Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA DA EXT DA DA EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr

2 Ýçindekiler Çevre Korumaya Katkýnýz Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Cihazýn Tanýtýmý Kullaným Fanýn Çalýþtýrýlmasý...13 Kademe Seçimi...13 Yoðun Kademe...13 Fonksiyonu Devam Ettirme...14 Fanýn Kapatýlmasý...14 Ocak Lambalarýnýn Açýlmasý...15 Ocak Lambalarýnýn Kýsýlmasý...15 Ocak Lambalarýnýn Kapatýlmasý Çalýþma Saati Sayacý...15 Temizlik ve Bakým Cihazýn Kasasý...19 Yað Filtresi...20 Koku Filtresinin Takýlmasý/Deðiþtirilmesi...22 Halojen-Lambanýn Deðiþtirilmesi...23 Cihaz Ölçüleri Ocaklar ile davlumbaz arasýndaki mesafe (S) Montaj Montaj Malzemesi...26 Montaj Talimatý Koruyucu Folyo...28 Demontaj...28 Hava Tahliye Kanalý Kondense Suyun Kapatýlmasý...30 Ses Ýzolasyonu...31 Elektrik Baðlantýsý Kumanda Modülü ile Çalýþtýrma DSM Serbest Baðlantý...33 Lamba Tuþlarýna Baðlantý...33 Müþteri Hizmetleri Teknik Bilgiler

3 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalajýn Kaldýrýlmasý Ambalaj cihazý nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemesi geri dönüþümlü maddelerden seçildiði için ham madde tasarrufu saðladýðý kadar çöp oluþumunu da azaltýr. Ambalaj parçalarý (folyo ve styropor) çocuklar için tehlikeli olabilir. Boðulma tehlikesi! Bu cins ambalaj malzemelerini çocuklarýn ulaþamayacaðý bir yerde saklayýnýz ve mümkün olduðu kadar çabuk evden çýkartýnýz. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Elektrikli veya elektronik eski cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmasýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz. 3

4 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu davlumbaz yasal güvenlik þartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Yanlýþ bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verir. Davlumbazý çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu okuyunuz. Bu kullanma kýlavuzunun içinde davlumbazýn montajý, güvenliði, kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler bulacaksýnýz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý meydana gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz. Kullanma kýlavuzunu saklayýnýz ve cihazýn sizden sonraki sahibine teslim ediniz. Kullaným Kurallarý Bu davlumbaz evde ve ev benzeri ortamlarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr, örneðin: maðazalarda, bürolarda ve diðer benzeri iþ yerlerinde, yazlýk evlerde, otel, motel, kahvaltý veren pansiyonlarda ve diðer ev benzeri ortamlarda. Davlumbazý sadece evsel ortamlarda yemek hazýrlarken meydana gelen yemek buharlarýnýn temizlenmesi ve çekilmesi için kullanýnýz. Bu davlumbaz dýþ alanda kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr. Diðer bütün kullaným amaçlarý kabul edilemez. Miele kural dýþý kullaným veya yanlýþ kullaným sonucunda ortaya çýkacak zararlardan sorumlu tutulamaz. Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle kahve makinesini güvenle çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde kahve makinesini kullanabilirler. Evdeki Çocuklar Davlumbazýn çevresindeki çocuklara dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamalarýna izin vermeyiniz. 8 Yaþýn altýndaki çocuklar devamlý kontrol altýnda olsalar bile davlumbazdan uzak tutulmalýdýr. Sekiz yaþýndan itibaren cihazýn nasýl güvenle çalýþacaðý anlatýldýktan sonra çocuklar davlumbazý yanlarýnda bir büyük olmadan kullanabilirler. Çocuklar yanlýþ kullaným sonucunda ortaya çýkabilecek tehlikeleri anlayabilecek durumda olmalýdýr. Üzerinde halojen lamba olan davlumbazlara dikkat ediniz, lambalar açýkken çok ýsýnýr ve kapandýktan sonra bir süre daha sýcak kalýr. Lambalar elinizi sürebilecek kadar soðuyuncaya kadar çocuklarý lambalardan uzak tutunuz. 4

5 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Teknik Güvenlik Montajdan önce davlumbazýn gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir davlumbazý asla çalýþtýrmayýnýz. Hasarlý makine güvenliðinizi tehlikeye sokabilir! Davlumbazýn elektrik baðlantýsýný yapmadan önce mutlaka tip etiketinde yazýlý baðlantý verilerini (voltaj ve frekans) evdeki þebeke uyumlu olmasý þarttýr. Bu konuyu uzman bir elektrikçiye de danýþabilirsiniz. Davlumbazýn elektrik güvenliði ancak yasalara uygun korumalý bir hatta baðlandýðý takdirde saðlanabilir. Bu temel þartýn yerine getirilmesi çok önemlidir. Evdeki elektrik tesisatýný uzman bir elektrikçiye kontrol ettiriniz. Üretici firma eksik veya hasarlý bir kablo nedeniyle meydana gelen zararlardan sorumlu tutulamaz (elektrik çarpmasý gibi). Bozuk yapý parçalarý ancak orijinal Miele yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Üretici firma ancak bu parçalar kullanýldýðý takdirde cihazýn güvenle çalýþabileceðini garanti eder. Montaj- ve bakým veya tamir sýrasýnda cihaza gelen þebeke cereyaný mutlaka kapatýlmalýdýr. Cihazýn elektrik baðlantýsý ancak þu þartlar yerine getirildiðinde kesilmiþ olur: evdeki sigortalar kapatýlmalýdýr. evdeki vidalý sigortalar yuvalarýndan tamamen çýkarýlmalýdýr. fiþ prizden çýkarýlmalýdýr. Elektrik baðlantýsý bir fiþ ile saðlanýyorsa, cihaza gelen elektriði þebekeden ayýrmak için fiþi prizden çekerken kablodan tutup çekmeyiniz, fiþi tutarak prizden çýkarýp alýnýz. Davlumbazýn güvenle çalýþmasýný saðlamak için cihazý monte edildikten sonra kullanýnýz. Cihaz kasasýný montaj ve temizlik bölümlerinde yazýlan sýnýrlar içinde açýnýz. Asla kasanýn diðer parçalarýný açmaya çalýþmayýnýz. Elektrik ileten baðlantýlar veya mekanik ve elektrik yapý parçalarý sizin için tehlikeli olabilir ve davlumbazýn bozulmasýna sebep olabilir. Montaj ve bakým iþleri veya tamirler ancak üreticinin yetki verdiði servis personeli tarafýndan yapýlabilir. Hatalý montaj, bakým veya tamirler cihazý kullanan kiþi için büyük tehlikeler yaratabilir ve üretici firma bundan sorumlu tutulamaz. 5

6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Davlumbazýn elektrik þebekesine olan baðlantýsý gerekli güvenliðin saðlanamayacaðý için çoklu prizler veya bir uzatma kablosu ile yapýlamaz (örneðin: aþýrý ýsýnma gibi). Davlumbazla Ayný Anda Çalýþan Ocak ve Benzerleri Dikkat zehirlenme tehlikesi! Fan sistemi mutfak dýþýnda olan cihazlar için ( EXT tipi davlumbaz modelleri) her iki üniteyi birbirine baðlayan uçlarý soketli ve fiþli baðlantý kablosu gereklidir. Bu cihazlar ancak bir Miele harici faný ile kombine edilebilirler. Bu davlumbaz ev dýþýnda bir yerde (tekne gibi) çalýþtýrýlamaz. Davlumbazýn mutfaktaki havayý kullanarak yanan diðer bir ýsýtma cihazý ile birlikte ayný zamanda çalýþmasý çok özel dikkat isteyen bir durumdur. Davlumbaz ve herhangi bir ýsýtma cihazý (gazlý, mazotlu, kömürlü ýsýtýcýlar, su ýsýtýcýlarý, gazlý ocaklar, gazlý fýrýnlar gibi) ayný anda çalýþýyorsa çok dikkatli olunmalýdýr, çünkü davlumbaz bu cihazlarýn yanmalarý için gerekli olan havayý emecek ve bunlarýn atýk gazlarý bir atýk gaz kanalý ile (örn.: baca) dýþarýya tahliye edilecektir. Hava tahliye sistemine takýlmýþ olsa da, ve hatta harici fan ile de, davlumbaz mutfaktaki ve yan odalardaki havayý çeker alýr. Yetersiz hava giriþi sonucunda bir düþük basýnç oluþur. Ocak ve benzeri cihazlarýn yanmasýný saðlayan hava azalýr. Ocak ve ýsýtma cihazlarýnýn yanmasý engellenir. Yanan maddelerin zehirli gazlarý bacadan veya çekiþ haznesinden odalara yayýlýr. Ölüm tehlikesi! 6

7 Davlumbaz ve havaya gereksinimi olan diðer bir cihazýn tehlikesizce ayný anda çalýþmasý ancak en fazla 4 Pa'lýk (0,04 mbar) bir düþük basýnca eriþildiðinde ve bununla gazýn geri emilmesinin önlenmesi sonucunda mümkün olabilir. Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu da ancak kapatýlamayan deliklerden (kapý, pencere, havalandýrma delikleri veya diðer teknik önlemler gibi) gelen hava sayesinde olabilir. Burada yeterli hava akýmý saðlamaya çok dikkat ediniz. Hava giriþ çýkýþýný saðlayan bir baca bu iþlem için yeterli deðildir. Böyle bir durumda evin tüm havalandýrma sistemini gözden geçirmek gerekir. Bunun için bir baca ustasýna danýþýnýz. Davlumbaz havalandýrma sisteminde çalýþtýrýlacaksa, o zaman havaya gereksinimi olan baþka bir ýsýtma cihazýnýn ayný zamanda çalýþmasý bir engel deðildir. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Doðru Kullaným Davlumbazýn altýnda açýk alevli gril veya flambe gibi yüksek alevli yiyecekler hazýrlamak kesinlikle yasaktýr. Çalýþmakta olan davlumbaz alevleri filtresine doðru çeker. Davlumbaz tarafýndan emilmiþ olan yaðlar nedeniyle yangýn tehlikesi oluþabilir! Gazlý ocaklarý üzerinde bir tencere olmadan açýk býrakmayýnýz. Tencereyi kýsa bir süre için ocaktan aldýðýnýz zaman bile gazlý ocaðýnýzý kapatýnýz. Alev ayarý yaparken tencere tabanýndan dýþarý taþmamasýna dikkat ediniz. Ocak üzerindeki kabýn aþýrý ýsýnmamasýna özen gösteriniz (örneðin Wok tavasýnda yemek yaparken). Davlumbaz aþýrý ýsý nedeniyle zarar görebilir. Davlumbazý yað filtresi takýlmadan asla kullanmayýnýz. Bu sayede cihazýn çalýþmasýný olumsuz etkileyecek olan yað ve kirlerin birikmesini önlemiþ olursunuz. Filtreyi düzenli aralýklarla temizleyiniz veya deðiþtiriniz. Aþýrý yaðlanmýþ bir filtre yangýn tehlikesi demektir! ("Temizlik ve Bakým" böl.bak.) Yemek piþirme sýrasýnda yukarý doðru yükselen ýsý nedeniyle davlumbaz çok ýsýnýr. Davlumbazýn gövdesini ve yað filtresini cihaz ancak soðuduktan sonra tutunuz. Davlumbazýn temizlenmesinde asla buhar basýnçlý aletler kullanmayýnýz. Buhar davlumbazýn elektrik ileten bölümlerine sýzabilir ve kýsa devreye neden olabilir. Davlumbazý ancak ocaðýnýzý kullandýðýnýz zaman açýnýz. Ocak yanarken davlumbaz açýlmazsa, kondense su birikimi olur. Bu birikim cihazda korozyona sebep olabilir. Ocakta kýzgýn yað ile bir yemek hazýrladýðýnýzda tencere, tava ve fritözünüzü kontrol altýnda tutunuz. Elektrikli grilinizi de kullanýrken dikkatiniz devamlý üzerinde olmalýdýr. Kýzgýn yað alev alabilir ve davlumbazý yakabilir. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Doðru Montaj Kullanýlan ocaðýn üreticisinin ocak üzerine bir davlumbazýn çalýþmasýna izin verip vermediðine dikkat ediniz. Ocak üreticisi tarafýndan daha büyük bir güvenlik mesafesi öngörülmediði takdirde, ocak ile davlumbaz alt kenarý arasýnda "Cihaz Ölçüleri" bölümünde verilen ölçülere dikkate alýnmalýdýr. Davlumbazýn altýnda çeþitli tiplerde piþirme sistemleri mevcutsa, o zaman verilen en büyük güvenlik mesafesini seçiniz. Aksesuar Sadece Miele tarafýndan onaylanan aksesuar ve yedek parçalar takýlabilir. Cihaza bunlarýn dýþýnda diðer parça ve aksesuarlar takýldýðý takdirde, cihazýn garanti hakký kaybolur ve sorumluluk kabul edilmez. Üretici firma güvenlik tavsiyelerinin ve uyarýlarýnýn dikkate alýnmamasý sonucunda ortaya çýkan zararlardan sorumlu tutulamaz. Katý yakýtla yanan ocaklarýn üzerine davlumbaz monte edilemez. Hava tahliye kanalýnda ancak yanmayan maddeden boru veya hortum kullanýlabilir. Bunlarý Miele maðazalarýndan veya yetkili servislerden elde edebilirsiniz. Davlumbazýn hava tahliyesi bir soba veya þömine bacasý kanalý ile yapýlamaz ve odalarýn havalandýrmasý için kullanýlan kanala verilemez. Bu hava çýkýþý halen kullanýlmayan bir bacaya verilecekse, ilgili makamlarýn yönetmeliklerini dikkate almak gerekir. 9

10 Cihazýn Tanýtýmý 10

11 Cihazýn Tanýtýmý Teleskop Baca Buhar Siperi Kumanda Üniteleri Yað Filtresi Havalandýrma Çýkýþý (sadece havalandýrma sisteminde) Ocak Lambalarý Koku Filtresi Havalandýrma sistemi için sonradan alýnabilen aksesuar Ocak Lambalarý Tuþu Bu tuþ ile ocak lambalarýný açýp kapatabilir veya ýþýðýný kýsabilirsiniz. Fan Açma/Kapama Tuþu Fan Gücü Ayar Tuþlarý Fonksiyon devam ettirme tuþu Bu tuþ ile yemek piþirme iþlemi bittikten sonra faný belirli bir süre daha çalýþtýrabilirsiniz. Fan yapacaðýnýz tercihe göre 5 veya 15 dakika sonra otomatik olarak kapanýr. Yað Filtresi-Tuþu Yað filtresinin temizlenmesi gerektiðinde yað filtresi tuþu yanar. Bu tuþ ile yað filtresi temizlendikten sonra çalýþma saati sayacý geri alýnabilir ( "Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz). Ayrýca bu tuþ ile çalýþma saatlerini kontrol edebilir veya saatleri deðiþtirebilirsiniz. Koku Filtresi-Tuþu Havalandýrma sisteminin içindeki koku filtresinin deðiþtirilmesi gerektiðinde koku filtresi tuþunun lambasý yanar. Bunun için cihazýn ilk defa çalýþtýrýlmasýnda çalýþma saati sayacý ayarlanmalýdýr. Bu tuþ ile koku filtresi deðiþtirildikten sonra çalýþma saati sayacý geri alýnabilir ("Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz). Ayrýca bu tuþ ile çalýþma saatleri kontrol edilebilir ve deðiþtirilebilir. Fonksiyonlar hakkýnda daha geniþ bilgi için "Kullaným" bölümünü okuyunuz. 11

12 Cihazýn Tanýtýmý Fonksiyon Tanýtýmý Davlumbaz þu sistemlerle çalýþýr:... havalandýrma sistemi: (deðiþtirme parçalarý ve koku filtresi ile sonradan alýnabilen aksesuar olarak alýnabilir, "Teknik Bilgiler" böl.bkz.)... hava tahliyesi Mutfakta emilen hava yað filtresinden geçirilerek temizlenir ve dýþarýya tahliye edilir. Eðer hava tahliye sisteminizde bir klepe mevcut deðilse, o zaman cihazla birlikte verilen klpeyi kullanabilirsiniz. Bu klepe üfleme borusundaki motor birimine takýlýr. Hava tahliye sistemindeki klepe davlumbaz kapalý durumda iken mutfakla dýþarýsý arasýndaki hava dolaþýmýný önler. Davlumbaz kapandýðýnda ise klepe de kapanýr. Davlumbaz açýldýktan sonra klepe de açýlýr ve mutfakta oluþan hava dýþarý atýlýr. Mutfaktaki hava davlumbaz tarafýndan emildikten sonra yað filtresinden geçirilir ve bir koku filtresinde temizlenir. Temizlenen hava davlumbaz bacasýnýn deliklerinden tekrar mutfaða verilir. Havalandýrma sistemi çalýþýrken koku filtresinin yerinde olmasýna dikkat ediniz, "Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz.... dýþarý takýlan fan sistemi: (...EXT modeli davlumbazlar) Mutfak duvarýnýn dýþýna takýlan fan sistemine baðlanmak üzere üretilmiþ davlumbazlarda havayý emen fan mutfaðýn dýþ duvarýnda istenilen bir yere monte edilebilir. Bu fan kablo ile davlumbaza baðlandýðýndan kumandasý davlumbaz paneli üzerinden yapýlýr. 12

13 Kullaným Fanýn Çalýþtýrýlmasý Açma/Kapama tuþuna basýnýz. Fan "II"ci kademede çalýþmaya baþlar. Kontrol lambasý yanar. Yoðun Kademenin Otomatik Kapanmasý Yoðun kademe seçiminde faný otomatik olarak 10 dakika sonra "III"cü kademe ayarýna döndürme olanaðýna sahipsiniz. Bunun için fanýn ve ocak lambalarýnýn kapalý olmasý gerekir. Kademe Seçimi " / +" tuþlarý ile istediðiniz güç kademesini seçebilirsiniz. "+" Tuþu = daha yüksek kademe " " Tuþu = daha düþük kademe Normal bir yemek piþirme ortamýnda buhar yoðunluðuna göre "I" ile "III"cü kademeler arasý bir seçim yapabilirsiniz. Yoðun Kademe Kýzartma sýrasýnda oluþan geçici buhar ve koku için "IV"cü kademeyi yoðun kademe olarak seçebilirsiniz. Fonksiyonu devam ettirme tuþuna yaklaþýk 10 saniye kadar basýnýz. Fan güç kademesine ait ilk lamba yanar. Daha sonra arka arkaya þu tuþlara basýnýz:- ocak lambasý tuþu, " " tuþu ve tekrar ocak lambasý tuþu. 13

14 Kullaným Eðer otomatik kapatma devrede deðilse, fanýn "I" ve "IV"cü kademelerinin kontrol lambalarý yanýp söner. Otomatik kapatmayý devreye almak için "+" tuþuna basýnýz. "I" ve "IV"cü fan kademelerinin kontrol lambalarý devamlý yanar. BU sistemi kapatmak için " " tuþuna basýnýz. Fonksiyonu Devam Ettirme Hava tahliyesi ve havalandýrma sisteminde piþirme iþleminden sonra faný bir kaç dakika daha çalýþtýrmanýz tavsiye edilir. Böylece mutfak havasý kalan buhar ve yemek kokularýndan temizlenmiþ olacaktýr. Fonksiyonu devam ettirme sisteminde daha önce belirlemiþ olduðunuz dakikada fan otomatik olarak kapatýlacaktýr. Bu iþlemi fonksiyonu devam ettirme tuþuna basarak onaylayýnýz. Onay ayardan sonra 4 dakika içinde gerçekleþmezse, cihaz otomatik olarak "eski" ayarý uygular. Piþirme iþleminden sonra cihaz açýk durumda iken fonksiyonu devam ettirme tuþuna basýnýz Tuþa 1-defa basýldýðýnda : Fan 5 dakika sonra kapanýr (soldaki kontrol lambasý). Tuþa 2-defa basýldýðýnda: Fan 15 dakika sonra kapanýr (saðdaki kontrol lambasý). Fonksiyonu devam ettirme iþlemini devreden çýkarmak için tuþa tekrar basýnýz. Fan otomatik olarak kapanmaz. Fanýn Kapatýlmasý Faný Açma/Kapama tuþu ile kapatýnýz. Kontrol lambasý söner. 14

15 Kullaným Ocak Lambalarýnýn Açýlmasý Ocak Lambalarýný fandan baðýmsýz olarak açýp kapatabilirsiniz. Güvenlik Kapatmasý Açýlmýþ olan davlumbaz 10 saat süresince çalýþtýrýlmadýðý takdirde, fan otomatik olarak kapanýr. Lambalar açýk kalýr. Lambalarý açmak için lamba tuþuna basýnýz. Kontrol lambasý yanar. Lambalar en yüksek ýþýk gücünde yanar. Ocak Lambalarýnýn Kýsýlmasý Lambalarýn ýþýk gücünü kademesiz olarak ayarlama olanaðýna sahipsiniz. Bunun için ýþýk açýkken lamba tuþunu basýlý tutunuz. Tuþu býrakýncaya kadar ýþýk gücü kademesiz olarak düþürülür. Tuþa tekrar bastýðýnýzda ýþýðýn parlaklýk gücü tuþu býrakýncaya kadar yükselecektir. Tuþ basýlý tutulduðunda parlaklýk deðiþimli olarak bir yükselir, bir azalýr. Ocak Lambalarýnýn Kapatýlmasý Ocak lambalarý tuþuna kýsa bir basma ile lambalarý kapatabilirsiniz. Kontrol lambasý söner. Faný tekrar açmak için Açma/Kapama tuþuna basýnýz. Çalýþma Saati Sayacý Davlumbazýn çalýþtýðý saatler hafýzaya kaydedilir. Yað filtresi veya koku filtresinin temizlenmesi veya deðiþtirilmesi gerektiðinde çalýþma saati sayacý sinyal verir. Sayacýnýn Geri Alýnmasý 30 saatlik bir çalýþmadan veya daha önce belirlenmiþ bir süreden sonra yað filtresi tuþunun kontrol lambasý yanar. Yað filtresinin bu durumda temizlenmesi gerekir. Çalýþma saati sayacý daha sonra geri alýnmalýdýr. Bunun için fan açýkken yað filtresi tuþunu yaklaþýk 3 saniye basýlý tutunuz. Tuþun kontrol lambasý söner. 15

16 Kullaným Çalýþma Saati Sayacýnýn Kontrolü Çalýþma saati sona ermeden sürenin yüzde kaçýnýn geçtiðini kontrol edebilirsiniz. Faný Açma/Kapama tuþu ile açýnýz. Yað filtresi tuþunu basýlý tutunuz. " / +" tuþlarýnýn bir veya bir çok kontrol lambasý yanýp söner. Yanýp sönen kontrol lambalarýnýn sayýsý geçen süreyi yüzde olarak gösterir. 1 Kontrol Lambasý = %25 2 Kontrol Lambasý = % 50 3 Kontrol Lambasý = % 75 4 Kontrol Lambasý = % 100 Davlumbaz kapatýldýðýnda veya elektrik kesintisi sýrasýnda geçen çalýþma saatleri hafýzada kayýtlý kalýr. Çalýþma Sayacýnýn Deðiþtirilmesi Çalýþma saati sayacýný kendi piþirme alýþkanlýklarýnýza göre ayarlayabilirsiniz. Çok fazla kýzartma ve fritöz yapýyorsanýz, kýsa çalýþma saati seçiniz. Çok az yaðlý yemekler yapýyorsanýz uzun çalýþma saati seçebilirsiniz. Arada bir yemek yapýyorsanýz, kýsa çalýþma saati ayarý yapabilirsiniz. Toplanan yaðlar uzun süre bekletildiði takdirde katýlaþýr ve yað filtresinin temizliði çok zor olur. Yað filtresi çalýþma saati sayacý fabrika çýkýþýnda 30 saate ayarlanmýþtýr. Bu saati 20, 30, 40 veya 50 saat olarak deðiþtirebilirsiniz. Faný Açma/Kapama tuþu ile kapatýnýz. Ayný anda fonksiyonu devam ettirme ve yað filtresi tuþuna basýnýz. Yað filtresi tuþu ve " / +" tuþlarýnýn kontrol lambalarý yanýp söner. 16

17 Kullaným " / +" tuþlarýnýn kontrol lambalarý ayarlanan süreyi gösterir: Soldan 1. Lamba = 20 Saat Soldan 2. Lamba = 30 Saat Soldan 3. Lamba = 40 Saat Soldan 4. Lamba = 50 Saat " / +" tuþlarý ile istediðiniz süreyi seçiniz. Koku Filtresi Çalýþma Saatlerinin Ayarý/Deðiþtirilmesi (Havalandýrma sisteminde) Koku filtresi havalandýrma sistemi için gereklidir. Koku filtresi çalýþma saati sayacý cihaz fabrikadan çýkarken devrede deðildir. Havalandýrma sisteminde çalýþma süresini yemek piþirme alýþkanlýklarýna göre ayarlayýnýz: Yað filtresi tuþu ile iþlemi onaylayýnýz. Tüm kontrol lambalarý söner. Eðer vereceðiniz onay 4 dakika içinde gerçekleþmezse, cihaz otomatik olarak "eski" ayarlarý esas alýr. Faný Açma/Kapama tuþu ile kapatýnýz. Fonksiyonu devam ettirme ve koku filtresi tuþuna ayný anda basýnýz. Koku filtresi tuþunun kontrol lambasý ve " / +" tuþlarýndan birinin kontrol lambasý yanýp söner. "- / +" tuþlarýnýn kontrol lambalarý ayarlanan süreyi gösterir: Soldan 1. Lamba = 120 Saat Soldan 2. Lamba = 180 Saat Soldan 3. Lamba = 240 Saat Soldan 4. Lamba = devrede deðildir " / +" tuþlarý ile istediðiniz süreyi seçiniz. 17

18 Kullaným Koku filtresi tuþu ile iþlemi onaylayýnýz. Tüm kontrol lambalarý söner. Vereceðiniz onay 4 dakika içinde gerçekleþmezse, cihaz otomatik olarak "eski" bilgileri esas alýr. Koku Filtresi Sayacýnýn Kontrolü Çalýþma süresi bitmeden geçen süreyi yüzde olarak göstergede görebilirsiniz. Faný Açma/Kapama tuþu ile kapatýnýz. Koku Filtresi Sayacýnýn Geri alýnmasý Koku filtresi tuþuna basýnýz ve basýlý tutunuz. Önceden seçilmiþ olan çalýþma süresi sona erdiðinde koku filtresi tuþunun kontrol lambasý yanar. Buna göre koku filtresinin deðiþtirilme zamaný gelmiþtir. Deðiþtirme iþleminden sonra çalýþma saati sayacý geri alýnmalýdýr. Bunun için fan açýkken koku filtresi tuþunu yaklaþýk 3 saniye kadar basýlý tutunuz. Tuþun kontrol lambasý söner. " / +" tuþu kontrol lambalarýndan biri veya birkaçý yanýp söner. Yanýp sönen kontrol lambalarýnýn sayýsý geçen süreyi yüzde miktarý olarak gösterir. 1 Kontrol lambasý = % 25 2 Kontrol lambasý = % 50 3 Kontrol lambasý = % 75 4 Kontrol lambasý = %100 Davlumbaz kapandýðýnda veya elektrik kesintisinde geçmiþ olan süreler hafýzada kayýtlý kalýr. 18

19 Temizlik ve Bakým Her bakým ve temizlik iþleminden önce cihaza gelen elektriði kesiniz, bunun için - cihazýn fiþini prizden çekiniz veya - evdeki sigortayý kapatýnýz veya - vidalý sigortayý yuvasýndan tamamen çýkartýnýz. Halojen lamba yanarken çok ýsýnýr. Hatta kapandýktan sonra bile bir süre sýcak kalýr! Ayrýca sýcak lamba ýslak temizlikte zarar görebilir. Temizliðe baþlamadan önce birkaç dakika bekleyiniz. Cihazýn Kasasý Genel Bilgiler Davlumbazýn yüzeyi ve kumanda üniteleri çiziklere ve kesiklere karþý hassastýr. Bunun için temizlik tavsiyelerine dikkat ediniz. Tüm yüzeyleri ve kumanda ünitelerini süngerli bir bez, deterjanlý sýcak su ile siliniz. Daha sonra yüzeyleri yumuþak bir bezle kurulayýnýz. Þunlarý kullanmayýnýz: soda-, asit-, klorid veya çözücü maddeler içeren temizlik ürünleri, aþýndýrma özelliði olan toz deterjanlar, eski bulaþýk süngerleri, sert yüzeyli bulaþýk süngerleri. Çelik Kasalý Cihazlar Ýçin Özel Bilgiler (kumanda üniteleri için geçerli deðildir!) Genel uyarýlar dýþýnda çelik kasa için aþýndýrma özelliði olmayan bir çelik temizleme ürünü de kullanýlabilir. Cihaz yüzeyinin hemen tekrar kirlenmesini önlemek için bir çelik bakým maddesi kullanabilirsiniz (yetkili servislerden temin edilebilir). Çelik bakým maddesini yumuþak bir bezin üstüne az miktarda koyarak yüzeyleri siliniz. Kasasý Renkli Cihazlar Ýçin Özel Bilgiler (özel üretim) Temizlik sýrasýnda yüzeylerde küçük çizikler meydana gelebilir. Bu çizikler koyu renklerde ve halojen lambalý mutfaklarda optik görünümü zedeleyebilir. Kumanda ünitelerinin temizlenmesi sýrasýnda çok ýslak bez kullanmayýnýz, elektroniðe su kaçabilir. 19

20 Temizlik ve Bakým Kumanda Üniteleri Ýçin Özel Bilgiler Kumanda üniteleri uzun süre temizlenmediðinde, bu üniteler üzerinde renklenmeler ve deðiþimler görülür. Bu nedenle oluþan kirleri hemen temizleyiniz. Bu bölümde temizlik hakkýnda verilen genel bilgileri dikkate alýnýz. Kumanda ünitelerinin temizliðinde çelik temizleme maddesi kullanmayýnýz. Yað Filtresi Temizlendikten sonra tekrar kullanýlabilen metal yað filtresi mutfaktaki yaðlý buharlarý tutar (yað, toz gibi) ve davlumbazýn kirlenmesini önler. Yað filtresini en geç kendi kontrol lambasý yandýktan sonra temizleyiniz. Yaðlarýn yapýþýp kalmamasý için yað filtresini 3-4 haftada bir temizleyiniz. Aþýrý yaðlanmýþ bir filtre yangýn tehlikesi demektir! Yað filtresinin kilidini açýnýz, filtreyi yaklaþýk 45 aþaðý doðru eðiniz, arkadan kancasýndan çýkartýnýz ve dýþarý alýnýz. Filtreye ve ocaklara bir zarar gelmemesi için filtreyi dýþarý alýrken sýký tutunuz. Yað Filtresinin Elde Temizlenmesi Yað filtresini hafif deterjanlý sýcak suda bulaþýk fýrçasý ile yýkayýnýz. Konsantre bulaþýk deterjaný kullanmayýnýz. Þu maddeler kullanmayýnýz: kireç çözücü temizlik maddeleri, deterjanlar veya aþýndýrma özelliði olan genel deterjanlar bunlarýn içindedir. fýrýn spreyleri 20

21 Temizlik ve Bakým Yað Filtresinin Makinede Yýkanmasý Yað filtresini bulaþýk makinesine dikey olarak alt sepete yerleþtiriniz. Bu arada fýskiye kolunun serbest hareket etmesine dikkat ediniz. Yað filtresini en fazla 65 C derecede yýkayýnýz. Bunun için Miele bulaþýk makinesinde otomatik-programý seçiniz. Hafif bir deterjan kullanýnýz. Bulaþýk makinesinde yýkanýrken yað filtresi üzerinde deterjana baðlý olarak bir takým kalýcý renklenmeler meydana gelebilir. Bu durum yað filtresinin fonksiyonunu olumsuz olarak etkilemez. Yýkama iþleminden sonra yað filtresini sularýnýn süzülmesi için su emici bir zemin üzerine býrakýnýz. Dýþarý çýkarýlan yað filtresinin takýldýðý yuvayý da birikmiþ yaðlardan temizleyiniz. Böylece bir yangýn tehlikesini önlemiþ olursunuz. Yað filtresini yuvasýna takarken kilit kýsmýnýn aþaðý doðru durmasýna dikkat ediniz. Eðer yað filtresi yuvasýna yanlýþ takýlmýþsa: Yað filtresini bir küçük tornavidayý çentiklere takarak yerinden çýkartýnýz. Temizlik iþleminden sonra yað filtresi tuþunu yaklaþýk 3 saniye kadar basýlý tutarak çalýþma saati sayacýný geri alýnýz. Tuþun kontrol lambasý söner. Eðer yað filtresini çalýþma süresi sona ermeden önce temizlemek isterseniz, yað filtresi tuþuna yaklaþýk 6 saniye kadar basarak çalýþma saati sayacýný geri alabilirsiniz. 21

22 Temizlik ve Bakým Koku Filtresinin Takýlmasý/ Deðiþtirilmesi Havalandýrma sisteminde yað filtresi ile birlikte bir de koku filtresi kullanmak gerekir. BU filtre piþirme iþlemi sýrasýnda oluþan yemek kokularýný emer. Bu filtre buhar siperinde yað filtresinin üstüne takýlýr. Koku filtrelerini yetkili servislerde bulabilirsiniz. Bu filtrenin cinsine ve tanýmýna ait bilgileri "Teknik Bilgiler" bölümünde bulabilirsiniz. Koku filtresini takabilmek için önce yað filtresinin yukarýda yazýldýðý gibi yerinden çýkarýlmasý lazýmdýr. Koku filtresini ancak koku filtresi tuþunun kontrol lambasý yandýðýnda deðiþtiriniz veya mutfaktaki yemek kokusu yeterli derecede yok olmadýðý zaman deðiþtiriniz. Filtre en geç 6 ayda bir deðiþtirilmelidir. Kullanýlmýþ eski filtreyi evdeki çöpe atýnýz. Koku filtresini deðiþtirdikten sonra filtre tuþuna yaklaþýk 3 saniye kadar basarak çalýþma saati sayacýný geri alýnýz. Koku filtresi kontrol lambasý söner. Eðer koku filtresini çalýþma süresi sona ermeden önce temizlemek isterseniz, koku filtresi tuþuna yaklaþýk 6 saniye kadar basarak çalýþma saati sayacýný geri alabilirsiniz. Koku filtresini çerçevenin içine sürünüz, öne doðru eðiniz ve içeri bastýrýnýz. Koku filtresini yerine takýnýz. Ýlk yerleþtirme iþleminde: çalýþma saati sayacýný devreye alýnýz ("Kullaným" böl.bkz). 22

23 Temizlik ve Bakým Halojen-Lambanýn Deðiþtirilmesi Bakým iþlemine baþlamadan önce davlumbaza gelen elektriði þebekeden ayýrýnýz, bunun için: fiþini prizden çekiniz veya evdeki sigortayý kapatýnýz veya vidalý sigortayý tamamen yuvasýndan çýkartýnýz. Halojen lambalar yanarken çok ýsýnýr. Hatta lambalar kapatýldýktan sonra bile bir süre sýcak kalýr ve yanýk tehlikesi vardýr. Halojen lambayý deðiþtirmeden önce birkaç dakika bekleyiniz. Halojen lambayý deðiþtirmek için lamba kapaðýný hafifçe yukarý doðru kaldýrýnýz. Kapak açýlýr ve aþaðý katlanýr. Halojen lambayý yuvasýndan çýkartýnýz. Yeni halojen lambayý (12 V, 20 W, Socket G4) bir bez veya eldivenle tutarak yuvasýna yerleþtiriniz ve dikkatle bastýrýnýz. Üreticisinin önerlilerine dikkat ediniz. Lambanýn kapaðýný tekrar kapatýnýz ve hafifçe bastýrýnýz. 23

24 Cihaz Ölçüleri 1) Hava tahliyesi 2) Havalandýrma 3)Havalandýrmada hava çýkýþý yukarý monte edilir 4) ve 5) Montaj alanlarý; havalandýrmada sadece 4) Duvar ve tavanda hava tahliyesi için hazýrlanýr, priz ve faný dýþ duvara takýlýr... EXT tipi cihazlarýn montajýnda kullanýlýr. Havalandýrma sisteminde sadece bir prizin takýlmasý gereklidir. Tava tahliye baðlantýsý 150 mm, 125 mm redüksiyon borularý ile birlikte. DA DA

25 Cihaz Ölçüleri Ocaklar ile davlumbaz arasýndaki mesafe (S) Ocak üreticis tarafýndan daha büyük bir güvenlik mesafesi istenmediði takdirde, ocak ile davlumbaz alt kenarý arasýnda en az þu güvenlik mesafeleri korunmalýdýr : Elektrikli ocaklarda: 450 mm Gazlý ocaklarda: 650 mm Elektrikli gril ve fritözlerde: 650 mm Bunun için "Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar" bölümünü dikkate alýnýz. Davlumbaz altýndaki elektrikli ocaklarda rahat ve sorunsuz çalýþabilmek için güvenlik mesafesi olarak 650 mm tavsiye edilir. Montaj yüksekliðini seçerken cihazý kullanacak kiþinin boyunu mutlaka dikkate alýnýz. Ocaklarda rahat çalýþabilmek ve davlumbaz altýnda serbest hareket edebilmek için bu husus önemlidir. Ocaklara olan mesafenin fazla olmasý durumunda yemek kokularý davlumbaz tarafýndan tam olarak çekilemez. Teleskopun üst kenarý tavana monte edilecekse, montaj yüksekliði seçiminde davlumbaz yüksekliði de dikkate alýnmalýdýr. 25

26 Montaj Montaj Malzemesi 26

27 Montaj 3 adet montaj koruma kaðýdý Bacanýn montajýnda kullanýlýr. 1 ad. Hava tahliye borusu 150 mm lik hava tahliyesinde kullanýlýr. 1 adet redüksiyon borusu Hava tahliye borusu için gereklidir 125 mm. 1 adet klepe üfleme borusu içindeki motor biriminin montajýnda kullanýlýr (havalandýrma sisteminde bulunmaz) Teleskoplu bacanýn montajýnda duvara sabitleme sacý Davlumbazýn duvara montajýnda kullanýlýr. Havalandýrma için gerekli parçalar Dirsek ve aluminyum -hortum (cihazla birlikte verilmez, sonradan satýn alýnabilen aksesuar, "Teknik Bilgiler" bölümüne bakýnýz). Vida ve dübeller masif duvar yapýsý için öngörülmüþtür. Diðer duvar cinsleri için farklý sabitleme malzemeleri kullanýlmalýdýr. Duvarýn taþýma kapasitesine dikkat ediniz. 2 somun M 6 Cihaz biriminin sabitlenmesi için çentikli somun kullanýlýr. 2 vida 3,9 x 7,5 mm Bacanýn takýlmasý için kullanýlýr. 6 adet vida 5x40mmve 6 adet dübel S 8 Sabitleme sacýnýn takýlmasý için kullanýlýr. 1 Manivela Bacanýn sökülmesinde kullanýlýr. Montaj Talimatý 27

28 Montaj Montajý yapmadan önce "Cihaz Ölçüleri" ve "Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar" bölümlerini dikkatle okuyunuz. Özellikle davlumbazla birlikte çalýþan ve mutfaktaki havayý kullanarak yanan ocaklar zehirlenme tehlikesi yaratabilirler! Demontaj Cihaz demonte edileceði zaman montaj iþleminde yaptýðýnýz hareketleri tersten uygulayýnýz. Baca çerçevesini çýkarmak için maniveladan faydalanabilirsiniz. Montaj Talimatý Her montaj dilimi cihazla birlikte verilen montaj sayfasýnda yazýlmýþtýr. Koruyucu Folyo (Çelik gövdeli cihazlarda) Nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek çiziklere karþý cihaz koruyucu folyo ile kaplanmýþtýr. Lütfen montajdan önce koruyucu folyoyu cihazdan kaldýrýp alýnýz. Bunu bir alet kullanmadan bir kenarýndan tutarak yapabilirsiniz. Bacanýn iki vidasýný söktükten sonra baca çerçevesinin altýna manivelayý sokunuz ve teleskop boruyu itiniz ve bacayý yerleþtirildiði yerden kaldýrýnýz. 28

29 Hava Tahliye Kanalý Lütfen "Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar" bölümünü mutlaka dikkate alýnýz. Özellikle davlumbaz ve havadan yararlanarak yanan bir cihaz ayný zamanda çalýþýyorsa zehirlenme tehlikesinin mevcut olduðunu unutmayýnýz. Her olasýlýðý düþünerek hava tahliye kanalýný bir baca ustasýna kontrol ettiriniz. Hava tahliyesi için düz veya esnek borular veya yanmayan maddeden yapýlmýþ hortumlar kullanýnýz. Mutfak dýþ duvarýna takýlacak fan için hava tahliye borusunun saðlam olmasýna dikkat ediniz. dýþarýdaki fan hava tahliye borusunun formunu bozacak bir basýnç yaratabilir. Mümkün olan en büyük hava tahliyesini saðlarken mümkün olduðu kadar az gürültü olmasýný saðlamak için þunlara dikkat edilmelidir: Hava tahliye borularýnýn çapý 150 mm den küçük olmamalýdýr. Yassý hava kanalýnýn kesiti hava tahliye borusundan daha küçük olmamalýdýr. Hava tahliye kanalý mümkün olduðunca kýsa ve düz olmalýdýr. Geniþ çaplý dirsekler kullanýnýz. Hava tahliye borularý eðri ve ezilmiþ olmamalýdýr. Bütün baðlantýlarýn saðlam ve sýzdýrmaz olduðundan emin olunuz. Hava tahliye borusu yatay olarak döþenecekse, her metre için 1 cm'lik bir eðim öngörülmelidir. Bununla kondense olmuþ suyun davlumbazýn içine kaçmasý önlenmiþ olur. 29

30 Hava Tahliye Kanalý Tahliye edilecek hava dýþarýya atýlacaksa, bir teleskop duvar veya çatý geçiþi tavsiye edilir (sonradan alýnabilen aksesuar). Kondense Suyun Kapatýlmasý (sonradan alýnabilen aksesuar) Eðer tahliye olacak hava bir bacaya verilecekse, borular havanýn akýþ yönüne göre yerleþtirilmelidir. Önemli! Hava tahliye borusu soðuk odalardan, çatý altýndan v.s. geçecekse, alanlar arasýnda belli ýsý farklýlýklarý oluþacaðýndan, terleme veya kondense suyu hesap etmek gerekir ve hava tahliye borularýnýn ona göre izole edilmeleri lazýmdýr. Hava tahliye borularýnýn izolasyonu yanýnda kondense su musluðu da takmak lazýmdýr.bu sistem kondense olan suyu tutar ve buharlaþýr. Bunu 125 mm veya 150 mm borular için bulabilirsiniz. Kondense su valfýný takarken dik ve üfleme borusunun hemen üzerinde olmasýna dikkat ediniz. Kasanýn üzerindeki ok üfleme yönünü gösterir. Harici fan (...EXT), takýlan davlumbazlarda kondense su musluðu cihazýn içindedir. 30

31 Hava Tahliye Kanalý Ses Ýzolasyonu (sonradan alýnabilir) Hava tahliye borusunun içinde bir ses izolasyonu yerleþtirilebilir. BU ilave bir izolasyon demektir......hava tahliyesinde: Ses izolasyonu fan sesini dýþarýya olduðu kadar ve hava tahliyesi sýrasýnda dýþarýdaki gürültüyü de azaltýr.rbunun için izolasyon hav tahliyesine yakýn bir yere konumlandýrýlýr....havalandýrmada: Bu izolasyon sistemi hava tahliye borusu ile dirsek arasýna yerleþtirilebilir. Bu sistem arada bir kontrol edilmelidir....harici fanla hava tahliyesi: Mutfaktaki fan sesini en alt düzeye indirebilmek için ses izolasyonu mümkün olduðu kadar fanýn önüne takýlmalýdýr, hava tahliye borusu uzunsa o zaman hava tahliye borusunun önüne monte edilmelidir. Eðer binada bir harici fan mevcutsa, o zaman fan sesini azaltmak için izolasyonu harici fanýn arkasýna takýnýz. Bütün programlarda çift izolasyon kullanýldýðýnda mükemmel sonuç alýnacaktýr. 31

32 Elektrik Baðlantýsý Bu cihazýn elektrik baðlantýsý o ülkenin yönetmelik ve kurallarýný iyi bilen ve özenle uygulayan uzman bir elektrikçi tarafýndan yapýlmalýdýr. Hatalý baðlantý ve bakým iþleri cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler yaratabilir ve üretici firma bu konuda sorumluluk kabul etmez. Bu emniyet sisteminde LS-þalteri, sigortalar ve koruyucular (EN 60335). Gerekli baðlantý bilgilerini tip etiketinde bulabilirsiniz. Bu etiketi yað filtresini çýkardýðýnýzda göreceksiniz. Bu bilgilerin evdeki tesisat verilerine uyup uymadýðýný kontrol ediniz. Davlumbaz sadece yasalara uygun döþenmiþ bir koruyucu prize (toprak hattý) AC 230 V~50Hzbaðlanabilir. Elektrik tesisatý VDE 0100 normlarýna uygun olmalýdýr! Güvenliði arttýrmak için cihaza bir adet FI-Koruyucu þalter ve sigorta 30 ma (DIN VDE 0664) takýlmalýdýr. Cihazýn bir prize baðlanmasý yetkili servis için bir kolaylýk olacaktýr. Cihazý monte edildikten sonra prizin ulaþýlabilir bir yerde olmasýna dikkat ediniz. Eðer priz cihazýn yakýnýnda deðilse ve doðrudan tesisata sabit bir baðlanma yapýlmasý gerekiyorsa, o zaman tesisatta her kutup için bir ayraç olmasý lazýmdýr. Ayraç olarak en az 3mm açýklýðý olan bir þalter kullanýnýz. 32

33 Kumanda Modülü ile Çalýþtýrma DSM 400 Davlumbazý diðer ünitelerle kombine edebilmek için aksesuar olarak Miele DSM 400 kumanda modülünü satýn alabilirsiniz. Bu modül sayesinde þunlar yapýlabilir: Serbest Baðlantý Davlumbaz Açma/Kapama tuþu ile bir baþka cihazýn kumandasý için kullanýlýr. Çekiþ merkezi üniteleri Miele teslim programýnda yoktur. Her durumda yetkili bir baca ustasýna danýþýnýz. Lamba Tuþlarýna Baðlantý Kumanda modülü sayesinde davlumbaz lambalarý evdeki elektrik tesisatýna baðlanan bir lamba þalteri ile açýlýr veya ýþýðý kýsýlýr. Montaj DSM 400 kumanda modülünün serbest baðlantýsý bir hava çekiþ merkezine örneðin bir...ext model davlumbazýn içine takýlabilir. Bu baðlantý çekiþ merkezine takýlan elektrikle çalýþan bir klepeyi çalýþtýrmak için kullanýlabilir. Baca söküldükten sonra kumanda modülü fan ünitesine takýlýr. Ünitelerin kumanda modülüne yapýlan elektrik baðlantýsý uzman ve yetkili bir personel tarafýndan uygulanmalýdýr. 33

34 Müþteri Hizmetleri Kendinizin gideremediði arýzalar için lütfen, Miele bayiini veya Miele merkez servisini arayýnýz. Merkez servis telefon numarasý kullanma kýlavuzunun arka sayfasýnda yazýlýdýr. Müþteri hizmetlerine cihazýnýzýn tip ve seri numarasýný belirtiniz. Her iki bilgiyi de yað filtresi çýkarýldýktan sonra göreceðiniz tip etiketinde bulacaksýnýz. Garanti Süresi ve Garanti Þartlarý Cihazýn garanti süresi 2 yýldýr. Daha fazla bilgi için cihazla birlikte verilen garanti þartlarýna bakýnýz. 34

35 Teknik Bilgiler Toplam baðlantý deðeri* DA W DA W - Fan motoru* W - Ocak lambalarý DA x20W DA x20W Akým.... AC230V Frekans... 50Hz Sigorta...10A Elektrik kablosunun uzunluðu...1,5 m Aðýrlýk DA kg DA EXT...15kg DA kg DA EXT...16kg Fan gücü * EN sayýlý Avrupa Normu göre Hava tahliye gücü Hava tahliye sistemi 150 mm: I. Kademe m 3 /h II. Kademe...300m 3 /h III. Kademe m 3 /h Yoðun Kademe...640m 3 /h Hava tahliye sistemi 125 mm: I. Kademe m 3 /h II. Kademe...280m 3 /h III. Kademe m 3 /h Yoðun Kademe...580m 3 /h Koku filtreli havalandýrma sistemi: I. Kademe...150m 3 /h II. Kademe...210m 3 /h III. Kademe m 3 /h Yoðun Kademe...490m 3 /h Havalandýrma sistemi için sonradan alýnabilen aksesuar: Deðiþtirme parçasý DUW 20 Aktif kömürlü Miele marka koku filtresi DKF 12-1 *...EXT tipi cihazlarýn hava tahliye gücü ve baðlantý deðerleri dýþ duvara takýlmýþ olan fanýn cinsi ile baðlantýlýdýr....ext serisi: Dýþarýdaki fana baðlanacak kablo uzunluðu...1,9metredir. 35

36 Deðiþiklik haklarý saklýdýr. / 3511 M.-Nr / 00

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana gelebilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana gelebilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 289-4, DA 289-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5495 W DA 5495 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HBM65XTK/HBM95XTK/HVM65XTK HVM95XTK/HVM65BTK/HGM65XTK HGM95XTK/HGM65BTK/HGM95BTK

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HBM65XTK/HBM95XTK/HVM65XTK HVM95XTK/HVM65BTK/HGM65XTK HGM95XTK/HGM65BTK/HGM95BTK ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HBM65TK/HBM95TK/HVM65TK HVM95TK/HVM65BTK/HGM65TK HGM95TK/HGM65BTK/HGM95BTK 500 1 2 3 4 5 6 400 80 25 20 20 262 250 400 80 20 ÜRÜNÜN TANTIMI Min 635 Max 1015

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 3460 DA 3480 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2010 / 2011 / 2012 / 2013 KM 2030 / 2032 / 2033 KM 2050 / 2051 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007 Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HVMI XTK

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HVMI XTK ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HVMI XTK ÜRÜNÜN TANITIMI 1 2 270 280 3 4 5 6 Min 510 Max 970 475 20 80 475 50 450 650 56 500 650 900 1) Ýç Baca 2) Dýþ Baca 3) Ocak Aydýnlatma 4) Alüminyum

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3010 KM 3014 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

ÜRÜNÜN TANITIMI. 1) Ýç sac baca 2) Dýþ sac baca 3) Kumanda paneli

ÜRÜNÜN TANITIMI. 1) Ýç sac baca 2) Dýþ sac baca 3) Kumanda paneli ÜRÜNÜN TANITIMI 1 2 3 270 280 475 475 20 79,3 Min 560 Max 1020 80 50 659,6 898 1) Ýç sac baca 2) Dýþ sac baca 3) Kumanda paneli 2 *Bu ürün evde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. UYARI VE EMNÝYET TEDBÝRLERÝ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanma Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Gazlý Ocaklar KM 2256 KM 2257 KM 2257-1 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2356 KM 2357 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930 Kullaným Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS11 tr-tr M.-Nr. 09 955 930 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Buz Hazýrlama Ünitesi ve NoFrost-Sistemli Derin Dondurucu F 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino es el it pt tr Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino Instruções de utilização - Aspiradores Elektrik Süpürgesi Kullanma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Ürünün Tanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi. Karbon Filtre Bakýmý. Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi. Karbon Filtre Bakýmý. Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1912 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı