2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER"

Transkript

1 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1

2

3 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı Milli Bütçe Tahmin Raporu Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı Genel Gerekçesi ve Madde Gerekçeleri BAĞLI CETVELLER 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu A - Cetveli (Özet Tablo) Yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Tasarısı Yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçe Tasarısı Yılı Sayıştay Bütçe Tasarısı Yılı B - Cetveli Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Tarafından İlgili Mevzuata Göre Tahsiline Devam Olunacak Gelirler Yılı C - Cetveli Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Gelirlerine Dayanak Teşkil Eden Temel Hükümler Yılı E - Cetveli Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar Yılı F - Cetveli 5018 Sayılı Kanuna Ekli (II) ve (III) Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdare ve Kurumların Nakit İmkânları ile Bu İmkânlardan Harcanması Öngörülen Tutarlar

4 2011 Yılı H - Cetveli 10/2/1954 Tarihli ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları Yılı İ - Cetveli Çeşitli Kanunlara Göre Bütçe Kanununda Gösterilmesi Gereken Parasal Sınırlar Yılı K - Cetveli Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri İle Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları Yılı M - Cetveli Pansiyon Ücretleri Yılı O - Cetveli Ordu İhtiyaçları İçin Alınacak Hayvanların Alım Değerleri Yılı P - Cetveli Motorlu Taşıtların Ortalama Alım Değerleri ve Seferberlik Tatbikatına Katılacak Araçların Tahmini Günlük Kira Bedelleri Yılı T - Cetveli Kurumların Satın Alacakları Taşıtların Azami Satın Alma Bedelleri Yılı T - Cetveli 5018 Sayılı Kanuna Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Cetvellerde Yer Alan Kamu İdarelerinin Yıl İçinde Edinebilecekleri Taşıtlar Yılı V - Cetveli Kanunlar ve Kararnamelerle Bağlanmış Vatani Hizmet Aylıkları

5 2011 YILI M LL BÜTÇE TAHM N RAPORU 5

6

7 M LL BÜTÇE TAHM N RAPORU 2011 Y l Program n n temel amaçlar, ülkemizin refah seviyesinin art r lmas nihai hedefi do rultusunda; büyümeye istikrar kazand rmak, istihdam art rmak, kamu dengelerini iyile tirmek ve fiyat istikrar n sa lamakt r Y l Program nda gayri safi yurtiçi has lan n yüzde 4,5 oran nda artaca öngörülmü tür y l nda toplam yurtiçi talebin sabit fiyatlarla yüzde 5,4 oran nda artaca, toplam sabit sermaye yat r mlar ndaki art oran n n ise yüzde 5,6 olaca tahmin edilmektedir. Programda toplam tüketimin sabit fiyatlarla yüzde 4,5 oran nda artmas öngörülmektedir. Bu oran n, kamu tüketiminde yüzde 5,6, özel tüketimde ise yüzde 4,4 olarak gerçekle mesi beklenmektedir. 7

8 TABLO: KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGES Cari Fiyatlarla, Milyon TL. GSYH çindeki Yüzde Paylar (1) (2) (1) (2) GSYH ,0 100,0 100,0 100,0 NET MAL VE H ZMET HRACATI ,4 1,2 4,4 4,6 TOPLAM YURT Ç TALEP ,4 101,2 104,4 104,6 SAB T SERMAYE YATIRIMI ,2 17,2 18,9 19,0 KAMU ,1 4,1 4,9 4,3 ÖZEL ,1 13,1 14,0 14,7 STOK DE MES ,9-1,9-1,1-0,4 KAMU ,2 0,3-0,1 0,0 ÖZEL ,7-2,2-1,0-0,3 TOPLAM YATIRIMLAR ,1 15,3 17,8 18,6 KAMU ,3 4,4 4,8 4,2 ÖZEL ,8 10,8 13,0 14,4 TOPLAM TÜKET M ,3 85,9 86,6 86,0 KAMU ,0 11,3 11,2 11,3 ÖZEL ,3 74,6 75,4 74,6 KAYNAK: DPT (1) Gerçekle me Tahmini. (2) Program NOT: Net Mal ve Hizmet hracat kalemi Toplam Yurtiçi Talebe ula l rken formülasyon gere i ters i aretli olarak gösterilmektedir. TABLO: KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGES 1998 Fiyatlar yla, Milyon TL. Yüzde De i me (2) (3) (2) (3) GSYH ,7 6,8 4,5 NET MAL VE H ZMET HRACATI (1) ,7 2,3 1,0 TOPLAM YURT Ç TALEP ,2 9,1 5,4 SAB T SERMAYE YATIRIMI ,3 21,9 5,6 KAMU ,9 28,5-8,7 ÖZEL ,5 20,0 10,0 STOK DE MES (1) ,1 1,0 0,6 KAMU ,1-0,4 0,1 ÖZEL ,3 1,4 0,6 TOPLAM YATIRIMLAR ,8 29,6 8,7 KAMU ,9 18,7-7,3 ÖZEL ,7 33,5 13,7 TOPLAM TÜKET M ,4 4,5 4,5 KAMU ,7 7,6 5,6 ÖZEL ,8 4,1 4,4 KAYNAK: DPT (1) Yüzde de i imleri, GSYH büyümesine katk lar göstermektedir. (2) Gerçekle me Tahmini. (3) Program NOT: Net Mal ve Hizmet hracat kalemi Toplam Yurtiçi Talebe ula l rken formülasyon gere i ters i aretli olarak gösterilmektedir. 8

9 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI 9

10

11 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI B R NC BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge Gider MADDE 1 (1) Bu Kanuna ba l (A) i aretli cetvellerde gösterildi i üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 say l Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli; a) (I) say l cetvelde yer alan genel bütçe kapsam ndaki kamu idarelerine Türk Liras, b) (II) say l cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere Türk Liras, c) (III) say l cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara Türk Liras, ödenek verilmi tir. Gelir ve finansman MADDE 2 (1) Gelirler: Bu Kanuna ba l (B) i aretli cetvellerde gösterildi i üzere, 5018 say l Kanuna ekli; a) (I) say l cetvelde yer alan genel bütçenin gelirleri Türk Liras, b) (II) say l cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin gelirleri Türk Liras öz gelir, Türk Liras Hazine yard m olmak üzere toplam Türk Liras, c) (III) say l cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar n gelirleri Türk Liras, olarak tahmin edilmi tir. (2) Finansman: Bu Kanuna ba l (F) i aretli cetvellerde gösterildi i üzere, 5018 say l Kanuna ekli; a) (II) say l cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin net finansman Türk Liras, b) (III) say l cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar n net finansman Türk Liras, olarak tahmin edilmi tir. 11

12 Denge MADDE 3 (1) Bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci f kras n n (a) bendinde belirtilen ödenekler toplam ile 2 nci maddesinin birinci f kras n n (a) bendinde yer alan tahmini gelirler toplam aras ndaki fark, net borçlanma ile kar lan r. K NC BÖLÜM Bütçe Düzenine li kin Hükümler Bölüm düzeni ve deyimler MADDE 4 (1) Gider cetvelinin bölümleri, analitik bütçe s n fland rmas na uygun olarak fonksiyonlar eklinde düzenlenir. Fonksiyonlar; birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü düzeyde alt fonksiyonlara ayr l r. (2) Bu Kanunda ve di er kanunlarda giderlere ili kin yer alan; a) "Fas l ve bölüm" deyimleri, fonksiyonel s n fland rman n birinci düzeyini, b) "Kesim" deyimi, fonksiyonel s n fland rman n ikinci düzeyini, c) "Madde" deyimi, fonksiyonel s n fland rman n üçüncü düzeyini, ç) "Tertip" deyimi, kurumsal, fonksiyonel ve finansman tipi kodlar n bütün düzeyleri ile ekonomik s n fland rman n ilk iki düzeyini, d) Borç ödemeleri yönünden "ilgili hizmet tertibi" deyimi, borç konusu hizmetlerin yürütüldü ü ilgili tertipleri, ifade eder. (3) Tahakkuk ettirilecek giderler Devlet muhasebesi kay tlar nda ekonomik s n fland rman n dördüncü düzeyini de kapsayacak ekilde gösterilir; kesin hesap kanunu tasar s ise ikinci düzeyde haz rlan r. (4) lgili mevzuat hükümleriyle analitik bütçe s n fland rmas aras nda gerekli uyumu sa lamaya ve ortaya ç kabilecek sorunlar gidermeye yönelik düzenlemeler yapmaya Maliye Bakan yetkilidir. Ba l cetveller MADDE 5 (1) Bu Kanuna ba l cetveller a a da gösterilmi tir. a) Bu Kanunun 1 inci maddesi ile verilen ödeneklerin da l m (A), 12

13 b) Merkezi yönetim kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan ilgili mevzuata göre tahsiline devam olunacak gelirler (B), c) Merkezi yönetim kapsam ndaki kamu idarelerinin gelirlerine dayanak te kil eden temel hükümler (C), ç) Baz ödeneklerin kullan m na ve harcamalara ili kin esaslar (E), d) 5018 say l Kanuna ekli (II) ve (III) say l cetvellerde yer alan idare ve kurumlar n nakit imkânlar ile bu imkânlardan harcanmas öngörülen tutarlar (F), e) 10/2/1954 tarihli ve 6245 say l Harc rah Kanunu hükümleri uyar nca verilecek gündelik ve tazminat tutarlar (H), f) Çe itli kanunlara göre bütçe kanununda gösterilmesi gereken parasal s n rlar ( ), g) Ek ders, konferans ve fazla çal ma ücretleri ile di er ücret ödemelerinin tutarlar (K), ) 11/8/1982 tarihli ve 2698 say l Milli E itim Bakanl Okul Pansiyonlar Kanununun 3 üncü maddesi gere ince Milli E itim Bakanl taraf ndan yönetilen okul pansiyonlar n n ö rencilerinden al nacak pansiyon ücretleri (M), h) 7/6/1939 tarihli ve 3634 say l Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu uyar nca milli müdafaa mükellefiyeti yoluyla al nacak hayvanlar n al m de erleri (O), ) 3634 say l Kanun uyar nca milli müdafaa mükellefiyeti yoluyla al nacak motorlu ta tlar n ortalama al m de erleri ile günlük kira bedelleri (P), i) 5018 say l Kanuna ekli (I), (II) ve (III) say l cetvellerde yer alan kamu idarelerinin y l içinde edinebilecekleri ta tlar n cinsi, adedi, hangi hizmette kullan laca ve kayna ile 5/1/1961 tarihli ve 237 say l Ta t Kanununa tabi kurumlar n y l içinde sat n alacaklar ta tlar n azami sat n alma bedelleri (T), j) Kanunlar ve kararnamelerle ba lanm vatani hizmet ayl klar (V). Yeni tertip, gelir ve finansman kodlar aç lmas MADDE 6 (1) lgili mevzuat na göre, y l içinde hizmetin gerektirdi i hallerde Maliye Bakanl nca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde merkezi yönetim kapsam ndaki kamu idarelerinin ba l (A) i aretli cetvellerinde yeni tertipler, (B) i aretli cetvellerinde yeni gelir kodlar ve (F) i aretli cetvellerinde yeni finansman kodlar aç labilir. 13

14 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bütçe Uygulamas na li kin Hükümler Gerekti inde kullan labilecek ödenekler MADDE 7 (1) Personel Giderlerini Kar lama Ödene i: Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerine konulan ödeneklerin yetmeyece i anla ld takdirde, ilgili mevzuat n n gerektirdi i giderler için "Personel Giderleri" ve "Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi Giderleri" ile ilgili mevcut veya yeni aç lacak tertiplere, Maliye Bakanl bütçesinin tertibinde yer alan ödenekten aktarma yapmaya, (2) Yedek Ödenek: Maliye Bakanl bütçesinin tertibinde yer alan ödenekten, genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinde mevcut veya yeni aç lacak (01), (02), (03), (05) ve (08) ekonomik kodlar n içeren tertipler ile çok acil ve zorunlu hallerde (06) ve (07) ekonomik kodlar n içeren tertiplere aktarma yapmaya, (3) Yat r mlar H zland rma Ödene i: Maliye Bakanl bütçesinin tertibinde yer alan ödenekten, 2011 Y l Program n n Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Karar esaslar na uyularak, 2011 Y l Yat r m Program n n uygulama durumuna göre gerekti inde öncelikli sektörlerde yer alan yat r mlar n h zland r lmas veya y l içinde geli en artlara göre öncelikli sektör ve alt sektörlerde yer alan ve programa yeni al nmas gereken projelere ödenek tahsisi veya ödeneklerinin art r lmas nda kullan lmak üzere genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin projelerine ili kin mevcut veya yeni aç lacak tertiplere aktarma yapmaya, (4) Do al Afet Giderlerini Kar lama Ödene i: Maliye Bakanl bütçesinin tertibinde yer alan ödene i, yat r m nitelikli giderler aç s ndan y l yat r m program ile ili kilendirilmek kayd yla genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin her türlü do al afet giderlerini kar lamak amac yla mevcut veya yeni aç lacak tertiplerine aktarmaya, Maliye Bakan yetkilidir. Aktarma ve ekleme i lemleri MADDE 8 (1) a) Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinin "Personel Giderleri" ile "Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi Giderleri" tertiplerinde yer alan ödenekleri, Maliye Bakanl bütçesinin "Personel Giderlerini Kar lama 14

15 Ödene i" ile gerekti inde "Yedek Ödenek" tertibine; di er ekonomik kodlara ili kin tertiplerde yer alan ödenekleri ise 5018 say l Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü f kras nda yer alan s n rlamalara tâbi olmaks z n Maliye Bakanl bütçesinin "Yedek Ödenek" tertibine aktarmaya, b) Genel bütçe kapsam ndaki kamu idarelerinden, hizmeti yapt racak olan kamu idaresinin iste i üzerine bütçesinden y l içinde hizmeti yürütecek olan idarenin bütçesine, fonksiyonel s n fland rma ayr m na bak lmaks z n ödenek aktarmaya ve bu konuda gerekli i lemleri yapmaya, c) Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri için 2011 Y l Program n n Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Karara uygun olarak y l yat r m program nda de i iklik yap lmas halinde, de i iklik konusu projelere ait ödeneklerle ilgili kurumlar aras aktarmaya, ç) Kamu idarelerinin yeniden te kilatlanmas sonucu, bütçe kanunlar n n uygulanmas ve kesin hesaplar n haz rlanmas ile ilgili olarak gerekli görülen her türlü bütçe ve muhasebe i lemleri için gerekli düzenlemeleri yapmaya, Maliye Bakan yetkilidir. (2) Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, aktarma yap lacak tertipteki ödene in yüzde 20 sine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarmas yapabilirler. Bu idarelerin yüzde 20 yi geçen di er her türlü kurum içi aktarmalar n yapmaya Maliye Bakan yetkilidir Y l Program n n Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Karara uygun olarak 2011 Y l Yat r m Program na ek yat r m cetvellerinde yer alan projeler aras nda aktarma yap lmas halinde bu aktarman n gerektirdi i tertipler aras ödenek aktarmas i lemleri 5018 say l Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü f kras nda yer alan s n rlamalara tâbi olmaks z n bu f kra hükümlerine göre yap l r. Söz konusu i lemlerle s n rl olmak üzere bu f krada yer alan yüzde 20 oran yüzde 100 olarak uygulan r. (3) Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri, 13/12/1983 tarihli ve 180 say l Bay nd rl k ve skan Bakanl n n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname kapsam nda Bay nd rl k ve skan Bakanl na yapt raca i lere ili kin ödeneklerini Bay nd rl k ve skan Bakanl bütçesine aktarmaya yetkilidir. (4) Milli Savunma Bakanl, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl ; cari y l içinde aralar nda yap lan hizmetlerin bedellerini kar lamak amac yla var lacak mutabakat üzerine, bütçeleri aras nda kar l kl aktarma yapmaya yetkilidir. (5) Milli Savunma Bakanl, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl ; bütçelerinde yer alan Silahl Kuvvetlerin tek merkezden yönetilmesi gereken ikmal ve tedarik hizmetleri ile bir fonksiyona ait bir hizmetin di er bir fonksiyon taraf ndan yürütülmesi halinde ilgili ödene i, fonksiyonlar aras nda kar l kl olarak aktarmaya yetkilidir. (6) Özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar n (B) i aretli cetvellerinde belirtilen tahmini tutarlar üzerinde gerçekle en gelirler ile (F) i aretli cetvellerinde belirtilen ödenekle tirilmeyen finansman kar l klar n ve gerçekle en finansman fazlalar n, idare ve kurumlar n bütçelerinin mevcut veya yeni aç lacak tertiplerine ödenek olarak eklemeye Maliye Bakanl nca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kamu idareleri yetkilidir. Sermaye ödenekleri, 2011 Y l Program n n Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Karar esaslar na göre y l yat r m program yla ili kilendirilir. 15

16 (7) Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri aras ndaki kaynak transferleri ödenek aktarma suretiyle yap l r. Merkezi yönetim bütçesi kapsam ndaki idareler ve kurumlar aras ndaki di er kaynak transferleri tahakkuk i lemleriyle gerçekle tirilir. Bu i lemler kar l tahsil edilen tutarlar, ilgili kamu idaresince bir yandan (B) i aretli cetvellere gelir, di er yandan (A) i aretli cetvellere ödenek kaydedilir. Geçici hizmet kar l yap lacak ödemeler MADDE 9 (1) 5018 say l Kanuna ekli (I) ve (II) say l cetvellerde yer alan kamu idareleri; a) Ar zi nitelikteki i leriyle s n rl kalmak ko uluyla y l içinde bir ay a mayan sürelerle hizmet sat n al nacak veya çal t r lacak ki ilere yap lacak ödemeleri, b) lgili mevzuat uyar nca k smi zamanl hizmet sat n al nan ki ilere yap lacak ödemeleri, c) 5/6/1986 tarihli ve 3308 say l Mesleki E itim Kanununun 25 inci maddesi gere ince aday, ç rak ve i letmelerde meslek e itimi gören ö rencilere yap lacak ödemeleri, ç) 14/7/1965 tarihli ve 657 say l Devlet Memurlar Kanununun 4 üncü maddesinin (C) f kras gere ince çal t r lan geçici personele yap lacak ödemeleri, bütçelerinin (01.4) ekonomik kodunda yer alan ödenekleri a mayacak ekilde yaparlar. Söz konusu ekonomik kodu içeren tertiplere ödenek eklenemez, bütçelerin ba ka tertiplerinden (bu ekonomik kodu içeren tertiplerin kendi aras ndaki aktarmalar ile bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci f kras n n (b) bendi kapsam nda yap lan aktarmalar hariç) ödenek aktar lamaz ve ödenek üstü harcama yap lamaz. Ancak, özelle tirme uygulamalar nedeniyle i akitleri feshedilenlerden 657 say l Kanunun 4 üncü maddesinin (C) f kras hükmü çerçevesinde 5018 say l Kanuna ekli (I) ve (II) say l cetvellerde yer alan kamu idarelerinde istihdam edilecek personel için gerekli olan tutarlar ilgili tertiplere aktarmaya Maliye Bakan yetkilidir. Ödenek devir ve iptal i lemleri MADDE 10 (1) a) Milli Savunma Bakanl, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl bütçelerinin (özel ödenekler ve 03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri ekonomik kodunu içeren tertipler hariç) mal ve hizmet al m giderleri ile ilgili tertiplerinde yer alan ödeneklerden y l içinde harcanmayan k s mlar, hizmetin devaml l n sa lamak amac yla ödeneklerinin yüzde 30 unu a mamak üzere ertesi y l bütçesine devren ödenek kaydetmeye, b) 12/3/1982 tarihli ve 2634 say l Turizmi Te vik Kanununun 21 inci maddesinin ikinci f kras gere ince Kültür ve Turizm Bakanl bütçesinin ve kurumsal kodu alt nda bulunan (03) ekonomik kodunu içeren tertiplerinde yer alan tan tma amaçl ödeneklerden harcanmayan k s mlar ertesi y l bütçesinin ayn tertiplerine devren ödenek kaydetmeye, c) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara t rma Kurumu bütçesinin tertibinde yer alan ödenekten harcanmayan k s mlar ertesi y l bütçesinin ayn tertibine devren ödenek kaydetmeye, 16

17 ç) Sanayi ve Ticaret Bakanl bütçesinin , , ve tertiplerinde yer alan ödeneklerden harcanmayan k s mlar n ertesi y l bütçesinin ayn tertibine devren ödenek kaydetmeye, d) lgili mevzuat gere ince özel gelir kaydedilmek üzere tahsil edilen tutarlar, idare bütçelerinde söz konusu mevzuatta belirtilen amaçlar için tertiplenen ödenekten kulland rmak üzere genel bütçenin (B) i aretli cetveline gelir kaydetmeye ve bütçelenen ödenekten gelir gerçekle mesine göre ilgili tertiplere aktarma yapmaya, y l içinde harcanmayan ödenekleri (2010 y l ndan devredenler de dahil) ertesi y l bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye, bu hükümler çerçevesinde yap lacak i lemlere ili kin usul ve esaslar belirlemeye, Maliye Bakan yetkilidir. (2) Birinci f kra kapsam nda devredilen sermaye ödenekleri, 2011 Y l Program n n Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Karar esaslar na göre y l yat r m program yla ili kilendirilir. Yüksekö retim kurumlar ile ilgili i lemler MADDE 11 (1) Yüksekö retim Kurulu Ba kanl bütçesinin (Ö retim Üyesi Yeti tirme Projesi) tertibinde yer alan ödenek, bu proje kapsam nda lisansüstü e itim veren yüksekö retim kurumlar na, mal ve hizmet al mlar nda kullan lmak üzere, görevlendirilen ö rencilerin say lar ve ö renim alanlar dikkate al narak tahakkuk ettirilmek suretiyle ödenir. Ödenen bu tutar kar l n bir yandan ilgili yüksekö retim kurumunun (B) i aretli cetveline öz gelir, di er yandan (A) i aretli cetveline ödenek kaydetmeye ilgili yüksekö retim kurumu yetkilidir. (2) 4/11/1981 tarihli ve 2547 say l Yüksekö retim Kanununun 43 üncü maddesinin birinci f kras n n (d) bendi, 46 nc, 58 inci, ek 25 inci, ek 26 nc ve ek 27 nci maddeleri ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 say l Kanunun 7 nci maddesi uyar nca tahsil edilen tutarlar ve di er gelirler, yüksekö retim kurumlar bütçelerine özel gelir ve özel ödenek olarak kaydedilmez. Tahsil edilen bu tutar ve gelirler, ilgili yüksekö retim kurumu bütçesine öz gelir olarak kaydedilir. Kaydedilen bu tutarlar kar l olarak ilgili yüksekö retim kurumu bütçesine konulan ödenekler, gelir gerçekle melerine göre kulland r l r. (B) i aretli cetvelde gelir kodlar itibar yla tahmin edilen gelirleri a an öz gelir tahsilâtlar kar l kadar (A) i aretli cetveline ödenek eklemeye Maliye Bakanl nca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yüksekö retim kurumlar yetkilidir. (3) Öz gelir kar l olarak ilgili yüksekö retim kurumu bütçesinin (A) i aretli cetvelinde fonksiyonel s n fland rman n dördüncü düzeyinde tertiplenen ödenekler aras nda ( E itime yard mc hizmetler fonksiyonu alt nda öz gelir kar l tefrik edilen ödenekler aras nda yap lacak aktarmalar hariç) aktarma yap lamaz. (4) Yüksekö retim kurumlar, bütçelerinin Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu alt nda tefrik edilen ödeneklerini, ihtiyaçlar nda kullan lmak üzere ilgili birimlere, Ödenek Gönderme Belgesi düzenlemek suretiyle gönderirler. Ödenek Gönderme Belgesi ile ödenek gönderilen birimler harcama birimi, kendisine ödenek gönderilen birimin en üst yöneticisi ise harcama yetkilisidir. Bütçe ödeneklerinin gönderilmesi, kullan lmas ve bütçe i lemlerine ili kin usul ve esaslar belirlemeye Maliye Bakan yetkilidir. 17

18 (5) Y l içinde eklenen sermaye ödenekleri, 2011 Y l Program n n Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Karar esaslar na göre y l yat r m program yla ili kilendirilir. Ba, hibe ve yard mlara ili kin i lemler MADDE 12 (1) Maliye Bakan ; a) Yurt içi ve yurt d kaynaklardan hibe olarak y l içinde elde edilecek imkânlar n Türk Liras kar l klar n Hazine Müste arl n n teklifi üzerine gere ine göre bütçeye gelir veya gelir-ödenek-gider kaydetmeye, b) D kaynaklardan veya uluslararas antla malarla ba ve kredi yoluyla gelecek her çe it malzemenin navlun ve d al mla ilgili vergi ve resimlerinin ödenmesi amac ile bunlar n kar l n, ilgili bütçelerinde mevcut veya yeni aç lacak tertiplere ödenek kaydetmeye ve gereken i lemleri yapmaya, c) 2011 y l içinde Milli Savunma Bakanl, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl ihtiyaçlar için yabanc devletlerden askeri yard m yoluyla veya di er yollardan fiilen sa lanacak malzeme ve e ya bedellerini, ba l (B) i aretli cetvelde aç lacak tertiplere gelir ve kar l klar n da bu bütçelerde aç lacak özel tertiplere ödenek ve gider kaydetmeye, yetkilidir. (2) Türkiye-Avrupa Birli i mali i birli i kapsam nda sa lanacak mali imkânlar n kar l olarak ilgili idare bütçelerinde (05), (06) ve (07) ekonomik kodlar n içeren tertiplerde yer alan tutarlar n Ulusal Fona ödenmesine ilgili bakanlar yetkilidir. Bu ödenekler ba ka bir hizmet veya faaliyete tahsis edilemez. Ancak, bu tutarlardan ödeme esnas nda kur fark nedeniyle olu an fazlal klar ve ilgili projeler için harcanamayan k s mlar ile Topluluk Programlar na ili kin Avrupa Birli i katk bakiyeleri Ulusal Fon hesaplar nda tutulmaya devam edilir ve gerekti inde bu Kanun kapsam ndaki idarelere ait program ve projelerin finansman için kullan labilir. Ulusal Fona ödeme i lemi Hazine Müste arl n n ba l oldu u Bakan n talebi üzerine ve projelerin finansman planlamas na uygun olarak en geç otuz gün içinde gerçekle tirilir. (3) kinci f kra uyar nca Ulusal Fona ödenen bu tutarlar, 30/1/2003 tarihli ve 4802 say l Kanun kapsam nda onaylanan Mutabakat Zab tlar nda yer alan hükümler çerçevesinde kullan l r. (4) Türkiye-Avrupa Birli i mali i birli i kapsam ndaki program ve projelerin yürütülmesine ili kin anla malarda, öngörülen nedenlerle Avrupa Komisyonuna iadesi gereken hibe, kur farklar ve benzeri türden do abilecek ilave ödenek ihtiyac, Maliye Bakanl bütçesinde yer alan tertibinden aktarma yap lmak suretiyle kar lanabilir. Muhtelif gelirlere ili kin hususlar MADDE 13 (1) Devlet Meteoroloji leri Genel Müdürlü ünün yabanc ülkelere verdi i meteorolojik ürünlerin bedeli ve yabanc ülkelerden ald meteorolojik ürünlerinin di er yabanc ülkelere veya yurt içindeki ki i ve kurumlara, yabanc ülkelerin de an lan Genel Müdürlü ün meteorolojik ürünlerinin di er ülke ve ki ilere sat ndan y l içinde elde edilecek döviz cinsinden tutarlar, T.C. Merkez Bankas nezdinde aç lacak özel hesaba yat r l r. Bu tutarlardan ilgili anla malar gere ince yurt d kurulu lara ödenmesi gereken tutarlar, bu özel 18

19 hesaptan Devlet Meteoroloji leri Genel Müdürlü ünün talimat yla T.C. Merkez Bankas nca transfer edilir. Geri kalan tutarlar, ilgili Genel Müdürlü ün talimat yla T.C. Merkez Bankas nca döviz al kuru üzerinden Türk Liras na çevrilerek Genel Müdürlü ün ödemelerini yapan muhasebe birimi hesab na aktar l r. Muhasebe birimi hesab na aktar lan bu tutarlar, genel bütçeye gelir kaydedilir. (2) 2006 y l ndan önce katma bütçeli olan idarelerden 5018 say l Kanunla genel bütçe kapsam na al nanlar n ilgili mevzuat nda belirtilen kurum gelirleri, genel bütçe geliri olarak tahsil edilir. (3) 4/12/1984 tarihli ve 3096 say l Türkiye Elektrik Kurumu D ndaki Kurulu lar n Elektrik Üretimi, letimi, Da t m ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakk nda Kanun kapsam ndaki tabii kaynaklar n ve tesislerin i letme haklar n n devrinden elde edilen gelirlerin tamam genel bütçeye gelir kaydedilir. Yabanc ülkelere yap lacak hizmet kar l klar MADDE 14 (1) Maliye Bakan ; a) Milli Savunma Bakanl, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl nca yabanc ülkelere ve uluslararas kurulu lara kiraya verilen veya bir hizmetin yerine getirilmesinde kullan lan kara, deniz ve hava ta tlar ndan al nan kira veya ücret tutarlar n, b) Türk Silahl Kuvvetlerinin ö renim ve e itim müesseselerinde okutulan ve e itim gören yabanc uyruklu subay, astsubay veya erlere yap lan giderler kar l nda ilgili devletlerce ödenen tutarlar, c) Emniyet Genel Müdürlü ünün ö renim ve e itim müesseselerinde okutulan ve e itim gören yabanc uyruklu ö renci ve personele yap lan giderler kar l nda ilgili devletler veya uluslararas kurulu lar taraf ndan ödenen tutarlar, ç) NATO makamlar nca yap lan anla ma gere ince yedek havaalanlar n n bak m ve onar mlar için ödenecek tutarlar, ayn amaçla kullan lmak üzere bir yandan genel bütçeye gelir, di er yandan yukar da yaz l idare bütçelerinde aç lacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu suretle ödenek kaydedilen tutarlardan y l içinde harcanmayan k s mlar ertesi y la devretmeye yetkilidir. 19

20 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yat r m Harcamalar, Resmi Ta tlar, Mahalli dareler ve Fonlara li kin Hükümler Yat r m harcamalar MADDE 15 (1) 2011 Y l Yat r m Program na ek yat r m cetvellerinde yer alan projeler d nda herhangi bir projeye harcama yap lamaz. Bu cetvellerde yer alan projeler ile ödene i toplu olarak verilmi projeler kapsam ndaki y llara sari i lere (kurulu gücü 500 MW üzerinde olan baraj ve HES projeleri, Gebze-Haydarpa a, Sirkeci-Halkal Banliyö Hatt n n yile tirilmesi ve Demiryolu Bo az Tüp Geçi i n aat Projesi, Ula t rma Bakanl nca gerçekle tirilecek ehiriçi rayl ula m sistemleri ve metro yap m projeleri ile di er demiryolu yap m projeleri hariç) 2011 y l nda ba lanabilmesi için proje veya i in 2011 y l yat r m ödene i, proje maliyetinin yüzde 10 undan az olamaz. Bu oran n alt nda kalan proje ve i ler için gerekti inde projeler 2011 Y l Program n n Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Karar esaslar na uyulmak ve öncelikle kurumlar n yat r m ödenekleri içinde kalmak suretiyle revize edilebilir. (2) Milli Savunma Bakanl, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl bütçelerinin (03) ekonomik kodlar n içeren tertiplerinde yer alan savunma sektörü, altyap, in a, iskan ve tesisleriyle NATO altyap yat r mlar n n gerektirdi i in a ve tesisler ve bunlara ili kin kamula t rmalar ile stratejik hedef plan içinde yer alan al m ve hizmetler, Devlet Planlama Te kilat Müste arl n n vizesine ba l olmay p 2011 Y l Yat r m Program na ek yat r m cetvellerinde yer almaz. (3) Merkezi yönetim kapsam ndaki kamu idarelerinin, yat r m program nda ödenekleri toplu olarak verilmi y ll k projelerinden makineteçhizat, büyük onar m, idame-yenileme, tamamlama ile bilgisayar yaz l m ve donan m projelerinin detay programlar ile alt harcama kalemleri itibar yla tadat edilen ve edilmeyen toplula t r lm projelerinin alt harcama kalemleriyle ilgili i lemlerde 2011 Y l Program n n Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Karar esaslar uygulan r. (4) 2011 Y l Yat r m Program na ek yat r m cetvellerinde y l içinde yap lmas zorunlu de i iklikler için 2011 Y l Program n n Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Kararda yer alan usullere uyulur. Resmi ta tlar MADDE 16 (1) Bu Kanuna ba l (T) i aretli cetvelde yer alan ta tlar, ancak çok acil ve zorunlu hallere münhas r olmak kayd yla ilgili bakanl n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu karar ile edinilebilir. (2) Vak f, dernek, sand k, banka, birlik, firma, ah s ve benzeri kurulu veya ki ilere ait olup 237 say l Kanun kapsam nda bulunan kurumlar ile özel kanunla kurulmu di er kamu kurum, kurul, üst kurul ve kurulu lar nca kullan lan ta tlar n giderleri için (güvenlik hizmetlerinde kullan lan ta tlar hariç) kurum bütçelerinden hiçbir ekilde ödeme yap lamaz. 20

21 (3) Türk Silahl Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl dahil), Emniyet Genel Müdürlü ü ile Gümrük Müste arl Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlü üne kurum, kurulu, dernek ve vak flarca hibe edilecek ta tlar, (T) i aretli cetvelde gösterilmesine gerek bulunmaks z n Bakanlar Kurulu karar ile edinilebilir. (4) Emniyet Genel Müdürlü üne ait ta tlar, 12/4/2001 tarihli ve 4645 say l Kanun hükümleri çerçevesinde (T) i aretli cetvelde gösterilmesine gerek bulunmaks z n, cinsi ve adedi çi leri Bakanl n n talebi ve Maliye Bakanl n n teklifi üzerine al nacak Bakanlar Kurulu karar nda belirlenmek kayd yla 4/1/2002 tarihli ve 4734 say l Kamu hale Kanununa tâbi olmaks z n mübadele yoluyla yenileri ile de i tirilebilir. Aradaki fiyat fark, döner sermaye gelirleri, sosyal tesis veya kantin gelirleri ile Türk Polis Te kilat n Güçlendirme Vakf gelirlerinden kar lan r. (5) Türk Silahl Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl dahil) ait ta tlar, 30/5/1985 tarihli ve 3212 say l Kanun hükümleri çerçevesinde (T) i aretli cetvelde gösterilmesine gerek bulunmaks z n, cinsi ve adedi Milli Savunma Bakanl n n (Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl için ise çi leri Bakanl n n) talebi ve Maliye Bakanl n n teklifi üzerine al nacak Bakanlar Kurulu karar nda belirlenmek kayd yla 4734 say l Kanuna tâbi olmaks z n mübadele yoluyla yenileriyle de i tirilebilir. Aradaki fiyat fark, sosyal tesis gelirlerinden, kantin gelirlerinden, döner sermaye gelirlerinden veya ba yoluyla (Jandarma Genel Komutanl için Jandarma Asayi Vakf gelirlerinden) kar lan r. (6) Türk Silahl Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl dahil) ait ta tlardan, trafi e tescil tarihi itibar yla en az 10 ya n doldurmu olanlar, (T) i aretli cetvelde gösterilmesine gerek bulunmaks z n, cinsi ve adedi, ilgisine göre Milli Savunma Bakanl veya çi leri Bakanl n n karar yla, 4734 say l Kanuna tâbi olmaks z n ve sat lacak ta t say s sat n al nacak ta t say s ndan az olmamak ve sat n al nacak ta t say s Milli Savunma Bakanl için 40 adedi, Jandarma Genel Komutanl için 10 adedi ve Sahil Güvenlik Komutanl için 5 adedi geçmemek üzere mübadele yoluyla yenileriyle de i tirilebilir ve aradaki fiyat fark, bütçeden kar lanabilir. Bu f krada yer almayan hususlar hakk nda 3212 say l Kanun hükümleri uygulan r. Mahalli idarelere yap lacak Hazine yard mlar MADDE 17 (1) Maliye Bakanl bütçesinin; a) tertibinde yer alan ödenek, 13/1/2005 tarihli ve 5286 say l Kanunun geçici 7 nci maddesi çerçevesinde, il özel idarelerine veya büyük ehir belediyelerine devredilen personelin ayl k ve di er her türlü mali ve sosyal haklar na ili kin ödemelerini kar lamak üzere 2/7/2008 tarihli ve 5779 say l l Özel darelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakk nda Kanunun geçici 1 inci maddesi çerçevesinde il özel idarelerine veya büyük ehir belediyelerine, b) tertibinde yer alan ödenek, Köylerin Altyap s n n Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsam nda köylerin altyap ihtiyaçlar için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine, c) tertibinde yer alan ödenek, Belediyelerin Altyap s n n Desteklenmesi Projesi (BELDES) kapsam nda belediyelerin içme suyu ve at ksu projelerini gerçekle tirmek üzere ller Bankas Genel Müdürlü üne, 21

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2013

Detaylı

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 1 2 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2014

Detaylı

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri )

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) T.C. BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) ÖDENEK CETVELLERİ ( 2. ve 4. Düzey ) 2011 yılı Merkezi Yönetim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge (31.12.2009 tarihli ve 27449 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No: 5944 Kabul Tarihi: 25.12.2009 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider,

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÖDENEK CETVELLERİ 2013 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji

Detaylı

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı http://strateji.dsi.gov.tr

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K SOSYAL S GORTA LEMLER YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i Yay n : 31/12/2005 tarihli ve 26040 say 3.Mükerrer Resmi Gazete NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli

Detaylı

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul 5411 Say l Bankac l k Kanunu Yay n No: 273 Nisan 2011, stanbul ISBN-978-975-8564-88-0 (Bas l ) ISBN-978-975-8564-89-7 (Elektronik) Serti ka No: 17188 2011.34.Y.8564.273 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge _ 416 1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) Kanun No. Kabul Tarihi 3512 23. 12.1988 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ı BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36.

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. Maddesi gere ince haz rlanm r. Madde 2- (De ik:rg-26/12/2001-24622) 775 say Gecekondu

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN. Kanun No. 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN. Kanun No. 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008 SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNU LE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN Kanun No. 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008 MADDE 1-31/5/2006 tarihli ve 5510

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR 6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR A. 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İlgili Hükümler; 1. 6512 sayılı

Detaylı

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER MERKEZ YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER OCAK 007 ANKARA NDEK LER ÖNSÖZ... NC BÖLÜM... YEVM YE S STEM VE DEFTER KAYITLARI... YEVM YE S STEM, MUHASEBELE RME BELGELER VE AÇILI KAYITLARI... KULLANILACAK

Detaylı

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No AÇIKLAMA 1. a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler

Detaylı

TÜRK YE BÜYÜK M LLET MECL S

TÜRK YE BÜYÜK M LLET MECL S TÜRK YE BÜYÜK M LLET MECL S PLAN VE BÜTÇE KOM SYONU METN Esas No: 1/439../03/2010 Kara No: KAMU HASTANE B RL KLER KANUNU TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Bakanlar Kurulunun belirleyece

Detaylı

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Ba kan Yaz leri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Hakan YILDIRIMO LU Av. Erten CILGA

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri A-M SYON V ZYON VE DE ERLER B-YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- DAREYE L K N B LG LER

Detaylı

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü GEL R VERG S REHBER Haz rlayan Tuncel ATABEY Gelirler Kontrolörü Haz rl k ve Bask : KURT ½ MATBAACILIK Tel.: (0.212) 518 11 28-517 40 10 Sultanahmet - STANBUL SUNU½ Son y llarda vergi kanunlar nda yap

Detaylı

ESAS SÖZLE MES KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE

ESAS SÖZLE MES KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE ADABANK ANON M RKET ESAS SÖZLE MES NC BÖLÜM KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE Madde 1 - KURULU : Bu esas sözle menin ikinci maddesinde ad ve soyadlar ile adresleri yaz ve tamam

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 8659 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24/12/2003 Sayı :25326 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : Sayfa: BİRİNCİ KISIM

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KRED KARTI ÜYEL K SÖZLE MES Banka ve Kart Hamili a a daki hükümler çerçevesinde mutab k kalm lard r: 1. bu Sözle me nin uygulanmas nda; Asgarî Ödeme Tutar Alacak Belgesi

Detaylı