K sa Dönemde. Para-Üretim liflkisi ve Paran n Ekonomiye Geçifl Mekanizmas. Amaçlar m z

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K sa Dönemde. Para-Üretim liflkisi ve Paran n Ekonomiye Geçifl Mekanizmas. Amaçlar m z"

Transkript

1 K sa Dönemde 10 Para-Üretim liflkisi ve Paran n Ekonomiye Geçifl Mekanizmas 207 Uçurtmay havada tutabilmek, basit bir ifl gibi görünmesine karfl n, oldukça ciddi bir sorundur. Bu konuda deneyim sahibi olanlar n gelifltirdikleri uçurtma teorisi ne göre, uçurtman n ipi gergin tutulursa rüzgar n ipi koparma olas l yüksektir. p çok bol b rak ld ndaysa uçurtma yere düfler. Bu ikisi aras ndaki optimal noktan n bulunmas uçurtman n havada kalma süresini uzat r. Bu teoriye göre, uçurtman n ipinin hangi gerginlikte tutulaca n belirleyen faktör rüzgar n h z ve yönüdür. Para politikas n n ekonomik etkileri göz önüne al nd nda, para miktar yla uçurtma teorisi aras nda ne gibi benzerlikler kurulabilir? Amaçlar m z Bu üniteyi çal flt ktan sonra; ktisat teorisinde en çok tart fl lan konulardan birisi olan, k sa dönemde para miktar ve üretim hacmi iliflkisi konusunda çeflitli iktisat yaklafl mlar n n görüfllerini, Paran n ekonomiye geçifl mekanizmas ya da parasal aktarma mekanizmas kavram n ve neden farkl geçifl mekanizmalar n n var olabilece ini, Parasal aktarma mekanizmas yla ilgili olarak, iktisat literatüründe gelifltirilen ve daha sonraki modellere temel teflkil eden geleneksel aktarma mekanizmalar n n nas l iflledi ini, Para politikas n n tüketim, yat r m ve net ihracat harcamalar arac l yla ekonomiyi k sa dönemde nas l etkileyebilece ini, Son y llar n en popüler tart flmas olan para kanal ve kredi kanal görüfllerinin önemini ve sonuçlar n, aç klayabilecek bilgi ve beceriye sahip olabileceksiniz.

2 208 Para Teorisi ve Politikas Anahtar Kavramlar D fllama Etkisi Eksik Bilgi (Asimetrik Enformasyon) Parasal Aktarma Mekanizmas Para Kanal Kredi Kanal çindekiler G R fi KISA DÖNEMDE PARA VE ÜRET M Keynesyen Yaklafl m Monetarist Yaklafl m Reel Konjonktür Yaklafl m Yeni Klasik Yaklafl m Yeni Keynesyen Yaklafl m PARASAL AKTARMA MEKAN ZMALARI AKTARMA MEKAN ZMASINA L fik N LK GÖRÜfiLER lk Keynesyen Görüfller lk Monetarist Görüfller TÜKET M, YATIRIM VE NET HRACAT KANALLARI Tüketim Harcamalar Kanal Yat r m Harcamalar Kanal Net hracat Harcamalar Kanal PARA KANALI KARfiISINDA KRED KANALI

3 Ünite 10 - K sa Dönemde Para-Üretim liflkisi ve Paran n Ekonomiye Geçifl Mekanizmas 209 G R fi Önceki ünitelerimizde, merkez bankas n n para politikas n yürütürken ald önlemlerin, temel olarak, toplam talep e risinin yer de ifltirmesine neden olarak ekonomik faaliyetler üzerinde etkili olabildi ini gördük. Buna göre, para miktar ndaki art fllar toplam talebi artt rarak ekonomide fiyatlar n artmas na ve üretim faaliyetlerinin h zlanmas na neden olmaktayd. Birçok iktisatç, para politikas n n toplam talep ve ekonomik faaliyetler üzerinde önemli etkisinin oldu unu kabul etmekte, ancak, para politikas n n ekonomiyi hangi yolla etkileyece i konusunda anlaflamamaktad r. Bu ünitemizde, sorunu toplam talep e risi boyutundan biraz daha ileriye tafl yacak ve paran n ekonomik faaliyetleri etkileme biçimini ayr nt l olarak inceleyece iz. KISA DÖNEMDE PARA VE ÜRET M AMAÇ 1 ktisat teorisinde en çok tart fl lan konulardan birisi olan k sa dönemde para miktar ve üretim hacmi iliflkisi konusunda çeflitli iktisat yaklafl mlar n n görüfllerini aç klayabilmek Para arz ve üretim hacmi, uzun dönemde düzenli flekilde artma e ilimi gösterseler de k sa dönemde, konjonktür dalgalanmalar yla birlikte dalgalanmaktad rlar. Ekonominin geniflleme dönemlerinde üretim artar ve bir noktada zirveye ulafl r. Bunu takip eden daralma döneminde üretim art fl yavafllar ve dip noktas na ulafl r. Bu dalgalanmalar, yani bir dipten di er dibe geçifl süresi birkaç aydan birkaç y la kadar de iflebilir ve canlanma-daralma süreçlerinin fliddeti de ifliklik gösterebilir. Konjonktür dalgalanmalar, bilinen haliyle Sanayi Devriminden bu yana yaflanan ve 19 yüzy ldan bu yana iktisatç lar taraf ndan incelenen iktisadi bir kavramd r. Bir ekonominin geniflleme ve daralma dönemlerinde oluflan dalgalanmalar n süresini yani bir dipten di er dibe geçifl süresini, geliflmifl ve geliflmekte olan ülkeler aç s ndan belirtiniz. 1 SIRA S ZDE Para arz art fl oran da konjonktür dönemi boyunca de iflir. Para arz art fl oran ndaki dalgalanmalar konjonktüreldir; yani, ekonominin geniflleme dönemlerinde art fl oran yükselir, daralma dönemlerindeyse art fl oran yavafllar. Yap lan araflt rmalar, para arz n n konjonktür dalgalanmalar ndan önce de iflme e ilimi gösterdi- ini ortaya koymufltur. Nominal para arz ndaki art fllar konjonktürün geniflleme dönemlerinden önce, parasal daralmalarsa durgunluk dönemlerinden önce kendini hissettirmektedir. ktisatç lar, para arz de ifliklikleriyle üretim de ifliklikleri aras ndaki bu iliflkiyi farkl biçimlerde aç klamaktad rlar. Örne in; baz iktisatç lar, para arz de iflikliklerinin üretimde de iflmelere yol açt n savunurken, baz iktisatç lar da para arz de iflikliklerinin, üretimdeki de iflmelerin nedeni de il, sonucu oldu unu iddia etmektedirler. Bu nedenle çeflitli iktisat yaklafl mlar çerçevesinde, para miktar yla üretim aras ndaki iliflkilerin incelenmesi gerekmektedir.

4 210 Para Teorisi ve Politikas Keynesyen Yaklafl m Klasik iktisatç lar n, toplam harcamalar n de iflim denklemi arac l yla belirlendi- i fleklindeki yaklafl mlar n n aksine, Keynesyen yaklafl m, toplam harcamalar dört ana grupta inceler: Tüketim harcamalar (C), planlanm fl yat r m harcamalar (I), kamu harcamalar (G) ve net ihracat (NX). Sembollerle ifade etti imizdeyse, iktisada girifl derslerinden beri gördü ümüz bir eflitlik ç kar karfl m za: Y = C + I + G + NX fiekil 10.1 Keynesyen Modelde Para-Üretim liflkisi Keynesyen iktisatç lar, fiyatlar genel düzeyi (P) ile toplam harcamalar (Y) aras ndaki ters yönlü iliflki (negatif e imli toplam talep -AD- e risi) nedeniyle harcama bileflenlerinden birinde ya da birkaç nda meydana gelecek art fllar n, geliri artt raca n ifade eder. Kamu harcamalar nda, net ihracatta meydana gelecek art fllarla, vergilerde gerçeklefltirilecek düflüfller, toplam harcama düzeyini artt r r. Bu durumda, fiekil 10.1 deki toplam talep e risi sa a kayarak (AD 0 ) konumundan (AD 1 ) konumuna gelir ve ulafl lan yeni denge noktas nda fiyatlar ve üretim artar. Öte yandan, Keynes, gelece e iliflkin beklentilerin (animal sprits) iyimser ya da kötümser olmas n n da toplam harcamalar n tüketim ve yat r m bileflenini etkileyece- ini ve AD e risinin yer de ifltirmesine neden olaca n belirtir. Keynes, ifl yaflam - na iliflkin beklentilerin iyimser ya da kötümser olmas n, konjonktür dalgalanmalar n n ard nda yatan önemli faktörlerden birisi olarak kabul eder. P 1 AS 0 P 1 P 0 0 AD 0 AD 1 Y 0 Y 1 Y Keynesyen analizde, k sa dönemde, toplam harcamalar etkileyen bir di er faktör para arz d r. Para miktar nda meydana gelecek art fl faiz oranlar n düflürece inden, toplam harcamalar n faize karfl esnek olan bileflenleri (dayan kl tüketim mal harcamalar, yat r m harcamalar ve net ihracat gibi) artacak ve (AD) e risi sa a do ru kayacakt r. Özetle Keynesyen iktisatç lar, k sa dönemde para arz nda (M), tüketim harcamalar nda (C), yat r m harcamalar nda (I), kamu harcamalar nda (G) ve net ihracatta (NX) gerçekleflecek art fllar n, vergilerde (T) gerçekleflecek azal fllar n toplam talebi artt raca n kabul etmektedirler. Do al olarak, s ralan bu faktörlerdeki ters yönlü de iflmeler de toplam talebi azalt c (AD) e risini sola do ru kayd r c etkiler yaratacakt r.

5 Ünite 10 - K sa Dönemde Para-Üretim liflkisi ve Paran n Ekonomiye Geçifl Mekanizmas 211 Monetarist Yaklafl m Modern miktar teorisinin öne sürdü ü en önemli sonuç, paran n dolafl m h z n n istikrarl olmas d r. Bu sonuca göre, para arz ndaki de ifliklikler, dolafl m h z üzerinde etkili de ildir ve dolafl m h z, önceden belirlenebilir bir özellik sergilemektedir. Para arz ndaki de iflmeler, k sa dönemde toplam harcamalar belirleyen en önemli faktördür. Keynesyen iktisatç lar n aksine, monetarist iktisatç lar, toplam harcama bileflenlerinde meydana gelecek de iflikliklerin, k sa dönemde bile olsa, toplam talebi etkileyemeyece ini savunurlar. Bu durumda toplam talebi etkileyebilecek tek bir de iflken kalmaktad r: Para arz. Monetarist iktisatç lar da, t pk klasikler gibi, toplam harcamalardaki de iflikliklerin temel nedeni olarak para arz n kabul ederler. Bu noktada akl m za gelen bir soruyu hemen cevapland rmam z yararl olur. Y = C + I + G + NX ise eflitli in sa taraf ndaki de iflkenlerden birisi artt zaman, Y nas l olurda de iflmeden kalmaktad r. Örne in; maliye politikas önlemleri çerçevesinde kamu harcamalar artt r ld nda (yani, G ), gelir-harcama eflitli ine göre Y nin de artmas ve toplam talep e risini sa a kayd rmas gerekir. Monetaristlere göre, kamu harcamalar artt zaman, toplam talebin di er bileflenleri (C, I, NX) sabit kal rsa Y artar. Oysa, kamu harcamalar ndaki bir art fl, özel kesim harcamalar n cayd r c bir etki yarat r ve toplam harcamalar n di er bileflenleri (C, I, NX) kamu harcamalar ndaki art fla eflit miktarda azal r. Kamu harcamalar ndaki art fl gibi, genifllemeci bir maliye politikas n n özel harcamalar ayn miktarda azaltmas, tam d fllama olarak adland r l r. Bu durum, genifllemeci maliye politikalar n n faiz oranlar n artt r c etkisiyle ortaya ç kmaktad r. Söz konusu mekanizmay afla daki flekilde özetleyebiliriz: G fi i ficø, IØ, NXØ Keynesyen iktisatç lar da kamu harcamalar ndaki art fl n faiz oranlar n artt raca- n kabul etmekte, ancak d fllama etkisinin monetaristlerin öne sürdü ü gibi tam olamayaca n, ancak k smi bir d fllamadan söz edilebilece ini savunmaktad rlar. Reel Konjonktür Yaklafl m Makro iktisat teorisi derslerinizden hat rlayaca n z gibi, fiyatlar uzun dönemde esnektir; yani, firmalar maliyetlerdeki ya da talepteki de iflmelere uyum göstermek amac yla fiyatlar n ayarlarlar. Fiyatlar esnek oldu u zaman, nominal para arz n n ekonomik faaliyetler üzerinde bir etkisi söz konusu de ildir, yani, para nötrdür (yans zd r). Reel konjonktür teorisi, fiyatlar n k sa dönemde bile esnek oldu unu ve ekonominin k sa dönem dengesinin do al üretim düzeyinde sa lanaca n savunmaktad r. Bu nedenle reel konjonktür teorisini savunan iktisatç lara göre, ekonominin k sa dönem toplam arz e risi, (AS) yatay eksene diktir. Ekonomideki fiili üretimse zaman içerisinde dalgalanma gösterebilir. Reel konjonktür modeline göre, k sa dönemde üretim hacminde gözlenen dalgalanmalar n temel nedeni, geçici nitelikteki verimlilik floklar d r. Geçici nitelikteki verimlilik floklar, temel hammaddelerin elde edilebilirli indeki, üretim ve piyasalarla ilgili düzenlemelerdeki ve ekonomiyi daha üretken hale getiren yeniliklerdeki de iflmeleri kapsamaktad r.

6 212 Para Teorisi ve Politikas Reel konjonktür teorisine göre, para arz nda meydana gelen art fl ve azal fllar, k sa dönemde bile, ekonomik faaliyetleri etkilememektedir. Para arz ve üretim hacmi birlikte de iflim özelli i gösterseler bile, bundan para arz de ifliklikleri üretim dalgalanmalar n n nedenidir sonucu ç kart lamaz. Reel konjonktür teorisi savunucular, bu hipotezleri için iki gerekçe öne sürmektedirler. Bu gerekçelerden ilkine göre, para arz ndaki ve üretimdeki de iflikliklere bir baflka de iflken neden olabilir. Öte yandan, üretimdeki de iflmeler de para arz de iflikliklerine neden olabilir (bu iliflki tersine nedensellik iliflkisi olarak adland r lmaktad r). Öne sürülen ikinci gerekçe ilkinden daha önemlidir. Buna göre, üretimde cari dönemde meydana gelen ve gelecekte meydana gelmesi beklenen de iflmeler para arz - n de il para talebini etkiler. Örne in; petrol fiyatlar ndaki geçici bir düflme nedeniyle ortaya ç kan verimlilik floku sonucu, ekonomide bir canlanma döneminin bafllad n kabul edelim. Gelecekteki gelirlerinde bir art fl bekleyen ekonomik birimlerin, para talebi de artacakt r. Üretimdeki art fl sonucu, artan para talebi karfl s nda, merkez bankas da para arz n artt racakt r. Bu nedenle üretimdeki art fllar para arz art fl na neden olmakta, para arz art fl n nsa üretim art fl na neden olmas söz konusu olmamaktad r. Para arz yla üretim aras ndaki iliflkinin yönünü ve derecesini test etmek amac yla iktisatç lar uzun y llardan beri araflt rmalar yürütmektedir. Elde edilen sonuçlar, k sa dönemde reel konjonktür teorisini destekler nitelikte de ildir. Yeni Klasik Yaklafl m Yeni klasik iktisatç lar para arz ve üretim aras ndaki ba lant y eksik bilgiye (asimetrik enformasyon) ba lamaktad rlar. Bu görüfle göre, iflletme yöneticileri ve iflçiler, gelecekteki fiyat de ifliklikleri hakk nda tam bilgiye sahip olmad klar için, k sa dönemde ürün fiyatlar n ve ücretleri tam olarak uyumland ramazlar. Esnek olmayan fiyatlarsa k sa dönemde paran n nötrlü üne engel olur. Ekonomik birimler fiyatlara iliflkin tahminde bulunurken, para arz de ifliklikleriyle ilgili beklentilerini de devreye sokarlar. Para arz nda meydana gelen art fllar, ekonomik birimlerin fiyatlarda art fl beklentisine girmelerine yol açar. Do al olarak, bunun tersi yönündeki bir iliflki de geçerlidir. Yeni klasik iktisatç lara göre, nominal para arz de- iflikliklerinin, k sa dönemde, üretim üzerinde yarataca etki, söz konusu de iflikliklerin beklenip beklenmemesine ba l d r. Para arz nda beklenen ve beklenmeyen de iflikliklerin etkilerini kavrayabilmek için, ekonominin fiekil 10.2 de gösterildi i gibi, bafllang çta 0 noktas nda dengede oldu unu ve merkez bankas n n para arz n %5 oran nda artt rma karar n kamuoyuna aç klad n kabul edelim. Yap lan bu aç klama, ekonomik birimlerin ileriye dönük fiyat beklentilerini oluflturmada kullanacaklar bir bilgi haline gelmifltir. Para arz ndaki bu beklenen art fl, AD 0 toplam talep e risini AD 1 konumuna kayd - r r. Beklenen enflasyon oran ndaki art flsa ekonominin k sa dönem toplam arz e risini AS 0 konumundan AS 1 konumuna kayd raca için, ekonominin yeni k sa dönem dengesi 1 noktas nda sa lan r. Ulafl lan yeni denge noktas nda fiyatlar P 1 e

7 Ünite 10 - K sa Dönemde Para-Üretim liflkisi ve Paran n Ekonomiye Geçifl Mekanizmas yükselirken, üretim Y 0 düzeyinde kalm flt r. Bu sonuca göre, para arz ndaki de ifliklik tam olarak bekleniyorsa bunun, üretim üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Yeni klasik iktisatç lara göre, beklenen para arz de ifliklikleri k sa dönemde nötrdür. P AS 1 1 P 1 AS 0 0 fiekil 10.2 Yeni Klasik Modelde Beklenen Para Politikas De iflikliklerinin Etkileri 213 P 0 AD 1 AD 0 Y 0 Y Bu durumda, cevapland r lmas gereken bir soruyla karfl karfl yay z: Para arz ndaki de iflikliklerin ekonomik birimler taraf ndan beklenmemesi durumunda ne olur? Örne in; merkez bankas n n, sürpriz bir kararla para arz n %5 oran nda artt rarak ekonomik birimleri flafl rtt n kabul edelim. fiekil 10.3 e göre, bafllang çta 0 noktas nda dengede olan bu ekonomide, para arz nda meydana gelen beklenmeyen art fl toplam talebi artt r r ve AD 0 e risi AD 1 konumuna gelir. Merkez bankas ekonomik birimleri flafl rtt için, beklenen fiyat düzeyi de iflmeden kalmakta ve bu nedenle k sa dönem toplam arz e risinin AS 0 konumunda bir de ifliklik olmamaktad r. Sonuçta, yeni denge noktas 1 e kaym fl ve üretim Y 0 dan Y 1 e yükselirken, fiyatlar da P 0 dan P 1 e ç km flt r. Üretimin artmas n n ard nda yatan gerekçe flu flekilde aç klanabilir: Fiilen gerçekleflen fiyat düzeyi, beklenen fiyat düzeyinden yüksek oldu u için, firmalar, ürünlerinin nispi fiyatlar nda bir art fl oldu unu düflünürler ve üretimlerini artt rma karar verirler. Sonuç olarak, para arz ndaki beklenmeyen de iflikliklerin nötr olmad n söylemek mümkündür. P 1 P 0 P 0 1 AS 0 fiekil 10.3 Yeni Klasik Modelde Beklenmeyen Para Politika De iflikliklerinin Etkileri Y 0 Y 1 AD 0 AD 1 Y Yeni klasik iktisatç lar, para arz ndaki beklenen ve beklenmeyen de iflmelerin üretim üzerinde farkl bir etkiye sahip olup olmad n incelemek amac yla çok say da araflt rma yürütmüfllerdir. Bu çal flmalardan ç kan ortak bir görüflün varl n-

8 214 Para Teorisi ve Politikas dan söz etmek oldukça güçtür. Zira elde edilen sonuçlar, büyük ölçüde hem beklenen hem de beklenmeyen para arz de iflikliklerinin üretim üzerinde etkili oldu- u yönündedir. fade etti imiz bu tespitse yeni klasik iktisatç lar n öngörülerine ters düflmektedir. fiekil 10.4 Yeni Keynesyen Modelde Beklenmeyen Para Politikas De iflikliklerinin Etkileri Yeni Keynesyen Yaklafl m Yeni Keynesyen iktisatç lar, para arz de iflmeleriyle üretim de iflmeleri aras ndaki ba lant y fiyatlar n tam esnek olmamas ba lam nda kurmaktad rlar. Bu modelde, k sa dönemde fiyatlar n esnek olmamas n n (bir di er deyiflle, fiyat yap flkanl - n n) iki nedeni söz konusudur: Uzun dönemli sözleflmeler ve mal piyasalar nda firmalar aras ndaki aksak rekabet. Yeni Keynesyen iktisatç lara göre, para arz nda beklenen ve beklenmeyen de ifliklikler k sa dönemde nötr de ildir. Afla da yer alan fiekil 10.4, para arz nda beklenmeyen bir düflüflün etkilerini göstermektedir. Ekonomi bafllang çta 0 noktas nda dengedeyken, para arz nda gerçekleflen beklenmedik bir azalma toplam talep e risini sola do ru kayd rarak AD 0 konumundan AD 1 konumuna getirir. Bu daralma beklenmedi i için, fiyatlar hemen bu de- iflikli e uyumland r lamayacak ve k sa dönem toplam arz e risi AS 0 konumunda kalacakt r. 1 ile gösterilen yeni denge noktas na göre, üretim Y 0 dan Y 1 e düflerken, fiyatlar P 0 dan P 1 e geriler. Görüldü ü gibi, para arz nda beklenmeyen bir de- iflme nedeniyle üretimde de de iflme ortaya ç kmaktad r. Bu da bize beklenmeyen para arz de iflikliklerinin k sa dönemde nötr olamayaca n ifade eder. P 0 P 1 P 1 0 AS 0 AD 0 Y 1 Y 0 AD 1 Y fiimdi de para arz nda beklenen bir de iflme olmas durumunda ne olaca n ele alal m. Yeni Keynesyen iktisatç lar da ekonomik birimlerin bekleyifllerini flekillendirirken mevcut olan tüm bilgiyi kullanacaklar n kabul ederler. Dolay s yla, para arz nda bir düflüfl beklenmesi durumunda, beklenen fiyat düzeyinde de bir düflme söz konusu olacakt r. Fiyatlar n esnek oldu u (yani, fiyatlar n içinde bulunulan dönemde de iflebildi i) bir ortamda firmalar fiyatlar n düflürebilirler. Oysa ekonomideki birçok fiyat beklentilerdeki de iflikli e ayn dönem içerisinde uyum gösteremez. Bu nedenle para arz nda beklenen bir düflüfl karfl s nda fiyatlar, yavafl yavafl düflerek, ancak, zaman içerisinde uyum gösterebilir. Benzer flekilde, piyasalar tekelci rekabet koflullar nda çal fl yor ve fiyatlar uyumland rmak yüksek bir maliyet gerektiriyorsa para arz ndaki bir düflüfl karfl s nda fiyatlar tedrici olarak uyum gösterecektir.

9 Ünite 10 - K sa Dönemde Para-Üretim liflkisi ve Paran n Ekonomiye Geçifl Mekanizmas 215 P 0 P 0 AS 0 fiekil 10.5 Yeni Keynes Modelde Beklenen Para Politikas De iflikliklerinin Etkisi 1 P 1 AD 0 AD 1 Y Y 1 Y 0 Yukar da yer alan fiekil 10.5, para arz nda beklenen bir düflüfl olmas halinde yeni Keynesyen modele göre meydana gelebilecek de ifliklikleri ele almaktad r. fiekle göre, ekonomi bafllang çta 0 noktas nda dengedeyken, para arz nda gerçekleflen beklenen azalma, toplam talebi azaltarak AD 0 e risini AD 1 konumuna getirir. Bu noktada baz fiyatlar uyum göstererek düflmeye bafllar. Bu nedenle k sa dönem toplam arz e risi sa a kayarak AS 1 konumuna gelir. Yeni ulafl lan 1 nolu denge noktas na göre, üretim hacmi bafllang çtaki düzeyinden düflüktür. Bu da fiyatlar n tam olarak uyum gösteremedi ini ifade etmektedir. Dikkat ederseniz, üretimdeki düflüfl, para arz nda beklenmeyen bir azalma olmas durumunda gerçekleflecek düflüflten daha küçüktür. Görüldü ü gibi, yeni Keynesyen modelde para arz nda beklenen de iflmeler bile k sa dönemde reel sektörü etkileyebilmektedir. Ancak beklenen para arz de iflikliklerinin üretim üzerindeki etkisi, beklenmeyen para arz de iflikliklerinin üretim üzerindeki etkisinden daha küçüktür. Yeni Keynesyenlere göre para arz ndaki de iflikliklerin (art fl yönünde) k sa dönemde nötr olaca n flekil yard m yla aç klay n z. PARASAL AKTARMA MEKAN ZMALARI AMAÇ 2 Paran n ekonomiye geçifl mekanizmas ya da parasal aktarma mekanizmas kavram n ve neden farkl geçifl mekanizmalar n n var olabilece ini aç klayabilmek. 2 SIRA S ZDE Paran n ekonomiye geçifl mekanizmas ya da ayn anlama gelmek üzere parasal aktarma mekanizmas, para politikas önlemlerinin ekonomiyi etkileme biçimi ve kanal olarak tan mlanabilir. Merkez bankas taraf ndan yürütülen para politikas nda gerçeklefltirilen de iflikliklerin, toplam talebi ve ekonomik faaliyetleri etkileme biçimi konusunda farkl görüfller söz konusudur. Afla daki tart flmalarda görece imiz gibi, para politikas n n ekonomik faaliyetler üzerinde önemli ölçüde etkili oldu u konusunda genifl bir görüfl birli i olmas na karfl n, bu etkilerin ortaya ç kma kanallar konusu pek net de ildir. Farkl modeller, para politikas n n ekonomiyi etkileme kanallar ve yarat lan etkilerin büyüklü ü konular nda, farkl sonuçlara ulaflmaktad rlar. Öte yandan, teknolojik, kurumsal ve yasal düzenleme de ifliklikle- Paran n Ekonomiye Geçifl Mekanizmas (Parasal Aktarma Mekanizmas ): Para politikas önlemlerinin ekonomiyi etkileme biçimi ve kanal d r.

10 216 Para Teorisi ve Politikas fiekil 10.6 Türkiye de GSMH Harcamalar n n Da l m ( ) ri karfl s nda, zaman içerisinde, bu kanlar ve etkinlik dereceleri de iflebilir. Örne in; para politikas n n, günümüzde ekonomiyi etkileme biçimi, 1970 li y llardakine göre oldukça farkl d r. Bu nedenle para politikas na iliflkin aktarma mekanizmalar sürekli olarak araflt rmalara konu olmufltur ve bundan sonra da olacakt r. Bildi iniz gibi toplam harcamalar dört bileflenden oluflmaktad r: Tüketim (C), yat r m (I), kamu harcamalar (G) ve net ihracat (NX). Para politikas, bu bileflenlerin tümü üzerinde etkili olabilmektedir. Bunlar içerisinde para politikas n n tüketim, yat r m ve net ihracat hacmi üzerindeki etkilerini inceleyece iz. Asl nda para politikas, faiz oranlar üzerindeki etkisi arac l yla kamu kesiminin harcamalar üzerinde de etkili olabilir. Ancak, ktisada Girifl ve ktisat Teorisi derslerinizde gelifltirilen modellere uyum sa layabilmek amac yla bu kitapta, kamu harcamalar n, d flsal olarak belirlenen bir harcama türü olarak de erlendirece iz. Afla da yer alan fiekil 10.6 da Türkiye de dönemi için söz konusu harcama kalemlerinin toplam gelir içindeki paylar n n y llara göre seyri gösterilmektedir. Dikkat ederseniz, incelenen dönemde, ülkedeki toplam harcamalar n yaklafl k 2/3 ü, tüketim harcamalar ndan oluflmaktad r. Yat r m harcamalar ikinci büyük grubu olufltururken toplam harcamalar n yaklafl k %10 u kamu harcamalar ndan meydana gelmektedir. fiekle göre, toplam harcamalar içerisinde en çok dalgalanma gösteren kalem yat r m harcamalar d r. flletmelerin fiziki sermaye mallar na yapt klar harcamalar, binalar için yap lan harcamalar ve stok de iflmelerinden oluflan yat r m harcamalar, toplam harcamalar n dönem boyunca ortalama %25 ini oluflturmaktad r. Net ihracat harcamalar küçük bir paya sahipmifl gibi görünse de iktisatç lar, uluslararas sektörün parasal aktarma mekanizmas aç s ndan oldukça önemli oldu unu savunmaktad rlar. 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0-0,1-0,2 Tüketim Yat r m Kamu Net hracat Para politikas n n aktarma mekanizmalar na iliflkin teorik yaklafl mlar, zaman içerisinde geliflim göstermifltir. Bu nedenle para miktar de iflikliklerinin, ekonomik faaliyetleri nas l etkiledi ine iliflkin, nispeten basit çal flan, Keynesyen ve monetarist mekanizmalar ele alarak analizi gelifltirece iz.

11 Ünite 10 - K sa Dönemde Para-Üretim liflkisi ve Paran n Ekonomiye Geçifl Mekanizmas 217 AKTARMA MEKAN ZMASINA L fik N LK GÖRÜfiLER AMAÇ 3 Parasal aktarma mekanizmas yla ilgili olarak, iktisat literatüründe gelifltirilen ve daha sonraki modellere temel teflkil eden, geleneksel aktarma mekanizmalar n n, nas l iflledi ini aç klayabilmek. Para politikas n n ekonomiyi etkileme kanallar yla ilgili olarak, tarihi süreç içerisinde gelifltirilen, ilk Keynesyen ve monetarist modellerin incelenmesi gerekir. Zira, daha sonraki y llarda gelifltirilen aktarma mekanizmalar n n anlafl lmas nda ilk kanallar temel teflkil etmektedir. lk Keynesyen Görüfller Keynes in orijinal analizinde, yat r m harcamalar, faiz oran ve yat r m n marjinal etkinli i taraf ndan belirlenir. Yat r m n marjinal etkinli i, ilave bir birimlik yat r m harcamas ndan elde edilmesi beklenen getiri oran d r. Yat r m n marjinal etkinli i kavram na göre, yat r m harcamalar artt kça yat r mlardan beklenen getiri oran azalmaktad r. Bu nedenle yat r m n marjinal etkinli i e risi negatif e imlidir. Öte yandan, yat r m n marjinal etkinli i piyasa faiz oran n aflt sürece yat r m kârl olacakt r. Çizilecek bir grafikte, yat r m n beklenen getiri oran n simgelemek üzere dikey eksene faiz oran n koydu umuz zaman, çizilecek yat r m n marjinal etkinli i e risi, ayn zamanda, yat r m talep e risi olarak kullan labilecektir. Bu basit analizde para politikas arac l yla faiz oran de ifltirilebilir ve bu sayede yat r m n marjinal etkinli i e risi üzerinde hareket ederek yat r m harcamalar etkilenebilecektir. Bu basit mekanizma, afla da yer alan flekil 10.7 arac l yla incelenebilir. i 0 i 1 i M s 0 M s 1 i 0 i 1 i 0 1 C,I 45 C+I 1 +G+NX C+I 0 +G+NX fiekil 10.7 Geleneksel Keynesyen Aktarma Mekanizmas n n flleyifli M d 0 MEI M 0 M 1 M P I 0 I 1 I Y 0 Y 1 Y AS 0 1 P 1 0 P 0 AD 0 AD 1 Y 0 Y 1 Keynes e göre, para arz ve talebi birlikte faiz oran n belirlemektedir. Para arz nda merkez bankas taraf ndan gerçeklefltirilen art fl sonucu M e risi M konu- 0 1 s s muna gelir ve faiz oran i 0 dan i 1 e düfler. Faiz oran ndaki düflüfl, daha önceki yüksek faiz oran nda cazip olmayan baz yat r m projelerinin kârl hale gelmesine neden olur ve iflletmeler yat r m n marjinal etkinli i (MEI) e risi üzerinde 0 noktas n-

12 218 Para Teorisi ve Politikas dan 1 noktas na hareket ederler. Bu da yat r m harcamalar n n I 0 dan I1 e artmas anlam na gelir. Yat r m harcamalar ndaki art fl C + I 0 + G + NX toplam harcama fonksiyonunu yukar ya do ru kayd rarak C + I 1 + G + NX konumuna getirir. Ulafl lan 1 nolu yeni denge noktas na göre, üretim hacmi Y 0 dan Y 1 e yükselir. Bu mekanizmay özetlersek, afla daki etkileflim zincirini yazabiliriz: M s fi iø fi I fi Y Keynes, yat r m talebinin faiz esnekli inin düflük oldu unu savunmaktayd. Bir di er deyiflle, fiekil 10.7 deki MEI e risinin oldukça dik oldu una inanmaktayd. Yukar da özetlenen aktarma mekanizmas göz önüne al nd nda, Keynesyen analizdeki bu düflünce, para politikas n n toplam harcamalar üzerindeki etkisinin s n rl kalaca n öne sürmek anlam na gelmektedir. Keynes, maliye politikas önlemlerinin (kamu harcamalar nda ve vergilerdeki de ifliklikler) ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisinin, para politikas ndan daha fazla etkili olaca na inanmaktayd. Afla daki bölümlerde daha net olarak görece imiz gibi, Keynes taraf ndan gelifltirilen modelde, aktarma mekanizmas oldukça s n rl d r. Keynes, para politikas n n toplam harcamalar etkileme kanallar ndan birço unu önemsiz görmüfl ve bu nedenle para politikas n n gücünü oldu undan düflük de erlendirmifltir. lk Monetarist Görüfller Monetaristlerin ortaya koydu u aktarma mekanizmalar, para ve di er varl klar aras ndaki istikrarl iliflkiye dayand r lm flt. Bu görüfle göre, bireyler ve firmalar hem finansal, hem de reel varl klardan oluflan genifl bir portföye sahiptirler. Söz konusu varl klar aras nda para, devlet tahvilleri, mevduat sertifikalar, hisse senetleri, fiziki sermaye ürünleri, dayan kl tüketim mallar ve hatta befleri sermaye yer almaktad r. Ekonomik birimler, bu varl klar n beklenen getirileri ve likitide derecelerini göz önüne alarak, portföy dengesi oluflturmaya çal fl rlar. Merkez bankas n n, para arz n artt rarak oluflturulan portföy dengesini bozdu- unu kabul edelim. lk olarak, ekonomik birimler portföylerinde bulunan di er varl klara oranla arzulad klar ndan daha fazla paran n yer ald n görürler. Ortaya ç kan bu dengesizlik, varl klar aras ndaki ikame iliflkisini devreye sokar ve ekonomik birimler, ellerinde bulunan at l paradan kurtulmak için, di er varl klardan (hisse senetleri, tahviller, otomobil ve ev gibi) edinmeye bafllarlar. Para d fl ndaki bu varl klar n ve paran n, portföyde arzulanan a rl elde etmesiyle ekonomi, yeni bir dengeye ulafl r. Ulafl lan bu yeni dengede, artan talep nedeniyle hisse senetleri, tahviller, dayan kl tüketim mallar ve konut fiyat artm flt r. Böylece para ekonomik faaliyetleri etkilemektedir. Monetarist aktarma mekanizmas nda para arz ndaki de iflmeler, faiz oranlar n etkilemese bile, ekonomik faaliyetleri etkileyebilmektedir. lk Keynesyen aktarma mekanizmas na göre para politikas, ekonomik faaliyetleri dolayl yoldan etkilemesine (para-faiz-yat r m-üretim) karfl n, monetarist aktarma mekanizmas na göre para, ekonomik faaliyetleri direkt olarak etkilemektedir. Yani, para miktar de ifliklikleri, mal ve hizmetlere ve finansal varl klara yap lan harcamalar direkt olarak etkilemektedir. SIRA S ZDE 3 Geleneksel Keynesyen aktarma mekanizmas yla Monetaristlerin ortaya koydu u aktarma mekanizmas aras ndaki temel farkl l k sizce nedir?

13 Ünite 10 - K sa Dönemde Para-Üretim liflkisi ve Paran n Ekonomiye Geçifl Mekanizmas 219 TÜKET M, YATIRIM VE NET HRACAT KANALLARI AMAÇ 3 Para politikas n n tüketim, yat r m ve net ihracat harcamalar arac l yla ekonomiyi k sa dönemde nas l etkileyebilece ini aç klayabilmek. Keynes ve monetarist iktisatç lar taraf ndan ortaya at lan ve kapsam s n rl kabul edilebilecek parasal aktarma mekanizmalar ndan sonra, gerek Keynesyen iktisatç - lar, gerekse monetarist iktisatç lar alternatif ve daha karmafl k süreçler içeren aktarma mekanizmalar gelifltirmifllerdir. Bu aktarma mekanizmalar ndan bir k sm tüketim, bir k sm yat r m ve bir k sm da net ihracat harcamalar arac l yla çal flmaktad r. fiimdi bu aktarma mekanizmalar n s ras yla inceleyelim. Tüketim Harcamalar Kanal fiekil 10.6 y incelerken tespit etti imiz gibi, ülkemizde gelirin yaklafl k %70 i tüketim harcamalar na ayr lmaktad r. Toplam tüketim harcamalar ysa dayan kl tüketim mallar na (otomobil, televizyon gibi), dayan ks z tüketim mallar na (g da, giyim gibi) ve hizmetlere (sa l k, e lence gibi) yap lan harcamalardan oluflmaktad r y l sonu itibar yla ülkemizde, toplam tüketim harcamalar n n, söz konusu kalemler aras ndaki da l m, afla daki fiekil 10.8 de görülmektedir. fiekle göre, birçok ülkede oldu u gibi ülkemizde de tüketim harcamalar nda en büyük kalem dayan ks z tüketim mallar na yap lan harcamalard r. Dayan kl tüketim mallar na yap - lan harcamalarsa tüketim harcamalar n n yaklafl k %25 ini oluflturmaktad r. 100% 80% 60% Hizmetler Dayan kl fiekil 10.8 Türkiye de Tüketim Harcamalar n n Da l m ( ) 40% Dayan ks z 20% 0% Para politikas n n tüketim harcamalar üzerindeki etkisi birkaç kanaldan etkili olabilmektedir. Bu kanallar aras nda faiz oran de iflikliklerinin dayan kl tüketim mal harcamalar nda yaratt etki, servet de iflikliklerinin tüketim harcamalar nda yaratt etki ve portföyde yer alan varl klar n likitide derecelerindeki de iflikliklerin dayan kl tüketim mal harcamalar nda yaratt etki say labilir. Faiz Oranlar ve Dayan kl Tüketim Mal Harcamalar Dayan kl tüketim mallar n n sat n al nmas, genellikle tüketici kredileriyle finanse edilmektedir. Örne in; ülkemizde 2003 y l nda sat lan otomobillerin yaklafl k %60 nda bankac l k sisteminin sundu u kredi olanaklar kullan lm flt r. Merkez

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Asl AFfiAR (Ünite 1, 4-5) Yrd.Doç.Dr. Nuray SLAT NCE (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Bengül GÜLÜMSER

Detaylı

Bireysel Gelir Vergisi10

Bireysel Gelir Vergisi10 Bireysel Gelir Vergisi10 161 161 BLACK 320 C Bireysel gelir vergisi, günümüz vergi sistemleri içinde en önemli yeri almaktad r. Çünkü, gelir vergisi, mükellefin özelliklerine göre bireysellefltirilmesi

Detaylı

ULUSLARARASI KT SAT POL T KASI

ULUSLARARASI KT SAT POL T KASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2918 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1875 ULUSLARARASI KT SAT POL T KASI Yazarlar Doç.Dr. Elif UÇKAN DA DEM R (Ünite 1, 3) Prof.Dr. S. R dvan KARLUK (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES hsan U ur DEL KANLI BDDK / ANKARA 2005 BDDK 1. Bask : Temmuz 2005 Türk Bankac l k Sektöründe Kapasite Analizi (1981-2000)

Detaylı

Bankac l k Krizleri ve Erken Uyar Sistemleri: Türk Bankac l k Sektörü çin Bir Model Önerisi

Bankac l k Krizleri ve Erken Uyar Sistemleri: Türk Bankac l k Sektörü çin Bir Model Önerisi Bankac l k Krizleri ve Erken Uyar Sistemleri: Türk Bankac l k Sektörü çin Bir Model Önerisi K. Batu TUNAY* Özet Bu çal flma Türkiye de olas bankac l k krizlerini öngörmekte kullan labilecek bir erken uyar

Detaylı

Baflkan dan Bilgi Ça nda Bilgi Ekonomisinin Dr. Ömer Bolat MÜS AD Genel Baflkan Kalk nmada Artan Rolü Son y llarda bilgi sistemlerinde yaflanan h zl geliflim ve de iflim süreci yaln zca bireyleri, iflletmeleri,

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

Tahakkuk Tahkim Tahakkuk Tahkim

Tahakkuk Tahkim Tahakkuk Tahkim T Taban Fiyat [Alm. Mindestpreis] [Fr. Prix minimum] [ ng. Minimum price] Taban fiyat veya asgari fiyat, üreticiye mal n devletin tespit ve ilan etti i fiyattan, görevli kurulufla satma olanak ve garantisini

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE 15 YEN ÜRÜN F Z B L TES YEN TES SLER VEYA GEN fileme YATIRIMLARI F Z B L TES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni Ürün ve

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Mehmet Baba KARAN (Ünite 1, 4, 7) Prof.Dr. Hatice DO UKANLI (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Güler

Detaylı

Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m

Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m Praksis 9 Sayfa: 277-300 Küreselleflen Tar m ve Türkiye de Tar m Reformu Hülya Kendir Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m sektöründe de bir küreselleflme süreci yafland - ndan bahsedilmektedir.

Detaylı

EB M (Bkz. Elektronik Bilgi fllem Merkezi) ECU (Bkz. Avrupa Para Birimi)

EB M (Bkz. Elektronik Bilgi fllem Merkezi) ECU (Bkz. Avrupa Para Birimi) E EB M (Bkz. Elektronik Bilgi fllem Merkezi) ECU (Bkz. Avrupa Para Birimi) Eczac bafl Holding A.fi. 1970'te sermayesine ve yönetimine kat ld kurulmufl ya da kurulacak sermaye flirketlerinin yat r m, finansman,

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II Yazarlar Prof.Dr. Ümit Gücenme GENÇO LU (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Saime ÖNCE (Ünite 3, 4) Doç.Dr. Vedat EKERG

Detaylı

nakil akreditiflere kabili devir ve kabili nakil ibarelerini koyarlar. (Bkz. Kabili Devir Akreditif) C. Ersoy

nakil akreditiflere kabili devir ve kabili nakil ibarelerini koyarlar. (Bkz. Kabili Devir Akreditif) C. Ersoy K Kabarit Fark Kâ t paralar n fersudeleflmesi, y pranm fl ve buruflmufl bir hale gelmesi sonucunda meydana gelen eksikliktir. Paralar n etraf ndaki çerçevenin içerisine giren noksanl k, ancak para emisyonuna

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI Yazarlar Dr. Deniz KARAGÖZ (Ünite 1, 2, 6, 7) Yrd.Doç.Dr. Ça l Hale ÖZEL (Ünite 3, 4, 5, 8) Editör Prof.Dr.

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 02 De er Yönetimi Yazarlar Murat YALNIZO LU & Emre ERKUT Stanley F. SLATER & Eric M. OLSON Philippe HASPESLAGH & Tomo NODA & Fares BOULOS

Detaylı

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES NOVASYON YÖNET M 16 NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M Yazarlar Doç.Dr. C. Hakan KA NICIO LU (Ünite 1, 3, 8) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Servet

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET Yazarlar Prof.Dr. Bülent GÜNSOY (Ünite 1) Doç.Dr. Vedat EKERG L (Ünite 2, 3) Prof.Dr. Ayfle Sevgi ÖZTÜRK

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm Baflkan dan Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm DR. Ömer BOLAT MÜS AD Genel Baflkan Dünyam z n her alanda yaflad de iflim insanlar n hayatlar n, yaflama biçimlerini ve hayata bak fl aç - lar n etkilemektedir.

Detaylı