Milli Tren 2018 de raylarda olacak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Milli Tren 2018 de raylarda olacak"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Sahte ilaç çetelerinin yeni tuza na dikkat! Türkiye'de ilaç sahtecili iyle mücadelede baflar y art rmak amac yla çal flmalar devam ederken, sahte ilaç satanlar, toplu SMS atarak ya da Facebook gibi sosyal a larda profil oluflturarak, yeni eriflim kanallar bulmaya çal fl yor. HABER 18 DE 19 ARALIK 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Trafik kazalar en çok saatleri aras nda oluyor HABER 18 DE Ehliyet alacaklara kötü haber Türkiye'de bilgisayar, internet, cep telefonunu teknolojisinin vatandafllarca yak ndan takip edildi ini belirten Sa l k Bakanl laç ve T bbi Cihaz Kurumu Baflkan Dr.Saim Kerman, ilaç sahtecilerinin de bu kanalla müflteri çekmeye çal flt n bildirdi. HABER 17 DE Milli Tren 2018 de raylarda olacak HABER 8 DE Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Binali Y ld r m, tamamen kendi akl, fikri ile üretece i milli trenlerinin 2018'de raylarda olaca n söyledi. Bakan Y ld r m, Milli Tren Projesi'nin bir anda ortaya ç kan bir proje olmad n, 11 y ll k bir geçmifle sahip oldu unu söyledi. Bugün arkalar nda sanayi birikimi, üniversite deste i, proje deste i, Ar-Ge deste i bulundu una iflaret eden Y ld r m, "Bu konuda herkesle iflbirli i yapmay amaçl yoruz. Tabiri caizse iflin s rr na mazhar olmufl durumday z. Yapar m y z, yapar z. Etkin olarak 1 y ld r bunun projeleri çiziliyor" diye konufltu. ASK TPE TARAFINDAN TESC LLEND Haberi 15 de MAMAK TA 14 B N ÇA RI CEVAPLANDI Haberi 16 da MAMAK ZABITASI 2013 Ü YO UN GEÇ RD Haberi 15 de

2 2 YARIN SineMagazin Türkvizyon da Türkiye'yi, Manevra Grubu ''sen, ben, biz'' flark s yla temsil edecek ANKARA - Bu y l ilk kez düzenlenecek Türkvizyon fiark Yar flmas nda Türkiye'yi, Manevra Grubu temsil edecek. TRT Genel Müdürlü ünden yap lan yaz l aç klamada, bu y l ilk kez düzenlenecek Türkvizyon fiark Yar flmas 'nda Türkiye'yi temsil edecek sanatç ve flark n n belirlendi i bildirildi. 19 Aral k'ta yar finalin, 21 Aral k'ta ise finalin yap laca yar flmada Türkiye'yi, Manevra Grubu'nun ''sen, ben, biz'' flark s yla temsil edece i, Manevra Grubu ve flark lar n n, 16 yorumcu ve beste aras ndan seçildi i ifade edildi. Aç klamada, Eskiflehir'de 19 Aral k'ta bafllayacak Türkvizyon fiark Yar flmas 'na 24 ülkenin kat laca, yar flmada dereceye girenleri jürinin belirleyece i, yar finalde seçilen 12 sanatç n n, finalde yar flaca ifade edildi. Yar flmalar n organizasyonunun, Eskiflehir Valili i, 2013 Eskiflehir Türk Dünyas Baflkenti Ajans taraf ndan yap ld aktar lan aç klamada, Eskiflehir'deki Türkvizyon fiark Yar flmas 'n n yar final ve final gösterilerinin tamam n n TRT MÜZ K kanal ndan yay nlanaca kaydedildi. (AA) ANKARA - Efsanevi rock grubu Queen in öyküsü, sonunda beyazperdeye aktar l yor. Classic Rock dergisinin haberine göre, tüm zamanlar n en iyi rock gruplar ndan biri ve rock opera türünün öncüsü olarak kabul edilen Queen grubuyla ilgili filmi, ngiliz oyuncu ve yönetmen Dexter Fletcher yönetecek. Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Hotel Babylon ve Band of Brothers filmlerinde rol alan Fletcher, Sunshine On Leith filmi için kamera arkas na geçmiflti. Filmde, grubun 1991 de AIDS nedeniyle hayata veda eden solisti Freddie Mercury i Ben Whishaw canland racak. Mercury rolü için önce Sacha Baron-Cohen düflünülmüfl ancak Borat filminin y ld z projeden ayr lm flt. Whislaw, James Bond serisinin son filmi Skyfall da Qu olarak seyirci karfl s na ç km flt. Peter Morgan taraf ndan yaz lan senaryo, ünlü grubun ilk günlerinden 1985 te Live Aid deki unutulmaz flovlar na kadar olan dönemi kaps yor. Grup üyelerinden gitarist Brian May, dergiye yapt aç klamada, Biraz uzun sürdü ama do ru senaryoyu ve do ru ekibi bulmak zorundayd k. Birkaç hafta önce yönetmenimiz ile masaya oturduk ve filmin Queen ailesi hakk nda olmas gerekti i konusunda fikir birli ine vard k dedi. ngiltere nin baflkenti Londra da 1970 te Brian May, Roger Taylor ve Freddie Mercury taraf ndan kurulan Queen, dünya çap nda 300 milyonluk sat fl 19 Aral k 2013 Queen grubu, sevenleri ile ilk kez beyazperdede buluflacak rakam na ulaflm flt ler ve 80 lere damgas n vuran grup, Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, Show Must Go On gibi flark larla hard rock, heavy metal, rock opera gibi müzik türlerine katk da bulunmufltu. Freddy Mercury nin s rad fl kostümleri ve sahne flovlar ile izleyicileri büyüledi i grubun 1981 de yay nlanan Greatest Hits derleme albümü, 25 milyondan fazla kopya ile ngiltere de tüm zamanlar n en çok satan albümü olmufltu. (AA) sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Su ve Atefl, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Yerçekimi, Ç lg n H rs z 2. Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Hükümet Kad n 2, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam. Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Su ve Atefl, Hükümet Kad n 2, Carrie: Günah Tohumu, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam. Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Hükümet Kad n 2, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Hükümet Kad n 2, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Benim Dünyam. Ankara Cinemaximum (Armada) Sona Do ru, Su ve Atefl, Hükümet Kad n 2, Carrie: Günah Tohumu, Uzay Oyunlar, Kahraman kili, Thor: Karanl k Dünya, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Last Vegas, Benim Dünyam. Ankara Nata&Vega Prestige (Mamak) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili,, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam.

3 Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu taraf ndan 5 y lda ev ve ifl yerlerinde ç kan 950 elektrik nedenli yang nlar n sebepleri konusunda yap lan araflt rmada, yang nlarda panolar ile buzdolab, çamafl r, bulafl k makineleri ve elektrikli s t c lar n baflrol oynad ortaya ç kt. ANTALYA - HAT CE ÖZDEM R - Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Ö retim Görevlisi Mehmet Cem fiengöz, AA muhabirine yapt aç klamada, ev ve ifl yerlerindeki yang nlar n nedenleri ve insanlar n bu sebeplere karfl ald klar tedbirlerle ilgili 5 y l kapsayan bir araflt rma yapt n söyledi. Ev ve ifl yerlerinde meydana gelen 3 bin 380 yang ndan 950'sinin elektrik nedenli oldu unu bildiren fiengöz, elektrik nedenli yang nlar n da en fazla panolardan ya da buzdolab, çamafl r, bulafl k makineleri ile elektrikli s t c lardan kaynakland n tespit ettiklerini anlatt. Eskiyen panolar n evlerde ya da ifl yerlerinde ihtiyaç duyulan gücü sa layacak ak m verebilme yetene inde olmad n ifade eden fiengöz, "Araflt rma kapsam nda 1976 y l nda tak lan panolar n hala kullan ld n gördük. Günümüzde kulland m z elektrikli makineler, cihazlar, o y llarda yoktu. O dönemde yeterli gelen panolar, günümüzde ihtiyac karfl layamaz durumda" dedi. Olas yang nlar önlemek amac yla panolar n s k s k kontrol edilmesi ve de ifltirilmesi gerekti ine iflaret eden fiengöz, özellikle apartman girifllerinde ve Yaflam H CR 16 Safer 1435 ifl yerlerindeki panolara dikkat edilmesini istedi. - Beyaz eflyalara dikkat fiengöz, elektrikli makinelerin ve aletlerin yang nlar n ç k fl nedenleri aras nda en önemli unsur olarak yer ald n vurgulayarak, ev aletlerinin kullan m ndan kaynaklanan hatalar n yang nlara neden olabildi ini belirtti. Buzdolab, bulafl k, çamafl r makineleri, banyo flofbenleri, çoklu prizler, elektrikli s t c lar n yang nlar aç s ndan tehlike oluflturdu una dikkati çeken fiengöz, bu tür eflyalar n, s n n genleflmesi ya da büzüflmesi s ras nda ç kan ak m sonucu yang nlara neden oldu unu kaydetti. Bu eflyalar n periyodik olarak kontrol ettirilmesi gerekti ini dile getiren fiengöz, belli dönemlerde yap lacak kontrollerle tesisattaki s k nt lar n tespit edilece ini, bu flekilde oluflabilecek yang nlar n önüne geçilebilece ini bildirdi. - Yang nlar en fazla apartman dairelerinde ç k yor Elektrik nedenli yang nlar n RUM msak : Kanun-i Evvel Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : Yang nlarda ev aletleri masum de il ANKARA ç k fl yerleri konusunda yap lan çal flmada ise apartman dairelerinin ilk s rada yer ald n dile getiren fiengöz, ifl yerlerinin ikinci, gecekondular n da üçüncü s rada bulundu unu belirtti. Yang nlar n önlenebilece ini vurgulayan fiengöz, "Günümüz ihtiyaçlar na göre de ifltirilmeyen panolar, dikkat edilmeyen buzdolab, çamafl r, bulafl k makineleri, elektrikli s t c lar can kayb n n da neden olabilece i yang nlar için tehdit oluflturuyor" diye konufltu. fiengöz, çal flma kapsam nda ifl yerlerinde yapt ankette, yüzde 50'sinin ifl güvenli i konusunda yeterli bilgiye sahip olmad n tespit etti ini vurgulayarak, bu konuda daha fazla bilgilendirici çal flmalara yer verilmesi gerekti ini söyledi. Özellikle ilkokullarda en az bir saat yang n, ifl kazalar konular nda çocuklara bilgi verilmesini isteyen fiengöz, "Bu çocuklar yar n n çal flanlar, anneleri, babalar olacak. Yar n kurtarmak amac yla bu e itimler yararl olacakt r" dedi. (AA) YARIN 3 Türkiye tutuklulukta Avrupa n n gerisinde - FERD TÜRKTEN - Cezaevlerindeki tutuklu oran bak m ndan Fransa, sviçre, Belçika, Hollanda, talya gibi Avrupa ülkelerinin gerisinde bulunan Türkiye, AB ortalamas n n da alt na indi. Al nan bilgiye göre, Türkiye'deki cezaevlerinde bulunan tutuklu oran 2000 y l nda yüzde 49,8 düzeyindeyken, 9 Aral k 2013 itibariye bu rakam yüzde 19,7 olarak gerçekleflti. Bu süre içerisinde 2002 y l nda yüzde 41'lere inen tutukluluk oran, 2006 y l nda yeniden yüzde 49'a yaklaflt. Tutukluluk oran bu tarihten sonra düzenli flekilde düflüfle geçerek yüzde 19,7'ye kadar geriledi. Bu rakamlar Avrupa nsan Haklar Mahkemesi (A HM) ve Yarg tay kriterleri uyar nca hesaplan yor. A HM ve Yarg tay, yerel mahkeme hükmünün tamamlanmas n n ard ndan cezaevinde bulunan kiflinin art k tutuklu de il, hükümlü oldu unu kabul ediyor. Bu kriterler uyar nca kifli, hakk nda mahkumiyet hükmü kurulduysa, davay temyize tafl sa bile hükümlü kabul ediliyor. Yerel mahkemede mahkum olmufl ve davas n temyize tafl yan hükümlüler, hükümözlü tutuklu olarak kabul görüyor. Bu kapsamda, hükümözlü tutuklular da dahil edildi inde 2000 y l nda yüzde 59,5 olan bu oran yüzde 28,2'ye geriledi y l nda yüzde 48'e inen hükümözlülerin de dahil edildi i tutukluluk oran, 2006 y l nda yüzde 62,5 oldu. Bu oran da söz konusu tarihten itibaren düzenli flekilde düflerek 9 Aral k 2013 itibariyle yüzde 28,2 olarak gerçekleflti. -28 bin tutuklu Türkiye'deki cezaevlerinde 9 Aral k 2013 itibariyle 28 bin 583 tutuklu bulunurken, bunlar n yüzde 77'sini 1 y ldan az süredir tutuklu olanlar oluflturuyor. Tutuklular n yüzde 14,4'ü 1-2 y l, yüzde 4,9'u 2-3 y l, yüzde 1,79'u 3-4 y l, yüzde 1,15'i 4-5 y l cezaevinde bulunanlardan olufluyor. 5 y l ve üzerinde bir süredir cezaevinde bulunan tutuklu kifli say s ise 191. Cezaevlerindeki tutuklu oranlar na bak ld nda Türkiye, Fransa, sviçre, Belçika, Hollanda ve talya gibi ülkelerin gerisinde bulunuyor. sviçre, yüzde 41,2'lik tutukluluk oran yla ilk s rada yer al rken, Hollanda yüzde 40,9 ile bu ülkeyi takip ediyor. talya yüzde 37, Belçika yüzde 31,8, Fransa da yüzde 24,7'lik tutukluluk oran yla Türkiye'nin üzerinde bulunuyor. (AA)

4 4 YARIN ZM R - AL RIZA KARASU - Tur Operatörleri Dönem Sözcüsü Cem Polato lu, Türkiye de 51 kayak merkezinin bulunmas na ra men y lda 30 binden fazla kayakseverin yurt d fl ndaki tesisleri tercih etti ini söyledi. AA muhabirine aç klamalarda bulunan Polato lu, Türkiye deki pistlerin kar kalitesi bak m ndan dünyan n en önemli merkezlerinden daha iyi olmas na ra men yurt d fl n n tercih edilmesinin tesislerin bilinmemesi ve fiyatlar n yüksek olmas ndan kaynakland n belirtti. Türkiye de kayak merkezleri denince Bursa- Uluda, Bolu- Kartalkaya ve Erzurum -Palandöken in akla geldi ini kaydeden Polato lu, bu üç merkezin d fl nda Türkiye de 48 tesisin daha bulundu unu, 50 yeni merkezin daha proje ve yap m aflamas nda oldu unu dile getirdi. Geçen y l Türkiye Seyahat Acentalar Birli i ne (TÜRSAB) ba l seyahat acentalar yla kayak yapmak için 30 bin kiflinin yurt d fl na gitti ini, herhangi bir tur flirketiyle gitmeyenlerle say n n çok daha fazla oldu unu anlatan Polato lu, Uluda, Kartalkaya ve Palandöken in d fl nda 48 kayak merkezi daha var. Bunlar bilinmedi i için, bu 3 merkezde fiyatlar sömestir tatilinde 3 e katland için kayakseverler bir gecelik fiyata yol Turizm ücreti dahil bir hafta yurt d fl nda tatile gidiyor dedi. Kayakseverlerin yurt d fl n tercih etmesinin Türkiye deki tesislerin yeterince bilinmemesi ve bilinen tesislerde de fiyat n çok yüksek olmas ndan kaynakland n kaydeden Cem Polato lu, Her sene onbinlerce Türk kayak yapmak için milyonlarca Avro harcayarak yurt d fl na gidiyor. Geçti imiz y l sadece Courchevel e 3 bin 500 Türk kayaksever gitti. Kifli bafl ortalama 3 bin Avro harcama ile 10 milyon Avro nun üzerinde döviz Fransa ya akm fl. Haftal k ortalama tur fiyat n n 300 Avro oldu u yurt d fl nda bilinen en ucuz kayak 19 Aral k 2013 Türkiye deki kayak merkezleri bilinmiyor 4 K s m Kuru G da, Süt ve Süt Ürünleri, Kahvalt l k ve Donmufl G da al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2013/ darenin a) Adresi : Ehlibeyt Mh. Cevizlidere Cd. No:4 Balgat ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov. tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : Mal n miktar ve türü ekte yer almaktad r. Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : 75.Y l Huzurevi Yafll Bak m ve Rehabilitasyon Merkezi Ehlibeyt Mh. Cevizlidere Cd. No:4 Balgat / ANKARA c) Teslim tarihi : Teslimat tarihleri aras nda darenin siparifline göre partiler halinde olacakt r. darenin haftal k yemek listelerine göre en az bir takvim günü önceden yaz l faks mesaj ile (formatl ) haberdar edilecek olan yüklenici yaz l talep konusu sebze ve meyveyi tafl maya ve temizlik kurallar na uygun araçlar içinde, teknik flartnameye uygun flekilde ambalajlanm fl olarak idarenin belirtmifl oldu u teslimat tarihinde mesai saatleri içinde idare ve yüklenicinin birlikte imzalayaca tart m, say m ve geçici kabul tutana karfl l nda irsaliye ile Sözleflmenin Maddesinde belirtilen adreslerdeki mutfa a teslim edilecektir. Teslimatlar belirtilen tarih ve mesai saatleri içinde, siparifl edilen miktarda olacak ve her türlü nakliye ve iflçilik ücretleri yükleniciye ait olacakt r. Teslim edilen ürünler aras nda Ticaret Borsas na tescili gerekli ürünler var ise bu tescil ifllemi yap larak fatura kesilmesi gereklidir. 3- halenin a) Yap laca yer : 75.Y l Huzurevi Yafll Bak m ve Rehabilitasyon Merkezi Ehlibeyt Mh. Cevizlidere Cd. No:4 Balgat / ANKARA b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, merkezlerine sahip Bulgaristan a ise 8 bin 500 Türk kayaksever gitti diye konufltu. Polato lu, Türkiye de en fazla bilinen kayak merkezlerinin Uluda, Kartalkaya ve Palandöken oldu unu, yüksek talep sebebiyle bu 3 merkezin gecelik fiyatlar yla Bulgaristan da uçak bileti dahil bir hafta tatil yap labildi ine dikkati çekerek, Yerli turist tatil planlar n okullar n tatil oldu u döneme göre yap yor. Kayak merkezleri en çok talebi sömestir tatilinde görüyor. Uluda ve Kartalkaya da sömestir tatili için bir gecelik rezervasyonlar 600 liradan yap l yor. (AA) 4 KISIM KURU GIDA, SÜT VE SÜT ÜRÜNLER, KAHVALTILIK VE DONMUfi GIDA 75.YIL HUZUREV YAfiLI BAKIM VE REHAB L TASYON MERKEZ Resmi lanlar Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Ürünlerin piyasaya arz na iliflkin belgeler: stekliler, teklif edilecek ürüne ait GIDA ÜRET M SERT F KASI asl veya noter onayl suretini verecektir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras ) karfl l 75.Y l Huzurevi Yafll Bak m ve Rehabilitasyon Merkezi Sat n Alma Servisi adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 75.Y l Huzurevi Yafll Bak m ve Rehabilitasyon Merkezi Ehlibeyt Mh. Cevizlidere Cd. No:4 Balgat / ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, k sm teklif verilebilir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n ) 981 (www.bik.gov.tr)

5 Soldan sa a: 1.Uygulama. 2. Kiraya verilerek gelir getiren mülk. sim. Bir cetvel türü. 3. ngiltere de kullan lan bir soyluluk san. Cüretkâr. 4. Burçlardan biri. Metal parlakl verilmifl deri. 5. K ta. 6. Bir tür cilal zamk. Nur yüzlü. 7. Omuzluk. Bir ilimiz. 8. Geçmifl. Yurdumuzun güneyinde Akdeniz e dökülen bir çay. 9. Piflirilerek haz rlanm fl yemek. Ana rahminde do ma zaman n tamamlayamam fl veya vaktinden önce düflmüfl çocuk. 10. Arka, geri, art. Parça, k s m. 11. Rusçada evet. Derebeylik Japonya s nda paryalar kast. Bir çalg. 12. Yürek gücü, maneviyat. Alkollü sert bir içki. 13. Ateflli, coflkun. 14. Bir zaman birimi. Soyundan gelinen kimse. 15. Lokmanruhu. Salatal k. 16. Bunama, bunakl k. Kiloamperin simgesi. 17. Bafl çoban. Yar yafl yar kuru, rutubetli toprak. 18. Japon lirik dram. Odun tafl makta ya da bal k avlamakta kullan lan büyük kay k. 19. Bo a gürefli alan. Saha, meydan. 20. Sivas ilinin bir ilçesi. Yüzük yap m nda kullan lan parlak ve de erli bir tafl. Yukar dan afla ya: 1. Bir fleyin nas l gerçekleflece ini düflünmek. ç organlar m zdan biri. Minimum, asgari. 2. Yank, eko. Külhanbeyi, hayta. Bir nota. Afrika da s rada lar. 3. Bir tür küçük manyat a. Üzerinde yüzlerce i ne bulunan bal k oltas. Rütbesiz asker. 4. Bromun simgesi. Lahza. Diyarbak r ilinin bir ilçesi. Eskiden Araplar n Recep ay nda kestikleri kurban. Çocuk sahibi olmufl kad n. 5. Gelenek. Elma, armut gibi meyvelerin yenmeyen iç bölümü. Baban n k z kardefli. 6. Giyeceklerde tak m. Büyük pulluk, saban. Satrançta bir tafl. Bir nota. 7. stanbul ilinin bir ilçesi. Çirozluktan sonra ya lanmaya bafllayan uskumru. Uzaklaflmak. 8. Asker yeme i. Tasdik. kinci derecede olan, ikincil. 9. Azerbaycan n para birimi. Müslüman ülkelerde oturan Yunan as ll kimse. Alacak, borç. 10. Y l. yilik, ihsan, lütuf. Bir otomobilin arkas na tak lan, insan tafl maya yarayan, tekerlekli, üstü kapal araç. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

6 6 YARIN Ekonomi 19 Aral k 2013 Carrefoursa da 2016 hedefi bin market, 15 bin çal flan Sabanc Grubu nun orta oldu u Carrefoursa, 3 sene içinde market say s n bine, eleman say s n 15 bine ç karmay planl yor. STANBUL te 100 market açarak bin eleman bünyesine dahil etmeyi amaçlayan perakende flirketinin genel müdürü Mehmet Nane, orta vadede önemli oranda büyümeyi, müflterilerini art rmay temel ald klar n vurgulad. Carreforsa n n 2014 ve 2016 hedefleri, Sabanc Holding Perakende ve Sigorta Grup Baflkan Haluk Dinçer in kat ld bas n toplant s ile aç kland. Toplant da perakende sektörünün ekonominin ana dinamolar ndan biri oldu unu belirten Haluk Dinçer, Sektör olarak 2013 ü yüzde gibi bir büyüme ile tamamlayaca z. Tahmin ediyorum 2014 te de büyüme ayn 2013 ile ayn oranlarda olacakt r. dedi. Dinçer, perakendeden ald kuvvetle Carrefoursa n n 2014 ve 2016 da önemli hamleler yapaca- n dile getirdi. Carreforsa Genel Müdürü Mehmet Nane ise 2013 itibari ile 250 marketlerinin 7 bin elemanlar n n bulundu una iflaret etti. Marketlerinde 100 milyon müflteriye, 600 milyon kalem ürün sat ld n bildirdi. Nane, 2014 planlar n da ciroyu yüzde 20 art rmak, bin eleman daha almak, 100 market daha açmak olarak ilan etti. Carrefoursa n n orta vadeli planlar na temas eden Nane, Hedefimiz, 2016 da bu sene elde etti imiz ciroyu ikiye katlamak, istihdam 8 bin daha art rarak 15 bine tamamlamak, 750 olan market say s n bine tamamlamak. Yine önemli oranda büyümek, müflterilerimizi art rmak temennimiz. ifadelerini kulland. Mehmet Nane, flu an Carrefoursa n n 3 market konsepti bulundu unu vurgularken, flunlar kaydetti: MES AD da Yusuf Gecü dönemi STANBUL - Merter Sanayici ve fladamlar Derne i (MES AD) Yönetim Kurulu Baflkan Yusuf Gecü oldu. 7 bin tekstilciyi temsil eden derne- in ola an genel kurulunda oylar n büyük bölümünü alan Gecü, sanayicinin sorunlar n bilen bir tak m ile yeni bir sayfa açacaklar n ; durmadan, yorulmadan çal flacaklar n dile getirdi. MES AD a hizmet eden herkese teflekkür eden Gecü, Bizler, birlik ve beraberlikten yanay z, ben de il biz prensibi ile Merter i hak etti i yere tafl mak için tak m arkadafllar m zla elimizden geleni yapaca z. dedi. Seçimlerde Divan Kurulu Baflkanl n yapan Orka Holding Yönetim Kurulu Baflkan Süleyman Orakç o lu ise Gecü ve arkadafllar n tebrik ederken; Üyelerin oy vermek için birbirleriyle yar flmas MES AD için sevindiricidir. Pek çok dernek seçimine kat ld m, ilk defa sand klar n t ka basa doldu unu görüyorum. dedi. Üyelerin derneklere sahip ç kmas n n ümit verici oldu unu belirtti.(cha) Bu konseptlerden biri büyük hipermarketler. Di eri de süpermarketler ve küçük marketler. Biz, yer buldu umuz oranda bütün konseptlerde market açaca z. Bat illerinde büyümemiz daha güçlü olacak. Çünkü oralarda birey bafl - na harcama daha çok, oralarda arsa bulmak da kolay. Tabii bizim Van ve Erzurum da da marketlerimiz var. Oralarda da var olaca z. Yani her ilde ekonomiden ald pay oran nda büyüyece iz. Mini marketler için yer bulmak hipermarketlere ve süpermarketlere göre daha kolay. Hipermarket açmak için bir AVM ye gerek var. Bir AVM inflaat da 3 sene al r. Büyük bir marketin yap m da 1 sene al r. Ama küçük marketlerin inflaat en çok birkaç ayd r. Öte yandan Carrefoursa, Tarladan Rafa uygulamas n hayata geçiriyor. Uygulama ile grup tarladan toplanan ürünlerin tüm tedarik safhalar nda takip edecek, saatte raflara ulaflt ra-

7 Ekonomi YARIN Taner Y ld z: Sahdeniz için imzalar n at lmas tarihi bir geliflmedir Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Azerbaycan' n fiahdeniz 2 havzas ndan ç kart lan gaz n Avrupa pazar na tafl nmas projesi için at lan imzalar n tarihi bir geliflme oldu unu kayd etti. BAKÜ -Y ld z söz konusu anlaflman n imza töreni sonras nda bas na aç klamalarda bulundu. At - lan imzalar sonucunda 29 milyar dolar yat r m n Türkiye'nin de aralar nda bulundu u ortaklar taraf ndan projenin inflas için nihai karar n n al nmas demek oldu unu bildirdi. Do al gaz n üretilince iletilmesi, iletilince de tüketilmesi gerekti ini ifade eden Bakan Y ld z, projenin bölgeye kazand r laca n dile getirdi. Bakü temaslar hakk nda bilgi veren Y ld z, fiahdeniz 2 projesinin hayat bulmas ad na baflta Azerbaycan Cumhurbaflkan lham Aliyev olmak üzere; Bulgaristan, talya, ngiltere, Arnavutluk gibi birçok bölge ülkelerinden üst düzey yöneticilerinin kat l m yla bir toplant gerçekleflti ini bildirdi. Y ld z, program çerçevesinde Bulgaristan ve Arnavutluk baflbakanlar, Avrupa Birli i Enerji Komiseri Günter Oettinger ile bir araya geldi ini ifade etti. Ayr ca SOCAR ve BP gibi baz petrol devlerinin üst düzey yöneticileri ile de görüfltü ünü bildiren Y ld z '' Türkiye için Türkiye'nin enerji ihtiyac için bunlar n zaman nda karfl lanabilmesi için bu projelerdeki iflbirli imizi sürdürece iz'' dedi. Taner Y ld z Türkiye olarak Trans Anadolu Do al Gaz Boru Hatt Projesindeki(TANAP) hissesinin yüzde 20'den yüzde 30 'a ç - karmak istediklerini söyledi. Konuyu fiahdeniz konsorsiyumu üyeleri ile görüfltüklerini bildiren Y ld z, '' Bundan sonra daha güzel geliflmeler olabilir, önümüzdeki süreçte inflallah kamuoyuyla bunlar paylaflaca z'' dedi. Bakan Y ld z bir soru üzerine TANAP' n devam olan Trans Adriyetik Do al Gaz Boru Hatt yla(tap) ilgili k sa vadede ortakl k düflünmediklerini, ancak geliflmeleri yakinen takip ettiklerini bildirdi. Y ld z, ''TAP konusunda k sa vadede ortakl k düflünmezken orta ve uzun vadede de erlendirme içine al yoruz'' dedi. Azerbaycan temaslar sona eren Taner y ld z Türkiye'ye dönmek amac yla Bakü'den ayr ld. (CHA) Rumlar, Akdeniz'de 1,4 milyar varil petrol bulundu unu iddia etti LEFKOfiA - Akdeniz'de Güney K br s taraf ndan tek yanl olarak ilan edilen Münhas r Ekonomik Bölgesi'ndeki (MEB) 12 nci parselde; 1,2 ile 1,4 milyar varil aras nda petrol bulundu u iddia edildi. Bu do rultuda Rum kesiminin bundaki pay n n 60 milyar Euro civarlar nda oldu u öne sürüldü. Rum Fileleftheros gazetesi, Noble, Delek ve Avner flirketlerinin faaliyette bulunmakta oldu u 12 nci parselde yap - lan ve k sa zaman önce tamamlanan 2 ve 3 boyutlu detayl sismografik araflt rmalar n, bu sonuca iflaret etti ini yazd. Verilerin tam anlam yla analiz edilmesinin, en geç 2014 y l n n Nisan ay na kadar tamamlanaca n kaydeden gazete, esas görüntünün flekillendi ini ve bundan önemli sapmalar meydana gelmesinin beklenmedi ini ifade etti. Habere göre fazla zaman harcanmadan ve çok büyük miktarda yat r m yap lmadan bu petrolden istifade edilebilecek. (CHA) 7

8 8 YARIN Ekonomi 19 Aral k 2013 'M LL TREN' 2013 de raylarda olacak Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Binali Y ld r m, tamamen kendi akl, fikri ile üretece i milli trenlerinin 2018 de raylarda olaca n söyledi. ANKARA - TCDD nin Türkiye tarihinde, kültüründe ve hatta ba ms zl n n sembollerinden olan bir kurum oldu unu belirterek, böyle bir kurumun geliflmeleri göz ard etmesinin, skalamas n n söz konusu olamayaca n vurgulad. 11 y ld r kurumun sorunlar n çözmek için bir çok ad m att klar - n anlatan Y ld r m, 150 y ll k bir demiryolu geçmifline ra men Türkiye nin daha önce raylar, makaslar, traversleri, ba lant elemanlar n üretemedi ini ve d flardan almak zorunda kald n kaydetti. At lan ad mlar sonucunda bugün Türkiye nin kendi ray n, traversini makas, sinyalini, Anadolu Tren setini, raybüsünü üreten bir ülke konumuna geldi ini ifade eden Bakan Y ld r m, bunu yan s ra yabanc bir firmayla metro araçlar n n üretimi için fabrika kuruldu unu hat rlatt. Türkiye nin içinde bulundu- u bölgede 1 trilyon dolarl k bir pazar oldu unu ifade eden Y ld r m, Türkiye nin bu pazarda sadece tüketici olarak yer almamas gerekti ini, bu nedenle ad m ad m yerli demiryolu sanayini oluflturduklar n söyledi. Bunu TCDD nin tek bafl - na yapmas n mümkün olmad - n, mutlaka bir ekosistem oluflturulmas gerekti ini düflündüklerini anlatan Y ld r m, öncelikle OSB ler olmak üzere bir çok kesimi iflin içine katt klar - n, bunun sonucunda da 400 ü aflk n paydafllar bulundu unu söyledi. Bakan Y ld r m, art k milli h zl tren, yine milli elektrikli ve dizel setleri ve yerli sinyal sisteminin konuflulmaya baflland n vurgulad. Bakan Y ld r m, Milli Tren Projesi nin bir anda ortaya ç - kan bir proje olmad n, 11 y ll k bir geçmifle sahip oldu unu söyledi. Bugün arkalar nda sanayi birikimi, üniversite deste i, proje deste i, Ar-Ge deste i bulundu una iflaret eden Y ld r m, Bu konuda herkesle iflbirli i yapmay amaçl yoruz. Tabiri caizse iflin s rr na mazhar olmufl durumday z. Yapar m y z, yapar z. Etkin olarak 1 y ld r bunun projeleri çiziliyor diye konufltu. Milli Trenlerin iç ve d fl dizayn n n tamamen Türk esteti i dikkate al narak haz rlanan özgün bir proje oldu unu ifade eden Y ld r m, Tamam n biz yapaca z demek ak lc olmaz. Önemli olan iflin entegratörü olmak. Öncelikle yerli sanayimizle yap lacak her türlü aksam burada yap lacak. TCDD öncü olacak ve bu ekosistemi en iyi flekilde kullanacak. Gövde cer sistemleri, iç donan m, klima sistemi burada yap labilir. Yap - lamayanlar da d flar dan al n r dedi Milli trenlerin yap m nda TCDD nin 3 fabrikas n n görev alaca n bildiren Bakan Y ld - r m, Yüksek H zl Tren yap m - n TÜLOMSAfi, Elektirikli ve Dizel Tren setlerini TÜVASAfi geliflmifl yük vagonlar n ise TÜDEMSAfi n yapaca n kaydetti. Y ld r m, bu projede stanbul Teknik Üniversitesi, Aselsan ve 153 özel sektör flirketinin çözüm ortaklar oldu unu söyledi. Y ld r m, Ar-Ge konusunda da TÜB TAK n iflin içinde oldu unu belirterek, bunun milli bir proje oldu unu söyledi. Projenin tenkit de edilebilece ini ifade eden Y ld r m, flu de erlendirmede bulundu: Tenkitler de gereklidir. Biz bu ifli yap yoruz demek iflin yar s n bitirmektir. Biz bu iddiay ortaya koyduk, bu iflin olmamas için bir sebep yok. 11 y l önce ne olacak bu demiryollar - n n hali kapatal m denirken, bugün elhamdülillah milli trenimizi, sinyalimizi her türlü arac - m z yapar noktaya geldik. Demiryollar nda ifllerimiz daha bitmedi. Hatlar n yenilenmesi, yeni hatlar yap lmas, çift hatlar oluflturulmas gibi yap lacak bir çok proje var. Milli Tren bunlar taçland ran bir projedir. Art k Türkiye ben de var m diyen, düflünceyi ürüne dönüfltüren bir ülke haline geldi. Eme i geçen herkese teflekkür ediyorum. Bakan Y ld r m, daha sonra peronda bulunan, TCDD nin ba l ortaklar TÜLOMSAfi, TÜDEMSAfi ve TÜVASAfi ta yap lan lokomotif ve setleri bas na tan tt.(aa) Soyak Siesta Oxygen bin adet ön talep ald ZM R - Gayrimenkul sektöründe öncü projelere imza atan Soyak, Siesta Oxygen i tan tt. zmir'in Karfl yaka ilçesinde "az katl " bina anlay fl yla oluflturulan 2 bin 300 konutluk proje Soyak Siesta n n son etab Siesta Oxygen, yaklafl k 130 milyon liraya mal olacak. Soyak Holding CEO su Dr. M.Emre Çaml bel, yeflil bina kriterlerine göre tasarlanan ve LEED Silver sertifikas na aday olan proje sat fla ç kmadan bin adet ön talep ald klar n söyledi. Düzenledi i bas n toplant s nda projenin ayr nt lar n anlatan Çaml bel, "Soyak olarak zmir e yat r m yapan ilk ulusal firma olman n ve devam eden projelerimizle beraber 1 milyar TL lik yat r mla 5 bin konut kazand rman n mutlulu unu yafl yoruz. zmir de befl etaptan oluflan Siesta projemizin 1, 2 ve 3. etaplar n n inflas yüzde 100 tamamlanarak yaflam bafllad ve yüzde 95 i de sat ld. Geçti imiz eylül ay nda lansman n yapt m z Soyak Siesta Blue nun da bu k sa süre içinde yüzde 80 i sat ld. Soyak Siesta n n son etab olan Siesta Oxygen le yine zmir deyiz." diye konufltu.(cha)

9 Ekonomi YARIN 9 GTO, ticaret üniversitesi kuruyor, ifladamlar derse bizzat girecek Gaziantep Ticaret Odas (GTO) önemli bir projeye imza atmaya haz rlan yor. GAZ ANTEP - Gaziantep Ticaret Üniversitesi projesini hayata geçirmek isteyen oda, belirli bölümlerin olaca tematik üniversitede ifl adamlar n n da bizzat derse girmesini amaçl yor y l ndan itibaren çal flmalar na h zla bafllan lacak projeyle ilgili bilgi veren GTO yönetim kurulu üyesi Ömer Kaday fç, kurulacak üniversitenin özelliklerini anlatt. Üniversitedeki amaçlar n n ekonomik geliflime katk sa lamak oldu unu vurgulayan Kaday fç, fl dünyas ile iç içe, ifl adamlar m z n bizzat ders verdi i yön verdi i, araflt rma ve uygulama temelli, yenilikçilik giriflimcilik odakl butik ve tematik bir üniversite hedefliyoruz. Biz bu üniversitede her fley olsun istemiyoruz. fl dünyas yla ilgili belli konular m z, ticari konular m z seçelim, bunlar n üzerinden gidelim istiyoruz. Butik ve tematik, ayn zamanda evrensel, uluslar aras ve global bir üniversite. ifadelerini kulland. Üniversitenin dünyay anlayan, klasik ve gelenekçi de il bilakis modern, yeteneklerin keflfini öne alan bir kurum olaca na dikkat çeken GTO yönetim kurulu üyesi Ömer Kaday fç Kaday fç, Ö renmeyi bilgiyi özümsemeyi ilke edinen, kitlesel ve kifliye özel interaktif ö renmeyi tetikleyen teknolojiyi sadece kullanan de il üretebilen, sadece okuyan de il okudu- unu idrak eden anlayan, Gaziantep in ülkenin ve dünyan n ekonomisini ve sosyal hayat na yön verebilecek liderler yetifltirebilecek, kab na s mayan, ifl dünyas ve kendisiyle bütünleflebilen, üçüncü nesil bir dünya üniversite olmas n hedefliyoruz. nflallah önümüzdeki günlerde baflaraca z. de erlendirmesinde bulundu. GTO Yönetim Kurulu Baflkan Eyüp Bart k da projesini haz rlad klar üniversitenin önemli bir misyon üstlenece ini belirtti. fladamlar n n kendi hikayelerini anlatabilece i bir üniversite kurmay planlad klar n anlatan Bart k,"farkl bölümler de il de ifl dünyas n n ihtiyac n karfl layacak özel bölümler olacak. Bütcemiz üniversiteyi hayata geçirebilecek güçte. Plan m z yapt k. Hepimiz demiyor muyuz. 'Üniversitelerden arad m z bulam yoruz.' diye. Burada suçu üzerimize al yoruz ve böyle bir projeyle sorunumuza çözüm üretiyoruz. Gençlerimizi do ru e itmek için böyle bir projemiz var. Üniverste sanayi iflbirli ini y llard r konufluyoruz ama uygulamaya geçmifl de il. Üniversite sanayi iflbirli imizle bu düflüncemizi tam manas yla hayat geçirece iz." dedi. (CHA) Küresel bor rezervlerin yüzde 42 si Türkiye'de bulunuyor ESK fieh R - Ulusal Bor Araflt rma Enstitüsü (BO- REN) Araflt rma ve Gelifltirme Koordinatörlü ü Grup Koordinatörü brahim Yaflar, küresel bor rezervlerinin yüzde 42 sinin Türkiye de bulundu unu söyledi. Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi Bor Araflt rma ve Uygulama Merkezi (BORAM) taraf ndan 'Ülkemiz bor potansiyeli ve mevcut durum' konulu toplant düzenlendi. BORAM Müdürü Prof. Dr. Haldun Kurama, borun ça n en önemli madeni oldu unu söyledi. BOREN Araflt rma ve Gelifltirme Koordinatörü Yaflar ise bor sektörü ve Türkiye nin sektördeki yeri konusunda bilgiler verdi. Türkiye nin dünyada bor rezervleri bak m ndan önemli bir co rafya oldu unu belirten Yaflar, küresel bor rezervlerinin yüzde 42 sinin Türkiye de bulundu unun alt - n çizdi ve genifl bir kullan m alan oldu unu aktard. Özellikle de camc l k alan nda önem tafl d n ifade eden Yaflar, Türkiye de elde edilen borun yine burada ifllenerek sanayi kullan m na haz r hale getirildi ini kaydetti. Bor rezervleri ve borun kullan m alanlar hakk nda detayl istatistiki bilgiler de veren Yaflar, ülkede bor madenine verilen önemin her geçen gün artt n ve dünya sanayiine sunulan ifllenmifl bor oran n n da geçmifle oranla yükseldi ini vurgulad. (CHA)

10 10 YARIN Ekonomi Ticaret müflavirlerinden Rusya pazar ile ilgili öneriler Rusya da faaliyette bulunan Rus -Türk fladamlar Derne i (RUT D) Yönetim Kurulu üyeleri Moskova da görev sürelerini tamamlayan Ticaret Müflavirleri Atilla K z larslan, Hakk Karabörklü ve Murat Nesimo lu ile akflam yeme inde bir araya geldi. MOSKOVA -RUT D Baflkan Esat Sar yemekte yapt konuflmada Rusya da faaliyette bulunan ifl adamlar na sa lad destek nedeni ile müflavirlere teflekkür etti. Rusya da tam bir ekip çal flmas ortaya koyan 3 müflavirin ayn anda görevlerinin sona ermesinin k - sa vadede Türk ifl dünyas aç s ndan kay p oldu una de inen Sar, Birlikte çal flmaktan memnun olduk. Yeni görev alanlar nda müflavirlerimize baflar lar diliyor, ülkemize faydal ifller yapman z ümit ediyoruz. dedi. Toplant ya, RUT D yönetim kurulu üyeleri bayan giyim Gizia ve Joymiss ortaklar ndan, RUT D Tekstil Komitesi Baflkan Bar fl Köseliören, Viko Rusya ve Belarus Temsilcisi Murat Bayr dost, Medas Group sahiplerinden Yücel Gündüz, TUSKON Rusya Temsilcisi Ali T rnava, nfo Group tan Hakan Do rugüven, Baflbakanl k Yat r m Tan t m ve Destek Ajans Rusya ve BDT ülkeleri Temsilcisi Eduard Zubairov ve RUT D Genel Sekreteri Recep Dönmez kat ld. Türkiye'nin Moskova Büyükelçili i Ticaret Bafl müflaviri olarak 2009 dan bu yana görev yapan K z larslan, Üç arkadafl m z güzel bir ekip oluflturduk. Ar zas z baflar - l bir dönem geçirdik. fl adamlar - m z aç s ndan randevu sistemi bile yoktu. Müflavirlikte her zaman bir arkadafl m z vard. dedi. Samimi ANKARA - Türkiye statistik Kurumu(TU K), 2013 y l n n üçüncü çeyre ine iliflkin inflaat ciro ve üretim endekslerini aç klad. Verilere göre mevsim ve takvim etkilerinden ar nd r lm fl nflaat Ciro Endeksi bir önceki çeyre e göre yüzde 4,6 art fl gösterdi. Takvim etkilerinden ar nd r lm fl nflaat Ciro Endeksi ise bir önceki y - ortamda geçen akflam yeme inde konuflan K z larslan, Rusya n n art k tamam ile resmi ticarete yöneldi ini, ifl dünyas n n gelecek planlar n bu yönde yapmalar n istedi. Rusya ile ticaret hacminin art - r lmas nda önemli katk lar olan müflavirler, ço u zaman inisiyatif alarak sorunlar çözmeye çal flt klar n belirtti. Rusya ile son dönemde yaflanan hal sorununu de erlendiren Ticaret Müflaviri Nesimo lu, Moskova Belediyesi nin teklifleri oldu unu, tüm bunlar n de erlendirildi ini söyledi. Nesimo lu, Rusya tekstil sektöründe oldu u gibi art k pazarlarda da tamam ile resmi bir yap ya dönüflüyor. Asl nda yeni sistem önceki dönemdeki risk ve di er masraflar dikkate al nd nda ek maliyet getirmiyor. Türk meyve ve sebze ihracatç lar n n bu yeni kay tl yap - ya geçmeleri gerekiyor. de erlendirmesinde bulundu. Rusya pazar n n her geçen gün daha da fleffaf hale geldi ini teyit eden Köseliören de, Rusya pazar nda kurumsallaflmak ve yerelleflmek çok önemli. Rusya da belirli nflaat sektöründe ciro yüzde 4,6 artt l n ayn çeyre ine göre yüzde 16,4 artt. TÜ K taraf ndan aç klanan verilere göre mevsim ve takvim etkilerinden ar nd r lm fl nflaat Üretim Endeksi 2013 y l üçüncü çeyre- inde bir önceki çeyre e göre yüzde 1,9 artt. Takvim etkilerinden ar nd r lm fl nflaat Üretim Endeksi ise bir önceki y l n ayn çeyre ine göre yüzde 8,2 artt fl gösterdi. Di er yandan mevsim ve takvim etkilerinden ar nd r lm fl nflaat Ciro Endeksi 2013 y l üçüncü çeyre inde bir önceki çeyre e göre yüzde 4,6 arttarken, takvim etkilerinden ar nd r lm fl nflaat Ciro Endeksi bir önceki y l n ayn çeyre ine göre yüzde 16,4 artt. (CHA) bir ölçekle ve do ru kurumla ifl yapmak gerekiyor. Türkiye de t kan p Rusya da çözüm aramaya gelenler bazen küçük birikimlerini de kaybedebiliyor. Rusya pazar nda do ru kurulum çok önemli ifadelerini kulland. Köseliören, Çerkezovski ve di er pazarlar n kapat lmas n n ard ndan bir k s m Türk giriflimcilerin zarar gördü ünü, baz firmalar n markalaflma ve ma azalaflma dönüflümünü baflar l bir flekilde gerçeklefltiremediklerini hat rlatt. Türk giriflimcilere Rusya ya girmek için h zl hareket etmeleri ve yat r m yapmalar önerisinde bulunan Ticaret Müflaviri Karabörklü de Rusya n n her geçen gün resmi hale geldi ini, Dünya Ticaret Örgütü üyeli i çerçevesinde yap lanmas n sürdürdü ünü belirtti. Toplant da konuflan Viko Rusya Belarus Genel Müdürü Bayr dost da tekstil ve g da sektöründe yaflanan pazarlar n kapat lmas yönündeki çal flmalar n kendi sektörleri aç s ndan da yafland n söyledi. nflaat malzeme pazarlar n n da kapat ld n ifade eden Bayr dost, Burada ifl yapan baz flirketler yasal zemine h zl bir flekilde geçifl yapt. dedi. Program n sonunda RUT D yöneticileri Ticaret Müflavirlerine Rusya manzaralar n n bulundu u tablolar hediye etti.(cha)

11 11 Ekonomi YARIN Denizli de 2 bin 250 y ll k kapal pazaryeri günyüzüne ç kar ld DEN ZL - Denizli'nin Buldan ilçesine ba l Yenicekent beldesi yak nlar nda, erozyonla toprak alt nda kalan Tripolis antik kentinde 2 bin 250 y ll k kapal pazaryeri günyüzüne ç kar ld. 19 antik kentin bulundu u Denizli'de, Hierapolis ve Laodikya'dan sonra en önemlilerinden birisi olan ve Lidyal lar taraf ndan kurulan Tripolis'in kapal pazaryeri ve caddeleri, yeni yap lm fl gibi ortaya ç kar lmaya bafllad. Pamukkale'ye yar m saat uzakl ktaki bir yamaca kurulan Tripolis'in, erozyondan dolay toprak alt nda kald için çevredeki en sa lam antik kentlerden biri oldu u belirtiliyor. Denizli Valili i, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), Buldan Kaymakaml, Yenicekent Belediyesi ve TÜRSAB taraf ndan desteklenen kaz da, bir y ll k sürede bedesten fleklindeki pazaryeri aç ld. Vali Abdülkadir Demir, antik kentte incelemelerde bulunarak Tripolis Kaz Heyeti Baflkan ve PAÜ Arkeoloji Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bahad r Duman'dan bilgi ald. Duman, yapt aç klamada, "Geçen y l nisan ay nda çal flmalara bafllad k. 6 7 metrelik dolgu vard r burada. Dolguyu etap etap kazarak yap n n kendisini ortaya ç kard k. Kaz çal flmalar ndan sonra restorasyona bafllad k. Burada yeni bir malzeme kullan lmad. Orijinal yap tafllar n elden geçirerek yerlerine tekrar yerlefltirdik. fiu anda 500 metrekarelik kapal alana sahip Tripolis, gezilecek görülecek bir yer oldu. dedi. Vali Demir ise KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 2013'ün Denizli için antik flehirler y l oldu unu ifade etti. Laodikya'da valili in verdi i destekle çok önemli çal flmalar yap ld n belirten Demir, "Buldan ilçemizin sivil mimarisi ve el dokumas bizim için çok önemli. Tripolis in Denizli turizmine kazand r lmas gerekiyor. Buras talihsiz bir kaz yd, 15 y lda çok az kaz yap lm fl ve sadece bir ana cadde ç kar labilmifl. fiu anda 500 metrekarelik bir alana sahip olan bu pazaryeri, bölgemizde bulunan ve o dönemki hiçbir antik kentte bulunamayan kapal bir alan büyüklü ündedir. Bugün yap lm fl gibi günyüzüne ç kar ld. diye konufltu. (CHA) T A T B K A T S 2 A K A R A D T E 3 S R A T A K A N 4 A S L A N L A M E 5 R A N A K A R A 6 L A K N U R A N 7 A P O L E T V A N 8 M A Z A L A T A 9 A C E N N Y 10 K P E P A R E 11 D A E T A U T 12 M O R A L R O M 13 A T E N K 14 D A K K A A T A 15 E T E R H I Y A R 16 A T E H R K A 17 E K E A L A T A V 18 N O A L A M A N A 19 A R E N A A L A N 20 Z A R A A K K A

12 12 YARIN Ekonomi Nar üretimi 24 y lda 7'ye katland Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, Türkiye de 1988 y l nda 45 bin ton olan nar üretiminin, 2007'de 106 bin 560 tona, 2010'da 208 bin 502 tona, 2012 y l nda da 315 bin 150 tona yükseldi ine dikkat çekti. KAYIP Geçici Üniversite Mezuniyet Belgemi kaybettim Hükümsüzdür. Deniz Tayfun BAfiKÖY ANKARA - Üretimde geçen seneki art fl oran n n 44,85 oldu una iflaret eden Bayraktar, bu seneki rekoltenin yüzde 22,13 art flla 384 bin 905 ton civar nda beklendi ini kaydetti. fiemsi Bayraktar, yapt aç klamada, nar üretiminin döneminde 7 ye, döneminde ise 3 e katland n belirterek, Narda, 1988 y l nda 2 milyonun alt nda olan meyve veren a aç say s, 2007 y l nda 3,6 milyona, 2009 y l nda 5,1 milyona, 2010 y l nda 6,4, 2011 y l nda 7,8 milyon, 2012 y l nda ise 10 milyonu geçti. ifadelerini kulland. Nar üretiminde Türkiye nin, Hindistan ve ran n ard ndan üçüncü s rada geldi ini bildiren Bayraktar, flu bilgileri verdi: 2011/2012 üretim sezonunda, 2011 y l nda üretilen 217 bin 572 ton nardan, 3 bin 699 tonu üretimde kaybedildi. 60 tonluk ithalatla birlikte 213 bin 933 ton nar piyasaya arz edildi. Bu rakam n 148 bin 238 tonu yurtiçi kullan ma sunuldu. Kullan mda kay p 11 bin 859 tonu buldu. Tüketim 136 bin 379 tonda kald. Buna göre kifli bafl na tüketim 1,83 kilogram oldu. Narda yeterlilik oran m z 2011/2012 üretim sezonu için yüzde 144,28. Yani tüketimimizin 1,5 kat kadar üretim yap yoruz. 2011/2012 sezonunda 65 bin 695 ton nar ihraç edildi. Bu rakam n 20 bin 23 tonu Avrupa Birli i ülkelerine yap ld. Nardaki sorunlar m zdan biri üretimdeki art fl n taleple desteklenmemesidir. Narda hem ülke içi tüketim hem de ihracat olanaklar art r lmal d r. Çünkü, 2011/2012 üretim sezonunda bile 15 bin 558 ton nar, üretim ve kullan mda kaybedildi. Kaybedilen ürün miktar, ço u ülkenin toplam üretiminden fazla bir rakama karfl - l k geliyor. Ürün iyi korunmal ulusal servet ziyan edilmemelidir. Daha ayr nt l rakamlar belli olmayan 2012/2013 üretim sezonunda, üretimin bir önceki sezona göre yüzde 44,85 art flla 217 bin 572 tondan 315 bin 150 tona ç kt. Bitkisel üretim ikinci tahmin verilerine göre 2013 y l nda da üretimin yüzde 22,13 art flla 384 bin 905 tona ç kaca tahmin ediliyor. Bu kadar h zl üretim art fl n n do ru yönetilmesi gerçekten zor görünüyor. Hem tüketimi çok h zl art rman z hem de ihracatta bütün pazarlar zorlaman z ve yeni pazarlar yaratman z gerekiyor. Üretimin bu kadar artmas, pazarlama s k nt s yaflanmas nedeniyle narda fiyatlar düflürdü y l nda üretici nar n kilogram kurufltan satt. Hatta baz üreticiler üzerinde mahsulü olan a açlar n sökerek, baflka ürünlere yöneldi. Nar fiyatlar son y llarda sürekli düflüyor. Y ll k ortalama yüzde 20 oran nda fiyat düflüflü yaflan yor. Bundan 4 y l önce kilogram 150 kurufl olan nar fiyat, 2012 y l nda kurufla, 2013 y l nda da kurufla kadar düfltü. Çiftçimiz üretimi bir flekilde yap yor. Yaln z örgütlenme yetersizli- i, planlama ve pazarlama sorunlar na neden oluyor. Bu da çiftçimizi zorluyor. Nar üretiminde d fl pazarlar n yeterli olmad aç k... hracat n art r lmas büyük önem tafl yor. Türkiye çap nda 56 ilde yap lan nar üretiminin 3 te 1 ini tek bafl na Antalya n n gerçeklefltirdi ini bildiren Bayraktar, flunlar kaydetti: Üretimi 104 bin 421 ton olan Antalya y, 47 bin 67 tonla Mu la, 28 bin 182 tonla Denizli, 26 bin 200 tonla Adana, 25 bin 227 tonla Mersin, 15 bin 543 tonla Hatay, 14 bin 87 tonla Gaziantep, 10 bin 351 tonla Ayd n izliyor. zmir 7 bin 508 tonla 9 uncu, fianl urfa 6 bin 255 tonla 10 uncu, Ad yaman 3 bin 804 tonla 11 inci, Siirt 3 bin 516 tonla 12 nci, Mardin 2 bin 656 tonla 13 üncü, Bilecik 2 bin 565 tonla 14 üncü, Osmaniye 2 bin 341 tonla 15 inci, Manisa 1814 tonla 16 nc, Kilis 1506 tonla 17 nci, Karaman 1386 tonla 18 inci, Bal kesir 1379 tonla 19 uncu, Burdur 1292 tonla 20 nci, Kahramanmarafl 1252 tonla 21 inci, Diyarbak r 1020 tonla 22 nci s ray ald. En az üretim ise 4 er tonla Edirne ve Giresun da, 3 tonla Kütahya da, 2 tonla Erzurum da yap ld. Meyve üretiminde fidanlar n n dikimden 3 ile 10 y l sonra meyve vermeye bafllayaca düflünülerek yurt içi talep ve ihracat imkanlar göz önüne al narak çok iyi bir planlama yap lmas gerekti ini bildiren Bayraktar, " yi bir planlama, talebe uygun üretim yap lmas, ancak profesyonel yöneticilerin yer ald aktif olarak çal flan, üretici birliklerinin kurulmas yla mümkündür. yi bir planlama yap lmamas durumda narda oldu u gibi tonlarca ürün de- erlendirilemedi i gibi fiyatlar da maliyetin alt nda kalmaktad r. dedi. (CHA) 19 Aral k 2013 Vize için at lan ad mlar ifl dünyas n sevindirdi KAYSER - Vizesiz AB seyahati için at lan ilk ad m, ihracatç lar n gelece e yönelik hedeflerini de art rd. 'Bir ayaklar n n art k yurt d - fl nda olaca n ' belirten ihracatç lara göre havadaki her uçakta en az 4 Türk yolcu bulunacak. K sa zamanda 5 k tada 58 ülkeye ihracat yapan bir ifl kad n haline gelen BRN Yataklar n n Genel Müdürü Berna lter, Türkiye nin gerek jeopolitik yap s gerekse demografik yap s itibariyle ihracata çok yatk n oldu unu söyledi. lter, buna karfl n vize sorunu nedeniyle rahat hareket edemedikleri için çok say da pazar yabanc rakiplerine kapt rd klar n ifade ederek, bir süre önce Bakan Hayati Yaz c 'n n da kat ld AB Parlamentosu'nda konuyla ilgili gösterdi i tepkiyi hat rlatt. AB taraf ndan 15 bin firman n kat ld European Business Awards ta 'Yenilikçilik, novasyon ve En yi Uygulama' dal nda ilk 10'a girerek Ruban dhonour ödülüne lay k görüldü ünü, ödülden sonra baflar hikayesini anlatmak için AB Parlamentosu'na davet edildi ini, ancak bu aflamada bile en fazla 8 günlük vize verildi ini belirten Berna lter, flunlar söyledi: "O gün Parlamento'da gösterdi im tepki flok etkisi yaratm flt. Ancak hakl davam zda sessiz kalamazd m. (Avrupa Toplulu u da ld da haberimiz mi yok hangi ülkeden girdi imizin ne önemi var) diyerek tepkimi gösterdim. Hem de o ülkede faal olan ve BRN Benelux ad alt nda vergi verdi im flirket oldu u halde. Bugün gelinen noktada hak yerini buluyor. Ekonomi Bakanl baflta olmak üzere devletin her kademesinde bugüne kadar ifl adamlar n rahatlatacak çok say da çal flma yap ld. Bu sayede de ihracat rakamlar m z önemli ivmeler kaydetti. Ancak vize ayak ba m zd. Vizesiz AB için at lan ilk ad m ifl dünyas nda ihracat flevkimizi art rd. Yurt d - fl na aç lmak isteyen kadar, ihracatç n n da en büyük s k nt s vize idi. Art k tüm yat r mc lar n bir aya yurt d fl nda olacak. Baflbakan Erdo an, havadaki her uçakta en az 2 Türk var diyordu. fiimdi her uçakta en az 4 yolcu olur. (CHA)

13 D fl Haberler YARIN 13 BM, Suriye'ye ilk g da yard m n Erbil'den yollad ERB L - Birleflmifl Milletler (UN), Suriye'deki göçmenlere ilk g da yard m n hava yoluyla Irak' n Kuzeyinde bulunan Erbil flehrinden yollad. Dün bafllayan yard mlar n aral kl olarak devam edece i bildirildi. Komflu ülkelere s nan Suriyelilere yard m eden BM, dün itibariyle ülke içinde di er flehirlere göçenler için Erbil Uluslararas Havaalan 'ndan 300 ton yiyece i Kam fll Havalan 'na gönderdi. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi D fl iliflkiler Daire Baflkan Yard mc s Dindar Zebari, "Biz, Kürdistan Bölgesi olarak ilk günden beri bu sürecin içindeyiz. ster bölgemize s nan Suriyeli vatandafllara yönelik yapt m z yard m ve destek olsun, ister yeni bafllayan bu süreç için yaklafl k bir y ld r yap lan çal flmalarda olsun, biz hep var z." fleklinde konufltu. Zebari, " lk yard m uça 36 ton g da malzemesi ile birlikte Kam fll 'ya ulaflt. Bu yard m devam edecektir. Dünya G da Program, Mülteciler Yüksek Komiserli i, Birleflmifl Milletlere ba l ajanslar, bu süreç boyunca 2 bin 3 yüz ton yard m göndermeyi planl yor. lk aflamada 300, ikinci aflamada 400 ton ve Ocak 2014 tarihinde de bu yard mlar n devam gelecektir." bilgisini verdi. Gönderilen yard mlar n, Suriye'de di er bölgelere göre daha istikrarl olan Haseka ve Kam fll 'ya ulaflt r laca bildirildi. (CHA) FRANKFURT - Rusya y protesto eden Avrupal liderlerin say s art yor. Almanya Cumhurbaflkan Joachim Gauck tan sonra Fransa Cumhurbaflkan Fraçois Hollande da Rusya daki k fl olimpiyatlar na kat lmayaca n duyurdu. Rusya daki insan haklar ihlallerini ve muhaliflere Gelenek bozulmad, Ruslar Putin i y l n adam seçti Rusya Kamuoyu fiirketi nin yapt çal flmaya göre, Rusya halk Devlet Baflkan Vladimir Putin i y l n adam olarak belirledi. nterfaks haber ajans n n haberine göre çal flma Rusya n n 43 bölgesinde bin 500 kifli ile görüflerek gerçeklefltirildi. MOSKOVA - Ruslar n yüzde 32 si y l n adam listesinde Putin i ilk s raya yerlefltirdi. Geçen y l yap lan benzer çal flmada Putin yüzde 26 oyla birinci olmufltu. Rus lider 1999 dan bu yana yap lan anketlerde sürekli ilk s rada yer al yor. Savunma Bakan Sergey fioygu yüzde 6, Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Jirinovski yüzde 6, Sivil Platform lideri Mihail Prohorov yüzde 2, Komünist Parti lideri Genadi Zyuganov yüzde 2, D fliflleri Bakan Sergey Lavrov yüzde 1, Muhalif lideri Aleksey Navaln yüzde 1, Adaletli Rusya Partisi lideri Sergey Mironov yüzde 1 ve Moskova Belediye Baflkan Sergey Sobyanin yüzde 1 destek alarak ilk 10 a girdi. Kalan yüzde 4 ise di- yap lan bask lar öne süren ve flubat ay nda Rusya n n Soçi kentinde yap - lacak k fl olimpiyatlar n boykot eden Avrupal liderlerin say s art yor. Geçen hafta Almanya Cumhurbaflkan Joachim Gauck, Soçi de yap lacak olimpiyat törenlerinin aç l - fl na kat lmayaca n aç klam flt. Baflbakan Angela Merkel den habersiz bir fleklide bu karara vard belirtilen Gauck un bu aç klamalar Merkel taraf ndan hofl karfl lanmam flt. Bu hafta ise Fransa Cumhurbaflkan François Hollande n ayn yolu izleyece- i duyuruldu. er siyaset adamlar ve ünlü isimler aras nda paylafl ld. Rus bilim adamlar listesinde ise Aral k ay nda 85 yafl nda yaflam n yitiren Yuri Yakovlev ve Rus film yap mc s Nikita Mihailkov yer ald. ki olimpiyat madalyas kazanan Yelena Isinbayeva yüzde 6 destekle y l n sporcusu oldu. Vatandafllar n yüzde 19 una göre 2013 te y l n olay uzak do u bölgelerinde yaflanan sel bask n, yüzde 14 üne göre Soçi K fl Olimpiyat haz rl klar ve yüzde 7 sine göre Kazan da yaflanan uçak Fransa D fliflleri Bakan Lourent Fabius, Europe 1 radyosuna yapt aç klamada Olimpiyatlarda Fransa dan üst düzey bir temsil olmayaca n söyledi. Fabius, kendisinin de aç l fl törenlerinde yer almayaca n kaydetti. Avrupa Birli i Adaet Komiseri Viviane Reding de kazas önemli geliflmelerdi. Halk n yüzde 3 ü Çelyabinsk e düflen meteoru y l n olay olarak görüyor. Biryulyova pazar nda yaflanan sald r lar ve Volgograd da otobüse yap lan terör sald r s yüzde 1 le y l n olaylar aras nda. (CHA) Hollanda ve Almanya liderleri, Soçi'ye gitmiyor Rusya n n insan haklar n ihlal etti ini ve muhaliflere sert davrand n öne sürerek olimpiyatlar boyoat edece ini duyurmufltu. Rusya, Avrupa ülkeleri taraf ndan özellikle eflcinsellere yönelik ç kard yasa ve muhaliflere yönelik sert tutumu nedeniyle elefltiriliyor.(cha)

14 14 YARIN Çin: Gemilerin çarp flma tehlikesi yaflamas ndan ABD sorumlu PEK N - Çin in, Pasifik teki uluslararas sularda ABD ye ait güdümlü bir savafl gemisini durdurma giriflimiyle iki taraf n gemilerinin çarp flma tehlikesi yafland olayla ilgili olarak Pekin yönetimi ABD yi suçlad. ABD, 5 Aral k günü ABD nin USS Cowpens adl güdümlü füze kruvazörü, önüne geçen Çin savafl gemisine çarpmamak için manevra yapmak zorunda kald. aç klamas yapm flt. Olay bölgede seferde bulunan Çin in ilk uçak gemisi Liaoning in yak n nda meydana gelmiflti. Çin in devlet medyas ndan Global Times gazetesinin haberinde, Güney Çin Denizi ndeki söz konusu olay n iki ülke aras nda 2009 dan beri yaflanan en önemli olay oldu u belirtildi. Gazeteye konuflan ve olaya yak n Çinli bir kaynak, "Kötü adam her zaman ilk olarak kendisinin masum oldu unu iddia ediyor. diyerek, ABD gemisinin o gün Çin filosunun iç savunma tabakas n n 45 kilometre içine girdi ini ileri sürdü. Ayn kaynak, o gün ABD gemisinin Liaoning i takip ve taciz etti ini, ilk olarak Çin in uçak gemisine karfl sald rgan tutum ald - n ifade etti. Söz konusu kayna a göre, ABD gemisinin Malaka yada Güney Çin Deniz indeki serbest geçifl alan boyunca eskortluk ad alt nda her zaman hedefin Çin sular yada gemileri olan son derece hassas ve ak ll ifller gerçeklefltirdi ini de iddia etti. Chinanews.com un haberine göre ise ABD, uluslararas sular bahane ederek, Çin sular nda uzun zamandan beri keflif çal flmas yap yor. The Cowpens n Bat Pasifik ve Güney Çin Denizi ni s kça ziyaret eden bir gemi oldu u, Japon ve Güney Kore gemileriyle bölgede ortak tatbikatlar yapt da ifade edildi. ABD medyas nda göre, olay s - ras nda gemilerden atefl aç lmad - kaydedilirken, ABD nin askeri ve diplomatik yollarla Çin i söz konusu hareketinden dolay protesto etmiflti. (CHA) D fl Haberler KERKÜK - Irak'ta Nisan ay nda yap lacak parlamento seçimlerine 8 Türkmen partisinin 'Kerkük Türkmen Cephesi' listesinde girece i aç kland. Bu partiler aras nda Irak Türkmen Cephesi (ITC), Karar Partisi, Milliyetçi Hareket Toplulu u, Adalet ve Kurtulufl Partisi ve Türkmen Partisi'nin yan s ra Necat Hüseyin baflkanl - ndaki fiii partisi Vefa Hareketi de yer al yor. Partiler ad na ortak aç klamay ITC Baflkan Erflat Salihi okudu. Salihi, "Tüm Türkmenlerin bekledi i gün hamdolsun bugün gerçekleflti. Bu liste sayesinde Türkmenlerin haklar n savunaca- 19 Aral k 2013 Almanya'da yeni hükümet göreve bafllad Cumhurbaflkan Joachim Gauck taraf ndan atama belgeleri verilen Baflbakan Angela Merkel ve bakan kurulu üyeleri, Federal Meclis'te yemin ederek resmen göreve bafllad. BERL N - Bellevue Saray 'ndaki törende kabinedeki bakanlara atama belgelerini veren Cumhurbaflkan Gauck, burada yapt konuflmada, demokrasi ve istikrar n önemine vurgu yapt. Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) liderlerini uzun müzakereler sonunda sa lad klar uzlaflma için tebrik eden Gauck, "Demokrasinin en önemli faziletlerinden birini, uzlaflabilmenin önemini kan tlad n z. Bu takdiri ve sayg y hak ediyor" dedi. Yeni koalisyon hükümetinden büyük beklentiler oldu una iflaret eden Gauck, "Almanya'n n istikrarl ve etkin bir hükümete ihtiyac var. Bu yaln zca Almanya yurttafllar n n de il, Avrupa'da ve tüm dünyadaki partnerlerimizin de beklentisidir" ifadesini kulland. Hükümetin önünde zor görevlerin bulundu- una iflaret eden Cumhurbaflkan Gauck, yeni dönemde Almanya'n n önemli sorunlar na çözüm getirilmesi gerekti- ini belirterek, flöyle konufltu: "Gerekli reformlar için yeniden cesaret bulabilecek miyiz? Demografik de iflimin yol açt sorunlara nas l çözümler üretece iz? Ekonomimizin büyümesine ve sürdürülebilirli e katk sa larken, di er yandan sosyal standartlar n korunmas n nas l sa layaca z? Gerçekten de herkes için e itim f rsatlar n sa lama konusunda iyi bir yolda ilerlemeye devam edebilecek miyiz? Son olarak, Avrupa'daki borç krizi ve mali krize Avrupal partnerlerimizle birlikte bir çözüm yolu bulabilecek, ülkemizi, AB ve Avro Bölgesi'ni güvenli bir gelece i tafl yabilecek miyiz?" Cumhurbaflkan Gauck, Merkel ve kabine üyelerine hitaben yapt - konuflmas nda, parlamenter demokrasinin ve muhalefetin önemini vurgularken, hükümete tavsiyelerde bulundu. Joachim Gauck, flöyle devam etti: "Kurdu unuz büyük koalisyon, Meclis'te sandalyelerin 5'te 4'ünden fazlas na sahip. Bu sizlere ciddi bir siyasi güç sa l yor. Bununla zor sorunlar n üzerine gitme cesareti bulman z umut ediyorum. Sahip oldu unuz bu büyük ço unlukla sorumluluk içinde hareket edece iniz konusunda eminim. Ülkemizin etkili bir hükümete ihtiyac oldu u gibi etkili bir parlamenter muhalefete de ihtiyac vard r. Bu kez muhalefetin nicelik olarak küçük olmas, onun hükümeti kontrol etme ve siyaset alternatifleri üretme konusundaki çok ciddi rolünün önemini azaltmaz. Bu bizim parlamenter sistemimizin en önemli temellerinden birini oluflturmaktad r." Gelecek y l 1. Dünya Savafl 'n n bafllang c n n 100. y l dönümü, kinci Dünya Savafl 'n n bafllang c n n 75. y ldönümü ve Do u Avrupa'daki devrimlerin 25. y l dönümü oldu unu an msatan Cumhurbaflkan Gauck, sözlerini flöyle sürdürdü: "Bu tarih ve bunun Almanya'ya yükledi i tarihi rol, bizlerin ortaklar m zla beraber Avrupal lar n birli ini sa lama sorumlulu umuzu daha da art r yor. Avrupal lar n birli i; bar fl, özgürlükler, insan haklar ve f rsat eflitli i için birliktir. Bu de erler konusunda oldu u gibi, uluslararas düzenin bekas ve bu düzende reform konusunda da Avrupa s n rlar n aflan bir ortak sorumlulu a sahibiz." (A.A) Irak'ta Türkmenler 'Cephe'yi geniflletti z." diye konufltu. Türkmen Partisi Baflkan Riyaz Sar kahya ise Türkmenlerin büyük projesinin gerçekleflti ini belirtti ve Türkmen halk n da bu ittifaka destek vermeye ça rd. Vefa Partisi lideri Necat Hüseyin ise bu listede bir araya gelen partilerin, kesinlikle ayr lmayaca n vurgulad. Kerkuk Türkmen Cephesi Listesi Baflkan Hasan Turan, bu ittifak n 'Türkmenlerin rüyas ' oldu unu belirtti ve "Art k bu rüya gerçekleti ine göre halk m z da bu listenin arkas nda olmal." fleklinde konufltu. (CHA)

15 Belediyeye ait 250 adet binek arac ve kamyon, 55 adet ifl makinesi olmak üzere toplam 305 arac n bak m ve onar m n n gerçekleflti i tamirhanede araçlar n bak mlar k sa sürede tamamlan yor. flletme Müdürlü ü'nde araçlar n bak m n n bir gün içinde yap ld - n belirten Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, a r ifl makineleri de dâhil araç bak mlar n kendilerinin yapt klar n kaydetti. Akgül, tamirhane sayesinde tamir ve bak m ücretleri konusunda tasarruf ettiklerini söyledi. Mamak Belediyesi tamirhanesinde boya, kaporta, dizel, benzinli Ankara araç, makas, lift, radyatör atölyesi, elektrik atölyesi, ifl makineleri bölümü, torna, döfleme, lastik, kaynak, ya bak m, akaryak t ve yedek parça onar m olmak üzere 17 birim hizmet veriyor. Ar zalanan bir araç sistemli çal flmayla k sa sürede onar l p hizmete devam ediyor. Araçlar n en önemli parças olan motorlar sökülüp ar zalanan yere an nda müdahale ediliyor. Gerekti inde motorlar yenileniyor. Yedek parça uygulamas sayesinde araçlar beklemeden tekrar hizmete dönebiliyor.(cha) YARIN Belediye tamirhanesinde Mamak Belediyesi'nin Yeflilbay r'da bulunan yo un mesai tamirhanesi özel servisleri aratm yor. Mamak Zab tas n n 2013 mesaisi yo undu 15 HABER MERKEZ - Baflkent in en büyük ilçelerinden biri Mamak ta zab ta ekipleri 2013 y - l n yo un mesai ile geçirdi y l içerisinde Mamak Belediyesi Zab ta Ekipleri ilçede seyyar denetimlerinde, geri dönüflüm çal flmalar nda ve yo un bir flekilde iflyeri denetimlerinde bulundu. 185 personelle hizmet veren zab ta ekipleri s k s k esnaf denetledi ve çevre konusunda çok say da bilinçlendirme çal flmalar yürüttü y l içerisinde kurallara uymayan 173 pazar esnaf hakk nda ifllem yap ld. Zab ta ekiplerinin y l boyunca vatandafl n huzuru için mesai yapt n dile getiren Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül; Vatandafllar m z n huzuru bizim için her fleyden önce geliyor. Bu manada zab ta ekiplerimiz kanunlar n verdi i her türlü yetki ve sorumlulu u göz önüne alarak çal fl yor y l n yo un bir çal flma içerisinde geçiren zab ta ekiplerine çal flmalar ndan dolay teflekkür ediyorum dedi. Mamak ta geri dönüflüm çal flmalar çevre mühendisleri eflli inde Mamak Zab tas taraf ndan gerçeklefltiriliyor y l içerisinde sokak toplay c lar n dönüflüm firmalar sistemine entegre eden Mamak Zab tas, kontrolsüz ve sigortas z bir biçimde çal flan at k toplay c lar dönüflüm firmalar n n sigortal eleman olmalar n sa lad. Bunun d fl nda çeflitli okullarda ö renciler geri dönüflüm hakk nda bilgilendirildi. Dönüflüm firmalar yla birlikte 2013 y l içerisinde 2 bin 300 ton ambalaj at k toplanarak ekonomiye kazand r ld. Mamak s n rlar içerisinde toplanan at k pil miktar ise 1200 kg toplanan at k ya miktar ise 8 bin litre. Geri dönüflüm çal flmalar nda bilinçlendirmeyi hedefleyen Mamak Zab tas dönüflüm firmalar yla ortaklafla olarak ilçe s n rlar içerisinde 85 bin adet bilgilendirici broflürde da tt. Mamak s n rlar içerisinde 2013 y l içerisinde seyyarla etkin bir biçimde mücadele edildi. 495 adet seyyar sat c terazi, hoparlör ve amfileri emanete ald n. Bütün bu çal flmalar n haricinde zab ta ekipleri y l içerisinde yo un bir e itimden de geçti. Zab ta ekiplerine y l içerisinde; ifl sa l ve güvenli i, zab ta mevzuat e itimi, resmi yaz flma kurallar e itimi, halkla iliflkiler ve etkili iletiflim e itimi, çevre uygulamalar e itimi verildi.

16 16 YARIN Ankara ANKARA - Vatandafllar n her türlü soru ve sorununa cevap veren ça r merkezi, gelen ça r lardan 14 bin 227 sini cevaplad. 831 ça r y, cevaplanmak üzere ilgili birime ileten ça r merkezi, y l sonuna kadar yaklafl k 17 bin ça r alacak. Belediye olarak, her alanda vatandafla ulaflmak için teknolojiyi kulland klar n dile getiren Belediye Baflkan Mesut Akgül, Alo Mamak ve belediyemizin mail adresi vatandaflla belediye aras ndaki mesafeleri k - salt yor. Haftan n 7 günü çal flan Alo Mamak hatt acil zamanlarda birçok konuda vatandafllar n sorunlar na çözüm üretiyor. dedi numaral Alo Mamak ve adresine gelen ça r ve istekler hava flartlar na göre de ifliyor çal flma prensibiyle hizmet veren hatt, vatandafllar hava flartlar n n a rlaflt zamanlarda daha çok ar yor. Son derece ilginç isteklerin de ulaflt hatta, bu y l içerisinde gelen en dikkat çeken isteklerden biri de daha önce ilçede oturan bir vatandafl n tafl nd yeni belediye s n rlar içerisinden Alo Mamak arayarak Ben Mamak ta oturuyordum fakat tafl nd m. lçede böyle bir sorun yaflamad m. Tuzlama için bu bölgelere de yard mc olur musunuz demesi oldu.(cha) 19 Aral k 2013 ALO MAMAK hatt na halktan ça r ya yor Ankara Mamak Belediyesi, 'Alo Mamak' hatt ndan ve belediyenin mail adresinden 2013 y l içerisinde 15 bin 58 ça r ald. ASK Türk Patent Enstitüsü taraf ndan tescillendi ASK Genel Müdürü rfan Kaya Türk Patent Enstitüsü nün, AS- K nin art k marka oldu unu, isminin ve ambleminin tescil edildi ini resmi olarak duyurdu unu kaydetti. HABER MERKEZ - ASK Genel Müdürü rfan Kaya, Ankara Su ve Kanalizasyon daresi (ASK ) ad ve ambleminin, Türk Patent Enstitüsü taraf ndan marka olarak tescillendi ini bildirdi. Büyükflehir Belediyesi ne ba l olarak, kuruldu- u günden itibaren Baflkent in içme ve kullanma su ihtiyac n n ASK taraf ndan karfl land n ifade eden Kaya, vatandafllara kaliteli ve güvenilir hizmet veren Ankara Su ve Kanalizasyon daresi nin art k bir marka oldu unu söyledi. Kaya, Türkiye deki bütün markalar tescilleyen ve koruma alt na alan Türk Patent Enstitüsü nün, ASK nin art k marka oldu unu, isminin ve ambleminin tescil edildi ini resmi olarak duyurdu unu kaydetti. ASK ad ve ambleminin marka olarak tescillenmesi için bir y l önce Türk Patent Enstitüsü ne baflvuruda bulunduklar n belirten Kaya, kurum taraf ndan yap lan gerekli inceleme ve de erlendirmelerin ard ndan ASK ad ve logosunun resmi olarak tescil edildi ini vurgulad. Bundan böyle ASK ad ve logosunun baflka bir kurum veya kifliler taraf ndan kullan lmas n n yasak oldu una dikkat çeken Kaya, Sular idareleri aras nda Türkiye de ilk olarak ASK ismi ve logosu, tescil ettirilmifl oldu. lerleyen günlerde birçok proje ile markam z n kalite ve güvence de eri daha da artacakt r dedi.

17 Ankara 120 saatlik e itimden geçmeyenler direksiyon s nav sorumlusu olamayacak ANKARA- De ifliklikten önce direksiyon e itimi uygulama s navlar nda görev alan personelin büyük ço unlu u 30 saatlik e itimden geçerek direksiyon s navlar nda görev al yordu. De iflen yönetmelik ve yönergeye göre, yeni uygulamalarda farkl de erlendirmeler istendi inden, s nav sorumlular 120 saatlik e itimden geçirilecek, s navlarda görev alabilecek. S nav yap lacak il ve ilçelerde, 120 saatlik kursu bitirip belge alanlar n say s n n yeterli olmas halinde 30 saatlik kurs sonunda belge alanlara görev verilmeyecek. Milli E itim Bakanl Özel Ö retim Kurumlar Genel Müdürlü ü, 81 il milli e itim müdürlü üne Özel Motorlu Tafl t Sürücüleri Kursu Yönetmeli i, Özel Motorlu Tafl t Sürücüleri Kursu Direksiyon E itimi Dersi S nav Yönergesi ile lgili Aç klamalar bafll kl bir yaz gönderdi. Direksiyon E itimi Dersi S nav Uygulama ve De erlendirme Komisyonu'nda görev alan personelin büyük ço unlu unun, daha önce 30 saatlik e itimden geçerek S nav Sorumlusu Yetki Belgesi alanlardan olufltu u ifade edilen yaz da, yeni uygulamalarda farkl de erlendirmeler istenildi i vurguland. Yeni uygulamalar kapsam nda S nav Sorumlusu Yetki Belgesi olan bütün s nav sorumlular n n halk e itim merkezlerince düzenlenecek 120 saatlik e itimden geçirilmesi gerekti i vurgulanan yaz da, Bu kurslar en k sa zamanda illerde ve uygun ilçelerde valiliklerce aç lacakt r. S navlarda s nav sorumlusu görevlendirmeleri yap l rken, öncelikle 120 saatlik e itim sonucu belge alan kiflilerin görevlendirilmesi sa lanacakt r. S - nav yap lacak il ve ilçelerde, 120 saatlik kursu bitirip belge alanlar n say s n n yeterli olmas halinde, 30 saatlik kurs sonunda belge alanlara görev verilmeyecektir." denildi. Söz konusu yaz do rultusunda; 120 saatlik Direksiyon E itimi Dersi S nav Sorumlusu Yetki Belgesi verilmek üzere, halk e itim merkezleri vas tas yla kurs aç lmas ve en geç e itim ö retim y l sonuna kadar aç lan kurslar n tamamlanmas ile ilgili gerekli ifllemlerin yap lmas istendi. Özel Motorlu Tafl t Sürücüleri Kursu Yönetmeli i nin 29 May s 2013 tarihli ve Say l Resmî Gazete de yay mlanarak yürürlü e girdi i kaydedilen yaz da, Özel Motorlu Tafl t Sürücüleri Kursu Direksiyon E itimi Dersi S nav Yönergesi'nin ise 10 Haziran 2013 tarihinde uygulamaya konuldu u hat rlat ld. "Direksiyon e itimi dersi s nav uygulama ve de erlendirme komisyonunda baflkan veya üye olarak görev alacaklar n; yüksekokul mezunu, en az üç y l önce al nm fl B s n f sürücü belgesine S nav Sorumlusu Yetki Belgesi ne sahip olmalar gerekti i vurgulanan yaz - da, S nav Sorumlusu Yetki Belgesi olmayanlara kanun gere i kesinlikle bu s navlarda görev verilmeyece i ifade edildi. Baz il ve ilçelerin s nav güzergâhlar n n yönetmelik ve yönergede istenen flartlar tafl - mad n n tespit edildi ine de inilen yaz da, S nav güzergâhlar flartlara uymayan il-ilçelerin direksiyon e itimi dersi s nav yürütme komisyonlar, yeni s nav güzergâhlar n belirleyerek uygulamaya koymak üzere gerekli tedbirleri alacakt r. Ayr ca, s nav güzergâhlar il/ilçelerde tek güzergâh olarak belirlenecek. denildi. Direksiyon e itimi dersi uygulama s navlar nda kursiyerlerden s nav girifl belgesiyle birlikte nüfus cüzdan, pasaport veya sürücü belgelerinden bir tanesinin istenece i vurgulanan yaz da, Yaln z asker olan kiflilerin nüfus cüzdanlar birlikleri taraf ndan al nm fl ise bunlar n askeri kimlik belgeleriyle s nava al nmalar sa lanacakt r. Yönetmeli in 17 nci maddesi gere i direksiyon e itimi ve s nav araçlar n n ön iki kap s na ve ön kaputuna kurumun ad ve telefon numaras yaz lacakt r. Söz konusu yaz lar sabit olup, sökülüp tak lacak özellikte olmalar na kesinlikle izin verilmeyecektir. Ayr ca, direksiyon e itimi ve s nav araçlar n n üst k sm nda mavi zemin üstüne beyaz yaz ile ön ve arkas nda Sürücü Aday ifadesi bulunan fosforlu veya fl kl levha bulunacakt r. ifadelerine yer verildi. 1, A2 ve H (motosiklet) s navlar yönetmelikte belirtilen krokiye göre düzenlenen alanda ve platformda bafllat laca na de inilen yaz da flu ifadeler yer ald : Burada baflar l olan adaylara, akan trafikte 30 dakikal k s nav süresi tamamlatt r lacak olup, e itim ve s - YARIN Milli E itim Bakanl, sürücü kurslar ve direksiyon e itimi yönetmelik ve yönergesinde yeni düzenlemeye gitti. 17 navda sadece iki tekerlekli, manuel vitesli motosiklet kulland r lacak. Bütün C, D ve E sertifika s n f direksiyon e itimi dersi ve s nav araçlar nda da de erlendirmenin yap labilmesi için emniyet kemerinin bulunmas zorunludur. Direksiyon e itimi dersi s nav yürütme komisyonunca; direksiyon e itimi dersi uygulama ve de erlendirme komisyonu üyelerine, Bakanl k temsilcisine ve s nav sürecini kontrol edecek ve denetleyecek personele farkl renklerde tan t c kimlik kart haz rlanarak s nav süresince takmalar sa lanacakt r. Direksiyon e itimi dersi s nav uygulama ve de erlendirme komisyonunda görev alan personelin büyük ço- unlu u, daha önce 30 saatlik e itimden geçerek S nav Sorumlusu Yetki Belgesi alanlardan olufltu u vurgulanan yaz da, Yeni uygulamalarda farkl de erlendirmeler istendi inden S nav Sorumlusu Yetki Belgesi olan bütün s nav sorumlular n n halk e itim merkezlerince düzenlenecek 120 saatlik e itimden geçirilmesi gerekmektedir. Bu kurslar, en k sa zamanda illerde ve uygun ilçelerde valiliklerce aç lacakt r. S navlarda s nav sorumlusu görevlendirmeleri yap l rken, öncelikle 120 saatlik e itim sonucunda belge alan kiflilerin görevlendirilmesi sa lanacakt r. S - nav yap lacak il ve ilçelerde 120 saatlik kursu bitirip belge alanlar n say s yeterli olmas halinde, 30 saatlik kurs sonunda belge alanlara görev verilmeyecek. denildi. (CHA)

18 18 YARIN Gündem 19 Aral k 2013 Sahte ilaç çetelerinin yeni tuza na dikkat!.. Türkiye de ilaç sahtecili iyle mücadelede baflar y art rmak amac yla çal flmalar devam ederken, sahte ilaç satanlar, toplu SMS atarak ya da Facebook gibi sosyal a larda profil oluflturarak, yeni eriflim kanallar bulmaya çal fl yor. ANKARA - Sa l k Bakanl laç ve T bbi Cihaz Kurumu Baflkan Dr.Saim Kerman, AA muhabirine yapt aç klamada, ilac n kutusu, prospektüsü veya içeri i de ifltirildi i anda sahte ilaç olarak kabul edildi ini belirttti. Kerman Türkiye nin, sahte ilaçla mücadele konusunda dünya ülkeleri taraf ndan örnek gösterildi ini söyledi. Bu baflar n n. ilaç takip sisteminden kaynakland n vurgulayan Kerman, Bu sistemle her kutu ilac ayr takip edebiliyoruz, tüm ilaçlar karekod tafl - yor, Eczane ve depolar vas tas yla bizim izledi imiz güvenli bir hat üzerinden hastalara ulafl yor. Karekoddan her ilac n nerede oldu unu, kime verildi ini, kimden al nd n görüyoruz. O yüzden sahte ilaç sektörü elden ya da internet üzerinden satmaya kalk yor fleklinde konufltu. Depo ve eczanelerde de suiistimalin engellendi ine dikkati çeken Kerman, bununla ilgili gereken tespitlerin ve cezai yasal ifllemlerin yap ld n bildirdi. Bunun d fl nda Emniyet Genel Müdürlü- ü ve nterpol arac l yla koordineli olarak tüm dünyada efl zamanl Pangea isimli operasyonlar düzenledi ini anlatan Kerman, ayr ca kendilerine gelen her bilgiyi, ihbar de erlendirdiklerini ve Emniyet Genel Müdürlü ü ilgili ortaklafla çal flt klar n ifade etti. Türkiye de bilgisayar, internet, cep telefonunu teknolojisinin vatandafllarca yak ndan takip edildi ini belirten Kerman, ilaç sahtecilerinin de bu kanalla müflteri çekmeye çal flt n bildirdi. nternet ya da SMS üzerinden erkeklerin daha çok cinsel gücü art ran ya da kellik ilaçlar n sat n ald n, kad nlar n ise kozmetik ürünleriyle zay flama ilaçlar na yöneldi ine dikkati çeken Kerman, flöyle devam etti: Diyelim ki erke in cinsel aç dan bir sorunu var, eczaneye gitti inde ilac istemekten çekiniyor, orada baflka insanlar n da bu talebini duymas ndan utan - yor, Bunun yerine evinden internet üzerinden bu tür ilaçlar sat n al yor, kredi kart n yaz yor, ilaç adresine kargodan geliyor, onu da kimseye göstermemeye çal fl yor. laç sahtecileri de bu yöndeki talebin fark nda, zaten talep olmasa böyle bir pazar oluflmaz, sonuç olarak insanlar n zaafiyetinden yararlan yorlar Sahte ilaç sat fl n önlemek amac yla, sat fl n yap ld internet sitelerini takip ettiklerini ve bu sayfalar bir bir kapatt rd klar n anlatan Kerman, internet üzerinden sat fllara yap lan müdahalelerde baflar sa lad klar n söyledi. Kerman, flunlar kaydetti: Legal ilaç ticaretinde kurulan güvenli da t m zinciri çal flmam z ve internet üzerinden yap lan sat fllarla mücadelemiz sonucu, sahte ilaç üretenler cep telefonlar na toplu SMS atmaya ve baz sosyal sitelerde profil oluflturmaya bafllad lar, bunun fark nday z. Bu konuda Emniyet Genel Müdürlü ü ile iflbirli- inde gerekli çal flma yürütülüyor, gizli soruflturma ve operasyonlar devam ediyor. Telefon operatörlerinin de bu suçu önleme amac yla gereken yard mlar ve deste i sa layaca n düflünüyoruz. Vatandafllar n, doktor tavsiyesiyle, gerekti i durumlarda ilaç kullanmas ve eczaneler hariç hiçbir kanaldan ilaç sat n almamas gerekti ini vurgulayan Kerman, ilaçla ilgili karfl lafl lan tüm flüpheli durumlar n da Sa l k Bakanl - na bildirilmesi gerekti ini sözlerine ekledi.(aa) Ölümlü trafik kazalar, en çok saatlerinde meydana geliyor ANKARA - Türkiye de geçen y l ölümlü ve yaralanmal trafik kazalar, en çok saatlerinde meydana geldi. En fazla trafik kazas - n n meydana geldi i gün cumartesi, ay ise a ustos oldu. AA muhabirinin, Emniyet Genel Müdürlü ü ile TÜ K in ortaklafla haz rlad Trafik Kaza statistikleri verilerinden derledi i bilgilere göre, Türkiye de 2012 y l nda 1 milyon 259 bin 874 kaza meydana geldi. Bu kazalardan 130 bin 360 ölümlü ve yaralanmal kaza olarak kay tlara geçti. Geçen y l meydana gelen 130 bin 360 kazada, 2 bin 555 kifli hayat n kaybederken, 221 bin 108 kifli de yaraland. Bu kazalar n 104 bin 278 i yerleflim yerinde, 26 bin 82 si de yerleflim alan d fl nda yafland. Rapora göre, karayollar nda en çok kaza mesai bitimine denk gelen ile saatleri aras nda meydana geliyor. Bu zaman diliminde meydana gelen 8 bin 945 kazada; 136 kifli yaflam n yitirirken, 14 bin 682 kifli de yaraland. En çok can kayb n n yafland zaman dilimi ise saat ile aras. Bu zaman diliminde meydana gelen 8 bin 747 kazada 155 kifli hayat n kaybetti ve 14 bin 551 kifli yaraland. Kazalar n en az görüldü ü zaman diliminin, ile saatleri aras nda oldu u belirtilen rapora göre, söz konusu zaman diliminde toplam bin 496 kaza yafland ile saatleri aras nda meydana gelen kazalarda 72 kifli yaflam n yitirdi, 3 bin 6 kifli yaraland. Verilere göre, geçen y l meydana gelen 130 bin 360 kazan n; 84 bin 747 si gündüz, 41 bin 887 si gece, 3 bin 726 s da alaca karanl k vakitlerinde yafland. Araflt rmaya göre ölümlü ve yaralanmal kazalar en çok cumartesi günü meydana geldi. Cumartesi günleri yaflanan 19 bin 712 kazada; 401 kifli hayat n kaybederken, 34 bin 184 kifli de yaraland. Raporda; s ras yla cuma günleri 19 bin 24, pazartesi 18 bin 990 ve pazar günleri de 18 bin 843 kaza yafland tespit edildi. 17 bin 593 kaza ile en az kaza meydana gelen gün ise çarflamba. Kazalar meydana geldi i aya göre de s n fland r ld nda en fazla kaza, 14 bin 237 trafik kazas n n meydana geldi i a ustos ay nda görüldü. Geçen y l a ustos ay nda yaflanan kazalarda 305 kifli hayat n kaybetti, 25 bin 679 kifli de yaraland. (AA)

19 E itim Yazarlar Okullar ile Bulufluyor Projesi KAYSER - Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD) Kayseri fiubesi ve Milli E itim Müdürlü ü, ö rencilerde kitap okuma al flkanl n n gelifltirilmesi amac yla haz rlanan "Yazarlar Okullar ile Bulufluyor" Projesi'nin protokolünü imzalad. Proje kapsam nda lise ve ortaokulda okuyan 10 bin ö renciye 10 yazar n kitaplar n n da t larak, düzenlenen programlarda yazarlar n ö rencilerle buluflturulmas planlan yor. MÜS AD Kayseri fiubesinde düzenlenen programda konuflan MÜS AD Kayseri fiube Baflkan Ahmet Çolakbayraktar, projeyle ilgili bilgi verdi. "Yazarlar Okullar ile Bulufluyor" Projesi için Milli E itim Müdürlü ü ile ortak çal flma yapt klar n ifade eden Çolakbayraktar, ö rencilere okutulacak yazarlar n MÜS AD E itim Kültür Komisyonu ile Milli E itim Müdür Yard mc lar ndan oluflan ortak bir komisyon taraf ndan belirlenece ini ifade etti. Çolakbayraktar, proje kapsam nda 10 yazar n kitaplar n n 10 bin ö renciyle buluflturulaca n belirterek, "Amac m z, bu ifli burada b rakmayarak yazar ve okullar m z n say s n art rarak sürdürülebilir bir proje haline getirmek. Yazarlar m z sadece okullar m zda ö rencilerle de il kamuoyuyla da buluflturmak istiyoruz. Yazarlar m z belirledi imiz zaman içinde Kayseri'ye davet edece iz. Ö rencilerimiz ile yazarlar m z buluflturarak, kitaplar yla ilgili söylefli düzenleyece iz" dedi. Milli E itim Müdürü Bilal Y lmaz ise hay rseverli in fiziki mekanlar n yap lmas d fl nda, e itim içerikli sosyal projelere de yans d n belirtti. Y lmaz, ö rencileri ilk olarak yazar Halit Ertu rul'la buluflturacaklar n dile getirerek, "Halit Ertu rul'un kitaplar ö rencilerimize da t ld. Y l içerisinde 10 bin ö renciye ulaflmay hedefliyoruz. Söylefliden önce ö rencilerimiz yazar m z n kitaplar n okumufl olacak" dedi. Konuflmalardan sonra Milli E itim Müdürü Y lmaz ve MÜS AD Kayseri fiube Baflkan Çolakbayraktar, proje konusunda iflbirli i protokolünü imzalad. (AA) YARIN UNICEF'ten Suriyeli ö rencilere prefabrik okul K L S - ABD D fliflleri Bakanl Göç, Nüfus ve Mülteciler Bürosu ile UNICEF'in organizasyonuyla, Suriyeli ö renciler için yap lacak prefabrik okulun temeli at ld. ABD D fliflleri Bakanl Göç, Nüfus ve Mültecilerden Sorumlu Müsteflar Yard mc s Simon Henshaw, beraberinde UNICEF Temsilcisi Dr. Ayman Abulaban ve di er yetkililerle Kilis'e geldi. Kilis Valisi Süleyman Taps z' ziyaret eden Henshaw, ABD'nin deste iyle UNICEF organizasyonunda yap lacak okulla ilgili bilgi verdi. Vali Taps z da konuklar na Kilis'teki Suriyelilerin durumunu anlatt. Taps z, UNICEF temsilcilerine hizmet ve desteklerinden dolay teflekkür etti. ABD hükümetinin, Suriye krizinde Türk hükümeti ve halk n n yapm fl oldu u fedakarl klar n fark nda oldu unu belirten Henshaw, "Ayn zamanda Suriye çevresinde bulunan ülkeler de inan lmaz ölçüde fedakarl k yap yor. ABD, bu krize katk sa layan ülkelerden biridir. Bu krize yard mc olabilmek için tabi ki hem BM hem UNICEF olarak bizler de elimizden gelen yard mlara ba l olarak çal flmalar m z yürütüyoruz" dedi. Daha sonra temeli at lan okul alan na gelen Henshaw, UNICEF Temsilcisi Abulaban, Vali Yard mc s Tolga To an ve l Milli E itim Müdürü Hasan Aslan alanda incelemede bulundu. Henshaw, burada gazetecilere yapt aç klamada, ABD hükümetinin dünya genelindeki mülteci 19 sorunlar na yard m sa layan birimin içerisinde bulunduklar n belirti. Türkiye'deki mülteci durumuna bakmak üzere geldi ini ifade eden Henshaw, flunlar kaydetti: "Özellikle de flehirlerde yaflayan mültecilerin durumunu inceleyece im. Bu fliddetli krizde Türk hükümeti ve halk n n yapm fl oldu u çal flmalar alk fll yorum. Bütün dünyaya örnek olacak çal flmalar sergilediler. Biz Türkiye'ye bu konuda nas l yard m yapabilece imizin yollar n ar yoruz. Bugün UNICEF'teki arkadafl mla bir okulun temel atma törenine kat lm fl bulunuyoruz. Bu UN CEF taraf ndan yürütülmekte olan çok mükemmel bir proje. Böylece Suriyeli çocuklar kendi e itimlerini yenileyebilecek. Bu kriz sürdükçe biz Birleflmifl Milletler'deki dostlar m zla, UNICEF'le, sivil toplum örgütleriyle ortak çal flmalar m z yürütecek ve bu ac y hafifletmeye çal flaca z. " UNICEF Türkiye Temsilcisi Dr. Ayman Abulaban ise Türk halk na ve Türk hükümetine Suriyeli s nmac lara yapt klar yard mlardan dolay teflekkür etti. Bu projede Türk hükümeti ve ABD hükümetiyle patner olmaktan dolay büyük mutluluk duyduklar n ifade eden Abulaban, "Türk hükümetinin hem Türkiye'deki hem di er ülkelerdeki bütün mültecilere yapm fl oldu u destekleri takdirle karfl l yoruz. Tabi Suriyeli çocuklar n tekrar e itimlerine bafllayabilmelerini sa layacak olan bu okulun inflas gibi projeler, bizim Türk hükümetiyle yapm fl oldu umuz ortak çal flmalar, ABD hükümetinin de buna destek sa lamas bizim taraf m zdan büyük takdir topluyor. Bu tür krizlerde nas l davran lmas gerekti i yönünde Türkiye örnek çal flma sergilemifltir" diye konufltu (AA)

20 20 YARIN lahiyat Fakültesi Dergisi nin ilk say s ç kt AMASYA - Amasya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi nin ilk say s ç kt. Derginin ilk say n ç karm fl olman n mutlulu unu yaflad klar n ifade eden lahiyat Fakültesi Dekan Prof. Dr. fiuayip Özdemir, Yurt d fl ndan bir ö retim üyesi olmak üzere ülkemizin 29 farkl üniversitesinden alan nda uzman ö retim üyeleri dergimizde dan flmanl k görevinde bulunmaktad r. dedi. Prof. Dr.Özdemir, En büyük hedefimiz dergimizin ulusal ve uluslararas indeksler taraf ndan dizinlemesini sa lamakt r. Bu say m zda 8 makaleye yer verdik. Yay mlanan makalelerin akademik camia ve araflt rmac lar aç s ndan yararl sonuçlar olaca n ifade etmek isterim. Dergimizin yay n sürecinde bize her türlü deste i veren Rektörümüze, bu say n n yay nlanmas nda görev alan fakültemizin ö retim elemanlar na, üniversitemizin bas n yay n görevlilerine ve matbaa çal flanlar na teflekkürlerimi sunar m. diye konufltu. (CHA) Türkvizyon da 24 ülkeden, 24 sanatç yar flacak ESK fieh R - Eskiflehir 2013 Türk Dünyas Kültür Baflkenti etkinlikleri kapsam nda 21 Aral k ta finali düzenlenecek Türkvizyon fiark Yar flmas na 24 ülkeden, 24 sanatç, birinci olmak için yar flacak. Yar flmada, Türkiye yi Manevra Grubu temsil edecek. 19 Aral k ta yar finalin gerçeklefltirilece i yar flmada, Azerbaycan Farid Hasanov, Kazakistan Rin Go, K rg zistan Çoro Grubu, Özbekistan Nilüfer Usmanova, Rusya y Sailyk Ommun, Rusya Federasyonu na ba l Tataristan Aline fieripcanova, Baflkurdistan Diana Ishniyazova, Altay Artyr Marlujokov, Belarus u Gunesh Abbasova, Ukrayna y Fazile braimova, K r m Elvira Sar halil, Bosna- Hersek i Emir & Frozen Camels, Makedonya y Ikay Yusuf, Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti ni Grup Gommalar, Kabardino-Balkar Cumhuriyeti ni Eldar Zhanikaev, Gagavuzya y Ludmila Tukan, Yakutistan Olga Spiridonova ve Romanya y Cengiz Erhan Kutluakay temsil edecek. Türkmenistan, Çuvaflistan, Gürcistan, Moldova, Sincan Uygur Özerk Bölgesi nin temsilcileri de henüz belirlenmedi. Eskiflehir Valisi Güngör Azim Tuna, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkvizyon fiark Yar flmas n n neredeyse 300 milyon insan n yaflad bir co rafyaya hitap etti ini vurgulad. (AA) Kültür Sanat KERKÜK MEKTUBU Abdurrahman K z lay, Dr. fiemsettin Kuzeci ile bir müzik ziyafetinde birlikte görülüyorlar Dr.fiemsettin KÜZEC 19 Aral k 2013 Türkülerin Efendisi Türkmeneli nin Sesi Abdurrahman K z lay Altun H zma Mülayim türküsüyle Türkiye de gönüllerde taht kuran Kerkük ün duayen ismi, müzik elçisi Abdurrahman K z lay, 1940 y l nda Kerkük te do du. lk ve orta ö renimini Kerkük te tamamlad. Ortaokuldayken Kerkük ün usta sanatç s Reflit Küle R za, Mustafa Kalay, zzettin Nimet, Mehmet Gülboy ve Abdülvahit Küzeci ile musiki gecelerini ve e lenceleri izlerdi. Onlar kendisine Türkmen sanat n n, müzi inin ilham kayna oldu. As l ad Abdurrahman Ömer brahim olan K z lay a, uzun y llar Kerkük K z lay 'nda gönüllü olarak çal flt için K z lay soyad önerilmifl, kendisi de bu soyad n kabul etmiflti y l nda Irak Televizyonunun aç l fl nda Abdülvahit Küzeci ile ilk kez canl olarak düet yapan Abdurrahman K z lay, Küzeci 1958 y l nda Türkiye ye ikinci kez geldi inde Abi beni de yan nda götür der ve Küzeci de K z lay ilk kez Türkiye ye getirir. Türkiye de Nida Tüfekçi ve di er müzisyenlerle tan flt r r y l nda aç lan Ba dat Radyosu Türkmence bölümünde Abdülvahit Küzeci den sonra ilk sanatç lardan K z lay, baz türküler kayda ald y l nda ö renim için Türkiye ye gelen K z lay, Ankara Devlet Konservatuar Kontrbas bölümüne girdi ve alt y l e itim gördü. Ayr ca iki y l kadar da rahmetli Fahri Kopuz dan klasik Türk Müzi i özel dersleri ald y l nda Kerkük e döndü. K sa bir süre Ba dat güzel sanatlar Akademisi nde müzik tahsiline devam eden K z lay, 1967 y l nda Türkiye ye temelli yerleflerek, hayat n ömrünün sonuna kadar baflkent Ankara da sürdürdü. 16 Ekim1970 tarihinde Libya Büyükelçili inde tan flt Ayla han mla hayat n birlefltirdi, 1974'te Türk vatandafll na kabul edildi. Urfal Mehmet Özbek ile tan flan K z lay k sa sürede gerçek bir day ye en olarak Kerkük türkülerini tüm Türkiye ye tan tmaya çal flt lar y l nda Urfal türkücü Nuri Sesigüzel taraf nda bir siyah beyaz filmde K z lay n aynaya baht m saç beyaz olmufl türküsü seslendirilerek, Türkiye de ün kazand. Ud aletini ustaca çalan K z lay, Türkçe nin yan nda Arapça flark lar da icra ederek, baflta Türkiye olmak üzere Almanya, ABD, Belçika, Hollanda, Lübnan, K r m Özerk Cumhuriyeti, Suudi Arabistan gibi ülkelerde de konserler vermifltir. Irak Türkmen türkülerinin160 türküsünü notalar yla birlikte kapsayan Kerkük Türküleri kitab n Kültür Bakanl Sanatç s Salih Turan ile birlikte haz rlayarak, 1990 y l nda Ankara da bas ld. Türkiye de Kerkük Türkülerini tan tan ve kaynak kiflisi olan Abdülvahit Küzeci den sonra gelen K z lay, okudu u Kerkük türküleri ve hoyratlar TRT ve özel tv kanallar yla radyolarda zevkle izlenmektedir. Abdurrahman K z lay y llar aras nda merkezi Ankara da bulunan Türkmeneli flbirli i ve Kültür Vakf nda yönetim kurulu üyeli i yapt y llar aras nda Türkmeneli TV nin Ankara stüdyolar ndan Altunh zma ile Dost ba n bülbülleri müzik programlar n Mehmet Özbek ile birlikte haz rlay p sundu. Abdurrahman K z lay n okudu u türküler ve Kerkük hoyratlar Kerkük e karfl uzun bir hasreti giderir gibiydi. Sevenleri için, Irak Türklerinin bütün trajedisini tafl r gibi hüzünlü, ac dolu bir sitemi seslendirirdi. K z lay, Kerkük türkülerini tan t rken Kerkük'teki Türk varl n n yaflad s k nt lar n da Türkiye ve Türk dünyas nda duyulmas na çal flm flt r. Kerkük teki dram adeta horyat ve türkülerle tüm dünyaya duyurmaya gayret etmifltir. TRT Türk Halk Müzi i repertuar nda Abdurrahman K z lay Kaynak kifli olarak ad na sekiz adet türkü kay tl d r. Altun H zma Mülayim, De irmenci, A lama ceylan balas, Cerrevun Kulpu Burma, Elinde aya nda acem k nas, Da lar da lar gibi türküler ve birçok hoyrat kazand ran K z lay, besteledi i Aynaya bakt m saç beyaz olmufl, Evlerinin önü boyal direk, esmer güzel esmer, Aç aç kollar n ve Yazmal gelin yaz mene Türkiye de en çok bilinen türküler aras nda yer almaktad r. Evli iki çocuk babas olan K z lay, 72 yafl ndayken 12 Ocak 2010 tarihinde Ankara da vefat ederek Karfl yaka mezarl nda topra a verildi. Ald Ödüller: 2002 Türkiye Yazarlar Birli i Türk Müzi ine Hizmet Ödülü Türk Ocaklar Kültür Ödülü TRT Müzik Ödülleri Onur Ödülü.

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı.

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı. Günlük Yorum Piyasalar yaşadıkları sert düşüşler ardından tepki denemelerinde bulunarak yataya yakın kapandı. İMKB ise son birkaç günkü daha olumlu performansını devam ettirebildi. Nitekim bu sabah Asya

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) Malzeme Daire Başkanlığı BAYAN PERS. AİT GÖMLEK,FULAR, BAY PERS AİT KRAVAT, KABAN, KORUYUCU TEÇHİZ. AİT BAY İŞ ELBİSESİ

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Federal İstatistik Dairesi nin verilerine göre, Almanya da toplam çalışanların

Detaylı

BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı

BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı 6.000 Ton Taze Soğutulmuş Karkas Sığır Eti Alımı BaĢvuru sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Özet şeklinde bilgiler

Özet şeklinde bilgiler Kurzhinweise in türkischer Sprache TR İşçi Temsilciliği seçiminin açılışı ve yapılış usulü hakkında Özet şeklinde bilgiler Bu nedenle yakında İşçi Temsilciliğinin seçimi yapılacaktır. Şu an okumakta olduğunuz

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES VOB-DOLAR/ONS ALTIN VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES V A D E L fi L E M V E O P S Y O

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı