Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.."

Transkript

1 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE ÜSTÜNE ZÝRVE Baþbakan Erdoðan, dün Cuma namazýndan önce Kýsýklý daki evinde Ýçiþleri Bakaný Efkan Âlâ ve MÝT Müsteþarý Hakan Fidan la 2 saat görüþtü. Ardýndan Cuma namazý için evinden çýkan Erdoðan öðleden sonra ise Dolmabahçe deki Baþbakanlýk Ofisi nde Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala, Adalet Bakaný Bekir Bozdað, MÝT Müsteþarý Hakan Fidan ve Ýstanbul Emniyet Müdürü Selami Altýnok ile bir araya geldi. Gerçekleþen görüþmede 17 Aralýk yolsuzluk operasyonu ve önceki gün Hatay da yakalan TIR ýn konuþulduðu öðrenildi. Alevi örgütlerinin genel baþkanlarýna yolsuzluk operasyonlarýný ve bu operasyonlar karþýsýnda Alevi örgütlerinin tutumunu sorduk. Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Genel Baþkaný Kemal Bülbül, Alevi Kültür Dernekleri Genel Baþkaný Doðan Demir ve Hacý Bektaþ-ý Veli Anadolu Kültür Vakfý Genel Baþkaný Ercan Geçmez gündemdeki yolsuzluk operasyonlarýný gazetemize deðerlendirdi. Yolsuzluk operasyonlarýnýn Hükümetin gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koyduðunu ifade eden Alevi örgütlerinin Baþkanlarý, hükümetin istifa etmesi gerektiðini dile getirdiler. Ayrýca bütün emek ve demokrasi güçlerine çaðrý yapan Baþkanlar, Hükümete karþý mücadeleyi büyütmek gerektiðini... Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Ekiz, geçen yýl 20 kuruþa satýlamayan patatesin fiyatýnýn tarlada 1.50 TL ye kadar yükselmesinin ekim alanlarýnýn daralmasýndan kaynaklandýðýný kaydetti. Ekiz, "Son 3 yýldýr üst üste dereye döktüðümüz, satacak yer bulamadýðýmýz patates bugün muz fiyatýna satýlýr hale geldi" dedi. Niðde ile birlikte Türkiye nin en önemli patates üretim merkezlerinden biri olan ve geçen yýllarda patates ekim alanlarýnda ortaya çýkan patates siðili nedeniyle ekim alanlarý daralmasýna karþýn 60 bin dekar alanda 240 bin ton patates üretimi gerçekleþen Nevþehir de, patatesin tarladaki satýþ fiyatý 1.50 TL ye ulaþtý. Geçen yýl patatesin kilosunu 20 kuruþtan satmakta zorlanan üreticilerin artan fiyat ile birlikte yüzü gülerken, Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Ekiz, fiyatlarýn... Türkiye Bayanlar Basketbol 2. Ligi nde Harran Üniversitesi evinde karþýlaþtýðý Nevþehir Üniversitesi ne yenildi. Bayanlar Basketbol 2. Ligi nin 11. haftasýnda Harran Üniversitesi Bayan Basketbol Takýmý, evinde karþýlaþtýðý Nevþehir Bayan Basketbol Takýmý na yenildi. Bir tiyatrocuyu üst üste farklý karakterler canlandýrýrken izlediðinizde ona bakýþ açýnýz tamamen bütünlüklü hale gelebiliyor. Çünkü bütün yönleriyle, bütün öfkeleriyle, bütün acýlarýyla ve bütün karþý durduklarýyla görebiliyorsunuz onu. Hakan Gerçek de farklý rollerde izlenildiðinde anlaþýlabilen tiyatroculardan. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

2 ÝHH hakkýnda son çýkan iddialar, iktidar klikleri arasýndaki çatýþmayý yakýndan takip edenlerin aslýnda beklediði bir geliþmeydi. Buna göre önceki gece Hatay da, Suriye ye insani yardým götüren bir TIR durdurulmuþ ve içinde askeri malzemeler ele geçirilmiþti. TIR da MÝT görevlisinin de olduðu ve aramayý engellemeye çalýþtýðý iddia edildi. Üstelik bu TIR ýn AKP ye yakýnlýðýyla bilinen Ýnsani Yardým Vakfýna (ÝHH) ait olduðu ileri sürüldü. ÝHH hýzla bu iddiayý yalanladý ve iddialarý 17 Aralýk operasyonuna baðladý. Yargý ve emniyet alanýnda süren satranç, iktidarýn Kuzey Afrika ve Ortadoðu da sürdürdüðü politikalarýn pratik uygulayýcýsý olan, adeta yeni Osmanlýcýlýðýn akýncý güçleri diye tabir edebileceðimiz dernek ve vakýflarý da kapsayacak þekilde geniþliyor. ÝHH, son dönemde Gülen Cemaati ile AKP arasýnda taraf olan bir yapý olarak dikkat çekiyor. Bu nedenle son geliþmelerin ýþýðýnda, özellikle Suriye de yaptýðý çalýþmalar ve iktidardan gördüðü destek nedeniyle üzerine konuþulmasý gereken bir kurum oluyor. Geçtiðimiz aylarda uyuþturucu için aranýlan bir TIR da Suriye ye götürüldüðü tahmin edilen roketlerin yakalandýðýný hatýrlýyoruz. Son geliþme olarak yine Suriye ye insani yardým kampanyalarýnýn aktif örgütleyicisi olan ÝHH ye ait olduðu ileri sürülen bir kamyonda silahlarýn yakalandýðý iddiasý, AKP nin Suriye politikasýna olan direncin somut göstergesi olarak masada duruyor. Ancak bu direnç, iktidar sahipleri arasýndaki emperyal politikalara bir itirazýn sonucu deðil, bilakis bu politikalarýn mevcut iþleyiþ tarzýna bir itiraz olarak karþýmýza çýkýyor. Daha somut olarak söylersek Baþbakan Erdoðan ve Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu ikilisinin baþýný çektiði dýþ politikaya yönelik direncin sonucudur. Cengiz Çandar ýn 27 Aralýk taki köþe yazýsýnda belirttiði üzere, Mýsýr ve Ýsrail ile eþ zamanlý olarak büyükelçilik düzeyine düþmüþ iliþkilere sahip tek ülke olma durumuna, bir ayar verme halidir. SON AÇIKLAMASI ETKÝLÝ MÝ OLDU? AKP ile Gülen Cemaati arasýnda dershane tartýþmasýyla ayyuka çýkan gerilimin ardýndan 97 sivil toplum örgütü Baþbakan Erdoðan ýn yanýnda olduðunu ilan eden Milli Ýrade Platformu imzalý bir açýklama yayýmladý. Listede bir kýsým sendika ve patron örgütlerinin yaný sýra Deniz Feneri Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, Ýnsani Yardým Vakfý (ÝHH) gibi hayýr iþleriyle uðraþan vakýf ve dernekler de yer aldý. Bu çýkýþ, Gülen Cemaati ve yön verdiði kurumlarla, imza atan kurumlar arasýndaki kutuplaþmayý ifade ediyordu. Ardýndan bu ilanla yetinmeyen ve son geliþmeler üzerine durum deðerlendirmesi yapan ÝHH ve birkaç vakýf ve dernek, Fethullah Gülen e yönelik sert dil kullandýklarý bir açýklama yaptý. ÝHH Baþkaný Bülent Yýldýrým ýn toplantýda yaptýðý konuþma, saflaþmanýn ne kadar keskinleþtiðini göstermesi açýsýndan önemli. ÝHH nin sitesinde tamamýný bulabileceðiniz Yýldýrým ýn konuþmasýndan dikkat çeken bir kýsmý burada alýntýlayalým: Hizmetleriyle öne çýkan bir yapý, ne yazýk ki þu anda bir taþeronluk, lejyonerlik faaliyeti içerisine girerek üzücü ama Türkiye yi kaosa sürüklemiþtir. Halbuki biz Hoca Efendi den yýllardýr temkinli olma, diyalog dinledik Yine Yýldýrým, Allah için kendine gel dediði Gülen e Hoca Efendi nin ABD de olmasýný da içime sindiremiyorum. Ne yapacaksa gelsin burada yapsýn sözleriyle ülkeye dön çaðrýsý yapmýþtý. ÝHH NÝN YAPISI VE FAALÝYET ALANLARI Kendisini bir gönüllü hareketi olarak ifade eden ve 1995 yýlýndan bu yana kurumsal olarak faaliyet yürüten ÝHH nin baþýnda Avukat Bülent Yýldýrým bulunuyor. ÝHH; Doðu Türkistan, Keþmir, Darfur, Sri Lanka, Ruanda, Somali, Moritanya, Filipinler, Kýrým, Açe, Yunanistan, Myanmar, Suriye gibi 120 ülkede yardým kampanyalarý örgütlemiþ bir kurum. Ancak ülke ve dünya kamuoyunda bilinirliði, Mavi Marmara kriziyle oldu. Mavi Marmara krizi, AKP ile Gülen Cemaati arasýndaki dýþ politikaya yönelik yaklaþým farkýný da gözler önüne serdi. Ardýndan Suriye deki iç savaþ ve ÝHH nin yürüttüðü çalýþmalar basýnda sýkça karþýmýza çýktý. Özellikle Suriye de AKP çözüm yolunda radikal Ýslamcý örgütleri kendi hedeflerinde kullanmak ister ve harekete geçirirken Suriye halkýna yönelik insani çalýþma yürüttüðünü iddia eden vakýf ve derneklerin de bölgede Ýslami referanslar üzerinden iliþkilerini kurduðunu, yürüttüðüne þahit olduk. Hatta ÝHH adýna faaliyet yürüten, Suriye deki baðlantýlarý saðladýðý belirtilen kiþiler bu süreçte el Kaide militanlarýyla sarmaþ dolaþ fotoðraf çektirmekten de geri durmadý. ÝHH ye dair söylenmesi gereken diðer bir nokta da, bu Vakfa kamu yararýna çalýþan kurum olarak bir dizi ayrýcalýklarýn sunulmasýdýr. Bunun baþýnda bir dizi vergi muafiyeti gelmektedir. Devlet protokolünde yer ayrýlmasý, izin almadan yardým toplama hakký, hazineye ait bir taþýnmazýn temininde kolaylýk, gümrük vergisinden muafiyet gibi kolaylýklarýn yaný sýra ödüllendirme de bunun bir parçasýdýr. Mesela faaliyetlerinden dolayý çok sayýda ödüle layýk görülen ÝHH ye 2007 yýlýnda TBMM Üstün Hizmet Ödülü bile verilmiþtir. Bu ödül ÝHH nin itibarýna yapýlan bir katký ve sunulan desteðin açýk göstergesidir. CEMAATE KARÞI ÝHH MÝ DEVREYE SOKULUYOR? 28 Aralýk ta gazetemizde çýkan bir haberi hatýrlayalým. Milli Eðitim Bakanlýðý, ÝHH Ýnsani Yardým Vakfýnýn Her Sýnýfýn Bir Yetim Kardeþi Var projesi kapsamýnda okullarda yardým toplanmasýný istiyor ve Eðitim Sen de yaptýðý açýklama ile bunu protesto ediyor. Haberin ayrýntýlarý bir yana burada önemli olan, ÝHH nin bizzat AKP iktidarý tarafýndan desteklenen ve büyütülen bir kurum olduðudur. Ayrýca Gülen Cemaatinin eðitim kurumlarýna yönelik fikri bilinen bir gerçek. Bu yüzden Altýn nesil yetiþtirmek gibi hedefleri olan hizmet hareketine karþý, iktidara yakýn baþkaca vakýf ve dernek güçlendiriliyor mu? sorusunun akýllara gelmesi de diðer nokta. Son olayla gündeme gelen ÝHH oldu. Ancak iktidarýn Yeni Osmanlýcýlýk hayallerini ülke içinde ama en çok da ülke dýþýnda ekonomik ve sosyal yardým kampanyalarýyla destekleyen ve Türk ün yardým elini dünyaya uzatan tek kurum ÝHH deðil. Bu son örneði geçmiþ silah yakalama haberlerinden daha da önemli kýlan, ÝHH gibi AKP ye yakýn bir kurumun adýnýn geçmiþ olmasýdýr. Süreç, bu gözle izlenmelidir. Yazýyý resmi dýþ politikayý en iyi ifade etmesi açýsýndan AKP ye yakýn bir Ýnternet sitesi, Hak Söz Haberin dün gece paylaþtýðý bir twitle bitirelim: Ýran, Rusya Esed e silah taþýyor. Tek eleþtiri yok.. Türkiye direniþe eðer silah veriyorsa suç deðil, onurdur. #ihhgönüllüleritakipleþiyor Kaynak:Evrensel 3/1/2014 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE ÜSTÜNE ZÝRVE Baþbakan Erdoðan, dün Cuma namazýndan önce Kýsýklý daki evinde Ýçiþleri Bakaný Efkan Âlâ ve MÝT Müsteþarý Hakan Fidan la 2 saat görüþtü. Ardýndan Cuma namazý için evinden çýkan Erdoðan öðleden sonra ise Dolmabahçe deki Baþbakanlýk Ofisi nde Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala, Adalet Bakaný Bekir Bozdað, MÝT Müsteþarý Hakan Fidan ve Ýstanbul Emniyet Müdürü Selami Altýnok ile bir araya geldi. Gerçekleþen görüþmede 17 Aralýk yolsuzluk operasyonu ve önceki gün Hatay da yakalan TIR ýn konuþulduðu öðrenildi. Toplantýnýn ardýndan önemli bir karar çýktý. Baþbakan Erdoðan bügün bazý bakanlarla birlikte, son günlerdeki geliþmelerle ilgili olarak, çeþitli kesimlerden gazeteciler, yazarlar ve STK temsilcilerinden oluþan yaklaþýk 45 kiþilik bir grupla bir araya geleceði öne sürüldü. 40 VALÝNÝN YERÝ DEÐÝÞTÝRÝLECEK Habertürk ten Umut Tütüncü nün haberinde ise gündem maddeleri arasýnda önemli görevden almalar olabileceði belirtildi. Haberde 40 ilin vali ve emniyet müdürlerinin deðiþmesinin gündemde olduðu, Ýstanbul da yapýlan görüþmelerde bu konunun da ele alýndýðý, sýzan bilgiler arasýnda denildi. Baþbakan Erdoðan ýn önceki gün resmi programý olamamasýna raðmen yaptýðý görüþmeler ise dikkat çekti. Erdoðan önce Haliç Kongre Merkezi nde parti yöneticileriyle biraya geldi, daha sonra geçtiði AKP Ýstanbul Ýl Teþkilatý nda ise 7,5 saat kaldý. Akþam saatlerinde il binasýnda Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu da geldi. BÝLAL DE MÝ DEVLET SIRRI? CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu ise Hatay da yakalanan ve aranamayan TIR ýn ardýndan Baþbakan Erdoðan a sert eleþtiriler yöneltti. Kýlýçdaroðlu, Twitter hesabýndan yaptýðý açýklamada þu ifadeleri kullandý: Ýnsani yardým gizli kapaklý, MÝT eþliðinde yapýlmaz. O TIR ýn içinde insani yardým olduðuna, bu ülkedeki hiçbir yurttaþý inandýramazsýnýz! Yardým malzemesi taþýdýðýný iddia ettiðiniz TIR a Devlet sýrrý dediniz, aratmadýnýz. Peki, Bilal Erdoðan da mý devlet sýrrýydý?... *** BM: TIR lar aranmalý Birleþmiþ Milletler (BM) Ýnsani Ýþlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardýmcýsý Valerie Amos, Hatay da yakalanan TIR la ile ilgili yaptýðý açýklamada BM olarak sýnýrý geçecek tüm yardým TIR larýnýn gümrük kontrolünden geçmesini istiyoruz dedi. Hürriyet gazetesinden Razi Canikligil in haberine göre, BM Genel Merkezi nde yaptýðý basýn toplantýsýnda TIR la ilgili gelen bir soru üzerine konuþan Amos þu ifadeleri kullandý: Yardýmlar bir ülkeye geldiði zaman normal gümrük prosedürlerinden geçmek zorunda. Ama çatýþmalarýn gerçekliðine baktýðýmýzda bunun her zaman böyle yürümediðini görüyoruz. Biz TIR larýn normal güvenlikten geçtikten sonra kontrol noktalarýnda gerekli evrak iþlemlerinin yapýlmasýný, daha sonra da serbest býrakýlmasýný istiyoruz. Bölgedeki mülteci kamplarýnýn sýnýrdan daha uzak noktalara kurularak askeri kamp haline getirilmesine engel olunmasýný da istemiþtik. *** Savcý dan arama engeline suç duyurusu Adana TMK.10. Maddesiyle Yetkili Cumhuriyet Savcýsý Özcan Þiþman, Hatay da durdurulan TIR ýn aranmasý konusunda yaþanan krizle ilgili suç duyurusunda bulundu. t24 ten Arzu Yýldýz ýn haberine göre Savcý Özcan Þiþman, 1 Ocak ta yaþananlarý 3 sayfalýk tutanaðýna yansýtýrken, ihmali olduðunu düþündüðü isimler ile aramayý engelleyen MÝT personelinden þikâyetçi oldu. Þiþman, mahkeme kararý bulunmasýna raðmen TIR da arama yapýlmasýnýn engellendiðinini vurguladý. DEVLET SIRRI! Savcý Þiþman, Hatay Valisi Celalettin Lekesiz in MÝT personelinin doðrudan Baþbakanlýða baðlý çalýþtýklarý ve alýkonulmalarýnýn ceza gerektireceði yazýsýndan sonra herkesin talimatla çekildiði olay yerine en son MÝT mensuplarýyla kendisi ve korumasýnýn karþý karþýya kaldýðýný aktardý. Dilekçesinde olay yerine intikal ettiklerinde devlet sýrrý niteliðinde malzeme bulunduðu gerekçesiyle MÝT mensuplarýnýn TIR ý aratmadýðýný, ancak kendisinin ýsrar ettiðini anlatan Þiþman, bunun üzerine Ýçiþleri nin devreye girdiðini ve aracýn geçiþine izin verilmesinin istendiðini ifade etti. Þiþman, tüm uyarýlarýna raðmen TIR ve içindekileri býrakýn talimatýný dikkate almadýðýný ve arama konusunda ýsrar ettiðini anlattý. ÇATIÞMA ÇIKACAKTI Savcý Özcan Þiþman, bu esnada MÝT görevlileri ve güvenlik güçleri arasýnda tartýþma çýktýðýný, olayýn çatýþmaya varacak kadar büyüdüðünü belirtti. Bunun üzerine Ýçiþleri Bakanlýðý ve Hatay Valisi olay yerindeki jandarma ve polise çekilin talimatý verdi. Kolluk güçleri Ýçiþleri nin talimatýna uyarak geri çekildi. Þiþman daha sonra kendisi, koruma polisi, Kýrýkhan Savcýsý ve Kýrýkhan Baþsavcýsý ile MÝT mensuplarýnýn kaldýðýný ifade etti. Kolluðun çekilmesine raðmen arama kararýný uygulamak istediðini, MÝT personelinin ise yine engellediðini anlatan Özcan, Kýrýkhan Baþsavcýsý nýn da nöbetçi savcýya baský yaparak olay yerinden uzaklaþtýrdýðýný anlattý. Savcý Þiþman, tüm bu geliþmeler üzerine Hatay Cumhuriyet Baþsavcýsý ný arayarak durumu bildirdiðini, ancak oradan da bir sonuç alamadýðýný ifade etti. Þiþman, TIR ýn bulunduðu bölgede sadece kendisi ve korumasý kalýnca arama kararýný uygulayamadýðýný kayda geçirdi. DEVLET SEFERBER OLDU Devletin tüm organlarýnýn TIR ýn aranmamasý konusunda seferber olduðunu anlatan Þiþman, Görevi kötüye kullanmak, yargý kararýnýn uygulanmasýný engellemek, emre itaatsizlik, tehdit suçlamalarýyla þikayetçi olduðu kiþileri þöyle sýraladý: Hatay Cumhuriyet Baþsavcýsý, Kýrýkhan Baþsavcýsý, Hatay Ýl Jandarma Komutaný, emniyet yetkilileri, Hatay Valisi, Ýçiþleri Bakanlýðý yetkilileri, MÝT mensuplarý. Kaynak:BirGün

3 Türkiye Bayanlar Basketbol 2. Ligi nde Harran Üniversitesi evinde karþýlaþtýðý Nevþehir Üniversitesi ne yenildi. Bayanlar Basketbol 2. Ligi nin 11. haftasýnda Harran Üniversitesi Bayan Basketbol Takýmý, evinde karþýlaþtýðý Nevþehir Bayan Basketbol Takýmý na yenildi. Maç sonrasý deðerlendirme yapan Nevþehir Bayan Basketbol Takýmý Koçu Mustafa Yarýlý, Harran Üniversitesi nin grupta ve ligde olan iyi bir takýmlardan biri olduðunu ifade etti. Yarýlý, "Urfa takýmý ligdeki ve grubumuzdaki iyi takýmlardan bir tanesi. Maalesef bir kazanamama sendromu yaþýyorlar. Bize gelince biz oyunu iki tarafýný da iyi oynadýk. Bizim için klasmandaki sýralamayý belirleme açýsýndan çok önemliydi. Geçen hafta dinlenerek geçirdik. Haftaya ve ondan sonraki maçlar bizim için çok önemli hale geldi. Þanlýurfa takýmýna bundan sonra baþarýlar diliyorum" dedi. Nevþehirli sporcular da maçýn kendileri için önem taþýdýðýný vurgularken, "Bizim için çok önemli bir maçtý. Kazanmamýz gerekiyordu. Takým olarak birlikte mücadele ettik. Maçý kazandýðýmýz için çok mutluyuz" ifadesinde bulundu. Tüm Þanlýurfa halkýndan özür dileyen Harran Üniversitesi Bayan Basketbol Takýmý Antrenörü Emine Gözen, "Önemli bir maçtý. Çok istedik ama bir türlü sahada bunu gösteremedik. Þahsým ve oyuncularým adýna bütün Þanlýurfalýlardan özür diliyoruz. Þanlýurfalýlara galibiyet vermek isterdik. Ama bizi desteklemeye devam etsinler. Ýnanýn bundan sonraki maçlarda bunu unutturup yeni galibiyetler alacaðýz ve yolumuza devam edeceðiz" þeklinde konuþtu. Takýmýn bir galibiyet sendromu yaþadýðýný vurgulayan Gözen, þöyle devam etti: "Biz bir türlü galibiyet elde edebilmek için üzerimizdeki þansýzlýðýný kýramadýk. Þuanda gerçekten çok üzgünüz. Gerçekten maça inanmýþtýk ama iyi baþlayamadýk. Ýyi baþlamýþ olsaydýk sonuna kadar devam ettirebilirdik. Oyuncularýmýn bireysel performanslarýndan memnunun ama sahada biz takým olamadýk. Bir süredir maç kazanamama handikabýmýz var. Bu ise benim hem de oyuncular üzerinde ters tepki, stres yaptý" Kaynak:Nevþehir Gazete Nevþehir'de 'Patates Siðili' görülen alanlara alternatif ürün ekimi gerçekleþtiren çiftçilere yönelik olarak Alternatif Ürün Desteklemesi ödemelerine baþlanýldý. Bu kapsamda il genelinde bin 867 çiftçiye toplam 6 milyon 436 bin 38 TL ödeme yapýlacak. Türkiye'nin en önemli patates üretim merkezlerinden biri olan Nevþehir'de geçtiðimiz yýllarda patates ekim alanlarýnda görülen 'Patates Siðili' hastalýðý nedeniyle karantina uygulamasý baþlatýlmasý ve bu alanlarda üreticilerin patates üretimi yasaklanmasýnýn ardýndan patates ekimi yasaklanan alanlarda üreticilerin alternatif ürünlere yönelmesi amacýyla Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan alternatif ürün desteði yapýlýyor. Bu kapsamda patates ve Solanaceae familyasýna ait bitkiler ile toprak parçasý taþýyacak yumrulu bitkiler, fide ve fidan gibi üretim materyalleri dýþýndaki bitkisel ürünleri yetiþtiren veya nadas uygulayan çiftçilere, yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre dekar baþýna 110 TL ödeme yapýlacak. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre; Nevþehir il merkezi ve baðlý kasaba ve köylerde 740, Derinkuyu ilçesinde 851, Ürgüp ilçesinde 243 ve Acýgöl ilçesinde 33 olmak üzere toplam bin 867 çiftçiye 6 milyon 436 bin 38 TL destek ödemesi yapýlacak. T.C Ziraat Bankasý þubeleri kanalýyla yapýlacak olan destekleme primlerinin ödemelerine baþlanýldýðý açýklandý Kaynak:Sondakika Haber Sulucakaarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü tarafýndan tarafýndan oluþturulan Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi Türk Halk Müziði Korosu ve Türk Halk Oyunlarý Topluluðu 10 Ocak 2014 Cuma günü halka yönelik olarak ücretsiz konser verecek. Nevþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü tarafýndan çeþitli meslek gruplarýndan kiþilerin bir araya gelmesi ile oluþturulan Nevþehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi Türk Halk Müziði Korosu,Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde Türküler bizi söyler adý altýnda bir konser verecek. Türk Halk Oyunlarý ekiplerinin gösterileri ile de süslenecek etkinlik 10 Ocak 2014 Cuma günü saat da baþlayacak.

4 Hekim örgütlerinin, sendikalarýn, muhalefet partileri milletvekillerinin itirazlarýna raðmen Tam gün yasasý, Meclisten geçti ve kanunlaþtýrýldý. Yasayla birlikte hekim tam gün (8 saat) vatandaþlara saðlýk hizmeti verecek. Peki böyle iyi niyetli bir yasaya hekimler neden karþý çýkar? Neden onlarca eylem yapýlýr? Yoksa hekimler hastaya hizmet vermek istemiyorlar mý? Bu sorulara yanýt aramak için Ýstanbul Tabip Odasý (ÝTO) Baþkaný Prof. Dr. Taner Gören le randevulaþýyoruz. Taner Hoca, Ýstanbul Üniversitesi Çapa Týp Fakültesindeki odasýnda aðýrlýyor bizi. Taner Gören, öncelikle Mesele tam gün meselesi deðil, mesele hekim emeði ve hasta parasý sömürüsü diyor ve devam ediyoruz. Öncelikle saðlýkta torba yasanýn amacýndan baþlayalým. Tam gün yasasý diye söylenen, iyi niyetle baktýðýmýz zaman hekimin, para pul kaygýsý olmadan bütün gün hastaya hizmet vermesini amaçlayan bir çalýþma sistemi. Ama burada mesele tam gün deðil. Bu torba yasanýn amacý bütün saðlýk alanýný ticarileþtirmek, hekimlere hekimlik hizmetinden dolayý ceza vermek, hekim emeðini sömürmek. Örnekler üzerinden gidersek... Mesela, hekimlere performansa göre ücret verilmesi. Senin emeðinin karþýlýðýný ben performansa dayalý ödeme sistemiyle vereceðim deniyor. Bu da Ne kadar çok hasta bakarsan o kadar çok para alýrsýn demek. Ne kadar çok tetkik istersen o kadar çok para alýrsýn. Ve senin performansýný puanla deðerlendireceðim dendiði zaman, siz tam gün yasasýný da getirin. Sabahtan akþama kadar doktor puan peþinde koþarsa oradan nasýl kaliteli saðlýk hizmeti çýkar? Ama Hükümet de Artýk doktor hasta yüz yüze gelebiliyor diyor?.. Randevular en fazla 10 dakika ve pratikte 5 dakikalara iniyor. Ve çok sayýda hasta bakýlmaya çalýþýlýyor. Doktorla hasta kolayca yüz yüze geliyor ama doktorun hastaya verdiði hizmet 5 dakikayla sýnýrlý. 5 dakikada doktorluk hizmetinin kesinlikle olamayacaðýný biliyoruz. Hekimler üzerinden devam edersek, öðretim üyelerine saat 5 ten sonra çalýþma izni getiriliyor... Üniversite hastanesinde bir ana bilim dalýnda diyelim ki 10 tane öðretim üyesi var. 10 u da Ben dýþarýda çalýþmak istiyorum derse, Tamam kabul, sizin geçtiðimiz bir yýl içerisindeki performansýnýz þu. Beþinize bu hakký verebiliriz. Þu þu arkadaþlar buna uygun görünüyor. Geriye kalan 5 arkadaþ ise bu hastanede 5 ten sonra hasta bakabilir deniyor. Dýþarýda çalýþmak isteyen öðretim üyeleri için de iþler þöyle iþliyor. Mesela sen benim kurumumda çalýþan öðretim üyesisin. Ben dýþarýda çalýþmana izin veriyorum ama sen nerede çalýþacaksan o kurumla ben pazarlýk edeceðim. Ben anlaþacaðým. Orada kazandýðýnýn yarýsýný da ben alacaðým. Böylece kendi öðretim üyemi dýþarýya pazarlayacaðým. Öðretim üyelerinin üniversite hastanelerinde kalmasý için çaba gösterilmiyor mu? Öðretim üyelerinin yarýsýna 5 ten sonra hasta bakma izni verilerek, Diðer öðretim üyeleri buraya dönsün deniyor ama piyasaya baktýðýmýz zaman üniversite hastanelerinde ya da vakýf üniversitelerinde çok büyük miktarlarda paralar alýnýyor. O zaman paraya ihtiyacý olan öðretim üyeleri burada kalmaz, gider vakýf üniversitesinde çalýþýr. Yani bir öðretim üyesi pazarý da kuruldu. Torba yasada dikkat çeken maddelerden biri de muayenelerin kapatýlmasý. Hekimler bunu nasýl deðerlendiriyor? Muayenehane açmalarý yasak ama özel hastanelerde ya da vakýf üniversitelerde çalýþmalarý serbest. Hekim muayenehaneye yönlendiremez ama özel hastaneye yönlendirebilir. Ben mecbur kaldýðým için muayenehane açtým. Devlet bana, Sana para veremiyorum ya burada 4 ten sonra muayene yap ya da istiyorsan yarý zamanlý çalýþ git muayenehaneni aç diyordu. Ben öðrencilerime faydalý olayým diye uzun bir süre direnme gereði duydum ama burada özel muayene yapmak zorunda kaldým ve buradaki özel muayenenin koþullarý bana insani gelmedi. O zaman da dedim ki yarý zamanlý çalýþayým. Kendi ofisimde daha düzgün bir ortamda çalýþayým. Ve buradaki iþi de hiçbir zaman aksatmadým. Buraya daha çok önem verdim. Yani benim asýl çalýþmak istediðim þekil bu; sabahtan akþama kadar burada kalayým, tam gün çalýþayým. Ve emekliye de yansýyacak þekilde benim emeðimin karþýlýðý verilsin. Hekimler bu konuda nasýl bir sistem öneriyor? Türk Tabipleri Birliði olarak bizim 4 parametremiz var. Birincisi saðlýk mutlaka ulaþýlabilir olacak. Ýkincisi nitelikli olacak. Üçüncüsü herkese ihtiyaca göre ayný eþitlikte saðlýk hizmeti verilecek. Yani nereye giderseniz gidin bilecekseniz ki ben iyi bir saðlýk hizmeti alabileceðim. Ve dördüncüsü de ücretsiz saðlýk hizmeti. Çünkü saðlýk hakký anayasayla insanlara verilmiþ bir haktýr. Ve devlet vatandaþýnýn saðlýðýyla ilgili tedbirler almak zorundadýr. Bu dördü olmadan gerçek anlamada saðlýk hizmeti olmaz. Ama bugün özel hastanelerde yüzde 200 e yakýn bir fark ödemek suretiyle devlet ve üniversite hastanelerinde de yüzde 50 miktarý gibi bir fark ödemek suretiyle ancak bu hizmet alýnabiliyor. TAM GÜN ÖNCE 1970 TE SONRA 2010 DA GÜNDEME GELDÝ Tam gün yasasý ilk olarak ne zaman gündemimize girdi? 1970 lerde Saðlýk Bakaný Doktor Mete Tan döneminde böyle bir tam gün yasasý çýkarýldý. Ve birebir tam gün yasasý bir süre uygulandý, fakat 12 Eylül darbesiyle tam gün yasasý kaldýrýldý ve yarý zamanlý çalýþma stratejisi geri geldi. Ancak daha sonra da yine tam gün yasasý ismiyle ancak içerisinde birçok hukuksuzluk bulanan torba yasa 2010 da tekrar gündeme geldi. Neler yaþandý o süreçte? Ardý ardýnda çýkarýlan yasalar bizim müdahalemizle iptal edilince bu sefer muayenehaneleri baþka türlü kapatma yoluna gidildi. Mesela Muayenehanenin giriþ kapýsý santim olabilir ama tuvaletin kapýsý 100 santim olacak gibi saçma sapan þartlar getirip bu koþullara uymayan muayenehaneleri kapatmaya zorlayan bir yönetmelik çýkarýldý. Bunu da yasal sürece götürdük, o da iptal edildi. Ve ardýndan aðustos 2011 de kanun hükmünde kararname geldi. Burada kesin darbe vuruldu. Denildi ki Devlet hastanelerinde çalýþanlar, hastanede çalýþmaya devam edeceklerse hiçbir mühlet vermiyoruz. Derhal muayenehanelerini kapatacaklar. Yani ya hastanede çalýþacaklar ya da muayenehanelerine gidecekler. Ýkisi bir arada olmaz. Üniversitede çalýþan öðretim üyelerine dendi ki Siz muayenehanelerinizi kapatmayabilirsiniz ama muayenehanede çalýþmaya devam ederseniz saat 8 den 4 e kadar hastanede kalacaksýnýz ama hasta bakmayacaksýnýz. Sadece öðrencilere ders vereceksiniz. Hiçbir tetkik isteyemeyeceksiniz. Yani hastaya elinizi sürmek yasak. Sadece ders vereceksiniz. Saat 5 ten sonra muayenehanenize gidebilirsiniz Mesela benim muayenehanem vardý ve ücretsiz izin almadým. Doðru bulmadým. Burada herhangi bir karþýlýk olmaksýnýz saat 5 e kadar öðrencilerimle ilgilendim. Öðrencileri yetiþtirmek için eðitim amaçlý hasta muayenelerimiz bile epey bir sýkýntýya girdi ve kendi hastanemizde hasta bakamayan imza atamayan tuhaf bir ucube þekli içine girdik. Bir kýsým arkadaþlarýmýz da hiç buraya uðramadan iki senelik ücretsiz izin aldýlar ve sadece muayenehanelerinde çalýþýr durumda oldular. Bir kýsým öðretim üyeleri de emekli oldular, vakýf üniversitelerine geçtiler. Özellikle Çapa ve Cerrahpaþa da cerrahi branþlarda yarý yarýya yakýn, dahili branþlarda yüzde 30 a yakýn bir öðretim üyesi kaybý oldu. Þu an Meclisten geçen torba yasa aslýnda 2010 da gündemimize gelen ve bizim sürekli iptal ettirdiðimiz torba yasa. Kaynak:Evrensel

5 Bir tiyatrocuyu üst üste farklý karakterler canlandýrýrken izlediðinizde ona bakýþ açýnýz tamamen bütünlüklü hale gelebiliyor. Çünkü bütün yönleriyle, bütün öfkeleriyle, bütün acýlarýyla ve bütün karþý durduklarýyla görebiliyorsunuz onu. Hakan Gerçek de farklý rollerde izlenildiðinde anlaþýlabilen tiyatroculardan. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek hikâyelerin peþine düþen Hakan Gerçek, Tiyatro Gerçek i, Cemal Süreya okumalarýný ve güncel çalýþmalarýný BirGün e anlattý.»tiyatro Gerçek in kurulma amacý gerçek hikâyelerin izinden gitmek, portreler üzerine bir tiyatro. Sizi bu amaca yönlendiren ne oldu? Ýlk oyunumuzun Van Gogh olmasýný istiyordum, bir yandan da tiyatronun portreler, biyografiler yönünde geliþebileceðini düþünmeye baþladým. Gerçek hikâyelerin seyircinin de ilgisini çektiðini tahmin ediyorum. Zaten bugüne kadar oynadýðým oyunlarda hep böyle roller oynamýþtým. Oyunculuk meraký, Hakan Gerçek in özel meraký diyebiliriz; aðýrlýklý olarak portre yapmayý seviyorum.»özel bir tiyatro olarak Tiyatro Gerçek ne gibi sorunlarla karþýlaþtý? Türkiye de tiyatro yapýp da sorun yaþamayan yoktur. Salon derdi, seyirci derdi, teknik imkânlardan ötürü bir sürü sorun var. Bu da bizim sanat alt yapýmýzla alakalý. Turnelere gittiðiniz zaman salonlar pahalý olunca yer bulmanýz güçleþiyor. Bu sene ilk defa Ýstanbul da küçük bir salonumuz oldu ama bugüne kadar salon bulmakta çok güçlük çektik, hâlâ da çekiyoruz. Proje geliþtirmek, proje yapmak, projelere maddi olarak büyük paralar yatýrmak, hepsi tiyatrolarýn gerçekten zorlandýðý noktalar.»müþfik Kenter in hayatýnýzda hem hocanýz hem de meslektaþýnýz olarak iki önemli yeri var. Müþfik Kenter Tiyatro Gerçek i nasýl deðerlendirirdi? Hoca rahmetli olmadan önce üç sene þahit oldu Tiyatro Gerçek e ve Van Gogh u da seyretmiþti. Tabii ki benim böyle bir iþe kalkýþmamdan çok mutlu oldu ve destek verdi. Ama ne yazýk ki kendisini kaybettik ve çok þey paylaþamadýk.»birçok insan sizi Cemal Süreya nýn þiirlerini seslendiren kiþi olarak tanýyor. Bu durum sizi rahatsýz ediyor mu? Bir ara bundan rahatsýz oldum bile diyebilirim. Gösteri 3. sezonuna geldi. Ben aslýnda geçen sezon bir ara kaldýrdým ama baktým ki seyirci istiyor ve oyunlara gelmeye devam ediyor, devam kararý aldýk. Cemal Süreya nýn þiirlerini okumak çok keyifli ve bir bakýmdan çok zor. Böyle büyük bir dehanýn þiirlerini okuma þansýna eriþtiðim için kendimi çok mutlu hissediyorum. Sadece Cemal Süreya nýn þiirlerini okumaya çalýþýyorum hâlâ; sözlerini söylemeye, yazdýklarýný seyirciye iletmeye çalýþýyorum ve bu çaba sürekli geliþiyor. 20 gösteri öncesiyle þimdiki daha farklý oluyor.»van Gogh ile yola baþladýnýz ve daha sonra Üstü Kalsýn geldi. Neden Cemal Süreya? Ýkinci Yeni içinde beni en çok etkileyen Cemal Süreya ydý. Dizeleri bana her zaman çok þaþýrtýcý gelmiþtir. Þiiri çok fazla sürpriz barýndýrdýðý için sahne üzerinde okunmasý en zor þairlerden biridir. Bu tarafý çok ilgimi çekti. Hayata bakýþý, þiire bakýþý, aþkla iliþkisi, Dersim olaylarý döneminde geçirdiði çocukluðu ve yaþadýðý þeyler hep ilgimi çekmiþtir ve beni hüzünlendirmiþtir.»üstü Kalsýn ý hazýrlarken Cemal Süreya nýn tanýdýðý kiþilerle görüþtünüz mü? Atilla Birkiye ile gösteri çýktýktan sonra görüþtüm. Zuhal Tekkanat, kýz kardeþi, yeðenleri Dicle Haným gösteriye geldi. Hepsiyle daha sonra tanýþtým. Sað olsunlar, destek de oldular her zaman.»gösteriye karþý tepkileri nasýl olmuþtu? Çok çok iyi oldu. Bire bir çalýþmadýk ama izin istedik öncesinde tabii. O zaman çok mutlu oldular. Tabii, onlarýn Cemal Süreya ile iliþkileri çok farklý. Onlar çok baþka bir yerden baktýklarý için beðenilerini ifade etmeleri benim çok hoþuma gitti.»sizi Ýstanbul Modern in Göðe Bakma Duraðý etkinliðinde Turgut Uyar okurken de dinledim. Sizce þiirin duygusunu yansýtmak için ne yapmak gerekir. Üstü Kalsýn ý hazýrlarken izlediðiniz bir yöntem var mýydý? Metnin, þiirin okuduðunuz zaman size ne çaðrýþtýrdýðý, oyuncu olarak sizin algýlamanýza baðlý. Sizin hayal gücünüze göre deðiþir. Hep söylerim, Oyunculuk yürek iþidir ama ayný zamanda bunu beyninizle, yüreðinizle yaptýðýnýz zaman ve o çalýþtýðýnýz þeye çok fazla zaman ayýrdýðýnýz zaman baþka sürprizlerle karþýlaþabiliyorsunuz. Ben aldýðým metnin öncelikle ne anlatmaya çalýþtýðýný anlamaya çalýþýyorum. Sonra da ne anladýðýmý anlatmaya çalýþýyorum. Yani özel bir þey yok. Ne olursa olsun çok çalýþan bir insaným. Olursa ezberimi yapabilmek için defalarca tekrar ederim, oyun çýkarabilmek için çok çalýþýrým. Bu Cemal Süreya benim anladýðým Cemal Süreya ve ben onu öyle yansýtýyorum. Baþkalarý da baþka türlü okuyabilir, baþka türlü yansýtabilirler. Þiir aslýnda oyun gibi de deðil; þiir aslýnda çok zor. Þiir biraz þarký söylemek gibi, o sebeple çok deðiþken. Herkesin kulaðýnda, okuduðu þiir bir müzik; bir melodi oluþuyor o þaire dair. Bunu kýrabilmek bir oyuncu için çok zor. Kimileri beðenmeyebilir, Hayýr bu deðil, müziði bu deðil diyebilir. Böyle þeylerle de karþýlaþýyoruz. Ben Hakan Gerçek olarak yüreðimde, zekâmda ve bedenimde çaðrýþtýrdýklarýný seyirciye yansýtmaya çalýþýyorum. Orada Hakan Gerçek in Cemal Süreya sý, Cemal Süreya ya dair duygusu var.»cemal Süreya ile Hatay Restoran da karþýlaþmýþsýnýz. Ne hissetmiþtiniz o ilk karþýlaþmada? Þimdi karþýlaþsaydým keþke, çok baþka türlü olurdu O zaman çok gençtik, konservatuvar yýllarýndaydým ve 20 li yaþlarýmýn baþýydý. Sadece heyecan duyduk tabii. Çok heyecanlandým»tiyatrolarda seyirci sayýsýnýn az olmasý hakkýnda, Türkiye de yazarlarýn çok fazla oyun yazmadýklarýndan, insanlarýn da sahnede kendilerini görmek istediklerinden bahsetmiþsiniz. Siz hiç oyun yazmayý düþündünüz mü? Öyle bir yeteneðim yok. O da baþka bir zaman isteyen, baþka bir zekâ ve yürek isteyen bir þey. Oyun yazan deðerli, genç arkadaþlarýmýz var son dönemde. Onlarýn sayýlarýnýn artmasý çok önemli çünkü seyirci geldiði zaman sahnede kendi toplumuna dair sorunlarý, gözlemleri görmek istiyor, kendi insanýmýzý görmek istiyor. Yazarlarýn sayýlasý elbette artmalý ama bunu destekleyecek çok þey eksik. Özellikle televizyon dünyasýnda dizi yazarlýðý çok ön planda, üstelik bu para kazanýlabilen bir alan. Yazarlarýn bu yönde ilerlemelerine çok da hak veriyorum asýlýnda. Tiyatro oyunu yazan bizim gibi oyuncular, para kazanmadan Ben bu iþe soyunacaðým diye bakan kiþiler. Ýstanbul da küçük tiyatrolar da bu yönelim arttý. Kendileri yazýyorlar, kendileri oynuyorlar ama dediðim gibi, devlet tarafýndan ya da özel sponsorlar tarafýndan desteklenmeleri gerekiyor. Yine de Türkiye de çok zor»maya Cüneyt Türel Sahnesi ne geçmenizle birlikte burayý farklý etkinliklerle bir sanat merkezi haline getirmek istediðinizi söylemiþsiniz. Cemal Süreya Kültür Sanat Derneði ile ortak bir þeyler yapmayý düþünüyor musunuz? Geçen sene Caddebostan Kültür Merkezi nde Cemal Süreya ödül töreni yaptýlar. Sað olsunlar, oraya beni de davet ettiler ve orada bu gösterimizi baþtan sona sunduk. Birbirimize karþýlýklý destek verdik. Dernekle arada sýrada yazýþýyoruz, görüþüyoruz ama gösteri zaten üçüncü sezona girdi, yapýlacaklar yapýldý.»ýþ Sanat Þiir dinletilerinde Bedri Rahmi, Metin Altýok, Atilla Ýlhan, Edip Cansever gibi pek çok þairin þiirlerini okumuþsunuz. Bizi Tiyatro Gerçek te ilerleyen zamanlarda baþka bir þair portresi bekliyor mu? Onu ben de bilmiyorum ama istiyorum. Aslýnda Atilla Birkiye ile geçenlerde bir þair portresi daha yapmak üzerine konuþtuk ama þair konusunda özel bir fikrimiz yok. Þu anda düþünce aþamasýndayýz. Belki biriki sezon sonra yaparýz.»artýk bir sahneniz olduðuna göre oyuncu sayýsý daha fazla olan oyunlar hazýrlamayý düþünüyormuþsunuz. Hazýrlanmakta olan veya aklýnýzda tuttuðunuz oyunlar var mý? Evet, fakat sahnemiz küçük, yerimiz de dar. Bundan sonra daha çok proje geliþtireceðiz. Ben içinde olmadýðým, oynamadýðým oyunlar da yapmak istiyorum. Sadece prodüksiyonunu yapmak istiyorum, belki yönetebilirim de... Ýki kiþilik, üç kiþilik oyunlar yapmayý istiyorum. Ama önümüzdeki sezona artýk...»gösteriyi izlemeye gelen seyircilerin büyük bir kýsmýnýn genç olmasý dikkatimi çekti. Sizce bunun sebebi ne olabilir? Buna ben çok mutlu oluyorum. Özellikle Üstü Kalsýn da müthiþ bir genç seyirci profili var. Ýstanbul da da, turnelerde de öyle. Herhalde gençler Cemal Süreya yý çok seviyor ve biliyorlar. Okuduklarýna da eminim çünkü bakýyorum, sosyal medyada da çok alýntýlýyorlar Cemal Süreya yý. O yüzden bizim tiyatro oyunlarýmýz içinde genç profili en çok olan gösterimiz Üstü Kalsýn.»Gezi Parký olaylarýnda pek çok kiþi hayatýný kaybetti. Onlarýn hayat hikâyelerini bir gün Tiyatro Gerçek sahnesinde görür müyüz? Bilmiyorum, bunlar o kadar deðiþken þeyler ki... Canýmýz, kardeþimiz, bir sürü genç insan öldü. Bu çok acý bir þey. Ben yapmazsam birileri yapar. Ben de yapmak isterim ama bunlar özel çaba isteyen ve zaman ayýrýlmasý gereken þeyler. Hadi ben yaptým oldu gibi þeyler deðil... Ama tarih eminim ilerde onlarý bir yerlere taþýyacak.»yeni oyununuz Savunma dan ve seyircilerin tepkilerinden biraz bahsedebilir misiniz? Daha iki kere oynadým Ýstanbul da ve ikisi de güzel geçti. Seyirci çok mutlu çýkýyor. Biraz daha zor bir oyun Savunma ama adalet sisteminin bugünüyle ilgili þeyler anlatan bir oyun larýn ve 1900 larýn baþýnda Amerikalý savunma avukatý, insan haklarý savunucusu Clarence Darrow un kendi gerçek davalarýndan yola çýkýlarak yazýlmýþ bir oyun. O tarihte yaþanan þeylerle bugün yaþananlarýn örtüþtüðünü göstermesi bakýmýndan çok ilgi çekiyor. Savunma nýn insanlar tarafýndan sevileceðini ve en azýndan onu kendilerine yakýn hissedeceklerini tahmin ediyorum. Þu ana kadar gelen tepkiler de gayet olumlu. Fotoðraf: Barýþ Omay Kaynak:BirGün

6 Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Ekiz, geçen yýl 20 kuruþa satýlamayan patatesin fiyatýnýn tarlada 1.50 TL ye kadar yükselmesinin ekim alanlarýnýn daralmasýndan kaynaklandýðýný kaydetti. Ekiz, "Son 3 yýldýr üst üste dereye döktüðümüz, satacak yer bulamadýðýmýz patates bugün muz fiyatýna satýlýr hale geldi" dedi. Niðde ile birlikte Türkiye nin en önemli patates üretim merkezlerinden biri olan ve geçen yýllarda patates ekim alanlarýnda ortaya çýkan patates siðili nedeniyle ekim alanlarý daralmasýna karþýn 60 bin dekar alanda 240 bin ton patates üretimi gerçekleþen Nevþehir de, patatesin tarladaki satýþ fiyatý 1.50 TL ye ulaþtý. Geçen yýl patatesin kilosunu 20 kuruþtan satmakta zorlanan üreticilerin artan fiyat ile birlikte yüzü gülerken, Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Ekiz, fiyatlarýn bu denli artmasýnýn üretim azlýðýndan kaynaklandýðýný ve fiyatlarýn daha fazla artmasýný beklemediklerini kaydetti. Geçen yýllarda patates üreticilerinin girdilerdeki artýþ nedeniyle zor bir dönem geçirdiðini ve bu yüzden bu yýl Nevþehir de patates üreticilerinin önemli bir bölümünün ekim yapamadýðýný kaydeden Ekiz, "Türkiye genelinde tarýmda bir sýkýntý var. Bu sýkýntý; arz talep dengesini gözetecek, piyasa þartlarýna uygun ekim politikasý olmamasý, üretim planlamamýzýn bulunmamasý nedeniyle yaþanýyor. Son 3 yýldýr üst üste dereye döktüðümüz, satacak yer bulamadýðýmýz patates bugün muz fiyatýna satýlýr hale geldi. Bunun ana sebepleri ise çiftçinin elektrik paralarýný ödeyememesi ve elektrik parasýný ödeyemediði için sulu tarýmdan vazgeçmesi. Ayný zamanda üretilen ürünün deðer fiyata satýlmayýþý. Çiftçinin beklediði rekolteyi aldýðý halde ürünü para etmediði için ve ürün girdilerinin pahalý olmasýndan dolayý ekimden vazgeçmesi de fiyatlarýn yükselmesine neden oldu. Þu anda üreticilerin önemli bir bölümü elektrik borçlarýndan dolayý icralýk olmuþ durumda. Bu sebeplerden dolayý patates ekim alanlarýnda ciddi bir daralma oldu. Þu anda ise üretim azlýðý ve buna karþý talep fazlasý var. Þu anda þirketlerin ürettiði patates olmasa piyasaya verilecek patates yok. Ýzmir bölgesindeki patates üretim merkezlerinde yaþanan rekolte düþüklüðü ile birlikte de depolardaki patatesin fiyatý tavan yapma noktasýna geldi. Elinde patatesi olan çiftçilerimiz için biz çok mutluyuz. En azýndan geçtiðimiz yýllardan kalan borçlarýný ödeyebilecekler. Fiyatýn bu þekilde olmasý bizi mutlu ediyor, dersem bize tüketiciler kýzmasýnlar. Ekemeyen üreticilerimiz açýsýndan ise üzgün olduðumuzu belirtiyoruz. Keþke bu fiyata deðil de bunun yarýsýna satýlsaydý ama daha çok çiftçimiz ekseydi" dedi. Kaynak:Nevþehir Gazete Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi, Türkiye deki 177 üniversite arasýnda `Diploma Eki Etiketi'nden sonra Avrupa Birliði tarafýndan `AKTS Etiketi ne layýk görülen en genç üniversite unvanýný kazandý. Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi nin Avrupa Birliði tarafýndan AKTS Etiketi ile ödüllendirilmesi münasebetiyle üniversitenin Tafana Tesislerinde bir tören düzenlendi. Törene; Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç, Rektör Yardýmcýlarý Prof. Dr. Çetin Pekacar ve Prof. Dr. Ýsmail Bekci, akademik ve idari personel ile öðrenciler katýldý. Üniversite AKTS Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Funda Nalbantoðlu Yýlmaz ýn Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi nin AKTS Etiketi serüveni hakkýnda yaptýðý sunum ile baþlayan törenin açýlýþ konuþmasýný Rektör Yardýmcýsý ve Bologna Eþgüdüm Komisyonu Baþkaný Prof. Dr. Çetin Pekacar yaptý. Prof. Dr. Pekacar, "Bologna Eþgüdüm Komisyonu bütün Türk üniversitelerinde olduðu gibi üniversitemizde de 2008 yýlýnýn sonunda kuruldu. O günler bizim için Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi nde göreve baþladýðýmýz ilk günlerdi. O günlerde Diploma Eki Etiketi ve AKTS etiketi sahibi bir üniversite olmak bizim için adeta bir hayaldi. Ama 2009 yýlýnda baþlattýðýmýz çalýþmalar, bu hayallerimizin bugün azim ve kararlýlýðýmýzla gerçekleþmesine vesile oldu. Bugün elimizde Avrupa daki çok az üniversitenin alabildiði bir `Diploma Eki Etiketimiz ve `AKTS Etiketimiz var. Bu, hepimizin gurur duyabileceði çok büyük bir baþarýdýr. Tabii ki bütün arkadaþlarýmýzýn kendilerine düþen görevleri yerine getirmesinin güzel bir sonucu olan bu baþarý, hepimizin ortaya koyduðu güzel bir takým çalýþmasýdýr. Bu baþarýmýzla ne kadar gurur duysak azdýr yýlýnda kurulan üniversiteler içerisinde Diploma Eki Etiketi ve bu sene de AKTS etiketi alan ilk üniversite yine bizim üniversite oldu. Þahsým adýna baþta Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç olmak üzere emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" diye konuþtu. Türkiye de bulunan 177 üniversiteden sadece 31 üniversitenin AKTS Etiketine sahip olduðunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç ise, 2007 yýlýnda kurulan üniversiteler arasýnda ise tek AKTS Etiketi alan üniversitenin Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi olduðuna dikkat çekti. Rektör Kýlýç konuþmasýnda, "Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi olarak hep birlikte çok çalýþtýk, gayret ettik ve en önemlisi bunu hayal ettik. Bugün bu hayallerimizi gerçekleþtirdik. Üniversitemiz, 2006 ve 2007 yýlýnda Türkiye de kurulan 41 devlet üniversitesinden biriydi. Biz bu 41 üniversite arasýnda rekabet edebilecek düzeye gelecek bir üniversite olarak stratejimizi belirledik ve bu düþüncelere yürekten inanarak çalýþtýk. Ülkem adýna gurur duyarak söyleyebilirim ki 2007 yýlýnda kurulan ve emekleme çaðýnda olan bir üniversite olarak, bugün Avrupa da tanýnan bir üniversite durumuna geldik. Göreve geldiðimiz 2008 yýlýnýn Eylül ayýndan bu yana stratejik planýmýzda yer alan ana hedeflerimizden bir tanesi de uluslararasýlaþmaktý. Hedefimiz sadece Türkiye de deðil; dünyada da tanýnan bir üniversite olmaktý. Bu hedef doðrultusunda çýktýðýmýz yolda bugünlere ulaþtýk. Bu sayede artýk öðrencilerimiz gerek Türkiye de gerek Avrupa da AKTS almýþ bir üniversitede rahatlýkla okuyabilecek. Mezun olduktan sonra da çok önemli bir belgeyi de almýþ olacaklar. Türkiye de þu anda 177 üniversite var ve bu üniversitelerden sadece 31 inin AKTS etiketi bulunmakta. Bu üniversitelerden biri de artýk bizim üniversitemiz yýlýnda kurulan üniversiteler arasýnda AKTS etiketini alan tek üniversite yine bizim üniversitemiz. Biz Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi olarak artýk büyük ve geliþmiþ üniversiteler ile yarýþýyoruz. Bir mükemmellik belgesi olan AKTS etiketi ile yýllar önce kurulan köklü üniversiteler arasýnda yer alarak büyük bir baþarýyý elde etmiþ olduk. AKTS etiketimiz ayrýca bizim için bir yeni yýl hediyesi oldu. Bu vesile ile yeni yýlýnýzý da en içten dileklerimle kutlarken, emeði geçen herkese çok teþekkür ediyorum" dedi. Konuþmalarýn ardýndan Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç ýn AKTS Etiketinin üniversitelerine kazandýrýlmasýnda katkýda bulunan akademik ve idari personele teþekkür belgelerini takdimi ile devam eden tören, canlý müzik eþliðinde verilen kokteyl ile son buldu.

7 Yýlýn ilk iþ gününde iþ yerine gidip bilgisayarýmý açýp ne var ne yok diye baktýðýmda malum yolsuzluk ve paralel devlet haberlerinin dýþýnda baþka bir haber dikkatimi çekti. Cumhuriyet Gazetesinden Mehmet Menekþe ye ait olan haber; Amasya nýn Gümüþhacýköy ilçesi Mehmet Paþa Ortaokulunda din dersi öðretmeni olan Abdussamet Arslan ýn Bir Sünni Alevi ile evlenirse yüz kýrk kýrbaç cezasý ile cezalandýrýlýr, çocuk yaparsa ölür þeklindeki þok sözleri ile baþlýyordu. Din dersi öðretmeninin bu vahim sözlerine karþýn muhtemelen kendisi de bir Din dersi öðretmeni olma ihtimali yüksek olan Okul Müdürü ( AKP döneminde yurt genelinde Din dersi öðretmenleri okul müdürü yapýldý) Yakup Doluer in sözleri daha vahim. Doluer, olayýn abartýldýðýný ileri sürerek Ben ne soruþturma açtým ne de inceleme baþlattým. Öðretmen masum, bir suçu yok. Bu olayýn üzerine gidersek diðer öðretmenler de artýk ders anlatýrken aðzýndan bir þey kaçýrmamak için rahatsýz olacak. Bütün toplumu kucaklayýp, kazanmamýz lazým diye konuþmuþ. Bu sözlerden yola çýkarak okullardaki din eðitimini yazmak gerekirdi ancak o konunun sakatlýðýný din dersi kitaplarýndan önce din dersi öðretmenlerinin ele alýnmasý gerektiðini çokça yazdým. Bu nedenle bugün Alevi-Sünni evliliklerini yazacaðým. Methiyeler dizilen adeta teþvik edilen bu evliliklerde aslýnda ne oluyor. Görevimiz gereðince çokça muhatap olduðumuz bir sorun olarak karþýmýzda duruyor. Aileler bu tür bir evliliðe genelde karþý çýkýyorlar. Sünnilerin karþý çýkma gerekçeleri ile Alevilerin karþý çýkma gerekçeleri çok farklý. Sünni ailelerin Alevi birisiyle olan evliliðe karþý çýkýþlarýnýn gerekçesi tamamen hakaret ve aþaðýlayýcý bir bakýþ açýsýndan ibaret. Evimizin beti bereketi kesilecek, kestiðini piþirdiðini nasýl yiyeceðiz, Alevilerin ahlak, namus anlayýþlarý yoktur þeklinde devam eden aþaðýlayýcý sözlerle sürüyor. Týpký haberdeki din dersi öðretmenin söyledikleri gibi... Alevilerin çocuklarýnýn Sünni birisiyle evlenmesine karþý çýkmalarýnýn nedeni ise tamamen asimilasyon ve aþaðýlanmaya, hakarete karþý korunmaya yönelik. Çünkü bu evliliklerde erkek de olsa kadýn da olsa Alevi olan tarafýn Aleviliðinden kaynaklý olarak hakarete maruz kalmasý ve/veya baþtan veya ilerleyen süreçte Sünni inanç esaslarýný kabul etmesi kaçýnýlmaz oluyor. Ýnancýný muhafaza etmeye çalýþan Alevi kiþi olursa sonuç boþanmaya kadar gidiyor. Bu evliliklerde iki tarafta inancý önemsemiyoruz deseler de aile faktörü devrede olduðu sürece durum deðiþmiyor. Çoðu kez biz inancý önemsemiyoruz diyenler de yaþ ilerleyip ölüm korkusu sarmaya baþlayýnca durum deðiþiyor. Bu nedenle 60 lý yaþlarda Alevi-Sünni evliliklerin boþanmalara neden olduðuna da tanýk olabiliyoruz. Alevi-Sünni evliliklerinde en çok maðduriyet yaþayan kiþi Alevi kadýn oluyor. Alevi kadýnlarýn ya tamamen Sünni inancý benimsediðine bir Sünni gibi davrandýðýna, onun gibi inandýðýna tanýk oluyoruz. Bu evliliklerde en çok hakarete, aþaðýlanmaya maruz kalan taraf da toplum ve aile içindeki rolleri gereðince Alevi kadýnlar oluyor. Peki Mutlu Alevi- Sünni evliliði nasýl oluyor? 1-Taraflardan birisi diðerinin inancýný kabul edip kendi inancýnýn yanlýþ olduðu üzerinden ret-inkar tavrýna girdiðinde, 2-Ýki tarafýn da inançlarý reddeden ateist bir yaþam biçimini benimsemeleriyle veya iki tarafýn da inançlarý sadece kimlik düzeyinde formaliteden ibaret görmeleriyle... Bu yazdýklarým dýþýnda nadiren kendi inançlarýný koruyan ve buna raðmen mutlu evlilikler yürüten örneklere de rastlamak mümkün olsa da çocuklarýn inancý devreye girince yine de iþ deðiþmektedir. Alevi-Sünni evliliklerine öyle toz pembe tablolar çizilse de, kitaplar yazýlsa da iþin gerçeði öyle deðil, sýraladýðým istisnalar dýþýnda toplumda karþýlaþtýðýmýz en büyük sorunlardan birisi. Bu tür din dersi öðretmenleri de bu yaralara tuz basan meczuplar olarak okullarda çocuklarýmýzý yetiþtiriyorlar. Haber:Metehan UD:Cengiz KOYUNCU Alevi örgütlerinin genel baþkanlarýna yolsuzluk operasyonlarýný ve bu operasyonlar karþýsýnda Alevi örgütlerinin tutumunu sorduk. Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Genel Baþkaný Kemal Bülbül, Alevi Kültür Dernekleri Genel Baþkaný Doðan Demir ve Hacý Bektaþ-ý Veli Anadolu Kültür Vakfý Genel Baþkaný Ercan Geçmez gündemdeki yolsuzluk operasyonlarýný gazetemize deðerlendirdi. Yolsuzluk operasyonlarýnýn Hükümetin gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koyduðunu ifade eden Alevi örgütlerinin Baþkanlarý, hükümetin istifa etmesi gerektiðini dile getirdiler. Ayrýca bütün emek ve demokrasi güçlerine çaðrý yapan Baþkanlar, Hükümete karþý mücadeleyi büyütmek gerektiðini vurguladýlar. Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Genel Baþkaný Kemal Bülbül, yolsuzluklarýn sadece bu iktidara ait bir þey olmadýðýný devletin kendisiyle alakalý olduðunu belirterek 90 yýllýk sistemin dönüp geldiði nokta burasýdýr. Bugün demokrasi ve sosyal devlet diye ifade Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü tarafýndan geçen yýl içerisinde Nevþehir kent merkezi baþta olmak üzere merkez ilçeye baðlý belde ve köylerde meydana gelen toplam 469 yangýna müdahale edildi. Nevþehir Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ekipleri, 2013 yýlý içerisinde meydana gelen 423 arazi yangýný, 18 konut, 14 araç, 8 iþyeri, 2 kömürlük, 2 çatý ve 2 iþ makinasý yangýný olmak üzere toplam 469 yangýna müdahalede bulundu. Meydana gelen yangýnlarda arazi yangýnlarý ilk sýrada yer aldý yýlýna oranda arazi yangýnlarýnda 2013 yýlýnda yüzde 50 ye varan oranda bir azalmanýn yaþandýðý dikkat çekti. Meydana gelen yangýnýn Nevþehir Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü'ne ait 110 Alo Ýtfaiye ihbar hattýna iletilmesinin ardýndan ekipler, 2.5 dakika ile 5 dakika arasýndaki zaman aralýklarýnda müdahalede bulunarak zamana karþý da ciddi sýnav verirken meydana gelen yangýnlarýn en az hasarlý bir þekilde atlatýlmasýnda da önemli rol oynadý. edilen devletin resmi bu. Bu resim 90 senedir böyleydi, bugün açýkça dýþa vurdu. Neden, çünkü bu güçler açýk ve net bir kýrýlma noktasýnda. Ya sorunlar çözülecek, laik demokratik Türkiye, eþit yurttaþlýk gerçekleþecek ya da 12 Eylül le birlikte kurgulanan, hikayesi 90 yýl öncesine dayanan tek kimlik devam edecek dedi. SÜRECÝ YORUMLAMAK YETMEZ Halk güçlerinin sürece müdahil olmasý gerektiði halde süreci yorumlamakla yetindiðini ifade eden Bülbül þunlarý söyledi: Durum böyle olunca sistem dönmeye devam ediyor. Artýk Alevilerin, Kürtlerin, emekçilerin, demokratlarýn, örgütlü kesimlerin harekete geçmesi gerekiyor. Hukuk sistemi çökmüþ, yargý sistemi çökmüþ, yürütme çökmüþ, bütün yetkiler Baþbakanda toplanmýþ. CHP nin tutumunu da eleþtiren Bülbül, Sosyal demokrat olarak tabir ettiðimiz CHP, buradan iktidar bekliyor. Buradan çýkacak iktidarýn AKP den bir farký olmaz. Yani Cemaatle AKP nin çatýþmasýnda, Cemaatten yana taraf alýp buradan iktidara gitmeye çalýþmak tipik Nevþehir Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ekipleri ayrýca, geçen yýl meydana gelen ve çoðunluðu trafik kazalarýn oluþturduðu toplam 116 kurtarma çalýþmasýna katýlarak, kaza kýrým aracý vasýtasýyla araçlarda sýkýþan yaralýlarýn en kýsa süre içerisinde saðlýk kuruluþlarýna naklinin de saðlanmasý için çaba harcadý. Nevþehir Belediyesi Ýtfaiye Kapadokya bölgesinde düzenlenen at turlarýna yerli ve yabancý turistler büyük ilgi gösteriyor. Peribacalarýyla ünlü tatil yöresi Kapadokya'da, eþsiz güzellikteki vadilerin turistler tarafýndan keþfedilmesi için at turlarý düzenleniyor. Son yýllarda sayýlarý giderek artan at çiftlikleriyle birlikte yaygýnlaþan turlara özellikle Avustralya ve ABD'li turistler büyük ilgi gösteriyor. AKP taklididir þeklinde konuþtu. HÂLÂ NEMALANMAYA ÇALIÞIYORLAR Alevi Kültür Dernekleri Genel Baþkaný Doðan Demir, Cumhuriyet tarihi boyunca bu kadar büyük bir yolsuzluðun gerçekleþmediðine deðinerek hükümetin bu durumdan bile maðduriyet yaratmak istediðini belirtti. Bunlar baþka bir ülkede olsa baþbakanýn çoktan istifa edeceðini ifade eden Demir, Baþbakanýn ise hâlâ dýþ güçler, komplo gibi iddialar ortaya attýðýný, bunun da hem günah hem de utanýlacak bir þey olduðunu belirtti. Hükümetin istifa ederek erken seçime gidilmesi gerektiðini dile getiren Demir, bu konuda sadece emekten ve demokrasiden yana olanlarýn deðil toplumun bütün kesimlerinin bu iþe tepki göstermesi gerektiðini vurguladý. SÜNNÝ YURTTAÞLARA ÇAÐRI Hacý Bektaþ-ý Veli Anadolu Kültür Vakfý Genel Baþkaný Ercan Geçmez yaþananlarýn alenen ve göz göre göre bir talan olduðunu dile getiriyor. Gelin bu hýrsýzlara karþý birlikte yürüyelim diyerek Sünnilere vatandaþlara çaðrý yapan Geçmez, yaþananlara dur diyenin yine emekçiler olacaðýný belirtiyor. Kaynak:Evrensel Müdürlüðü ekipleri ayrýca yine 2013 yýlý içerisinde kent merkezindeki çeþitli eðitim kurumlarýnýn yaný sýra çeþitli kuruluþlarla iþbirliði halinde yangýnda alýnmasý gerekli önlemlere iliþkin olarak kurtarma tatbikatlarý yaparken, uzman personelleriyle 25 eðitim çalýþmasý yaptý ve öðrencilere olasý yangýnlar karþýsýnda yapýlacak çalýþmalar konusunda bilgilendirmede bulundu. Rehberler eþliðinde, saatlik ve günlük olarak düzenlenen turlarda, turistler at sýrtýnda Kapadokya'nýn peribacalarýyla süslü Aþk, Güllüdere, Beyaz ve Kýlýçlar Vadileri'ni geziyor. Gezi sýrasýnda verilen molalarda peribacalarýyla vadilerin jeolojik oluþumu ve tarihte 'Güzel Atlar Ülkesi' olarak adlandýrýlan bölgenin tarihi hakkýnda bilgi alan turistler, bol bol fotoðraf çekiyor. Kaynak:Nevþehir Gazete

8 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Elektrik Mühendisleri Odasý, 1 Ocak tan itibaren geçerli olan elektrik tarifesinde gizli zam oyunlarý üzerine 3 Ocak 2014 tarihinde bir basýn açýklamasý yaptý. Özelleþtirilen daðýtým þirketlerinin, 2014 yýlýnda kayýp ve kaçak hedefleri nedeniyle azalmasý gereken gelirleri vatandaþýn cebinden takviye edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, elektriðe zam yapýlmadýðýný açýklarken, EMO 1 Ocak 2014`ten itibaren yürürlüðe giren tarifeler üzerindeki incelemesinde "gizli zam" yapýldýðýný belirledi. Þirketlerin uymak zorunda olduklarý hedef gereði 2014 yýlýnda yurttaþlardan tahsil edilecek kayýp/kaçak bedelleri indirilirken; bu indirim faturaya yansýtýlmadan buharlaþtýrýldý. Ýletim, daðýtým, perakende satýþ hizmeti ve sayaç okuma bedellerine, yüzde 5.3`lük 2014 yýlý enflasyon hedefini de, 2013 yýlý için beklenen yüzde 6.8`lik enflasyon beklentisini de aþan yüzde 20`ler düzeyinde zam yapýldý. TETAÞ`ýn yaptýðý yüzde 8`lik fiyat indirimi de faturalara yansýtýlmadýðý gibi çýplak elektrik fiyatý da yüzde 0.8 oranýnda artýrýldý. Kayýp ve kaçaklarý indirmek üzere yapýldýðý iddia edilen özelleþtirmelerde daðýtým þirketleriyle birlikte belirlenen yýllýk kayýp ve kaçak hedefleri, devirler öncesinde revize edilerek yükseltilmiþ; böylece þirketler hedefi tutturamamalarý halinde kendilerinin karþýlamak zorunda kalacaklarý bedelden kurtarýlmýþtý dönemine yönelik hedeflerde oynanarak yurttaþlar fazladan ödeme yapmak zorunda býrakýlýrken, 2014 yýlý tarifeleri ikinci bir kayýp/kaçak oyununa sahne oldu. Daðýtým þirketlerinin kayýp ve kaçak hedeflerinin tutup tutmadýðýna iliþkin herhangi bir açýklama yapýlmazken, meskenler için faturada birim tüketim baþýna alýnan kayýp ve kaçak bedeli yüzde 23 azaltýlarak, 4.4 kuruþtan 3.4 kuruþa indirildi. Ancak bu indirim faturalara yansýtýlmazken; çýplak elektrik bedeli, iletim, daðýtým ve perakende satýþ hizmet bedelleri artýrýldý. Artýþlar öyle bir düzeyde tutuldu ki, AKP`nin seçim öncesi elektriðe zam yapýlmamasý sözü de yerine getirildi. Mesken tarifelerinde kilovat saat baþýna 1 kuruþluk kayýp ve kaçak bedelindeki indirimin, yüzde 55`i daðýtým hizmeti, yüzde 13`ü perakende satýþ hizmet bedeli zammý olarak, toplam yüzde 68`i daðýtým þirketlerine aktarýldý. Ayrýca çýplak enerji bedeline de kayýp/kaçak indiriminin yüzde 17`si zam olarak yansýtýldý. Kamu þirketi olan iletim hizmet bedeli ise kayýp/kaçak indiriminden sadece yüzde 15 pay alabildi. Sonuç itibarýyla daðýtým hizmet bedeli yüzde 24.4, perakende satýþ hizmet bedeli yüzde 29.7, iletim hizmet bedeli yüzde 20.3, çýplak elektrik bedeli ise yüzde 0.8 oranýnda zamlandý. TETAÞ Ýndirimiyle Gizli Zam Çýplak elektrik bedeli, düþük oranda zamlanmýþ gibi görünmekle birlikte burada da ikinci bir gizli zam söz konusu oldu. EPDK kararýyla 2014 yýlýndan itibaren geçerli olmak üzere kamu toptan satýþ þirketi TETAÞ`ýn toptan satýþ fiyatlarý, kilovat saat baþýna 17.8 kuruþtan yüzde 8.3 indirimle 16.3 kuruþa indirildi. Daðýtým þirketleri, geçen yýldan bu yana, EÜAÞ`ýn da TETAÞ üzerinden satýþ yapmasýyla birlikte, sattýklarý enerjinin yaklaþýk yüzde 80`ini TETAÞ`tan almaktadýrlar. Bu durumda TETAÞ`ýn fiyatýndaki yüzde 8`lik indirimin maliyet bazlý fiyatlandýrma çerçevesinde çýplak elektrik bedeline de indirim olarak yansýmasý gerekirken, bu yansýtýlmayarak yurttaþlardan yýllýk 2 milyar TL fazladan tahsilat yapýlmasý saðlandý. Böylece elektrik fiyatlarýna zam isteyen daðýtým þirketlerine, daðýtým hizmet bedeli ve perakende satýþ hizmet bedeli artýþlarýnýn yanýnda TETAÞ indirimiyle de çýplak elektrik bedeli üzerinden ikinci bir gizli zam olanaðý yaratýldý. Sayaç Okumaya Yüzde 21 Zam Bu zamlarýn dýþýnda tarife dýþýnda, her okuma baþýna abonelerden alýnan sayaç okuma bedeli de yüzde 21 arttýrýldý. Sayaç okuma bedelinde yapýlan artýþla yazlýk aboneleri gibi düzenli okumasý yapýlmayan aboneler hariç olmak üzere mevcut 30 milyon abone üzerinden hesaplama yapýldýðýnda perakende satýþ þirketlerinin tahsil edecekleri gelir, yýllýk en az 34 milyon TL arttýrýlmýþ oldu. Ýktidar ve EPDK, bir kez daha kamunun deðil, þirketlerin taleplerini dikkate aldýðýný göstermiþ; çeþitli oyunlarla seçimler öncesinde zammý gizleyerek yurttaþlardan þirketlere aktarým yapýlmasýný saðlamýþtýr. Elektrik Mühendisleri Odasý 43. Dönem Yönetim Kurulu 3 Ocak 2014 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ DÝSK Genel Baþkaný Kani Beko nun kýdem tazminatý düzenlemesinin gündemden kalkmasýyla ile ilgili yaptýðý açýklama metnini aynen yayýnlýyoruz. Bilindiði gibi Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Sayýn Faruk Çelik, Anadolu Ajansý na yaptýðý bir açýklama ile kýdem tazminatýyla ilgili düzenlemenin gündemden kalktýðýný duyurmuþtur. Milyonlarca iþçiyi ve yaþamýný emeðiyle sürdürecek olan gelecek kuþaklarý ilgilendiren bir konuda, böylesi bir kararýn kamuoyuna duyurulmuþ olmasý memnuniyet vericidir. Hatýrlanacaðý gibi Konfederasyonumuz DÝSK en baþýndan itibaren kýdem tazminatýnýn fona devrinin bu hakkýn fiilen gaspý ve iþ güvencesinin yok edilmesi anlamýna geldiðini ifade etmiþ ve bu konuyu kýrmýzý çizgi ilan etmiþtir. Ýþçi sýnýfýnýn kýrmýzý çizgilerinin sözle savunulamayacaðýnýn bilinciyle bir mücadele takvimi çýkaran DÝSK, kent kent, semt semt, iþyeri iþyeri bu hakkýn önemini anlatmýþ, iþçi sýnýfýný direnmeye çaðýrmýþtýr. Kasým ayýnda, Yönetim Kurulumuzun ve Baþkanlar Kurulumuzun aldýðý karar üzerine Köleliðe karþý #DirenÝþçi kampanyasý baþlatýlmýþ, bu kampanya çerçevesinde çok sayýda eylem ve etkinlik düzenlenmiþ, sendikalarýmýzýn etkin ve aktif katýlýmlarýyla Konfederasyonumuz kýdem tazminatý hakkýnýn gaspýna karþý mücadelenin adresi haline gelmiþtir. DÝSK in düzenlediði 30 a yakýn bölgesel eylemde ve DÝSK üyesi sendikalarýn onlarca eyleminde iþçiler iradelerini ortaya koymuþtur. Ýstanbul dan Kayseri ye, Konya dan Tekirdað a, Antalya dan Kocaeli ne, Eskiþehir den Adana ya, Bursa dan Bilecik e, Ankara dan Diyarbakýr a, Çanakkale den Çerkezköy e, Kartal dan Topkapý ya, Gebze den Ýzmir e birçok il ve ilçede, iþyerinde, iþçi semtlerinde bu kampanya çerçevesinde seferber olan sendikalarýmýzýn üstün gayreti, toplumun geniþ kesimleri tarafýndan izlenmiþ ve takdir edilmiþtir. Bu süreç boyunca konfederasyonumuz DÝSK, kapalý kapýlar ardýndan iþçinin hakkýnýn pazarlanmasýna izin vermemiþ; kýdem tazminatýna iliþkin sokakta ne diyorsa aynýsýný masada söylemeye; masada söylediðini alanda, sokakta, iþyerlerinde örgütlemeye devam etmiþtir. Ve sonuç olarak bugün önemli bir hak gaspý gündemden kaldýrýlmýþtýr. DÝSK Genel Baþkaný olarak bu konuda emeði geçen yönetim kurulu üyelerimizden uzmanlarýmýza, bölge temsilcilerimizden sendika yöneticilerimize, iþyeri temsilcilerinden her bir iþçi arkadaþýma, bu süreçte bizi yalnýz býrakmayan tüm dost kurumlara teþekkürü bir borç bilirim. Siz çocuklarýnýza onurlu bir gelecek býraktýnýz! Çocuklarýmýzýn bize emanetini yedirmeyeceðiz dediniz ve baþardýnýz! Öte yandan bu olumlu geliþmeye raðmen iþçi sýnýfýnýn haklarýna yönelik baþka tehditlerle karþý karþýya olduðumuz açýktýr. Bunlarýn baþýnda taþeron çalýþtýrmanýn genelleþtirilmesine ve özel istihdam bürolarýna iþçi kiralama yetkisi verilmesine dair yasal düzenleme hazýrlýklarý gelmektedir. Ancak biz inanýyoruz ki, kýdem tazminatýnýn gaspýna izin vermeyen #DirenÝþçi kardeþlerimiz, diðer kölelik yasalarýný da çöpe atacak ve taþeron cumhuriyetine son verecek birlik, dayanýþma ve mücadele ruhuna sahiptir. Kýdem tazminatý planlarýný engellediðimiz gibi örgütlenmenin önündeki yasaklarý ve barajlarý da yýkacaðýz. Sendikalý Ol, DÝSK li Ol diyerek tüm iþçileri bu onurlu mücadelenin parçasý olmaya çaðýrýyoruz! Milyonlarca iþçinin ve gelecek kuþak iþçilerin kýdem tazminatýný savunmak için sokaklara çýkan DÝSK e baðlý sendikalarýn, iþyerinde de iþçinin hakkýný en iyi savunacak olan sendika olduðunu anlatmaya devan edeceðiz. Yine sokaklarda olacak, iþyerlerinde, mahallemizde, meydanlarda sesimizi yükseltmeye devam edeceðiz. Bu daha baþlangýç, mücadeleye devam!

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı