planlarında hedefler ve gerçekleşen değerler olmak üzere karşılaştırma yapılarak açıklanmıştır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "planlarında hedefler ve gerçekleşen değerler olmak üzere karşılaştırma yapılarak açıklanmıştır."

Transkript

1 1. GİRİŞ Türkiye ekonomisinin en çok tartışılan konularının başında enflasyon, istihdam ve büyüme gelmektedir. Gerçekten bu makro değişkenlerde yaşanan çeşitli sorunlar sadece Türkiye nin değil, gelişme düzeyine bakılmaksızın, bütün ülkeleri ilgilendiren temel sorunlardır. Küreselleşme sonucunda özellikle sermaye ve emek hareketliliğinin artmasıyla birlikte ülkeler arasındaki ekonomik ilişkiler de artmıştır. Bunun sonucunda, bir ülkede yaşanan gelişmeler, diğer ülkeleri de doğrudan etkileyebilmektedir. Türkiye nin enflasyon ile tanışması 1940 lı yılların başına rastlamaktadır. Fakat 1973 yılından sonra Türkiye ekonomisi yükselen bir trendde kronik enflasyona sahip olmuştur. Yüksek enflasyon, makro ekonomide istikrarsızlıklara neden olmakta ve bir takım olumsuz sonuçları da beraberinde getirmektedir. Bunlar, gelir dağılımında ve dış ödemeler bilançosunda bozulma, üretimde verimlilik ve kalitenin düşmesinin yanı sıra, sosyal sorunların artmasına da neden olmaktadır. Enflasyonun yarattığı ekonomik istikrarsızlık, ülkemizin reel anlamda büyüme performansının düşmesine yol açmış, bu durum ise refah düzeyini düşürmüş ve çeşitli sosyo-ekonomik sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. İşsizlik Türkiye nin gündemindeki en önemli sorunların başında gelmektedir. Türkiye halen, tarımdan sanayi ve hizmet sektörlerine işgücü transferinin devam ettiği bir süreci yaşamaktadır. Bu süreç, gelişmekte olan ülkelerde ekonomik ve sosyal açıdan önemli sorunlar yaratabilmektedir. Bir taraftan ekonomik açıdan kaynak israfına yol açarken, diğer taraftan da sosyal yapıda bazı sorunlara neden olarak toplumsal huzuru bozmaktadır. 1

2 Özellikle son yıllarda ekonomik büyümede meydana gelen artışlar, özellikle bir birim üretim veya hizmet maliyeti içerisinde işçilik maliyetlerinin düşmesinden ortaya çıkan verim artışlarından kaynaklanmış ve büyüme oranının da son derece istikrarsız oluşu nedeniyle, işsizlik sorunu da bundan olumsuz etkilenmiştir. Dolayısıyla varolan işsizlik sorununun çözümü için yeni yatırımların olması ve özellikle imalat sanayii kapasite kullanım oranlarının artması gerekmektedir. Kısa dönemde halkın en çok dikkat ettiği göstergeler işsizlik ve enflasyondur. Çünkü bunların olumsuz sonuçları hemen hissedilmektedir. Büyüme ise etkisini daha uzun vadede ortaya koymaktadır. Bu üç göstergedeki gelişmeler insanların günlük hayatını yakından ilgilendirmektedir. İstihdam, enflasyon ve büyümedeki gelişmeler sektörleri de doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, bütün toplumları etkileyen enflasyon, istihdam ve büyümenin, Türkiye deki gelişimini inceleyerek; tarım, sanayi, hizmetler sektörlerinde meydana gelen büyümenin, kısa dönemde istihdam, enflasyon, Gayri Safi Milli Hasıla ya olan etkileri ve karşılıklı etkileşimlerin ekonomik boyutunu analiz etmektir. Söz konusu amacı gerçekleştirmeye çalışılan tezde öncelikle, konunun önemi ve kapsamının açıklanması düşünülmüş, daha sonra, konuyla ilgili olarak daha önce yapılan araştırmalardan örnekler sunulmuştur. Çalışmanın analizinde kullanılan materyal ve yöntemler üçüncü bölümde açıklanmıştır. Tezin dördüncü bölümünde Türkiye yi olduğu kadar, dünya üzerindeki bütün ülkeleri sosyo-ekonomik yönden ilgilendiren istihdam, büyüme ve enflasyon hakkında genel bilgiler verilmiştir. Beşinci bölümde ise, bu makro değişkenlerin Türkiye deki gelişmeleri incelenmiştir. Öncelikle Osmanlı İmparatorluğu ndan devralınan ekonominin durumu üzerinde durulmuş ve planlı döneme kadar olan gelişmeler tarihsel bir süreç içerisinde açıklanmıştır. Daha sonra ise, planlı dönemin başlangıcından günümüze kadar istihdam, enflasyon ve büyümedeki gelişmeler, beş yıllık kalkınma 2

3 planlarında hedefler ve gerçekleşen değerler olmak üzere karşılaştırma yapılarak açıklanmıştır. Çalışmanın altıncı bölümünde, üç ana sektör olan tarım, sanayi ve hizmetlerin; istihdam, enflasyon ve büyümeye olan etkileri incelenmeye çalışılmıştır. Son bölümde, kısa dönemde sektörler ile istihdam, büyüme ve enflasyon arasındaki karşılıklı etkileşimler, Vektör Otoregresyon modeli yardımıyla ortaya konmuştur. İlk olarak yılları verileri kullanılarak model oluşturulmuş, daha sonra da yılları verileri kullanılmıştır. İki farklı dönemi ele almaktaki amaç, Türkiye nin kuruluşundan günümüze kadar olan dönemi incelemektir. Bununla birlikte uygulanmakta olan planlı dönemdeki gelişmelerle, bu bulguları karşılaştırmak amaçlanmıştır. Bunun için de yılları arasındaki verilerden faydalanılarak ikinci bir model çalışması yapılmıştır. Her iki modelde de tarım, sanayi, hizmetler sektörlerindeki büyüme, istihdam edilen nüfus, Gayri Safi Milli Hasıla ve Toptan Eşya Fiyat Endeksi verilerinden faydalanılmıştır yıllarını kapsayan model çalışmasında ayrıca Tüketici Fiyatları Endeksi verileri de modele dahil edilmiştir. 3

4 2. KONUYLA İLGİLİ ARAŞTIRMALAR Enflasyon, istihdam ve büyüme ile ilgili bir çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda daha çok makro değişkenler arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle incelenmiştir. Ancak, sektörlerin bu değişkenlerle olan ilişkilerini inceleyen çalışmalar fazla değildir. Bu çalışmada tarım, sanayi, hizmetler sektörlerinde meydana gelen büyümenin istihdam, enflasyon ve Gayri Safi Milli Hasıla ya olan etkileri ve karşılıklı etkileşimleri, Vektör Otoregresyon (VAR) analiz yöntemi yardımıyla incelenmiştir. Robert J. Barro yılları arasında 100 ülkede büyüme ile enflasyon arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Ekonomik büyüme üzerinde enflasyonun etkisini ortaya koyabilmek için, büyümeyi etkileyen diğer faktörleri sabit tutarak, regresyon denklemi kullanmıştır. Sonuç olarak, büyüme üzerinde enflasyonun hesaplanan etkilerinin önemli derecede negatif olduğu ortaya çıkmıştır. Yüksek ve uzun dönemli enflasyondan, büyüme ve yatırımlar olumsuz etkilenmektedir. Eğer enflasyon çok yüksek değilse, örneğin, %10 ise reel kişi başına düşen milli gelir yıllık artışı %0,2-0,3 oranında azalmaktadır (Barro 1995 ). Yongling Ding, endojen büyüme modellerine ilişkin bir çalışmasında VAR modeli kullanmıştır. Bu noktadan hareketle ar-ge çalışmaları ve ekonomik büyüme arasındaki pozitif ilişki zaman serileri yardımı ile anlaşılmaya çalışılmıştır. Genellikle ortaya çıkan gerçek, en azından bazı yatırım çeşitlerinin uzun dönemde ekonomik performans ile doğru ilişki içinde olduğudur. Ar-ge çalışmalarının bazı ekonomi teorilerinde yatırımın değişik bir türü kabul edilmesi, endojen büyüme modelleri çerçevesinde incelenmesine olanak vermektedir. Bu çalışmada öncelikle zaman serileri verileri durağanlık testine tabi tutulmuş ve VAR modeli durağanlaştırılmış serilere uygulanmıştır. Çalışmada Granger Nedensellik testinin uygulanmamasının en büyük nedeni olarak ise, söz konusu değişkenler arasındaki pozitif yönlü bir ilişkinin varlığı gösterilmiştir (Ding 2000). Yapılan bir başka çalışmada ise İspanya da istihdam konularına farklı bir bakış açısı ile yaklaşılmış olup, part-time iş ile bunun istihdam üzerindeki etkileri VAR modeli 4

5 yolu ile incelenmiştir. E. S. Barrio ve C. S. Gonzalez in yaptıkları bu çalışmada iki değişken üzerine yoğunlaşılmıştır; bunlardan birincisi istihdam edilen işçilerin sayısı, ikincisi ise part-time çalışanların sayısıdır arasını kapsayan zaman serileri verileri 3 aylık periyotlar halinde alınmak sureti ile VAR modelinin ihtiyaç duyduğu 40 ve üzeri gözlem sayısına ulaşılmıştır. Çalışmada VAR modelinin tipik inceleme metodu kullanılmış olup, sırası ile Durağanlık Testi (Dickey Fuller), Granger Nedensellik Testi yapılmış, sonuçlar ise tepki (impulse) analizleri ile yorumlanmıştır. Yapılan bu çalışma İspanya da part-time işgücü ile istihdam arasında bir ilişkinin varlığını ortaya koyarken, VAR modeli de bu ilişkinin kısa ve uzun dönem etkilerini yorumlanabilir hale getirmiştir (Barrio ve Gonzales 2003). Konuya ilişkin bir başka çalışmada Dong Fu ve arkadaşları, maliye politikaları ve büyüme üzerine odaklanmışlardır. Makro iktisat açısından bakıldığında mali politikalar ve büyüme ilişkisi oldukça ilgi çekicidir. Ancak bununla beraber söz konusu bu ilişkinin analizi bu konuda ampirik çalışmalar yapanlar için uzun bir dönem hayal kırıklığı meydana getirmiştir. Bunun altında yatan en önemli neden ise maliye politikası bileşenleri olan kamu harcamaları, vergiler ve bütçe açıkları gibi göstergelerin sağlıklı bir şekilde analize dahil edilememesidir. Bütçe açıkları ile finanse edilen vergi indirimleri, vergi artışları ile finanse edilen kamu harcamalarındaki artış ve artan bütçe açıkları ile finanse edilen kamu harcamalarındaki artış şeklindeki alternatifli maliye politikaları, bu çalışmada VAR teknikleri yolu ile analiz edilmiştir. Burada ise amaç, incelenen zaman periyodunda gözlenen şokların kalıcı ve geçici etkilerini etki tepki grafikleri yoluyla yorumlayabilmektir. Dolayısı ile VAR teknikleri serilerde gözlenen şokları yorumlayabilme imkanını da sağlamaktadır (Fu v.d. 2003). N. Yentürk ve B. Ülengin yaptıkları bir çalışmada, yılları arasında yabancı tasarrufların Türkiye deki özel tüketim ve özel yatırımlar üzerindeki etkisini VAR modeli yardımıyla açıklamaya çalışmışlardır. Modelde değişkenlerin zaman serisi özellikleri kullanılmıştır. VAR modeli dördüncü farklarda uygulanmış ve Granger nedenselliği, sistemin etki-tepki fonksiyonu analiz edilmiştir. Sonuçta, uzun dönemde yabancı tasarrufun esas olarak özel tüketimi etkilediğini ve özel tüketimin de özel yatırımı etkileyebileceği belirtilmiştir. Yabancı tasarruflardaki bir şok yabancı tasarrufun 5

6 kendisinde ve özel tüketimde kalıcı bir artışa neden olurken, şokun özel yatırım üzerinde bir etkisi olmamaktadır. Çalışmanın ana sonucuna göre, Türkiye de ticarete konu olan sektörlerin yatırımlarında ve rekabet gücünde kalıcı bir artışa ulaşmak için yabancı tasarrufa güvenmek yeterli olmayacaktır (Yentürk 2003). C. K. Meng, Singapur ekonomisindeki ticari döngünün arz yönünü VAR modeliyle incelemiştir. Bu çalışmada, arz şokları, petrol fiyatları, yabancı teknoloji, işgücü arzı, verimlilik ve ücret şoklarının 1980/1-2004/4 dönemleri arasındaki verilerden faydalanılmıştır. Ampirik sonuçlar şu şekilde özetlenmiştir; işgücü arzı şokları uzun dönemde daha önemli olurken, iç ve dış teknoloji şokları kısa dönem çıktı hareketleri için etkili bulunmuştur. Diğer taraftan petrol fiyatları ve ücretlerdeki dalgalanmalar, makro ekonomik dalgalanmalar üzerinde önemsiz rol oynamaktadır. Bu sonuçlar, Singapur ticaretinin iç ve dış faktörlerin her ikisi tarafından etkilendiği görüşlerini desteklemektedir (Meng 2003). T. Linzert Almanya daki işsizliğin kaynakları üzerine yapmış olduğu çalışmada yapısal VAR modelini analizinde kullanmıştır. Bu çalışmada ulaşılmak istenen amaç, Almanya daki yüksek oranlı kalıcı işsizliğin muhtemel kaynaklarına ışık tutabilmektir. Buradan hareketle, işsizlik üzerinde işgücü arzının, toplam talebin, fiyatların, ücretlerin, teknolojideki şokların etkisini analiz etmek ve işsizlik oranındaki artışa nisbi katkılarını ortaya koymaktır. Çalışmanın sonucunda, ücret ve teknoloji şoklarının sadece kısa dönemde işsizlik üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Talep şoklarının işsizlik üzerinde beklenen etkisi, kısa dönemden orta döneme doğru önemli derecede azalırken, bu etki uzun dönemde tamamen ortadan kalkmıştır. İşgücü arzı üzerine bir şok, işsizlik üzerinde 0 dan 3 yıla kadar bir artış ortaya çıkarmıştır (Linzert 2004). 6

7 3. MATERYAL VE YÖNTEM Bu bölümde sektörel büyüme değişikliklerinin Türkiye deki istihdam, büyüme ve enflasyon arasındaki ilişkileri ve bu makro değişkenleri nasıl etkilediğinin analiz edilmesini amaçlayan ampirik çalışmanın metodolojisi açıklanmaktadır Materyal Yapılan bu çalışmada ve periyoduna ait yıllık bazda zaman serisi verileri kullanılmıştır. İki periyoda ait zaman serilerinin kullanılmasının nedeni; Türkiye nin kuruluşundan itibaren sektörlerdeki büyüme ile incelenen makro değişkenler arasındaki etkileşimleri ortaya koymak ve 1963 yılında uygulanmaya başlanan ve günümüzde sekizincisi uygulanmakta olan kalkınma planlarındaki bu etkileşim ile karşılaştırma imkanının yaratılmak istenmesidir. Modelde kullanılan değişkenler ve kısaltmaları aşağıda gösterilmiştir; Periyodu Gayri Safi Milli Hasıla: GSMH; Toptan Eşya Fiyat Endeksi: TEFE; Sanayi sektöründeki büyüme: San; İstihdam edilen nüfus:n; Tarım sektöründeki büyüme: Tar; Hizmet sektöründeki büyüme: Hiz; Periyodu Gayri Safi Milli Hasıla: GSMH63; Toptan Eşya Fiyat Endeksi: TEFE; Sanayi sektöründeki büyüme: San; Tüketici Fiyatları Endeksi: Tufe63; İstihdam edilen nüfus: İst63; Tarım sektöründeki büyüme: Tar; Hizmet sektöründeki büyüme: Hiz; simgeleriyle kullanılmıştır. Burada enflasyonu incelerken ilk modelde sadece Toptan Eşya Fiyat Endeksinin (TEFE) ele alınmasının nedeni, TEFE endeksinin ülke ekonomisinde üretim faaliyetlerinde yer alan maddelerin sektörler itibariyle fiyat 7

8 değişimini ölçüyor olmasıdır periyoduna ait ikinci modelde TEFE ile birlikte TÜFE de analize dahil edilmiştir Metod Modelde kullanılan değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek için nedensellik analizi yapılmıştır. Çalışmanın temelini oluşturan bu verilerin model uygulamalarında Vektör Otoregresyon (VAR) analiz yöntemi uygulanmıştır. Çalışmada kullanılan VAR modelinin güvenirliğini arttırmak ve sonuçların analizi için gözlem sayısı mümkün olduğunca yüksek tutulmaya çalışılmıştır. VAR modellerinde kullanılan gözlem sayısı arttıkça bunlara paralel olarak modelin güvenirliği de artmaktadır. Modelde kullanılan veriler, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü ve T.C. Merkez Bankası ndan elde edilmiştir. Modelde zaman serisi verilerinin kullanılmasının nedeni, iktisadi ilişkilerin tahmin edilmesine uygun olmasıdır (Koutsoyiannis 1989). Bu çalışmada da yapılmak istenen tarım, sanayi, hizmetler sektöründe sağlanan büyüme ile üç önemli makro değişken olan istihdam, enflasyon ve GSMH arasındaki karşılıklı etkileşimleri incelemektir. Zaman serisi verileri, modelde kullanılan değişkenlerin dönemler itibariyle sayısal değerleri hakkında bilgi vermektedir. Bu dönemler, günlük, haftalık, aylık ve üç aylık olabileceği gibi yıllık, beş yıllık ve on yıllık da olabilmektedir Durağanlık Testi İktisadi değişkenlerin serileri, genellikle artma eğilimi göstermeleri nedeniyle durağan olmazlar. Serilerin varyans ve ortalamaları zamana bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle herhangi bir zaman serisi analizinde kullanılacak serilerin öncelikle durağanlaştırılması gerekmektedir (Kibritçioğlu ve Kibritçioğlu 1999). 8

9 Bu çalışmada da öncelikle verilerin durağanlığı test edilmiştir. Bunun için son dönemlerde yaygınlaşan birim kök sınaması yapılmıştır. Bu sınama modeli aşağıdaki gibi ele alınmaktadır (Gujarati 1999): Y t = Y t-1 + u t (1) Burada u t olasılıklı bir hata terimidir. Eğer Y t-1 in katsayısı 1 e eşitse durağan olmama durumuyla, yani birim kök sorunuyla karşılaşılır. Dolayısıyla, Y t = py t-1 + u t (2) regresyonunda p=1 bulunursa, o zaman Y t olasılıklı değişkenin bir birim kökü vardır. Birim kökü olan bir zaman serisi rassal yürüyüş diye bilinir. Rassal yürüyüş ise, durağan olmayan bir zaman serisi anlamına gelir. İki nolu denklemin her iki tarafı Y t- 1 den çıkarılırsa, denklem aşağıdaki gibi olur. Y = ( p 1) Y + u (3) t t 1 = δy t-1 + u t t Burada δ = ( p 1) ve Y t = Yt Yt 1 = u t birinci fark olmaktadır. Rassal bir yürüyüşün birinci farkları (= u t ) durağan bir zaman serisidir, çünkü varsayım gereği u t bütünüyle rassaldır. Bir serinin durağan olup olmadığını birim kök testi ile sınamak için aşağıdaki denklem tahmin edilerek buradan pˆ nın istatistiki bakımdan bire eşit olup olmadığına bakılmaktadır. Geleneksel olarak P=1 sıfır hipotezi hesaplanan t istatistiği τ (tau) istatistiği diye bilinmektedir. Bunun eşik değerleri Dickey ve Fuller tarafından Monte Carlo simülasyonlarına göre hesaplanmıştır. Yazında tau sınaması, bu hesaplamayı yapanların isimlerine göre de Dickey-Fuller (DF) testi diye tanımlanmaktadır. Bu hesaplamaların geliştirilmişine Mackinoon kritik değerleri denilmektedir. Eğer τ istatistiğinin mutlak değeri DF nın ya da Mackinoon kritik değerinin mutlak değerinden 9

10 büyükse, verilmiş zaman serisi durağandır. Aksi durumda ise serinin durağan olmadığı ifade edilir. Gerek kuramsal, gerekse uygulamada Dickey-Fuller testi aşağıdaki denklemlere uygulanabilmektedir: t = Y t 1 Y δ + u (4) t Y = + u t β (5) 1 + δyt 1 t Y = β + u (6) t 1 + β2t + δyt 1 t Yukarıdaki modelde t zaman ya da genel eğilimi göstermektedir. Her bir durum için δ = 0, yani birim kök var biçimindedir. (4) nolu denklemle diğer denklemler arasındaki fark sabit terim ve eğim değişkenin denkleme katılmasıdır. Eğer u t hata terimi otokorelasyonlu ise model aşağıdaki gibi yazılmaktadır: Y t = β + β t + δy + a Y + ε m 1 2 t 1 i t i t (7) i (7) nolu denkleme genelleştirilmiş Dickey-Fuller (GDF) testi denmektedir. Dickey-Fuller testlerinde hata terimlerinin normal dağılımlı, bağımsız ve sabit varyanslı olduğu kabul edilmektedir. Modelde kullanılan değişkenler arasındaki nedenselliğin sınanabilmesi için zaman serisi verilerinin durağanlığının sağlanması gerekmektedir. Eğer durağanlık yoksa, t, F, Ki-kare testleri şüpheli hale gelebilmektedir. Bundan dolayı, bir zaman serisinin durağan 10

11 olup olmadığını anlamak için testler geliştirilmiştir. Bu testlerden grafik yöntemi, Dickey-Fuller testleri uygulanabilir testler arasındadır. Bu çalışmada kullanılan değişkenlerin durağan olup olmadıkları Dickey Fuller testi ile belirlenmeye çalışılmıştır. Fakat serilerin düzey değerlerinde durağan olmadıkları tespit edilmiştir. Serilerin durağanlığını sağlamak için ikinci bir Dickey-Fuller testi yapılmıştır. Bu defa serilerin birinci farklarında durağanlığı test edilmiştir. %5 önem seviyesinde serilerin birinci farklarında durağan oldukları tespit edilmiştir. Y t, durağan olup olmadığı analiz edilen değişkenin birinci farkı, β 1, β 2 sabit terimler, t genel eğilim değişkeni, Y t-i, gecikmeli fark terimleridir. Gecikmeli fark terimlerinin konulmasının nedeni hata teriminin ardışık bağımsız olmasını sağlamaktır. ADF testinin sağlıklı sonuç vermesi için tahmin edilen modelde ardışık bağımlılık probleminin olmaması gerekmektedir. ADF testi yukarıda 7 nolu denklemde δ katsayısının sıfıra eşit olup olmadığını test eder. Bu sınamada ADF t istatistiğinin Mackinnon kritik değeri ile karşılaştırması yapılır. Yapılan karşılaştırmalar sonucu değişkenlerin %5 önem seviyesinde ve serilerin 1. dereceden farklarında durağanlığı sağlanmıştır Nedensellik: Granger Sınaması İki değişken arasında hangisinin hangisini etkilediği veya nedeni olduğu Granger sınaması ile ortaya konabilmektedir. Değişkenler arasındaki ilişki tek yönlü (A B) olabileceği gibi, çift yönlü (A B) de olabilmektedir. A ile B arasında tek taraflı bir nedensellik olabileceği gibi, iki taraflı nedensellik de ortaya çıkabilmektedir. İki zaman serisi arasındaki nedenselliğin ilk işlemsel tanımı Wiener (1956) tarafından yapılmıştır. Söz konusu tanım Granger-Hatanaka (1964) tarafından yeniden düzenlenmiş ve son olarak Granger (1969) tarafından geliştirilmiştir. Bu tanıma en büyük katkıyı Granger in yapması nedeniyle literatürde Granger Nedensellik Tanımı olarak adlandırılır. Bu tanım son yıllarda nedensellik ile ilgili bütün çalışmalara temel oluşturmuştur (Işığıçok 1994). 11

12 Bu çalışmada da sektörlerin büyümesinde meydana gelen değişmeler ile istihdam, TEFE, TÜFE ve GSMH arasında yukarıda bahsedilen ilişkilerin bulunup bulunmadığı Granger nedensellik testi ile test edilmiştir. Granger nedensellik testi, bir değişken ile diğer bir değişken arasında varlığından şüphe edilen nedensellik ilişkisini test etmek için uygulamalı iktisatta çokça kullanılan bir testtir (Halaç ve Kuştepeli 2003). Dolayısıyla zaman serisi verilerinde değişkenler arasında kointegrasyon ilişkisi kadar nedensel ilişkilerin de incelemeye değer ve önem arzeden bir konu olduğu sıklıkla dile getirilmektedir (Doğan ve Bozkurt 2004). İki değişken arasındaki ilişkiyi belirlemek için aşağıdaki modeller yazılabilir: m Y t = i= 1 m α i X t-i + j= 1 β i Y t i + u 1t (1) m X t = i= 1 m λ i X t i + j= 1 δ i Y t- i + u 2t (2 ) Modelin anlamlılığının test edilmesi için aşağıdaki hipotezler yazılabilir (Işığıçok vd. 1994): (1) nolu model için: H 0 : α 1 = α 2 =.α j = 0 ( X Y nin Granger anlamda nedeni değildir) H 1 : α 1 α 2.α j 0 ( X Y nin Granger anlamda nedenidir) (2) nolu model için; H 0 : δ 1 = δ 2 =.δ j = 0 ( Y,X nin Granger anlamda nedeni değildir) 12

13 H 1 : δ 1 δ 2.δ j 0 ( Y X nin Granger anlamda nedenidir) Yukarıdaki model (1) ve model (2) için nedensellik yönleri aşağıdaki gibi açıklanabilir: 1. Eğer model (1) deki gecikmeli X in tahmin edilen katsayıları bir küme olarak istatistik bakımdan sıfırdan farklıysa ( yani Σα i 0) ve model (2) deki gecikmeli Y nin tahmin edilen katsayıları bir küme olarak istatistik bakımdan sıfırdan farklı değilse ( yani Σ δ = 0 ise), bu Y den X e doğru tek yönlü nedensellik gösterir. 2. Tersine, eğer model (1) deki X in tahmin edilen katsayıları bir küme olarak istatistiki olarak sıfırdan farklı değilse ( yani Σα i = 0) ve model (2) deki gecikmeli Y nin tahmin edilen katsayıları kümesi istatistik bakımdan sıfırdan farklıysa(yani Σ δ 0),X ten Y ye doğru tek yönlü nedensellik vardır. 3. Her iki regresyondaki X ve Y katsayı kümeleri istatistik bakımından sıfırdan anlamlı derecede farklıysa bu geri besleme yada karşılıklı nedensellik gösterir. 4. Her iki regresyondaki Y ve X katsayı kümeleri istatistik bakımından anlamlı değilse bu da bağımsızlık anlamını taşır. 5. Granger, operasyonel nedensellik tanımına dayanarak yeterince yüksek dereceli iki değişkenli otoregressif bir sürecin tahmini yardımıyla nedenselliğin test edilebilir hale gelmesini sağlamıştır. Genel olarak gelecek geçmişi kestiremeyeceğine göre, eğer X değişkeni, Y değişkeninin nedeniyse, X teki değişmeler Y deki değişmelerden önce 13

14 gelmelidir. Y nin başka değişkenlere göre regresyonuna X in geçmiş yada gecikmeli değişkenleri de eklendiğinde Y nin kestirimi anlamlı biçimde iyileşiyorsa o zaman X, Y nin (Granger) nedeni denilebilir. Benzeri tanım Y, X in nedeniyse de (Granger) yapılabilir (Gujarati 1999). 1999): Granger nedensellik sınamasının adımları Y ve X için aşağıdaki gibidir; (Gujarati 1. Cari Y nin bütün gecikmeli Y değerlerine göre sınırlandırılmış regresyonunu bulduktan sonra, bu regresyondan sınırlanmış kalıntı kareleri toplamı KKT S yi elde edecek X serisi için de aynı işlemler tekrarlanacaktır. Sınırlandırılmış modeller aşağıdaki gibi yazılabilir: Y t = m i= 1 α i X t-i + v 1 t (3) X t = m i= 1 λ i Y t-i + v 2t (4) 2. Şimdi de yukardaki (3) nolu modele gecikmeli X t terimlerini, (4) nolu modele gecikmeli Y t terimlerini katarak sınırlandırılmamış regresyon modelleri elde edilecektir. Bu regresyonlardan ayrı ayrı sınırlandırılmamış kalıntı kareleri toplamı KKT SM ler elde edilecektir. Sınırlandırılmamış regresyon modelleri aşağıdaki gibi yazılabilir. m Y t = i= 1 m α i X t-i + j= 1 β i Y t i + u 1t (5) 14

15 m X t = i= 1 m λ i X t i + j= 1 δ i Y t- i + u 2t (6 ) 3. (5) nolu model için H 0 = Σ β j = 0 ön savı test edilecek, (6) nolu model için H 0 = Σ δ j ön savı test edilecektir. Eğer yazılmış olan ön savlar (3) nolu modelde X terimlerinin regresyonda yeri yoktur, (4) nolu modelde Y nin regresyonda yeri yoktur. testi : 4. H 0 ön savlarını sınamak için aşağıdaki F testi ayrı ayrı modellere uygulanır. F F = ( KKT S KKT KKT SM SM /( n k) ) / m (7) Bu da m ve (n-k) sd. ile F dağılımına uyar. Formülde m, model (3) için gecikmeli X t terimleri sayısına eşit, model (4) için ise gecikmeli Y t terimleri sayısına eşittir. k, ise sınırlanmamış regresyonlardaki tahmin edilen ana kütle katsayılarının sayısıdır. 5. Hesaplanan F değeri, seçilmiş olan bir anlamlılık düzeyinde eşik F değerini aşıyorsa, sıfır ön savları reddedilir. Bu durumda model (3) te gecikmeli X t değerlerinin regresyonda yerleri vardır. Model (4) te gecikmeli Y t değerlerinin regresyonda yeri vardır. Yani model (3) te X t, Y t serisinin Granger anlamda nedenidir. Model (4) te Y t serisi X t serisinin Granger anlamda nedenidir Vektör Otoregresyon (Vector Autoregression VAR) Analizi 15

16 VAR modeli C.A. Sims tarafından geliştirilmiştir. Bu model, kullanılan değişkenlerin birbirleriyle olan ilişkilerini analiz etmeyi sağlar ve Granger Nedensellik testini temel alır (Ertek 1996). Bir ekonometrik modelde bazı değişkenler modeldeki diğer değişkenler tarafından açıklanabilirken, bazı değişkenler ise sadece açıklayıcı görevi yapabilmektedirler. Bir denklem sisteminde açıklanan değişkenler içsel (endogenous) değişkenler, açıklayıcı değişkenler ise dışsal veya önceden belirlenen (exogenous) değişenler olarak isimlendirilmektedir (Griffiths vd. 1993). Önceden belirlenen değişkenler de aralarında dışsal ve gecikmiş dışsal değişkenler olarak kategorize edilebilmektedir. Aşağıda Y t ve X t gibi iki zaman serisi ele alınmış olsun. Y t serisinin zaman içindeki hareketi X t serisinin şimdiki ve geçmiş değerlerinden, aynı şekilde X t serisinin zaman içindeki hareketi de Y t serisinin şimdiki ve geçmiş değerlerinden etkileniyorsa model şu şekilde ele alınabilir: Y + e t = β10 β12xt + γ11y t 1 + γ12xt 1 yt X + e t = β20 β21y t + γ 21Y t 1 + γ 22Xt 1 xt Yukarıdaki X t ve Y t değişkenlerinin durağan seriler olduğu varsayılmaktadır. e Yt ve e Xt, sırasıyla σ y, σ x standart sapmasına sahip ve birbirileri ile korelasyon ilişkisi bulunmayan Beyaz Gürültülü hata terimleridir.denklemler birinci mertebeden Vektör Otoregresyon (VAR) oluşturmaktadır. Denklem sisteminde - β 12, X t deki birim değişmenin Y t ye etkisini, γ 21 ise Y t-1 deki birim değişmenin X t ye etkisini göstermektedir. e Yt ve e Xt ye etkisini göstermektedir. e Yt ve e Xt üzerindeki yenilenmeler veya şoklar olarak anlaşılabilmektedir. değişkenleri X t ve Y t 16

17 Yukarıdaki denklemler yapısal olarak bilinmektedir. Bu denklemleri kullanılabilir hale getirmek için denklemleri indirgenmiş kalıp denklemleri modeline dönüştürerek, aşağıda yer aldığı şekilde VAR standart modeli olarak da yazılabilir (Kutlar 2000). Yt = α 10 + α 11Yt 1 + α 12 X t 1 + u1 t X t = α 20 + α 21Yt 1 + α 22 X t 1 + u2t Bir modelin VAR olarak tanımlanabilmesi için gecikme değerleri eşit olmalı ve içsel değişkenlerin gecikme değerlerinin her denklemde yer alması gereklidir. Bununla birlikte VAR modelinden elde edilen katsayıların doğrudan yorumlanmasında zorluklar bulunmaktadır. VAR analizinin hedeflenen amacının, parametrelerin tahmini değil, buna karşın değişkenler arası ilişkinin belirlenmesi olduğu kabul edilmektedir. VAR modeli ile tahmin edilen parametrelerin bazıları istatistiki olarak anlamlı çıkmamaktadır. Bilindiği gibi VAR modelinin en önemli özelliği parametrelerinin yorumundan ziyade, etki-tepki fonksiyonlarından yararlanmak suretiyle yorumlar yapmaktır. Bu çalışmada da etki-tepki fonksiyonlarından yararlanılmıştır Etki-Tepki Analizi Etki-tepki analizleriyle VAR modeli içinde yer alan değişkenlerin hata terimlerinde meydana gelen şoklara karşı ne yönde ve ne ölçüde tepki gösterdikleri belirlenebilmektedir (Kibritçioğlu ve Kibritçioğlu 1999). 17

18 Etki-tepki fonksiyonları, her değişkenin diğer bir değişkene (aslında hata terimine) verilen bir standart sapmalık bir şok karşısındaki hareketini dinamik bir süreç içinde gösterebilmesi bakımından bilgilendirici bir özellik taşımaktadır (Yentürk 2003). Herhangi bir Vektör Otoregresif model aşağıdaki gibi yazılabilir (Greene 2000): Y + v t = N + α 1 Yt 1 + α 2Yt 2 t şimdi daha iyi anlaşılması açısından bir dönem gecikmeli bir süreç ele alınsın; Y + v t = N + α 1 Yt 1 t gecikmeli değişken operatörü kullanılarak yukarıdaki ifade seri halde yazılabilir; LY t = Y t 1 Y = LY = α + v t α 1 t t ( 1 αl ) Y = N + t v t Y t N vt = + 1 αl 1 αl N = 1 α + α α i= 0 i vt i 18

19 Y t N = 1 α test eğer v lerden birini, değiştirerek (yani 0 dan farklı bir değer vererek, sistemi t i şoklayarak) sistemin dengesine ne kadar zaman sonra döneceğinin görülmesi istenmesi durumunda; t zamanında bir innovasyon v t olsun. Bu takdirde, kadar uzak olunduğunu gösterir. O takdirde; Yt Y dengeden ne Yt +1 Y = dv t = vt 1 vt = φ (1)dv t yazılabilir. Bu durumda φ ( i ), i = 1,... n fonksiyonu, etki-tepki fonksiyonunu verir. (Greene 2000). 4. İSTİHDAM, ENFLASYON VE BÜYÜME İstihdam, enflasyon ve büyüme bir ekonominin başarısının ölçülmesinde kullanılan üç temel değişkeni oluşturmaktadır. Gelişmiş veya azgelişmiş ülkelerin hepsinde bu makro değişkenlerden en az birisiyle sorun yaşanmaktadır. Makro değişkenlerde yaşanan gelişmeler tek tek bireyleri değil, toplumun tamamını etkilemektedir. 19

20 Makro ekonomi, her şeyden önce istihdam ve büyüme gibi konjonktürel problemlerle uğraşmaktadır. Tek tek bireylerle değil, özellikle bütün bireyleri, grupları; bireysel girişimcileri değil bütün girişimcileri; yalnız bir malın arzını değil, özellikle bütün malların arzını araştırır (Felderer ve Homburg 1999). Makro ekonomide, ekonomi bir bütün olarak düşünülmekte ve bu bütünün içindeki birimlerin ayrı ayrı dengeleri değil, ekonominin tüm dengesi araştırılmaktadır. Bu nedenle belirli bir dönemde genel istihdam düzeyinin nasıl değişeceği, fiyatlar genel düzeyinin ne olacağı, iktisadi büyümeyi belirleyen etkenlerin neler olduğu, çalışmak isteyen herkesin iş bulup bulamayacağı gibi sorular makro ekonominin temel konularıdır (İşgüden 1988). İktisadi faaliyetlerin amacı, toplumun ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin üretiminin sağlanmasıdır. Ekonomide bir yıl içerisinde üretilen mal ve hizmetlerin toplamına Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) denmektedir. Başka bir ifadeyle GSMH, bir ülkede belirli bir süre içerisinde (bu süre genellikle bir yıldır) üretilen nihai mal ve hizmetlerin para ile ifadesidir. Fakat, üretilen bu mal ve hizmetlerde zaman zaman dalgalanmalar meydana gelir. İşte makro ekonomi politikaları ile ulaşılmak istenen, üretilen mal ve hizmetleri arttırmak ve bu seviyelerde sürdürülebilirliği sağlayarak, istikrarlı bir büyümeye ulaşmaktır. Makro ekonomi politikalarının bir başka hedefi fiyatlar genel düzeyinde istikrar sağlamaktır. Özellikle piyasa ekonomilerinde bütün ekonomik dengeleri sağlayan en önemli göstergelerden birisi fiyatlardır. Ekonomik faaliyetlerin en iyi şekilde düzenlenmesi ve etkin kaynak dağılımının sağlanması, arz ve talebe göre oluşan fiyatlar sayesinde olur. Mal ve hizmetlerin fiyatlarında ortaya çıkan ve süreklilik arz eden artışlar enflasyon olarak tanımlanmaktadır. Enflasyon, ülkeler için istenmeyen bir durumdur. Çünkü enflasyon, fiyat istikrarının bozulmasına neden olmaktadır. Makro ekonominin bir başka hedefi de istihdam düzeyini arttırarak işsizliği azaltmak ve çalışmak isteyen herkese iş olanağı sağlamaktır. Fakat bu hedefe ulaşmak o 20

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

ENFLASYON VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

ENFLASYON VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI ENFLASYON VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ DANIŞMAN: Doç. Dr. SAMİ TABAN YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Takım Bartın Üniversitesi- İ.İ.B.F

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Takım Bartın Üniversitesi- İ.İ.B.F Türkiye de Ekonomik Büyüme ile İşsizlik Arasındaki İlişki: Granger Nedensellik Testi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Takım Bartın Üniversitesi- İ.İ.B.F Özet :Kriz yıllarında görülen negatif büyüme hariç olmak üzere,

Detaylı

TÜRKivE EKONOMisiNDE SON VILLARDA VASANAN VÜKSEK ORANLI BÜVÜME RAKAMLARıNıN ic PiVASA ÜZERiNDEKi ETKiLERi

TÜRKivE EKONOMisiNDE SON VILLARDA VASANAN VÜKSEK ORANLI BÜVÜME RAKAMLARıNıN ic PiVASA ÜZERiNDEKi ETKiLERi TÜRKivE EKONOMisiNDE SON VILLARDA VASANAN VÜKSEK ORANLI BÜVÜME RAKAMLARıNıN ic PiVASA ÜZERiNDEKi ETKiLERi TÜRKiYE EKONOMisi YAYıNLARı YAYıN NO: 2008-56 TÜRR:İYE EKONOMİsİNDE SON YıLLARDA YAŞANAN YUKSEK

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak amacıyla

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde İnovasyonun Belirleyicileri: Ampirik Bir Analiz

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde İnovasyonun Belirleyicileri: Ampirik Bir Analiz Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde İnovasyonun Belirleyicileri: Ampirik Bir Analiz Şevket TÜYLÜOĞLU Doç. Dr., Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü tuyluoglu@gmail.com Şenay SARAÇ Yrd.Doç.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM DIŞA AÇIKLIK VE MAKRO İKTİSAT POLİTİKASINA YENİ YAKLAŞIMLAR ÇERÇEVESİNDE ENFLASYON DİNAMİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM DIŞA AÇIKLIK VE MAKRO İKTİSAT POLİTİKASINA YENİ YAKLAŞIMLAR ÇERÇEVESİNDE ENFLASYON DİNAMİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM DIŞA AÇIKLIK VE MAKRO İKTİSAT POLİTİKASINA YENİ YAKLAŞIMLAR ÇERÇEVESİNDE ENFLASYON DİNAMİĞİ Bu çalışmada bir ekonominin dışa açılma süreci ile o ülkede enflasyonun seyri arasındaki ilişki,

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME

ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME THE RELATIONSHIP BETWEEN ENERGY IMPORT AND CURRENT ACCOUNT DEFICIT: THE CASE OF TURKEY WITH VAR ANALYSIS Doç. Dr. Murat

Detaylı

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN İSTİHDAM YARATAMAMA SORUNU ÖZET

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN İSTİHDAM YARATAMAMA SORUNU ÖZET 368 TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN İSTİHDAM ÖZET YARATAMAMA SORUNU Mehmet KARA * Mehmet DURUEL ** İktisat teorisinde uzunca bir süre büyüme ile istihdam arasında doğrusal bir ilişki kurulmuştur. Ancak son

Detaylı

Genel Ekonomi Ders Kodu: 1008 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Prof. Dr. Kerem Alkin

Genel Ekonomi Ders Kodu: 1008 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Prof. Dr. Kerem Alkin Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları Genel Ekonomi Ders Kodu: 1008 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Prof. Dr. Kerem Alkin Bu kitabın tüm yayın hakları Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim

Detaylı

2014-2023 KONYA - KARAMAN AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİ BELGESİ

2014-2023 KONYA - KARAMAN AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİ BELGESİ 1 2 İçindekiler Tablosu 1 ŞEKİL DİZİNİ... 4 2 TABLO DİZİNİ... 6 3 YÖNETİCİ ÖZETİ... 7 4 GİRİŞ... 9 5 İNOVASYON NEDİR?... 12 5.1 İNOVASYONUN ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ... 14 5.2 YAPILMIŞ FARKLI İNOVASYON ÖLÇÜMLERİ...

Detaylı

BAFRA KAYITLI İSTİHDAMIN ÖZENDİRİLMESİ PROJESİ

BAFRA KAYITLI İSTİHDAMIN ÖZENDİRİLMESİ PROJESİ BAFRA KAYITLI İSTİHDAMIN ÖZENDİRİLMESİ PROJESİ EĞİTİM PROGRAMLARI KAYITLI İSTİHDAM VE KAZANIMLARI EĞİTİMİ (8 SAAT) Eğitimi Veren: Prof.Dr.Birol ELEVLİ 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 BÖLÜM 1 TANIMLAMALAR...

Detaylı

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2008 2010)

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2008 2010) KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2008 2010) ANKARA - Nisan 2009 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 87 Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE HAREKETLERİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN EKONOMETRİK ANALİZİ. Muhsin KAR * Fatma TATLISÖZ **

TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE HAREKETLERİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN EKONOMETRİK ANALİZİ. Muhsin KAR * Fatma TATLISÖZ ** KMU İİBF Dergisi Yıl:10 Sayı:14 Aralık/2008 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE HAREKETLERİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN EKONOMETRİK ANALİZİ Özet Muhsin KAR * Fatma TATLISÖZ ** Bu çalışmanın temel amacı, 1980-2003

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞSİZLİK SORUNUNUN ÇÖZÜMLENMESİNDE UYGULANAN EKONOMİ POLİTİKALARININ ANALİZİ

TÜRKİYE DE İŞSİZLİK SORUNUNUN ÇÖZÜMLENMESİNDE UYGULANAN EKONOMİ POLİTİKALARININ ANALİZİ T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS BANKACILIK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE DE İŞSİZLİK SORUNUNUN ÇÖZÜMLENMESİNDE UYGULANAN EKONOMİ POLİTİKALARININ ANALİZİ Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU Aralık 2014 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Tüm Hakları Saklıdır. www.daka.org.tr VAN İLİ AKTİF YAŞAM

Detaylı

Özet. İsmet GÖÇER * Osman PEKER **

Özet. İsmet GÖÇER * Osman PEKER ** Yabancı Doğrudan Yatırımların Cari İşlemler Dengesi Üzerindeki Etkileri: Türkiye, Çin ve Hindistan Örnekleminde Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi İsmet GÖÇER * Osman PEKER ** Özet Bu çalışmada,

Detaylı

TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK

TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 59, 2010/2, s. 89 132. 90 ŞADAN ÇALIŞKAN ABSTRACT TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK Yrd. Doç. Dr. Şadan ÇALIŞKAN* ÖZET Gelir eşitsizliği ve yoksulluk, tüm dünyada

Detaylı

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (14) 2007 / 2 : 146-175 Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Abdulkadir Şenkal * Doğa Başar

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi *

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Erkan SEVİNÇ ** Öz Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan çeşitli yöntemler olmakla birlikte ekonomi,

Detaylı

Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1. türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri

Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1. türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1 türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri 2 Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri türkiye de e itime eri imin belirleyicileri DR. OZAN BAKIŞ* DOÇ.

Detaylı

TÜRKİYE'DE İMALAT SANAYİNDEKİ FİRMALARIN PERFORMANSI İLE REEL DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİ. Özet

TÜRKİYE'DE İMALAT SANAYİNDEKİ FİRMALARIN PERFORMANSI İLE REEL DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİ. Özet TÜRKİYE'DE İMALAT SANAYİNDEKİ FİRMALARIN PERFORMANSI İLE REEL DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİ Araş.Gör. Cihan KIZIL * Doç.Dr. Fuat ERDAL Özet Bir ülke mal ve hizmetlerinin uluslararası rekabet gücünün göstergelerinden

Detaylı

YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği ODTÜ- TEKPOL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN AR-GE ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

AR-GE HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE YATAY KESİT BAĞIMLILIĞI ALTINDA PANEL EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ *

AR-GE HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE YATAY KESİT BAĞIMLILIĞI ALTINDA PANEL EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ * Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 70, No. 2, 2015, s. 345-376 AR-GE HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE YATAY KESİT BAĞIMLILIĞI ALTINDA PANEL EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ * Doç.

Detaylı

MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI İK-YL-2007-0005 MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE

Detaylı