Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi"

Transkript

1 Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 99 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi

2

3 İstanbul Üniversitesin 99 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/6) T. C. Başvekalet 9. XI. 98 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Sayı: -89/0 * Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine b İstanbul Üniversitesi 99 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 8. XI. 98 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının, esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. Başvekil A. Menderes istanbul Üniversitesi 99 yılı bütçe tasarısı ESBABI MUCÎBESİ * İstanbul Üniversitesi 98 yılı (A/l) bütçesi 0 6 lira ve (A/) bütçesi lira olup ceman lira olarak kabul edilmiş idi. 99 yılı (A/l) ve (A/) bütçeleri yekûnu 98 yılına nazaran lira fazlasiyle 9 8 lira olarak teklif edilmektedir. Aşağıda (I) işareti ile gösterilen tertiplere çok zaruri ihtiyaçlar dolayısiyle 9 08 lira eklenmekte ise de (II) işareti ile gösterilen tertiplerden de 0 00 lira indirilmiş olduğundan geçen yıla nazaran umumi fazlalık lira olduğu anlaşılacaktır. I - Arttırılan miktarlar * j Lira P. A/l - Bütçesi Maaşlar : Bu fasılda görülen artışın sebepleri aşağıda izah edilmiştir. a) Terfi müddetlerini doldurmuş bulunan üniversite mensuplarına kendi kadrolarında kanuni haklarını verebilmek. b) Üniversitemizin öğretim, araştırma ve inceleme hizmetlerinin gelişimi dolayısiyle yeniden ihyasına zaruret görülen hizmetleri karşılamak için 6 sayılı Teşkilât Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelden çıkarılan ve unvan ile miktarları aşağıda gösterilen profesör, doçent ve asistan kadrolarının yıllık tutarları ile bu kadrolara 6 sayılı Kanunla verilmesi gereken aylık tahsisat tutarlarının bütçeye konmasından ileri gelmiştir. Bu kadroların (L) cetvelinden alınmasını gerektiren sebepler üzerinde İstanbul Üniversitesi Senatosu ayrı ayrı durmuş ve daha geniş ölçüdeki tekliflerden ancak buraya aksedenleri kabul" ile iktifa eylemiştir. ( S. Sayısı : )

4 _ (L) Cetvelinden çekilen kadrolar Lira F. Fakültesi Unvanı Aded. Aylık Tıp Fakültesi > Hukuk Edebiyat Fen İktisat Orman Tıp Edebiyat Fen Orman? > > > > > > Profesör Asistan Profesör Asistan Doçent Asistan Profesör Doçent Asistan Profesör Doçent Uzman Profesör Asistan Profesör Doçent ' Ücretler : Bu fasıldaki artışın sebebi rektörlük ve fakültelerde idare, -öğretim ve inceleme hizmetleri ile, öğrencilere daha geniş ölçüde yardım zaruretinin doğurduğu personel ihtiyacını karşılamak için, yeniden ihdas edilen kadrolardan ileri gelmiştir Ecnebi Profesör ve uzmanlar ücreti : Bu faslın muhtelif maddeleri ile istenilen fazla tahsisat ecnebi profesörlerin mukaveleleri gereğince dış memleketlere çıkaracakları paraların kur farkın dan ileri gelmiştir S. K. gereğince yapılacak yardımlar : Geçmiş senelerin ödeme seyrine göre bu fasıldaki tahsisatın artırılmasına zaruret hâsıl olmuştur. Bu artış, fakültelerin durumu nazarı itibara alınarak muhtelif maddelere dağıtılmıştır Sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler: Bu faslın ve nci maddelerindeki artış maaş ve ücret fasıllarına göre, ncü maddesindeki artış da; ihtiyaca göre tertibedilmiştir sayılı Kanun gereğince verilecek üniversite tazminatı : Bu fasıldaki artış terfi edecek olan tedris üyeleri ve yardımcılarına, (L) cetvelinden alman kadrolara verilecek tazminatı karşılamak,/maksadiyle konuları tahsisattan ileri gelmiştir. ^%**'**". ;< > (S. Sayısı: )

5 Lİra F Büro masrafları : Kırtasiye, döşeme, demirbaş ve öteberi maddelerinde fakültelerin zaruri masrafları nazarı itibara alınarak, bu faslın muhtelif maddelerine cüzi zamlar yapılmış ve üniversitemizin fakülte, enstitü ile hastanelerinin su ihtiyacını karşılamak için nci maddeye 000 lira, elektrik için 0 nci maddeye lira ve kömür fiyatlarına yapılan ayarlama neticesinde hâsıl olan farkın karşılanması için de 60 nci maddeye lira fazla tahsisat konulmasına zaruret hâsıl olmuştur.. < t r,,;, 00 0 Basılı kâğıt ve defterler : Fakültelerin öğrenci artışına mütenazır olarak her sene artan baskı işlerine ait masrafı karşılamak üzere geçen seneye nazaran 00 lira fazla tahsisat istenilmiştir Giyecekler : Bu fasıldaki artiş^ kumaş fiyatlarında yapılan ayarlamadan ileri gelmiştir Harcırahlar : ' Fakültelerin yurt içinde yapacakları ilmî araştırma ve inceleme seyahatlerini geçen seneye nazaran daha geniş mikyasta yapılmasını temin için bu faslın muhtelif maddelerine ceman 8 0 lira fazla tahsisat konulmuştur. ÎÖ sayılı Kanun gereğince yapılacak yardımlar : ilâç fiyatlarında vukubulan ayarlama dolayısiyle lira fazla tahsisat konulmasına zaruret hâsıl olmuştur Taşıt masrafları : Rektörlük ve Orman Fakültesi servis arabalan ile Orman Fakültesine yeniden alınacak servis arabasının onarım ve işletme masraflarını karşılamak üzere bu fasla, geçen seneye nazaran 0 lira fazla tahsisat konulmuştur Üniversite binalarının, Bina ve Arazi vergileri, tapu tescil harcı ve diğer masrafları ile bina, levazım, eşya ve sair menkullerinin sigorta bedelleri : 99 yılındaki ihtiyacımız nazarı itibara alınarak bu fasla 000 lira eklenmiştir Araştırma, inceleme ve öğretimi^ ilgilendiren malzemelerle ve her çeşit masrafları : Üniversitemizin başlıca hizmetlerinden olan -araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren mevzuların genişlemesi münasebetiyle satınalınmasma kati zaruret hâsıl olan alet ve cihazlarla tıbbi ve ıkimyevi malzemelerin temini için bu faslın neü Hukulk Fakültesi maddesine Ş 80 lira eklenmiştir İşletme Enstitüsü (her çeşit masrafları :, İşletme İktisadı Enstitüsü öğretim faaliyetini er aylı'k 'kurslar şeklinde devam ektirirken ayrıca yüksek tahsil yapmış olanlara şer sömes'trelik işletmecilik ihtisas programı tatbik edilerelk mezunlar verme'ktedir. Böylece faaliyetlerine muvazi olarak masrafları da 'artmış (bulunan enstitünün 99 yılında da faaliyetlerini devam ettirebilmesi için liralıik fazla tahsisata ihtiyaç Msıl olmuştur. 8 8 Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin masrafları : Üniversitemiz ile İstanbul Bjlediyesinin müştereken İstifade 'ettikleri Cerrahpaşa ve Haselki hastanelerindeki üniversiteye ait yataik ye ( iaşe 'bedellerinin belediye tarafından artırılmış bulunmasından dolayı bu fasla geçen seneye nazaran 8 8 lira fazla tahsisat konulmasına zaruret hâsıl olmuştur. (S. Sayısı: ) jı ;, ı > * ' * I *' ' - f J.

6 ) Lira F Yayın masrafları : Fakültelerin yayın organı 'olan mecmuaların, kâğıt ve Ibaskı ücretlerinin temini ile 99 yılında eski senelere nazaran daha fazla neşriyatta 'bulunmak ve makale sahiplerine Yayın Yönetmeliği gereğince tahakkuk edecek ücretlerini ve fa/külte kütüphanelerinde eksik Ikalan kitapların temini için ibu fasla ceman 8 00 lira zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur ve 96 sayılı kanunlar gereğince staj için ecnehi memleketlere ıgönderiieceklerin harcırahları ile îbaşka her çeşit masrafları : 89 ve 96 sayılı kanunlar gereğince Ibilgi ve görgülerini artırmak mafksadiyle ecne'bi memleketlere gönderilen öğretim üyeleriyle 'asistanlarının Harcırah Kanununa göre yol masrafları ile yevmiyelerinin verilebilmişini temin etmek için bu fasla geçen seneye nazaran lira eklenmesine medburiyet (hâsıl olmuştur. 000 Milletlerarası kongre ve konferansların her çeşit masrafları ve bunlara katılacakların her çeşit masrafları : Hukuk Fakültesinin Colombia Üniversitesi ile müştereken yapacakları milletlerarası hukuki araştırmalar seminerinin her türlü masraflarını karşılamak için bu fasılda yeniden açılan 0 nci maddeye lira tahsisat konulmuş ve bu faslın 0 ncu maddesine de döviz fiyatlarındaki değişiklikten dolayı lira eklenmesine lüzum hâsıl olmuştur Talebe kantinlerine yardım : Üniversitemize dâhil kantinlerde yemek yiyecek olan öğrencilere daha geniş mikyasta yardım yapılmasının temini için bu fasla lira eklenmiştir. 08 A/l Bütçesi fazlalık yekûnu A/ - Bütçesi Yapı onarımı ve küçük yapılar ; Orman Fakültesinin işgalinde bulunan binaların idamesi için yapılacak küçük tamirleri karşılamak için lira fazla tahsisat istenilmiştir Yapı işleri ve esaslı onarımlar : Bu faslın nci "maddesiyle yıkılmak tehlikesinde bulunan üniversite kütüphanesinin takviyesi için geçen seneye nazaran lira fazla tahsisat istenilmiştir Taşıt satmalına masrafları : Üniversite Filim Merkezine alınacak bir jip arabası ile Orman Fakültesinin arazi üzerinde yapacağı ilmî tetkiklerde kullanılmak üzere alınacak otobüs için geçen seneye nazaran lira fazla tahsisat istenilmiştir A/ Bütçesi fazlalık yekûnu (S. Sayısı: )

7 Lira P. - II - Eksilen miktarlar # A/l -Bütçesi ^Tlv) T-? Ş sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına - yapılacak ödemeler : 99 yılında üniversitede emekliye sevkedilmesi mukarrer personel adedinin geçen seneye nazaran az olmasından dolayı faslın ncü maddesinden lira ve nci maddesinden de lira tenzil edilmiştir. Konferans için yurt içinden ve dışından getirtileceklerin ücret ve yollukları ile başka masrafları : Geçen senelerin ödeme seyri nazarı itibara alınarak bu tertipten lira düşülmüştür. 000 Mankeme masrafları : tahsisatın 99 yılında kâfi geleceği anlaşıldığından 000 lira tenzil edilmiştir Araştırma ve inceleme ve öğretimi ilgilendiren malzemelerin her çeşit masrafı: Orman Fakültesi tarafından Amerika'dan getirtilecek malzemenin bedeli olarak 98 yılında fazla verilen lira tahsisat iş yapılmış olduğundan bu sene tenzil edilmiştir. 000 V 6],. j. Enstitülerin her çeşit masrafları : J Geçen senelerin ödeme seyri nazarı itibara alınarak tasarruf maksadiyle 6 nsı fasıldan 000, nci fasıldan 000 ve nci fasıldan da 000 lira ki, ceman 000 lira düşülmüştür Hükme bağlı borçlar : 99 yılında 000 liralık tahsisat;n kâfi geleceği anlaşıldığından geçen seneki tahsisattan ' 000 lira teuzil edilmiştir. 00 * A/l bütçesi yekûnu: ( S. Sayısı : ) /

8 Lira F. ~8 (A/ -Bütçesi) Yapı onarımı ve küçük yapılar : 99 yılında tasarruf maksadiyle bu tertipten 000 lira düşülmüştür Yapı işleri ve esaslı onarımlar : 98 yılı tahsisatı ile başlanılmış yapı işleri senesi içinde bitirilmiş olduğundan 99 yılında lira tenzil edilmiştir sayılı Kanuna ek 08 sayılı Kanun gereğince yapılacak üniversite yapısı ve tesisatı türlü masrafları : 99 yılında projeleri hazırlanacak olan Tıp Fakültesinin Çapa'da yaptıracağı 0 yataklı ikinci dahiliye kliniği ve 0 kişilik anfi binasının inşaatına 960 yılında başlanacağından bu tertipten lira düşülmüştür Ş Taşıt satmalma masrafları: Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Okuluna alınmak istenilen seyyar diş muayene arabasının alınmasından 99 yılında vazgeçldiğinden lira düşülmüştür. 000 A/ bütçesi eksikler yekunu : î C M A L Fazlası Eksiği A/l Bütçesi A/ Bütçesi istanbul Üniversitesi 99 yılı gelir bütçesi ESBABI MUCÎBESÎ 99 yıh (A/l) gider bütçesi 8 lira ve (A/ ) yatırımlar bütçesi lira olmak üzere 9 8 liraya baliğ olan her iki gider bütçesi aşağıda izah edildiği üzere karalanmış olacaktır.. Tahsili tahmin edilen harçlardan 000 lira, kitap satışından 000 lira, diğer çeşitli gelirlerden lira ve ayrıca geçen yıldan devredilecek lira ve ayrıca tahmin olunan iki lira nakitle birlikte gelir yekûnumuz 0 00 liraya baliğ olmaktadır.. Gider bütçesinin toplamı olan 9 8 liradan 0 00 lira çıkarıldığı takdirde geriye kalan liranın lirası yatırımlar için rf ve 908 lirası da, yatırımlar dışındaki masraflar için Hazineden yapılacak yardımlarla temin edileceği hesabedilmiş ve gelir bütçesi yukardaki bildirime göre hazırlanarak sunulmuştur. (S. Sayısı: )

9 Rapor Bütçe Encümeni Yüksek Reisliğine yılı bütçesinin tetkiki münasebetiyle ilk olarak İstanbul Üniversitesinin temsil ettiği geniş kariyere işaret etmeyi raportörlerijaiz faydalı mütalâa etmişlerdir : Bütünlüğü içinde kürsü, 6 enstitü, 9 kliniğe sahibolan İstanbul Üniversitesinin öğretim üyeleri ile öğrenci sayısını gösterir tablolar tetkik olunduğu zaman irfan hayatımızda bu müessesenin ne kadar geniş bir tesire sahibolduğu anlaşılır. İstanbul Üniversitesi öğretim üyeelri Titri Türk Yabancı Yekûn Ord. Prof. Profesör Doçent öğretim görevlisi Asistan Uzmaıt Okutma** öğretim yardımcıları r si*tanljfe, karosu&&, çaju an eğlenişiz; doçentlerim, durumu da şöyledir : Dişfeekîm- Bfcsaa - Umumi Ttp ligi Ok; Ok. Hukuk Edebiyat Fen İktisat yekûn î ; İstanbul Üöverıtei ders ydmda.müracaat eden öğrenci sayısı Kut Erkek Yefeûa 0 > rm T88 E^bnl edilen öğrenci sayısı 9 $9 *$Q* (S. Sayı: )

10 Kız Türk Erkek 0 - öğrenci mevcudu Yabancı Yekûn Kız Erkek Yekûn M Umumi öğrenci mevcudu Kız Erkek * Yekûn Milletimizin yarınını inşaya matuf çalışmaların büyük ktymeti vardır. Bu büyük kıymet içinde İstanbul Üniversitemiz ağırlığını daima hissettiren bir olgunluğa yıllar geçtikçe daha iyi tesahüt etmektedir. Bugünkü manzara odur ki, üniversitelere karşı Devlet ihtimamını daima ibzal eden Büyük Millet Meclisimiz istanbul Üniversitesinin bütün fakültelerindeki çalışmaları itminan ile müşahede edebilir. 99 yılı bütçesi İstanbul Üniversitesi 99 bütçesi 98 yılına nazaran lira fazlasiyle 9 8 ljra olarak tesbit ve teklif edilmiş bulunmaktadır.. Tetkiklerimize göre hemen kayıt edelim ki, geçen yıldan bu yıla İstanbul Üniversitemizde inkişaf eden hizmetleri karşılamakta % 6 nispetinde olan bu artış yetersizdir. Ve bu müessesemize teretüübeden hizmetlerin normal seyir ve inkişafını karşılamak için olsun çok mübrem bâzı tahsislerin kabulüne imkân verilmesi zarureti vardır. Bunların sıra&iyle Yüksek Encümenin mütalâa ve tasvibine arz ediyoruz : 0/ Tıp fakültesi ile alâkalı olan bu maddede 6 doçent ve uzman kadrosunun (L) cetvelinden çıkarılması bu suretle eylemsiz doçentlerin esas kadroya alınmaları çok faydalı olacaktır. 0/6 İktisat Fakültesinin, öğretim üyelerine olan fazla ihtiydç münasebetiyle iki 60 liralık doçentlik kadrosunun (L) cetvelinden alınmasına katî zaruret vardır. 0/ İki yıl evvel ^üniversitede teşekkül eden filim merkezinin haricî memleketlerle muhabere temin etmek maksadiyle yabancı dil bilir bir büro şefine katî zaruret vardır. 0/ Tıp Fakültesinin yeni yapılmakta olan ve bu yıl servise açılacak olan birinci kadın doğum ile çocuk hastalıkları (00 yataklı) kliniklerinin hemşire, hastabakıcı, laborant, narkozcu ve lâboratuvar şefliği kadrolarının yeniden ihdası zarureti vardır. 0/ Üniversite kütüphanesinde mevcut elyazma kitaplarından çoğu arapça ve farsça olduğundan bu dilleri bilen bir memura katî zaruret vardır. 0/ Yeniden ihdas edilecek bu bölüme 600 liralık bir uzman ile liralık bir uzmanın Hukuk Fakültesi seminerlerinde istihdam edilmesi zaruri görülmektedir. 0/8 Üniversitede lisan bilgisini arz ettiği ehemmiyet çok büyüktür. Yabancı dil okulu bu maksatla ihdas edilmiş olmakla beraber ciddî oiarak temin edilemediği cihetle talebe lâyıkiyle istifade edememektedir. Buna da başlıca sebep her okutmana 00 ze yakın talebe isabet etmektedir ki, bu kadar kalabalık bir sınıfta dil öğretmenin imkânı olmadığı şüphesizdir. Üniversite içinde hayati bir ehemmiyeti arz eden bu meselenin halli ancak yabancı dil öğretim kadrosunun ihtiyacı karşılıyacak bir duruma getirmekle kabil olacaktır. Bunun için 0 okutmana katî ihtiyaç yardır., 0/60 Son zamanlarda kömür fiyatının ayarlanması münasebetiyle bu zamma da zaruret hâsıl olmuştur. 09/ Orman Fakültesinin şehirden uzak bulunması dolayısiyle işletme masraflarına iki bin liranın zammı zarureti hâsıl olmuştur. > (S/Sayısı: )

11 0/ Tıp Fakültesinin geniş olan enstitülerinin materyal ihtiyacını karşılamak maksadiyle 00 bin liralık bir zamma lüzum görülmüştür. 0/ Fen Fakültesinin geniş olan enstitülerinin öğretim tecrübelerinde kullanılacak materyal için 0 bin liralık bir zamma lüzum görülmüştür. Gazetecilik Enstitüsünün daha geniş çalışabilmesini temin etmek maksadiyle ve lüzumlu N malzemenin alınması için bin lira zaruri görülmüştür. Üniversitenin geniş olan kitap satınalma ve abone ve çeşitli yayın masraflarını karşılamak üzere 9 bin 0 liralık bir zam yapılması zaruri görülmüştür. 60 Üniversitede okuyan fakir ve muhtaç talebeye öğle ve akşam yemekleri (Kızılay vasıtasiyle verdirtmektedir) için 00 bin liralık zam yapılması zaruri görülmüştür. / Çok geniş ve dağınık bir halde bulunan Tıp Fakültesi klinik, hastane ve enstitülerinin her türlü büyük onarımlarının yapılması için 00 bin liralık bir zam zaruri görülmüştür. Fasıl, \ ' 0/ (L) cetvelinden çıkarılan kadrolar 0/6 cetvelinden çıkarılan kadrolar 0/ Yabancı dil bilir muhabere şefi kadrosu 0/ Tıp Fakültesi kadroları (Beyanı aşağıdadır) 0/ Arapça ve farşça bilen uzman (ihdas) 0/ Hukuk Fakültesi için ihdas edilen kadre lar 0/8 Yabancı diller okulu için ihdas edilen kadrolar 0/60 Isıtma masrafları 09/ Orman Fakültesi işletme masrafları 0/ Tıp Fakültesi öğretimle ilgili masraflar 0/ Fen Fakültesi öğretimle ilgili masraflar Gazetecilik Enstitüsü % 0 zam kitap mubayaası için 60 Muhtaç talebeye yardım (kantinler için) / Tıp Fakültesi onarım masrafları Tıp Fakültesi için istenilen kadroların müfredatı Aded Unvan Ücret" Başhemşire Hemşire Laborant Narkozcu Hastabakıcı Lâboratuvar şefi 00 Ş00 00 Varidat bütçesi Varidat bütçesi üzerinde yaptığımız tetkikler bu yıl ancak ncü faslın birinci maddesine (Kitap satışından elde edilen varidat) 000 liralık bir zam yapılabileceğini tesbit etmiştir. Bu vaziyete göre çok zaruri olan tekliflerimizin karşılanabilmesi için Hazine yardımının 68 0 lira fazlasiyle 0 86 lira olarak tesbiti icabetmektedir. (S. Sayısı: )

12 Bu takdirde İstanbul Üniversitesinin 99 bütçesi 98 yılma nazaran % 0 bir artış kaydedecektir ki, bu cihet raporumuzun başında da arz olunduğu gibi bir yıldan diğer bir yıla normal bir terakki addolunmak lâzımdır. Nitekim diğer üniversitelerimizin bütçe tekliflerinde de bu nispetler mevcuttur. Bütçenin tekliflerimizle beraber kabulünü Yüksek Encümene arz ederiz. Antalya Diyarbakır Edirne Diyarbakır K. Akmantar M. Ji. Ünal M. Sarol H. Turgut ( S. Sayısı: )

13 T. B. M. M. Bütçe Encümeni Esas No. /6 Karar No. İstanbul Üniyersitesi 99 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı îcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 9. XI. 98 tarihli ve -8ÎV0 sayılı tezkeersiyle gönderilen kanun lâyihası encümenimize havale edilmiş olmakla Maarif Vekili, üniversitesi rektör ve dekabları ile Maliye Vekâleti mümessili hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. Üniversite 99 malî yılı bütçesini encümenimiz adına tetkik eden raportörlerimizin ihzar ettikleri rapor incelendikten ve üniversitenin muhtelif fakültelerine ve müesseselerinin faaliyetlerine dâir sorulan sualler rektör ve alâkalı fakülteler dekanları tarafından cevaplandırıldıktan sonra bütçenin fasıl ve maddelerinin-tet-" kikine geçilmiştir. Üniversitenin 99 malî yılı masraf tertiplerini ihtiva eden (A/l) cetvel yekûnu geçen yıla! nispetle lira fazlasiy^e 8 lira ve'yatırım kısmını teşkil eden (A/) işaretli cetvel yekûnu ise lira noksaniyle lira olarak Hükümetçe tesbit ve teklif edilmiş bulunmaktadır. Gerek (A/l) ve gerek (A/) işaretli cetvellerin muhtelif fasıl ve maddelerinde görülen artış ve eksilişlerin mucip sebepleri lâyihanın gerekçesinde her fasıl ve madde hakkında ayrı ayrı arz ve izah edilmiş bulunmaktadır. (A/l) işaretli cetvelin fasıl ve maddelerinin tetkiki sırasında raportörlerimizin de vâki teklifleri nazarı dikkate alınarak 09 ncu taşıt masrafları faslının nci Orman Fakültesi taşıt işletme masrafları maddesine 000, gerek tıp ve gerek fen fakültelerinin geniş olan enstitülerinin materyal ihtiyaçlarını karşılamak üzeye 0 nci araştırma ve inceleme ve öğrenimi ilgilendiren malzemelerle her çeşit masrafları faslının nci Tıp Fakültesi maddesine ve nci Fen Fakültesi maddesine , Antalya Bölgesi Arkeolojik Araştırma istasyonu masraflarım gösteren 9 ncu fasla - Bütçe Encümeni mazbatası Yüksek Reisliğe ( S. Sayısı : ). II , nci yayın masrafları faslının maddelerine ceman ve 60 ncü talebe kantinlerine yardım faslına liranın ilâvesi encümenimizce uygun görülmüş ve bu suretle (A/l) işaretli cetvel yekûnu 68 lira olarak encümenimizce tesbit ve kabul edilmiştir. Yatırım kısmını teşkil eden (A/) işaretli cetvelin fasıl ve maddeleri üzerinde yapılan incelemelerde, fasıl ve maddelere mevzu tahsisatın hizmetin ifasına kifayet edeceği kanaatine varılarak Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. Üniversitenin varidatını gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu geçen yıla nispetle 0008 lira fazlasiyle 9 8 lira olarak Hükümetçe tahmin ve teklif edilmiş bulunmaktadır. Bu varidatın libası Hazine yardımından, lirası geçen sene devreden nakit mevcudundan ve mütebakisi ise üniversitenin çeşitli gelir kaynaklarından terekkübetmektedir. Varidat cetvelinin fasıl ve maddeleri üzerinde yapılan incelemede ncü çeşitli varidat faslının nci kitap satışından elde edilen gelir maddesine mevzu muhammen tahsisatın 99 malî yılında fazla tahakkuk edeceği rektör tarafından teyidedilen izahatla anlaşılmış olduğundan bu maddeye 000 ve aynı mucip sebeple ncü diğer çeşitli gelirler maddesine de liranın ilâvesi uygun görülmüş ve bu suretle (A/l) işaretli cetvele ^yapılan zamların mecmuundan bu miktarlar mahsubedilmek suretiyle bakiye kalan kısmı bütçeden verilecek tahsisata ilâve edilmek suretiyle (B) işaretli varidat cetveli yekûnu da 0 lira olarak encümenimizce tahmin ve kabul edilmiştir. Lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri, (A/l), (A/) ve (B) işaretli cetveller üzerinde yapılan değişikliklerden sonra husule gelen rakamlar metine aksettirilmek suretiyle tadilen ve mütaakıp maddeler ise Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir.

14 - istanbul Üniversitesinin 99 malî yılı bütçe kanunu lâyihası merbutatı bulunan cetvellerle birlikte Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. Reis Balıkesir H. İmre Kâtip Diyarbakır M. H. Ünal Artvin Reisvekili Muğla N. özsan Afyon K. N, Topcuoğlu Artvin Mazbata M. İzmir B. Bilgin Antalya K. Akmantar Balıkesir H. Çeltikçioğlu Y. Gümüşel M. H. Timurtaş Bolu 8. Bilir Denizli A. R. Karaca Elâzığ H. Müftügil Çorum TL Bulgurlu Denizli M. Karasan Erzincan R, Bayındır Çorum Y. Gürsel Diyarbakır TL Turgut Eskişehir M. Başkurt Gazianteb E. Cenanı İstanbul N. Kuşan İstanbul N. N. Yücel Kayseri O. Kavuncu Konya M. fiağrıaçık Niğde R. Gürsoy Rize M. Önal Sinob ö. özen İsparta T. TığU İstanbul / Sevel İzmir D. Akbel Kırşehir F. Yalçın Manisa S. Mıhçıoğlu Rize ÎL Agun Siird B. Erden Yozgad T. Alpay İstanbul M, Erdener İstanbul M. Şellefyan Kastamonu M. îslâmoğlu Kocaeli C. Tüzün Nevşehir AT. Önder Rize /. Akçal Siird M. D. Süalp Zonguldak TT. Timur ( S. Sayısı:

15 HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ îstarib%& Üniversitesi 99 yılı bütçe kanun lâyihası MADDE. İstanbul Üniversitesi 99 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masraflar için bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 8 lira ve yatırım masrafları için de bağlı (A/) işaretli c,etvelde gösterildiği üzere lira tahsisat verilmiştir. MADDE. İstanbul Üniversitesi 99 bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 9 8.lira olarak tahmin edilmiştir. MADDE. İstanbul Üniversitesince 99 yılında elde edilecek varidat çeşitlerinden her birinin dayandığı* hükümler bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 99 yılında da devam' olunur. MADDE. İstanbul Üniversitesinin* 0. VI. 99 tarihli ve 66 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 66 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince muvakkat mahiyetteki hizmetler için İcra Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertipler bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe katmnu lâyihası ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara^ ek olmaması şarttır. MADDE. İstanbul Üniversitesinin kuruluşu hakkındaki. VII. 98 tarihli ve sayılı Kanunla ve buna ek 6 sayılı Kanuna bağlı () sayılı cetvelde yazılı kadrolarda ilişik (L) işaretli cetvelde gösterilenler, 99 bütçe yılında kullanılamaz. MADDE 6. Geçen yıl borçları faslmdaki tahsisat üstünde çıkan ve 98 yılı bütçesinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet fasıllarında bu fasla Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan ödenir bütçe yıllarına aidolup da Muhasebe! Umumiye Kanununun 9 nuü maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve kar- (S, Sayısı: ) BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ İstanbul Üniversitesi 99 yılı bütçe kanunu lâyihası MADDE. İstanbul Üniversitesi 99 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masraflar için bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( 68 ) lira ve yatırım masrafları için de bağlı (A/) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( 6 000) lira tahsisat verilmiştir. ' MADDE. İstanbul Üniversitesi 99 bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (0 ) lira olarak tahmin edilmiştir. MADDE. Ayniyle kabul edilmiştir. MADDE. Ayniyle kabul edilmiştir. MADDE. Ayniyle kabul edilmiştir. MADDE 6. Ayniyle kabul edilmiştir,

16 Hü. 6 B. E. şılıkları yılları bütçesinde" bulunan borçlar 99 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya -6 ncı kısım fasılları ile yatırım fasılları bakiyelerinden, eski yıllar borçları faslına Maliye Vekâletince aktanlacak tahsisatlardan ödenir. MADDE. Masraf fasıllarından yapılacak sarfiyata ait formül bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE 8. Bu kanun Mart 99 tarihinden itibaren mer'idir. MADDE 9. Bu kanun hükümlerini icraya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. Başvekil A. Menderes Devlet Vekili A. Aker Devlet Vekili Ve Çalışma V. V. II. Şaman Millî Müdafaa Vekili E. Menderes Hariciye Vekili «Maarif Vekili C. Yardımcı Ticaret Vekili H. Erkmen Güm. ve tnh. Vekili H. Hüsman Münakalât Vekili Devlet Vekili Devlet Vekili ve Münakalât V. V. M. Kurbanoğlu Adliye Vekili E. Budakoğlu Dahiliye Vekili ve Hariciye V. V. Dr, Namık Gedik Maliye Vekili H. Polatkan Nafıa Vekili T. İleri Sıh. ve îç. Mua. Vekili, Dr. L. Kıırdar Ziraat Vekili N. ökmen Çalışma Vekili MADDE * Ayniyle kabul edilmiştir. MADDE 8. Ayniyle kabul edilmiştir. MADDE 9. Ayniyle kabul edilmiştir. Sanayi Vekili îmar ve iskân Vekili M. Berk Bas. - Yay. ve Turz Vekili 8. Somuncuoğlu Koordinasyon Vekili ve Sanayi V. V. 8. Ataman ' (S; Sayı : )

17 . _ - A/l. CETVELİ M Tahsisatın nev'i 98 Yılı tahsisatı Lira 99 ; yılı için Hükümetçe Encümence istenen kabul edilen Lira Lira îkinci kısım - Personel masrafları I - Maaşlar ve ücretler Maaşlar Rektörlük Tıp Fakültesi Hukuk * Edebiyat Fen İktisat Orman Yabancı Diller Okulu Açık maaş: * Fasıl yekûnu Ücretler Rektörlük Tıp Fakültesi Hukuk Edebiyat Fen İktisat Orman y> Yabancı Diller Okulu Fasıl yekûnu Geçici hizmetliler ücreti Rektörlük Tıp Fakültesi Edebiyat Fen İktisat , Fasıl yekûnu (S. Sayısı: )

18 M. Tahsisatın nev'i 8 98 Yılı tahsisatı Lira Hükümetçe istenen Lira 99 yılı ı için Encüraenee kabul edilen Lira 6 8 Ecnebi profesör ve uzmanlar ücreti Rektörlük Tıp Fakültesi Hukuk Edebiyat Fen iktisat Orman Yabancı Diller Okulu İS S Fasıl yekûnu II - Başka haklar 98 sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar Rektörlük memurları çocuk zammı 000 Tıp Fakültesi memurları çocuk zammı 000 Hukuk Fakültesi memurları çocuk zammı Edebiyat Fakültesi memurları çocuk zammı Fen Fakültesi memurları çocuk zammı îktisat Fakültesi memurları çocuk zammı 000 Orman Fakültesi memurları çocuk zammı 00 8 Yabancı Diller Okulu memurları çocuk zammı Doğum yardımı ölüm yardımı Fasıl yekûnu Ecnebi dil bilenlere 66 sayılı Kanunun nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı (S. Sayısı : )

19 F. M. Tahsisatın nev'i 9 98 Yılı tahsisatı Lira 99 y: ılı için Hükümetçe Encümence istenen kabul edilen Lira Lira 09 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler % emekli ve % giriş kesenokleriyle artış farkları % ek karşılıkları Emekli ikramiyesi Sandık yönetim masrafları Diğer ödemeler Fasıl yekûnu sayılı Kanun gereğince verilecek ek görev tazminatı Rektörlük Tıp Fakültesi Hukuk Edebiyat Fen 6 iktisat Orman 8 Yabancı Diller Okulu Fasıl yekûnu İSO sayılı Kanun gereğince verilecek üniversite tazminatı Tıp Fakültesi Hukuk Edebiyat Fen İktisat Orman Fasıl yekûnu 89 Emekli, dul ve yetim aylıkları Konferans için yurt içinden ve dışından getirtileceklerin ücret ve yollukları ile başka masrafları Rektörlük (S. Sayısı : )

20 M. Tahsisatın nev'i 0 98 Yılı tahsisatı Lira Hükümetçe istenen Lira 99 yılı için Encümence kabul edilen Lira 6 Tıp Hukuk Edebiyat Fen İktisat Orman Fakültesi Fasıl yekûnu ikinci kısım yekûnu Üçüncü kısım - Yönetim masrafları Büro masrafları Rektörlük kırtasiye Tıp Fakültesi kırtasiye Hukuk Fakültesi kırtasiye Edebiyat Fakültesi kırtasiye Fen Fakültesi kırtasiye 6 İktisat Fakültesi kırtasiye Orman Fakültesi kırtasiye 8 Yabancı Diller Okulu kırtasiye Rektörlük döşeme Tıp Fakültesi döşeme Hukuk Fakültesi döşeme Edebiyat Fakültesi döşeme Fen Fakültesi döşeme 6 İktisat Fakültesi döşeme Orman Fakültesi döşeme 8 Yabancı Diller Okulu döşeme Rektörlük demirbaş Tıp Fakültesi demirbaş Hukuk Fakültesi demirbaş Edebiyat Fakültesi demirbaş Fen Fakültesi demirbaş 6 İktisat Fakültesi demirbaş Orman Fakültesi demirbaş 8 Yabancı Diller Okulu demirbaş Rektörlük öteberi masrafları Tıp Fakültesi öteberi masrafları (S. Sayısı: ) ( P

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

ESBABI MUCİBE. MADDE 1. 1959 malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına 1 500 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur.

ESBABI MUCİBE. MADDE 1. 1959 malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına 1 500 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. Devre : XI Q /Q İçtima: S. SAYISI : üö İdare Âmirleri Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyıkoğlu ve iki arkadaşının, malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa ek kanun teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası (/33) Yüksek

Detaylı

Devre: XI. 1959 Yılı. Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi

Devre: XI. 1959 Yılı. Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi Devre: XI içtimaa Kt\ S. SAYISI : OU 959 Yılı Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 959 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/265) T, c. ~~~

Detaylı

230 Üniversitesi 195 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II Sayı : 8942)

230 Üniversitesi 195 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II Sayı : 8942) Ankara 0 Üniversitesi yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. II. - Sayı : ) No. Kabul tarihi. II. MADDE. Ankara Üniversitesi bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde

Detaylı

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu 6 İstanbul Üniversitesi 947 yıiı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 9. XT. 946 - Sayı : 6484) No. 4966 Kabul taıihı 6. XII. 946 BİRİNCİ MADDE İstanbul Üniversitesi 947 yılı giderleri için işaretli

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

S. SAYISI : 109. Devre :XI İçtima: 3

S. SAYISI : 109. Devre :XI İçtima: 3 Devre :XI İçtima: 3 S. SAYISI : 109 Maarif Vekâleti kuruluş kadroları ile merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanunla ek ve zeyilleri

Detaylı

306 İstanbul Üniversitesi 1956 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı,: 29. II. 1956 - Sayı: 9246)

306 İstanbul Üniversitesi 1956 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı,: 29. II. 1956 - Sayı: 9246) 306 İstanbul Üniversitesi 1956 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı,: 29. II. 1956 - Sayı: 9246) No. Kabul tarihi 6678 26.11.1956 MADDE 1. İstanbul Üniversitesi 1956 bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

ESBABI MUCİBE CETVELİ

ESBABI MUCİBE CETVELİ Devre : XI içtima: 2 S. SAYISI : 13 inhisar Umum Müdürlüğü 1958 yılı bütçe kanununa bağlı (A/l) : işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 235) T. C.

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

İ&3 Ege Üniversitesi 1958 yılı Bütçe Kanunu

İ&3 Ege Üniversitesi 1958 yılı Bütçe Kanunu İ&3 Ege Üniversitesi 1958 yılı Bütçe Kanunu (Resmî,Gazete ile ilânı : 3. III. 1958 - Sayı: 9848) No. Kabul tarihi 7094 27.11.1958 MADDE 1. Ege Üniversitesi 1958 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masrafları

Detaylı

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun _ 3 Ankara Üniversitesi 6 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 0,. 6 - Sayı : 30) No. Kabul tarihi 06 4.. 6 HADDE. Ankara Üniversitesi 6

Detaylı

334 İstanbul Üniversitesi 1955 Yılı Bütçe Kanunu

334 İstanbul Üniversitesi 1955 Yılı Bütçe Kanunu İstanbul Üniversitesi 9 Yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı :. III. 9 - Sayı: 89) No. Kabul tarihi 0 8..9 MADDE. İstanbul Üniversitesi 9 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l) işaretli

Detaylı

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun 4 İstanbul ile Teknik nun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /IX/94 - Sayı : 49) No. Kabul tarihi 4 - IX -94 BİRİNCİ MADDE Nafia vekilliğine bağlı İstanbul ile Teknik

Detaylı

Mimari S. SAYISI : /O

Mimari S. SAYISI : /O Devre : X Tf/t Mimari S. SAYISI : /O 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif Vekâleti kısmına ve 926 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâvesi ve 195 malî yılı Muvazenei

Detaylı

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNe 236 933 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Haya yolları devlet işletme idaresinin 933 senesi bütçesi hakkında 7 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet 23 -V-933

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248)

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) Hudut ve Sahiller Sıhhat 345 Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) 3So. Kabul tarihi 6681, 27.11.1956 MADDE 1. Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü.

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

-I Maarif Encümeni mazbatası. T. B. M. M. '" : '"y- : -T;^^>.M. Maarif Encümeni

-I Maarif Encümeni mazbatası. T. B. M. M. ' : 'y- : -T;^^>.M. Maarif Encümeni Ifltal: ı S. SAYISI : 7 Y& K 35 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif Vekâleti kısmına ve 492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâvesi ve 1954 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanununa

Detaylı

- 246 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 4.111. 1959 - Sayı,: 10150)

- 246 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 4.111. 1959 - Sayı,: 10150) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :.. 959 - Sayı,: 050) No. Kabul tarihi 73. II. 959 MADDE. Devlet Hava Meydanları İşletmesi- Umum Müdürlüğü

Detaylı

1955 Yılı. İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesi

1955 Yılı. İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesi 955 Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesi İstanbul Teknik Üniversitesi 955 yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/35) T, C. Başvekâlet 3. XI. 954 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi

Detaylı

241 İstanbul Üniversitesi 1953 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II. 1953 - Sayı : 8347)

241 İstanbul Üniversitesi 1953 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II. 1953 - Sayı : 8347) 24 İstanbul Üniversitesi 953 yılı Bütçe Kanunu No. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II. 953 - Sayı : 8347) Kabul tarihi 6057 25. II. 953 MADDE. İstanbul Üniversitesi 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan

Detaylı

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 407 9 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III.9- Sayı: 894) No. Kabul tarihi 07 8. II. 9 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 9 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı

Detaylı

Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI 49

Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI 49 Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI 49 İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1955 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası

Detaylı

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145)

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145) 5 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 99 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı; 75) No. 58.-' *' r Kabul tarihi ' * 7..99 BÎRÎNCl MADDE Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdülrüğü

Detaylı

- 2. Maarif Encümeni mazbatası. T. B. M. M. Maarif Encümeni Esas No. 1/602 Karar No. 22 26. II. 1957. Yüksek Reisliğe

- 2. Maarif Encümeni mazbatası. T. B. M. M. Maarif Encümeni Esas No. 1/602 Karar No. 22 26. II. 1957. Yüksek Reisliğe Devre : X I f " tçtima: S. SAYISI : 00 Ege Üniversitesi adiyle izmir'de bir üniversite kurulması hakkında ki sayılı Kanuna ek kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları (/) T. C. Başvekâlet.

Detaylı

mjer'idir.! MADDE 4. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur.

mjer'idir.! MADDE 4. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. S.Sayısı: 9 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 1943 malîydi bütçesinde değişiklik yapıl ması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/156, 171) Devlet Demiryolları

Detaylı

İstanbul Üniversitesi 1955 Bütçe yılı hesabı katisine ait Mutabakat Beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/50)

İstanbul Üniversitesi 1955 Bütçe yılı hesabı katisine ait Mutabakat Beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/50) Devre : XI İçtima : 1 S. SAYISI : 162 İstanbul Üniversitesi 1955 bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile istanbul Üniversitesi 1955

Detaylı

412 Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında Kanun. (Resmî Gazete ile yayımı : 8. 7. 1967 - Sayı : 12642)

412 Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında Kanun. (Resmî Gazete ile yayımı : 8. 7. 1967 - Sayı : 12642) 412 Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı :.. 1 - Sayı : 1242) No. Kabul tarihi 2 4.. 1 MADDE 1. Merkezi Ankara'da olmak üzere «Hacettepe Üniversitesi adı ile tüzel haiz

Detaylı

Dönem : 1 Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 242)

Dönem : 1 Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 242) Dönem : Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve kuruluşu hakkındaki Kanuna bir ek ve bir geçici madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı () sayılı cetvelde değişiklik

Detaylı

Devre : XI içtima: 2 S. SAYISI : 03. 1959 Yılı Petrol Dairesi Reisliği Bütçesi

Devre : XI içtima: 2 S. SAYISI : 03. 1959 Yılı Petrol Dairesi Reisliği Bütçesi Devre : XI E E içtima: 2 S. SAYISI : 03 959 Yılı Petrol Dairesi Reisliği Bütçesi Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/27) T.C. Başvekâlet ' 29. XI. 958

Detaylı

j S. SAYISI : t 1953 Yılı Ankara Üniversitesi Bütçesi

j S. SAYISI : t 1953 Yılı Ankara Üniversitesi Bütçesi j S. SAYISI : t Yılı Ankara Üniversitesi Bütçesi i Ankara Üniversitesi yılı Bütçe Kanunu lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu (/) T.C. Başbakanlık 8. XI. Muamelât Genel Müdürlüğü Tetkik Müdürlüğü Say t :

Detaylı

Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI :

Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI : Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI : 225 Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Mukavelesinin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Maarif encümenleri mazbataları (1 /678)

Detaylı

358 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu

358 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu 358 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 5.3. 1963 - Sayı : 11347) No. Kabul taoim 209 20. 2. 1963 MADDE 1. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

58 Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanunu

58 Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanunu 58 Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 27.; 2.1962 - Sayı : 11046) No. 15 KaJbul tarihi 23. 2. 1962 MADDE 1. Ankara Üniversitesi 1962 bütçe yılı yatırımlar dışında 'kalan

Detaylı

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.III.1957 - Sayı : 9548) No. Kabul tarihi 6937 28.11.1957 MADDE 1. Devlet Bütçesine giren dairelerin 1957 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu 55 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı ; 27.2.964 - Sayı : 642) No. 44 Kabul tarihi 22. 2. 964 MADDE. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için

Detaylı

Devre: XI İçtima: 2 S. SAYISI :

Devre: XI İçtima: 2 S. SAYISI : Devre: XI İçtima: S. SAYISI : Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları Kanunu ile bu Kanuna ek, ve sayılı kanunlara bağlı cetvellerde dağişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri

Detaylı

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI ARASINDA TÜRKİYEDE BİR ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ KURULMASINA MÜTEALLİK 13 SAYILI EK ANLAŞMA Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (Badema Teşkilatı diye anılacaktır.)

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650)

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650) 484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 7.3.964 - Sayı : 650) No. 435 Kabul tarihi 28. 2. 964 MADDE. Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel

Detaylı

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun - 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun (Resmî Gazele ile Ham ; 27. VI. 194.5 - Sayı : 6042) üfo. Kabul tarihi 4763 22. VI. 1945 BİRİNCİ MADDE Çalışma Bakanlığı, iş hayatiyle ilgili

Detaylı

Esibabı mucibe lâyihası

Esibabı mucibe lâyihası SıraNo 193 Maarif vekâleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonları hakkındaki kanunun bazı maddelerinin tadiline ve bu kanuna bazı hükümler ilâvesine dair olan kanunun 8 inci maddesinin değiştirilmesi

Detaylı

1958 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /333)

1958 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /333) Devre : XI içtima : 2 S. SAYISI 208 1958 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /333) T. C. e Başvekâlet Kanunlar

Detaylı

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu - 435-953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2. 77.953 - Sayı : 8348) No. Kabul tarihi 6076 28. H. 953 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU Kanun Numarası:7460 Kabul Tarihi : 27/02/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 Yayımlandığı Düstur : Tertip:3

Detaylı

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 0 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı :. III. 0 - Sayı: 0) No. Kabul tarihi. II. 0 MADDE. Devlet bütçesine giren dairelerin 0 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l)

Detaylı

Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı :

Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 239 ve 0 sayılı kanunlara ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu

Detaylı

- 807. frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu

- 807. frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu - 807 frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 949 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı:. III. 949 - Sayı: 74) No. - Kabul tarihi 47 8..949 BİRİNCİ MADDE Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 949 yılı giderleri

Detaylı

Devre : X içtima: S S. SAYISI : 00. 1957 Yılı. İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesi

Devre : X içtima: S S. SAYISI : 00. 1957 Yılı. İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesi Devre : X içtima: S S. SAYISI : 00 Af 957 Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesi istanbul Teknik Üniversitesi 957 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/583) T. C. Başvekâlet

Detaylı

Sosyal îşler Komisyonu raporu

Sosyal îşler Komisyonu raporu S. SAYISI : I Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 3 sayılı Kanuna eki kanun tasarısı ve Sosyal işler ve iktisat komisyonları raporları (/03) T. C. Başbakanlık. 0.0 Kanurâar ve Kararlar Tetkik

Detaylı

T.C. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 27 ŞUBAT 1959 CUMA KANUNLAR. D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık. Kütüphaneci. Profesör. Doçent.

T.C. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 27 ŞUBAT 1959 CUMA KANUNLAR. D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık. Kütüphaneci. Profesör. Doçent. T.C R esmı Gazete Kuruluş tarihi: Ekim - 0 idare «0 yam isleri için Başvekalet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur. ŞUBAT CUMA Sayı: 0 KANUNLAR sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları

Detaylı

Devlet 'Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1957 malî yılı Hesabı Katisine ait mutabakat,

Devlet 'Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1957 malî yılı Hesabı Katisine ait mutabakat, Toplantı: OT I Dönem ı MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : / / Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğünün 957 malî yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi

Detaylı

187 İstanbul Üniversitesi 1933 yılı Bütçe Kanunu

187 İstanbul Üniversitesi 1933 yılı Bütçe Kanunu 87 İstanbul Üniversitesi 933 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 2. 3. 963 - Sayı : 345) No. Kabul tarihi 94 7. 2. 963 MADDE. istanbul Üniversitesi 963 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderleri

Detaylı

Dovrtt Î X Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi

Dovrtt Î X Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi Dovrtt Î X Içüm.: a AA S. SAYISI : Ol 9 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi İstanbul Üniversitesi 9 yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/) T. a Başvekâlet 7. XII. 9 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 23.2.1965 - Sayı : 11936)

(Resmî Gazete ile yayımı : 23.2.1965 - Sayı : 11936) 03 Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 23.2.965 - Sayı : 936) No. Kabul tarihi 534 6. 2. 965 MADDE. 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ye Bütçe Encümeni mazbatası (1159)

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ye Bütçe Encümeni mazbatası (1159) S. Sayısı:20 Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ye Bütçe Encümeni mazbatası (1159) T. G. Başvekâlet Muamelât Umum Müdürlüğü Kararlar Müdürlüğü Sayı':

Detaylı

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde 9 - Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 99 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair sayılı Kanunla sayılı Kanunun nci maddesinde ve sayılı

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT (1) (2) (3) (4) KANUNU Kanun Numarası : 7460 Kabul Tarihi : 27/2/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/2/1960 Sayı : 10444 Yayımlandığı

Detaylı

401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Besini Gazete ile ilâm : 1.III. 1954 - Sayı : 8646) No. Kabul tarihi 6297 28.11.1954 MADDE 1. Devlet bütçesine giren dairelerin 1954 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528)

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528) 809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî yılı bütçe kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /V/90 - ayı : 58) No. Kabul tarihi 88 - V -90 BİRlNCl MADDE Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî

Detaylı

Devre r X îçtima: 2 S. SAYISI :

Devre r X îçtima: 2 S. SAYISI : Devre r X îçtima: S. SAYISI : Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair sayılı Kanuna bağlı () sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Ziraat Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun

Detaylı

SıraNo 293 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNo 293 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNo 29 94 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Havayolları Devlet işletme idaresinin 94 senesi bütçesi hakkında /875 numaralı kanuri lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet Kararlar

Detaylı

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun 897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun (Resmî Gazete ile nesir ve ilâm: VIII. 94 - Sayı: 89) No. 4 Katml tarihi 4. VIII. 94 BİRÎNCİ MADDE

Detaylı

Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288)

Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288) Devre " X ÎÇtima: 2 S. SAYISI : 57 Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288) T, C. Başvekâlet 18.V. 1955 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi tiayı: 71 146/1753 Türkiye

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

PRATİK BİLGİLER 2017 BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2017 YÜZDE LİMİTLER TL'ye kadar 15

PRATİK BİLGİLER 2017 BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2017 YÜZDE LİMİTLER TL'ye kadar 15 PRATİK BİLGİLER 2017 KATSAYILAR AYLIK KATSAYI 0,096058 01/01/2017 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,030462 TARİHİNDEN TABAN AYLIK KATSAYISI 1,503595 GEÇERLİ AİLE YARDIMI 2.134 204,99 ÇOCUK YARDIMI (0-6 YAŞ) 500 48,03

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

S. SAYISI : 80. 1954 Yılı. Karayolları U. M. Bütçesi

S. SAYISI : 80. 1954 Yılı. Karayolları U. M. Bütçesi S. SAYISI : 80 954 Yılı Karayolları U. M. Bütçesi / Karayolları Umum Müdürlüğü 954 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu (/694) r. o. Başvekâlet 30. XI. 958 Muamelât Umum Müdürlüğü Karar

Detaylı

_ 3 - Sözcü Ağrı Kasım Küfrevi Çankırı Söz hakkım mahfuzdur K. Arar. Millî Eğitim Komisyonu raporu

_ 3 - Sözcü Ağrı Kasım Küfrevi Çankırı Söz hakkım mahfuzdur K. Arar. Millî Eğitim Komisyonu raporu S. SAYISI : Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrolariyle merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair sayılı Kanuna bağlı ve sayılı cetvellerde değişiklik yapılması

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 236.1.384,71 GELİRLER HESABI 326.0.7,87 PERSONEL GİDERLERİ 7.7.4,10 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.467.888,64 MEMURLAR 1.646.953,36 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.645.886,41

Detaylı

Iktısad encümeni mazbatası

Iktısad encümeni mazbatası S. Sayısı: 71 Gümrük tarife kanununa bağli idhalât umumî tarifesinin 607/ D pozisyonuna bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası ve İktısad, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun f Resmi gazete ile neşir ve ilâm : îöljljuzo - Sayı : to

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

ÎÇtima: 1 S. SAYISI : OUD

ÎÇtima: 1 S. SAYISI : OUD Devre : X OAC ÎÇtima: 1 S. SAYISI : OUD Konservecilik ve gıda maddeleri muhafazası uzmanı celbi hususunda Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Teknik yardım Teşkilâtı arasında akdolunan 14 sayılı Ek

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlık İl Müdürlükleri ile Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde düzenlenen çiftçi eğitim kurslarında teknik ve sağlık hizmetleri sınıfındaki personelden öğretici/uzman öğretici veya

Detaylı

Emekli dul ve yetim aylıklarına zam yapılması hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (1/713)

Emekli dul ve yetim aylıklarına zam yapılması hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (1/713) S. SAYISI : 83 Emekli dul ve yetim aylıklarına zam yapılması hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (1/713) T. C. Başvekâlet 21. XII. 1953 Muamelât Umum Müdürlüğü Sayı : 71/2699,

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatesı (1185,186)

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatesı (1185,186) S. Sayısı: 46 Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatesı (1185,186) Orman umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik

Detaylı

Devlet havayolları hizmetleri için 1939 malî yılına geçici taahhüd icrası hakkında kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/13)

Devlet havayolları hizmetleri için 1939 malî yılına geçici taahhüd icrası hakkında kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/13) S. Sayısı: 32 malî yılına geçici taahhüd icrası hakkında kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/13) T. C. Başvekâlet 22 - II - 1939 Kavrarlar müdürlüğü Sayı: 6/797 Büyük Millet Meclisi

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

(Saygılarımla. Sabit Osman Avcı Millet Melodisi Başkamı

(Saygılarımla. Sabit Osman Avcı Millet Melodisi Başkamı Toplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 60 sayılı Atatürk Üniversitesi Kuruluş Kanununa ek kanun tasarısının, Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

871 Müze ve rasathane teşkilât kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/ S ay i : 2742 )

871 Müze ve rasathane teşkilât kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/ S ay i : 2742 ) 87 Müze ve rasathane teşkilât kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/934 - S ay i : 2742 ) No. Kabul tarihi 25 23 - VI -934 BİRİNCİ MADDE Maarif vekâletine bağlı umumî müzelerle rasathanenin teşkilâtı

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı STANDART NO: 2

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı STANDART NO: 2 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: B.18.0.SGB.0.04.848.06/ 132-471 05.05.2008 Konu: Yurtdışı gündelikleri STANDART NO: 2 Bilindiği üzere; 17.01.2007 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-010-06-542

Detaylı

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU HAKKINDA KANUN (1)

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU HAKKINDA KANUN (1) 4667 DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 1309 Kabul Tarihi : 14/7/1970 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1970 Sayı : 13557 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 72 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 31.XII.1946 - Sayt : 6486) No. _ ' Kabul tarihi 4987 16. XII. 1946 BÎRİNİ"! MADDE 1946

Detaylı

Devre : X İçtima: 1 S. SAYISI :

Devre : X İçtima: 1 S. SAYISI : Devre : X İçtima: 1 S. SAYISI : 286 Hükümeti arasında 12 Temmuz 1947 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye' ye yapılacak yardım hakkında Anlaşma» nm onanmasına dair 5123 sayılı Kanunun 2 nci maddesine

Detaylı

Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli Millet Meclisi Başkanı

Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli Millet Meclisi Başkanı Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 30 Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 239 sayılı Kanuna ek Elâzığ Veteriner Fakültesi kuruluş kadroları hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı