önce çocuklar düşledi. Mavisel Yener Medya, içinde yaşadığımız toplumun değerlerini dönüştürerek ve çoğu zamanda yeniden üreterek gündelik yaşantımızın en önemli parçalarından biri haline gelmiştir. Hiç kuşkusuz medya karşısında toplumun en savunmasız kesimi çocuklardır. Çocuklar sadece medya tarafından değil, diğer toplumsal alanlarda -hukuki, siyasal ve ekonomik- da istismara uğramaktadırlar. Hançerlioğlu tarafından bebeklik çağı ile ergenlik çağı arasındaki gelişme döneminde bulunan insan, kimine göre de bir yaşından yaşına kadar olan dönem olarak tanımlanan çocukluğa ilişkin günümüzdeki algı 18 yaşın altındaki tüm bireyleri kapsar. Çocukluk, bireyin dünyaya gelişinden itibaren bir çok etki altında kaldığı pasif bir dönemine işaret eder. Bu dönem, bireyin yetişkinliğe dair değer ve özelliklerinin oluştuğu örgütlü bir toplumsallaş(tır)ma dönemidir. Yaşam bilgisinin insan ömrünün sonuna kadar devam ettiğini kabul etsek de, çocuk, kendine ve içinde yaşadığı topluma, dünyaya dair her şeyi bu dönemde öğrenmeye başlar ve bu öğrenme sürecinde öncelikle çocuğun içine doğduğu ailesi yer alır. Kağıtçıbaşı nın da belirttiği gibi aile, toplumsal değişme ve birey arasındaki en önemli köprüdür. Çocuğun toplumsallaşma sürecinde ailenin en büyük görevi, toplumun değerlerini çocuğa tercüme ederek onu hayata hazırlamaktır. Ancak modern hayatla birlikte çocuğun aile içindeki konumu ve iletişim biçimi farklılaşmıştır. Bu bağlamda, günümüz çocukluk anlayışında yaşanan değişimin modern aile anlayışındaki değişimle yakından ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Aile yapısı günümüz toplumunda son derece grift bir özellik göstermektedir. Klasik ataerkil aile yapısı yerini anne, baba ve çocuk ilişkisinde iktidarın, işbölümünün ve toplumla kurulan bağın yeniden tanımlandığı farklı bir yapıya bırakmıştır. Çocuk dünyasıyla yetişkin dünyasının birbirine karıştığı günümüz toplumu aile yapıvii

2 lanmasında medya, çok önemli bir enstrüman olarak ön plana çıkmaktadır. Bir başka ifadeyle, ataerkil aile yapısı medyaerkil bir aile yapısına dönüşmüştür. Medya gün geçtikçe ailenin ve toplumun temel referansı haline gelmektedir. Yaşam bilgisinin tamamıyla medya dolayımlı bilgi haline dönüştüğü günümüzde Postman, çocukların geçmiş dönemlerden farklı olarak, yetişkin dünyasın ait çok yoğun bilgi bolluğunda kendilerine ait naif dünyadan uzaklaştıkları tespitinde bulunur. Postman ın bu sorgulama sonucunda vardığı nokta çok daha düşündürücüdür. Ona göre, vaktinden önce yetişkin dünyasına giren çocuklar aslında çocukluk bahçesinden kovulmuş olurlar. Günümüz toplumunda pek çok bilim dalı ve meslek grubu arasında çocukluğa ve çocuk haklarına ilişkin duyarlılığın ve bilincin arttığını görmek umut verici. Ancak bu konuda yapılan çalışmalar, salt çocuk konusuna dair gibi görünse de, toplumda çok daha geniş bir alanda karşılık bulmaktadır. Toplumu ilgilendiren pek çok sorun içinde yarına ertelenemeyecek en önemli sorunun, çocuklara ve çocukluğa dair sorunlar olduğunu düşünmekteyiz. Çünkü bugünün çocukları yarının yetişkinleri olacaklar. Dolayısıyla ertelenen her türlü sorunun ileride çözümü çok daha güç başka sorunları yaratması kaçınılmazdır. Bu çalışmada medya ve çocuk konusunun çeşitli boyutlarıyla incelendiği sekiz ayrı makale yer almaktadır. Postman ın tüketim toplumu içinde çocukluk ile yetişkinlik arasındaki ayırıcı çizginin hızla aşındığına ve çocukluğun kendisinin de hızla tükendiğine ilişkin önermesinden yola çıkarak yaşadığımız tüketim toplumu içinde çocukluğun yitirilişinin tarihine dikkat çekmeyi amaçlayan ilk yazı, Tüketim Toplumunda Çocukluğun Yitişi başlığını taşımaktadır. Yazıda çocukluk olgusunun tüketim kültürü içindeki yeniden biçimlenme süreci (birbirine benzeme, marka tutkusunun yaygınlaşması, çocuk oyunlarının giderek yitmesi, sürekli can sıkıntısı halinin kalıcılaşması) tüm yönleriyle incelenmeye çalışılmıştır. Yapılan değerlendirmelerde, büyük ölçüde tüketim kültürü değerlerinin taşıyıcısı olan medya üzerinden yayılan mesajların çocukluğun biçimlenişi (yitişi) üzerindeki etkisi dikkate alınmıştır. viii

3 İnal, Türkiye de Çocukluk Nereye! başlıklı yazısıyla, Türkiye de çocukluğun bir yaş devresi olarak kendi dönemsel içsel özelliklerinin yetişkin kültürünün olumsuz dolayımı nedeniyle son yıllarda hem sınıfsal hem de sosyo-kültürel bakımdan ciddi bir sorun haline geldiğini ifade etmektedir. Bu sorunun, çocukluğun kırılgan ve saf dünyasının daha da kötüye kullanılması anlamında acilleştiğinin de önemine dikkat çekerek, Türkiye de çocukluğun sadece bir çocuk sorunu değil, aynı zamanda toplumsal ve siyasal bir sorun olduğunu ve bu nedenle de kampanya, bağış, yardım, empati vb. ile çözülemeyecek ölçüde derin bir özellik gösterdiğini tartışmaktadır. Yazısında İnal sonuç olarak, tüm bu çabaların çocuklara çok yüksek değerler biçen ya da atfeden ama onları her türlü yetişkin istismarına maruz bırakan bir toplumun belki de suçluluk duygusunun bir dışavurumundan başka bir şey olmadığını ifade etmektedir. Aydoğan ise, tüketim kültürü perspektifinden, çocuk dergiciliği konusunu irdelediği Tüketici Kitlere Olarak Çocuklar ve Çocuk Dergileri Uygulaması başlıklı yazısında altı çocuk dergisindeki (Barbie, Scooby Doo, Miço Çocuk, Kanal D Çocuk, Türkiye Çocuk ve Çocukça) -Ekim 2004 sayıları- reklamları analiz ederek, çocukların serbest zamanlarında, zorunluluk alanı dışındaki oyun zamanlarında okudukları çocuk dergilerinin de masumluğunu yitirmekte olduğunu ve bu bağlamda çocuk dergilerinin kültür sanayinin en çok para getiren dişlilerinden biri olduğuna dikkat çekmektedir yılları arasında televizyonun çocuklar üzerindeki etkileri konularında yapılmış olan bazı çarpıcı çalışmaların ortaya çıkardığı olumlu ve/veya olumsuz sonuçlar çerçevesinde temel bir yaklaşımın sunulduğu yazılarında Atay ve Çelebi de, Elektronik Bakıcı: Televizyon argümanından yola çıkarak, televizyonun çocukları oyalayan bir elektronik bakıcı olmaktan öteye geçip geçmediğine dair sorunun cevabını tartışmaktadırlar. Ayrıca ailelere çocuklarına iyi bir televizyon izleme alışkanlığı kazandırmaları için önerilerin de bulunduğu çalışma, televizyon-çocuk ilişkisine geniş bir tartışma alanı açmaktadır. ix

4 Yazılı basın özelinde, kamusal alanda çocuk haklarının temsiliyeti ve çocuk haklarıyla ilgili haberlerin haber değeri olarak yer alma biçimlerinin irdelendiği Kamusal Alanda Çocuk Hakları ve Haber Değeri başlıklı çalışmada Tosun ve Kurt, Urla Barbaros Çocuk Evi ve Bornova Çocuk Yurdu ile ilgili haber metinlerini mercek altına almışlardır. Yazılı basında yer alan çocuk haklarıyla ilgili haberlerde medyanın söylemi ve haber kurgusu eleştirel söylem analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Ele alınan ilgili haber metinlerinin genel anlamda insan hakları, mikro planda ise çocuk hakları açısından bakılarak analiz edildiği çalışma bu konuya ilişkin çarpıcı tespitleri de tartışmaya açmaktadır. Cangöz, Gazetelerde Çocuk Haberleri: Malatya Çocuk Yuvası Örnek Olay Çalışması isimli yazısında, yaygın medyanın gazetecilik normlarının gelişim sürecini pazar dinamikleri ve toplumun güce sahip kesimleriyle ilişkileri bağlamında irdeliyor. Neredeyse dünya çapında haber üretim pratiğinde uygulana gelen bu kodların, varolan toplumsal düzenin sürdürülmesi adına ideolojik işleyişini çocuk haberleri özelinde tartışıyor. Türkiye basınını temsilen aldığı Hürriyet, Cumhuriyet ve Zaman gazetelerine kapsayan araştırmasının ampirik verileri, Türkiye de basının şiddet, cinsel istismar, kayıp çocuk, yaralanma, öldürülme gibi olumsuz durumlarda medyada temsil olanağına kavuştuğunu sergilemektedir. Eğitim, sağlık, devlet koruması, çocuk işçiler gibi hayli önemli konuların çoğuna ihmal edildiği; habere konu edildiğinde ise haber anlatılarının farklı yayın politikalarına sahip olsa bile tüm gazetelerde toplumsal yapının sürekliliğine hizmet edecek şekilde kapatıldığının altını çizmektedir. Çocuk Temsilleri ve Medya Okuryazarlığı Eğitimi adlı bölümde ise Paker, çocuğa ilişkin çeşitli bakışları değerlendirerek medya okuryazarlığı eğitimini ele alıyor. Medya okuryazarlığı eğitimi, medya mesajlarıyla kuşatılmış günümüz dünyasında, çocuk ve gençleri medyanın olumsuz etkilerinden koruma ve medyayı sağlıklı bir biçimde kullanabilmelerine kılavuzluk etmek için onları güçlendirme amacı taşımaktadır. Öte yandan beklenen yararın sağlanması, eğitim içeriği, öğretmen, öğretim teknikleri ve öğrenci arasındaki x

5 etkileşimlerin niteliğine; daha geniş bir düzlemde eğitim - öğretim etkinliğinde bir ideoloji gibi işleyen epistemolojiye bağlı olmaktadır. Medya okuryazarlığı dersinin başarılı olması için öncelikle çocuklarla kurulacak ilişkinin sahiciliğini garantileyen bir epistemolojiye ihtiyaç vardır. Paker çalışmasında, medya okuryazarlığı eğitiminde inşacı epistemolojiye dayalı pedagojik bir perspektifin önemini ortaya koymaktadır. Gündelik hayatta olduğu gibi reklâmlarda da çocuklara işimize geldiği gibi davranıyoruz. Bazen çocuk, bazen yetişkin gibi. diyen Kuruoğlu ve Soygüder, 2006 yılının Temmuz-Ekim ayları arasında çeşitli televizyon kanallarından kaydettikleri toplam 260 adet reklâm filmi içinden 0-15 yaş grubu çocuğun yer aldığı 67 sini analiz ettikleri çalışmalarında, reklam-çocuk ilişkisini tüketim kültürü perspektifinden tartışmışlardır. Reklâmların kendi içindeki dağılımı ve içeriklerinin önem taşıdığı Televizyon Reklamlarında Çocuk: Türkiye Örneği başlıklı çalışma, çocukların hangi reklâmlarda ve nasıl yer aldığını ortaya koyması açısından özgün bir tartışmayı sunmaktadır. Televizyon vasıtasıyla sunulan görsel-işitsel iletilerde saldırganlık ve şiddet unsurlarının çocuklar üzerindeki etkisi hep tartışıla gelmiştir. Televizyon: Çocuklara Gerçek Hayat ı Şiddetle Öğreten Çağdaş Masal Anlatıcısı adlı çalışmalarında Ker ve Yılmazkol, televizyon vasıtasıyla sunulan programların içeriğinde yer alan saldırganlık öğeleri ve şiddet unsurlarını Albert Bandura tarafından ortaya konan sosyal bilişsel teori çerçevesinde irdelemişlerdir. Bandura, yaşamın medyayı model aldığı bir toplumda, medyanın modellik yapma etkisine sahip olduğunu araştırmıştır. Bu araştırmanın izlerini sürdükleri çalışmalarında Ker ve Yılmazkol, günümüzde özellikle çocukların sosyalleşmesinde en etkin araçlardan biri olan televizyon ve çocuk ilişkisinde şiddet olgusunu mercek altına almışlardır. Küreselleşen dünyada eşitsiz yaşam koşullarında yaşayan günümüz çocukluğunun pek çok sorunla karşı karşıya olduğunu düşünüyoruz. Galeano nun Tepetaklak: Tersine Dünya Okulu nda ifade ettiği gibi, farklı coğrafyalardaki dünya çocuklarının yaşadığı sorunxi

6 lar farklı olsa da, tüm dünya çocukları çocukluklarının elinden alınmış olması gibi ortak bir yazgıyı paylaşmaktadırlar; Çocukların çocuk olma hakları her geçen gün daha fazla reddediliyor. Dünya zengin çocuklara para muamelesi yapıyor, paranın davrandığı gibi davranmayı öğrensinler diye Dünya yoksul çocuklara çöp muamelesi yapıyor, çöpe dönüşsünler diye Orta sınıftakileri; ne zengin ne de yoksul olanları televizyona bağlıyor, vakit henüz erkenken tutsak hayatlarını kader olarak bellesinler diye Çocuk olmayı başaran çocuklar çok şanslı, çok büyülüler Önce çocuklar düşlesin diye. Selda İÇİN AKÇALI İzmir, 2007 xii

KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON

KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON Kamil ŞAHİN Özet Kültürel yozlaşma, genellikle ekonomik ve siyasi güç açsından diğer toplumlardan daha geride bulunan ve diğer toplumlar ve onların

Detaylı

Toplumun, Kültür Politikaları ve Medyanın Kültürel Süreçlere Etki Algısı Araştırması

Toplumun, Kültür Politikaları ve Medyanın Kültürel Süreçlere Etki Algısı Araştırması Toplumun, Kültür Politikaları ve Medyanın Kültürel Süreçlere Etki Algısı Araştırması Proje Koordinatörü Prof. Dr. Talip KÜÇÜKCAN T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü

Detaylı

Global Media Journal Bahar 2015 sayısına hoşgeldiniz. 2010 Bahar döneminden bu yana Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve

Global Media Journal Bahar 2015 sayısına hoşgeldiniz. 2010 Bahar döneminden bu yana Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Global Media Journal Bahar 2015 sayısına hoşgeldiniz. 2010 Bahar döneminden bu yana Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü nün yoğun gayret ve emeğiyle yayına hazırlanan

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI 1 21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI Medya Okuryazarlığına Genel Bir Bakış ve Sınıf İçi Etkinlikler Tessa Jolls Elizabeth Thoman Ders Plan Tasarımı / Yazımı: Jeff Share Çevirenler Yrd. Doç. Dr. Cevat ELMA Yrd.

Detaylı

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ SETA TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI Yazarlar Bekir S. GÜR İbrahim DALMIŞ Nur KIRMIZIDAĞ Zafer ÇELIK Nevfel BOZ

Detaylı

Konferans Sekreteri: Sevilen Toprak Alayoğlu. Kapak Tasarımı: Mustafa Öksüz Baskı: Mart Matbaası İnternet Düzenleme:Ahmet Çetinkaya

Konferans Sekreteri: Sevilen Toprak Alayoğlu. Kapak Tasarımı: Mustafa Öksüz Baskı: Mart Matbaası İnternet Düzenleme:Ahmet Çetinkaya I.ULUSLARARASI MEDYA OKURYAZARLIĞI KONFERANSI BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI Melda Cinman Şimşek yönetiminde, Cem Pekman ın katkısı ve Sevilen Toprak Alayoğlu nun yardımıyla Nurçay Türkoğlu tarafından yayıma

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLIĞI 24 KASIM 2006 ANKARA

MEDYA OKURYAZARLIĞI 24 KASIM 2006 ANKARA MEDYA OKURYAZARLIĞI 24 KASIM 2006 ANKARA 1 Medya Okuryazarlığı Bu kitabın tüm telif hakları RTÜK e aittir. 1. Baskı -.. 2007, Ankara RTÜK Yayın No: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilkent Ankara IBSN:

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Yüksek Lisans Tezi Sibel ERDOĞAN ANKARA-2012 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 2.1. Çocuk ve Suç 2.2. Çocuk Kavramı 2.3. Riskli bir alan olarak Suça Sürüklenen Çocuklar 2.4. Suç Kavramı 2.4.1.

Detaylı

TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI Ankara 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

İstanbul Gençliği STK üyeliği bir fark yaratıyor mu?

İstanbul Gençliği STK üyeliği bir fark yaratıyor mu? İstanbul Gençliği STK üyeliği bir fark yaratıyor mu? Nurhan Yentürk, Yörük Kurtaran, Şaylan Uran, Laden Yurttagüler, Alper Akyüz, Gülesin Nemutlu İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞMESİNDE POPÜLER KÜLTÜRÜN ROLÜ

İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞMESİNDE POPÜLER KÜLTÜRÜN ROLÜ 1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞMESİNDE POPÜLER KÜLTÜRÜN ROLÜ (Isparta Örneği) YÜKSEK LİSANS TEZİ MEYREM

Detaylı

Çalışan Kadınların Alternatif Tıbba Bakış Açılarının Sosyolojik Analizi 1

Çalışan Kadınların Alternatif Tıbba Bakış Açılarının Sosyolojik Analizi 1 Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: 16, Sayı 2, 2014, 1-26 Çalışan Kadınların Alternatif Tıbba Bakış Açılarının Sosyolojik Analizi 1 DOI NO: 10.5578/JSS.7928 Ömer Aytaç 2 M. Çağlar Kurtdaş 3 Özet Sağlık- hastalık

Detaylı

"AiLE içi ŞiDDETiN SEBEP VE SONUÇLARI"

AiLE içi ŞiDDETiN SEBEP VE SONUÇLARI T.C BAŞBAKANLıK AILE ARAŞTIRMA KURUMU "AiLE içi ŞiDDETiN SEBEP VE SONUÇLARI" (Aralık 1993 - Aralık 1994) KASIM 1995 Bu araştırma Aile Araştırma Kurumu tarafından Zet Nielsen Şirketi'ne yaptınımıştır. BAŞBAKANLıK

Detaylı

Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongre Değerlendirmesi

Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongre Değerlendirmesi Zeynep Özarslan ve Gülüm Şener Değini > 151 Değini Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongre Değerlendirmesi Zeynep Özarslan Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi zeynep.ozarslan@gmail.com

Detaylı

Medyadaki Gerçeklik Sorunu ve Ortaokul Öğrencileri (Öğretmen Görüşlerine Göre Durum Tespiti)

Medyadaki Gerçeklik Sorunu ve Ortaokul Öğrencileri (Öğretmen Görüşlerine Göre Durum Tespiti) Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Medyadaki Gerçeklik Sorunu ve Ortaokul Öğrencileri (Öğretmen Görüşlerine Göre Durum Tespiti) 2014, 7/4 Özet Salih Zeki GENÇ Fatih GÜNER Ortaokul öğrencilerinin

Detaylı

FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI

FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI Mustafa NURUAN Tacettin GÜNEŞ Rahime BEDER ŞEN Sadık GÜNEŞ Ahmet Rasim KALAYCI Mehmet

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ: FARKLI ÜLKE UYGULAMALARI

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ: FARKLI ÜLKE UYGULAMALARI T.C. BAŞBAKANLIK Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ: FARKLI ÜLKE UYGULAMALARI UZMANLIK TEZİ Melek BÜTÜN DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANA BĐLĐM DALI YÖNETĐM VE ORGANĐZASYON BĐLĐM DALI ĐLETĐŞĐM TARZLARI ÜZERĐNDE KÜLTÜREL DEĞERLERĐN ETKĐSĐ: MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE ANKARA - 2008 i T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI Genel Yayın No: 133 Seri:

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Editörler: Prof. Dr. Servet Özdemir Prof. Dr. Hasan Bacanlı Murat Sözer TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ

Detaylı

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR Yılmaz ALBAYRAK Ümmet ERKAN Serdar GÜLER Ercan ZORTUNA DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2014 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

YAZILI ANLATIM BECERİLERİ BAKIMINDAN KÖY VE KENT BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU *

YAZILI ANLATIM BECERİLERİ BAKIMINDAN KÖY VE KENT BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU * YAZILI ANLATIM BECERİLERİ BAKIMINDAN KÖY VE KENT BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU * Arş. Gör. Kemalettin DENİZ ** GİRİŞ Özet Bu araştırmada, köyde ve kentte yaşayan ilköğretim öğrencilerinin yazılı

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ

METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ Bu Rapor Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı nın desteklediği Metropol Kent Samsun da Kentlilik Bilinci Araştırma Projesi

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş

Detaylı

GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN YARARLANMA DÜZEYİNE ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ VE ATATÜRK LİSESİ ÖRNEĞİ

GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN YARARLANMA DÜZEYİNE ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ VE ATATÜRK LİSESİ ÖRNEĞİ Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2013/2, Sayı:18 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear: 2013/2, Number:18 GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN

Detaylı