SUNUġ. Değerli Meclis Üyeleri;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUNUġ. Değerli Meclis Üyeleri;"

Transkript

1

2 SUNUġ Değerli Meclis Üyeleri; ġehir hayatının her aģamasında belediyeye dair mutlaka bir görev alanı vardır. Doğumdan itibaren baģlayan belediyecilik hizmetleri kabre kadar sürekli devam eder. Hatta kabirlerin bakımı, onarımı, korunmasını da sayarsak; hayat bitse de belediyeden alınacak hizmetlerin devam edeceği anlaģılmaktadır. Belediyeler yerel halkın en temel (toplum ve birey olarak) hizmetlerini gören ve demokratik usullerle görev almıģ, kanunlarla görev yapan kamu kurumlardır. Mahalli ve sosyal ihtiyaçların karģılandığı bu kurumlarımız hayati önem taģımaktadır. Bu itibarla önce hemģericilik bilincinin geliģtirilmesi ile Ģehre ait bütün değer yargılarının, kıymet hükümlerinin korunup yaģatılmasından baģlayarak bütün Ģehir varlığının kendi varlığımız olarak bilinmesi, usulünce kullanılarak sahip çıkılması gerekmektedir. Son iki yılda gerçekleģtirdiğimiz kaynak geliģtirme çalıģmalarıyla, 2009 yılında görevi devraldığımızda 120 milyon lira olan Sivas Belediyesinin bütçesi 168 milyon liraya çıkarılmıģtır. Bu sürede 25 milyon 425 bin liralık borç ödemesi yapılmıģtır. Böylece Sivas Belediyesi çalıģanına ve piyasaya borcu olmayan yatırım yapabilecek bir kurum haline dönüģtürülmüģtür. Görev yaptığımız iki yıllık süre içerisinde Sivas ın sorunlarının çözümü için baģta CumhurbaĢkanı Abdullah Gül olmak üzere, BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan ile oldukça verimli görüģmelerimiz oldu. Devletimizin bakanları, milletvekilleri, Sivaslı müsteģarlar ve üst düzey bürokratlarla Ģehrimiz adına yararlı görüģmeler yaptık. BaĢbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ģehrimizi ziyaretlerinde BaĢkanlığımızı ziyaret ederek Belediyemizin çalıģmaları hakkında bilgiler aldılar. Önemli projelerimizden bazıları için Sayın BaĢbakanımız takdirlerini ifade ederek destek olacaklarını da ifade ettiler. Sivas Belediye BaĢkanı olarak yaptığımız çalıģmalar dolayısıyla, çeģitli sivil toplum kuruluģları ve basın yayın organları tarafından 6 ödül almıģ olmamız ve Yılın Belediye BaĢkanı seçilmiģ olmamız Ģehrimiz adına bizlere mutluluk vermiģtir Yılı Faaliyet Raporumuzdan anlaģılacağı üzere Sivas Belediyemizin performansının gayet baģarılı olduğunu görüyor, katkısı olan baģta hemģerilerim olmak üzere fiilen görev yürüten çalıģma arkadaģlarımın tamamına sevgi ve Ģükranlarımı sunuyorum. Doğan ÜRGÜP Sivas Belediye BaĢkanı

3 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER SİVAS IN TARİHİ SİVAS BELEDİYESİ NİN TARİHİ MEVZUAT ÖRGÜT YAPISI YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ D. İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR İNSAN KAYNAKLARI FİZİKİ KAYNAKLAR MAKİNE VE ARAÇ PARKI BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR HİZMET ALANI SUNULAN HİZMETLER II. AMAÇ VE HEDEFLER A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ B. TEMEL DEĞERLER VE POLİTİKALAR III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. MALİ BİLGİLER BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ DENETİM SONUÇLARI B. FAALİYET VE PERFORMANS BİLGİLERİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 3

4 6. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ C. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ EKLER BELEDĠYE MECLĠS ÜYELERĠ BELEDĠYE BAġKANI VE ÖZGEÇMĠġĠ BELEDĠYE BAġKAN YARDIMCILARI BĠRĠM YÖNETĠCĠLERĠ BELEDĠYE ġġrketlerġ Sayfa 4 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

5 I. GENEL BĠLGĠLER A. MĠSYON VE VĠZYON Sivas Belediyesi Stratejik Plan çalıģmaları çerçevesinde Sivas Belediyesi nin misyonu Ģöyle belirlenmiģtir: Sivas Belediyesi, hemģehri memnuniyeti ve güvenini önceleyen, yerel kültürel değerleri, ekonomik Ģartları, halkın mahalli ve müģterek ihtiyaç ve taleplerini gözeten, mevzuatın belirlediği görevler çerçevesinde kurumsal uzlaģmacı, adil, Ģeffaf yönetiģim ve medeni Ģehircilik anlayıģıyla hayata dair ihtiyaçları zamanında ve kesintisiz karģılar. Sivas Belediyesi, aģağıdaki hedefleri gerçekleģtirmeyi kendisine vizyon olarak belirlemiģ ve benimsemiģtir: Tarih, kültür ve medeniyet mirasını koruyup, gelecek nesillere aktarmıģ, Yer altı ve yerüstü zenginliklerini değerlendirerek ekonomik varlığa dönüģtürmüģ, Ġmar plan ve uygulamalarını, ihtiyaçları karģılayacak ve geliģimi sağlayacak Ģekilde tamamlamıģ, Altyapı ve üst yapı tesis ve elemanlarını tamamlamıģ ve nitelikli hale getirmiģ, Sosyal belediyecilik anlayıģı ile Ģehrin sosyal ihtiyaçlarını en üst düzeyde karģılamıģ, Çevreyi korumuģ, geliģtirmiģ ve daha yaģanır hale getirmiģ, Kurumsal olarak; yetenekli-deneyimli personel, teknolojik altyapı, geliģmiģ ekipmanla verimli, kaliteli hizmet sunan belediyeye kavuģmuģ bir Ģehir oluģturmak. B. YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Belediyelerin görev ve sorumlulukları 5393 sayılı belediye kanunun 14. maddesinde, yetki ve imtiyazları ise 15. maddesinde belirlenmiģtir. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları Madde 14- Belediye, mahallî müģterek nitelikte olmak Ģartıyla; a) Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaģım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeģil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. BüyükĢehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 5

6 b) ( ) (1) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inģaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karģılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iģletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inģa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karģılaģmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıģı müsabakalarda üstün baģarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (1) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;..." ifadesi Anayasa Mahkemesi nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaģlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaģlı, düģkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. (Ek fıkra: 1/7/ /29 md.) Sivil hava ulaģımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dıģındadır. Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Ģunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müģterek nitelikteki ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriģimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kiģilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıģındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karģılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaģtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek; kaynak sularını iģletmek veya iģlettirmek. f) Toplu taģıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaģım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taģıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek. Sayfa 6 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

7 g) Katı atıkların toplanması, taģınması, ayrıģtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müģterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taģınmaz almak, kamulaģtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağıģ kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iģletmek, iģlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiģilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu uyuģmazlıkların anlaģmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıģı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî iģyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iģyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaģtırılmıģ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inģaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satıģ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taģımalarda çevre kirliliği oluģmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iģletilen her türlü servis ve toplu taģıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iģletmek, iģlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iģleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükģehir ve il merkez belediyeleri dıģındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri DanıĢtayın görüģü ve ĠçiĢleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taģıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluģturmayacak Ģekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taģıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 7

8 Ġl sınırları içinde büyükģehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalıģmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karģılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliģtirecek projelere ĠçiĢleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düģük bir bedelle amacı dıģında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüģ ve düģüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araģtırması yapabilir. Belediye mallarına karģı suç iģleyenler Devlet malına karģı suç iģlemiģ sayılır sayılı Devlet Ġhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taģınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karģılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, Ģartlı bağıģlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Sayfa 8 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

9 C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 1. SĠVAS IN TARĠHĠ Sivas a farklı dönemlerde hâkim olan devletler, Ģehre kendilerine özgü değiģik isimler vermiģlerdir. Bunlar; Sebaste, Sipas, Megalopolis, Kabira, Diaspolis (Tanrı ġehri), Talaurs, DaniĢment Ġli, Eyalet-i Rum, Eyalet-i Sivas ve Sivas isimleridir. Bu gün kullanılan Sivas isminin kaynağı hakkında ise farklı görüģler bulunmaktadır. Bunların içinden Sebaste Sebasteia eski Yunancada (Augustus ġehri) ismi, Pontus kralı Polemon un hanımı Pitodoris tarafından verilmiģtir. Romalılar, Pont Krallığını egemenlikleri altına aldıkları zaman Ģehrin yönetimini Pont Krallığı nda bırakmıģlardı. Pont Kralının hanımı ise, Roma Kralı Augustus un sevgisini kazanmak ve ona bir Ģükran ve sadakat ifadesi olmak üzere Yunanca da Ogüst Ģehri anlamına gelen Sebaste adını verdiği sanılmaktadır. Sebaste nin zamanla Sivas a dönüģtüğü ileri sürülmektedir. Yine diğer bir görüģ de, bugün Sivas olarak kullanılan ismin Sipas tan geldiğidir. ġehrin ilk kurulduğu dönemlerde, bugünkü Ģehrin merkezinin bulunduğu yerde büyük çınar ağaçlarının altında üç adet su gözesi (kaynağı) bulunmaktadır. Bu gözelerden bir tanesi Allah a ġükür ü ikincisi ana ve babaya saygı yı, üçüncüsü de küçüklere sevgi yi temsil eder. Bu bölgede yaģayan insanlar, zamanla bu özelliklerini koruyamayıp yitirince, bu üç göze de kurur. ġehrin isminin de üç göze anlamına gelen Sipas tan kaynaklandığı ve zamanla bugün kullandığımız Sivas a dönüģtüğü ileri sürülmektedir den bu yana süregelen kazı ve araģtırmalarda saptanan bulgular, Sivas ta Neolitik Dönem den baģlayarak yerleģildiği yolundaki savları güçlendirici niteliktedir. Bölgede Kalkolitik Dönem (M.Ö ) ve ilk Tunç Çağ (M.Ö ) yerleģmelerinin varlığı ise, bu dönemlerden kalma çanakçömlek, ev ve kent kalıntılarıyla kesin olarak saptanmıģtır. Maltepe Höyüğü kazıları, yörede ilk yerleģmenin M.Ö lerde baģlayıp M.Ö lere kadar kesintisiz sürdüğünü göstermektedir. Sivas ın eski bir yerleģim yeri olmasına rağmen ne zaman ve kimler tarafından kurulduğuna dair kesin bilgiler mevcut değildir. Bugün Ģehir merkezi ilçe ve köylerinde yapılan çeģitli arkeolojik kazı ve araģtırmalarda edinilen bilgiler, bulunan höyük ve eski Ģehir harabeleri, Sivas taki yerleģimin tarihin ilk dönemlerinden itibaren baģladığını göstermektedir. Bu dönemlere ait, yeterli aydınlatıcı araģtırmalar yapılmamıģ olduğundan Sivas ın tarihini, Anadolu nun büyük bir bölümünü kapsayan Kapadokya tarihi içerisinde incelemek zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan Kapadokya tarihine baktığımızda Sivas ın M.Ö yıllarına kadar uzanan bir geçmiģe sahip olduğunu, yerleģim merkezi olarak kullanıldığını ve Eti hakimiyetinin sınırları içerisinde kaldığını görmekteyiz. Etiler döneminde yapılan çeģitli savaģlar, Sivas ve çevresinde meydana gelmiģ, Sivas da bu savaģlardan etkilenerek yakılmıģ ve yıkılmıģtır. Asur hükümdarı Sargon, M.Ö. 710 yılında Anadolu içlerine yaptığı bir akında Sivas içlerine kadar gelmiģtir. Yine M.Ö. 676 yıllarında Kafkasya dan Ġskitler, Ġran dan Medler Anadolu içlerine kadar uzandılar. Kapadokya bölgesinde Asurlar a karģı direnecek güç kalmayınca Medler ve Lidyalılar, M.Ö. 585 tarihinde Kızılırmak sınır olarak kalmak üzere bir anlaģma yaptılar. Böylece Kızılırmak ın doğu yakası yani Sivas ve çevresi Medler e kaldı. Medler in bölgedeki hakimiyeti fazla sürmedi. Persler M.Ö. 550 yılında Med egemenliğine son vererek Sivas ı SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 9

10 ele geçirdiler. Diğer önemli bir akın da Makedonya Kralı Büyük Ġskender in M.Ö. Anadolu ya yaptığı akınlardır. Büyük Ġskender ilk olarak M.Ö. 334 de ikinci olarak da iki yıl sonra M.Ö. 332 de iki kez Anadolu içlerine akın düzenlemiģ, her ikisinde de Sivas ta hakimiyetini sürdüren Perslerin yönetimine son vermiģtir. Geçtiği yerlerde durmayıp, Makedonya subaylarından komutanlar bıraktığı için, Sivas da bir müddet Makedonyalı subaylardan Sabistes in yönetiminde kalmıģtır. Sabistes kendi zevk ve sefasına daldığından askerlerinin Ģehri yağmalamasına ve yıkmasına aldırıģ etmemiģtir. Bu duruma dayanamayan halk ayaklanmıģ, tekrar Pers Kralı I. Ariaretes in egemenliğine girmeyi kabul etmiģlerdir. Sonunda Roma Kralı Tiperius M.S. 17 de Sivas ve çevresini ele geçirmiģtir. Böylece Sivas, Roma Ġmparatorluğu egemenliğine girmiģ ve Eyalet-i Rum olmuģtur. M.S yıllarında çeģitli istilalarla karģılaģan Sivas, bu dönemde daha çok Roma egemenliğinde kaldıktan sonra, M.S. 395 te Doğu Roma (Bizans) Ġmparatorluğuna ayrılan topraklar içinde yer aldı. Bu dönemde de uzun süre Sasanlı akınlarından etkilenmiģ, X.yy dan sonra da merkezi yönetimin güçlendirilmesi amacıyla kurulan Sebasteia (Sivas) Theması na bağlanmıģtır da Anadolu ya giren Türkmen güçleri ve 1064 te Alp Arslan ın önünden kaçan Selçuklu ġehzadesi Elbasan Sivas yöresinde kısa süreli etkinlik sağladılarsa da, bölgenin Türk egemenliğine girmesi ancak 1071 den sonra gerçekleģti. Kısa bir süre Selçuklu etkinliğinde kalan Sivas ta 1075 te DaniĢmentli Beyliği kuruldu den sonra DaniĢmentliler arasında baģ gösteren taht kavgaları bu beyliğin gücünü kırınca, Anadolu Selçukluları nı yeniden birleģtiren I. Mesud, 1152 de Sivas ı eline geçirdi. Anadolu Selçukluları ile DaniĢmentliler arasında sürekli el değiģtiren Sivas, 1175 te II. Kılıç Arslan ca kesin olarak Selçuklulara bağlandı. II. Kılıç Arslan ın 1186 da ülkeyi 11 oğlu arasında paylaģtırmasıyla baģlayan taht kavgaları, I. Alaeddin Keykubad ın 1220 de baģa geçmesine değin sürdü. Bu dönemde Anadolu yu tehdit etmeye baģlayan Moğollara karģı etkin önlemler alan Keykubad, Sivas ı da surlarla çevirterek korunaklı duruma getirdi. Yerine geçen II. Gıyaseddin Keyhüsrev in kötü yönetimi sırasında büyük sıkıntı çeken Türkmen kökenli halk, 1240 larda ayaklanarak Sivas ı yağmaladı. Selçuklu askerlerinin sivilleri sindirmek için seferber olduğunu gören Moğollar, Anadolu yu ele geçirmek üzere harekete geçtiler. Gıyaseddin Keyhüsrev i 1243 te Kösedağ SavaĢ ında yenilgiye uğratan Moğol güçleri, Sivas ı iģgal ettiler. Selçuklu Sultanlarının yarattığı karıģıklıkların sivil halkı tedirgin etmesini gerekçe gösteren Ġlhanlı yöneticisi Gazan Han o dönemde Selçuklu tahtında bulunan III. Alaeddin Keykubad ı Isfahan a çağırarak, 1318 da Anadolu Selçuklu Devletine son verdi. Ġlhanlılar ın Anadolu Valiliğine atanan TimurtaĢ, 1322 de Sivas ın da içinde bulunduğu topraklar üzerinde bağımsızlığını ilan etti. Bu durum üzerine Ġlhanlılar ın, üzerine ordu göndereceğini öğrenince de Memlük lere sığındı. Yerine vekil olarak bıraktığı Eretna bey, önce Ġlhanlılar ın egemenliğini kabul ettiyse de Ġlhanlı yönetiminin taht kavgaları ile zayıflamasından yararlanıp, kendi özerk beyliğini kurdu. Eretna Bey in ölümünden sonra, oğlu Gıyaseddin Mehmed in yaģının küçüklüğünden yararlanan vezirleri, ülkeyi aralarında paylaģtılar. Bölünerek iyice zayıflayan Eretna Beyliği, 1378 de Kadı Burhaneddin in vezirliğe getirilmesiyle yeniden güçlendi. Kadı Burhaneddin Eretna Beyliği nde kadılık, vezirlik ve naiplik görevleri yaparak edindiği devlet yönetimi tecrübesini Eretna Beyliğini ele geçirerek uygulamıģtır. Son Eretna Bey i Ali Bey in zevkine düģkün olmasından yararlanarak, kendine muhalif Sayfa 10 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

11 olan kiģileri birer birer ortadan kaldırmıģ, 1388 yılında Ali Bey in ölümü üzerine Sivas ta bağımsızlığını ilan etmiģtir. Kendi adıyla anılan Kadı Burhaneddin Devletini kurmuģtur. Memluk akınlarına baģarıyla karģı koyan Kadı Burhaneddin, Timur tehlikesine karģı Osmanlı ve Memlukler in desteğini sağlamaya çalıģırken, Akkoyunlu Osman Bey e yenilerek, 1398 de öldürüldü. Kadı Burhaneddin in ölümüyle bir iktidar boģluğu oluģan Sivas ta kentin ileri gelenlerinin isteğiyle Osmanlı egemenliği tanındı de Anadolu ya giren Timur, az sayıda Osmanlı askerince savunulan Sivas ı uzun bir kuģatmadan sonra alarak, yakıp yıktı ve geri çekildi. Osmanlılar ın Ankara SavaĢı nda Timur a yenilmesinden sonra (1402), Yıldırım Bayezid in oğulları arasında taht kavgaları baģ gösterdi de Sivas ı ele geçiren Çelebi Mehmed, 1413 te ülkede duruma egemen olunca, Sivas Osmanlı topraklarına katılmıģ oldu de kısa süreli olarak Akkoyunlular ın eline geçmesi dıģında, hep Osmanlı egemenliğinde kaldı. Osmanlı egemenliğinde eyalet merkezi haline getirilen Sivas; Amasya, Çorum, Tokat, kısmi olarak Malatya ve Kayseri illeri Sivas a bağlı birer sancak olmuģtur. Evliya Çelebi Seyahatnamesi nde belirtildiği gibi Sivas zamanın en önemli eyaletlerinden biridir. (40 Ġlkokul, 1000 dükkan, 18 Han, 40 kadar çeģmesi olduğundan bahsedilir.) Selçuklu devrindeki ihtiģamlı dönemini Sivas, Osmanlı devrinde ancak XV. Asır'a kadar devam ettirebilmiģtir. Ticaret yollarının okyanusa kayması Anadolu ticaret yollarının önemini kaybetmesi Sivas'ın ticari canlılığını kaybetmesine neden olmuģtur. XVIII. yüzyılda Sivas zaman zaman Çapanoğullarının tesirinde kalmıģ, valiler ve derebeylerin devlete baģ kaldırma hareketinden zarar görmüģtür. XIX yüzyılın ikinci yarısında diğer Osmanlı Ģehirlerinde olduğu gibi Sivas'ta da ani bir iktisadi çöküģ gözlenmektedir. 42 Sivas rahat ve huzuru ancak nisbi olarak Tanzimat'tan sonra görebilmiģtir yılından sonra yapılan teģkilatlandırmalarda Sivas Vilayet yapılarak, 43 kendisine Amasya, Tokat, ġebinkarahisar sancakları bağlanmıģtı. Bu örgütlenmeye göre 3 sancak 22 ilçe ve 65 bucağı kapsayan Sivas, vilayetin merkezi oldu yılları arasında Valilik yapan Muammer Bey, Sivas'ın geliģmesine önem vermiģtir. I. Cihan Harbi müddetince ordunun levazım merkezine yiyecek taģımasında kolaylık sağlamıģtır. Öksüzler yurdunu kurmuģ, öğretmen okulunun temelini atmıģtır. Milli Mücadele'nin baģlangıç tarihi olarak kabul edilen Mustafa Kemal PaĢa'nın Anadolu'ya geçip mücadeleyi baģlatmasıyla Sivas Vilayeti, bir anda kendini Milli Mücadelenin merkezinde buldu. Sivas, Amasya Genelgesi'nde de belirtildiği gibi "Anadolu 'nun her bakımdan en emniyetli yeri" olmasına rağmen hem çok eģkıya ve silahlı çetenin, hem de Milli Mücadele'ye karģı olan Hürriyet ve Ġtilafçıların hayli etkili olduğu bir vilayetti. Mondros AteĢkes AntlaĢmasıyla kendini Ġtilaf Devletleri'nin eline bırakan Osmanlı Hükümeti de bunları ortadan kaldırmak için çaba göstermek Ģöyle dursun her geçen gün onları daha da körüklüyordu. ĠĢte bu hükümetin temsilcisi olan Sivas Valisi ReĢit PaĢa da önceleri Ġstanbul'un dediğini yapmıģ, sonunda artık dayanamayıp Ġstanbul'a son sözünü söyleyerek Milli Mücadele saflarına geçmiģtir. SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 11

12 Mustafa Kemal PaĢa bir gün Sivas'ta kaldıktan sonra Erzurum Kongresine katılmak üzere, Sivas'tan ayrıldı. Erzurum Kongresi sonrası iki Eylülde Sivas'a gelen Mustafa Kemal PaĢa ile Ģehir tarihi bir öneme kavuģtu. 4 Eylülde toplanan Kongrede, Anadolu ve Rumeli'ndeki cemiyetler "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti' olarak birleģtirildi. Ayrıca Erzurum Kongresi kararları olduğu gibi kabul edilir. "Heyeti Temsiliye" vatanın tamamını temsil eder, hükmü konulmuģtu. Sivas Kongresi, pek çok zorluğa rağmen çalıģmalarını tamamlamıģ, 11 Eylül 1919 tarihinde Ġstanbul Hükümeti ile bağlantısını kesmiģ, Heyet-i Temsiliye'nin tek müracaat edilmesi gereken yetkili organ olduğu, komutan ve valiliklere duyurulmuģtu. Basınıyla (Ġrade-i Milliye) erkeğiyle, kadınıyla, Milli Mücadelenin ilk hareketi Sivas'ta böylece baģlar. Kongre esnasında büyük heyecan ve telaģ içinde olan Sivas, 18 Aralık 1919'da Mustafa Kemal'in Ankara'ya hareketiyle eski sessizliğine bürünmüģtür Ekim 1927'de Büyük Nutkunu Mecliste okuyan Mustafa Kemal PaĢa, Sivas Kongresini Halk Fırkasının l. Kurultayı olarak kabul etmesiyle TBMM'nin nüvesinin Sivas olduğunu belirterek Sivas'ın önemini tekrar vurgulamıģtır. 2. SĠVAS BELEDĠYESĠ NĠN TARĠHĠ ġehirlerimizde belediye teģkilatları kurulmadan önce vakıf, lonca ve ahilik teģkilatları ile güçlü bir belediyecilik uygulandığı bilinmektedir. Sivas ta da bu gönüllü teģkilatlar sağlık, ticaret, altyapı, imar ve zabıta hizmetlerini yürütüyor, imarethane, han, hamam, camii, medrese, köprü gibi bayındırlık müesseseleri ve hizmetleri vakıflar tarafından yapılıyordu. Osmanlı döneminde ölçü ve tartı teftiģleri, yapıların denetimi gibi bazı belediye hizmetleri naibler tarafından yürütülürdü. Zabıtanın bir kısım görevleri ise her kaza dairesi için ayrı tayin edilen ihtisap ağalıkları tarafından yerine getirilirdi. 14 Ocak 1804 de Vali Mehmet PaĢa tarafından itfaiye teģkilatı, 1828 yılının Ģubat ayında da Ġstanbul dan gelen padiģah fermanı ile Sivas ta Ġhtisap Ağalığı kuruldu. Bugünkü mahiyetiyle belediyeciliğin temelleri Fransız Ġhtilalı ile birlikte atılmıģ, bizde ise belediyeler Tanzimat tan sonra teģekkül etmeye baģlamıģtır yılında kurulan Ġstanbul ġehremaneti bugünkü anlamda kurulan ilk belediye teģkilatıdır yılında düzenlenen Daire-i Belediye Hizmetlerinin Vezaifi Umumiyesi hakkında talimatname ile taģrada belediye teģkilatları kurulmaya baģlamıģtır. Sivas Belediyesi bu tarihte kurulan ilk belediyeler arasındadır. Ġlk belediye teģkilatları, bir baģkan ve dört azadan oluģuyordu. Belediye baģkanları memurlar arasından mutasarrıfça teklif edilir ve valinin onayıyla atanırdı. Meclis ise mahalli ihtiyar heyeti tarafından seçilirdi yılında çıkan Vilayet Belediye Kanunu ile Belediye Meclislerinin halk tarafından atanması hükmü getirilmiģtir. Bu sistem zaman zaman yapılan değiģiklikler ile 1930 yılında yürürlüğe giren 1580 sayılı Belediye Kanununa kadar devam etmiģtir. Sivas Belediyesi nin kuruluģu ile ilgili en sağlıklı bilgiler Vilayet Salnamelerinde yer almaktadır yılında yayınlanmaya baģlayan bu yıllıklar 1907 yılına kadar devam etmiģlerdir. Sayfa 12 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

13 Bugüne kadar Ģehrimize hizmet eden Belediye BaĢkanları ve yaptıkları bazı önemli hizmetler aģağıda verilmiģtir: Hüseyin TÜLEK Hamdi BACANAK Ġrfan ÜNSAL Evliya EFENDĠ Rıza YURDAKUL Abbas TANAYDIN Kazım Hacı ALĠBEY Rahmi TAN Hayri SIĞIRCI ( ) Hikmet IġIK ( ) Hüseyin GÜRLEYÜK ( ) Adil TARKAN ( ) Rahmi GÜNAY ( ) Memduh PAYZIN ( ) Mehmet VARĠNLĠ ( ) Ahmet DURAKOĞLU ( ) Rahmi GÜNAY ( ) Orhan EKENEL ( ) Süleyman ÇANKA ( ) Bekir TĠMURBOĞA ( ) Temel KARAMOLLAOĞLU ( ) Osman SEÇĠLMĠġ ( ) Sami AYDIN ( ) Doğan ÜRGÜP (2009- ) 1929 yılında Ģehrimize su getirilmiģ ve ilk imar çalıģmaları bu yılda yapılmıģtır. (Belediye BaĢkanı Mustafa Hayri SIĞIRCI) yıllarında su tesisat ve Ģebekesi ile Ģehre tatlı su getirilmiģ, 11 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 13

14 Mart 1934 yılında ise PaĢabahçe ye (PaĢa Fabrikası) elektrik santrali kurularak Ģehre elektrik verilmiģtir. (Belediye BaĢkanı Osman Hikmet IġIK) En uzun dönem olarak Mehmet Rahmi GÜNAY Belediye BaĢkanlığı yapmıģtır. Kale'nin park haline getirilmesi, Ethembey Parkının alınması, Belediye Oteli, Düğün Salonu bulunan binaların yapılması, perakendeci ve toptancı hallerinin yapılması ve mezbahanın kurulması GÜNAY'ın BaĢkanlık döneminde olmuģtur. Vali ve Belediye BaĢkanı olarak görev yapan Vali VARĠNLĠ zamanında Buğday Meydanı ve Bıçakçılar içinde istimlâk çalıģmaları, sanayii çarģısının baģlangıcı, elektrik ve su Ģebekelerinin yeniden yapımı, otobüs terminalinin yerinin alınması gibi iģler yapılmıģtır. Ahmet DURAKOĞLU zamanında ise soğuk hava tesisleri, su Ģebekesinin kısmi tevsii, Sanayii ÇarĢısı'nın tamamlanması, Atatürk Anıtı'nın yapımı, Sıcak Çermik Tesisleri'nin yapımı ve Belediye Sitesi'nin yapımını sayabiliriz. Belediye BaĢkanlarından Orhan EKENEL zamanında ise DikilitaĢı Kepenek Caddesine bağlayan Gürsel PaĢa Caddeleri istimlâk edilerek hizmete açılmıģtır. Belediyenin makine ikmal tesislerine kavuģarak asfalt plentinin ilk oluģumu Belediye BaĢkanı Süleyman ÇANKA zamanında gerçekleģirken, bu dönemde ayrıca araç parkı güçlendirilmiģ, yeni yollar açılmıģ ve Kapalı ÇarĢı ve Otogar inģaatına baģlanmıģtır. Kapalı çarģı ve Otogarın tamamlanması ise Bekir TĠMURBOĞA döneminde gerçekleģti. Ayrıca bu dönemde Belediye Nikâh Salonu, Yeni Buğday Pazarı, Karayolları ile Hal arasındaki köprünün yapımı gerçekleģtirilmiģ, altyapı hamlesi baģlatılmıģtır. Kunduracılar ÇarĢısı inģaatı tamamlandı ve Bezazlar ÇarĢısı yapıldı Temel KARAMOLLAOĞLU döneminde Ģehir genelinde asfaltlama hamlesi baģlatıldı. Huzurevi, Özürlüler Kültür Sitesi, AĢevi yapıldı. Çocuk kreģi, Dar'ül Aceze inģaatlarının temelleri atıldı. Meydan ĠĢ Merkezi yapılarak hizmete sunuldu. Eski Cezaevi'nin olduğu bölgeye yeni yol açıldı ve o alana Saraybosna Parkı yapıldı. Yine bu dönemde Sebahattin Öztürk Spor Salonu yapıldı. Aydoğan I. (Fatih) ve Kılavuz I. Gecekondu Önleme Bölgeleri kuruldu. Sosyal Konutlar yapılarak dar gelirlilere tahsis edildi. Ġmar uygulamaları (18.madde) yaygınlaģtırıldı Osman SEÇĠLMĠġ döneminde SusamıĢlar ve Abdiağa Konaklarının restorasyonu yapıldı. Gökmedrese restütisyon ve restorasyon planları hazırlandı. Fatih II., Kılavuz II. ve Alibaba I. Gecekondu bölgesi kuruldu. Arsa tahsisleri tamamlandı. Mezbahanın Ģehir merkezinden kaldırılarak yerine konut ve iģ merkezi kurulması sağlandı. Gültepe mahallesi köprüsü ve karaağaç köprüsü ilavesi yapıldı. 4.iĢletme kavģağı, Gültepe kavģağı, Mevlana cad. kavģağı geniģletme çalıģmaları tamamlandı. 80. yıl bulvarı geniģletme çalıģması yapıldı. Galericiler sitesi ve köy garajının yapımı tamamlandı. Asfalt plentinin yenilenmesi ve çok katlı binalar için yangın merdiveni alımı gerçekleģtirildi yıllarında Sami AYDIN döneminde ise, su sorunu çözüldü ve içme suyu arıtma tesisi hizmete girdi. ġehrimize ilk defa yağmur suyu hattı yapıldı, Mundar Irmak, Çorağan ve Pünzürük dereleri ıslah edildi, Atıksu Arıtma Tesisi yapıldı. PaĢabahçe Mesire Alanı, Aksu, Oğuzlar Parkı, Sayfa 14 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

15 Öğretmenler Parkı ve bölge parkları yapıldı. Toplu Konut Projelerine öncülük edildi. Sosyal belediyecilik anlayıģı ile Gıda Bankası, Hanımlar Kültür Merkezi, Engelliler Koordinasyon Merkezi, Gençlik Merkezi gibi merkezlerde önemli hizmetler verildi. Minibüsler kaldırılarak toplu taģımda birliktelik sağlandı. Tarihi Kent Meydanı Projesi, havuzlu kavģaklar, Ġstasyon ve Atatürk Caddelerinin düzenlenmesi, Bankalar Caddesinin yayalaģtırılması projeleri gerçekleģtirildi. Belediyenin makine ve araç parkı büyük oranda yenilendi, hizmetlerde bilgisayar teknolojisinden yararlanılmaya baģlandı ve Kent Bilgi Sistemi kuruldu. 3. MEVZUAT Belediyenin kuruluģuna ve faaliyetlerine iliģkin temel mevzuata ait bilgiler aģağıda verilmiģtir: Mevzuatın Adı Mevzuat Numarası Resmi Gazete Tarih ve Sayısı Belediye Kanunu /07/2005 tarih ve sayılı İmar Kanunu /05/1985 tarih ve sayılı Kamulaştırma Kanunu /11/1983 tarih ve sayılı Devlet İhale Kanunu /09/1983 tarih ve sayılı Gecekondu Önleme Kanunu /07/1966 tarih ve sayılı Kamu İhale Kanunu /01/2002 tarih ve sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu /01/2002 tarih ve sayılı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun /01/2002 tarih ve sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu /12/2003 tarih ve sayılı Hal Kanunu 80 16/09/1960 tarih ve sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Sebze Halleri Hakkında KHK /06/1995 tarih ve sayılı Belediye Gelirleri Kanunu /05/1981 tarih ve sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun /07/2005 tarih ve sayılı Kabahatler Kanunu /03/2005 tarih ve sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu /06/2005 tarih ve sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair K.H.Kararnamenin değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun /01/1984 tarih ve sayılı /06/1989 tarih ve sayılı /07/2008 tarih ve sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun /06/1994 tarih ve sayılı SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 15

16 4. ÖRGÜT YAPISI Sivas Belediyesi örgüt yapısı 07/03/2007 tarih ve 40 nolu Meclis toplantısıyla karara bağlanan Norm Kadro ÇalıĢması ile yeniden düzenlenmiģ, daha önceden 39 olan birim müdürlüğü sayısı 23 e indirilmiģtir. 5 BaĢkan Yardımcısı, BaĢkan DanıĢmanları, 3 iç denetçi ve Özel Kalem Müdürlüğü doğrudan Belediye BaĢkanına, 23 birim müdürlüğü ise ilgili BaĢkan Yardımcılarına bağlı olarak çalıģmalarını yürütmektedirler. Sayfa 16 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

17 BELEDĠYE BAġKANI Ġç Denetçiler Özel Kalem Müdürlüğü BaĢkan DanıĢmanları BAġKAN YARDIMCISI BAġKAN YARDIMCISI BAġKAN YARDIMCISI BAġKAN YARDIMCISI BAġKAN YARDIMCISI Mali Hizmetler Müdürlüğü Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Sosyal Yardım ĠĢleri Müdürlüğü Fen ĠĢleri Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Ġtfaiye Müdürlüğü UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 17

18 5. YÖNETĠM VE ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ Sivas Belediyesi ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı bir mahalli idaredir. Belediye BaĢkanı, belediye idaresinin baģı ve belediye tüzel kiģiliğinin temsilcisidir. Belediye BaĢkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre 5 yıl süre için seçilir. Belediye BaĢkanı görevlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, kurumun amaç ve politikalarına, stratejik planına, performans göstergelerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekle görevli ve yetkili olup, Belediye Meclisine karģı sorumludur. Belediye Meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiģ üyelerden oluģur. Her ayın ilk haftası, önceden kararlaģtırdığı günde toplanır. Belediye Encümeni, Belediye BaĢkanının baģkanlığında; Belediye Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, Malî Hizmetler birim müdürü ve Belediye BaĢkanının birim müdürleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kiģiden oluģur. Yürütme Belediye BaĢkanının yönetiminde BaĢkan Yardımcıları ve birim müdürlükleri tarafından gerçekleģtirilmektedir. Belediye hizmetleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde görevlendirilen memur, iģçi ve sözleģmeli personel tarafından yerine getirilir sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, Sivas Belediyesinde stratejik yönetim ve performansa dayalı yönetim konusunda önemli adımlar atılmıģtır. Bu kapsamda, ilk olarak Stratejik Planı, bu plana göre 2007, 2008 ve 2009 Performans Programları hazırlanmıģ, performans programlarının takibi için, performans programında yer alan faaliyetlerin gerçekleģme durumları ile ilgili periyodik raporlar alınmıģ ve bu raporlar çerçevesinde değerlendirme raporları hazırlanmıģtır. Kurumsal mali yönetim ve yeniden yapılanma çerçevesinde, belediye norm kadro ilke ve esaslarıyla ilgili yeni yönetmeliğe göre düzenlemeler yapılarak müdürlük sayısı 39 dan 23 e indirilmiģtir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. Maddesinde belirtilen görevleri yürütmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü oluģturulmuģtur. Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki Strateji GeliĢtirme ve Planlama Servisi, stratejik planlama ve performansa dayalı yönetim konusundaki faaliyetleri Strateji GeliĢtirme/Mali Hizmetler Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde yerine getirmektedir. Türkiye de kamu mali yönetim ve kontrol sistemini yeniden düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve buna iliģkin ikincil mevzuat çerçevesinde, Belediyemizde iç kontrol sisteminin kurulması, uygulanması ve izlenmesi amacıyla Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde Ġç Kontrol Birimi oluģturulmuģ, söz konusu kanun ve düzenlemeler doğrultusunda çalıģmalar yapılmıģtır. SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 18

19 Maliye Bakanlığının hazırladığı rehbere uygun olarak, Sivas Belediyesi Ġç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı hazırlanarak bakanlığa gönderilmiģtir sayılı Kanunun 16. maddesi gereğince, 28/8/2006 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Sivas Belediyesine 3 adet Ġç denetçi kadrosu ihdas edilmiģtir. Ġç denetçi kadrolarına atanan personeller, Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından verilen iç denetçi sertifika eğitimine katılmıģ ve sertifikalarını almıģlardır. Ġç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim konusunda harcama yetkilileri, gerçekleģtirme görevlileri ve süreçlerde yer alan tüm personele seminer verildi. Tüm iģ süreçleri ile ilgili olarak bütün birimler ve yetkililerle toplantılar yapılmıģ, iģ süreçleri risk matrisi oluģturulmuģtur. Risk öncelikleri göz önüne alınarak Ġç Denetim Planı ve 2009 Yılı Ġç Denetim Programı oluģturulmuģ ve BaĢkanlık Makamına sunulmuģtur. 12 adet iç denetim raporu hazırlanarak baģkanlığa ve Ġç Denetim Koordinasyon Kuruluna gönderilmiģtir. Ayrıca 1 adet danıģmanlık ve 3 adet de inceleme raporu hazırlanarak üst yönetime sunulmuģtur. SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 19

20 D. ĠNSAN KAYNAKLARI VE FĠZĠKĠ KAYNAKLAR 1. ĠNSAN KAYNAKLARI 2010 yılsonu itibariyle, istihdam durumu ve cinsiyete göre personel durumu aģağıdaki tabloda verilmiģtir: İstihdam Durumu Erkek Kadın Toplam Memur Kadrolu İşçi Sözleşmeli Toplam Memur ve sözleģmeli personelin hizmet sınıflarına göre dağılımı ile dolu ve boģ kadro sayıları aģağıdaki gibidir: Memur Hizmet Sınıfları Sözleşmeli Toplam Dolu Kadro Boş Kadro Genel İdare Hizmetleri Teknik Hizmetler Sağlık Hizmetleri Avukatlık Hizmetleri Din Hizmetleri Yardımcı Hizmetler Toplam Yıllara göre personel durumunu gösteren tablo ve grafikten de aşağıda verilmiştir: İstihdam Durumu Memur Kadrolu İşçi Mevsimlik İşçi Sözleşmeli Toplam Personel Durumu Sözleşmeli Mevsimlik İşçi Kadrolu İşçi Memur Sayfa 20 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

21 2. FĠZĠKĠ KAYNAKLAR Sivas Belediyesi, Belediye Hizmet Binası ile birlikte toplam 26 hizmet binasında hizmet vermektedir. Bu hizmet binalarının listesi aģağıda verilmiģtir: Belediye Ana Hizmet Binası Sosyal ĠĢler Müdürlüğü (Gıda Bankası) Belediye Ek Hizmet Binası (Zabıta Müdürlüğü) UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet Binası Otogar Hizmet Binası Ġtfaiye Müdürlüğü Hizmet Binası Ġtfaiye Müdürlüğü Esentepe ġubesi Hizmet Binası Strateji Servisi Hizmet Binası Hanımlar Kültür Merkezi Hizmet Binası Huzur Evi Hizmet Binası Özürlüler Kültür Sitesi Hizmet Binası Makina Ġkmal Tesisleri Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet Binası ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü Hizmet Binası Sıcak Çermik Kaplıca Hizmet Binası Soğuk Çermik Kaplıca Hizmet Binası BüĢra Anaokulu Hizmet Binası Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Hizmet Binası Özbelsan A.ġ Hizmet Binası SidaĢ A.ġ Hizmet Binası Temizlik Müdürlüğü Hizmet Binası Mezarlıklar Birimi Hizmet Binası Fen ĠĢleri Müdürlüğü Asfalt ġantiyesi Hizmet Binası Sibeski Saha Amirliği Hizmet Binası Evlendirme Memurluğu Hizmet Binası Sebehattin Öztürk Spor Salonu Hizmet Binası Sivas Belediyesinin mülkiyetinde 447 adet dükkân, iģletmesi çeģitli Ģirketler tarafından yapılan 260 araçlık açık otopark ve 1 adet lojman bulunmaktadır. Halen kirada olan dükkânların mevkileri ve sayıları aģağıdaki tabloda verilmiģtir: SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 21

22 İŞ MAKİNELERİ ARAÇLAR SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Dükkânların Mevkisi Sayısı Dükkânların Mevkisi Sayısı Sularbaşı Mh. Süleyman Çanka Çarşısı ve Sitesi 97 Kunduracılar Çarşısı 1 Çarşıbaşı Mh. Perakende Sebze Hali İçi 38 Karşıyaka Şöfor Eğitim Pisti 1 Demircilerardı Mh. Atatürk Cd. Bakırcılar Önü 20 Gültepe Köprü Altı 5 Demircileardı Mh. Sanayi Hizmet Binası 14 Gültepe Mh. Toptancılar Sitesi Arkası 14 Bezazlar Çarşısı 1 Türkiş Blokları Arkası-Halı Saha 1 Yenişehir Mah. Yeni Köy Garajı 40 Mevlana Kapalı Oto Parkı Sularbaşı Mah. 1 Yenişehir Mh. Şehirlerarası Oto Terminali 31 Hayvan Pazarı Çay Ocağı 1 Gültepe Mh. Toptancılar Cd. Kamyon Garajı 14 Mimar Sinan Mah.(Fırın) 1 Çarşıbaşı Mh. Atatürk Cd. Paşa Camii Yanı 4 Pulur Mh. Azerbaycan İş Merkezi 84 Çarşıbaşı Mh. İmam Hatip Yanı 16 Terziler Çarşısı Zemin Kat F/Blk. 16 Pulur Mh. Atatürk Cd. Basın Sitesi 18 Hal Karşısı Atatürk Cd..Çarşıbaşı Mh.1.Sk No:4 1 Büfeler 27 Meydan Camii Karşısı Şehir Lokantası 1 Toplam MAKĠNE VE ARAÇ PARKI Sivas Belediyesinin makine ve araç parkında 2010 yılsonu itibariyle 182 adet araç, 53 adet iģ makinesi bulunmaktadır. Bu araç ve iģ makinelerinin yıllara ve cinslerine göre dağılımı tablo ve grafiklerde verilmiģtir: Araç ve İş Makineleri/Yıl Binek Oto Minibüs Otobüs Pikap Kamyon Temizlik Kamyonu Motorsiklet Traktör Cenaze Yıkama Aracı Cenaze Taşıma Aracı Araç Toplam Yükleyici Traktör Kepçe Ekskavatör Dozer Greyder Silindir Forklift Kompresör Asfalt Finişeri Kar Toplama Aracı İş Makinesi Toplam GENEL TOPLAM Sayfa 22 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

23 4. BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠK KAYNAKLAR Kurumumuzda günümüz teknolojilerine uygun teknik donanım, kontrol ve takip sistemi bulunmaktadır. Tüm kullanıcılarımız ağa dahildir. Kurum içi elektronik ortamın yaygınlaģtırılması ve geliģtirilmesine yönelik çalıģmalar da devam etmektedir. Bilgi ĠĢlem Müdürlüğümüzce Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerini kurmak amacıyla bir takım projeler gerçekleģtirilmektedir. Özellikle iletiģim ve bilgisayar teknolojisinin hizmetlerde aktif olarak kullanılması ile birlikte hizmet alanlarında teknolojik altyapıyı güçlendirecek ciddi yatırımlar gerçekleģtirilmiģtir. Bu yatırımların dökümü aģağıdaki tablolarda gösterilmektedir: ĠletiĢim Altyapısı İletişim Sistemleri Adet Hizmet Alanı Kullanım Yeri Kent Bilgi Sistemi 1 Belediye Hizmetleri Tüm Birimler E - Belediye Sistemi 1 Belediye Hizmetleri Tüm Hizmet Alanları Görüntü Kayıt Sistemi 5 Güvenlik K. Hizmet Binası, Hal, Zabıta Güvenlik Kamera Sistemi 30 Belediye Hizmetleri Hizmet Binası ve Muhtelif Birimler Canlı Yayın Kamera Sistemi 3 Şehir Merkezi C.Meydanı, Atatürk Cad. Giriş-Çıkış Kontrol Sistemi 1 Personel Güvenlik Hizmet Binası İletişim Yöntemleri Adet Hız Kullanım Yeri Metro İnternet 1 15 Mb/s Merkez Hizmet Binaları VDSL KB Merkez Hizmet Binaları KB Merkez Hizmet Binaları İnternet Bağlantısı (ADSL) 2 8 MBPS Merkez Hizmet Binaları KB Merkez Hizmet Binaları Lan (Yerel alan ağı) 330 Kul. 100 MB Tüm Birimler Swich 40 Belediye Hizmetleri Tüm Birimler Kablosuz İletişim Wireless MB Uzak Hizmet Birimleri GPRS Data Hattı 30 - Işıklı Kavşaklar GPRS Telefon Hattı 15 Telsiz Telefon 15 Muhtelif Birimler Kablolu İletişim Santral 16 Telefon Hattı (Harici) 60 Telefon Hattı (Dahili) 512 (Faal 150) Fax 10 Özbelsan Sidaş dahil SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 23

24 Bilgisayar Donanım Altyapısı Serverler Adet Hız Kapasite Database Server 8 Quad-Core Intel Xeon Processor E GB E-belediye Server 1 P GB t- belediye Server 1 P GB (8HAT) Trafik Kontrol Server 1 P GB İnternet Server 1 P GB Domain Server 1 P GB Domain Server Yedek 1 P GB Database Server 1 P GB Bilgisayarlar Kişisel Bilgisayarlar 200 Core2 Duo Muhtelif Birimler Kişisel Bilgisayarlar 90 P4 Muhtelif Birimler Kişisel Bilgisayarlar 45 Atom İşlemci Muhtelif Birimler Yazıcılar Laserjet 120 A4 Muhtelif Birimler Deskjet 15 A4-A3 Muhtelif Birimler Scanner 7 A4-A3 Muhtelif Birimler Fotokopi Makinesi 7 A4-A3 Muhtelif Birimler Diğer Teknolojik Donanımlar Özellikleri Adet Hizmet Alanı Kullanım Yeri Kavşak Kontrol Sistemi 1 30 kavşak Kavşak Geçiş Kont. SCADA SİSTEMİ 2 Su Üretim Tesisleri Şebeke Suyu Kontrolü, Atık Su Arıtma Tesisi El terminalleri 22 Su Tahakkuk Su ve Kanalizasyon Su Kaçak Tespit Cihazı 2 Su Arıza Tespiti Su ve Kanalizasyon Debimetre Cihazı 4 Su Debi Ölçümü Su ve Kanalizasyon Dijital Kamera 5 (Faal 2) * * Fotoğraf Makinesi 19 (Faal 3) * * Projeksiyon 1 Görsel Sunum - Sesli Görüşme Kayıt Cihazı 2 Sesli Görüşme K. İtfaiye-Su-Kan.- BHİM Giriş-Çıkış Kontrol Sistemi 1 Pers.Güvenlik Kont. Hizmet Binası Kioks (Görüntülü ekran) 3 Mezar bilgisi-yeri Mezarlık Müdürlüğü Belediyemiz muhatapları iletiģim araçlarını kullanarak kurumumuzda üretilen bilgileri sorgulama, kurumumuza olan borçlarını ödeme ve takip etme imkânına sahiptirler. Aynı zamanda dinamik web portalımız üzerinde Belediyemiz hizmetleri de takip edilebilmektedir. Kurumumuz hizmetlerinin tamamına yakını da yine teknolojik donanım sayesinde online olarak kontrol edilmekte ve müdahaleler merkezi yönetim tarafından yerinden yapılabilmektedir. Sayfa 24 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

25 5. HĠZMET ALANI Sivas Belediyesi Mücavir Alanı ha, belediye sınırı ha ve imar planı alanı ise ha dır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi veri tabanı 2010 yılı verilerine göre Sivas merkez nüfusu dir. Sivas Belediyesinin hizmet alanları içerisinde toplam 63 mahalle yer almaktadır. Bu mahalleleri gösteren tablo aģağıda verilmiģtir: Mah. Kodu Mahalle Adı Mah. Kodu Mahalle Adı 11 Sularbaşı 43 Orhangazi 12 Çarşıbaşı 44 Abdulvahabigazi 13 Eskikale 45 Gülyurt 14 Mehmetpaşa 46 Kılavuz 15 Yüceyurt 47 Şeyh Şamil 16 Mevlana 48 Huzur 17 Çayyurt 49 M.Akif Ersoy 18 Akdeğirmen 50 Yeşilyurt 19 Gökçebostan 51 Kardeşler 20 İnönü 52 Yenişehir 21 Mısmılırmak 53 Gültepe 22 Dedebalı 54 Kadıburhanettin 23 Yiğitler 55 Dört Eylül 24 Bahtiyarbostan 56 Altuntabak 25 Küçükminare 57 Çiçekli 26 Ferhatbostan 58 Yeni 27 Demircilerardı 59 Yunus Emre 28 Paşabey 60 Fatih 29 Pulur 61 Esentepe 30 Kızılırmak 62 İstiklal 31 Yahyabey 63 Tuzlugöl 32 Üçlerbey 64 Emek 33 Kaleardı 65 Kümbet 34 Gökmedrese 66 Selçuklu 35 Uluanak 67 Mimarsinan 36 Örtülüpınar 68 Diriliş 37 Halilrıfatpaşa 69 Danişmentgazi 38 Ece 70 Karşıyaka 39 Aydoğan 71 Esenyurt 40 Yenidoğan 72 Çayboyu 41 Seyrantepe 73 Uzuntepe 42 Alibaba SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 25

26 6. SUNULAN HĠZMETLER Sivas Belediyesi 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 ve 15. maddeleri çerçevesinde birçok hizmet sunmaktadır. Bu hizmetleri aģağıdaki ana baģlıklarda toplamak mümkündür: Ġmar, ġehircilik ve KamulaĢtırma Hizmetleri: ġehrimizin ihtiyaçları ile gelen talepler doğrultusunda ilave ve mevzi imar planlarının yapılması, imar uygulama planlarının Ġmar kanununun 18. Maddesi kapsamında araziye uygulanması, serbest harita bürolarınca yine imar kanununun 15,16 ve 17 maddeleri doğrultusunda vatandaģın talebi ile yapılan ifraz, tevhid, yola terk ve yoldan ihdas iģlemlerinin kontrolü, imar planı yapılacak alanlar ile revize olacak alanlara ait halihazır haritaların yapılması, yaptırılması ve kontrol edilmesi, park ve yol alanında kalan özel mülkiyet parsellerinin kamulaģtırma iģlemlerinin yapılması, haciz ve Ģerh iģlemleri, arsa paylarının satıģ ve takas iģlemleri, gecekondu önleme bölgeleri ile ilgili iģlemler, imar durumu belgesinin düzenlenmesi, yapılacak her türlü bina ile ilgili kontrollerin yapılması ve belge, rapor ve ruhsatlarının düzenlenmesi, her türlü yapının denetlenmesi, mevcut yapıların adreslerinin belirlenmesi, kapı numaralarının verilmesi ve adres değiģiklikleri ile ilgili iģlemlerin yapılması. Su ve Kanalizasyon Hizmetleri: ġehrimizin içme ve kullanma suyu ihtiyacının her türlü yer altı ve yerüstü kaynaklardan sağlanması, suyun kaynaklardan abonelere ulaģmasını sağlayacak her türlü tesisi kurmak, bunları iģletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, su kaynaklarının korunmasını sağlamak, gerekli yerlerde yeni su Ģebekeleri yapmak, su Ģebekesinde meydana gelen her türlü arızayı gidermek, kanalizasyon Ģebekesinin onarımını yapmak ve Ģebekede meydana gelen her türlü arızanın giderilmesini sağlamak Yol Yapım, UlaĢım ve Trafik: Belediye sınırları içerisinde imar planlarına uygun olarak yeni yollar açılması, açılan yolların uygun malzeme ile kaplanması, kaldırımların yapılması ve mevcutların belirli bir standartta tutulması, trafik akıģının düzenli ve güvenli olmasının sağlayacak Ģekilde yol ve kavģak düzenlemeleri yapmak, boya ve çizgi faaliyetleri yapmak, trafik ıģık ve iģaret levhaları koymak, toplu taģım araçlarının güzergâh ve duraklarını tespit etmek, ticari taksi, servis ve halk otobüslerinin çalıģmalarına yönelik hizmetler, Ģehirlerarası terminal ile ilçe köy terminalinden yapılan giriģ çıkıģları düzenlemek ve bunlarla ilgili faaliyetleri yapmak. Park, Bahçe ve Çevre Düzenleme ÇalıĢmaları: Ġmar planında park, bahçe, çocuk oyun alanı ve yeģil alan olarak planlanmıģ yerlerin kamulaģtırılarak projelendirilmesi ve yapılması/yaptırılması, ihtiyaç duyulan bitkisel materyalin sağlanması, ağaçlandırma ve yeģillendirme faaliyetleri, mevcut park, bahçe, çocuk oyun alanı ve yeģil alanların bakım onarım çalıģmalarının yapılması, mezarlıkların koruma ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, cenazelerin nakil ve defin hizmetlerinin yapılması. Sosyal Hizmet ve Yardım: Bakıma ve korunmaya muhtaç aileler, iģsizler, kimsesizler, yaģlılar ve özürlülerin tespit edilmesi, imkânlar ölçüsünde her türlü yardımın yapılması (gıda, hazır yemek, ekmek, yakacak, eģya vb.), özürlülere beceri ve istihdama yönelik kurslar, gezi ve piknikler, konferanslar, eğitim seminerleri düzenlenmesi, engelli bireylerin envanterinin Sayfa 26 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

27 çıkarılması, bilgilendirme ve yönlendirme çalıģmalarının yürütülmesi, hanımlara yönelik eğitici ve mesleki kurslar, sportif faaliyetler, toplu sünnet ve nikâh organizasyonları düzenlenmesi. Kültür, Sanat, Gençlik ve Spor: Kültürümüzü ve manevi değerlerimizi korumaya yönelik faaliyetlerin düzenlenmesi, bu yöndeki diğer faaliyetlere destek verilmesi, özgün ve seçkin eserler oluģmasına yönelik yarıģmalar, sergiler açmak, Ģiir geceleri, konferans ve paneller düzenlemek, restore edilen konaklarda çeģitli etkinlikler tertip etmek, gündüz bakımevinde okul öncesi çocuklara bakım ve eğitim vermek, çocuk ve gençlerin spora özendirilmesi için spor salonunun tahsis edilmesi, amatör spor kulüplerine maddi ve manevi destek vermek. Temizlik, Katı Atık ve Çevre Koruma: ġehir genelindeki tüm cadde ve sokakların temizlenmesi, konut, iģyeri, resmi daire, hastane gibi ter türlü tesisin katı atıklarının toplanması, nakledilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesi, eski katı atık depolama sahalarını ıslah etmek ve çevre düzenlemesini yapmak, kullanımda olan katı atık depolama sahalarını iģletmek ve çevreye etkileri bakımından gerekli tedbirleri almak, çevreyi koruma amacıyla hava, su, toprak ve her türlü kirliliğin kontrol edilmesi, izlenmesi ve gerkli yatrımların yapılması, çevre bilincini geliģtirici eğitim çalıģmalarının yapılması, bu amaçla konferans ve seminerler düzenlenmesi vb. hizmetlerin yapılması. Denetim ve Esenlik Hizmetleri: Zabıta, veteriner, itfaiye, sivil savunma, defin hizmeti veren birimler sayesinde beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için gerekli çalıģmaların yapılması ve yaptırımların uygulanması, bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen cezaların verilmesi. Ekonominin ve Ticaretin GeliĢtirilmesi: Düzenli alıģ veriģ ortamının sağlanması, mevzuata uygun hareket edilip edilmeğinin denetlenmesi, satın alma, satıģa çıkarma, kiralama, ihaleye esas muhammen bedel ve kamu görevlilerinin yolluklarına esas olan rayiçlerin belirlenmesi, ölçü ve tartı aletlerinin muayenesinin yapılması, akaryakıt alım ve satımı, kaplıcaların iģletilmesi. Ayrıca bu hizmetlerin en iyi Ģekilde yerine getirilebilmesi için kurum içinde yönetime ve diğer birimlere destek olarak mali hizmetler, yazı iģleri, insan kaynakları, bilgi iģlem, satın alma ve diğer destek hizmetler de mevzuat çerçevesinde yerine getirilmektedir. SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 27

28 II. AMAÇ VE HEDEFLER A. ĠDARENĠN AMAÇ VE HEDEFLERĠ 2009 yılında Sivas Belediyesi Stratejik Planı hazırlanmıģ, Belediyemizin stratejik amaç ve hedefleri aģağıda verilen 7 odak alan çerçevesinde belirlenmiģtir: ODAK ALAN: ĠMAR VE ġehġrleġme STRATEJĠK AMAÇ 1:ihtiyaçlara cevap veren bir imar ve kentleģme altyapısı oluģturmak Hedef 1.1. Ġmar planını revize etmek/yenilemek Hedef 1.2. Hâlihazır haritaların, imar planlarının ve kadastro paftalarının eksik kalan kısımlarının sayısallaģtırma iģlemlerini tamamlamak Hedef 1.3. Yerel ölçüm ağlarının ülke koordinat sistemine uyumunu sağlamak Hedef 1.4. Etkin bir numarataj sistemini oluģturmak ve uygulamak STRATEJĠK AMAÇ 2: Kent estetiğini yükseltmek Hedef 2.1. ġehir merkezindeki estetiği düģük binaların oranını düģürmek Hedef 2.2. Metruk ve yıkılmaya yüz tutmuģ binaları tespit etmek ve bunlar hakkında yasal iģlemleri uygulamak Hedef 2.3. ġehir mobilyalarını yaygınlaģtırmak, Ģehir hayatını kolaylaģtırıcı ve güzelleģtirici Ģekilde yeniden düzenlemek Hedef 2.4. YapılaĢmada standartları oluģturmak STRATEJĠK AMAÇ 3: Tarihi mirasımızı korumak ve yaģatmak Hedef 3.1. Ġmar plan ve uygulamaları yapılırken tarihi mirasın korunmasına yönelik çalıģmalar yapmak Hedef 3.2. Tescilli binaların ve tarihi mekanların, camilerin restorasyon ve çevre düzenleme çalıģmalarını yapmak Hedef 3.3. Restorasyonu ve çevre düzenlemesi yapılacak yerlerin kamulaģtırmalarını yapmak Hedef 3.4. Kale Koruma Amaçlı Ġmar Planı ve Çevre Düzenlemesi Projesini revize etmek STRATEJĠK AMAÇ 4: ġehri tek merkezlilikten çıkartmak, çarpık kentleģmeyi önlemek, yeni yerleģim alanları oluģturmak ve kentsel dönüģümü yaygınlaģtırmak Sayfa 28 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

29 Hedef 4.1. Parselasyon çalıģmalarını düzenli bir Ģekilde devam ettirmek Hedef 4.2. Mevcut Gecekondu Önleme Bölgelerinin iģlemlerini tamamlayarak uygulamayı bitirmek Hedef 4.3. Kaçak yapılaģma ile etkin Ģekilde mücadele etmek Hedef 4.4. Uydu kentler ve yeni toplu konut bölgeleri oluģturmak Hedef 4.5. Yeni cazibe merkezleri oluģturmak (Kamu Kurum ve kuruluģlarının yer seçimleri) Hedef 4.6. Eski Sanayi ve Yeni Ata Sanayii bölgelerini Ģehrin geliģimine uygun olarak yeniden değerlendirmek Hedef 4.7. Fuar alanlarını değerlendirmek ve uygulamasını yapmak Hedef 4.8. Kızılırmak çevresini projelendirmek ve kamulaģtırmak Hedef 4.9. Yeni sosyal konut alanları oluģturmak Hedef Yeni mezarlık alanları kamulaģtırmak Hedef Ġmar uygulaması sonucu ortaya çıkan yol, park ve yeģil alanları kamulaģtırmak Hedef Belediye hizmet bina ve alanlarını daha uygun yerlere taģımak, mevcut alanları yeniden değerlendirmek Hedef Bazı meslek gruplarına ait iģyerlerini Ģehir merkezinin dıģına çıkartmak ODAK ALAN: ALTYAPI STRATEJĠK AMAÇ 5: Su ve kanalizasyon sistemini sağlıklı, düzenli ve çevreye uyumlu hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak Hedef 5.1. Kanalizasyon Ģebekesinin tamamını ana kollektöre bağlamak Hedef 5.2. ġehir kanalizasyonunu Atık Su Arıtma tesisinden geçirerek Kızılırmak a deģarjını sağlamak Hedef 5.3. Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan çamuru uygun Ģekilde bertaraf etmek Hedef 5.4. Esenyurt, KarĢıyaka, Çayboyu mahallelerinin kanalizasyonlarını ana kollektöre bağlayarak Atık Su Arıtma Tesisine ulaģmasını sağlamak Hedef 5.5. ġehrin tamamını kapsayacak Ģekilde yağmur suyu hatlarını projelendirmek ve yeni yağmur suyu hatlarını yapmak Hedef 5.6. Yeni imara açılan yerlerin su ve kanalizasyon Ģebekelerini projelendirip imalatını yapmak Hedef 5.7. Su kaynaklarını ve baraj havzasını korumak, gerekli kamulaģtırmaları yapmak Hedef 5.8. Ġçme suyu Ģebekesinin rehabilitasyonunu yapmak SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 29

30 Hedef 5.9. Su ve kanal arıza ihbarlarının 24 saat içinde değerlendirilerek mağduriyeti önlemek için gerekli tedbirlerin alınması, bilgilendirmelerin yapılması en kısa zamanda sorunun çözülmesi Hedef Tatlı su Ģebekesini rehabilite etmek Hedef Ġçme Suyu Arıtma Tesisini tüm Ģehre hizmet verir hale getirmek Hedef Su dağıtım ve kullanımındaki kayıp oranlarını azaltmak (% 22 ye düģürmek) Hedef Kaçak su kullanımını % 5 e indirmek Hedef Su ve kanalizasyon Ģebekelerine ait bilgileri 2010 yılı sonuna kadar sayısallaģtırmak ODAK ALAN: ULAġIM STRATEJĠK AMAÇ 6: Düzenli, güvenli ve konforlu bir ulaģım altyapı ve sistemini kurmak Hedef 6.1. UlaĢım Ana Planını yapmak Hedef 6.2. KavĢak düzenlemeleri yapmak Hedef 6.3. Araç alt ve üst geçitleri yapmak Hedef 6.4. Yaya alt ve üst geçitleri yapmak Hedef 6.5. Köprüler yapmak Hedef 6.6. Otopark sorununu çözmek Hedef 6.7. Sinyalizasyon sistemini trafik akıģkanlığını sağlayacak Ģekilde düzenlemek, ihtiyaç duyulan yerlere yeni sinyalizasyon sistemleri kurmak Hedef 6.8. Kameralı trafik takip sistemini kurmak Hedef 6.9. Trafik iģaret ve yön levhalarını tamamlamak Hedef Uygun alanlarda bisiklet parkurları yapmak Hedef Merkezi yerlerde yayalaģtırma uygulamalarını yaygınlaģtırmak Hedef Toplu taģımın sorunlarını gidermek Hedef Trafik konusunda halkı bilinçlendirmek Hedef ġehirlerarası terminal binasında ihtiyaçları karģılayacak Ģekilde yeni düzenlemeler yapmak Hedef ġehir içi trafiğin aksamadan devamlılığını sağlamak STRATEJĠK AMAÇ 7: Yol ve kaldırım çalıģmalarıyla yaya ve taģıt ulaģımını kolaylaģtırmak Hedef 7.1. Yol açma ve asfaltlama çalıģmaları yapmak Sayfa 30 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

31 Hedef 7.2. Kaldırım çalıģmaları yapmak Hedef 7.3. Alternatif yol kaplama uygulamalarını yaygınlaģtırmak Hedef 7.4. ġehrimizde yapılacak alt ve üst yapı çalıģmalarında ilgili kamu ve özel kuruluģlar ile koordinasyonu sağlamak ODAK ALAN: SOSYAL KÜLTÜREL STRATEJĠK AMAÇ 8: Sosyal yardımların insan onuruna yakıģır Ģekilde adil, etkili ve düzenli arzını sağlamak Hedef 8.1. Muhtaç insanların tespitinde kullanılan mevcut veri tabanını geliģtirmek ve güncellemek Hedef 8.2. Sosyal yardımların etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak Hedef 8.3. Birinci dereceden muhtaç ailelerin tamamına ulaģmak ve temel ihtiyaçlarını karģılamak STRATEJĠK AMAÇ 9: Engelli vatandaģlarımızı sosyal hayata kazandırmak ve yaģam kalitelerini yükseltmek Hedef 9.1. Engellilere yönelik meslek edindirme kursları açmak, açılmasına destek olmak Hedef 9.2. Ġmar yönetmeliğinde engellilerin yaģamını kolaylaģtırmaya yönelik düzenlemeler yapmak Hedef 9.3. Engellilerin yaģamını kolaylaģtırıcı rehberlik ve danıģmanlık hizmetlerini artırmak, fiziki ve üst yapı çalıģmalarını geliģtirmek Hedef 9.4. Engellilere yönelik etkinlikleri artırmak Hedef 9.5. Sokak çocukları ve madde bağımlılarına yönelik rehabilite çalıģmalarına destek olmak STRATEJĠK AMAÇ 10: ġehrimizde yaģayan tüm kesimlere yönelik kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler yapmak Hedef Meslek edindirme ve beceri kazandırma kursları açmak Hedef Sosyal ve kültürel faaliyetleri artırarak Ģehir geneline yaymak Hedef Kültür sanat faaliyetlerini teģvik etmek, desteklemek Hedef Sağlıklı yaģamı teģvik için sportif faaliyetleri desteklemek Hedef Kadınlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetleri artırmak, rehberlik ve danıģmanlık hizmetlerini artırmak STRATEJĠK AMAÇ 11: ġehrimizin zenginliklerini koruyup yaģatarak tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak, Ģehrimizi tarih, kültür ve sanat faaliyetleriyle cazibe merkezi haline getirmek SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 31

32 Hedef Eylül Kongresinin tarihteki misyonu göz önüne alınarak kutlamalara uluslar arası boyut kazandırmak, ilimizin tanıtımını yapmak Hedef Tarihi eserlerimizin tanıtımı ve turizm amaçlı kullanılmasını sağlamak Hedef ġehir kültürünün temel unsurlarının yaģatılmasını ve tanıtılmasını sağlayacak bir Ģehir müzesi kurmak Hedef Ġlimizde yetiģmiģ devlet adamları, kanaat önderleri, âlim, sanatkâr, edebiyatçı, spor adamlarının tanıtımına yönelik çalıģmalar yapmak (sempozyum, basılı ve görsel yayın vs..) Hedef Sivas taki âģıklık geleneğinin yaģatılması, âģıkların tanıtılması amaçlı faaliyet ve yayınlarının yapılması Hedef Sivas halıcılığı, kilimciliği ve diğer el sanatlarının yaģatılmasına yönelik faaliyetleri yapmak STRATEJĠK AMAÇ 12: ġehirlilik (HemĢehrilik) bilincini geliģtirmek ve mahalli kararlara katılımı sağlayıcı mekanizmaları kurmak ve iģletmek Hedef Kent Konseyi çalıģmalarını kolaylaģtırıcı ve etkinliğini artırıcı katkılarda bulunmak Hedef Sivil toplum kuruluģlarıyla iliģkileri geliģtirerek çalıģmalarına katkılar sağlamak Hedef Mahalle muhtarlarıyla periyodik toplantılar düzenlemek, mahallelerin sorunlarının çözümüne katkı sağlamak Hedef Mahalli gelenek ve göreneklerin yaģatılmasını sağlayacak faaliyetler düzenlemek Hedef Halkı ve çocukları bilinçlendirici çalıģmalar yapmak Hedef Ġlimiz ve belediye faaliyetlerinin tanıtımını fuarlar, basın yayın ve diğer iletiģim araçları aracılığıyla yapmak Hedef Anket çalıģmaları ile hemģehri memnuniyetini tespit etmek ve talepleri değerlendirmek Sayfa 32 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

33 ODAK ALAN: SAĞLIK-ESENLĠK-ÇEVRE STRATEJĠK AMAÇ 13: Tarihi, kültürel ve sosyal değerlerimizle uyumlu, ihtiyaçları karģılayacak nitelikte park, bahçe, çocuk oyun alanı ve yeģil alanlar oluģturmak. Hedef KiĢi baģına düģen yeģil alan miktarını artırmak Hedef Tarihi eserlerin çevre düzenlemelerini yapmak Hedef Mesire ve piknik alanlarını artırmak Hedef Kızılırmak çevre düzenlemesini yapmak Hedef Kent Meydanı Projesini geniģletmek ve gerekli yerlerde çevre düzenleme çalıģmalarını yapmak Hedef Sera ve fidanlıkları yeniden düzenlemek, Hedef Hobi bahçeleri oluģturmak Hedef Ağaçlandırma faaliyetlerini artırarak sürdürmek Hedef Abdulvahabigazi mezarlık alanını yeniden projelendirerek düzenlemek ve gerekli kamulaģtırmaları yapmak Hedef Eski mezarlıkları rehabilite etmek STRATEJĠK AMAÇ 14: Ġnsan ve çevre sağlığını korumak için etkin önlemler almak Hedef Katı atık depolamasını standartlara uygun hale getirmek Hedef ġehir içi temizlik hizmetlerini geliģtirmek ve katı atıkların kaynağında ayrıģtırılması sistemini kurmak Hedef Eski vahģi depolama yerini rehabilite etmek, düzenli depolamaya geçmek Hedef Tıbbi ve kimyasal atıkların toplanması ve depolanması sistemini rehabilite etmek Hedef Hava, gürültü ve görüntü kirliliğini azaltmaya yönelik tedbirleri ve denetimleri artırmak Hedef Sokak hayvanları barınaklarını ve rehabilite merkezini yeterli hale getirmek, çevre ve insana zarar vermesini önleyecek tedbirler almak Hedef ġehrimizdeki dere yataklarının ıslahı ile ilgili çalıģmaların takibini yapmak Hedef Zararlı haģere ile etkin Ģekilde mücadele etmek Hedef Kurban pazarını düzenlemek, yeterli hale getirmek ve hayvan pazarına iģlerlik kazandırmak SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 33

34 STRATEJĠK AMAÇ 15: Doğal afet ve acil durumlara iliģkin önlemler almak; itfaiye ve kurtarma hizmetlerini geliģtirmek Hedef Doğal afetlerde etkin müdahale edilebilmesi için gerekli çalıģmaları yapmak Hedef Ġtfaiye ve kurtarma araç- gereçlerini sayı ve nitelik olarak yeterli hale getirmek Hedef Ġtfaiye personelini sayı ve nitelik olarak yeterli hale getirmek Hedef Kamu kurumlarının ve sivil binaların itfaiye ve doğal afete hazırlık yönünden etkin denetimini yapmak Hedef Kamu ve özel kurumların itfaiye ekiplerini eğitmek Hedef Belediye sınırları içerisinde yangına müdahale süresini kısaltmak Hedef Öğrenciler baģta olmak üzere halka yönelik yangın ve doğal afet konularında eğitim çalıģmaları yapmak STRATEJĠK AMAÇ 16: Halk sağlığı, huzuru ve güvenliği için etkin denetim ve düzenleme çalıģmaları yapmak Hedef Halkın sağlığı ve güvenliğine iliģkin denetimleri sürekli yapmak Hedef Yeni semt pazarları ihdas etmek, mevcut pazar yerlerini düzenlemek Hedef Zabıta personelini sayı ve nitelik olarak yeterli hale getirmek Hedef Meslek gruplarının kendilerine tahsis edilen yerlere taģınması iģlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak ODAK ALAN: EKONOMĠ STRATEJĠK AMAÇ 17: Belediye iģletme ve iģtiraklerinin daha verimli ve güçlü olmasını sağlamak Hedef Belediye Ģirketlerinde ihtisaslaģmaya yönelik çalıģmalar yapmak Hedef Belediye iģletmelerinin verimlilik ve hizmet kalitelerini artırmak Hedef Restorasyonu yapılan tarihi binaları çeģitli amaçlarla (otel, lokanta vb.) iģletmek STRATEJĠK AMAÇ 18:ġehrimizi modern kaplıcalar Ģehri haline getirmek Hedef Sıcak Çermikteki mevcut tesisleri rehabilite etmek ve yeni tesisler yapmak Hedef Mevcut termal kuyuları rehabilite etmek ve yeni termal kuyular açmak Hedef Yeni tesis alanları ihdas etmek ve altyapı çalıģmalarını tamamlamak Hedef Kaplıca suyunu seracılık ve diğer tarım faaliyetlerinde kullanmak Sayfa 34 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

35 Hedef Kaplıca tesislerinin iģletilmesi için birlik vb. tüzel kiģilikler oluģturmak Hedef Sıcak Çermiğe içme ve kullanma suyu temin etmek Hedef Sıcak Çermiğe ulaģım ve taģıma sorunlarını çözmek Hedef Soğuk Çermikte mevcut konaklama tesislerini rehabilite etmek ve yeni konaklama tesisleri yapmak Hedef Soğuk Çermik altyapısını yenilemek Hedef Soğuk Çermikte yeni tesis alanları ihdas etmek ve altyapı çalıģmalarını tamamlamak Hedef Kaplıcaları Sağlık ve Turizm Bakanlıklarının belirlediği standartlara kavuģturmak STRATEJĠK AMAÇ 19: Ticaret ve sanayinin geliģimine yönelik kolaylaģtırıcı, yol gösterici çalıģmalar yapmak Hedef Yeni ticaret ve sanayi alanları oluģturmak Hedef Sivas ı tanıtım çalıģmalarıyla yatırımcıları teģvik etmek Hedef Ġlin yatırım potansiyeli araģtırmasını yenilemek Hedef GiriĢimcileri bilgilendirici çalıģmalar yapmak ODAK ALAN: KURUMSALLAġMA STRATEJĠK AMAÇ 20: Personelin etkinlik ve verimliliğini artırmak Hedef Hizmet içi eğitimi daha etkin ve verimli hale getirmek Hedef Personel motivasyonunun sağlanmasında ödüllendirme ve diğer araçları kullanmak Hedef Kurumsal kimliği geliģtirici çalıģmalar yapmak Hedef Sosyal etkinlikleri artırmak Hedef ÇalıĢma Ģartlarını iyileģtirmek (fiziki, teknolojik imkanlar sağlamak vs) Hedef TeĢkilat yapısında norm kadro yönetmeliğine uygun olarak yeni düzenlemeler yapmak Hedef Birimler arası koordinasyonu sağlamak STRATEJĠK AMAÇ 21: Kaynak yönetiminde, hizmet sunumunda bilgiye ve veriye dayalı, teknolojiyi kullanan ve verimliliği esas alan yönetim yapısını oluģturmak Hedef Hedef Hedef Kurum arģivinin fiziki ve teknik imkânlarını artırmak Coğrafi bilgi sistemini geliģtirmek Bilgi iģlem altyapısını geliģtirmek SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 35

36 Hedef Hedef Hedef Hedef Hedef Hedef Mezarlık bilgi sistemini geliģtirmek E-Belediye hizmetlerini geliģtirmek ve yaygınlaģtırmak TaĢınır malların kayıt ve güncelleme iģlemlerini daha etkin bir Ģekilde yapmak Genel evrak sisteminde otomasyon (elektronik yazıģma) sistemini geliģtirmek Birimler arasındaki her türlü iletiģim aracını etkin ve verimli kullanmak Ekonomik ömrünü tamamlamıģ olan araç ve gereçleri yenilemek Hedef Belediye hizmet binalarının Ģartlarını iyileģtirmek ve yeni hizmet binaları yapmak Hedef Verimlilik ve etkinliğin artırılması amacıyla bazı hizmetlerin özelleģtirilmesi STRATEJĠK AMAÇ 22: Mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlayarak etkin hale getirmek Hedef Hedef Hedef Hedef Hedef Hedef Hedef Hedef Mevcut gelirlerin tahsilât oranını artırmak Yeni gelir kaynakları temin etmek Belediye menkul ve gayrimenkullerini satıģ ve kiralamak yoluyla gelir elde etmek Giderlerde azami tasarruf sağlamak Bütçeyi etkin Ģekilde yönetmek ve bütçe denkliğini sağlamak Ġhtiyaç duyulan alanlarda hizmet alımı yapmak Belediye gayrı menkullerini tespit etmek ve değerlendirmek Stratejik yönetim ve performans esaslı bütçeleme uygulamalarının yerleģmesi için gerekli tedbirleri almak Hedef Mali yönetim ve kontrol kanunun öngördüğü düzenlemeleri yapmak, iç kontrol sistemini kurmak ve uygulanmasını sağlamak Sayfa 36 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

37 B. TEMEL DEĞERLER VE POLĠTĠKALAR Stratejik Planında, stratejik amaç ve hedeflere ulaģmada esas olacak ilkeler aģağıdaki gibi belirlenmiģtir: Halkın mahalli, milli ve manevi değerlerine saygılı olmak Ehliyet ve liyakate önem vermek Takım ruhunu canlı tutmak Yönetimde katılımcılık GeliĢimcilik, yenilikçilik ġeffaflık, hesap verebilirlik Kaynakları israf etmemek Önem ve öncelikleri gözetmek Ġnsan merkezlilik Hizmette kalite, verimlilik, fayda odaklılık ġehirlilik bilinci ve estetik duyarlılık Kalkınmada öncülük ve önderlik SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 37

38 III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A. MALĠ BĠLGĠLER 1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2010 yılı gider bütçesi ,00 TL olarak belirlenmiģ olup, ,96 TL önceki yıldan devreden ödenek ve yıl içersinde yapılan ,00 TL ek bütçe ile toplam ,96 TL ye çıkarılmıģtır tarihi itibariyle ,49 TL bütçe gideri tahakkuk etmiģtir. Gider bütçesi gerçekleģme oranı % 93,61 dir. Belediye birimlerinin 2010 yılı bütçeleri, geçen yıldan devreden ödenekleri, ek ödenekleri, tahakkuk eden gider, gerçekleģme oranları ve toplam bütçe içindeki payları tabloda gösterilerek, birim giderlerinin toplam bütçe içindeki payları da pasta grafikde gösterilmiģtir: Veteriner 0% Ulaşım Hizmetleri 1% Yapı Yazı Zabıta Özel İnsan Bilgi İşlem Kontrol İşleri 2% Kalem Kaynakalrı 1% Sağlık İşleri 4% 0% 1% 3% 0% Basın Yayın 0% Hukuk İşleri 0% Destek Hizmetleri 4% Temizlik 6% Sosyal Yardım 1% Su ve Kanalizasyon 11% Park Bahçe 10% Emlak İstimlak 8% Fen İşleri 20% Mali Hizmetler 7% Kültür ve Sosyal İşler 0% İtfaiye 3% İşletme ve İştirakler 16% İmar ve Şehircilik 2% Sayfa 38 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

39 Giderin Bütçe Kodu Açıklama Geçen Yıldan Devreden Ödenek (TL) Bütçe İle Verilen Ödenek (TL) Ek ve Olağanüstü Verilen Ödenek (TL) Aktarma Suretiyle Eklenen (TL) Düşülen (TL) Net Ödenek Toplamı (TL) Tahakkuk Eden Gider (TL) Gerçekleşme Oranı (%) Özel Kalem Müdürlüğü 0, ,00 0, ,00 0, , ,33 97,46 1, İnsan Kaynakalrı Ve Eğitim Müdürlüğü Toplam Bütçe İçindeki Payı (%) 0, ,00 0, , , , ,67 97,84 3, Sağlık İşleri Müdürlüğü 0, ,00 0,00 0, , , ,37 74,97 0, Bilgi İşlem Müdürlüğü 0, ,00 0, , , , ,59 93,93 0, Hukuk İşleri Müdürlüğü 0, ,00 0, , , , ,77 63,12 0, Basın Yayın Ve Halkla İlşk. Müdürlüğü 0, ,00 0, , , , ,03 96,45 0, Destek Hizmetleri Müdürlüğü 0, ,00 0, , , , ,42 89,71 4, Emlak İstimlak Müdürlüğü 0, , , , , , ,65 99,52 8, Fen İşleri Müdürlüğü 0, , , , , , ,77 92,97 19, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 0, ,00 0, , , , ,86 99,27 1, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 0, ,00 0, , , , ,83 97,93 15, İtfaiye Müdürlüğü 0, ,00 0, ,00 0, , ,81 84,76 2, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 0, ,00 0, , , , ,03 83,58 0, Mali Hizmetler Müdürlüğü , ,00 0, , , , ,74 98,93 6, Park Bahçe Hizmetleri 0, ,00 0, , , , ,30 99,01 10, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 0, ,00 0, , , , ,11 87,46 0, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 0, ,00 0, , , , ,79 87,06 11, Temizlik Hizmetleri , ,00 0, , , , ,45 92,86 6, Ulaşım Hizmetleri 0, ,00 0, , , , ,80 75,43 0, Veteriner Müdürlüğü 0, ,00 0,00 0, , , ,95 79,55 0, Yapı Kontrol Müdürlüğü 0, , , , , , ,67 84,21 3, Yazı İşleri Müdürlüğü 0, ,00 0, , , , ,38 74,43 0, Zabıta Müdürlüğü 0, ,00 0, , , , ,17 93,15 1,68 Genel Toplam , , , , , , ,49 93,61 100,00 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 39

40 2. MALĠ DENETĠM SONUÇLARI Sivas Belediyesi nin 2010 yılı gelir ve giderleri ile bunlara iliģkin hesap kayıt ve iģlemlerinin denetimi için, Belediye Meclisinin 07/01/2011 tarih ve 2 sayılı kararıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 25. Maddesine istinaden Meclis Denetim Komisyonu oluģturulmuģtur. Denetim çalıģmaları; gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali iģlemlerin kayıtlarının yapıldığı birimlerde gerçekleģtirilmiģtir. Bu amaçla yapılan denetim çalıģmaları; Mali Hizmetler Müdürlüğü, Hesap ĠĢleri Servisinin hazırladığı muhasebe evrakları ve bunlara iliģkin mali tablolar üzerinde ve zaman zaman da mali iģlemleri gerçekleģtiren birimlere gidilerek gerçekleģtirilmiģtir. Belediye Bütçesini hazırlamak, muhasebe hizmetlerini yürütmek ve yılsonunda bütçe kesin hesabı ile bütçe uygulama sonuçlarına iliģkin mali tabloları hazırlamak gibi görevleri bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü Hesap ĠĢleri Servisinde yapılan denetimde; 2010 yılı Gider Bütçesinin ,- TL. olarak hazırlandığı, yıl içerisinde ,- TL. Ek Bütçe ve ,96 TL. önceki yıldan devreden ödenek ile toplam Belediye bütçesinin ,96.- TL. olduğu, 31/12/2010 tarihi itibariyle ,49 TL. bütçe giderinin tahakkuk ettiği; gider bütçesinin gerçekleģme oranının % 94 seviyelerinde olduğu tespit edilmiģtir. Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir: Kodu Ekonomik Sınıflandırma Tutarı (TL) Personel Gideri , Sosy. Güv.Dev. Pr Gid , Mal ve Hizm. Alım Gid , Faiz Giderleri , Cari Transferler , Sermaye Giderleri , Sermaye Transferleri 0, Borç verme 0,00 TOPLAM , yılı gelir bütçesinin ,00 TL olarak hazırlandığı, 31/12/2010 tarihi itibariyle gelirlerin ,09 TL olarak gerçekleģtiği, bu gelirlerden ,55 TL. nin kiģilere red ve iade olarak ödendiği belirlenmiģtir. Gelir bütçesinin gerçekleģme oranı % 96 seviyelerinde olduğu tespit edilmiģtir. SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 40

41 Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırması Tablosunun da; Kodu Gelir Türü Tutarı (TL) Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , Harçlar , Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , Kurumlar Hasılatı , Kira Gelirleri , Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri , Kurum. ve Kişi. Alınan Yardım ve Bağışlar , Faiz Gelirleri , Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , Para Cezaları , Diğer Çeşitli Gelirler , Taşınmaz Satış Gelirleri , Kur Değişikliği Dışındaki Değer ve Miktar Değişimi ,69 TOPLAM Faaliyet Sonuçları Tablosunun; Hesap Kodu Hesabın Türü Giderler Toplamı (TL) Gelirler Toplamı (TL) 630 Giderler Hesabı , Gelirler Hesabı ,49 Faaliyet Sonucu ( +/- ) ,14 olduğu incelenmiģtir, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu Hükümlerine Göre Yapılan Ġhaleler Belediyemize ait gayrimenkul satıģları, menkul ve gayrimenkullerin kiraya verme iģlemleri ve bunun gibi diğer gelir getirici iģlemlerinin, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu hükümlerine tabi olarak, Ģartnameler dahilinde Belediyemiz Encümenince yürütüldüğü görülmüģtür. Bu amaçla hazırlanan ihale dosyalarında bulunması gereken bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak dosyasında bulundurulduğu tespit edilmiģtir. Borçlanmalar Ġller Bankasından, kamu bankalarından veya özel bankalardan yapılan borçlanmalarda; 5393 sayılı Belediye Kanununun, 68 nci maddesinde belirtilen sınırlamalara uyulduğu, 2010 yılı sonu itibari ile borçlanmanın bu sınırlar altında kaldığı görülmüģtür. SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 41

42 Gider OluĢturan ĠĢlemler 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Hükümlerine Göre Yapılan Ġhaleler Belediye gider iģlemlerinin, 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22. Maddesi ve 19. Maddesine göre yapıldığı görülmüģtür. Kanunun temel ilkeler baģlığını taģıyan 5. maddesinde; idarelerin, bu kanuna göre yapılacak ihalelerinde; saydamlığı, rekabeti, eģit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun Ģartlarla ve zamanında karģılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu, yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulünün temel usuller olduğu, diğer ihale usullerinin, kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabileceği belirtilmiģtir. Bu madde de göz önüne alınarak, mal ve hizmet alımları ile yapım, bakım, onarım iģlerinin adı geçen kanun hükümlerine uygun olarak, gerçekleģtirildiği tespit edilmiģtir. Denetime tabi dönemde, 4734 sayılı KĠK ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu hükümlerine göre, mal ve hizmet alımları ile danıģmanlık hizmetleri ve yapım iģleri olmak üzere çeģitli usullerde ihalelerin yapıldığı belirlenmiģtir. Genellikle bütün isteklilerin teklif verebildiği ve ilan zorunluluğu bulunan temel ihale usullerinin benimsenmiģ olduğu, piyasa fiyat araģtırması yapılırken, alınan teklif mektuplarının en az üç adet olduğu, ilgili firma yetkililerince kaģelenip imzalandığı görülmüģtür. Kamu Ġhale Kanununun 28. maddesi gereğince, ihale doküman bedeli, basım maliyetini aģmayacak ve rekabeti engellemeyecek Ģekilde birim müdürlüklerince tespit edilmiģtir. Ödeme emri belgesine bağlandığı halde nakit yetersizliği veya diğer sebeplerle ilgililerine ödenemeyen giderler, bütçe emanetine alınarak nakdin yeterli olabildiği zamanlarda ilgililerine bütçe emaneti hesabından ödendiği görülmüģtür. Avans iģlemlerinin yasal sürelerinde çekildiği, kapatıldığı ve acil ihtiyaçlarda kullanıldığı görülmüģtür. Harcamanın çeģidine göre, Mahalli Ġdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen belgelerin tamam olduğu, Mahalli Ġdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde hangi tür ödemelerde, ödeme belgesine ne tür evrakların eklenmesi gerektiği belirtilmiģ ve bunlara uyulduğu görülmüģtür sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre doğrudan temin usulüyle yaptırılacak mal ve hizmet alımları ile yapım iģi bedellerinin ödemelerinde; a) Onay Belgesi, b) Piyasa Fiyat AraĢtırması Tutanağı (Örnek: 3) veya ihale komisyonu kararı, c) Düzenlenmesi gerekli görülmüģ ise sözleģme, ç) Fatura, d) Muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul iģleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiģ belge, e) Mal ve malzeme alımlarında, taģınır iģlem fiģi ödeme belgesine eklenir. denilmektedir. Madde hükmüne uyulduğu görülmektedir. Sayfa 42 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

43 Muhasebe birimince yapılan ödemelerde; ilgili mevzuatları gereğince yapılması gereken gelir vergisi, damga vergisi, katma değer vergisi v.b. yasal kesintilerinin her ay muntazam olarak aylık muhtasar beyannameleri tanzim edilerek ilgili vergi dairesine verildiği ve ödemelerinin zamanında yapıldığı görülmüģtür. Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Dairesi, Kültür Payı vb. emanetlerin zamanında ilgili yerlere ödendiği tespit edilmiģtir. Personel maaģ ve ücretlerinin zamanında banka hesaplarına yatırıldığı tespit edilmiģtir. Sonuç olarak; Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün; 31/12/2010 tarihi itibariyle düzenlenmiģ bilançosunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 420. Maddesinde sayılan Mizan cetveli ve diğer mali tablolarını incelemiģ bulunuyoruz. Ġncelememiz, genel kabul görmüģ denetim ilke, esas ve standartlarına uygun olarak yapılmıģ ve dolayısıyla hesap ve iģlemlerle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının kontrolü ile gerekli gördüğümüz diğer denetim yöntem ve tekniklerini içermiģtir. Yapılan denetimde, hizmet içi eğitimin gerekliliği tespit edilmiģtir. DeğiĢen mali mevzuatla ilgili, birimlerdeki ilgili personeller, hizmet içi eğitime tabi tutulmalıdır. Denetim sırasında tespit edilen eksikliklerin ilgili birimlerce giderilmesi sağlanmıģ ve birim yetkililerine tavsiyelerde bulunulmuģtur. Zabıta Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Toptancı Sebze Hali biriminin, tahakkuk ve tahsilât iģlemlerinde; klasik yöntem yerine, bilgisayarlı sisteme geçirilmesi sağlanmalıdır. UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki, Ģehirlerarası terminal ve köy garajı birimlerinin de, bilgisayarlı sisteme entegrasyonu sağlanmalıdır. Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereğince, Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sistemi ilkelerine uygun olarak hazırlanan Mali Tablolar, 2010 yılını doğru bir biçimde yansıtmaktadır. Ġncelememize göre, söz konusu mali tablolar, bütünüyle Sivas Belediyesinin 31/12/2010 tarihindeki gerçek mali durumunu, ödenek üstü harcamanın olmadığını ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu ortaya koymaktadır. SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 43

44 B. FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 1. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Belediye ve Bağlı KuruluĢları Ġle Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği yapılan çalıģmalarda Evlendirme Memurluğu, Özel Kalem Müdürlüğüne bağlanmıģtır. Bu çerçevede Özel Kalem Biriminin görevleri; Belediye BaĢkanının programlarını takip etmek ve programla ilgili her türlü konuda gerekli düzen ve iģlerliği sağlayarak programın sağlıklı bir Ģekilde uygulanmasını sağlamak, Belediye BaĢkanının katılacağı yurt içi ve yurt dıģı gezileri, toplantıları, sempozyumları vb. etkinlikleri önceden planlayarak programa almak ve yapılacak etkinliğe göre gerekli giriģimlerde bulunularak tüm hazırlıkları ve ön görüģmeleri yaparak katılımını sağlamak, BaĢkanlık makamıyla ilgili tüm yazıģmaları takip ederek ilgili birimlere ve kurumlara iletmek ve takibini yapmak, Belediye BaĢkanı ile görüģme taleplerini derleyerek randevu saatlerini düzenlemek ve görüģmelerin gerçekleģmesini sağlamak, Belediye BaĢkanı ile görüģmek isteyen vatandaģların taleplerini dinleyerek ilgili birimlere yönlendirmek, gerekirse Belediye BaĢkanı ile görüģmelerini sağlamak, Tüm telefon görüģmelerini sağlamak, Belediye BaĢkanına gelen, gerek belediye gerekse belediye dıģındaki talep, öneri ve sorunları irdeleyerek araģtırarak yapıcı çözümler bularak Belediye BaĢkanına sunmaktır. Evlendirme Memurluğu, Medeni Kanun ve Belediye Kanununun Belediye BaĢkanlığına verdiği evlendirme yetki ve görevini yerine getirmektedir. Birbirleri ile evlenmek isteyen kadın ve erkeğin evlenmeye dair müracaatlarını kabul etmek, mevzuatın öngördüğü Ģekilde evlenme dosyasını hazırlamak, evlenme akdini yapmak, aile cüzdanı düzenleyip vermek, evlenmenin nüfus kütüklerine tescilini sağlamak, evlenme kütüğü ve dosyalarını iyi bir Ģekilde muhafaza etmek ve yetkililerce istenen kütük, dosya ve belgeleri denetime hazır halde bulundurmakla görevlidir. GENEL BĠLGĠLER BaĢkanlık Makamında, 1 müdür, 1 protokol sorumlusu, 1 büro memuru, 1 sekreter, 2 odacı, 3 Ģoför, 1 koruma görevlisi; Evlendirme dairesinde, 1 nikah memuru, 3 memur, 2 iģçi olmak üzere toplam 16 personel görev yapmaktadır. Müdürlüğümüzde 4 otomobil, 6 adet masaüstü bilgisayar, 1 yazıcı, 1 faks makinesi bulunmaktadır. Sayfa 44 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

45 FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 2010 Yılı Ġçerisinde, Belediye BaĢkanımızı; BaĢbakan, Bakanlar, Milletvekilleri, parti genel baģkanları, iģ adamları, çeģitli sivil toplum örgütleri, yabancı devletlerden Belediye BaĢkanı düzeyinde, ziyaret etmiģlerdir. Bu ziyaretler, birim olarak titizlikle takip edilerek herhangi bir aksaklığa meydan vermeden gerçekleģtirilmiģtir. Yapılan bu ziyaretlerde misafirlere, Ģehrimizin özelliklerini yansıtan Ģehrimizle bütünleģmiģ çeģitli hediyeler verilmiģtir. Belediye BaĢkanımız, kardeģ Ģehir protokolü imzaladığımız Saraybosna Gradaçaç Ģehri Belediye BaĢkanı nın daveti üzerine, belediye meclis üyelerimizle birlikte, ziyaret etmiģlerdir. Bu ziyaretle ilgili, tüm yazıģmalar titizlikle takip edilerek herhangi bir aksaklığa meydan vermeden gerçekleģtirilmiģtir. Belediye BaĢkanımızca yapılan yazıģmalar, telefon görüģmeleri, randevu talepleri, her hafta yapılan halk görüģmeleri aksatılmadan gerçekleģtirilmiģtir. Toplantı, Sempozyum, Fuar Organizasyonlarını takibi yapılmıģtır. Evlendirme Memurluğu Faaliyetleri 2160 adet Türk vatandaģı, 17 adet yabancı uyruklu olmak üzere toplam 2177 adet nikah yapılmıģ ve nikahı kıyılan tüm çiftlere uluslar arası aile cüzdanı tanzim edilerek nikah anında kendilerine verilmiģtir adet mernis (Evlenme Bildirimi) tanzim edilerek Sivas Nüfus Müdürlüğüne gönderilmiģ ve Nikah akdinin baģka ilde yapılmasını isteyenler için 182 adet evlenme izin belgesi verilmiģtir. Yıllara göre nikâh istatistikleri tablo ve grafikte gösterilmiģtir: Türk Vatandaşı Yabancı Uyruklular Genel Toplam Nikah Sayıları SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 45

46 2. ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüz, 4857 sayılı ĠĢ Kanunu, 5393 sayılı Belediye Yasası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile personel hareketlerini içine alan ve Belediyemizi dolaylı olarak ilgilendiren diğer yasaların hükümleri doğrultusunda personelimizin her türlü hak ve çıkarlarını takip ederek, üzerine düģen görevleri BaĢkanlık adına yürüten birimdir. Ayrıca 2010 yılı içerisinde Ġdari ĠĢler Birimi de Müdürlüğümüz çatısı altında faaliyet göstermeye baģlamıģtır. Ġdari ĠĢler Birimi; binaların temizliği, makam araçlarının sevki, idaresi, bakım ve onarımı, tören ve kutlamalarda yerleģim, organizasyon iģlemlerinin yürütülmesi, binaların güvenliği ve korunması iģlemlerini yürütmektedir. GENEL BĠLGĠLER Kendisine verilen görevleri en hızlı, uygun ve doğru biçimde yapmak üzere 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, 1 Ģef, 3 memur, 28 iģçi ve 10 Özbelsan A.ġ. iģçisi olmak üzere 44 personelle faaliyette bulunmaktadır. Birimimizde 6 adet bilgisayar bulunmakta olup, maaģ, emekli sandığı, sigorta, izin, özlük ve diğer iģlemlerimiz Universal Kent Bilgi Sistemiyle yürütülmektedir. FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 2010 yılında yapılan çalıģmalar ana baģlıklar halinde aģağıda çıkarılmıģtır; Kadro Hareketi Terfi tarihlerine göre memurların intibakları takip edilerek terfi iģlemleri yıl boyunca yapılmıģtır. Yıl içerisinde emeklilik hakkını elde eden personellerden 23 iģçinin yasa, yönetmelik ve Toplu ĠĢ SözleĢmesinin amir hükümleri doğrultusunda emeklilik iģlemleri tamamlanıp, ,00.-TL. tahakkukları yapılmıģtır. Yine 7 memur personelin emeklilik iģlemleri ve 1 memur personelin istifa iģlemi, 1 memur ve 1 iģçi personelin vefat iģlemleri yapılmıģtır. Belediyemizce 26/07/2010 tarihinde yapılan Ġtfaiye Eri Alımı Mülakat Sınavını kazanan 20 kiģi 15/08/2010 tarihi itibariyle, yedek olarak kazanan 10 kiģi ise 15/10/2010 tarihi itibariyle göreve baģlatılmıģlardır. Böylece toplam 30 kiģilik istihdam sağlanmıģtır. Kurumlar arası naklen tayin amacıyla müracaat eden 10 memurun nakil iģlemleri yapılarak belediyemizde iģbaģı yapmaları sağlanmıģtır. 11 memurumuzun da diğer kurumlara nakil iģlemleri tamamlanarak yeni yerlerinde iģbaģı yapmaları sağlanmıģtır. Sayfa 46 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

47 Belediyemizde çalıģan personellerle ilgili periyodik olarak tanzim edilen raporlar usulüne uygun olarak doldurulup, Ġl Makamına, Türkiye ĠĢ Kurumuna, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğüne gönderilmiģtir. Belediyemizde staj yapmaları uygun görülen öğrencilerin staj iģlemleri tamamlanarak, Belediyemizin çeģitli ünitelerinde çalıģmaları sağlanmıģtır. Okul durumlarına göre 40 kiģi orta öğrenimden, 181 kiģi yüksek öğrenimden olmak üzere toplam 221 öğrencinin staj iģlemleri takip edilerek sonuçlandırılmıģtır Performans Programında yer alan faaliyetlerimizden; Hizmet Ġçi Eğitim ve Halkla ĠliĢkiler Eğitimi programı dâhilinde, Ġtfaiyede TeĢkilat Yapısı ve GeliĢen Teknolojiler, YazıĢma Kuralları, ArĢiv ve Dosyalama, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu Ġhaleleri SözleĢmeleri Kanunu konularıyla ilgili programlı eğitim verilmiģtir. Ayrıca Ġlimiz dıģında düzenlenen, 3194 sayılı Ġmar Kanunu, Denetim Komisyonlarının Görev Yetki ve Sorumlulukları, Kamu Ġç Kontrol Sisteminin OluĢturulması ve UyumlaĢtırılması, Ġtfaiye Yangın Yönetmeliği, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular, Katı Atık Düzenli Depolama Sahalarının ĠĢletilmesi ve ĠĢletme Problemleri, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Hal Kanunu, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü, Belediyelerde Halkla ĠliĢkiler, Akaryakıt Sektöründe Yeni Dönemde Ġntifa SözleĢmeleri, Yapı Denetim Uygulamaları ve KarĢılaĢılacak Sorunlar, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği, Engelli Ġstihdamında UlaĢılabilirlik ve Yerel Yönetimler konulu seminerlere ilgili personellerin katılımı sağlanmıģtır. Yıl içerisinde toplam 62 memur personele, 5393 sayılı kanunun 49. maddesi uyarınca Performans ödemesi yapılmıģtır. Müdürlüğümüz 2010 yılı içerisinde Özbelsan A.ġ. den 111 kiģilik hizmet alımı yapmıģtır. Ayrıca yıl içerisinde ihtiyacımızdan dolayı %18 ilave artıģ yapılmıģtır. Yine 36 kiģilik Bina Güvenlik Ġhalesi ile Memur Yemek Ġhalesinin de sekretarya ve takip iģlemleri yapılmıģtır. Özlük Hakları 2010 yılı içerisinde 12 ay süreyle birimlerin puantajları ilgili yerlerden alınarak maaģ bordrolarının tahakkukları yapılarak ücretlerin ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmektedir. MaaĢ bordrolarındaki tahakkuk sonucunda, kesinti yapılan meblağlar tasnif edilerek, yasal süresi içinde aylık dilimler halinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yazıģmaları gönderilmektedir. Memur ve iģçi personelimizden kesilen, lojman kiraları, yemek ücretleri, huzur hakları, vekalet ücretleri, iģçilere ait ilave tediye bordroları, mesai bordroları, öğrenim ve giyim yardımları gibi hususlar yıl sonu itibariyle tasnif edilerek Hesap ĠĢleri Müdürlüğüne gönderilmiģtir. Belediye personellerimizden 318 memur, 363 kadrolu iģçi, 22 sözleģmeli olmak üzere toplam 703 kiģinin yıllık izin iģlemleri 12 ay süreyle aralıksız olarak yapılmıģtır. Yolluk ve harcırah iģlemlerine ait görevlendirmeler aksatılmadan yerine getirilmiģtir. SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 47

48 Toplu ĠĢ SözleĢmesi kapsamında iģçilerimizin yasal haklarının verilmesi hakkında her türlü çalıģmalar yapılmıģtır. Disiplin Kurulu toplantılarının sekretarya iģlemleri aralıksız yürütülerek, alınan kararların uygulanması sağlanmıģtır. Diğer Faaliyetler 2010 yılı içerisinde 6 yıl sicil ortalaması 90 ve üzerinde olan memurlarımıza 1 kademe verilmesi sağlanarak, 25 memurumuza kademeleri verilerek tebliğ edilmiģtir. Miatlı evraklar süresi içerisinde tanzim edilerek ilgili kurumlara gönderilmiģtir. Müdürlüğümüzü ilgilendiren yazılara süresi içerisinde cevap verilmiģtir. Müdürlüğümüz 2010 yılı içerisinde 111 kiģilik hizmet ihalesi Özbelsan A.ġ. de kalmıģtır. Ayrıca ihtiyacımızdan dolayı %18 ilave yapılmıģ olup, toplam ,54 TL tahakkuku yapılarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiģtir. Ayrıca alımı yapılan iģçiler, ihtiyaçlı birimlerimizde çalıģtırılarak bütün sekretarya ve takip iģlemi yapılmıģtır Yılı Performans sonuçları tablosuna göre, hedeflenen Eğitim Seminerleri, Belediyemiz Ġdari Binasında devam eden tadilat sebebiyle tamamlanamamıģtır. Performans Ödemesi ile ilgili sapma ise, yıl içerisinde personel sayısında meydana gelen değiģiklikten dolayı oluģmuģtur. Sayfa 48 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

49 3. SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Norm Kadro çalıģmaları neticesinde Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü ve Huzurevi Müdürlüğü birleģtirilerek, yeni Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü oluģturulmuģtur. 29/03/2007 tarihinden itibaren çalıģmalarımız iki servis olarak devam etmiģtir.22/03/2010 tarihinde Huzurevinin Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğüne devredilmesi ile Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü olarak çalıģmalarımıza devam etmekteyiz. Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye Kanun unda ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanun unda belirtilen, sağlıkla ilgili Belediyelere verilen görevleri yapar veya Belediyemizin diğer birimleri tarafından yapılan sağlıkla ilgili iģlerde koordinasyonu sağlar. Kamu Kurum ve KuruluĢlarının sağlıkla ilgili çalıģmalarında Belediyemizi temsil görevini yerine getirir. 27 Kasım 2010 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği gereği Belediyemiz ve Özbelsan A.ġ. iģçilerine ĠĢyeri Hekimliği,1.basamak poliklinik ve ĠĢ güvenliği hizmetleri verilmektedir. Evlerde kullanılmayan ilaçların toplanarak, sınıflandırılması ve isteyen ihtiyaç sahibi vatandaģlarımıza reçetesine göre ilaç yardımında bulunulmaktadır. Huzurevi, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve Sayılı Kamu Kurum Ve KuruluĢları Bünyesinde Açılacak Huzurevlerinin KuruluĢ ve ĠĢleyiĢ Esasları hakkındaki yönetmelik hükümlerine göre kurulmuģtur. 15 Ekim 1994 de faaliyete geçen Huzurevinden, yatalak olmayan, akli dengesi yerinde, bulaģıcı hastalığı olmayan, günlük yaģama ihtiyaçlarını (yeme, içme, banyo, tuvalet vs.) tek baģına giderebilen, alkol ve uyuģturucu bağımlısı olmayan ve 60 yaģını doldurmuģ yaģlılar faydalanabilir. Huzurevinin kapasitesi 100 kiģidir. YaĢlıların dengeli ve yeterli beslenmeleri, bakım ve korunmaları sağlanmakta, her türlü sosyal ve psikolojik ihtiyaçları karģılanmaktadır. 23/01/2010 tarihinde Belediye BaĢkanı Doğan ÜRGÜP ve SHÇEK Genel Müdürü Dr. Ġsmail BARIġ tarafından imzalanan ve Devlet Bakanımız Selma Aliye Kavaf tarafından onaylanan Huzurevinin Devredilmesine ve ĠĢletilmesine iliģkin Protokol gereğince 22/03/2010 tarihinde devredilmiģtir. GENEL BĠLGĠLER Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü hizmetleri, 1 müdür, 1 hekim, 1 taģınır kayıt kontrol yetkilisi-gerçekleģtirme görevlisi, 3 hemģire, 1 odacı olmak üzere toplam 7 personelle yürütülmüģtür. Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü Mevlana Mahallesi Yuvam Apartmanında hizmet vermektedir. Binamızda acil durumlarda ve poliklinik, pansuman, enjeksiyon iģleri için tıbbi ve medikal malzemelerimiz, 4 adet bilgisayar, 2 adet yazıcı bulunmaktadır. SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 49

50 Müdürlüğümüzün Belediye Merkez bina ile ağ bağlantısı vardır. Gelen-Giden yazıģmalar, personel izin takibi, bütçe takibi, Performans bilgileri takibi gibi konular ukbs programlarıyla elektronik ortamda yapılmaktadır. FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Personelimize 1. Basamak Sağlık Hizmeti sunulmuģtur. Belediye ve Özbelsan A.ġ iģçilerine iģyeri hekimliği hizmeti verilmiģtir. Cenaze defin ruhsatı verilmiģtir. (20 Ekim 2010 tarihinde ilimizde Aile Hekimliğine geçildiğinden bu hizmeti Ġl Sağlık Müdürlüğü yürütmektedir) Ġl Sağlık Müdürlüğüne aylık istatistik raporları gönderilmiģtir. Gelen hastaların tansiyon takipleri, enjeksiyonları ve pansumanları yapılmıģtır. BağıĢ olarak gelen ilaçların kabulü, son kullanma tarihlerine ve içeriklerine göre sınıflandırılmıģtır. Ġhtiyaç sahibi kiģilere ilaç yardımında bulunulmuģtur. ġehir dıģına çıkacak cenazeler için yol izin belgesi düzenlenmiģtir yılının baģından devir tarihine kadar huzurevinde 40 yaģlıya hizmet verilmiģtir yıl sonu itibariyle 53 yaģlıya hizmet verilmektedir. Ġtfaiye Müdürlüğüne memur alımı öncesi, baģvuran adayların boy kilo ölçümleri yapılarak rapor düzenlenmiģtir. Huzurevinin mülkiyeti ve ismi belediyemize ait olduğundan, Belediye adına kontrol ve koordinasyon iģleri müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Kamu kurum ve kuruluģlarının sağlıkla ilgili toplantı, seminer, konferans gibi çalıģmaları belediyemiz adına müdürlüğümüz katılmıģtır yılında Müdürlüğümüze 85 resmi evrak gelmiģ,69 resmi evrak gitmiģtir. Performans Bilgileri Performans Göstergeleri Personel ve Ailelerine 1.Basamak Poliklinik Hizmeti Özbelsan A.Ş.İşyeri Hekimliği Hizmeti Cenaze Defin Ruhsatı verilmesi İlaç Toplama ve Fakirlere Dağıtılması Cenaze Yol İzin Belgesi 229 Huzurevi Yaşlı Sayısı Sayfa 50 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

51 4. BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR BiliĢim teknolojilerinin takibini yaparak, yeni teknolojileri kurum yapısına göre uyarlamak, bilgisayar alt yapısını kurmak, kullanılan bilgisayar sistemlerinin kesintisiz, düzenli ve en verimli Ģekilde çalıģmasını sağlamak, tüm birimlere yönelik bilgisayar, bilgisayar donanımları, yazılım temini ve teknik destek hizmeti vermekle görevlidir. Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü aģağıdaki alanlarda faaliyetler yürütmektedir: Belediye müdürlüklerin yazılım, donanım, program ihtiyaçlarını sağlamak ve teknik destekte bulunmak, Bilgisayar, yazıcı ve kesintisiz güç kaynaklarının bakım ve onarımlarını yapmak/yaptırmak, Belediyede mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların bakım ve güncellemelerini yapmak, iç ve dıģ müdürlüklerle ağ bağlantısı kurarak bilgi alıģveriģini sağlamak, Ġnternet ve web sitesi vasıtasıyla çağdaģ haberleģme ve bilgi alıģveriģini sağlamak, Tüm bilgisayar donanımı arızalarının ve donanım ihtiyacının giderilmesini sağlamak. Ana sunucu bilgisayarların ve bilgisayar ağının internet ve uzak bağlantıların sürekli, güvenli ve çalıģır halde tutulmasını sağlamak. Gelecekteki biliģim ihtiyaçlarını analiz etmek ve teminini sağlamak, Bilgisayar Sisteminin teknolojik geliģmeler doğrultusunda güncel kalmasını sağlamak, Merkezi bilgisayar sisteminin yönetilmesi, geliģtirilmesi ve bakımı iģlerini yerine getirmek ve veri güvenliğini sağlamak. Kent Bilgi Sistemine yönelik, Coğrafi Bilgi Sistemi bilgilerinin hazırlanması ve bu bilgilerin ilgili müdürlükler tarafından güncel tutulması için gerekli koordinasyonu sağlamak. Ġlimiz sınırları içerisindeki tüm bağımsız birimlerin, ilgili birimlerce tespiti ile koordinasyonunu sağlayarak, taģınmaz envanteri ile belediye otomasyonundaki diğer bilgilerin iliģkilendirilmesini gerçekleģtirmek, Bilgi iģlem sisteminin teçhizat ve programlarının alındığı kuruluģlarla iliģkileri düzenlemek, sözleģme hazırlamak, gerekli servisi almak, teçhizatı verimli, etkili, ekonomik, düzenli kullanımını sağlamak. Yeni hizmet birimleri için gerekli altyapıyı hazırlamak, tüm ünitelerin yazılım ve donanım ihtiyaçlarını temin etmek. SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 51

52 GENEL BĠLGĠLER Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü, 1 müdür, 1 mühendis (AB bürosu sorumlusu), 1 tekniker (taģınır kayıt kontrol yetkilisi), 1 teknisyen (müdür yardımcısı), 1 memur (teknik servis), 1 iģçi (kalem/web sitesi veri güncelleme), 14 özbelsan personeli (teknik servis ve coğrafi bilgi sis. veri toplama bina tespiti) olmak üzere toplam 20 personel ile görev yapmaktadır. ÇalıĢmalarımızın ana hedefi, Belediyemizin bütün birimlerinin teknolojik entegrasyonunu sağlamaktır. Bu hedefin gerçekleģtirilmesi için iletiģim altyapısı tamamlanmıģtır. Bütün birimlerimiz merkezi ağ yapısı ile birbirleriyle entegre edilmiģtir. Ayrıca merkez hizmet binasının dıģında faaliyet gösteren 20 hizmet noktası da kablosuz anten vasıtasıyla hizmetlerini devam ettirmektedirler. Bu kapsamda mevcut internet hızı da 10 Mbps dan 15 mbps ye yükseltilmiģtir. FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 2010 Yılı Faaliyetleri Belediyenin değiģik birimlerinde kullanılmak üzere 15 adet bilgisayar, 45 adet LCD monitör, 45 adet mini PC, 6 adet laptop, 15 adet Netbook, 16 adet 1 kw güç kaynağı, 15 adet değiģik tip ve modelde yazıcı, 30 adet güvenlik kamerası ve muhtelif bilgisayar sarf ve donanım malzemesi alımı gerçekleģtirilmiģtir. e-belediyecilik uygulamasıyla borç sorgulama ve tahsilat iģlemleri internet ortamına aktararak daha güvenli ve daha hızlı bir hizmet vatandaģlarımızın ayağına getirilmiģtir. Bu sayede tüm vatandaģlarımız, vergi borçlarını sorgulayabilmekte ve borçlarını internet ortamında çok güvenli bir Ģekilde ödeyebilmektedir. Ġnternet ortamında ödenen borçlar anlık olarak sistemden düģürülmektedir yılında e-belediye üzerinden TL tahsilât gerçekleģtirilmiģtir. Birimlerimizin ağ bağlantısı altyapısı ağ kabloları yenilenerek güçlendirilmiģtir. Ana binada yapılan tadilat çalıģmaları kapsamında ağ yapısı modern bir Ģekilde yenilenmiģtir. Bu paralelde 3100 metre cat6 kablo, 3 adet 16 portlu, 10 adet 24 portlu gigabit swich, 2 adet 4 Sayfa 52 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

53 portlu modem, 4 adet Access Point, 1 adet VPN destekli 4 port modem alınmıģtır. Bu çalıģmaların bir kısmı ihale yoluyla gerçekleģtirilmiģtir. Kablo yenileme çalıģmalarının büyük bir kısmı teknik servis personellerimiz tarafından gerçekleģtirilmiģ, yaklaģık 5000 TL tasarruf sağlanmıģtır. Kent Bilgi Sistemini güncelleme ve bakım iģleri yıl boyunca devam etmiģtir. o o o o o o o Kanun ve yasadaki değiģikler Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra en geç 15 gün içerisinde KBS ne uyarlanmıģtır sayılı Ġhale Kanununun değiģen maddeleri programa uyarlanmıģtır sayılı kanuna istinaden Mali Hizmetlerin kullanmıģ olduğu hesap planına güncelleme ve düzenlemeler eklenmiģtir. SAY 2000 raporları direk sistemden alınabilir hale getirilmiģtir. Sybase programının üst versiyonu yüklenerek, Ukbs nin genel olarak raporlama tarafından daha detaylı bilgilere ulaģılmasına olanak sağlamıģtır. Belediye ile anlaģan akıllı sayaç firmalarının Ukbs ye entegrasyonu sağlanmıģtır. Kent Bilgi Sisteminde kullanılan modüllerle ilgili kullanıcılara yönelik eğitimler yıl boyunca devam etmiģtir Uzak birimlerimizin ağ bağlantı antenlerinin bakımı (ihale yoluyla) yapılmıģ ve güçlendirilmiģtir yılı içerisinde belediye bünyesindeki bilgisayar, plotter (Baskı makinesi), yazıcı, fotokopi makinesi ve faks cihazları bakım ve onarımı kendi bünyemizde yapılarak, yaklaģık TL tasarruf sağlanmıģtır. ġehir içindeki trafik lambalarının bağlantı ve kontrollerinde güvenli ve kesintisiz iletiģim tünelleri oluģturmak amacıyla sanal özel ağ (VPN ) altyapı çalıģmaları yapılmıģtır. Mezarlık Bilgi Sisteminin güncellenmesi yıl boyunca devam etmiģtir. Coğrafi Bilgi Sistemi saha çalıģmaları esnasında ziyaret edilen ve belediyemiz kentli servisine gelen vatandaģlarımıza nüfusla ilgili bilgilendirme yapılmıģ, Sivas ta ikamet eden fakat nüfus kaydı Sivas dıģında olan vatandaģlarımız ikaz edilerek Nüfus Müdürlüğüne yönlendirilmiģtir yılında olan nüfusumuz itibariyle e yükselmiģ. Bu artıģla birlikte Belediyemizin Ġller Bankasından aldığı pay yıllık 6-7 milyon TL artmıģtır. Ġnternet hızımızın hızlandırılması kapsamında mevcut Metro Ġnternet in hızı 10 Mbps den 15 mbps ye yükseltilmiģtir. Yükseltilme sebepleri aģağıda sıralanmıģtır. o o Daha önce 280 olan kullanıcı sayımız 370 e çıkmıģ, mevcut ağ yetersiz gelmeye baģlamıģtı. Vdsl üzerinden hizmet veren e-belediye zaman zaman kesintiye uğramaktaydı. SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 53

54 o Çok sayıda kullanıcının bağlanması durumunda Ģehir canlı yayın kameralarımızda kesintiler meydana gelmekteydi. Arıza nedeniyle kullanılmaz duruma gelen donanımın tamirinin mümkün olmadığı ya da tamirinin ekonomik olmadığı tespit edilen 12 adet power Suply, 22 adet Klavye-Maus, 5 adet ups (güç kaynağı), 9 adet 19 monitör, 18 adet 17 monitör, 3 adet 15 monitör, 7 adet CD sürücü, 14 adet Hard Disk, 6 adet ses kartı, 3 adet tarayıcı, 8 adet ram, 5 adet switch, 11 adet iģlemci, boģ kasa 17 adet, 6 adet hoparlör, 6 adet Anakart, 9 adet Ethernet Kartı, 10 adet laserjet yazıcı tutanakla birlikte ilgili birime teslim edilmiģtir. Faaliyet Türü Adedi Bilgisayar tamiri 75 Yazıcı tamiri 25 Tamirler Monitör 15 Bilgisayar parçası 85 Network ve birimleri 10 Sistem ve program 105 Bilgisayar 45 Yazıcı 15 Montaj Monitör 60 Bilgisayar parçası 55 Network birimleri 20 İnceleme, tespit, test, bakım ve temizlik 345 Hazır program ile ilgili yapılan düzenlemeler 100 Eğitim çalışması 200 Yedekleme çalışması 300 Web sitesi yenileme ve güncelleme 300 Coğrafi Bilgi Sistemi ÇalıĢmaları Mülkiyet ve Kadastral Verileri SayısallaĢtırma: 1977 yılından bugüne kadar Belediye Harita Müdürlüğünde arģivlenmiģ fakat sayısal ortama aktarılmamıģ imar uygulama iģlemleri Cad ortamına aktarıldı. Belediye arģivi, kadastro ve tapu arģivleri esas alınarak toplanılan tüm bu veriler Cad ortamına aktarıldı. Yapılan bu sayısallaģtırma ile belediye birimlerinde (numarataj, emlak, imar v.s) kullanılacak CBS için bir altlık oluģturuldu. Sayfa 54 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

55 Kadastro ve Tapu Sicil Verilerinin EĢleĢtirilmesi: Belediye arģivinden faydalanılarak oluģturulan sayısal veri tapu kayıtları ile eģleģtirildi. EĢleĢtirilemeyen veriler Kadastro Müdürlüğü arģivindeki tüm dosya ve paftalar tek tek taranarak tespit edildi. Belediye ve Kadastro arģivi esas alınarak oluģturulan sayısal veri tapu verileri ile tekrar eģleģtirildi. Son olarak eģleģmeyen veriler için Tapu arģivindeki kütüklere baģvuruldu. Böylece tüm parsellerin tespiti yapılmıģ oldu. Belediye, Kadastro ve Tapu arģivindeki bu çalıģmalarımız güçlü bir ekip çalıģması ile 4 buçuk ay gibi bir sürede tamamlandı. Numarataj ÇalıĢmaları: Belediye arģivinde bulunan numarataj kayıtları elden geçirildi. CAD ortamına aktarılan mülkiyet verileri üzerine numarataj verileri ve bina kayıtları da eklenerek CBS altyapısı için gerekli olan akıllı harita haline getirildi. Numarataj verilerinin sağlıklı olmaması nedeni ile yeni ve temiz bir numarataj alt yapısı oluģturmaya (Adres Bilgi Sistemi kurulmasına) karar verildi. Neden ihtiyaç duyuldu? Daire kullanım alanlarının gerçeği yansıtmaması. Bina tür ve sınıflarının hatalı olması. Numarataj hataları. SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 55

56 Bina içerisindeki daire numaralarının tapu kayıtları ile eģleģmemesi. Emlak Beyanları ile eģleģme sorunları. Güncelleme problemlerinin olması. ġu ana kadar Sivas ta bulunan binanın güncellemesi yapılmıģ, hane ziyaret edilmiģtir. Bu çalıģmalar sonucunda; Sivas taki toplam bina sayısı , bağımsız birim sayısı olarak belirlenmiģtir. EĢleĢtirme Amaç, Belediyede mevcut kayıtlar (emlak vergileri, ÇTV, ilan reklam vergileri, su abone kayıtları) ile saha ekibinin topladığı verilerin eģleģtirilmesi ile kaçakların tespit edilmesi ve belediye gelirlerinin artırılmasıdır. Bu çalıģmalar sonucunda Belediye arģivlerinin daha sağlıklı hale getirilmesi ve bunun sonucunda da daha adaletli, hızlı ve sağlıklı hizmet sunulması, Belediye gelirlerinin ciddi oranda artırılması hedeflenmektedir. Kent Bilgi Sistemi kullanımı ile Önemli kent bilgilerinin tek bir ekranda görüntülenmesi sağlanır. Belediye gelirlerinin yakından izlenmesi ve zamanında tahsili sağlanır. Vergi kaçaklarının tespit edilerek belediye gelirlerinin artırılması Tüm belediye taģınmazlarının kira ve ruhsat gelirlerinin izlenmesi ve tahsilatı. Su abone gelirlerinin izlenmesi ve tahsilâtı. Ġmar ile ilgili verilerin halka açılması Her türlü tahsilâtın olabildiğince kolay biçimde yapılması. ġehir geliģimi ile ilgili geleceğe yönelik planların yapılmasında mevcut durumun analiz edilmesi kolaylaģır ve görselleģir. Daha iyi kaynak yönetimi oluģturulur. Birimler arası uyum ve koordinasyon artıģı sağlanır. Sayfa 56 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

57 5. HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 48. maddesine göre kurulan ve Belediye BaĢkan yardımcısına bağlı olarak çalıģan bir müdürlüktür. Müdürlüğümüz Adli ve idari mahkemeler ile hakemlik müesseselerinde, noterlerde, icra dairelerinde, belediyemize iliģkin her türlü uyuģmazlığın çözümlenmesi ve haklarının savunulması amacıyla yapılması gereken bütün iģlemlerin ve davaların takiplerinin yapılması, keģif mahalline Mahkeme heyeti ile gidilmesi, ilgili birimlerden sorulan konulara iliģkin hukuki müteala verilmesi ile yükümlüdür. GENEL BĠLGĠLER Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü görevlerini 1 müdür, 2 avukat ve 1 memur aracılığı ile yerine getirmiģtir. Birimimizin sahip olduğu fiziki mekânlar yeterli düzeydedir yılında yapılan yeni düzenlemeden dolayı müdür odası ve servis bir bütünlük arz etmiģ olup büro malzemeleri yeterli seviyededir. Bilgisayar ve internet kullanımı sayesinde teknolojiden en üst seviyede yararlanılmaktadır. Ayrıca müdürlüğümüzün abone olduğu ve internet üzerinden güncellenen mevzuat & içtihat programı ile icra takip programının abonelikleri devam ettirilerek teknolojiden daha iyi istifade edinilmesi sağlanmıģtır. Teknolojinin sağladığı büyük bir kolaylık olan ve internet üzerinden mahkemedeki dava dosyaları ile icra takipleri hakkında, yapılan iģlemler ve alınan kararların takibi imkânını sağlayan e-imza, e-ģifre çalıģmalarına baģlanmıģtır. Ayrıca mevzuatımızla ilgili olarak yayınlanan dergiye de abonelik devam ettirilmiģ ve yıl içinde iki adet kitap satın alınmıģtır. FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Yıl içinde icra takipleri hariç toplam 370 davaya bakılmıģ olup, davaların seyri ile ilgili bilgiler aģağıdadır: Ekli tabloda da görüleceği üzere,2009 ve önceki yıllardan toplam 171 adet dava (karara çıkmıģ fakat temyiz ve itiraz merciinde bulunanlar hariç) 2010 yılına devir olmuģtur.2010 yılında ise toplam 199 adet dava açılarak toplam 370 adet dava dosyasının takibi yapılmıģtır. Bu davalardan 202 adet dosya karara bağlanmıģ geriye kalan 168 adet derdest dava dosyası 2011 yılına devir olmuģtur. Ġdare mahkemelerinde devam eden davalar, 3194 sayılı Ġmar yasasının 18. maddesinin tatbikatından doğan davalar, Belediyemiz Meclisince alınan Ġmar Planı tadilatları ile tadilat taleplerinin reddine dair kararların iptali, Belediyemiz Encümeni nce alınan bir kısım kararlar ile çeģitli idari iģlemlerin iptali davalarından oluģmaktadır.2010 yılında bu davalardan birkaç tanesi hariç hepsi belediyemiz lehine sonuçlanmıģtır. SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 57

58 Ayrıca belediyemiz aleyhine Ģahıslar tarafından açılan kamulaģtırmasız el koyma nedeni ile tazminat davaları ile yine Ģahıslar tarafından belediyemiz aleyhine, belediyemiz tarafından da ilgili Ģahıslar ve kurumlar aleyhine açılan tazminat-alacak-tam yargı davalarının takibi neticesinde müdürlüğümüz olarak Belediyemizin hakları kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde korunmaya çalıģılmıģtır. Belediyemiz encümeni tarafından alınan kamulaģtırma kararı doğrultusunda tespit edilen kamulaģtırma bedelinde maliklerle anlaģma sağlanamaması halinde kamulaģtırma bedelinin tespiti ve tescil davalarının belediyemiz tarafından açılması gerektiğinden 2010 yılı içerisinde de kamulaģtırma bedelinin tespiti ve tescil davaları açılmıģ ve önceki yıllardan devir edilen davalarla birlikte takibi yapılmıģtır. Halen 18 adet davamız devam etmektedir sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu nun 184. maddesi ile Yapı Ruhsatı Almadan veya Ruhsata Aykırı Olarak Bina Yapanlar Ġmar Kirliliği suçunu iģlediklerinden dolayı, ilimizde kanunun bu maddesini ihlal eden 39 kiģi hakkında 2010 yılı içerisinde Cumhuriyet Savcılığı na suç duyurusunda bulunulmuģtur. Bunlardan 29 kiģi hakkında dava açılmıģ,10 kiģi hakkındaki dilekçe ise C.Savcılığında iģlem görmektedir. Ayrıca ruhsatsız ya da ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapıldığı tespit edilen inģaatlar mühürlenmesine rağmen mührü bozarak inģaata devam eden 10 kiģi hakkında mühür bozma suçundan dolayı açılmıģ olan davalar devam etmektedir sayılı Belediye yasasının 15. maddesinin 5. fıkrası ile 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 75. maddesi hükümleri Belediye taģınmazları hakkında da uygulanır hükmü getirilmiģ, diğer taraftan 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun Ecrimisil ve tahliye baģlıklı 75. maddesinin 3. fıkrasında ĠĢgal edilen taģınmaz mal, idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edilir. Hükümleri doğrultusunda Belediyemiz taģınmazlarını iģgal eden Ģahısların tahliyesi sağlanmıģtır. Belediyemize ait gayrimenkullerin kirasının alacakları, su bedeli alacağı ve diğer alacakların tahsili talepli icra takipleri ile belediyemiz aleyhine geçilen icra takipleri de devam etmektedir yılında 129 adet icra takibine geçilmiģtir.2009 yılından devir eden ve yeni dahil edilen, dosyaların borçlularından 49 adedinin infaz, geriye kalanının % 95 i ilede taksitlendirilmeye gidilerek Belediyemizin alacaklarının tahsiline çalıģılmıģtır. Bununla birlikte 2010 yılındaki icra takiplerine Ağustos ve Eylül ayında geçilmiģ fakat Kamu borçlarının yapılandırılmasına yönelik kanun tasarısı gündeme geldiğinden dolayı tüm kamu kurum ve kuruluģlarında olduğu gibi belediyemizde de bu yasa beklenmekte olup ona göre iģlem yapılacaktır. Diğer müdürlüklerce tereddüde düģülen hususlarla ilgili olarak istenen konularda, yıl içinde 16 adet hukuki mütalaa verilerek destek sağlanmıģtır. Yukarıda bahsedilen tüm bu davaların savunmaları yapılmıģ, keģiflerine katılınmıģ icra takipleri yürütülmüģ, ilgili birimlerle hızlı ve sağlıklı bir iletiģim kurularak gerekli bilgi ve belgeler temin edilerek ilgili Mahkemelere sunularak, Belediyemizin hakları azami derecede savunulmuģtur. Yargıtay ve DanıĢtay kararları ile davalara yön verilmeye özen gösterilmiģtir. Sayfa 58 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

59 Davanın Adı Toplam Karar Devam Meclis Kararının İptali Encümen Kararının İptali Madde Uygulama İşleminin İptali İmar Planının İptali İdari İşlemin İptali İnşaat Ruhsatının İptali Mükellefiyetin İptali Ödeme Emrinin İptali Tam Yargı İDARE YARGI TOPLAM Tazminat- Alacak Men-İ Müdahale Tapu İptali Ve Tescil Kadastro Tespitinin. İptali ve Tescil 1 1 Tespit Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Ortaklığın Giderilmesi İtirazın İptali Kamu Malına Zarar Vermek İmar Kirliliğine Neden Olma Görevli Memura Mukavemet 1 1 Görevli Memura Hakaret 2 2 Veraset İlamı Kayyum Tayini Mühür Fekki Müşterek Mülkiyete Geçme Borca İtiraz 4 4 Takibe Şikâyet Tahsis 1-1 Bilişim Suçu 1-1 ADLİ YARGI TOPLAM GENEL TOPLAM İCRA DAİRELERİ yılı içerisinde karara bağlanan 202 davadan; 180 adedi Belediyemiz lehine, 22 adedi ise Belediyemiz aleyhine sonuçlanmıştır. SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 59

60 6. BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Belediye ile halk arasında haber köprüsü kurularak, halkın belediye çalıģmaları hakkında bilgilenmesi, en güçlü iletiģimin, en teknolojik çalıģmalarla yapılması sağlanmaktadır Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Uygulanmasına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ile 2006/3 Sayılı genelge doğrultusunda BaĢbakanlık ĠletiĢim Merkezi (Doğrudan BaĢbakanlık Alo 150) sistemi ile vatandaģlar tarafından yapılan baģvuruların gereğinin yapılması, süratle ilgili kamu kuruluģu veya belediyemiz ilgili birimine ulaģtırılması, mümkün olan en kısa sürede cevap verilmesini sağlamakla görevlidir. GENEL BĠLGĠLER Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğüne ait hizmet birimleri ve personel durumu aģağıdaki gibidir: Halkla ĠliĢkiler Birimi: 1 birim sorumlusu, 1 halkla iliģkiler bütçe görevlisi, 1 yayın odası görevlisi, 1 tören, kutlama ve organizasyon görevlisi, 2 Bimer, bilgi edinme, hizmet masası görevlisi, 1 taģınır kayıt kontrol görevlisi Basın MüĢavirliği Birimi:1 birim sorumlusu, 5 kameraman, 1 büro memuru, 1 Web sitesi sorumlusu, 1 Ģoför Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğümüz; 1 müdür, 1 halkla iliģkiler sorumlusu, 4 memur, 1 basın müģaviri, 1 büro memuru, 9 Özbelsan A.ġ. personeli olmak üzere toplam 17 personel ile hizmet vermiģtir. Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Belediyemiz Gelir Servisi üst katında bulunmaktadır. BaĢbakanlık (Doğrudan BaĢbakanlık Alo 150) BĠMER aracılığı ile çalıģmalar internet üzerinden yürütülmekte, vatandaģlarımız tarafından belediyemiz resmi web sitesi ile yapılan baģvurular, e-posta yoluyla kabul edilmekte ve cevaplanmaktadır. Toplu SMS (mesaj) ve ġehir Sesli Yayın Sistemi ile belediye personelimizin ve halkın yapılan faaliyetlerden hızlı biçimde bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Halkla ĠliĢkiler Birimi Faaliyetleri Sivas Kent Planı, Bloknot, Kalem, Çanta, Tshirt, ġapka gibi materyaller hazırlanarak; Ģehrimize gelen misafirlere, resmi tören ve bayramlarda yuva ve yurtlara hediyeler alınarak takdim edilmiģtir. Toplu mesaj sistemi ile adet mesaj gönderilerek Belediyemiz haberleri, açılıģ, tören ve organizasyonlar belediye personeline bildirilmiģtir. Sayfa 60 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

61 Sivas Hepimizin Birlikte YaĢatalım Kampanyası çerçevesinde EMĠTT 2010 Uluslar Arası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı, Ankara Sivas Tanıtım Günleri, Ġstanbul Sivas Tanıtım Etkinlikleri, Beypazarı Tarihi Evler, El Sanatları ve Güveç Festivali, Feshane Sivas Günleri, Travel Turkey Ġzmir Fuar ve Konferansı vasıtasıyla belediye çalıģmaları tanıtılmıģtır. ÇeĢitli konularda afiģ, billboard, broģür, pankart, kitapçık ve davetiyelerin metinleri hazırlanmıģ yapılan çalıģmalarla gerekli baskılar yaptırılmıģtır. Hazırlanan davetiyelerin etiketleri hazırlanmıģ ve kurye tarafından ilgili yerlere dağıtımı sağlanmıģtır. Ocak Aralık 2010 tarihlerinde 38 adet etkinlik düzenlenmiģtir. Hazırlanan Doküman Etkinlik Sayısı Toplam Basım Adedi Etkinlik Sayısı Toplam Basım Adedi Etkinlik Sayısı Toplam Basım Adedi Davetiye Pankart Broşür Afiş Billboard Raket Kitapçık Teşekkür Belgesi yılında Ģehir merkezindeki tüm ses yayın sisteminin rutin olarak kontrolleri yapılmıģ ve arızalı olan cihazların problemleri giderilmiģtir. Yayın masasında, kan anonsu, cenaze anonsu, kuruluģlardan gelen resmi ihale ilanları, elektrik, su kesintileri, resmi kutlama, anma günleri ile ilgili her türlü duyuru ve Ģehrin muhtelif yerlerinde kurulu bulunan Ses Yayın Sisteminin kontrol - bakımları yapılmıģtır. VatandaĢlarımız tarafından bulunan kıymetli eģyaların (para, nüfus cüzdanı vs.) Sahiplerinin bulunması ve teslim edilmesiyle ilgili iģlemler yapılmıģtır. Yayın Masası Başvuruları Kayıp Eşya Başvuruları Bulunan Eşya Başvuruları Resmi İlan Başvuruları Kan Anonsu Cenaze Anonsu Çeşitli Etkinliklere Ait Anonslar (Özel Gün Ve Haftalar Dâhil) TOPLAM Sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve Uygulanmasına Dair Yönetmelik Hükümleri doğrultusunda gelen baģvurular kabul edilmiģ, ilgili birimlerle gerekli yazıģmalar yapılarak kanuni süreleri içerisinde ilgili kiģilere bilgi verilmesi ile ilgili iģlemleri takip edilerek sonuçlandırılmıģtır. SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 61

62 Bilgi Edinme Başvuruları Olumlu cevaplandırılarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvurular Olumsuz cevaplandırılan başvurular Kısmen olumlu cevaplanarak diğer kurumlara yönlendirilen başvurular Reddedilen başvurular (TC kimlik no, tel. vb. eksikliklerden) Hizmet Masasında, Sivas Belediyesi Web Sitesinden müracaat eden, bizzat gelen, telefonla arayan vatandaģların talep, dilek ve Ģikâyetleri alınarak, ilgili birimlere iletilmiģ ve rutin konularla ilgili yapılan baģvurularda 2 iģ günü içerisinde (burs, iģ talebi, TOKĠ hakkında bilgi vb.) vatandaģa bilgi verilmiģtir. Hizmet Masası Başvuruları Başvuru Sayısı Kutlama ve Teşekkür Başvuru Sayısı Bilgi Amaçlı Başvuru Sayısı Toplam Başvuru Sayısı Olumlu Yanıtlanan Başvuru Sayısı Reddedilen Başvuru Sayısı (TC Kimlik No, Adı Soyadı, Tel. vb. eksikliklerden dolayı) Başvuruların Dağılımı BİMER Bilgi Edinme Hizmet Masası Daire içi ve dıģı yazıģma iģlemleri, bütçe ile ilgili çalıģmalar, halk günü notlarının tanzim edilmesi ve istatistik bilgilerinin çıkartılmasıyla ilgili iģlemler yapılmıģtır. Sayfa 62 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

63 Resmi Yazışmalar, Analitik Bütçe İç-Dış Giden Yazışmalar İç-Dış Gelen Yazışmalar Halk Günü Görüşmeleri Hesap İşleri Md. ne Teslim Edilen Evraklar (Analitik Bütçe) Park Ve Bahçeler Müd. İle Ortaklaşa Çiçek Gönderimi (Çeşitli Etkinlikler) TOPLAM Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ALO 150 Sistemi üzerinden gelen başvurular alınmış, ilgili birimlerle gerekli yazışmaların yapılması ve ilgili kişilere bilgi verilmesi sağlanmıştır. Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ALO Diğer Kurum ve Kuruluşlardan Yönlendirilen Dilekçeler Bimer İade Başvuru Sayısı (Elektrik, Doğalgaz Dağıtımı, Telefon Hattı, Sokak Aydınlatması) Bimer Toplam Başvuru Sayısı Basın Müşavirliği Faaliyetleri Basın MüĢavirliğimiz, Sivas Belediyesinin her türlü açılıģ, tören, kutlama ve faaliyetlerinin kamuoyuna ve medyaya hızlı bir Ģekilde aktarılmasını sağlamaktadır. Yerel ve ulusal gazeteler ile yerel televizyonların taranarak, belediyemiz ile ilgili haberlerin BaĢkanlık Makamına iletilmesi ve arģivlenmesi iģlemleri aralıksız sürdürülmektedir. Yerel gazeteler ciltlenerek Belediye Kütüphane ArĢivine kazandırılmaktadır. BaĢkanlık Makamından gelen ve Sn. BaĢkanın katılamayacağı davetlere cevap hazırlanarak gönderilmiģtir. Basın yayın organlarının ve basın mensuplarının çalıģmalarını kolaylaģtırıcı tedbirleri alarak, gerekli düzenlemeler yapılmıģ, basın toplantıları organize edilmiģtir. Belediyemizin her alandaki faaliyetleri, her türlü toplantı ve ziyaretlerinin görüntülenerek arģivlenmesi sağlanmıģ, konu ile ilgili basın bültenleri hazırlanarak gazete ve televizyonlar aracılığı ile halkın bilgilendirilmesi sağlanmıģtır. Faaliyetler Sivas Belediyesi web sitesine (www.sivas.bel.tr) girilerek, internet üzerinden bilgilendirme iģlemleri yapılmıģtır. AfiĢ, billboard ve broģürlerin metinleri hazırlanarak baskıya hazır hale getirilmiģtir. BaĢkan veya vekilinin resmi gün, kutlama, açılıģ ve sempozyum vs. gibi etkinlikler için konuģma metinleri hazırlanmıģtır. Belediyemize, Ģahsen baģvuruda bulunanlara, Sivas Ġli ve Belediyemizle ilgili fotoğraf ve Sivas Tanıtım Dokümanları verilmiģ, yazılı baģvurularda, bu tür yayınlar ilgililerin adreslerine gönderilmiģtir. SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 63

64 Belediye faaliyetlerini tanıtan reklam CD leri hazırlanmıģtır. Sn. BaĢkanın katıldığı bilgilendirme toplantıları ve brifingler için slayt sunular hazırlanmıģtır. Ġlimizi ziyaret eden Üst Düzey Bürokratlar için bilgi dosyası ve CD si hazırlanarak sunulmuģtur. Ġlimiz ile ilgili tez, araģtırma ve arģiv çalıģması yapan kiģi, ajans ve kuruluģlara lojistik destek sağlanmıģtır. Ġlimize gelen basın mensupları ve ajanslara rehberlik hizmetleri yapılmıģtır. BaĢkanın çeģitli vesilelerle temas ettiği ve ziyarete gelen vatandaģların resimleri çekilip, tab ettirilerek hediye edilmiģtir. Basın Müşavirliği Faaliyetleri Birim Bazında Çekilen ve Arşivlenen Fotoğraf Sayısı Çekilen Fotoğraflardan İhtiyaç Duyulan ve Tab Ettirilen Resimler Hazırlanan Mesajlar (Açılış, Kutlama vb.) Hazırlanan Konuşma Metinleri Hazırlanan Basın Toplantıları Hazırlanan Sunumlar Web Sitesine (www.sivas.bel.tr) Girilen Haber Sayısı Rehberlik Hizmetleri Hazırlanan Reklam CD Sayısı Sinevizyon Cihazı Kurulumu (Birim İstekleri Dahil) Ses sistemi Kurulması(Program ve Organizasyonlar için) Yerel TV ve Gazetelere Gönderilen Haber Sayısı Gazetelerde Çıkan Haber Sayısı Televizyonlarda Çıkan Haber Sayısı Televizyonlarda Çıkan Olumlu Haber Sayısı Toplamı Televizyonlarda Çıkan Olumsuz Haber Sayısı Toplamı Gazetelerde Çıkan Olumlu Haber Sayısı Toplamı Gazetelerde Çıkan Olumsuz Haber Sayısı Toplamı Yemek ve Ġkram Hizmetleri: Belediyemizin çeģitli etkinliklerde misafirlerimize 68 adet yemek ve ikram hizmetleri aksatılmadan yürütülmüģtür. Ayrıca Toplu Sünnet, Toplu Düğün gibi büyük programlarda da yemek ve ikram hizmetleri ilgili müdürlüklerle beraber koordine içerisinde aksatılmadan yerine getirilmiģtir. Organizasyon Hizmetleri: 2010 yılı içerisinde gerek belediyemizin, gerekse vilayet nezdinde organize edilen etkinliklerde 69 adet protokol tefriģi, 341 adet Ģehir süslemesi gibi hizmetler aralıksız olarak müdürlüğümüz Tören Kutlama ve Organizasyon Sorumlusu nezdinde Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü personelleri tarafından yerine getirilmiģtir. Sayfa 64 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

65 7. DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Belediyemizde bulunan araç ve iģ makinelerinin bakım ve onarımı, birimlerden gelen demir ve ahģap imalata yönelik iģlerin yapılması, Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren birim müdürlüklerinin Ġhtiyaç duyduğu her türlü mal alımı, hizmet alımı ve yapım iģlerinin 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22/d bendine göre satın alma iģlemlerinin gerçekleģtirilmesi, açık ihale usulüyle yapılan ihalelerin yaklaģık maliyet dosyasının hazırlanması ve ihale komisyonlarında görev alınması, bu alımlara iliģkin ödeme evraklarının tanzim edilmesi, malzemelerin ihtiyaç sahibi birimlere teslim edilmesi, Belediyemiz tüm birimlerinin ihtiyaç duyduğu odun, kömür alımı ve dağıtımı, Kırtasiye ve Temizlik malzemelerinin toplu olarak satın alınması ve birimlere teslim edilmesi iģlerini yerine getirmekle görevlidir. Müdürlüğümüz, Satın alma faaliyetlerini yerine getirirken yasal yönden 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa ve genel kanunlara, idari yönden Belediye BaĢkanına ve ilgili BaĢkan Yardımcısına karģı sorumludur. GENEL BĠLGĠLER Müdürlüğümüz; 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, 7 memur 43 iģçi ve 29 iģçi(özbelsan) olmak üzere toplam 78 personel ile hizmet vermektedir. Müdürlüğümüz 2010 yılı içinde Makine Ġkmal Biriminde 2 araç, Satın Alma Hizmetlerinde 2 adet araç olmak üzere toplam: 4 adet araç ile hizmet vermiģtir. Müdürlüğümüz bünyesinde tahakkuk hizmetlerinde 10 adet bilgisayar, ambar hizmetlerinde 2 adet bilgisayar, demirbaģ kayıt iģlemlerinde 1 adet bilgisayar olmak üzere toplam 13 adet bilgisayar bulunmaktadır. Belediyemiz Birimlerine Ait Makine Park Durumu: Belediyemiz birimlerine ait 31/12/2010 tarihi itibariyle 182 araç, 53 adet iģ makinesi olmak üzere toplam 235 adet araç bulunmaktadır yılı içinde 5 adet çöp kamyonu gayri faal, 15 adet araç ile 4 adet iģ makinesi hurdaya ayrılmıģ olup, trafik tescil iģlemleri devam etmektedir. FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Müdürlüğümüzce 2010 yılı içinde mal ve hizmet alımı giderleri için toplam ,00 TL bütçe konulmuģ olup, yılı itibariyle bütçenin tamamı kullanılmıģtır. Bütçenin kullanılma oranı %100 dür. SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 65

66 Satın Alma Birimi 2010 Faaliyetleri Mal Alımı: 2010 yılı içinde Müdürlüğümüzün Satın Alma birimince, Belediyemizin birimlerinin ihtiyacı olan kırtasiye alımları, temizlik malzemesi alımları, katı yakıt alımları(odun ve kömür) büro mefruģatı ve demirbaģ malzemeleri alımları, toner dolumları ve tüp dolumları Müdürlüğümüz bütçesinden satın alınarak birimlerimize teslim edilmiģtir. Bütçesi Müdürlüğümüzden ve ilgili müdürlüklerden olmak üzere 2010 yılı içinde (araç yedek parça giderleri hariç) 951 defa doğrudan teminle mal ve hizmet alımı gerçekleģmiģtir. Hizmet Alımı: 2010 yılı içinde birimlerimizin ihtiyacı olan Elektrik, Doğalgaz, Sabit telefon GSM cep telefonu haberleģme giderlerinin tahakkuk ve takibi Müdürlüğümüz tarafından gerçekleģtirilmiģtir. araç gereç ve el aletleri bakım onarımı, Pompa tamirleri, birimlerin kırılan camlarının değiģimi, Çatı oluk tamirleri, bariyer tamirleri kalorifer kazanlarının bakım onarımı iģi Müdürlüğümüz bütçesinden karģılanmak üzere piyasadan yaptırılmıģtır. Birimlerimiz adına 2010 yılı içinde 28 adet hizmet araçları kiralanmıģ olup; bu araçların bütçe giderleri, aylık hak ediģ raporlarının yapılması iģlemleri satın alma birimimiz tarafından yerine getirilmiģtir. Belediyemizde bulunan araç ve iģ makinelerinin trafik sigorta iģleri ve Araç muayene ve eksoz giderlerinin takibi müdürlüğümüz tarafından karģılanmıģtır. Bütçesi ilgili birimlerde olan mal ve hizmet alımlarının temini ve evrak tahakkuk iģlemlerinin yapılması malzemelerin ilgili birimlere teslimi gibi faaliyetler Satın Alma birimimiz tarafından yerine getirilmiģtir yılında birimlere doğrudan teminle yapılan mal ve hizmet alımlarının miktarı ve tutarı tabloda verilmiģtir: Birim Adı Alım Miktarı (adet/yıl) Tutarı (TL) (KDV Hariç) Destek Hizmetleri Müdürlüğü ,00 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ,00 Kültür ve Sos. İşler Müdürlüğü ,00 Bilgi İşlem Müdürlüğü ,00 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ,00 Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü ,00 Özel Kalem Müdürlüğü 1 279,00 Zabıta Müdürlüğü ,00 Yazı İşleri Müdürlüğü ,00 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ,00 Veteriner İşleri Müdürlüğü ,00 İnsan Kaynakları Müdürlüğü 2 712,00 T O P L A M ,00 Sayfa 66 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

67 Makine Ġkmal Birimi 2010 Faaliyetleri Araç ve ĠĢ Makinelerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması: Belediyemiz birimlerinde hizmet vermekte olan 182 araç ve 53 adet iģ makinesinin arıza bakım onarımı ile bunlara ait yedek parçaların satın alma iģlemleri gerçekleģtirilmiģtir yılı içinde araç ve iģ makinelerine ait yaklaģık toplam 2900 adet arıza giderilmiģtir. Birimlere Ait Ġmalat ĠĢlerinin Yapılması: Belediyemiz Birimlerince ihtiyaç duyulan demir aksamlı mamullerin imalatı (bank, pano, kapı, pencere, masa, sehpa, camekan, dolap, oluk, kapı ve pencere demirleri, damper imalatı, levhalar, durak yapımları, elektrik direği yapımları, korkuluk yapımları, vs.) Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren demirhane, marangozhane atölyelerinde imal edilmektedir. Diğer Makine Ġkmal Birimi Faaliyetleri: Makine Ġkmal birimimiz tarafından tüm birimlerimizde kayıtlı olan araçların trafik sigorta ve muayene iģlemleri takip edilmiģtir. Kontrolü yapılan araçlara Özel Servis Tespit Belgesi verilmiģtir yılı içinde özel okul servislerinin kontrolü Makine Ġkmal birimimiz tarafından yapılmıģtır. SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 67

68 8. EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Ġmar Kanununun 8.maddesi kapsamında Belediye Meclisince hazırlanan uygulama imar planlarının araziye uygulanması iģlemi, aynı kanunun 18.maddesi ve bu madde kapsamında hazırlanan Arsa ve Arazi Düzenlemesi Hakkındaki Yönetmelik esas alınarak re sen belediyeler tarafından yapılmaktadır. Ġmar kanununun 15,16 ve 17 maddeleri doğrultusunda vatandaģın talebi ile yapılan ifraz tevhid, yola terk ve yoldan ihdas iģlemleri Belediyelerin uygun görüģü doğrultusunda serbest çalıģan Harita Bürolarınca yapılır, yine belediyeler tarafından kontrol edilir. Ġmar planı yapılacak alanlar ile revize olacak alanlara ait hâlihazır haritalar mücavir alan içerisinde Ġmar Kanununun 7. maddesi doğrultusunda belediyeler tarafından yapılır, yaptırılır ve kontrol edilir. Belediyemiz Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü yukarıda bahsi geçen maddeler doğrultusunda yapılan tüm uygulamaları yapar, Harita Bürolarınca yapılan tüm uygulama ve halihazır haritaları kontrol eder ve arģivler. Bunun dıģında Belediyemiz teknik birimlerinin projelerine altlık teģkil edecek halihazır harita yapımı ve zemine uygulanması iģlemleri de birimimiz tarafından yapılmaktadır. ÇalıĢmalarımızın diğer bölümünü de 2942 (D.4650 ) sayılı kamulaģtırma kanunu kapsamında park ve yol alanında kalan özel mülkiyet parsellerinin kamulaģtırma iģlemleri ile imar kanununun 11. maddesi iģlemleri ve 775 sayılı Gecekondu kanunu kapsamında yapılan iģlemler, 2981/3290 sayılı kanunun 10/c maddesi, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 266 sayılı genelgesi, Medeni Kanunun 724. maddeleri ve 1164 sayılı A uyarınca yapılan oluģturmaktadır. Belediyemiz gayrimenkulleri ile ilgili kayıt çıkarma, ipotek koyma ve terkin iģlemleri, kamulaģtırma ile ilgili tüm iģlemler, haciz ve Ģerh terkin iģlemleri, arsa paylarının satıģ iģlemleri, takas iģlemleri, G.Ö. Bölgeleri ile ilgili tüm iģlemler, bağıģ, Belediyemiz gayrimenkullerinin kayıtlarının tutulması, takibi, dar gelirli vatandaģlara arsa tahsisi, Belediyemiz tarafından yapılan ve kontrol edilen 3194/18. madde ve ifraz-tevhit iģlemlerinin tapuda takibi, tescil iģlemlerinin yapılması, Hisseli satıģlara izin verilmesi, Hazine parsellerinin Belediyemize devir ve satıģ iģlemleri ayrıca resmi kurumlar ve daire içi müdürlüklerden gelen yazılara cevap verilmesi ve tapu iģlemlerinin takibi iģleri yürütülmektedir. GENEL BĠLGĠLER Emlak ve Ġstimlâk Müdürlüğü yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları; Harita ġefliği KamulaĢtırma ġefliği Harita Kalemi servisleri ile yerine getirmektedir. Sayfa 68 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

69 Emlak Ġstimlâk Müdürlüğünde 6 memur, 2 sözleģmeli ve 10 Özbelsan personeli olmak üzere toplam 18 personel görev yapmaktadır. Bu personellerin 2 si harita mühendisi, 10 u harita teknikeri, 2 si inģaat teknikeri, 1 i topograf, 2 si büro memuru olarak çalıģmaktadırlar. Müdürlüğümüz belediyemiz ana binasında yer almakta olup birimimizde bir adet kiralık araç bulunmaktadır. Arazi ölçümleri için 1 adet total station ve buna bağlı sehpa, reflektör ve jalon takımı bulunmaktadır. Ayrıca yol kotu ölçümleri için bir adet mekanik nivo ve buna bağlı mira ve sehpa bulunmaktadır. Birimimizde teknik elemanların kullanımında olan 15 adet bilgisayar bulunmakta olup pafta çizimleri için 1 adet plotter bulunmaktadır. FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Harita ġefliği Tarafından Yürütülen ÇalıĢmalar Kentsel DönüĢüm Projesi: Proje kapsamındaki mahalleler :Dedebalı, Ferhatbostan, Kılavuz ve Huzur mahalleleri. Proje alanı : m² Proje alanında hali hazır konut sayısı :700 adet konut Tapuda kayıtlı malik sayısı :1700 kiģi Yeni yapılacak daire sayısı :2148 daire KamulaĢtırma maliyeti : ,65TL SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 69

70 Kentsel yenileme projesine, Belediyemiz ile Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı arasında 09/07/2007 tarihinde imzalanan ön protokol ile karar verilmiģtir. Söz konusu projeye, tarihinde imzalanan protokol ile start verilerek iģe fiilen baģlanılmıģtır. Bu bağlamda; Ġlk önce taģınmaz malikleri ile salon toplantısı yapılarak hak sahipleri proje hakkında bilgilendirilmiģtir.yaklaģık üç aylık bir süre ile hak sahipleri ile muvafakat senedi imzalama görüģmeleri yapılmıģtır. Bu görüģmeler esnasında mülkiyet değerlendirmesine iliģkin daha önce yapılmıģ olan değerlemelerde eksiklik ve hataların olduğu hem bizim tarafımızdan ve hem de vatandaģ müracaatları ile anlaģılmıģ ve bu nedenle yeni bir tespit ve değerleme zarureti ortaya çıkmıģ, yaklaģık iki aylık bir süre ile oluģturulan komisyon tarafından yeniden arazi taraması yapılarak yeni bir değerleme hazırlanıp belediyemizce onaylanarak TOKĠ ye gönderilmiģtir. AnlaĢmaya esas değerlemelerin TOKĠ ce onaylanarak Belediyemize gönderilmesine müteakip yeniden halk görüģmeleri baģlatılmıģ olup, görüģmeler devam etmektedir. Bu bağlamda tarihinde Belediyemiz Selçuklu Sosyal Tesislerinde Dedebalı-Ferhatbostan- Kılavuz-Yiğitler ve Huzur Mahalle Muhtarları, azaları ve bir kısım kanaat önderi hak sahiplerinin katılımıyla projede gelinen son nokta değerlendirilmiģ, mülkiyet sahiplerinin soruları cevaplandırılarak hak sahiplerinin tereddütleri giderilmiģtir. Ġlerleyen aģamalarda anlaģma oranını artırmak için halk toplantılarına devam edilecektir. Dedebalı-Ferhatbostan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı Kılavuz-Huzur Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı Sayfa 70 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

71 Esentepe Mahallesi Ġmar Uygulaması: AĢağıdaki parselasyon planında görülen tarla vasıflı parseller üzerinde kurulu ve yapılaģma engelli olan, Yeni mahallede (Esentepe) ,00 m² lik alanda imar uygulaması çalıģmaları tamamlanarak Kadastro Müdürlüğünce de kontrolü tamamlanmıģtır. Ġmar ve ġehircilik müdürlüğünce Plan tadilatı onaylanmıģtır. Plan tadilatı Onaylanan Ġmar uygulama dosyasında Milli Emlak Müdürlüğünün açmıģ olduğu dava sonuçlanarak yapılan iģlem mahkemece iptal edilmiģtir. Dava sonrasında Milli emlak müdürlüğüne ait parsel uygulamadan çıkarılmıģ, yerine belediyemize ait parsel iģleme katılarak yeni parselasyon çalıģmalarına baģlanmıģtır. Daha önceden maliye hazinesi ile hisseli olan vatandaģların büyük çoğunluğunun Sivas belediyesi ile hisseli olmaları sağlanacaktır. SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 71

72 Ġmaret Köyü Ġmar Uygulaması: Üniversite karģısında Sivas-Kayseri yolu üzerinde imar planı dıģında yer alan villa alanları üzerinde altyapı bedellerinin ruhsat öncesi ödenmesi kaydıyla yapılan imar planı üzerinde 3194/18.madde imar uygulama çalıģmalarının altyapısı hazırlanmıģ ve 2011 yılında devam edecektir. Uygulama 70 hektarlık alanı kapsamaktadır. Minimum 1000 m² lik 300 adet imar parselleri üretilecektir. Yapılan iģlem iki kiģinin dava açması sebebiyle beklemektedir. Sayfa 72 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

73 KarĢıyaka Köprüsü, Bağlantı Yolları ve Çevresinin KamulaĢtırması: KarĢıyaka Köprüsü bağlantı yolları, Belediye Meclisinin tarih ve 173 (1/5000 nazım imar planı)-174 (1/1000 uygulama imar planı)imar plan tadilatı yapılmıģtır. Esenyurt Köyü i37c05c pafta muhtelif parseller üzerinde yol hattı AĢağıdaki krokide belirtildiği Ģekilde düzenlenmiģtir. Yapılan tadilat üzerinde ifraz ve kamulaģtırma dosyası hazırlanmıģ olup kadastro kontrol aģamasındadır. Altuntabak Mahallesi 551 Ada: Altuntabak mahallesinde parselasyon planında görülen alanda imar uygulaması yapılmıģ olup iki kiģinin dava açması ile imar uygulama iģlemi iptal edilmiģtir. Ġptal kararına istinaden geri dönüģüm imar uygulaması yapılmıģ olup tescil edilmiģtir. Ancak vatandaģların mağduriyeti, mahalle sakinlerinin salahiyeti ve düzenli yapılaģma açısından imar uygulama çalıģmaları tekrar baģlatılmıģ olup askı aģamasına kadar getirilmiģtir. Yakın zamanda parselasyon çalıģmaları tamamlanarak bölgedeki yapılaģma sorunu ortadan kaldırılacaktır. SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 73

74 Yenimahalle TOKĠ imar uygulaması: TOKĠ ile yapılan protokolle imar uygulama çalıģmaları baģlamıģ olup teknik elemanlarımızca sıkı bir çalıģma sonucunda 16 adet imar parseli üretilmiģtir. TOKĠ çalıģmalarına hemen baģlamıģ ve taģıyıcı sistemler bitirilmiģtir. Sivas ın konut ihtiyacına bir nebze çözüm olacak proje dar gelirli vatandaģlara yönelik olması sebebiyle sosyal sorumluluk projesi olarak önem taģımaktadır. Ġmar uygulama çalıģmaları hız kesmeden devam etmekte olup yukarıda açıklanan projelerden hariç 12 adet imar uygulama çalıģmaları tamamlanmıģtır. Sevgi Evleri: Kayserikapı mahallesinde bulunan yetiģtirme yurdunun ihtiyaca cevap vermediği için SHÇEK ile belediyemiz arasında yapılan prokol ile Kılavuz mahallesinde 14 adet sevgi evi ve 1 adet idari ve sosyal amaçlı bina ile genel altyapı ve çevre düzenleme projesi için imar uygulama çalıģmaları baģlatılmıģtır. Bu bağlamda parselasyon planları yapılarak ilgili alanın tevhid-ifraz çalıģmaları tamamlanmıģtır. Sivas Devlet Hastanesi Ġfrazı: Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Sivas Devlet Hastanesine tahsisli taģınmazın yapılan yazıģmalar ile karģılıklı anlaģarak yolda kalan parçalarının koparılması sureti ile hastane binasının etrafında çevre düzenlemesine zemin hazırlayacak ifraz iģlemi tamamlanmıģtır. Sayfa 74 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

75 Bölge Hastanesi: Kılavuz mahallesinde bulunan TedaĢ Genel Müdürlüğüne ait 880 ada 175 parsel 6 kısma ifraz edilerek oluģturulan 880 ada 181 parsel üzerine bölge hastanesi yapılması için çalıģmalar titizlikle yapılmıģtır. Parselasyon çalıģmaları tamamlanan parselde hastane binasının yapımına yakın zamanda baģlanacaktır. Ġmar uygulama çalıģmaları hız kesmeden devam etmekte olup yukarıda açıklanan projelerden hariç 240 adet ifraz tevhit çalıģmaları tamamlanmıģtır. Son 5 yıllık imar uygulama çalıģmalarına ait bilgiler aģağıdaki tablo ve grafikte verilmiģtir: 3194/18.Madde Çalışmaları Yüzölçümü (m²) Oluşturulan Parsel Sayısı /15,16. Madde Çalışmaları Yüzölçümü (m²) Oluşturulan Parsel Sayısı SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 75

76 İmar Uygulama Çalışmaları /18.Madde Çalışmaları (m²) 3194/15,16. Madde Çalışmaları (m²) KamulaĢtırma ġefliği Tarafından Yapılan ÇalıĢmalar 2010 yılı içerisinde anlaģma yoluyla 129 adet kamulaģtırma dosyasından anlaģma sağlananlardan 108 adet kamulaģtırma iģlemi yapılıp toplam ,17 TL. Bedel ödenerek Belediyemize ,03 m² lik alan geçmiģtir. Mahkeme yoluyla 5 adet dosyamız kamulaģtırılarak toplam ,18 TL. Bedel ödenmiģtir.13 adet kamulaģtırma dosyamızın mahkemesi halen devam etmektedir. BağıĢ ĠĢlemleri: 2010 yılı içerisinde mülk sahiplerinden tüm iģlemleri birimimizce takip edilerek anlaģma yoluyla 31 adet (14.561,90 m²) Belediyemize bağıģ alınmıģtır. Arsa Tahsisleri: Üzerinde hiçbir gayrimenkulü olmayan ve daha önce adına tahsisli bulunan ancak bina yapmadıklarından dolayı iptal edilmiģ olan arsalardan 5 tane vatandaģımıza Kılavuz G.Ö. B. sinden 775 sayılı yasa hükümlerince arsa tahsisi yapılmıģtır. Kılavuz G.Ö.B. sinden 5 adet arsanın da Sivas Ġl Müftüğü ne tahsisi yapılmıģtır; 6 kiģinin ise (ölüm, nakil v.s) dolayısıyla 34. madde uyarınca devir iģlemleri yapılmıģtır. Önceden tahsisi yapılan vatandaģlarımızdan bina yapıp, yapı kullanma izni alan 105 kiģiye tapuları verilmiģtir. Ayrıca tahsis süresi 10 yılı dolan ve 775/27. maddedeki Ģartları yerine getiren vatandaģlarımızın parsellerindeki 775/34. madde Ģerhleri kaldırılarak 54 kiģiye satıģ izni verilmiģtir. Takas ĠĢlemleri: ġehir imar planında yol, park, yeģil alan vs. alanlarda kalan 2010 yılı içerisinde 18 adet parselin maliklerinin müracaatları ile mülkiyeti Belediyemize ait imara uygun parsellerle takas iģlemleri yapılarak 9.423,42 m2 lik alanın mülkiyeti Belediyemize geçmiģtir. Arsa Payı SatıĢı: 3194 sayılı imar kanununun 18. madde imar uygulamalarından dolayı Belediyemiz adına geçen muhtelif mahallelerdeki 281 adet arsa payı satıģ iģlemlerinden 188 adet satıģ yapılarak Sayfa 76 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

77 14.654,00 m² Belediye hissesinin tahsilatı yapılarak ,46 T.L bedel Belediyemize yatırılmıģtır.ayrıca 6 adet taģınmazın 2886 sayılı devlet ihale kanunu ve 3 adet taģınmazında 5393 sayılı yasanın 69. maddesi uyarınca toplam ,00 T.L. bedelle satıģları yapılmıģtır. Tescil ĠĢlemleri: Belediyemiz tarafından yapılan ve kontrol edilen 3194 sayılı imar kanununun 18. madde imar uygulamaları ve ifraz-tevhit iģlemleri ile ilgili tescil iģlemleri Ģefliğimizce Tapu Müdürlüklerinde takip edilmektedir yılı içerisinde; Çiçekli v.s mahalleler ile Belediyeden devir ile ilgili tescil iģlemleri takip edilerek 1 dosyanın tescilleri yapılarak 6 adet yeni imar parseli oluģturulmuģtur ve ayrıca ĠĢhan, uzuntepe, çayboyu, esenyurt, kaldı, imaret e ait adet kadastro parseline de yenileme Ģerhi konulmuģtur. ĠĢhan Toplu Konut Bölgesi: Belediyemiz Meclisinin tarih ve 3 nolu karar ile ilan edilen ĠĢhan toplu konut alanı ilimiz merkez ĠĢhan köyü arazisinde kalmaktadır. Tarihi Eğri Köprüden ĠĢhan köyüne giden yolun kuzeyindedir. ġehir merkezi ile Cumhuriyet Üniversitesi arasında kalmaktadır. ġehir merkezine uzaklığı yaklaģık 5 km. Cumhuriyet Üniversitesine uzaklığı 2 km.dir. Toplam alan 63 hektar olup, KamulaĢtırma bedeli çok yüksek olduğundan dolayı ilk etapta 32 hektarlık alan uygulamaya geçirilmiģtir. Belediyemizce KamulaĢtırılan 20 hektarlık alanda imar uygulaması yapılarak tapuda tescili yapılmıģtır.2 hektarlık alanın imar uygulaması devam etmektedir yılı içerisinde 3 ayrı parselden %25 kendilerine imar parseli verilmesi kaydıyla 15421,00 m² bağıģ alınmıģtır.3 adet takas iģlemi yapılarak m² alan belediyemize geçmiģtir.3 adet ,00 m²!lik parselin 2886 sayılı uyarınca toplam ,00 tl. bedelle satıģı yapılmıģtır yılı içerisinde ise 1 adet takas yapılarak 4675,00 m² Belediyemize geçmiģtir yılında 1 adet takas yapılarak 838,51 m² alan Belediyemize geçmiģtir. Ayrıca 1 adet kamulaģtırma yapılarak 1013,09 m² alan ,80 TL. den KamulaĢtırılarak alınmıģtır. SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 77

78 Ahır ve Mandıra Tesisleri: ġehrimizin muhtelif semtlerinde bulunan Ahırları ġehir dıģına çıkartmak maksadıyla oluģturulmuģ bulunan Çelebiler Köyü Ahır ve Mandıra Tesisleri alanında bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait 2009 yılı içerisinde 2 vatandaģımıza devir iģlemi yapılarak 8.000,00 tl tahsil edilmiģtir. 7 adet ahır yerini yapıp yapı kullanma izni alan vatandaģımıza tapu tahsisi yapılarak 6.342,08 TL. bedel alınmıģtır. Mülkiyeti hazineye ait 32500,00 m² lik parselin toplam 65000,00 T.L. bedelle 2942/30,4650/17. uyarınca Belediyemize satıģı talep edilmiģtir.2007 yılı içerisinde 227 adet ahır yeri talebinde bulunulmuģ olup bunlardan Ģartları uygun olan 30 kiģiye toplam TL. bedelle yeni tahsis yapılmıģtır.2010 yılında ise yapılan bu tahsislerden 11 adet arsanın bedelini ödeyemediği ve zamanında ahır yerini yapmadığı için iptal edilmiģ ve 4 adet yaptığımız tahsisimiz ,00 tl. Bedeli ödeyerek asra tahsis belgesi alıp ahır yeri inģaatına baģlamıģtır. Daha Önceden Çelebiler bölgesi 1.Etap Ahır yerinde tahsis yapılıp bugüne kadar bina yapmayan ve tahsis bedellerini yatırmayan 1 adet parselin iptal iģlemi yapılarak vatandaģlara iptal edildiğine dair tebligat gönderilmiģtir. Milli Emlak Müdürlüğü Ġle Ġlgili ĠĢlemler: Belediyemiz sınırları içerisindeki tüm Hazineye ait parsellerin tapu kayıtları çıkarılarak Ģehir imar planında park ve yol alanında kalan Hazineye ait 2 parselin 2981 sayılı kanunun 10/c maddesi uyarınca Belediyemize devri sağlanarak üzerinde Gecekondusu bulunan mal sahiplerine tapuları verilecektir. Milli emlak müdürlüğünden gelen 52 adet raiç bedel talebine cevap verilmiģtir. Resmi Kurumlarla Ġlgili YazıĢmalar: Ġl Özel Ġdare Müdürlüğü, Tapu Kadastro, Karayolları, D.S.Ġ., Milli Savunma Bakanlığı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü,TedaĢ ve Sivas ilindeki Mahkemelerin, Takas, SatıĢ, Raiç bedel, Kira bedeli v.s. çeģitli 235 adet talepleri birimimizce cevaplanmıģtır.daire içi birimlerden gelen 118 adet çeģitli taleplere cevap verilmiģtir. Hisseli SatıĢ, Ġpotek, Vefa Hakkı, Haciz ĠĢlemleri: VatandaĢlardan gelen toplan 66 adet hisseli satıģ, ipotek ve haciz koyma terkin iģlemi, vefa hakkı, irtifak hakkı koyma taleplerine cevap verilmiģtir. Sayfa 78 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

79 Yukarı Tekke Mezarlık Alanı: Mevcut Mezarlık alanının ancak altı aylık ihtiyaca cevap verebilecek olması dolayısıyla Mezarlık alanının geniģletilmesine karar verilmiģ olup, mevcut alanın kuzey doğu kısmına doğru 50 Hektarlık bir alan Ġmar Tadilatı ile Mezarlık alanına çevrilerek Belediyemiz Meclisinin 07/09/2006 tarih ve 72 sayılı kararı ile onanmıģtır. Belediyemiz Encümeninin 17/11/2006 tarih ve 3185 sayılı kararı ile 2942 (D:4650) sayılı kanuna istinaden kamulaģtırılmasına karar verilmiģtir. Mülk sahiplerine Tebligatları gönderilmiģ olup; 2007 yılı içerisinde anlaģma yoluyla mülk sahiplerinden toplam m² alan kamulaģtırılarak ytl bedel ödenmiģtir.2942/30. ve 4650/17. maddeleri uyarınca 2008 yılında içerisinde 8 adet takas iģlemi yapılarak toplam TL. Değerinde imar parseli verilerek ,40 m² lik alan Belediyemiz mülkiyetine geçmiģtir. Mülkiyeti maliye hazinesine ait 6 adet parselin (97.605,78 m²) mezarlık olarak kullanılmak üzere belediyemize tahsisi talep edilmiģtir. Ġlimiz merkez Kılavuz Mahallesi 4244, 4245, 4246, 4247, 4248, 4309, 4310, 4312, 4314 nolu imar adalarının park haline dönüģtürülmesinden dolayı yaklaģık 40 adet gecekondunun SidaĢ ile Doğukent arasına taģınması gerekmektedir, 2006 yılı içerisinde 12 vatandaģımıza evleri teslim edilerek eski evlerinin yıkıma sağlanmıģtır.2007 yılı içerisinde evi olan vatandaģlarımızdan 8 kiģiye kılavuz sosyal konutlarından daire, 5 kiģiye de parsel verilerek toplam 14 ev yıktırılmıģtır. Bu alan içerisinde evi olup tapusu bulunmayan 3 vatandaģımıza da 5393 sayılı yasanın 69. maddesi uyarınca toplam 56750,00 TL. Bedelle 3 adet mesken in satıģı yapılmıģtır. Kalan 11 adet ev 2008 yılı içerisinde kamulaģtırılarak yıkılacaktır. Ayrıca bu alandaki arsa sahiplerinden 12 kiģinin hisseleri ( m² )kamulaģtırılarak mülk sahiplerine YL. bedel ödenmiģtir. Kalan 4248 ada,2 nolu;4243 ada,1 nolu;4244 ada,1 2 nolu 2780,00 m² lik parsellere kamulaģtırma davası açılmak üzere 26/11/2008 tarih ve 869 sayılı yazımız ile Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü ne GönderilmiĢtir yılında 4244 ada,1 nolu parselde 3 adet kamulaģtırma yapılarak 362,00 m² alan ,53 TL.bedelle kamulaģtırılmıģtır. KamulaĢtırma davası devam edecektir. SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 79

80 Kılavuz Mahallesi (Yukarı Tekke Mezarlığının Altı) : 4244, 4245, 4246, 4247, 4248, 4309, 4310, 4312, 4314 nolu imar adalarının park haline dönüģtürülmesinden dolayı yaklaģık 40 adet gecekondunun SidaĢ ile Doğukent arasına taģınması gerekmektedir, 2006 yılı içerisinde 12 vatandaģımıza evleri teslim edilerek eski evlerinin yıkıma sağlanmıģtır.2007 yılı içerisinde evi olan vatandaģlarımızdan 8 kiģiye kılavuz sosyal konutlarından daire, 5 kiģiye de parsel verilerek toplam 14 ev yıktırılmıģtır. Bu alan içerisinde evi olup tapusu bulunmayan 3 vatandaģımıza da 5393 sayılı yasanın 69. maddesi uyarınca toplam TL. Bedelle 3 adet mesken in satıģı yapılmıģtır. Kalan 11 adet ev 2008 yılı içerisinde kamulaģtırılarak yıkılacaktır. Ayrıca bu alandaki arsa sahiplerinden 12 kiģinin hisseleri ( m² )kamulaģtırılarak mülk sahiplerine TL. bedel ödenmiģtir. Mevcut Mezarlık alanının ancak altı aylık ihtiyaca cevap verebilecek olması dolayısıyla Mezarlık alanının geniģletilmesine karar verilmiģ olup, mevcut alanın kuzey doğu kısmına doğru 50 Hektarlık bir alan Ġmar Tadilatı ile Mezarlık alanına çevrilerek Belediyemiz Meclisinin 07/09/2006 tarih ve 72 sayılı kararı ile onanmıģtır. Belediyemiz Encümeninin 17/11/2006 tarih ve 3185 sayılı kararı ile 2942 (D:4650) sayılı kanuna istinaden kamulaģtırılmasına karar verilmiģtir. Mülk sahiplerine Tebligatları gönderilmiģ olup; 2007 yılı içerisinde anlaģma yoluyla mülk sahiplerinden toplam m² alan kamulaģtırılarak TL. bedel ödenmiģtir.2942/30. ve 4650/17. maddeleri uyarınca 2008 yılında içerisinde 8 adet takas iģlemi yapılarak toplam TL. Değerinde imar parseli verilerek ,40 m² lik alan Belediyemiz mülkiyetine geçmiģtir. Mülkiyeti maliye hazinesine ait 6 adet parselin (97.605,78 m²) mezarlık olarak kullanılmak üzere belediyemize tahsisi talep edilmiģtir. 02/04/2008 tarih ve 869 sayılı yazımız ile Dava Açılmak Üzere Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü ne GönderilmiĢtir.2009 yılı içerisinde kamulaģtırma davası devam etmektedir.2010 yılında 2 adet takas yapılarak 2 tane ev verilmiģtir. KamulaĢtırma davası halen devam etmektedir. Sayfa 80 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

81 Karşıyaka Köprüsü: İl Özel İdaresinin yol ve ulaşım hizmetleri müdürlüğünce yapım ihalesi tamamlanıp inşaata başlanacak olan Karşıyaka köprüsü platformu tamamlanmış olmasından dolayı, Yapımı düşünülen Karşıyakayı şehre bağlanacak olan köprünün, Kızılırmak tan Karşıyaka ve Esenyurt ile şehir bağlantı yolunun kamulaştırılması düşünülmektedir. Bu nedenle şehir imar planında bağlantı ve ana anter yollarının denk geldiği Esenyurt köyü İ37c05c pafta, nolu ve Kadıbıuhanetttin mahallesi,370 ada, ;371 ada, ve 504 ada, nolu parsellere ait m² alanın kamulaştırma çalışmaları başlanmış olup 2010 yılında 3700,00 m² alanda kamulaştırma yapılmış ve Belediyemize geçmiştir. Kamulaştırma işlemine 2011 yılında da devam etmektedir. Kale ve Gökmedrese (Kale Koruma Planı) :317 ada, ;318 ada, ;322 ada, ;314 ada,2-5;315 ada, ;316 ada,9-10;326 ada, ;488 ada, ; 317ada, ; 284, ; 285 ada, ;286 ada, ;290 ada, ;291 ada, ;350 ada,1 ve 483 ada,2 nolu parsellerin kale koruma sahasında kalmasından dolayı kamulaģtırma kararı alınmıģtır.2010 yılında m² alanda 23 adet kamulaģtırma yapılmıģ olup 2158,81 m²alan ,59 TL.bedelle kamulaģtırılıp belediyemize geçmiģtir.kamulaģtırma iģlemi 2011 yılında da devam edecektir. SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 81

82 Kılızırmak-Üçlerbey Yol KamulaĢtırması: Ġlimiz Merkez Kılızırmak Mahallesi, 221 Pafta, 301 Ada, Nolu; 304 Ada, Nolu; 302 Ada,1 Nolu; 303 Ada,1 Nolu; 307 Ada, Nolu ,78 m² Lik Parseller Ve Üçlerbey Mahallesi, 934 Ada,9 Nolu; 937 Ada, Nolu 4257,73 m² Lik Parsellerin ġehir Ġmar Planında Yol Alanında Kalmasından Dolayı, Belediyemiz Encümeninin 27/12/2005 tarih ve 3251 Sayılı Kararı Ġle KamulaĢtırma Kararı AlınmıĢtır. Kızlıırmak-Üçlerbey Yol KamulaĢtırmasında Toplam ,51 m² Lik Alandan ,65 m² Lik Alan ,84 T.L.Bedelle Belediyemiz Adına KamulaĢtırılması TamamlanmıĢtır. Kalan 9523,86 m² Lik Alanın KamulaĢtırılma Ġçin 28/08/2007 Tarih ve 2606 Sayılı Yazımız Ġle Dava Açılmak Üzere Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü ne GönderilmiĢtir.2010 yılında 10 adet kamulaģtırma yapılarak 508,66 m² lik alan kamulaģtırılarak toplam ,39 TL.den kamulaģtırılmıģtır.kamulaģtırma davası halen devam etmektedir. Altuntabak Gurbet Caddesi: Ġlimiz Merkez Altuntabak Mahallesi, Pafta, 581 ada, Nolu; 651 ada, nolu ,90 m² lik Parsel ġehir Ġmar Planında yol Alanında Kalmasından Dolayı, Belediyemiz Encümeninin 10/04/2007 Tarih ve 1153 Sayılı Kararı Ġle KamulaĢtırma Kararı AlınmıĢtır. 3960,46 m² lik alan ,44 T.L. bedelle kamulaģtırılmıģ olup, kamulaģtırma evrakları tarih ve 217 sayılı yazımız ile dava açılmak üzere hukuk iģleri müdürlüğü ne gönderilmiģtir. KamulaĢtırma davası halen devam etmektedir. Belediye Hizmet Alanı: Kılavuz mahallesi 190 ada, ve 14 nolu parsellerin Ģehir imar planında Belediye Hizmet Alanında ve yolda kalmasından dolayı kamulaģtırma kararı alınmıģtır.2010 yılında m² alanda 2 adet kamulaģtırma yapılarak ,85 m² lik alan ,50 TL.den kamulaģtırılarak Belediyemize geçmiģtir.kamulaģtırma iģlemine 2011 yılındada devam edilecektir. Sayfa 82 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

83 PaĢa Fabrikası Yolu: Akdeğirmen mahallesi 775 ada,2;756 ada,3; 760 ada, ; 761 ada,1 ve 763 ada,3-4 nolu parsellerdeki ,00 m² lik PaĢa Fabrikası yol için 2010 yılında kamulaģtırma kararı alınmıģtır. KamulaĢtırma iģlemi 2011 yılında devam edecektir. SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 83

84 9. FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde, Belediye sınırları içerisinde imar planlarına uygun Ģekilde yeni yollar açmak; yolların açılması için gerekli proje, keģif vb. ön hazırlıkları yapmak; kamulaģtırmalar için gereken ön iģlemleri yapmak; önemine göre alt yapısı biten yolların çeģitli usullerden biri ile kaplamasını yapmak; yol kaplama çalıģmaları için gerekli asfaltı temin ve terkip etmek; Belediyemiz uhdesinde bulunan yolların, asfalt ve kaldırımlarının, sanat yapılarının, tesislerin ilk yapıldıkları veya sonradan ıslah edildikleri standartta tutulmalarını ve güvenlikle kullanılmalarını sağlayacak Ģekilde sürekli bakım ve onarımlarını yapmakla görevlidir. Bu görevlerin, ilimizdeki diğer altyapı kuruluģları ile koordinasyon halinde ve planlı bir Ģekilde yerine getirilmesinden, müdürlük bünyesindeki atölyelerin çalıģmalarının verimli ve ekonomik olarak düzenlenmesi ve takip edilmesinden, müdürlüğe ait motorlu araçların ihtiyaca ve hizmetin gereklerine göre sevk ve idare edilmesinden, yapım ve bakım malzemelerinin ambarlanması ve amacına uygun Ģekilde kullanılmasının sağlanmasından. sorumludur. GENEL BĠLGĠLER Müdürlüğümüz 1 müdür, 8 memur, 4 sözleģmeli, 73 iģçi ve 107 Özbelsan personeli olmak üzere toplam 192 personelle görev yapmıģtır. Müdürlüğün çalıģmalarda kullandığı araç ve iģ makinelerinin yıllara göre durumu aģağıda verilmiģtir: Araç/İş Makinesi Kamyon Yükleyici Otobüs Silindir Tanker Greyder Ekskavatör Pikap Kompaktör Beko Loder Asfalt Planti Asfalt Kesme Mak Dozer Forklift Treyler Binek Aracı Finişer Asfalt Yol Bakım Robotu Toplam Sayfa 84 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

85 Belediyemiz çalıģmalarının daha verimli çalıģma yapabilmesi ve araç parkının geliģtirilerek modernize edilmesine katkı sağlanması için, 3 adet silindir, 1 adet greyder, 7 adet beko loader ve 2 adet mini beko loader alınmıģtır. FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Yapılan Ġhaleler İhalenin Adı İhale Tutarı (TL) (KDV Hariç) Temel Malzemesi Alımı ( ton) Aşınma Asfaltı Agregası Alımı ( ton) Kilitli Parke, Bordür ve Yağmur Oluğu Alımı ( m² parke, m bordür, m oluk taşı) Aşınma Asfaltı Yapım İşi ( m²) Kilitli Parke, Bordür ve Yağmur Oluğu Döşenmesi (Parke m², m, Oluk Taşı m) Bitüm Nakliyesi (1.000 ton) Atatürk Caddesi Kaldırım ve Çevre Düzenleme İşi Yol Bakım Onarım Hizmet Alım İşi (129 Personelli) Asfalt ġantiyesi Tarafından Yapılan ĠĢler Asfalt Ģantiyesinde yıllara göre kullanılan malzeme miktarları ile üretilen kaplamaların miktarları aģağıdaki tabloda verilmiģtir: Yapılan İşler Kullanılan Bitüm (ton) Kullanılan Fuel oil (ton) Kullanılan Doğal Gaz (m 3 ) Kullanılan Kırmataş (m 3 ) Üretilen Asfalt (ton) Toplam Yapılan Yol Kaplama (m 2 ) Sathi kaplama asfalt (m 2 ) Yıllar itibariyle asfalt Ģantiyesinde üretilen asfalt miktarları da grafikte gösterilmiģtir: Üretilen Asfalt (ton) SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 85

86 Ġhale yolu ile m² asfalt yenilenmesi yapılmıģtır Asfalt Yenileme Yapılan Mevkii Alan (m²) Kullanılan Asfalt Miktarı (ton) Emirpaşa Cad M. İkbal Cad Sular Başı Mah. 6. Sok Mesderes Cad Esentepe Cad Farabi Cad Paşabostan Cad Aydoğan Cad Yavuzsultan Sultan Cad Pünzürük Cad.- Yeni Kavşak Atatürk Cad Çiçekli Cad Battal Gazi Cad Karşıyaka Mah. Gölet Cad Şeyhşamil Mah. Y.Ziya Başara Cad. Küme Evler Mumbaba Cad Yeni Mezarlık Alanı İçi Huzur Mah Sok Tren İstasyonu Gültepe Mah. 25. Sok Polis Okulu Kardeşler Ormanı Yolu Yeni Mah. 1. Sok Yüceyurt Mah. Poligon Sok Kılavuz TOKİ Emek Mah Sok Çarşıbaşı Cad Vişneli Camii Sok SSK Hastanesi İçi 2, Üniversite Diş Hekimliği 1, Üniversite Kız Yurdu Bahçesi Başöğretmen İ.Ö.O Şehit Cüneyt Erkan İ.Ö.O TOPLAM Sayfa 86 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

87 Kaldırım ġantiyesi Tarafından Yapılan ĠĢler 2011 yılında Atatürk Caddesi kaldırımları (PaĢa Camii-Halifelik KavĢağı arası) bazalt kaplama yapılarak yeni görünümüne kavuģmuģtur. ġantiye ekipleri tarafından ve ihale ile yaptırılan kaldırım miktarları tabloda, yıllar itibariyle kaldırım, bordür ve plaka yapımı da tablo ve grafikte gösterilmiģtir: Kaldırım Yapımı Plaka (m 2 ) Bordür (m) Şantiye ekipleri tarafından yapılan İhale ile yaptırılan Toplam Kaldırım Yapımı/Yıl Bordür (m) Plaka (m 2 ) Kaldırım Bordür ve Plaka Yapımı Bordür (m) Plaka (m2) Mahallelere göre kaldırım çalıģmaları ile kaldırım yenilemesi yapılan caddeler aģağıdaki tablolarda verilmiģtir: Yenileme Yapılan Caddeler Bordür (m) Plaka (m²) Aydoğan Caddesi Yavuzsultan Selim Caddesi Çiçekli Caddesi Çarşıbaşı Caddesi Paşabostan Caddesi Nalbantlarbaşı Caddesi Battal Gazi Cad Farabi Caddesi Yenidoğan Caddesi TOPLAM SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 87

88 Yenileme Yapılan Mahalleler Bordür (m) Plaka (m²) Küçük Minare Mah Kadıburhanettin Mahallesi Çarşıbaşı Mahallesi Demircilerardı Mah Paşabey Mahallesi Şeyh Şamil Mahallesi Eski Kale Mah Örtülüpınar Mah Gülyurt Mah Halil Rıfat Paşa Mah Aydınkent Villaları Lütfü Abay İ.Ö.Okulu Zübeyde Hanım Ana Okulu Namık Kemal İ.Ö.Okulu Ekçibey İ.Ö.Okulu Yukarı Tekke Taziye Evi Yeni Bina İnşaat Önleri İşhan Toki Yenilenen Caddeler Toplam Yol Yapım ÇalıĢmaları Açılan Yol Toplam yol alanı (m 2 ) Açılan Yol (m 2 ) Sayfa 88 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

89 10. ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 48. maddesi gereği oluģturulmuģ ve aynı kanunun 49. maddesi gereği ise norm kadro ve personel istihdamı belirlenmiģtir. Belediyemiz yetki alanında kalan bölgelerde (ilimiz belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde) yapılmakta olan her türlü binanın yol kotu belgesinin düzenlenmesi, zemin etüt raporlarının kontrolü, proje kontrolleri ve inģaat ruhsatlarının verilmesi, temel vizesi-su basman vizesi, ısı yalıtım vizesi yapılması, yapı kullanma keģifleri, binaların asansör kalorifer kontrollerinin yapılarak, bunlara istinaden binalara yapı kullanma izni, mimar mühendis kayıtlarının tutulması, encümen karalarının takibi, iģyeri açma ruhsatları ile ilgili olarak zabıtanın bilgilendirilmesi, ATM cihazı reklam amaçlı totem vs. konulması iģlemlerinde gelir müdürlüğü ile koordineli çalıģılması; Belediyemiz yetki alanında kalan bölgelerde ruhsat almadan inģaatına baģlanılan yerlerin tespiti, inģaatı devam eden binaların ruhsat ve projesine uygun yapılıp yapılmadığının denetimi, kurumlardan ve vatandaģlardan gelen Ģikâyetlerin yerinde incelenerek çözümlenmesi, TCK nin 184.maddesine göre Ġmar Kirliliğine neden olunmasından dolayı açılan davalardaki iģlemlerin takibi, iģ bitirme belgelerinin düzenlenmesi, düzenlenen ruhsat ve yapı kullanma izni belgelerinin bir suretinin her ay mimarmühendis odalarına, Sigorta Müdürlüğüne ve TUĠK e gönderilmesi; Belediyemiz sınırları içinde mevcut bulunan yapıların adreslerinin belirlenerek bina cetvellerine ve numarataj paftalarına iģlenmesi; Belediye sınırları içerisinde inģaat ruhsatı ve yapı kullanma izni alan yapılara belirlenen adresler doğrultusunda kapı numaraları verilmesi, cadde sokaklar ile binalardaki eksik levha ve kapı numaralarının hazırlanarak yerlerine takılması, adreslerle ilgili bilgilerin ilgili kiģi ve kurumlara verilmesi veya bildirilmesi, yıl içerisinde yapılan değiģikliklerin baģta Türkiye Ġstatistik Kurumu olmak üzere ilgili birimler ile diğer resmi kurumlara bildirilmesi, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi oluģturulması çalıģmaları kapsamında Numarataj çalıģmaları yapılması, Ulusal Adres Veri Tabanı oluģturulması, Nüfus Ġl Müdürlüğü ile koordineli biçimde adres değiģiklikleri formlarının iģlenmesi; Belediyemiz yetki alanında kalan bölgelerde, Ģehrimizin ihtiyaçları ile gelen talepler doğrultusunda ilave ve mevzi imar planları ve imar tadilatları yapılması, Ģahıslar, kurumlar ve mahkemeler için imar durumu evraklarının düzenlenmesi ve bunlarla ilgili iģlemlerin yürütülmesinden sorumludur. GENEL BĠLGĠLER Müdürlüğümüz 1 müdür (Ģehir plancısı), 3 mimar, 2 inģaat mühendisi, 1 makine mühendisi, 1 jeoloji mühendisi, 1 Ģehir plancısı, 9 inģaat teknikeri, 1 elektrik teknikeri, 1 elektronik teknikeri, 2 inģaat SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 89

90 teknisyeni, 1 memur, 5 iģçi ve 11 Özbelsan personeli olmak üzere toplam 39 personel ile çalıģmalarını yürütmektedir. Müdürlüğümüz; ġehir Planlama Servisi Ruhsat Servisi Kaçak Yapı Yıkım Servisi Numarataj Servisi Ġmar Müdürlüğü Kalemi, birimlerinden oluģmaktadır. Müdürlüğümüz Servislerinde faal olarak kullanılmakta olan toplam 23 adet bilgisayar ve bunlara bağlı olarak 18 adet muhtelif yazıcı, 1 adet fotokopi makinesi bulunmaktadır. Müdürlüğümüz Yapı Denetim-Kaçak Yapı Yıkım Servisi tarafından kullanılmakta olan ve Ģehir genelinde denetimi gerçekleģtirmede kullanılan 2 adet Fiat Doblo marka ve 1 Adet Wosvagen marka minibüs bulunmaktadır. FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 2010 YILI FAALĠYETLERĠ ġehir Planlama Faaliyetleri Sivas kent merkezi ve çevresinde yapılacak olan Revizyon Ġmar Planı ile ilgili olarak ihale yapılmıģ, yüklenici firmaya yer teslimi yapılmıģtır. Bu kapsamda ilgili kurum görüģleri alınmıģ ve Belediyemizce bugüne kadar yapılan imar tadilatları sayısal ortamda birleģtirilmiģtir. Fizibilite çalıģmaları firma tarafından yapılmakta olup, 2011 yılı sonuna kadar çalıģmaların bitirilmesi hedeflenmektedir. imar revizyonuna esas jeolojik jeoteknik etüt ihale kapsamı çalıģmalarında yerel zemin Ģartları açısından farklı tehlike potansiyeline sahip alanlarının belirlenmesi, tespit edilen sorunların analizlerinin yapılarak çözüm önerilerinin oluģturulması ve elde edilen verilerle imar planına esas 1/1000 ölçekli yerleģime uygunluk haritalarının hazırlanması için 329 noktada toplam 9800 m. karotlu sondaj, 100 noktada 4 m. lik toplam 400 m. araģtırma çukuru açılmıģtır. Sondaj ve araģtırma çukurlarından alınan numuneler üzerinde deneyler yapılmıģtır. Ayrıca jeofizik çalıģmalarda 100 er noktada sismik ölçüm, mikrotremör ölçüm ve elektrik özdirenç ölçümler yapılmıģtır. Yapılan çalıģmalarda inceleme alanı yerleģime uygunluk değerlendirilmesi yapılmıģtır. Değerlendirme kriterleri heyelan tehlikesi, sel baskını, kaya düģmesi ve mühendislik sorunları(dolgu, eğilim, ĢiĢme, oturma, çökme vb) dır. Bu çalıģmalar sonucunda inceleme alanı 3 gruba ayrılmıģtır. Uygun Alanlar (UA) Önemli Alanlar (ÖA) Uygun Olmayan Alanlar (UOA) Ġmara esas jeolojik etüt ve parsel bazındaki etütlerinde bu gruplara göre çalıģmalar yapılacaktır. Sayfa 90 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

91 Kurum, kuruluģ ve vatandaģ müracaatları karģılığında 3029 adet imar durum belgesi düzenlenmiģtir. Belediyemiz birimlerinin talebi üzerine 1500 adet imar durum belgesi düzenlenmiģtir. 77 adet imar tadilatı gerçekleģtirilmiģtir. 11 adet ticari tarama yapılmıģtır. 10 adet emsal uygulaması düzenlenmiģtir. 5 adet mevzi imar planı hazırlanmıģtır. Şehir Planlama Faaliyetleri Planlama çalışmaları (tadilat, ilave plan ve mevzi imar planı) İmar Durumu Hazırlanması Ruhsat Servisi Faaliyetleri 586 adet zemin etüt raporu yerinde incelenerek onaylanmıģtır. Toplam 322 adet m 2 yapı kullanma izni belgesi düzenlenmiģtir (1598 adet mesken, 89 adet iģyeri, 3 adet ahır, 1 okul ve 1 yurt). Toplam 703 adet 4977 bağımsız bölümlü (4934 adet mesken,43 adet iģyeri ve diğerleri) m 2 alanlı yapı ruhsatı düzenlenmiģtir. Toplam 544 inģaata yol kotu belgesi düzenlenmiģtir. SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 91

92 Toplam 388 inģaatın temel vizesi yapılmıģtır. Toplam 151 inģaatın Isı yalıtım vizesi yapılmıģtır. Toplam 3 firmaya ĠĢ Bitirme Belgesi düzenlenmiģtir. Ruhsat Servisi Faaliyetleri İnşaat Ruhsatı (adet) İnşaat Ruhsatı (m 2 ) Yapı kullanma İzin Belgesi (adet) Temel Vizesi (adet) Yol Kotu Belgesi (adet) Zemin Etüt Raporu İncelemesi (adet) Isı Yalıtım Vizesi (adet) İş Bitirme Belgesi (adet) Ruhsat Çalışmaları İnşaat Ruhsatı (adet) Yapı kullanma İzin Belgesi (adet) Temel Vizesi (adet) Yol Kotu Belgesi (adet) Zemin Etüt Raporu İncelemesi (adet) Isı Yalıtım Vizesi (adet) 2010 yılı içerisinde ısı yalıtımı ve enerji verimliliği bilinçlendirilmeye dönük Atatürk Kültür Merkezinde geniģ katılımlı panel düzenlendi. Bu kapsamda Belediyemiz, Milli Eğitim Müdürlüğü ve ĠZODER in, ısı yalıtımında uzman usta yetiģtirmek amacıyla ortaklaģa düzenlediği kursun sonunda 200 kursiyere sertifikaları verildi. Ġlimizde bulunan ilköğretim okullarında öğrencilere ısı yalıtımı ve faydalarını konu alan çeģitli dokümanlar dağıtıldı. Sayfa 92 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

93 Kaçak Yapı Yıkım Faaliyetleri 37 inģaata kaçak baģlanılmasından (ruhsatsız) dolayı iģlem yapılmıģtır. Ġlimizde 2010 yılı içerisinde 11 adet metruk binanın yıkımı gerçekleģtirilmiģtir yılı içerisinde 91 adet garaj ve 37 adet ahırın yıkımları gerçekleģtirilmiģtir. Yapı Denetim Servisi Faaliyetleri Ruhsatsız inşaat sayısı (adet) Yıkımı yapılan ahır sayısı Yıkımı yapılan garaj sayısı Yıkımı yapılan metruk bina sayısı Yapı Denetim Faaliyetleri Ruhsatsız inşaat sayısı (adet) Yıkımı yapılan ahır sayısı Yıkımı yapılan garaj sayısı Yıkımı yapılan metruk bina sayısı SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 93

94 11. ĠġLETME VE ĠġTĠRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birliklerinin Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği, Tanzim SatıĢ Müdürlüğü ve Kaplıcalar Müdürlüğü birleģtirilerek ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü oluģturulmuģtur. ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürü Harcama Yetkilisi, Sayman Muhasebe Yetkilisi, gerçekleģtirme memuru olarak kaplıca iģletmeciliği, akaryakıt ürünleri alımı ve satımı, halı dokumacılığı yaparak faaliyet göstermektedir. GENEL BĠLGĠLER ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü, akaryakıt satıģ istasyonu, Selçuklu Sosyal Tesisi, Sıcak Çermik ve Soğuk Çermik Tesisleri ve Halı Atölyesinde faaliyet göstermektedir. ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğünde 1 müdür, 1 sayman, 1 gerçekleģtirme görevlisi, 1 tahsildar, 5 idari bina personeli, 4 akaryakıt satıģ istasyon sorumlusu, 3 akaryakıt tanker Ģoförü, 5 market görevlisi, 17 akaryakıt satıģ elemanı görev yapmaktadır. Müdürlük hizmet binası, akaryakıt satıģ istasyonu hizmet binası, 6 adet 6 tabancalı akaryakıt satıģ pompası, 1 adet 1 tabancalı akaryakıt satıģ pompası, 2 adet 2 tabancalı LPG satıģ pompası, 4 adet toplam litrelik toprak altı akaryakıt tankı, 3 adet Chrysler marka akaryakıt taģıma tankeri, 2 adet pompaların bulunduğu saha üstü kapatma sistemi olan kanupi, 1 adet araç yıkama makinesi, 1 adet MAN marka çekici kamyon, BMC marka vinçli kamyon, 1 adet Fatih Tanker, 8 adet bilgisayar, 27 adet halı dokuma tezgâhı bulunmaktadır. Faaliyetlerimizi yaparken kameralar, bilgisayar, internet gibi teknolojiden maximum düzeyde yararlanıyoruz. Petrol Ofisi ile uydu bağlantısı kurularak tank takibi petrol ofisinin yurtiçindeki bütün müģterilerine taģıt tanıma sistemini istasyonlarımıza kurarak ek satıģ imkanı sağlıyoruz. Kamera sistemi kurup güvenlik ve hizmet kalitesini yükselterek müģteri memnuniyetini arttırıyoruz. Bu sistemleri tamamlayan bilgisayarımızın aksaklık vermemesi için zamana uygun olarak kapasite ve güç artımı ile takviye ediyoruz yılı içerisinde Benzinlik binasının 2. Katı Petrol Ofisinin finansmanı ile zemin katı da belediye imkânları ile tadil edilerek daha kullanıģlı hale getirilmiģtir. Sayfa 94 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

95 ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü 2010 yılı toplam geliri K.D.V. dahil ,27 TL dir. Gelir türleri ve tutarları tabloda gösterilmiģtir: Gelir Türleri Tutarı (KDV Dahil) (TL) Akaryakıt Geliri ,27 Sıcak Çermik Geliri ,00 Soğuk Çermik Geliri ,00 Selçuklu Sosyal Tesisleri Çay Bahçesi Geliri ,00 Selçuklu Sosyal Tesisleri Lokanta Geliri ,00 Selçuklu Sosyal Tesisleri Fastfood Geliri ,00 Benzinlik Market Geliri ,00 Sıcak Çermik Market Geliri ,00 Belediye Çay Ocağı Geliri 4.800,00 Halı Atölyesi Geliri ,00 Sıcak Çermik Pide Fırını Geliri ,00 Toplam , yılı gelir bütçesi, ,00 TL olarak tahmin edilmiģ olup, ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. GerçekleĢme oranı % 98,23 tür gider bütçesi ise ,00 TL olarak tahmin edilmiģ olup ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. GerçekleĢme oranı % 97,92 dir. Halı Atölyesi: Halı atölyemizde 1 halı atölyesi sorumlusu, 1 halı satıģ reyon sorumlusu ve 15 kursiyerle birlikte hem ilimiz el sanatlarını geliģtirme ve yaģatma konusunda öncülük yapıyor hem de kursiyerlerimize meslek edindirerek ekonomiye katkı sağlıyoruz yılında Halı Atölyesinin dıģ cephe yenilenerek yalıtım iģleri yapıldı. Atölyenin iç kısmı komple yenilenerek yönetici odası, yemek hane, atölye, çocuk odası yapıldı. Selçuklu Sosyal Tesisleri: Sivas Belediyesi tarafından hizmete sunulan selçuklu sosyal tesisleri Ģehrimize iģçi istihdamı, yöresel yemek kültürünün tanıtımı ve yaģatılması, halkımıza kaliteli, hijyen, ekonomik hizmet vermek amacıyla kurulmuģtur. 1 Tesis sorumlusu, 1 muhasebeci, 3 salon Ģefi, 5 kasiyer, 14 garson, 6 ocakçı, 1 aģçıbaģı, 1 pastane Ģefi, 16 lokanta yardımcı elemanı görev yapmaktadır. Restaurant otomasyon programı (ROB), 32 adet kamera ve kayıt sistemi, tesis içi kablosuz internet sistemi, 2 adet bilgisayar kullanımıyla hizmetin aksamadan yürütülmesi sağlanıyor. 1 adet konveksiyonlu fırın, 1 adet kara fırın, 1 adet salamandıra, 1 adet pizza fırını, 1 adet kuzineli ocak, 2 adet tabla ızgara, 1 adet sosiyerlik, 1 adet makarna haģlama, 1 adet fritöz, 1 adet hamur makinesi, 1 adet mikser, 2 adet beinmari, 4 adet soğutucu, 1 adet -18 soğuk oda, 1 adet +4 soğuk oda, 12 adet istif rafı, 1 adet 1000 lik bulaģık makinesi, 2 adet 500 lük bardak makinesi, 5 adet çalıģma SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 95

96 tezgahı, 1 adet portakal sıkma makinesi, hizmetin aksamaması için ihtiyaç duyulan yerlerde bakım onarım ve yenileme yapılıyor. Sıcak Çermik Kaplıcası Sivas Belediyesi tarafından iģletilmekte olan Kaplıcamızda, halkın sağlık ve dinlenme açısından huzur ve güven içerisinde, her türlü imkânlardan eģit bir biçimde faydalanması, disiplin, temizlik, sağlık koģullarının dinlenme ve tedavi maksatlarına uygun bir biçimde tesis edilmesi, belediyemize ait tesislerin korunması amacıyla birlikte halka en iyi hizmeti sunmaktır. Sivas Ankara karayolu üzerinde, il merkezine 30 km. uzaklıktadır. Ülkemizde yer altı potansiyeli olarak 6. sırada yer almakta ve geliģmeye müsait Ģartlar taģımaktadır. Müdürlüğümüzde yaz sezonu içerisinde 1 Sıcak Çermik sorumlusu 1 tahsildar, 2 çavuģ, 10 belediye iģçisi ve 32 Özbelsan A.ġ. iģçisi olmak üzere toplam 46 personel ile hizmet vermiģtir. Ġdari binamız (müdüriyet, müdür yardımcısı, telefon santrali ve tahsilât) Sefa Oteli altında bulunmaktadır. Kaplıca Müdürlüğü bünyesinde 4 otel, 10 adet prefabrik ev bulunmaktadır. Bu otel ve evlerin kapasiteleri tabloda verilmiģtir: OTELLER ODA SAYISI YATAK KAPASİTESİ Tekli Yatak Çiftli Yatak Toplam Yatak KİŞİ KAPASİTESİ Sefa Oteli Çamlıca Oteli Şifa Oteli Karlıpınar Oteli Prefabrik Ev TOPLAM Kaplıcamızda 2 si kapalı olmak üzere toplam 4 adet havuz, 3 ayrı binada toplam 64 adet banyo, 1 adet de havuzlu banyo bulunmaktadır. Yıldız Su deposu ve pompalarımız Yıldız ırmağı kenarında olup, 2 adet Jeotermal kuyumuz bulunmaktadır. Müdürlüğümüz emrinde 1 adet iģçi servis otobüsümüz, 1 adet Ambulans, 1 adet Sulama Tankeri. (1 adet Kiralık Minibüs) bulunmaktadır. Müdürlüğümüzde 5 adet bilgisayar, Ġnternet bağlantısı, 2 faks cihazı ve telefonla iletiģim sağlanmaktadır. Termal Suyun Endikasyon (ġifa) Özellikleri: T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün 13/04/2005 tarihinde yapılan Tıbbi Değerlendirme Kurulu toplantısında Sıcak Çermik Kaplıca suyunun niteliğe göre Tıbbi Balneolojik değerlendirme sonucunda aģağıdaki hastalıkların iyileģmesi aģamasında desteklediği belirlenmiģtir. Sayfa 96 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

97 Kaplıcamızın kaynak suyu 2862,12 mg/lt. toplam mineralizasyona sahip, florürlü (2,28 mg/lt.), bikarbonatlı, karıģık (mixed) nitelikte termomineralli su özelliğindedir. Hekim kontrolünde banyo uygulamaları Ģeklinde romatizmal hastalıklarda, kronik bel ağrısı, eklem ve yumuģak doku hastalıklarının tedavisinde tamamlayıcı tedavi unsuru olarak, ortopedik operasyonlar, beyin ve sinir cerrahisi sonrası gibi uzun süreli hareketsiz kalma durumlarında mobilizasyon çalıģmalarında, genel stres bozukluklarında ve spor yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi unsuru olarak; içme kürleri Ģeklinde florür içermesi nedeni ile osteoporozda(kemik erimesi) yardımcı tedavi unsuru olarak, bikarbonat içerdiğinden ötürü mide barsak sisteminin fonksiyonel rahatsızlıklarında ve böbrek rahatsızlıklarında yardımcı tedavi unsuru olarak kullanılabilir niteliktedir. Sıcak Çermik Kaplıcası 2010 Faaliyetleri Kaplıcamızda bulunan baģkanlık misafirhanesinin eski dokusuna uygun olarak restorasyonu yapılarak peyzaj düzenlemesi yapıldı. Komple tesislerin bakım ve onarım iģleri yapıldı. Sefa Oteli zemin kat yıkılarak lobisi yeniden düzenlendi. Sefa Oteli lokanta kısmı yapılarak çay bahçesi ve cafe olarak düzenlendi. Sıcak Çermik AlıĢ VeriĢ merkezi yapıldı. Çamlıca Parkı m2 lik alanda peyzaj düzenlemesi yapılıp m2 lik sert zemin 42 Adet piknik masası, 42 Adet mangal yeri yapımı tamamlanarak hizmete açıldı. ġifa Parkı m2 yeģil alan,350 m2 sert zemin,1 Adet Çocuk Oyun parkı ve peyzaj düzenlemesi,2 Adet Osmanlı ÇeĢmesi yapılıp hizmete açıldı. Osmanlı Parkı m2 yeģil alan çalıģması bitirilip hizmete açıldı. Parklara 180 Adet yetiģmiģ çam nakli yapılarak ağaçlandırma çalıģması yapıldı. Kaplıcamızın tüm aydınlatma sistemi projektörler vasıtası ile yenilendi. Sefa Oteli ve Çamlıca Oteli önündeki kavģaklar yeniden düzenlendi. Kaplıca alanında bulunan kamera ağı geniģletilerek güvenlik kontrolü güçlendirildi. Sağlıksız olan mevcut telefon hattı ağı Türk Telekom ile iģbirliği yapılarak yenilendi. Soğuk Çermik Kaplıcası Sivas Belediyesi tarafından iģletilmekte olan Kaplıcamızda, halkın sağlık ve dinlenme açısından huzur ve güven içerisinde, her türlü imkânlardan eģit bir biçimde faydalanması, disiplin, temizlik, sağlık koģullarının dinlenme ve tedavi maksatlarına uygun bir biçimde tesis edilmesi, belediyemize ait tesislerin korunması amacıyla birlikte halka en iyi hizmeti sunmaktır. Sivas, Erzincan karayolu üzerinde, il merkezine 17 km. uzaklıktadır. Müdürlüğümüzde yaz sezonu içerisinde 1 soğuk çermik sorumlusu 1 ÇavuĢ, 10 Özbelsan A.ġ. iģçisi olmak üzere toplam 12 personel ile hizmet vermiģtir. Hizmet Binaları: SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 97

98 Ġdari Bina (müdüriyet ve telefon santrali), 40 adet prefabrik ev, 1 adet lojman, ĠĢ merkezi, 2 adet havuz, 10 adet sıra banyo, 2 adet su deposu, 1 adet jeneratör binası ve 2 adet sondaj kuyusu, Araçlar: 1 adet sulama tankeri, 1 adet traktör. ( 1 adet kiralık personel servis aracı ) Kaplıcamızda 1 adet internet bağlantılı bilgisayar, 3 adet telsiz, telefon santrali ve telefon ile iletiģim sağlanmaktadır. Termal Suyun Faydaları: Soğuk Çermik Kaplıcası 2006 yılında Sağlık Bakanlığından Kaplıca Ruhsatını almıģ ve kısmi felç, yüksek tansiyon, Ģeker hastalığı, sinirsel hastalıklar, mide ve barsak safra kesesi hastalıkları, romatizmal hastalıklara iyi geldiği görsel olarak anlaģılmıģtır. Sağlık Bakanlığından gelen rapor doğrultusunda Ġnflamatuvar romatizmal hastalıkların (romatoid artrit, ankilozan spondilit baģta olmak üzere) kronik dönemlerinde, kronik bel ağrısı, osteoartrit gibi noninflamatuvar eklem hastalıklarında, miyozit, tendinit, travma, fibromiyalji sendromu gibi yumuģak doku hastalıklarında, ortopedik operasyonlar, beyin ve sinir cerrahisi sonrası gibi uzun süreli hareketsiz kalma durumlarında mobilizasyon çalıģmalarında, kronik dönemde seçilmiģ nörolojik rahatsızlıklarda, cerebral palsy gibi hastalıkların tedavisinde rehabilitasyon amacıyla, stres bozukluğu, nörovejetatif distoniler örneklerindeki gibi genel stres bozukluklarında hekim kontrolünde banyo uygulamaları Ģeklinde, ve spor yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi unsuru olarak, florür içermesi nedeni ile içme kürleri Ģeklinde osteoporozda yardımcı tedavi unsuru olarak kaplıca suyunun olumlu etkileri görülmektedir. Soğuk Çermik Kaplıcası 2010 Yılı Faaliyetleri 12 Adet Bungalow tipi evler yapıldı. 150 m uzunluğunda 2 m yüksekliğinde taģ duvar yapıldı. Sondaj kuyularının binaları yapıldı. Soğuk Çermik kaplıcasının aydınlatması projektörlerle yenilendi. IĢıklı yönlendirme levhaları yapıldı. Piknik alanlarına 2 adet tatlı su çeģmesi yapıldı. Soğuk Çermik Kaplıca tesislerinin tamir, bakım, onarım iģleri yapıldı Sayfa 98 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

99 12. ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Ġtfaiye teģkilatının görevleri Ģunlardır: Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek, Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalıģmalarını yapmak, Su baskınlarına müdahale etmek, Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalıģmalarına katılmak, 19/12/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak, 05/06/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile Ġlgili ġahsi Mükellefiyet, Tahliye ve SeyrekleĢtirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma iģlemlerine yardımcı olmak, Halkı, kurum ve kuruluģları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak, Kamu ve özel kuruluģlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiģtirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle iģbirliği yapmak, Belediye sınırları dıģındaki olaylara müdahale etmek, Belediye sınırları içinde bacaları Belediye Meclisince tespit edilecek ücret karģılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karģı önlemler yönünden denetlemek, Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalıģmalarına katılmak, Ġmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek, ĠĢyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluģlarını yangına karģı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek, Belediye BaĢkanının verdiği diğer görevleri yapmak. SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 99

100 GENEL BĠLGĠLER Ġtfaiye Müdürlüğü 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, 4 amir, 1 sivil savunma amiri, 1 büro memuru, 1 ruhsat ve kontrol memuru, 1 baca temizleme görevlisi, 6 santral görevlisi, 1 baģ Ģoför,12 çavuģ,, 36 Ģoför, 56 er olmak üzere toplam 121 personelle hizmet vermektedir. Müdürlüğümüzde mevcut araçlar: 5 adet merdivenli arazöz 3 adet arazöz (merdivensiz) 1 adet 20 tonluk su takviye arazözü 1 adet kurtarma donanımlı arazöz 1 adet 16 metrelik platform aracı 1 adet 54 metrelik ġnorkel otomatik merdiven aracı 1 adet 34 metrelik merdiven aracı 1 adet kılavuz (öncü) aracı 1 adet servis aracı 1 adet 1934 model Magirus arazöz(kullanılmamaktadır) Ġtfaiye Gereç Listesi: 1 adet atlama yastığı 1 adet atlama tüneli 3 adet Lukas(Kesme ayırma aleti) 3 adet benzinle çalıģan seyyar jeneratör 1 adet dizel yakıtla çalıģan 52 kv lik sabit jeneratör. 1 adet dizel yakıtla çalıģan 35 kv lik sabit jeneratör. 1 adet hava dolum cihazı 17 adet hava solunum cihazı 2 adet isperel 3 adet benzinli ağaç kesme testeresi 9 adet motopomp (Su Çekme) 6 adet 220 voltla çalıģan santrifüj (Su Çekme) 12 adet 220 voltla çalıģan su çekme dalgıç pompa 1 adet yangına dayanıklı elbise(aliminize) 45 adet yanmaz elbise Sayfa 100 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

101 FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Yangına Müdahale: 777 adet Ģehir içi 20 adet Ģehir dıģı (köy yangını) olmak üzere toplam 797 yangına iģtirak etmiģ olup personelimizin almıģ olduğu eğitim, bilgi, beceri ve gayretle yangınların en kısa süre ve en az zararla söndürülmesi doğrultusunda azami çaba sarf edilmiģtir. Çıkan bu yangınlar sonucunda tanzim edilen yangın raporları yangın mahallinde bulunan karakol, jandarma ve Cumhuriyet Savcılıklarına gönderilmiģtir Türlerine göre Yangınların Dağılımı Yangına KarĢı Alınan Önlemler: Belediyemiz merkez binası ile bağlı bulunan ek binalarda bulunan yangın söndürme cihazları ile yangınla ilgili diğer önlemlerin alınması konusunda kontroller yapılmıģ eksikler ilgililere bildirilmiģ ve eksiklikler giderilmiģtir. ġehrimizde bulunan resmi daireler Valilik kanalı ile oluģturulan Sivil Savunma ve Ġtfaiye Personelimizle birlikte bir komisyon tarafından yangın ve sabotajlara karģı alınması gerekli tedbirler yerinde incelenerek eksikliklerin giderilmesi sağlanmıģtır. Elemanlarımız tarafından Sivas genelinde faaliyet gösteren ve yangın riski taģıyan benzin istasyonları, tüp gaz bayii, madeni yağ ve lastik satıcıları, organize sanayinde bulunan fabrikalar, küçük sanayi sitesinde bulunan dükkânlar, tüp gaz dolum tesisleri, av malzemesi satıģ bayileri, dershaneler, kahvehaneler, otel ve yurtlar devamlı olarak denetlenip yangın söndürme cihazları kontrol edilip yangına karģı gereken tedbirler aldırılmıģtır. SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 101

102 Çıkış Nedenlerine Göre Yangınların Dağılımı Su Sevkiyatı: Belediyemiz tarafından yol, kanal, içme suyu çalıģmaları ile meydana gelen arızalar nedeni ile suyu kesilen, hastane ve okullara arazözlerle su taģınarak sıkıntılar giderilmiģtir. Su Baskınlarına Müdahale: YağıĢlar ve teknik arızalarla meydana gelen su baskını motopomplarla ücretsiz olarak Ģahıslara ait sebeplerden kaynaklananlar ise ücret karģılığı su çekimi yapılmıģtır. Tatbikat ve Eğitim Faaliyetleri: Eğitimin küçük yaģlardan baģlayacağından hareketle yangınlar konusunda öğrencileri eğitmek ve yangınların azaltılması konusunda okul müdürleri ve öğretmenleri ile iģbirliği içerisinde bu konuda kurs almıģ ve uzmanlaģmıģ personellerimiz tarafından gerek okullarda gerekse öğrencileri itfaiyeye getirilerek, yangın ve güvenlik konularında bilgi verilmiģ ve tatbiki uygulamalar gösterilmiģtir. Ayrıca yangınla ilgili temel bilgiler ve yangından korunma önlemlerini içeren broģürler bastırılarak, öğrencilere, esnaflara ve halka dağıtılarak insanların yangına karģı bilinçlenmeleri amaçlanmıģtır. Öğrenci ve iģyeri çalıģanları olmak üzere toplam kiģiye yangın güvenlik eğitimi verilmiģtir. ĠĢyerlerine ve kamu kurum ve kuruluģlarına dağıtılmak üzere Yangın Emniyet Talimatı bastırılarak dağıtımı devam etmekte olup, iģyerlerinin yangına karģı alınması gereken tedbirler kapsamında yangın ekiplerini oluģturmaları ve yangın vukuunda nasıl hareket etmeleri gerektiği gösterilmiģtir. 5. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı, TüdemsaĢ ve Demirçelik Fabrikasında bulunan Ġtfaiye personellerinin yetiģtirilmesi gerekse Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis memurlarına itfaiye temel eğitimi konusunda eğitim ve pratik uygulamalar yaptırılarak bilgi ve beceri kazanmaları sağlanmıģtır. Yine yıl içerisinde ilimize bağlı ilçe ve beldelerde bulunan itfaiyecilere temel eğitim konusunda bilinçlenmeleri sağlanmıģtır. Ġlimizdeki çeģitli sanayi kuruluģları, TüdemsaĢ, Devlet Hastaneleri, Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi, Organize Sanayi bölgesindeki Fabrikalar, DSĠ Bölge Müdürlüğü ile iģbirliği yapılarak çalıģanlarını yangın eğitimi konusunda eğitimleri sağlanmıģ ve verilen eğitimle ilgili tatbikatlar yaptırılmıģtır. 25 Eylül 1 Ekim tarihleri arasında Ġtfaiye Haftası nedeniyle Müdürlüğümüz ile Ġl Sivil Savunma Müdürlüğü arasında bilgi alıģveriģi ve eğitim çalıģması yapılmıģ olup, bu çalıģmalara bağlı olarak Sivil Sayfa 102 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

103 Savunma Müdürlüğü Personeli ile birlikte koordineli olarak eğitim çalıģmaları yapılmıģtır. Ġtfaiye Haftası dahil olmak üzere yıl içerisinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 71 okulda yangın ve yangından korunma esasları hakkında bilgi verilmiģ 49 okul,22 iģyerinde yangın tatbikatı yapılmıģtır. Ayrıca Ġtfaiye Haftası içerisinde ġehrimiz Kılavuz mevkiinde Vali, Belediye BaĢkanı baģta olmak üzere çeģitli kamu kuruluģlarının yetkilileri, sivil toplum kuruluģ temsilcileri,öğrenciler ile halkın seyirci olarak bulunduğu ortamda teferruatlı sivil savunma ve yangın tatbikatı personellerimiz tarafından baģarı ile gerçekleģtirilmiģtir. Baca Temizleme Faaliyeti: ġehrimizde bilhassa kıģ aylarında artıģ gösteren baca, çatı yangınlarını önlemek amacıyla baca temizleme elemanımız tarafından resmi daireler ile Ģahıslara ait ev ve iģ yerleri ücret karģılığında temizlenmektedir. Arama Kurtarma Faaliyeti: Trafik kazaları, intihar olayları, neticesinde kurtarma arama çalıģmalarına katılarak bu konuda eğitimli personelimiz tarafından çalıģmalar baģarı ile yürütülmüģ ve 108 olaya müdahale edilmiģtir. ĠĢyeri Kontrol Faaliyeti: Yeni açılan iģyerleri tüp gaz bayii, fırın, kahvehane, internet kafe, özel okul ve yurtlar dershane gibi topluca faydalanılan ve yangın riski taģıyan iģyerlerinin iģletme ruhsatı iģlemlerinde kullanılmak üzere talep edilen belgeler, yangın yönetmeliği çerçevesinde kontrol edilerek eksiklikleri tamamlatılıp yönetmeliğe uygun hale getirildikten sonra 770 iģyerine belgeleri verilmiģtir. Pankart ve AfiĢ Asma Faaliyeti: Bünyemizde mevcut bulunan 16 metrelik platform ile resmi ve özel Ģahıslara ait 1370 adet pankart ve afiģler belirlenen ücret karģılığında belirlenen yerlere asılmıģtır. Platform Ģahıslar tarafından kiralanmak suretiyle ücret karģılığında talepleri karģılanmıģtır. KıĢ aylarında mevsim Ģartları gereği çatılardan sarkan ve vatandaģlarımız için büyük tehlike arz eden buzlar personelimiz tarafından kırılmak suretiyle tehlike giderilmiģtir. Diğer Faaliyetler: Belediyemiz tarafından yol yapımı ve kanalizasyon çalıģmaları anında kıģın yağıģlı, ilkbaharda ise yolların çamurlu olduğu zamanlarda, yaz aylarında ise ana caddeler ile çarģı içerisindeki yollarda toz kalkmasını önlemek amacıyla 591 adet yıkama ve sulama yapılmıģtır. Ramazan ayı süresince ve resmi bayram, belirli gün, tören ve geçit törenlerinde önceden belirlenmiģ program çerçevesinde top atıģları yapılmıģtır. ġehrimizde mevcut bulunan yer altı su alma vanaları ile yer üstü hidrantlara ilaveten Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün yapmıģ olduğu Ģebeke yenileme çalıģmaları esnasında önceden temin edilen 100 adet hidranttan 65 adedinin montajı yapılmıģ olup, 2011 yılı içerisinde montaj çalıģmalarına devam edilecektir. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile yapılan iģbirliği sonucu Organize Sanayi Müdürlüğü tarafından Organize Sanayi Bölgesine Ġki araçlık Ġtfaiye hangarı ve Ġdari binası yapımı tamamlanmıģ, 1 adet arazöz alımı yapılmıģ, 2011 yılı Mart-Nisan ayları içerisinde hizmete girecek olup,personel ihtiyacı Müdürlüğümüz personelleri tarafından sağlanacak ve Organize Sanayi baģta olmak üzere yakın mahallelerin yangın güvenliği sağlanacaktır. SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 103

104 Müdürlüğümüze bağlı Sivil savunma amirliğince Sivil Savunma Planları, SavaĢ Hasar Onarım Planı, Afet Acil Yardım Planı, Kaynak Sayım Cetveli, Yangın Özel talimatı ile ilgili güncelleģtirmeler ve planlamalar yapılmıģ, ayrıca Ġl Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim çalıģmaları sürekli takip edilmiģ ve yıl içerisinde resmi kurumlarla iģbirliği içerisinde ortak tatbikatlar yapılmıģtır. Yukarıda sunmuģ olduğumuz bu hizmetleri ifa ederken esas amacı can ve mal kaybını önlemek olan itfaiyecilerimiz kendi asıl görevi olan yangın pratiğini kazanmak için mesleki eğitim, spor ve kurs çalıģmalarına devam etmektedir. Performans Bilgileri Yangına Müdahale Su Sevkiyatı (arazöz ile) Ücretsiz atık su tahliye Ücret karşılığı atık su tahliye Eğitim verilen okul sayısı Tatbikat yapılan okul ve işyeri sayısı Arama Kurtarma Faaliyeti İşyeri Kontrol Faaliyeti Pankart ve Afiş Asma Faaliyeti Yıllara Göre Yangına Müdahale ve Arama Kurtarma Faaliyeti Yangına Müdahale Arama Kurtarma Faaliyeti Sayfa 104 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

105 13. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Müdürlüğümüz, Belediyenin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda ve mevzuata uygun olarak, Ģehrimizin kültürel ve sosyal hayatına, milli ve manevi değerlerine katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemek, düzenlenen etkinliklere destek vermek, kültür sanat dallarında özgün ve seçkin eserler oluģmasına yönelik yarıģmalar, düģünce düzeyini yükseltecek konferans ve paneller düzenlemek, sergiler açmakla görevlidir. GENEL BĠLGĠLER Birimimiz 1 müdür, 2 memur, 5 Belediye iģçisi ve 28 Özbelsan A.ġ iģçisi ile hizmetlerini yürütmektedir. Birimimiz hizmet binasında 8 adet bilgisayarlı büro, 6 adet derslik, 1 adet 100 kiģilik toplantı salonu, 1 adet 12 kiģilik toplantı salonu, 1 adet bilgisayar sınıfı, 1 adet halkoyunları çalıģma salonu bulunmaktadır. Bürolarda 7 adet bilgisayar, bilgisayar sınıfında 18 adet bilgisayar, bir adet lazer yazıcı ve internet bulunmaktadır. Birimin faaliyetleri, hizmet binasının yanı sıra, Abdiağa Konağı, SusamıĢlar Konağı, Spor Salonu, BüĢra Gündüz Bakımevi ve Oğuzlar Parkı Semt Evinde yürütülmektedir. FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Kurs Faaliyetleri Halk Oyunları Kursu: 2010 yılında kursiyerlerin katıldığı programlar ve aldıkları dereceler aģağıda verilmiģtir: Ġcra kız ekibinin Sabancı Vakfının düzenlemiģ olduğu halk oyunları yarıģmasına 24 kız ile katılması. Kulüpler Arası Halk Oyunları YarıĢması Erkek ekibi il birincisi Kız ekibi stilize dal il birincisi Genç stilize dal kız ekibi il birincisi Ordu Fatsa Kulüpler Arası Grup YarıĢması Erkek ekibi grup birincisi Genç kız grup ikincisi SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 105

106 Büyük genç kız grup dördüncüsü Konya AkĢehir kulüpler arası Türkiye Halk Oyunları Finali Erkek ekibimiz 18 ilin yarıģmıģ olduğu Türkiye finalinde Türkiye dördüncüsü olarak ilimizi temsil etmiģtir. Asidef in hazırlamıģ olduğu programa katılım erkek ekibi ve kız ekibi Sivas tanıtım günlerine 55 kiģilik dev kadro, 5 yöre ile katılım Sakarya Sivaslılar Derneğinin programına katılım Ġstanbul tanıtım günlerine katılım 35 kız 20 erkekle hazırlamıģ olduğumuz komposizyon Sultan ġehrin Sultanları 24 yöreden 24 oyun 30 Haziran 2010 Sivas Sıcak Çermik Buruciye Yaz AkĢamları Ramazan Özel Programı Birçok resmi açılıģ törenleri Tiyatro Kursu: 2009 yılının Eylül ayında 120 kursiyerle tiyatro kursu baģladı. 3 Aylık kurs döneminde kursiyerlerden 30 kiģi göstermiģ olduğu baģarıdan dolayı katılım belgesi almaya hak kazandı. BaĢarılı olan kursiyerler ile birlikte 2010 Ocak ayında kurs dönemi bitirilerek Su Gelince adlı oyunun çalıģmalarına baģlanıldı. 16 Mayıs 2010 da Su Gelince adlı oyunu Sivas Atatürk Kültür Merkezi nde sergilendi. 19 Mayıs 2010 tarihinde Su Gelince adlı oyunumuz Erzurum Tiyatro Festivalin katıldı ve Erzurum Valiliği tarafından plaket takdim edildi. 1 Aralık 2010 tarihinde Su Gelince adlı oyunumuzla Ankara 15. Uluslararası Tiyatro Festivaline katıldı. Taksav tarafından plaket takdim edildi yılında Ramazan Ayı içerisinde Kavuklunun Düğünü adlı oyunumuzu 4 defa Ramazan Ģenliklerinde sergilendi. 25 Kasım 2010 tarihinde Kavuklunun Düğünü adlı orta oyunumuz Kapalı Cezaevinde sahne aldı. Semazen Kursu: Yılında 15 kursiyer baģvuruda bulunmuģ olup, eğitimler halen devam etmektedir yılı Ramazan ayı içerisinde 2 ayrı farklı günde Sema gösterisi icra edilmiģ olup, bu programlara müdürlüğümüz bünyesinde yetiģtirilen semazen kursu öğrencilerimizde katılmıģlardır. ġuan öğrencilerimiz haftada iki gün çalıģmalarına devam etmektedir. Keman Kursu: 2009 yılı içerisinde 52 öğrenci kayıt yaptırarak bu kayıt olan öğrenciler yaģ kategorilerine göre yaģ ve yaģ Ģeklinde ayrılarak dersler ekim ayı içerisinde baģlamıģtır. Sayfa 106 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

107 ÇeĢitli nota, solfej, nazariyat derslerinden sonra keman için gerekli temel eğitimler verilmiģ olup 2009 yılı Haziran ayında kurs sona ermiģtir yılında aynı Ģekilde kayıtlar alınıp yeni öğrenciler yine iki ayrı grup oluģturulup derslerine baģlamıģtır. Eski öğrenciler ise ustalar adlı grup oluģturularak bir önceki dönemde almıģ oldukları temel eğitimin üzerine kurslar verilmektedir. Keman kursları hafta da 2 gün olup hafta içi akģam yapılmaktadır. Osmanlıca Kursu: yılları içerisinde Osmanlıca kursuna toplam 214 kiģi kayıt olmuģtur. Bu kurslar Osmanlıca 1. kademe ve Osmanlıca 2. kademe Ģeklindedir. Osmanlıca 1. kademede baģarılı olan öğrenciler, Osmanlıca 2. kademe kursuna girmeye hak kazanarak eğitimlerine devam etmektedir. Bu kurslar Pazartesi ve PerĢembe günleri olmak üzere hafta iki gün verilmektedir. Halk Eğitim Merkezi iģbirliği ile düzenlemekte olduğumuz bu kursa katılan kursiyerlere dönem sonunda sınav yapılarak, baģarılı olanlara sertifika ve katılım belgeleri verilmektedir. Mehter Takımının Katıldığı Programlar 4.Eylül Belediye Spor Gürün Kültür ve Sanat Festivali Selçuklu Mahallesi Parkı AçılıĢı Selimiye Parkı AçılıĢ 2.UlaĢ Kültür Festivali SuĢehri Belediyesi tarafından düzenlenen program Marka AlıĢveriĢ merkezi açılıģ programı Mevlana Parkı açılıģ Yıldızeli ve ġebinkarahisar programları Tokat ve Niksar ilçesinde Marka AlıĢveriĢ merkezinin yeni yerinin açılıģ programı Sivas 4 Eylül Ģenlikleri kutlama programı Sıcak Çermik tesislerinde gerçekleģtirilen havuz temel atma töreni ve sezon açılıģ programı. Osmanlıca, diksiyon, bağlama, Ġngilizce kursları Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaģa açılmıģ olup, diğer kurslarla beraber bu kurslarda baģarılı olanlara sertifika ve katılım belgeleri ile beraber teģekkür belgeleri verilmektedir. SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 107

108 14. MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI 5393 sayılı Belediye Kanununun 41 ve 56. Maddeleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9, 41 ve 60. Maddeleri; 60. madde ve 5436 sayılı kanunun 15. Maddelerine istinaden çıkarılan Strateji GeliĢtirme/Mali Hizmetler Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile 22 ġubat 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı kuruluģları Ġle Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde yapılan çalıģmalarla, daha önceden müstakil birim olan AraĢtırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, Hesap ĠĢleri Müdürlüğü ve Gelir Müdürlükleri birleģtirilerek Mali Hizmetler Müdürlüğü oluģturulmuģtur. Strateji GeliĢtirme/Mali Hizmetler Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği, Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı servislerin görevleri aģağıda verilmiģtir: Strateji GeliĢtirme ve Planlama Servisi; Belediyenin stratejik plan çalıģmalarını koordine etmek, stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danıģmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak, stratejik planlamaya iliģkin diğer destek hizmetleri yürütmek, 5 yıl için hazırlanan stratejik planda yer alan amaç ve hedefleri gerçekleģtirmeye yönelik olarak, ilgili olduğu yılbaģından önce yıllık performans programının hazırlanması çalıģmalarını koordine etmek ve bütçeye temel teģkil etmek üzere performans programını hazırlamak, Birimlerin performans programlarında yer alan faaliyetlerinin ne ölçüde gerçekleģtirdiğini izlemek amacıyla performans takibi yapmak ve üst yönetime sunmak, Birim harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, belediyenin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Stratejik plan, performans programı ve yıllık faaliyet raporunun süreleri içinde Belediye Meclisine sunulması, kabulünden sonra kamuoyuna duyurulması ve gerekli mercilere gönderilmesini sağlamakla görevlidir. Ġç Kontrol Servisi; Belediyemizde iç kontrol sisteminin kurulması, uygulanması ve izlenmesi amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde gerekli çalıģmaları yapmakla görevlidir. Mali Hizmetler Servisi; Ġzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Belediye bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak, Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama programını hazırlamak, Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına iliģkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak, Sayfa 108 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

109 Muhasebe hizmetlerini yürütmek, Belediye mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taģınır ve taģınmazlara iliģkin icmal cetvellerini düzenlemek, Belediyenin diğer kurumlar nezdinde takibi gereken mali iģ ve iģlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, Mali konularla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıģmanlık yapmak, Ön mali kontrol iģlemlerini yapmakla görevlidir. Gelir Servisi; Belediyemize ait olan gayrimenkullerin satıģları, kira gelirleri, iģgal harçları, ilan-reklâm vergisi, eğlence, elektrik tüketim ve haberleģme, yangın sigorta vergileri, para cezaları, yakıt parası, imar harç ve ücretleri diğer tüm gelirlerin takip ve tahsilâtını düzenli bir Ģekilde yürütülmekle görevlidir. GENEL BĠLGĠLER Strateji GeliĢtirme ve Planlama Servisi; 1 müdür, 3 memur olmak üzere toplam 4 personel, Ġç Kontrol Servisi; 1 müdür, 1 memur Mali Hizmetler Servisi; 1 müdür,1 müdür yardımcısı, 1 Ģef, 4 memur, 1 asker maaģ memuru, 1 taģınır kayıt kontrol yetkilisi ve 1 Özbelsan personeli olmak üzere toplam 10 personel, Gelir Servisi; 1 müdür, 2 Ģef, 4 tahsildar, 7 memur, 2 iģçi, 9 Özbelsan personeli olmak üzere toplam 25 personel, Tüm servislerde toplam 41 personel ile hizmet verilmektedir. FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Strateji GeliĢtirme ve Planlama Servisi Faaliyetleri Stratejik Planlama ÇalıĢmaları: Belediyemizin ilk stratejik planı, yıllarını kapsayacak Ģekilde 2006 yılında hazırlanmıģ ve 2009 yılına kadar uygulanmıģtır. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Belediye BaĢkanımızın değiģmesi ve 5 yıllık yeni bir hizmet döneminin baģlaması ile birlikte 2009 yılında yıllarını kapsayan yeni bir stratejik plan hazırlanmıģtır Stratejik Planı, Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesine göre ve katılımcılık anlayıģı içerisinde hazırlanmıģtır Stratejik Planında, Belediyemizin mevcut durum analizi, paydaģ analizi ve SWOT (Güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler) analizi çalıģmaları yapılarak misyonu, vizyonu ve temel ilkeleri belirlenmiģtir. Daha sonra stratejik amaç, hedef ve faaliyetler belirlenerek Sivas Belediyesi SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 109

110 Stratejik Planı na son Ģekli verilmiģtir Stratejik Planı Belediye Meclisi nin 09/11/2009 tarih ve 160 nolu kararıyla kabul edilerek Belediyemiz web sitesinde yayınlanmıģtır. Performans Programlarının Hazırlanması: Performans programları, stratejik planın yıllık uygulama dilimlerini oluģturmaktadır. Stratejik planda belirlenen stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleģtirilmesine yönelik olarak yıllık performans hedef ve göstergeleri belirlenmekte ve hedefler bütçeye temel teģkil etmektedir. Kamu Kurumlarınca Hazırlanacak Performans Programı Hakkında Yönetmelik ve Performans Programı Hazırlama Rehberi ne uygun olarak hazırlanan performans programlarının Kasım ayı meclis toplantısında bütçeden önce görüģülerek kabul edilmesi gerekmektedir yılı Performans Programı, Stratejik Planına uygun olarak hazırlanmıģ ve Belediye Meclisinin 09//11/2010 tarih ve 289 nolu kararıyla kabul edilmiģtir Yılı Performans Programı Belediyemiz web sitesinde yayınlanmıģ, ĠçiĢleri Bakanlığı ve Devlet Planlama TeĢkilatına gönderilmiģtir. Yıllık Belediye Faaliyet Raporlarının Hazırlanması: Sivas Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde hazırlanarak, Nisan ayı toplantısında Belediye Meclisine sunulmuģtur. Belediye Meclisinin tarihli birleģiminde 111 nolu kararla kabul edilen faaliyet raporu, nisan ayı içerisinde kamuoyuna duyurulmuģ ve ĠçiĢleri Bakanlığı Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü ve SayıĢtay BaĢkanlığına gönderilmiģtir. Performans Takibi: 2009 Yılı Performans Programında yer alan faaliyetlerin gerçekleģme durumlarını takip edebilmek amacıyla her birim için performans takip formları oluģturulmuģ ve 2009 Yılı Performans Programı Değerlendirme Raporu hazırlanarak üst yönetime sunulmuģtur. Diğer Faaliyetler: 2009 Yılı Faaliyet Raporu, Performans Takip Raporu ve 2011 Yılı Performans Programı hazırlık süreçlerinde, birim müdür ve çalıģanları ile üst yöneticileri bilgilendirmek amacıyla koordinasyon toplantıları düzenlenmiģ ve gerektiğinde bire bir yapılan görüģmelerle sistem ve kavramlar hakkında gerekli bilgiler verilmiģtir. Sivas Valiliğinin koordinasyonunda yapılan Ġl Koordinasyon Kurulu Toplantılarına katılım için gerekli ön hazırlık ve yazıģmalar yapılmıģtır. Kamu Yatırımları Ġzleme ve Değerlendirme Raporları periyodik olarak doldurularak DPT ye gönderilmiģtir. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik gereği, Belediyemizin bütün birimlerine ait Kamu Hizmet Standartları Tabloları oluģturularak, web sitesinde yayınlanması ve tabloların güncellenmesi ile ilgili çalıģmalar takip edilmiģtir. Türkiye Ġstatistik Kurumundan gelen özellikle bütçe, gelir, gider ve belediyemizin çeģitli faaliyetleri ile ilgili olarak doldurulması istenilen istatistik formları, ukbs (Kent Bilgi Sistemi) veya birimlerle görüģme suretiyle doldurularak gönderilmiģtir. Sayfa 110 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

111 Ġç Kontrol Faaliyetleri Türkiye de kamu mali yönetim ve kontrol sistemini yeniden düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve buna iliģkin ikincil mevzuat, COSO modelini esas alan bir iç kontrol sisteminin kurulmasını hedeflemektedir sayılı Kanunun 55 inci maddesinde iç kontrol, "idarenin amaçlarına, belirlenmiģ politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluģturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü" olarak tanımlanmıģtır. Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yönetilmesini, Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, Her türlü malî karar ve iģlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, Karar oluģturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karģı korunmasını, sağlamak olarak belirlenmiģtir. Maliye Bakanlığınca hazırlanan Kamu Ġç Kontrol Standartları Tebliği nde, kanunda öngörülen iç kontrol sisteminin oluģturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliģtirilmesi amacıyla iç kontrolün unsurları, standartları (18) ve bu standartlar için gerekli genel Ģartlar (79) belirlenmiģtir. Ġç Kontrol Modelinin Unsurları Kontrol ortamı, Risk değerlendirmesi, Kontrol faaliyetleri, Bilgi ve iletiģim ile Ġzleme Üst yöneticiler, iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesinden, harcama yetkilileri ise görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve malî karar ve iģlemlere iliģkin olarak iç kontrolün iģleyiģinden sorumludur. Ġdarelerin malî hizmetler birimi, iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliģtirilmesi konularında çalıģmalar yapar ve ön malî kontrol faaliyetini yürütür. Muhasebe yetkilileri, muhasebe kayıtlarının usulüne ve standartlara uygun, saydam ve eriģilebilir Ģekilde tutulmasından sorumludur. Üst yöneticiler, harcama yetkilileri ve diğer yöneticiler, mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayıģına sahip olunmasından, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden, belirlenmiģ standartlara uyulmasının sağlanmasından, mevzuata aykırı faaliyetlerin SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 111

112 önlenmesinden, kapsamlı bir yönetim anlayıģıyla uygun bir çalıģma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından görev ve yetkileri çerçevesinde sorumludurlar. Üst yöneticiler ve bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri, her yıl, iģ ve iģlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir Ģekilde gerçekleģtirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenler ve birim faaliyet raporları ile idare faaliyet raporlarına eklerler. Belediyemizde iç kontrol sisteminin kurulması, uygulanması ve izlenmesi amacıyla iç kontrol birimi oluģturulmuģ, söz konusu kanun ve düzenlemeler doğrultusunda çalıģmalar yapılmıģtır Yılında, Maliye Bakanlığının hazırladığı rehbere uygun olarak, Sivas Belediyesi Ġç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı hazırlanarak bakanlığa gönderilmiģtir. Uyum Eylem Planında, Belediyemiz iç kontrol sisteminin oluģturulması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde, dikkate alınması gereken temel yönetim kuralları baz alınarak tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulması ve uygulanması hedeflenmiģtir. Hazırlanan eylem planı 2010 yılında birim müdürlüklerine gönderilerek görüģ ve önerileri alınmıģtır. 6 Aylık dönemler halinde raporlar hazırlanmaktadır. Mali Hizmetler Servisi Faaliyetleri Mali Hizmetler Servisi faaliyetlerini günlük, aylık ve yıllık periyotlar halinde yapmaktadır. Tahakkuk etmiģ borçları mevzuata uygun Ģekilde günlük olarak tediye etmek, harcanan ödenekleri, emanete alınan ve reddedilen paralarla ilgili kayıtları tutmak, Belediyenin diğer Müdürlüklerinden veya diğer özel, tüzel devlet kuruluģlarından gelen yazıları içeriğine göre uygulamak ve cevap vermek günlük olarak yaptığı faaliyetlerdir. Personelin maaģ, ücret ve fazla çalıģma karģılıkları hak sahiplerine ödemek, maaģ, ücretlerden yapılan kesintileri en geç 1 ay içinde listeler yaparak ilgili kurum ve kuruluģlara göndermek, aylık gelir, gider ve emanet cetvellerini çıkarmak, hesapları kontrol etmek aylık olarak yapılan iģlerdir. Her yıl Belediye Bütçesini tanzim ederek, gerekçeleri ile birlikte BaĢkanlık Makamına intikal ettirmek ve bütçenin Belediye Encümeni ve Belediye Meclisince görüģülmesi sağlamak, bütçe yılının tamamlanmasını müteakip kesin hesap çıkartmak, Encümen ve Meclis tarafından görüģülmesini sağlamak, kesin hesabı SayıĢtay BaĢkanlığına tevdi etmek, Meclis Denetim Komisyonu, SayıĢtay BaĢkanlığı ve ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından yapılan idari ve mali denetimlere hazır hale getirmek müdürlüğümüz tarafından yapılan iģlerdir yılı içerisinde günlük iģlemlerin yanı sıra istatistikî bilgilerin de göz önüne alınıp, nakit akıģı içerisinde ödeme planları yapılarak, hizmetin doğru ve süratle yerine getirilmesine çalıģılmıģtır. Yatırım harcamalarına öncelik verilerek ihtiyaç duyulan malzeme ve iģçilik giderlerinin ödemeleri zamanında yapılmıģ, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi için gayret sarf edilmiģtir. Sayfa 112 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

113 2010 yılı gider bütçesi ,00 TL olarak belirlenmiģ olup, ,96 TL önceki yıldan devreden ödenek ve yılı içersinde yapılan ,00 TL Ek bütçe ile toplam ,96 TL ye çıkarılmıģtır tarihi itibariyle ,49 TL bütçe gideri tahakkuk etmiģtir. Gider bütçesi gerçekleģme oranı % 93,61 dir. Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre tutarları ve toplam içindeki oranları aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir: Kodu Ekonomik Sınıfl. Tutarı (YTL) Oranı (%) Tutarı (YTL) Oranı Tutarı (TL) Oranı(%) Personel Gideri ,83 16, ,40 19,21 (%) ,15 16, Sosy. Güv.Dev. Pr ,13 2, ,28 3, ,10 3, Gid. Mal ve Hizm. Alım ,41 48, ,62 54, ,08 57, Gid. Faiz Giderleri ,45 0, ,52 0, ,73 1, Cari Transferler ,58 3, ,35 7, ,2 6, Sermaye Giderleri ,09 28, ,75 12, ,23 14, Borç verme 0,00 0, ,00 2,64 0,00 0,00 TOPLAM ,49 100, ,9 100, ,49 100,00 2 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri (TL) Personel Gideri Sosy. Mal ve Güv.Dev. Pr Hizm. Alım Gid. Gid. Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Borç verme SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 113

114 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderlerinin Toplam Bütçeye Oranı (%) Personel Gideri Sosy. Güv.Dev. Pr Gid. Mal ve Hizm. Alım Gid. Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Borç verme yılı gelir bütçesi toplam ,00 TL olarak belirlenmiģ olup, tarihi itibariyle gelirlerimiz ,09 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu gelirlerimizden ,55 TL kiģilere red ve iade olarak ödenmiģtir. Gelir bütçesi gerçekleģme oranı % 95,68 dir. Gelir Servisi Faaliyetleri Gelir Servisi, zamanında borçlarını ödemeyen mükelleflerimize tebligat ve ödeme emri gönderilmek sureti ile tahsilât iģlemlerini hızlandırmaktadır. Buna rağmen ödemeyenler hakkında gerekli cezai iģlemler ile Ġcra Ġflas kanunundaki yasal iģlemlere baģvurmak suretiyle tahsilât yoluna gidilmiģtir (Mükelleflerimize adet tebligat ve ödeme emri gönderilmiģtir) yılında yapılan kira ve iģgaliye borçlarına ait taksitlendirmelerin tahsilâtı devam etmiģtir. Emlak ġefliğinde, 1319 sayılı Emlak Vergi Kanunu ve 213 sayılı Vergi Kanunu ile Amme Alacaklarının Tahsiline ĠliĢkin Kanun Esaslarına göre hizmet verilmektedir. Belediyemiz sınırları içinde bulunan binaların arsaların ve arazilerin sahipleri tarafından gerek beyan döneminde, gerekse beyan gerektiren değiģiklik hallerinde verilen beyan bildirimlerinin takibi ve iģlemleri yapılmaktadır. Alım-Satım iģlemlerinde ilgili gayrimenkulün yılın rayicine göre belirlenen beyan değeri vatandaģın müracaatı üzerine verilmektedir. Veraset intikal beyannamesine değer yazılır ve bankadan gelen ipotek belgelerine göre ilgili taģınmazın borcunun olup olmadığına bakılarak, borcu varsa tahsil yoluna gidilmektedir. Emeklilik indiriminden faydalanmak isteyen emekli vatandaģlara talepleri halinde indirim uygulanması, tahakkuk memurlarımızca incelenerek yapılmaktadır. Ġndirimli bina vergisi oranından, maluliyet aylığından ibaret bulunan; gaziler, Ģehitler dul ve yetimler belgeledikleri takdirde faydalandırılmaktadır. Sayfa 114 SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

115 Emlak Ģefliğimize verilmeyen beyanlar tespit edilerek reysen tahakkuk yapılıp tahsil yoluna gidilir. Verilen beyanların doğruluğu kontrol edilerek kayıtlar alınır, yasal süre içinde beyanname vermeyenler hakkında cezai iģlem yapılmakta olup yıl içerisinde usulsüzlük cezası vergi ziyaı cezası, gecikme cezası uygulanır. Ayrıca yeģil kart, yaģlılık maaģı ve diğer sosyal yardımların alınabilmesi için gerekli olan gayrimenkul bilgileri ve vize iģlemleri talep halinde verilmektedir. Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi ile ilgili kaçaklar üzerine gidilerek kaydı olmayan mükelleflere beyana çağrı mektubu bırakmak kaydı ile vergi mükellefi olmaları sağlanmaktadır. Vergilerini yatırmayanlar hakkında gerekli yasal iģlemler yapılmıģ olup, bu yolla tahsilâtımız ve mükellef sayımızda etkin bir baģarı sağlanmıģtır. VatandaĢların dilekçelerine cevap verilmiģ, köy arazi kayıtları için çiftçilerimizin tahakkuk ve kayıt iģlemleri yapılmıģ, evrak, tapu, satıģ, bilgi formları tanzim edilmiģ ve vergi dairelerine gönderilmiģtir. Ayrıca yeģil kart beyan değerleri ve veraset intikal iģlemleri de tarafımızdan yapılmıģtır. Çevre Temizlik Vergisinden kaydı bulunmayan iģyerlerinin tespiti amacıyla yerinde kontroller sürdürülmektedir. Ayrıca Belediyemize iģyeri açma ve çalıģtırma ruhsatı almak için müracaat edenlerin de çevre temizlik vergi kayıtları araģtırılmakta; kaydı bulunmayanların beyanları alınıp, mükellefiyetle ilgili kayıtları yapıldıktan sonra ruhsat iģlemlerinin yapılması sağlanmakladır. Çevre Temizlik Vergisinin tahsilât ve tahakkuk iģlemleri devam etmekte olup, borcunu ödemeyen ve beyanda bulunmayan mükellefler hakkında takibat iģlemleri devam etmektedir. Tahakkuk eden vergi borcunu zamanında ödemeyenlerle ilgili olarak gerekli kanuni takibat yapılmıģ olup, alacaklarımızın zamanında tahsili büyük oranda gerçekleģmiģtir , ,00 Yıllara Göre Gelir Grafiği (TL) , , , , , ,00 DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ SERMAYE GELİRLERİ DİĞER GELİRLER ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ VERGİ GELİRLERİ 0, SİVAS BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU Sayfa 115

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2012 FAALİYET RAPORU

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2012 FAALİYET RAPORU T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2012 FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Mart 2013 SUNUġ 2009 Yerel Yönetimler Seçimlerinin ardından Belediye

Detaylı

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Mart 2012 SUNUġ Halka hizmet yalnızca görevimiz değil en büyük saadetimizdir. 2011 yılı faaliyetimiz

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Mart 2014 SUNUġ Değerli Meclis Üyeleri; Binlerce yıllık tarihiyle çeģitli

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2009 FAALİYET RAPORU

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2009 FAALİYET RAPORU SİVAS BELEDİYESİ 2009 FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Mart 2010 SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri, Hemşehrilerimizin teveccüh edip bizleri göreve getirmelerinin

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI

T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI 1-GENEL BĠLGĠLER A- Yetki, Görev ve Sorumlulukları Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. ve 15. maddelerinde aģağıdaki

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI TOPLANTISI 06/01/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI TOPLANTISI 06/01/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI TOPLANTISI 06/01/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 1 Denetim Komisyonu üye sayısının beş (5) olarak belirlenmesine, Denetim Komisyonu üyeliklerine

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. SİVAS BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi EKİM 2013 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER... 3 A. YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 B. ÖRGÜT

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/6-1 (47) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 14259 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Daire

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GÜRÜLTÜ NEDĠR? HoĢa gitmeyen ***istenmeyen *** rahatsız edici ses olarak

Detaylı

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı.

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. KAPAKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR ÖZETLERĠ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.11.2013 Toplantı No:

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 01.12.2015 TARİHLİ 264 NOLU K A R A R Ö Z E T İ Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 26, ada 109, parsel 24 de kayıtlı taģınmazın bir kısmı onaylı imar

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2014 FAALİYET RAPORU

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2014 FAALİYET RAPORU T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2014 FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Mart 2015 SUNUġ Değerli Meclis Üyeleri; Anadolu nun ortasında medeniyetlere

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. SİVAS BELEDİYESİ 2012 PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi KASIM 2011 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 B. ÖRGÜT

Detaylı

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına;

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; BAŞKANIN SUNUŞU Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; Karaköprü, ġanlıurfa ilimizin yeni yapılaģan ve kentleģme sürecini devam ettiren bir beldesidir. ÇağdaĢ ve modern imar planıyla gecekondusu olmayan,

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2015 FAALİYET RAPORU

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2015 FAALİYET RAPORU T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2015 FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Nisan 2016 SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri; Anadolu nun ortasında medeniyetlere

Detaylı

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 528 Ek bütçe yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun geldiği şekliyle

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU I-GENEL BĠLGĠLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKĠ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI -Müdürlüğün Görevleri: Sağlık İşleri müdürlüğü,belediye Kanunu,büyükşehir

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2017 Senesi MART ayı Meclis

Detaylı

EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF Türk Spor TeĢkilatını Meydana Getiren Kurum ve KuruluĢlar Ülkemizdeki spor kuruluşlarını hizmet ve faaliyetleri

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PERFORMANS PROGRAMI 2012 -FİZİKİ BELEDİYECİLİK -SOSYAL BELEDİYECİLİK -KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK -EKOLOJİK BELEDİYECİLİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 BAŞKANIN SUNUŞU 3 I. GENEL BİLGİLER 4 6 7 I-A- MİSYON ve VİZYON

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2. Toplantı yılı 2016 Senesi ġubat ayı

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler I. GENEL BİLGİLER I -GENEL BİLGİLER Misyon Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 04/03/2013 tarihli oturumunda

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006 B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI Ankara 2005-2006 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 2 ARAġTIRMANIN AMACI Türkiye de Belediye Personelinin Eğitim Ġhtiyacını Belirlemek

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi.

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. ERYĠĞĠT (Katılmadı)-Dilek TEKĠN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMĠRCĠ -Muharem Aziz

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 18.07.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.06.2016 tarih ve 23817205-756.01-2078 sayılı yazı okundu.

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 130 Oturum : 1 Konusu : Devir BaĢkanlık Makamından havaleli ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.03.2017 tarih ve 23817205-301.01-E.687 sayılı yazı Belediye Meclisinin 14.03.2017

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :93 KARAR 93 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Mart ayı meclis toplantısının birinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 7 Mart 2016 Pazartesi günü

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/5-1 (42) Gündem maddesi gereğince; Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 27/04/2015 tarih ve 11674 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare

Detaylı

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 29/04/2016 tarih ve 12271 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI 1. TARSUS BELEDİYESİ

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 36 : Disiplin Kurulu Yönetmeliğinin GörüĢülüp Karara Bağlanması Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Disiplin Kurulu Yönetmeliği 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLARA AİT ÖZETLER ALINAN KARAR NUMARASI: 2014/85 ÖZETİ: İl Özel İdare

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II 46 BELEDİYELER 1.422.500.000,00 46 33 MERSİN BELEDİYELERİ 1.422.500.000,00 46 33 01 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.422.500.000,00 46 33 01 01 GENEL SEKRETERLİK 1.757.597,00 46 33 01 01 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ\ PLAN VE ItUTÇE KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ\ PLAN VE ItUTÇE KOMİSYONU RAPORU V ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ\ PLAN VE ItUTÇE KOMİSYONU RAPORU OJ/09/2014 BİRİM İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ Büyükşehir Belediye Meclisinin

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Odamız tarafından Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu na Fethiye sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili; Fethiye Körfezi nin Temizlenmesi,

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :164 KARAR 164 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 08 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :163 KARAR 163 : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün

Detaylı

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Uzun yıllardır kritik konularda kamu yönetimini uyaran, bilgilendiren ve geliştiren çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Bu tür

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi:04.08.2017 Karar Sayısı: 84516765-301-05/47 Meclis BaĢkanı: ĠnĢ. Müh. Hasan ARSLAN Belediye BaĢkanı MECLĠS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015 T.C. TARSUS MECLĠSĠ Karar No : 2015/3-1 (21) Gündem maddesi gereğince; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün 02/03/2015 tarih ve 5477 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 20 yaģındaki üniversite öğrencisi

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM HAZİRAN AYININ 1. TOPLANTISI'NIN 2. BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM HAZİRAN AYININ 1. TOPLANTISI'NIN 2. BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 05/06/2015-E. T.C. KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Yatırım Programı TEKLİF: Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 27/05/2015 tarih, 2015/14044 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; 2016 Mali Yılı Bütçesi

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

MAHALLĠ ĠDARELER VE SU HĠZMETLERĠ. Dr. Hasan HÜSEYĠN CAN ĠçiĢleri Bakanlığı Hukuk MüĢaviri

MAHALLĠ ĠDARELER VE SU HĠZMETLERĠ. Dr. Hasan HÜSEYĠN CAN ĠçiĢleri Bakanlığı Hukuk MüĢaviri MAHALLĠ ĠDARELER VE SU HĠZMETLERĠ Dr. Hasan HÜSEYĠN CAN ĠçiĢleri Bakanlığı Hukuk MüĢaviri Ülkemizde Mahalli Ġdareler Anayasamıza göre,mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müģterek ihtiyaçlarını

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı