ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Para babalarýna teslim olan basýnýmýz reklamsýz ayakta duramayacak hale geldi... Ayakta durabilmek için bir gazete kahve, bir gazete ütü, bir gazete bisiklet veriyor... Afrika ise yalnýz gazete verir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý LURUCÝNA BAHARLARI (2) 2. sayfada Askerlik sorunu henüz çözümlenemeyen Ali Çaðman mahkemede açýlan davanýn sonuçlanmasýný beklerken, Ali'yi yakalamak için Erdemli köyünde minareye çýkarak pusu kuran polis, köyde ailesinin evine de sýzarak aileyi taciz ediyor... Ýçeriye gel, sana polisin yanýtý: özel olarak gösteririm "Arama emri var mý?" diye soran Sevda Günsel'e polisin yanýtý: Çocukluðunda bir cinayete tanýklýk ettikten sonra büyük travmalar yaþayan ve üç yýl kimseye konuþmayan, birkaç yýl önce geçirdiði feci trafik kazasýndan sonra ise boynu iki yerden kýrýlan Ali, toplumda göz göre göre yok ediliyor ve kimse de sesini çýkarmýyor... Devlet Hastanesi'ndeki Saðlýk Kurulu'ndan "Askerliðe elveriþli deðil" raporu verilmesine raðmen GKK'nýn dayatmasý üzerine polis tarafýndan tutuklamak için peþine düþülen Ali'nin nerde olduðu bilinmiyor... Ali'nin 85 yaþýndaki dedesinin yardým istemek için çalmadýðý kapý kalmadý. Eroðlu'na, Yorgancýoðlu'na, Siber'e gitti... Kimseden yardým eli uzanmadý... Psikolog ve Psikiyatrist Dr. Mehmet Çakýcý da Ali'yi muayene ettikten sonra askerlik yapamayacaðýna dair rapor vermiþti sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Lurucina da Tutsak Tanklar Lurucina da Tutsak Tanklar var. Þöyle yazýyor tabelada: "Tanklar 1934 yýlýnda Rusya tarafýndan üretilmiþtir. Enosis planýyla adadan Türkleri çýkarmayý amaçlayan Rumlar, tanklarý Mýsýr'dan 1968 yýlýnda satýn alarak adaya getirmiþtir. Kýbrýs Türklerinin maruz kaldýðý bu mezalimi durdurmak, adaya barýþ getirmek için kahraman Türk ordusu 20 Temmuz 1974 tarihinde mutlu barýþ harekatýný baþlatmýþtýr. Harekatýn ikinci aþamasýnda (15 Aðustos 1974 tarihinde) Deðirmenlik bölgesinde savunmasý daðýlan Rum ordusu Gaziler köyüne doðru kaçmýþtýr. Geriye doðru çekilen Rum ordusunun tanklarýndan ikisi Türk savaþ uçaklarý tarafýndan vurulmuþ, diðer üçü de Rumlar tarafýndan terkedilmiþ halde býrakýlmýþtýr. Söz konusu Rus yapýmý üç T34-85 tankýnýn köye getirilmesi, dönemin komutaný Binbaþý Þadi Çetinkaya tarafýndan emredilmiþtir. Bu amaçla tanklar, makinist olan Yusuf Ýzzet, Osman Aðdaç ile Ýbrahim Akandere ve Alper Aktunç isimli Akýncýlar köylüleri tarafýndan getirilerek bu tepelere konuþlandýrýlmýþtýr." Þener Levent yazýyor 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... BÝZ FARKLIYIZ Ali Osman SÜREÇ Dolgun Dalgýçoðlu BOYKOTÇUYSANIZ YALNIZ BOYKOTÇU OLUN Mehmet Levent ÇALINAN KAZANDA SÝYASÝLERÝN PARMAÐI VAR!.. Erdoðan Baybars Ha gayret: TAK"yaðladý " BRT "balladý " Hasan Kahvecioðlu Çifte cinayet kararý Harem gece kulübünde 2 kiþiyi öldüren Kubilay Güler e 30 yýl hapislik 4. sayfada

2 YAÐIÞLI HAVA SÜRECEK Bölgede bir süreden beri etkili olan yer yer yaðýþlý hava, bugünden itibaren cumaya kadar devam edecek. Meteoroloji Dairesi'nin Mart tarihlerini kapsayanhaftalýk raporuna göre bugün öðleden sonra,çarþamba akþam saatlerinden yer yer yaðmur görülecek. Yaðmur, perþembe ve cuma günü de yer yer saðanak þeklinde devam edecek. Cumartesi - pazar ise yaðmur yok. Hava sýcaklýðý da derece dolaylarýnda seyredecek. Rapora göre, cuma ve cumartesi zaman zaman kuvvetli rüzgar da bekleniyor. GÜNEY'DEN AV TÜFEÐÝ GEÇÝRMEYE ÇALIÞTI, YAKALANDI Güney Kýbrýs'tan KKTC'ye av tüfeði geçirmeye çalýþan bir kiþi Metehan Sýnýr Kapýsý'nda yakalandý. Polis bültenine göre, aracýnda silah bulunan Güney Kýbrýs'ta sakin 51 yaþýndaki H.M. tutuklandý. Öte yandan Ercan'dan 40 bin Dolar nakit para çýkarmaya çalýþan 39 yaþýndaki M.V hakkýnda ise soruþturma baþlatýldý. Bu arada, dün kayýp olduðu duyurulan 34 yaþýndaki Erkut Yýldýrým da bulundu. "ÇANAKKALE GEÇÝLMEZ" ETKÝNLÝÐÝ Çanakkale Zaferi'nin 100. yýlýnda Gazimaðusa Belediyesi, Din Ýþleri Baþkanlýðý ile Kýbrýs Eðitim Kültür ve Sanat Derneði "Geri dönmeyi asla düþünmediler" temasýyla "Çanakkale geçilmez" isimli anma etkinliði düzenleyecek. Belediyeden yapýlan açýklamaya göre, çarþamba günü saat 10:00'da Çanakkale Þehitliði'nde yapýlacak etkinlikte resmi tören, ikram ve hatim duasý yapýlacak Öte yandan ESKAD da, Çanakkale zaferinin 100. yýlý dolayýsýyla Ýstanbul Mehteran Takýmý'nýn bugün 13:30'da Lefkoþa Selimiye Cami'nin önünde gösteri yapacaðýný duyurdu. DEVRÝMCÝ GENEL- ÝÞ GREV YAPACAK Devrimci Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (DEV-ÝÞ)'e baðlý Devrimci Genel-Ýþ, sendikalarýn ortak eylem programý uyarýnca, 18 Mart Çarþamba günü saatleri arasýnda Girne Belediyesi'nde greve çýkacaðýný açýkladý. DEV-ÝÞ Baþkaný Hasan Felek imzasýyla yayýnlanan yazýlý açýklamada, "hükümetlerin acizliðini, emek-sermaye mücadelesinde sermayeden yana duruþu, 'Göç Yasasýný', asgari ücretin sefalet ücreti haline getirilmesini, özel sektörde sendikasýz kölelik þartlarýnda çalýþtýrýlmayý, özelleþtirme adý altýnda yapýlan ve yapýlmak istenen peþkeþleri, çalýþma hayatýna entegre edilen taþeron sistemi ile oluþturulan komisyoncu simsarlýk düzenini protesto etmek için", greve gidileceði kaydedildi. Felek açýklamasýnda, "Ýnsanca onurlu bir yaþam için, DEV-ÝÞ'e baðlý Devrimci Genel-ÝÞ sendikasý, 18 Mart Çarþamba saatleri arasýnda Girne belediyesinde greve çýkacak ve oluþturulan platform içindeki tüm diðer Sendikalarla birlikte belediye önünde eylem gerçekleþtirecektir. Tüm emekçiler eyleme davetlidir" ifadelerine yer verdi. Þener LEVENT Açý Köyde bir tabela gördük... Okla iþaretli... Tabelada "Tutsak tanklar" yazýyor... Ýlk kez böyle bir ifadeye rastladým... Ne bunlar? Hangi tanklar? Ýbrahim ateþ gibi bir delikanlý... -Göstereyim abi, dedi... Tepeye týrmanmaya baþladýk... Ýbrahim'in yol üstündeki evine de uðradýk... Köyün tüm güzelliðini ayaklarýmýzýn altýna seren bir balkon.. Che Guevara yalnýz göðsünde deðil Ýbrahim'in... Odasýnda her yerde... Lenin'in Moskova afiþleriyle birlikte... Tepede iki tank gördük... Ama ileride bir tane daha var dediler... Açýklayýcý tabelalar da var... Þöyle yazýyor birinde: "Tanklar 1934 yýlýnda Rusya tarafýndan üretilmiþtir. Enosis planýyla adadan Türkleri çýkarmayý amaçlayan Rumlar, tanklarý Mýsýr'dan 1968 yýlýnda satýn alarak adaya getirmiþtir. Kýbrýs Türklerinin maruz kaldýðý bu mezalimi durdurmak, adaya barýþ getirmek için kahraman Türk ordusu 20 Temmuz 1974 tarihinde mutlu barýþ harekatýný baþlatmýþtýr. Harekatýn ikinci aþamasýnda (15 Aðustos 1974 tarihinde) Deðirmenlik bölgesinde savunmasý daðýlan Rum ordusu Gaziler köyüne doðru kaçmýþtýr. Geriye doðru çekilen Rum ordusunun tanklarýndan ikisi Türk savaþ uçaklarý tarafýndan vurulmuþ, diðer üçü de Rumlar tarafýndan terkedilmiþ halde býrakýlmýþtýr. Söz konusu Rus yapýmý üç T34-85 tankýnýn köye getirilmesi, dönemin komutaný Binbaþý Þadi Çetinkaya tarafýndan emredilmiþtir. Bu amaçla tanklar, makinist olan Yusuf Ýzzet, Osman Aðdaç ile Ýbrahim Akandere ve Alper Aktunç isimli Akýncýlar köylüleri tarafýndan getirilerek bu tepelere konuþlandýrýlmýþtýr." Arkadaþlar tankýn üstüne çýktýlar... Bu topraklarda bir daha savaþ olmasýn diye LURUCÝNA BAHARLARI (2) ellerini göðe açtýlar... Ah Çaðlar ah... Tam da kurtlar vadisi burasý iþte... Söyle o Yeþilçam filmcilerine... Lurucina'yý unuttular! Lu-ru-ci-na! Gazi sanýrlar... Malül köy oysa malülü... Kalbine saplý bu kadar býçak olmasa, herkes bu güzelim vadiyi býrakýp da baþka yerlere kaçar mýydý?... Beþ bin kiþiden üçyüz kiþi kalýr mýydý buralarda?... Kim yaþamak ister ki baharý süngünün pýrýltýsýnda? Uzaktan bir þehir gibi görünen Kiracýköy'e bakýn... Rum köyüne... Orasý kasabaya dönmüþ çoktan... Lurucina ise köy olmaktan çýkmýþ... Harabeler ve sessizlik ortasýnda... Sinek výzýltýsýný duyacak kadar bir sessizlik... Çiziktirdi Köye gidip de köy kahvesine uðramamak mümkün mü? Nabzý kahvelerde atar köylerin... Biz de daldýk içeri... Millet kendi halinde... Birkaç masa... Masalar dolu... Herkesi selamladýktan sonra memuriyetten emekli Mustafa Karamustafa efendiyle sohbete daldýk hemen... Yaþadýðý olaylarý, uðradýðý haksýzlýklarý ve adaletsizlikleri anlattý bize... Þimdilerde en solcu aydýnlarýmýzýn bile göremediklerini gören ve düþünebilen biri... Hayranlýkla onu dinledikten sonra sordum: -Bu köyde sizin gibi mi düþünür herkes? Bu sorum, o ana kadar masamýzda hiç konuþmayan adamý da hareketlendirdi. Ve bana sordu: -Herþeyden önce söyleyin, siz bu köye kimin propagandasýný yapmaya geldiniz? Demek ki doluydu ve anlaþýlan bu ziyaretimizden hiç hoþlanmamýþtý... Adýnýn Yusuf Ýzzet olduðunu öðrendim sonradan... -Biz buraya birinin propagandasýný yapmaya gelmedik... Kimseye de falana oy verin demedik, geçerken bir kahvenizi içmek istedik sadece, dedim... Geriye kalanlar da kahvedeki bu tartýþmaya ilgi gösterdiler, ancak karýþmadýlar. Yusuf Ýzzet Bey sonradan yumuþadý... El sýkýþarak dostça ayrýldýk... Dönerken bir de çiftçi kardeþlerimize uðradýk... Bekir Karaböcek'e... Erkan Mertoðlu'na... Topladýklarý taze ayrelliler ve yumurtalarla yolladýlar bizi Lefkoþa'ya... Giriþimizi ibraz etmiþtik... Çýkýþýmýzý da ibraz ettik... Lurucina malül de, gazi mi Lefkoþa? ONURER, HALKI, ÝRADEYE SAHÝP ÇIKMAYA ÇAÐIRDI Kýbrýs Sosyalist Partisi (KSP) Cumhurbaþkaný adayý Mustafa Onurer, halký, iradeye sahip çýkmaya ve desteklemeye çaðýrarak, "adaylýðýný açýkladýðý günden beri çeþitli kesimlerden yapýlan saldýrýlarý" eleþtirdi. KSP Basýn Bürosu'ndan yapýlan yazýlý açýklamada,"onurer tek doðru söyleyen, gerçekleri dillendiren adamdýr, ama kazanma þansý olmadýðý için O'na verilecek oylar yanacak" þeklindeki "çirkin ve dolaylý bir saldýrýya maruz kalýndýðý" kaydedildi. Onurer, bu söylemlerin halkýn iradesini esir almayý amaçladýðýný ileri sürerek, "bu seçimin icazetsiz tek adayý Onurer'dir. Ýradenizi geri almak istiyorsanýz, ülkemizin baðýmsýzlýðý, halkýmýzýn egemenliði için, icazet altýndaki kukla yönetimlerden kurtulmak için, ülke yönetimine doðrudan katýlmak ve ülkemizin geleceðinde söz sahibi olmak için icazeti deðil, iradeyi seçmek için, Onurer'e cesaretle destek vermelisiniz" ifadelerini kullandý. Onurer sözlerini þöyle tamamladý: "Bu irade Türkiye'den, Kýbrýs'a karþý ilan ettiði savaþ halini geri almasýný talep edecek olan iradedir. Bu irade ülkemizdeki 'üst koordinasyon kurulu'nun idaresine, yani Bey yönetimine (bayraktarlýkkolordu, elcilik ve kktc yönetimi) son verecek olan iradedir. Üst koordinasyon kurulunun var olduðu bir ülke demek, seçilmemiþlerin yönettiði, halk iradesinin olmadýðý bir ülke demektir. Üst koordinasyon kurulu tarafýndan yönetilen bir ülkeye cumhurbaþkaný ve baþbakan seçmek anlamsýzdýr.

3 x istence e AFRÝKA dan mektup... Elvan Levent TOPLUMDA KÝMSE SESÝNÝ ÇIKARMAYINCA POLÝS DAHA DA ÝLERÝ GÝTTÝ Çok trajik bir hikayedir Ali Çaðman'ýn hikayesi... Çocukluðunda bir cinayete tanýk olmuþ... Gözü önünde bir býçaklama... Ve ölüm... Üç yýl konuþmamýþ kimseyle... Okula gitmemiþ... Henüz bir yaþýndayken babasý çekip gitmiþ evden... Annesi hasta... Vefalý nenesi, dedesi, teyzesi ve eniþtesinin elinde büyümüþ... Felaketler bunlarla sýnýrlanmamýþ ancak... Birkaç yýl önce de feci bir trafik kazasý geçitmiþ... Kemikleri kýrýlmýþ... Ama en önemli iki kýrýk boynunda... Zaten Devlet Hastanesi'ndeki Saðlýk Kurulu da muayene eder etmez teþhisi koymuþ... "Askerliðe elveriþli deðildir" raporu vermiþ... Ama komutanlýk "Siz öyle rapor veremezsiniz, iyileþebilir ve askerlik yapabilir, onun için üç aylýk izin yazýn sadece" deyince deðiþtirmiþler ilk verdikleri raporu doktorlar. "Askerliðe elveriþli deðildir" yerine "Üç ay izinli" yazmýþlar... * Ýki farklý rapor üzerine ailesi mahkemeye baþvurdu Ali'nin... Dava açtý... Bu dava sürüyor ve bütün davalar gibi çok aðýr ilerliyor... Sonuçlanmadý yani daha... Ancak GKK peþine düþtü Ali'nin... Ýlle de tutuklayacak... Travma içinde hayatý yoðrulan Ali isyan etti bu duruma... Teslim olmadý... Büyük bir depresyon içinde olduðu haberleri geliyor yalnýz... Psikolojisi allem gallem oldu... Nerde olduðu bilinmiyor... * Komutanlýk emir verdi polise... Ne yapýp edip Ali'yi bulsunlar, yakalasýnlar ve getirsinler diye... Tüm toplumun bu durumda Ali'yi komutanlýða karþý korumasý ve savunmasý gerekirdi deðil mi? Nerde ama nerde? * Ali'nin ailesinin yaþadýðý Erdemli köyünü sürekli gözetim altýnda tutan, hatta köyün minaresine çýkarak pusu kuran polis, son günlerde aileyi de taciz etmeye baþladý... Ailenin köydeki evine gizlice sýzma da yapýyor... Ali'nin teyzesi Sevda Günsel Haným bu durumu görünce isyan etti ve sordu polise: "Arama emri var mý?" Muhatap olduðu polisten aldýðý yanýt yüz kýzartýcý: "Ýçeriye gel, özel olarak gösteririm"... * Ali Çaðman olayý, "ateþ düþtüðü yeri yakar" deyiminin en net örneði... Bir tek bu örneðe bakarak bile deðerlendirmeniz mümkün kendi hayatýnýzý... Öyle bir rezillik yaþanýyor, öyle trajik bir mesele, ki kimse sesini çýkarmýyor... Oysa duvar olmamýz gerekirdi komutanlýðýn karþýsýnda... Duvar... Etten bir duvar! SINAV KARAMAN MEZARI BAÞINDA ANILDI Gazeteci-Yazar Ahmet Karaman, Karaoðlanoðlu mezarlýðýndaki mezarý baþýnda andý. Karaman'ýn eþi Suzan Karaman, ailesi, arkadaþlarý ve YKP'lilerin katýldýðý anma töreninde YKP Parti Meclisi üyesi ve Karaman'ýn dostlarýndan Rasýh Keskiner bir konuþma yaptý. Karaman'ýn mezarýn karanfiller býrakýlmasýnýn ardýndan tören sona erdi. Keskiner, aradan 8 yýl geçmesine raðmen Karaman'ýn hatýrlandýðýný, bu sürede her geçen gün Kýbrýs'ta yaþamýn daha da zorlaþtýðýný kaydetti. Her þeyin para ile tartýldýðý, ülke kaynaklarýnýn peþkeþ çekildiði ve insan hayatýnýn hiçbir deðeri kalmadýðýný söyleyen Keskiner, ülke insanýnýn yok edilmeye çalýþýldýðýný, kurulan tuzaklarýn her an herkesi yakalayabileceðini kaydetti. Trafik kazalarý, kontrolsüz yiyecekler, içecekler, kirlenmiþ hava ve gelecek kaygýsý ile kanser, kalp, beyin kanamasý ve benzeri hastalýklarýn çokluðuna iþaret eden Keskiner, Kýbrýs'ýn yeniden birleþtirilmesi için mücadelenin sürdüðünü de kaydetti. Keskiner, dünyada ezilen, sömürülen kitlelerden yana tavýr ve dayanýþmada bir deðiþiklik olmadýðýný ifade ederek, Ahmet Karaman'a söz verdikleri gibi bu baþkaldýrý duruþunun devam edeceðini ifade etti. KTAMS BÝR EYLEM DAHA DÜZENLEDÝ n KAPTAN: "KAMU HÝZMETÝ KOMÝSYONUNU YÖNETMEYE ÇALIÞIYOR, NE YAZIK KÝ BAÞARILI DA OLUYOR" Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS) Baþkaný Ahmet Kaptan, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nu Kamu Hizmeti Komisyonu'nu yönetmeye çalýþmakla suçladý. KTAMS, Gazimaðusa Kaymakamlýðý Bucak Sorumluluðu'na yapýlan nakil iþleminin yasalara aykýrý olduðu iddiasýyla iþlemin iptali için aylar önce baþlattýðý eylemler çerçevesinde dün tüm kaymakamlýklarda ile saatleri arasýnda grev ve Cumhurbaþkanlýðý önünde eylem düzenledi. Ahmet Kaptan, Cumhurbaþkanlýðý önünde yer alan eylemde yaptýðý konuþmada, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nu herþeye müdahale etmek, yasalarý bertaraf etmek ve KTAMS yetkilileriyle görüþmeyi reddetmekle suçladý. Eylemlerini sürdürme kararlýlýðý içerisinde olduklarýný, adaletsizliðin kaldýrýlmasý için yapýlmasý gerekenleri Cumhurbaþkaný'na hatýrlatmak için görüþmek istediklerini belirten Kaptan, "Buradan anayasal bir kurumun yönetilmesine asla seyirci kalmayacaðýz. Kamu Hizmeti Komisyonunu yönetmeye çalýþýyor, ne yazýk ki baþarýlý da oluyor" dedi. Biliyorum, bütüno kabus dolu sýnavlara girip, okullarý bitirip, diplomalarý aldýktan sonra, kimse anýlarýný tazelemek ve yeniden o sýnav sorularýna gözünün ucuyla da olsa bakmak istemez. En azýndan kendi tanýdýklarým arasýnda bunu yapmaya hevesli birilerine rastlamadým doðrusu. Bana sorarsanýz, gerçekten belirlenen amaca yani, öðrencinin zihinsel geliþimine hizmet edecek þekilde hazýrlanmýþ nadir derecede az sýnav vardýr. Bizim burada Türkiye'deki ile paralel giden eðitim sistemimizde ise, bütün ilk ve orta öðrenim hayatým boyunca, amacýna hizmet eden hiçbir sýnav görmediðimi itiraf etmeyi neredeyse bir görev sayýyorum. Aslýnda bunun ölçümünü yapmak oldukça basit: Okulda, ileriki eðitim, iþ veya sosyal hayatýnýzda gerçekten iþe yarayan ne öðrendiðinizi hatýrlamaya çalýþýn Bir sýnav sorusu hatýrlayýn, hatýrlayabilirseniz Ben hatýrlayamadým. Bu yüzden merakla geçtiðimiz Pazar günü yapýlan 'YGS', yani 'Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý' sorularýna baktým. Sýnav sorularýnýn bir kýsmý dün yanýtlarýyla birlikte yayýnlandý. Bu sýnava Kýbrýs'ýn kuzeyinden de 4 bin 643 kiþi katýldý. Sýnavla ilgili bir fikir vermesi açýsýndan katýlanlarýn karþýlaþtýklarý sorularla ilgili 'Türkçe' bölümünden bir örnek aktarýyorum hemen: "(I) Tire'ye gidince camileri görmeden sakýn dönmeyin. (II) Çoðu XV. Yüzyýla ait olan camilerin gerek kubbelerinde gerekse minarelerinde tuðla iþçiliðinin en güzel örneklerini bulabilirsiniz. (III) Bu minarelerin kimi "zencirek formu"yla kimi de "çam kozaðý" tarzýnda yapýlmýþ. (IV) Bu arada þunu söylemeden geçemeyeceðim: Tire'nin daracýk sokaklarý "el sanatlarý müzesi" sanki. (V) Bu yaþýma raðmen bazý eþyalarýn nasýl yapýldýðýný ilk kez orada gördüm. (VI) Örneðin, semerin, urganýn ve keçenin yapýlýþýný, bunlarýn son ustalarýný izleyerek öðrendim. Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerle ilgili olarak aþaðýda verilenlerden hangisi yanlýþtýr? A) I. Cümlede, ziyaretçilere yönelik bir öneride bulunulmuþtur B) II. Cümlede bazý yapýlarda hangi malzemenin kullanýldýðý belirtilmiþtir. C) III. Cümlede, yapýlarda kullanýlan yapým tekniklerinden söz edilmiþtir. D) IV. Cümlede, tarihi yapýlarla ilgili bilgi verilmiþtir. E) VI. Cümlede, önceki cümlede belirtilenle ilgili bir açýklama yapýlmýþtýr." Doðru yanýtý yazmýyorum buraya, muhtemelen hepiniz 'þýp' diye bilmiþsinizdir zaten. Bu sorunun uzun olduðunu düþünüyorsanýz -ki biçare öðrenicinin önüne bunlardan onlarca konmuþ- diðer sorulara da bir göz atmanýzý tavsiye ederim. Öðrenci önce bu türden sorularý yanýtlayacak, ardýndan da matematik ve fen bilimleri sorularýna geçecek Muhtemelen bu yüzdendir ki, bu sýnavdan geçmiþ veadamýzda üniversite eðitimi alma muradýna ermiþ öðrenciler, hangi bölümde okurlarsa okusunlar, akla gelebilecek her alanda en temel genel kültür bilgisinden, imla hatasý bulunmayan tek bir paragraf yazmaktan ve güncel konular hakkýnda bile kayda deðer kiþisel bir görüþ belirtmekten yoksun durumdalar. Birkaç yýl önce Oxford Üniversitesi'nin giriþ sýnavlarýnda sorulan sorularla ilgili bir makale okumuþtum. Tembellik etmeyip makaleyi buldum. Ýþte size birkaç örnek; oldukça kýsa sorular olduklarýndan 5 soru yan yana yazýldýklarýnda bile, 'YGS'nin tek bir sorusundan daha az yer kaplýyorlar: "1. Bir roman mý olmak isterdiniz, bir þiir mi?2. Rusya, demokrasi için fazlasýyla büyük deðil miydi? 3. Tanrý'nýn var olmadýðýný kanýtlamak için nasýl bir deney yapardýnýz? 4.Size göre,neandertaller 'ölüm' kavramýný idrak ediyorlar mýydý? 5. Neden yüzümüzün ortasýnda tek bir kulak yerine iki kulaðýmýz var?" Düþünmeden edemediniz, deðil mi?

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Lurucina yollarýnda kervanýn mý var? Kimliðimi sormaya da fermanýn mý var? Býktýrdýn usandýrdýn artýk yeter olsun be Burasý benim köyüm senin haberin mi var? Kalay JÝMNASTÝK SALONLARI NEDEN DENETLENMÝYOR? Jimnastik salonlarýnda kas geliþtirmek için gençlere verilen proteinler, hormonlar neden gazetelerde haber bile olmuyor. Spor yaparak kaslarýný geliþtirmek için jimnastik salonuna giden gençlere kolay yoldan ve çok hýzlý þekilde protein tozlarýyla kaslarýný geliþtirebileceklerini kimler telkin ediyor? Bu tozlarý kimler satýyor? Sattýklarý þeyin zararlarý ve öldürücü olabilecekleri konusunda bir bilgileri var mý? Dahasý Saðlýk Bakanlýðý neden bu konuya el atmýyor, Tabipler Birliði neden hiçbir açýklama yapmýyor? Jimnastik salonlarý neden denetlenmiyor? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik BÝZ FARKLIYIZ Geçen haftanýn haberlerine bir göz gezdirdim... Ýçte ve dýþta... Lefkoþa'da bir aracýn lastiklerine benzin dökülerek yakýldý... Ayrýca yine Lefkoþa'da bir araç ve bir ofisi kundaklayanlar yakalandý... Haspolat ve Çatalköy'de uyuþturucu ele geçirilmiþ, üç kiþi tutuklandý... Çayýrova-Pamuklu yol ayýrýmý ile Mehmetçik Bayrak ayýrýmý arasýndaki yol ikinci bir emre kadar yeniden yapým çalýþmalarý nedeniyle trafiðe kapatýldý... Maðusa'da üç gün içerisinde üç cinsel taciz olayý yaþandý... TFF'nýn FÝFA'ya yazdýðý mektup ortalýðý karýþtýrdý. Gündem de bir anda futbola döndü... Ankara'nýn bizi paketleme giriþimlerinin bir parçasý aslýnda bu da... Ortaklardan Serdar Denktaþ, benim isteðim ile böyle bir giriþim oldu derken, Yorgancýoðlu "mektubun içeriðini açýklarsam skandal olur" diyerek buna katkýda bulundu! Örgütler bir top alarak Baþbakanlýk ve Baþbakan Yardýmcýlýðý'nýn kapýsýna dayanýp onu þut yaðmuruna tuttular! Golü yiyen bakanlarýn umurunda bile olmadý bu eylem! Birbirimizle kavgamýz sadece bu kadar deðil... Sol denilen kesimdekilerin birbirleriyle giriþtikleri ve zaman bu zamandýr diyerek yaptýklarý vuruþlarý herkes kendi hesabýna "altýn vuruþ" olarak görüyor... Solun ihanetini demeyeceðim. Ben onlarý çok iyi anlýyorum... Buradaki sol aslýnda bir "kin" donanýmlýdýr. Yýllar önce bunu yaþadým ve iþimden istifa ederek ülkeyi terketmek zorunda kaldým. Bir kere daha yazmak istemem... Onlar da inkar etmezler zaten... "Hata yapmýþtýk" diyenlere de üzülmediðimi söyledim sadece... Kýrgýn, kýzgýn deðilim ve kin de gütmüyorum... Farklýydýk bu yönden, o kadar... Geçtiðimiz hafta sonuna doðru bizim buralardaki haberler böyleydi... Yurtdýþýna da bakalým, aramýzdaki fark ne diye... Amerika'da 42 yaþýndaki bir adamýn penisi seks sýrasýnda kýrýlmýþ ve doktorlarýn tedavisi sonucu eski haline getirilmiþ. Japonlar kablosuz enerjide çýðýr açmýþlar... Japonlar 1.8 kilovat enerjiyi kablo kullanmadan 55 metre uzaða taþýmayý baþarmýþlar... Uzayda altý ay kalan altý astronottan üçü dünyaya dönmüþ... Akdeniz'de 3.7 ile 4.5 þiddetinde iki deprem meydana geldi... Siber mal varlýðýný açýkladý. Adaylar KKTC Cumhurbaþkanlýðý için adaylýk baþvurularýný yaptýlar... Dünya nereye gidiyor biz nereye... Aramýzda daðlar kadar fark var ama biz kendimizi bir boktan sayýp dünyanýn merkezinde olduðumuzu zannediyoruz... Yakýnda 4 eþle baþlayacak yaþamýmýzý cariyelerle süslemek rüyasýyla Ankara'nýn olurunu almak için sýraya gireceðiz... Hayýrlýsý... Dünya bir yana biz bir yana... Farkýmýz olsun artýk deðil mi? Çifte cinayette karar 30 yýl hapis (Kamalý Haber)- Lefkoþa Alayköy bölgesinde faaliyet gösteren Harem Gece Kulübü'nde 11 Eylül 2014'de meydana gelen ve gece kulübü çalýþaný Hüseyin Demiri ile konsomatris Siham Benchargui'nin öldürülmesiyle ilgili karar açýklandý, Kubilay Güler 30 yýl hapse mahkum edildi. Lefkoþa Aðýr Ceza Mahkemesi heyeti Baþkan Ömer Güran, Kýdemli Yargýç Melek Esendaðlý ve Yargýç Alev Ulunay'ýn oybirliði ile vermiþ olduðu kararý Baþkan Ömer Güran okudu. Baþkan Güran, sanýk Kubilay Güler'in 11 Eylül 2014 tarihinde bir süredir iliþki yaþadýðý Harem gece kulübü çalýþaný Siham Benchargui ile kulüpte güvenlik görevlisi olarak çalýþan Hüseyin Demiri'yi tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduðu tabanca ile vurarak öldürdüðünü söyledi. Güran, sanýðýn Siham'a bir buçuk metreden mesafeden kafasýna isabet ederek ateþ ettiðini, Demiri'ye ise önce 7 metreden bir el ateþ edip göðsünden vurduktan sonra, silahý almak isteyen Demiri'yi duvara dayayýp baþýnýn arkasýndan bir el daha ateþ ederek vurduðunu, akabinde kulüp çalýþaný Ali Bahçeci'ye ise öldürmek amacý ile bir el ateþ ettiðini ancak baþarýlý olamadýðýný söyledi. Güran, sanýðýn daha sonra elinde silah ile yaya bir þekilde kaçtýðýný ve Þirinevler bölgesinde yakalandýðýný, burada da havaya bir el ateþ açtýðýný açýkladý. Sanýðýn yargýlandýðý davalar olan adam öldürme suçunun ömür boyu, adam öldürmeye teþebbüs suçunun ömür boyu, kanunsuz tabanca, patlayýcý madde bulundurma ve meskun mahalde ateþ açma suçlarýnýn ise toplamda 19 yýl hapis cezasý öngördüðünü belirten Güran, sanýða ceza takdir ederken mevzuattaki ceza sürelerinin göz önünde bulundurulduðunu söyledi. Güran, sanýk avukatýnýn hafifletici nedenler Lefkoþa'da bazý yollar trafiðe kapatýldý Lefkoþa Türk Belediyesi'nin (LTB) kanalizasyon çalýþmalarý nedeniyle bazý yollarýn saatleri arasýnda trafiðe kapatýldýðý bildirildi. LTB'den yapýlan açýklamada, Küçük Kaymaklý bölgesindeki Þht. Mustafa A.Ruso Caddesi'nde geçtiðimiz cumartesi günü baþlatýlan çalýþmalarýn bugün de devam edeceði kaydedilerek, Þht. Mustafa A. Ruso Caddesi'nin otobüs terminali çemberi ile 6'NCI YÝÐÝTLER GAFGARIT FESTÝVALÝ 5 NÝSAN'DA YAPILIYOR Deðirmenlik Belediyesi ile Yiðitler Kadýnlar Derneði'nin (YÝÐÝT-DER) iþbirliðiyle bu yýl 6'ncýsý düzenlenecek "Yiðitler Gafgarýt Festivali" 5 Nisan 2015 Pazar günü yapýlýyor. Belediyeden yapýlan açýklamaya göre, ile saatleri arasýnda Yiðitler'de (Arçoz) yer alacak festivalde kurulacak stantlarda gafgarýt ve gafgarýt yemekleri, çeþitli yiyecekler, organik yararlý otlar, çeþitli hamur iþleri, çeþitli el iþleri ve köy ürünleri sunduðunu, savunmanýn sanýðýn bir yýlý aþkýn süre iliþki yaþadýðý Siham'a duygusal olarak baðlandýðýný,120 bin TL para harcadýðýný, ileride evlenmeyi düþündüðünü ancak olay günü Siham'ýn sanýða "seni istemiyorum" diyerek tokat attýðýný, Hüseyin Demiri'nin ise "sana verecek kýzýmý yok. Orospu Çocuðu" diyerek hakaret ettiðini, bu hususlarýn sanýk üzerinde haksýz ve ciddi tahrike neden olduðunu, ceza takdirinde bu hususlarýn gözönünde bulundurulmasýný talep ettiðini söyledi. Güran, talebi deðerlendirdiklerini, Siham'a duygusal olarak baðlanan sanýða karþý sarf edilen sözlerin sanýk üzerinde gazap, elem ve öfke oluþturduðunu kabul etmemenin sanýða karþý haksýzlýk olacaðýný ancak bir ceza indiriminde önemli olan haksýz tahrik unsurunun oluþup oluþmadýðýna bakmalarý gerektiðini ifade etti. Güran, adam öldürme suçunun hayat hakkýna karþý iþlenmiþ bir suç olduðunu, yaþam hakkýnýn anayasal güvence altýna alýndýðýný, bir kiþinin diðer haklardan yararlanabilmesi için öncelikle hayat hakkýna sahip olmasý gerektiðini belirterek, hayat hakkýna saldýrýnýn diðer tüm haklara saldýrý olduðunu vurguladý. Güran, sanýða karþý iþlendiði belirtilen haksýz tahrik unsurunu deðerlendirdiklerini, sanýðýn kendisine karþý iþlenen fiile karþý cevap olarak iki kiþiyi öldürdüðünü, bir kiþiyi ise öldürmeye teþebbüs ettiðini, bu nedenle haksýz tahrik unsurunun oluþtuðunu kabul etmediklerini, çünkü taraflar arasýndaki filer de orantý olmadýðýný söyledi. Güran, sanýða ceza takdir ederken tüm hususlarý deðerlendirdiklerini belirterek, "Bir tokat veya küfür bir kimsenin canýný alma hakkýný kimseye vermez" dedi. Güran, sanýðý suçlu bulup mahkum ettiklerini ve 30 yýl süre ile hapis cezasýna çarptýrdýklarýný açýkladý. Özker Özgür Caddesi'nin kesiþtiði çember arasýnda kalan bölümün tek taraflý olarak trafiðe kapatýldýðý ifade edildi. Açýklamada, söz konusu caddenin Gazimaðusa-Lefkoþa istikametinin araç trafiðine kapalý olacaðý ve trafiðin tek þeritten saðlanacaðý belirtilerek, bu güzergahý kullanacak sürücülerin trafik iþaret ve iþaretçilerine dikkat etmesi gerektiði kaydedildi. sunulacak. Kültür evi gezisiyle baþlayacak ve sunuculuðunu Hüseyin Kýral'ýn yapacaðý 6'ncý Yiðitler Gafgarýt Festivali'nde Akdoðan Yenilikçi Kadýnlar Derneði Korosu'nun dinletisi, Deðirmenlik Halk Danslarý ve Lefkoþa Folklor Derneði'nin halk danslarý gösterileri yanýnda ve çeþitli dans gösterileri sunulacak. Festivalde Arda Gündüz, Grup Saki ve Mor Iþýklar gruplarý da þarkýlarýný seslendirecek. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent BOYKOTÇUYSANIZ YALNIZ BOYKOTÇU OLUN CTP, YKP ve KSP... Biz solcuyuz diyen üç parti. Bugünlerde cumhurbaþkanlýðý seçimiyle ilgili olarak takýndýklarý tavrý gördükçe... Orhan Veli'nin dizeleri hiç aklýmdan çýkmýyor... "Sarhoþ oldum da Seni hatýrladým yine Sol elim, Acemi elim, Zavallý elim!" Siz seçimin favorisi ve en güçlü adayý Mustafa Akýncý'ya akla hayale gelmedik iftira ve çamur atacaksýnýz... Üstelik bunu durup durduðunuz yerde, Akýncý size tek lâf etmediði halde yapacaksýnýz!.. Ve Akýncý hiç hak etmediði bu karalamalara karþý aðzýný açýp iftiralarýnýzý reddederek gerçekleri açýklama dýþýnda tek kelime söylemeyecek! Hatta "Gevezelik ediyorlar" bile demeyecek! Demeye kalkarsa... En keskin erlerinizi harekete geçirip üzerine süreceksiniz! Bu nasýl bir insanlýktýr? Bu nasýl bir sol zihniyettir? Bu nasýl bir yurtseverlik, nasýl bir "Yeni Kýbrýs"çýlýktýr? Boykotçusunuz... Anladýk... Saygýmýz da büyük... Ama hepsi bu. Boykotunuzu bütün adaylara karþý uygulamanýz gerekmez mi? Dürüst, etik, toplumcu ve yurtsever tavýr bu deðil mi? 6 adaydan hiçbirine tek lâf etmeden sadece Akýncý'ya saldýrmanýz, olanca iftira ve çamurunu ona atmanýz, niyetinizi ve hedefinizi açýkça ortaya koymuyor mu? Akýncý kazanmasýn da kim kazanýrsa kazansýn! Seçimin en favori ve en güçlü adayý Akýncý'ya karþý bu nasýl bir kin, statükoya karþý bu nasýl bir destek?! "Sen nasýl bir taysýn be Sen nasýl bir tay" demiþti þair... Sen nasýl solcusun be? Sen nasýl solcu? CTP'yi anlarým... Bu seçimde adayý var. Rakiplerini yýpratmak adýna onlara iftira ve çamur atmasý asla kabul edilebilir deðil. Ama attýðý çamur sonunda dönüp kendi üstüne yapýþsa da... Diyelim ki kabul ettik!.. Çünkü seçimde adayý var! Ve rakiplerini ne kadar karalarsa, bu adayý o kadar öne çýkaracaðýný düþünmek gibi ahlâksýz bir saplantý içindedir!.. KSP'yi anlarým... Onun da bu seçimde adayý var. Bu adayýn hiçbir iddiasý ve umudu olmasa da... Rakiplerini yýpratma adýna onun da iftira ve çamur atmasý elbet kabul edilebilir deðil. Gerçeklere dayalý eleþtirileriniz varsa yapabilirsiniz rakiplerinize... Ama iftira ve çamur atmaya hakkýnýz yok. Öyle olduðu halde, diyelim ki canlarý saðolsun, bunu da kabul ettik... Çünkü seçimde adayý var! Ve onu öne çýkarmak için mübah sayýyor bu iftira ve çamur atmayý! Nasýl olsa benim kazanma þansým sýfýr, varsýn statüko kazansýn, dercesine bir tavýr içinde! Yani Akýncý kazanmasýn da kim kazanýrsa kazansýn!.. Gelelim YKP'ye... Ýþte onu hiç anlayamam. Boykotçu... Seçimde adayý falan yok! Buna raðmen onu da bir Akýncý fobisi sardý garibimi... Kardeþim sen iþini yapsana... Boykotçu musun, yoksa iftiracý, çamurcu mu? Oldu olacak... Oylarýnýzý Eroðlu ya da Siber'e verin de, olsun bitsin! Ama senin derdin statüko ile deðil... Galiba Akýncý ile!

5 5 17 Mart 2015 Salý Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Eskiden bu yol çalýþmalarýnda falan "Verdiðimiz rahatsýzlýk için özür dileriz" derlerdi... Þimdi artýk o da yok!.. MÝÞ-MIÞLAR *Cumhurbaþkaný adaylarý, vatandaþlara çeþitli vaatlerde bulunuyormuþ... - Ýnsanýn dilinin ucuna "Ma nasýl yapacan" diye sormak geliyor, yutmuþ görünüp, ayýp olmasýn diye soramýyoruz. * Theoharus "Önce Maraþ, sonra müzakere" demiþ. - Demek 5 yýl daha müzakereler baþlamaz Çünkü bizim adaylarýn hiçbiri, "Maraþ'ý verecem" demedi daha... Öylesi de gelir mi Allah bilir. * Pile'de elektrik konusu yeniden gündeme gelmiþ. - Vallahi geç bile kaldý Arada taraflarýn birbirini dürtmesi adettendir. * Nami "Ön þartsýz masaya buyursunlar" demiþ. - Heh heh heh O Theoharus'un söylediklerinden haberi yok galiba Siz nerden bahsediyorsunuz? Önce Maraþ'ý istiyorlar Nami Bey Hadi, bir "avucunuzu yalayýn" de da bu iþ bitsin. * 66 sivil toplum örgütü mektubun askýya alýnmasýný istemiþ adet var-yok arasýnda sivil toplum örgütümüz olduðu düþünülürse, 66 tam devede kulak! * Tüketiciler Derneði bazý gazetelere 4, bazý gazetelere 5 ödül birden vermiþ. - Maþallah maþallah Gerçekten iyiden iyiye tüketmiþler * Taçoy, 2015'in trafikte farkýndalýk yýlý olacaðýný açýklamýþ. - Hah hah ha Þimdi aklýna geldi galiba Lütfen birisi hatýrlatsýn, Mart da bitti! * Gözleri açýk tutarak hapþýrmak imkansýzmýþ... - Allah Allah... Hiç farketmemiþtim. Bir deneyeyim bakayým. Bu arada kýrlangýçlardan özür dilerim Bir hoþ geldiniz diyemedim. Hoþ geldiniz, renk ve canlýlýk kattýnýz doðamýza. ÇALINAN KAZANDA SÝYASÝLERÝN PARMAÐI VAR!.. BÖYLE BÝR ANDI Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Hey Allahým, biz bu günleri de mi görecektik Yazýk. Bu kadar düþtük ha!.. Ýnþallah bu CTP gider de, daha beterini görmeyiz! Gideni özledik vallahi Hele Tatar'ý Hele Çavuþoðlu'nu Hele Saner'i Ve hele hele Küçük'ü... Ne güzel günlerdi onlar!.. Ahhh, kýymetini bilemedik. Bu CTP var ya bu CTP, yaktý kavurdu milleti Boynunu büktü, namerde muhtaç etti. Bir zamanlar kapýlarý kilitsiz yatan... (Aman ne büyük yalan...) Yurdum insaný, þimdi baþka evlere girip hýrsýzlýk yapmak zorunda kalýyor Hem de yükte hafif pahada aðýr hýrsýzlýk deðil. Tam tersi Yükte aðýr, pahada hafif Ne buluyorlarsa çalýyorlar artýk. Bostancý'da bir eve giren hýrsýzlar, bir kazan çalmýþ. Düþünebiliyor musunuz Koca bir kazaný alýp götürmüþler. Deðer mi? Kazan da çalýnacak þey mi Allah aþkýna... Ama çaldýlar iþte. Polis araþtýrma baþlatmýþ. Haddim olmayarak, polisin dikkatini çekmek istediðim bir nokta var. Bu olay, kesinlikle adi bir vaka deðildir. "Kazaný aldýlar da, hurdacýlara, ya da antikacýlara satacaklar " gibi bir durum asla söz konusu olamaz. Çünkü adamlar aramýþ taramýþ ve kazanýn iki kepçesini de alýp gitmiþler. Þimdi Seçim döneminde olduðumuz düþünülürse, kazanýn ve kepçelerin neden çalýndýðý kesinlikle ortaya çýkar. Bu organize bir suçtur ve içinde mutlaka siyasilerin parmaðý vardýr. Söyleyin bakayým. "En çok kazan kaynatan" parti hangisidir Hangisi ise, kazaný çaldýran da onlardýr. Mutlaka kaynatacaklarý bir þeyler vardýr da ondan. Görürsünüz Yakýnda çýkar kokusu!

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu SÜREÇ (Ýstanbul)- Kasým gelince aylarý sayarým. Aralýk, Ocak, Þubat, Mart... Dört mü, diye düþünürüm. Yok, dört deðil Ýyisi mi Mart'ý yarým sayalým. Toplam üç, bir de buçuk, etti üç buçuk ay. Yazýn gelmesine hepsi bu kadar kaldý der, rahatlarým. Fakat üç buçuk ay bir türlü geçmiyor. Leylekler vardý geçen yýl Köylere her gidiþimde yoðun olduklarý yerlerden geçerim. Yuvalarý genelde direkler üzerindedir. Göç zamaný yaklaþýnca tarlalara inerler. Topluca yemlenirler. Yüzlercesi birlikte hareket ederler. O yýðýný görünce anlarým Gidiyorlar. Hüzünlenirim. Gidiþleri hüznün baþlangýcýdýr. Onlar giderken soðuklar kapýdan girmeye baþlar. Ve yaðmurlar. Sonra soðuk, kýþ, kar Yaprak dökümü mevsiminde kýþ zaten belli eder kendini. Ýstemeye istemeye girilen kýþ aylarýna bir zaman sonra alýþýlýr Ve hiç gitmeyecekmiþ gibi onunla yaþanýr. Ta ki Mart Mart geldi mi arýlar ufak ufak ortalara dökülmeye baþlarlar. Çok çiçek var çünkü. "Nasip" derler ovalara dalarken. Ve kýsa bir süre sonra yýlanlar. Yýlanlar da aylarý hesaplar mý diye merak ediyorum. "Yok" diyor insan. Ýnsandan baþkasý düþünemezmiþ. Hiçbir varlýk hesap yapamazmýþ. Oysa yapýyorlar bal gibi. Pencerede yuva yapan kýrlangýçlarý incelediler. Kamera koydular hatta. Hangi gün, kaç saat çalýþýyorlar diyerek. Tek Pazar günleri çalýþmaya ara vermiþler. Kimse bilemedi Pazar'ýn neden onlar için de tatil olduðunu. Ben de bilemedim. Ama tahminim o gün herkes evde Ve pencere her günden daha gürültülü... Her neyse. Leylekler gitmeye hazýrladýklarýnda hüzün basar. Çünkü yaza üç buçuk aydan biraz fazla zaman vardýr. Ve kýþ bir türlü geçmek bilmiyor. Nitekim bu Pazar,"þöyle köylere çýkayým" dedim. Leyleklerin yuvalarý boþtu. "Daha varmýþ" dedim. Ki önüme çýktý. Yüzlerce martý arasýnda tek leylek, yorgun duruþuyla beslenmeye çalýþýyordu. Gelmiþler demek. Ama neden tek leylek? Eroðlu 60 yýldýr süren Kýbrýs meselesine yeniden seçilebilmek adýna,"seçilirsem bu iþi iki yýlda bitirmek isterim" dedi. Süre biçti Düþündüm de leyleklerin geleceði, yýlanlarýn uyanacaðý zaman belli Belli ama Kýbrýs meselesinin çözülüp çözülmeyeceði bile daha belli deðil Üstelik bu kadar yýldýr Eroðlu baþta Madem duruma süre biçecek kadar hâkim Neden TC'den gelen heyetlerle görüþmekten baþka bir iþ yapmadý? KAR-ÝÞ'TEN GAÜ'YE ÇAÐRI "Toplu taþýmacýlýktan hizmet alýn" Kamu Araçlarý Ýþletmecileri Birliði(Kar-Ýþ), Girne Amerikan Üniversitesi'ne, toplu taþýmacýlýk þirketlerinden hizmet alma çaðrýsýný yeniledi. Kar-Ýþ Baþkaný Menteþ Aytaç, "GAÜ'nün ek toplu taþýmacýlýk izni talebiyle ilgili" yazýlý açýklamada bulundu. Aytaç, geçmiþte hükümet yetkilileri, toplu taþýmacýlýk sektörü temsicileri ile üniversite yetkilileri arasýnda üniversitelere "ilk ve son kez" izin verilmesi, ek ihtiyaç Koordinasyon Ofisine tepkiler sürüyor AKÖP GENÇLÝK VE SPOR BAKANLIÐI YURTDIÞI KOORDÝNSYON OFÝSÝ KURULMASINA ÝLÝÞKÝN ANLAÞMAYA KARÞI OLDUÐUNU BÝLDÝRDÝ Avrupa Kýbrýslý Öðrenciler Platformu (AKÖP) Gençlik ve Spor Bakanlýðý Yurtdýþý Koordinasyon Ofisinin Kurulmasý ve Faaliyetlerine Ýliþkin Anlaþmayla ilgili geliþmeleri kaygý ile takip ettiðini bildirdi. AKÖP'den yapýlan açýklamada, Avrupa'nýn çeþitli ülkelerinde öðrenim gören öðrenciler olarak burs haklarýný talep ettikleri ifade edilirken, parasýz bilimsel ve demokratik eðitimin herkesin hakký olduðu savunuldu. Açýklamada, ülkede bu nitelikleri taþýyacak bir eðitim sistemine yatýrým yapýlmasý için hükümete çaðrý yapýldý ve hükümetin, ülke gençliðini baþka bir devlete emanet edecek bir anlaþmaya taraf olmasýnýn kabul edilemez olduðu kaydedildi. SEFERÝHÝSAR'A ÝNCELEME GEZÝSÝ- Cittaslow (sakin þehir) olmak için çalýþmalarýný sürdüren Mehmetçik Belediyesi'nden Baþkan Cemil Sarýçizmeli baþkanlýðýndaki bir heyet, Türkiye'deki Cittaslow'un baþkenti Ýzmir Seferihisar Belediyesi'ne inceleme gezisi gerçekleþtirdi. Mehmetçik Belediye Baþkaný Cemil Sarýçizmeli, Belediye As Baþkaný Canan Çýrakoðlu, Belediye Meclis Üyesi Ayþe Gülyaz, Belediye Mimarý Meryem Onbaþý ve Mehmetçik Cittaslow komitesini temsilen Zekai Altan' dan oluþan heyet, Serefihisar Belediye Baþkaný M. Tunç Soyer'le de görüþtü. TOPARLANIYORUZ HAREKETÝ: "Asýl hükümet özür dilesin" Toparlanýyoruz Hareketi, Kýbrýs Türk halkýnýn kendi iradesine dayalý bir gelecek talebi olduðunu ve bunun için yýllardýr mücadele verdiðini belirterek, CTP-DP koalisyon hükümetinin ve temsilcilerinin bunu hiçe saydýðýný savundu. Toparlanýyoruz Hareketi yazýlý bir açýklamayla Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn ülkede "Koordinasyon Ofisi" açmasý ve Türkiye Futbol Federasyonu ile Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu arasýndaki iliþkileri deðerlendirdi. Hükümetin, ülkede "Koordinasyon Ofisi" açýlmasýna duyulmasý halinde sektörden hizmet alýnmasý konusunda bir uzlaþýya varýldýðýný belirtti. GAÜ'nün 45 araç için izni bulunduðunu, söz konusu izinler çerçevesinde, araçlarýn üniversite öðrencilerinin kampüsten þehir merkezi, þehir merkezinden de kampüse taþýnmasý için kullanýlmasý gerektiðini ifade eden Aytaç, ancak, GAÜ'nün izinleri üniversitenin ilkokul ve kolej öðrencilerini de taþýmak için kullandýðýný savundu. izin veren ikili anlaþmayý Meclis'e onaylatmadan ve Anayasaya aykýrý þekilde yürürlüðe koyduðu savunulan açýklamada, Baþbakan Yardýmcýsý Serdar Denktaþ'ýn futbol konusunda Kýbrýs Türk halkýnýn iradesine saygý duymayan ve kurumlarýný yok sayan açýklamalar yaptýðý ifade edildi. Açýklamada, "Eðer dilenecek özür varsa baþta Serdar Denktaþ olmak üzere Bakanlar Kurulu'nun tüm üyelerinin Kýbrýs Türk halkýndan özür dilemesi gerekir" görüþüne de yer verildi. Moskova mezarlýðýnda yangýn NAZIM HÝKMET'ÝN MEZARININ DA BULUNDUÐU TARÝHÝ NOVODEVÝÇYE MANASTIRI'NDA YANGIN ÇIKTI Rusya'nýn baþkenti Moskova'da þair Nazým Hikmet'in mezarýnýn da bulunduðu tarihi Novodeviçye Manastýrý'nda yangýn çýktý. Moskova'nýn merkezinde bulunan Novodeviçye Manastýrý'nýn yenileme çalýþmalarýnýn devam ettiði çan kulelerinden biri gece saatlerinde alev aldý. Acil Durumlar Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, yaklaþýk 300 metrekare alanda etkili olan yangýnýn söndürüldüðü belirtildi. Yangýnýn çýkýþ nedeniyle ilgili araþtýrmalarýn devam ettiði kaydedildi. Novodeviçye Manastýrý 16. yüzyýlda inþa edildi. Þair Nazým Hikmet'in 1963 yýlýnda defnedildiði Novodeviçye Mezarlýðý, manastýrýn bahçesinde yer alýyor. GÜNLÜK "KÝMSE BENÝM MÝNÝ ETEÐÝME KARIÞAMAZ" Bir süredir ekranlardan uzak olan Hazal Kaya, ekranlara TV8'in ilk dizisi "Maral: En Güzel Hikayem" ile döndü.milliyet'e konuþan Hazal Kayakadýna þiddet konusundaki düþüncelerini de anlattý.feminist bir anne tarafýndan büyütülmenin avantajlarýnýn ve dezavantajlarýnýn olduðunu ifade eden Kaya þöyle konuþtu: "Kadýna þiddet olayý bugün gazetelerde evet, eylemler yapýlýyor. Ama 90'larýn baþýndan beri annemin içinde olduðu Mor Çatý kadýn hareketi sayesinde ben çocukluðumdan beri þahidim kadýna þiddete. Kadýna þiddet hep vardý. Evet çok kayýp verdik, çok kadýn þiddet gördü, onlarýn çocuklarý þiddet gördü. Kadýna þiddet nedir, taciz nedir daha yeni öðreniliyor. Erkek þiddeti son zamanlarda görünür oldu ama ben bu gerçekle büyüdüm. Burada erkeklere bakýþtan ziyade hayata karþý duruþum geliþti. Duruþtan kastým þu; bana kimse 'Mini etek giymeyeceksin' diyemez mesela ya da sadece kadýn olduðum için kimse bana bir þey söyleyemez. Çünkü bazen, bazý cümleler sadece kadýn olduðunuz için kurulur." TÜRKÝYE'DEKÝ SEÇÝMLER Yalnýz bizdeki deðil, Türkiye'deki Haziran seçimleri de kýzýþýyor gittikçe... En çok tartýþýlan konu da HDP'nin barajý geçip geçmeyeceði... Barajý geçerse, Tayyip Erdoðan'ýn baþkanlýk sistemi hayalleri yýkýlacakmýþ... Tersini ileri sürenler de var ancak... Barajý geçtiði takdirde Kürt haklarý konusunda Erdoðan'la sýký bir pazarlýða oturacak ve eðer istediðini koparýrsa, o da Erdoðan'ýn baþkanlýk sistemi ihtirasýna yeþil ýþýk yakacak... HDP tamamen Ýmralý'dan, yani Abdullah Öcalan'dan gelen talimatlar doðrultusunda hareket ettiðine göre, barajý geçmesini Erdoðan'ýn diktatörlük hayallerini söndürmek için deðil, Kürt haklarýný kabul ettirmek için kullanacak... AFRÝKA VE DÝÐERLERÝ Para babalarýna teslim olan basýnýmýz reklamsýz ayakta duramayacak hale geldi... Ayakta durabilmek için bir gazete kahve, bir gazete ütü, bir gazete bisiklet veriyor... Afrika ise yalnýz gazete verir! SOLDAKÝ KAVGA Soldaki tartýþmalarý gayle edinen arabulucular türedi yine... Kavgayý baþlatanlar hiç umurlarýnda deðil... Ne þiþ yansýn, ne kebap havasý! Týrnak... "Tek havayolunun boþ yere elinden gitmiþ, daðlarýn oyulmuþ, delik deþik olmuþ, denizlerin birilerinin geçim kapýsý yapýlmýþ, insanlarýn bölünmüþ, bu topraða rant için yapýlmayan kalmamýþ, toplumun, kurumlarýn, saygý görmüyor, savunman, paranýn kontrolü senin elinde deðil, sen vatanseverliði sözcüklere hapsetmiþsin neye yarar?" Erçin ÞAHMARAN (Star) "Ýnanýn, hiç þaþýrmadým duyduðumda... Özür dilemiþler adýmýza, paþalardan, beylerden... Diz çökmüþler imparatorlarýn önünde... El öpmüþler, ceket iliklemiþler... Yazýklar olsun. Onlara bir çift lafým var... O kocaman masalarýn baþýnda oturup da, korkaklýðýnýzýn ardýna saklanan sizler, ancak kendi efendilerinizden özür dilersiniz..." Nesip NALCIOÐLU (Diyalog) "Çok yakýnda Türkiye'nin öðrenci 'çöplüðüne' döneceðiz ama bizim tek derdimiz üniversitelerimize yurt dýþýndan kaç öðrencinin geleceði ve bu öðrencilerin bize kaç para kazandýracaðý! Sonra da 'hani kalite?' diye soranlara kýzýyorlar. Hiç kýzmayýn, çünkü az bile diyorlar!" Tümay TUÐYAN (Yenidüzen) Günün Kahramaný AFET ÖZCAFER Milletvekilliði döneminde oldukça göz dolduran ve toplumumuzda önemli çýkýþlarýyla dikkatleri üzerinde toplayan Afet Özcafer'in önümüzdeki seçimlerde Mustafa Akýncý'yý destekleyeceðini açýklamasý UBP, DP ve Eroðlu çevrelerinde þaþkýnlýk yarattý... Bilindiði gibi Akýncý'yý destekleyen baþkalarý da var eski UBP ve DP'lilerden... Örneðin bir dönem bakanlýk da yapmýþ olan Tansel Doratlý ve Mustafa Adaoðlu da Akýncý'yý destekliyor... Bunlara bir de son UBP küskünlerini katarsanýz, Akýncý bu kesimden hatýrý sayýlýr bir oy alýr herhalde

7 17 Mart 2015 Salý Doðruya Doðru Hasan Kahvecioðlu Baðýmsýz aday Mustafa Akýncý'nýn, "çözüm odaklý fikirlerle" çýktýðý seçim yolculuðunda, halktan gördüðü büyük destek, geçen hafta kimi çevrelerde büyük "paniðe" yol açtý Ellerinde eski defterler, kalplerinde mantarlaþmýþ "kin"leri ile "gurva"da bekleyenler,aniden "framo"dan atlayýp hep bir aðýzdan saldýrýya geçtiler Solda duranlar, duramayanlar Mutlu, mutsuz genç partizanlar, kurþun askercikler Hem saðdan hem soldan nemalanma ustalarý Kimisi kaybettiði "baþkanlýða" kimisi kaybettiði "erk"e, kimisi kaybettiði "ayrýcalýða" içerleyerek yýllarca "hýnç"larýný biriktirmiþler, geçen hafta da hep bir aðýzdan "Akýncý'ya ölüm" taarruzunda ayný cepheye yatmýþlar Vay be Müthiþ bir "orkestra" oldu Televizyonlarda, gazetelerde, sosyal medyada kendilerine bir "köþecik" saðlayan bu "öfkeli"lerin çýkardýklarý "gürültü" seçimin kalitesini aþaðýlara çekse de, belli ki Akýncý'yý bu iðrenç politik çirkefin içine çekemeyeceklerdir. Aslýnda Akýncý'ya da bu yakýþýr Bu "kampanya"nýn fikirlerle deðil, "çamur"larla yürütülmesi bazýlarýnýn tercihi olabilir ama, Akýncý'nýn aðýr baþlý, toparlayýcý, fikir odaklý ve kucaklayýcý tavýrlarý karþýsýnda hiçbir baþarý þansý yoktur Ha gayret: TAK"yaðladý " BRT "balladý " Akýncý, devlet parasý destekli, zengin partilerin adayý deðil Trilyonluk bütçesi yok Çarþaf çarþaf "mal beyaný"na sahip biri de deðil Patron gazetelerinde korunup kollanan biri hiç deðil O halde neden korkuyorlar? Elbette "farklýlýðýndan" Elbette projelerinden, elbette "dik" duruþundan, elbette dürüstlüðünden, elbette temizliðinden Aslýnda ben de, týpký Akýncý gibi birtakým "zavallý"larýn "korku"sunu ciddiye almýyorum. Hatta gülüp geçiyorum Ancak bu "korku"nun "kiþi"leri, özel medyayý aþarak "devlet"in bazý kurumlarýna da sindiðini apaçýk biçimde görüyorum. Ýþte size somut bir örnek TAK ile BRT, bizim tanýnmamýþ "devlet"in propaganda araçlarý Bu seçimde, "protokol haberciliði" yaparak Eroðlu ile Siber'e hak etmedikleri "desteði" saðlýyorlar Bunu apaçýk biçimde görmek mümkün Ama geçenlerde "Kantarýn topuzunu" öyle bir kaçýrdýlar ki, haberciliðin de gazetecilik etiðinin de içine turþu suyu kaçýrdýlar 13 Mart günü, yedi cumhurbaþkaný adayý,gün boyunca resmi baþvurularýný yaptýlar. Hiç olmazsa bu "baþvuru" haberinde olsun, "tarafsýz" ve "eþitlikçi" davranabilirlerdi. Tam tersini yaptýlar. Sayýn Siber'i öne çýkarmak için ona özel "aðdalý" bir haber yaptýlar Diðer adaylarýn "görünür" olmamasý için de "manipülasyon"a baþ vurdular. Ýþte kanýtý: TAK Ajansý'nýn 13 Mart günkü Akýncý'nýn baþvuru Ýnternet eriþim hýzý artýrýlacak Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hasan Taçoy, ülkede internet eriþim hýzýnýn artýrýlmasýnýn önemine ve gerekliliðine iþaret ederek, bunun için, baþta fiberoptik hat altyapýsý olmak üzere devlet ile özel sektörün adýmlar atmasý gerektiðini, bunu saðlamaya çalýþtýklarýný söyledi. Kuzey Kýbrýs'ta 100 Mbps'a kadar çýkan hýzlarda eriþim imkaný saðlayacak teknoloji, Bakan Taçoy'un da katýlýmýyla test edildi. Internet eriþimi saðlayýcýsý ComTech'in, uluslararasý Ericsson þirketi ile birlikte hayata geçireceði teknolojinin test edildiði etkinlik, dün þirketin merkez ofisinde saat 11.00'de yer aldý. ComTec Yöneticisi Hilmi Kansu'nun ayrýntýlý bilgiler verdiði test sýrasýnda, davetlilere, fiber teknolojisini de kullanan yeni çözümle ulaþýlan çok yüksek hýzlardaki internet eriþimi performansýný kullaným imkaný sunuldu. Lefke hurmasý tehlikede LEFKE TURÝZM DERNEÐÝ: "ZARARLILAR ÝLE ETKÝN MÜCADELE ÞART... LEFKE'NÝN SÝMGESÝ HURMAYA BÜYÜK ZARAR VERÝYORLAR" Lefke Turizm Derneði, Lefke'de çam kese böceði ve kýrmýzý palmiye böceði zararlýlarý ile etkin mücadelenin þart olduðunu vurguladý. Dernek Baþkaný Hasan Karlýtaþ yaptýðý yazýlý açýklamada, son yýllarda Lefke'nin yeþil dokusu için tehlike oluþturan bu iki zararlýyla yeterli mücadele edilemediðini savundu. Karlýtaþ, çam kese böceðinin ormanlýk alanlarý kýrmýz palmiye böceðinin de Lefke'nin simgesi olan hurma aðaçlarýný büyük oranda olumsuz etkilediklerini ifade ederek, yetkili mercilere bu iki konuya özel önem vermeleri çaðrýsýnda bulundu. haberinde, yanýndaki isimler sýralandýktan sonra " kalabalýk bir grupla geldi" deniliyor. BRT bu haberi aynen bültenlerinde kullandý. Ama, "kalabalýk" sözcüðünü sansürleyerek BRT'nin "aklýevvelleri" ayný rezilliði Özersay'a da yaptýlar. Oysa o da "kalabalýk" bir grupla" YSK'ya gitmiþti. Bitmedi Eroðlu da BRT'nin sansürüne takýldý. TAK bülteninde, onun için de "kalabalýk grupla geldi" ifadeleri kullanýlmýþtý. BRT haberi verirken, bunu da sansürledi ve yanýndaki isimleri sýralayarak "eþlik ettiler" dedi. TAK'ýn haberlerini makaslayarak adaylar arasýnda "tercih" yapan ve "taraf" olan BRT, Siber'e ne yaptý biliyor musunuz? Ýþte burasý daha da önemli Burada TAK ile BRT, iki "resmi aðzý" adeta Siber'e ve CTP'ye "dalkavukluk"ta yarýþtýlar. TAK bülteninde Sayýn Siber'in yanýndaki isimler sýralandýktan sonra "CTP-BG bayraklarý ile balonlar taþýyan kalabalýk bir sempatizan grubuyla birlikte alkýþlar arasýnda geldi." deniliyor BRT'deki haberde ise "Çok sayýda partilinin katýldýðý kalabalýk bir grup" ifadesi kullanýlýyor. Oysa; gerçek þu: Her dört aday da "kalabalýk" denilebilecek destekçileri ile birlikte Yüksek Mahkeme'ye gittiler. BRT, tüm adaylardan "kalabalýk" ifadesini sansürlüyor, ama Siber'in haberini "abartarak" ona ilaveler yapýyor. TAK'ýn "Yaðdanlýðý"na bakýn Bayraklar, sloganlar, alkýþlar, kalabalýk sempatizan grubu Parti örgüt temsilcileri TAK Ajansý, Siber'e "katký" babýnda, yaptýðý þiþirmede; taþýdýklarý "balon"larý havaya uçurduklarýný bile yazdý. BRT ise, ilave olarak "sloganlar eþliðinde küçük bir Lefkoþa turu attýlar" dedi. Biri "yað"ladý, biri "bal"ladý Oysa; Akýncý'nýn kalabalýk destekçi grubu da Lefkoþa sokaklarýndan geçerek mahkemeye gitmiþti. Bu; habere konmadý, üstelik görüntü de verilmedi. Onun da yanýnda, iki partinin örgüt temsilcileri vardý. Bundan da hiç söz edilmedi. Akýncý'nýn kalabalýk grubu da kendisi mahkeme balkonunda göründüðünde alkýþlarla selamladý. Alkýþ, Siber'in haberinde var, Akýncý'nýn haberinde yok Hatta Özersay da sloganlarla ve alkýþlarla desteklendi ama onunla ilgili haberde de bunlar yer almadý. Hele hele Cumhurbaþkaný Eroðlu için bunlar hiç ama hiç söylenmedi. O tam bir "BRT sansürü"e uðradý. Tabii tüm bunlar benim, haberlerin içeriðinde saptadýklarým Görüntüler ise çok daha rezilce Bunda da Siber'e ve CTP'ye çok özel kýyak geçilmiþ Akýncý'nýn canlý kalabalýðýnýn sokak görüntüleri yok ama, Siber'in sokak görüntüleri sesli olarak haber okunuþuna eþlik edecek þekilde verilmiþ. Eroðlu'nu mahkeme avlusunda bekleyen kalabalýk bile yakalanan "cansýz" bir görüntü olarak sunulmuþ Ýþte size bir tek "haber" ve içinde barýndýrdýðý dünya kadar "manipülasyon" ve meslek etiðine aykýrý rezillikler CTP seçimi kendisinin de þikayetçi olduðu, bu "Kontrgerilla" yöntemleri ile mi kazanacak? Bu ülkede geçmiþte "Kontrgerilla" eðitimi alan gazeteciler nesli hâlâ tükenmedi mi? Yoksa, geçmiþte "sað"a sunulan "resmi hizmet"lerin þimdi CTP'ye sunulmasý "mübah" mý? Hani, tüm bunlar soðuk savaþ döneminde kalmýþtý? 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI ÞEYTANÝ OYUNLAR Ýsmi yanýmýzda mahfuz bir vatandaþýmýz gönderdiði mektupta önümüzdeki seçimlere deðindi. "Ben 60'ýný bitirmiþ, yetmiþine merdiven dayamýþ birisiyim. Bu topraklarda Türkün bir avuç olduðu günleri de yaþadým. Dr. Küçük, Rauf Denktaþ, Osman Örek'leri gördüm. Kýbrýs Türkü olarak çok acý günlerden geçtik. Kurtulduk derken þu anda gelmiþ olduðumuz duruma baktýðýmýzda bugünden yarýnýmýzý kestiremiyoruz. Guduru yaþýyoruz yani... Eskiden bir ekmeði on kiþi paylaþýrdýk ve mutluyduk. Þimdi o da kalmadý. Bir evet ile Avrupalý olacaktýk. O da fos çýktý yarýbuçuk kaldý. Denktaþ Beyi öldükten ve bizim þimdiki liderlerimizi gördükten sonra, eskiden Türkiye bizi idare eder derdik ve yanýldýðýmýzý anladýk. Denktaþ Kýbrýs konusunda Türkiye'yi yönlendirirdi. Erdoðan tarafýndan Türkiye'den kovulduktan sonra öðrendik gerçeði. Þimdikilere bakýyorum. Anasý babasý olmayan çocuk gibidirler. Dahasý çocuk esirgemeye dahi kabul edilmediler. Görüntü bu. Serdar Denktaþ ile Yorgancýoðlu Bakanlar Kurulu'nda yer kavgasý yaptýlar evveliyatýnda. Serdar kendisine beþ tane bakanlýk baðladý. Yorgancýoðlu býyýklýlar, býyýksýzlar, yeþiller kýrmýzýlarla dalgalanýp duruyor. Polis Genel Müdürü bile atayamadýlar. Yine bir seçime geldik. Herkes birbirinin kuyusunu kazýyor. Sorunlarý çözmek yerine ya çalýþanlarý sokaða atýyorlar, ya da sallayýp, haklarýný budayarak yürüyorlar. Ve ben bir vatandaþ olarak onlara söylüyorum ki seçim rüþveti daðýtarak, bir evetle AB diyerek yürüyenler hayal kýrýklýðýna uðrayacaklardýr. Hatýrlanacaðý gibi hükümetin kabinesinde bakan olanlar bir dönem bribirlerine zýt gidenlerdi. Serdar Denktaþ beþ bakanlýk tutarak Eroðlu'na destek vermeye çalýþýyor. Ona sormak isterim. Babasýnýn anýt mezarýný dahi yaptýramayan, yapamayan birisinin baþkasýna ne faydasý olacak ki... Diðer yeþil veya kýrmýzýcýlara bakalým bir de. Ýþten atýlýp sokakta eylem yapanlarýn yanýna giderek onlara güya destek verirmiþ gibi görünenler son model makam arabalarýna binip oradan ayrýldýklarýnda tam bir ikiyüzlülük içinde olduklarýný ortaya koyuyorlar ve toplum da bunu görüyor. Mehmetali Talat Sibel Haným için birþeyler söylüyor ama esas olan o deðildir. Oya Haným meydanda yok. Talat Bey, parti disiplini gerekçesiyle Sibel Haným'ýn yanýndaymýþ gibi hareket ediyor ama Oya Haným uzak duruyor. Çünkü Mehmet Ali Talat'a yapýlanlarý hazmedemiyor. Vefasýzlýða tahammül edemiyor. Birçok CTP'li de böyle... Bazý belediye baþkanlarý ve parti örgütleri CTP ile iliþkilerini askýya aldý. Basýnda bunlar yayýnlandý da. Propagandayla alakalý olarak Doðuþ Derya'nýn bu ekip görevden alýnmalýdýr demesi hiçbir þey ifade etmiyor mu sanýyorsunuz? Biz vatandaþlar olarak alacaðýmýz kararlarý aldýk. Bu olumsuzluklar içerisinde halkýn tercihi Akýncý'dan yana duruyor. Siyasi hayatýnda þaibesi olmayan ve yeri geldiðinde restini çekebilen Akýncý'ya doðrudur rüzgarlar. Benim görebildiðim budur. Þeytani oyunlardan býktýk usandýk çünkü." BÝZÝM DUVAR GERÇEKLE YÜZLEÞEMEYEN YALAN ALANA SARILIR Bizim Mandra Serdar Denktaþ TFF ile bir olup Kuzey Kýbrýs'ta bu federasyonun bir temsilciliðini açmak için geceli gündüzlü çalýþýrken, Mersin'deki uluslararasý spor oyunlarýnda Kýbrýs Cumhuriyeti'nin bayraðý ve atletleriyle yer almasý, Türkiye'nin Kýbrýslýtürk sporculara attýðý yeni bir kazýk olarak deðerlendirilir. Vatandaþlar, "Serdar bize martaval okumasýn, anavatanýndan kazýk yemeye kendi alýþmýþ olabilir, ama biz artýk yeter diyoruz. Anavatanlý deðil, dünyalý olmak istiyoruz" diyerek tepkilerini dile getirirler.

8 8 17 Mart 2015 Salý Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir "SOL GEVEZELÝK" "Halepçe katliamý" 27. yýlýnda DAÜ Irak Kürt Toplumu tarafýndan protesto edildi "Halepçe'yi unutmadýk, unutmayacaðýz " Gamze BAYKUR- Ýran-Irak savaþýnýn sekizinci yýlýnda 16 Mart 1988 tarihinde Irak Devletince yapýlan Enfal Operasyonu kapsamýnda Halepçe'de meydana gelen katliamýn 27. yýlý dün DAÜ'de, DAÜ Irak Kürt Toplumu tarafýndan bir kez daha protesto edildi. DAÜ Hukuk Fakültesi önünde toplanan yaklaþýk 100 kiþilik grup "Faþizme karþý omuz omuza", "Kürdistan faþizme mezar olacak", "Faþizme ölüm çözüm devrim" sloganlarýyla ve "Unutmadýk unutmayacaðýz" pankartý açarak CL Meydanýna kadar yürüdüler. Öðrenciler CL Meydanýnda Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Ýngilizce dillerinde basýn açýklamasý yaptýlar. Dünkü protesto yürüyüþüne katýlan Duhok Politikeni Üniversitesi Rektörü Dr. Adnan Abdülaziz ise Halepçe Katliamýný anlattý. Yürüyüþ sonrasýnda Ýngilizce, Kürtçe, Arapça ve Türkçe dillerinde basýn açýklamasý yapýldý. DAÜ'lü öðrenciler adýna Türkçe açýklama yapan Nuri Zenger, 16 Mart 1988 yýlýnda gerçekleþtirilen Halepçe Katliamýnýn, BAAS rejimi ve Diktatör Saddam Hüseyin'in Kürt halkýna karþý gerçekleþtirdiði katliamlarýn en acýsý olduðunu ve tarihin derinliklerine kara bir gün olarak kazýndýðýný söyledi. Ýran-Irak savaþý sýrasýnda Saddam Hüseyin yönetimindeki iktidar tarafýndan 3 saat süren bir zehirli gaz bombardýmaný gerçekleþtirildiðini anýmsatan Zenger, bombardýman sonucu çoðu çocuk ve kadýn olmak üzere 10 bin kiþinin zehirlenerek ve yanarak öldüðünü, 14 bin 765 kiþinin ise aðýr þekilde yaralandýðýný belirtti. Zenger, devletin katliamcý politikasýnýn bir parçasý olarak Halepçe'de yaþanan kimyasal saldýrýnýn son olmadýðýný, Kürt halkýna yönelik imha politikalarýnýn Halepçe'den bu yana halen devam ettiðini dile getirdi. Devletin 16 Mart 1978 tarihinde Ýstanbul Üniversitesi Beyazýt Kampüsü'nde büyüyen devrim mücadelesini baský altýna almak için planlý bir saldýrý gerçekleþtirdiðini dile getiren Zenger, üniversite çýkýþýnda devrimcilerin üzerine atýlan bomba sonucunda 7 devrimcinin katledildiðini anýmsattý. AKINCI BEYARMUDU'NDAYDI Seçimden sonra bir deðiþim yaþanacak Baðýmsýz Cumhurbaþkaný Adayý Mustafa Akýncý, birlikte çalýþtýðý akademisyenlerden oluþan geniþ bir kadrosu bulunduðunu, ancak göreve gelmesi durumunda kimseyi dýþlamak gibi bir niyeti de olmadýðýný kaydederek, toplum yararýna katký koymak isteyen herkesle birlikte çalýþmaktan mutluluk duyacaðýný söyledi. Akýncý Basýn Bürosu'ndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Akýncý önceki gün akþam, bölge toplantýlarý çerçevesinde Beyarmudu bölgesinde yurttaþlarla bir araya geldi. Akýncý, 19 Nisan seçimlerinin, büyük önem taþýdýðýný ve seçimlerle bir deðiþimin yaþanacaðýný kaydederek, "Bu seçimlerde öteden beri yapýlan yanlýþlarýn muhasebesi yapýlacak. Halk bunun sonucunda, 19 Nisan'da deðiþimin kararýný verecek ve bu kararýný sandýða yansýtacak. O günden sonra ülkemizde bembeyaz sayfa açýlacak. Bu, Kýbrýs sorununu çözmeye yönelirken bir yandan da toplumun iç sorunlarýyla ilgilenen, Türkiye ile karþýlýklý saygýya dayalý iliþkilerin yer aldýðý ve baðýmsýz-tarafsýz bir cumhurbaþkaný anlayýþýnýn yer aldýðý bir dönem olacak" dedi. AKDOÐAN'DA DAYANIÞMA ETKÝNLÝÐÝ Gençlik Dairesine baðlý Vadili Gençlik Merkezi dün Akdoðan'da dayanýþma etkinliði düzenledi Gençlik Dairesi basýn bürosundan yapýlan açýklamaya göre etkinliðe, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun eþi Meral Eroðlu, Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroðlu ve Vadili Gençlik Merkezi yetkilileri katýldý. Etkinlikte, Vadili Gençlik Merkezi'nde farklý yaþ gruplarýndan oluþan ekipler gösteriler sundu, mani ve þarkýlar söyledi. Ýþte Mustafa Akýncý kendisine saldýran kesimlere net olarak bu cevabý verdi ve "onlar sol gevezelik yaparken, biz iþ yaptýk" diye ekledi... Tabii bu söyleme tepki gösteren kiþiler oldu... Özellikle, "Akýncý solun itibarýný zedeliyor" diye yorumlar yapýldý... Sevgili arkadaþlar bu gibi yorumlara artýk gülüp geçiyorum... Özellikle de CTP'lilere!.. Kendisine "sosyalist" diyen CTP, ikisi büyük ortak olmak üzere tam üç kez hükümete gelmedi mi? Peki, ne oldu? Partizanlýk tarihe mi karýþtý? Üçlü kararname ile atamalara son mu verildi? Yolsuzluk ve hýrsýzlýk yapanlardan hesap mý soruldu? Özel sektörde sendikalaþmanýn önü mü açýldý? Bakýnýz öyle "kendi evimizin efendisi mi olduk" diye sorularla sizleri zorlamýyorum... Çok basit, kimsenin size dayatma yapmayacaðý bu 4 konuda "sosyalist" bir parti olan CTP ne yaptý? Hepsini geçtim, bugün toplumun içerisinden kaç kiþi bu topraklarda sosyal adaletin olduðuna inanýyor!.. Sevgili arkadaþlar, "sol gevezelik" kelimesine kýzýyorsanýz, o zaman bu saydýklarýmýn bir çoðunu baþarmýþsýnýz demektir... Aksi halde bu söyleme canýnýzýn sýkýlmamasý gerekiyor... Ha diyelim ki at gözlükleri ile bakýp fanatiklik yaparak bu saydýklarýmý baþarmadan kalkýp "sol gevezelik" söylemine kýzýyorsanýz, o zaman da gevezelik yapmaya devam ediyorsunuz demektir... Bu kadar basit... Yani sen sol ideolojinin hiçbir gerekliliðini yerine getirmeyeceksin... Attýðýn adýmlar sosyalist deðil liberal adýmlar olacak... Emekçiye deðil sermayeye hizmet edeceksin... Sonra da dönüp "solu yýpratmayalým arkadaþlar" diyeceksin!.. Gerekçe olarak da, "bu iþ Eroðlu'na yarýyor" diye göstereceksin... Ýyi de sizlerin icraatlarý ile Eroðlu'nun icraatlarý arasýnda ne fark var? O ilahiyat kolejinin temelini atýyor, sizler de gidip kurdelesini kesiyorsunuz... Yine sizler KTHY'yi çýkmaz bir duruma sokuyorsunuz, o da gelip fiþini çekiyor... Göç yasasýný meclise siz getiriyorsunuz, UBP gelip bu yasayý geçiyor, sonra siz tekrar gelip bu yasayý uygulamaya devam ediyorsunuz... Onlar geliyor hesap sormuyor, siz geliyorsunuz hesap sormuyorsunuz... Daha bunlara benzer bir çok ortak noktanýz ve birlikte hareket etmiþliðiniz var... Evet, ne yazýk ki bugüne kadar Kýbrýs Türk solunun yaptýðý tek þey; "gevezelik" oldu... Aksi bir durum olsa bugünden farklý bir günü yaþýyor olurduk... O nedenle bu konuda sadece CTP'ye kýzmak ve tüm suçu ona bulmak da yanlýþ... Örneðin bugün "sol" dediðimiz kesim içerisinde topluma göre CTP'nin alternatifi yok!.. Burada tek suçlu toplum mu? Bu alternatifi toplumun önüne koyamayanlar suçsuz mu? Öyle "bizi denemediler, denesinler de görsünler" demekle bu iþler olmuyor... Hele de Syriza'yý örnek gösteriyorsanýz böyle bir talepte bulunmamanýz gerekiyor... "Sol gevezelik" lafý bana göre aðýr deðil eksiktir... Bugüne kadar bir arpa boyu yol kat edemeyen sol kesime bu söylem az bile... Eðer mücadele etmek tehdidi görünce sinmekse, o zaman Deniz Gezmiþ ve arkadaþlarý bir özür diler idam olmaktan kurtulurlardý... Ama yapmadýlar ve inandýklarý uðruna canlarýný hiç çekinmeden feda ettiler... Peki, bizim "sol"cularýn bu havasý kime? Adanýn kuzeyinde devrim mi olmuþ da bizim haberimiz yok!.. Neyi deðiþtirmeyi baþarmýþlar ki bugüne kadar? Faþizm mi ortadan kalkmýþ? Yoksa gerçek emekçiler olan özel sektör için devrim niteliðinde bir adým mý atýlmýþ? Nedir arkadaþ bu devrimci haliniz? Son 10 yýlýn 6 yýlý hükümette "sosyalist" bir parti vardý!.. Ben de o sosyalist partinin o devrimci takýmýna "ne yaptýnýz be arkadaþ" diye soruyorum... DP'nin kurucularýndan birini cumhurbaþkaný adayý göstererek devrim mi yaptýðýnýzý sanýyorsunuz? Yoksa sað bir kampanya yürüterek bizlere sosyalist olduðunuzu mu söylüyorsunuz? Özker Hoca öncesi için bu kelime söylense ben de kýzardým ama sonrasýný yaratanlarýn kalkýp "gevezelik" yapmasýna katlanamýyorum... O nedenle o güzel ve yürekli tabaný ayrý tutarak bunlarý yazdýðýmý belirtmek istiyorum... Bu arada yazdýðým havada kalmasýn diye dilerseniz bu "sað kampanya"yý da yarýna býrakalým ve CTP'li olan bir kiþinin aðzýndan propagandanýzýn hangi ideoloji üzerinden yürütüldüðünü öðrenelim...

9 17 Mart 2015 Salý 9 Tünel ALINTI AKP'NÝN SONUNA GELDÝK AKP baþýndan beri bir koalisyon partisi olageldi. 12 yýldýr ülkeyi yöneten parti Milli görüþ kökenli kadrolar, merkez saðýn devletlü isimleri, soldan devþirilen Ertuðrul Günay gibi isimler ve bazý vitrinlik transferlerin bir bileþimi halinde yoluna devam etti. Buna Gülen Cemaati'nide eklemek gerekiyor. "Böyle geniþ bir koalisyon içerisinde görüþ ayrýlýklarýnýn olmasý doðal" deyip geçebilir miyiz? Derin çatlaklardan bahsediyoruz. Bunlara Erdoðan'ýn Cumhurbaþkanlýðý koltuðuna oturduktan sonra partiyi kontrol altýnda tutmakta zorlanmasýný da ekleyebiliriz.ortada "tatlýya baðlanmýþ" bir sürtüþme deðil ekonomikve ideolojik olarak yapýsal sýnýrlarýna dayanmýþ ve bir tür "suni denge" halinde bir arada durabilen bir iktidar aygýtý var. Karþýmýzda dýþ politikada epik baþarýsýzlýklara imza atmýþ, alarm veren ekonomiyi derme çatma yollarla ayakta tutmaya çalýþanbir iktidar var. AKP züccaciye dükkanýndaki fili andýrýyor. Bildiðimiz AKP'nin sonuna geldik ancak sonrasýnda ne geleceði herkes için büyük bir soru iþareti olmaya devam ediyor. Melih YEÞÝLBAÐ (sol) DÝPNOT Taraf gazetesi yazarý Mehmet Baransu'nun Balyoz belgelerini 'temin' ettiði gerekçesiyle tutuklanmasýna iliþkin itiraz "Tutukluluk halini sonlandýracak yeni delil yok" gerekçesiyle reddedildi. CUMHURBAÞKANLIÐI SARAYINDAKÝ MASALAR DA YENÝLENECEK MÝ? ARÞÝV TARÝH 20 ÞUBAT 2014 Son yapýlan zamlarla ilgili olarak Özkan Yorgancýoðlu, her yýl bütçe hazýrlanýrken harçlara, Aralýk ayýnda toplam enflasyon oranýnda zam yapýldýðýný, kendilerinin bu uygulamayý iki ay geciktirerek yürürlüðe koyduklarýný söyledi... Gözden kaçmayanlar... ÇÖZMEK VE ÇÖZÜLMEK Cumhurbaþkanlýðýna aday olanlarýn çoðu Kýbrýs Sorunu'nu çözeceðini söylüyor. "Kýbrýs sorununu çözmeyeceðim, müzakere masasýný daðýtacaðým" diyerek seçim kazanmak mümkün olmayacaðýna göre, normaldir elbet öyle konuþmalarý. "Bu sorun beni aþar çözemem" diyecek halleri yok Köprüyü geçene kadar "çözüm", köprüyü geçtikten sonra "e napayým çözemedim iki gözüm" Þaka bir yana "Kýbrýs Sorunu"nunda olasý bir çözüme imza atmalarý mümkündür tabii Ama Kýbrýs Sorunu'nu çözmek yerine Kýbrýs Sorunu tarafýndan çözülmeleri de mümkündür ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Sandýktan güçlü bir þekilde çýktýktan sonra Kýbrýs konusunu masada Rumlarla tartýþacaðým." Derviþ EROÐLU (Cumhurbaþkaný) VÝRGÜL... KARDEÞÝM NE KIBRIS SORUNU YA "Kardeþim ne Kürt sorunu ya, böyle bir þey yok " Bu sözler Tayyip Erdoðan'ýn. E o halde neyin müzakeresini yapýyorsun Ýmralý'daki PKK lideri Öcalan'la, diye soracak halimiz yok. Hünkar "Kürt sorunu yok" diyorsa, "yok" demektir. "Kürt sorunu yok Türk Sorunu var" diyebilirdik eskiden olsa. E o halde sorun ne? Galiba sorun artýk TC devletinin resmen Ýslam cumhuriyetine dönüþtürülmesi. Yarýn "Kardeþim ne Kýbrýs sorunu ya, böyle bir þey yok" derse hiç þaþýrmayýn "Göreve gelmemiz halinde müzakere masasý yeniden kurulacak, bunun için uygun ortam vardýr." Sibel SÝBER (CTP-BG Cumhurbaþkaný adayý) Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden Manzaralar "Yalaný kanýtlamaya çalýþan gazetecilere acýyarak bakýyorum. Gidip limon satýn be!" Sevgili okurlarým, bu yazýyý Kabataþ yalanýndan býkkýnlýk getirdiðim bir zamanda 18 Þubat 2014 yýlýnda yazmýþtým. Posta kutum tebrik edenlerve en akla gelmez küfür ve tekliflerle doldu taþtý. Ve gene bir býkkýnlýk hali içindeyim ve yalaný kanýtlamaya çalýþan gazetecilere acýyarak bakýyorum. Gidip limon satýn be! Alýn size bir kere daha ayný yazý: Anacýðým bu porno! Ýþin açýkçasý, bu Kabataþ olayýna hiç deðinmeyecektim. Çünkü yazýlacak her þey yazýldý, söylendi diye düþünüyordum. Ancak bir genç kadýnýn, " deripantolonlu, deri eldivenli, üstleriçýplak erkek"ten söz etmesi ve bu adamlarýn cinsel organlarýný çýkarýp yüzüne KARÝKATÜR sürdüklerini söylemesi ve üstüne üstlük "üstümeiþediler" þeklinde bir beyan vermesi, olaya baþka bir açýdan bakmama neden oldu. Porno izleyenler bilir, ayrýca porno izlemek bir ayýp deðildir, üstleri çýplak, deri pantolonlu ve deri eldivenli erkekler, porno filmlerinde sýk kullanýlýr. Çünkü deri giysiler, cinselliði daha çok ortaya çýkarýr. Bayanýn verdiði ifadede, eksik bir þey var o da kamçý! Dikkat cinsel organýn yüze ve bedenin çeþitli yerlerinde sürülmesi. Yok artýk, bu ne muhteþem fantezi. Sanki ünlü anarþist yönetmen PaoloPasolini'nin insanlarýn zor izlediði faþizmi cinsellik açýsýndan lime lime eden ünlü filmi "Sadomve Gomore'nin 120 Günü", filminden bir sahne. Bu büyük filmi býrakalým. Devam edelim, "üstüme iþediler." Vay canýna, bu da pornonun en uç örneklerinden biri. Böyle bir kurmacayý, düþünebilmek ve anlatabilmek büyük cesaret ister. Bütün bunlarýn Kabataþ gibi, çok polisli ve çok kalabalýk bir yerde olabildiðine inanmak da, bu ülkenin insanlarýný birer porno figürü olarak kabul etmektir. ÖzerKýzýltan'ýn "Takva" filminde, erkek kahramaný, bir cemaat üyesiydi ve cinsellik onun için günahtý. Ama bir erkekti ve rüyalarýnda porno filmlere taþ çýkartacak sahneler görüyordu. Bunlarý önlemek elinde deðildi. Çünkü doða bildiðini okuyordu. Ve beyin denen o muhteþem organýn, kim cemaat üyesi, kim baþý baðlý ayýrt etme özelliði yoktu. Sorup soruþturdum, insanoðlunun cinsel fantezilerinin sonu yok. Ve olsun kime ne? Ama bu fanteziler, bir grubu gerçek dýþý bir aþaðýlamayla karþý karþýya býrakýyorsa, hop derler. Fantezin kendine, bizi bulaþtýrma. Bu arada, kendilerinin bu iþlerden pek bir haberli olduðuna inandýðým, Balçiçek Ýlter, AslýAydýntaþbaþ, Ýsmet Berkan ve Ufuk Uras gibi anlý þanlý kiþilere de küçük bir uyarým var. Siz bu fantezilerin bir Kabataþ gününde, bu ülkede gerçekleþtiðine nasýl inandýnýz? Kötü deðil de gülünç oldunuz. Pek bir saf göründünüz. Hani saflýk da sizin yanýnýzda utanýr. Baþbakan kendi kitlesine propaganda yapmak için bu porno açýklamalarý kullanýyor, siz ne için? Bu arada Baþbakan kendi kitlesine interneti "pornoculara" karþý sansürlediklerini söylüyor. Baþbakan'ýn bilmediði bir iþ var, "porno" herkes içindir! Üstelik Türkiye en çok çocuk pornosunu týklayan ilk dört ülke arasýnda. Sözün kýsasý bu porno edebiyatýndan vazgeçin! Kimseye yararý olmaz. Not: Hâlâ bu yalaný kanýtlamaya çalýþan, gazeteci müsveddelerine bir sinema insaný olarak yardýmcý olayým. Bir porno kaset alýn, bu baþý baðlý bayanýn fantezisine uygun bir sahne mutlaka bulacaksýnýzdýr, bir küçük montaj yapýn, onu oraya yerleþtirin. Ve akþam evinize gittiðinizde çocuklarýnýzdan utanýn! ( Bu yazý Iþýl Özgentürk'ün "Cumhuriyet"te yayýmlanan "Anacýðým bu porno" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 17 Mart 2015 Salý Günsel Djemal Elüstün Kim ne isterse desin istediðimiz kadar bolca yazý, bolca çizim bolca protest müzik dinleyelim yurdum insaný öylesine eþi benzeri olmayan DNA'ya sahiptir ki Birbirimizi hiç ama hiç sevmeyiz. Gerçek ve doðrulari yazanlar 'yalancý' ikinci aðýzdan duyumlarla kendi yalanlarýna bir diðerini de inandýrýp avukatlýklarýný yaptýranlar olduk sonra ne Barýþ olur ne de her iki toplum arasýnda bir karara varýlýr. Beter olalým! Tek kiþilik tangoya devam. Mehmet Onur Cezaevinde tutuklu bulunan mahkumlarýn birçok iþlerde görev aldýklarý, çalýþtýklarý söz konusudur. Bu gerek cezaevi atölyesi olsun, gerekse de Cumhurbaþkanlýðýnda bahçývan olarak ya da diðer bakanlýklarýn hizmeti olsun, onlar açýsýnda iyi bir þeydir. Fakat bu insanlarýn sosyal güvenceden yoksun ve sigortasýz çalýþtýrýlmalarý karþýsýnda, herhangi bir durum yanýnda bu insanlarýn hali ne olacaktýr. Ýlgili bakanlýk, yani Sosyal Güvenlik Bakanlýðý bu duruma halen daha kayýtsýz kalýyor. Mahkumlarýn yasa gereði her türlü haklarý gözetilmelidir, korunulmalýdýr. Ayrýca yine yasada yer alan saðlýklarý devlet tarafýndan korunmalýdýr. Doktorundan tutun da hemþiresine kadar, orada kadro tam görev almalýdýr. Evet yasa zaten bunu söylüyor. Ama gelin ve görün ki bu iþler yasaya göre uygulanmýyor. Haftada bir doktor oraya gidiyor. Hemþire desen o hiç yok! Ve hemþirenin görevini gardiyanlar vermeye çalýþýyorlar. Böyle bir cezaevi, böyle bir anlayýþ devam ediyor. Hükümetim diyenler yasayý da çiðnemeye devam ediyorlar. Ya peki, koðuþlarda her türlü hükümlünün bir arada tutulmalarýna ne demeli! Çocuklarýn dahi büyük mahkumlarýn arasýnda olmalarýnýn tehlikeli ve yanlýþ olduðunu görmeyen ve gerekli cezaevinin yapýlandýrýlmasýna gitmeyen hükümet! Bunlarý çözmeyen, aþmayan bir anlayýþ ne acýdýr ki halen daha hükümetim diyor! Hiçbir þeyi düzeltmeyen ve böyle geldi böyle gider diyen bu zihniyetlere yazýklar olsun! Nafiya Horozoðlu Her þeyden önce bir çoðunluk bir genç kýza sen insan deðilsin, sen namussun, edebini bil diyor. Kendine ben delikanlýyým diyen it sürüsü de kadýnlara "patlak teker, açýk kapý" diyor. Neye inanacaðýn söyleniyor evet fakat tercih etmek yasaklanýyor. Sayenizde kimse kimseyi insan olduðu için sevmiyor. Herkes yalana boðulmuþ, bencillik hýrsý için herkes kör olmuþ. Evet yasalar var ama bir de onlarý çýkaran yarasalar var. Kanunlar var ama öncelik halk deðil, önce borsalar var. Düzen diyen þey insanlarý eðip bükmek için var. Sizin gücünüz insanlýktan deðil para yapan arsalardan. Ýnsanlýk küçülüyor lakin demokrasinizin sunduðu her fýrsatta. Fýrsattan faydalanmak eðitimsiz ve utangaç bir çocuk iþçisini taciz eden bir patron gibi mi? Yoksa protesto hakkýný kullanan kadýn eylemcinin göz altýna alýrken taciz eden yavþak bir polis gibi mi? Fýrsattan faydalanmak bir iþ adamýnýn alacaðý ihaleleri düþünerek havuzlara para akýtmasý gibi mi? Yoksa halký dini kullanýp sömürmesi ile diktatörlüðe ilerleyen bir devlet gibi mi? Milyar dolarlarý aklamak için kullanmak gibi mi? Demek sisteminiz bu, kendinizi masum göstermek halký soymak olanlarýn cesareti. Beni isyan ettiðim için mi suçluyorsun? Faþist düzeni deðil ama beni mi suçluyorsun? Susmak yok çünkü ölmek çok deðersiz, korkmak yok çünkü insanlýk çelimsiz. Yalanlar kalýr mý dilsiz... Gerçek uzak deðil, yorulmak yok. Mahmut Anayasa Herkes için erken gelen tek þey ölümdür ve ölüm herkes için erkendir... Kaybedilen insanýn akrabalarý ve arkadaþlarý için yaþýn bir önemi yoktur... "Acýlarýndan kurtuldu", "Çok çekti", "Huzura kavuþtu" ve "Rahat uyuyacak" gibi laflar, karþýmýzdakini deðil aslýnda kendi vicdanýmýzý rahatlatmak için kullandýðýmýz bir tür savunma mekanizmasýdýr... Hüseyin Luricinalýyý hiç tanýmadým, ne görmüþlüðüm var, ne de konuþmuþluðum ama ne önemi var ki...??? Boðazýnda bir þey düðümleniyorsa ve yutkunamýyorsan orada hümanist bir bað var demektir... Ve ben yokluðunda Hüseyin'i tanýyorum, onunla konuþuyoruz, þakalaþýyoruz ve tekrar buluþmak üzere ayrýlýyoruz, hepsi bu... Metin Ertop- Elektrik tellerine eskiden kuþlar konardý þimdi kediler! Ahmet Ersöz Bekarlýk zamanlarýnda eðlence sonrasý uðradýðýmýz son duraktý çorbacýlar. Genellikle bol alkol alanlarýn çoðunlukta olduðu mekandýr ayni zamanda. Birçok ilginç sohbete de rastlayabileceðiniz gizemli bir duraktýr kimi zaman. Dün görev dönüþü saat sularýnda beynim ve midem arasýnda süren kýsa süreli kararsýzlýk bir anda istikameti deðiþtirmeme sebep oldu. Tavuk çorbasý çaðýrdým. Çorbam bitmeye yakýn içeriye çok eski bir dostum girdi. Yürümekte zorlanýyordu. Göz göze geldik. Birbirimize sarýldýk. Çok alkollüydü. Hayrola dedim niye bu kadar içtin. Cebinden telefonunu çýkararak "bak dedi telefonumu düþürdüm. Sadece camý mý kýrýldý,bilgiler hep gitti mi" diye bana sordu. Telefonu elime aldým ki býrakýn camýný sanki üzerinden araba geçmiþ gibiydi. Belli ki kýzgýnlýkla zarar verilmiþ gibi görünüyordu. Neyin var niye içtin dedim. Bana dönüp "bu ülkede köpek gibi çalýþýyorum. Hakkýmý alamýyorum. Adalet yok. Hem kendime hem de ülkenin durumuna üzülüyorum. Sen çok iyi bir insansýn. Görüþemesek de biliyorum sen adam gibi adamsýn" diyerek bana bir daha sarýldý. Sen de öylesin ama bu kadar kendini yýpratma deðmez, bu halde sen eve gidemezsin dedim. Boþver dedi. Giderim. Ýlk defam deðil. Ama bu halde gidemezsin dedim Gardaþ beni düþünme git evine eþin çocuðun bekler dedi. Ona en yakýn zamanda uðrayacaðýmý söyleyip gözüm arkada oradan ayrýldým. Eve gidene kadar aklým orada kaldý. Onu düþünürken yýllar öncesine dönüp defalarca düþtüðüm.benzer durumlar gözümün önüne geldi. Hayattan hatta her þeyden soðuduðum zamanlar. Onu gayet iyi anlýyor ama birþey yapamýyordum. Nasýl ki bana yapamadýklarý gibi...(a.e.) Zeki Gürsel- Latinlerin St. George Kilisesi-MAÐUSA (St. George of the Latins-Famagusta). Hasan Hastürer B SÖZÜN BÝTTÝÐÝ YER Evlat gibi sahipleniriz okul yýllarýndan arkadaþlarýmýzýn çocuklarýný Anneciði ilkokuldan, babacýðý ortaokul, lise yýllarýndan arkadaþým Hüseyin Luricinalý da evladýmýzdý Hüseyin, yaþama tutunma savaþýný kaybetti. Bugün bedenen aramýzda ayrýlma noktasýnda son kez soluk alýp verdi Duyduðumda yüreðime ateþ düþtü. Sözün bittiði, duygularý anlatmaya yetmediði yer Ýsyan ediyorum, geri gelmeyeceðini bilerek Ýnsan, öleceðini bilen tek canlý Ama bilmek kabul etmeye yetmiyor, doðanýn en acý ve deðiþmez kuralý olan ölümü "Allah rahmet eylesin" diyemiyorum Sema Husseyýn 15 Mart Barýþ etkinliði Kumdaki portakallar Maraþ- Maðusa Ebe bilir ki sancý çekilmeden doðum olmaz,ana rahminden bebeðe yol açýlmaz.senden yepyeni ve taptaze bir "sen" zuhur edebilmesi için zorluklara,sancýlara hazýr olman gerekir. Celal Özkýzan "iþte, bizi bu mücadeleye siyasi bir taleple baþlamaya iten etkenlerin en önemlisi, kampanyayý duyurduðumuz teorik metinde nedenlerini detaylý bir þekilde izah ettiðimiz; "özel sektör çalýþanlarý arasýnda normal þartlarda kendiliðinden geliþmesi gereken örgütlenme mücadelesinin bütün yollarýnýn egemenler tarafýndan sinsice kapatýldýðý" tespitidir. Aksini iddia edenler, birçok ülkede kendiliðinden geliþen ekonomik/ demokratik çýkarlar etrafýnda örgütlenme süreçlerinin, Kýbrýs'ýn kuzeyinde, özel sektör emekçileri arasýnda bugüne kadar neden geliþmediðini açýklamak zorundadýr." Harper Orhon Bu gün avcýlýk ile ilgili seminerin sunumlarý bitti. Yarýn ve öbür gün arazide çalýþma yapýlacak. Sonuç olarak bu seminerde ortaya çýkan sonuç benim yýllardýr söylediðim yazdýðým þeyler olduðu ortaya çýktý.. ama ben bilim adamý deðilim. Þimdi bu bilim adamlarýndan duydular diyeceðim ama orada yine avcýlar yoktu... Birkaç birlik baþkaný birkaç meraklý ve koruculardan baþkasý yine duymadý. J.P CARROLL ürettiðiniz keklikleri keklik olmayan yerlere vurulmasý için bir gün önceden býrakýn. F.BUNER Keklik sayýsýný bir bölgede artmasýný istiyorsanýz baþka bölgeden keklik getirip býrakýn bu iþi de Ocak ayýnda yapýnýz. Filiz Karatas: Yýllardýr Kýbrýs'ý takip ediyorum den beri hep ayný þeyleri söylüyoruz ama bir þey yapýlmýyor. Sizler gücünüzü birleþtirerek devlet ve sivil toplum örgütleri toplanýp bir politika üretmeniz gerekir en son üç yýl önce geldim üç yýlda yerleþim yerleri hayret edecek þekilde arttý bu gidiþle ve bu yapý ile av bitecek. Bu yapý derken kasaplýk keklikleri kastediyorum

11 17 Mart 2015 Salý Bir Baþka Açýdan Ýbrahim AZÝZ Lefkoþa'dan saat ikiden az sonra çýktýk yola. Mayýs radyosundaki program bittikten sonra. Programa katýlan Önder Konuloðlu da katýldý ziyarete. Üç araba bir biri ardýna. Ben Evrim Kamalý dostun arabasýnda. Ýkimiz. Köye giremeyecek olsaydým, geri dönecektik beraber. Malum ya, Lûrucina askeri bölge. Köye giriþ askerin kontrolünde. Kimlik, pasaport kontrolü yapýlýyor. "Ka-Ka-Te- Ce kimliði, pasaportu" yok bende. Benim pasaportum, kimliðim "baþka bir ülkeden!!!" Kuzeye, Kýbrýs Cumhuriyeti kimliðim veya pasaportumla giriþ çýkýþ yapýyorum. Bodamya ile Lûrucina arasýndaki mesafe iki kilometre. Ýki köy arasýndaki tepeler üzerine çýkýlacak olursa, karþýda en yüksek olan Ýstavroz kilisesinin tepesi, altýnda Lûrucina görülüyor. Lûrucina'ya bu yoldan gidemeyiz. Köye giriþ çýkýþ bu yoldan yapýlamaz. Yasak! Yol kapalý. Askeri bölge. Bu nedenle Lefkoþa'dan Maðusa yoluna girdik, Dimbu (Ercan) havaalaný yanýndan dolanarak, Margo Çiftliði yolundan, Piroyi (Gaziler) içinden geçtik, Lûrucina'ya bu uzun ve dolaylý yoldan gittik. Köyün dýþýnda kimlikpasaport kontrolü yapýlan askeri kýþlanýn önüne vardýk. Benim de geçiþim zor olmadý. Ýsmail Karaböcek ilgililerle önceden anlaþmýþtý. Kontrolde herhangi bir sorun yaþamadan hep beraber, üç araba, ardý ardýna köye girdik. Yol boyu, saðlý sollu askeri bölge. Ovalar, tepeler yemyeþil, baharýn yeþili. Yeþilin üstü lapsana rengi, sapsarý Lûrucina iki yandan uzanan tepeler arasýndaki vadide sessiz bir çýðlýk! Köyün ortasýnda, upuzun Kýbrýs selvileri boyundan uzun minare. Kerpiç evlerin çoðu terk edilmiþ! Çýðlýklarý, upuzun minare ucundan göðe yükseliyor. Protesto ediyorlar "bizi niye terk ettiniz" diye! Ezan sesini duymadýk köyde. Sokaklar daracýk. 58 yýl önce býraktýðým gibi. Asfalt yollar aþýnmýþ. Hâlâ kaldýrýmsýz. Çaðdaþ kalkýnma girmedi hâlâ köye! Kerpiç evler yaþlanmýþ. Terk edilmiþ. Çoðu duvarlar kambur. Çatýlarý çökmüþ birçoðunun. Lisi'ye (Akdoðan) taþýnmýþ köylülerin çoðu. Ganimet yolunda, geride býraktýklarý evleri yapa yalnýz. Küskün. Kýrgýn. Marazlý. Ve de öfkeli! Ýnim inim inliyor çöken çatýlar da. Aþýnan Sorun yaþanmadan geçtik askeri kontrolden duvarlar da. Ortalarýnda yeþeren bir metre boyundaki gömeçler, yemyeþil otlar da çatýþmalarýnda civar köylerden Türkler Lûrucina'ya sýðýnmýþtý. Aysozomono'dan (Akýncýlar). Bodamya'dan. Dali'den. Dizdar Köyü, Pera horgo'dan. Goþþi'den. Petrohan'dan. Piroyi'den (Gaziler). Can havliyle varýný yoðunu terk ederek sýðýnmýþlardý Lûrucina'ya. Silâhlar çýkarýlmýþtý yeraltýndan. Lefkoþa'da tabancalar çekilmiþti Ermu sokaðýnda. Cemaliye can vermiþti sokakta. Ateþ sarmýþtý bir anda Baþkenti. AKRÝTAS planlarý yapýlmýþtý bir yanda. Yüksek Merhale planlarý diðer yanda. Çökertilecekti hesapta Kýbrýs Cumhuriyeti! Çekilin! komutu verilmiþti memur takýmýna görevlerinizden. Ayhan Hikmet vurulmuþtu daha önce yataðýnda. Ahmet Muzaffer Gürkan arabasý içinde evine dönerken. Susturulmuþtu, Kýbrýs Cumhuriyeti'ni kucaklanýp, yaþatýlmasýný savunan "Cumhuriyet" gazetesi. "Ya taksim ya ölüm davasý" için ölüler gerekirdi TMT baþbuðuna! Perde arkasýnda "Ya taksim ya ölüm davasý" ný planlayanlara. Topluma egemen olan TC'li subaylara, "Paþalara"! Aysozomeno (Arpalýk) çatýþmasýnýn planlarý sokuldu devreye. Ýki masum Türk öldürüldü komþu köy Piroyi'de (Gaziler). Tutuklanmadý cinayeti iþleyen cani Rumlar. Ardýndan pusu kuruldu Rumlara Aysozomeno'da (Arpalýk). Su makinesini çalýþtýrmaya giden ekipten dördü öldü. Tutuklanmadý cinayeti iþleyen tetikçi Türkler. Silâhlý Akritasçýlar sardý-saldýrdý Aysozomeno'ya. Beþ Türk öldürüldü köyde çapraz ateþ altýnda. Silâhsýz bir Rum öðrenciye serseri bir kurþun isabet etti ateþ teatisi sýrasýnda. Þoför, okuldan aldýðý çocuklarý Dali'de evlerine götüreceðine, otobüsü Aysozomeno'ya sürdü. Serseri kurþunun isabet ettiði çocuk can verdi Aysozomeno köyü dýþýnda. Mavi beyaz bir bayrak dikildi düþtüðü yere. Anýtý dikildi daha sonra Dali'de. Bir elinde silâh, bir kitap ötekinde! Enosis için mücadele vermiþ çocuk! Enosis mücahidi ilan edildi, anýtý dikilince 1964'ten sonra! Kýbrýs Cumhuriyeti yokmuþ sanki onlar için de! Kimin yüreði yanmaz, Dali'de ana yol üstündeki o anýtýn önünden geçerken! Kimin yüreði isyan etmez Kýbrýs Cumhuriyeti'nin ilanýndan sonraki bu Enosis saplantýsýna! Kimin yüreði sýzlamaz "Ya taksim, ya ölüm" planlarý için toplumun alet edilmesine! Devam edecek Trafik ve Yol Güvenliði Çalýþtayý baþlýyor Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý tarafýndan Trafik Komisyonu koordinatörlüðünde düzenlenen "2015 KKTC Trafik ve Yol Güvenliði Çalýþtayý" bugün baþlýyor. Bakanlýktan verilen bilgiye göre, bugün baþlayýp 2 gün sürecek ve "Bilinçli Sürücü, Güvenli Toplum" sloganý ile gerçekleþtirilecek çalýþtayda, ülkede trafik sorunlarýna sürdürülebilir çözümler üretilmesi hedefleniyor yýlýnda trafikte farkýndalýk saðlamayý amaçlayan çalýþtay, bugün ve çarþamba günü Golden Tulip Hotel'de yer alacak. Çalýþtayýn açýlýþý bugün saat 09.00'da yapýlacak. TAÇOY Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hasan Taçoy konuyla ilgili açýklamasýnda, trafik konusunun dünyada büyük bir problem olduðunu ve ülkede de çok can yaktýðýný belirtti. Taçoy, kazalarýn önlenmesi için alýnan tedbirlerin dýþýnda ek faaliyetler olduðuna, çalýþtayýn da buna bir baþlangýç teþkil edeceðine inanç belirterek, dünyada her yýl 1 milyon 150 bin insanýn trafik kazalarýnda hayatýný kaybettiðini, 5 milyon insanýn da kazalar sonucunda yaralandýðýný ifade etti. KKTC'de de ölümlü trafik kazalarýnýn sayýsýnýn dünyaya oranla oldukça fazla olduðunu dile getiren Taçoy, ülkede 2015 yýlýnýn trafikte farkýndalýk yýlý olacaðýný belirterek, trafik konusunun insanlar tarafýndan konuþulmasý ve bilgilenilmesi gerekliliðine dikkat çekti. Taçoy, rakamlara bakýldýðýnda bir dizi eylem planýna daha ihtiyaç olduðunu gözlemlediklerini ve bu yýldan baþlayarak trafikte farkýndalýk Hasan Taçoy dün gazetemizi ziyaret ederek Trafik Çalýþtayý ile ilgili bilgi verdi yaratmak istediklerini ifade ederek, düzenlenecek çalýþtayda Türkiye'den gelecek konuþmacýlar ve tüm trafik paydaþlarýnýn yer alacaðýný kaydetti. Çalýþtayýn, trafikle ilgili birimlerin Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý altýnda toplanmasý sonrasýnda yapýlan ilk kapsamlý trafik çalýþmasý olmasý açýsýndan önemli olduðunu belirten Taçoy, 2 gün boyunca sürecek çalýþtay sýrasýnda emniyet kemerini kullanma bilincine yönelik, emniyet kemeri simülatör aracýnýn da halkýn kullanýmý için yer alacaðýný belirtti. Taçoy, çalýþtay sonuçlarýnýn Trafik Komisyonu'nun yapacaðý bilimsel, idari, yasal ve teknik diðer çalýþmalar için öncelikleri içeren bir yol haritasý oluþturacaðýný da kaydetti. 11 GÜNEYDEN... BÝR ÝNGÝLÝZÝN EVÝNDEN 20 BÝN STERLÝN ÇALDILAR Baf'a baðlý Peya köyünde ikamet etmekte olan bir Ýngiliz'in evinden, 20 bin sterlin çalýndýðý haber verildi. Olayýn geçtiðimiz Cumartesi akþamý gerçekleþtiðini yazan Fileleftheros, polisin soygunla ilgili araþtýrmasýnýn sürmekte olduðunu kaydetti. RESTORANA BOMBA Fileleftheros ta yer alan baþka bir haberde ise, Limasol'da deniz kýyýsýnda bulunan bir Romen restoranýn giriþine konulan bombanýn patlamasý sonucu, restoranda maddi zarar meydana geldiði belirtildi. Patlamanýn, kaðýt bir patlayýcýyla baðlantýsý bulunan el yapýmý metal bir mekanizmanýn patlamasý sonucu meydana geldiðini yazan gazete, Rum polisinin konuyu araþtýrmakta olduðunu ekledi. GREKO BURNU'NA ÇEVRE MERKEZÝ Ay. Napa ile Paralimni arasýndaki Greko Burnu'nda bir çevre merkezi oluþturulacaðý haber verildi. Fileleftheros gazetesi önümüzdeki Mayýs ayýnda hazýr olmasý beklenen merkezde Greko Burnu ulusal parkýyla ve çevreyle ilgili tanýtýmlarýn, film gösterimlerinin, bilgilendirme seminerlerinin yapýlacaðýný, ayrýca eðitim alanlarýnýn oluþturulacaðýný kaydetti. KSÝNTUS ATIÞ ALANI, BÖLGEDEKÝLERE RAHATSIZLIK VERÝYOR Lefkoþa'nýn güneyindeki Ksintus atýþ alanýnýn, bu civarlarda ikamet edenlere büyük rahatsýzlýk verdiði bildirildi. Bölgeyi ziyaret eden Politis gazetesi muhabirine konuþan Agia Marina Ksiliatu Muhtarý Marinos Hrisostomu, Rum Milli Muhafýz Ordusu'nun (RMMO) Ksintus atýþ alanýnda yaptýðý tatbikatlardan þikayetçi olduklarýný söyledi. Habere göre atýþlarýn ne gibi sonuçlarýnýn olduðunun bilinmesi için bölgede çevre araþtýrmasý yapýlmasýný beklediklerinden, ancak yetkililerin bu yönde herhangi bir adým atmadýðýndan bahseden Hrisostomu, atýþlar neticesinde bölgede çöplerin birikmesinin yaný sýra sýk sýk patlamamýþ mermiler bulduklarýný anlattý. Buralarda yaþayanlarýn, solunum rahatsýzlýklarý, astým, kanser gibi ciddi saðlýk sorunlarýndan yakýndýðýný kaydeden gazete, anlatýlanlara göre atýþlar sýrasýnda patlama seslerinin rahatsýzlýk verdiðini, bazý evlerde çatlaklar oluþtuðunu yazdý. TÝCARÝ DENÝZCÝLÝK DAÝRESÝ'NDE SKANDAL Rum Ticari Denizcilik Dairesi'ndeki olasý suçlarýn araþtýrýlmasýyla ilgili dosyanýn, bu hafta içerisinde Hukuk Dairesi'ne gitmesinin beklendiði haber verildi. Rum Ulaþtýrma ve Bayýndýrlýk Bakaný'nýn, konuyla ilgili olarak iki çalýþanýn açýða alýnmasýný istemesinin beklendiðini yazan Politis gazetesi, açýða alýnmasý talep edilen çalýþanlardan birinin, en az beþ ihaleyi kazanan bir paravan þirketin arkasýnda olduðundan söz edilmekte olduðunu kaydetti. Haberde, Ticari Denizcilik Dairesi'ndeki skandalýn, bir dizi ihalenin paravan þirketlere verilmesiyle alakalý olduðu belirtildi. TARÝHÝ KUYU TAHRÝP EDÝLDÝ Baf'ta arkeolojik açýdan büyük öneme sahip kuyunun tamir edilemez derecede tahrip edildiði haber verildi. Fileleftheros gazetesi kuyunun içerisinde bulunduðu topraðýn sahibinin, Eski Eserler Dairesi'ne haber vermeden araziyi düzleþtirme çalýþmalarý yaptýrdýðýný yazdý. Bu çalýþmalar sýrasýnda kuyunun toprakla örtüldüðünü kaydeden gazete, olayýn ihbar edilmesi üzerine bölgeye giden Eski Eserler Dairesi'nin orada bulunan ikinci bir tarihi kuyu toprakla örtülmesini önlediðini aktardý.

12 KÜLTÜR - SANAT 12 Günün Manisi Kitap Dünyasý Emine Hür Açma dostla arayý Deþme esgi yarayý Hakim ol iradene Ýçme þu sigarayý Dersim Ýsyanlarý ve Seyit Rýza Gerçeði Rýza Zelyut KRÝPTO BASIN YAYIN 17 Mart 2015 Salý TADIMLIK ÖZDEYÝÞLER "Hiçbir suç hazýrlýksýz iþlenmemiþtir." Seneca ES soluk alýp veriþlerim yavaþladýkça senden söz açar hep içsesim ritmi bozuk bir kalp gibi çarptýðým tenin son makamýnda aksak bir essin Emre Ýleri FERÝHA ALTIOK'UN YENÝ ÞÝÝR KÝTABI TANITILACAK Khora Yayýnevi, Feriha Altýok'un yeni þiir kitabý "Uçurumlu Mavi Oda" için tanýtým etkinliði düzenleyecek. Khora Yayýnevi'nin 35'inci kitabý olan "Uçurumlu Mavi Oda"nýn tanýtým etkinliði 28 Mart Cumartesi saat 11.00'de Khora'da yer alacak. Þair Feriha Altýok'un konuk olacaðý etkinlikte Uçurumlu Mavi Oda kitabý ve þiir üzerine söyleþi yapýlacak. Feriha Altýok'un yeni þiir kitabý aþktan, toplumsal konulara; savaþtan, annelik ve kadýnlýk hallerine deðin çeþitli temalarda þiirler yer alýyor. Maðusa Sanat Tiyatrosu Ýlke Susuzlu'nun yazýp yönettiði oyun ile turneye çýkýyor "Çýkmaz Ayýn Son Çarþambasý" Lefkoþa ve Girne de Maðusa Sanat Tiyatrosu Ýlke Susuzlu'nun yazýp yönettiði "Çýkmaz Ayýn Son Çarþambasý" ismli komedi oyunlarý ile Lefkoþa ve Girne seyircisiyle buluþmaya hazýrlanýyor. Kara mizah türünde kaleme alýnan oyun, hanay dediðimiz iki katlý bir evde hayat dersi veren hikayelerle seyirciye ulaþýyor. Yetmiþ yaþlarýnda eþini kaybetmiþ, çocuk ve torun sahibi olan bir kadýnýn huzurevine gitmeye karar vermesiyle "çýkmaz" baþlýyor. Savaþ... Göç... Yeni hayatlar... Ve geçmiþin kapýyý gelip çalmasýyla herþey bir anda deðiþiyor. Bir piyango bileti ve yýllar sonra kapýyý çalan bir dost "vicdan" kavramýný karþýmýza getiriyor. Bunun yanýnda "Çýkmaz Ayýn Son Çarþambasý", yeni nesil gençlerimiz için kültür ve deðerlerimiz noktasýnda büyük bir öðreti. Noyanlar Ýnþaat Þirketi ve Dostel'in sponsorluðunu üstlendiði oyunda Tülin Susuzlu, Þenay Aktuð, Tutku Kahveci, Refet Þeker, Nidai Tancer, Zemzem Ýnce, Pýnar Solak, Melek Ürüncüoðlu, Faize Devecioðlu, Mehmet Denizer, Ceyda Altýnbaþ, Ýzlem Kotbaþ, Hüseyin Tekbýyýk, Dilara Ersoy, Cüneyt Karaçoban, Zühal Bakýmcý ve Ýlke Susuzlu rol alýrken teknik yönetmenliði Eliz Arkar yapýyor. "Çýkmaz Ayýn Son Çarþambasý" isimli komedi oyunu, 18 Mart Çarþamba ve 20 Mart Cuma Lefkoþa Arabahmet Kültür Evi'nde; 21 Mart Cumartesi Girne Anafartalar Lisesi'nde izleyiciyle buluþacak. Bilet ve bilgi için numaralý telefonu arayabilirsiniz. ÝSRAÝLLÝ ÞAÝR AMÝR OR "MUCÝZE VE YAÐMA" ÝLE KKTC'DE "II. Uluslararasý Kadýn Sanatçýlar Sanat Buluþmasý" Baþbakan Yardýmcýlýðý, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlýðý'na baðlý Kültür Dairesi'nin himayelerinde 9-15 Mart tarihleri arasýnda Girne'de düzenlenen "II. Uluslararasý Kadýn Sanatçýlar Sanat Buluþmasý"na katýlan sanatçýlarýn eserlerinden oluþan resim sergisi Girne Halk Kütüphanesi'nde açýldý. Kültür Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre sergiyi, Girne Belediye Baþkaný Nidai Güngördü, Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp, Proje Koordinatör ve Küratörü Ýpek Denizli Karagöz ile Etkileþimli Drama Derneði Yönetim Kurulu Üyesi Elçin Altan açtý. Sergide KKTC, Belçika, Türkiye, Bosna, Slovenya, Hindistan ve Ukrayna'dan 13 sanatçýnýn 2'þer eseriyle birer video art çalýþmasý yer aldý. Sergi, 20 Mart'a kadar mesai saatlerinde gezilebilecek. Proje Koordinatör ve Küratörü Ýpek Denizli Karagöz etkinlikte yaptýðý konuþmada, Kadýn Sanatçýlar Buluþmasý etkinliðinin nasýl ortaya çýktýðýný anlatarak, projeye katký koyanlara teþekkür etti. Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp da, daire olarak ülkede kültürel ve sanatsal faaliyetlerin geliþtirilerek yaygýnlaþtýrýlmasýný hedeflediklerini belirterek, bu amaçla birçok faaliyet yürüttüklerini söyledi. Tunçalp, Daire bütçesi çerçevesinde sanatçýlarýn özellikle uluslararasý içerik taþýyan projelerini desteklediklerini kaydetti. Girne Belediye Baþkaný Nidai Güngördü ise, belediye hizmetleri yaný sýra kültür sanatýn geliþmesine de ellerinden gelen katkýyý koyacaklarýný belirtti. MESARYA 1. TÝYATRO ÞÖLENÝ 27 MART'TA BAÞLIYOR Mesarya 1. Tiyatro Þöleni, 27 Mart Cuma günü Güney Mesarya Halk Tiyatrosu'nun "Karagöz'ün Akýl Satmasý ve Ýsim Deðiþtirmesi" isimli gölge oyunuyla baþlýyor. Beyarmudu Belediyesi tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre Beyarmudu Belediyesi bünyesinde Güney Mesarya Halk Tiyatrosu tarafýndan düzenlenen etkinlik kapsamýnda, 28 Mart Cumartesi Beyarmudu Belediyesi/ Güney Mesarya Halk Tiyatrosu'nun "Þaman" oyunu; 1 Nisan Çarþamba günü Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nun "Canýný En Çok Ne Yakar?" oyunu ve Antalya Büyükþehir Belediye Tiyatrosu'nun "Oyun Oyun Ýçinde" oyunu; 2 Nisan Perþembe günü Güzelyurt Belediyesi Þehir Tiyatrosu'nun "Adýný Siz Koyun" oyunu; 6 Nisan Pazartesi Bursa Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyatrosu'nun "Gülyabani" oyunu; 7 Nisan Salý günü Adana Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyatrosu'nun "Dede Korkut Kitabý" oyunu ve 8 Nisan Çarþamba günü Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nun "Kayýp" oyunu sahnelenecek. Ýsrailli Þair Amir Or, Iþýk Kitabevi ile Sanatçý ve Yazarlar Birliði'nin ortak organizasyonuyla Kýbrýslý Türk sanatseverlerle buluþacak. Dünya Þiir Günü dolayýsýyla perþembe akþamý 19.30'da Naci Talat Vakfý'nda düzenlenecek etkinlikte, "Mucize ve Yaðma" adlý kitabýyla Kýbrýslý Türk þiirseverler tarafýndan da yakýndan tanýnan Or, þiir okuyacak, katýlýmcýlarla sohbet edecek, kitabýný imzalayacak. DEVLET TÜRK MÜZÝÐÝ TOPLULUÐU'NDAN YEÞÝLÇAM KLASÝKLERÝ KONSERÝ Baþbakan Yardýmcýlýðý, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlýðý'na baðlý Kültür Dairesi bünyesindeki Devlet Türk Müziði Topluluðu bu akþam Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) "Yeþilçam Klasikleri Konseri" verecek. Kültür Dairesi'nden verilen bilgiye göre, halka açýk ve ücretsiz olacak konser saat 20.00'de baþlayacak. Yeþilçam filmlerinden pasajlarýn gösterimi eþliðinde gerçekleþtirilecek Yeþilçam Klasikleri Konseri, keman, kanun, klarnet, lavta, gitar ve ritim sazlardan oluþan orkestranýn enstrümantal olarak icra edeceði eserlerle baþlayacak. Þarkýlarýn sürpriz olacaðý konserde Yýldýrým Gürses, Teoman Alpay, Þekip Ayhan Özýþýk, Suat Sayýn ve Erkin Koray gibi unutulmaz bestekârlarýn Yeþilçam'da klasikleþmiþ eserleri ve dönemin sevilen þarkýlarý seslendirilecek.

13 13 17 Mart 2015 Salý 1000 ÇOCUÐA 1000 BÝSÝKLET KAMPANYASINA DESTEK- Gönyeli Belediyesi, Bisiklet Federasyonu'nun 1000 Çocuða 1000 Bisiklet Kampanyasý çerçevesinde Gönyeli Ýlkokulu'na 16 bisiklet baðýþladý. Gönyeli Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre, Gönyeli Belediye Baþkaný Ahmet Yalçýn Benli ile Bisiklet Federasyonu Baþkaný Ekin Adademir geçtiðimiz gün Gönyeli Ýlkokulu'nu ziyaret ederek kampanya kapsamýnda bisikletleri okula teslim etti. Gönyeli Belediye Baþkaný Ahmet Benli konuyla ilgili açýklamasýnda, Bisiklet Federasyonu'nun kendilerini ziyaretinde 1000 Çocuða 1000 Bisiklet Projesi'ni anlattýklarýný ve kendilerini de projenin bir paydaþý olarak görmeye baþladýklarýný söyledi. BAÞSAÐLIÐI KOLAN BRITISH HASTANESÝ Kolan British Hospital Lefkoþa'da görevlendirilmek üzere 1 ebe hemþire aranmaktadýr. Tel: Fax: infoqkolanbritish.com Satýlýk Meriç (Mora) yenikent bölgesinde 9 dönüm arsa nitelikli tarla ve Ýnönü'de (Sinde) 65 dönüm arsa nitelikli tarla. Tel: KAYIP BELGE Ustalýk denklik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet Oktay KOLAN BRITISH HOSPITAL Kolan British Hospital Lefkoþa'da görevlendirilmek üzere 1 anestezi uzmaný, 1 kalp ve damar cerrahý, 1 kardiyoloji uzmaný, 1 pratisyen hekim, 1 diþ hekimi aranmaktadýr. Tel: Fax: infoqkolanbritish.com Besim Gökçebel KANATÇI HAYDAR (GÝRNE) ELEMAN ARANIYOR KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel'in babasýnýn vefatý bizleri derinden üzmüþtür. Tahir Gökçebel'e yaslý ailesine ve sevenlerine baþsaðlýðý dileriz. Lise Öðrencileri Konseyi (LÖK) Ýþletmemizde çalýþacak salon servisi elemanlarý, paketçiler, temizlik elemanlarý ve ýzgara ustalarý alýnacaktýr. Adres: Mete Adanýr Cad. Karþýyaka Sok. No:2, Girne SATILIK DAÝRE MELÝ EMLAK Köþklüçiftlik te 3+1 Türk malý asansörlü beyaz eþyalý 3 balkonlu daire. Gönyeli'de Türk malý triplex Stg. Lefkoþa'da 3+1 daire Stg. Tel: Kiralýklar Odunda ÞOK! Þöminelik ve sobalýk odun. 1 van 2,5 ton / SATILIK Lefkoþa'da 2+1, 3+1 ful eþyalý daireler Hamitköy'de 2+1 ve 3+1 ful eþyalý daireler Gönyeli'de 3+1 daire Tel: Tel: SATILIK ARABA Corsa van 2011 model, klimalý Kiralýk daire SATILIK El yapýmý 1 buçuk kiþilik yatak satýlýktýr. 250 TL. Tel: Eleman aranýyor Taþkýnköy Devpa yolunda ana cadde üzerinde full eþyalý 2. Kat 3+1 daire Her odada klima ve uydu vardýr. Büyükbaþ hayvan çiftliðine bay ve bayan eleman aranýyor Tel: Tel:

14 14 17 Mart 2015 Salý Nöbetçi Eczaneler DÜN DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... Lefkoþa Seval Eczanesi: 9 Yavuz Konnolu Sok. Kermiya (Özel Baþkent Hastanesi Yaný) Tel: Serkan Kervan Eczanesi: Hürriyet Sok. No:11/B Hamitköy Tel: Maðusa Kunter Güven Eczanesi: Topkapý Sok. No:2 (Kunter Güven Hastanesi Karþýsý) Tel: Girne Küçük Eczanesi: Canbulat Sok. No:5/ C Astsubay Orduevi ve Bandabuliya Karþýsý Tel: Güzelyurt Ýnci Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:1 Otobüs Terminali Karþýsý Tel: IÞÝD'ciler kadýn kýlýðýnda yakalandý Irak'tan kaçmak için kadýn kýlýðýna girdikleri görülüyor. Sunday Mirror'ýn haberine göre, kontrol noktalarýnda yakalanan bu militanlardan bazýlarýnýn kadýn gibi makyaj yaparak gözlerine far çektiði, bazýlarýnýn sütyen taktýðý ve bazýlarýnýn da býyýðýný bile kesme gereði duymadan kara çarþaf içinde gizlenmeye çalýþtýðý ortaya çýktý. (cumhuriyet) Terör örgütü IÞÝD üyelerinin Irak'tan kaçmaya çalýþýrken kadýn kýlýðýna girdikleri ortaya çýktý. IÞÝD, son dönemlerde sýk sýk baþlarýný keserek ya da yüksek binalardan atarak infaz ettiði eþcinsel erkeklerin görüntülerini yayýnlarken bazý örgüt üyeleri kadýn kýlýðýna girerek Irak'tan kaçmaya çalýþýrken yakalandý. Instagram'dan yayýnlanan fotoðraflarda, savaþ alanýnda zorda kalan bazý IÞÝD militanlarýnýn BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Birbirine üstün 1 2 gelememek. 2-Hastalýk 1 derecesinde aþýrý þiþmanlýk. Sýcaklýk. 2 3-Bir þeyin, bir yerin bitiþ kýsmý veya 3 yakýný. Etoburlardan, kurttan küçük bir 4 yaban hayvaný. 4-Bir 5 iþte yetkili olan, bir iþi yapan, erbap. Su 6 içinde ve nemli havada metallerin, 7 özellikle demirin yüzeyinde 8 oksitlenme sonucunda oluþan 9 madde. 5-Beyaz. Bir 10 engelle karþýlaþan su veya hava akýntýsýnýn 11 oluþturduðu dönme, girdap. 6-Yýlýn üçüncü ayý. Genellikle üstü kapalý pazar yeri. Harf okunuþu. 7-Bir erkek adý. Eðlenmek, görmek, öðrenmek için bakmak, seyretmek. 8-Þehirden küçük, köyden büyük, henüz kýrsal özelliklerini yitirmemiþ olan yerleþim merkezi. Turpgillerden, yapraklarý salata olarak yenen baharlý bir bitki. 9-Akdeniz dolaylarýnda yaygýn bodur aðaç ve çalýlardan oluþan bitki örtüsü. Radon'un kýsaltmasý. 10-Ýyi, uygun olduðunu söylemek, tavsiye etmek (iki kelime). 11-Olaðanüstü sezgileriyle birtakým gerçekleri gördüðüne inanýlan kimse. Geniþlik. Eski dilde "Yapma, etme". Dünkü bulmacanýn çözümü UNICEF'ten IÞÝD'le müzakere çaðrýsý: Yukarýdan Aþaðýya: 1-El ile dokunarak incelemek. Selenyum'un kýsaltmasý. 2-Doðum iþini gerçekleþtiren kadýn. Mürekkep balýðýnýn bir türü. 3-Büyükanne. Eski dilde "Küçük kitap, broþür". 4-Açýklamalar. Düþman topraklarýna tedirgin etme, yýldýrma, çapul gibi amaçlarla toplu olarak yapýlan baskýn. 5-Sevimli, cana yakýn. Horoz, hindi gibi hayvanlarýn tepesinde bulunan kýrmýzý deri uzantýsý. 6-Bir gýda maddesi. Zamanýn bölünemeyecek kadar kýsa bir parçasý. Harf okunuþu. 7-Saçýn küçük tutamlar biçiminde deðiþik renklerde boyanmýþ durumu. Geleceði öðrenmek, þans ve kýsmeti anlamak amacýyla oyun kâðýdý, kahve telvesi, el ayasý gibi þeylere bakarak anlam çýkarma. Ýnsan vücudunun dýþ yüzü. 8-Subaylarda rütbeyi göstermek için üniformalarýn omuzlarýna takýlan iþaretli parça. 9-Ters okunuþu "Bir noktanýn deniz yüzeyinden olan yüksekliði". Ateþli silahlar tarafýndan atýlan delici, patlayýcý madde, kurþun. 10-Bir þeyin özünü oluþturan ana öðe, temel. Belirli ve ortak bir amacý gerçekleþtirmek için kurulan yasal topluluk, cemiyet. 11-Bazý hayvanlarýn derisinde, insan vücudunun belli yerlerinde çýkan, üst deri ürünü olan ipliksi uzantý. Keçinin erkeði. Ters okunuþu "Beyaz". Çocuklarýn korunmasý için da bir baþka silahlý grupla irtibata geçilebilir, özellikle de yerek düzeyde" ifadelerini kullandý. UNICEF, 15 Mart'ta dördüncü yýlýný dolduracak iç savaþa iliþkin bir rapor da yayýnladý. Suriye ve Irak'ta yaþanan çatýþmalarýn 14 milyon çocuðu etkilediðinin altýný çizen rapor, yaklaþýk 2 milyon çocuðun ihtiyaç duyduðunu insaný yardýma ulaþamadýðýný ortaya koydu. Rapordan öne çýkan detaylar þöyle: * Suriye'de yaþayan 5 milyon 600 binden fazla çocuk iç savaþtan en çok etkilenenler oldu. * Ülke genelinde yaþayan 2 milyon çocuk büyük oranda ihtiyaç duyduðý insani yardýma ulaþamýyor. * 2 milyon 600 bini aþkýn Suriyeli çocuðun eðitimi kesintiye uðradý. * Ürdün, Lübnan ve Türkiye baþta olmak üzere 2 milyon çocuk çevre ülkelerde mülteci olarak yaþýyor. * 2 milyon 800 bin çcuk evlerini terk etmek zorunda kaldý ve çatýþma bölgelerinde sýkýþtý. (diken.com) Birleþmiþ Milletler Çocuklara Yardým Fonu (UNICEF), çocuklarýn ihtiyaç duyduðu yardýmlarýn ulaþtýrýlabilmesi için Irak Þam Ýslam Devleti'yle (IÞÝD) müzakere edilmesi çaðrýsý yaptý. UNICEF Suriye Temsilcisi Hanaa Singer, IÞÝD'in militanlarýnýn kontrolündeki bölgelerde yaþayan çocuklarýn korunmasý için örgütle müzakere edilerek baský kurulmasýný istedi. Cenevre'de bir basýn toplantýsý düzenleyen Singer, "BM'yle görüþmeyi reddediyorlar. Ama bu sadece insani yardým kuruluþlarýnýn sorumluluðu deðil, siyasi bir sorumluluk da var. Siyasiler IÞÝD'le görüþmeli, baský kurmalý ve diyalog baþlatmalý" diye konuþtu. Birleþmiþ Milletler Ýnsani Yardým ve Acil Durumlar Koordinatörlüðü (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke de Suriye'deki diðer silahlý gruplarýn insani yardým ajanslarýyla görüþtüðünü ancak, IÞÝD'in bunu reddettiðini belirtti. Laerke, "Ýnsani yardýmýn bir þartý olarak, ihtiyaç duyan insanlara daha kolay ulaþmak için IÞÝD ya DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15

16

17 17 Mart 2015 Salý 17

18 18 17 Mart 2015 Salý

19 17 Mart 2015 Salý 19 HAFTANIN PANORAMASI Haftanýn Takýmý: Haftanýn On Biri: Ozan...(DTB) Hüseyin... (Kaymaklý) Ahmet Sönmez...(DTB) Mehmet Kanat... (Serdarlý) Yasin... (MTG) Hasan Yaþinses... (Cihangir) Ali Bayýr... (Mormenekþe) Erol... (MTG) David... (Mormenekþe Halil Turan... (Yenicami) Tansel... (Kaymaklý) MAÐUSA TÜRK GÜCÜ Haftanýn Futbolcusu: Haftanýn Teknik Adamý: Haftanýn Hakemi: K-Pet Süper Ligi Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Yenicami K. Kaymaklý Doðan T.B Mormenekþe Lefke Cihangir Yeniboðaziçi Maðusa T.G B. Baðcýl Gençler Birliði Serdarlý Çetinkaya Gönyeli Lapta AHMET SÖNMEZ (DTB) Haftanýn Kareasý Hüseyin... (Kaymaklý) Ahmet Sönmez... (DTB) Erol... (MTG) David... (Mormenekþe ALÝ ORALOÐLU (MTG) Gol Krallýðý 24 GOL: Kasým Taðman (Lefke) 22 GOL: Kenneth (Yenicami) 17 GOL: Halil Turan (Yenicami) SAVAÞ TÝLKÝ (YENÝCAMÝ-G. BÝRLÝÐÝ) 22. HAFTA PROGRAMI: 21 Þubat 2015, Cumartesi: Yeniboðaziçi - Yenicami Küçükkaymaklý - Lefke Lapta - Serdarlý L.Gençlerbirliði - Cihangir 22 Mart 2015, Pazar Maðusa T.G. - Doðan T.B. Gönyeli - Çetinkaya Mormenekþe - B.Baðcýl.

20 K-Pet lig planlamasýnda deðiþiklik KTFF Yönetim Kurulu, sezonu için yapmýþ olduðu planlamada deðiþikliðe gitti. Yapýlan deðiþiklikle, lige Mart 2015 tarihlerinde oynanacak olan 22.Hafta karþýlaþmalarýyla birlikte kalan haftalar da 1 hafta kaydýrýldý. 28 Mart tarihinde Pepsi Kýbrýs Kupasý çeyrek final karþýlaþmalarý oynanacak, tüm K- Pet Ligleri ve A2 Liglerinde bu tarihte maç oynanmayacak. Çetinkaya alarmda! Hafta sonu konuk ettiði Mormenekþe karþýsýnda alýnan maðlubiyet Çetinkaya'nýn planlarýný bozdu. Gönyeli'nin içinde bulunduðu durumun kimseyi aldatmamasý gerektiðini vurgulayan Bolkan, oynayacaklarý 3 maçýn da birbirinden zor olduðunu söyledi. Bu haftadan baþlamak üzere Gönyeli, Lapta ve Serdarlý maçlarýný mutlaka kazanmalarý gerektiðini vurguladý K-Pet Süper Ligi'nin ilk 21 haftasýný arzu edilen yerde geçmeyen Baþkentin sarý kýrmýzýlý ekibi Çetinkaya, Pazar günü oynayacaðý Gönyeli maçýnýn çalýþmalarýna baþladý. Göçmenköy Antrenman Sahasý'nda çalýþan sarý kýrmýzýlý ekipte izinli olan Gökhan ve sakat olan Akýn'ýn dýþýnda bütün futbolcular hazýr bulundu. Çetinkaya Teknik Direktörü Mehmet Bolkan, geçtiðimiz hafta Mormenekþe karþýsýnda alýnan maðlubiyetin bütün hesaplarýný altüst ettiðini, bu haftadan baþlamak üzere Gönyeli, Lapta ve Serdarlý maçlarýný mutlaka kazanmalarý gerektiðini vurguladý. Gönyeli'nin içinde bulunduðu durumun kimseyi aldatmamasý gerektiðini vurgulayan Bolkan, oynayacaklarý 3 maçýn da birbirinden zor olduðunu söyledi. Gönyeli gibi Lapta'nýn da gençlerden kurulu bir kadroya sahip olduðunu söyleyen Bolkan, ellerinden gelenin en fazlasýný yapýp bu 3 maçtan kayýpsýz çýkmak istediklerini de sözlerine ekledi. Gönyeli maçýna 4 antrenmanla hazýrlanacaklarýný da vurgulayan tecrübeli teknik adam bu konuda futbolcularýna güvendiðini de söyledi. Eliz, Kosta Rika'da final oynadý Uluslararasý Tenis Federasyonu'nun Kosta Rika'nýn San Jose þehrinde düzenlediði ITF Junior Circuit turnuvasýnda final oynayan Eliz Maloney Yorgancý, bu seviyede oynayan ilk Kýbrýslý Türk sporcu oldu Uluslararasý Tenis Federasyonu'nun (ITF) düzenlediði 18 Yaþ Altý "ITF Junior Circuit" turnuvalarýna katýlmakta olan Eliz Maloney Yorgancý final oynadý. Eliz, bu seviyede oynayan ilk Kýbrýslý Türk olma baþarýsýný gösterdi Mart 2015 tarihleri arasýnda, Kosta Rika'nýn San Jose þehrinde düzenlenen ve dünyanýn birçok ülkesinden baþarýlý tenisçilerin katýldýðý "ITF Costa Rica Bowl" 18 Yaþ Altý Turnuvasý'nda çiftler kategorisinde Kanadalý partneri Maria Tanasescu ile final oynama baþarýsýný gösterdi.ýlk maçlarýný ABD ve Gana'lý çift Alexa Corcoleotes ve Camila Ramazzini ile yapan Eliz- Maria ikilisi 7-6 ve 6-2'lik setlerle maçlarýný 2-0 kazanarak çeyrek finale yükseldiler. Çeyrek finalde rakipleri Kolombiya'lý Diana Monsalve ve Ekvator'lu Anita Perez Flor ile karþýlaþan Eliz-Maria ikilisi maçý yine set vermeden 6-2 ve 6-3 skorla alarak yarý finale yükseldi.eliz-maria ikilisi, bu kez de turnuvanýn iki numarasý Rusya'lý rakip Ulyana Shirokova ve ABD'li rakipleri Anna Dollar'ý 6-3 ve 7-6 yenerek finale isimlerini yazdýran taraf oldular. Final maçýnda, ABD'li rakipler Kariann Pierre-Louis ve Naomi Idelis Waters ile karþýlaþan Eliz-Maria çifti ilk seti 6-3 kaybetseler de ikinci sette çok çekiþmeli bir maç çýkarsalar da seti kýl payý 7-6 kaybettiler. Doðan gelecek sezonun hazýrlýðýnda Caner Oshan: Þampiyonluða ulaþabilecek bir takým yarattýk Hedeflerinin Futbol Sezonu'nun þampiyon takýmýný oluþturmak olduðunu anýmsatan Doðan Türk Birliði Teknik Direktörü Caner Oshan, "Hazýrlýklarýmýzý tamamladýk. Gelecek sezon % 80 olasýlýkla þampiyonuz" dedi. K-Pet Süper Ligi'nin baþarýlý takýmlarýndan Doðan Türk Birliði, Futbol Sezonu'nda þampiyonluk hedefine her geçen gün biraz daha yaklaþýyor. Hedeflerinin Futbol Sezonu'nun þampiyon takýmýný oluþturmak olduðunu anýmsatan Doðan Türk Birliði Teknik Direktörü Caner Oshan, "Hazýrlýklarýmýzý tamamladýk. Gelecek sezon % 80 olasýlýkla þampiyonuz" dedi. "Taraftarýmýz çok iyi" diyerek söze baþlayan Oshan, "Taraftarýmýz, hem sahamýzda hem dýþ sahalarda takýmýmýzý yalnýz býrakmýyor. Ek olarak 90 dakika boyunca tezahüratta bulunuyor. K-Pet Süper Ligi'nin en iyi, ateþli ve en disiplinli taraftarýna sahibiz" þeklinde konuþtu. DTB'nin takým olarak þampiyonluða hazýr olduðuna iþaret eden Teknik Direktör Caner Oshan, "Kalecilerimiz, golcülerimiz çok baþarýlý. Genel olarak takým halinde baþarýlýyýz. Zaten puan cetvelindeki yerimiz de bunu göstermektedir" dedi. "Biz de teknik heyet olarak, gelecek sezon elde edeceðimiz þampiyonluðu hazýr durumdayýz" diyen Caner Oshan, "Bugünkü baþarýda ve gelecek sezon elde edilecek þampiyonlukta en büyük pay DTB yönetiminindir. Bizlere inandýlar ve hem maddi, hem de manevi destek oldular. Þampiyonluk Kupasý'ný sarý lacivertli renklerle süsleme zamaný geliyor" iddiasýnda bulundu. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Varolmak ile yokolmak arasýnda bir kavþak... Siz kararýnýzý çoktan verdiniz ancak... Son 24 saat... Yalancýnýn mumu Kýbrýs'ta yatsýya kadar deðilse de, Pazara kadar yanar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tam da seçimlerin arifesinde Halil Ýbrahim Akça'nýn yerine Baðdat Büyükelçisi Derya Kanbay atandý... Derya Bey bilir herhalde... Yanlýþ hesap her zaman Baðdat'a varmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

CTP-BG den DP-UG ye öncelik

CTP-BG den DP-UG ye öncelik Doðuþ Derya'ya pek çok kesimden, hatta yurtdýþýndan destek yaðarken partisinden azar iþitmesi ne kadar ibret verici deðil mi? Bu çeliþki bile yeni hükümet hakkýnda bir bilgi vermeye yetmez mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

Açý senerlevent@yahoo.com

Açý senerlevent@yahoo.com Rüzgar gibi geçti... Baþrollerde Joe Biden, Jill Biden... Yönetmen Joe Biden... Prodüksiyon Biden Company. Türü kurgu. Konu: Gaz gelecek yerden tavuk esirgenmez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Kýbrýs'ýn güneyindeki ýrkçý gruplarýn Yunan bayraðý taþýmasýna ve "Kýbrýs Yunandýr" diye haykýrmasýna neden þaþtýnýz? Siz de Türk bayraðý gölgesinde "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýrýp durmuyor

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER Ahmet Kaptan'a bakýlýrsa, ülke bir ateþ topu içindeymiþ... Top yuvarlak... Yuvarlanýyor da yuvarlanýyor... Alevlenmeyen ocak yok! En iyisi topu taca atýn siz de! Bu topla oynayamaz Messi bile! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi Türkiye'deki savcý operasyonundan sonra Tayyip Erdoðan "Çok baþarýlý bir operasyon" dedi. Baþarý ne? Rehin alýnan savcýnýn diðerleriyle birlikte polis tarafýndan öldürülmesi mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR Dün nefesini tutup Tayyip Erdoðan'ý çýplak görmeyi bekleyen Türkiye halký, KKTC'deki tavuk tecavüzcüsünün videosunu karþýsýnda buldu!.. Hocanýn bedduasý Erdoðan'ý deðil, lokantayý tuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kofi Annan Suriye'deki teröristlere silah yardýmý yapan Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ý uyardý. Ýster misiniz þimdi Erdoðan Annan'a "Al ananý da git" desin? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4837 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4837 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kýbrýs'ta ilk özerklik kazanacak olan köy Elye'dir herhalde... Boþuna mý da "Elye Cumhuriyeti" diyenler var... Bir zamanlar UBP'yi, þimdi de CTP'yi köyden kovdular! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart

Detaylı

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mart 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4091 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mart 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4091 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Faiz ve mazbata maðdurlarý hareketleniyor. Kazým And Bankalar Birliði'nin basýndaki açýklamasýný görünce "Her Kýbrýslý Türk Spartaküs olmalý" dedi... Demek karþýmýzda Sezar olduðu nihayet anlaþýldý! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent TC Büyükelçisi Kaya Türkmen Türkiye'de Galatasaray'ý, Kýbrýs'ta ise Lefke Türk Spor Kulübü'nü tutuyormuþ... Yine bir haksýzlýk var bu iþin içinde... Oyna GG! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OMUZUNA BASACAK? MUAMELE.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OMUZUNA BASACAK? MUAMELE. Sulara gömülüp batan KTHY deðil, KKTC'dir aslýnda... Altý uçaðý olan bir havayolu þirketini yönetemeyenler devlet yönetmesini mi bilir? Karada emekleyenler hiç havada mý uçar? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı