PAZARLAMA BLG SSTEM VE BR KAMU KURULUU ÖRNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PAZARLAMA BLG SSTEM VE BR KAMU KURULUU ÖRNE"

Transkript

1 PAZARLAMA BLG SSTEM VE BR KAMU KURULUU ÖRNE Ör.Gör.Kemal KARAYORMUK * Mehmet Ali KÖSEOLU ** ÖZET Bu çalmada, pazarlama yöneticilerinin kararlarna yön veren pazarlama bilgi sistemi ele alnmtr. Bilgi, iletmeler için frsatlar öngörmek ve tehditlere kalkan oluturmak için kullanlan en etkili araçlardan biridir. Bu araç iletmenin kuruluundan pazarlama stratejilerine kadar her aamada kullanlmaktadr. Bu ba lamda pazarlama bilgi sisteminin gelitirilmesi kaçnlmaz hale gelmektedir. Bilginin pazarlama alannda kullanlabilmesi için bir sistem içerisinde ele alnarak daha etkin olarak kullanlmas gerekmektedir.kamu sektöründe ki iletmeler pazarlama bilgi sistemlerini kat, hiyerarik ve bürokratik kamu yönetimi anlayndan esnek, piyasa-temelli ve müteri odakl kamu iletmecili i yaklamna do ru bir geçi yaamasyla bir de iime gereksinim duymaktadrlar. Bu çerçevede çalmann birinci bölümünde pazarlama yöneticilerinin kararlarna yön veren pazarlama bilgi sistemi kavramsal olarak ele alnarak, bir kamu kuruluu olan Menderes Elektrik Da tm A.(. Mu la Müessese Müdürlü ünde derinlemesine mülakat yöntemi ile pazarlama bilgi sistemi ile ilgili mevcut sistem tanmlanarak alternatif yaklamlar üzerinde durulmaktadr. Aratrmada Menderes Elektrik Da tm A.(. Mu la Müessese Müdürlü ü nde pazarlama bilgi sisteminin varl ve etkinli i nasldr sorusuna cevap aranmtr. Çalmann sonuçlar, pazarlama anlayna sahip olmayan kamu kurulularnda kullanlan pazarlama bilgi sistemlerinin etkin olarak kullanlmad görülmektedir. Anahtar Kelime: Pazarlama bilgi sistemi, yönetim bilgi sistemleri, kamu sektörü * Afyon Kocatepe Üniversitesi, 0.0.B.F., 0letme Bölümü. ** Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sos. Bil. Ens. 0letme Doktora Ö rencisi Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005) 103

2 ABSTRACT In this study, marketing information system giving direction to the decisions made by marketing managers is investigated. Information is one of the most effective tools used to protect the firm from threats and foresee the business opportunities. This tool is used in every step ranging from the establishment of the organisation to marketing strategies. In this respect, it is unavoidable to improve this information system. Thus, in order for information to be used in the field of marketing more efficiently, it should be handled within a system. Organisations of marketing information system must integrate this system by transforming their approaches from being rigid, hierarchical, and bureaucratic to flexible, market-based and customer oriented. In this context, in the first part of the study, marketing information system giving direction to the decisions made by marketing managers is theoretically dealt with and the answer to this question " What is the extent of the presence and efficiency of marketing information system in the Mu la Branch of Menderes Elektrik Da tm Co.?" is sought by means of detailed interviews with the manager of public relations, the manager of information processing, the manager of accruement and revenues, and the manager responsible for the illegal use of electricity working in this public enterprise. At the end of the study, it is found out that it is still too early to talk about marketing information system in public organisations where there is not an understanding of what marketing is. Key words: Marketing Information Systems, Management Information, Systems Public Sector GR Bilginin güç, müterinin patron oldu u i dünyasnda yöneticilerin karar verme süreleri her geçen gün biraz daha azalmaktadr. Pazarlama yöneticileri iletmenin süreklili i için en ksa sürede do ru kararlar almalar gerekmektedir. Pazarlama bilgi sistemi bu ba lamda yöneticilere karar verme konusunda gerekli olan alt yapy oluturmaktadr. Pazarlama bilgi sistemine sahip iletmelerin yöneticileri ksa sürede aldklar do ru kararlarla ve uyguladklar 104 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005)

3 stratejik hamlelerle firmalarn rekabet ortamnda takipçi olmaktan kurtararak trendlere yön veren bir iletmeye dönütürebilmektedirler. Globalleen dünyada insan nüfusu hzla artarak iletme yöneticilerini yeni pazar imkanlar nedeniyle heyecanlandrmakta, var olan müteri portföyünü elde tutma ve portföye giren yeni müterilerle iliki kurma açsndan da yeni araylara itmektedirler. Üreticilerle tüketiciler arasndaki mesafenin hayli artm olmas ve bu ikisi arasnda birçok arac kii ve kuruluun yer almas, devaml karar verme durumunda bulunan yöneticiler için belirsizli i arttran bir unsur olmaktadr. 0 hayatnn belirsizliklerle dolu, dinamik ve rekabetçi ortamnda, pazarlama bilgi sistemi, üreticilerle tüketiciler arasndaki mesafeyi kapatmaya yarayacak bilgileri sa lama fonksiyonunu yerine getirir. Bilgi sistemlerine yatrm yapan iletmeler, iletme baarsn do rusal olarak süreklili ini ve öneminin devamn sa layabilmektedirler. 1 Günümüz koullarnn ortaya koydu u yeni örgüt yaplar bilgiye dayal oldu u görülmektedir. 2 0letmelerin bata gelen ortak yanlarndan biri, hepsinin iyi yönetilmek için bilgiye muhtaç olmasdr. Müteri kitlesinin ihtiyaç ve isteklerini saptama ve zaman içinde pazardaki de imeleri izleme olanaklar ancak biliim teknolojilerinin yo un olarak kullanm ile mümkün olabilmektedir. Biliim teknolojileri genel olarak kamu kurulularnn ilem süreçlerini hzlandrmalarn, co rafi limitlerini amalarn, bürokratik kademeleri ortadan kaldrp, bilginin daha etkin ulam ve paylamn sa lamalarna yardmc olmaktadrlar. 3 Bu çalmann amac e-devlet, e-ticaret gibi kavramlarn uygulamaya kondu u ve bu uygulamalarn tartma konusu yapld bir ortamda kamu kurulularnda uygulanan pazarlama bilgi 1 Raymond, Louis, Brsoux, Jacques, Azam, Abdellah, (2001), Marketing Information Systems Practices In Small Manufacturing Firms: Antecedents and Consequences, The Journal of Computer Information Systems, ProQuest Computing, Vol.41, No.3. 2 Lee,S.Kim,B.,(1996) DevelopingThe Information System Architecture for World- Class Organization, Management Decision, 46 3 Gotlieb, Leo, (1994), How Informatio Technology is Reinventing Government, CMA - The Management Accounting Magazine, (68:5), 25 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005) 105

4 sisteminin ileyiindeki sorunlar incelenmektedir. Aratrmann önemi ise enerji sektöründeki büyümenin ve liberallemenin artt günümüz koullarnda enerjiye olan talebin artmas ve bu talebin karlanmasnda özel sektörün aktif bir rol almaya çalt bir ortamda yaplmasdr. Kit kapsamnda yer alan bu kuruluun pazarlama bilgi sistemi sisteminin yeterlilik ve yetersizlikleri ortaya konmaya çallacaktr.bu amaçla pazarlama bilgi sistemi tanmlanarak, pazarlama bilgi sistemi ihtiyaç duyulma nedenleri, pazarlama bilgi sistemi yararlar, pazarlama bilgi sistemi özellikleri, bilgi sistemi özelliklerinin ileyii ve kullanm oranlar açklanacaktr. I. LTERATÜRDE PAZARLAMA BLG SSTEM Bilgi, her zaman pazarlama kararlarnn etkin olarak alnmasnda kritik bir faktör olmaktadr. 4 Pazarlama bilgi sistemi kavram, spesifik pazarlama kararlarnda yeni bilgi süreç teknolojilerine zamannda bavurabilmek için 1960 lar da bir teknik olarak ortaya çkt görülmektedir. 5 Philip Kotler a göre pazarlama yöneticilerine en yararl bilgi gücünü sa layabilen iletmeler, bu gücün yardm ile pazar alannda rekabet gücünü yakalayabilecek ve rakiplerini geride brakabileceklerdir. Bilgi teknolojilerinden yararlanan pazarlama bilgi sistemleri bir süredir literatürde tartlmaktadr. Kavramsal pazarlama bilgi sistemleri konusunda yaplan aratrmalarn farkl sonuçlarndan bahsedilmektedir.1966 ylnda Kotler, pazar aratrmas departmann kapsaml bir pazar bilgi ve analiz merkezine dönütürmeyi ve güncelletirmeyi önererek, bu merkezi pazarlama merkezi sinir sistemi olarak tanmlamaktadr. 6 Pazarlama anlaynn yaygnlamas, stratejik planlama ve stratejik pazarlama planlamasnn önem kazanmas ile günümüzde 4 Leonidou,Leonidas C., Theodosiou, Marios, (2004), The Export Marketing Information System: An Integration Of The Extant Knowledge, Journal of World Business, Volume 39, Issue 1.s12. 5 Hess, Ronald L., Rubin, Ronald S., West, Lawrence A., Geographic Information Systems As A Marketing Information System Technology, Decision Support Systems, Article in Press, 6 Tavmergen, 0ge Pnar, (1998), Pazarlama Bilgi Sistemleri, ktisat /letme ve Finans Dergisi, Yl:13, Say:146, Ankara,s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005)

5 pazarlama aratrmasna ve bilgi toplamaya olan ihtiyac hzla artrmaktadr. Bir iletme, do ru kararlar almak ve bunlar baaryla uygulamak üzere, pazarlama d çevresini iyi tanmak, kendisinin güçlü ve zayf yönleri ile pazarda mevcut frsat ve tehlikeleri sa lkl olarak de erlendirebilmek için yeterli pazarlama bilgilerine sahip olmas gerekmektedir. 0letmenin iyi bir performans gösterebilmesi geni ölçüde yönetim kararlarnn dayand bilgilerin sa lkl oluuna ba l olmaktadr. 7 Pazarlama bilgi sistemi, bir bilgi birikimi sisteminin çktsdr. Bilgi birikimi, örgütsel performans artrmak için bilginin yaratlmas, saklanmas ve kullanlmas süreci olarak tanmlanmaktadr. 8 Pazarlama bilgi sistemi ile tüketicilerden sa lanan geri bildirim ile ürün ve hizmetlerde etkililik ve verimlilik arttrlr ve bu bilgiler ürünlerin ve hizmetlerin gelitirilmesi, de itirilmesi ya da yok edilmesi konularnda kullanlr ve böylece iletme rekabet avantaj sa lamaktadr. 9 Pazarlama bilgi sistemi;bilginin uygulanmasdr (Knowledge Implementetion) bu bilgi yönetimi, bilgi uygulamas, yeni ürün gelitirme prosesleri, müteri beklentilerine daha rahat cevap verebilme, pazarlama ve yönetim faaliyetleri boyunca meydana gelen problemleri çözmek için bilginin kullanlmasn ifade etmektedir. 10 Cox ve Good pazarlama bilgi sistemini; yöneticilerin pazarlama kararlarnn verilmesinde kullanlmak üzere, bilginin düzenli olarak analiz edilmesi ve sunumuyla ilgili bir süreç ve yöntemler dizisi olarak tanmlamaktadrlar. Pazarlama bilgi sisteminin temel görevi, karar vericilerin gereksinim duyduklar bilginin türü, niteli i ve miktar ile sunulacak bilginin türü, niteli i ve miktar arasndaki dengeyi sa lamaktr. Ayn zamanda bu bilgi sistemi, çeitli karar destek sistemleri yardmyla karar vericilerin karar belirlilik alanlarn genilemesine yardmc olmaktadr Mucuk, 0smet, (1999), Pazarlama lkeleri, 11. Basm, Türkmen Kitabevi, 0stanbul,s TalvineN, Jari M., (1995), Information Systems In Marketing: Identifying Opportunities, European Journal of Marketing, Vol. 29, Iss. 1, Bradford. 9 Li, E.Y. (1997), Marketing Information Systems in Small Companies, Information Resources Management Journal,Winter, 10,s Barutçugil, 0. (2002), Bilgi Yönetimi, Kariyer Yaynlar, 0stanbul,s Cox, vd,1967: Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005) 107

6 Pazarlama bilgi sistemlerinin etkinli i büyük ölçüde piyasa ile örgüt arasnda geri besleme fonksiyonuna dayanr. Bu takdirde yöneticiler geçmiteki faaliyetlerinin uygunlu u ve do rulu u hakknda bir görüe sahip olabilmektedirler. 12 Ürünler ortaya çkarmak için pazarlama stratejileri gelitirmek amacyla yöneticilere sa lanacak bilgilerden sorumlu olan pazarlama bilgi sistemi 13, yönetim bilgi sistemi diye adlandrlan büyük bir sistemin parçasdr. Yönetim bilgi sistemi iletme ile ilgili bilgileri toplamak, analiz etmek, snflandrmak, de erlendirmek, saklamak ve da tmak için insanlarn, malzemelerin ve prosedürlerin koordineli olarak çalt ve bilginin üretildi i sistemler olmaktadrlar. 14 A) PAZARLAMA B0LG0 S0STEM0NE 0HT0YAÇ DUYULMA NEDENLER0 Dijital tabanl günümüz ekonomisinde pazarlama bilgi sistemi, iletmeler için büyük önem tar. Çünkü iletmeler, hzla de ien dinamik pazarlama ortamn denetim altna alp karlatklar belirsizlik alann daraltmak isterler. Bu durumda, iletmelerin bilgiye ama do ru, güvenilir bir baka deyile kaliteli bilgiye gereksinim duymaktadrlar. 15 Spesifik problemleri aratran pazarlama aratrmalar yaplyor olsa bile, bir iletmede komple bir pazarlama bilgi sisteminin kurulmasn gerektiren temel neden saysz çevresel etkiler ve güçlerin iletmeyi pazarlama bilgilerini bütünlemi ve en etkili bir biçimde yönetmeye zorlamasdr ki, bunlarn bazlar öyle sralanabilir. 16 Pazarlama yöneticisinin karar verme zamannn giderek ksalmas, pazarlama faaliyetinin git gide daha karmak ve daha kapsaml hale gelmesi, tüketici ikâyetlerinin artmas olarak sralanabilmektedir. 12 Çetinkaya, Belks, vd., (1988), Yönetim Bilgi Sistemleri Artema A(. Örne i, Eski/ehir Anadolu Üniversitesi..B.F. Dergisi, Cilt: V, Say:1, Eskiehir.s Assael, Henry, (1993), Marketing Principles and Strategy, Second Edition, The Dryden Pres, Orlando.s Keegon, Warren, vd., (1992), Marketing, Prentice Hall, New Jersye.s Ersoy,F., Karalar R.,Yeni Ekonomide Pazarlaman5n De6i/en Yönü, 16 Mucuk,a.g.e.,s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005)

7 0letmelerin yönetim biliim sistemlerini uygulamada kritik baar faktörü, iletme fonksiyonlarnn entegre edilme yeterlili idir. Pazarlama bilgi sisteminin iletmeye entegrasyonuyla iletmede etkinlik ve verimlilik artmaktadr. Esnek bilgi ak, siparilerin, ürünlerin, süreçlerin ve ekipmanlarn do rulu unu ve eriilebilirli ini sa lamaktadr. Böylece iletmenin ve müterilerin ihtiyaçlarna daha çabuk cevap verilebilmektedir. 17 Pazarlama bilgi sisteminin 3 temel amac bulunmaktadr: 1.Süreçleri etkili yapmak- arzulanan sonuçlarn alnmas 2.Süreçleri verimli yapmak- kullanlan kaynaklarn minimize edilmesi 3.Süreçleri uyumlu yapabilme- de ien i ve müteri ihtiyaçlarn karlanmas B) PAZARLAMA B0LG0 S0STEM0N0N YARARLARI Pazarlama bilgi sistemlerinden temel olarak pazarlama kararlarn etkinletirmesi beklenir. Pazarlama bilgi sistemleriyle firmann zaman ufkunun günlük sorunlar düzeyinden çkarlp ötelere geniletilmesi, bilgilerin yeterli ölçüde süzülerek yönetimin moral ve verimlili inin arttrlmas, yöneticilerin bak açlarnn geniletilmesi, daha stratejik bir bak açs kazandracak ekilde sentezlerin kolaylatrlmas, çabalardaki gereksiz tekrarlamalarn azaltlmas, artc durumlara kar tepkilerin yumuatlmas mümkün olabilmektedir. 18 Douglas ve Leonard, yeni bir sistemin test edilmesinin verinin maliyeti ile de il o verinin de eri ile mümkün olabilece ini belirtmilerdir Bhatt, Ganesh D. (2000), An Empirical Examination of the Effects of Information Systems Integration on Business Process Improvement, International Journal of Operations & Production Management, vol. 20, no.11, pp ,s Kaya, 0smail, (1984), Pazarlama Bilgi Sistemleri, 0stanbul Üniversitesi Yayn No: 3226, 0letme Fakültesi Yayn No:153, Güryay Matbaaclk, 0stanbul.,s: Douglas, J. Dalrymple, Leonard, J. Parsons, (1986), Marketing Management Strategy and Cases, John Wiley and Sons Inc., New York.s.797 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005) 109

8 Pazarlama bilgi sistemlerinin sa layabilece i yararlar be balk altnda gruplandrlmaktadr. 20 -Bilginin etkin ve verimli kullanmna ilikin yararlar, -Planlama çalmalarna ilikin yararlar, -Kontrol Çalmalarna ilikin yararlar, -Karar modellerinin gelitirilmesine katklar, -E itim ilevi. Pazarlama bilgi sistemleri, yöneticilerin karar verme gücünü olumlu etkiler 21, firmann etkinli ini ve verimlili ini arttrr, ayrca ona rekabet avantaj yaratmakta, bugünün global pazarlarnda, firmalarda baarl bir pazarlama bilgi sisteminin varl rekabet için hayati önem tamaktad.r 22 Müteri veritaban içeren pazarlama bilgi sisteminin kurulmas müterilerine daha yakn olma, güçlü ve anlaml ilikilerin kurulmasna ve devamna imkan vermektedir. 23 Pazarlama yöneticilerine her zaman istedi i bilgileri sa lamayan 24 pazarlama bilgi sistemlerinin snrlamalarndan da söz edilmekte ve örne in, sistem kurucular ve sistem kullanclar arasndaki iliki ile ilgili olarak pazarlama bilgi sistemlerinin uygulamasnda sorunlar ortaya çkt anlalmaktadr; kurucularn teknik temelli, kullanclarn ise uygulama bazl olmalar bu çeit problemler yaratabilmektedir. Sistemle ilgili baka problemler arasnda; sistemin karmak yaps, yüksek maliyeti, kurulmas ve uygulanmas için uzun bir süre gerektirmesi sralanmaktadr Kaya,a.g.e.,s Tavmergen,a.g.e.,s Li, Eldon Y., Mcleod, Raymond, Rogers, (2001), Marketing information systems in Fortune 500 companies: a longitudinal analysis of 1980, 1990, and 2000, Information & Management, Volume 38, Issue 5, Pages Kitchen, Philip J., Dawes, Jillian F., (1995), Marketing Information Systems In Smaller Building Societies, The International Journal of Bank Marketing,Vol. 13, Iss. 8, Bradford. 24 Kotler, Philip, Gary, Armstrong, (1993), Marketing An Introduction, Third Edition, Prentice- Hall, New Jersey.s Tavmergen, a.g.e.,s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005)

9 C) PAZARLAMA B0LG0 S0STEM0N0N ÖZELL0KLER0 Pazarlama bilgi sistemi oluturabilmek için i çevresinin gerekleriyle uyumlu veri taban sistemi gereklidir. Pazarlama bilgi istemi temel programlarn hata ile silinmesini veya de itirilmesini önlemek için prosedürler içermeli,sisteme, yetkisi olmayan kiilerce ulalmas engellenmelidir. Programlarn her türlü durum de iikliklerine uyumlatrlmas için iyi bir pazarlama bilgi sisteminin esnek olmas gerekmektedir.e er yöneticiler pazarlama bilgi sisteminin oluturulmasna yardmc olurlarsa, bu yöneticiler muhtemelen sistemin, karar vermek için nasl çalt n ve kullanld n bilmeleri gerekmektedir. 27 0yi bir pazarlama bilgi sistemi aa daki sorulara cevap verebilmesi gerekmektedir. 26 (1) Pazar Sorular6: 3) Ürün Sorular6: * Bizim en güçlü rakiplerimiz kimlerdir? * Her bir ürünü nasl iyiletirebiliriz? * Onlarn güçlü ve zayf yönleri nelerdir? * Her bir ürünün sat tarihi nedir? * Onlarn pazarlama stratejileri nedir? * Her bir ürünün yaam seyri nedir? * Satlarnda sahip olduklar kaynaklar nelerdir? * Her bir ürünün yatrmnda sa lanan, gerçek ve hedeflenen kazanç nedir? * Hangi pazarlama segmentlerini amaçlamalyz? * En iyi sat nasl yaplr? Anahtar kararlar nelerdir? * Yeni pazarlarmz nerelerdir? * Benzer ürünlerle rekabet nasl olur? * Nerelerde kar veya zarar ediyoruz? * Do ru ürünlerle do ru pazarlar eletirebiliyor muyuz? * Pazarda sat gelitirme potansiyeli nerededir? * Ürün yelpazesinde potansiyel sat gelitirme nerededir? (2) Mü9teri Sorular6: (4) Sat696 Destekleyen Sorular: * Bizim en iyi müterilerimiz kimlerdir? * Kim en iyi performans gösterdi? Nasl? * Bizim en kötü müterilerimiz kimlerdir? * Kim en kötü performans gösterdi? Nasl? * Kaybetti imiz kaç müterimiz var ve niçin * Bu performanslarla ilgili tutumlar nelerdir? kaybetmiiz? * Kaybetti imiz müteriler niçin memnun olmamaya * Kaç tane sat temsilcisine ihtiyacmz var? alamlar? * Kazand mz yeni müteri kaç tane ve nasl bunlar kazanabilmiiz? * 0yi sat ve ayrca maksimum ibirli ini ödüllendirme plan nedir? * Bizim potansiyel müterilerimiz kimlerdir? Onlara nasl ulaabiliriz? * Kaybetti imiz sat temsilcilerimizden nasl etkileniriz? * Müterilerde potansiyel sat gelitirme nerededir? * Hangi bölgelerde en iyi sat geliimi bekliyoruz? 26 Douglas, Leonard, a.g.e.,s O Brien, Terrence V., Schoenbachler, Denise D, Gordon, Geoffrey L., (1995), Marketing 0nformation Systems For Consumer Products Companies: A Management Overview, The Journal of Consumer Marketing,Vol. 12, Iss. 5, Santa Barbara, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005) 111

10 D) PAZARLAMA B0LG0 S0STEM0 ÖXELER0 Yönetim bilgi sisteminin parças olan pazarlama bilgi sistemi sat aktivitelerinin yönlendirildi i operasyonel sistemlerdir, sisteminin temel ö eleri veri bankas, analitik ilemler seti ve bir iletiim a dr. 28 (ekil 1 de pazarlama yöneticisinin bu ö elerle nasl etkileimde oldu u görülmektedir. 29 Pazarlama Yöneticisi Kararlar, Tavsiyeler, Planlar Girdiler Bilgi Merkezi Bilgisayar Özel Raporlar statistikler ve Modeller Bankas stekler Yenilelen Bilgiler +lenmi+ Bilgi Bigi Bankas Ham Bilgi Ortalamalar ve sralamalar Standart Sapma Çapraz Snflandrma Korelsyon Varyans analizi Ölçülemeyen ölçütler Regrasyon Yeni Ürün Modeli Marka De*i+tirme Modeli Belirli Bir Alanda Sat+ Modeli Kanallar Modeli Reklam Bütçe Modeli çsel Kaynaklar Ürün maliyet figürleri Sat+ hacmi (ürün, zaman, pazar) Birikmi+ sipari+ler Bitirilen ürün ke+ifleri Dsal Kaynaklar Hükümet Ticari Kurulu+lar Pazar ara+trma sonuçlar Reklamlarn etkileri 2ekil 1: Pazarla Bilgi Sisteminin Ögeleri Kaynak: DOUGLAS, J. Dalrymple, LEONARD, J. Parsons, Marketing Management Strategy and Cases, John W iley and Sons Inc., New York, Raymond, vd., a.g.e.,s Douglas, Leonard, a.g.e.,s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005)

11 Pazarlama bilgi sisteminde temelde içsel kaynaklar kullanlr; içsel bilgi kaynaklarna ulamak kolaydr. Fakat aratrmalar göstermitir ki yöneticiler temelde uzun dönemli kararlarda dsal kaynaklara gereksinim duymaktadrlar. 0çsel veriler genellikle operasyonel önemi büyüktür. Oysa, stratejik kararlar pazar trendleri, rakip stratejileri ve ekonomik ve politik dalgalanmalar hakkndaki bilgileri gerektirmektedir. 30 E) PAZARLAMA B0LG0 S0STEMLER0N0N KULLANIM ORANLARI Strateji oluturmaktan operasyonel basamaklara kadar bir yelpazeyi içeren pazarlama bilgi sistemleri 31 literatürde oldukça sayg görmesine ra men yöneticiler, uygulamada bu sistemleri kullanmamaktadr ve önemsememektedirler. 32 Cook ve Lambert in yapt çalmada 74 pazarlama uzman sistemi ile ilgili literatür taramas yaplm ve kullanm oranlar olarak yüzdeleri pazarlama faaliyetleri, pazarlama karmas elemanlar ve fonksiyonlarna göre ayrlmtr. Bu aratrmaya göre pazarlama uzman sistemlerinin %30 u ürün, %26 s da tm, %16 s tutundurma,, %11 i aratrma, %9 u destek hizmetler, %4 ü uluslar aras iletmeler, %3 ü fiyatlama ve %1 i e itim faaliyetlerinde kullanlmaktadr. 33 II. ARATIRMANIN AMACI Bu aratrma ile bir kamu kuruluunun kulland abone bilgi yönetim sisteminin, modern iletme literatüründe tanmlanan pazarlama bilgi sistemi teorik çerçevesini karlayp karlamad n ortaya koymak amaçlanmtr. 30 Wood, 2001, 283 Wood, Emma, (2001), Marketing Information Systems In Tourism And Hospitality Small- And Medium- Sized Enterprises: A Study of Internet Use For Market Intelligence, The International Journal of Tourism Research, ABI/INFORM Global, Jul/Aug Vol. 3, No Talvnen, Jari M., (1995), Information Systems In Marketing: Identifying Opportunities, European Journal of Marketing, Vol. 29, Iss. 1, Bradford.s.8 32 Buttery, E. Alan, Buttery, Ewa M., (1991), Design of a Marketing Informating System: Useful Paradigms, European Journal of Marketing, Vol. 25, No.1, MCB University Pres, ,s Tavmergen, a.g.e.,s.44 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005) 113

12 III. ARATIRMANIN ÖNEM 1.Kamu kurulularnn bilgi teknolojilerine gösterdikleri uyumun belirlenmesini sa layaca, 2.Kamunun bilgi teknolojilerini kullanabilecek yeterli e itim alm i gücünü ihtiyacnn ortaya konmasn sa layaca, 3.Bilgi teknolojilerini satn almann yeterli olmayaca konusunda bilgiler sa layaca, 4.Kullanlan bilgi teknolojilerinin iletmede karar vericilere gerekli olan bilgiyi sa layp sa lamad belirlenecektir. IV- ARATIRMANIN YÖNTEM Aratrma Modeli Bir kamu kuruluunda uygulanan pazarlama bilgi sistemi yeterlili inin betimlenmesine çalld bu aratrmada, niteliksel aratrma yöntemi kullanlmtr. Evren ve Örneklem Aratrma örneklemini Menderes Elektrik Da tm A.(. Mu la Müessese Müdürlü ü oluturmaktadr. Aratrma Verilerinin Toplanmas Aratrma derin görüme yöntemi pazarlama faaliyetlerini yürüten müteriler müdürü ve tahakkuk tahsilat bilgi ilem ve kaçak takip müdürleri ile yaplmtr. Aratrmada Menderes Elektrik Da tm A.(. Mu la Müessese Müdürlü ü nde pazarlama bilgi sisteminin varl ve etkinli i konusunda cevap aranmtr. V. BULGULAR VE DEERLENDRME A) GENEL B0LG0LER Menderes Elektrik Da tm A.(. Mu la Müessese Müdürlü ü Menderes Elektrik Da tm A.(. emrinde çalan bir kurulutur. Mu la Müessese Müdürlü ü nün uzun dönemli planlamas ile mali denetimi Menderes Elektrik Da tm A.(. onay ile gerçeklemektedir. Menderes Elektrik Da tm A.(. Mu la Müessese Müdürlü ü uanda yaklak adet elektrik abonesine hizmet vermektedir. Müessesede, 313 kii çalmaktadr. Bunun 10 kiisi memur, 104 kiisi sözlemeli memur ve 199 kiisi de içi personelden olumaktadr. 114 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005)

13 Müessesenin amac, Mu la ili snrlarnda abonelerine kesintisiz, kaliteli ve ucuz elektrik hizmeti vermektir. B) ORGAN0ZASYON YAPISI Menderes Elektrik Da tm A.(. Mu la Müessese Müdürlü ü nün organizasyon a na bakld nda, Müessese Müdürü ne ba l, idari ve teknik olmak üzere iki adet Müessese Müdür Yardmcs, Halkla 0likiler (efli i, Bilgi Eriim (efli i, Özel Büro (efli i, Hukuk Müavirli i, Sivil Savunma Uzmanl, Kontrolör ve Satn Alma Komisyonu bulunmaktadr. 0dari Müessese Müdür Yardmcs bünyesinde, Personel ve 0dari 0ler Müdürlü ü, Mali 0ler Müdürlü ü, Tahakkuk, Tahsilat, Bilgi 0lem ve Kaçak Takip Müdürlü ü ve Makine 0kmal ve Satnalma Müdürlü ü bulunmaktadr. Teknik Müessese Müdür Yardmcs bünyesinde de, Sistem ve 0letme Müdürlü ü, Plan ve Proje Müdürlü ü, Müteriler Müdürlü ü ve be adet 0lçe iletme Müdürlü ü bulunmaktadr. C) PAZARLAMA B0LG0 S0STEM0N0N 0(LEY0(0 Menderes Elektrik Da tm A.(. Mu la Müessese Müdürlü ü nde bilgi sistemi bilgisayarlarla yürütülmektedir. Müessese Merkezinde ve 0lçe Müdürlüklerinin tamamnda PC istasyonlar mevcuttur. Müessese nin pazarlama faaliyetlerini Müteriler Müdürlü ü ve Tahakkuk Tahsilat Bilgi 0lem ve Kaçak Takip Müdürlü ü birlikte yürütmektedir. Müteriler Müdürlü ü, müterilerin, yeni abone olmas, aboneli in iptali, elektrik enerji müsaadesinin verilmesi, manuel olarak özel trafolu müterilerin elektrik enerji tutarlarnn belirlenmesi ve oto prodüktör firmalarn bütün ilemlerini yürütmektedir. Tahakkuk Tahsilat Bilgi 0lem ve Kaçak Takip Müdürlü ü de alçak gerilim müterilerinin elektrik enerji tutarlarnn endeksörler yardmyla okunarak belirlenmesi, Müessesenin tüm bilgi ilem faaliyetlerini, Kaçak Komisyonu hazrlklarn, müterilerin elektrik enerjisi tahsilatn ve borçlarn ödemeyen müterilerin elektrik enerjisinin kesilmesi/açlmas faaliyetlerini yerine getirmektedir. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005) 115

14 Müteriler Müdürlü ü ve Tahakkuk Tahsilat Bilgi 0lem ve Kaçak Takip Müdürlü ü bu faaliyetlerini bir ço unu bilgisayar ortamnda yürütmektedir. Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS) ad verilen bir paket program kullanlmaktadr. Abonelerin bütün ilemleri bu programdan takip edilmektir. Görevleri gere ince ABYS programnn belirli bölümlerine girebilen igörenler, herhangi bir zamanda abone ile ilgili yetkilerine göre herhangi bir bilgiye ulaabilmektedirler. ABYS paket program ile Müessese günlük, aylk, haftalk ve yllk raporlara ulaabilmektedir. Görütü ümüz yöneticiler operasyonel ba lamda süreçleri uzatan ilemlerin oldu u ifade etmilerdir. Kurumsal müteri ikayetlerinin artmasna neden olan baz uygulamalarn hala devam etti ini ifade etmiler ve örnek olarak Müteriler Müdürlü ü özel trafolu abonelerin elektrik enerjisi tutarlarn endeksörle okuyup bilgisayar ortamna girmektense yllk formlar üzerinde takip edilip manuel olarak bilgisayara aktarmaktadr. Bu da sürecin uzamasna, hata orannn artmasna, elektrik enerjisi tutarlarnn zamannda müteriye bildirilmemesi ve kaynaklarn etkin kullanlamamasna neden olmaktadr. ABYS paket programnn müteri hakknda ve di er elektrik tüketimleri hakknda bilgileri raporlama konusunda oldukça yetenekli olmasna ra men bu yeteneklerden tam olarak yararlanamayan igörenlerin oldu u yöneticiler tarafndan ifade edilmitir. Bu program kullanan igörenlere uygulamal olarak ABYS e itimi verilirse raporlama faaliyetlerinde ve bununla birlikte karar vermedeki geçen sürenin minimum olaca düünülmektedir. Yöneticiler sistemin güvenli ini yeterli bulmakta ve ABYS sisteminde kimlerin hangi ilemleri yapt n takip etmek için güvenlik sistemi oluturuldu unu ve güvenlik sistemi kaytlar düzenli olarak takip edildi ini ifade etmektedirler. Yöneticiler bilgisayar kullanlmayan dönemi bilmeleri u an var olan pazarlama bilgi sistemini yeterli bulmalarnn sebeplerinden biri olarak gösterilebilir, görüme esnasndaki eskiden buda yoktu o günleri görseydiniz serzenilerine tüm yöneticiler sklkla bavurmulardr. 116 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005)

15 Yöneticiler kullanlan bilgisayar teknolojisi ile müterilerin elektrik enerjisi borçlarn istedi i yerde ödemesine imkan sa land n ifade etmilerdir. Bu da yöneticilere göre müterinin memnuniyetini arttrmaktadr. Ayn zamanda müteri elektrik enerjisi borcunu web sayfasndan ö renebilme imkanna sahip olmas ve hatta elektrik borcunun son ödeme tarihinden birkaç gün önceden ksa mesaj (SMS) yoluyla müteriye cep telefonuyla bildirilmesi yöneticilerce müteri tatminini arttrc faaliyetler olarak sralanmaktadr. Yöneticilere göre bu da etkin ve etkili bir pazarlama bilgi sisteminin varl ile mümkün olabilmektedir. Menderes Elektrik Da tm A.(. Mu la Müessese Müdürlü ü karar vericileri, Mu la nn elektrik enerjisi müterileri hakknda, en iyi müterilerimiz kimlerdir, en kötü müterilerimiz kimlerdir, kaybetti imiz kaç müterimiz var ve niçin kaybetmiiz, kaybetti imiz müteriler niçin memnun olmamaya balamlar, kazand mz yeni müteri kaç tane ve nasl bunlar kazanabilmiiz, bizim potansiyel müterilerimiz kimlerdir, onlara nasl ulaabiliriz ve müterilerde potansiyel sat gelitirme nerededir gibi sorular rahatlkla yant verebilirler. Çünkü u an tekel konumlar nedeniyle müteri onlara mecbur durumda bulunmaktadr. Ancak, pazarla, verilen hizmetle ve sat destekleme ile ilgili sorularn yantlanmasnda zorluklar çekmilerdir. Buda tekelci yapnn bir sonucu olarak de erlendirilebilmektedir. Mu la Müessese müdürlü ünde kullanlan sistem ça mzn gerektirdi i gibi müteri memnuniyetini arttrc bir özellik tamamaktadr. Müteri odakl bir anlay kazanan firmalar devamllklarn sa layabileceklerdir. Ayrca kullanlan sistemin yeterince esnek olmad, baka bir deyile gelecekte yeni alt sistemler söz konusu oldu unda mevcut bilgi sistemiyle bütünletirilemeyece i anlalmaktadr. 0çsel kaynaklara ulamakta zorluk çekmediklerini ifade eden Mu la Müessese Müdürlü ü yöneticileri dsal kaynaklara ulamakta da zorluk yaamadklarn ifade etmilerdir. Müessese Merkezinde ki yöneticiler bilgisayar teknolojilerinden yararlandklarn mesai saatlerinde kesintisiz internetle dsal kaynaklara ulama imkanlar Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005) 117

16 oldu unu anacak ayn imkann 0lçe Müdürlüklerinin bazlarnda olmad n ifade etmektedirler. Ülkemizde elektrik enerjisi sektörü daha yakn bir zamana kadar tekelci bir yapya sahipti. Bu nedenle Mu la Elektrik Da tm Müessesesi nde pazar aratrmalarna ve pazarlama aratrmalarna önem verilmedi i yöneticilerin bu konudaki sorulara verdikleri yantlardan anlalmaktadr. Yakn bir zamanda bu piyasada oyuncu artaca için Müessese bu konuda alt yap hazrlklarn yapmaldr. Öncelikle pazarlama faaliyetlerini yöneten bir pazarlama departman oluturulmaldr. Pazarlama kavramnn oturmad bir kurumda formel yapda bir pazarlama bilgi sistemi varl ndan bahsetmek mümkün de ildir. Bu ba lamda, Müesseseye pazarlama kavram yerletirilerek ilerde yeniliklere kolaylkla uyum sa layacak bilgi sistemleri oluturulmaldr. Böylece Müessese, stratejik hamleleri kolaylkla tespit edip pazarda öncü olabilecektir. SONUÇ Pazarlama bilgi sistemleri, bir iletmenin, uluslararas rekabetin artt, müteri ihtiyaç ve isteklerinin farkllat, global pazar anlaynn geliti i ortama uyum sa lamasnda stratejik öneme sahiptir. Pazardaki frsatlar öngörüp de erlendiren ve tehditlere kalkan oluturabilen pazarlama bilgi sistemi rekabet etme yetene ini arttrr. Pazarlama bilgi sistemleri hem kamu hem de özel sektör iletmeleri için sahip olunmas gereken bir yetkinliktir. Özellikle ülkemizde kamu kurumlarnda bu yetkinlik hep göz ard edilmitir. Fakat yaad mz son zamanlardaki de iimler kamu kurumlarmza pazarlama bilgi sistemlerini kaçnlmaz klmaktadr. Aslnda kamu iletmelerin de informel yapda pazarlama bilgi sistemleri var. Ama bu sistemi oluturan verileri stratejik bilgiye dönütürebilen igörenlerin olmamas nedeniyle bu kurumlarda veri çöplü ünden bahsetmek mümkündür. Burada önemli olan igörenlerin bu verileri nasl bilgiye dönütürebilece idir. Bu kamudaki niteliksiz igücü istihdamyla açklanabilmektedir. Sistemler ne kadar mükemmel tasarlanrsa tasarlansn son kara verici insan oldu u için nitelik ön plana çkmaktadr. 118 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005)

17 Sonuç olarak, yöneticilerin, de ien ve gelien dünya pazarlarnda hzl kararlar alabilmesi pazarlama bilgi sistemi ile mümkündür. 0letmeler, igörenlerinde katlmn öngören ve esnek bir yapya sahip pazarlama bilgi sistemine yatrm yapmaktan kaçnmamaldrlar. KAYNAKÇA ASSAEL, Henry, (1993), Marketing Principles and Strategy, Second Edition, The Dryden Pres, Orlando. BARUTÇUG0L, 0. (2002), Bilgi Yönetimi, Kariyer Yaynlar, 0stanbul BHATT, Ganesh D. (2000), An Empirical Examination of the Effects of Information Systems Integration on Business Process Improvement, International Journal of Operations & Production Management, vol. 20, no.11, pp BUTTERY, E. Alan, BUTTERY, Ewa M., (1991), Design of a Marketing Informating System: Useful Paradigms, European Journal of Marketing, Vol. 25, No.1, MCB University Pres, ,. ÇET0NKAYA, Belks, vd., (1988), Yönetim Bilgi Sistemleri Artema A(. Örne i, Eski/ehir Anadolu Üniversitesi..B.F. Dergisi, Cilt: V, Say:1, Eskiehir. DOUGLAS, J. Dalrymple, Leonard, J. Parsons, (1986), Marketing Management Strategy and Cases, John Wiley and Sons Inc., New York. ERSOY,F., Karalar R.,Yeni Ekonomide Pazarlaman5n De6i/en Yönü, GOTL0EB, Leo, (1994), How Informatio Technology is Reinventing Government, CMA - The Management Accounting Magazine, (68:5), 25 HESS, Ronald L., Rubin, Ronald S., West, Lawrence A., Geographic Information Systems As A Marketing Information System Technology, Decision Support Systems, Article in Press, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005) 119

18 KAYA, 0smail, (1984), Pazarlama Bilgi Sistemleri, 0stanbul Üniversitesi Yayn No: 3226, 0letme Fakültesi Yayn No:153, Güryay Matbaaclk, 0stanbul. KEEGON, Warren, vd., (1992), Marketing, Prentice Hall, New Jersye. K0TCHEN, Philip J., DAWES, Jillian F., (1995), Marketing Information Systems In Smaller Building Societies, The International Journal of Bank Marketing,Vol. 13, Iss. 8, Bradford. KOTLER, Philip, GARY, Armstrong, (1993), Marketing An Introduction, Third Edition, Prentice- Hall, New Jersey. LEON0DOU,Leonidas C., THEODOS0OU, Marios, (2004), The Export Marketing Information System: An Integration Of The Extant Knowledge, Journal of World Business, Volume 39, Issue 1. LI, E.Y. (1997), Marketing Information Systems in Small Companies, Information Resources Management Journal,Winter, 10 LI, Eldon Y., Mcleod, Raymond, Rogers, (2001), Marketing information systems in Fortune 500 companies: a longitudinal analysis of 1980, 1990, and 2000, Information & Management, Volume 38, Issue 5, Pages LEE,S.Kim,B., DevelopingThe 0nformation System Architecture for World-Class Organization, Management Decision, MUCUK, 0smet, (1999), Pazarlama lkeleri, 11. Basm, Türkmen Kitabevi, 0stanbul,. O BR0EN, Terrence V., Schoenbachler, Denise D, Gordon, Geoffrey L., (1995), Marketing 0nformation Systems For Consumer Products Companies: A Management Overview, The Journal of Consumer Marketing,Vol. 12, Iss. 5, Santa Barbara, RAYMOND, Louis, Brsoux, Jacques, Azam, Abdellah, (2001), Marketing Information Systems Practices In Small Manufacturing Firms: Antecedents and Consequences, The Journal of Computer Information Systems, ProQuest Computing, Vol.41, No Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005)

19 TALVINEN, Jari M., (1995), Information Systems In Marketing: Identifying Opportunities, European Journal of Marketing, Vol. 29, Iss. 1, Bradford. TAVMERGEN, 0ge Pnar, (1998), Pazarlama Bilgi Sistemleri, ktisat /letme ve Finans Dergisi, Yl:13, Say:146, Ankara. WOOD, Emma, (2001), Marketing Information Systems In Tourism And Hospitality Small- And Medium- Sized Enterprises: A Study of Internet Use For Market Intelligence, The International Journal of Tourism Research, ABI/INFORM Global, Jul/Aug Vol. 3, No.4. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005) 121

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

Kazandran Uygulamalar

Kazandran Uygulamalar Kazandran Uygulamalar Tantm Filmimiz Yönetim Yaklammz Vizyoner Hedefler Kaynak Yönetimi Hedeflenen Sonuca Planlanan Kaynaklarla Ulama Modern Yönetim Araçlar Süreklilik/Sürdürülebilirlik Modern Yönetim

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Bölümlendirme

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI Yrd. Doç. Dr. Veysel ACA * Ar. Gör. Ender TUNÇER ** ÖZET letme baarsn tüm yönleriyle deerlendirmeyi amaçlayan performans deerleme

Detaylı

2/24/15. Pazar Kavramı Pazarlama Çevresi

2/24/15. Pazar Kavramı Pazarlama Çevresi Pazar Kavramı Pazarlama si Mikro Makro Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama. Değişim Yayınları.

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama.

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama. Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama. Değişim Yayınları. - Kotler, Philip & Armstrong, Gary

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir.

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir. Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. -Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

5/11/2015. Dağıtım Kanalı Kavramı Dağıtım Kanalları Tipleri Dağıtım Politikaları Lojistik Yönetimi

5/11/2015. Dağıtım Kanalı Kavramı Dağıtım Kanalları Tipleri Dağıtım Politikaları Lojistik Yönetimi Dağıtım Kanalı Kavramı Dağıtım Kanalları Tipleri Dağıtım Politikaları Lojistik Yönetimi Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak,

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

Rekabet Teorisi ve Politikalar

Rekabet Teorisi ve Politikalar Rekabet Teorisi ve Politikalar Berk KÜSBEC Bozok Üniversitesi berk.kusbeci@bozok.edu.tr 10 Aralk 2015 Berk KÜSBEC (Bozok) KT405 10 Aralk 2015 1 / 24 Overview Berk KÜSBEC (Bozok) KT405 10 Aralk 2015 2 /

Detaylı

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management 15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi MIT Sloan School of Management Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Hedef Sürdürülebilir rekabet avantajını ve buna ulaşmak için gerekli değişiklikleri hayata

Detaylı

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir?

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir? Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler 1) Kadro durumunuz nedir? 657 Sayl Kanuna tabi personelim 657 sayl Kanun 4/B Sözlemeli

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU FAKÜLTE : BÖLÜM : İKTİSAT Dersin Açıldığı Dersin Dersin 1301001322002-1501001152002 COMPUTER COURSE FEN BİYOLOJİ 402001732012 COMPUTER 11320201E11563- GLOBAL MARKETING

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er;

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er; Ünite 6 Anketlerin Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Anketler ne zaman kullanlr? Anketler de0erlidir, e0er; Organizasyonun elemanlar geni/ olarak da0lm/sa Birçok eleman projede rol almaktaysa

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM KAR AMACI GÜTMEYEN ORGANİZASYONLAR VE PAZARLAMA

BİRİNCİ BÖLÜM KAR AMACI GÜTMEYEN ORGANİZASYONLAR VE PAZARLAMA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KAR AMACI GÜTMEYEN ORGANİZASYONLAR VE PAZARLAMA Kar Amacı Gütmeyen Organizasyonlar: Kavramsal Bir Bakış... 3 Kar Amacı Gütmeyen Organizasyonlar ve Kavramlaştırma... 3 Kar Amacı

Detaylı

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor ŞİRKET hepsiburada WEB SİTESİ www.hepsiburada.com Müşteri 1998 yılında

Detaylı

KURUMSAL TBARIN MÜTER TERCHLER ÜZERNE ETKLER: AFYON DA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALYET GÖSTEREN LETMELER ÜZERNE BR ARATIRMA

KURUMSAL TBARIN MÜTER TERCHLER ÜZERNE ETKLER: AFYON DA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALYET GÖSTEREN LETMELER ÜZERNE BR ARATIRMA KURUMSAL TBARIN MÜTER TERCHLER ÜZERNE ETKLER: AFYON DA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALYET GÖSTEREN LETMELER ÜZERNE BR ARATIRMA Ar.Grv.Nilüfer YÖRÜK KARAKILIÇ ÖZET Bu aratrmay gerçekletirme amacmz, bilinen pazarlama

Detaylı

Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları

Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaz Stajı II IE 499 Güz 0 0 0 0 6 Ön Koşul Ders(ler)i IE 399 Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR ÖZET Mustafa Terin 1 brahim Yldrm 1 Ülkelerin ekonomik kalknmasnda yatrmlar büyük önem tamaktadr. Sermaye birikiminin yetersiz

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA YÖNETİMİ Ders No : 0020050028 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Simülasyon Modellemesi

Simülasyon Modellemesi Simülasyon Modellemesi Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr Ders -2: Metod ve Veri Analizi Contents 1 Metod Analizi 1 1.1 Giri³.................................. 1 1.2 Metod Müh.'de Sistematik

Detaylı

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 2 Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği Doç. Dr. Serkan ADA İş Süreçleri - 1 İş süreçleri, bir ürün yada hizmet üretmek için gerekli olan faaliyetlerin bir derlemesidir. İşletme performansı

Detaylı

Biliim ve novasyon. S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye

Biliim ve novasyon. S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye Biliim ve novasyon S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye novasyon page 2 DONDURMASI DONDURMASI DONDURMASI DONDURMASI DÜNYANIN NYANIN NYANIN NYANIN EN EN EN EN TAZE TAZE TAZE TAZE DONDURMA Tanm Ticari Getirisi

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Konumlandırma

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak,

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ EYLÜL 2015 1-) Risk Yönetimi Nedir? Üniversitemizde, risk olarak tanmlanan muhtemel olumsuz olay

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar V.A.D. Yaklamnn avantajlar Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Verinin hareketinin hikayeletirilmesine nazaran 4 avantaj mevcuttur. Teknik uygulamann gerçekletirilmesinden

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri Mühendisliği Uygulamaları (IE 430) Ders Detayları

İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri Mühendisliği Uygulamaları (IE 430) Ders Detayları İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri Mühendisliği Uygulamaları (IE 430) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri

Detaylı

REKLÂMLARIN PAZARLAMA ET VE SOSYAL SORUMLULUK BLNCNE GÖRE DEERLENDRLMES: AMPRK BR ÇALIMA

REKLÂMLARIN PAZARLAMA ET VE SOSYAL SORUMLULUK BLNCNE GÖRE DEERLENDRLMES: AMPRK BR ÇALIMA REKLÂMLARIN PAZARLAMA ET VE SOSYAL SORUMLULUK BLNCNE GÖRE DEERLENDRLMES: AMPRK BR ÇALIMA Yrd.Doç.Dr.Süleyman DÜNDAR * Ör.Grv.Türker GÖKSEL ** ÖZET Reklâmlar, tüketicilerin satn alma kararlarnda önemli

Detaylı

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Fazlı YILDIRIM fazli.yildirim@okan.edu.tr Oda: C522 www. fazliyildirim.com BIS364 Rekabet Avantajı İçin ç Müşteri ş İlişkileri Yönetimi Abdullah BOZGEYİK CRM

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS BORÇLAR HUKUKU 0102311 3 3+0 3 4. Ön Koşul Dersleri. Dersin Dili. Türkçe.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS BORÇLAR HUKUKU 0102311 3 3+0 3 4. Ön Koşul Dersleri. Dersin Dili. Türkçe. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat BORÇLAR HUKUKU 0102311 3 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal

malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal GR 1 Dersin Amac malat teknolojisinin amac, teknik resimlerde veya baka tür bilgi ortamlarnda oluturulan parçalarn tasarmna uygun olarak ekonomik bir ekilde imal

Detaylı

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir KONUT FNANSMAN SSTEM TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005 Dr.Önder Halisdemir Genel Hatlar ile Tasar SPK nn hazrlad+ tasar 31 maddeden olumaktadr. Özel bir yasa de+il, de+iiklik yasasdr. TBB

Detaylı

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral'k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil

Detaylı

28.10.2014. Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma

28.10.2014. Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles

Detaylı

Fiyat nedir? Müşterilerin Değer Algısı FİYATLANDIRMA 5/21/2013. Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 1

Fiyat nedir? Müşterilerin Değer Algısı FİYATLANDIRMA 5/21/2013. Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 1 Fiyat nedir? Dar anlamda, mal ya da servis için ödenen para miktarı. FİYATLANDIRMA Geniş anlamda, tüketicilerin mal ya da hizmeti kullanmak ya da sahip olmak için takas ettikleri değerlerin toplamı Copyright

Detaylı

ç Ç Ğ Ç Ğ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç Ğ ç Ğ Ğ ç Ç ç ç ç ç» ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Y DiT P "Frsat Yaratt'' 1_) GENEL ni,ci,nn so5e6 0

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

Mobil Uygulama Geliştirme (ISE 507) Ders Detayları

Mobil Uygulama Geliştirme (ISE 507) Ders Detayları Mobil Uygulama (ISE 507) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mobil Uygulama ISE 507 Her İkisi 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç Kurumsal tibar Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven Dr. Erhan Ba Genel Müdür Bilim laç EFQM Mükemmellik Modeli Bilim laç 167 ilaç firmas içinde IMS 2006 sonu verilerine göre: Kutu satlarnda en büyük

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Elektronik Pazarlama İnternet E-Pazarlama İnternet Nedir? İnternet, dünya üzerinde milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlayan

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö. BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞLİÖ-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

Sorular. İşletmeler neden önemlidir? İşletme öğrencisi ne olur? İşletme bölümünde kazandırılmak istenen nedir?

Sorular. İşletmeler neden önemlidir? İşletme öğrencisi ne olur? İşletme bölümünde kazandırılmak istenen nedir? Sorular İşletmeler neden önemlidir? İşletme öğrencisi ne olur? İşletme bölümünde kazandırılmak istenen nedir? Paydaş gözüyle işletme nasıl tanımlanabilir? Yöneticilik doğuştan mı geliyor? Yönetim bilgisi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

TÜRK GIDA SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABETÇLK DÜZEYNN ANALZ

TÜRK GIDA SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABETÇLK DÜZEYNN ANALZ TÜRK GIDA SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABETÇLK DÜZEYNN ANALZ Yrd.Doç.Dr.Melih BULU *. Hakk ERASLAN * Doç.Dr.Mehmet BARCA ** ÖZET Günümüzün en önemli sosyo-ekonomik etkenine sahip olan endüstrilerden birisi

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : BÖLÜM : Kodu 1301001352012-1501001352012 1301001292002-1501001192002 11320201E11677-21520201E11393 11320201E11239-1502002292011

Detaylı

References. 2 Sistem Kavram. 2.1 Tanmlar. Ders Kitab

References. 2 Sistem Kavram. 2.1 Tanmlar. Ders Kitab Yçerik Contents 1 Ders Tantm 1 1.1 Ders çeri i.............................. 1 2 Sistem Kavram 2 2.1 Tanmlar................................ 2 2.2 Sistem Dü³üncesi........................... 7 2.3 Bile³enler...............................

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org ERP: Enterprise Resource Planning Ceyda Şahbazoğlu 1, Feyzullah Temurtaş 2,* 1 Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri

Detaylı

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya PAZARLAMA YÖNETİMİ İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya konulacağını; pazarlama ise hangi ürünlerin,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Başlıca Ürün-Bilgi Sistemleri

Başlıca Ürün-Bilgi Sistemleri BİLGİ SİSTEMLERİ Başlıca Ürün-Bilgi Sistemleri Süreç İşleme Sistemleri, Ofis Otomasyon Sistemleri ve Bilgi İşleme Sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Karar Destek Sistemleri, Uzman Sistemler ve Yapay

Detaylı

E-DEVLET H ZMETLER NDEN YARARLANMA DERECES VE ALGILANAN H ZMET KAL TES : AMPR K B R ÇALIMA

E-DEVLET H ZMETLER NDEN YARARLANMA DERECES VE ALGILANAN H ZMET KAL TES : AMPR K B R ÇALIMA E-DEVLET H ZMETLER NDEN YARARLANMA DERECES VE ALGILANAN H ZMET KAL TES : AMPR K B R ÇALIMA Yrd. Doç. Dr. Naci Tolga SARUÇ * ÖZET E-devlet hizmetlerin vatandalar tarafndan nasl alglandn, hangi hizmetlerin

Detaylı

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com 1. Adı Soyadı : Orhan KOÇAK 2. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans

Detaylı

2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES

2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES 2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. Habib YILDIZ * ÖZET Bu çalmada, 2000 2006 döneminde Türkiye de uygulanan maliye politikalarnn ana çizgileri ortaya konulmu

Detaylı

FEN BLMLER LABORATUVAR UYGULAMALARININ DEERLENDRLMES

FEN BLMLER LABORATUVAR UYGULAMALARININ DEERLENDRLMES FEN BLMLER LABORATUVAR UYGULAMALARININ DEERLENDRLMES afak ULUÇINAR * Arzu CANSARAN** Aysun KARACA*** Özet Fen alan derslerindeki kavramlarn birçok örenci tarafndan anlalmasnn güç olduu bir gerçektir. Deneysel

Detaylı

STRATEJK YÖNETM PERSPEKTFNDEN TÜRK MOBLYA SEKTÖRÜNÜN REKABET DURUMUNUN ANALZ VE DEERLENDRLMES

STRATEJK YÖNETM PERSPEKTFNDEN TÜRK MOBLYA SEKTÖRÜNÜN REKABET DURUMUNUN ANALZ VE DEERLENDRLMES STRATEJK YÖNETM PERSPEKTFNDEN TÜRK MOBLYA SEKTÖRÜNÜN REKABET DURUMUNUN ANALZ VE DEERLENDRLMES Ör. Gör.Dr. Koray GÜRPINAR * Ar. Gör. M. Said DÖVEN ** ÖZET Bu çalmann amac Türk mobilya sektörünün mevcut

Detaylı

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA Yrd. Doç. Dr. Said KINGIR * Ar. Grv. Erkan TAKIRAN * ÖZET Performans deerlendirme, astlar üzerinde etkili yönetim

Detaylı

Pazarlama iletişimi Bütünleşik pazarlama iletişimi

Pazarlama iletişimi Bütünleşik pazarlama iletişimi Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. - Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

Fraktal Kart Etkinliiyle Fraktal Geometriye Giri

Fraktal Kart Etkinliiyle Fraktal Geometriye Giri Elementary Education Online, 9(1), tp: 1-6, 2010. lkö retim Online, 9(1), ou:1-6, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Fraktal Kart Etkinliiyle Fraktal Geometriye Giri Fatih KARAKU+ Karadeniz

Detaylı

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi 1. Etkinliğe hangi kurumu temsilen katıldınız? Sivil toplum kuruluşu 75,0% 9 Bireysel 8,3% 1 Şirket 16,7% 2 Üniversite 0,0% 0 Sosyal Girişim 0,0%

Detaylı

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 Doç.Dr.sa SABA Adem BAOLU ÖZET Çalmada ilköretim çandaki örencilerin vergiyi nasl algladklar ve vergiyi alglamalar üzerinde etkili

Detaylı

Uzaktan heberle#meyle pompa kontrolü çözümü

Uzaktan heberle#meyle pompa kontrolü çözümü Uzaktan heberle#meyle pompa kontrolü çözümü Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. #ti. K#s#kl# Mah. Han#m Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çaml#ca - Üsküdar #stanbul/türkiye Mersis:0729002180800018 +90 216 481

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

Rakamların. Ötesinde. Yönetim Danışmanlığı Kurumsal Finansman Muhasebe ve Mali İşler

Rakamların. Ötesinde. Yönetim Danışmanlığı Kurumsal Finansman Muhasebe ve Mali İşler Rakamların Ötesinde Yönetim Danışmanlığı Kurumsal Finansman Muhasebe ve Mali İşler Cerebra Hakkında Cerebra Türkiye de geniş bir endüstri yelpazesinde yönetim danışmanlığı, kurumsal finansman, muhasebe

Detaylı

EN İYİ TELESATIŞ KAMPANYASI

EN İYİ TELESATIŞ KAMPANYASI EN İYİ TELESATIŞ KAMPANYASI Biz Kimiz? 1999 da kuruldu Yılda 87 milyon çağrı ile sektöründe lider Ana dallar : Müşteri hizmetleri ve tele satış Pazar payının % 45 ine sahip 14 şirket ile iş ortaklığı 7000

Detaylı

DEM SÜRECNDE ÜRETM SSTEMLERNDE ORTAYA ÇIKAN YEN GLOBAL BOYUTLAR VE FNANSAL ETKLER Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN Yrd.Doç.Dr.Çetin BEKTA Yrd.Doç.Dr.

DEM SÜRECNDE ÜRETM SSTEMLERNDE ORTAYA ÇIKAN YEN GLOBAL BOYUTLAR VE FNANSAL ETKLER Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN Yrd.Doç.Dr.Çetin BEKTA Yrd.Doç.Dr. DEM SÜRECNDE ÜRETM SSTEMLERNDE ORTAYA ÇIKAN YEN GLOBAL BOYUTLAR VE FNANSAL ETKLER Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN Yrd.Doç.Dr.Çetin BEKTA Yrd.Doç.Dr.Ylmaz AKYÜZ ÖZET Çamzda her alanda çok youn bir rekabet ve deiim

Detaylı

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Elektronik Pazarlama Pazarlama Karması Bakımından İnternet Özellikleri 1. Kişiye Özel Üretim: Müşterilerin kişisel istekleri

Detaylı

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A İÇ KONTROL ç Kontrol Dairesi I lda Arslan 2 ubat 2009 / ISPART A İç Kontrol Tanım ç Kontrol, kurumlar n, yöneticileri ve çal anlar taraf ndan uygulanan; kurumlar n hedeflerinin el de edilmesinde gereken

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS İŞLETME İ ANABİLİM DALI, BİLİM DALI DERS HAVUZU DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar.

Detaylı

Stratejik Pazarlama Yönetimi (MGMT 602) Ders Detayları

Stratejik Pazarlama Yönetimi (MGMT 602) Ders Detayları Stratejik Pazarlama Yönetimi (MGMT 602) Ders Detayları Ders Adı Stratejik Pazarlama Yönetimi Ders Kodu MGMT 602 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Her İkisi 3 0 0 3 15 Ön Koşul

Detaylı