HUKUKSAL AÇIDAN DE ERLEND R LMES VE 5651 SAYILI YASAYLA GET R LEN DÜZENLEME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HUKUKSAL AÇIDAN DE ERLEND R LMES VE 5651 SAYILI YASAYLA GET R LEN DÜZENLEME"

Transkript

1 NTERNET LET fi M N N ENGELLENMES N N HUKUKSAL AÇIDAN DE ERLEND R LMES VE 5651 SAYILI YASAYLA GET R LEN DÜZENLEME Murat Volkan DÜLGER* G R fi nsanl k, 20. yüzy lda, bilimin ve teknolojinin hemen her alan nda büyük ilerlemeler ve baflar lar elde etmifl, bu ilerlemeleri de an nda günlük yaflam na yans tm flt r. Bu bilimsel ilerlemeler ve teknolojik geliflmeler 20. yüzy l bafl ndan itibaren artan bir h zla devam etmifltir ve 21. yüzy lda da artarak devam etmektedir. Ancak bu araflt rmalar insanlar n daha iyi koflullarda, daha rahat ve daha uzun yaflamas için yap ld kadar; birbirlerini yok edecek askeri teknolojinin gelifltirilmesi için de yap lm flt r. Bu çal flmalarda elde edilen bilgiler teknolojiye uygulanm fl ve günlük yaflama girmifltir. Teknoloji alan ndaki bu geliflmelerin insan yaflant s na etkileri ele al nd nda; özellikle elektronik araçlar n ve biliflim sistemlerinin modern toplumun günlük yaflam n n hemen her alan nda çok önemli ve vazgeçilmez bir role sahip oldu u görülmektedir. Bu bilimsel ve teknolojik geliflmelerin en son ortaya ç kan ve en yayg n olarak kullan lan ise biliflim teknolojisindeki ilerlemeler ve buna ba l olarak internetin gelifltirilmesidir. Özellikle internetin 1990 l y llar n bafl ndan itibaren genifl halk kitlelerinin kullan m na aç lmas, birden yayg nlaflmas ve h zla günlük yaflama girmesi bu bulufla adeta bir bilgi ve teknoloji devrimi niteli ini kazand rm flt r. nternet, dünya üzerine yay lm fl milyonlarca biliflim sisteminin birbirine ba lanmas ile oluflan a lar n yine birbirlerine ba lanmas ile oluflan çok genifl yap daki a d r 1. Bu a lar n her geçen gün büyümesi ve yeni a (*) Avukat; stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dal doktora ö rencisi. (1) Bo aç Erkan/Murat Songür, Aç klamal Bilgisayar ve nternet Terimleri Sözlü ü, Ankara, Hacettepe Tafl Yay nevi, 1999, s.282.

2 1478 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 omurgalar n n bu sistemin içine kat lmas yla internete tüm dünya bilgisayar a lar n n a 2 ya da a lar aras a da denilmektedir 3. Buradan hareketle internet, birden fazla haberleflme a n n birlikte meydana getirdi i metin, resim, müzik, grafik, yaz l metin vb. gibi dosyalar ile biliflim yaz l mlar n n, k saca insanlar taraf ndan oluflturulmufl her türlü bilginin, veri halinde paylafl ld ve iletildi i biliflim sistemleri aras ndaki a olarak tan mlanabilir 4. Bu çal flmada özellikle bilgisayar terimi de il, biliflim sistemi terimi kullan lmaktad r. Çünkü biliflim sistemi kavram bilgisayar terimini de kapsayan daha genifl bir kavramd r. Günümüzde monitör, salt okunur bellek, rasgele eriflilebilen bellek, ana ifllemci, klavye vb. gibi bileflenlerden oluflan klasik anlamda bilgisayarlar d fl nda, cep bilgisayarlar, cep telefonlar, araç bilgisayarlar, araç takip sistemleri, depolama hizmeti veren sistemler ya da sunucular gibi çok say da ayg t da bulunmakta ve bunlar da internete girebilmekte ve burada veri aktar m nda bulunabilmektedir. Dolay s yla bu araçlarla da bireylerin düflüncelerini ifade edebilmesi mümkün olmakta ve buna ba l olarak bu ayg tlarla da suç ifllenmesi mümkün olabilmektedir. Bu nedenle bu çal flmada ve bundan önceki çal flmalar - m zda bilinçli olarak tüm bu ayg tlar kapsar biçimde biliflim sistemi kavram tercih edilmektedir 5. nternetin ortaya ç kt ktan sonra çok k sa bir zaman diliminde yayg nlaflmas ve modern toplumun her alan nda günlük yaflama girmesi insanl a birçok alanda yeni olanaklar ve kolayl klar sa lam flt r. Ancak uygarl k tarihinin tümünde görüldü ü üzere bu olanaklardan ve kolayl klardan normal yaflant s n sürdüren insanlar kadar yasa d fl faaliyetler içinde olanlar, suç iflleyenler, bireysel özgürlüklere sald r da bulunanlar ve toplum düzenine karfl ç kanlar da yararlanabilmektedirler. Bu kifliler toplum düzenine ayk r ya da bu düzeni bozmaya yönelik eylemlerini bu olanak ve/veya kolayl klardan yararlanarak devam ettirmektedirler 6. Hatta bazen insanlar internette yapt klar ifllemlerle fark na dahi varmadan ceza normu olarak belirlenmifl kurallar ihlal edebilmektedirler. nternet son yirmi y l içerisinde giderek artan bir yo unlukla modern toplumun günlük yaflam na girerek, geliflmifl toplumlar n bilgi üretimi ve (2) Roland Derksen, Strafrechtliche Verantwortug für in internationalen Computernetzen verbeitete Daten mit strafbarem Inhalt, NJW, S.29, Frankfurt, Juli 1997, s.1878; Ziauddin Sardar/Jerry Ravets, Reaping the Technological Whirlwind, Ed. Ziauddin Sardar/Jerry Ravets, Cyberfutures: Culture and Politics on the Information Superhighway, London, Pluto Press Ltd., 1996, s.1. (3) Ahmet Turan Köksal/Dilek Oktay/Sarp Eser, Kim Korkar Bilgisayardan? nternet, ; stanbul, Pusula Yay nc l k, 1999, s.407; Zafer Demirkol, nternet Teknolojileri, stanbul, 2001, s.2; Jr. Joseph F. Ruh, Introduction to the Internet, The Internet and Business: A Lawyer s Guide to the Emerging Legal Issues, (Çevrimiçi) ; Caner Yenidünya/Olgun De irmenci, Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Biliflim Suçlar, stanbul, Legal Yay nc l k, 2003, s36. (4) Murat Volkan Dülger, Biliflim Suçlar, Ankara, Seçkin Yay nc l k, 2004, s.51; Ali Osman Özdilek, nternet ve Hukuk, stanbul, Papatya Yay nc l k, 2002, s.13. (5) Ayn yönde bkz: Dülger, Biliflim Suçlar, s.46,47. (6) Murat Volkan Dülger, Kitle letiflim Araçlar ve Terörizm, Çevrimiçi: _teror.htm,

3 nternet letifliminin Engellenmesi Murat Volkan Dülger 1479 iletimi aç s ndan yaflamsal damar n oluflturmufltur. Günümüzde bilgiye sahip olman n en büyük güç oldu u düflünüldü ünde bunlar n önemi daha aç k bir flekilde ortaya ç kmaktad r. Tüm yeni teknolojik bulufllarda oldu u gibi, biliflim sistemlerinin ve veri iletim a lar n n özellikle de internetin yayg nlaflmas yla beraber kötüye kullan mlar n ortaya ç kmas ve giderek artmas da kaç n lmaz olarak ortaya ç km flt r 7. Böylelikle biliflim suçlar olarak adland r lan yeni suç tipleri ortaya ç kt gibi terörist faaliyetler veya hakaret ya da doland r c l k gibi klasik suç tiplerinin bu yeni teknolojinin kullan lmas suretiyle gerçeklefltirilmesi de söz konusu olmufltur 8. flte bu çal flmada internet arac l yla ceza normlar n n ihlal edildi i flüphesinin oldu u ya da ihlalin gerçekleflti inin tespiti halinde al nacak ve al nmas gereken önlemler ve bu önlemler içinde söz konusu suç unsuru bulunduran içeri e eriflimin engellenebilirli i sorunu hukuksal aç dan tart fl lmaya, bu konuyla ilgili sorular ve sorunlar ortaya konulmaya ve çözüm önerilerinde bulunulmaya çal fl lacakt r. Bu esnada bilimsel bir yaklafl mla internet iletifliminin engellenmesi konusu kendi içinde gösterdi i ortak özelliklere göre s n fland r lmaya çal fl lacak ve bu ayr mlara göre incelenecektir. Ayr ca bu çal flmada henüz çok yeni bir tarihte kabul edilmifl olan ve 23 May s 2007 tarih ve say l Resmi Gazete de yay nlanarak yürürlü e giren, ancak bizim uzun süreden beri olmas gerekti ini, (ancak bu flekilde olmamas gerekti ini) savundu umuz tarih ve 5651 say l nternet Ortam nda Yap lan Yay nlar n Düzenlenmesi ve Bu Yay nlar Yoluyla fllenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakk nda Kanun da internet iletifliminin düzenlenmesi ve engellenmesi aç s ndan incelenecek ve d e e r l e n d i r i l e c e k t i r. I. nternet letifliminin Engellenmesine liflkin Ayr mlar 1. nternete Eriflimin Engellenmesi nternet letifliminin Engellenmesi Ayr m nternet iletifliminin engellenmesi konusunda karfl lafl lan ilk ayr m eriflimin mi yoksa iletiflimin mi engellenebilir oldu u sorunudur. nternete eriflim bireysel bir hareket olup internete girebilmeyi aç klamaktad r. Oysa burada incelenen bireylerin internete eriflmesinin engellenmesi de il, internet üzerinden iletiflimin engellenmesidir. Bu nedenle çal flma bafll olarak internet iletifliminin engellenmesi kavram kullan lmaktad r. Hemen belirtilmelidir ki internet üzerinde iletiflim web sitesi yay n, internet gazetecili i, web sayfalar na reklam verilmesi vb. gibi tek tarafl olabildi i gibi, forumlara ya da sohbet odalar na kat lma, internet üzerinden sohbet yapma, internet gazete haberlerine yorum yazma vb. gibi kar- (7) Dülger, Biliflim Suçlar, s.9. (8) Murat Volkan Dülger, Teknolojideki ve Kitle letiflim Araçlar ndaki Geliflmelerin Uluslararas Terörizme Etkileri, Hukuk ve Adalet Elefltirel Hukuk Dergisi, Y.4, S.10, lkbahar 2007, s

4 1480 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 fl l kl etkileflim (interaktif) yoluyla da gerçekleflebilmektedir. flte bu çal flmayla ister tek tarafl olsun ister karfl l kl etkileflim yoluyla olsun yap - lan iletiflimin engellenmesi sorunu inceleme konusu yap lmaktad r. nternete eriflimin engellenmesi ise örne in bir nternet Servis Sa lay c s n n (ISS) 5651 Say l Yasan n deyimiyle eriflim sa lay c n n vermifl oldu u eriflim hizmetinden faydalanarak internete eriflen kiflinin ISS ile yapm fl oldu u eriflim abonelik sözleflmesinden kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesinden ya da aksine herhangi bir sebeple eriflim sa lay c n n kendi üzerine düflen edimini yerine getirmemesinden kaynaklanabilir. Bu ise Borçlar Hukuku nun konusuna girmekte olup düflünce özgürlü ünün k s tlanmas ve internet iletifliminin engellenmesi olarak düflünülemez. Çünkü hangi flekilde olursa olsun eriflim sa lay c dan gerekli hizmeti alamayan bireyin ayn hizmeti bir baflka eriflim sa lay c dan almas pekala mümkündür. Bu konuda 5651 Say l Yasa ile eriflimin engellenmesi kavram getirilmektedir. Bu yasan n eriflimin engellenmesi karar ve yerine getirilmesi bafll kl 8. maddesinde internet ortam nda yap lan ve içeri i afla - daki suçlar oluflturdu u hususunda yeterli flüphe sebebi bulunan yay nlarla ilgili olarak eriflimin engellenmesine karar verilir denilmektedir. Bu düzenlemeden maddede say lan suç tiplerinin ifllendi ine iliflkin yeterli flüphe bulunan web sitelerine eriflimin, eriflim sa lay c lar taraf ndan engellenmesi düzenlenmektedir. Ancak bu düzenlemede internette karfl - l kl etkileflim halinde de iletiflim oldu u ve bu flekilde de suç ifllenebilece i, örne in sanal sohbet esnas nda çocuk pornografisine iliflkin verilerin aktar labilece i göz önüne al nmadan düzenleme yap ld görülmektedir. Bu madde internetin salt tek tarafl yay nc l k yap lan bir alan oldu u düflüncesinden hareketle karfl l kl etkileflim bölümü dikkate al nmaks z n düzenlenmifltir. 2. nternet letiflimin Teknik Aç dan Engellenebilirli i Hukuki Aç dan Engellenebilirli i Ayr m Öncelikle belirtilmelidir ki çal flman n bafll olan internet iletifliminin engellenebilirli inin hukuksal de erlendirilmesi kavram bilinçli bir seçimin sonucudur. Çünkü herhangi bir web sitesini kapatman n ya da bu siteye eriflimin engellenmesinin teknik aç dan olanakl olup olmad konusu ayr bir inceleme konusu oluflturmaktad r. Örne in bir mahkeme karar yla içinde suç unsuru oldu u tespit edilen ve kapat lmas na karar verilen av.tr uzant l web sitesinin sonu com.tr, com, gen.tr gibi tan mlay c uzant larla de ifltirilerek aynen eriflime aç k hale getirilebilir. Ayn flekilde mahkeme taraf ndan bu siteye eriflimin engellenmesine karar verildi inde de, yurt içinde hizmet veren eriflim sa lay c lar (internet servis sa lay c lar) üzerinden bu siteye eriflmek mümkün olmasa da, yurt d fl ndan hizmet sa layan eriflim sa lay c lar üzerinden bu siteye eriflmek pekala mümkün olabilmektedir. Bu durumu bilen yasa koyucu taraf ndan da 5651 Say l Yasan n 8. maddesinde web sitesine eriflimin engellenmesi için verilen karar n uygu-

5 nternet letifliminin Engellenmesi Murat Volkan Dülger 1481 lanmak üzere eriflim sa lay c ya (ISS) bildirilece ini düzenlemektedir. Bu karar n uygulanmas sonucunda yurt içinden ilgili web sitesine ulaflmak mümkün olmayacakt r. Görüldü ü üzere bu inceleme konusunun teknik bölümünü oluflturmakta ve bu çal flman n s n rlar d fl nda kalmaktad r, dolay s yla teknik aç dan engellenebilirlik konusuna yaln zca gereken yerlerde ve gerekti i kadar de inilecektir. Bu çal flmada yaln zca internet iletifliminin engellenmesinin hukuksal boyutu ö reti, uygulama ve yasal düzenlemeler çerçevesinde inceleme konusu yap lacakt r. 3. nternet letifliminin Genel Engelleme-Özel Engelleme Yöntemleriyle Engellenebilirli i Ayr m nternet iletifliminin engellenmesi konusunda yukar da belirtilen teknik engelleme hukuki engelleme ayr m n n alt nda, hukuki engelleme ayr m da kendi içinde genel engelleme özel engelleme ayr m n tabi olmaktad r. Bu alt ayr m aynen ceza normuyla gerçekleflmesi amaçlanan genel önleme özel önleme ayr m na benzemektedir. Buna göre genel engelleme, internet erifliminin henüz bir suç unsuru oluflmadan bir filtreye tabi tutularak baz web sitelerine eriflimin engellenmesi; özel engelleme ise, bir ceza normunun ihlali flüphesi olmas veya bu ihlalin mahkeme taraf ndan sabit bulunmas halinde suç unsuru bulunduran web sitesine eriflimin engellenmesidir. Özel engelleme konusuna girebilecek bir baflka konu da bir güvenlik tedbiri olarak suç failine internete eriflim yasa n n verilebilmesinin mümkün olup olmad d r? Böyle bir tedbir karar n n verilmesi ve uygulanmas internet iletifliminin özel engellenmesine örnek oluflturacakt r. Özel engelleme ayr m nda belirtilmesi gereken bir baflka konu da uygulamada web sitelerine eriflimin engellenmesine yönelik olarak çeflitli kurumlar taraf ndan al nan idari kararlard r. Bu kararlar n hukuki alt yap s olmad için idari pratik olarak tan mlanmas mümkündür. nternet iletifliminin engellenebilirli inin hukuki aç dan de erlendirilmesi konusu da bu ayr mlara göre ve bu s n rlar çerçevesinde aç klanmaya çal fl lacakt r. II Say l nternet Ortam nda Yap lan Yay nlar n Düzenlenmesi ve Bu Yay nlar Yoluyla fllenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakk nda Kanun ile Getirilen Düzenlemeler 1. Genel Olarak Bugüne kadar biliflim alan nda çal flmalar n yürüten akademisyenler, sektörden kifliler ve hukukçular taraf ndan, internetin düzenlenmesine iliflkin hukuksal bir alt yap n n bulunmad, bunun da hem hukuka ayk r eylemlerin önlenmesi ve tespiti hem de bu eylemlerden kimin so-

6 1482 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 rumlu oldu unun belirlenmesi aç s ndan son derece gerekli oldu u her platformda ve yay nda dile getirilmekteydi. Biliflim alan na iliflkin bu önemli eksiklik, ülkemizde bu konuda en üst ve etkili kurum olan Ulaflt rma Bakanl taraf ndan ele al nm fl ve yine bu bakanl k taraf ndan internet süjelerinin sorumluluklar n n belirlenmesi ve internetin düzenlenmesi amac yla bir yasa tasar s düzenlenmifltir. Bu yasa tasar s Elektronik Ortamda fllenen Suçlar n Önlenmesi ile 2559 ve 2937 Say l Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun ad yla sekiz madde halinde haz rlanm flt r. Ancak tasar bu haliyle ilgili komisyona sevk edildikten sonra internet süjelerinin tan m yla internet yay nc l na iliflkin cevap ve düzeltme hakk n n düzenlendi i maddeler eklenerek ve yasan n ad da de ifltirilerek meclis genel kuruluna sevk edilmifl ve genel kurulda bu haliyle kabul edilerek yasalaflm flt r. Yasan n birinci maddesinde yasan n amac ve kapsam içerik sa lay c, yer sa lay c, eriflim sa lay c ve toplu kullan m sa lay c lar n yükümlülük ve sorumluluklar ile internet ortam nda ifllenen belirli suçlarla içerik, yer ve eriflim sa lay c lar üzerinden mücadeleye iliflkin esas ve usulleri düzenlemektir fleklinde tan mlanmaktad r. Bu yasa ile içerik, yer ve toplu kullan m sa lay c lara ve internetin idari aç dan yönetimine iliflkin düzenlemelerin yap lmas yerindedir. Ancak bu yasayla internet ortam nda ifllenen suçlarla içerik, yer ve eriflim sa lay c lar üzerinden mücadeleye iliflkin düzenlemelerin yap lmas bu yasan n olmas gereken amac na ayk r d r. Öncelikle belirtilmelidir ki, suçla mücadele içerik, yer ve eriflim sa lay c lar üzerinden yap lamaz. Bu internet kiflileri, üzerlerinden suçla mücadele edilecek süjeler de ildir. Suçla mücadele, e itim, yasalar, kolluk kuvvetleri ve adalet mekanizmas n n bütünü ile gerçeklefltirilir. kinci olarak belirtilmesi gereken konu ise, suçla mücadele kapsam alt nda düzenlenen maddeler ceza muhakemesi hukukunda yer alan koruma tedbirleridir. Dolay s yla bu maddelerin 5271 say l Ceza Muhakemesi Kanunu nun koruma tedbirleri bölümünde yer almas gerekmektedir. 2. Tan mlar Yasan n ikinci maddesinde ise tan mlar bafll alt nda yasada yer alan baz kavramlar n tan mlar na yer verilmifltir. Buna göre; baflkanl k, kurum bünyesinde bulunan Telekomünikasyon letiflim Baflkanl n ; bilgi, verilerin anlam kazanm fl biçimini; eriflim, bir internet ortam na ba lanarak kullan m olana kazan lmas n ; eriflim sa lay c, kullan c lar na internet ortam na eriflim olana sa layan her türlü gerçek veya tüzel kifliyi; içerik sa lay c, internet ortam üzerinden kullan c lara sunulan her türlü bilgi ve veriyi üreten, de ifltiren ve sa layan gerçek ve tüzel kifliyi; internet ortam, haberleflme ile kiflisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri d fl nda kalan ve kamuya aç k olan internet üzerinde oluflturulan ortam ; internet ortam nda yap lan yay n, internet ortam nda yer alan ve içe-

7 nternet letifliminin Engellenmesi Murat Volkan Dülger 1483 ri ine belirsiz say da kiflilerin ulaflabilece i veriyi; izleme, internet ortam ndaki verilere etki etmeksizin bilgi ve verilerin takip edilmesini; toplu kullan m sa lay c, kiflilere belli bir yerde ve belli bir süre ile internet ortam kullan m olana sa layan ; trafik bilgisi, internet ortam nda gerçeklefltirilen ger türlü eriflime iliflkin olarak taraflar, zaman, süre, yararlan - lan hizmetin türünü, aktar lan veri miktar ve ba lant noktalar gibi de- erler; veri, bilgisayar taraf ndan üzerinde ifllem yap labilen her türlü de- eri; yay n, internet ortam nda yap lan yay n; yer sa lay c, hizmet ve içerikleri bar nd ran sistemleri sa layan veya iflleten gerçek ve tüzel kiflileri karfl lamak üzere tan mlanm flt r. 3. Kamuyu Bilgilendirme Yükümlülü ü Yasan n 3. maddesinde bilgilendirme yükümlülü ü bafll alt nda internet yay nc l na iliflkin bir düzenleme yap lm flt r. Buna göre içerik, yer ve eriflim sa lay c lar, yönetmelikle belirlenen esaslar ve yöntemlere göre tan t c bilgilerini kendilerine ait internet ortam nda kullan c lar n ulaflabilece i flekilde ve güncel olarak bulunduracaklard r. Bu düzenlemeyle adeta 5187 say l Bas n Kanunu nun 4. maddesinde 9 düzenlenen bas lm fl eserlerde bulunmas gereken zorunlu bilgiler gibi bir düzenleme yap lm flt r. Bu, uygulamada s k karfl lafl lan bir probleme çözüm olmak üzere yasaya al nan olumlu bir düzenlemedir. nternet web sayfas arac - l yla bir suç ifllendi inde genellikle bu web sayfas n n içeri ini haz rlayanlar n kimlik bilgilerine ulafl lamamakta ve failler yakalanamamaktad r. flte bu maddenin uygulanmas yla içerik sa lay c lara bu tür bilgilerini yay nlama yükümlülü ü getirilmektedir. Buna karfl n eriflim ve yer sa lay c lar n maddede belirtilen bilgilerine ulaflmak aç s ndan bir sorun yaflanmamaktad r, çünkü bunlar genellikle ticari flirketler oldu undan söz konusu bilgilerine ulaflmak son derece kolayd r. Ayr ca eriflim ve yer sa lay c lar herhangi bir soruflturma esnas nda içerik sa lay c lara iliflkin ellerinde bulunan bilgileri de vermektedirler. Buna ra men her internet kiflisi aç s ndan bu düzenlemenin getirilmesi yerinde olmufltur. Ancak bu düzenlemeye iliflkin olarak akla gelen ilk sorun, hangi içerik sa lay c lar n söz konusu bilgilendirme yükümlülü üne tabi olaca sorusudur. Yasan n 2. maddesinde içerik sa lay c, internet ortam üzerinden kullan c lara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, de ifltiren ve sa layan gerçek veya tüzel kifli olarak tan mlanmaktad r. Buna göre, internette blog açan, herhangi bir internet gazetesinde yer alan habere yorum yazan, sohbet odalar na kat lan ya da internet forumlar na kat lan herkes bu tan ma göre içerik sa lay c d r. Peki, tüm bu say lan kiflilerin (9) Bas n Kanunu m. 4: Her bas lm fl eserde, bas ld yer ve tarih, bas mc n n ve varsa yay mc n n adlar, varsa ticari unvanlar ve iflyeri adresleri gösterilir. lan, tarife, sirküler ve benzerleri hakk nda bu hüküm uygulanmaz. Haber ajans yay nlar hariç her türlü süreli yay nda, ayr ca yönetim yeri, sahibinin, varsa temsilcisinin, sorumlu müdürün adlar ve yay n n türü gösterilir.

8 1484 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 her defas nda söz konusu bilgileri hem teknik aç dan hem de ifllerlik aç - s ndan web sitesinde yer vermesi mümkün müdür? Örne in bir forumda her yaz lan tümcenin sonunda ya da bafl nda bu bilgilere yer mi verilecektir? Bize göre bu sorular n yan tlar olumsuzdur. Asl nda yasa koyucu bu maddede 2. madde anlam nda içerik sa lay c lar de il, bir web sitesine sahip olan ve/veya bunu iflletenleri kast etmifltir. Teknik olarak bunlar n da içerik sa lay c olduklar ve hatta içerik sa lay c lar n büyük bir bölümünü bunlar n oluflturdu u flüphesizdir ancak içerik sa lay c lar yaln zca bu kiflilerden oluflmad ve web sitesi sahibi ve/veya iflleteni d - fl ndaki kiflilerin her içerik sa lamada söz konusu bilgileri vermeleri ve bunlar n web sitesi üzerinde görülecek bir biçimde bulundurulmalar elveriflli olmad için hatal bir düzenleme olmufltur. Dolay s yla yasan n bu maddesinde içerik sa lay c lar yerine web sitesi sahibi ve/veya iflleteni kavram n n kullan lmas bu yasa ile elde edilmek istenilen amaca çok daha uygun olacakt r. Yasan n 3. maddesinin 2. f kras nda ise 1. f krada belirtilen yükümlülü ü yerine getirmeyen içerik, yer veya eriflim sa lay c s na Telekomünikasyon letiflim Baflkanl taraf ndan iki bin YTL den on bin YTL ye kadar idari para cezas verilece i düzenlenmifltir. Bu konuda belirtilmesi gereken husus ise, cezan n alt ve üst s n r belirtilerek oluflturulan seçimlik yapt r mlar n, yapt r m sisteminde yer almas n n yarg lama görevini yerine getiren ve meslekten yarg ç olanlar n, suç iflledi i sabit olanlar n kiflili ine, bir daha suç iflleme e ilimlerine ve suçun ifllenifl biçimin a rl na göre yapt r m n bireysellefltirilmesinin sa lanmas d r. Sözkonusu alt ve üst s n r aras nda ceza belirlenirken eylemin ifllenifl biçimi, eylemin ifllenmesinde kullan lan araç, eylemin konusunun önem ve de eri, eylemin ifllendi i zaman ve yer, zarar n ve tehlikenin a rl, failde bulunan kusurun yo unlu u, eylemin nedenleri, saikleri ve failin amac, failin geçmifli ile failin kiflisel ve sosyal durumu gibi çok say da ölçüt dikkate al nmaktad r 10. Ayr ca konuyla ilgili olarak Yarg tay n ceza davalar ile ilgili vermifl oldu u yerleflik kararlar nda ister alt s n rdan isterse üst s n rdan ceza belirlensin bunun mutlaka gerekçelendirilerek verilmesi gerekti i belirtilmektedir 11. Bu maddede ise idari yapt r m uygulayacak olanlar meslekten yarg ç olmad klar gibi belki de hukuk ö renimi dahi almam fl kifliler olacaklard r. O halde bu karar verecek olanlar hangi deneyime ve hangi ölçüte göre söz konusu cezay bireysellefltireceklerdir? Bu haliyle düzenleme ceza hukukuyla ve yapt r m teorisiyle aç kça çeliflmektedir. (10) Nur Centel/Hamide Zafer/Özlem Çakmut, Türk Ceza Hukukuna Girifl, 3. Bas, stanbul, Beta Yay nc l k, 2005, s ; Kay han çel/füsun Sokullu Ak nc / zzet Özgenç/Adem Sözüer/Fatih S. Mahmuto lu/yener Ünver, Yapt r m Teorisi, stanbul, Beta Yay nc l k, 2000, s (11) Bozma üzerine yap lan yarg lama sonunda; bozma san n lehine oldu u halde, yeterli gerekçe gösterilmeden asgari haddin üzerinde ceza tayini, kanuna ayk r 9. Yarg tay Ceza Dairesi, Kt , E.1996/5362, K.1997/457, Yarg tay Kararlar Dergisi, C.25, S.10, 1999, s.1478; benzer kararlar için bkz: çel vd., a.g.e., s.160 dn dn.57.

9 nternet letifliminin Engellenmesi Murat Volkan Dülger 1485 Ancak bu düzenlemenin dayana idari yapt r mlar n genel olarak düzenlendi i 5326 say l Kabahatler Kanunu nun 17. maddesinin 2. f kras d r, buna göre idari para cezas, kanunda alt ve üst s n r gösterilmek suretiyle de belirlenebilir. Bu durumda, idari para cezas n n miktar belirlenirken ifllenen kabahatin haks zl k içeri i ile failin kusuru ve ekonomik durumu birlikte göz önünde bulundurulur denilmektedir. Kabahatin haks zl k içeri inden ise eylemin ihlal etti i toplumsal yarar, eylemin ifllenme flekli, yeri, zaman, tehlikenin a rl gibi hususlar n anlafl lmas gerekti i belirtilmektedir 12. Buna ra men yukar da belirtmifl oldu umuz çekinceler idari yapt r mlar n nispi biçimde düzenlenmesi aç s ndan giderilebilmifl de ildir. Yasan n 8. maddesinin 12 nolu f kras nda ise yasada tan mlanan kabahatler dolay s yla baflkanl k veya kurum taraf ndan verilen idari para cezalar na iliflkin kararlara karfl 2577 say l dari Yarg lama Usulü Kanunu hükümlerine göre yasa yollar na baflvurulabilece i belirtildi i için, 3. maddenin 2. f kras na göre idari para cezas verilmesi halinde bu karar n iptali için altm fl gün içinde idari yarg da iptal davas aç lmas mümkündür. 4. nternet Öznelerinin Sorumlulu u 5651 say l nternet Yay nlar n n Düzenlenmesi Hakk nda Kanunun 4. maddesinde içerik sa lay c n n, 5. maddesinde yer sa lay c n n, 6. maddesinde eriflim sa lay c n n ve 7. maddesinde de toplu kullan m sa lay c lar n sorumlulu u düzenlenmifltir. Söz konusu düzenlemeye bak ld nda genel olarak Alman Teleservisler Yasas ndaki hükümlere benzer nitelikte düzenlemeler yap ld görülmektedir. a. çerik Sa lay c lar n Sorumluluklar ve Yükümlülükleri Yasan n 4. maddesinde içerik sa lay c lar n, internet ortam nda kullan ma sunduklar her türlü içerikten sorumlu olduklar belirtilmektedir. Ancak içerik sa lay c lar n, ba lant sa lad baflkas na ait içerikten sorumlu olmayacaklar kabul edilmektedir. Örne in bir web sitesi sahibinin sitesi üzerinden baflka web sitelerine link ya da banner fleklinde ba lant vermesi ve söz konusu ba lant lar n içeri inde hukuka ayk r içeriklerin bulunmas halinde bundan sorumlu olmayacakt r. Yasan n 4. maddesinin 2. maddesinin ikinci tümcesinde içerik sa lay c lar n ba lant sa lad klar içeri in sunufl biçiminden, ba lant sa lad içeri i benimsedi i ve kullan c n n söz konusu içeri e ulaflmas n amaçlad aç kça belli ise genel hükümlere göre sorumlu olaca ifade edilmektedir. Bu düzenlemeyle ne kastedildi i aç k de ildir. Öncelikle genel hükümlerle ifade edilmek istenen nedir? Bu yasan n genel hükümleriyle, Ceza Yasas n n genel hükümleri mi yoksa Borçlar Yasas n n (12) Cengiz Otac, Türk Kabahatler Hukuku, Ankara, Turhan Kitabevi, 2006, s.68.

10 1486 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 genel hükümleri mi kastedilmektedir? Bir içerik sa lay c örne in kendi web sitesinde aç k bir biçimde bir di er sitenin içeri inde yer alan belli bir içeri i benimsedi ini söylemedikçe, benimseme ve ulaflmay amaçlama hangi ölçütlere göre belirlenecek ve nas l ispat edilecektir? Bir içerik sa lay c n n web sitesi üzerinden içeri inde çok say da elefltirel yaz bulunan bir web sitesine ba lant vermesi ve bu web sitesini aç kça övmesi ancak bu sitede yer alan bir yaz da belli baz kiflilere hakaret edilmesi halinde, ba lant sa layan içerik sa lay c bu yaz dan dolay sorumlu olacak m - d r? Bu konuda karfl lafl lacak bir baflka önemli örnek de arama motorlar ile ilgilidir. çerik sa lay c n n ücret ödeyerek kendi ba lant s n n üst s - ralarda görülmesini sa lamas ancak içeri in hukuka ayk r olmas halinde, sözleflmesi gere i bu ba lant ya ulafl lmas n amaçlayan arama motoru bundan sorumlu olacak m d r? Bu listeyi uzatmak mümkündür. Görünen o dur ki yasan n bu maddesi yukar da aktar lan ve gerçekleflmesi kuvvetle muhtemel olan bu varsay mlar düflünülmeden kaleme al nm flt r. Bunun cezas n ise internet özneleri ve hukukçular çekecektir. Dolay s yla bu madde söz konusu varsay mlar ve benzerleri genifl boyutlu düflünülerek yeniden düzenlenmelidir. b. Yer Sa lay c lar n Sorumluluklar ve Yükümlülükleri Yasan n 5. maddesinde yer sa lay c n n yani bilinen ad yla host hiz - meti/bulundurma hizmeti verenlerin sorumlulu u düzenlenmifltir. Buna göre yer sa lay c lar, yer sa lad içeri i kontrol etmek veya hukuka ayk r bir faaliyetin söz konusu olup olmad n araflt rmakla yükümlü de ildirler. Bunun yerinde bir düzenleme oldu u hemen belirtilmelidir aksine bir düzenlemeyle yer sa lay c lar hizmet verdi i milyonlarca verinin içeri i hakk nda bilgi edinmek ve bundan sorumlu tutman n hem fiziken imkans z hem de son derece adaletsiz olaca aç kça görülmektedir. Bu maddenin ikinci f kras nda ise yer sa lay c lar n, yer sa lad hukuka ayk r içerikten, ceza sorumlulu u ile ilgili hükümler sakl kalmak kayd yla, 5651 Say l Yasan n 8. ve 9. maddelerine göre haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak olanakl oldu u takdirde, hukuka ayk r içeri- i yay ndan kald rmakla yükümlü oldu u belirtilmektedir. Öncelikle ifade edilmelidir ki bu konuyla ilgili do rudan ilgili bir ceza normu henüz bulunmamaktad r. Yasa koyucunun bu düzenlemeyi yaparken ileride ç - kar lacak konu ile do rudan ilgili ceza normlar n ya da dolayl ceza normlar n düflünerek hareket etmesi akla yatk nd r. Bunun d fl nda maddenin düzenlenifl biçimi amaca uygundur. c. Eriflim Sa lay c lar n Sorumluluklar ve Yükümlülükleri 5651 Say l Yasan n 6. maddesinde eriflim sa lay c lar n yani internet servis sa lay c lar n hukuki sorumlulu u ve yükümlülükleri düzenleme konusu yap lm flt r. Buna göre eriflim sa lay c öncelikle herhangi bir kullan c s n n yay nlad hukuka ayk r içeri i, 5651 Say l Yasaya göre ha-

11 nternet letifliminin Engellenmesi Murat Volkan Dülger 1487 berdar edilmesi halinde ve eriflim sa lay c n n teknik aç s ndan engelleme olana bulundu u ölçüde eriflimi engellemekle yükümlüdür. Bu düzenleme de yerinde bir düzenlemedir; çünkü eriflim sa lay c lar n kural olarak hukuka ayk r içerikten sorumlu olmad klar ancak kendilerinin bu durumdan haberdar edildikleri takdirde ve teknik olarak bu içeri e eriflimi engelleyebildikleri durumda sorumlu olacaklar düzenlenmektedir Say l Yasan n 6. maddesinin 1. f kras nda ikinci olarak eriflim sa lay c n n sa lad hizmetlere iliflkin, ilgili yönetmelikte, belirtilen trafik bilgilerini alt aydan az ve iki y ldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin do rulu unu, bütünlü ünü ve gizlili ini sa lamakla yükümlü olacaklar düzenlenmektedir. Eriflim sa lay c lara iki y la kadar bütün trafik bilgilerinin saklanmas na yönelik bir yükümlülük getirmek baz aç lardan sak ncal baz aç - lardan ise olumlu bir düzenlemedir. Böyle bir yükümlülük trafik bilgilerinin tutulmas için eriflim sa lay c lar n ek yat r m yapmas n gerektirecektir. Söz konusu bilgilerin tutulmas için ek ayg tlar ve bu ayg tlar n bulundurulaca ek tesisler, eriflim sa lay c lar için önemli miktarda maliyet anlam na gelmektedir ki bu düzenlemenin olumsuz yönüdür. Düzenlemeye di er yönden bak ld nda ise, bu bilgilerin uzunca bir süre saklanmas internet üzerinden ifllenen suçlarla mücadele edilmesi aç s ndan çok önemli ve gerekli bilgilerin kaybolmas n önleyecek ve faillerin ortaya ç kar lmas n sa layacakt r. Bu ise düzenlemenin olumlu yönünü oluflturmaktad r. Bu f kra özgürlük ve güvenlik aras ndaki denge aç s ndan incelendi inde ise bireysel özgürlüklere bir zarar vermemekte yaln zca baz giriflimciler aç s ndan ek maliyet ç kartmaktad r. Di er yandan suçlularla mücadele aç s ndan sa lad yarar ise verdi i zarar ile k yaslanamayacak kadar çoktur. Bu nedenle genel olarak olumlu bir düzenleme oldu u görülmektedir. nceleme konusu yasan n 6. maddesinin 1. f kras n n c bedinde ise eriflim sa lay c n n faaliyetine son vermesi durumunda, faaliyetine son vermeden en az üç ay önce durumu Telekomünikasyon Kurumu na, içerik sa lay c lar na ve müflterilerine bildirmekle yükümlü oldu u düzenlenmifltir. Eriflim sa lay c n n kendisinden hizmet alan içerik sa lay c lara yani müflterilerine bu durumu bildirmesi son derece do al ve gerekli iken ayn yükümlü ünün yasan n ifadesine göre tüm içerik sa lay c lar için getirilmesi gerekli görülmemektedir. F kran n devam nda faaliyetine son verecek eriflim sa lay c n n internet iletiflimine iliflkin saklamakla yükümlü oldu u trafik bilgilerini bu konuda ç kart lacak yönetmelikte belirtilecek esas ve usullere göre Telekomünikasyon Kurumu na teslim etmekle yükümlü olduklar belirtilmektedir Say l Yasan n 6. maddesinin 2. f kras nda yukar da da belirtildi i üzere, eriflim sa lay c lar n kendi arac l yla eriflilen bilgilerin içeriklerinin hukuka ayk r olup olmad ve hukuki sorumlulu u gerektirip gerektirmedi ini kontrol etmekle yükümlü olmad klar düzenlenmektedir.

12 1488 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 Bu düzenleme Alman Teleservisler Yasas n n benzeri olup eriflim sa lay - c lar n sorumlulu u aç s ndan olumlu bir düzenlemedir. Maddenin son f kras nda ise birinci f kran n b ve c bentlerinde düzenlenen yükümlülükleri yerine getirmeyen eriflim sa lay c s na Ulaflt rma Bakanl taraf ndan on bin YTL den elli bin YTL ye kadar idari para cezas verilece i düzenlenmektedir. Yasan n 8. maddesinin 12 nolu f kras nda yasada tan mlanan kabahatler dolay s yla baflkanl k veya kurum taraf ndan verilen idari para cezalar na iliflkin kararlar na karfl 2577 say l dari Yarg lama Usulü Kanunu hükümlerine göre yasa yollar na baflvurulaca belirtildi i için, 6. maddenin 3. f kras na göre idari para cezas verilmesi halinde bu karar n iptali için altm fl gün içinde idari yarg da iptal davas aç lmas mümkündür. d. Toplu Kullan m Sa lay c lar n Sorumluluklar ve Yükümlülükleri 5651 say l nternet Yay nlar n n Düzenlenmesi Hakk nda Kanunun 7. maddesinde toplu kullan m sa lay c lar n yükümlülükleri bafll alt nda kamuya aç k alanlarda ücretsiz olarak ya da internet kafe olarak nitelendirilen ticari amaçl internete eriflim sa layanlar n hukuki sorumluluklar düzenlenmifltir. Buna göre; ticari amaçla toplu kullan m sa lay c lar bu faaliyetleri gerçeklefltirebilmek için bulunduklar yer mülki amirinden izin belgesi almakla yükümlüdürler. Söz konusu izin baflvurusu yap ld ktan itibaren otuz gün içersinde izne iliflkin bilgiler baflvurunun yap ld yerel mülki amir taraf ndan Telekomünikasyon Kurumuna bildirilecektir. zin belgesi için gerekli bilgilerin do rulu u ve bu kapsamda ticari amaçl toplu kullan m sa lay c lar n denetimi yerel mülki amirler taraf ndan yap lacakt r. zin belgesinin verilmesine ve denetimine iliflkin esas ve usuller ise ilgili yönetmelikte düzenleme konusu yap lacakt r. Buna göre söz konusu maddeyle internet kafelerin aç lmas ve faaliyetlerine devam için izin al nmas ve mülki amirin denetimi yöntemi getirilmifltir. Bu f kran n tersinden ç kan anlam, ticari amaçl olmayan toplu kullan m sa lay c lar için izin ve denetim yönteminin geçerli olmad d r. Buna göre üniversiteler, oteller, hava alanlar, kütüphaneler gibi yerlerde ticari amaçl olmayan internet eriflim hizmeti verilmesi halinde bunun için izin al nmas gerekmemekte bu gibi yerlerde internete eriflim aç s ndan yerel mülki amirin denetim görevi bulunmamaktad r. Maddenin 2. f kras nda ticari amaçla olup olmad na bak lmaks z n bütün toplu kullan m sa lay c lar n konusu suç oluflturan içeriklere eriflimi engelleyici tedbirleri almakla yükümlü olduklar düzenlenmifltir ancak bu kurala uyulmamas halinde toplu kullan m sa lay c lar bundan sorumlu tutulmam fllar ve buna iliflkin bir yapt r m öngörülmemifltir. Dolay s yla bu madde yasa koyucunun niyetini ve temennisini ortaya koymaktan baflka bir ifllev görmemektedir. Yasalar ise yasa koyucular n iyi niyet ve temenni manzumesi de ildir. Bir yasada bulunan her norm belli bir ifllev görmelidir. Ancak bu, söz konusu maddeyle toplu eriflim sa -

13 nternet letifliminin Engellenmesi Murat Volkan Dülger 1489 lay c lar n konusu suç oluflturan içeriklere eriflimi önleyici tedbir almad klar takdirde bundan sorumlu tutulmal d rlar anlam na gelmemelidir. Eriflim sa lay c lar ve yer sa lay c lar için getirilmeyen bir yükümlülü ün toplu eriflim sa lay c lar için getirilmesi hem hakkaniyete hem de hukuka uygun olmaz. Zaten toplu eriflim sa lay c lar n müflterilerini kasten konusu suç oluflturan içeriklere yönlendirmesi suça ifltirak kapsam nda TCK daki genel hükümlere göre de erlendirilecektir, ayr ca bu yasayla da failin kusuruna iliflkin bir belirleme yap lmaks z n benzer bir düzenlemenin yap lmas uygun olmayacakt r. Bu nedenle söz konusu f kra 5651 Say l Yasada yer almas gerekmeyen bir düzenlemedir. Maddenin 3. f kras nda ise 1. f krada belirtilen izin al nmas na iliflkin yükümlülü e ayk r hareket eden kiflilere yerel mülki amir taraf ndan üç bin YTL den on befl bin YTL ye kadar idari para cezas verilece i belirtilmektedir Say l Yasan n 8. maddesinin 12 nolu f kras nda yasada tan mlanan kabahatler dolay s yla baflkanl k veya kurum taraf ndan verilen idari para cezalar na iliflkin kararlara karfl 2577 say l dari Yarg - lama Usulü Kanunu hükümlerine göre yasa yollar na baflvurulaca belirtildi i için, 7. maddenin 3. f kras na göre idari para cezas verilmesi halinde bu karar n iptali için altm fl gün içinde idari yarg da iptal davas aç lmas mümkündür. III. nternet Erifliminin Genel Olarak Engellenmesi nternetin, düflünce özgürlü ünün bugüne kadar olmad kadar özgürce, do rudan ve kolay yoldan kullan ld bir alan oldu u tart flmas zd r. Ancak bireysel özgürlüklerin ve düflünce özgürlü ünün bir s n r n n olup olmad konusu ise siyasi düflünce tarihinde daima tart flma konusu olagelmifltir. Liberal görüflte bireysel özgürlükler aç s ndan bir bireyin özgürlü ünün bitti i yerin di er bireyin özgürlü ünün bafllad yer oldu u konusundaki klasik kuram öne sürülmekte ve buna göre özgürlüklerin bir s n r n n oldu u ve bunun hukuk kurallar yla belirlenece i belirtilmektedir. Sosyalist görüflte ise bireysel özgürlüklerin ancak kullan lmakla gerçekleflebilece i, soyut olarak tan mlanm fl ancak kullan lamayan özgürlüklerin gerçekte birer özgürlük olmad bu nedenle komünist sistemde yaln zca fiilen kullan lmas mümkün olan haklar n özgürlük olarak tan mland belirtilmektedir 13. Bu kuramsal tart flman n inceleme konusuyla ilgisi, internette özgürlüklerin fiilen ve do rudan bir biliflim sistemi ve internet ba lant s na sahip olan herkes taraf ndan kullan labiliyor olmas d r. flte bu noktada fiilen kullan labilen özgürlü ün bir s n - r n n olup olmad ve s n r varsa bu s n r n nerede oldu unun belirlenmesi gerekmektedir. (13) Server Tanilli, Devlet ve Demokrasi Anayasa Hukukuna Girifl, 8. Bas, stanbul, Ça dafl Yay nlar, 1996, s

14 1490 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 Yukar da aç kland üzere, bir biliflim sistemine ve internet ba lant s na sahip olan herkes sanal alana girmekte ve bireysel özgürlü ünü kolayl kla kullanabilmektedir. Örne in liberal rejimi benimsemifl sveç Krall nda bulunan bir kifli de, komünist rejimi benimsemifl Çin Halk Cumhuriyeti nde bulunan bir kifli de ya da fleriat rejimini benimsemifl ran slam Cumhuriyeti nde bulunan bir kifli de do rudan internete eriflebilmekte ve kuramsal olarak bu özgürlükleri kullanma olana na sahip olabilmektedir. flte bu özgürlü ün s n r n n nerede bafllay p nerede bitti- inin ve bu özgürlü ün k s tlanmas n n hukuken mümkün olup olmad - n n belirlenmesi gerekmektedir. Di er yandan düflünce özgürlü ünün internette kullan m son derece kolayd r. Bu kullan ma örnek olarak web sitelerine içerik sa lanmas, sohbet odalar n n kullanmas, forum alanlar nda foruma kat l nmas, internet gazetecili i yapan web sitelerinde bulunan haberlere yorum yaz lmas, kiflisel blog oluflturulmas ve bireylere ya da gruplara elektronik posta gönderilmesi gösterilebilir. flte düflünce özgürlü ünün bugüne kadar olmad bir biçimde somut olarak ve bu kadar kolayl kla kullan ld - bir ortamda, bu özgürlü ün bir s n r n n olup olmad ve bu s n r varsa s n r n neresi oldu unun aç k bir biçimde ortaya konulmas gerekmektedir. Düflünce özgürlü ünün içeri inin ve s n rlar n n incelenmesi bu çal flman n kapsam n aflacak genifllikte ve ayr bir çal flman n konusunu oluflturacak boyuttad r. Ancak konuyla do rudan ilgisi olmas nedeniyle düflünce özgürlü ü konusunda k sa bir aç klama yap lmas yerinde olacakt r. Buna göre düflünce özgürlü ü, olmas gerekti i gibi düflünceyi aç klama özgürlü ünü yani ifade özgürlü ünü de kapsar biçimde 14 flöyle tan mlanabilir: Düflünce hürriyeti, temelde belirli bir düflüncenin aç klanmas ve bu düflüncenin etraf nda toplanman n sa lanmas hakk n kapsamaktad r. Gerçekte, salt düflünce, kiflinin iç dünyas ile ilgili bir olgudur. Kiflinin düflünme yetenek ve olana n n zaten s n fland r lmas veya engellenmesi söz konusu olamaz. Bu nedenledir ki, düflünce hürriyeti, düflüncenin aç klanmas hakk n da içermektedir. Bu nedenledir ki, siyasal bilim aç - s ndan, gerçekte, düflünce hürriyeti düflüncenin yayg nlaflt r lmas, etraf nda birlefltirilmesi hakk n da kapsad ndan, düflüncenin aç klan p, (14) Geçmiflte ö retide baz yazarlar taraf ndan düflünce özgürlü ü yapay olarak düflünme özgürlü ü ve düflünceyi aç klama özgürlü ü olarak ayr lm fl ve düflünme özgürlü ünün s n rs z, düflünceyi aç klama özgürlü ünün ise s n rl oldu u ifade edilmifltir. Oysa aç klanamayan düflüncenin özgür oldu u söylenemez, kiflinin kendi kendine düflünme özgürlü ünün oldu ununun kabul edilmesi ancak bu düflüncelerini ifade etme özgürlü ünün olmad n n belirtilmesi kendi içinde mant ksal bir çeliflki oluflturmaktad r. Bu konuda ayr nt l bilgi için bkz: Bülent Tanör, TCK Madde Düflünce Özgürlü ü ve Uygulama, stanbul, Forum Yay nlar, 1979, s.82-84; Murat Volkan Dülger, Avrupa nsan Haklar Sözleflmesi nde Düflünce Özgürlü ü, Prof. Dr. Çetin Özek Arma an, stanbul, Galatasaray Üniversitesi Yay n, 2004, s.296.

15 nternet letifliminin Engellenmesi Murat Volkan Dülger 1491 propagandas n n yap lmas olanaklar da, düflünce hürriyeti çerçevesi içine girmektedir. Baz yazarlar n, düflünce hürriyetini belirlemek için ifade hürriyeti terimini kullanmalar da bu nedenledir 15. Bu özgürlü ün s n rlar ise ülkemizin de taraf oldu u Avrupa nsan Haklar Sözleflmesi nin 10. maddesinde belirtilmektedir. Buna göre a) s - n rlama yasa fleklindeki bir hukuki düzenleme ile yap lm fl yani hukuk taraf ndan öngörülmüfl olmal, b) s n rlama meflru bir nedene yani sözleflmenin 10. maddesinin 2. f kras nda belirtilen nedenlerden birine day a n m a l 1 6, c) s n rlama nedenleri dar olarak yorumlanmal, özgürlü ünün esas oldu u unutulmamal d r 1 7. Bu s n rlaman n s n r olarak ise Avrupa nsan Haklar Mahkemesi taraf ndan demokratik bir ülkede gereklilik ve orant l l k ölçütleri getirilmifltir. Yani sözleflmenin 10. maddesinde belirtilen nedenlere dayan larak düflünce özgürlü ünün k s tlanmas na gidildi inde bu k s tlaman n s n r olarak yukar da belirtilen iki ölçüte uygun olmaktad r. Bu ölçütlerin bulunmad durumlarda di- er nedenler bulunsa dahi düflünce özgürlü ünün k s tlanmas mümkün olmamaktad r. nternet iletifliminin engellenmesinde de bu ölçütler mutlaka göz önünde bulundurulmal d r; bu hem internetin kendine özgü yap s ndan hem ulusal üstü sözleflmelerden hem de anayasadan kaynaklanan bir zorunluluktur. Ayr ca bu konuda düzenleme yap l rken internetin do as gere i özgürlüklerin daha genifl kullan labildi i bir alan oldu u da unutulmamal d r. Bu noktada öncelikle internetin hukuki düzenlemelere konu olan bir alan olup olmad, internetin hukuksal bir alan oldu u kabul edildi inde ise bu düzenlemenin ve koyulan kurallara uyulup uyulmad denetiminin kimin taraf ndan yap laca, bas n hukukuna iliflkin kurallar n internetten yap lan yay nlara uygulan p uygulanamayaca, filtreleme yönteminin amaca uygun olup olmad ve bu alana iliflkin uygulaman n nas l oldu u ve nas l olmas gerekti i, bu konuda yeni bir düzenleme olan 5651 Say l Yasan n yeterli ve bu amaca uygun olup olmad gibi çok say da soru ortaya ç kmaktad r. flte çal flman n devam eden sayfalar nda bu sorulara iliflkin yan tlar ve öneriler ortaya konulmaya çal fl lacakt r. 1. nternet Hukuki Düzenlemelere Konu Olan Bir Aland r Yukar da belirtilen sorunlara ve sorulara verilecek yan tlar için belirtilmesi gereken ilk husus, sanal alan n ve bunlar içindeki en yayg n a sistemi olan internetin kesinlikle hukuksal bir alan oldu u ve bu alan düzenlemek için internetin kendine özgün yap s na uygun hukuk kurallar na ihtiyaç duyuldu udur. Buna göre sanal alandaki internet ya da intranet gibi a sistemleri çeflitli hukuki normlar n düzenlemesi alt nda varl n sürdürmektedir ve (15) Çetin Özek, Türk Bas n Hukuku, stanbul, stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yay n, 1978, s.27.

16 1492 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 varl klar n bu düzenlemeler göre sürdürmelidir. Asl nda sanal alan dedi- imiz veri iletim a lar somut yaflam n bir baflka boyutundan ibarettir. Dolay s yla somut alanda suç say lan ya da idari yapt r ma ba lanan bir eylemin sanal alanda da suç olmas veya idari yapt r mla karfl lanmas son derece do ald r. Örne in bas n yoluyla bir kifliye hakaret edildi inde bu eylemin faili cezaland r l rken (TCK m.125/2), ayn eylemin bir kiflisel web sitesinde ya da internet gazetesinde gerçeklefltirilmesi halinin yapt - r ms z b rak lmas büyük bir adaletsizlik oluflturdu u gibi interneti suç iflleme cenneti haline getirecektir ve dolay s yla böyle bir eylemin yapt - r ms z b rak lmas mümkün de ildir. Dolay s yla sanal alan ve özellikle internet, hukuk normlar yla düzenlenmesi gereken ve hukuk d fl eylemlerin cezai ve/veya idari normlarla cezaland r lmas gereken bir aland r. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, bu hukuk normlar n n düzenlenmesinin ve uygulamas n n internetin kendine özgü yap s göz önünde bulundurularak yap lmas d r. Yukar da da belirtildi i üzere, internet bugüne kadar düflünce özgürlü ünün somut olarak ve do rudan kullan labildi i tek aland r. Söz konusu düzenlemeler yap l rken son derece dikkatli davran lmal ve düflünce özgürlü ünün önüne geçebilecek s n rlamalardan kaç n lmal d r. Bu alanda düzenleme yap l rken, bireysel özgürlüklerin ihlal edilmesi, terörist faaliyetlerin gerçeklefltirilmesi ya da bu faaliyetlere yard m edilmesi, insan ticareti ve çocuk pornografisi, rkç l k yanl s yay nlar n önlenmesi amaçlanmal d r. Ancak bu amaçlar n gerçeklefltirilmesi için yap lan düzenlemelerde afl r l a kaç lmamal ve internetin kendine özgü yap s korunmal d r. 2. Sanal Alan n Düzenlenmesine Yönelik Modeller Yukar da internetin hukuk kurallar yla düzenlemesinin gerekti i ortaya konulduktan sonra, sanal alan n düzenlenmesinin nas l olaca sorusuyla karfl lafl lmaktad r. Sanal alanda gerçekleflen hukuka ayk r eylemlerle ve özellikle biliflim suçlar yla mücadelede al nmas gereken önlemlerin en etkililerinden birisi de özellikle bugün için en yayg n veri iletim a olan internetin düzenlenmesidir 18. nternet yukar da da belirtildi- i üzere bugüne kadar dünyada gerçek anlamda düflünce özgürlü ün bulundu u ve k s tlanmad daha do rusu k s tlanamad tek alan olarak varl n sürdürmektedir. Ancak internette s n rs z özgürlü e yer verilmesi topluma ve bireye getirdi i yararlar n yan s ra; çocuk pornografisi, rkç l k ve etnik ayr mc l k, uluslararas ve/veya sanal terörizm, kiflisel veri- (16) Bu nedenler i) Milli güvenlik, ülkenin bütünlü ü, kamu güvenli i; ii) Adliyenin otoritesini ve ba ms zl - n korumak; iii) Güven içinde elde edilmifl bilgilerin aç klanmas n n önlenmesi; iv) Düzenin korunmas, suçun önlenmesi; v) Genel ahlak n ve sa l n korunmas ; vi) Üçüncü kiflilerin fleref, flöhret ve haklar n n korunmas olarak belirtilmektedir. (17) Dülger, Düflünce Özgürlü ü, s.296. (18) Dülger, Biliflim Suçlar, s.328.

17 nternet letifliminin Engellenmesi Murat Volkan Dülger 1493 len çal nmas ya da biliflim sistemleri arac l yla doland r c l k ve kiflilik haklar na sald r gibi zararlara da yol açabilmektedir 19. nsanlar n internet üzerinden iletiflime geçmeleri ve ticarete bafllamalar kaç n lmaz olarak aralar nda tart flma ve uyuflmazl klar n ç kmas na sebebiyet vermifltir. Bu nedenle de sanal alanda bulunan kiflilerin baz lar hala bu anlaflmazl klar n çözümü ve zararlar n önlenmesi için yaln zca sanal toplumun kendi kendine üretti i netiket ya da sosyal bask gibi hukuk normu olmayan kurallar n geçerli olmas n umut etmektedirler. Sanal alana her gün yeni kullan c lar n kat lmas ve buna ba l olarak sanal alan n mali yap s n n ger gün biraz daha büyümesi, yukar da an lan düzenlemeler d fl nda hukuk normu niteli inde olan baz yeni kurallar n gereklili i ve bunlar n bir an önce uygulamaya sokulmas zorunlulu unu ortaya ç karm flt r. Bu sorunun esas n ise internetin düzenlenmesine iliflkin bu kurallar n kim ya da kimler taraf ndan konulaca ve bu kurallar n uygulamas n n kim ya da kimler taraf ndan denetlenece i konusu oluflturmaktad r 20. Temel olarak sanal alan düzenlemek için dört seçenek ileri sürülmekte ve bu öneriler birbirleriyle yar flmaktad r. Ancak henüz bu önerilerden biri tam olarak kabul edilmifl ve uygulanm fl de ildir. Bu önerilerden ilk üçü klasik ve merkezi olan modellerdir, dördüncü öneri ise klasik ve merkezi olmayan bir modeldir. Dördüncü seçenek sanal alan kullananlar n etik davran fllar dikkate al narak önerilen bir düzenlemedir, bu nedenle dördüncü modelin ad kendi kendine düzenleme modelidir 21. Söz konusu sanal alan düzenleme modelleri k saca flunlard r: a. Ulusal Alanda Yap lan Düzenleme Modeli Bu model, bir devletin egemen oldu u ülkede yapt düzenlemeyi kapsayan en eski ve en klasik hukuki düzenleme ve egemenlik yöntemidir. Bugün için pek çok ülkede sanal alan n n düzenlenmesi ve buna ba l olarak biliflim suçlar yla mücadele yönünden hem idare hukuku aç s ndan internet erifliminin düzenlenmesi, hem ceza hukuku aç s ndan sorumlular n belirlenmesi hem de özel hukuk aç s ndan uyuflmazl klar n giderimi için düzenlemeler bu yöntemle yap lmaktad r 22. (19) Roger Darlington, Should The Internet Be Regulated?, (Çevrimiçi) (20) David. R. Johnson, Lawmaking and Law Enforcement n Cyberspace, (Çevrimiçi) (21) Hüseyin Çeken, Council of Europe s Convention 2001 on Cybercrimes and Turkey, Unpublished Master of Science Thesis (University of Marmara European Community Institute Law of European Union), stanbul, 2003, s.10. (22) Dülger, Biliflim Suçlar, s.329.

18 1494 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 b. Uluslararas Sözleflmelerle Yap lan Düzenleme Modeli Sanal alan düzenlemenin bir baflka yolu da uluslararas sözleflmeler yoluyla sanal alana uygulanabilir yeni ve kurallar koymakt r. Bu çözüm yolu sorunun evrensel yönüne de bir yan t olmaktad r. Nitekim bu yolla yap lan en somut düzenleme Avrupa Konseyi nce üretilen Avrupa Siber Suç Sözleflmesi dir. Bu sözleflmeyle biliflim suçlar n n uluslararas niteli inden kaynaklanan sorunlar giderilmeye çal fl lm fl, bununla ba lant l olarak sanal alan n düzenlenmesine iliflkin kurallar da getirilmifltir 23. Bu konuda yap lan bir baflka düzenleme de yine Avrupa Konseyi taraf ndan üretilen Biliflim Sistemleri Arac l yla fllenen Irkç ve Yabanc Düflman Eylemlerin Suç Haline Getirilmesi çin Avrupa Siber Suç Sözleflmesi ne Ek Protokol dür 24. Ayr ca konuyla ilgili olarak Avrupa Birli i, Birleflmifl Milletler, G 8 ve O.E.C.D. taraf ndan üretilen belgeler de bulunmaktad r 25. Biliflim suçlar yla mücadele ad na özellikle çocuk pornografisi konusunda Avrupa Konseyi ve Avrupa Birli i taraf ndan üretilen düzenlemeler de bulunmaktad r 26. Bu düzenleme modelinin eksik yan ulusal üstü kurulufllar taraf ndan üretilen belgelerin bu belgelere taraf olan devletler taraf ndan ya kendi iç mevzuatlar na al nmas n n gerekmesi ya da bu belgelerin usulüne uygun bir biçimde iç hukukun bir parças haline getirilmesinin gerekmesidir. Bu ise ço unlukla hem uyumlulaflt rma sürecinin uzun sürmesine hem de bu belgelerin iç hukukta olmas gereken biçimde uygulanmamas na sebep olabilmektedir. c. Uluslararas Kurulufllar Arac l yla Yap lan Düzenleme Sanal alan düzenlemek için öngörülen üçüncü bir yol da bu alanda uygulanmak üzere yeni kurallar n oluflturulmas ve bunlar n uygulanmas n takip etmek amac yla yeni uluslararas kurulufllar oluflturulmas ya da var olan kurulufllara bu alanda baz yeni görevler verilmesidir. Bu model ulusal yönetimlerin aktivitelerine iliflkin uluslararas bir yaklafl m getirmek için öngörülmüfltür 27. Bu modeli ortaya ç karan neden ise uluslararas sular, Antarktika k tas veya d fl uzay gibi uluslar aras hukuk kurallar yla düzenlenen alanlar ile sanal alan n ve özellikle internetin gösterdi i benzerliklerdir 28. (23) Bu konuda ayr nt l bilgi için bkz: Ulrich Sieber, Legal Aspects of Computer - Related Crime in the Information Society Comcrime Study, (Çevrimiçi) ; Dülger, Biliflim Suçlar, s.104 vd. (24) Çeken, a.g.e., s.61; Dülger, Biliflim Suçlar, s.108. (25) Dülger, Biliflim Suçlar, s.109,110. (26) Murat Volkan Dülger, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birli i Düzenlemelerinde Çocuk Pornografisinin nternet Arac l yla Yay lmas na Karfl Yap lan Düzenlemeler, stanbul Barosu Dergisi, stanbul, S.4, 2004, (27) Çeken, a.g.e., s.12. (28) Michael Mac Neill, Cyberspace Governance: Canadian Reflections, (Çevrimiçi) 118/1999/draft-macneil-cyber.htm,

19 nternet letifliminin Engellenmesi Murat Volkan Dülger 1495 Örne in k saca WIPO (World Intellectual Property Organization) olarak bilinen Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonu, uluslararas alanda internet alan adlar n n (domain name) nas l oluflturulaca ve da t laca konular nda düzenleme yapt gibi alan adlar yla ilgili ortaya ç kan uyuflmazl klar n çözümünde de yer almaktad r. Ancak bu modeller de söz konusu kurulufllar n uygulayaca kurallar n ulusal üstü kurulufllar taraf ndan üretilen belge niteli inde olmas nedeniyle (c) bendinde aktar lan modelin eksikliklerini tafl maktad r. Ayr ca böyle kurulufllar n yetkilerinin uluslararas toplumda kabul edilmesi sürecinde de çeflitli zorluklar n ç kmas ve sürecin uzamas olas d r. d. Kendi Kendine Yap lan Düzenleme Modeli (Self Regulation) Bu konudaki dördüncü model internet kullan c lar ve sistem operatörleri (moderatörler, internet servis sa lay c lar vb.) taraf ndan kendili- inden oluflturulan bir k s m kurallar n toplanarak, merkezilefltirilmeden, bunlar n sanal alanda uygulamaya konulmas na dayanmaktad r 29. Bu modele öz düzenleme (self regulation) ve iflbirli ine dayal düzenleme (co-regulation) yöntemleri örnek olarak gösterilebilir 30. Bu düzenleme modelinde kendili inden ortaya ç kan kurallar n hangilerinin sanal alana uygulanaca, hangi filtrelemelerin yap laca, hangi kullan c lar n sanal alana girece i, hangi sanal sistemlerle iletiflime geçilece i, hangi kiflisel filtreleme sistemlerinin uygulanaca ve sistemin kimler taraf ndan yönlendirilece i yukar da an lan flekilde internet kiflileri taraf ndan kendi kendine 31 karar verilecek, uygulanacak ve denetlenecektir. Sanal alan için uygulanacak bu düzenlemeler için yine sanal alanda kendili inden oluflan ve netiket ad verilen kurallar n ilk ad m oluflturdu u belirtilmektedir 32. Bu model internetin kendine özgü özgürlükçü yap s na en uygun düzenleme modeli olarak gözükse de, birçok belirsizli i içinde bar nd rd için tek bafl na uygulanmas zor bir model olarak görülmektedir. Örne in, bu modelin getirdi i çözümlerin tüm internet kullan c lar taraf ndan benimsenece ine iliflkin bir zorunluluk olmad gibi, netiket kurallar na uyulmad nda, buna uymaman n denetiminin kimin taraf ndan yap laca ve e er gerekiyorsa yapt r m n kimin taraf ndan uygulanaca na iliflkin belirsizlik bulunmaktad r. K sacas bu model getirdi i kurallara uy- (29) David S. Wall, nternet Rejimi ve Düzenleme Sorunu, Çev. Hasan S nar, Adalet Yüksekokulu 20. Y l Arma n, stanbul, Beta Yay nc l k, 2001, s (30) Yaman Akdeniz, Internet Governance: Towards the Modernization of Policy Making Process in Turkey, stanbul Ankara zmir Adana, TBV Serise 1, Papatya Publication Education, 2003, s.51-57; Yaman Akdeniz, Ça dafl nternet Yönetimi, Güncel Hukuk, S.6, stanbul, Haziran 2004, s.24. (31) David R. Johnson/David G. Post, And How Shall the Net Be Governed? A Meditation on the Relative Virtues Of Decentralized, Emergent Law, (Çevrimiçi) (32) Tekin Memifl, ki Uluslararas Sempozyum ve Bir Özet, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C.V, S.1-4, 2001, s.445.

20 1496 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 ma yönünde bir zorunluluk ve yapt r m içermemektedir, dolay s yla zorlay c modellerin yan nda ikincil nitelikte uygulanmas mümkün olabilecek ve olmas da gereken bir düzenleme modelidir. e. Düzenleme Modelleri Hakk ndaki Görüflümüz Yukar da aç klanan sanal alan ve özellikle interneti düzenleme yöntemlerinden hiçbiri tek bafl na bu düzenleme ve biliflim suçlar yla mücadele sorununu çözebilecek nitelikte de ildir; ayn zamanda bu yöntemlerden birinin veya hepsinin birden kabulü de bu sorunu bir anda çözemeyecektir. Bu nedenle sanal alan n yönetimine ve biliflim suçlar yla mücadeleye iliflkin yap lacak düzenlemeler yukar da aç klanan dört seçene in efl zamanl ve kademeli uygulanmas yoluyla gerçeklefltirilmelidir 33. Söz konusu düzenlemeler mutlaka hem uluslararas sözleflmeler yoluyla, hem ulusal üstü kurulufllar n deste i ve çal flmalar yla, hem iç hukukta yap lacak uyulmas zorunlu yasa kurallar yla ve hem de internet kiflilerinin üretece i etik aç dan uyulmas zorunlu netiket kurallar yla yap lmal d r. Bu düzenlemeler yap l rken dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise, internetin düflünce özgürlü ünün en kolay ve do rudan kullan ld alan oldu u ve internetin kendine özgü yap s d r. 3. Bir Kitle letiflim Arac Olarak nternet ve letifliminin Engellenmesi Bu bafll k alt nda, suç unsuru bar nd rd flüphesi bulunan içeriklerin bulundu u web sitesi, forum odas vb. gibi internet yay nlar n n engellenmesi amac yla, henüz bir mahkeme karar olmaks z n konuyla ilgili bir kamusal otorite taraf ndan internet iletifliminin genel olarak engellenmesi durumu incelenmektedir. nternet, bireysel bir kullan m ve iletiflim arac olmas özelli inin yan s ra ayn zamanda bir kitle iletiflim arac olarak da ifllev görmektedir. Bu a sistemiyle bireylerin karfl l kl sohbet etmesi ya da birbirlerine elektronik posta göndermesi mümkün oldu u gibi, web siteleri arac l yla her türlü düflüncenin aç klanmas ve propagandas n n yap lmas, internet gazetecili i arac l yla her türlü haberin an nda genifl halk kitlelerine duyurulmas da mümkün olmaktad r. Bu nedenle konuya aç kl k getirilmesi amac yla öncelikle kitle iletiflimi kavram k saca aç klanmal - d r. a. Genel Olarak Kitle letiflim Kavram Kavram olarak kitle haberleflmesi ya da kitle iletiflimi, kitle iletiflim araçlar olarak tan mlanan radyo, televizyon, sinema filmleri, videobantlar ve internet ile yap lan her türlü yay n kapsamaktad r. Söz konusu bu araçlar n ortak özelli i, bunlar n haberleri, düflünceleri, duygu- (33) Dülger, Biliflim Suçlar, s.330, Çeken, a.g.e., s.16.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN 80 ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı 5651 Sayılı Kanun 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı Kanun maddesi internet erişiminin kontrol altına alınmasını amaçlamaktadır. Bu sayede internet üzerinden işlenen bilişim suçlarının önemli ölçüde önüne

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu)

CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu) Bilişim Hukukundan CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu) Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve elkoyma Madde 134 (1) Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin kullandığı

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :22.02.2011 Karar No :2011/DK-10/91 Gündem Konusu :İnternetin Güvenli Kullanımı. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü 6 ncı ve 50 inci maddeleri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964)

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) 9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) Çeviren Av. Aysun Dalk l ç * Konular: 1. Tekerrür ve birden fazla suç ifllenmesi d fl ndaki a rlat c nedenler 2. Aileye ve cinsel dokunulmazl

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

ĐNTERNET ĐLETĐŞĐMĐNĐN ENGELLENMESĐNĐN HUKUKĐ AÇIDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ VE 5651 SAYILI YASAYLA GETĐRĐLEN DÜZENLEME GĐRĐŞ

ĐNTERNET ĐLETĐŞĐMĐNĐN ENGELLENMESĐNĐN HUKUKĐ AÇIDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ VE 5651 SAYILI YASAYLA GETĐRĐLEN DÜZENLEME GĐRĐŞ ĐNTERNET ĐLETĐŞĐMĐNĐN ENGELLENMESĐNĐN HUKUKĐ AÇIDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ VE 5651 SAYILI YASAYLA GETĐRĐLEN DÜZENLEME Murat Volkan Dülger GĐRĐŞ Đnsanlık, 20. yüzyılda, bilimin ve teknolojinin hemen her alanında

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARI E: 2003/19318 K: 2004/5509 T: 5.5.2004 SAHTE BELGELERLE TRAF E TESC L SAHTE RUHSAT VE PLAKA ALINMASI EYLEM NDE TRAF K MÜfiAV RL N N SORUMLULU U Z NC RLEME SAHTEC L K SUÇLARI

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ

ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ 30.04.2015 ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ 20 SORUDA YENĐ KANUN: 1. Kanun ne zaman yürürlüğe girmektedir? 23 Ekim 2014 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan Kanun;

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme

E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme HURDAYA AYRILAN ARAÇLARDA MOTORLU TAfiITLAR VERG S fiaban KÜÇÜK Maliye Müfettifli G R fi E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme ve benzeri durumlar nedeniyle hurdaya ayr

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI

Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI i Prof. Dr. Süheyl DONAY Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI Anayasa Mahkemesi, Yarg tay ve Dan fltay Kararlar le Karfl laflt rmal Olarak ii Yay n No : 1999 Hukuk Dizisi : 933 1. Bas Haziran 2008

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl

D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl mali ÇÖZÜM 171 DAMGA VERG S NDE ZAMANAfiIMI Ayça DE ER Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl mükellefiyetten do ar.

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK

KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK Genel Gerekçe (1) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun (Kanun) 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında, Kanuna

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

SS Y N N GEÇ C 23. MADDES NDE DÜZENLENEN fiyer KAYITLARININ BRAZINDA KADEMEL ARTAN ZAMAN AfiIMI SÜRES HÜKMÜ KAFALARI KARIfiTIRDI

SS Y N N GEÇ C 23. MADDES NDE DÜZENLENEN fiyer KAYITLARININ BRAZINDA KADEMEL ARTAN ZAMAN AfiIMI SÜRES HÜKMÜ KAFALARI KARIfiTIRDI SS Y N N GEÇ C 23. MADDES NDE DÜZENLENEN fiyer KAYITLARININ BRAZINDA KADEMEL ARTAN ZAMAN AfiIMI SÜRES HÜKMÜ KAFALARI KARIfiTIRDI Murat GÖKTAfi* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar i : 11.11.2013 Karar No : 2013/DK-THD/605 Gündem Konusu : Tüketici Şikâyetlerinin İşletmeciler Tarafından Çözülmesine İlişkin Usul ve

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI YAZILAR TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI PROF. DR. ERDO AN MORO LU (*) Türk Borçlar Kanunu Tasar s ndan sonra Türk Ticaret Kanunu Tasar s da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmufl bulunmaktad

Detaylı