EK -1. ULUSAL BĠYOLOJĠK ÇEġĠTLĠLĠK ENVANTER VE ĠZLEME PROJESĠ TEKLĠFĠ ĠÇĠN FĠZĠBĠLĠTE RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK -1. ULUSAL BĠYOLOJĠK ÇEġĠTLĠLĠK ENVANTER VE ĠZLEME PROJESĠ TEKLĠFĠ ĠÇĠN FĠZĠBĠLĠTE RAPORU"

Transkript

1 EK -1 ULUSAL BĠYOLOJĠK ÇEġĠTLĠLĠK ENVANTER VE ĠZLEME PROJESĠ TEKLĠFĠ ĠÇĠN FĠZĠBĠLĠTE RAPORU

2 Ġçindekiler Tanımlar 1)Yönetici Özeti 2) GiriĢ Fizibilite Raporunun Amacı Fizibilite Raporunun Kapsamı 3) Projenin Tanımı ve Kapsamı Projenin Tanıtımı: Projenin Genel Amacı: Proje Hazırlama Gerekçesi Proje ÇalıĢma konusu: Projenin BileĢenleri: Projenin Süresi: Proje ÇalıĢma Alanı : Proje ÇalıĢma Düzeyi Projenin Yapılabilirliği ve Sürdürülebilirliği: Proje ÇalıĢma Yöntemi Envanter Metodolojisi Ġzleme Metodolojisi Veri Tabanı ve Haritalar: Proje ĠĢ AkıĢı Proje Yönetimi : Proje Uygulama Planı Yatırımın Yıllara Dağılımı Projenin Toplam Yatırım Tutarı ve Yıllara Göre Dağılımı 4-Proje Arka Planı i. Sosyo-Ekonomik Durum ii)sektörel ve/veya Bölgesel Politikalar ve Programlar iii)kurumsal Yapılar ve Yasal Mevzuat

3 iv)projenin Diğer Yürüyen ve Planlanan Projelerle ĠliĢkisi v) Projenin Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Stratejik Planı ve Performans Programına uygunluğu vi)proje Fikrinin Kaynağı ve Uygunluğu vii)proje ve Etütler viii)fiziksel ve coğrafi özellikler ix)sosyal Altyapı (nüfus, istihdam, gelir dağılımı, sosyal hizmetler, kültürel yapı) x)projenin Ġstihdama Katkısı xi) Projenin Finansmanı (AB hibesi, kurum bütçesi, genel bütçe vb.: xii)ekonomik ve Finansal Fayda-Maliyet Analizi xiii)sosyal Kültürel analiz xiv) Risk analizi (Projenin Dayandığı Varsayımlar ve KarĢılaĢabileceği Riskler

4 Tanımlar Bakanlık : Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı nı, Bern SözleĢmesi :Avrupa nın Yaban Hayatı ve YaĢama Ortamlarının Korunması SözleĢmesi ni, Bölge Müdürlüğü : Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı nın 15 Bölge Müdürlüğü nden her birini, CBS : Coğrafi Bilgi Sistemlerini, CR : Dünya Doğa Koruma Birliği Çok Tehlikede kategorisini, CITES : Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslar arası Ticaretine ĠliĢkin SözleĢme yi, ÇalıĢma Konusu : Vasküler (Damarlı) bitkiler, Omurgalı hayvanlar (Memeliler, KuĢlar, Ġç Su Balıkları, Sürüngenler, Çift yaģarlar-amfibiler), Tohumsuz bitkiler (Eğreltiler hariç; karayosunları, likenler ve Makromantarlar) ve Omurgasız Hayvanları, DKMPGM : Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü nü, EN : Dünya Doğa Koruma Birliği Tehlikede kategorisini, EUNIS : Avrupa Birliği Doğa Bilgi Sistemi ni, Enklav : Asıl yayılıģ alanı dıģında doğal topluluklar halinde yaģayan canlı topluluklarını, GPS : Küresel yer belirleme cihazını, Hedef Tür : Doğallık, tehlike altında bulunma durumu, temsil edicilik, endemiklik, enderlik ve hassaslık ölçütlerine göre koruma ve/veya izlemeye konu olan, koruma alanının seçilmesinde etkin rol oynayan veya ekonomik bakımdan önemli bitki veya hayvan taksonlarını, Ġdare : Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ne bağlı Bölge Müdürlükleri nin ġube Müdürlüğü nü - hizmet alımını yapacak birimi, IUCN : Dünya Doğa Koruma Birliği ni, MAK : Merkezi Av Komisyon Kararı nı, Proje : 2013 yılı yatırım programına sunulmuģ olan, bütçelendirilen ve 15 aylık süreli Ulusal Biyolojik ÇeĢitlilik Envanter ve Ġzleme Projesi ni, Relikt : Jeolojik dönemlerdeki iklim koģullara bağlı olarak geniģ bir yayılıģ alanına sahipken dünyanın geçirdiği jeolojik devirler nedeniyle alanları giderek daralmıģ ve günümüzde sınırlı bir yayılıģa sahip türleri, Sintakson : Bitki sosyolojisi-vejetasyon ekolojisi sistematik birimini, Tematik Harita : Belirli kategori ya da özelliği gösteren konu odaklı sayısal haritayı, Vasküler Bitki : Bitkilerin Damarlı-iletim demetli olan Tohumlu Bitkiler ve Eğreltiler Bölümlerini, VU : Dünya Doğa Koruma Birliği Zarar Görebilir, Hassas kategorisini ifade etmektedir.

5 1) Yönetici Özeti Ülkemiz üç biyocoğrafik bölgenin kesiģtiği noktada olması, birçok ekosistem tipine ev sahipliği yapması, iklim ve anakayaç çeģitliliği, üç farklı bitki coğrafyası ve beģ mikro gen merkezini barındırması nedeniyle zengin biyolojik çeģitliliğe sahiptir. Ancak bu zenginliğimizi tespit etmeye yönelik envanter çalıģmaları yeterli düzeyde olmayıp, bolca sağlanan literatür verileri arazi çalıģmaları ile yeterince güncellenememiģtir. Aynı zamanda ülkemiz biyolojik çeģitliliğine iliģkin göstergelerin belirlenmesi ve izlenmesinde yeterli çalıģmalar ortaya konmamıģtır. Bu nedenlerle Ulusal Biyolojik ÇeĢitlilik Envanter ve Ġzleme Projesi, gerek mevcut olan/eksik olan envanter çalıģmalarının tamamlanması gerekse biyolojik çeģitlilik gidiģatının izlenmesindeki eksikliklerin giderilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıģtır. Ülkemizin sahip olduğu flora ve fauna türlerine yönelik taksonlarındaki mevcut durum literatür tabanlı olarak ortaya konularak arazi çalıģması yapılacak ve alan bazlı envanter verileri Bölge Müdürlükleri düzeyinde tespit edilecektir. Toplamda 6 yıllık olarak planlanan proje ile; Her yıl Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığına (Doğa Koruma ve Milli Parklar) bağlı 15 Bölge Müdürlükleri bazında hizmet alımı Ģeklinde ihale edilecektir. Hizmet alımı ihale süreci olan 15 aylık sürede her bir Bölge Müdürlüğündeki çalıģma alanı için ilgili Kamu Kurum ve KuruluĢları, Üniversiteler, Sivil Toplum KuruluĢları (STK) ve özel sektör tarafından proje çalıģmasına hizmet eden mevcut çalıģma sonuçları ve literatür verileri derlenecektir. Her bir Bölge Müdürlüğü proje alanında, türlerin, habitatların, korunan alanların ve ekosistemlerin biyolojik çeģitliliğinin arazi çalıģması ile tespit edilmesi, arazi çalıģmalarında; türlerin yayılıģ alanları ve mevcut durumları ile ilgili literatür verilerinin güncellenmesi, türlerin popülasyon durumlarının belirlenmesi, endemizm, IUCN kriterleri ve tehlike kategorilerine göre gruplandırılması, türlerin, yaģam alanlarının ve ekosistemlerin sahip oldukları dinamik yapının belirlenecek olan göstergeler ile izlenmesi, biyolojik çeģitliliğin tür/popülasyon, ekosistem ve bölgesel düzeylerde gidiģatları hakkında fikir sahibi olunmasının sağlanması, biyolojik çeģitliliğin azalma ve yok olma tehlikesine karģı alınacak önlemlerin ortaya konulması, baskıların azaltılmasına yönelik teģvik ve tedbirlerin önerilmesi ile çalıģılan taksonlardaki mevcut popülasyonlarının korumakullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirliğinin sağlanmasına katkıda bulunulması amaçlanmıģtır.

6 2.GiriĢ Fizibilite Raporunun Amacı: Ulusal Biyolojik ÇeĢitlilik Envanter ve Ġzleme Projesi Fizibilite Raporu Ülkemizin sahip olduğu flora ve fauna türlerine yönelik taksonların mevcut durumlarının literatür tabanlı ve arazi çalıģmaları ile on beģ Bölge Müdürlükleri düzeyinde tespit edilmesini,ayrıca Flora ve fauna türlerinin yanı sıra bu türleri barındıran yaģam alanlarının ve koruma öncelikli ekosistemlerin arazi çalıģmalarında belirlenmesi ile çalıģılacak olan taksonların, endemizm, IUCN kriterleri ve tehlike kategorilerine göre gruplandırılması,, türlerin, yaģam alanlarının ve ekosistemlerin sahip oldukları dinamik yapıların izlenmesi amacıyla gösterge türlerin belirlenmesi sağlanacak ve bu göstergeler üzerinden biyolojik çeģitliliğin izlenmesi ve biyolojik çeģitliliğin tür, habitat ve ekosistem düzeyinde gidiģatı hakkında fikir sahibi olunmasını sağlayacak çevresel,ekonomik ve sosyal boyutlarıyla projenin etkileri değerlendirilecek ve projenin hayata geçirilmesi ile ortaya çıkacak olan tespitler ulusal biyolojik çeģitlilik veri tabanına açısından sonuçları ortaya konulacaktır.. Fizibilite Raporunun Kapsamı: Raporun hazırlanmasına iliģkin amaç, kapsam organizasyon ve çalıģma yöntemi bulgular özeti, sonuçlar ve öneriler bölümü,ulusal Biyolojik ÇeĢitlilik Envanter ve Ġzleme Projesine iliģkin genel bilgileri içeren bölüm ile Projenin hayata geçirilmesi ile çok boyutlu etkilerin değerlendirilmesi ile soysa, fiziksel ve coğrafik altyapı imkanları değerlendirilmesi rapor içeriğinde kavramsal olarak ele alınmıģtır. 3- Projenin Tanımı ve Kapsamı Projenin Tanıtımı: Bu fizibilite raporunda; Ulusal Biyolojik ÇeĢitlilik Envanter ve Ġzleme Projesi yürütülmesi ile sağladığı faydalar sonuç olarak elde edilen çalıģmalar,mevcut yaklaģımlar ile projeye iliģkin genel bilgi ve değerlendirmeler yer almaktadır Projenin Genel Amacı: Ulusal mevzuatımız ile taraf olduğumuz uluslararası sözleģmeler ve 2013 Yatırım Programında yer alan Ulusal Biyolojik ÇeĢitlilik Envanter ve Ġzleme Projesi kapsamında, 15

7 aylık sürede, toplam 5 ayrı ihale döneminde toplam 6 yılda yürütülecek olan projede idarece belirlenen alanlar ölçeğinde, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığına( Doğa Koruma ve Milli parklar) bağlı 15 Bölge Müdürlüğü nün ilgili ġube Müdürlüklerinde biyolojik çeģitliliğin envanterini ve izlenmesini amaçlamaktadır. Bu projeyle her bir Bölge Müdürlüğü belirlenen Ġl sınırları içersindeki il ġube Müdürlüğü nde, biyolojik çeģitliliğinin alansal olarak belirlenmesi hedeflenmektedir. Projenin hayata geçirilmesi, temelde biyolojik çeģitliliğin etkin korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması, dinamik izlemenin zamansal ve konumsal eksende gerçekleģtirilmesi ile doğa koruma, doğal kaynak yönetimi ve arazi kullanım planlarının yapılmasında geliģtirilecek yatırım projelerinin yönlendirilmesi ve seçeneklerin oluģturulmasına katkı sağlanacaktır. Proje Hazırlama Gerekçesi Artan nüfus ve sanayileģme ile birlikte doğal kaynaklara duyulan ihtiyaç her geçen gün daha da artmakta ve insanları bu kaynaklardan yararlanma olanaklarını araģtırmaya sevk etmektedir. Ülkemiz bu doğal kaynaklar bakımından oldukça zengindir. Yapılan çalıģmalarla giderek artan flora ve fauna sayımız bugün önem arz eden rakamlara ulaģmıģtır. Bu doğal kaynaklardan verimli ve sürekli olarak faydalanabilmek için onların iyi tanınması ve potansiyellerin belirlenmesi atılacak ilk adımdır. Bitkisel ve hayvansal kaynaklardan faydalanmada da öncelikle flora ve fauna elemanlarının tanınması, flora ve fauna listelerinin ve potansiyellerinin güncel olarak ortaya konması gerekmektedir. Birçok nedene bağlı olarak oldukça zengin olan ülkemiz flora ve faunasına iliģkin yapılan çalıģmalar; oluģturulan flora ve fauna listeleriyle çoğu kez sınırlı kalmıģtır. Potansiyellerinin alansal bazda tespitine yönelik çalıģmalar oldukça yetersizdir. Bu bağlamda yapılan saha çalıģmaları da çoğunlukla oluģturulan listeler düzeyinde sonuçlandırılmıģtır. Yapılan çalıģmaların önemli bir kısmının belirli ve dar çalıģma alanlarıyla kısıtlı kaldığı ve literatür düzeyiyle mevcut olduğu, ulusal ölçekte ve bütünleģik bir yaklaģımla hazırlanan veri miktarının az/yetersiz olduğu görülmektedir. Bu nedenle gerek eksik olan/ mevcut olan envanter çalıģmalarının tamamlanması gerekse biyolojik çeģitlilik gidiģatının izlenmesindeki eksikliklerin giderilmesini sağlamak amacıyla proje hazırlanmıģtır. Projede elde edilen tüm veriler Nuh un Gemisi Ulusal Biyolojik ÇeĢitlilik Veri tabanına iģlenecektir.

8 Proje ÇalıĢma Konusu: Envanter ve izleme çalıģmalarında; Damarlı Bitkiler (Eğreltiler dahil),omurgalı hayvanlar (memeliler, KuĢlar, Balıklar, Sürüngenler Çift yaģamlılar) ın Literatür tabanlı mevcut durumu ortaya konulacak ve arazi çalıģmaları ile alansal bazda envanter ve izleme verileri tespit edilecektir. Ayrıca Omurgasızlar ve tohumsuz bitkilerde( Karayosunları,Likenler ve makromantarla) konularında sadece mevcut durumu literatür tabanlı ortaya konulacaktır. Envanter ve izleme çalıģmalarında Damarlı (vasküler) bitkiler (Eğreltiler ve Tohumlu Bitkiler), Omurgalı hayvanlar (Memeliler, KuĢlar, Balıklar, Sürüngenler, Çift yaģarlar) için literatür ve arazi çalıģılmaları yapılması, Tohumsuz bitkiler (Eğreltiler hariç - Karayosunları, Likenler ve Makromantarlar) ve Omurgasız hayvanlar için de sadece literatür çalıģması yapılması öngörülmüģtür. Sadece literatür çalıģması yapılacak çalıģma konularında ayrıca, varsa koruma ve/veya ekonomik açıdan öneme sahip taksonlara iliģkin bu hizmet alımı iģi dıģı yapılacak diğer çalıģmalara altlık oluģturmak üzere detay bilgilere (potansiyeli, yayılıģı, korumakullanma dengesi için öneriler gibi) de raporda yer verilecektir. ÇalıĢmanın ikinci önemli konusu ise, biyolojik çeģitliliğin izlenmesine yönelik verilerin elde edilmesi, izleme metodolojisinin oluģturulması ve izleme için gerekli önerilerin yer aldığı raporun hazırlanmasıdır. Bu hizmet alımı iģi kapsamında belirlenen çalıģma alanı içerisinde yer alan her bir 1: ölçekli paftadan hem Damarlı bitkiler hem de Omurgalı hayvanlar için veriler toplanacak ve bu paftalar bazında sistematik örnekleme yapılacaktır. Uygulanacak biyolojik çeģitlilik envanter örnekleme yöntemi çalıģma konularına ve alanın özelliklerine göre değiģebilmektedir. Ancak, çalıģılacak her bir çalıģma konusu için temelde belirlenen yöntem kullanılacak olup, Biyolojik ÇeĢitlilik Proje Yönetim Birimi nin onayı alınarak yöntemde iyileģtirmeye gidilebilecektir. Projenin BileĢenleri: Türlerin literatür tabanlı olarak envanter verilerinin derlenmesi Flora ve fauna envanter çalıģmasında türlerin öne çıkan özelliklerinin (tanıtıcı resim, ekonomik ve kültürel kullanım v.s. gibi) ortaya konulması Arazi çalıģmaları ile envanter verilerinin oluģturulması Envanter eksikliği olan alanlarda arazi çalıģmalarının yapılması

9 Arazi çalıģmaları ile türlerin popülasyon durumu, yayılıģı, endemizm ve tehlike durumlarının ortaya konulması Ġzleme amaçlı göstergelerin belirlenmesi Gösterge aracılığı ile tür çeģitliliğinin, habitatların ve ekosistemlerin gidiģatının izlenmesi Veri tabanına girilecek olan verilerinin doğruluğunun bilimsel açıdan teyit edilmesi Araziden elde edilen özgün verilerin Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı bünyesindeki Nuh'un Gemisi Ulusal Biyolojik ÇeĢitlilik Veritabanı giriģinin sağlanması, Flora ve fauna kaybını hızlandıran tehdit faktörlerinin belirlenmesi, tehditlerin ortadan kaldırılmasına yönelik uygun/gerekli tedbirlerin önerilmesi, Ulusal ölçekte biyolojik çeģitliliğin tespitinin sağlanması ve izlenmesi Projenin Süresi: Proje süresi 6 yıl olup, Nisan 2013 tarihinde baģlayarak, Ağustos 2018 tarihleri arasında 15 aylık 5 ihale dönemi ile projenin yürütülmesi öngörülmektedir. Her bir ihale dönemi 15 ayı kapsayacak olup, proje toplam 75 ayda tamamlanacaktır. Proje ÇalıĢma Alanı : DKMPGM Her bir Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde Xsolalt=????, Ysolalt=???; Xsağüst=????, Ysağüst=??? köģe koordinatları içerisinde idarece verilecek olan paftaları içeren alanlarda gerçekleģtirilecektir. ÇalıĢmalar 1: ölçekli paftalar baz alınarak yapılacağından, denizle ortak olan paftalardan, çalıģma alanı olarak belirlenen il alanın sınırları içinde %20 den fazla alanı olan paftalar çalıģılarak, elde edilecek bulgular çalıģmaya dahil edilecektir. Ġkiden fazla il sınırını kapsayan paftalarda paftanın en çok alanının kaldığı il bazında çalıģma yapılacaktır.

10 Proje ülke çapında Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığına (Doğa Koruma ve Milli Parklar )bağlı olan 15 Bölge Müdürlüğünce yürütülecektir. 6 yıllık sürede 81 ilde ,06 ha alanda tek düzey haline getirilmiģ olan 1/ ölçekli 5200 paftada çalıģma yapılacaktır. Her bir bölge müdürlüğü içindeki il sınırları dikkate alınarak çalıģmalar yürütülecektir ÇalıĢmalar her bir ekosistemi ve barındırdıkları habitatları esas alacak Ģekilde 1:25000 ölçekli raster sayısal paftalar bazında ve sistematik olarak yapılacak alansal taramalarla ortaya konacaktır. ÇalıĢılacak iller bazında gerek korunması gereken nesli tehlike altındaki bitki ve hayvan türleri gerekse ekonomik potansiyele sahip türlerin,izlenmesi önem arz eden gösterge türlerin alansal dağılımlarının ortaya konması ve böylece yapılacak çalıģmalara iliģkin geniģ bir veri setinin elde edilmesi sağlanacaktır. Bu çerçevede yürütülecek olan proje yerine iliģkin ayrıntılar önceki bölümlerde yer verilmiģtir. Proje çalıģma yerleri olan iller yıllar bazında tablo halinde aģağıda verilmektedir. Mart Ağustos 2014 ÇalıĢma yapılacak iller Adana Burdur Konya Samsun Tekirdağ Afyonkarahisar Bursa Manisa Sinop Van Ankara Erzurum Rize Sivas Çanakkale Mart Ağustos 2015 ÇalıĢma yapılacak iller Aksaray Elazığ Kırklareli Niğde Artvin Isparta Kırıkkale Tokat Ağrı Iğdır Malatya Tunceli Bartın Kütahya Muğla Yozgat

11 Mart Ağustos 2016 ÇalıĢma yapılacak iller Adıyaman Bayburt Giresun Kocaeli Antalya Bolu Hakkari Zonguldak Aydın Erzincan Hatay Çorum Balıkesir EskiĢehir Karaman Ġstanbul Mart Ağustos 2017 ÇalıĢma yapılacak iller Ardahan Bitlis Mersin UĢak ġırnak Batman Diyarbakır NevĢehir Çankırı Bilecik Karabük Ordu Ġzmir Bingöl Kars Trabzon ġanlıurfa Mart Ağustos 2018 ÇalıĢma yapılacak iller Amasya Gaziantep Kayseri MuĢ Yalova Denizli GümüĢhane Kilis Osmaniye Düzce KahramanmaraĢ KırĢehir Sakarya Edirne Kastamonu Mardin Siirt Proje ÇalıĢma Düzeyi Bu hizmet alımı iģi çalıģmaları tür ve tür altı takson, habitat ve ekosistemler düzeylerinde gerçekleģtirilecektir. ÇalıĢmalar, Ġdare ce sağlanacak 1: ölçekli taranmıģ raster sayısal harita paftaları ölçeğinde yapılacaktır. Her bir paftaya ait çalıģma konularına iliģkin veriler sağlanacaktır. Biyolojik çeģitliliğin envanterine iliģkin çalıģmalar, her bir paftanın omurgalı hayvanlar için toplamda en az %10, damarlı bitkiler için de toplamda en az %5 lik kısmının örneklendiği alanlarda gerçekleģtirilecektir. Ġzleme, çalıģma alanında izlenmesi gereken tür/popülasyonlar, ekosistemler ve bölgesel düzeyde bu Ģartnamede belirtilen ve/veya Biyolojik ÇeĢitlilik Proje Yönetim Birimi tarafından kabul edilen yöntemlerle yürütülecektir.

12 Projenin Yapılabilirliği ve Sürdürülebilirliği: Bu proje, yılları arasında 15 Bölge Müdürlüğü nde, ilgili kamu kurum ve kuruluģlar ile iģbirliği çerçevesinde yürütülecektir. Proje çalıģmalarının yürütülmesinde yeterli teknik deneyim ve tecrübeye sahip konu uzmanları tarafından arazi çalıģmalarının yapılması, biyolojik çeģitliliğin envanteri ve izlenmesine yönelik yapılacak olan tespitlerin güncel veriler olarak yıllar bazında ortaya konulması, verilerin merkezi bir veri tabanında depolanması ve ilgi gruplarına eriģilebilir olması, envanter ve izleme çalıģmalarının bilgi yönetim yaklaģımı ile yürütülmesi projenin sürdürülebilirliliğini sağlayacaktır. Elde edilen verileri veri tabanı altığı ile tüm kurum ve kuruluģların hizmetine açık olacaktır. Sadece alansal verilerle ilgili bölümlerde eriģim veri güvenliği açısından sınırlandırılacaktır. Bu çalıģmanın uzun yıllar sürdürülebilir biçimde yürütülmesi ülkemizin biyolojik çeģitliliğinin tespiti ve gidiģatının izlenmesi için önem arz etmektedir. Sonraki yıllarda envanter ve izleme metodolojilerindeki yeni yöntemlerin geliģmesi ile güncellemeler yapılabilecek dinamik biçimde biyolojik çeģitliliğin ülkemizdeki durum ve gidiģatı takip edilebilecektir. Günümüzde hala bilimsel çalıģmalar akabinde yeni biyolojik çeģitlilik verilerinin tespit edilmesi, bu çalıģmanın devam eden ve değiģken bir süreç olduğunun kanıtıdır. Bu kısmı tespitler belli alan ölçeğinde yapılmıģ ulusal ölçekte sorgulamalara cevap veremez durumdayken bu proje ile yeni tespitler alan bazında tüm ülke ölçeğinde sorgulama ve analiz imkanı sağlayacaktır. Günümüzde mevcut olan tespitler arazi çalıģmaları ile doğrulanmıģ olacak, ulusal ölçekte bilgi sağlanmasına ve depolanmasına imkan tanıyacaktır. Ayrıca, izleme çalıģmaları ile sahip olduğumuz biyolojik çeģitliliğin eğiliminin raporlanması, karar vericiler ve kanun yapıcılar için ulusal ölçekte takip edilmesi gereken ve süreklilik arz eden geliģmeler takip edilebilecektir.. Bölge Müdürlükleri tarafından yapılacak olan çalıģmaların sürekli yürütülebilmesi için her sene bu projeye bütçe ayrılarak devamlılığın sağlanması, mali imkanların sürdürülebilir biçimde temin edilmesi ile orantılı olacaktır. Diğer önemli bir husus bu güne kadar yürütülen projelerde veri tabanı bütüncül iģletilememiģtir. Bir çok yapılan çalıģma çıktıları ve sayısal veriler düzenli veri tabanına iģlenmemsi neticesinde zaman içinde kaybedilmiģtir. Ülkemizde biyolojik çeģitlilikle ilgili tüm verilerin veri kaybı olmadan merkezi bir veri tabanında depolanması ve gelecek kuģaklarımıza miras olarak aktarılması zorunluluk arz etmektedir. Aksi takdirde veriler geçmiģte olduğu gibi dağınık ve eriģilemez durumda devam edecektir. Temel amacımızdan bir tanesi artık elde edilen verilerin kaybının önlenerek veri tabanında depolanmasının sağlanmasıdır.

13 Proje ÇalıĢma Yöntemi Envanter Metodolojisi Damarlı bitkiler ve omurgalı hayvanlar için öncelikle literatür çalıģmaları ile tür listeleri hazırlanacaktır. Arazi çalıģmalarıyla bu türlerin bulundukları habitatlarda arazi çalıģmaları yapılacak ve gözlem sonuçlarına dayalı olarak tür listeleri güncellenecektir. Ayrıca hizmet alımı iģinde öngörülmüģ envanter verilerine iliģkin alandan sağlanacak her türlü koordinatın ilgili haritalara iģlenmesi ve raporda yer alması sağlanacaktır. Damarlı bitkiler ve omurgalı hayvanlar, 1: ölçekli taranmıģ raster sayısal haritalar baz alınarak yapılacak sistematik örneklemeye göre çalıģılacaktır. Uzmanların yapacak oldukları arazi çalıģmalarında, araziye çıkılacak olan günün öncesinde Ġdare bizzat veya telefonla haberdar edilecektir. 1. Damarlı Bitkiler (Flora) ve Bitki Örtüsü (Vejetasyon) Literatür ÇalıĢması: Biyolojik çeģitlilik envanteri hizmet alımı kapsamında yapılacak olan çalıģmada, alandaki damarlı bitkiler (flora) ve bitki örtüsü (vejetasyon) ne ait bilgiler literatür tabanlı olarak ortaya konulacaktır. Floraya ait bulgularla aģağıdaki tabloda verilen formatta, arazi çalıģmalarıyla birleģtirilmek üzere tür ve tür altı takson listeleri oluģturulacaktır. BaĢta EUNIS habitat sınıflaması çalıģmalarında kullanılmak üzere, alanın vejetasyon yapısına iliģkin alanda ve/veya yakın çevresindeki benzer ekosistemlerde Braun-Blanquet yöntemine göre yapılmıģ bitki sosyolojisi çalıģmaları ortaya konacak ve arazi gözlemlerine dayalı vejetasyon verileriyle birleģtirilecektir. Literatür Ģu Ģekilde sunulacaktır; Yazar (lar), Basım Yılı. BaĢlık, Dergi adı (Makaleyse), Bölüm BaĢlığı (Kitap Bölümüyse), Cilt, Sayı, Sayfa sayısı ya da sayfa aralıkları, ISBN Numarası, Yayınlayan Kurum / Matbaa, Basım Yeri (ġehir), Ülke. 1.a.Damarlı Bitkiler (Flora) Arazi ÇalıĢması: ÇalıĢma alanındaki her bir 1: lik paftalarda tüm tohumlu bitkiler (Spermatophyta) ve Eğreltiler (Pteridophyta) Bölümlerine ait tür ve tür altı bitki taksonları saptanarak literatür çalıģması ile birleģtirilerek flora listesi oluģturulacaktır. Literatürde var olup,

14 alanda saptanamayanlar için gerekçe belirtilecektir. Saptanan tüm bitki taksonları, IUCN tehlike kategorileri, Bern SözleĢmesi ve CITES e göre durumları tespit edilerek aģağıdaki tabloda (Tablo 1) olduğu gibi listelenecektir. Tablo 4. Flora listesi Familya Takson Adı Türkçe Adı Endemizm IUC N BER N CITE S Tespit ġekli* Ekonomik Değer** * Literatür (L) veya arazi tespiti (A); ** Saptanan bitkilerden odun dışı bitkisel ürün potansiyeli yüksek/ekonomik olarak değerlendirilebilecek olanlar. Flora listesinde yer alan taksonlardan IUCN tehlike kategorilerinde yer alanların biyolojileri gereği dağınık yayılıģlı olanlar bireysel bazda ve UTM koordinatlarıyla, popülasyonu yoğun olanlar ile özellikli bitki toplumları (endemik bitki birlikleri/asosyasyon, enklavlar, subasar ormanları, zengin jeofit bitki alanları, özellikli sulak alanlar: turbalar - yüzen adalar vb.) da poligonlar halinde koordinatlandırılıp saptanacak ve haritalamaları yapılacaktır. Vasküler bitkilere iliģkin Latince ve Türkçe isimler ile familyalara ait bilgiler ve takson sıralaması Türkiye Flora AraĢtırmaları Derneği tarafından 2012 tarihinde basılmıģ Türkiye Bitkileri Listesi-Damarlı Bitkiler, adlı esere göre sunulacaktır. Tabloda yer alan ve arazide belirlenen bitki taksonlarından endemik olanlara iliģkin veriler Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı ndan temin edilecek Nuh un Gemisi Ulusal Biyolojik ÇeĢitlilik Veri Tabanı veri giriģ formu (ilgili veri tabanı EK A-2 formu) doldurularak proje sonuç raporu ekinde sunulacak ve söz konusu veriler Nuh un Gemisi Veri Tabanı na girilecektir. Veri tabanına giriģi yapılan her bir taksonun yer aldığı bir tutanak Ġdare ye teslim edilecektir. Araziden toplanıp değiģik üniversite ve/veya araģtırma kurum herbaryumlarında saklanacak teģhisli bitki örneklerinin tanınmasını sağlayacak nitelikteki dijital fotoğrafları (farklı taksonlara ait teģhis unsuru özelliklerinin yansıtıldığı, en az 12 Mega Pixel çözünürlülükte ve ilgili bölge ve objenin adı ile adlandırıldığı) CD/DVD ya da parmak disk (flash disk) ortamında Ġdare ye teslim edilmek üzere isimlendirilecektir. Saptanan bitkilerden odun dıģı bitkisel ürün [Sürgün, yaprak, meyve, tohum, kadeh, mazı, çiçek, tomurcuk, kabuk, sakız, reçine, kozalak, toprak altı gövde (rizom, yumru, soğan, kormus)

15 vd.] potansiyeli yüksek/ekonomik olarak değerlendirilebilecek olanlar, ulusal ve uluslar arası mevzuata göre durumları da belirlenerek değerlendirilecek ve raporda sunulacaktır. Ayrıca yerel halk tarafından yaygın olarak kullanılan taksonlar ve kullanım Ģekilleri raporda belirtilecektir. Odun dıģı ürününden yararlanılabilecek bitkilerden, yerel halka gelir getirici potansiyeli olan (doğadan toplama, yetiģtirme, foto safari gibi ekoturizm faaliyetleri vb.) taksonlar için önerilere yer verilecektir. ÇalıĢma alanı içinde örnek alan olarak belirlenmiģ olan her bir 1: lik paftada yer alan farklı ekosistemler baz alınarak çalıģma alanları flora (damarlı bitkiler) uzmanınca seçilerek çalıģma yapılacaktır. Flora uzmanı en az 60 (altmıģ) gün arazi çalıģması gerçekleģtirecektir. Damarlı bitkilerin ortaya konması için çalıģma alanındaki bitkilerin vejetasyon periyotları ve habitat istekleri göz önüne alınarak, tüm yılı kapsayacak Ģekilde arazi çalıģmaları yapılacaktır. Arazi çalıģmalarının tekerrürleri aylara ve 1: lik paftalara göre flora uzmanınca planlanacak ve İş Planı nda belirtilecektir. 1.b. Bitki Örtüsü (Vejetasyon) Her bir 1: ölçekli paftaya ait alanlara gidilerek varlıkları saptanan vejetasyon tiplerine ait veriler (bitki sosyolojisi verileri-sintaksonlar) ile bunların alandan elde edilecek yayılıģ bilgileri EUNIS habitat sınıflandırmasında kullanılacaktır. Bu amaçla öncelikle çalıģma alanında yayılıģ gösteren baģlıca vejetasyon tipleri belirlenecek ve tüm paftalardaki her bir vejetasyon tipinden veriler toplanacaktır. ÇalıĢma alanında ve/veya yakın çevresindeki benzer ekosistemlerdeki aynı vejetasyon tipinde Braun-Blanquet Yöntemine göre yapılmıģ bitki sosyolojisi çalıģmaları arazi gözlemlerine dayalı vejetasyon verileriyle birleģtirilerek EUNIS habitat sınıflandırması çalıģmalarında kullanılacaktır. 2. Omurgalı Hayvanlar Literatür ÇalıĢması: ÇalıĢma alanının tamamında literatür taraması yapılarak omurgalıların her taksonomik sınıfı (Memeliler, KuĢlar, Ġç Su Balıkları, Sürüngenler ve Çift yaģarlar) için aģağıdaki bilgiler tür listeleri halinde ortaya konulacaktır. Hazırlanacak veriler Tablo 5 teki formata göre Excel ortamında Ġdareye teslim edilecektir. Ayrıca, tespit edilen bütün bilimsel çalıģmalar, her bir taksonomik sınıfa ait listenin hemen ardından tarih sırasına göre kaynaklar (literatür) olarak sıralanacaktır.

16 Literatür Ģu Ģekilde sunulacaktır; Yazar (lar), Basım Yılı. BaĢlık, Dergi adı (Makaleyse), Bölüm BaĢlığı (Kitap Bölümüyse), Cilt, Sayı, Sayfa sayısı ya da sayfa aralıkları, ISBN Numarası, Yayınlayan Kurum / Matbaa, Basım Yeri (ġehir), Ülke. Tablo 2... İli kuş türlerinin bazı temel durum ve nitelikleri Türkçe Adı Sakallı Akbaba Dağ Horozu Bilimsel Adı Tarih Gypaetus barbatus Tetrao mlokosiewiczi Koordinatlar Yükselt i x y (m) Birey Saat sayısı * Yoğunlu k Endemi GD Üreme k ** *** IUCN CITES TD BERN OSB MAKK GT Kaynak İzleme ODHÜ Göstergesi # ## #Alanda biyolojik çeşitlilik koruma bakımından izlemeye konu tür ise 1, değilse 0; ##Odun dışı hayvansal ürün olarak kullanılma durumu (1 var, 0 yok) AÇIKLAMALAR : Tarih Koordinat Yükselti Saat Birey sayısı Yoğunluk GD Endemik IUCN CITES TD BERN OSB MAKK GT Kaynak Gözlem tarihi; Yıl-Ay-Gün. ( ) gibi Türün yerin adı veya varsa kaydedildiği koordinatlar; X: Enlem, Y: Boylam, ( ED 1950 UTM Zone 35N X:641620, Y: ) Koordinatlar kaydedildikleri sistemde verilmelidir. UTM projeksiyon sisteminde kaydedilen kayıtlar için Zon ve datum belirtilmelidir. Kuş gözlemlerinde başlangıç ve bitiş noktalarının koordinatları da verilebilir. Yerin denizden yüksekliği. (1700 m) gibi Gözlem saati veya Gözlem saati başlangıç ve bitiş aralığı. Saat:Dakika (07:30, 14:00-16:20) gibi (*) : Memeli, Kuş, Sürüngen ve Çift yaşarlar için. En Düşük ve En Yüksek Birey Sayısı (1-15), (8-30), (50-200) gibi Bilinmiyor: Yoğunluk bilgisi verilemiyor Nadir: Alanda nadiren gözleniyor Orta : Alanda herzaman değil ama sıklıkla gözleniyor Yaygın: Alanda yüksek sayıda gözleniyor (**) : Kuşlar için. Göçmenlik Durumu (Yerli, Transit Göçmen, Yaz Ziyaretçisi, Kış Ziyaretçisi, Rastlantısal Göçmen) Taksonun endemizm durumu (1: Endemik, 0: Endemik değil) IUCN'e Göre Tehlike Durumu Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmeye Göre Durumu Türkiye'deki Tehlike Durumu Avrupanın Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarını Koruma Sözleşmesine Göre Koruma Durumu Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Koruma Altına Alınan Türler (KA : Koruma Altında) Merkez Av Komisyonu Kararına Göre Koruma Durumu (AH: Av Hayvanı) Gözlem Tipi: (1): Doğrudan gözlem (türün doğrudan kendisini gözlemek); (2): Dolaylı Gözlem (türe ait iz veya belirti); (3): Doğruluğu denetlenen anket bilgisi. Tür ile ilgili bilgi alınan literatür/ler numaralandırılır. (1. Kiziroğlu, İ., 1998) gibi Üreme (***) : Kuşlar için. En yüksek üreme kodu girilir. 0 Gözlemci türün gözlem yerinde ve zamanında üremediğine emin 1 Tür, üreme döneminde olası üreme HABİTATINDA gözlendi 2 Üreme döneminde ÖTEN (ya da üreme çağrıları duyulan) erkek(ler) gözlendi 3 Üreme döneminde uygun üreme habitatında bir ÇİFT gözlendi

17 4 En az iki farklı günde TERRİTORYUM belirleme davranışları ile belirgin bir territoryum gözlendi 5 Çiftleşme ve KUR DAVRANIŞI 6 Muhtemel bir YUVAYI ziyaret 7 Erişkinlerin HEYECANLI davranışları ve endişeli ötüşleri 8 Erişkinlerde KULUÇKAYA YATMA AÇIKLIĞI belirlendiği (elde gözlem) 9 Yuva YAPIMI ya da yuva deliği açma 10 ERİŞKİN İLGİYİ KENDİNE ÇEKİYOR ya da yaralı taklidi yapıyor Kullanılan YUVA ya da yumurta kabukları bulundu (çalışma süresinde yapılmış ya da kullanılmakta 11 olan) 12 Yeni UÇMAYA BAŞLAMIŞ (ötücü kuşlar gibi) ya da TÜYSÜZ yavru (tavukgiller ve su kuşları gibi) KULLANILAN YUVA olduğunu gösteren: Yuvaya giren ya da çıkan bireyler (içerisi görülmeyen 13 yüksekteki yuvalar ve yuva delikleri de dahil) ya da kuluçkaya yatan birey gözlendi 14 Erişkin YUVADAN ATIK taşıyor ya da YUVAYA YEMEK getiriyor 15 YUMURTA içeren yuva 16 İçinde YAVRU olan ya da yavru sesi gelen YUVA 99 Üreme kodu kontrol edilmedi Arazi ÇalıĢması: ÇalıĢma alanı içinde örnek alan olarak belirlenmiģ olan her 1: lik paftanın temsil ettiği alanda Memeliler, Sürüngenler, Ġç Su Balıkları ve Çift yaģarlar sınıflarında en az bir defa, KuĢlar için ise her mevsim en az bir defa arazi çalıģmaları yapılacaktır. Arazi çalıģmalarında çalıģılan taksonlara ve türlere uygun doğrudan gözlem yöntemlerinin yanı sıra, ses, iz ve belirtilere (dıģkı, kıl, tüy vb.) dayalı diğer uygun gözlem yöntemlerinden de yararlanılacaktır. Sahada elde edilen her türlü fotoğraf konularına göre düzenlenerek sonuç raporuyla birlikte sunulacaktır. Memeliler Memelilerle ilgili olarak alanda en az bir adet gözlem yapılmalıdır. Gözlemler, 1: lik paftaların en az %10 luk kısmında ve paftada bulunan orman, yüksek dağ, bozkır, sulak alan, kumul, tarım ve yerleģim gibi baģlıca habitat tiplerini temsil edecek biçimde yapılmalıdır. Gözlemlerde dürbün, teleskop, küçük video kamera ve SLR fotoğraf makinesi gibi çalıģılan türlere uygun malzemeler kullanılabilir ancak gözlem yapılan alanların ve tespit edilen türlerin koordinatlarının Küresel Konum Belirleme Aracı (GPS) yardımıyla alınması mecburidir. Arazi gözlemleri sırasında, doğrudan memelilerin görülmesi esasına dayalı gözlemlerin yanı sıra, memelilerin ait ayak izi, dıģkı, ses (ayı böğürmesi, kurt uluması), kıl, boynuz, yemeısırma, taģ çevirme, kırıp-dökme gibi iz, belirti ve iģaretlerden yararlanma esasına dayalı dolaylı gözlemlerden de yararlanılmalıdır. Burada uygulanacak yöntem, ilgili uzman tarafından türe uygun bir biçimde seçilmelidir. Zira, herhangi bir fare, yarasa, boynuzlu bir memeli veya yırtıcı

18 bir türün kendi içindeki çalıģma yöntemi bile kendi içinde birçok farklılıklar içerecektir. Burada, türe uygun ve farklı birkaç yöntem aynı anda birlikte de çalıģılabilir. Ancak, yapılan çalıģmaların hangi yöntemle yapıldığı, ara ve sonuç raporlarında ayrıntılı bir Ģekilde açıklanmalıdır. Memeli yaban hayvanlarının envanter, yaģam alanları ile populasyonlarını tehdit eden etmenler belirlenmeli ve bu tehditlere karģı alınabilecek önlemler önerilmelidir. KuĢlar KuĢlarla ilgili olarak alanda her mevsim en az bir adet gözlem yapılmalıdır. Gözlemler, 1: lik paftaların en az %10 luk kısmında ve paftada bulunan orman, yüksek dağ, bozkır, sulak alan, kumul, tarım ve yerleģim gibi baģlıca habitat tiplerini temsil edecek biçimde yapılmalıdır. Gözlemlerde dürbün, teleskop, küçük video kamera ve SLR fotoğraf makinesi gibi çalıģılan türlere uygun malzemeler kullanılabilir ancak gözlem yapılan alanların ve tespit edilen türlerin koordinatlarının Küresel Konum Belirleme Aracı (GPS) yardımıyla alınması mecburidir. KuĢlar için genelde noktada gözlem ve/veya hat boyu gözlemler yapılmalıdır. Arazi gözlemleri sırasında, doğrudan kuģların görülmesi esasına dayalı gözlemlerin yanı sıra, kuģlara ait ayak izi, dıģkı, ses, kanat sesleri (dağ horozu ve ur keklik de olduğu gibi), tüy gibi iz, belirti ve iģaretlerden yararlanma esasına dayalı dolaylı gözlemlerden de yararlanılmalıdır. Burada uygulanacak yöntem, ilgili uzman tarafından türe uygun bir biçimde seçilmelidir. Zira, ötücü kuģlar, su kuģları, gündüz veya gece yırtıcıları gibi kuģların kendi içindeki çalıģma yöntemleri bile kendi içinde birçok farklılıklar içerecektir. Burada, türe uygun ve farklı birkaç yöntem aynı anda birlikte de çalıģılabilir. Ancak, yapılan çalıģmaların hangi yöntemle yapıldığı, ara ve sonuç raporlarında ayrıntılı bir Ģekilde açıklanmalıdır. KuĢların envanter, yaģam alanları ile popülasyonlarını tehdit eden etmenler belirlenmeli ve bu tehditlere karģı alınabilecek önlemler önerilmelidir.

19 Ġç Su Balıkları Balıklarla ilgili olarak alanda en az bir adet örnekleme yapılmalıdır. Örneklemeler, sahanın genelindeki akarsu ve göller (baraj-doğal) dikkate alınarak yapılmalıdır. Gözlemler, 1: lik paftaların en az %10 luk kısmında ve paftada bulunan sucul habitatları temsil edecek biçimde sahanın en belirgin akarsuyu baģta olmak üzere, balık türlerinin değiģme ihtimali olan kesimlerinde, doğal göller veya baraj gölleri gibi suni göllerde yapılmalıdır. Balık örneklemeleri, en az 12 Volt DC ve 5 60 Amperlik akü ile çalıģabilen, 650 W çıkıģ gücüne sahip bir elektroģok cihazı ile etik kurallara uygun bir biçimde, canlılara en az zarar verecek Ģekilde yapılmalıdır. ElektroĢok cihazı ile yapılan örneklemelerde, türe uygun ve farklı birkaç yöntemle de aynı anda birlikte çalıģılabilir. Ancak, yapılan çalıģmaların hangi yöntemle yapıldığı, ara ve sonuç raporlarında ayrıntılı bir Ģekilde açıklanmalıdır. Balık örneklemesi yapılan alanların ve tespit edilen türlerin koordinatlarının Küresel Konum Belirleme Aracı (GPS) yardımıyla alınması mecburidir. Balıkların envanter, yaģam alanları ile poplasyonlarını tehdit eden etmenler belirlenmeli ve bu tehditlere karģı alınabilecek önlemler önerilmelidir. Sürüngenler Sürüngenlerle ilgili olarak alanda en az bir adet gözlem yapılmalıdır. Gözlemler, 1: lik paftaların en az %10 luk kısmında ve paftada bulunan orman, yüksek dağ, bozkır, sulak alan, kumul, tarım ve yerleģim gibi baģlıca habitat tiplerini temsil edecek biçimde yapılmalıdır. Gözlem yapılan alanların ve tespit edilen türlerin koordinatlarının Küresel Konum Belirleme Aracı (GPS) yardımıyla alınması mecburidir. Arazi gözlemleri sürüngenlerin yıl içinde aktif oldukları dönemleri kapsayacak Ģekilde yapılmalıdır. Sucul türler için su kaynakları ve su yakınındaki alanlar, karasal türler için özellikle taģ altları, otlaklar, ekili alanlar ve orman için ağaç kovukları gözden geçirilmelidir.

20 Sürüngenlerin envanter, yaģam alanları ile popülasyonlarını tehdit eden etmenler belirlenmeli ve bu tehditlere karģı alınabilecek önlemler önerilmelidir. Çift YaĢarlar Çift yaģarlarla ilgili olarak alanda en az bir adet gözlem yapılmalıdır. Gözlemler, 1: lik paftaların en az %10 luk kısmında ve paftada bulunan orman, yüksek dağ, bozkır, sulak alan, kumul, tarım ve yerleģim gibi baģlıca habitat tiplerini temsil edecek biçimde yapılmalıdır. Gözlem yapılan alanların ve tespit edilen türlerin koordinatlarının Küresel Konum Belirleme Aracı (GPS) yardımıyla alınması mecburidir. Arazi gözlemleri çift yaģarların yıl içinde aktif oldukları dönemleri kapsayacak Ģekilde yapılmalıdır. Üreme zamanı dıģında karasal alanlarda da gözlemler gerçekleģtirilebilirken, gözlemler tüm iki yaģamlıların üreme zamanında suya geçmek zorunda olmalarından dolayı göl, akarsu, baraj gölü ve ayrıca geçici su birikintilerinde yoğunlaģtırılmalıdır. Çift yaģarların envanter, yaģam alanları ile popülasyonlarını tehdit eden etmenler belirlenmeli ve bu tehditlere karģı alınabilecek önlemler önerilmelidir. Tablolarda yer alan ve arazide belirlenen; Memeliler, KuĢlar, Ġç Su Balıkları, Sürüngenler ve Çift YaĢarlar gruplarına ait veriler Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı ndan temin edilecek Nuh un Gemisi Ulusal Biyolojik ÇeĢitlilik Veri Tabanı veri giriģ formu (ilgili veri tabanı EK A-2 formu) doldurularak proje ekinde sunulacak ve söz konusu veriler Nuh un Gemisi Veri Tabanı na girilecektir. Veri tabanına giriģi yapılan her bir taksonun yer aldığı bir tutanak Ġdare ye teslim edilecektir. 3. Tohumsuz Bitkiler (Karayosunları, Likenler, Makromantarlar) Karayosunları, Likenler ve Makromantarlardan oluģan Tohumsuz bitkiler (eğreltiler hariç) e iliģkin literatüre dayalı takson listeleri ortaya konacak, aynı zamanda koruma ve/veya ekonomik açıdan öneme sahip taksonlara iliģkin bu çalıģma dıģı yapılacak diğer çalıģmalara altlık oluģturmak üzere detay bilgiler (ekonomik önemi ve potansiyeli, yayılıģı, korumakullanma dengesi için öneriler) proje kapsamında hazırlanacak olan raporda yer alacaktır.

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇORUM İLİ NİN KARASAL VE İÇ SU EKOSİSTEMLERİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ENVANTER VE İZLEME İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇORUM İLİ NİN KARASAL VE İÇ SU EKOSİSTEMLERİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ENVANTER VE İZLEME İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇORUM İLİ NİN KARASAL VE İÇ SU EKOSİSTEMLERİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ENVANTER VE İZLEME İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM İŞİN KONUSU Madde 1. İşin konusu, Çorum İli nin Karasal (orman,

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI ĠL SPOR MERKEZLERĠ UYGULAMALARINA AĠT RAPOR VE ĠSTATĠSTĠKÎ BĠLGĠLER 2015 ANKARA ĠL SPOR MERKEZLERĠ Büyüyen gelişen ve genç nüfusa sahip Türkiye

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖDÜL SÜRECİ. Rapor Yazım Esasları

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖDÜL SÜRECİ. Rapor Yazım Esasları Ek-1 EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖDÜL SÜRECİ Raporun Biçimsel Düzeni Rapor Yazım Esasları Times New Roman, 11 punto, 1,15 satır aralığı kullanılacaktır. Paragraf

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Yeni açıklanan 2015 yılı ölüm istatistikleri Türkiye nin eşitsizliklerle dolu karnesini bir kez daha gündeme getiriyor. Türkiye

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60.

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60. 122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ Sıra No İli Erişim İlişkili Erişim Maden Grubu Alanı Ruhsat Safhası İhale Tarihi Saati Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Anket: SAÜ Fizik Bölümü Mezunları İşveren Anketi

Anket: SAÜ Fizik Bölümü Mezunları İşveren Anketi Çıkış Hesabım Ahmet Karakiraz - akarakiraz@gmail.com o o o Anasayfa Anketlerim Adres Listelerim o o Soru Alanlarım Yeni Anket Oluştur Daha fazla katılım alma ve özelliğe mi ihtiyacınız var? Üyeliğinizi

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması TÜRKİYE DE YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI ELDE EDİLMESİ Yard. Doç. Dr. Ahmet TÜRER & Abdullah DİLSİZ (M.S.) 17.02.2005 AMAÇ & KAPSAM Bu çalışmada,

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Neden İşyeri Eğilim Anketi? Kamu hizmetlerinin doğru planlanması ve kamu kaynaklarının etkin olarak kullanılması için güvenilir istatistiklere ihtiyaç

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: 2017 Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri 2017 yılında Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı nın [ÜniAr] kurucuları Eskişehir

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İçindekiler Bölüm 1 2004 Yılı Dört Aylık Sonuçlar Bölüm 2 Teyit Sonuçları Bölüm 3 Internet Üzerinden İhale İşlemi Yapan İdarelerin İllerine ve Yapılarına Göre Dağılımları 2 2003 yılında ve 2004 yılının

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

Türkiye de Bölgesel Kalkınma

Türkiye de Bölgesel Kalkınma economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikaları araş t ı rmaenstitüsü Türkiye de Bölgesel Kalkınma Emin Dedeoğlu 7 Aralık 2006, Konya Türkiye'de Bölgesel Kalkınma Slide 2 Türkiye de Bölgeler Arası

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu ( Dönemi)

Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu ( Dönemi) Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu (2016-2026 Dönemi) 13.04.2016 Yönetici Özeti Bu rapor, Türkiye elektrik iletim sistemi mevcut durumu, TEİAŞ tarafından planlanan iletim sistemi yatırımları

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ Federal Kampana Torna Makinası Firması; 1999 Yılında kurulmuştur. Federal Otomotiv Ltd. Şti. Otomotiv Servis Ekipmanları sektöründe hizmet vermektedir. Kurulduğundan bu gün müessesemiz, müşterileri ve

Detaylı

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI RAPOR BÜLTENİ İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri (TKHK, 13-) Tarih: 13/11/ Sayı : 12 Editör Aziz KÜÇÜK Hazırlayan Alpay KÖMBE Katkıda Bulunanlar Uğur TEKKANAT

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-3: Toplumsal Olay Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Tablo Listesi...

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER

2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER 2016 ANKARA İL SPOR MERKEZLERİ Büyüyen

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Nisan ayı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/05/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/04/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mart ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI

SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI Sahibinden Fren Test Cihazı Adana, Sahibinden Satılık Fren Test Cihazı Adana, Sahibinden Satılık Ucuz Fren Test Cihazı Adana Sahibinden Fren Test Cihazı Adıyaman, Sahibinden

Detaylı

Olimpik Yüzme Günleri Kardeş İller Projesi Bölgesel ve Türkiye Finali Müsabaka Reglemanı

Olimpik Yüzme Günleri Kardeş İller Projesi Bölgesel ve Türkiye Finali Müsabaka Reglemanı Olimpik Yüzme Günleri Kardeş İller Projesi Bölgesel ve Türkiye Finali Müsabaka Reglemanı Final Müsabaka Yeri : Mersin ya da Adana Müsabaka tarihi : Eylül 2014 Teknik Toplantı : Müsabakalardan 1 gün önce

Detaylı

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. Büyük Ölçekli Yatırımlar & Bölgesel Teşvikler & Stratejik Yatırımlar Genel Açıklamalar 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU e-fatura UYGULAMA KILAVUZU 29.09.2017 Ver:1.0 i İçindekiler Tablosu 1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU E- FATURA UYGULAMASI... 1 2 E-FATURA GRUPLARI VE ÖZEL ALANLAR... 1 2.1 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA AİT FATURALAR...

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı