Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.."

Transkript

1 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE ÜSTÜNE ZÝRVE Baþbakan Erdoðan, dün Cuma namazýndan önce Kýsýklý daki evinde Ýçiþleri Bakaný Efkan Âlâ ve MÝT Müsteþarý Hakan Fidan la 2 saat görüþtü. Ardýndan Cuma namazý için evinden çýkan Erdoðan öðleden sonra ise Dolmabahçe deki Baþbakanlýk Ofisi nde Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala, Adalet Bakaný Bekir Bozdað, MÝT Müsteþarý Hakan Fidan ve Ýstanbul Emniyet Müdürü Selami Altýnok ile bir araya geldi. Gerçekleþen görüþmede 17 Aralýk yolsuzluk operasyonu ve önceki gün Hatay da yakalan TIR ýn konuþulduðu öðrenildi. Alevi örgütlerinin genel baþkanlarýna yolsuzluk operasyonlarýný ve bu operasyonlar karþýsýnda Alevi örgütlerinin tutumunu sorduk. Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Genel Baþkaný Kemal Bülbül, Alevi Kültür Dernekleri Genel Baþkaný Doðan Demir ve Hacý Bektaþ-ý Veli Anadolu Kültür Vakfý Genel Baþkaný Ercan Geçmez gündemdeki yolsuzluk operasyonlarýný gazetemize deðerlendirdi. Yolsuzluk operasyonlarýnýn Hükümetin gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koyduðunu ifade eden Alevi örgütlerinin Baþkanlarý, hükümetin istifa etmesi gerektiðini dile getirdiler. Ayrýca bütün emek ve demokrasi güçlerine çaðrý yapan Baþkanlar, Hükümete karþý mücadeleyi büyütmek gerektiðini... Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Ekiz, geçen yýl 20 kuruþa satýlamayan patatesin fiyatýnýn tarlada 1.50 TL ye kadar yükselmesinin ekim alanlarýnýn daralmasýndan kaynaklandýðýný kaydetti. Ekiz, "Son 3 yýldýr üst üste dereye döktüðümüz, satacak yer bulamadýðýmýz patates bugün muz fiyatýna satýlýr hale geldi" dedi. Niðde ile birlikte Türkiye nin en önemli patates üretim merkezlerinden biri olan ve geçen yýllarda patates ekim alanlarýnda ortaya çýkan patates siðili nedeniyle ekim alanlarý daralmasýna karþýn 60 bin dekar alanda 240 bin ton patates üretimi gerçekleþen Nevþehir de, patatesin tarladaki satýþ fiyatý 1.50 TL ye ulaþtý. Geçen yýl patatesin kilosunu 20 kuruþtan satmakta zorlanan üreticilerin artan fiyat ile birlikte yüzü gülerken, Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Ekiz, fiyatlarýn... Türkiye Bayanlar Basketbol 2. Ligi nde Harran Üniversitesi evinde karþýlaþtýðý Nevþehir Üniversitesi ne yenildi. Bayanlar Basketbol 2. Ligi nin 11. haftasýnda Harran Üniversitesi Bayan Basketbol Takýmý, evinde karþýlaþtýðý Nevþehir Bayan Basketbol Takýmý na yenildi. Bir tiyatrocuyu üst üste farklý karakterler canlandýrýrken izlediðinizde ona bakýþ açýnýz tamamen bütünlüklü hale gelebiliyor. Çünkü bütün yönleriyle, bütün öfkeleriyle, bütün acýlarýyla ve bütün karþý durduklarýyla görebiliyorsunuz onu. Hakan Gerçek de farklý rollerde izlenildiðinde anlaþýlabilen tiyatroculardan. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

2 ÝHH hakkýnda son çýkan iddialar, iktidar klikleri arasýndaki çatýþmayý yakýndan takip edenlerin aslýnda beklediði bir geliþmeydi. Buna göre önceki gece Hatay da, Suriye ye insani yardým götüren bir TIR durdurulmuþ ve içinde askeri malzemeler ele geçirilmiþti. TIR da MÝT görevlisinin de olduðu ve aramayý engellemeye çalýþtýðý iddia edildi. Üstelik bu TIR ýn AKP ye yakýnlýðýyla bilinen Ýnsani Yardým Vakfýna (ÝHH) ait olduðu ileri sürüldü. ÝHH hýzla bu iddiayý yalanladý ve iddialarý 17 Aralýk operasyonuna baðladý. Yargý ve emniyet alanýnda süren satranç, iktidarýn Kuzey Afrika ve Ortadoðu da sürdürdüðü politikalarýn pratik uygulayýcýsý olan, adeta yeni Osmanlýcýlýðýn akýncý güçleri diye tabir edebileceðimiz dernek ve vakýflarý da kapsayacak þekilde geniþliyor. ÝHH, son dönemde Gülen Cemaati ile AKP arasýnda taraf olan bir yapý olarak dikkat çekiyor. Bu nedenle son geliþmelerin ýþýðýnda, özellikle Suriye de yaptýðý çalýþmalar ve iktidardan gördüðü destek nedeniyle üzerine konuþulmasý gereken bir kurum oluyor. Geçtiðimiz aylarda uyuþturucu için aranýlan bir TIR da Suriye ye götürüldüðü tahmin edilen roketlerin yakalandýðýný hatýrlýyoruz. Son geliþme olarak yine Suriye ye insani yardým kampanyalarýnýn aktif örgütleyicisi olan ÝHH ye ait olduðu ileri sürülen bir kamyonda silahlarýn yakalandýðý iddiasý, AKP nin Suriye politikasýna olan direncin somut göstergesi olarak masada duruyor. Ancak bu direnç, iktidar sahipleri arasýndaki emperyal politikalara bir itirazýn sonucu deðil, bilakis bu politikalarýn mevcut iþleyiþ tarzýna bir itiraz olarak karþýmýza çýkýyor. Daha somut olarak söylersek Baþbakan Erdoðan ve Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu ikilisinin baþýný çektiði dýþ politikaya yönelik direncin sonucudur. Cengiz Çandar ýn 27 Aralýk taki köþe yazýsýnda belirttiði üzere, Mýsýr ve Ýsrail ile eþ zamanlý olarak büyükelçilik düzeyine düþmüþ iliþkilere sahip tek ülke olma durumuna, bir ayar verme halidir. SON AÇIKLAMASI ETKÝLÝ MÝ OLDU? AKP ile Gülen Cemaati arasýnda dershane tartýþmasýyla ayyuka çýkan gerilimin ardýndan 97 sivil toplum örgütü Baþbakan Erdoðan ýn yanýnda olduðunu ilan eden Milli Ýrade Platformu imzalý bir açýklama yayýmladý. Listede bir kýsým sendika ve patron örgütlerinin yaný sýra Deniz Feneri Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, Ýnsani Yardým Vakfý (ÝHH) gibi hayýr iþleriyle uðraþan vakýf ve dernekler de yer aldý. Bu çýkýþ, Gülen Cemaati ve yön verdiði kurumlarla, imza atan kurumlar arasýndaki kutuplaþmayý ifade ediyordu. Ardýndan bu ilanla yetinmeyen ve son geliþmeler üzerine durum deðerlendirmesi yapan ÝHH ve birkaç vakýf ve dernek, Fethullah Gülen e yönelik sert dil kullandýklarý bir açýklama yaptý. ÝHH Baþkaný Bülent Yýldýrým ýn toplantýda yaptýðý konuþma, saflaþmanýn ne kadar keskinleþtiðini göstermesi açýsýndan önemli. ÝHH nin sitesinde tamamýný bulabileceðiniz Yýldýrým ýn konuþmasýndan dikkat çeken bir kýsmý burada alýntýlayalým: Hizmetleriyle öne çýkan bir yapý, ne yazýk ki þu anda bir taþeronluk, lejyonerlik faaliyeti içerisine girerek üzücü ama Türkiye yi kaosa sürüklemiþtir. Halbuki biz Hoca Efendi den yýllardýr temkinli olma, diyalog dinledik Yine Yýldýrým, Allah için kendine gel dediði Gülen e Hoca Efendi nin ABD de olmasýný da içime sindiremiyorum. Ne yapacaksa gelsin burada yapsýn sözleriyle ülkeye dön çaðrýsý yapmýþtý. ÝHH NÝN YAPISI VE FAALÝYET ALANLARI Kendisini bir gönüllü hareketi olarak ifade eden ve 1995 yýlýndan bu yana kurumsal olarak faaliyet yürüten ÝHH nin baþýnda Avukat Bülent Yýldýrým bulunuyor. ÝHH; Doðu Türkistan, Keþmir, Darfur, Sri Lanka, Ruanda, Somali, Moritanya, Filipinler, Kýrým, Açe, Yunanistan, Myanmar, Suriye gibi 120 ülkede yardým kampanyalarý örgütlemiþ bir kurum. Ancak ülke ve dünya kamuoyunda bilinirliði, Mavi Marmara kriziyle oldu. Mavi Marmara krizi, AKP ile Gülen Cemaati arasýndaki dýþ politikaya yönelik yaklaþým farkýný da gözler önüne serdi. Ardýndan Suriye deki iç savaþ ve ÝHH nin yürüttüðü çalýþmalar basýnda sýkça karþýmýza çýktý. Özellikle Suriye de AKP çözüm yolunda radikal Ýslamcý örgütleri kendi hedeflerinde kullanmak ister ve harekete geçirirken Suriye halkýna yönelik insani çalýþma yürüttüðünü iddia eden vakýf ve derneklerin de bölgede Ýslami referanslar üzerinden iliþkilerini kurduðunu, yürüttüðüne þahit olduk. Hatta ÝHH adýna faaliyet yürüten, Suriye deki baðlantýlarý saðladýðý belirtilen kiþiler bu süreçte el Kaide militanlarýyla sarmaþ dolaþ fotoðraf çektirmekten de geri durmadý. ÝHH ye dair söylenmesi gereken diðer bir nokta da, bu Vakfa kamu yararýna çalýþan kurum olarak bir dizi ayrýcalýklarýn sunulmasýdýr. Bunun baþýnda bir dizi vergi muafiyeti gelmektedir. Devlet protokolünde yer ayrýlmasý, izin almadan yardým toplama hakký, hazineye ait bir taþýnmazýn temininde kolaylýk, gümrük vergisinden muafiyet gibi kolaylýklarýn yaný sýra ödüllendirme de bunun bir parçasýdýr. Mesela faaliyetlerinden dolayý çok sayýda ödüle layýk görülen ÝHH ye 2007 yýlýnda TBMM Üstün Hizmet Ödülü bile verilmiþtir. Bu ödül ÝHH nin itibarýna yapýlan bir katký ve sunulan desteðin açýk göstergesidir. CEMAATE KARÞI ÝHH MÝ DEVREYE SOKULUYOR? 28 Aralýk ta gazetemizde çýkan bir haberi hatýrlayalým. Milli Eðitim Bakanlýðý, ÝHH Ýnsani Yardým Vakfýnýn Her Sýnýfýn Bir Yetim Kardeþi Var projesi kapsamýnda okullarda yardým toplanmasýný istiyor ve Eðitim Sen de yaptýðý açýklama ile bunu protesto ediyor. Haberin ayrýntýlarý bir yana burada önemli olan, ÝHH nin bizzat AKP iktidarý tarafýndan desteklenen ve büyütülen bir kurum olduðudur. Ayrýca Gülen Cemaatinin eðitim kurumlarýna yönelik fikri bilinen bir gerçek. Bu yüzden Altýn nesil yetiþtirmek gibi hedefleri olan hizmet hareketine karþý, iktidara yakýn baþkaca vakýf ve dernek güçlendiriliyor mu? sorusunun akýllara gelmesi de diðer nokta. Son olayla gündeme gelen ÝHH oldu. Ancak iktidarýn Yeni Osmanlýcýlýk hayallerini ülke içinde ama en çok da ülke dýþýnda ekonomik ve sosyal yardým kampanyalarýyla destekleyen ve Türk ün yardým elini dünyaya uzatan tek kurum ÝHH deðil. Bu son örneði geçmiþ silah yakalama haberlerinden daha da önemli kýlan, ÝHH gibi AKP ye yakýn bir kurumun adýnýn geçmiþ olmasýdýr. Süreç, bu gözle izlenmelidir. Yazýyý resmi dýþ politikayý en iyi ifade etmesi açýsýndan AKP ye yakýn bir Ýnternet sitesi, Hak Söz Haberin dün gece paylaþtýðý bir twitle bitirelim: Ýran, Rusya Esed e silah taþýyor. Tek eleþtiri yok.. Türkiye direniþe eðer silah veriyorsa suç deðil, onurdur. #ihhgönüllüleritakipleþiyor Kaynak:Evrensel 3/1/2014 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE ÜSTÜNE ZÝRVE Baþbakan Erdoðan, dün Cuma namazýndan önce Kýsýklý daki evinde Ýçiþleri Bakaný Efkan Âlâ ve MÝT Müsteþarý Hakan Fidan la 2 saat görüþtü. Ardýndan Cuma namazý için evinden çýkan Erdoðan öðleden sonra ise Dolmabahçe deki Baþbakanlýk Ofisi nde Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala, Adalet Bakaný Bekir Bozdað, MÝT Müsteþarý Hakan Fidan ve Ýstanbul Emniyet Müdürü Selami Altýnok ile bir araya geldi. Gerçekleþen görüþmede 17 Aralýk yolsuzluk operasyonu ve önceki gün Hatay da yakalan TIR ýn konuþulduðu öðrenildi. Toplantýnýn ardýndan önemli bir karar çýktý. Baþbakan Erdoðan bügün bazý bakanlarla birlikte, son günlerdeki geliþmelerle ilgili olarak, çeþitli kesimlerden gazeteciler, yazarlar ve STK temsilcilerinden oluþan yaklaþýk 45 kiþilik bir grupla bir araya geleceði öne sürüldü. 40 VALÝNÝN YERÝ DEÐÝÞTÝRÝLECEK Habertürk ten Umut Tütüncü nün haberinde ise gündem maddeleri arasýnda önemli görevden almalar olabileceði belirtildi. Haberde 40 ilin vali ve emniyet müdürlerinin deðiþmesinin gündemde olduðu, Ýstanbul da yapýlan görüþmelerde bu konunun da ele alýndýðý, sýzan bilgiler arasýnda denildi. Baþbakan Erdoðan ýn önceki gün resmi programý olamamasýna raðmen yaptýðý görüþmeler ise dikkat çekti. Erdoðan önce Haliç Kongre Merkezi nde parti yöneticileriyle biraya geldi, daha sonra geçtiði AKP Ýstanbul Ýl Teþkilatý nda ise 7,5 saat kaldý. Akþam saatlerinde il binasýnda Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu da geldi. BÝLAL DE MÝ DEVLET SIRRI? CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu ise Hatay da yakalanan ve aranamayan TIR ýn ardýndan Baþbakan Erdoðan a sert eleþtiriler yöneltti. Kýlýçdaroðlu, Twitter hesabýndan yaptýðý açýklamada þu ifadeleri kullandý: Ýnsani yardým gizli kapaklý, MÝT eþliðinde yapýlmaz. O TIR ýn içinde insani yardým olduðuna, bu ülkedeki hiçbir yurttaþý inandýramazsýnýz! Yardým malzemesi taþýdýðýný iddia ettiðiniz TIR a Devlet sýrrý dediniz, aratmadýnýz. Peki, Bilal Erdoðan da mý devlet sýrrýydý?... *** BM: TIR lar aranmalý Birleþmiþ Milletler (BM) Ýnsani Ýþlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardýmcýsý Valerie Amos, Hatay da yakalanan TIR la ile ilgili yaptýðý açýklamada BM olarak sýnýrý geçecek tüm yardým TIR larýnýn gümrük kontrolünden geçmesini istiyoruz dedi. Hürriyet gazetesinden Razi Canikligil in haberine göre, BM Genel Merkezi nde yaptýðý basýn toplantýsýnda TIR la ilgili gelen bir soru üzerine konuþan Amos þu ifadeleri kullandý: Yardýmlar bir ülkeye geldiði zaman normal gümrük prosedürlerinden geçmek zorunda. Ama çatýþmalarýn gerçekliðine baktýðýmýzda bunun her zaman böyle yürümediðini görüyoruz. Biz TIR larýn normal güvenlikten geçtikten sonra kontrol noktalarýnda gerekli evrak iþlemlerinin yapýlmasýný, daha sonra da serbest býrakýlmasýný istiyoruz. Bölgedeki mülteci kamplarýnýn sýnýrdan daha uzak noktalara kurularak askeri kamp haline getirilmesine engel olunmasýný da istemiþtik. *** Savcý dan arama engeline suç duyurusu Adana TMK.10. Maddesiyle Yetkili Cumhuriyet Savcýsý Özcan Þiþman, Hatay da durdurulan TIR ýn aranmasý konusunda yaþanan krizle ilgili suç duyurusunda bulundu. t24 ten Arzu Yýldýz ýn haberine göre Savcý Özcan Þiþman, 1 Ocak ta yaþananlarý 3 sayfalýk tutanaðýna yansýtýrken, ihmali olduðunu düþündüðü isimler ile aramayý engelleyen MÝT personelinden þikâyetçi oldu. Þiþman, mahkeme kararý bulunmasýna raðmen TIR da arama yapýlmasýnýn engellendiðinini vurguladý. DEVLET SIRRI! Savcý Þiþman, Hatay Valisi Celalettin Lekesiz in MÝT personelinin doðrudan Baþbakanlýða baðlý çalýþtýklarý ve alýkonulmalarýnýn ceza gerektireceði yazýsýndan sonra herkesin talimatla çekildiði olay yerine en son MÝT mensuplarýyla kendisi ve korumasýnýn karþý karþýya kaldýðýný aktardý. Dilekçesinde olay yerine intikal ettiklerinde devlet sýrrý niteliðinde malzeme bulunduðu gerekçesiyle MÝT mensuplarýnýn TIR ý aratmadýðýný, ancak kendisinin ýsrar ettiðini anlatan Þiþman, bunun üzerine Ýçiþleri nin devreye girdiðini ve aracýn geçiþine izin verilmesinin istendiðini ifade etti. Þiþman, tüm uyarýlarýna raðmen TIR ve içindekileri býrakýn talimatýný dikkate almadýðýný ve arama konusunda ýsrar ettiðini anlattý. ÇATIÞMA ÇIKACAKTI Savcý Özcan Þiþman, bu esnada MÝT görevlileri ve güvenlik güçleri arasýnda tartýþma çýktýðýný, olayýn çatýþmaya varacak kadar büyüdüðünü belirtti. Bunun üzerine Ýçiþleri Bakanlýðý ve Hatay Valisi olay yerindeki jandarma ve polise çekilin talimatý verdi. Kolluk güçleri Ýçiþleri nin talimatýna uyarak geri çekildi. Þiþman daha sonra kendisi, koruma polisi, Kýrýkhan Savcýsý ve Kýrýkhan Baþsavcýsý ile MÝT mensuplarýnýn kaldýðýný ifade etti. Kolluðun çekilmesine raðmen arama kararýný uygulamak istediðini, MÝT personelinin ise yine engellediðini anlatan Özcan, Kýrýkhan Baþsavcýsý nýn da nöbetçi savcýya baský yaparak olay yerinden uzaklaþtýrdýðýný anlattý. Savcý Þiþman, tüm bu geliþmeler üzerine Hatay Cumhuriyet Baþsavcýsý ný arayarak durumu bildirdiðini, ancak oradan da bir sonuç alamadýðýný ifade etti. Þiþman, TIR ýn bulunduðu bölgede sadece kendisi ve korumasý kalýnca arama kararýný uygulayamadýðýný kayda geçirdi. DEVLET SEFERBER OLDU Devletin tüm organlarýnýn TIR ýn aranmamasý konusunda seferber olduðunu anlatan Þiþman, Görevi kötüye kullanmak, yargý kararýnýn uygulanmasýný engellemek, emre itaatsizlik, tehdit suçlamalarýyla þikayetçi olduðu kiþileri þöyle sýraladý: Hatay Cumhuriyet Baþsavcýsý, Kýrýkhan Baþsavcýsý, Hatay Ýl Jandarma Komutaný, emniyet yetkilileri, Hatay Valisi, Ýçiþleri Bakanlýðý yetkilileri, MÝT mensuplarý. Kaynak:BirGün

3 Türkiye Bayanlar Basketbol 2. Ligi nde Harran Üniversitesi evinde karþýlaþtýðý Nevþehir Üniversitesi ne yenildi. Bayanlar Basketbol 2. Ligi nin 11. haftasýnda Harran Üniversitesi Bayan Basketbol Takýmý, evinde karþýlaþtýðý Nevþehir Bayan Basketbol Takýmý na yenildi. Maç sonrasý deðerlendirme yapan Nevþehir Bayan Basketbol Takýmý Koçu Mustafa Yarýlý, Harran Üniversitesi nin grupta ve ligde olan iyi bir takýmlardan biri olduðunu ifade etti. Yarýlý, "Urfa takýmý ligdeki ve grubumuzdaki iyi takýmlardan bir tanesi. Maalesef bir kazanamama sendromu yaþýyorlar. Bize gelince biz oyunu iki tarafýný da iyi oynadýk. Bizim için klasmandaki sýralamayý belirleme açýsýndan çok önemliydi. Geçen hafta dinlenerek geçirdik. Haftaya ve ondan sonraki maçlar bizim için çok önemli hale geldi. Þanlýurfa takýmýna bundan sonra baþarýlar diliyorum" dedi. Nevþehirli sporcular da maçýn kendileri için önem taþýdýðýný vurgularken, "Bizim için çok önemli bir maçtý. Kazanmamýz gerekiyordu. Takým olarak birlikte mücadele ettik. Maçý kazandýðýmýz için çok mutluyuz" ifadesinde bulundu. Tüm Þanlýurfa halkýndan özür dileyen Harran Üniversitesi Bayan Basketbol Takýmý Antrenörü Emine Gözen, "Önemli bir maçtý. Çok istedik ama bir türlü sahada bunu gösteremedik. Þahsým ve oyuncularým adýna bütün Þanlýurfalýlardan özür diliyoruz. Þanlýurfalýlara galibiyet vermek isterdik. Ama bizi desteklemeye devam etsinler. Ýnanýn bundan sonraki maçlarda bunu unutturup yeni galibiyetler alacaðýz ve yolumuza devam edeceðiz" þeklinde konuþtu. Takýmýn bir galibiyet sendromu yaþadýðýný vurgulayan Gözen, þöyle devam etti: "Biz bir türlü galibiyet elde edebilmek için üzerimizdeki þansýzlýðýný kýramadýk. Þuanda gerçekten çok üzgünüz. Gerçekten maça inanmýþtýk ama iyi baþlayamadýk. Ýyi baþlamýþ olsaydýk sonuna kadar devam ettirebilirdik. Oyuncularýmýn bireysel performanslarýndan memnunun ama sahada biz takým olamadýk. Bir süredir maç kazanamama handikabýmýz var. Bu ise benim hem de oyuncular üzerinde ters tepki, stres yaptý" Kaynak:Nevþehir Gazete Nevþehir'de 'Patates Siðili' görülen alanlara alternatif ürün ekimi gerçekleþtiren çiftçilere yönelik olarak Alternatif Ürün Desteklemesi ödemelerine baþlanýldý. Bu kapsamda il genelinde bin 867 çiftçiye toplam 6 milyon 436 bin 38 TL ödeme yapýlacak. Türkiye'nin en önemli patates üretim merkezlerinden biri olan Nevþehir'de geçtiðimiz yýllarda patates ekim alanlarýnda görülen 'Patates Siðili' hastalýðý nedeniyle karantina uygulamasý baþlatýlmasý ve bu alanlarda üreticilerin patates üretimi yasaklanmasýnýn ardýndan patates ekimi yasaklanan alanlarda üreticilerin alternatif ürünlere yönelmesi amacýyla Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan alternatif ürün desteði yapýlýyor. Bu kapsamda patates ve Solanaceae familyasýna ait bitkiler ile toprak parçasý taþýyacak yumrulu bitkiler, fide ve fidan gibi üretim materyalleri dýþýndaki bitkisel ürünleri yetiþtiren veya nadas uygulayan çiftçilere, yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre dekar baþýna 110 TL ödeme yapýlacak. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre; Nevþehir il merkezi ve baðlý kasaba ve köylerde 740, Derinkuyu ilçesinde 851, Ürgüp ilçesinde 243 ve Acýgöl ilçesinde 33 olmak üzere toplam bin 867 çiftçiye 6 milyon 436 bin 38 TL destek ödemesi yapýlacak. T.C Ziraat Bankasý þubeleri kanalýyla yapýlacak olan destekleme primlerinin ödemelerine baþlanýldýðý açýklandý Kaynak:Sondakika Haber Sulucakaarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü tarafýndan tarafýndan oluþturulan Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi Türk Halk Müziði Korosu ve Türk Halk Oyunlarý Topluluðu 10 Ocak 2014 Cuma günü halka yönelik olarak ücretsiz konser verecek. Nevþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü tarafýndan çeþitli meslek gruplarýndan kiþilerin bir araya gelmesi ile oluþturulan Nevþehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi Türk Halk Müziði Korosu,Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde Türküler bizi söyler adý altýnda bir konser verecek. Türk Halk Oyunlarý ekiplerinin gösterileri ile de süslenecek etkinlik 10 Ocak 2014 Cuma günü saat da baþlayacak.

4 Hekim örgütlerinin, sendikalarýn, muhalefet partileri milletvekillerinin itirazlarýna raðmen Tam gün yasasý, Meclisten geçti ve kanunlaþtýrýldý. Yasayla birlikte hekim tam gün (8 saat) vatandaþlara saðlýk hizmeti verecek. Peki böyle iyi niyetli bir yasaya hekimler neden karþý çýkar? Neden onlarca eylem yapýlýr? Yoksa hekimler hastaya hizmet vermek istemiyorlar mý? Bu sorulara yanýt aramak için Ýstanbul Tabip Odasý (ÝTO) Baþkaný Prof. Dr. Taner Gören le randevulaþýyoruz. Taner Hoca, Ýstanbul Üniversitesi Çapa Týp Fakültesindeki odasýnda aðýrlýyor bizi. Taner Gören, öncelikle Mesele tam gün meselesi deðil, mesele hekim emeði ve hasta parasý sömürüsü diyor ve devam ediyoruz. Öncelikle saðlýkta torba yasanýn amacýndan baþlayalým. Tam gün yasasý diye söylenen, iyi niyetle baktýðýmýz zaman hekimin, para pul kaygýsý olmadan bütün gün hastaya hizmet vermesini amaçlayan bir çalýþma sistemi. Ama burada mesele tam gün deðil. Bu torba yasanýn amacý bütün saðlýk alanýný ticarileþtirmek, hekimlere hekimlik hizmetinden dolayý ceza vermek, hekim emeðini sömürmek. Örnekler üzerinden gidersek... Mesela, hekimlere performansa göre ücret verilmesi. Senin emeðinin karþýlýðýný ben performansa dayalý ödeme sistemiyle vereceðim deniyor. Bu da Ne kadar çok hasta bakarsan o kadar çok para alýrsýn demek. Ne kadar çok tetkik istersen o kadar çok para alýrsýn. Ve senin performansýný puanla deðerlendireceðim dendiði zaman, siz tam gün yasasýný da getirin. Sabahtan akþama kadar doktor puan peþinde koþarsa oradan nasýl kaliteli saðlýk hizmeti çýkar? Ama Hükümet de Artýk doktor hasta yüz yüze gelebiliyor diyor?.. Randevular en fazla 10 dakika ve pratikte 5 dakikalara iniyor. Ve çok sayýda hasta bakýlmaya çalýþýlýyor. Doktorla hasta kolayca yüz yüze geliyor ama doktorun hastaya verdiði hizmet 5 dakikayla sýnýrlý. 5 dakikada doktorluk hizmetinin kesinlikle olamayacaðýný biliyoruz. Hekimler üzerinden devam edersek, öðretim üyelerine saat 5 ten sonra çalýþma izni getiriliyor... Üniversite hastanesinde bir ana bilim dalýnda diyelim ki 10 tane öðretim üyesi var. 10 u da Ben dýþarýda çalýþmak istiyorum derse, Tamam kabul, sizin geçtiðimiz bir yýl içerisindeki performansýnýz þu. Beþinize bu hakký verebiliriz. Þu þu arkadaþlar buna uygun görünüyor. Geriye kalan 5 arkadaþ ise bu hastanede 5 ten sonra hasta bakabilir deniyor. Dýþarýda çalýþmak isteyen öðretim üyeleri için de iþler þöyle iþliyor. Mesela sen benim kurumumda çalýþan öðretim üyesisin. Ben dýþarýda çalýþmana izin veriyorum ama sen nerede çalýþacaksan o kurumla ben pazarlýk edeceðim. Ben anlaþacaðým. Orada kazandýðýnýn yarýsýný da ben alacaðým. Böylece kendi öðretim üyemi dýþarýya pazarlayacaðým. Öðretim üyelerinin üniversite hastanelerinde kalmasý için çaba gösterilmiyor mu? Öðretim üyelerinin yarýsýna 5 ten sonra hasta bakma izni verilerek, Diðer öðretim üyeleri buraya dönsün deniyor ama piyasaya baktýðýmýz zaman üniversite hastanelerinde ya da vakýf üniversitelerinde çok büyük miktarlarda paralar alýnýyor. O zaman paraya ihtiyacý olan öðretim üyeleri burada kalmaz, gider vakýf üniversitesinde çalýþýr. Yani bir öðretim üyesi pazarý da kuruldu. Torba yasada dikkat çeken maddelerden biri de muayenelerin kapatýlmasý. Hekimler bunu nasýl deðerlendiriyor? Muayenehane açmalarý yasak ama özel hastanelerde ya da vakýf üniversitelerde çalýþmalarý serbest. Hekim muayenehaneye yönlendiremez ama özel hastaneye yönlendirebilir. Ben mecbur kaldýðým için muayenehane açtým. Devlet bana, Sana para veremiyorum ya burada 4 ten sonra muayene yap ya da istiyorsan yarý zamanlý çalýþ git muayenehaneni aç diyordu. Ben öðrencilerime faydalý olayým diye uzun bir süre direnme gereði duydum ama burada özel muayene yapmak zorunda kaldým ve buradaki özel muayenenin koþullarý bana insani gelmedi. O zaman da dedim ki yarý zamanlý çalýþayým. Kendi ofisimde daha düzgün bir ortamda çalýþayým. Ve buradaki iþi de hiçbir zaman aksatmadým. Buraya daha çok önem verdim. Yani benim asýl çalýþmak istediðim þekil bu; sabahtan akþama kadar burada kalayým, tam gün çalýþayým. Ve emekliye de yansýyacak þekilde benim emeðimin karþýlýðý verilsin. Hekimler bu konuda nasýl bir sistem öneriyor? Türk Tabipleri Birliði olarak bizim 4 parametremiz var. Birincisi saðlýk mutlaka ulaþýlabilir olacak. Ýkincisi nitelikli olacak. Üçüncüsü herkese ihtiyaca göre ayný eþitlikte saðlýk hizmeti verilecek. Yani nereye giderseniz gidin bilecekseniz ki ben iyi bir saðlýk hizmeti alabileceðim. Ve dördüncüsü de ücretsiz saðlýk hizmeti. Çünkü saðlýk hakký anayasayla insanlara verilmiþ bir haktýr. Ve devlet vatandaþýnýn saðlýðýyla ilgili tedbirler almak zorundadýr. Bu dördü olmadan gerçek anlamada saðlýk hizmeti olmaz. Ama bugün özel hastanelerde yüzde 200 e yakýn bir fark ödemek suretiyle devlet ve üniversite hastanelerinde de yüzde 50 miktarý gibi bir fark ödemek suretiyle ancak bu hizmet alýnabiliyor. TAM GÜN ÖNCE 1970 TE SONRA 2010 DA GÜNDEME GELDÝ Tam gün yasasý ilk olarak ne zaman gündemimize girdi? 1970 lerde Saðlýk Bakaný Doktor Mete Tan döneminde böyle bir tam gün yasasý çýkarýldý. Ve birebir tam gün yasasý bir süre uygulandý, fakat 12 Eylül darbesiyle tam gün yasasý kaldýrýldý ve yarý zamanlý çalýþma stratejisi geri geldi. Ancak daha sonra da yine tam gün yasasý ismiyle ancak içerisinde birçok hukuksuzluk bulanan torba yasa 2010 da tekrar gündeme geldi. Neler yaþandý o süreçte? Ardý ardýnda çýkarýlan yasalar bizim müdahalemizle iptal edilince bu sefer muayenehaneleri baþka türlü kapatma yoluna gidildi. Mesela Muayenehanenin giriþ kapýsý santim olabilir ama tuvaletin kapýsý 100 santim olacak gibi saçma sapan þartlar getirip bu koþullara uymayan muayenehaneleri kapatmaya zorlayan bir yönetmelik çýkarýldý. Bunu da yasal sürece götürdük, o da iptal edildi. Ve ardýndan aðustos 2011 de kanun hükmünde kararname geldi. Burada kesin darbe vuruldu. Denildi ki Devlet hastanelerinde çalýþanlar, hastanede çalýþmaya devam edeceklerse hiçbir mühlet vermiyoruz. Derhal muayenehanelerini kapatacaklar. Yani ya hastanede çalýþacaklar ya da muayenehanelerine gidecekler. Ýkisi bir arada olmaz. Üniversitede çalýþan öðretim üyelerine dendi ki Siz muayenehanelerinizi kapatmayabilirsiniz ama muayenehanede çalýþmaya devam ederseniz saat 8 den 4 e kadar hastanede kalacaksýnýz ama hasta bakmayacaksýnýz. Sadece öðrencilere ders vereceksiniz. Hiçbir tetkik isteyemeyeceksiniz. Yani hastaya elinizi sürmek yasak. Sadece ders vereceksiniz. Saat 5 ten sonra muayenehanenize gidebilirsiniz Mesela benim muayenehanem vardý ve ücretsiz izin almadým. Doðru bulmadým. Burada herhangi bir karþýlýk olmaksýnýz saat 5 e kadar öðrencilerimle ilgilendim. Öðrencileri yetiþtirmek için eðitim amaçlý hasta muayenelerimiz bile epey bir sýkýntýya girdi ve kendi hastanemizde hasta bakamayan imza atamayan tuhaf bir ucube þekli içine girdik. Bir kýsým arkadaþlarýmýz da hiç buraya uðramadan iki senelik ücretsiz izin aldýlar ve sadece muayenehanelerinde çalýþýr durumda oldular. Bir kýsým öðretim üyeleri de emekli oldular, vakýf üniversitelerine geçtiler. Özellikle Çapa ve Cerrahpaþa da cerrahi branþlarda yarý yarýya yakýn, dahili branþlarda yüzde 30 a yakýn bir öðretim üyesi kaybý oldu. Þu an Meclisten geçen torba yasa aslýnda 2010 da gündemimize gelen ve bizim sürekli iptal ettirdiðimiz torba yasa. Kaynak:Evrensel

5 Bir tiyatrocuyu üst üste farklý karakterler canlandýrýrken izlediðinizde ona bakýþ açýnýz tamamen bütünlüklü hale gelebiliyor. Çünkü bütün yönleriyle, bütün öfkeleriyle, bütün acýlarýyla ve bütün karþý durduklarýyla görebiliyorsunuz onu. Hakan Gerçek de farklý rollerde izlenildiðinde anlaþýlabilen tiyatroculardan. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek hikâyelerin peþine düþen Hakan Gerçek, Tiyatro Gerçek i, Cemal Süreya okumalarýný ve güncel çalýþmalarýný BirGün e anlattý.»tiyatro Gerçek in kurulma amacý gerçek hikâyelerin izinden gitmek, portreler üzerine bir tiyatro. Sizi bu amaca yönlendiren ne oldu? Ýlk oyunumuzun Van Gogh olmasýný istiyordum, bir yandan da tiyatronun portreler, biyografiler yönünde geliþebileceðini düþünmeye baþladým. Gerçek hikâyelerin seyircinin de ilgisini çektiðini tahmin ediyorum. Zaten bugüne kadar oynadýðým oyunlarda hep böyle roller oynamýþtým. Oyunculuk meraký, Hakan Gerçek in özel meraký diyebiliriz; aðýrlýklý olarak portre yapmayý seviyorum.»özel bir tiyatro olarak Tiyatro Gerçek ne gibi sorunlarla karþýlaþtý? Türkiye de tiyatro yapýp da sorun yaþamayan yoktur. Salon derdi, seyirci derdi, teknik imkânlardan ötürü bir sürü sorun var. Bu da bizim sanat alt yapýmýzla alakalý. Turnelere gittiðiniz zaman salonlar pahalý olunca yer bulmanýz güçleþiyor. Bu sene ilk defa Ýstanbul da küçük bir salonumuz oldu ama bugüne kadar salon bulmakta çok güçlük çektik, hâlâ da çekiyoruz. Proje geliþtirmek, proje yapmak, projelere maddi olarak büyük paralar yatýrmak, hepsi tiyatrolarýn gerçekten zorlandýðý noktalar.»müþfik Kenter in hayatýnýzda hem hocanýz hem de meslektaþýnýz olarak iki önemli yeri var. Müþfik Kenter Tiyatro Gerçek i nasýl deðerlendirirdi? Hoca rahmetli olmadan önce üç sene þahit oldu Tiyatro Gerçek e ve Van Gogh u da seyretmiþti. Tabii ki benim böyle bir iþe kalkýþmamdan çok mutlu oldu ve destek verdi. Ama ne yazýk ki kendisini kaybettik ve çok þey paylaþamadýk.»birçok insan sizi Cemal Süreya nýn þiirlerini seslendiren kiþi olarak tanýyor. Bu durum sizi rahatsýz ediyor mu? Bir ara bundan rahatsýz oldum bile diyebilirim. Gösteri 3. sezonuna geldi. Ben aslýnda geçen sezon bir ara kaldýrdým ama baktým ki seyirci istiyor ve oyunlara gelmeye devam ediyor, devam kararý aldýk. Cemal Süreya nýn þiirlerini okumak çok keyifli ve bir bakýmdan çok zor. Böyle büyük bir dehanýn þiirlerini okuma þansýna eriþtiðim için kendimi çok mutlu hissediyorum. Sadece Cemal Süreya nýn þiirlerini okumaya çalýþýyorum hâlâ; sözlerini söylemeye, yazdýklarýný seyirciye iletmeye çalýþýyorum ve bu çaba sürekli geliþiyor. 20 gösteri öncesiyle þimdiki daha farklý oluyor.»van Gogh ile yola baþladýnýz ve daha sonra Üstü Kalsýn geldi. Neden Cemal Süreya? Ýkinci Yeni içinde beni en çok etkileyen Cemal Süreya ydý. Dizeleri bana her zaman çok þaþýrtýcý gelmiþtir. Þiiri çok fazla sürpriz barýndýrdýðý için sahne üzerinde okunmasý en zor þairlerden biridir. Bu tarafý çok ilgimi çekti. Hayata bakýþý, þiire bakýþý, aþkla iliþkisi, Dersim olaylarý döneminde geçirdiði çocukluðu ve yaþadýðý þeyler hep ilgimi çekmiþtir ve beni hüzünlendirmiþtir.»üstü Kalsýn ý hazýrlarken Cemal Süreya nýn tanýdýðý kiþilerle görüþtünüz mü? Atilla Birkiye ile gösteri çýktýktan sonra görüþtüm. Zuhal Tekkanat, kýz kardeþi, yeðenleri Dicle Haným gösteriye geldi. Hepsiyle daha sonra tanýþtým. Sað olsunlar, destek de oldular her zaman.»gösteriye karþý tepkileri nasýl olmuþtu? Çok çok iyi oldu. Bire bir çalýþmadýk ama izin istedik öncesinde tabii. O zaman çok mutlu oldular. Tabii, onlarýn Cemal Süreya ile iliþkileri çok farklý. Onlar çok baþka bir yerden baktýklarý için beðenilerini ifade etmeleri benim çok hoþuma gitti.»sizi Ýstanbul Modern in Göðe Bakma Duraðý etkinliðinde Turgut Uyar okurken de dinledim. Sizce þiirin duygusunu yansýtmak için ne yapmak gerekir. Üstü Kalsýn ý hazýrlarken izlediðiniz bir yöntem var mýydý? Metnin, þiirin okuduðunuz zaman size ne çaðrýþtýrdýðý, oyuncu olarak sizin algýlamanýza baðlý. Sizin hayal gücünüze göre deðiþir. Hep söylerim, Oyunculuk yürek iþidir ama ayný zamanda bunu beyninizle, yüreðinizle yaptýðýnýz zaman ve o çalýþtýðýnýz þeye çok fazla zaman ayýrdýðýnýz zaman baþka sürprizlerle karþýlaþabiliyorsunuz. Ben aldýðým metnin öncelikle ne anlatmaya çalýþtýðýný anlamaya çalýþýyorum. Sonra da ne anladýðýmý anlatmaya çalýþýyorum. Yani özel bir þey yok. Ne olursa olsun çok çalýþan bir insaným. Olursa ezberimi yapabilmek için defalarca tekrar ederim, oyun çýkarabilmek için çok çalýþýrým. Bu Cemal Süreya benim anladýðým Cemal Süreya ve ben onu öyle yansýtýyorum. Baþkalarý da baþka türlü okuyabilir, baþka türlü yansýtabilirler. Þiir aslýnda oyun gibi de deðil; þiir aslýnda çok zor. Þiir biraz þarký söylemek gibi, o sebeple çok deðiþken. Herkesin kulaðýnda, okuduðu þiir bir müzik; bir melodi oluþuyor o þaire dair. Bunu kýrabilmek bir oyuncu için çok zor. Kimileri beðenmeyebilir, Hayýr bu deðil, müziði bu deðil diyebilir. Böyle þeylerle de karþýlaþýyoruz. Ben Hakan Gerçek olarak yüreðimde, zekâmda ve bedenimde çaðrýþtýrdýklarýný seyirciye yansýtmaya çalýþýyorum. Orada Hakan Gerçek in Cemal Süreya sý, Cemal Süreya ya dair duygusu var.»cemal Süreya ile Hatay Restoran da karþýlaþmýþsýnýz. Ne hissetmiþtiniz o ilk karþýlaþmada? Þimdi karþýlaþsaydým keþke, çok baþka türlü olurdu O zaman çok gençtik, konservatuvar yýllarýndaydým ve 20 li yaþlarýmýn baþýydý. Sadece heyecan duyduk tabii. Çok heyecanlandým»tiyatrolarda seyirci sayýsýnýn az olmasý hakkýnda, Türkiye de yazarlarýn çok fazla oyun yazmadýklarýndan, insanlarýn da sahnede kendilerini görmek istediklerinden bahsetmiþsiniz. Siz hiç oyun yazmayý düþündünüz mü? Öyle bir yeteneðim yok. O da baþka bir zaman isteyen, baþka bir zekâ ve yürek isteyen bir þey. Oyun yazan deðerli, genç arkadaþlarýmýz var son dönemde. Onlarýn sayýlarýnýn artmasý çok önemli çünkü seyirci geldiði zaman sahnede kendi toplumuna dair sorunlarý, gözlemleri görmek istiyor, kendi insanýmýzý görmek istiyor. Yazarlarýn sayýlasý elbette artmalý ama bunu destekleyecek çok þey eksik. Özellikle televizyon dünyasýnda dizi yazarlýðý çok ön planda, üstelik bu para kazanýlabilen bir alan. Yazarlarýn bu yönde ilerlemelerine çok da hak veriyorum asýlýnda. Tiyatro oyunu yazan bizim gibi oyuncular, para kazanmadan Ben bu iþe soyunacaðým diye bakan kiþiler. Ýstanbul da küçük tiyatrolar da bu yönelim arttý. Kendileri yazýyorlar, kendileri oynuyorlar ama dediðim gibi, devlet tarafýndan ya da özel sponsorlar tarafýndan desteklenmeleri gerekiyor. Yine de Türkiye de çok zor»maya Cüneyt Türel Sahnesi ne geçmenizle birlikte burayý farklý etkinliklerle bir sanat merkezi haline getirmek istediðinizi söylemiþsiniz. Cemal Süreya Kültür Sanat Derneði ile ortak bir þeyler yapmayý düþünüyor musunuz? Geçen sene Caddebostan Kültür Merkezi nde Cemal Süreya ödül töreni yaptýlar. Sað olsunlar, oraya beni de davet ettiler ve orada bu gösterimizi baþtan sona sunduk. Birbirimize karþýlýklý destek verdik. Dernekle arada sýrada yazýþýyoruz, görüþüyoruz ama gösteri zaten üçüncü sezona girdi, yapýlacaklar yapýldý.»ýþ Sanat Þiir dinletilerinde Bedri Rahmi, Metin Altýok, Atilla Ýlhan, Edip Cansever gibi pek çok þairin þiirlerini okumuþsunuz. Bizi Tiyatro Gerçek te ilerleyen zamanlarda baþka bir þair portresi bekliyor mu? Onu ben de bilmiyorum ama istiyorum. Aslýnda Atilla Birkiye ile geçenlerde bir þair portresi daha yapmak üzerine konuþtuk ama þair konusunda özel bir fikrimiz yok. Þu anda düþünce aþamasýndayýz. Belki biriki sezon sonra yaparýz.»artýk bir sahneniz olduðuna göre oyuncu sayýsý daha fazla olan oyunlar hazýrlamayý düþünüyormuþsunuz. Hazýrlanmakta olan veya aklýnýzda tuttuðunuz oyunlar var mý? Evet, fakat sahnemiz küçük, yerimiz de dar. Bundan sonra daha çok proje geliþtireceðiz. Ben içinde olmadýðým, oynamadýðým oyunlar da yapmak istiyorum. Sadece prodüksiyonunu yapmak istiyorum, belki yönetebilirim de... Ýki kiþilik, üç kiþilik oyunlar yapmayý istiyorum. Ama önümüzdeki sezona artýk...»gösteriyi izlemeye gelen seyircilerin büyük bir kýsmýnýn genç olmasý dikkatimi çekti. Sizce bunun sebebi ne olabilir? Buna ben çok mutlu oluyorum. Özellikle Üstü Kalsýn da müthiþ bir genç seyirci profili var. Ýstanbul da da, turnelerde de öyle. Herhalde gençler Cemal Süreya yý çok seviyor ve biliyorlar. Okuduklarýna da eminim çünkü bakýyorum, sosyal medyada da çok alýntýlýyorlar Cemal Süreya yý. O yüzden bizim tiyatro oyunlarýmýz içinde genç profili en çok olan gösterimiz Üstü Kalsýn.»Gezi Parký olaylarýnda pek çok kiþi hayatýný kaybetti. Onlarýn hayat hikâyelerini bir gün Tiyatro Gerçek sahnesinde görür müyüz? Bilmiyorum, bunlar o kadar deðiþken þeyler ki... Canýmýz, kardeþimiz, bir sürü genç insan öldü. Bu çok acý bir þey. Ben yapmazsam birileri yapar. Ben de yapmak isterim ama bunlar özel çaba isteyen ve zaman ayýrýlmasý gereken þeyler. Hadi ben yaptým oldu gibi þeyler deðil... Ama tarih eminim ilerde onlarý bir yerlere taþýyacak.»yeni oyununuz Savunma dan ve seyircilerin tepkilerinden biraz bahsedebilir misiniz? Daha iki kere oynadým Ýstanbul da ve ikisi de güzel geçti. Seyirci çok mutlu çýkýyor. Biraz daha zor bir oyun Savunma ama adalet sisteminin bugünüyle ilgili þeyler anlatan bir oyun larýn ve 1900 larýn baþýnda Amerikalý savunma avukatý, insan haklarý savunucusu Clarence Darrow un kendi gerçek davalarýndan yola çýkýlarak yazýlmýþ bir oyun. O tarihte yaþanan þeylerle bugün yaþananlarýn örtüþtüðünü göstermesi bakýmýndan çok ilgi çekiyor. Savunma nýn insanlar tarafýndan sevileceðini ve en azýndan onu kendilerine yakýn hissedeceklerini tahmin ediyorum. Þu ana kadar gelen tepkiler de gayet olumlu. Fotoðraf: Barýþ Omay Kaynak:BirGün

6 Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Ekiz, geçen yýl 20 kuruþa satýlamayan patatesin fiyatýnýn tarlada 1.50 TL ye kadar yükselmesinin ekim alanlarýnýn daralmasýndan kaynaklandýðýný kaydetti. Ekiz, "Son 3 yýldýr üst üste dereye döktüðümüz, satacak yer bulamadýðýmýz patates bugün muz fiyatýna satýlýr hale geldi" dedi. Niðde ile birlikte Türkiye nin en önemli patates üretim merkezlerinden biri olan ve geçen yýllarda patates ekim alanlarýnda ortaya çýkan patates siðili nedeniyle ekim alanlarý daralmasýna karþýn 60 bin dekar alanda 240 bin ton patates üretimi gerçekleþen Nevþehir de, patatesin tarladaki satýþ fiyatý 1.50 TL ye ulaþtý. Geçen yýl patatesin kilosunu 20 kuruþtan satmakta zorlanan üreticilerin artan fiyat ile birlikte yüzü gülerken, Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Ekiz, fiyatlarýn bu denli artmasýnýn üretim azlýðýndan kaynaklandýðýný ve fiyatlarýn daha fazla artmasýný beklemediklerini kaydetti. Geçen yýllarda patates üreticilerinin girdilerdeki artýþ nedeniyle zor bir dönem geçirdiðini ve bu yüzden bu yýl Nevþehir de patates üreticilerinin önemli bir bölümünün ekim yapamadýðýný kaydeden Ekiz, "Türkiye genelinde tarýmda bir sýkýntý var. Bu sýkýntý; arz talep dengesini gözetecek, piyasa þartlarýna uygun ekim politikasý olmamasý, üretim planlamamýzýn bulunmamasý nedeniyle yaþanýyor. Son 3 yýldýr üst üste dereye döktüðümüz, satacak yer bulamadýðýmýz patates bugün muz fiyatýna satýlýr hale geldi. Bunun ana sebepleri ise çiftçinin elektrik paralarýný ödeyememesi ve elektrik parasýný ödeyemediði için sulu tarýmdan vazgeçmesi. Ayný zamanda üretilen ürünün deðer fiyata satýlmayýþý. Çiftçinin beklediði rekolteyi aldýðý halde ürünü para etmediði için ve ürün girdilerinin pahalý olmasýndan dolayý ekimden vazgeçmesi de fiyatlarýn yükselmesine neden oldu. Þu anda üreticilerin önemli bir bölümü elektrik borçlarýndan dolayý icralýk olmuþ durumda. Bu sebeplerden dolayý patates ekim alanlarýnda ciddi bir daralma oldu. Þu anda ise üretim azlýðý ve buna karþý talep fazlasý var. Þu anda þirketlerin ürettiði patates olmasa piyasaya verilecek patates yok. Ýzmir bölgesindeki patates üretim merkezlerinde yaþanan rekolte düþüklüðü ile birlikte de depolardaki patatesin fiyatý tavan yapma noktasýna geldi. Elinde patatesi olan çiftçilerimiz için biz çok mutluyuz. En azýndan geçtiðimiz yýllardan kalan borçlarýný ödeyebilecekler. Fiyatýn bu þekilde olmasý bizi mutlu ediyor, dersem bize tüketiciler kýzmasýnlar. Ekemeyen üreticilerimiz açýsýndan ise üzgün olduðumuzu belirtiyoruz. Keþke bu fiyata deðil de bunun yarýsýna satýlsaydý ama daha çok çiftçimiz ekseydi" dedi. Kaynak:Nevþehir Gazete Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi, Türkiye deki 177 üniversite arasýnda `Diploma Eki Etiketi'nden sonra Avrupa Birliði tarafýndan `AKTS Etiketi ne layýk görülen en genç üniversite unvanýný kazandý. Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi nin Avrupa Birliði tarafýndan AKTS Etiketi ile ödüllendirilmesi münasebetiyle üniversitenin Tafana Tesislerinde bir tören düzenlendi. Törene; Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç, Rektör Yardýmcýlarý Prof. Dr. Çetin Pekacar ve Prof. Dr. Ýsmail Bekci, akademik ve idari personel ile öðrenciler katýldý. Üniversite AKTS Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Funda Nalbantoðlu Yýlmaz ýn Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi nin AKTS Etiketi serüveni hakkýnda yaptýðý sunum ile baþlayan törenin açýlýþ konuþmasýný Rektör Yardýmcýsý ve Bologna Eþgüdüm Komisyonu Baþkaný Prof. Dr. Çetin Pekacar yaptý. Prof. Dr. Pekacar, "Bologna Eþgüdüm Komisyonu bütün Türk üniversitelerinde olduðu gibi üniversitemizde de 2008 yýlýnýn sonunda kuruldu. O günler bizim için Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi nde göreve baþladýðýmýz ilk günlerdi. O günlerde Diploma Eki Etiketi ve AKTS etiketi sahibi bir üniversite olmak bizim için adeta bir hayaldi. Ama 2009 yýlýnda baþlattýðýmýz çalýþmalar, bu hayallerimizin bugün azim ve kararlýlýðýmýzla gerçekleþmesine vesile oldu. Bugün elimizde Avrupa daki çok az üniversitenin alabildiði bir `Diploma Eki Etiketimiz ve `AKTS Etiketimiz var. Bu, hepimizin gurur duyabileceði çok büyük bir baþarýdýr. Tabii ki bütün arkadaþlarýmýzýn kendilerine düþen görevleri yerine getirmesinin güzel bir sonucu olan bu baþarý, hepimizin ortaya koyduðu güzel bir takým çalýþmasýdýr. Bu baþarýmýzla ne kadar gurur duysak azdýr yýlýnda kurulan üniversiteler içerisinde Diploma Eki Etiketi ve bu sene de AKTS etiketi alan ilk üniversite yine bizim üniversite oldu. Þahsým adýna baþta Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç olmak üzere emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" diye konuþtu. Türkiye de bulunan 177 üniversiteden sadece 31 üniversitenin AKTS Etiketine sahip olduðunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç ise, 2007 yýlýnda kurulan üniversiteler arasýnda ise tek AKTS Etiketi alan üniversitenin Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi olduðuna dikkat çekti. Rektör Kýlýç konuþmasýnda, "Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi olarak hep birlikte çok çalýþtýk, gayret ettik ve en önemlisi bunu hayal ettik. Bugün bu hayallerimizi gerçekleþtirdik. Üniversitemiz, 2006 ve 2007 yýlýnda Türkiye de kurulan 41 devlet üniversitesinden biriydi. Biz bu 41 üniversite arasýnda rekabet edebilecek düzeye gelecek bir üniversite olarak stratejimizi belirledik ve bu düþüncelere yürekten inanarak çalýþtýk. Ülkem adýna gurur duyarak söyleyebilirim ki 2007 yýlýnda kurulan ve emekleme çaðýnda olan bir üniversite olarak, bugün Avrupa da tanýnan bir üniversite durumuna geldik. Göreve geldiðimiz 2008 yýlýnýn Eylül ayýndan bu yana stratejik planýmýzda yer alan ana hedeflerimizden bir tanesi de uluslararasýlaþmaktý. Hedefimiz sadece Türkiye de deðil; dünyada da tanýnan bir üniversite olmaktý. Bu hedef doðrultusunda çýktýðýmýz yolda bugünlere ulaþtýk. Bu sayede artýk öðrencilerimiz gerek Türkiye de gerek Avrupa da AKTS almýþ bir üniversitede rahatlýkla okuyabilecek. Mezun olduktan sonra da çok önemli bir belgeyi de almýþ olacaklar. Türkiye de þu anda 177 üniversite var ve bu üniversitelerden sadece 31 inin AKTS etiketi bulunmakta. Bu üniversitelerden biri de artýk bizim üniversitemiz yýlýnda kurulan üniversiteler arasýnda AKTS etiketini alan tek üniversite yine bizim üniversitemiz. Biz Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi olarak artýk büyük ve geliþmiþ üniversiteler ile yarýþýyoruz. Bir mükemmellik belgesi olan AKTS etiketi ile yýllar önce kurulan köklü üniversiteler arasýnda yer alarak büyük bir baþarýyý elde etmiþ olduk. AKTS etiketimiz ayrýca bizim için bir yeni yýl hediyesi oldu. Bu vesile ile yeni yýlýnýzý da en içten dileklerimle kutlarken, emeði geçen herkese çok teþekkür ediyorum" dedi. Konuþmalarýn ardýndan Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç ýn AKTS Etiketinin üniversitelerine kazandýrýlmasýnda katkýda bulunan akademik ve idari personele teþekkür belgelerini takdimi ile devam eden tören, canlý müzik eþliðinde verilen kokteyl ile son buldu.

7 Yýlýn ilk iþ gününde iþ yerine gidip bilgisayarýmý açýp ne var ne yok diye baktýðýmda malum yolsuzluk ve paralel devlet haberlerinin dýþýnda baþka bir haber dikkatimi çekti. Cumhuriyet Gazetesinden Mehmet Menekþe ye ait olan haber; Amasya nýn Gümüþhacýköy ilçesi Mehmet Paþa Ortaokulunda din dersi öðretmeni olan Abdussamet Arslan ýn Bir Sünni Alevi ile evlenirse yüz kýrk kýrbaç cezasý ile cezalandýrýlýr, çocuk yaparsa ölür þeklindeki þok sözleri ile baþlýyordu. Din dersi öðretmeninin bu vahim sözlerine karþýn muhtemelen kendisi de bir Din dersi öðretmeni olma ihtimali yüksek olan Okul Müdürü ( AKP döneminde yurt genelinde Din dersi öðretmenleri okul müdürü yapýldý) Yakup Doluer in sözleri daha vahim. Doluer, olayýn abartýldýðýný ileri sürerek Ben ne soruþturma açtým ne de inceleme baþlattým. Öðretmen masum, bir suçu yok. Bu olayýn üzerine gidersek diðer öðretmenler de artýk ders anlatýrken aðzýndan bir þey kaçýrmamak için rahatsýz olacak. Bütün toplumu kucaklayýp, kazanmamýz lazým diye konuþmuþ. Bu sözlerden yola çýkarak okullardaki din eðitimini yazmak gerekirdi ancak o konunun sakatlýðýný din dersi kitaplarýndan önce din dersi öðretmenlerinin ele alýnmasý gerektiðini çokça yazdým. Bu nedenle bugün Alevi-Sünni evliliklerini yazacaðým. Methiyeler dizilen adeta teþvik edilen bu evliliklerde aslýnda ne oluyor. Görevimiz gereðince çokça muhatap olduðumuz bir sorun olarak karþýmýzda duruyor. Aileler bu tür bir evliliðe genelde karþý çýkýyorlar. Sünnilerin karþý çýkma gerekçeleri ile Alevilerin karþý çýkma gerekçeleri çok farklý. Sünni ailelerin Alevi birisiyle olan evliliðe karþý çýkýþlarýnýn gerekçesi tamamen hakaret ve aþaðýlayýcý bir bakýþ açýsýndan ibaret. Evimizin beti bereketi kesilecek, kestiðini piþirdiðini nasýl yiyeceðiz, Alevilerin ahlak, namus anlayýþlarý yoktur þeklinde devam eden aþaðýlayýcý sözlerle sürüyor. Týpký haberdeki din dersi öðretmenin söyledikleri gibi... Alevilerin çocuklarýnýn Sünni birisiyle evlenmesine karþý çýkmalarýnýn nedeni ise tamamen asimilasyon ve aþaðýlanmaya, hakarete karþý korunmaya yönelik. Çünkü bu evliliklerde erkek de olsa kadýn da olsa Alevi olan tarafýn Aleviliðinden kaynaklý olarak hakarete maruz kalmasý ve/veya baþtan veya ilerleyen süreçte Sünni inanç esaslarýný kabul etmesi kaçýnýlmaz oluyor. Ýnancýný muhafaza etmeye çalýþan Alevi kiþi olursa sonuç boþanmaya kadar gidiyor. Bu evliliklerde iki tarafta inancý önemsemiyoruz deseler de aile faktörü devrede olduðu sürece durum deðiþmiyor. Çoðu kez biz inancý önemsemiyoruz diyenler de yaþ ilerleyip ölüm korkusu sarmaya baþlayýnca durum deðiþiyor. Bu nedenle 60 lý yaþlarda Alevi-Sünni evliliklerin boþanmalara neden olduðuna da tanýk olabiliyoruz. Alevi-Sünni evliliklerinde en çok maðduriyet yaþayan kiþi Alevi kadýn oluyor. Alevi kadýnlarýn ya tamamen Sünni inancý benimsediðine bir Sünni gibi davrandýðýna, onun gibi inandýðýna tanýk oluyoruz. Bu evliliklerde en çok hakarete, aþaðýlanmaya maruz kalan taraf da toplum ve aile içindeki rolleri gereðince Alevi kadýnlar oluyor. Peki Mutlu Alevi- Sünni evliliði nasýl oluyor? 1-Taraflardan birisi diðerinin inancýný kabul edip kendi inancýnýn yanlýþ olduðu üzerinden ret-inkar tavrýna girdiðinde, 2-Ýki tarafýn da inançlarý reddeden ateist bir yaþam biçimini benimsemeleriyle veya iki tarafýn da inançlarý sadece kimlik düzeyinde formaliteden ibaret görmeleriyle... Bu yazdýklarým dýþýnda nadiren kendi inançlarýný koruyan ve buna raðmen mutlu evlilikler yürüten örneklere de rastlamak mümkün olsa da çocuklarýn inancý devreye girince yine de iþ deðiþmektedir. Alevi-Sünni evliliklerine öyle toz pembe tablolar çizilse de, kitaplar yazýlsa da iþin gerçeði öyle deðil, sýraladýðým istisnalar dýþýnda toplumda karþýlaþtýðýmýz en büyük sorunlardan birisi. Bu tür din dersi öðretmenleri de bu yaralara tuz basan meczuplar olarak okullarda çocuklarýmýzý yetiþtiriyorlar. Haber:Metehan UD:Cengiz KOYUNCU Alevi örgütlerinin genel baþkanlarýna yolsuzluk operasyonlarýný ve bu operasyonlar karþýsýnda Alevi örgütlerinin tutumunu sorduk. Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Genel Baþkaný Kemal Bülbül, Alevi Kültür Dernekleri Genel Baþkaný Doðan Demir ve Hacý Bektaþ-ý Veli Anadolu Kültür Vakfý Genel Baþkaný Ercan Geçmez gündemdeki yolsuzluk operasyonlarýný gazetemize deðerlendirdi. Yolsuzluk operasyonlarýnýn Hükümetin gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koyduðunu ifade eden Alevi örgütlerinin Baþkanlarý, hükümetin istifa etmesi gerektiðini dile getirdiler. Ayrýca bütün emek ve demokrasi güçlerine çaðrý yapan Baþkanlar, Hükümete karþý mücadeleyi büyütmek gerektiðini vurguladýlar. Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Genel Baþkaný Kemal Bülbül, yolsuzluklarýn sadece bu iktidara ait bir þey olmadýðýný devletin kendisiyle alakalý olduðunu belirterek 90 yýllýk sistemin dönüp geldiði nokta burasýdýr. Bugün demokrasi ve sosyal devlet diye ifade Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü tarafýndan geçen yýl içerisinde Nevþehir kent merkezi baþta olmak üzere merkez ilçeye baðlý belde ve köylerde meydana gelen toplam 469 yangýna müdahale edildi. Nevþehir Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ekipleri, 2013 yýlý içerisinde meydana gelen 423 arazi yangýný, 18 konut, 14 araç, 8 iþyeri, 2 kömürlük, 2 çatý ve 2 iþ makinasý yangýný olmak üzere toplam 469 yangýna müdahalede bulundu. Meydana gelen yangýnlarda arazi yangýnlarý ilk sýrada yer aldý yýlýna oranda arazi yangýnlarýnda 2013 yýlýnda yüzde 50 ye varan oranda bir azalmanýn yaþandýðý dikkat çekti. Meydana gelen yangýnýn Nevþehir Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü'ne ait 110 Alo Ýtfaiye ihbar hattýna iletilmesinin ardýndan ekipler, 2.5 dakika ile 5 dakika arasýndaki zaman aralýklarýnda müdahalede bulunarak zamana karþý da ciddi sýnav verirken meydana gelen yangýnlarýn en az hasarlý bir þekilde atlatýlmasýnda da önemli rol oynadý. edilen devletin resmi bu. Bu resim 90 senedir böyleydi, bugün açýkça dýþa vurdu. Neden, çünkü bu güçler açýk ve net bir kýrýlma noktasýnda. Ya sorunlar çözülecek, laik demokratik Türkiye, eþit yurttaþlýk gerçekleþecek ya da 12 Eylül le birlikte kurgulanan, hikayesi 90 yýl öncesine dayanan tek kimlik devam edecek dedi. SÜRECÝ YORUMLAMAK YETMEZ Halk güçlerinin sürece müdahil olmasý gerektiði halde süreci yorumlamakla yetindiðini ifade eden Bülbül þunlarý söyledi: Durum böyle olunca sistem dönmeye devam ediyor. Artýk Alevilerin, Kürtlerin, emekçilerin, demokratlarýn, örgütlü kesimlerin harekete geçmesi gerekiyor. Hukuk sistemi çökmüþ, yargý sistemi çökmüþ, yürütme çökmüþ, bütün yetkiler Baþbakanda toplanmýþ. CHP nin tutumunu da eleþtiren Bülbül, Sosyal demokrat olarak tabir ettiðimiz CHP, buradan iktidar bekliyor. Buradan çýkacak iktidarýn AKP den bir farký olmaz. Yani Cemaatle AKP nin çatýþmasýnda, Cemaatten yana taraf alýp buradan iktidara gitmeye çalýþmak tipik Nevþehir Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ekipleri ayrýca, geçen yýl meydana gelen ve çoðunluðu trafik kazalarýn oluþturduðu toplam 116 kurtarma çalýþmasýna katýlarak, kaza kýrým aracý vasýtasýyla araçlarda sýkýþan yaralýlarýn en kýsa süre içerisinde saðlýk kuruluþlarýna naklinin de saðlanmasý için çaba harcadý. Nevþehir Belediyesi Ýtfaiye Kapadokya bölgesinde düzenlenen at turlarýna yerli ve yabancý turistler büyük ilgi gösteriyor. Peribacalarýyla ünlü tatil yöresi Kapadokya'da, eþsiz güzellikteki vadilerin turistler tarafýndan keþfedilmesi için at turlarý düzenleniyor. Son yýllarda sayýlarý giderek artan at çiftlikleriyle birlikte yaygýnlaþan turlara özellikle Avustralya ve ABD'li turistler büyük ilgi gösteriyor. AKP taklididir þeklinde konuþtu. HÂLÂ NEMALANMAYA ÇALIÞIYORLAR Alevi Kültür Dernekleri Genel Baþkaný Doðan Demir, Cumhuriyet tarihi boyunca bu kadar büyük bir yolsuzluðun gerçekleþmediðine deðinerek hükümetin bu durumdan bile maðduriyet yaratmak istediðini belirtti. Bunlar baþka bir ülkede olsa baþbakanýn çoktan istifa edeceðini ifade eden Demir, Baþbakanýn ise hâlâ dýþ güçler, komplo gibi iddialar ortaya attýðýný, bunun da hem günah hem de utanýlacak bir þey olduðunu belirtti. Hükümetin istifa ederek erken seçime gidilmesi gerektiðini dile getiren Demir, bu konuda sadece emekten ve demokrasiden yana olanlarýn deðil toplumun bütün kesimlerinin bu iþe tepki göstermesi gerektiðini vurguladý. SÜNNÝ YURTTAÞLARA ÇAÐRI Hacý Bektaþ-ý Veli Anadolu Kültür Vakfý Genel Baþkaný Ercan Geçmez yaþananlarýn alenen ve göz göre göre bir talan olduðunu dile getiriyor. Gelin bu hýrsýzlara karþý birlikte yürüyelim diyerek Sünnilere vatandaþlara çaðrý yapan Geçmez, yaþananlara dur diyenin yine emekçiler olacaðýný belirtiyor. Kaynak:Evrensel Müdürlüðü ekipleri ayrýca yine 2013 yýlý içerisinde kent merkezindeki çeþitli eðitim kurumlarýnýn yaný sýra çeþitli kuruluþlarla iþbirliði halinde yangýnda alýnmasý gerekli önlemlere iliþkin olarak kurtarma tatbikatlarý yaparken, uzman personelleriyle 25 eðitim çalýþmasý yaptý ve öðrencilere olasý yangýnlar karþýsýnda yapýlacak çalýþmalar konusunda bilgilendirmede bulundu. Rehberler eþliðinde, saatlik ve günlük olarak düzenlenen turlarda, turistler at sýrtýnda Kapadokya'nýn peribacalarýyla süslü Aþk, Güllüdere, Beyaz ve Kýlýçlar Vadileri'ni geziyor. Gezi sýrasýnda verilen molalarda peribacalarýyla vadilerin jeolojik oluþumu ve tarihte 'Güzel Atlar Ülkesi' olarak adlandýrýlan bölgenin tarihi hakkýnda bilgi alan turistler, bol bol fotoðraf çekiyor. Kaynak:Nevþehir Gazete

8 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Elektrik Mühendisleri Odasý, 1 Ocak tan itibaren geçerli olan elektrik tarifesinde gizli zam oyunlarý üzerine 3 Ocak 2014 tarihinde bir basýn açýklamasý yaptý. Özelleþtirilen daðýtým þirketlerinin, 2014 yýlýnda kayýp ve kaçak hedefleri nedeniyle azalmasý gereken gelirleri vatandaþýn cebinden takviye edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, elektriðe zam yapýlmadýðýný açýklarken, EMO 1 Ocak 2014`ten itibaren yürürlüðe giren tarifeler üzerindeki incelemesinde "gizli zam" yapýldýðýný belirledi. Þirketlerin uymak zorunda olduklarý hedef gereði 2014 yýlýnda yurttaþlardan tahsil edilecek kayýp/kaçak bedelleri indirilirken; bu indirim faturaya yansýtýlmadan buharlaþtýrýldý. Ýletim, daðýtým, perakende satýþ hizmeti ve sayaç okuma bedellerine, yüzde 5.3`lük 2014 yýlý enflasyon hedefini de, 2013 yýlý için beklenen yüzde 6.8`lik enflasyon beklentisini de aþan yüzde 20`ler düzeyinde zam yapýldý. TETAÞ`ýn yaptýðý yüzde 8`lik fiyat indirimi de faturalara yansýtýlmadýðý gibi çýplak elektrik fiyatý da yüzde 0.8 oranýnda artýrýldý. Kayýp ve kaçaklarý indirmek üzere yapýldýðý iddia edilen özelleþtirmelerde daðýtým þirketleriyle birlikte belirlenen yýllýk kayýp ve kaçak hedefleri, devirler öncesinde revize edilerek yükseltilmiþ; böylece þirketler hedefi tutturamamalarý halinde kendilerinin karþýlamak zorunda kalacaklarý bedelden kurtarýlmýþtý dönemine yönelik hedeflerde oynanarak yurttaþlar fazladan ödeme yapmak zorunda býrakýlýrken, 2014 yýlý tarifeleri ikinci bir kayýp/kaçak oyununa sahne oldu. Daðýtým þirketlerinin kayýp ve kaçak hedeflerinin tutup tutmadýðýna iliþkin herhangi bir açýklama yapýlmazken, meskenler için faturada birim tüketim baþýna alýnan kayýp ve kaçak bedeli yüzde 23 azaltýlarak, 4.4 kuruþtan 3.4 kuruþa indirildi. Ancak bu indirim faturalara yansýtýlmazken; çýplak elektrik bedeli, iletim, daðýtým ve perakende satýþ hizmet bedelleri artýrýldý. Artýþlar öyle bir düzeyde tutuldu ki, AKP`nin seçim öncesi elektriðe zam yapýlmamasý sözü de yerine getirildi. Mesken tarifelerinde kilovat saat baþýna 1 kuruþluk kayýp ve kaçak bedelindeki indirimin, yüzde 55`i daðýtým hizmeti, yüzde 13`ü perakende satýþ hizmet bedeli zammý olarak, toplam yüzde 68`i daðýtým þirketlerine aktarýldý. Ayrýca çýplak enerji bedeline de kayýp/kaçak indiriminin yüzde 17`si zam olarak yansýtýldý. Kamu þirketi olan iletim hizmet bedeli ise kayýp/kaçak indiriminden sadece yüzde 15 pay alabildi. Sonuç itibarýyla daðýtým hizmet bedeli yüzde 24.4, perakende satýþ hizmet bedeli yüzde 29.7, iletim hizmet bedeli yüzde 20.3, çýplak elektrik bedeli ise yüzde 0.8 oranýnda zamlandý. TETAÞ Ýndirimiyle Gizli Zam Çýplak elektrik bedeli, düþük oranda zamlanmýþ gibi görünmekle birlikte burada da ikinci bir gizli zam söz konusu oldu. EPDK kararýyla 2014 yýlýndan itibaren geçerli olmak üzere kamu toptan satýþ þirketi TETAÞ`ýn toptan satýþ fiyatlarý, kilovat saat baþýna 17.8 kuruþtan yüzde 8.3 indirimle 16.3 kuruþa indirildi. Daðýtým þirketleri, geçen yýldan bu yana, EÜAÞ`ýn da TETAÞ üzerinden satýþ yapmasýyla birlikte, sattýklarý enerjinin yaklaþýk yüzde 80`ini TETAÞ`tan almaktadýrlar. Bu durumda TETAÞ`ýn fiyatýndaki yüzde 8`lik indirimin maliyet bazlý fiyatlandýrma çerçevesinde çýplak elektrik bedeline de indirim olarak yansýmasý gerekirken, bu yansýtýlmayarak yurttaþlardan yýllýk 2 milyar TL fazladan tahsilat yapýlmasý saðlandý. Böylece elektrik fiyatlarýna zam isteyen daðýtým þirketlerine, daðýtým hizmet bedeli ve perakende satýþ hizmet bedeli artýþlarýnýn yanýnda TETAÞ indirimiyle de çýplak elektrik bedeli üzerinden ikinci bir gizli zam olanaðý yaratýldý. Sayaç Okumaya Yüzde 21 Zam Bu zamlarýn dýþýnda tarife dýþýnda, her okuma baþýna abonelerden alýnan sayaç okuma bedeli de yüzde 21 arttýrýldý. Sayaç okuma bedelinde yapýlan artýþla yazlýk aboneleri gibi düzenli okumasý yapýlmayan aboneler hariç olmak üzere mevcut 30 milyon abone üzerinden hesaplama yapýldýðýnda perakende satýþ þirketlerinin tahsil edecekleri gelir, yýllýk en az 34 milyon TL arttýrýlmýþ oldu. Ýktidar ve EPDK, bir kez daha kamunun deðil, þirketlerin taleplerini dikkate aldýðýný göstermiþ; çeþitli oyunlarla seçimler öncesinde zammý gizleyerek yurttaþlardan þirketlere aktarým yapýlmasýný saðlamýþtýr. Elektrik Mühendisleri Odasý 43. Dönem Yönetim Kurulu 3 Ocak 2014 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ DÝSK Genel Baþkaný Kani Beko nun kýdem tazminatý düzenlemesinin gündemden kalkmasýyla ile ilgili yaptýðý açýklama metnini aynen yayýnlýyoruz. Bilindiði gibi Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Sayýn Faruk Çelik, Anadolu Ajansý na yaptýðý bir açýklama ile kýdem tazminatýyla ilgili düzenlemenin gündemden kalktýðýný duyurmuþtur. Milyonlarca iþçiyi ve yaþamýný emeðiyle sürdürecek olan gelecek kuþaklarý ilgilendiren bir konuda, böylesi bir kararýn kamuoyuna duyurulmuþ olmasý memnuniyet vericidir. Hatýrlanacaðý gibi Konfederasyonumuz DÝSK en baþýndan itibaren kýdem tazminatýnýn fona devrinin bu hakkýn fiilen gaspý ve iþ güvencesinin yok edilmesi anlamýna geldiðini ifade etmiþ ve bu konuyu kýrmýzý çizgi ilan etmiþtir. Ýþçi sýnýfýnýn kýrmýzý çizgilerinin sözle savunulamayacaðýnýn bilinciyle bir mücadele takvimi çýkaran DÝSK, kent kent, semt semt, iþyeri iþyeri bu hakkýn önemini anlatmýþ, iþçi sýnýfýný direnmeye çaðýrmýþtýr. Kasým ayýnda, Yönetim Kurulumuzun ve Baþkanlar Kurulumuzun aldýðý karar üzerine Köleliðe karþý #DirenÝþçi kampanyasý baþlatýlmýþ, bu kampanya çerçevesinde çok sayýda eylem ve etkinlik düzenlenmiþ, sendikalarýmýzýn etkin ve aktif katýlýmlarýyla Konfederasyonumuz kýdem tazminatý hakkýnýn gaspýna karþý mücadelenin adresi haline gelmiþtir. DÝSK in düzenlediði 30 a yakýn bölgesel eylemde ve DÝSK üyesi sendikalarýn onlarca eyleminde iþçiler iradelerini ortaya koymuþtur. Ýstanbul dan Kayseri ye, Konya dan Tekirdað a, Antalya dan Kocaeli ne, Eskiþehir den Adana ya, Bursa dan Bilecik e, Ankara dan Diyarbakýr a, Çanakkale den Çerkezköy e, Kartal dan Topkapý ya, Gebze den Ýzmir e birçok il ve ilçede, iþyerinde, iþçi semtlerinde bu kampanya çerçevesinde seferber olan sendikalarýmýzýn üstün gayreti, toplumun geniþ kesimleri tarafýndan izlenmiþ ve takdir edilmiþtir. Bu süreç boyunca konfederasyonumuz DÝSK, kapalý kapýlar ardýndan iþçinin hakkýnýn pazarlanmasýna izin vermemiþ; kýdem tazminatýna iliþkin sokakta ne diyorsa aynýsýný masada söylemeye; masada söylediðini alanda, sokakta, iþyerlerinde örgütlemeye devam etmiþtir. Ve sonuç olarak bugün önemli bir hak gaspý gündemden kaldýrýlmýþtýr. DÝSK Genel Baþkaný olarak bu konuda emeði geçen yönetim kurulu üyelerimizden uzmanlarýmýza, bölge temsilcilerimizden sendika yöneticilerimize, iþyeri temsilcilerinden her bir iþçi arkadaþýma, bu süreçte bizi yalnýz býrakmayan tüm dost kurumlara teþekkürü bir borç bilirim. Siz çocuklarýnýza onurlu bir gelecek býraktýnýz! Çocuklarýmýzýn bize emanetini yedirmeyeceðiz dediniz ve baþardýnýz! Öte yandan bu olumlu geliþmeye raðmen iþçi sýnýfýnýn haklarýna yönelik baþka tehditlerle karþý karþýya olduðumuz açýktýr. Bunlarýn baþýnda taþeron çalýþtýrmanýn genelleþtirilmesine ve özel istihdam bürolarýna iþçi kiralama yetkisi verilmesine dair yasal düzenleme hazýrlýklarý gelmektedir. Ancak biz inanýyoruz ki, kýdem tazminatýnýn gaspýna izin vermeyen #DirenÝþçi kardeþlerimiz, diðer kölelik yasalarýný da çöpe atacak ve taþeron cumhuriyetine son verecek birlik, dayanýþma ve mücadele ruhuna sahiptir. Kýdem tazminatý planlarýný engellediðimiz gibi örgütlenmenin önündeki yasaklarý ve barajlarý da yýkacaðýz. Sendikalý Ol, DÝSK li Ol diyerek tüm iþçileri bu onurlu mücadelenin parçasý olmaya çaðýrýyoruz! Milyonlarca iþçinin ve gelecek kuþak iþçilerin kýdem tazminatýný savunmak için sokaklara çýkan DÝSK e baðlý sendikalarýn, iþyerinde de iþçinin hakkýný en iyi savunacak olan sendika olduðunu anlatmaya devan edeceðiz. Yine sokaklarda olacak, iþyerlerinde, mahallemizde, meydanlarda sesimizi yükseltmeye devam edeceðiz. Bu daha baþlangýç, mücadeleye devam!

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti.

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti. 9 Eskiþehir de 2 Haziran da Gezi Parký direniþi sýrasýnda sivil giyimli polisler tarafýndan aðýr yaralanan ve 38 gün komada kaldýktan sonra yaþamýný yitiren Ali Ýsmail Korkmaz ýn ailesi Antakya da talimatla

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

Engellilere yeni okul müjdesi

Engellilere yeni okul müjdesi Kýzýlýrmak Projesi 150 milyona mâl olacak AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Devlet Su Ýþleri nin 2012 yýlý Ek Yatýrým Programýna koyduðu ve iki yýl içerisinde bitirilmesi

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET Zonguldak Çaycuma da dün çöken köprü AKP belediyeciliði hakkýnda bilgiler veriyor. AKP li belediye baþkaný, köprü çökmeseydi köprüyü boyayacaklarýný söyledi Zonguldak ýn Çaycuma Ýlçesi nde dün (6 Nisan)

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý olan TEÜÞ eski Genel Müdürü Nurettin Kulalý, Milletvekilliðini amaç deðil, memleketine hizmet etmek için araç olarak gördüðünü

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

Bir haftada ikinci acý

Bir haftada ikinci acý Uslu devreye girdi, yer sorunu çözüldü Hemþehrimiz Genel Müdür Yardýmcýsý oldu Adalet Bakanlýðý Personel Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevine Tetkik Hakimi hemþehrimiz Veysal Bektaþ atandý. Bayat ilçesinde

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Bahri Ertek ten uluslararasý proje

Bahri Ertek ten uluslararasý proje Bahri Ertek ten uluslararasý proje Hitit Gençlik Topluluðu nun hazýrladýðý Güneþ Gölge Arýyor adlý proje, Avrupa Birliði Bakanlýðý AB Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý tarafýndan kabul edildi.

Detaylı

Toplu taþýma neþter istiyor

Toplu taþýma neþter istiyor BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM MAZOT Lüks tekne sahiplerine 2.16 TL. Çiftçilerimize 4 TL. 6 milyon çiftçimiz pahalý mazot yüzünden para kazanamýyor. BU ZÝHNÝYETE DUR DEYÝN! MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ SÝNANLARIN, DENÝZLERÝN MÜCADELESÝ SÜRÜYOR Milletvekili Levent Tüzel, Kürecik halkýnýn 40 yýl önce Sinan Cemgillerin verdiði mücadelenin devamcýsý olduklarýný belirterek, Buradaki

Detaylı

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE Bursa Valisi Þahabettin Harput, Garnizon ve Jandarma Bölge Komutaný Tuððeneral Ümit Yýlmaz ve Bursa Büyükþehir Belediyesi Baþkanvekili Abdullah Karadað'ýn çelenk koyduðu Atatürk Anýtý'nda saygý duruþunda

Detaylı

Saðlýkta dünyaya modeliz

Saðlýkta dünyaya modeliz Evleri yanan aile yardým bekliyor Çorum un Sungurlu ilçesinde bir ay önce yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Türkmenlere gýyabî

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE Spor Toto'dan tesis istedi Hitit Üniversitesi Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Spor Toto Teþkilatý Baþkaný Mehmet Muharrem Kasapoðlu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. * HABERÝ 3 DE Hitit Üniversitesi Prof.

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı