Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi"

Transkript

1 Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 99 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi

2

3 İstanbul Üniversitesin 99 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/6) T. C. Başvekalet 9. XI. 98 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Sayı: -89/0 * Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine b İstanbul Üniversitesi 99 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 8. XI. 98 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının, esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. Başvekil A. Menderes istanbul Üniversitesi 99 yılı bütçe tasarısı ESBABI MUCÎBESİ * İstanbul Üniversitesi 98 yılı (A/l) bütçesi 0 6 lira ve (A/) bütçesi lira olup ceman lira olarak kabul edilmiş idi. 99 yılı (A/l) ve (A/) bütçeleri yekûnu 98 yılına nazaran lira fazlasiyle 9 8 lira olarak teklif edilmektedir. Aşağıda (I) işareti ile gösterilen tertiplere çok zaruri ihtiyaçlar dolayısiyle 9 08 lira eklenmekte ise de (II) işareti ile gösterilen tertiplerden de 0 00 lira indirilmiş olduğundan geçen yıla nazaran umumi fazlalık lira olduğu anlaşılacaktır. I - Arttırılan miktarlar * j Lira P. A/l - Bütçesi Maaşlar : Bu fasılda görülen artışın sebepleri aşağıda izah edilmiştir. a) Terfi müddetlerini doldurmuş bulunan üniversite mensuplarına kendi kadrolarında kanuni haklarını verebilmek. b) Üniversitemizin öğretim, araştırma ve inceleme hizmetlerinin gelişimi dolayısiyle yeniden ihyasına zaruret görülen hizmetleri karşılamak için 6 sayılı Teşkilât Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelden çıkarılan ve unvan ile miktarları aşağıda gösterilen profesör, doçent ve asistan kadrolarının yıllık tutarları ile bu kadrolara 6 sayılı Kanunla verilmesi gereken aylık tahsisat tutarlarının bütçeye konmasından ileri gelmiştir. Bu kadroların (L) cetvelinden alınmasını gerektiren sebepler üzerinde İstanbul Üniversitesi Senatosu ayrı ayrı durmuş ve daha geniş ölçüdeki tekliflerden ancak buraya aksedenleri kabul" ile iktifa eylemiştir. ( S. Sayısı : )

4 _ (L) Cetvelinden çekilen kadrolar Lira F. Fakültesi Unvanı Aded. Aylık Tıp Fakültesi > Hukuk Edebiyat Fen İktisat Orman Tıp Edebiyat Fen Orman? > > > > > > Profesör Asistan Profesör Asistan Doçent Asistan Profesör Doçent Asistan Profesör Doçent Uzman Profesör Asistan Profesör Doçent ' Ücretler : Bu fasıldaki artışın sebebi rektörlük ve fakültelerde idare, -öğretim ve inceleme hizmetleri ile, öğrencilere daha geniş ölçüde yardım zaruretinin doğurduğu personel ihtiyacını karşılamak için, yeniden ihdas edilen kadrolardan ileri gelmiştir Ecnebi Profesör ve uzmanlar ücreti : Bu faslın muhtelif maddeleri ile istenilen fazla tahsisat ecnebi profesörlerin mukaveleleri gereğince dış memleketlere çıkaracakları paraların kur farkın dan ileri gelmiştir S. K. gereğince yapılacak yardımlar : Geçmiş senelerin ödeme seyrine göre bu fasıldaki tahsisatın artırılmasına zaruret hâsıl olmuştur. Bu artış, fakültelerin durumu nazarı itibara alınarak muhtelif maddelere dağıtılmıştır Sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler: Bu faslın ve nci maddelerindeki artış maaş ve ücret fasıllarına göre, ncü maddesindeki artış da; ihtiyaca göre tertibedilmiştir sayılı Kanun gereğince verilecek üniversite tazminatı : Bu fasıldaki artış terfi edecek olan tedris üyeleri ve yardımcılarına, (L) cetvelinden alman kadrolara verilecek tazminatı karşılamak,/maksadiyle konuları tahsisattan ileri gelmiştir. ^%**'**". ;< > (S. Sayısı: )

5 Lİra F Büro masrafları : Kırtasiye, döşeme, demirbaş ve öteberi maddelerinde fakültelerin zaruri masrafları nazarı itibara alınarak, bu faslın muhtelif maddelerine cüzi zamlar yapılmış ve üniversitemizin fakülte, enstitü ile hastanelerinin su ihtiyacını karşılamak için nci maddeye 000 lira, elektrik için 0 nci maddeye lira ve kömür fiyatlarına yapılan ayarlama neticesinde hâsıl olan farkın karşılanması için de 60 nci maddeye lira fazla tahsisat konulmasına zaruret hâsıl olmuştur.. < t r,,;, 00 0 Basılı kâğıt ve defterler : Fakültelerin öğrenci artışına mütenazır olarak her sene artan baskı işlerine ait masrafı karşılamak üzere geçen seneye nazaran 00 lira fazla tahsisat istenilmiştir Giyecekler : Bu fasıldaki artiş^ kumaş fiyatlarında yapılan ayarlamadan ileri gelmiştir Harcırahlar : ' Fakültelerin yurt içinde yapacakları ilmî araştırma ve inceleme seyahatlerini geçen seneye nazaran daha geniş mikyasta yapılmasını temin için bu faslın muhtelif maddelerine ceman 8 0 lira fazla tahsisat konulmuştur. ÎÖ sayılı Kanun gereğince yapılacak yardımlar : ilâç fiyatlarında vukubulan ayarlama dolayısiyle lira fazla tahsisat konulmasına zaruret hâsıl olmuştur Taşıt masrafları : Rektörlük ve Orman Fakültesi servis arabalan ile Orman Fakültesine yeniden alınacak servis arabasının onarım ve işletme masraflarını karşılamak üzere bu fasla, geçen seneye nazaran 0 lira fazla tahsisat konulmuştur Üniversite binalarının, Bina ve Arazi vergileri, tapu tescil harcı ve diğer masrafları ile bina, levazım, eşya ve sair menkullerinin sigorta bedelleri : 99 yılındaki ihtiyacımız nazarı itibara alınarak bu fasla 000 lira eklenmiştir Araştırma, inceleme ve öğretimi^ ilgilendiren malzemelerle ve her çeşit masrafları : Üniversitemizin başlıca hizmetlerinden olan -araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren mevzuların genişlemesi münasebetiyle satınalınmasma kati zaruret hâsıl olan alet ve cihazlarla tıbbi ve ıkimyevi malzemelerin temini için bu faslın neü Hukulk Fakültesi maddesine Ş 80 lira eklenmiştir İşletme Enstitüsü (her çeşit masrafları :, İşletme İktisadı Enstitüsü öğretim faaliyetini er aylı'k 'kurslar şeklinde devam ektirirken ayrıca yüksek tahsil yapmış olanlara şer sömes'trelik işletmecilik ihtisas programı tatbik edilerelk mezunlar verme'ktedir. Böylece faaliyetlerine muvazi olarak masrafları da 'artmış (bulunan enstitünün 99 yılında da faaliyetlerini devam ettirebilmesi için liralıik fazla tahsisata ihtiyaç Msıl olmuştur. 8 8 Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin masrafları : Üniversitemiz ile İstanbul Bjlediyesinin müştereken İstifade 'ettikleri Cerrahpaşa ve Haselki hastanelerindeki üniversiteye ait yataik ye ( iaşe 'bedellerinin belediye tarafından artırılmış bulunmasından dolayı bu fasla geçen seneye nazaran 8 8 lira fazla tahsisat konulmasına zaruret hâsıl olmuştur. (S. Sayısı: ) jı ;, ı > * ' * I *' ' - f J.

6 ) Lira F Yayın masrafları : Fakültelerin yayın organı 'olan mecmuaların, kâğıt ve Ibaskı ücretlerinin temini ile 99 yılında eski senelere nazaran daha fazla neşriyatta 'bulunmak ve makale sahiplerine Yayın Yönetmeliği gereğince tahakkuk edecek ücretlerini ve fa/külte kütüphanelerinde eksik Ikalan kitapların temini için ibu fasla ceman 8 00 lira zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur ve 96 sayılı kanunlar gereğince staj için ecnehi memleketlere ıgönderiieceklerin harcırahları ile îbaşka her çeşit masrafları : 89 ve 96 sayılı kanunlar gereğince Ibilgi ve görgülerini artırmak mafksadiyle ecne'bi memleketlere gönderilen öğretim üyeleriyle 'asistanlarının Harcırah Kanununa göre yol masrafları ile yevmiyelerinin verilebilmişini temin etmek için bu fasla geçen seneye nazaran lira eklenmesine medburiyet (hâsıl olmuştur. 000 Milletlerarası kongre ve konferansların her çeşit masrafları ve bunlara katılacakların her çeşit masrafları : Hukuk Fakültesinin Colombia Üniversitesi ile müştereken yapacakları milletlerarası hukuki araştırmalar seminerinin her türlü masraflarını karşılamak için bu fasılda yeniden açılan 0 nci maddeye lira tahsisat konulmuş ve bu faslın 0 ncu maddesine de döviz fiyatlarındaki değişiklikten dolayı lira eklenmesine lüzum hâsıl olmuştur Talebe kantinlerine yardım : Üniversitemize dâhil kantinlerde yemek yiyecek olan öğrencilere daha geniş mikyasta yardım yapılmasının temini için bu fasla lira eklenmiştir. 08 A/l Bütçesi fazlalık yekûnu A/ - Bütçesi Yapı onarımı ve küçük yapılar ; Orman Fakültesinin işgalinde bulunan binaların idamesi için yapılacak küçük tamirleri karşılamak için lira fazla tahsisat istenilmiştir Yapı işleri ve esaslı onarımlar : Bu faslın nci "maddesiyle yıkılmak tehlikesinde bulunan üniversite kütüphanesinin takviyesi için geçen seneye nazaran lira fazla tahsisat istenilmiştir Taşıt satmalına masrafları : Üniversite Filim Merkezine alınacak bir jip arabası ile Orman Fakültesinin arazi üzerinde yapacağı ilmî tetkiklerde kullanılmak üzere alınacak otobüs için geçen seneye nazaran lira fazla tahsisat istenilmiştir A/ Bütçesi fazlalık yekûnu (S. Sayısı: )

7 Lira P. - II - Eksilen miktarlar # A/l -Bütçesi ^Tlv) T-? Ş sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına - yapılacak ödemeler : 99 yılında üniversitede emekliye sevkedilmesi mukarrer personel adedinin geçen seneye nazaran az olmasından dolayı faslın ncü maddesinden lira ve nci maddesinden de lira tenzil edilmiştir. Konferans için yurt içinden ve dışından getirtileceklerin ücret ve yollukları ile başka masrafları : Geçen senelerin ödeme seyri nazarı itibara alınarak bu tertipten lira düşülmüştür. 000 Mankeme masrafları : tahsisatın 99 yılında kâfi geleceği anlaşıldığından 000 lira tenzil edilmiştir Araştırma ve inceleme ve öğretimi ilgilendiren malzemelerin her çeşit masrafı: Orman Fakültesi tarafından Amerika'dan getirtilecek malzemenin bedeli olarak 98 yılında fazla verilen lira tahsisat iş yapılmış olduğundan bu sene tenzil edilmiştir. 000 V 6],. j. Enstitülerin her çeşit masrafları : J Geçen senelerin ödeme seyri nazarı itibara alınarak tasarruf maksadiyle 6 nsı fasıldan 000, nci fasıldan 000 ve nci fasıldan da 000 lira ki, ceman 000 lira düşülmüştür Hükme bağlı borçlar : 99 yılında 000 liralık tahsisat;n kâfi geleceği anlaşıldığından geçen seneki tahsisattan ' 000 lira teuzil edilmiştir. 00 * A/l bütçesi yekûnu: ( S. Sayısı : ) /

8 Lira F. ~8 (A/ -Bütçesi) Yapı onarımı ve küçük yapılar : 99 yılında tasarruf maksadiyle bu tertipten 000 lira düşülmüştür Yapı işleri ve esaslı onarımlar : 98 yılı tahsisatı ile başlanılmış yapı işleri senesi içinde bitirilmiş olduğundan 99 yılında lira tenzil edilmiştir sayılı Kanuna ek 08 sayılı Kanun gereğince yapılacak üniversite yapısı ve tesisatı türlü masrafları : 99 yılında projeleri hazırlanacak olan Tıp Fakültesinin Çapa'da yaptıracağı 0 yataklı ikinci dahiliye kliniği ve 0 kişilik anfi binasının inşaatına 960 yılında başlanacağından bu tertipten lira düşülmüştür Ş Taşıt satmalma masrafları: Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Okuluna alınmak istenilen seyyar diş muayene arabasının alınmasından 99 yılında vazgeçldiğinden lira düşülmüştür. 000 A/ bütçesi eksikler yekunu : î C M A L Fazlası Eksiği A/l Bütçesi A/ Bütçesi istanbul Üniversitesi 99 yılı gelir bütçesi ESBABI MUCÎBESÎ 99 yıh (A/l) gider bütçesi 8 lira ve (A/ ) yatırımlar bütçesi lira olmak üzere 9 8 liraya baliğ olan her iki gider bütçesi aşağıda izah edildiği üzere karalanmış olacaktır.. Tahsili tahmin edilen harçlardan 000 lira, kitap satışından 000 lira, diğer çeşitli gelirlerden lira ve ayrıca geçen yıldan devredilecek lira ve ayrıca tahmin olunan iki lira nakitle birlikte gelir yekûnumuz 0 00 liraya baliğ olmaktadır.. Gider bütçesinin toplamı olan 9 8 liradan 0 00 lira çıkarıldığı takdirde geriye kalan liranın lirası yatırımlar için rf ve 908 lirası da, yatırımlar dışındaki masraflar için Hazineden yapılacak yardımlarla temin edileceği hesabedilmiş ve gelir bütçesi yukardaki bildirime göre hazırlanarak sunulmuştur. (S. Sayısı: )

9 Rapor Bütçe Encümeni Yüksek Reisliğine yılı bütçesinin tetkiki münasebetiyle ilk olarak İstanbul Üniversitesinin temsil ettiği geniş kariyere işaret etmeyi raportörlerijaiz faydalı mütalâa etmişlerdir : Bütünlüğü içinde kürsü, 6 enstitü, 9 kliniğe sahibolan İstanbul Üniversitesinin öğretim üyeleri ile öğrenci sayısını gösterir tablolar tetkik olunduğu zaman irfan hayatımızda bu müessesenin ne kadar geniş bir tesire sahibolduğu anlaşılır. İstanbul Üniversitesi öğretim üyeelri Titri Türk Yabancı Yekûn Ord. Prof. Profesör Doçent öğretim görevlisi Asistan Uzmaıt Okutma** öğretim yardımcıları r si*tanljfe, karosu&&, çaju an eğlenişiz; doçentlerim, durumu da şöyledir : Dişfeekîm- Bfcsaa - Umumi Ttp ligi Ok; Ok. Hukuk Edebiyat Fen İktisat yekûn î ; İstanbul Üöverıtei ders ydmda.müracaat eden öğrenci sayısı Kut Erkek Yefeûa 0 > rm T88 E^bnl edilen öğrenci sayısı 9 $9 *$Q* (S. Sayı: )

10 Kız Türk Erkek 0 - öğrenci mevcudu Yabancı Yekûn Kız Erkek Yekûn M Umumi öğrenci mevcudu Kız Erkek * Yekûn Milletimizin yarınını inşaya matuf çalışmaların büyük ktymeti vardır. Bu büyük kıymet içinde İstanbul Üniversitemiz ağırlığını daima hissettiren bir olgunluğa yıllar geçtikçe daha iyi tesahüt etmektedir. Bugünkü manzara odur ki, üniversitelere karşı Devlet ihtimamını daima ibzal eden Büyük Millet Meclisimiz istanbul Üniversitesinin bütün fakültelerindeki çalışmaları itminan ile müşahede edebilir. 99 yılı bütçesi İstanbul Üniversitesi 99 bütçesi 98 yılına nazaran lira fazlasiyle 9 8 ljra olarak tesbit ve teklif edilmiş bulunmaktadır.. Tetkiklerimize göre hemen kayıt edelim ki, geçen yıldan bu yıla İstanbul Üniversitemizde inkişaf eden hizmetleri karşılamakta % 6 nispetinde olan bu artış yetersizdir. Ve bu müessesemize teretüübeden hizmetlerin normal seyir ve inkişafını karşılamak için olsun çok mübrem bâzı tahsislerin kabulüne imkân verilmesi zarureti vardır. Bunların sıra&iyle Yüksek Encümenin mütalâa ve tasvibine arz ediyoruz : 0/ Tıp fakültesi ile alâkalı olan bu maddede 6 doçent ve uzman kadrosunun (L) cetvelinden çıkarılması bu suretle eylemsiz doçentlerin esas kadroya alınmaları çok faydalı olacaktır. 0/6 İktisat Fakültesinin, öğretim üyelerine olan fazla ihtiydç münasebetiyle iki 60 liralık doçentlik kadrosunun (L) cetvelinden alınmasına katî zaruret vardır. 0/ İki yıl evvel ^üniversitede teşekkül eden filim merkezinin haricî memleketlerle muhabere temin etmek maksadiyle yabancı dil bilir bir büro şefine katî zaruret vardır. 0/ Tıp Fakültesinin yeni yapılmakta olan ve bu yıl servise açılacak olan birinci kadın doğum ile çocuk hastalıkları (00 yataklı) kliniklerinin hemşire, hastabakıcı, laborant, narkozcu ve lâboratuvar şefliği kadrolarının yeniden ihdası zarureti vardır. 0/ Üniversite kütüphanesinde mevcut elyazma kitaplarından çoğu arapça ve farsça olduğundan bu dilleri bilen bir memura katî zaruret vardır. 0/ Yeniden ihdas edilecek bu bölüme 600 liralık bir uzman ile liralık bir uzmanın Hukuk Fakültesi seminerlerinde istihdam edilmesi zaruri görülmektedir. 0/8 Üniversitede lisan bilgisini arz ettiği ehemmiyet çok büyüktür. Yabancı dil okulu bu maksatla ihdas edilmiş olmakla beraber ciddî oiarak temin edilemediği cihetle talebe lâyıkiyle istifade edememektedir. Buna da başlıca sebep her okutmana 00 ze yakın talebe isabet etmektedir ki, bu kadar kalabalık bir sınıfta dil öğretmenin imkânı olmadığı şüphesizdir. Üniversite içinde hayati bir ehemmiyeti arz eden bu meselenin halli ancak yabancı dil öğretim kadrosunun ihtiyacı karşılıyacak bir duruma getirmekle kabil olacaktır. Bunun için 0 okutmana katî ihtiyaç yardır., 0/60 Son zamanlarda kömür fiyatının ayarlanması münasebetiyle bu zamma da zaruret hâsıl olmuştur. 09/ Orman Fakültesinin şehirden uzak bulunması dolayısiyle işletme masraflarına iki bin liranın zammı zarureti hâsıl olmuştur. > (S/Sayısı: )

11 0/ Tıp Fakültesinin geniş olan enstitülerinin materyal ihtiyacını karşılamak maksadiyle 00 bin liralık bir zamma lüzum görülmüştür. 0/ Fen Fakültesinin geniş olan enstitülerinin öğretim tecrübelerinde kullanılacak materyal için 0 bin liralık bir zamma lüzum görülmüştür. Gazetecilik Enstitüsünün daha geniş çalışabilmesini temin etmek maksadiyle ve lüzumlu N malzemenin alınması için bin lira zaruri görülmüştür. Üniversitenin geniş olan kitap satınalma ve abone ve çeşitli yayın masraflarını karşılamak üzere 9 bin 0 liralık bir zam yapılması zaruri görülmüştür. 60 Üniversitede okuyan fakir ve muhtaç talebeye öğle ve akşam yemekleri (Kızılay vasıtasiyle verdirtmektedir) için 00 bin liralık zam yapılması zaruri görülmüştür. / Çok geniş ve dağınık bir halde bulunan Tıp Fakültesi klinik, hastane ve enstitülerinin her türlü büyük onarımlarının yapılması için 00 bin liralık bir zam zaruri görülmüştür. Fasıl, \ ' 0/ (L) cetvelinden çıkarılan kadrolar 0/6 cetvelinden çıkarılan kadrolar 0/ Yabancı dil bilir muhabere şefi kadrosu 0/ Tıp Fakültesi kadroları (Beyanı aşağıdadır) 0/ Arapça ve farşça bilen uzman (ihdas) 0/ Hukuk Fakültesi için ihdas edilen kadre lar 0/8 Yabancı diller okulu için ihdas edilen kadrolar 0/60 Isıtma masrafları 09/ Orman Fakültesi işletme masrafları 0/ Tıp Fakültesi öğretimle ilgili masraflar 0/ Fen Fakültesi öğretimle ilgili masraflar Gazetecilik Enstitüsü % 0 zam kitap mubayaası için 60 Muhtaç talebeye yardım (kantinler için) / Tıp Fakültesi onarım masrafları Tıp Fakültesi için istenilen kadroların müfredatı Aded Unvan Ücret" Başhemşire Hemşire Laborant Narkozcu Hastabakıcı Lâboratuvar şefi 00 Ş00 00 Varidat bütçesi Varidat bütçesi üzerinde yaptığımız tetkikler bu yıl ancak ncü faslın birinci maddesine (Kitap satışından elde edilen varidat) 000 liralık bir zam yapılabileceğini tesbit etmiştir. Bu vaziyete göre çok zaruri olan tekliflerimizin karşılanabilmesi için Hazine yardımının 68 0 lira fazlasiyle 0 86 lira olarak tesbiti icabetmektedir. (S. Sayısı: )

12 Bu takdirde İstanbul Üniversitesinin 99 bütçesi 98 yılma nazaran % 0 bir artış kaydedecektir ki, bu cihet raporumuzun başında da arz olunduğu gibi bir yıldan diğer bir yıla normal bir terakki addolunmak lâzımdır. Nitekim diğer üniversitelerimizin bütçe tekliflerinde de bu nispetler mevcuttur. Bütçenin tekliflerimizle beraber kabulünü Yüksek Encümene arz ederiz. Antalya Diyarbakır Edirne Diyarbakır K. Akmantar M. Ji. Ünal M. Sarol H. Turgut ( S. Sayısı: )

13 T. B. M. M. Bütçe Encümeni Esas No. /6 Karar No. İstanbul Üniyersitesi 99 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı îcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 9. XI. 98 tarihli ve -8ÎV0 sayılı tezkeersiyle gönderilen kanun lâyihası encümenimize havale edilmiş olmakla Maarif Vekili, üniversitesi rektör ve dekabları ile Maliye Vekâleti mümessili hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. Üniversite 99 malî yılı bütçesini encümenimiz adına tetkik eden raportörlerimizin ihzar ettikleri rapor incelendikten ve üniversitenin muhtelif fakültelerine ve müesseselerinin faaliyetlerine dâir sorulan sualler rektör ve alâkalı fakülteler dekanları tarafından cevaplandırıldıktan sonra bütçenin fasıl ve maddelerinin-tet-" kikine geçilmiştir. Üniversitenin 99 malî yılı masraf tertiplerini ihtiva eden (A/l) cetvel yekûnu geçen yıla! nispetle lira fazlasiy^e 8 lira ve'yatırım kısmını teşkil eden (A/) işaretli cetvel yekûnu ise lira noksaniyle lira olarak Hükümetçe tesbit ve teklif edilmiş bulunmaktadır. Gerek (A/l) ve gerek (A/) işaretli cetvellerin muhtelif fasıl ve maddelerinde görülen artış ve eksilişlerin mucip sebepleri lâyihanın gerekçesinde her fasıl ve madde hakkında ayrı ayrı arz ve izah edilmiş bulunmaktadır. (A/l) işaretli cetvelin fasıl ve maddelerinin tetkiki sırasında raportörlerimizin de vâki teklifleri nazarı dikkate alınarak 09 ncu taşıt masrafları faslının nci Orman Fakültesi taşıt işletme masrafları maddesine 000, gerek tıp ve gerek fen fakültelerinin geniş olan enstitülerinin materyal ihtiyaçlarını karşılamak üzeye 0 nci araştırma ve inceleme ve öğrenimi ilgilendiren malzemelerle her çeşit masrafları faslının nci Tıp Fakültesi maddesine ve nci Fen Fakültesi maddesine , Antalya Bölgesi Arkeolojik Araştırma istasyonu masraflarım gösteren 9 ncu fasla - Bütçe Encümeni mazbatası Yüksek Reisliğe ( S. Sayısı : ). II , nci yayın masrafları faslının maddelerine ceman ve 60 ncü talebe kantinlerine yardım faslına liranın ilâvesi encümenimizce uygun görülmüş ve bu suretle (A/l) işaretli cetvel yekûnu 68 lira olarak encümenimizce tesbit ve kabul edilmiştir. Yatırım kısmını teşkil eden (A/) işaretli cetvelin fasıl ve maddeleri üzerinde yapılan incelemelerde, fasıl ve maddelere mevzu tahsisatın hizmetin ifasına kifayet edeceği kanaatine varılarak Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. Üniversitenin varidatını gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu geçen yıla nispetle 0008 lira fazlasiyle 9 8 lira olarak Hükümetçe tahmin ve teklif edilmiş bulunmaktadır. Bu varidatın libası Hazine yardımından, lirası geçen sene devreden nakit mevcudundan ve mütebakisi ise üniversitenin çeşitli gelir kaynaklarından terekkübetmektedir. Varidat cetvelinin fasıl ve maddeleri üzerinde yapılan incelemede ncü çeşitli varidat faslının nci kitap satışından elde edilen gelir maddesine mevzu muhammen tahsisatın 99 malî yılında fazla tahakkuk edeceği rektör tarafından teyidedilen izahatla anlaşılmış olduğundan bu maddeye 000 ve aynı mucip sebeple ncü diğer çeşitli gelirler maddesine de liranın ilâvesi uygun görülmüş ve bu suretle (A/l) işaretli cetvele ^yapılan zamların mecmuundan bu miktarlar mahsubedilmek suretiyle bakiye kalan kısmı bütçeden verilecek tahsisata ilâve edilmek suretiyle (B) işaretli varidat cetveli yekûnu da 0 lira olarak encümenimizce tahmin ve kabul edilmiştir. Lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri, (A/l), (A/) ve (B) işaretli cetveller üzerinde yapılan değişikliklerden sonra husule gelen rakamlar metine aksettirilmek suretiyle tadilen ve mütaakıp maddeler ise Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir.

14 - istanbul Üniversitesinin 99 malî yılı bütçe kanunu lâyihası merbutatı bulunan cetvellerle birlikte Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. Reis Balıkesir H. İmre Kâtip Diyarbakır M. H. Ünal Artvin Reisvekili Muğla N. özsan Afyon K. N, Topcuoğlu Artvin Mazbata M. İzmir B. Bilgin Antalya K. Akmantar Balıkesir H. Çeltikçioğlu Y. Gümüşel M. H. Timurtaş Bolu 8. Bilir Denizli A. R. Karaca Elâzığ H. Müftügil Çorum TL Bulgurlu Denizli M. Karasan Erzincan R, Bayındır Çorum Y. Gürsel Diyarbakır TL Turgut Eskişehir M. Başkurt Gazianteb E. Cenanı İstanbul N. Kuşan İstanbul N. N. Yücel Kayseri O. Kavuncu Konya M. fiağrıaçık Niğde R. Gürsoy Rize M. Önal Sinob ö. özen İsparta T. TığU İstanbul / Sevel İzmir D. Akbel Kırşehir F. Yalçın Manisa S. Mıhçıoğlu Rize ÎL Agun Siird B. Erden Yozgad T. Alpay İstanbul M, Erdener İstanbul M. Şellefyan Kastamonu M. îslâmoğlu Kocaeli C. Tüzün Nevşehir AT. Önder Rize /. Akçal Siird M. D. Süalp Zonguldak TT. Timur ( S. Sayısı:

15 HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ îstarib%& Üniversitesi 99 yılı bütçe kanun lâyihası MADDE. İstanbul Üniversitesi 99 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masraflar için bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 8 lira ve yatırım masrafları için de bağlı (A/) işaretli c,etvelde gösterildiği üzere lira tahsisat verilmiştir. MADDE. İstanbul Üniversitesi 99 bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 9 8.lira olarak tahmin edilmiştir. MADDE. İstanbul Üniversitesince 99 yılında elde edilecek varidat çeşitlerinden her birinin dayandığı* hükümler bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 99 yılında da devam' olunur. MADDE. İstanbul Üniversitesinin* 0. VI. 99 tarihli ve 66 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 66 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince muvakkat mahiyetteki hizmetler için İcra Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertipler bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe katmnu lâyihası ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara^ ek olmaması şarttır. MADDE. İstanbul Üniversitesinin kuruluşu hakkındaki. VII. 98 tarihli ve sayılı Kanunla ve buna ek 6 sayılı Kanuna bağlı () sayılı cetvelde yazılı kadrolarda ilişik (L) işaretli cetvelde gösterilenler, 99 bütçe yılında kullanılamaz. MADDE 6. Geçen yıl borçları faslmdaki tahsisat üstünde çıkan ve 98 yılı bütçesinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet fasıllarında bu fasla Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan ödenir bütçe yıllarına aidolup da Muhasebe! Umumiye Kanununun 9 nuü maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve kar- (S, Sayısı: ) BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ İstanbul Üniversitesi 99 yılı bütçe kanunu lâyihası MADDE. İstanbul Üniversitesi 99 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masraflar için bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( 68 ) lira ve yatırım masrafları için de bağlı (A/) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( 6 000) lira tahsisat verilmiştir. ' MADDE. İstanbul Üniversitesi 99 bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (0 ) lira olarak tahmin edilmiştir. MADDE. Ayniyle kabul edilmiştir. MADDE. Ayniyle kabul edilmiştir. MADDE. Ayniyle kabul edilmiştir. MADDE 6. Ayniyle kabul edilmiştir,

16 Hü. 6 B. E. şılıkları yılları bütçesinde" bulunan borçlar 99 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya -6 ncı kısım fasılları ile yatırım fasılları bakiyelerinden, eski yıllar borçları faslına Maliye Vekâletince aktanlacak tahsisatlardan ödenir. MADDE. Masraf fasıllarından yapılacak sarfiyata ait formül bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE 8. Bu kanun Mart 99 tarihinden itibaren mer'idir. MADDE 9. Bu kanun hükümlerini icraya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. Başvekil A. Menderes Devlet Vekili A. Aker Devlet Vekili Ve Çalışma V. V. II. Şaman Millî Müdafaa Vekili E. Menderes Hariciye Vekili «Maarif Vekili C. Yardımcı Ticaret Vekili H. Erkmen Güm. ve tnh. Vekili H. Hüsman Münakalât Vekili Devlet Vekili Devlet Vekili ve Münakalât V. V. M. Kurbanoğlu Adliye Vekili E. Budakoğlu Dahiliye Vekili ve Hariciye V. V. Dr, Namık Gedik Maliye Vekili H. Polatkan Nafıa Vekili T. İleri Sıh. ve îç. Mua. Vekili, Dr. L. Kıırdar Ziraat Vekili N. ökmen Çalışma Vekili MADDE * Ayniyle kabul edilmiştir. MADDE 8. Ayniyle kabul edilmiştir. MADDE 9. Ayniyle kabul edilmiştir. Sanayi Vekili îmar ve iskân Vekili M. Berk Bas. - Yay. ve Turz Vekili 8. Somuncuoğlu Koordinasyon Vekili ve Sanayi V. V. 8. Ataman ' (S; Sayı : )

17 . _ - A/l. CETVELİ M Tahsisatın nev'i 98 Yılı tahsisatı Lira 99 ; yılı için Hükümetçe Encümence istenen kabul edilen Lira Lira îkinci kısım - Personel masrafları I - Maaşlar ve ücretler Maaşlar Rektörlük Tıp Fakültesi Hukuk * Edebiyat Fen İktisat Orman Yabancı Diller Okulu Açık maaş: * Fasıl yekûnu Ücretler Rektörlük Tıp Fakültesi Hukuk Edebiyat Fen İktisat Orman y> Yabancı Diller Okulu Fasıl yekûnu Geçici hizmetliler ücreti Rektörlük Tıp Fakültesi Edebiyat Fen İktisat , Fasıl yekûnu (S. Sayısı: )

18 M. Tahsisatın nev'i 8 98 Yılı tahsisatı Lira Hükümetçe istenen Lira 99 yılı ı için Encüraenee kabul edilen Lira 6 8 Ecnebi profesör ve uzmanlar ücreti Rektörlük Tıp Fakültesi Hukuk Edebiyat Fen iktisat Orman Yabancı Diller Okulu İS S Fasıl yekûnu II - Başka haklar 98 sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar Rektörlük memurları çocuk zammı 000 Tıp Fakültesi memurları çocuk zammı 000 Hukuk Fakültesi memurları çocuk zammı Edebiyat Fakültesi memurları çocuk zammı Fen Fakültesi memurları çocuk zammı îktisat Fakültesi memurları çocuk zammı 000 Orman Fakültesi memurları çocuk zammı 00 8 Yabancı Diller Okulu memurları çocuk zammı Doğum yardımı ölüm yardımı Fasıl yekûnu Ecnebi dil bilenlere 66 sayılı Kanunun nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı (S. Sayısı : )

19 F. M. Tahsisatın nev'i 9 98 Yılı tahsisatı Lira 99 y: ılı için Hükümetçe Encümence istenen kabul edilen Lira Lira 09 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler % emekli ve % giriş kesenokleriyle artış farkları % ek karşılıkları Emekli ikramiyesi Sandık yönetim masrafları Diğer ödemeler Fasıl yekûnu sayılı Kanun gereğince verilecek ek görev tazminatı Rektörlük Tıp Fakültesi Hukuk Edebiyat Fen 6 iktisat Orman 8 Yabancı Diller Okulu Fasıl yekûnu İSO sayılı Kanun gereğince verilecek üniversite tazminatı Tıp Fakültesi Hukuk Edebiyat Fen İktisat Orman Fasıl yekûnu 89 Emekli, dul ve yetim aylıkları Konferans için yurt içinden ve dışından getirtileceklerin ücret ve yollukları ile başka masrafları Rektörlük (S. Sayısı : )

20 M. Tahsisatın nev'i 0 98 Yılı tahsisatı Lira Hükümetçe istenen Lira 99 yılı için Encümence kabul edilen Lira 6 Tıp Hukuk Edebiyat Fen İktisat Orman Fakültesi Fasıl yekûnu ikinci kısım yekûnu Üçüncü kısım - Yönetim masrafları Büro masrafları Rektörlük kırtasiye Tıp Fakültesi kırtasiye Hukuk Fakültesi kırtasiye Edebiyat Fakültesi kırtasiye Fen Fakültesi kırtasiye 6 İktisat Fakültesi kırtasiye Orman Fakültesi kırtasiye 8 Yabancı Diller Okulu kırtasiye Rektörlük döşeme Tıp Fakültesi döşeme Hukuk Fakültesi döşeme Edebiyat Fakültesi döşeme Fen Fakültesi döşeme 6 İktisat Fakültesi döşeme Orman Fakültesi döşeme 8 Yabancı Diller Okulu döşeme Rektörlük demirbaş Tıp Fakültesi demirbaş Hukuk Fakültesi demirbaş Edebiyat Fakültesi demirbaş Fen Fakültesi demirbaş 6 İktisat Fakültesi demirbaş Orman Fakültesi demirbaş 8 Yabancı Diller Okulu demirbaş Rektörlük öteberi masrafları Tıp Fakültesi öteberi masrafları (S. Sayısı: ) ( P

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi S. Sayısı: 65 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/90) T. C. Başbakanlık Muamelât Genel Müdürlüğü 30. XI. 1950 Tetkik Müdürlüğü

Detaylı

Dönem : 1 jjonem : ı O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD. 1967 YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe

Dönem : 1 jjonem : ı O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD. 1967 YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe Dönem : jjnem : ı O Tplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe İstanbul Üniversitesi yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kmisynu rapru (/8) T. e. Başbakanlık.. Kanunlar

Detaylı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5539 Kanun Kabul Tarihi: 11/02/1950 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/02/1950 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7434 I

Detaylı

S. Sayısı: 126. Başbakan Ş. Saraçoğlu

S. Sayısı: 126. Başbakan Ş. Saraçoğlu S. Sayısı: 26 Kibrit ve Çakmak Tekeli Geçici İşletme İdaresinin Tekel Genel Müdürlüğüne devrine ve Tekel Genel Müdür. lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 4036 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1)(2)

HARÇLAR KANUNU (1)(2) 3903 HARÇLAR KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

TÜRKİYE VE ORTA - DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ TEŞKİLAT (1) (2) KANUNU

TÜRKİYE VE ORTA - DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ TEŞKİLAT (1) (2) KANUNU 3179 TÜRKİYE VE ORTA - DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ TEŞKİLAT (1) (2) KANUNU Kanun Numarası : 7163 Kabul Tarihi : 25/6/1958 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/1958 Sayı : 9947 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU. (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU. (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler Kanunun şümulü: Madde 1 - a) Umumi Muvazeneye dahil dairelerle mülhak ve hususi bütçeli

Detaylı

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN 3203 UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN Kanun Numarası : 7269 Kabul Tarihi : 15/5/1959 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/5/1959 Sayı : 10213

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 62 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana SayfaKanunlarKHKTüzüklerYönetmeliklerTebliğlerMülga KanunlarAndlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Yazdır 3903

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 733

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 733 3903 HARÇLAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge _ 416 1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) Kanun No. Kabul Tarihi 3512 23. 12.1988 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ı BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

Detaylı

HARCIRAH KANUNU (1) * * *

HARCIRAH KANUNU (1) * * * 2575 HARCIRAH KANUNU (1) Kanun Numarası : 6245 Kabul Tarihi : 10/2/1954 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 18/2/1954 Sayı : 8637 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 35 Sayfa : 321 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 (Değişik birinci fıkra: 21/4/2005-5335/6 md.) Madde 8

Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 (Değişik birinci fıkra: 21/4/2005-5335/6 md.) Madde 8 3607 TAŞIT KANUNU Kanun Numarası : 237 Kabul Tarihi : 5/1/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/1/1961 Sayı : 10705 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1529 * * * Bu Kanun ile ilgili olarak

Detaylı

03.2.1.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları : Yukarıda sayılanlar dışında kalan kırtasiye ve büro malzemesi alımları.

03.2.1.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları : Yukarıda sayılanlar dışında kalan kırtasiye ve büro malzemesi alımları. 03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Üretim sürecinde kullanılmadan doğrudan tüketime yönelik olarak kullanılan nihai mal ve hizmetler üçüncü ve dördüncü düzeyde özelliklerine göre sınıflandırmaya

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Yayın : 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazete Amaç BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge (31.12.2009 tarihli ve 27449 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No: 5944 Kabul Tarihi: 25.12.2009 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider,

Detaylı

EMNİYET TEŞKİLAT KANUNU

EMNİYET TEŞKİLAT KANUNU 1585 EMNİYET TEŞKİLAT KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 4/6/1937 Yayımlandığı R.Gazede : Tarih : 12/6/1937 Sayı : 3629 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 18 Sayfa : 317 * * * Bu

Detaylı

DAMGA VERGİSİ KANUNU

DAMGA VERGİSİ KANUNU 3885 DAMGA VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 488 Kabul Tarihi : 1/7/1964 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/1964 Sayı : 11751 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2741 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: Khk/178-14.12.1983 / 1050-9.6.1927

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: Khk/178-14.12.1983 / 1050-9.6.1927 Maliye ve Gümrük Bakanlığından: DEVLET HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: Khk/178-14.12.1983 / 1050-9.6.1927 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 14 Ekim 1991 - Sayı: 21021 BİRİNCİ

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.)

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R.Gazete : 6/1/1961 Sayı: 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 850 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1)

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) 1721 MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3780 Kabul Tarihi : 18/ 1/1940 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/ 1/1940 Sayı : 4417 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 21 Sayfa : 274 BİRİNCİ FASIL

Detaylı

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No AÇIKLAMA 1. a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler

Detaylı

Esbabı Imucibe projesi

Esbabı Imucibe projesi S. Sayısı: 72 Devlet demiryolları ve limanları ve Devlet denizyolları işletme umum müdüriüklerıle Devleı havayolları umum müdürlüğüne muktazi alelûmum vesait ve teçhizat ve malzemenin temini hakkında kanun

Detaylı

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR 6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR A. 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İlgili Hükümler; 1. 6512 sayılı

Detaylı

SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2)

SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2) 3163 SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 7126 Kabul Tarihi : 9/6/1958 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1958 Sayı : 9931 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 39 Sayfa : 1098 Bu Kanun ile

Detaylı

SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ

SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 05/06/1964-6/3150 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 09/06/1958-7126

Detaylı

AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDA KANUN (1)

AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDA KANUN (1) BANKALAR VE DEVLET MÜESSESELERİ MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3659 Kabul Tarihi : 3/7/1939 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/7/1939 Sayı : 4255 Yayımlandığı

Detaylı

Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe giriş ve uygulanma şekli hakkında kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası d/151)

Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe giriş ve uygulanma şekli hakkında kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası d/151) Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI : 199 Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe giriş ve uygulanma şekli hakkında kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası d/151) t T. C. Başbakanlık 2. VII. 1952 Muamelât Umum

Detaylı

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları (1) (2) (3) İL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 18/6/1949 Sayı: 7236 Yayımlandığı Düstur :Tertip: 3 Cilt: 30 Sayfa: 1477 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ A. I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI Eğitim ve öğretim, insan ve toplum hayatının en önemli

Detaylı