HUKUKSAL AÇIDAN DE ERLEND R LMES VE 5651 SAYILI YASAYLA GET R LEN DÜZENLEME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HUKUKSAL AÇIDAN DE ERLEND R LMES VE 5651 SAYILI YASAYLA GET R LEN DÜZENLEME"

Transkript

1 NTERNET LET fi M N N ENGELLENMES N N HUKUKSAL AÇIDAN DE ERLEND R LMES VE 5651 SAYILI YASAYLA GET R LEN DÜZENLEME Murat Volkan DÜLGER* G R fi nsanl k, 20. yüzy lda, bilimin ve teknolojinin hemen her alan nda büyük ilerlemeler ve baflar lar elde etmifl, bu ilerlemeleri de an nda günlük yaflam na yans tm flt r. Bu bilimsel ilerlemeler ve teknolojik geliflmeler 20. yüzy l bafl ndan itibaren artan bir h zla devam etmifltir ve 21. yüzy lda da artarak devam etmektedir. Ancak bu araflt rmalar insanlar n daha iyi koflullarda, daha rahat ve daha uzun yaflamas için yap ld kadar; birbirlerini yok edecek askeri teknolojinin gelifltirilmesi için de yap lm flt r. Bu çal flmalarda elde edilen bilgiler teknolojiye uygulanm fl ve günlük yaflama girmifltir. Teknoloji alan ndaki bu geliflmelerin insan yaflant s na etkileri ele al nd nda; özellikle elektronik araçlar n ve biliflim sistemlerinin modern toplumun günlük yaflam n n hemen her alan nda çok önemli ve vazgeçilmez bir role sahip oldu u görülmektedir. Bu bilimsel ve teknolojik geliflmelerin en son ortaya ç kan ve en yayg n olarak kullan lan ise biliflim teknolojisindeki ilerlemeler ve buna ba l olarak internetin gelifltirilmesidir. Özellikle internetin 1990 l y llar n bafl ndan itibaren genifl halk kitlelerinin kullan m na aç lmas, birden yayg nlaflmas ve h zla günlük yaflama girmesi bu bulufla adeta bir bilgi ve teknoloji devrimi niteli ini kazand rm flt r. nternet, dünya üzerine yay lm fl milyonlarca biliflim sisteminin birbirine ba lanmas ile oluflan a lar n yine birbirlerine ba lanmas ile oluflan çok genifl yap daki a d r 1. Bu a lar n her geçen gün büyümesi ve yeni a (*) Avukat; stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dal doktora ö rencisi. (1) Bo aç Erkan/Murat Songür, Aç klamal Bilgisayar ve nternet Terimleri Sözlü ü, Ankara, Hacettepe Tafl Yay nevi, 1999, s.282.

2 1478 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 omurgalar n n bu sistemin içine kat lmas yla internete tüm dünya bilgisayar a lar n n a 2 ya da a lar aras a da denilmektedir 3. Buradan hareketle internet, birden fazla haberleflme a n n birlikte meydana getirdi i metin, resim, müzik, grafik, yaz l metin vb. gibi dosyalar ile biliflim yaz l mlar n n, k saca insanlar taraf ndan oluflturulmufl her türlü bilginin, veri halinde paylafl ld ve iletildi i biliflim sistemleri aras ndaki a olarak tan mlanabilir 4. Bu çal flmada özellikle bilgisayar terimi de il, biliflim sistemi terimi kullan lmaktad r. Çünkü biliflim sistemi kavram bilgisayar terimini de kapsayan daha genifl bir kavramd r. Günümüzde monitör, salt okunur bellek, rasgele eriflilebilen bellek, ana ifllemci, klavye vb. gibi bileflenlerden oluflan klasik anlamda bilgisayarlar d fl nda, cep bilgisayarlar, cep telefonlar, araç bilgisayarlar, araç takip sistemleri, depolama hizmeti veren sistemler ya da sunucular gibi çok say da ayg t da bulunmakta ve bunlar da internete girebilmekte ve burada veri aktar m nda bulunabilmektedir. Dolay s yla bu araçlarla da bireylerin düflüncelerini ifade edebilmesi mümkün olmakta ve buna ba l olarak bu ayg tlarla da suç ifllenmesi mümkün olabilmektedir. Bu nedenle bu çal flmada ve bundan önceki çal flmalar - m zda bilinçli olarak tüm bu ayg tlar kapsar biçimde biliflim sistemi kavram tercih edilmektedir 5. nternetin ortaya ç kt ktan sonra çok k sa bir zaman diliminde yayg nlaflmas ve modern toplumun her alan nda günlük yaflama girmesi insanl a birçok alanda yeni olanaklar ve kolayl klar sa lam flt r. Ancak uygarl k tarihinin tümünde görüldü ü üzere bu olanaklardan ve kolayl klardan normal yaflant s n sürdüren insanlar kadar yasa d fl faaliyetler içinde olanlar, suç iflleyenler, bireysel özgürlüklere sald r da bulunanlar ve toplum düzenine karfl ç kanlar da yararlanabilmektedirler. Bu kifliler toplum düzenine ayk r ya da bu düzeni bozmaya yönelik eylemlerini bu olanak ve/veya kolayl klardan yararlanarak devam ettirmektedirler 6. Hatta bazen insanlar internette yapt klar ifllemlerle fark na dahi varmadan ceza normu olarak belirlenmifl kurallar ihlal edebilmektedirler. nternet son yirmi y l içerisinde giderek artan bir yo unlukla modern toplumun günlük yaflam na girerek, geliflmifl toplumlar n bilgi üretimi ve (2) Roland Derksen, Strafrechtliche Verantwortug für in internationalen Computernetzen verbeitete Daten mit strafbarem Inhalt, NJW, S.29, Frankfurt, Juli 1997, s.1878; Ziauddin Sardar/Jerry Ravets, Reaping the Technological Whirlwind, Ed. Ziauddin Sardar/Jerry Ravets, Cyberfutures: Culture and Politics on the Information Superhighway, London, Pluto Press Ltd., 1996, s.1. (3) Ahmet Turan Köksal/Dilek Oktay/Sarp Eser, Kim Korkar Bilgisayardan? nternet, ; stanbul, Pusula Yay nc l k, 1999, s.407; Zafer Demirkol, nternet Teknolojileri, stanbul, 2001, s.2; Jr. Joseph F. Ruh, Introduction to the Internet, The Internet and Business: A Lawyer s Guide to the Emerging Legal Issues, (Çevrimiçi) ; Caner Yenidünya/Olgun De irmenci, Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Biliflim Suçlar, stanbul, Legal Yay nc l k, 2003, s36. (4) Murat Volkan Dülger, Biliflim Suçlar, Ankara, Seçkin Yay nc l k, 2004, s.51; Ali Osman Özdilek, nternet ve Hukuk, stanbul, Papatya Yay nc l k, 2002, s.13. (5) Ayn yönde bkz: Dülger, Biliflim Suçlar, s.46,47. (6) Murat Volkan Dülger, Kitle letiflim Araçlar ve Terörizm, Çevrimiçi: _teror.htm,

3 nternet letifliminin Engellenmesi Murat Volkan Dülger 1479 iletimi aç s ndan yaflamsal damar n oluflturmufltur. Günümüzde bilgiye sahip olman n en büyük güç oldu u düflünüldü ünde bunlar n önemi daha aç k bir flekilde ortaya ç kmaktad r. Tüm yeni teknolojik bulufllarda oldu u gibi, biliflim sistemlerinin ve veri iletim a lar n n özellikle de internetin yayg nlaflmas yla beraber kötüye kullan mlar n ortaya ç kmas ve giderek artmas da kaç n lmaz olarak ortaya ç km flt r 7. Böylelikle biliflim suçlar olarak adland r lan yeni suç tipleri ortaya ç kt gibi terörist faaliyetler veya hakaret ya da doland r c l k gibi klasik suç tiplerinin bu yeni teknolojinin kullan lmas suretiyle gerçeklefltirilmesi de söz konusu olmufltur 8. flte bu çal flmada internet arac l yla ceza normlar n n ihlal edildi i flüphesinin oldu u ya da ihlalin gerçekleflti inin tespiti halinde al nacak ve al nmas gereken önlemler ve bu önlemler içinde söz konusu suç unsuru bulunduran içeri e eriflimin engellenebilirli i sorunu hukuksal aç dan tart fl lmaya, bu konuyla ilgili sorular ve sorunlar ortaya konulmaya ve çözüm önerilerinde bulunulmaya çal fl lacakt r. Bu esnada bilimsel bir yaklafl mla internet iletifliminin engellenmesi konusu kendi içinde gösterdi i ortak özelliklere göre s n fland r lmaya çal fl lacak ve bu ayr mlara göre incelenecektir. Ayr ca bu çal flmada henüz çok yeni bir tarihte kabul edilmifl olan ve 23 May s 2007 tarih ve say l Resmi Gazete de yay nlanarak yürürlü e giren, ancak bizim uzun süreden beri olmas gerekti ini, (ancak bu flekilde olmamas gerekti ini) savundu umuz tarih ve 5651 say l nternet Ortam nda Yap lan Yay nlar n Düzenlenmesi ve Bu Yay nlar Yoluyla fllenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakk nda Kanun da internet iletifliminin düzenlenmesi ve engellenmesi aç s ndan incelenecek ve d e e r l e n d i r i l e c e k t i r. I. nternet letifliminin Engellenmesine liflkin Ayr mlar 1. nternete Eriflimin Engellenmesi nternet letifliminin Engellenmesi Ayr m nternet iletifliminin engellenmesi konusunda karfl lafl lan ilk ayr m eriflimin mi yoksa iletiflimin mi engellenebilir oldu u sorunudur. nternete eriflim bireysel bir hareket olup internete girebilmeyi aç klamaktad r. Oysa burada incelenen bireylerin internete eriflmesinin engellenmesi de il, internet üzerinden iletiflimin engellenmesidir. Bu nedenle çal flma bafll olarak internet iletifliminin engellenmesi kavram kullan lmaktad r. Hemen belirtilmelidir ki internet üzerinde iletiflim web sitesi yay n, internet gazetecili i, web sayfalar na reklam verilmesi vb. gibi tek tarafl olabildi i gibi, forumlara ya da sohbet odalar na kat lma, internet üzerinden sohbet yapma, internet gazete haberlerine yorum yazma vb. gibi kar- (7) Dülger, Biliflim Suçlar, s.9. (8) Murat Volkan Dülger, Teknolojideki ve Kitle letiflim Araçlar ndaki Geliflmelerin Uluslararas Terörizme Etkileri, Hukuk ve Adalet Elefltirel Hukuk Dergisi, Y.4, S.10, lkbahar 2007, s

4 1480 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 fl l kl etkileflim (interaktif) yoluyla da gerçekleflebilmektedir. flte bu çal flmayla ister tek tarafl olsun ister karfl l kl etkileflim yoluyla olsun yap - lan iletiflimin engellenmesi sorunu inceleme konusu yap lmaktad r. nternete eriflimin engellenmesi ise örne in bir nternet Servis Sa lay c s n n (ISS) 5651 Say l Yasan n deyimiyle eriflim sa lay c n n vermifl oldu u eriflim hizmetinden faydalanarak internete eriflen kiflinin ISS ile yapm fl oldu u eriflim abonelik sözleflmesinden kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesinden ya da aksine herhangi bir sebeple eriflim sa lay c n n kendi üzerine düflen edimini yerine getirmemesinden kaynaklanabilir. Bu ise Borçlar Hukuku nun konusuna girmekte olup düflünce özgürlü ünün k s tlanmas ve internet iletifliminin engellenmesi olarak düflünülemez. Çünkü hangi flekilde olursa olsun eriflim sa lay c dan gerekli hizmeti alamayan bireyin ayn hizmeti bir baflka eriflim sa lay c dan almas pekala mümkündür. Bu konuda 5651 Say l Yasa ile eriflimin engellenmesi kavram getirilmektedir. Bu yasan n eriflimin engellenmesi karar ve yerine getirilmesi bafll kl 8. maddesinde internet ortam nda yap lan ve içeri i afla - daki suçlar oluflturdu u hususunda yeterli flüphe sebebi bulunan yay nlarla ilgili olarak eriflimin engellenmesine karar verilir denilmektedir. Bu düzenlemeden maddede say lan suç tiplerinin ifllendi ine iliflkin yeterli flüphe bulunan web sitelerine eriflimin, eriflim sa lay c lar taraf ndan engellenmesi düzenlenmektedir. Ancak bu düzenlemede internette karfl - l kl etkileflim halinde de iletiflim oldu u ve bu flekilde de suç ifllenebilece i, örne in sanal sohbet esnas nda çocuk pornografisine iliflkin verilerin aktar labilece i göz önüne al nmadan düzenleme yap ld görülmektedir. Bu madde internetin salt tek tarafl yay nc l k yap lan bir alan oldu u düflüncesinden hareketle karfl l kl etkileflim bölümü dikkate al nmaks z n düzenlenmifltir. 2. nternet letiflimin Teknik Aç dan Engellenebilirli i Hukuki Aç dan Engellenebilirli i Ayr m Öncelikle belirtilmelidir ki çal flman n bafll olan internet iletifliminin engellenebilirli inin hukuksal de erlendirilmesi kavram bilinçli bir seçimin sonucudur. Çünkü herhangi bir web sitesini kapatman n ya da bu siteye eriflimin engellenmesinin teknik aç dan olanakl olup olmad konusu ayr bir inceleme konusu oluflturmaktad r. Örne in bir mahkeme karar yla içinde suç unsuru oldu u tespit edilen ve kapat lmas na karar verilen av.tr uzant l web sitesinin sonu com.tr, com, gen.tr gibi tan mlay c uzant larla de ifltirilerek aynen eriflime aç k hale getirilebilir. Ayn flekilde mahkeme taraf ndan bu siteye eriflimin engellenmesine karar verildi inde de, yurt içinde hizmet veren eriflim sa lay c lar (internet servis sa lay c lar) üzerinden bu siteye eriflmek mümkün olmasa da, yurt d fl ndan hizmet sa layan eriflim sa lay c lar üzerinden bu siteye eriflmek pekala mümkün olabilmektedir. Bu durumu bilen yasa koyucu taraf ndan da 5651 Say l Yasan n 8. maddesinde web sitesine eriflimin engellenmesi için verilen karar n uygu-

5 nternet letifliminin Engellenmesi Murat Volkan Dülger 1481 lanmak üzere eriflim sa lay c ya (ISS) bildirilece ini düzenlemektedir. Bu karar n uygulanmas sonucunda yurt içinden ilgili web sitesine ulaflmak mümkün olmayacakt r. Görüldü ü üzere bu inceleme konusunun teknik bölümünü oluflturmakta ve bu çal flman n s n rlar d fl nda kalmaktad r, dolay s yla teknik aç dan engellenebilirlik konusuna yaln zca gereken yerlerde ve gerekti i kadar de inilecektir. Bu çal flmada yaln zca internet iletifliminin engellenmesinin hukuksal boyutu ö reti, uygulama ve yasal düzenlemeler çerçevesinde inceleme konusu yap lacakt r. 3. nternet letifliminin Genel Engelleme-Özel Engelleme Yöntemleriyle Engellenebilirli i Ayr m nternet iletifliminin engellenmesi konusunda yukar da belirtilen teknik engelleme hukuki engelleme ayr m n n alt nda, hukuki engelleme ayr m da kendi içinde genel engelleme özel engelleme ayr m n tabi olmaktad r. Bu alt ayr m aynen ceza normuyla gerçekleflmesi amaçlanan genel önleme özel önleme ayr m na benzemektedir. Buna göre genel engelleme, internet erifliminin henüz bir suç unsuru oluflmadan bir filtreye tabi tutularak baz web sitelerine eriflimin engellenmesi; özel engelleme ise, bir ceza normunun ihlali flüphesi olmas veya bu ihlalin mahkeme taraf ndan sabit bulunmas halinde suç unsuru bulunduran web sitesine eriflimin engellenmesidir. Özel engelleme konusuna girebilecek bir baflka konu da bir güvenlik tedbiri olarak suç failine internete eriflim yasa n n verilebilmesinin mümkün olup olmad d r? Böyle bir tedbir karar n n verilmesi ve uygulanmas internet iletifliminin özel engellenmesine örnek oluflturacakt r. Özel engelleme ayr m nda belirtilmesi gereken bir baflka konu da uygulamada web sitelerine eriflimin engellenmesine yönelik olarak çeflitli kurumlar taraf ndan al nan idari kararlard r. Bu kararlar n hukuki alt yap s olmad için idari pratik olarak tan mlanmas mümkündür. nternet iletifliminin engellenebilirli inin hukuki aç dan de erlendirilmesi konusu da bu ayr mlara göre ve bu s n rlar çerçevesinde aç klanmaya çal fl lacakt r. II Say l nternet Ortam nda Yap lan Yay nlar n Düzenlenmesi ve Bu Yay nlar Yoluyla fllenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakk nda Kanun ile Getirilen Düzenlemeler 1. Genel Olarak Bugüne kadar biliflim alan nda çal flmalar n yürüten akademisyenler, sektörden kifliler ve hukukçular taraf ndan, internetin düzenlenmesine iliflkin hukuksal bir alt yap n n bulunmad, bunun da hem hukuka ayk r eylemlerin önlenmesi ve tespiti hem de bu eylemlerden kimin so-

6 1482 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 rumlu oldu unun belirlenmesi aç s ndan son derece gerekli oldu u her platformda ve yay nda dile getirilmekteydi. Biliflim alan na iliflkin bu önemli eksiklik, ülkemizde bu konuda en üst ve etkili kurum olan Ulaflt rma Bakanl taraf ndan ele al nm fl ve yine bu bakanl k taraf ndan internet süjelerinin sorumluluklar n n belirlenmesi ve internetin düzenlenmesi amac yla bir yasa tasar s düzenlenmifltir. Bu yasa tasar s Elektronik Ortamda fllenen Suçlar n Önlenmesi ile 2559 ve 2937 Say l Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun ad yla sekiz madde halinde haz rlanm flt r. Ancak tasar bu haliyle ilgili komisyona sevk edildikten sonra internet süjelerinin tan m yla internet yay nc l na iliflkin cevap ve düzeltme hakk n n düzenlendi i maddeler eklenerek ve yasan n ad da de ifltirilerek meclis genel kuruluna sevk edilmifl ve genel kurulda bu haliyle kabul edilerek yasalaflm flt r. Yasan n birinci maddesinde yasan n amac ve kapsam içerik sa lay c, yer sa lay c, eriflim sa lay c ve toplu kullan m sa lay c lar n yükümlülük ve sorumluluklar ile internet ortam nda ifllenen belirli suçlarla içerik, yer ve eriflim sa lay c lar üzerinden mücadeleye iliflkin esas ve usulleri düzenlemektir fleklinde tan mlanmaktad r. Bu yasa ile içerik, yer ve toplu kullan m sa lay c lara ve internetin idari aç dan yönetimine iliflkin düzenlemelerin yap lmas yerindedir. Ancak bu yasayla internet ortam nda ifllenen suçlarla içerik, yer ve eriflim sa lay c lar üzerinden mücadeleye iliflkin düzenlemelerin yap lmas bu yasan n olmas gereken amac na ayk r d r. Öncelikle belirtilmelidir ki, suçla mücadele içerik, yer ve eriflim sa lay c lar üzerinden yap lamaz. Bu internet kiflileri, üzerlerinden suçla mücadele edilecek süjeler de ildir. Suçla mücadele, e itim, yasalar, kolluk kuvvetleri ve adalet mekanizmas n n bütünü ile gerçeklefltirilir. kinci olarak belirtilmesi gereken konu ise, suçla mücadele kapsam alt nda düzenlenen maddeler ceza muhakemesi hukukunda yer alan koruma tedbirleridir. Dolay s yla bu maddelerin 5271 say l Ceza Muhakemesi Kanunu nun koruma tedbirleri bölümünde yer almas gerekmektedir. 2. Tan mlar Yasan n ikinci maddesinde ise tan mlar bafll alt nda yasada yer alan baz kavramlar n tan mlar na yer verilmifltir. Buna göre; baflkanl k, kurum bünyesinde bulunan Telekomünikasyon letiflim Baflkanl n ; bilgi, verilerin anlam kazanm fl biçimini; eriflim, bir internet ortam na ba lanarak kullan m olana kazan lmas n ; eriflim sa lay c, kullan c lar na internet ortam na eriflim olana sa layan her türlü gerçek veya tüzel kifliyi; içerik sa lay c, internet ortam üzerinden kullan c lara sunulan her türlü bilgi ve veriyi üreten, de ifltiren ve sa layan gerçek ve tüzel kifliyi; internet ortam, haberleflme ile kiflisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri d fl nda kalan ve kamuya aç k olan internet üzerinde oluflturulan ortam ; internet ortam nda yap lan yay n, internet ortam nda yer alan ve içe-

7 nternet letifliminin Engellenmesi Murat Volkan Dülger 1483 ri ine belirsiz say da kiflilerin ulaflabilece i veriyi; izleme, internet ortam ndaki verilere etki etmeksizin bilgi ve verilerin takip edilmesini; toplu kullan m sa lay c, kiflilere belli bir yerde ve belli bir süre ile internet ortam kullan m olana sa layan ; trafik bilgisi, internet ortam nda gerçeklefltirilen ger türlü eriflime iliflkin olarak taraflar, zaman, süre, yararlan - lan hizmetin türünü, aktar lan veri miktar ve ba lant noktalar gibi de- erler; veri, bilgisayar taraf ndan üzerinde ifllem yap labilen her türlü de- eri; yay n, internet ortam nda yap lan yay n; yer sa lay c, hizmet ve içerikleri bar nd ran sistemleri sa layan veya iflleten gerçek ve tüzel kiflileri karfl lamak üzere tan mlanm flt r. 3. Kamuyu Bilgilendirme Yükümlülü ü Yasan n 3. maddesinde bilgilendirme yükümlülü ü bafll alt nda internet yay nc l na iliflkin bir düzenleme yap lm flt r. Buna göre içerik, yer ve eriflim sa lay c lar, yönetmelikle belirlenen esaslar ve yöntemlere göre tan t c bilgilerini kendilerine ait internet ortam nda kullan c lar n ulaflabilece i flekilde ve güncel olarak bulunduracaklard r. Bu düzenlemeyle adeta 5187 say l Bas n Kanunu nun 4. maddesinde 9 düzenlenen bas lm fl eserlerde bulunmas gereken zorunlu bilgiler gibi bir düzenleme yap lm flt r. Bu, uygulamada s k karfl lafl lan bir probleme çözüm olmak üzere yasaya al nan olumlu bir düzenlemedir. nternet web sayfas arac - l yla bir suç ifllendi inde genellikle bu web sayfas n n içeri ini haz rlayanlar n kimlik bilgilerine ulafl lamamakta ve failler yakalanamamaktad r. flte bu maddenin uygulanmas yla içerik sa lay c lara bu tür bilgilerini yay nlama yükümlülü ü getirilmektedir. Buna karfl n eriflim ve yer sa lay c lar n maddede belirtilen bilgilerine ulaflmak aç s ndan bir sorun yaflanmamaktad r, çünkü bunlar genellikle ticari flirketler oldu undan söz konusu bilgilerine ulaflmak son derece kolayd r. Ayr ca eriflim ve yer sa lay c lar herhangi bir soruflturma esnas nda içerik sa lay c lara iliflkin ellerinde bulunan bilgileri de vermektedirler. Buna ra men her internet kiflisi aç s ndan bu düzenlemenin getirilmesi yerinde olmufltur. Ancak bu düzenlemeye iliflkin olarak akla gelen ilk sorun, hangi içerik sa lay c lar n söz konusu bilgilendirme yükümlülü üne tabi olaca sorusudur. Yasan n 2. maddesinde içerik sa lay c, internet ortam üzerinden kullan c lara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, de ifltiren ve sa layan gerçek veya tüzel kifli olarak tan mlanmaktad r. Buna göre, internette blog açan, herhangi bir internet gazetesinde yer alan habere yorum yazan, sohbet odalar na kat lan ya da internet forumlar na kat lan herkes bu tan ma göre içerik sa lay c d r. Peki, tüm bu say lan kiflilerin (9) Bas n Kanunu m. 4: Her bas lm fl eserde, bas ld yer ve tarih, bas mc n n ve varsa yay mc n n adlar, varsa ticari unvanlar ve iflyeri adresleri gösterilir. lan, tarife, sirküler ve benzerleri hakk nda bu hüküm uygulanmaz. Haber ajans yay nlar hariç her türlü süreli yay nda, ayr ca yönetim yeri, sahibinin, varsa temsilcisinin, sorumlu müdürün adlar ve yay n n türü gösterilir.

8 1484 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 her defas nda söz konusu bilgileri hem teknik aç dan hem de ifllerlik aç - s ndan web sitesinde yer vermesi mümkün müdür? Örne in bir forumda her yaz lan tümcenin sonunda ya da bafl nda bu bilgilere yer mi verilecektir? Bize göre bu sorular n yan tlar olumsuzdur. Asl nda yasa koyucu bu maddede 2. madde anlam nda içerik sa lay c lar de il, bir web sitesine sahip olan ve/veya bunu iflletenleri kast etmifltir. Teknik olarak bunlar n da içerik sa lay c olduklar ve hatta içerik sa lay c lar n büyük bir bölümünü bunlar n oluflturdu u flüphesizdir ancak içerik sa lay c lar yaln zca bu kiflilerden oluflmad ve web sitesi sahibi ve/veya iflleteni d - fl ndaki kiflilerin her içerik sa lamada söz konusu bilgileri vermeleri ve bunlar n web sitesi üzerinde görülecek bir biçimde bulundurulmalar elveriflli olmad için hatal bir düzenleme olmufltur. Dolay s yla yasan n bu maddesinde içerik sa lay c lar yerine web sitesi sahibi ve/veya iflleteni kavram n n kullan lmas bu yasa ile elde edilmek istenilen amaca çok daha uygun olacakt r. Yasan n 3. maddesinin 2. f kras nda ise 1. f krada belirtilen yükümlülü ü yerine getirmeyen içerik, yer veya eriflim sa lay c s na Telekomünikasyon letiflim Baflkanl taraf ndan iki bin YTL den on bin YTL ye kadar idari para cezas verilece i düzenlenmifltir. Bu konuda belirtilmesi gereken husus ise, cezan n alt ve üst s n r belirtilerek oluflturulan seçimlik yapt r mlar n, yapt r m sisteminde yer almas n n yarg lama görevini yerine getiren ve meslekten yarg ç olanlar n, suç iflledi i sabit olanlar n kiflili ine, bir daha suç iflleme e ilimlerine ve suçun ifllenifl biçimin a rl na göre yapt r m n bireysellefltirilmesinin sa lanmas d r. Sözkonusu alt ve üst s n r aras nda ceza belirlenirken eylemin ifllenifl biçimi, eylemin ifllenmesinde kullan lan araç, eylemin konusunun önem ve de eri, eylemin ifllendi i zaman ve yer, zarar n ve tehlikenin a rl, failde bulunan kusurun yo unlu u, eylemin nedenleri, saikleri ve failin amac, failin geçmifli ile failin kiflisel ve sosyal durumu gibi çok say da ölçüt dikkate al nmaktad r 10. Ayr ca konuyla ilgili olarak Yarg tay n ceza davalar ile ilgili vermifl oldu u yerleflik kararlar nda ister alt s n rdan isterse üst s n rdan ceza belirlensin bunun mutlaka gerekçelendirilerek verilmesi gerekti i belirtilmektedir 11. Bu maddede ise idari yapt r m uygulayacak olanlar meslekten yarg ç olmad klar gibi belki de hukuk ö renimi dahi almam fl kifliler olacaklard r. O halde bu karar verecek olanlar hangi deneyime ve hangi ölçüte göre söz konusu cezay bireysellefltireceklerdir? Bu haliyle düzenleme ceza hukukuyla ve yapt r m teorisiyle aç kça çeliflmektedir. (10) Nur Centel/Hamide Zafer/Özlem Çakmut, Türk Ceza Hukukuna Girifl, 3. Bas, stanbul, Beta Yay nc l k, 2005, s ; Kay han çel/füsun Sokullu Ak nc / zzet Özgenç/Adem Sözüer/Fatih S. Mahmuto lu/yener Ünver, Yapt r m Teorisi, stanbul, Beta Yay nc l k, 2000, s (11) Bozma üzerine yap lan yarg lama sonunda; bozma san n lehine oldu u halde, yeterli gerekçe gösterilmeden asgari haddin üzerinde ceza tayini, kanuna ayk r 9. Yarg tay Ceza Dairesi, Kt , E.1996/5362, K.1997/457, Yarg tay Kararlar Dergisi, C.25, S.10, 1999, s.1478; benzer kararlar için bkz: çel vd., a.g.e., s.160 dn dn.57.

9 nternet letifliminin Engellenmesi Murat Volkan Dülger 1485 Ancak bu düzenlemenin dayana idari yapt r mlar n genel olarak düzenlendi i 5326 say l Kabahatler Kanunu nun 17. maddesinin 2. f kras d r, buna göre idari para cezas, kanunda alt ve üst s n r gösterilmek suretiyle de belirlenebilir. Bu durumda, idari para cezas n n miktar belirlenirken ifllenen kabahatin haks zl k içeri i ile failin kusuru ve ekonomik durumu birlikte göz önünde bulundurulur denilmektedir. Kabahatin haks zl k içeri inden ise eylemin ihlal etti i toplumsal yarar, eylemin ifllenme flekli, yeri, zaman, tehlikenin a rl gibi hususlar n anlafl lmas gerekti i belirtilmektedir 12. Buna ra men yukar da belirtmifl oldu umuz çekinceler idari yapt r mlar n nispi biçimde düzenlenmesi aç s ndan giderilebilmifl de ildir. Yasan n 8. maddesinin 12 nolu f kras nda ise yasada tan mlanan kabahatler dolay s yla baflkanl k veya kurum taraf ndan verilen idari para cezalar na iliflkin kararlara karfl 2577 say l dari Yarg lama Usulü Kanunu hükümlerine göre yasa yollar na baflvurulabilece i belirtildi i için, 3. maddenin 2. f kras na göre idari para cezas verilmesi halinde bu karar n iptali için altm fl gün içinde idari yarg da iptal davas aç lmas mümkündür. 4. nternet Öznelerinin Sorumlulu u 5651 say l nternet Yay nlar n n Düzenlenmesi Hakk nda Kanunun 4. maddesinde içerik sa lay c n n, 5. maddesinde yer sa lay c n n, 6. maddesinde eriflim sa lay c n n ve 7. maddesinde de toplu kullan m sa lay c lar n sorumlulu u düzenlenmifltir. Söz konusu düzenlemeye bak ld nda genel olarak Alman Teleservisler Yasas ndaki hükümlere benzer nitelikte düzenlemeler yap ld görülmektedir. a. çerik Sa lay c lar n Sorumluluklar ve Yükümlülükleri Yasan n 4. maddesinde içerik sa lay c lar n, internet ortam nda kullan ma sunduklar her türlü içerikten sorumlu olduklar belirtilmektedir. Ancak içerik sa lay c lar n, ba lant sa lad baflkas na ait içerikten sorumlu olmayacaklar kabul edilmektedir. Örne in bir web sitesi sahibinin sitesi üzerinden baflka web sitelerine link ya da banner fleklinde ba lant vermesi ve söz konusu ba lant lar n içeri inde hukuka ayk r içeriklerin bulunmas halinde bundan sorumlu olmayacakt r. Yasan n 4. maddesinin 2. maddesinin ikinci tümcesinde içerik sa lay c lar n ba lant sa lad klar içeri in sunufl biçiminden, ba lant sa lad içeri i benimsedi i ve kullan c n n söz konusu içeri e ulaflmas n amaçlad aç kça belli ise genel hükümlere göre sorumlu olaca ifade edilmektedir. Bu düzenlemeyle ne kastedildi i aç k de ildir. Öncelikle genel hükümlerle ifade edilmek istenen nedir? Bu yasan n genel hükümleriyle, Ceza Yasas n n genel hükümleri mi yoksa Borçlar Yasas n n (12) Cengiz Otac, Türk Kabahatler Hukuku, Ankara, Turhan Kitabevi, 2006, s.68.

10 1486 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 genel hükümleri mi kastedilmektedir? Bir içerik sa lay c örne in kendi web sitesinde aç k bir biçimde bir di er sitenin içeri inde yer alan belli bir içeri i benimsedi ini söylemedikçe, benimseme ve ulaflmay amaçlama hangi ölçütlere göre belirlenecek ve nas l ispat edilecektir? Bir içerik sa lay c n n web sitesi üzerinden içeri inde çok say da elefltirel yaz bulunan bir web sitesine ba lant vermesi ve bu web sitesini aç kça övmesi ancak bu sitede yer alan bir yaz da belli baz kiflilere hakaret edilmesi halinde, ba lant sa layan içerik sa lay c bu yaz dan dolay sorumlu olacak m - d r? Bu konuda karfl lafl lacak bir baflka önemli örnek de arama motorlar ile ilgilidir. çerik sa lay c n n ücret ödeyerek kendi ba lant s n n üst s - ralarda görülmesini sa lamas ancak içeri in hukuka ayk r olmas halinde, sözleflmesi gere i bu ba lant ya ulafl lmas n amaçlayan arama motoru bundan sorumlu olacak m d r? Bu listeyi uzatmak mümkündür. Görünen o dur ki yasan n bu maddesi yukar da aktar lan ve gerçekleflmesi kuvvetle muhtemel olan bu varsay mlar düflünülmeden kaleme al nm flt r. Bunun cezas n ise internet özneleri ve hukukçular çekecektir. Dolay s yla bu madde söz konusu varsay mlar ve benzerleri genifl boyutlu düflünülerek yeniden düzenlenmelidir. b. Yer Sa lay c lar n Sorumluluklar ve Yükümlülükleri Yasan n 5. maddesinde yer sa lay c n n yani bilinen ad yla host hiz - meti/bulundurma hizmeti verenlerin sorumlulu u düzenlenmifltir. Buna göre yer sa lay c lar, yer sa lad içeri i kontrol etmek veya hukuka ayk r bir faaliyetin söz konusu olup olmad n araflt rmakla yükümlü de ildirler. Bunun yerinde bir düzenleme oldu u hemen belirtilmelidir aksine bir düzenlemeyle yer sa lay c lar hizmet verdi i milyonlarca verinin içeri i hakk nda bilgi edinmek ve bundan sorumlu tutman n hem fiziken imkans z hem de son derece adaletsiz olaca aç kça görülmektedir. Bu maddenin ikinci f kras nda ise yer sa lay c lar n, yer sa lad hukuka ayk r içerikten, ceza sorumlulu u ile ilgili hükümler sakl kalmak kayd yla, 5651 Say l Yasan n 8. ve 9. maddelerine göre haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak olanakl oldu u takdirde, hukuka ayk r içeri- i yay ndan kald rmakla yükümlü oldu u belirtilmektedir. Öncelikle ifade edilmelidir ki bu konuyla ilgili do rudan ilgili bir ceza normu henüz bulunmamaktad r. Yasa koyucunun bu düzenlemeyi yaparken ileride ç - kar lacak konu ile do rudan ilgili ceza normlar n ya da dolayl ceza normlar n düflünerek hareket etmesi akla yatk nd r. Bunun d fl nda maddenin düzenlenifl biçimi amaca uygundur. c. Eriflim Sa lay c lar n Sorumluluklar ve Yükümlülükleri 5651 Say l Yasan n 6. maddesinde eriflim sa lay c lar n yani internet servis sa lay c lar n hukuki sorumlulu u ve yükümlülükleri düzenleme konusu yap lm flt r. Buna göre eriflim sa lay c öncelikle herhangi bir kullan c s n n yay nlad hukuka ayk r içeri i, 5651 Say l Yasaya göre ha-

11 nternet letifliminin Engellenmesi Murat Volkan Dülger 1487 berdar edilmesi halinde ve eriflim sa lay c n n teknik aç s ndan engelleme olana bulundu u ölçüde eriflimi engellemekle yükümlüdür. Bu düzenleme de yerinde bir düzenlemedir; çünkü eriflim sa lay c lar n kural olarak hukuka ayk r içerikten sorumlu olmad klar ancak kendilerinin bu durumdan haberdar edildikleri takdirde ve teknik olarak bu içeri e eriflimi engelleyebildikleri durumda sorumlu olacaklar düzenlenmektedir Say l Yasan n 6. maddesinin 1. f kras nda ikinci olarak eriflim sa lay c n n sa lad hizmetlere iliflkin, ilgili yönetmelikte, belirtilen trafik bilgilerini alt aydan az ve iki y ldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin do rulu unu, bütünlü ünü ve gizlili ini sa lamakla yükümlü olacaklar düzenlenmektedir. Eriflim sa lay c lara iki y la kadar bütün trafik bilgilerinin saklanmas na yönelik bir yükümlülük getirmek baz aç lardan sak ncal baz aç - lardan ise olumlu bir düzenlemedir. Böyle bir yükümlülük trafik bilgilerinin tutulmas için eriflim sa lay c lar n ek yat r m yapmas n gerektirecektir. Söz konusu bilgilerin tutulmas için ek ayg tlar ve bu ayg tlar n bulundurulaca ek tesisler, eriflim sa lay c lar için önemli miktarda maliyet anlam na gelmektedir ki bu düzenlemenin olumsuz yönüdür. Düzenlemeye di er yönden bak ld nda ise, bu bilgilerin uzunca bir süre saklanmas internet üzerinden ifllenen suçlarla mücadele edilmesi aç s ndan çok önemli ve gerekli bilgilerin kaybolmas n önleyecek ve faillerin ortaya ç kar lmas n sa layacakt r. Bu ise düzenlemenin olumlu yönünü oluflturmaktad r. Bu f kra özgürlük ve güvenlik aras ndaki denge aç s ndan incelendi inde ise bireysel özgürlüklere bir zarar vermemekte yaln zca baz giriflimciler aç s ndan ek maliyet ç kartmaktad r. Di er yandan suçlularla mücadele aç s ndan sa lad yarar ise verdi i zarar ile k yaslanamayacak kadar çoktur. Bu nedenle genel olarak olumlu bir düzenleme oldu u görülmektedir. nceleme konusu yasan n 6. maddesinin 1. f kras n n c bedinde ise eriflim sa lay c n n faaliyetine son vermesi durumunda, faaliyetine son vermeden en az üç ay önce durumu Telekomünikasyon Kurumu na, içerik sa lay c lar na ve müflterilerine bildirmekle yükümlü oldu u düzenlenmifltir. Eriflim sa lay c n n kendisinden hizmet alan içerik sa lay c lara yani müflterilerine bu durumu bildirmesi son derece do al ve gerekli iken ayn yükümlü ünün yasan n ifadesine göre tüm içerik sa lay c lar için getirilmesi gerekli görülmemektedir. F kran n devam nda faaliyetine son verecek eriflim sa lay c n n internet iletiflimine iliflkin saklamakla yükümlü oldu u trafik bilgilerini bu konuda ç kart lacak yönetmelikte belirtilecek esas ve usullere göre Telekomünikasyon Kurumu na teslim etmekle yükümlü olduklar belirtilmektedir Say l Yasan n 6. maddesinin 2. f kras nda yukar da da belirtildi i üzere, eriflim sa lay c lar n kendi arac l yla eriflilen bilgilerin içeriklerinin hukuka ayk r olup olmad ve hukuki sorumlulu u gerektirip gerektirmedi ini kontrol etmekle yükümlü olmad klar düzenlenmektedir.

ĐNTERNET ĐLETĐŞĐMĐNĐN ENGELLENMESĐNĐN HUKUKĐ AÇIDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ VE 5651 SAYILI YASAYLA GETĐRĐLEN DÜZENLEME GĐRĐŞ

ĐNTERNET ĐLETĐŞĐMĐNĐN ENGELLENMESĐNĐN HUKUKĐ AÇIDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ VE 5651 SAYILI YASAYLA GETĐRĐLEN DÜZENLEME GĐRĐŞ ĐNTERNET ĐLETĐŞĐMĐNĐN ENGELLENMESĐNĐN HUKUKĐ AÇIDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ VE 5651 SAYILI YASAYLA GETĐRĐLEN DÜZENLEME Murat Volkan Dülger GĐRĐŞ Đnsanlık, 20. yüzyılda, bilimin ve teknolojinin hemen her alanında

Detaylı

N TEL KL C NSEL SALDIRI SUÇU, BU SUÇUN MA DUR ÜZER NDEK ETK LER VE MA DURU KORUMAYA YÖNEL K ÖNLEMLER (*)

N TEL KL C NSEL SALDIRI SUÇU, BU SUÇUN MA DUR ÜZER NDEK ETK LER VE MA DURU KORUMAYA YÖNEL K ÖNLEMLER (*) EVL L K B RL Ç NDE GERÇEKLEfiEN N TEL KL C NSEL SALDIRI SUÇU, BU SUÇUN MA DUR ÜZER NDEK ETK LER VE MA DURU KORUMAYA YÖNEL K ÖNLEMLER (*) MURAT VOLKAN DÜLGER (**) Girifl Kad nlara karfl çeflitli amaçlarla

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU Yazarlar Prof.Dr. Halil brahim GÜRCAN (Ünite 4) Yrd.Doç.Dr. Fatih BAYRAM (Ünite 8) Uzm.Dr. Sevil YILDIZ (Ünite

Detaylı

N SAN MAYIS HAZ RAN 2009 SAYI 2 TÜRK CEZA HUKUKU DERNEG TARAFINDAN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR.

N SAN MAYIS HAZ RAN 2009 SAYI 2 TÜRK CEZA HUKUKU DERNEG TARAFINDAN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR. C E Z A H U K U K U D E R G S N SAN MAYIS HAZ RAN 2009 SAYI 2 TÜRK CEZA HUKUKU DERNEG TARAFINDAN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR. I SUÇ VE CEZA CRIMEN E POENA CEZA HUKUKU DERG S ISSN: 1308-0474 Sahibi Türk Ceza

Detaylı

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE M LLETLERARASI T CARET ODASI Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular fl Dünyas çin Yol Haritas Fifth Edition - 2004 2004 A r a l k 2 0 04 (Yay n No. TÜS AD-T/2004/1

Detaylı

AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I

AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I Av.F L Z SARAÇ (*) I. K TLE LET fi M ARAÇLARI LE REKLAM YASA ININ HLAL A. GENEL OLARAK Reklam; geçmiflten günümüze de in süregelen bir iletiflim, bir bilgilendirme arac

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi MEHMET UYSAL (*) Borçludan alaca n r zas yla tahsil edemeyen alacakl, devlet kurumlar n n da yard m yla, alaca n zorla tahsil

Detaylı

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR VERG DE GÜNDEM VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR Mehmet KORKUSUZ Geçti imiz y l, vergilendirme sistemimizde önemli bir ad

Detaylı

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R?

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? internet kurulu GİRİŞ B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? İNTERNET KULLANIMINDA FARKINDALIK Teknolojinin her geçen gün h zla ilerledi i ça m zda, biliflim teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik süreçlerdeki

Detaylı

S C L. Mart 08 Y l 3 Say 9. flyerinin Bir Bölümünün Devri nde Fiziki Mekan... 5

S C L. Mart 08 Y l 3 Say 9. flyerinin Bir Bölümünün Devri nde Fiziki Mekan... 5 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957 TOPLU fi HUKUKU Yazarlar Doç.Dr. Süleyman BAfiTERZ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Haluk Hadi SÜMER (Ünite 2, 4) Prof.Dr. Ercan AKY T

Detaylı

GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU

GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU 13

Detaylı

B REYSEL EMEKL L K SÖZLEfiMELER NDE

B REYSEL EMEKL L K SÖZLEfiMELER NDE Makale - 1 B REYSEL EMEKL L K SÖZLEfiMELER NDE CAYMA (GER ALMA) HAKKI 4 I-Genel Olarak Son günlerde bas na yans yan haberlerin bir k sm, bireysel emeklilik sözleflmeleri üzerine. Bu ba lamda günlük hayat

Detaylı

MALA ZARAR VERME SUÇU

MALA ZARAR VERME SUÇU 5237 SAYILI YEN TÜRK CEZA KANUNU NDA MALA ZARAR VERME SUÇU Erkan SARITAfi* G R fi Ceza kanunlar nda düzenlenen suç tiplerinde belirtilen eylemlerin cezaland r lmas ile hangi amaç(lar) a rl kl olarak güdülürse

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Hüdai fiencan* 1. Girifl dari Reform ya da Kamu Yönetiminde Yeniden Yap lanma konusu ülkemizde uzun y llard r tart fl lmaktad r.

Detaylı

ULUSAL REKABET HUKUKU KURALLARININ ÜLKE DIfiI UYGULANMASININ TÜRK YE VE AVRUPA B RL L fik S ÜZER NDE ETK S

ULUSAL REKABET HUKUKU KURALLARININ ÜLKE DIfiI UYGULANMASININ TÜRK YE VE AVRUPA B RL L fik S ÜZER NDE ETK S ULUSAL REKABET HUKUKU KURALLARININ ÜLKE DIfiI UYGULANMASININ TÜRK YE VE AVRUPA B RL L fik S ÜZER NDE ETK S Av. HAL SAN YENG N (1) Girifl Ulusal hukuk kurallar n n ülke d fl nda uygulanmas n engelleyen

Detaylı

SENDROM. AKADEM K DÜfiÜNCE PLATFORMU. Cilt: 2 Say : 3 Bir Logos T p yay n d r Temmuz 2007. flini iyi yapmak ISSN 1016-5134

SENDROM. AKADEM K DÜfiÜNCE PLATFORMU. Cilt: 2 Say : 3 Bir Logos T p yay n d r Temmuz 2007. flini iyi yapmak ISSN 1016-5134 ISSN 1016-5134 SENDROM AKADEM K DÜfiÜNCE PLATFORMU Cilt: 2 Say : 3 Bir Logos T p yay n d r Temmuz 2007 flini iyi yapmak Prof Dr Süheyla ÜNAL sunal@inonu.edu.tr Maslow un ihtiyaçlar hiyerarflisinde en üst

Detaylı

KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*)

KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*) KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*) GÜNEfi AYYILDIZ (**) Girifl Tüm dünyada sanayileflmenin artmas ve köyden kente göçle beraber artan konut ihtiyac, flehirlerin büyümesine neden olmaktayd.

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

KAMU PERSONEL HUKUKU

KAMU PERSONEL HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2701 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1667 KAMU PERSONEL HUKUKU Yazar/Editör Doç.Dr. Onur Ender ASLAN ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu

Detaylı

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz...

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz... AKRA ASLIIM K 2009 M E S L E K A N D I M I Z HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M 2010 Yeni y l n z kutlu olsun Kad n Haklar nda Çok

Detaylı

STANBUL BAROSU DERG S SPOR HUKUKU. Özel Say s

STANBUL BAROSU DERG S SPOR HUKUKU. Özel Say s STANBUL BAROSU DERG S SPOR HUKUKU Özel Say s MAYIS 2007 STANBUL BAROSU DERG S Yerel Süreli Yay n ki Ayda Bir Yay mlan r ÖZEL SAYI 3 Sahibi stanbul Barosu Ad na Baro Baflkan Av. Kâz m KOLCUO LU * Sorumlu

Detaylı

TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002

TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002 HUMAN RIGHTS İNSAN HAKLARI FOUNDATION OF VAKFI 1990 TURKEY T HV Türkiye nsan Haklar Vakf TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002 Ankara, fiubat 2004 Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar : 35 Yay na

Detaylı

DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI

DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI YRD. DOÇ. DR. VURAL SEVEN (*) G R fi Ülkemizdeki çeflitli limanlarda k lavuz alma zorunlulu u bulunmaktad r. K lavuz ise, liman,

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı