T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı"

Transkript

1 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı KİLSVfîHJ Sayı : Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/191) Kurumumuz ihtiyacı olan 1 Kalem Hizmet Alımı 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi doğrudan temin alım usulüne göre satın alınacaktır. Alım yapılacak 1 Kalem Hizmet Alımı için firmanızca belirtmek suretiyle KDV hariç fiyat teklifinizi aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak en geç 28/04/2015 tarih saat 15:00 kadar kadar Kurumumuz satınalma doğrudan temin birimine teslim edilmesi hususunda; Gereğini bilgilerinize rica ederiz. S.No Malzemenin Adı Miktarı Birim Fiyatı Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistemi 1 Y azılım, B akım, Entegr asyo n, Ge lişt ir me, Güçlend irme 1 Kalem ve Destek Alımı Toplam Fiyat GENEL TOPLAM DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI 1-Fiyat Teklifinizi birimimize antetli kağıdınıza yazılarak kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi veya faks çekilerek iletilmesi 2-Teklife esas malzemelerin markası ve modeli mutlaka belirtilecektir. 3-Teklif veren tüm firmalar UBB ürün kodlarını mutlaka belirtilecektir. 4-Firma alımı yapılacak malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak vermeyi/yapmayı taahhüt edecektir. 5-Zamaııınıda fiyat vermeyen teklif kabul edilmeyecektir. 6-Silinti ve kazmtı olan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. 7-Teklif edilen ürünlerin teslimat süresi yazılacaktır. 8-Teklif formunda firma kaşesi ve firma yetkilisinin imzası bulunacaktır. Satınalma Ve İdari İşler Daire Başkanlığı Sağlık Mah.Adnan Saygım Cad. No:55 A blok Oda N o:l 17 Sıhhiye / ANKARA Telefon:(312) İ1 F aks:(312) Ayrıntılı Bilgi :(Doğrudan Tem in Birimi) E saglik.gov.tr

2 ELEKTRONİK TÜBERKÜLOZ YÖNETİM SİSTEMİ (ETYS) YAZILIM, BAKIM, ENTEGRASYON, GELİŞTİRME, GÜÇLENDİRME VE DESTEK ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

3 Tüberküloz Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER AMAÇ... KAPSAM STANDARTLAR TANIMLAR KOD SİSTEMLERİ TANIMLAR, KISA ADLAR VE KISALTMALAR GENEL ŞARTLAR ENTEGRASYON DESTEK HİZMETLERİ VERİ TESLİM VE AKTARIMI GİZLİLİK ve GÜVENLİK KONTROL VE MUAYENE METOTLARI İSTEKLİ ÇALIŞANLARI YÜKLENİCİ NİN SORUMLULUKLARI ETYS BAKIM, ONARIM VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ Genel Koşullar ve Tanım lar Yazılım Ek Lisanslar ve Yazılımın G üncellenm esi Yazılım Lisansı ve Kullanım H akları Kurulum ve Konfıgürasyon MUAYENE VE KABUL, GARANTİ... Yazılım A ltyapısı... Kullanıcı Ara yüzü... Veri G irişi... G üncellem e... Dil Ö zelliği... Raporlam a YARDIM GÜVENLİK VE ERİŞİM SİSTEMİ MODÜLLER İdari M odül Kayıt M odülü... - VSD M odülü

4 4- Bildirim Modülü Tüberkülozlu Hasta Modülü ÇİD-TB Hasta Modülü Tetkik Modülü Tedavi Modülü Temaslı Modülü Koruma Modülü TDT Modülü BCG Modülü Mobil Tarama Modülü İlaç, Malzeme, Sarf ve Demirbaş Modülü İstatistik Modülü İş Listesi Modülü DGT Takip Modülü...36

5 AMAÇ Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistemi (ETYS) Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde bulunan Verem Savaşı Dispanserlerinin kayıt, takip, tedavi, erken uyarı, istatistik vb. tüm çalışmalarının tam zamanlı olarak takip edilmesi için kurulmuştur. Bu kapsamda, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi, Merkezi PACS Dijital Arşiv ve Görüntü Paylaşım Sistemleri, Dispanserlerimize başvuran tüm hastaların karşılama, kayıt, kabul, muayene, tetkik, tedavi, randevu, sevk, reçete, vb. diğer sağlık hizmetleri ile idari ve mali hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi ve hizmetlerin hiçbir noktada kayıp ve kaçağa uğramaksızın, Sağlık Bakanlığınca belirlenen/belirlenecek olan standartlara uygun olarak kayıt altına alınması ile bu kayıtların, mevzuat ve idarenin ihtiyaçlarına uygun olarak işlenmesi, kaydedilen verilerin gizlilik ve güvenlik politikaları çerçevesinde elektronik ortamda iletim ve paylaşımının sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca ihtiyaç duyulacak başka verilerin diğer sistemlerden ETYS ortamına elektronik olarak aktarılması, ETYS de kayıtlı tıbbi ve idari verilerin idarece belirlenen kitap, kitapçık, dergi, web sitesi vb yayın organlarında yayımlanması, Resmi kurumlardan gelen taleplerin değerlendirilmesi ve işlenmesi, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve diğer resmi tebligatların mevcut otomasyon sistemine yansıtılması ve taleplerin gerçekleştirilmesi, insan kaynakları, zaman, araç, gereç, malzeme gibi kaynaklarının tasarrufuna ve verimliliklerinin artırılmasına yönelik iş akış düzenlemelerinin yapılması, gerekli diğer elektronik sistemlerle (kurum içi ve kurum dışı) ve cihazlarla entegre komple bir sistem kurulması diğer amaçlar arasındadır. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için bilgi teknolojileri alanındaki değişime uyum sağlayan, yazılım dili en son teknolojiye haiz, Sağlık Bakanlığı müfredatlarına bağlı sürekli gelişen, uygulaması kolay, kullanıcı kolaylığı en üst seviyede olan, sorunsuz ve kesintisiz 24 saat çalışan teknik desteği en üst seviyede olan ve etkili hizmete sahip ETYS yazılımının bakımı, işletme ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır. KAPSAM Bünyesinde danışma, hasta kayıt ve kabul, poliklinik, tetkik, tedavi, laboratuvar ve görüntüleme birimleri, ambar, stok kontrol, satın alma, bilgi yönetimi, arşiv, istatistik, insan kaynakları, kalite ve performans işlemleri, cihaz takip işlemleri ile ETYS veri tabanında üretilen verilerin işlenmesi, raporlanması, iletilmesi, paylaşılması, saklanması, veri tabanında yer alan tüm verilerin gerektiğinde kullanılmak üzere başka bir veri tabanına idarece öngörülen içerik ve kapsamda aktarılması veya başka bir veri tabanı ile iletişim kurabilmesi (web servisi, vb. metotlar ile) ihtiyaç duyulacak başka verilerin (Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS), Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS), Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (LBYS), Tüberküloz Ulusal Laboratuvar Sürveyans Ağı (TULSA, Sağlık.NET, Malzeme Kaynaklan Yönetim Sistemi (MKYS), Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), Tele-Tıp/Tele-Sağlık, Halk Sağlığı Bilgi Sistemi, Sağlık.NET, Nabız.NET vb.) diğer sistemlerden bahsi geçen yazılıma ya da bu yazılımdan diğer sistemlere elektronik olarak aktarılmasını ve sisteme veri aktarabilecek altyapının hazırlanmasını kapsamaktadır.

6 1. STANDARTLAR Genel amaç, standardizasyonun başlangıcını oluşturan Sağlık.NET omurgası üzerinden, ulusal çapta, tüm vatandaşların sağlık verilerinin, belirlenmiş olan Minimum Sağlık Veri Setlerine (MSVS) göre gizli, güvenli ve mahremiyet ilkelerine uygun bir şekilde toplanmasını sağlayacak Elektronik Sağlık Kaydı (ESK) veritabanmın oluşturulması, ESK verileri üzerinden gelişmiş analizler yapma imkânı sağlayacak bir Veri Madenciliği ve Karar Destek Sisteminin (KDS) oluşturulmasıdır. Sağlık.NET, Sağlık Bakanlığının Karar Sürecinde Etkili Bilgiye Erişim hedeflerini yerine getirmeyi amaçlayan ve bu çerçevede, tüm sağlık kurulularından toplanmak üzere, vatandaşlarımızın elektronik sağlık kayıtlarının, Ulusal ve Uluslararası standartlar kullanılarak, güvenli bir şekilde tek bir merkezde toplanmasını, gizlilik ve mahremiyet ilkeleri çerçevesinde, gerektiğinde mevzuat ve yetkiler dahilinde paylaşımını ve karar-destek sistemlerinde analiz edilerek yönetimsel ve bilimsel çalışmalarda kullanılmalarını içermektedir. Sağlık bilişim sektöründe yer alan ve Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistemi (ETYS) yazılımı ve diğer sağlık bilgi sistemi yazılımı üreten gerçek ya da tüzel kişilerin kendilerine ait yazılımlarının; Sağlık Bakanlığının web sitesinde yayımlanan Minimum Sağlık Veri Setleri (MSVS) ve Ulusal Sağlık Veri Sözlüğünde (USVS) tanımlanan veri standartlarını karşılayıp karşılamadığını titizlikle gözden geçirmeleri ve kullandıkları kodlama ve sınıflama sistemlerinde Sağlık Kodlama Referans Sunucu sunda (SKRS) yayımlanan kodları referans almaları, yazılımların mesajlaşma sürecinde Sağlık Bakanlığınca kabul edilen HL-7 (V.3.0) standardını, Tıbbi Görüntü Arşiv ve iletimi bakımından en az DICOM 3.0 standardını desteklemelidir. 2. TANIMLAR İşbu şartnamede, " Tüberküloz Daire Başkanlığı" yerine kısaltılmış olarak İdare, bu ihale kapsamında teklif verecek firmalara ise "İstekli" denilecektir. Bu şartname T.C. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından kullanılan Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistemini (ETYS), çalıştırılacak personeli, idari şartname ve eklerinde belirtilen 24 (Yirmidört) aylık hizmet aliminin sorunsuz çalışması için yapılması gereken işletim, bakım, destek, güncelleme gibi hususların ayrıntılarını içerir. 3. KOD SİSTEMLERİ Sağlık Bilgi Sistemleri için kullanılacak tüm uygulama yazılımlarında Bakanlığımızca kabul edilen ve yayımlanan bilişim standartlarına kodlama ve sınıflandırma sistemlerine uyulması zorunludur. Kullanılmasına karar verilen bilişim standartları Bakanlığımızın web sitesinde yayınlanır ve güncellenir. Bu verilerin takibi ve güncellemesini yapmak firma sorumluluğundadır. íí % ^

7 4. TANIMLAR, KISA ADLAR VE KISALTMALAR Bakanlık: Sağlık Bakanlığı ÇKYS/MKYS/EKYS: Çekirdek Kaynak Yönetimi/Malzeme Kaynakları Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Dispanser: Toplum Sağlığı Merkezi Verem Savaşı Dispanseri Birimi Erken Uyarı ve Cevap: Tüberkülozlu bir hastanın nakil gitmesi veya tedavisini terk etmesi ile tüberküloz salgınları olması gibi durumlarda ilgili kişilerin sıralı olarak hemen uyarılmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacak sistem bileşeni ICD: International Classifıcation of Disease (Uluslararası Hastalık Sınıflandırması) (UHS) ICPC-2: Birinci Basamakta Uluslararası Sınıflandırması CBS: Coğrafi Bilgi Sistemi DGT: Doğrudan Gözetimli Tedavi ETYS: Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistemi Güvenlik Düzeyi: Tasnif dışı, Hizmete özel, Özel, Gizli, Çok gizli İdare/Başkanlık: Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistemi Tedarik Edecek Kurum/Kuruluş ISO: Uluslararası Standartlar Kurumu ISO/IEC 27001: Bilişim Teknolojilerinde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'ni (BGYS) kurmak, geliştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için bir model oluşturmak amacıyla hazırlanan bilgi güvenlik yönetim standardıdır. Iş Günü: Resmi tatil günleri ve hafta sonu (Cumartesi, Pazar) haricindeki diğer günlerin 08:30 ile 17:30 arasında çalışma (mesai) saatleridir. Kurum/Alıcı: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kişisel Sağlık Verisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir kişinin fiziksel, ruhsal, sosyal sağlığına veya veri öznesinin aldığı sağlık hizmetine ilişkin olan, elektronik, kağıt veya benzeri yollarla üretilen, taşınan veya saklanan sağlıkla ilgili her türlü verisidir. Bu kapsama sağlık hizmeti almak isteyen bireylere ilişkin kayıt bilgileri, ödeme bilgileri, sağlık gerekçeleriyle bireyi teşhis edebilmek amacıyla ilgili kişiye tahsis edilen numara, takma ad, sembol veya diğer herhangi bir özellik veya tanıtıcı, veri öznesine sağlık hizmeti sağlayan kişinin (örneğin; sağlık personeli) kimlik bilgileri gibi bilgiler de girmektedir. MSVS: Minimum Sağlık Veri Seti Onay: Taslak evrakın veya dokümanın yetkili mercii tarafından kabul edilme işlemidir istekli: ihaleye girmek isteyen firmalar. Kişisel Veri: Belirli veya kimliği belirlenebilir bir kişiye ait yaş, isim, sosyal statü, telefon, unvan, adres, hane özellikleri vb. bilgileri KPS: Kimlik Paylaşım Sistemi hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi LBYS: Laboratuvar işletim Sistemi/ Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi Modül: Sistemde kullanılacak bildirim, malzeme gibi her bir fonksiyon parçası OBS: Ölüm Bildirim Sistemi

8 PACS: Görüntü Arşivleme ve Paylaşımı Sistemi Sağhk.NET: Ulusal ve Uluslar arası standartlar kullanılarak, Vatandaşlarımızın elektronik sağlık verilerinin, tüm sağlık kurum ve kuruluşlarından, güvenli bir şekilde tek bir merkeze aktarılmasını, gizlilik ve mahremiyet ilkeleri çerçevesinde ve sadece gerektiğinde yetkiler dahilinde paylaşımını, karar-destek sistemlerinde analiz edilerek yönetimsel ve bilimsel çalışmalarda kullanılmalarını sağlayan sistemdir. SKRS: Sağlık Kodlama Referans Sunucusu Sürveyans: Tüberküloz ile ilgili verilerin toplanması, doğrulanması, analizi ve raporlanmasıdır TB: Tüberküloz TESSy: Avrupa Gözetleme Sistemi TULSA: Tüberküloz Ulusal Laboratuvar Sürveyans Ağı Vaka bazlı (bireysel) veri: Tüberküloz hastasına ait verilerin her hasta için tek tek kayıt edildiği ve ayrıntılı analizlere müsaade eden kayıt türü VTYS: Veri Tabanı Yönetim Sistemi Yazılım: Bilgi işlem ve veri iletişim sistemleri ile çevre ünitelerinin münferit veya bilgisayar ağlarında çalışması ile ilgili bilgisayar programlarının, yordamlarının, kurallarının tümüdür. Yüklenici: Sözleşme imzalanmış firma. USVS: Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Versiyon: Uyarlama, sürüm, küçük hataları düzeltme. WHO: Dünya Sağlık Örgütü Yazılım Bakım / Onarım Süresi: Her bir yazılımın bakım / onarıma başlama süresinden itibaren ilgili yazılımın işlevini tam olarak yerine getirmesi sağlandıktan sonra ve kullanıcıya çalışır vaziyette teslimine kadar geçen süredir 5. GENEL ŞARTLAR 5.1. Teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurulmalı, önerilecek sistemler yatay ve dikey genişlemeye uygun olmalı, bir başka sistemle entegre edilebilmelidir İstekliler, yapacakları ihale çalışmaları ve masraflarla ilgili olarak hiçbir tazminat ek ödeme talebinde bulunamazlar İsteklinin daha önce web mimarisi ile Ulusal Bazda bir proje geliştirmiş olduğunu belgelemesi ve bunu ihale teklif ekinde sunması şarttır İdareye gelen teklifleri değerlendirirken, gerekli gördüğü durumlarda teklif sahibi ya da temsilcisini açıklama ve görüşme için çağırabilir İstekliler, sistemin düzenli ve kesintisiz olarak 24 saat çalışması için gerekli teknik desteği verecektir Barkod yazıcılarla ilgili ayarlamalar (paper size, backfeed ve sensor ayarlan gibi) İstekli nin sorumluluğundadır Yüklenici, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Genelge, Yönerge, Talimat, vb. mevzuatla ilgili yeni istek ve değişiklikleri zamanında yerine getirmekle yükümlüdür. Bu düzenlemeler 15 (Onbeş) günü geçmeyecektir. ^ 7

9 5.8. Uygulama yazılımları, tüm birimlerde yapılan her türlü işlemin anında kaydedilmesini sağlayacak kolaylıklara sahip olmalı, işlem kaçağına kesinlikle meydan vermeyecek nitelikte olmalıdır Yüklenici yazılımda kullanacağı lisanslı yazılım geliştirme araçlarını teklifinde belirtmeli ve Kurumun onayını almalıdır Yüklenicinin yazılım geliştirirken kullanacağı tüm araçların lisans ücreti kendisine aittir Sistemde tutulan tüm veriler ve lisans bedeli ödenmiş olan tüm yazılımların kullanım hakkı Alıcı ya aittir Herhangi bir nedenden dolayı Yüklenici nin sözleşmesinin fesh olduğu durumda yüklenici ETYS ye ücreti karşılığında destek verecektir Sistemdeki verilerin güvenliği için alınacak önlemlere îdare ve Yüklenici birlikte karar vermeli. Sistem kurulduğunda Yüklenici, sistem ve veritabanı üzerinde en üst düzeyde kullanıcıya sahip adını ve şifresini gerektiğinde kullanılmak üzere İdareye kapalı bir zarfla teslim edecektir. Zarfın kapatma yeri Firma tarafından kaşelenecek ve imzalanacaktır. Kullanıcı adı ve şifresinde değişiklik yapılması durumunda yenileri idareye teslim edilecektir. Firma ve İdare bu bilgilerin 3 üncü şahıs, diğer firmalar ve kurum ve kuruluşlara karşı güvenliğini sağlamakla müştereken sorumludur Yazılım işletmesi sırasında firmanın şartname dahilinde istenen işlemlerin yapılmasından daha sonra bu sistemin düzenli çalışmaması nedeniyle 3. şahıslara karşı (hastalar) oluşabilecek her türlü zarara karşı maddi manevi tazminat sorumluluğu vardır Sağlık Bakanlığı nca istenen ya da istenecek olan standardizasyon uygulamalarına adaptasyon, İstekli nin yükümlülükleri arasında olmalıdır. (Gerekebilecek lisans maliyetleri İdareye aittir.) Sistemin sağlıklı bir şekilde çalışması ve performansı açısından gerekli olabilecek donanım ve parçalar, kurulum aşamasında belirlenip idareye bildirilmelidir. Bunun için keşif yapılabilir Kesin Kabul öncesinde ve diğer gerekli durumlarda İstekli nin çalışmaları Kontrol Teşkilatı tarafından gerekli görüldükçe denetlenebilmelidir. Bu denetlemelerde sözleşmeye uymayan durumlar tespit edildiğinde, 4735 sayılı kanun çerçevesince işlem yapılacaktır İş ve işlemlerin yürütülmesi sırasındaki her türlü ulaşım ve iletişim giderleri İstekli ye aittir İstekli orijinal yazılımlar ve veriler üzerinde (Bakım, uyarlama, güncelleme, düzeltme, yedekleme vb. işlemleri hariç) İdarenin yazılı izni olmadan köklü değişiklikler yapmayacaktır Tanı ve tedavi amaçlı tıbbi cihazlar başta olmak üzere her tür elektronik, elektromekanik cihazlar ile mevcut veya devreye alınması planlanan uygulamalar Dispanserlerde kullanılmaya başladığı an, bu cihazların ve sistemlerin Elektronik Yönetim Bilgi Sistemi (ETYS) yazılımına entegrasyonu gerekmektedir. Bu entegrasyon ücretsiz yapılacaktır Gelişen teknoloji doğrultusunda idare tarafından gerekli görülen projeler ve cihazların ETYS ye entegrasyonlarını İstekli hizmet süresince ek ücret talep etmeksizin yapacaktır.

10 5.22. Dispanserlerde kullanılmak istenilen cihaz ve yazılımları ETYS, LBYS ve benzeri yazılımların entegrasyonu için kesinlikle ücret talep edilmeyecektir Yüklenici mevzuattaki değişiklikleri kendisi de takip ederek, sistemde gerekli uyarlamaları yapmakla yükümlüdür Taraflar yükümlülüklerini karşı tarafın yazılı izni olmaksızın devredemezler Yazılım, performans uygulamalarına esas verilerin otomatik olarak kaydedildiği ve izlendiği, çıktılarının alındığı bir yapıya sahip olmalıdır İhaleye girecek yazılım firmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı ndan, program lisans tescilinde kullanılan BİL-KOD numarasını almış olmaları gerekmektedir Gündemde olan veya ileride geçilmesi düşünülen Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi Ağı, Genel Sağlık Sigortası ve Aile Hekimliği uygulamalarıyla uyumlu olmalı ve veri alış verişinde bulunmalıdır Modüllerin genel yapısını bozmamak kaydıyla, şartnamede belirtilen modüllerdeki işlevler farklı isim ve modüller altında da gerçekleştirilebilir Yazılım, Sağlık Bakanlığı nca kullanılan diğer uygulamalar (Sağlık.NET, HSBS, ÇKYS, MKYS,ÖBS, LBYS, TULSA, e-nabiz vb.) ve İdare ce gerek görülen diğer e- devlet uygulamaları ile entegrasyonu sağlanacaktır. Yazılım, Sağlık.NET ile minimum veri standartlarında (MVS) ve Ulusal Sağlık Veri SETİ (USVS) veri göndermeye uygun olmalıdır. Yazılım, başka sistemlerden alınacak verilerin veri ambarına çapraz sorgular yapılabilecek şekilde Veri Ambarına aktarılmaya uygun olmalıdır. Veri Ambarına aktarılan veriler, yetki seviyesine göre İdare ce belirlenen kurallar çerçevesinde sorumlu kişiler tarafından onaylandıktan sonra kayıt, güncelleme ve silme işlemine izin verecektir. Bunlara ait log kayıtları tutulacak ve İdare ce belirlenen kurallar çerçevesinde rapor edilebilir olmalıdır İdare nin belirleyeceği iş takvimine göre entegrasyon süreci tamamlanmalıdır İstekli, belirlenen görevleri, aylık çalışma takvimi hazırlayarak ve iş bitim süreleri belirleyerek planlayacak ve idareye verecektir Sistem yazılımı ve donanımlar arasında eşgüdüm sağlanıp, üretilen yazılımın tüm katmanlarda etkin bir biçimde çalışması, iş akışı ve veri iletişiminin sorunsuz ve kesintisiz olması sağlanacaktır Yeni iş akışlarının tanımlama, başlatma ve yürütme fonksiyonları, sınırsız kullanıcı sayısı için de kullanılabilir olmalı, ancak sistem yöneticisi, yetki düzenlemeleri sırasında bunda kısıntıya gidebilmelidir. Bu yetki düzenlemeleri menü adımlarından yapılabilmeli ve kişi ve grup bazlı yönetilebilirliği devam etmelidir Yeni kullanıcı ara yüzleri, diğer modüllerle uyumlu olmalıdır Yeni modül, yazılım, analiz, tasarım, çözümleme, geliştirme, test ve uygulama gibi faaliyetlerin tamamı Yüklenici tarafından sağlanacaktır İstekli, kurumun ileride PACS sistemlerini değiştirmesi durumunda, teklif ettiği PACS sistemleri verilerinin, yeni alınacak PACS sistemlerine aktarılması için gerekli desteği verecektir. A5.37. Uygulamalar gizlilik, güvenlik ve mahremiyet ilkeleri çerçevesinde yürütülecektir. Bu açıdan tüm taraflar eşit derecede sorumludur.

11 T überküloz D aire B aşkankğı Yüklenici kurulacak olan PACS Sistemini Bakanlığın bünyesinde bağlı bulunan kurumlarm ETYS uygulamasına tam entegre olacak şekilde çalıştıracaktır. İdare ce tanımlanan kurumlar ve kullanıcılar arasında veri paylaşımı sağlanmalıdır. 6. ENTEGRASYON 6.1. Teklif edilen sistemler yatay ve dikey genişlemeye uygun olacak ve diğer sistemlerle (KPS, ÇKYS, LBYS, TULSA, Sağlık.NET, Nabız.NET, MKYS, CBS, Tele-Tıp/Tele-Sağlık, Tanı ve Tedavi amaçlı tıbbi cihaz yazılımları, internet ve intranet siteleri vb.) karşılıklı veri alış verişi yapabilecek, yani gerektiğinde bir başka sistemle entegre edilebilir olacaktır ETYS nin işletilmesi için gerekli teknik destek Yüklenici tarafından sözleşme kapsamında olmak üzere sağlanır. Mevzuat kaynaklı yazılım ve bu yazılımlara bağlı donanım entegrasyonları da (Örneğin karekod okuyucular, Akıllı Kimlik Kartı okuyucuları, vb.) sözleşme süresince sözleşme kapsamında ek ücret talep edilmeksizin yerine getirilmelidir Yüklenici, ETYS ye entegre edilmesi gereken donanım, cihaz ve sistem yazılımları için hiçbir surette diğer donanım, cihaz ya da sistem yüklenicilerinden doğrudan ücret talep edemez. 7. DESTEK HİZMETLERİ 7.1. Yüklenici, sistem ve veritabanı üzerinde en üst düzeyde kullanıcıya sahip kullanıcının (Administrator, root, users, web servisi vb.) adını ve şifresini gerektiğinde kullanılmak üzere idareye kapalı bir zarfla teslim edecektir. Zarfın kapatma yeri Firma tarafından kaşelenecek ve imzalanacaktır. Kullanıcı adı ve şifresinde değişiklik yapılması durumunda yenileri 3 iş günü içerisinde îdare ye teslim edilecektir. İdare ve Yüklenici bu bilgilerin 3. şahıs, diğer firmalar, kurum ve kuruluşlara karşı güvenliğini sağlamakla müştereken sorumludur. İdare tarafından şifreler kullanılarak sisteme müdahale edildiğinde sistemde oluşabilecek her türlü sorun İdarenin sorumluluğundadır Proje kapsamında yazılımda kullanılan kaynak kod sistemi, script, kod, kaynak ve kütüphaneler açık bir şekilde idareye teslim edecektir. İdare, proje tamamlandıktan sonra Yüklenici tarafından teslim edilen kaynak kod sistemi, script, kod, kaynak ve kütüphaneler ile programa istediği gibi müdahale edebilmelidir. Bu konuyla ilgili tüm sorumluluk İdarenin beyanı esas alınmak üzere Yüklenici ye aittir Uygulama yazılımları tüm birimlerde yapılan her türlü işlemin kolaylıkla kaydedilmesini sağlayacak şekilde kodlama, arama, çağırma, listeleme, yaşa ve cinsiyete göre kontroller, günlük maksimum işlem sayıları, ilaç ve sarf malzeme miktarlarındaki günlük kısıtlamaların otomatik kontrolü ve kullanıcı uyarıları gibi özelliklere sahip olacaktır Yüklenici sistemin 7 gün /24 saat sürekli çalışır durumda kalmasından sorumludur. 8. VERİ TESLİM VE AKTARIMI 8.1. ETYS de tutulan veriler, Türkçe karakter içermeyen (ö, ü, ç, ş, ğ, ı, i) ancak Türkçe alan adları ve anlaşılır tablo adlarına sahip tablolarda tutulmalıdır. Veriler teslim edilirken tablo yapıları, ilişkileri, anahtar alanlar ile ilgili bilgiler, doküman halinde verilerle birlikte İdareye teslim edilmelidir.

12 T überküloz D aire B aşkankğı 8.2. İdareye teslim edilecek veri içinde yükleniciye/yüklenicilere ait know-how sayılabilecek herhangi bir yazılım kodu (trigger, procedur, vb.) yer almamalıdır. Teslim eden yüklenici/yükleniciler veri tutarlılığının sağlanması ve data kaybı olmaması için, teslim ettiği verilerle ilgili tablo adetleri, tablolardaki kayıt sayılarını içeren özet bir raporu tutanak ile idareye teslim etmelidir İdare, gerekli görürse özellikleri, gerekli tablo ve alanları belirleyerek Yüklenici den bir görüntü (view) oluşturulması talebinde bulunabilir ve Yüklenici bu talebi herhangi bir ek ücret talep etmeksizin gerçekleştirmekle yükümlüdür. Yüklenici, İdare nin bu talebini herhangi bir gerekçe ile reddedemez, uygulama yazılımlarının kullandığı tablolarının yapı ve içeriklerinin bozulmaması için gerekli önlemleri alır, bu tablo veya görüntüyü oluşturan tablolara dizin (index) eklenmesi talebini yerine getirir 8.4. Yazılım, süresiz olarak İdare adına lisanslanacak, bakım ve destek alım işi sözleşme bitiş tarihinden önce, veri tabanı ve uygulama sunucularının erişim bilgileri, IP adresleri, analiz, tasarım, yazılım kaynak kodlarının (derlenmiş ve derlenmemiş haliyle) son hali CD ortamında ve derlenmemiş haliyle kurumumuz tarafından hazırlanan yazılım test sunucusu üzerinde çalışır vaziyette idareye teslim edilecektir Yazılım geliştirme sürekliliğinin sağlanabilmesi için yazılım kodları açıklamaları ile geliştirilecek ve bu şekilde İdareye teslim edilecektir Uygulama yazılımlarının güncel versiyonu idarenin belirleyeceği test sunucusunda çalışır vaziyette süresiz olarak bulundurulacaktır Yazılımlarda yapılacak güncellemeler versiyon olarak tutulacak ve tüm kullanıcılara yeni versiyonun içeriği bildirilecektir. 9. GİZLİLİK ve GÜVENLİK 9.1. Kişisel Sağlık verilerinin hassas veriler kapsamında olması sebebiyle; îş bırakılırken, kayıtlı tüm veriler hiçbir surette, hiçbir zaman işi bırakan Yüklenici de kalmak üzere kopyalanamaz, çıktı alınamaz, firma sunucularına aktarılamaz, ifşa edilemez. Aksi davrandığı tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanunu nun ilgili hükümlerine, ayrıca ihale mevzuatına aykırı davranmaktan dolayı Kamu İhale Mevzuatı hükümlerine göre İdare tarafından Hukuki süreç başlatılır Yüklenici kişisel veri güvenliği ve veri güvenliğine dair ulusal ve uluslararası mevzuatla belirlenen kurallara uyması ve ISO/IEC Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası m sunarak, web mimarisinde gereken bilgi güvenliğine yönelik sistemsel uyumluluğunu belgelemesi şarttır Sistemdeki verilerin güvenliği için alınacak teknolojik ve fonksiyonel önlemlere İdare ve Yüklenici birlikte karar verir. Üzerinde yazılı mutabakata varılmış ve gerekli tedbirler alınmış olmasına rağmen, veri tabanında yer alan verilerin değiştirilmesi, silinmesi veya zarar görmesi halinde oluşacak maddi, manevi ve hukuki sorumluluk Yüklenici ye aittir Her kullanıcının gerektiğinde değiştirilebilir kişisel bir şifresi olmalıdır ve şifrelerin zorluk seviyesi yüksek olmalıdır. Bu şifre ile farklı bir lokasyonda oturum açıldığında ilk oturum otomatik olarak uyarı vererek kapatmalıdır.

13 10. KONTROL VE MUAYENE METOTLARI Sözleşme bedeli; yükümlülüklerin usule uygun şekilde devam etmesi durumunda, sözleşme imzalanmasını takip eden aybaşında başlamak üzere 3 (üç) ayda bir ve 24 ay boyunca / sözleşme süresince eşit şekilde ödenecektir. Ödemeler için işlemlere, her ödeme takviminden önceki ayın son haftası başlanacaktır Şartnamede tanımlı sistem yazılımlarının tedarik edilmiş olması, yazılım işlevlerinin geliştirilmiş olması şartları, kesin kabulde aranacak şartlardandır. Yüklenici ye yapılacak ödemeler bu çerçevede değerlendirilecektir Hizmet alımı yoluyla tedarik edilen yazılımlarda 3 (üç) aylık hak edişler, İdare ve Yüklenici nin birlikte belirleyeceği iş takviminin yerine getirilmesi ve belirtilen süreye ait tetkik raporlama işlemlerinin tamamlanmış olması şartıyla ödenebilir İdare tarafından, istenilen işe göre sistemden üretilebilecek tüm rapor ve çıktıların kusursuz olarak üretilip üretilmediği test edilecek, veri ve bilgi tutarlılığı konusunda çapraz kontroller yapılacaktır Arıza, hata, isteklerin bildirimi ve bildirimlerin karşılanma şekil ve süreleri konusunda Yüklenici tarafından tasarlanan sistemin çalışması İdarece denetlenecektir. 11. İSTEKLİ ÇALIŞANLARI İstekli, bu projede görevlendireceği personel sayısını, niteliklerini ve hangi görevleri icra edeceğini sözleşme aşamasında belgelendirmelidir Sözleşme süresince projede görevlendirilecek personel, İdare ye bilgi verilmeden değiştirilmemelidir Proje süresince; Yüklenici ve Personeli, Sağlık Bakanlığı nm kurallarına, disipline, gizlilik ilkelerine eksiksiz uymalıdır İstekli nin kendi bünyesinde çalıştıracağı ETYS yardım masası personeline mesai saatleri içinde e-posta, iş telefonu ve cep telefonu ile ulaşılabilir olunacaktır İdare ve kullanıcılar tarafından gönderilen e-postalara en geç 1 saat içinde geri dönüş yapılacaktır. Çözümlenemeyen durumlarla ilgili açıklama yapıldıktan sonra, problem çözüme kavuşturulduğunda son durum hakkında ayrıca bilgi gönderilecektir Yüklenici personeline 24 saat ulaşılabilecek telefon ve adres bilgileri İdare ye bildirilecektir Bu personel acil durumlarda arızaya yerinde veya uzaktan müdahale edebilmelidir İdare, bazı modüllerle ilgili düzenleme talepleri veya acil durumlarla ilgili aksaklıkların yazılımcı ile yüz yüze görüşülerek çözülebilmesi için kendi belirleyeceği bir yerde çalışmasını isteyebilir. Bu durumda firma ilgili yazılımcısını idarenin belirlediği yere gönderir. Yüklenici acil durumlar ve mücbir sebepler dışında, îdare nin bu talebini 3 (Üç) gün içinde karşılar Yüklenici elemanlarının hatalı işlemlerinde ve maddi zararlarından dolayı îdare yi zarara uğratılması halinde idarece oluşturulacak komisyon tarafından tutanakla belirlenecek zarar ve ziyanı Yüklenici ödeyecek ve ilk istihkakında kesilecektir Teklif sunacak İstekli lerin tabloda belirtilen asgari personel sayısı ve niteliğini sağlaması gerekmektedir.

14 Tablo 1. İstekli nin ETYS için çalıştıracağı en az personel sayısı Personel Nitelikleri Adet 1.Sistem Analisti Bilgisayar veya elektrik-elektronik mühendisi (ilgili alanda en az 3 yıl deneyimli) 1 2.Yazılım Geliştirici En az iki yıllık üniversite mezunu ve alanında en az 3 yıl deneyimli 1 3.Proje Yöneticisi En az iki yıllık üniversite mezunu ve alanında en az 3 yıl deneyimli 1 4.Yardım Masası Personeli En az iki yıllık üniversite mezunu ve alanında en az 3 yıl deneyimli YÜKLENİCİ NİN SORUMLULUKLARI Yüklenici, îdare ye ait araç- gereç ve diğer malzemelere verecekleri zarardan doğrudan sorumludur İdare tarafından hizmet, proje veya entegrasyon gibi nedenlerle Yüklenici ye demirbaş veya diğer malzemelerin verilmesi halinde, bunların sözleşme bitiminde aym sayı ve nitelikte İdareye tekrar teslim-iade edilmesinden Yüklenici sorumludur Acil durumlarda İdare tarafından Yüklenici nin sistem sorumlusuna sözlü tebliğ yapılabilir. Acil durumlarda ayrıca yazılı bir emir beklenmeksizin sorunlar Yüklenici tarafından çözümlenmelidir Proje kapsamında temin edilen ürün ve hizmetlerde oluşabilecek konfıgurasyon ve onarım istekleri için İdare Yüklenici yi telefon, elektronik posta veya faks ile haberdar eder. Mesai saatleri dışında verilecek haberler için Yüklenici adına sorumlu kişilerin 7 gün 24 saat ulaşılabilecek telefon numaralan, elektronik posta ve faks numaralarını İdare ye yazılı olarak bildirilmelidir Kullanıcı yetkilendirme işlemleri Yüklenici nin destek personeli tarafından yapılacaktır ETYS de işlenen veri kümesi ve/veya bilginin herhangi bir nedenden dolayı 3. şahıslara verilmesi, silinmesi veya herhangi bir nedenle yok olması durumunda ilgili personel ile birlikte Yüklenici de sorumlu tutulacak olup, İdare nin zarara uğratılması halinde, idarece oluşturulacak komisyon tarafından tutanakla belirlenecek zarar ve ziyanı Yüklenici ödeyecek ve ilk istihkakından kesilecektir ETYS de yapılan güncellemeler mevcut sistemin işleyişini kesinlikle aksatmayacaktır. Bu konudaki tüm sorumluluk Yüklenici de olacak ve meydana gelebilecek hasarlar veya kesinti nedeniyle oluşacak maddi ve hukuki zararlar İdare tarafından Yüklenici den talep edilecektir Yüklenici, satın alınan yazılımların kurulması, konfıgüre edilmesi ve temel kullanımı ile ilgili gerekli eğitici eğitimlerini ücretsiz olarak vereceğini beyan edecektir. Yüklenici, verilecek eğitimlere ait bir eğitim planını teklif ile birlikte sunacaktır. Verilecek eğitim süresi kişi başı en az 3 gün teorik ve uygulamalı olacaktır. Eğitim için gerekli mekan idare tarafından temin edilecek olup eğitim gruplarındaki kişi sayısı kişi arasında olmak üzere toplam 250±20 dir. Eğitimler 30 iş günü içerisinde tamamlanacaktır. Eğitim materyalleri CD de ve yazılı ortamda Yüklenici tarafından hazırlanarak İdare ye teslim edilecektir.

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ İÇİN HBYS, MÜDÜRLÜK İÇİN LBYS, FATURALANDIRMA VE İNSAN KAYNAKLARI MODÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GİRİŞ Sağlık Bakanlığı Tedavi

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ ve HEDEFLER Başbakanlığın 16 Temmuz 2008 gün ve 2816 sayılı, Elektronik

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU Bursa - 2015 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencilerimin bir HBYS programını (AviCenna) öğrenmeleri ve başarıyla kullanabilmeleri

Detaylı

BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar

BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KURUMSAL BĐLGĐ YÖNETĐMĐ, FAALĐYET VERĐLERĐ DEPOLAMA, SUNUM ve WEB SĐTESĐ HĐZMETLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar 1 Konu Đşin konusu, Đstanbul Büyükşehir

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN KONUSU Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı Hizmet Alımı İşi; ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (İDARE) standart dosya planının oluşturulması, oluşturulan

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ Amaç ve Hedef Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Başkanlığımız bünyesinde etkin ve verimli bir alt yapısının oluşturulması hedeflenmektedir. Doküman/belge

Detaylı

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ e-devlet Kapısı 160 İletişim Merkezi Hizmeti İhalesi Teknik Şartnamesi 2

Detaylı

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME Madde 1- İşin Tanımı: Kayseri Ticaret Odası web sayfasının portal alt yapısında fikir, içerik ve konseptlerin oluşturulması

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Çağrı Merkezi Sistemi Alımı Teknik Şartnamesi 2007, Ankara Atatürk Bulvarı Kızılay

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE)

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) İÇİNDEKİLER 1. Giriş 1 1.1. Genel Bilgiler 1 1.2. KEP İle İlgili Mevzuat 1 1.3. KEP Sisteminin Denetlenmesi 1 2. KEPUE Dokümanından Sorumlu Organizasyon

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ Hamza KANDUR ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.2.0) Gözden geçirilmiş 2. Basım İstanbul 2006 Ofset Hazırlık: Yücel Dağlı Baskı & Cilt: Kitap Matbaacılık (212) 501 46 36 Kapak:

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HİZMET POLİTİKALARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HİZMET POLİTİKALARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HİZMET POLİTİKALARI A. SİSTEM YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET POLİTİKALARI 1- e-posta, Alan Adı ve Web Alanı Tahsisi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, üniversitemizde görev yapan kadrolu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 27 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29043 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: ÖDEME KURULUŞLARI VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARININ BİLGİ SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİNE VE DENETİMİNE İLİŞKİN

Detaylı

Haberleşme Genel Müdürlüğü

Haberleşme Genel Müdürlüğü Haberleşme Genel Müdürlüğü Kurumsal SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi Sürüm 1 Temmuz 2014 1 İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 8 1.1 Amaç... 8 1.2 Kapsam... 8 1.3 Tanımlar ve Kısaltmalar... 8 1.4 Dayanak... 9 1.5 İlgili

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.1.0)

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.1.0) ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.1.0) Doç. Dr. Hamza KANDUR Marmara Üniversitesi İstanbul 2005 Proje Yöneticisi Doç. Dr. Yusuf SARINAY Devlet Arşivleri Genel Müdürü Proje

Detaylı

Teknik Şartname Yazımı

Teknik Şartname Yazımı Teknik Şartname Yazımı Doç. Dr. Gönül ŞENGÖZ 22 haziran 2013 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı neler yapar? Poliklinik hizmeti verir Yataklı servise bakar EHU konsültasyonlarını yapar

Detaylı

Biz Kimiz? Türkiye çapındaki yaygınlığımızı 4 temel nedene dayanır;

Biz Kimiz? Türkiye çapındaki yaygınlığımızı 4 temel nedene dayanır; SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU Tüm Saglık Bilgi Yönetim Platformları için VENTURA.. VENTURA İL/HALK SAĞLIĞI BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU REFERANSLARIMIZ (Kasım 2013) ALIS

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Orman ve Su İşleri Bakanlığından: İÇME SUYU TEMİN VE

Detaylı

Beta Versiyon 1.4 1 KolaySpot 5651 sayılı kanun ile ilişkili bir Internet Toplu Kullanım Sağlayıcısı nın log toplama görevlerinin yerine

Beta Versiyon 1.4 1 KolaySpot 5651 sayılı kanun ile ilişkili bir Internet Toplu Kullanım Sağlayıcısı nın log toplama görevlerinin yerine Kurulum ve Kullanım Kılavuzu Yeni Nesil WiFi Kullanıcı Yönetimi ve 5651 Sayılı Yasa 1 Çözümü Beta Versiyon 1.4 1 KolaySpot 5651 sayılı kanun ile ilişkili bir Internet Toplu Kullanım Sağlayıcısı nın log

Detaylı

Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası İÇİNDEKİLER GİRİŞ KISALTMALAR TABLOSU 1. E-POSTA POLİTİKASI 2. ŞİFRE POLİTİKASI 3. ANTİ-VİRÜS POLİTİKASI 4. İNTERNET ERİŞİM VE KULLANIM POLİTİKASI 5. SUNUCU GÜVENLİK POLİTİKASI 6. VERİTABANI GÜVENLİK POLİTİKASI

Detaylı

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nün görevi ve konumu nedeniyle bilgi çağı gereklerine

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE)

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) SÜRÜM : 02 TARİH : 28.08.2013 1. GİRİŞ... 7 1.1. Genel Bakış... 7 1.2. Kitapçık Adı ve Tanımlama... 7 1.3. Taraflar... 8 1.3.1. Zaman Damgası Üretim Merkezi... 8

Detaylı

BÖLÜM 2 AİLE HEKİMLİĞİ GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 2 AİLE HEKİMLİĞİ GENEL BİLGİLER 1 BÖLÜM - 1 GİRİŞ Vatandaşın, merkezi otoritenin ve sağlıkla ilgili tüm kişi ve kuruluşların yetkileri oranında yararlanabilecekleri, internetin bulunduğu her ortamdan ulaşılabilen ve tüm ülkenin verilerini

Detaylı

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ 5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ Özcan Rıza YILDIZ Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi

Detaylı

Tebliğ. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: )

Tebliğ. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: ) Maliye Bakanlığından: Tebliğ Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: ) 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 1 Mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı bendi hükmü ile Maliye Bakanlığı;

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ İÇİNDEKİLER Giriş... 3 Bugüne ve Geleceğe Yatırım... 4 j-guar a Hızlı Bakış... 5 j-guar ın Temel Özellikleri... 6 j-guar Ekosistemi... 8 İş Zekası (Business Intelligence)... 9 Modüller

Detaylı

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bir koro şarkıcısının nota defterini düşürerek önemli yerlerini not ettiği kâğıtların etrafa saçılması; ofis masalarının en önemli parçalarından biri haline gelen post-it fikrinin

Detaylı