EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 KURULUġ VE GELĠġME Niğde Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiģtirilerek kabulüne dair 2809 sayılı kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değiģiklik yapılması hakkında, tarih ve 3837 Sayılı Kanunun ek 22. maddesine göre kurulmuģtur. KuruluĢ Kanunu 11 Temmuz 1992 tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede de yayınlanmıģtır. KuruluĢ kanununa göre bünyesinde 7 fakülte, 3 enstitü, 3 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, rektörlüğe bağlı 4 bölüm baģkanlığı ve 3 araģtırma ve uygulama merkezi, 1 devlet konservatuarı bulunan Niğde Üniversitesi bünyesinde bugün itibariyle yer alan akademik birimler Ģunlardır: Fakülteler Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi Mimarlık Fakültesi ĠletiĢim Fakültesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fkültesi Enstitüler Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimler Enstitüsü Yüksekokullar Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Konservatuar Türk Musikisi Devlet Konservatuarı 1

2 Meslek Yüksekokulları Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bor Meslek Yüksekokulu UlukıĢla Meslek Yüksekokulu Bor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Rektörlüğe Bağlı Akademik Birimler Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi Bölüm BaĢkanlığı Güzel Sanatlar Bölüm BaĢkanlığı Türk Dili Bölüm BaĢkanlığı Enformatik Bölüm BaĢkanlığı AraĢtırma ve Uygulama Merkezleri Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Bilgisayar Teknolojileri AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Niğde Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 2

3 Niğde Üniversitesi Teşkilat Şeması EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU REKTÖR YÖNETĠM KURULU SENATO REKTÖR YARDIMCILARI (3) ĠÇ DENETÇĠLER (2) FAKÜLTELER ENSTĠTÜLER YÜKSEKOKULLAR KONSERVATUAR MESLEK YÜKSEKOKULLARI BÖLÜM BAġKANLIKLARI MERKEZLER GENEL SEKRETER GENEL SEKRETER YARDIMCISI EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU TÜRK MUSĠKĠSĠ DEVLET KONSERVATUARI NĠĞDE SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ BÖLÜM BAġKANLIĞI ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ ARAġTIRMA MERKEZĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ FAKÜLTESİ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ NĠĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU NĠĞDE TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ENFORMATĠK BÖLÜM BAġKANLIĞI NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI BASIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU NĠĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU GÜZEL SANATLAR BÖLÜM BAġKANLIĞI BĠLGĠSAYAR TEKNOLOJĠLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER OFĠSĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BOR MESLEK YÜKSEKOKULU TÜRK DĠLĠ BÖLÜM BAġKANLIĞI ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ BĠRĠMĠ MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ AYHAN ġahenk TARIM BĠLĠMLERĠ VE TEKNOLOJĠLERĠ FAKÜLTESĠ BOR HALĠL ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU ULUKIġLA MESLEK YÜKSEKOKULU 3 PERSONEL DAĠRE BAġKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĠRE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI PROJE GELĠġTĠRME VE DESTEK BĠRĠMĠ BĠLGĠ EDĠNME BĠRĠMĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ

4 ÜNĠVERSĠTE SENATOSU Prof.Dr. Adnan GÖRÜR Prof.Dr. Mehmet ġener Prof.Dr. Murat ALP Prof.Dr. Mustafa BAYRAK Prof.Dr. Nazım Hikmet POLAT Prof.Dr. Murat ALP Prof.Dr. Zeki DOĞAN Prof.Dr. Mustafa BAYRAK Prof.Dr. Mehmet ġener Prof.Dr. Abitter ÖZULUCAN Prof.Dr. Mustafa BAYRAK Doç.Dr. Mustafa TALAS Prof.Dr. Refik KAYALI Doç.Dr. Hasan BÜLBÜL Yrd.Doç.Dr. Bekir Sami TEZEKĠCĠ Prof.Dr. Selen DOĞAN Doç.Dr. Osman SĠVRĠKAYA Doç.Dr. Mehmet ÖZEL Yrd.Doç.Dr. C. Berkan ALPAY Yrd.Doç.Dr. Nalan GÖRDELES BEġER Doç.Dr. Saffet AYASUN Yrd.Doç.Dr. Hasan Hüseyin TÜRKMEN Yrd.Doç.Dr.Mehmet DEMĠRALP Doç.Dr. Nafiz TOK Doç.Dr. Bilge KARATEPE Doç.Dr. Tuncay CANDAN Prof.Dr. Faruk ARAL Doç.Dr. Ethem AKYOL Berkay YAZIR Rektör Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı Eğitim Fakültesi Dekanı Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dekanı Mühendislik Fakültesi Dekan V. Mimarlık Fakültesi Dekan V. ĠletiĢim Fakültesi Dekan V. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan V. Eğitim Fakültesi si Fen Edebiyat Fakültesi si Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi si Mühendislik Fakültesi si Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Müdürü Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Bor Meslek Yüksekokulu Müdürü Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Müdürü UlukıĢla Meslek Yüksekokulu Müdürü Genel Sekreter Vekili-Raportör Öğrenci Konsey BaĢkanı tarihi itibariyle vekil olarak: Prof.Dr. Mustafa BAYRAK Mühendislik Fakültesi Dekanı 4

5 tarihi itibariyle uhdesinde vekil olarak: Prof.Dr. Mustafa BAYRAK Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı tarihi itibariyle: Prof.Dr. Nazım Hikmet POLAT tarihi itibariyle: Prof.Dr. Murat ALP tarihi itibariyle vekil olarak: Prof.Dr. Abitter ÖZULUCAN tarihi itibariyle: Doç.Dr. Osman SĠVRĠKAYA tarihi itibariyle: Yrd.Doç.Dr. Hasan Hüseyin TÜRKMEN tarihi itibariyle: Prof.Dr. Faruk ARAL Eğitim Fakültesi Dekanı Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ĠletiĢim Fakültesi Dekanı Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü UlukıĢla Meslek Yüksekokulu Müdürü ÜNĠVERSĠTE YÖNETĠM KURULU Prof.Dr. Adnan GÖRÜR Prof.Dr. Mehmet ġener Prof.Dr. Nazım Hikmet POLAT Prof.Dr. Murat ALP Prof.Dr. Zeki DOĞAN Prof.Dr. Mustafa BAYRAK Prof.Dr. Mehmet ġener Prof.Dr. Abitter ÖZULUCAN Prof.Dr. Mustafa BAYRAK Prof.Dr. Refik KAYALI Prof.Dr. Mahmut Dursun MAT Doç.Dr. Ethem AKYOL Rektör SeçilmiĢ Eğitim Fakültesi Dekanı Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dekanı Mühendislik Fakültesi Dekan V. Mimarlık Fakültesi Dekan V. ĠletiĢim Fakültesi Dekan V. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan V. SeçilmiĢ SeçilmiĢ Genel Sekreter Vekili-Raportör tarihi itibariyle vekil olarak: Prof.Dr. Mustafa BAYRAK tarihi itibariyle uhdesinde vekil olarak: Prof.Dr. Mustafa BAYRAK Mühendislik Fakültesi Dekanı Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı 5

6 tarihi itibariyle: Prof.Dr. Nazım Hikmet POLAT tarihi itibariyle: Prof.Dr. Murat ALP tarihi itibariyle vekil olarak: Prof.Dr. Abitter ÖZULUCAN Eğitim Fakültesi Dekanı Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ĠletiĢim Fakültesi Dekanı 6

7 GENEL SEKRETERLĠK GENEL SEKRETER V. : Doç.Dr. Ethem AKYOL GENEL SEKRETER YARDIMCISI: Batuhan TAġDURMAZ 1. GENEL BĠLGĠLER Üniversite Genel Sekreterliği bir Genel Sekreter ile bir Genel Sekreter Yardımcısı ve doğrudan bağlı birimlerden oluģmaktadır. Üniversitemiz Genel Sekreterliği, Üniversite Rektörlüğündeki idari teģkilatın baģıdır ve bu idari teģkilatta bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir Ģekilde çalıģmasından Üniversite Rektörüne karģı sorumludur. Genel Sekreterlik, Üniversite idari teģkilatında görevlendirilecek olan personel hakkında Rektöre öneride bulunur. Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite Senatosu toplantılarına Raportör olarak katılır. Alınan kararların yazılmasından, korunmasından ve Üniversiteye bağlı birimlere dağıtılmasından sorumludur. Üniversite Genel Sekreterliği, Üniversite Rektörlüğü Ġdari TeĢkilatında bulunan Daire BaĢkanlıkları ve Müdürlüklerin düzenli, uyumlu ve verimli bir Ģekilde çalıģmalarının sağlanması dıģında doğrudan Genel Sekreterliğe bağlı olan, birimler aracılığı ile de diğer faaliyetlerini yürütür. 2. GENEL SEKRETERLĠK PERSONELĠ Kadro Sayı Genel Sekreter 1 Genel Sekreter Yardımcısı 1 AraĢtırmacı (ÖzelleĢtirme) 2 ġef (ÖzelleĢtirme) 2 Ġç Denetçi 2 Mühendis (ÖzelleĢtirme) 1 Memur 9 Toplam 18 7

8 3. GENEL SEKRETERLĠĞE BAĞLI BĠRĠMLER Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Personel Daire BaĢkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Basın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Projeleri Birimi Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü Hukuk MüĢavirliği 8

9 1. GENEL BĠLGĠLER ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ Üniversitemizde 3 adet iç denetçi kadrosu bulunmaktadır. itibaren halen iki iç denetçi görev yapmaktadır yılı ġubat ayından 2. BĠRĠM PERSONELĠ Unvanı Ġç Denetçi Ġç Denetçi Adı Soyadı Yüksel BERBER Latif AKTAġ 3 - YAPILAN ĠġLEMLER HAKKINDA BĠLGĠLER Denetim Faaliyetleri Ġç Denetim Birimimizin çalıģmaları üç yıllık Ġç Denetim Planı ve yıllık Ġç Denetim Programlarına göre yürütülmektedir. Rektörlük Makamının 28/02/2012 tarihli onayları ile Üç yıllık Ġç Denetim Planı ile 2012 yılı Ġç Denetim Programı uygulamaya konulmuģtur Yılı Ġç Denetim Planında süreç esaslı denetim esas alınmıģtır. Buna göre 2012 yılı Ġç Denetim Programına göre; Ġç Denetçi Yüksel BERBER tarafından; Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğünün bütün birimler itibariyle yapılandırılmasının gözden geçirilmesi, Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığında, ihalesi tamamlanmıģ yapım iģlerinin takibi, Personel Daire BaĢkanlığında iģe alma, atama, görevden ayrılma iģlemleri ile terfi ve intibak iģlemleri, Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığında, Say 2000i Sistemi ve Üniversitemiz TaĢınır Sistemi (Giga) kayıt ve kontrol iģlemlerinin bütün birimler itibariyle gözden geçirilmesi, Bilimsel AraĢtırmalar Biriminde, bilimsel araģtıra projeleri için satın alınan malzemeler ve kitapların taģınır takibi, Ġç Denetçi Latif AKTAġ tarafından; Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğünde, katkı paylarının hesaplanması ve dağıtımı, Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığında, yapım iģi ihale iģlemleri, Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığında, hakediģ ödemeleri ve yasal kesintilerin kontrolü, Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığında, açık ihale usulü ile yapılan mal ve hizmet alımları, Süreçlerinin iç denetimi yapılmıģtır. 9

10 Diğer Faaliyetler Üniversitemiz Ġç Denetçilerinin 2011 yılı faaliyetlerini gösteren tarihli Faaliyet Raporu Maliye Bakanlığı Ġç Denetim Koordinasyon Kuruluna gönderilmiģtir. Maliye Bakanlığı Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından Kamu Ġç Denetçilerine yönelik olarak Antalya da düzenlenen üçer günlük eğitimlere Ġç Denetçi Yüksel BERBER Mart 2012 günlerinde, Ġç Denetçi Latif AKTAġ da 2-4 Nisan 2012 günlerinde katılmıģtır. Ayrıca, tarihli yazıyla elektrik alımının ihale edilmesi, tarihli yazıyla giyecek yardımlarının ödenmesi, tarihli yazıyla Eğitim Fakültesinde harcırah ödemesi konularında görüģ bildirilmiģtir. Ġç Denetçi Yüksel BERBER tarafından UlukıĢla Meslek Yüksekokuluyla ilgili yapılan inceleme sonucunda tarihli Ġnceleme Raporu düzenlenmiģtir. Ġç Denetçi Latif AKTAġ tarafından da 2012 Ocak ve ġubat ayları içerisinde Sosyal Tesisler ĠĢletmesi ile Personel Yemekhanesinin 2011 yılı mali iģlemleri ve incelenerek Rapora bağlanmıģtır. Ayrıca Üniversitemiz Konukevinin 2012 yılı tahsilâtları denetlenmiģtir. 10

11 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĠRE BAġKANLIĞI Birim Yöneticisi Emin ÖZKAN Görevi Daire BaĢkanı 1- GENEL BĠLGĠLER Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı; öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek, barınma, beslenme, çalıģma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boģ zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkân sağlayarak, gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileģmesine, yeteneklerinin ve kiģiliklerinin sağlıklı bir Ģekilde geliģmesine imkân verecek hizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiģtirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalıģma, dinlenme ve eğlenme alıģkanlıkları kazandırmak amaç ve hizmetlerine yönelik olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 2- DAĠRE BAġKANLIĞI PERSONEL DURUMU Kadro Sayı Daire BaĢkanı 1 Akademik - Ġdari 26 Diğer(4/B SözleĢmeli Personel) - Diğer(4/C SözleĢmeli Personel) 1 DiĢ Hekimi - Psikolog - HemĢire 3 Ebe - Diyetisyen 1 Sağlık Teknisyeni 1 Sağlık Teknikeri - Toplam EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI SAĞLIK HĠZMETLERĠ Ġlimizde Aile Hekimliği uygulamasına geçilmesi ve Kurum hekimimizin görevden ayrılması nedeniyle Nisan 2011 ayından itibaren Üniversitemizde Kurum hekimi görevlendirilmediğinden öğrenci ve personelimizin ayakta tetkik ve tedavileri bağlı bulundukları aile hekimlerince yapılmaktadır. 11

12 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI SOSYAL HĠZMETLERĠ Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı, Sosyal Hizmetler olarak aģağıdaki hizmetler yürütülmektedir. Öğrencilerin barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçlarının karģılanması için gerekli hizmetleri sağlamak, bu hizmetleri sunan kuruluģlarla iģbirliği yaparak hizmetin daha iyi yürütülmesini sağlamak için çaba gösterilmektedir. ÇeĢitli konuları içeren kitap ve periyodik yayın bulunduran okuma salonları açarak, öğrencilerin ilgi alanlarına göre bilgi edinmelerine, yeni ilgi alanları kazanmalarına yardım etmek ve boģ zamanlarını okuyarak değerlendirmelerini özendirme çalıģmaları yapılmaktadır. a) Barınma Hizmetleri: Öğrencilerimizin barınma hizmetlerinin büyük bir bölümü Kredi Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtları kanalıyla yürütülmektedir. Ayrıca Niğde ve Borda özel yurtlar da hizmet vermektedir. Öğrencilerin önemli bir kısmı da ev kiralamak suretiyle barınma ihtiyaçlarını karģılamaktadırlar. Üniversitemiz öğrencilerinin barınma problemlerine çözüm üretme amacıyla Üniversitemize ait lojman olarak kullanılmakta olan 4 adet daire ve 1 adet Misafirhane Niğde Üniversitesi Öğrenci Yurduna dönüģtürülmüģ olup, 21 Ekim 2011 tarihinden itibaren hizmet vermeye baģlamıģtır. b) Beslenme Hizmetleri: Merkez YerleĢke alanında bulunan Merkezi Kafeterya mutfağında servise hazırlanan yemekler Niğde Merkez ve Bor Ġlçesinde bulunan Fakülte ve Yüksekokullarını içeren 7 ayrı yemekhanede akademik-idari personelimize ve öğrencilerimize sunulmaktadır. UlukıĢla Meslek Yüksekokulunda ise ayrıca bir mutfak ve yemekhane bulunmaktadır. Yemek hizmetleri yapılan ihaleler sonucu yüklenici firmalarca yürütülmektedir. Yemek hizmetleri diyetisyen kontrolünde verilmekte olup, yemeğin piģirilmesinden servisine kadar geçen her aģamada her türlü hijyen kurallarına titizlikle uyulmaktadır. Öğrencilerimize öğle ve akģam yemeği verilmekte ve yemekler 4 çeģitten oluģmaktadır. Yemek Ücretleri Öğrenci için 1,50 TL, Ek göstergesiz ve 3600 e kadar ek göstergeli görevlerde bulunanlar için 2,50 TL, 3600 den daha yüksek ek göstergeli görevde bulunanlar için ise 3,00 TL, SözleĢmeli Personel için 4,30 TL olarak düzenlenmiģtir. Halen günlük yaklaģık öğrenci ve personel yemek hizmetinden faydalanmaktadır. 12

13 Her okul bünyesinde personel ve öğrencilerimizin faydalandığı kantinler mevcut olup, bu kantinlerde beslenme ihtiyacının giderilebilmesi amacıyla hamburger, tost, sandviç, ızgara türü vs. ayrıca çay, ayran ve meģrubat çeģitleri bulunmaktadır. Üniversitemiz öğrencilerinin ve personelinin gereksinimlerini en üst düzeyde karģılama amacı doğrultusunda yeni sosyal mekânlar oluģturulması amacıyla Merkez YerleĢkede 2010 yılı içerisinde modern bir kafeterya açılmıģ olup, öğrenci personelimize hizmet vermeye baģlamıģtır. Okullarımızın dağınık bir yerleģim yapısına sahip olmaları nedeniyle karģılaģılan çeģitli güçlüklere rağmen verilen yemek hizmetlerinde kalitenin yüksek olması ve hijyenin sağlanabilmesi hususlarında sürekli olarak kontrollere devam edilmektedir. c) Yemek Yardımı: Yönetim kurulu tarafından tespit edilen baģarılı ve yardıma muhtaç öğrencilerimize yemek yardımı yapılmaktadır Eğitim Öğretim yılında 232 öğrencimiz bu yardımdan faydalanmıģtır. d) Kısmi Zamanlı (Part-Time) Öğrenci ÇalıĢtırılması: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 46. maddesi gereğince Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde kısmi zamanlı (part-time) olarak öğrenci çalıģtırılmakta olup, halen bu statüde çalıģtırılan öğrenci sayısı 120 dir. Bu öğrencilerimize Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen miktarlarda çalıģmalarının karģılığında ödeme yapılmıģtır EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI SPORTĠF ETKĠNLĠKLER Dairede; spor hizmetleri olarak öğrencilerin ve çalıģanların beden sağlıklarını korumak ve geliģtirmek, onlara disiplinle çalıģma alıģkanlığı kazandırmak, spora ilgi duymalarını sağlamak, enerjilerini bu olumlu yöne yöneltmek, boģ zamanlarını değerlendirmek için ilgi duydukları spor dalında çalıģmalarını sağlamak üzere aģağıdaki hizmetler yürütülür: a) Grup çalıģmaları ve karģılaģmalar düzenlenmektedir. b) Bu amaçlarla kurulmuģ bulunan kuruluģlarla iģbirliği yaparak, bu alandaki çalıģmaları yaygınlaģtırılmakta, üniversiteyi temsilen öğrencilerin yarıģma ve karģılaģmalara katılmaları sağlanmaktadır. c) Üniversitelerin tüm spor, tesis ve malzemelerinin tek elden kullanılması, elemanların planlı bir Ģekilde çalıģmaları ve bir merkezden yönetilmeleri sağlanmaktadır. 13

14 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Üniversiteler Federasyonu BaĢkanlığının Eğitim- Öğretim yılı faaliyet programı çerçevesinde düzenlenen Üniversitelerarası spor yarıģmalarına Üniversitemizin katıldığı branģlar ve aldığımız sonuçlar aģağıda verilmiģtir. S.NO KATILDIĞI BRANġ 1 Atletizm (Bayan - Erkek) 2 Basketbol (Bayan - Erkek) 3 Badminton (Bayan - Erkek) 4 GüreĢ (Bayan - Erkek) 5 Hentbol (Bayan) 6 Kayak (Bayan - Erkek) 7 Salon Futbolu (Bayan - Erkek) 8 Voleybol (Bayan - Erkek) 9 Halkoyunları 10 Kros (Bayan - Erkek) 11 Tenis (Bayan - Erkek) 10 Kasım 2011 tarihinde Ankara Ġlinde düzenlenen Atatürk ü Anma KoĢusu na Üniversitemizi temsilen bay-bayan kros takımımız katılmıģtır Aralık 2011 tarihleri arasında Antalya/Belek te düzenlenen Üniversiteler 2. Lig Hentbol Grup Birinciliği Müsabakaları na Üniversitemizi temsilen erkek hentbol takımımız katılmıģ olup, hentbol takımımız 4. olmuģtur ġubat 2012 tarihleri arasında Çankırı/Ilgaz da düzenlenen Üniversiteler Kuzey Disiplini Türkiye GüreĢ ġampiyonası na Üniversitemiz bay-bayan kayak takımımız katılmıģ olup, bayan kayak takımımız Türkiye 1. si olmuģtur. 29 ġubat 2012 tarihinde Adana Ġlinde düzenlenen Üniversiteler Türkiye Kros Birinciliği Müsabakaları na Üniversitemizi temsilen bay-bayan kros takımımız katılmıģtır Mart 2012 tarihleri arasında Antalya/Belek te düzenlenen Üniversiteler 1. Lig Salon Futbolu (bay-bayan) Grup Müsabakaları na bay-bayan futbol takımımız katılmıģ olup, baybayan takımlarımız grup 2. si olmuģtur Mart 2013 tarihleri arasında Kayseri Ġlinde düzenlenen Üniversiteler 1. Lig Basketbol (bay-bayan) Grup Birinciliği Müsabakaları na Üniversitemizi temsilen bay-bayan basketbol takımlarımız katılmıģ olup, erkek takımımız 2. lige düģmüģ, bayan takımımız grup 4. sü olmuģtur. 14

15 11 Nisan 2012 tarihinde ġanlıurfa Ġlinde düzenlenen Üniversiteler Halkoyunları Grup Birinciliği YarıĢmaları na Üniversitemiz halkoyunları ekibi katılmıģtır Mayıs 2012 tarihleri arasında Erzurum Ġlinde düzenlenen Üniversiteler Türkiye GüreĢ (A Klasmanı) ġampiyonası na Üniversitemizi temsilen erkek güreģ takımımız katılmıģ olup, 1 öğrencimiz Türkiye ġampiyonu, 2 öğrencimiz Türkiye 2.si, 5 öğrencimiz Türkiye 3.sü, 1 öğrencimiz Türkiye 4.sü olmuģ ve Üniversitemiz takım halinde Grekoromen A Klasmanında Türkiye 3.sü olmuģtur Mayıs 2013 tarihleri arasında EskiĢehir de düzenlenen Üniversiteler Puanlı Atletizm Türkiye Birinciliği yarıģmalarına Üniversitemiz bay-bayan atletizm takımımız katılmıģtır. Ayrıca 23 Nisan 06 Mayıs 2012 tarihleri arasında 15.Geleneksel Spor ġenlikleri adı altında Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullar arası Basketbol, Voleybol, Halı Saha Futbolu, Masa Tenisi ve Satranç branģlarında müsabakalar yapılmıģtır EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER GerçekleĢtirilen Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı kültür hizmetleri olarak öğrencilerin ilgi alanlarına göre boģ zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları ile birlikte dinlenme ve eğlence alıģkanlığı kazanmalarını sağlamak, güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemelerini, isterlerse bu faaliyetlere katılmalarını da temin etmek amacıyla aģağıda gösterilen hizmetler yürütülmektedir. Resim ve fotoğraf sergileri açmak, konser, konferans, tiyatro ve benzeri sanat ve kültür alanlarında faaliyetler düzenlemek ve bu maksatla bu çeģit faaliyetlerde bulunan kuruluģlarla iģbirliği yaparak, öğrencilerin daha geniģ ölçüde sanat ve kültür faaliyetlerinden yararlanmalarını sağlamak, Öğrencilerin boģ zamanlarında ilgi ve yeteneklerine göre sanat ve kültür çalıģmaları yapmaları için resim, fotoğraf, el sanatları, halk dansları, klasik dans, müzik ve benzeri faaliyet alanlarında kurslar, çalıģma grupları, korolar oluģturmak, bu grup ve koroların üniversite içinde ve dıģında konser, gösteri, sergi ve karģılaģma gibi faaliyetlerde bulunmalarını veya karģılaģmalara katılmalarını sağlamak. Üniversitemiz öğrencilerinin boģ zamanlarını olumlu yollarla değerlendirmeleri amacıyla yıl içerisinde çeģitli kültürel etkinlikler gerçekleģtirilmektedir. Bu etkinliklerimiz içerisinde; Eğitim Fakültesi müzik bölümü öğrencilerimizden oluģan Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği korosu 15

16 bulunmaktadır. Ayrıca bütün öğrencilerimize açık folklor çalıģmaları ve tiyatro çalıģmaları, Üniversitemiz öğrencilerinin katılımlarıyla gerçekleģtirilen amatör ses yarıģması, defile, ġiir Ģöleni ve değiģik geceler düzenlenmektedir. Belirli periyotlarda Üniversitemizin Öğretim Elemanlarının veya katıldığı ve diğer üniversitelerden davet ettiğimiz konunun uzmanı kiģilerce belirli günlerde veya günün önemine bağlı olarak, Üniversitemiz öğrencilerine ve Niğde halkına açık, konferans ve paneller düzenlenip, tiyatro ve konserler tertip edilmektedir. Ayrıca her yıl Üniversitemizce Bahar ġenlikleri adı altında bir seri etkinlik düzenlenmekte ve bu Ģenliklerin halkında katılımıyla coģkulu bir Ģekilde kutlanması sağlanmaktadır Öğretim yılında Üniversitemizce gerçekleģtirilen sosyal ve kültürel etkinlikler tarih sırası itibariyle aģağıda belirtilmiģtir EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI KÜLTÜREL FAALĠYETLERĠ Tören Öğretim Yılı AçılıĢ Töreni Berkay YAZIR (Öğrenci Konsey BaĢkanı) Prof. Dr. Adnan GÖRÜR (Rektör) Alim BARUT (Niğde Valisi) Bekir BOZDAĞ (BaĢbakan Ekim 2011 Seminer Kalite Yönetim Sistemleri Yardımcısı) Yenilenebilir Enerji Kulübü Ekim Turnuva Satranç Turnuvası Satranç Kulübü Eğitim Programı DıĢ Ticaret ve Uluslar arası Para ve Sermaye Piyasaları Sertifika Eğitim Programı Ekonomi ve Sanat Kulübü Konferans Türk Tarihinde Prof. Dr. Refik TURAN Cumhuriyet Zamanı Konferans AR-GE, Ġnovasyon Erdal ÇINAR (KOSGEB ve Endüstriyel Kayseri Hizmet Merkezi Uygulama Destek Müdürü) Programları Konferans Cumhuriyetin Temel Değerleri ve Yeni Anayasa Yapım Sürecine Yansımaları Konferans TeknogiriĢim Sermayesi Destek Programı Prof. Dr. Hasan TUNÇ (Gazi Üniversitesi9 Adnan Selçuk ERGĠNÖZ (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Uzmanı) Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Mühendislik Fakültesi Anfi-1 Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Mühendislik Fakültesi Anfi-1 Salonu 16

17 Konferans Nitelikli Öğretmen YetiĢtirme Konser Çok Sesli Koro Konseri Eğitim Toplantısı TÜBĠTAK- Akademik Ar-Ge Destek Programları Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı Prof. Dr. Hayati AKYOL (Gazi Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencileri Prof. Dr. Adnan GÖRÜR (Rektör) Prof. Dr. M. Cahit GÜRAN (BĠDEB) Fatih Sinan ESEN (ARDEB) Elif ÖZKARAGÖZ (UĠDB) Konferans Ağız ve DiĢ Sağlığı Dt. Ümit BOZKURT (Niğde Ağız ve DiĢ Hastalıkları Hastanesi) Konferans Günümüzde Doğu Türkistan ve Sorunları Konferans ġiddet Ġçerikli Video Oyunlarının Çocuklar ve Gençler Üzerindeki Etkileri Sergi Oyuncak, Müzik Aletleri ve Diğer Materyaller Sergisi Sergi Konser Gösteri Dinleti Gösteri Panel SarıkamıĢ Destanı Fotoğraf Sergisi SarıkamıĢ Harekatı Üzerine SöylenmiĢ Türküler Gani Müjde nin Kaleminden Senfonik Kabare 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ġiir Dinletisi Niğde de Kadın Olmak Fotoğraf Gösterisi Kadına Yönelik ġiddet ve Medya Seyit TÜMTÜRK (Doğu Türkistan Derneği BaĢkanı) Yrd. Doç. Dr. Osman DOLU (Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi) Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Çocuk GeliĢimi Programı Öğrencileri SarıkamıĢ ġehitlerini Anma Etkinlikleri Solist Recep ERGÜL Rengim GÖKMEN (ġef) Serhan ARSLAN (Oyuncu) Sinan ÇALIġKANOĞLU (Oyuncu) Öğr. Gör. Kemal AKAY ArĢ. Gör. Gökçe ASLAN Yrd. Doç. Dr. Leyla BAYSAN ARABACI (Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Semra KOCAÖZ (Niğde Üniversitesi) Kevser KORKUT (Niğde Üniversitesi Öğrencisi) Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Derbent Kültür Merkezi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Derbent Kültür Merkezi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Kültür ve Sanat Evi Kültür ve Sanat Evi Derbent Kültür Merkezi BESYO Spor Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu 17

18 Konferans Konferans Sergi Konferans Konser Etkinlik Mehmet Akif in ġiir Dünyasında Doğu (12 Mart Ġstiklal MarĢı nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif i Anma Günü) Her Ģeyi Bilen Öğretmenden Öğrenen Öğretmene (Öğretmen Okullarının 164. KuruluĢ Yıldönümü) 18 Mart ġehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi nin Yıldönümü Nevruz Bayramı ve Türk Dünyası Türkülerle Çanakkale Zaferi (18 Mart ġehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi nin Yıldönümü) Prof. Dr. Adnan KARAĠSMAĠLOĞLU (Kırıkkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı) Prof. Dr. Firdevs GÜNEġ (Bartın Üniversitesi) Çanakkale Zaferi Resim ve Grafik Sergisi Prof. Dr. Remzi KILIÇ (Niğde Üniversitesi) Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği Korosu CumhurbaĢkanı Abdullah GÜL ve EĢi Hayrünnisa GÜL Hatıra Ormanı Ağaç Dikim Etkinliği Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Kültür ve Sanat Evi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Derbent Kültür Merkezi Merkez YerleĢke Tören Uluslar arası Bilimsel Yayınları TeĢvik Ödül Töreni Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Konferans Dünyada ve Türkiye de Yükseköğretim Prof. Dr. Ergün TOĞROL (Ġstanbul Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Sempozyum 10. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu -Yrd. Doç. Dr. Ali DELĠKARA Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Orkestra ve Korosu Dinletisi -Eğim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-ĠĢ Eğitimi Anabilim Dalı Özgün Baskı Sergisi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu 18

19 Konser Konser Resital ġenlik Konferans Sempozyum 10. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu 10. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu 10. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu E-Ticaret Nereye Gidiyor? Dün, Bugün, Yarın 1.Uluslar arası Niğde Dil, Kültür ve Tarih Sempozyumu Çilden Yaylı Çalgılar Topluluğu (Gazi Üniversitesi) Mersin Devlet Opera ve Balesi Sanatçıları Dr. Hakan EKMEN Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Sanatçı Öğretim Elemanı 15. SPOR ġenlġklerġ Aslı DEDE (E-Ticaret ve E-Pazarlama Web Projesi Kurucu Ortağı) -AçılıĢ KonuĢması Prof. Dr. Adnan GÖRÜR (Rektör) Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT (Eğitim Fakültesi) AçılıĢ Konferansı-ġehir Tarihçiliği -Prof. Dr. Necati DEMĠR - Sanayi ve Tarımı Ġle Niğde Erdoğan MUMCU-Birko Yönetim Kurulu BaĢkanı Veli KENAR-Niğde Ziraat Odası BaĢkanı -Özgün Baskı Sergisi (Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-ĠĢ Anabilim Dalı) -Niğde Kültüründe Dericilik Sergisi (Deri Teknolojisi Programı ) Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Derbent Kültür Merkezi Derbent Kültür Merkezi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Konferans Yapı Denetimi ve Kentsel DönüĢüm Uygulamaları Hüseyin KAYA-ĠnĢaat Mühendisi (Yapı Denetim KuruluĢları Birliği Genel Sekreteri) Derbent Kültür Merkezi Panel KüreselleĢme Sürecinde Türk Dünyası ile Münasebetler ve Milli Kültürümüz Doç. Dr. Kemal ÖZCAN (TĠKA Türk ĠĢbirliği Koordinasyon Ajansı BaĢkanlığı) Doç. Dr. Abdülkadir EMEKSĠZ (Ġstanbul Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Genç Osman GEÇER (Niğde Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu 19

20 Konferans Türk Tarihi ve Türk Jeopolitiğinin Geleceği Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ (21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Müdürü) Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Seminer Konferans Mayıs 2012 ġenlik Seminer Sergi DitaĢ-Niğde Üniversitesi BuluĢması-1 - Etkili CV Hazırlama Teknikleri - Yöneticilerden Kariyer Öyküleri HemĢirelikte Kanıta Dayalı Karar Verme: Eğitim, Uygulama ve Yönetim PROGED Seminerleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB ve AHĠLER Kalkınma Ajansı Proje TeĢvikleri Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım Sergisi Akal SARAÇOĞLU Mehmet Buğra BĠLEN Tuna SARAÇOĞLU Ümit ÖMÜR Bahar Sinal ÖZCAN Prof. Dr. Gülseren KOCAMAN (Dokuz Eylül Üniversitesi) 11. BAHAR ġenlġklerġ Ekrem Türker FĠDAN (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü) Esat Mahmut BELER (KOSGEB NevĢehir Müdürlüğü) Yasin Murat ĠġCAN (KOSGEB NevĢehir Müdürlüğü) Cengiz AKTAġ (AHĠLER Kalkınma Ajansı) Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Merkez YerleĢke Anıt Alanı Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Eğitim Fakültesi Bahçesi Sergi Gençliğin Rengi (Yağlıboya Resim Sergisi) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-ĠĢ Eğitimi Anabilim Dalı 2. Sınıf Öğrencileri Niğde Belediyesi Önü 20

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2008 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Nisan 2009 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜġ... 3 B. YETKĠ, GÖREV

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 HAZIRLAYAN Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RĠZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür.

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU....3

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum...

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum... ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe....... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması.... 2 1.3. Fiziki Durum... 3 2. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ...

Detaylı

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

II. AMAÇ VE HEDEFLER...26

II. AMAÇ VE HEDEFLER...26 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 2 A. MİSYON VE VİZYON... 2 A.1. MİSYON... 2 A.2. VİZYON... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 C. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER... 6 C.1. FİZİKSEL YAPI... 6 C.1.1. TAŞINIR

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI www.beu.edu.tr 2013 Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir SUNUŞ 21. yüzyılın çağdaş üniversitesini oluşturmak gayreti içerisindeki üniversitemiz, bir yandan çağdaş değerleri

Detaylı

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu BURDUR Mart 2009 2007-2008 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2011 i ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... iii I- GENEL BĠLGĠLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki,

Detaylı

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) GAZĠANTEP ADIYAMAN - KĠLĠS (TRC1) 2011 YILI ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN SUNUġU 2008 yılında kurulmuģ olmasına rağmen ilk personel alımını Mayıs 2010

Detaylı

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI Çankırı 2011 1 İçindekiler 1. SUNUġ... 3 2. MĠSYON VĠZYON... 5 3. TEMEL ĠLKE VE DEĞERLERĠMĠZ... 5 4. DURUM ANALĠZĠ VE DEĞERLENDĠRME... 6 4.1. ÜNĠVERSĠTEMĠZĠN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ...

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar. İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I. GENEL BİLGİLER 2 A. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER 3 B. YETKİ,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU ELEKTRONİK DOKÜMAN: www.stg.yildiz.edu.tr BASKI: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BASIM YAYIN MERKEZİ 2013, İSTANBUL ii Millete gideceği yolu gösterirken

Detaylı

ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR

ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR 1 ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR 2014 2 SUNUġ Devlet Konservatuvarı 3 Bölüm (Temel Bilimler, Ses Eğitimi ve Türk Halk Oyunları) ve 225 öğrencisi ile örgün öğretim programında

Detaylı

Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER

Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... 3 GĠRĠġ... 4 I-GENEL BĠLGĠLER... 5 A-) MİSYON VE VİZYON... 5 B-)YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 C-)İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1-FĠZĠKSEL YAPI... 6 2-ÖRGÜT YAPISI... 7 3-BĠLGĠ

Detaylı

ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU

ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU TC ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 TC ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĐRME

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2010-31.12.2010 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 2013 Faaliyet Raporu 1 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 Yalova Üniversitesi Faaliyet FAALİYET RAPORU Raporu 2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Proje Koordinatörü : Dr. Hakan

Detaylı