EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 KURULUġ VE GELĠġME Niğde Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiģtirilerek kabulüne dair 2809 sayılı kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değiģiklik yapılması hakkında, tarih ve 3837 Sayılı Kanunun ek 22. maddesine göre kurulmuģtur. KuruluĢ Kanunu 11 Temmuz 1992 tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede de yayınlanmıģtır. KuruluĢ kanununa göre bünyesinde 7 fakülte, 3 enstitü, 3 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, rektörlüğe bağlı 4 bölüm baģkanlığı ve 3 araģtırma ve uygulama merkezi, 1 devlet konservatuarı bulunan Niğde Üniversitesi bünyesinde bugün itibariyle yer alan akademik birimler Ģunlardır: Fakülteler Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi Mimarlık Fakültesi ĠletiĢim Fakültesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fkültesi Enstitüler Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimler Enstitüsü Yüksekokullar Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Konservatuar Türk Musikisi Devlet Konservatuarı 1

2 Meslek Yüksekokulları Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bor Meslek Yüksekokulu UlukıĢla Meslek Yüksekokulu Bor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Rektörlüğe Bağlı Akademik Birimler Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi Bölüm BaĢkanlığı Güzel Sanatlar Bölüm BaĢkanlığı Türk Dili Bölüm BaĢkanlığı Enformatik Bölüm BaĢkanlığı AraĢtırma ve Uygulama Merkezleri Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Bilgisayar Teknolojileri AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Niğde Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 2

3 Niğde Üniversitesi Teşkilat Şeması EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU REKTÖR YÖNETĠM KURULU SENATO REKTÖR YARDIMCILARI (3) ĠÇ DENETÇĠLER (2) FAKÜLTELER ENSTĠTÜLER YÜKSEKOKULLAR KONSERVATUAR MESLEK YÜKSEKOKULLARI BÖLÜM BAġKANLIKLARI MERKEZLER GENEL SEKRETER GENEL SEKRETER YARDIMCISI EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU TÜRK MUSĠKĠSĠ DEVLET KONSERVATUARI NĠĞDE SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ BÖLÜM BAġKANLIĞI ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ ARAġTIRMA MERKEZĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ FAKÜLTESİ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ NĠĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU NĠĞDE TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ENFORMATĠK BÖLÜM BAġKANLIĞI NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI BASIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU NĠĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU GÜZEL SANATLAR BÖLÜM BAġKANLIĞI BĠLGĠSAYAR TEKNOLOJĠLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER OFĠSĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BOR MESLEK YÜKSEKOKULU TÜRK DĠLĠ BÖLÜM BAġKANLIĞI ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ BĠRĠMĠ MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ AYHAN ġahenk TARIM BĠLĠMLERĠ VE TEKNOLOJĠLERĠ FAKÜLTESĠ BOR HALĠL ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU ULUKIġLA MESLEK YÜKSEKOKULU 3 PERSONEL DAĠRE BAġKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĠRE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI PROJE GELĠġTĠRME VE DESTEK BĠRĠMĠ BĠLGĠ EDĠNME BĠRĠMĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ

4 ÜNĠVERSĠTE SENATOSU Prof.Dr. Adnan GÖRÜR Prof.Dr. Mehmet ġener Prof.Dr. Murat ALP Prof.Dr. Mustafa BAYRAK Prof.Dr. Nazım Hikmet POLAT Prof.Dr. Murat ALP Prof.Dr. Zeki DOĞAN Prof.Dr. Mustafa BAYRAK Prof.Dr. Mehmet ġener Prof.Dr. Abitter ÖZULUCAN Prof.Dr. Mustafa BAYRAK Doç.Dr. Mustafa TALAS Prof.Dr. Refik KAYALI Doç.Dr. Hasan BÜLBÜL Yrd.Doç.Dr. Bekir Sami TEZEKĠCĠ Prof.Dr. Selen DOĞAN Doç.Dr. Osman SĠVRĠKAYA Doç.Dr. Mehmet ÖZEL Yrd.Doç.Dr. C. Berkan ALPAY Yrd.Doç.Dr. Nalan GÖRDELES BEġER Doç.Dr. Saffet AYASUN Yrd.Doç.Dr. Hasan Hüseyin TÜRKMEN Yrd.Doç.Dr.Mehmet DEMĠRALP Doç.Dr. Nafiz TOK Doç.Dr. Bilge KARATEPE Doç.Dr. Tuncay CANDAN Prof.Dr. Faruk ARAL Doç.Dr. Ethem AKYOL Berkay YAZIR Rektör Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı Eğitim Fakültesi Dekanı Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dekanı Mühendislik Fakültesi Dekan V. Mimarlık Fakültesi Dekan V. ĠletiĢim Fakültesi Dekan V. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan V. Eğitim Fakültesi si Fen Edebiyat Fakültesi si Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi si Mühendislik Fakültesi si Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Müdürü Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Bor Meslek Yüksekokulu Müdürü Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Müdürü UlukıĢla Meslek Yüksekokulu Müdürü Genel Sekreter Vekili-Raportör Öğrenci Konsey BaĢkanı tarihi itibariyle vekil olarak: Prof.Dr. Mustafa BAYRAK Mühendislik Fakültesi Dekanı 4

5 tarihi itibariyle uhdesinde vekil olarak: Prof.Dr. Mustafa BAYRAK Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı tarihi itibariyle: Prof.Dr. Nazım Hikmet POLAT tarihi itibariyle: Prof.Dr. Murat ALP tarihi itibariyle vekil olarak: Prof.Dr. Abitter ÖZULUCAN tarihi itibariyle: Doç.Dr. Osman SĠVRĠKAYA tarihi itibariyle: Yrd.Doç.Dr. Hasan Hüseyin TÜRKMEN tarihi itibariyle: Prof.Dr. Faruk ARAL Eğitim Fakültesi Dekanı Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ĠletiĢim Fakültesi Dekanı Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü UlukıĢla Meslek Yüksekokulu Müdürü ÜNĠVERSĠTE YÖNETĠM KURULU Prof.Dr. Adnan GÖRÜR Prof.Dr. Mehmet ġener Prof.Dr. Nazım Hikmet POLAT Prof.Dr. Murat ALP Prof.Dr. Zeki DOĞAN Prof.Dr. Mustafa BAYRAK Prof.Dr. Mehmet ġener Prof.Dr. Abitter ÖZULUCAN Prof.Dr. Mustafa BAYRAK Prof.Dr. Refik KAYALI Prof.Dr. Mahmut Dursun MAT Doç.Dr. Ethem AKYOL Rektör SeçilmiĢ Eğitim Fakültesi Dekanı Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dekanı Mühendislik Fakültesi Dekan V. Mimarlık Fakültesi Dekan V. ĠletiĢim Fakültesi Dekan V. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan V. SeçilmiĢ SeçilmiĢ Genel Sekreter Vekili-Raportör tarihi itibariyle vekil olarak: Prof.Dr. Mustafa BAYRAK tarihi itibariyle uhdesinde vekil olarak: Prof.Dr. Mustafa BAYRAK Mühendislik Fakültesi Dekanı Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı 5

6 tarihi itibariyle: Prof.Dr. Nazım Hikmet POLAT tarihi itibariyle: Prof.Dr. Murat ALP tarihi itibariyle vekil olarak: Prof.Dr. Abitter ÖZULUCAN Eğitim Fakültesi Dekanı Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ĠletiĢim Fakültesi Dekanı 6

7 GENEL SEKRETERLĠK GENEL SEKRETER V. : Doç.Dr. Ethem AKYOL GENEL SEKRETER YARDIMCISI: Batuhan TAġDURMAZ 1. GENEL BĠLGĠLER Üniversite Genel Sekreterliği bir Genel Sekreter ile bir Genel Sekreter Yardımcısı ve doğrudan bağlı birimlerden oluģmaktadır. Üniversitemiz Genel Sekreterliği, Üniversite Rektörlüğündeki idari teģkilatın baģıdır ve bu idari teģkilatta bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir Ģekilde çalıģmasından Üniversite Rektörüne karģı sorumludur. Genel Sekreterlik, Üniversite idari teģkilatında görevlendirilecek olan personel hakkında Rektöre öneride bulunur. Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite Senatosu toplantılarına Raportör olarak katılır. Alınan kararların yazılmasından, korunmasından ve Üniversiteye bağlı birimlere dağıtılmasından sorumludur. Üniversite Genel Sekreterliği, Üniversite Rektörlüğü Ġdari TeĢkilatında bulunan Daire BaĢkanlıkları ve Müdürlüklerin düzenli, uyumlu ve verimli bir Ģekilde çalıģmalarının sağlanması dıģında doğrudan Genel Sekreterliğe bağlı olan, birimler aracılığı ile de diğer faaliyetlerini yürütür. 2. GENEL SEKRETERLĠK PERSONELĠ Kadro Sayı Genel Sekreter 1 Genel Sekreter Yardımcısı 1 AraĢtırmacı (ÖzelleĢtirme) 2 ġef (ÖzelleĢtirme) 2 Ġç Denetçi 2 Mühendis (ÖzelleĢtirme) 1 Memur 9 Toplam 18 7

8 3. GENEL SEKRETERLĠĞE BAĞLI BĠRĠMLER Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Personel Daire BaĢkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Basın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Projeleri Birimi Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü Hukuk MüĢavirliği 8

9 1. GENEL BĠLGĠLER ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ Üniversitemizde 3 adet iç denetçi kadrosu bulunmaktadır. itibaren halen iki iç denetçi görev yapmaktadır yılı ġubat ayından 2. BĠRĠM PERSONELĠ Unvanı Ġç Denetçi Ġç Denetçi Adı Soyadı Yüksel BERBER Latif AKTAġ 3 - YAPILAN ĠġLEMLER HAKKINDA BĠLGĠLER Denetim Faaliyetleri Ġç Denetim Birimimizin çalıģmaları üç yıllık Ġç Denetim Planı ve yıllık Ġç Denetim Programlarına göre yürütülmektedir. Rektörlük Makamının 28/02/2012 tarihli onayları ile Üç yıllık Ġç Denetim Planı ile 2012 yılı Ġç Denetim Programı uygulamaya konulmuģtur Yılı Ġç Denetim Planında süreç esaslı denetim esas alınmıģtır. Buna göre 2012 yılı Ġç Denetim Programına göre; Ġç Denetçi Yüksel BERBER tarafından; Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğünün bütün birimler itibariyle yapılandırılmasının gözden geçirilmesi, Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığında, ihalesi tamamlanmıģ yapım iģlerinin takibi, Personel Daire BaĢkanlığında iģe alma, atama, görevden ayrılma iģlemleri ile terfi ve intibak iģlemleri, Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığında, Say 2000i Sistemi ve Üniversitemiz TaĢınır Sistemi (Giga) kayıt ve kontrol iģlemlerinin bütün birimler itibariyle gözden geçirilmesi, Bilimsel AraĢtırmalar Biriminde, bilimsel araģtıra projeleri için satın alınan malzemeler ve kitapların taģınır takibi, Ġç Denetçi Latif AKTAġ tarafından; Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğünde, katkı paylarının hesaplanması ve dağıtımı, Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığında, yapım iģi ihale iģlemleri, Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığında, hakediģ ödemeleri ve yasal kesintilerin kontrolü, Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığında, açık ihale usulü ile yapılan mal ve hizmet alımları, Süreçlerinin iç denetimi yapılmıģtır. 9

10 Diğer Faaliyetler Üniversitemiz Ġç Denetçilerinin 2011 yılı faaliyetlerini gösteren tarihli Faaliyet Raporu Maliye Bakanlığı Ġç Denetim Koordinasyon Kuruluna gönderilmiģtir. Maliye Bakanlığı Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından Kamu Ġç Denetçilerine yönelik olarak Antalya da düzenlenen üçer günlük eğitimlere Ġç Denetçi Yüksel BERBER Mart 2012 günlerinde, Ġç Denetçi Latif AKTAġ da 2-4 Nisan 2012 günlerinde katılmıģtır. Ayrıca, tarihli yazıyla elektrik alımının ihale edilmesi, tarihli yazıyla giyecek yardımlarının ödenmesi, tarihli yazıyla Eğitim Fakültesinde harcırah ödemesi konularında görüģ bildirilmiģtir. Ġç Denetçi Yüksel BERBER tarafından UlukıĢla Meslek Yüksekokuluyla ilgili yapılan inceleme sonucunda tarihli Ġnceleme Raporu düzenlenmiģtir. Ġç Denetçi Latif AKTAġ tarafından da 2012 Ocak ve ġubat ayları içerisinde Sosyal Tesisler ĠĢletmesi ile Personel Yemekhanesinin 2011 yılı mali iģlemleri ve incelenerek Rapora bağlanmıģtır. Ayrıca Üniversitemiz Konukevinin 2012 yılı tahsilâtları denetlenmiģtir. 10

11 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĠRE BAġKANLIĞI Birim Yöneticisi Emin ÖZKAN Görevi Daire BaĢkanı 1- GENEL BĠLGĠLER Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı; öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek, barınma, beslenme, çalıģma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boģ zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkân sağlayarak, gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileģmesine, yeteneklerinin ve kiģiliklerinin sağlıklı bir Ģekilde geliģmesine imkân verecek hizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiģtirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalıģma, dinlenme ve eğlenme alıģkanlıkları kazandırmak amaç ve hizmetlerine yönelik olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 2- DAĠRE BAġKANLIĞI PERSONEL DURUMU Kadro Sayı Daire BaĢkanı 1 Akademik - Ġdari 26 Diğer(4/B SözleĢmeli Personel) - Diğer(4/C SözleĢmeli Personel) 1 DiĢ Hekimi - Psikolog - HemĢire 3 Ebe - Diyetisyen 1 Sağlık Teknisyeni 1 Sağlık Teknikeri - Toplam EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI SAĞLIK HĠZMETLERĠ Ġlimizde Aile Hekimliği uygulamasına geçilmesi ve Kurum hekimimizin görevden ayrılması nedeniyle Nisan 2011 ayından itibaren Üniversitemizde Kurum hekimi görevlendirilmediğinden öğrenci ve personelimizin ayakta tetkik ve tedavileri bağlı bulundukları aile hekimlerince yapılmaktadır. 11

12 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI SOSYAL HĠZMETLERĠ Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı, Sosyal Hizmetler olarak aģağıdaki hizmetler yürütülmektedir. Öğrencilerin barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçlarının karģılanması için gerekli hizmetleri sağlamak, bu hizmetleri sunan kuruluģlarla iģbirliği yaparak hizmetin daha iyi yürütülmesini sağlamak için çaba gösterilmektedir. ÇeĢitli konuları içeren kitap ve periyodik yayın bulunduran okuma salonları açarak, öğrencilerin ilgi alanlarına göre bilgi edinmelerine, yeni ilgi alanları kazanmalarına yardım etmek ve boģ zamanlarını okuyarak değerlendirmelerini özendirme çalıģmaları yapılmaktadır. a) Barınma Hizmetleri: Öğrencilerimizin barınma hizmetlerinin büyük bir bölümü Kredi Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtları kanalıyla yürütülmektedir. Ayrıca Niğde ve Borda özel yurtlar da hizmet vermektedir. Öğrencilerin önemli bir kısmı da ev kiralamak suretiyle barınma ihtiyaçlarını karģılamaktadırlar. Üniversitemiz öğrencilerinin barınma problemlerine çözüm üretme amacıyla Üniversitemize ait lojman olarak kullanılmakta olan 4 adet daire ve 1 adet Misafirhane Niğde Üniversitesi Öğrenci Yurduna dönüģtürülmüģ olup, 21 Ekim 2011 tarihinden itibaren hizmet vermeye baģlamıģtır. b) Beslenme Hizmetleri: Merkez YerleĢke alanında bulunan Merkezi Kafeterya mutfağında servise hazırlanan yemekler Niğde Merkez ve Bor Ġlçesinde bulunan Fakülte ve Yüksekokullarını içeren 7 ayrı yemekhanede akademik-idari personelimize ve öğrencilerimize sunulmaktadır. UlukıĢla Meslek Yüksekokulunda ise ayrıca bir mutfak ve yemekhane bulunmaktadır. Yemek hizmetleri yapılan ihaleler sonucu yüklenici firmalarca yürütülmektedir. Yemek hizmetleri diyetisyen kontrolünde verilmekte olup, yemeğin piģirilmesinden servisine kadar geçen her aģamada her türlü hijyen kurallarına titizlikle uyulmaktadır. Öğrencilerimize öğle ve akģam yemeği verilmekte ve yemekler 4 çeģitten oluģmaktadır. Yemek Ücretleri Öğrenci için 1,50 TL, Ek göstergesiz ve 3600 e kadar ek göstergeli görevlerde bulunanlar için 2,50 TL, 3600 den daha yüksek ek göstergeli görevde bulunanlar için ise 3,00 TL, SözleĢmeli Personel için 4,30 TL olarak düzenlenmiģtir. Halen günlük yaklaģık öğrenci ve personel yemek hizmetinden faydalanmaktadır. 12

13 Her okul bünyesinde personel ve öğrencilerimizin faydalandığı kantinler mevcut olup, bu kantinlerde beslenme ihtiyacının giderilebilmesi amacıyla hamburger, tost, sandviç, ızgara türü vs. ayrıca çay, ayran ve meģrubat çeģitleri bulunmaktadır. Üniversitemiz öğrencilerinin ve personelinin gereksinimlerini en üst düzeyde karģılama amacı doğrultusunda yeni sosyal mekânlar oluģturulması amacıyla Merkez YerleĢkede 2010 yılı içerisinde modern bir kafeterya açılmıģ olup, öğrenci personelimize hizmet vermeye baģlamıģtır. Okullarımızın dağınık bir yerleģim yapısına sahip olmaları nedeniyle karģılaģılan çeģitli güçlüklere rağmen verilen yemek hizmetlerinde kalitenin yüksek olması ve hijyenin sağlanabilmesi hususlarında sürekli olarak kontrollere devam edilmektedir. c) Yemek Yardımı: Yönetim kurulu tarafından tespit edilen baģarılı ve yardıma muhtaç öğrencilerimize yemek yardımı yapılmaktadır Eğitim Öğretim yılında 232 öğrencimiz bu yardımdan faydalanmıģtır. d) Kısmi Zamanlı (Part-Time) Öğrenci ÇalıĢtırılması: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 46. maddesi gereğince Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde kısmi zamanlı (part-time) olarak öğrenci çalıģtırılmakta olup, halen bu statüde çalıģtırılan öğrenci sayısı 120 dir. Bu öğrencilerimize Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen miktarlarda çalıģmalarının karģılığında ödeme yapılmıģtır EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI SPORTĠF ETKĠNLĠKLER Dairede; spor hizmetleri olarak öğrencilerin ve çalıģanların beden sağlıklarını korumak ve geliģtirmek, onlara disiplinle çalıģma alıģkanlığı kazandırmak, spora ilgi duymalarını sağlamak, enerjilerini bu olumlu yöne yöneltmek, boģ zamanlarını değerlendirmek için ilgi duydukları spor dalında çalıģmalarını sağlamak üzere aģağıdaki hizmetler yürütülür: a) Grup çalıģmaları ve karģılaģmalar düzenlenmektedir. b) Bu amaçlarla kurulmuģ bulunan kuruluģlarla iģbirliği yaparak, bu alandaki çalıģmaları yaygınlaģtırılmakta, üniversiteyi temsilen öğrencilerin yarıģma ve karģılaģmalara katılmaları sağlanmaktadır. c) Üniversitelerin tüm spor, tesis ve malzemelerinin tek elden kullanılması, elemanların planlı bir Ģekilde çalıģmaları ve bir merkezden yönetilmeleri sağlanmaktadır. 13

14 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Üniversiteler Federasyonu BaĢkanlığının Eğitim- Öğretim yılı faaliyet programı çerçevesinde düzenlenen Üniversitelerarası spor yarıģmalarına Üniversitemizin katıldığı branģlar ve aldığımız sonuçlar aģağıda verilmiģtir. S.NO KATILDIĞI BRANġ 1 Atletizm (Bayan - Erkek) 2 Basketbol (Bayan - Erkek) 3 Badminton (Bayan - Erkek) 4 GüreĢ (Bayan - Erkek) 5 Hentbol (Bayan) 6 Kayak (Bayan - Erkek) 7 Salon Futbolu (Bayan - Erkek) 8 Voleybol (Bayan - Erkek) 9 Halkoyunları 10 Kros (Bayan - Erkek) 11 Tenis (Bayan - Erkek) 10 Kasım 2011 tarihinde Ankara Ġlinde düzenlenen Atatürk ü Anma KoĢusu na Üniversitemizi temsilen bay-bayan kros takımımız katılmıģtır Aralık 2011 tarihleri arasında Antalya/Belek te düzenlenen Üniversiteler 2. Lig Hentbol Grup Birinciliği Müsabakaları na Üniversitemizi temsilen erkek hentbol takımımız katılmıģ olup, hentbol takımımız 4. olmuģtur ġubat 2012 tarihleri arasında Çankırı/Ilgaz da düzenlenen Üniversiteler Kuzey Disiplini Türkiye GüreĢ ġampiyonası na Üniversitemiz bay-bayan kayak takımımız katılmıģ olup, bayan kayak takımımız Türkiye 1. si olmuģtur. 29 ġubat 2012 tarihinde Adana Ġlinde düzenlenen Üniversiteler Türkiye Kros Birinciliği Müsabakaları na Üniversitemizi temsilen bay-bayan kros takımımız katılmıģtır Mart 2012 tarihleri arasında Antalya/Belek te düzenlenen Üniversiteler 1. Lig Salon Futbolu (bay-bayan) Grup Müsabakaları na bay-bayan futbol takımımız katılmıģ olup, baybayan takımlarımız grup 2. si olmuģtur Mart 2013 tarihleri arasında Kayseri Ġlinde düzenlenen Üniversiteler 1. Lig Basketbol (bay-bayan) Grup Birinciliği Müsabakaları na Üniversitemizi temsilen bay-bayan basketbol takımlarımız katılmıģ olup, erkek takımımız 2. lige düģmüģ, bayan takımımız grup 4. sü olmuģtur. 14

15 11 Nisan 2012 tarihinde ġanlıurfa Ġlinde düzenlenen Üniversiteler Halkoyunları Grup Birinciliği YarıĢmaları na Üniversitemiz halkoyunları ekibi katılmıģtır Mayıs 2012 tarihleri arasında Erzurum Ġlinde düzenlenen Üniversiteler Türkiye GüreĢ (A Klasmanı) ġampiyonası na Üniversitemizi temsilen erkek güreģ takımımız katılmıģ olup, 1 öğrencimiz Türkiye ġampiyonu, 2 öğrencimiz Türkiye 2.si, 5 öğrencimiz Türkiye 3.sü, 1 öğrencimiz Türkiye 4.sü olmuģ ve Üniversitemiz takım halinde Grekoromen A Klasmanında Türkiye 3.sü olmuģtur Mayıs 2013 tarihleri arasında EskiĢehir de düzenlenen Üniversiteler Puanlı Atletizm Türkiye Birinciliği yarıģmalarına Üniversitemiz bay-bayan atletizm takımımız katılmıģtır. Ayrıca 23 Nisan 06 Mayıs 2012 tarihleri arasında 15.Geleneksel Spor ġenlikleri adı altında Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullar arası Basketbol, Voleybol, Halı Saha Futbolu, Masa Tenisi ve Satranç branģlarında müsabakalar yapılmıģtır EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER GerçekleĢtirilen Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı kültür hizmetleri olarak öğrencilerin ilgi alanlarına göre boģ zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları ile birlikte dinlenme ve eğlence alıģkanlığı kazanmalarını sağlamak, güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemelerini, isterlerse bu faaliyetlere katılmalarını da temin etmek amacıyla aģağıda gösterilen hizmetler yürütülmektedir. Resim ve fotoğraf sergileri açmak, konser, konferans, tiyatro ve benzeri sanat ve kültür alanlarında faaliyetler düzenlemek ve bu maksatla bu çeģit faaliyetlerde bulunan kuruluģlarla iģbirliği yaparak, öğrencilerin daha geniģ ölçüde sanat ve kültür faaliyetlerinden yararlanmalarını sağlamak, Öğrencilerin boģ zamanlarında ilgi ve yeteneklerine göre sanat ve kültür çalıģmaları yapmaları için resim, fotoğraf, el sanatları, halk dansları, klasik dans, müzik ve benzeri faaliyet alanlarında kurslar, çalıģma grupları, korolar oluģturmak, bu grup ve koroların üniversite içinde ve dıģında konser, gösteri, sergi ve karģılaģma gibi faaliyetlerde bulunmalarını veya karģılaģmalara katılmalarını sağlamak. Üniversitemiz öğrencilerinin boģ zamanlarını olumlu yollarla değerlendirmeleri amacıyla yıl içerisinde çeģitli kültürel etkinlikler gerçekleģtirilmektedir. Bu etkinliklerimiz içerisinde; Eğitim Fakültesi müzik bölümü öğrencilerimizden oluģan Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği korosu 15

16 bulunmaktadır. Ayrıca bütün öğrencilerimize açık folklor çalıģmaları ve tiyatro çalıģmaları, Üniversitemiz öğrencilerinin katılımlarıyla gerçekleģtirilen amatör ses yarıģması, defile, ġiir Ģöleni ve değiģik geceler düzenlenmektedir. Belirli periyotlarda Üniversitemizin Öğretim Elemanlarının veya katıldığı ve diğer üniversitelerden davet ettiğimiz konunun uzmanı kiģilerce belirli günlerde veya günün önemine bağlı olarak, Üniversitemiz öğrencilerine ve Niğde halkına açık, konferans ve paneller düzenlenip, tiyatro ve konserler tertip edilmektedir. Ayrıca her yıl Üniversitemizce Bahar ġenlikleri adı altında bir seri etkinlik düzenlenmekte ve bu Ģenliklerin halkında katılımıyla coģkulu bir Ģekilde kutlanması sağlanmaktadır Öğretim yılında Üniversitemizce gerçekleģtirilen sosyal ve kültürel etkinlikler tarih sırası itibariyle aģağıda belirtilmiģtir EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI KÜLTÜREL FAALĠYETLERĠ Tören Öğretim Yılı AçılıĢ Töreni Berkay YAZIR (Öğrenci Konsey BaĢkanı) Prof. Dr. Adnan GÖRÜR (Rektör) Alim BARUT (Niğde Valisi) Bekir BOZDAĞ (BaĢbakan Ekim 2011 Seminer Kalite Yönetim Sistemleri Yardımcısı) Yenilenebilir Enerji Kulübü Ekim Turnuva Satranç Turnuvası Satranç Kulübü Eğitim Programı DıĢ Ticaret ve Uluslar arası Para ve Sermaye Piyasaları Sertifika Eğitim Programı Ekonomi ve Sanat Kulübü Konferans Türk Tarihinde Prof. Dr. Refik TURAN Cumhuriyet Zamanı Konferans AR-GE, Ġnovasyon Erdal ÇINAR (KOSGEB ve Endüstriyel Kayseri Hizmet Merkezi Uygulama Destek Müdürü) Programları Konferans Cumhuriyetin Temel Değerleri ve Yeni Anayasa Yapım Sürecine Yansımaları Konferans TeknogiriĢim Sermayesi Destek Programı Prof. Dr. Hasan TUNÇ (Gazi Üniversitesi9 Adnan Selçuk ERGĠNÖZ (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Uzmanı) Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Mühendislik Fakültesi Anfi-1 Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Mühendislik Fakültesi Anfi-1 Salonu 16

17 Konferans Nitelikli Öğretmen YetiĢtirme Konser Çok Sesli Koro Konseri Eğitim Toplantısı TÜBĠTAK- Akademik Ar-Ge Destek Programları Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı Prof. Dr. Hayati AKYOL (Gazi Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencileri Prof. Dr. Adnan GÖRÜR (Rektör) Prof. Dr. M. Cahit GÜRAN (BĠDEB) Fatih Sinan ESEN (ARDEB) Elif ÖZKARAGÖZ (UĠDB) Konferans Ağız ve DiĢ Sağlığı Dt. Ümit BOZKURT (Niğde Ağız ve DiĢ Hastalıkları Hastanesi) Konferans Günümüzde Doğu Türkistan ve Sorunları Konferans ġiddet Ġçerikli Video Oyunlarının Çocuklar ve Gençler Üzerindeki Etkileri Sergi Oyuncak, Müzik Aletleri ve Diğer Materyaller Sergisi Sergi Konser Gösteri Dinleti Gösteri Panel SarıkamıĢ Destanı Fotoğraf Sergisi SarıkamıĢ Harekatı Üzerine SöylenmiĢ Türküler Gani Müjde nin Kaleminden Senfonik Kabare 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ġiir Dinletisi Niğde de Kadın Olmak Fotoğraf Gösterisi Kadına Yönelik ġiddet ve Medya Seyit TÜMTÜRK (Doğu Türkistan Derneği BaĢkanı) Yrd. Doç. Dr. Osman DOLU (Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi) Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Çocuk GeliĢimi Programı Öğrencileri SarıkamıĢ ġehitlerini Anma Etkinlikleri Solist Recep ERGÜL Rengim GÖKMEN (ġef) Serhan ARSLAN (Oyuncu) Sinan ÇALIġKANOĞLU (Oyuncu) Öğr. Gör. Kemal AKAY ArĢ. Gör. Gökçe ASLAN Yrd. Doç. Dr. Leyla BAYSAN ARABACI (Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Semra KOCAÖZ (Niğde Üniversitesi) Kevser KORKUT (Niğde Üniversitesi Öğrencisi) Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Derbent Kültür Merkezi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Derbent Kültür Merkezi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Kültür ve Sanat Evi Kültür ve Sanat Evi Derbent Kültür Merkezi BESYO Spor Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu 17

18 Konferans Konferans Sergi Konferans Konser Etkinlik Mehmet Akif in ġiir Dünyasında Doğu (12 Mart Ġstiklal MarĢı nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif i Anma Günü) Her Ģeyi Bilen Öğretmenden Öğrenen Öğretmene (Öğretmen Okullarının 164. KuruluĢ Yıldönümü) 18 Mart ġehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi nin Yıldönümü Nevruz Bayramı ve Türk Dünyası Türkülerle Çanakkale Zaferi (18 Mart ġehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi nin Yıldönümü) Prof. Dr. Adnan KARAĠSMAĠLOĞLU (Kırıkkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı) Prof. Dr. Firdevs GÜNEġ (Bartın Üniversitesi) Çanakkale Zaferi Resim ve Grafik Sergisi Prof. Dr. Remzi KILIÇ (Niğde Üniversitesi) Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği Korosu CumhurbaĢkanı Abdullah GÜL ve EĢi Hayrünnisa GÜL Hatıra Ormanı Ağaç Dikim Etkinliği Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Kültür ve Sanat Evi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Derbent Kültür Merkezi Merkez YerleĢke Tören Uluslar arası Bilimsel Yayınları TeĢvik Ödül Töreni Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Konferans Dünyada ve Türkiye de Yükseköğretim Prof. Dr. Ergün TOĞROL (Ġstanbul Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Sempozyum 10. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu -Yrd. Doç. Dr. Ali DELĠKARA Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Orkestra ve Korosu Dinletisi -Eğim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-ĠĢ Eğitimi Anabilim Dalı Özgün Baskı Sergisi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu 18

19 Konser Konser Resital ġenlik Konferans Sempozyum 10. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu 10. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu 10. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu E-Ticaret Nereye Gidiyor? Dün, Bugün, Yarın 1.Uluslar arası Niğde Dil, Kültür ve Tarih Sempozyumu Çilden Yaylı Çalgılar Topluluğu (Gazi Üniversitesi) Mersin Devlet Opera ve Balesi Sanatçıları Dr. Hakan EKMEN Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Sanatçı Öğretim Elemanı 15. SPOR ġenlġklerġ Aslı DEDE (E-Ticaret ve E-Pazarlama Web Projesi Kurucu Ortağı) -AçılıĢ KonuĢması Prof. Dr. Adnan GÖRÜR (Rektör) Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT (Eğitim Fakültesi) AçılıĢ Konferansı-ġehir Tarihçiliği -Prof. Dr. Necati DEMĠR - Sanayi ve Tarımı Ġle Niğde Erdoğan MUMCU-Birko Yönetim Kurulu BaĢkanı Veli KENAR-Niğde Ziraat Odası BaĢkanı -Özgün Baskı Sergisi (Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-ĠĢ Anabilim Dalı) -Niğde Kültüründe Dericilik Sergisi (Deri Teknolojisi Programı ) Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Derbent Kültür Merkezi Derbent Kültür Merkezi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Konferans Yapı Denetimi ve Kentsel DönüĢüm Uygulamaları Hüseyin KAYA-ĠnĢaat Mühendisi (Yapı Denetim KuruluĢları Birliği Genel Sekreteri) Derbent Kültür Merkezi Panel KüreselleĢme Sürecinde Türk Dünyası ile Münasebetler ve Milli Kültürümüz Doç. Dr. Kemal ÖZCAN (TĠKA Türk ĠĢbirliği Koordinasyon Ajansı BaĢkanlığı) Doç. Dr. Abdülkadir EMEKSĠZ (Ġstanbul Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Genç Osman GEÇER (Niğde Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu 19

20 Konferans Türk Tarihi ve Türk Jeopolitiğinin Geleceği Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ (21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Müdürü) Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Seminer Konferans Mayıs 2012 ġenlik Seminer Sergi DitaĢ-Niğde Üniversitesi BuluĢması-1 - Etkili CV Hazırlama Teknikleri - Yöneticilerden Kariyer Öyküleri HemĢirelikte Kanıta Dayalı Karar Verme: Eğitim, Uygulama ve Yönetim PROGED Seminerleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB ve AHĠLER Kalkınma Ajansı Proje TeĢvikleri Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım Sergisi Akal SARAÇOĞLU Mehmet Buğra BĠLEN Tuna SARAÇOĞLU Ümit ÖMÜR Bahar Sinal ÖZCAN Prof. Dr. Gülseren KOCAMAN (Dokuz Eylül Üniversitesi) 11. BAHAR ġenlġklerġ Ekrem Türker FĠDAN (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü) Esat Mahmut BELER (KOSGEB NevĢehir Müdürlüğü) Yasin Murat ĠġCAN (KOSGEB NevĢehir Müdürlüğü) Cengiz AKTAġ (AHĠLER Kalkınma Ajansı) Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Merkez YerleĢke Anıt Alanı Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Eğitim Fakültesi Bahçesi Sergi Gençliğin Rengi (Yağlıboya Resim Sergisi) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-ĠĢ Eğitimi Anabilim Dalı 2. Sınıf Öğrencileri Niğde Belediyesi Önü 20

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU KURULUġ VE GELĠġME Niğde Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiģtirilerek kabulüne dair 2809 sayılı kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER KURULUġ VE GELĠġME... 1 TEġKĠLAT ġemasi... 3 ÜNĠVERSĠTE SENATOSU... 4 ÜNĠVERSĠTE YÖNETĠM KURULU... 6 GENEL SEKRETERLĠK... 7 ĠÇ DENETĠM... 9 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĠRE BAġKANLIĞI... 11 STRATEJĠ

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER KURULUġ VE TARĠHÆE... 1 KURULUġ ġemasi... 3 ÜNĠVERSĠTE SENATOSU... 4 ÜNĠVERSĠTE YÖNETĠM KURULU... 5 GENEL SEKRETERLĠK... 6 ĠÆ DENETĠM BĠRĠMĠ... 8 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĠRE BAġKANLIĞI... 10

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 112 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Memet ATASEVER Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 1971 yılında Erzurum da doğdu. 1992 yılında Atatürk Üniversitesi

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi : Genel Sekreterlik 1 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ... 175 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ... 185 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ... 192 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU...

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ... 175 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ... 185 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ... 192 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU... İÇİNDEKİLER KURULUŞ VE TARİHÇE... 1 KURULUŞ ŞEMASI... 3 ÜNİVERSİTE SENATOSU... 4 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU... 6 GENEL SEKRETERLİK... 7 İÇ DENETİM BİRİMİ. 9 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI.... 11

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

EK 1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

EK 1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1 307 Öğrenci Sağlık ĠĢleri SAĞLIK HĠZMETLERĠ Üniversitemiz Öğrenci ve Personeline ilk yardım ve acil sağlık hizmeti vermek. Psikolojik DanıĢmalık ve Rehberlik hizmeti sunulması Yükseköğretim Kurumları,

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 YÖNETMELİK Ekli Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ MÜDÜR V. DOÇ. DR. RECEP ÖZKAN ÖZET SUNUM ÖZETĠ MĠSYON VĠZYON MERKEZĠN AMACI FAALĠYET ALANLARI ĠDARĠ YAPI SERTĠFĠKA PROGRAMLARI

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi KĠġĠSEL ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Soyadı Adı : DOĞAN AyĢegül Akademik Unvanı : Öğretim Görevlisi Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Konuklu / 9.08.965 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel :

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, öğrencilerin beden ve ruh sağlığını

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU... 229 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU... 233 SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU... 234 ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ

ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU... 229 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU... 233 SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU... 234 ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER KURULUŞ VE GELİŞME... 1 KURULUŞ ŞEMASI... 3 ÜNİVERSİTE SENATOSU... 4 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU... 6 GENEL SEKRETERLİK... 7 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI... 9 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Düzce Üniversitesi Rektörlük Binası Kat:1 10.06.2016 2 İÇİNDEKİLER A. Kurum Hakkında Bilgiler 3 İletişim Bilgileri 6 Tarihsel Gelişim

Detaylı

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ. ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ. ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2010 KURUM/KURULUġUN TARĠHÇESĠ Öğrenci ĠĢlerinin temelleri 1983 yılında Fırat Üniversitesine bağlı olarak Bingöl Meslek Yüksekokulu adı

Detaylı

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF Türk Spor TeĢkilatını Meydana Getiren Kurum ve KuruluĢlar Ülkemizdeki spor kuruluşlarını hizmet ve faaliyetleri

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 Kuruluş, Kapsam ve Tanımlar Kuruluş ve Kapsam MADDE 1. Bu Yönetmelik 2547 sayılı Kanun un 2880

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ ADI SOYADI : Prof. Dr. Mehmet AKGÜL KADRO UNVANI : Dekan ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 85 Tarih : 18.03.2015 Toplantıda Bulunanlar : 1- Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Rektör Hukuk Fakültesi Dekanı (Tedviren) Güzel Sanatlar,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esaslar, yükseköğretim

Detaylı

KARAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü nün tarih ve 10662

KARAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü nün tarih ve 10662 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 09.01- Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

Ön kayıt formunu doldurmak için tıklayınız. f) 1992 ve daha eski doğumlu erkek adaylar için Askerlik Durumu Beyan Formu

Ön kayıt formunu doldurmak için tıklayınız. f) 1992 ve daha eski doğumlu erkek adaylar için Askerlik Durumu Beyan Formu BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 2014-2015 EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YILI DGS KAYIT KILAVUZU KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER: a) DGS sınav sonuç belgesinin internet çıktısı, b) Adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan aldığı

Detaylı

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU SUNUġ 2010 yılında kurulan fakültemizin misyon ve vizyonuna paralel olarak yetki, görev ve sorumlulukları, amaç

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ. Akademik Unvanı : OKUTMAN. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.02.

KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ. Akademik Unvanı : OKUTMAN. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.02. KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ Akademik Unvanı : OKUTMAN Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.0.975 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel : (53)

Detaylı

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YAPILANMASI VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Gedik Üniversitesi'nde

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 03.02.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18301) BÖLÜM 1 Kuruluş, Kapsam ve Tanımlar Kuruluş

Detaylı

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü.

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü. T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mustafa ġahġn baģkanlığında toplandı. KARAR 04.01- Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın 18.05.2011 tarih ve 4027

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum Planı Bütçe Hazırlık Mevzuatı ve Dokümanları 2018-2020 Düzce Üniversitesi Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Hazırlanacak Formlar Bütçe Hazırlık

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN) (SIRA NO: 1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 2012 yılında yükseköğretim kurumları bütçe

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2010 Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (MERKAM) ĠÇĠNDEKĠLER Tablolar dizini 3 Kadın Sorunlarını

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012)

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012) Ek- T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 202-ARALIK 202) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 7000,. 050010, Kararın niteliğine göre Üniversite Yönetim 050001, Kararın niteliğine göre Üniversite Senatosu. 05001 04005, Strateji Geliştirme Daire SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 )

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı SAYI : B.17.0.SGB- 0.11.00.00-840-971 06.02.2012 KONU: 2012 Mali Yılı Ödeneklerinin Kullanımı GENELGE 2012/ 02 Bakanlığımızın 2012 mali yılı bütçesinde yer alan merkez ve taģra teģkilatı kuruluģlarına

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU Rize 2017 1 1-SUNUġ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI 911.BPP.PGT/02 01.06.2014 1 / 5 Revizyon Tarihi Revizyon No Açıklama 911.BPP.PGT/02 01.06.2014 2 / 5 Birim : Bütçe ve Performans Programı Birimi Görev Adı : Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı (Bütçe ve Performans

Detaylı

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI A) TEMEL EĞİTİM : Okul öncesi eğitimi yaygınlaģtıracak ve geliģtirecek çalıģmalar yapmak, Ġlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini

Detaylı

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013)

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/08/2013 AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27239 YÖNETMELİK Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU HĠZMETĠN TAMAMLANMA HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER SÜRESĠ (EN GEÇ) Ġlk Kayıt ĠĢlemleri (ÖSYM tarafından yerleģtirilen

Detaylı

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Ocak 2010 1 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Fakültemiz ilk olarak 10/09/2007 tarihli ve 2007/12598 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

KARAR Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü nün tarih ve 644 sayılı yazısı görüģüldü.

KARAR Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü nün tarih ve 644 sayılı yazısı görüģüldü. T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ YÖNETĠM KURULU KARARLARI KARAR TARĠHĠ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ġahġn BaĢkanlığında toplandı. KARAR 44.01-2547 sayılı

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU 14.02.2017 Mustafa DOĞAN SGDB 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

HAKKIMDA EĞĠTĠM BĠLĠMSEL VE SANATSAL ETKĠNLĠKLER. A. Yayınlar. Makaleler: Atatürk ün Müzik AnlayıĢı Öner Sanat Dergisi Haziran 1995

HAKKIMDA EĞĠTĠM BĠLĠMSEL VE SANATSAL ETKĠNLĠKLER. A. Yayınlar. Makaleler: Atatürk ün Müzik AnlayıĢı Öner Sanat Dergisi Haziran 1995 HAKKIMDA Adı Soyadı : Ayhan HELVACI Doğum Yeri ve Tarihi : Ġnegöl, 1969 Unvanı : Öğretim Görevlisi, Doktor Yazışma Adresi : U.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 16059 Görükle/Bursa E-Posta

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

2 3 4 5 6 BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Str. Amaç Str. 27.75.00.02 / ÖZEL KALEM ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak Per. Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV TANIMLARI OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV TANIMLARI ĠÇĠNDEKĠLER 1.... 3 1.1. Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi... 5 1.2. Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi...

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP. 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966. 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP. 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966. 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Üniversite Alanı Yılı Lisans Gazi Üniversitesi Makine Eğ. Otomotiv AD 1989 Yüksek

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI TASARISI

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI TASARISI ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI TASARISI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Ankara -2009 2 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... 5 I- GENEL BĠLGĠLER... 7 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 7 B-

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2009, KARAMAN KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI 0 Sunuş 5018 Sayılı Kamu

Detaylı

Prof.Dr. Sabri GÖKMEN Rektör ÖNSÖZ

Prof.Dr. Sabri GÖKMEN Rektör ÖNSÖZ ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanun la kurulan 17 yeni üniversiteden biridir. Üniversitemiz 2012-2013 eğitim-öğretim faaliyetlerini, beģ fakülte, iki yüksekokul,

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk Müşaviri V. 1 ÜNİVERSİTE

Detaylı

Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011

Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011 Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011 Gündem Genel Bilgilendirme Yapılan İşler Devam Eden İşler Planlanan İşler İşbirliği, Koordinasyon Sorunları Talep ve İhtiyaçlar Geliştirme Çalışmaları Genel Değerlendirme

Detaylı

Fakülteler. Enstitüler. Yüksekokullar. Meslek Yüksekokulları. Koordinatörlükler. Engelli Öğrenci Birimi

Fakülteler. Enstitüler. Yüksekokullar. Meslek Yüksekokulları. Koordinatörlükler. Engelli Öğrenci Birimi ANA SĠTE Yatay Eksen Ana BaĢlıkları Ana Sayfa Hakkımızda Yönetim Akademik Ġdari Öğrenci ġü de YaĢam ĠletiĢim Yatay Eksen Alt BaĢlıkları Hakkımızda Yönetim Akademik Ġdari Öğrenci Rektör Fakülteler Genel

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI Aylar FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONEL İŞLERİ YAZI İŞLERİ TAHAKKUK İŞLERİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BÖLÜM SEKRETERLİĞİ TEMİZLİK HİZMETLERİ OCAK 1. İdari personel

Detaylı