T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı"

Transkript

1 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı KİLSVfîHJ Sayı : Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/191) Kurumumuz ihtiyacı olan 1 Kalem Hizmet Alımı 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi doğrudan temin alım usulüne göre satın alınacaktır. Alım yapılacak 1 Kalem Hizmet Alımı için firmanızca belirtmek suretiyle KDV hariç fiyat teklifinizi aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak en geç 28/04/2015 tarih saat 15:00 kadar kadar Kurumumuz satınalma doğrudan temin birimine teslim edilmesi hususunda; Gereğini bilgilerinize rica ederiz. S.No Malzemenin Adı Miktarı Birim Fiyatı Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistemi 1 Y azılım, B akım, Entegr asyo n, Ge lişt ir me, Güçlend irme 1 Kalem ve Destek Alımı Toplam Fiyat GENEL TOPLAM DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI 1-Fiyat Teklifinizi birimimize antetli kağıdınıza yazılarak kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi veya faks çekilerek iletilmesi 2-Teklife esas malzemelerin markası ve modeli mutlaka belirtilecektir. 3-Teklif veren tüm firmalar UBB ürün kodlarını mutlaka belirtilecektir. 4-Firma alımı yapılacak malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak vermeyi/yapmayı taahhüt edecektir. 5-Zamaııınıda fiyat vermeyen teklif kabul edilmeyecektir. 6-Silinti ve kazmtı olan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. 7-Teklif edilen ürünlerin teslimat süresi yazılacaktır. 8-Teklif formunda firma kaşesi ve firma yetkilisinin imzası bulunacaktır. Satınalma Ve İdari İşler Daire Başkanlığı Sağlık Mah.Adnan Saygım Cad. No:55 A blok Oda N o:l 17 Sıhhiye / ANKARA Telefon:(312) İ1 F aks:(312) Ayrıntılı Bilgi :(Doğrudan Tem in Birimi) E saglik.gov.tr

2 ELEKTRONİK TÜBERKÜLOZ YÖNETİM SİSTEMİ (ETYS) YAZILIM, BAKIM, ENTEGRASYON, GELİŞTİRME, GÜÇLENDİRME VE DESTEK ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

3 Tüberküloz Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER AMAÇ... KAPSAM STANDARTLAR TANIMLAR KOD SİSTEMLERİ TANIMLAR, KISA ADLAR VE KISALTMALAR GENEL ŞARTLAR ENTEGRASYON DESTEK HİZMETLERİ VERİ TESLİM VE AKTARIMI GİZLİLİK ve GÜVENLİK KONTROL VE MUAYENE METOTLARI İSTEKLİ ÇALIŞANLARI YÜKLENİCİ NİN SORUMLULUKLARI ETYS BAKIM, ONARIM VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ Genel Koşullar ve Tanım lar Yazılım Ek Lisanslar ve Yazılımın G üncellenm esi Yazılım Lisansı ve Kullanım H akları Kurulum ve Konfıgürasyon MUAYENE VE KABUL, GARANTİ... Yazılım A ltyapısı... Kullanıcı Ara yüzü... Veri G irişi... G üncellem e... Dil Ö zelliği... Raporlam a YARDIM GÜVENLİK VE ERİŞİM SİSTEMİ MODÜLLER İdari M odül Kayıt M odülü... - VSD M odülü

4 4- Bildirim Modülü Tüberkülozlu Hasta Modülü ÇİD-TB Hasta Modülü Tetkik Modülü Tedavi Modülü Temaslı Modülü Koruma Modülü TDT Modülü BCG Modülü Mobil Tarama Modülü İlaç, Malzeme, Sarf ve Demirbaş Modülü İstatistik Modülü İş Listesi Modülü DGT Takip Modülü...36

5 AMAÇ Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistemi (ETYS) Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde bulunan Verem Savaşı Dispanserlerinin kayıt, takip, tedavi, erken uyarı, istatistik vb. tüm çalışmalarının tam zamanlı olarak takip edilmesi için kurulmuştur. Bu kapsamda, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi, Merkezi PACS Dijital Arşiv ve Görüntü Paylaşım Sistemleri, Dispanserlerimize başvuran tüm hastaların karşılama, kayıt, kabul, muayene, tetkik, tedavi, randevu, sevk, reçete, vb. diğer sağlık hizmetleri ile idari ve mali hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi ve hizmetlerin hiçbir noktada kayıp ve kaçağa uğramaksızın, Sağlık Bakanlığınca belirlenen/belirlenecek olan standartlara uygun olarak kayıt altına alınması ile bu kayıtların, mevzuat ve idarenin ihtiyaçlarına uygun olarak işlenmesi, kaydedilen verilerin gizlilik ve güvenlik politikaları çerçevesinde elektronik ortamda iletim ve paylaşımının sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca ihtiyaç duyulacak başka verilerin diğer sistemlerden ETYS ortamına elektronik olarak aktarılması, ETYS de kayıtlı tıbbi ve idari verilerin idarece belirlenen kitap, kitapçık, dergi, web sitesi vb yayın organlarında yayımlanması, Resmi kurumlardan gelen taleplerin değerlendirilmesi ve işlenmesi, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve diğer resmi tebligatların mevcut otomasyon sistemine yansıtılması ve taleplerin gerçekleştirilmesi, insan kaynakları, zaman, araç, gereç, malzeme gibi kaynaklarının tasarrufuna ve verimliliklerinin artırılmasına yönelik iş akış düzenlemelerinin yapılması, gerekli diğer elektronik sistemlerle (kurum içi ve kurum dışı) ve cihazlarla entegre komple bir sistem kurulması diğer amaçlar arasındadır. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için bilgi teknolojileri alanındaki değişime uyum sağlayan, yazılım dili en son teknolojiye haiz, Sağlık Bakanlığı müfredatlarına bağlı sürekli gelişen, uygulaması kolay, kullanıcı kolaylığı en üst seviyede olan, sorunsuz ve kesintisiz 24 saat çalışan teknik desteği en üst seviyede olan ve etkili hizmete sahip ETYS yazılımının bakımı, işletme ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır. KAPSAM Bünyesinde danışma, hasta kayıt ve kabul, poliklinik, tetkik, tedavi, laboratuvar ve görüntüleme birimleri, ambar, stok kontrol, satın alma, bilgi yönetimi, arşiv, istatistik, insan kaynakları, kalite ve performans işlemleri, cihaz takip işlemleri ile ETYS veri tabanında üretilen verilerin işlenmesi, raporlanması, iletilmesi, paylaşılması, saklanması, veri tabanında yer alan tüm verilerin gerektiğinde kullanılmak üzere başka bir veri tabanına idarece öngörülen içerik ve kapsamda aktarılması veya başka bir veri tabanı ile iletişim kurabilmesi (web servisi, vb. metotlar ile) ihtiyaç duyulacak başka verilerin (Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS), Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS), Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (LBYS), Tüberküloz Ulusal Laboratuvar Sürveyans Ağı (TULSA, Sağlık.NET, Malzeme Kaynaklan Yönetim Sistemi (MKYS), Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), Tele-Tıp/Tele-Sağlık, Halk Sağlığı Bilgi Sistemi, Sağlık.NET, Nabız.NET vb.) diğer sistemlerden bahsi geçen yazılıma ya da bu yazılımdan diğer sistemlere elektronik olarak aktarılmasını ve sisteme veri aktarabilecek altyapının hazırlanmasını kapsamaktadır.

6 1. STANDARTLAR Genel amaç, standardizasyonun başlangıcını oluşturan Sağlık.NET omurgası üzerinden, ulusal çapta, tüm vatandaşların sağlık verilerinin, belirlenmiş olan Minimum Sağlık Veri Setlerine (MSVS) göre gizli, güvenli ve mahremiyet ilkelerine uygun bir şekilde toplanmasını sağlayacak Elektronik Sağlık Kaydı (ESK) veritabanmın oluşturulması, ESK verileri üzerinden gelişmiş analizler yapma imkânı sağlayacak bir Veri Madenciliği ve Karar Destek Sisteminin (KDS) oluşturulmasıdır. Sağlık.NET, Sağlık Bakanlığının Karar Sürecinde Etkili Bilgiye Erişim hedeflerini yerine getirmeyi amaçlayan ve bu çerçevede, tüm sağlık kurulularından toplanmak üzere, vatandaşlarımızın elektronik sağlık kayıtlarının, Ulusal ve Uluslararası standartlar kullanılarak, güvenli bir şekilde tek bir merkezde toplanmasını, gizlilik ve mahremiyet ilkeleri çerçevesinde, gerektiğinde mevzuat ve yetkiler dahilinde paylaşımını ve karar-destek sistemlerinde analiz edilerek yönetimsel ve bilimsel çalışmalarda kullanılmalarını içermektedir. Sağlık bilişim sektöründe yer alan ve Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistemi (ETYS) yazılımı ve diğer sağlık bilgi sistemi yazılımı üreten gerçek ya da tüzel kişilerin kendilerine ait yazılımlarının; Sağlık Bakanlığının web sitesinde yayımlanan Minimum Sağlık Veri Setleri (MSVS) ve Ulusal Sağlık Veri Sözlüğünde (USVS) tanımlanan veri standartlarını karşılayıp karşılamadığını titizlikle gözden geçirmeleri ve kullandıkları kodlama ve sınıflama sistemlerinde Sağlık Kodlama Referans Sunucu sunda (SKRS) yayımlanan kodları referans almaları, yazılımların mesajlaşma sürecinde Sağlık Bakanlığınca kabul edilen HL-7 (V.3.0) standardını, Tıbbi Görüntü Arşiv ve iletimi bakımından en az DICOM 3.0 standardını desteklemelidir. 2. TANIMLAR İşbu şartnamede, " Tüberküloz Daire Başkanlığı" yerine kısaltılmış olarak İdare, bu ihale kapsamında teklif verecek firmalara ise "İstekli" denilecektir. Bu şartname T.C. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından kullanılan Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistemini (ETYS), çalıştırılacak personeli, idari şartname ve eklerinde belirtilen 24 (Yirmidört) aylık hizmet aliminin sorunsuz çalışması için yapılması gereken işletim, bakım, destek, güncelleme gibi hususların ayrıntılarını içerir. 3. KOD SİSTEMLERİ Sağlık Bilgi Sistemleri için kullanılacak tüm uygulama yazılımlarında Bakanlığımızca kabul edilen ve yayımlanan bilişim standartlarına kodlama ve sınıflandırma sistemlerine uyulması zorunludur. Kullanılmasına karar verilen bilişim standartları Bakanlığımızın web sitesinde yayınlanır ve güncellenir. Bu verilerin takibi ve güncellemesini yapmak firma sorumluluğundadır. íí % ^

7 4. TANIMLAR, KISA ADLAR VE KISALTMALAR Bakanlık: Sağlık Bakanlığı ÇKYS/MKYS/EKYS: Çekirdek Kaynak Yönetimi/Malzeme Kaynakları Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Dispanser: Toplum Sağlığı Merkezi Verem Savaşı Dispanseri Birimi Erken Uyarı ve Cevap: Tüberkülozlu bir hastanın nakil gitmesi veya tedavisini terk etmesi ile tüberküloz salgınları olması gibi durumlarda ilgili kişilerin sıralı olarak hemen uyarılmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacak sistem bileşeni ICD: International Classifıcation of Disease (Uluslararası Hastalık Sınıflandırması) (UHS) ICPC-2: Birinci Basamakta Uluslararası Sınıflandırması CBS: Coğrafi Bilgi Sistemi DGT: Doğrudan Gözetimli Tedavi ETYS: Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistemi Güvenlik Düzeyi: Tasnif dışı, Hizmete özel, Özel, Gizli, Çok gizli İdare/Başkanlık: Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistemi Tedarik Edecek Kurum/Kuruluş ISO: Uluslararası Standartlar Kurumu ISO/IEC 27001: Bilişim Teknolojilerinde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'ni (BGYS) kurmak, geliştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için bir model oluşturmak amacıyla hazırlanan bilgi güvenlik yönetim standardıdır. Iş Günü: Resmi tatil günleri ve hafta sonu (Cumartesi, Pazar) haricindeki diğer günlerin 08:30 ile 17:30 arasında çalışma (mesai) saatleridir. Kurum/Alıcı: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kişisel Sağlık Verisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir kişinin fiziksel, ruhsal, sosyal sağlığına veya veri öznesinin aldığı sağlık hizmetine ilişkin olan, elektronik, kağıt veya benzeri yollarla üretilen, taşınan veya saklanan sağlıkla ilgili her türlü verisidir. Bu kapsama sağlık hizmeti almak isteyen bireylere ilişkin kayıt bilgileri, ödeme bilgileri, sağlık gerekçeleriyle bireyi teşhis edebilmek amacıyla ilgili kişiye tahsis edilen numara, takma ad, sembol veya diğer herhangi bir özellik veya tanıtıcı, veri öznesine sağlık hizmeti sağlayan kişinin (örneğin; sağlık personeli) kimlik bilgileri gibi bilgiler de girmektedir. MSVS: Minimum Sağlık Veri Seti Onay: Taslak evrakın veya dokümanın yetkili mercii tarafından kabul edilme işlemidir istekli: ihaleye girmek isteyen firmalar. Kişisel Veri: Belirli veya kimliği belirlenebilir bir kişiye ait yaş, isim, sosyal statü, telefon, unvan, adres, hane özellikleri vb. bilgileri KPS: Kimlik Paylaşım Sistemi hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi LBYS: Laboratuvar işletim Sistemi/ Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi Modül: Sistemde kullanılacak bildirim, malzeme gibi her bir fonksiyon parçası OBS: Ölüm Bildirim Sistemi

8 PACS: Görüntü Arşivleme ve Paylaşımı Sistemi Sağhk.NET: Ulusal ve Uluslar arası standartlar kullanılarak, Vatandaşlarımızın elektronik sağlık verilerinin, tüm sağlık kurum ve kuruluşlarından, güvenli bir şekilde tek bir merkeze aktarılmasını, gizlilik ve mahremiyet ilkeleri çerçevesinde ve sadece gerektiğinde yetkiler dahilinde paylaşımını, karar-destek sistemlerinde analiz edilerek yönetimsel ve bilimsel çalışmalarda kullanılmalarını sağlayan sistemdir. SKRS: Sağlık Kodlama Referans Sunucusu Sürveyans: Tüberküloz ile ilgili verilerin toplanması, doğrulanması, analizi ve raporlanmasıdır TB: Tüberküloz TESSy: Avrupa Gözetleme Sistemi TULSA: Tüberküloz Ulusal Laboratuvar Sürveyans Ağı Vaka bazlı (bireysel) veri: Tüberküloz hastasına ait verilerin her hasta için tek tek kayıt edildiği ve ayrıntılı analizlere müsaade eden kayıt türü VTYS: Veri Tabanı Yönetim Sistemi Yazılım: Bilgi işlem ve veri iletişim sistemleri ile çevre ünitelerinin münferit veya bilgisayar ağlarında çalışması ile ilgili bilgisayar programlarının, yordamlarının, kurallarının tümüdür. Yüklenici: Sözleşme imzalanmış firma. USVS: Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Versiyon: Uyarlama, sürüm, küçük hataları düzeltme. WHO: Dünya Sağlık Örgütü Yazılım Bakım / Onarım Süresi: Her bir yazılımın bakım / onarıma başlama süresinden itibaren ilgili yazılımın işlevini tam olarak yerine getirmesi sağlandıktan sonra ve kullanıcıya çalışır vaziyette teslimine kadar geçen süredir 5. GENEL ŞARTLAR 5.1. Teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurulmalı, önerilecek sistemler yatay ve dikey genişlemeye uygun olmalı, bir başka sistemle entegre edilebilmelidir İstekliler, yapacakları ihale çalışmaları ve masraflarla ilgili olarak hiçbir tazminat ek ödeme talebinde bulunamazlar İsteklinin daha önce web mimarisi ile Ulusal Bazda bir proje geliştirmiş olduğunu belgelemesi ve bunu ihale teklif ekinde sunması şarttır İdareye gelen teklifleri değerlendirirken, gerekli gördüğü durumlarda teklif sahibi ya da temsilcisini açıklama ve görüşme için çağırabilir İstekliler, sistemin düzenli ve kesintisiz olarak 24 saat çalışması için gerekli teknik desteği verecektir Barkod yazıcılarla ilgili ayarlamalar (paper size, backfeed ve sensor ayarlan gibi) İstekli nin sorumluluğundadır Yüklenici, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Genelge, Yönerge, Talimat, vb. mevzuatla ilgili yeni istek ve değişiklikleri zamanında yerine getirmekle yükümlüdür. Bu düzenlemeler 15 (Onbeş) günü geçmeyecektir. ^ 7

9 5.8. Uygulama yazılımları, tüm birimlerde yapılan her türlü işlemin anında kaydedilmesini sağlayacak kolaylıklara sahip olmalı, işlem kaçağına kesinlikle meydan vermeyecek nitelikte olmalıdır Yüklenici yazılımda kullanacağı lisanslı yazılım geliştirme araçlarını teklifinde belirtmeli ve Kurumun onayını almalıdır Yüklenicinin yazılım geliştirirken kullanacağı tüm araçların lisans ücreti kendisine aittir Sistemde tutulan tüm veriler ve lisans bedeli ödenmiş olan tüm yazılımların kullanım hakkı Alıcı ya aittir Herhangi bir nedenden dolayı Yüklenici nin sözleşmesinin fesh olduğu durumda yüklenici ETYS ye ücreti karşılığında destek verecektir Sistemdeki verilerin güvenliği için alınacak önlemlere îdare ve Yüklenici birlikte karar vermeli. Sistem kurulduğunda Yüklenici, sistem ve veritabanı üzerinde en üst düzeyde kullanıcıya sahip adını ve şifresini gerektiğinde kullanılmak üzere İdareye kapalı bir zarfla teslim edecektir. Zarfın kapatma yeri Firma tarafından kaşelenecek ve imzalanacaktır. Kullanıcı adı ve şifresinde değişiklik yapılması durumunda yenileri idareye teslim edilecektir. Firma ve İdare bu bilgilerin 3 üncü şahıs, diğer firmalar ve kurum ve kuruluşlara karşı güvenliğini sağlamakla müştereken sorumludur Yazılım işletmesi sırasında firmanın şartname dahilinde istenen işlemlerin yapılmasından daha sonra bu sistemin düzenli çalışmaması nedeniyle 3. şahıslara karşı (hastalar) oluşabilecek her türlü zarara karşı maddi manevi tazminat sorumluluğu vardır Sağlık Bakanlığı nca istenen ya da istenecek olan standardizasyon uygulamalarına adaptasyon, İstekli nin yükümlülükleri arasında olmalıdır. (Gerekebilecek lisans maliyetleri İdareye aittir.) Sistemin sağlıklı bir şekilde çalışması ve performansı açısından gerekli olabilecek donanım ve parçalar, kurulum aşamasında belirlenip idareye bildirilmelidir. Bunun için keşif yapılabilir Kesin Kabul öncesinde ve diğer gerekli durumlarda İstekli nin çalışmaları Kontrol Teşkilatı tarafından gerekli görüldükçe denetlenebilmelidir. Bu denetlemelerde sözleşmeye uymayan durumlar tespit edildiğinde, 4735 sayılı kanun çerçevesince işlem yapılacaktır İş ve işlemlerin yürütülmesi sırasındaki her türlü ulaşım ve iletişim giderleri İstekli ye aittir İstekli orijinal yazılımlar ve veriler üzerinde (Bakım, uyarlama, güncelleme, düzeltme, yedekleme vb. işlemleri hariç) İdarenin yazılı izni olmadan köklü değişiklikler yapmayacaktır Tanı ve tedavi amaçlı tıbbi cihazlar başta olmak üzere her tür elektronik, elektromekanik cihazlar ile mevcut veya devreye alınması planlanan uygulamalar Dispanserlerde kullanılmaya başladığı an, bu cihazların ve sistemlerin Elektronik Yönetim Bilgi Sistemi (ETYS) yazılımına entegrasyonu gerekmektedir. Bu entegrasyon ücretsiz yapılacaktır Gelişen teknoloji doğrultusunda idare tarafından gerekli görülen projeler ve cihazların ETYS ye entegrasyonlarını İstekli hizmet süresince ek ücret talep etmeksizin yapacaktır.

10 5.22. Dispanserlerde kullanılmak istenilen cihaz ve yazılımları ETYS, LBYS ve benzeri yazılımların entegrasyonu için kesinlikle ücret talep edilmeyecektir Yüklenici mevzuattaki değişiklikleri kendisi de takip ederek, sistemde gerekli uyarlamaları yapmakla yükümlüdür Taraflar yükümlülüklerini karşı tarafın yazılı izni olmaksızın devredemezler Yazılım, performans uygulamalarına esas verilerin otomatik olarak kaydedildiği ve izlendiği, çıktılarının alındığı bir yapıya sahip olmalıdır İhaleye girecek yazılım firmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı ndan, program lisans tescilinde kullanılan BİL-KOD numarasını almış olmaları gerekmektedir Gündemde olan veya ileride geçilmesi düşünülen Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi Ağı, Genel Sağlık Sigortası ve Aile Hekimliği uygulamalarıyla uyumlu olmalı ve veri alış verişinde bulunmalıdır Modüllerin genel yapısını bozmamak kaydıyla, şartnamede belirtilen modüllerdeki işlevler farklı isim ve modüller altında da gerçekleştirilebilir Yazılım, Sağlık Bakanlığı nca kullanılan diğer uygulamalar (Sağlık.NET, HSBS, ÇKYS, MKYS,ÖBS, LBYS, TULSA, e-nabiz vb.) ve İdare ce gerek görülen diğer e- devlet uygulamaları ile entegrasyonu sağlanacaktır. Yazılım, Sağlık.NET ile minimum veri standartlarında (MVS) ve Ulusal Sağlık Veri SETİ (USVS) veri göndermeye uygun olmalıdır. Yazılım, başka sistemlerden alınacak verilerin veri ambarına çapraz sorgular yapılabilecek şekilde Veri Ambarına aktarılmaya uygun olmalıdır. Veri Ambarına aktarılan veriler, yetki seviyesine göre İdare ce belirlenen kurallar çerçevesinde sorumlu kişiler tarafından onaylandıktan sonra kayıt, güncelleme ve silme işlemine izin verecektir. Bunlara ait log kayıtları tutulacak ve İdare ce belirlenen kurallar çerçevesinde rapor edilebilir olmalıdır İdare nin belirleyeceği iş takvimine göre entegrasyon süreci tamamlanmalıdır İstekli, belirlenen görevleri, aylık çalışma takvimi hazırlayarak ve iş bitim süreleri belirleyerek planlayacak ve idareye verecektir Sistem yazılımı ve donanımlar arasında eşgüdüm sağlanıp, üretilen yazılımın tüm katmanlarda etkin bir biçimde çalışması, iş akışı ve veri iletişiminin sorunsuz ve kesintisiz olması sağlanacaktır Yeni iş akışlarının tanımlama, başlatma ve yürütme fonksiyonları, sınırsız kullanıcı sayısı için de kullanılabilir olmalı, ancak sistem yöneticisi, yetki düzenlemeleri sırasında bunda kısıntıya gidebilmelidir. Bu yetki düzenlemeleri menü adımlarından yapılabilmeli ve kişi ve grup bazlı yönetilebilirliği devam etmelidir Yeni kullanıcı ara yüzleri, diğer modüllerle uyumlu olmalıdır Yeni modül, yazılım, analiz, tasarım, çözümleme, geliştirme, test ve uygulama gibi faaliyetlerin tamamı Yüklenici tarafından sağlanacaktır İstekli, kurumun ileride PACS sistemlerini değiştirmesi durumunda, teklif ettiği PACS sistemleri verilerinin, yeni alınacak PACS sistemlerine aktarılması için gerekli desteği verecektir. A5.37. Uygulamalar gizlilik, güvenlik ve mahremiyet ilkeleri çerçevesinde yürütülecektir. Bu açıdan tüm taraflar eşit derecede sorumludur.

11 T überküloz D aire B aşkankğı Yüklenici kurulacak olan PACS Sistemini Bakanlığın bünyesinde bağlı bulunan kurumlarm ETYS uygulamasına tam entegre olacak şekilde çalıştıracaktır. İdare ce tanımlanan kurumlar ve kullanıcılar arasında veri paylaşımı sağlanmalıdır. 6. ENTEGRASYON 6.1. Teklif edilen sistemler yatay ve dikey genişlemeye uygun olacak ve diğer sistemlerle (KPS, ÇKYS, LBYS, TULSA, Sağlık.NET, Nabız.NET, MKYS, CBS, Tele-Tıp/Tele-Sağlık, Tanı ve Tedavi amaçlı tıbbi cihaz yazılımları, internet ve intranet siteleri vb.) karşılıklı veri alış verişi yapabilecek, yani gerektiğinde bir başka sistemle entegre edilebilir olacaktır ETYS nin işletilmesi için gerekli teknik destek Yüklenici tarafından sözleşme kapsamında olmak üzere sağlanır. Mevzuat kaynaklı yazılım ve bu yazılımlara bağlı donanım entegrasyonları da (Örneğin karekod okuyucular, Akıllı Kimlik Kartı okuyucuları, vb.) sözleşme süresince sözleşme kapsamında ek ücret talep edilmeksizin yerine getirilmelidir Yüklenici, ETYS ye entegre edilmesi gereken donanım, cihaz ve sistem yazılımları için hiçbir surette diğer donanım, cihaz ya da sistem yüklenicilerinden doğrudan ücret talep edemez. 7. DESTEK HİZMETLERİ 7.1. Yüklenici, sistem ve veritabanı üzerinde en üst düzeyde kullanıcıya sahip kullanıcının (Administrator, root, users, web servisi vb.) adını ve şifresini gerektiğinde kullanılmak üzere idareye kapalı bir zarfla teslim edecektir. Zarfın kapatma yeri Firma tarafından kaşelenecek ve imzalanacaktır. Kullanıcı adı ve şifresinde değişiklik yapılması durumunda yenileri 3 iş günü içerisinde îdare ye teslim edilecektir. İdare ve Yüklenici bu bilgilerin 3. şahıs, diğer firmalar, kurum ve kuruluşlara karşı güvenliğini sağlamakla müştereken sorumludur. İdare tarafından şifreler kullanılarak sisteme müdahale edildiğinde sistemde oluşabilecek her türlü sorun İdarenin sorumluluğundadır Proje kapsamında yazılımda kullanılan kaynak kod sistemi, script, kod, kaynak ve kütüphaneler açık bir şekilde idareye teslim edecektir. İdare, proje tamamlandıktan sonra Yüklenici tarafından teslim edilen kaynak kod sistemi, script, kod, kaynak ve kütüphaneler ile programa istediği gibi müdahale edebilmelidir. Bu konuyla ilgili tüm sorumluluk İdarenin beyanı esas alınmak üzere Yüklenici ye aittir Uygulama yazılımları tüm birimlerde yapılan her türlü işlemin kolaylıkla kaydedilmesini sağlayacak şekilde kodlama, arama, çağırma, listeleme, yaşa ve cinsiyete göre kontroller, günlük maksimum işlem sayıları, ilaç ve sarf malzeme miktarlarındaki günlük kısıtlamaların otomatik kontrolü ve kullanıcı uyarıları gibi özelliklere sahip olacaktır Yüklenici sistemin 7 gün /24 saat sürekli çalışır durumda kalmasından sorumludur. 8. VERİ TESLİM VE AKTARIMI 8.1. ETYS de tutulan veriler, Türkçe karakter içermeyen (ö, ü, ç, ş, ğ, ı, i) ancak Türkçe alan adları ve anlaşılır tablo adlarına sahip tablolarda tutulmalıdır. Veriler teslim edilirken tablo yapıları, ilişkileri, anahtar alanlar ile ilgili bilgiler, doküman halinde verilerle birlikte İdareye teslim edilmelidir.

12 T überküloz D aire B aşkankğı 8.2. İdareye teslim edilecek veri içinde yükleniciye/yüklenicilere ait know-how sayılabilecek herhangi bir yazılım kodu (trigger, procedur, vb.) yer almamalıdır. Teslim eden yüklenici/yükleniciler veri tutarlılığının sağlanması ve data kaybı olmaması için, teslim ettiği verilerle ilgili tablo adetleri, tablolardaki kayıt sayılarını içeren özet bir raporu tutanak ile idareye teslim etmelidir İdare, gerekli görürse özellikleri, gerekli tablo ve alanları belirleyerek Yüklenici den bir görüntü (view) oluşturulması talebinde bulunabilir ve Yüklenici bu talebi herhangi bir ek ücret talep etmeksizin gerçekleştirmekle yükümlüdür. Yüklenici, İdare nin bu talebini herhangi bir gerekçe ile reddedemez, uygulama yazılımlarının kullandığı tablolarının yapı ve içeriklerinin bozulmaması için gerekli önlemleri alır, bu tablo veya görüntüyü oluşturan tablolara dizin (index) eklenmesi talebini yerine getirir 8.4. Yazılım, süresiz olarak İdare adına lisanslanacak, bakım ve destek alım işi sözleşme bitiş tarihinden önce, veri tabanı ve uygulama sunucularının erişim bilgileri, IP adresleri, analiz, tasarım, yazılım kaynak kodlarının (derlenmiş ve derlenmemiş haliyle) son hali CD ortamında ve derlenmemiş haliyle kurumumuz tarafından hazırlanan yazılım test sunucusu üzerinde çalışır vaziyette idareye teslim edilecektir Yazılım geliştirme sürekliliğinin sağlanabilmesi için yazılım kodları açıklamaları ile geliştirilecek ve bu şekilde İdareye teslim edilecektir Uygulama yazılımlarının güncel versiyonu idarenin belirleyeceği test sunucusunda çalışır vaziyette süresiz olarak bulundurulacaktır Yazılımlarda yapılacak güncellemeler versiyon olarak tutulacak ve tüm kullanıcılara yeni versiyonun içeriği bildirilecektir. 9. GİZLİLİK ve GÜVENLİK 9.1. Kişisel Sağlık verilerinin hassas veriler kapsamında olması sebebiyle; îş bırakılırken, kayıtlı tüm veriler hiçbir surette, hiçbir zaman işi bırakan Yüklenici de kalmak üzere kopyalanamaz, çıktı alınamaz, firma sunucularına aktarılamaz, ifşa edilemez. Aksi davrandığı tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanunu nun ilgili hükümlerine, ayrıca ihale mevzuatına aykırı davranmaktan dolayı Kamu İhale Mevzuatı hükümlerine göre İdare tarafından Hukuki süreç başlatılır Yüklenici kişisel veri güvenliği ve veri güvenliğine dair ulusal ve uluslararası mevzuatla belirlenen kurallara uyması ve ISO/IEC Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası m sunarak, web mimarisinde gereken bilgi güvenliğine yönelik sistemsel uyumluluğunu belgelemesi şarttır Sistemdeki verilerin güvenliği için alınacak teknolojik ve fonksiyonel önlemlere İdare ve Yüklenici birlikte karar verir. Üzerinde yazılı mutabakata varılmış ve gerekli tedbirler alınmış olmasına rağmen, veri tabanında yer alan verilerin değiştirilmesi, silinmesi veya zarar görmesi halinde oluşacak maddi, manevi ve hukuki sorumluluk Yüklenici ye aittir Her kullanıcının gerektiğinde değiştirilebilir kişisel bir şifresi olmalıdır ve şifrelerin zorluk seviyesi yüksek olmalıdır. Bu şifre ile farklı bir lokasyonda oturum açıldığında ilk oturum otomatik olarak uyarı vererek kapatmalıdır.

13 10. KONTROL VE MUAYENE METOTLARI Sözleşme bedeli; yükümlülüklerin usule uygun şekilde devam etmesi durumunda, sözleşme imzalanmasını takip eden aybaşında başlamak üzere 3 (üç) ayda bir ve 24 ay boyunca / sözleşme süresince eşit şekilde ödenecektir. Ödemeler için işlemlere, her ödeme takviminden önceki ayın son haftası başlanacaktır Şartnamede tanımlı sistem yazılımlarının tedarik edilmiş olması, yazılım işlevlerinin geliştirilmiş olması şartları, kesin kabulde aranacak şartlardandır. Yüklenici ye yapılacak ödemeler bu çerçevede değerlendirilecektir Hizmet alımı yoluyla tedarik edilen yazılımlarda 3 (üç) aylık hak edişler, İdare ve Yüklenici nin birlikte belirleyeceği iş takviminin yerine getirilmesi ve belirtilen süreye ait tetkik raporlama işlemlerinin tamamlanmış olması şartıyla ödenebilir İdare tarafından, istenilen işe göre sistemden üretilebilecek tüm rapor ve çıktıların kusursuz olarak üretilip üretilmediği test edilecek, veri ve bilgi tutarlılığı konusunda çapraz kontroller yapılacaktır Arıza, hata, isteklerin bildirimi ve bildirimlerin karşılanma şekil ve süreleri konusunda Yüklenici tarafından tasarlanan sistemin çalışması İdarece denetlenecektir. 11. İSTEKLİ ÇALIŞANLARI İstekli, bu projede görevlendireceği personel sayısını, niteliklerini ve hangi görevleri icra edeceğini sözleşme aşamasında belgelendirmelidir Sözleşme süresince projede görevlendirilecek personel, İdare ye bilgi verilmeden değiştirilmemelidir Proje süresince; Yüklenici ve Personeli, Sağlık Bakanlığı nm kurallarına, disipline, gizlilik ilkelerine eksiksiz uymalıdır İstekli nin kendi bünyesinde çalıştıracağı ETYS yardım masası personeline mesai saatleri içinde e-posta, iş telefonu ve cep telefonu ile ulaşılabilir olunacaktır İdare ve kullanıcılar tarafından gönderilen e-postalara en geç 1 saat içinde geri dönüş yapılacaktır. Çözümlenemeyen durumlarla ilgili açıklama yapıldıktan sonra, problem çözüme kavuşturulduğunda son durum hakkında ayrıca bilgi gönderilecektir Yüklenici personeline 24 saat ulaşılabilecek telefon ve adres bilgileri İdare ye bildirilecektir Bu personel acil durumlarda arızaya yerinde veya uzaktan müdahale edebilmelidir İdare, bazı modüllerle ilgili düzenleme talepleri veya acil durumlarla ilgili aksaklıkların yazılımcı ile yüz yüze görüşülerek çözülebilmesi için kendi belirleyeceği bir yerde çalışmasını isteyebilir. Bu durumda firma ilgili yazılımcısını idarenin belirlediği yere gönderir. Yüklenici acil durumlar ve mücbir sebepler dışında, îdare nin bu talebini 3 (Üç) gün içinde karşılar Yüklenici elemanlarının hatalı işlemlerinde ve maddi zararlarından dolayı îdare yi zarara uğratılması halinde idarece oluşturulacak komisyon tarafından tutanakla belirlenecek zarar ve ziyanı Yüklenici ödeyecek ve ilk istihkakında kesilecektir Teklif sunacak İstekli lerin tabloda belirtilen asgari personel sayısı ve niteliğini sağlaması gerekmektedir.

14 Tablo 1. İstekli nin ETYS için çalıştıracağı en az personel sayısı Personel Nitelikleri Adet 1.Sistem Analisti Bilgisayar veya elektrik-elektronik mühendisi (ilgili alanda en az 3 yıl deneyimli) 1 2.Yazılım Geliştirici En az iki yıllık üniversite mezunu ve alanında en az 3 yıl deneyimli 1 3.Proje Yöneticisi En az iki yıllık üniversite mezunu ve alanında en az 3 yıl deneyimli 1 4.Yardım Masası Personeli En az iki yıllık üniversite mezunu ve alanında en az 3 yıl deneyimli YÜKLENİCİ NİN SORUMLULUKLARI Yüklenici, îdare ye ait araç- gereç ve diğer malzemelere verecekleri zarardan doğrudan sorumludur İdare tarafından hizmet, proje veya entegrasyon gibi nedenlerle Yüklenici ye demirbaş veya diğer malzemelerin verilmesi halinde, bunların sözleşme bitiminde aym sayı ve nitelikte İdareye tekrar teslim-iade edilmesinden Yüklenici sorumludur Acil durumlarda İdare tarafından Yüklenici nin sistem sorumlusuna sözlü tebliğ yapılabilir. Acil durumlarda ayrıca yazılı bir emir beklenmeksizin sorunlar Yüklenici tarafından çözümlenmelidir Proje kapsamında temin edilen ürün ve hizmetlerde oluşabilecek konfıgurasyon ve onarım istekleri için İdare Yüklenici yi telefon, elektronik posta veya faks ile haberdar eder. Mesai saatleri dışında verilecek haberler için Yüklenici adına sorumlu kişilerin 7 gün 24 saat ulaşılabilecek telefon numaralan, elektronik posta ve faks numaralarını İdare ye yazılı olarak bildirilmelidir Kullanıcı yetkilendirme işlemleri Yüklenici nin destek personeli tarafından yapılacaktır ETYS de işlenen veri kümesi ve/veya bilginin herhangi bir nedenden dolayı 3. şahıslara verilmesi, silinmesi veya herhangi bir nedenle yok olması durumunda ilgili personel ile birlikte Yüklenici de sorumlu tutulacak olup, İdare nin zarara uğratılması halinde, idarece oluşturulacak komisyon tarafından tutanakla belirlenecek zarar ve ziyanı Yüklenici ödeyecek ve ilk istihkakından kesilecektir ETYS de yapılan güncellemeler mevcut sistemin işleyişini kesinlikle aksatmayacaktır. Bu konudaki tüm sorumluluk Yüklenici de olacak ve meydana gelebilecek hasarlar veya kesinti nedeniyle oluşacak maddi ve hukuki zararlar İdare tarafından Yüklenici den talep edilecektir Yüklenici, satın alınan yazılımların kurulması, konfıgüre edilmesi ve temel kullanımı ile ilgili gerekli eğitici eğitimlerini ücretsiz olarak vereceğini beyan edecektir. Yüklenici, verilecek eğitimlere ait bir eğitim planını teklif ile birlikte sunacaktır. Verilecek eğitim süresi kişi başı en az 3 gün teorik ve uygulamalı olacaktır. Eğitim için gerekli mekan idare tarafından temin edilecek olup eğitim gruplarındaki kişi sayısı kişi arasında olmak üzere toplam 250±20 dir. Eğitimler 30 iş günü içerisinde tamamlanacaktır. Eğitim materyalleri CD de ve yazılı ortamda Yüklenici tarafından hazırlanarak İdare ye teslim edilecektir.

ELEKTRONİK TÜBERKÜLOZ YÖNETİM SİSTEMİ (ETYS) YAZILIM, BAKIM, ENTEGRASYON, GELİŞTİRME, GÜÇLENDİRME VE DESTEK ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELEKTRONİK TÜBERKÜLOZ YÖNETİM SİSTEMİ (ETYS) YAZILIM, BAKIM, ENTEGRASYON, GELİŞTİRME, GÜÇLENDİRME VE DESTEK ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ELEKTRONİK TÜBERKÜLOZ YÖNETİM SİSTEMİ (ETYS) YAZILIM, BAKIM, ENTEGRASYON, GELİŞTİRME, GÜÇLENDİRME VE DESTEK ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2015 İÇİNDEKİLER AMAÇ... 4 KAPSAM...4 1. STANDARTLAR...5 2. KOD SİSTEMLERİ...

Detaylı

TÜBİTAK ULAKBİM ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜBİTAK ULAKBİM ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜBİTAK ULAKBİM ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. YAPILACAK İŞİN KONUSU VE TANIMI 1.1. Yapılacak İşin Konusu TRABIS (.tr Ağ Bilgi Sistemi) kapsamında doğacak olan e-imza ile

Detaylı

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks IRONIC İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Bilgi Sistemi IRONIC Nedir? IRONIC, iş sağlığı ve güvenliği alanında bilişim alt yapısı oluşturmak amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ISO14001,

Detaylı

Sağlık Bilgi Sistemleri ve Güncel Mevzuat. Dr. M. Mahir ÜLGÜ (MD, MSc.) Sağlık Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Koordinatörlüğü

Sağlık Bilgi Sistemleri ve Güncel Mevzuat. Dr. M. Mahir ÜLGÜ (MD, MSc.) Sağlık Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Koordinatörlüğü Sağlık Bilgi Sistemleri ve Güncel Mevzuat Dr. M. Mahir ÜLGÜ (MD, MSc.) Sağlık Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Koordinatörlüğü VIII. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi Kasım 2011 Antalya SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİNE

Detaylı

AMP DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

AMP DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ AMP DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ KAPSAM AMP Doğrudan Temin programı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22. Maddesinde belirtilen şartlar doğrultusunda yapılacak doğrudan teminlere ilişkin uygulama

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. ŞARTNAMENİN KONUSU ŞİRKET tarafından, DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarına

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ VE RAPORU BİLGİ YÖNETİMİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu Yayın

Detaylı

Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır.

Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır. BİLGİ YÖNETİMİ Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır. o Yazılım-donanım destek birimi 24 saat kesintisiz hizmet sunmalı, o Yazılım-donanım destek birimi çalışanlarının güncel iletişim bilgileri santralde

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. YAZILIM BAKIM ve TEKNİK DESTEK ŞARTNAMESİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. YAZILIM BAKIM ve TEKNİK DESTEK ŞARTNAMESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZILIM BAKIM ve TEKNİK DESTEK ŞARTNAMESİ Hazırlayan Yazılım Birimi Onaylayan YBS Dairesi Başkanı Sayfa No Sayfa 2 / 8 YAZILIM BAKIM ve TEKNİK DESTEK HİZMETİ

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-011 00 14.02.2013 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın

Detaylı

OMOPHORUS Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ULUTEK AR-GE PROJESİ

OMOPHORUS Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ULUTEK AR-GE PROJESİ OMOPHORUS Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ULUTEK AR-GE PROJESİ Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı Nedir? Kalite Yönetim Sistemi; gereklerinin yerine getirildiğinin

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2017 Sayfa 1 / 7 İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 2. PERİYODİK BAKIMI YAPILACAK

Detaylı

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması,

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması, Projenin Amacı DSİ Genel Müdürlüğünde, Bölge Vaziyet Planı çalışmaları kapsamında üretilen ve mevcut DSİ faaliyetlerini içeren CBS veri setleri ile CBS Veritabanının incelenerek yine mevcut CBS donanım,

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLGİ İŞLEM PROSEDÜRÜ

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLGİ İŞLEM PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ: Kurumun otomasyon üzerindeki tüm bilgilerinin yönetimini, korunmasını, dağıtımını ve önemli işlevlerinin korunmasını düzenleyen kuralları ve uygulamaları belirlemeyi amaçlar. 2. KAPSAM: Bu talimat,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-011 00 14.02.2013 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın Tarihi 00 İlk Çıkış 14.02.2013 TALM-001-011

Detaylı

HASTANE OTOMASYONU I Ders Notları

HASTANE OTOMASYONU I Ders Notları 2 HASTANE OTOMASYONU I Ders Notları HBYS #1 3 HBYS Standartları 4 HBYS Standartları Günümüzde HBYS ler sadece hastane içi süreçleri etkileyen ve bu süreçlerden etkilenen bir yapı olmayıp diğer sistemlerle

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR24/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama Hastanesi tarafından

Detaylı

SEÇKİN ONUR. Doküman No: Rev.Tarihi 01.11.2014. Yayın Tarihi 23.10.2013 Revizyon No 01 OGP 09 SEÇKİN ONUR BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

SEÇKİN ONUR. Doküman No: Rev.Tarihi 01.11.2014. Yayın Tarihi 23.10.2013 Revizyon No 01 OGP 09 SEÇKİN ONUR BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Tanım: Bilgi güvenliği, kurumdaki işlerin sürekliliğinin sağlanması, işlerde meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılması ve yatırımlardan gelecek faydanın artırılması için bilginin geniş çaplı tehditlerden

Detaylı

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ÇAĞRI KAYIT VE OPERASYON YÖNETİM SİSTEMİ BİRİMİ GÖREV TANIMI. Revizyon Tarihi:

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ÇAĞRI KAYIT VE OPERASYON YÖNETİM SİSTEMİ BİRİMİ GÖREV TANIMI. Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1 / 7 BİRİM: Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi Birimi İŞİN ADI: Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi Birim Sorumlusu ve Çalışanları BAĞLI OLDUĞU BİRİM: Başhekim SORUMLU

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 30/01/2015 Konu : Teklife Davet Sayın :... Tel : Faks: Kurumumuzun ihtiyacı olan (1) kalem 11 AYLIK DÖNER SERMAYE PROGRAMI ALIMI işi

Detaylı

E- FATURA UYGULAMASI BAŞVURU

E- FATURA UYGULAMASI BAŞVURU E- FATURA UYGULAMASI BAŞVURU e-fatura nın Yararları; Zamandan tasarruf Baskı, postalama ve arşivleme giderlerine son Platform bağımsız, güvenli ve tutarlı veri iletişimi sağlanır. İnsan hatalarının önüne

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/07/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2011092 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 0/08/2011 TARİHİ,

Detaylı

HATAY KHB BILGI İŞLEM BİRİMİ

HATAY KHB BILGI İŞLEM BİRİMİ TANIMLAR HBYS: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi. Hatay Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ve diğer sağlık tesislerinde kullanılan hasta kayıtlanın saklanmasına ve erişimine imkân veren bilgi sistemidir.

Detaylı

PTT KEP BİREYSEL MÜŞTERİ KULLANIM KILAVUZU

PTT KEP BİREYSEL MÜŞTERİ KULLANIM KILAVUZU PTT KEP BİREYSEL MÜŞTERİ KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER KEP NEDİR?........ 3 KEP NE SAĞLAR?..... 3 ELEKTRONİK TEBLİGAT NEDİR?.... 3 MÜŞTERİ TİPLERİ (KİMLER BAŞVURABİLİR).... 3 SİSTEME GİRİŞ........ 4 1.

Detaylı

Darüşşafaka Cemiyeti İntranet ve Süreç Yönetimi. Teknik Şartname

Darüşşafaka Cemiyeti İntranet ve Süreç Yönetimi. Teknik Şartname Darüşşafaka Cemiyeti İntranet ve Süreç Yönetimi Teknik Şartname Mayıs, 2016 1 İçindekiler 1 GİRİŞ... 3 1.1 TANIMLAR... 3 1.2 AMAÇ... 3 2 PROJE KAPSAMI... 3 2.1 ANA SAYFA... 3 2.2 ÖZLÜK YÖNETİMİ... 3 2.3

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Elektronik İmza... 3 Tanım... 3 Mevzuat... 3 Giriş... 3 Akıllı Akis Kart Alındıktan Sonra İzlenecek Adımlar... 4 2. Adım:...

İÇİNDEKİLER. Elektronik İmza... 3 Tanım... 3 Mevzuat... 3 Giriş... 3 Akıllı Akis Kart Alındıktan Sonra İzlenecek Adımlar... 4 2. Adım:... ELEKTRONİK İMZA 1 İÇİNDEKİLER Elektronik İmza... 3 Tanım... 3 Mevzuat... 3 Giriş... 3 Akıllı Akis Kart Alındıktan Sonra İzlenecek Adımlar... 4 1. Adım:... 4 2. Adım:... 4 Sürücü Yükleme Nasıl Yapılır?...

Detaylı

İSTANBUL, 01.04.2010 SİRKÜLER ( 2010/11 ) Konu: Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar

İSTANBUL, 01.04.2010 SİRKÜLER ( 2010/11 ) Konu: Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Tel : (0 2 1 6) 574 74 14 PBX Faks: ( 0 2 1 6 ) 574 22 12 İSTANBUL, 01.04.2010 SİRKÜLER ( 2010/11 ) Konu: Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar 05.03.2010 tarih 27512

Detaylı

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU Doküman No: BİDB-F-06 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU SIRA NO SORUMLU

Detaylı

Ekin RED EAGLE (OS) GÜVENLİ ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ YÖNETİM SİSTEMİ

Ekin RED EAGLE (OS) GÜVENLİ ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ YÖNETİM SİSTEMİ Ekin RED EAGLE (OS) GÜVENLİ ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ YÖNETİM SİSTEMİ Leader in Safe City Technologies Güvenli Şehir Teknolojileri Yönetim Sistemi olan Ekin Red Eagle (OS) şehirdeki tüm sistemler ile iletişim

Detaylı

Değerlendirme Süreci Kuralları

Değerlendirme Süreci Kuralları Değerlendirme Süreci Kuralları Değerlendirme Ekiplerinin Oluşturulması Değerlendirme ekibi değerlendirici havuzunda yer alan değerlendiricilerden oluşturulur. Değerlendiriciler kendi il sınırlarında yapılacak

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama Hastanesi tarafından satın

Detaylı

w w w. a n k a r a b t. c o m

w w w. a n k a r a b t. c o m Şirket Profili w w w. a n k a r a b t. c o m AnkaraBT, yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren ve uzman kadrosuyla Türkiye'nin önde gelen kurumsal çözümlerini üreten %100 Türk sermayeli bilgi teknolojisi

Detaylı

TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.

TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş. İÇİNDEKİLER 1. BAŞVURU... 4 1.1. Hesap Oluşturma... 5 1.2. Kimlik Bilgileri... 6 1.3. Hesap, Tarife, Paket Seçimi... 7 1.4. Ödeme Seçenekleri... 10 2. WEB POSTA HESAP KULLANIMI... 13 2.1. Web Posta Kullanıcı

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One Kobileri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 20112 07.10.2013 Konu : HP 1132M Yazıcı,Tarayıcı,Fotokopi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile HP 1132M Yazıcı,Tarayıcı,Fotokopi Alımı yapılacaktır.

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER TEPEBAġI BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 01.02.2008 TARĠH VE 28 SAYILI MECLĠS KARARI ĠLE KABUL EDĠLMĠġTĠR. T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1-

Detaylı

BAKIM / ONARIM SÖZLEŞMESİ

BAKIM / ONARIM SÖZLEŞMESİ BAKIM / ONARIM SÖZLEŞMESİ İş bu sözleşme ekte belirtilen 10 Bölüm ve bu bölümler içerisinde yer alan maddelerden oluşmaktadır. Tarafların aralarında karşılıklı okunup anlaşılarak her sayfasının ayrı ayrı

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.13.06.04/411 02/07/2010 Konu: Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı GENELGE 2010/81 Bilindiği üzere, Yönetim Kurulumuzun 06/02/2008 tarihli ve 2008/51 sayılı Kararı ile bünyesinde,

Detaylı

BSOFTefat E-FATURA ÇÖZÜMÜ

BSOFTefat E-FATURA ÇÖZÜMÜ Gelir idaresine yapılan başvuruya göre POROSefat e-fatura alım/gönderim işlemlerinde kullanıcılara iki farklı seçenek sunulmaktadır. 1. E-Fatura GİB Dosya Aktarım modülü: Gelir idaresinden sadece e-fatura

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21602 05.11.2013 Konu : Kamera Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kamera Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013 Perşembe saat 12:00

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi 1. Genel Bakış Değişen rekabet ortamı ve farklılaşan müşteri beklentileri, bayi ağlarının kompleks ve yönetiminin zor olması satış süreçlerini oldukça farklı bir

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE l- Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. UŞAK VALİLİĞİ UŞAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

T.C. UŞAK VALİLİĞİ UŞAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ T.C. UŞAK VALİLİĞİ UŞAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ 1. Genel Şartlar: Bir taraftan Cumhuriyet Mahallesi 1.Emlak Sokak No:39 UŞAK adresinde faaliyet gösteren Uşak İl Sağlık Müdürlüğü

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİ İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU 2015 Bu Kılavuz 657 Sayılı Devlet Memurları

Detaylı

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri 5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall 5651 Sayılı Kanun Kanunun Tanımı : İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

Vizyonsis Bilişim Hizmetleri Tenzile Düzgün

Vizyonsis Bilişim Hizmetleri Tenzile Düzgün Firma : Yetkili Adı : Telefon : Mail Adresi : Firma Adresi : Vergi Dairesi ve Nu. : Tarih Konu :.. /.. /.. : Bakım Anlaşması Teklif Konusu : Bu Sözleşme,Vizyonsis Bilişim Hizmetleri (bundan sonra VİZYONSİS

Detaylı

S. No Mal / Hizmet Adı Miktarı Birimi Birim Fiyat Toplam Fiyat. ! Fax E-Mail

S. No Mal / Hizmet Adı Miktarı Birimi Birim Fiyat Toplam Fiyat. ! Fax E-Mail T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜ RK İY E KAMU HASTANELERİ KURUMU V iranşehir İlçe Devlet H astanesi İhale Kodu : 00135 SAYI : KONU: Teklif Mektubu PİYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU Hastanemizin ihtiyaçlarından

Detaylı

İLETİŞİM PROSEDÜRÜ. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir.

İLETİŞİM PROSEDÜRÜ. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir. Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir.

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6332 17.03.2015 Konu : Güvenlik Kamera Sistemi ve Kabinet Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Güvenlik Kamera Sistemi ve Kabinet Alımı yapılacaktır.

Detaylı

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı 4 adet blade sunucu cihazlarının Kuruluşça hazırlanan teknik

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR Doküman Adı: GELİŞTİRME SÜREÇLERİ Doküman No.: P508 Revizyon No: 01 5 1 Web Sayfası Hazırlama Talimatı iptal edildiği için 5.2 maddesinden ilgili cümle çıkartıldı. 3 1 Web Sayfası Hazırlama Talimatı iptal

Detaylı

Yardım Masası Kullanım Klavuzu

Yardım Masası Kullanım Klavuzu Bu proje Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir Technical Assistance for Implementation of REACH Regulation REACH tüzüğünün uygulanması için teknik destek projesi

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2010 2011) (KONTROL FAALİYETLERİ) Sorumlu KFS 7 Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) Katılım Protokolü

Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) Katılım Protokolü Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) Katılım Protokolü 1. AMAÇ: Bu katılım protokolü, DPT Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) ve Ek Eylem Planının 38. Maddesinde yer alan E-Entegre Kütüphane

Detaylı

EPKAS. (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ve ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU

EPKAS. (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ve ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU EPKAS (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ve ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU Elektronik Proje Kontrol Arşivleme Sistemi, Belediye hizmetleri içerisinde yer alan Yapı Ruhsatı Verilmesi, Tadilatının Yapılması

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMUNA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMUNA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Sayı : 31678769-700 Konu : e-nabız Sistemine Geçici Şifre Tanımlanması TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMUNA e-nabız sistemi ile ilgili Genel Müdürlüğümüze

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

SU KALITE SİSTEMİ. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

SU KALITE SİSTEMİ. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başarsoft Su Kalite Bilgi Dokumanı 10.10.2013 İçindekiler 1. SU KALITE SİSTEMİ... 2 1.1 Sistemin Genel Amaçları:... 3 1.2 Kullanılan Bileşen ve Teknolojiler:... 4 2. UYGULAMALARA

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6404 17.03.2015 Konu : Alarm ve İzleme Sistemi Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Alarm ve İzleme Sistemi Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1.TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR... 4 3. GARANTİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU MEVCUT YAZILIM BAKIM, DESTEK VE GÜNCELLEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU MEVCUT YAZILIM BAKIM, DESTEK VE GÜNCELLEME TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU MEVCUT YAZILIM BAKIM, DESTEK VE GÜNCELLEME TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GİRİŞ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından kullanılmakta olan Ulusal Neonatal Tarama

Detaylı

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 50 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Dr. Hakkı ÖZTÜRK Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü 1972 yılında Afyonkarahisar Bolvadin de doğdu.

Detaylı

Online Protokol Üretim Projesi

Online Protokol Üretim Projesi Online Protokol Üretim Projesi Yazılım Geliştirici Kılavuzu Sürüm 1.5 Kasım 2012 Proje Pilot Başlangıç Zamanı 19.11.2012 Pilot Proje Uygulama Yeri Ankara İli Sağlık Hizmet Sağlayıcıları Proje Yöneticisi

Detaylı

ELEKTRONİK BAŞVURU REHBERİ V 1.0

ELEKTRONİK BAŞVURU REHBERİ V 1.0 ELEKTRONİK BAŞVURU REHBERİ V 1.0 Ağustos 2013 ANKARA Versiyon : 1.0 1/23 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.0 2/23 İçindekiler 1 Giriş. 4 2 E-Fatura Uygulamasına

Detaylı

TÜİK e-vt Teknik Kılavuz

TÜİK e-vt Teknik Kılavuz TÜİK e-vt Teknik Kılavuz Genel Açıklamalar Mayıs 2015 ANKARA Versiyon: 1.1 1/6 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm Açıklama 1.0 20.02.2014 ---- Kılavuzun ilk sürümü. 1.1 04.05.2015 Sayfa

Detaylı

KONU: Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik

KONU: Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik KONU: Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik 20.10.2016 tarih ve 29863 sayılı Resmi Gazete de Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması

Detaylı

ÇELİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ İNTERNET WEB SİTESİ - ARAYÜZ - İÇERİK YÖNETİMİ - BİLGİ GÜNCELLEME HİZMETLERİ İŞİ 2013 YILI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇELİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ İNTERNET WEB SİTESİ - ARAYÜZ - İÇERİK YÖNETİMİ - BİLGİ GÜNCELLEME HİZMETLERİ İŞİ 2013 YILI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇELİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ İNTERNET WEB SİTESİ - ARAYÜZ - İÇERİK YÖNETİMİ - BİLGİ GÜNCELLEME HİZMETLERİ İŞİ 2013 YILI TEKNİK ŞARTNAMESİ Taraflar: Bu Şartnamede teklif isteyen taraf Çelik İhracatçıları

Detaylı

E-MEB. Doküman Yönetimi, Yazışma ve İstatistik Sistemi

E-MEB. Doküman Yönetimi, Yazışma ve İstatistik Sistemi E-MEB Doküman Yönetimi, Yazışma ve İstatistik Sistemi E-MEB FAYDALARI Kağıt İsrafını Önler Yazışma Sürecini Hızlandırır Diğer Yazılımlar = 5-20 Dk. E-MEB = 1-7 Dk. Çevreyi Korur Bilgisayarınız Formatlandığında

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

yenilikçi bir yatırım yönetim sistemine giriş yapın.

yenilikçi bir yatırım yönetim sistemine giriş yapın. yenilikçi bir yatırım yönetim sistemine giriş yapın. arias yatırım yönetim sistemi ne hoşgeldiniz. arias yatırım yönetim sistemi modern, yenilikçi ve pratik bir proje yatırım takip ve kontrol sistemidir

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ EK-YARDIM DOKÜMANI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ EK-YARDIM DOKÜMANI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ EK-YARDIM DOKÜMANI İçindekiler ELEKTRONİK İMZA... 2 KURUM İÇİ GİDEN EVRAKLAR... 3 YANLIŞ ALICININ SEÇİLMESİ DURUMU... 3 KURUM DIŞI GİDEN EVRAKLAR...

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Taşınması ve Uzaktan Takip Sistemleri- MoTAT

Tehlikeli Atıkların Taşınması ve Uzaktan Takip Sistemleri- MoTAT Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Tehlikeli Atıkların Taşınması ve Uzaktan Takip Sistemleri- MoTAT Ahmet VARIR Mühendis Görev ve sorumluluklar Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü görevleri

Detaylı

Dr. Organizer Diş. Ver. 4.5. 1992 den beri. Program özellikleri, sistem gereksinimleri

Dr. Organizer Diş. Ver. 4.5. 1992 den beri. Program özellikleri, sistem gereksinimleri 1992 den beri Dr. Organizer Diş Ver. 4.5 Program özellikleri, sistem gereksinimleri Alp Bilişim&Danışmanlık Halitağa cad. 42/7Tınaz iş merkezi Kadıköy İstanbul (216) 418 60 44 (216) 418 60 37 (532) 246

Detaylı

e-fatura UYGULAMASI (Saklama Kılavuzu) Eylül 2013 ANKARA e-fatura Saklanma Kılavuzu Eylül 2013 Versiyon : 1.1 1/10

e-fatura UYGULAMASI (Saklama Kılavuzu) Eylül 2013 ANKARA e-fatura Saklanma Kılavuzu Eylül 2013 Versiyon : 1.1 1/10 e-fatura UYGULAMASI (Saklama Kılavuzu) Eylül 2013 Versiyon : 1.1 1/10 ANKARA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.1 2/10 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen

Detaylı

E-UYGULAMALAR VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (EUP) ELEKTRONİK UYGULAMALAR PROJESİ FİRMA KAYIT KILAVUZU

E-UYGULAMALAR VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (EUP) ELEKTRONİK UYGULAMALAR PROJESİ FİRMA KAYIT KILAVUZU 1. AÇIKLAMA Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Elektronik Uygulamalar Projesi Sistemi internet üzerinden çalışan bir sistemdir ve sisteme girişiniz internet üzerinden olacaktır. Ancak TİTCK'nın

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/42 TARİH: 07/04/2015

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/42 TARİH: 07/04/2015 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/42 TARİH: 07/04/2015 KONU 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde Değişiklik Yapılmasına Dair 447 Sıra Numaralı Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. e-fatura uygulamasının

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Versiyon: 0.2 TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS

Detaylı

SGK Otomasyon Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu

SGK Otomasyon Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu SGK Otomasyon Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu İçindekiler 1.Bölüm:............................ Programın Amacı ve Size Katacakları 2.Bölüm:........................... Programın Genel Özellikleri 3.Bölüm:............................

Detaylı

Laboratuvar bilgi sistemini mikrobiyolojide ne kadar uygulayabiliyoruz? Dr. Alper AKÇALI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Laboratuvar bilgi sistemini mikrobiyolojide ne kadar uygulayabiliyoruz? Dr. Alper AKÇALI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi Laboratuvar bilgi sistemini mikrobiyolojide ne kadar uygulayabiliyoruz? Dr. Alper AKÇALI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi Laboratuvar Bilgi Sistemleri Laboratuvarlar Çok sayıda ve farklı

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU ZEYİLNAME 6/2012 Elektronik Haberleşme Yasası nda belirtilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar ile ilgili teknik düzenlemeleri

Detaylı

Coslat Monitor (Raporcu)

Coslat Monitor (Raporcu) Coslat Monitor (Raporcu) Coslat Monitor, Coslat Firewall, Hotspot ve Mirror uygulamalarında oluşturulan zaman damgalı kayıtların analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlayan uygulamadır. Coslat Monitor

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ.

SELÇUKLU BELEDİYESİ. SELÇUKLU BELEDİYESİ WEB KULLANIM KILAVUZU www.selcuklu.bel.tr Elektronik Proje Kontrol Arşivleme Sistemi, Belediye hizmetleri içerisinde yer alan yapı ruhsatı verilmesi, tadilatının yapılması vb. işlemler

Detaylı

HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ. Öncelikle"SGK Kurumsal Hekim Şifresi" Alınması Gereklidir

HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ. ÖncelikleSGK Kurumsal Hekim Şifresi Alınması Gereklidir HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ DÜZENLEYEN : MELTEM DİNÇ KÖKMEN Öncelikle"SGK Kurumsal Hekim Şifresi" Alınması Gereklidir 03.12.2012 tarihinden itibaren yatan hastalarda e-reçete uygulamasına

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ALIM KILAVUZU

HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ALIM KILAVUZU HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ALIM KILAVUZU Özet: T.C. Sağlık Bakanlığı Hastaneleri ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) alımları için hazırlanmış olan bu doküman,

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6133 07/04/2010 Konu : Güvenlik Kamera Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Güvenlik Kamera Sistemi Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın

Detaylı

Erma Yazılım EBYS Sistemi. (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Dijital Arşivleme. Otomasyonu

Erma Yazılım EBYS Sistemi. (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Dijital Arşivleme. Otomasyonu Erma Yazılım EBYS Sistemi (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ve Dijital Arşivleme Otomasyonu ERMA YAZILIM ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ EBYS Otomasyonumuzun genel özellikleri; Kaysis web servislerinden

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama Hastanesi tarafından

Detaylı