Konjenital Hidronefrozda Görüntüleme ve Güncel Bilgiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konjenital Hidronefrozda Görüntüleme ve Güncel Bilgiler"

Transkript

1 Konjenital Hidronefrozda Görüntüleme ve Güncel Bilgiler Dr.Çiğdem Üner Dr.Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Nisan 2015

2 Konjenital Hidronefroz; İntrauterin gelişimsel anormallikler sonucunda gelişen ; böbreğin toplayıcı sistemlerindeki dilatasyondur.

3 Amaç - hidronefrozun sebebini bulmak - renal hasara yol açacak kaygısı ile gereksiz tetkik ve takibi engelleyebilmek - Operasyon gereken olguları belirlemek

4

5 Konjenital Hidronefroz tanısı *Obstetrik US inceleme (prenatal dönemde) *Ele gelen kitle, üriner enfeksiyon, hematüri, proteinüri araştırılması sırasında (yenidoğan infantil, çocukluk döneminde) *Diğer; tesadüfen (yenidoğandan, erişkin döneme)

6 ANH değerlendirme Fetal Abdomenin Transvers Kesitinde, Anteroposterior (intrarenal) renal pelvik çap ölçümü

7 ANH Derecesi 2.Trimestr 3.Trimestr Hafif 4-<7 mm 7-<9 mm Orta 7-<10 mm 9-<15 mm Ağır 10 mm 15 m Lee et al.pediatrics, 2006

8 %11 7-<9 mm % <15mm %88 15 mm

9 Fetal incelemede maternal hidrasyon çok önemlidir

10 yılında yapılan prospektif çalışmada hf da yapılan anomali taramasında % 2.3 oranında fetal hidronefroz saptanmıştır

11 >4 mm 216/268 - % HN - %2.3 > 7 mm 52/268 - %19.4 >10 mm 39/191-%20 persiste 35 hf >10 mm 36/36-% 100 persiste POSTNATAL 32 Rezorbe (% 82) 5 Proflaktik antb 2 VCUG/MAG3 16 Rezorbe (% 44) 5 Uzun dönem antibiyotik, 11 Ameliyat, 4 infant ex

12 POSTNATAL - Ultrasonografi; Tarama testi - Voiding Sistoüretrografi - İVP? - Sintigrafi - MRG

13 Hidronefroz Orta şiddetde hidronefroz Pelvikaliksiyel belirgin dilatasyon Ortak Dil??? / Takip sıkıntılı

14 Ortak Dil??? (1495 hekim, % 16.4 yanıt +) HİDRONEFROZ DERECELENDİRME SİSTEMLERİ 1. Hafif, Orta, Şiddetli (%66) 2. Renal Pelvis Ön-Arka Genişliği (%35.9) 3. Fetal Üroloji Derneği (Society for Fetal Urology SFU) Derecelemesi; 1993, 2010 (%35,6) 4. Avrupa Pediatrik Radyoloji Dereceleme Sistemi (%4.6) 5. Onen Evreleme Sistemi- 1 kişi ** Swenson D et al. Pediatric Radiology, 2014

15 SFU Fernbach SK, et al. Pediaric Radiology, 1993

16 İntrarenal ve ekstrarenal uzanımlı pelviste AP çap ölçümü

17 Raporlarımızda SFU evrelemesi ve ön-arka renal pelvis çapı mutlaka yer almalı

18 Postnatal inceleme: Ne zaman? Preterm 7 ml/kg/h Yenidoğan 2-3 ml/kg/h idrar üretiyor Yenidoğanın saat fizyolojik dehidratasyonu Maternal progesterona ait düz kas dilatasyonu nedeni ile ilk 48 saatte hidronefroz izlenmeyebilir

19 Postnatal inceleme: Ne zaman? US > 48 saat İdeal: 5-7 gün - PUV şüphesi, - tek böbrekte hidronefroz - oligohidramnios öyküsü hariç!

20 ANH +, Postnatal US N 1. ayda kontrol N % 15 oranında geç dönemde problem çıkıyor 2-3 yaşa kadar 6 ay/1 yıl US

21 Ekstrarenal pelvis özellikle neonatal erkek çocuklarda sık izlenir, kaliksiyel dilatasyon yoktur. Psoas komşuluğu nedeni ile kare bir görünüme sahiptir.

22

23 3 gün 3 yaş YD Hidronefrozlarında Spontan Rezolüsyon ilk 30 ayda % 75

24 Düşük Risk Grubu; 1-6 ay US, Renal Pelvis mm, SFU II Renal Pelvis 10 mm ancak SFU II Parankim, üreter, mesane, normal Orta Risk Grubu; 1-3 ay US Renal Pelvis > 15 mm, SFU III, Üreter anormal Yüksek Risk Grubu; Aylık US Renal Pelvis >15 mm, SFU III-IV, Parankim Anormal, Üreter Anormal, Mesane Anormal, Ab proflaksisi ve VCUG Nguyen et al., Journal of Pediatric Urology 2014

25 Etiyoloji Görülme Sıklığı Geçici Hidronefroz % 50 - % 70 UP Darlık % 10 - % 30 VUR % 10 - % 40 UV Darlık/Megaüreter % 5 - % 15 Multikistik Displastik Böbrek % 2 - % 5 Üreterosel/Ektopik Üreter/Çift Toplayıcı Sistem PUV % 5 - % 7 % 1 - % 5 Nguyen et al., Journal of Pediatric Urology 2014

26 Üreteropelvik Bileşke Darlığı Proksimal üreteral segmentte innervasyon yokluğu veya büyüme faktörlerinde eksiklik sonucu gelişiyor * E/K 3/1 * 2/3 solda * %10-40 bilateral * % 25 renal agenezi, MKDB * %10 VACTERL * %10 eş zamanlı VUR YD ABDOMİNAL KİTLELERİNİN EN SIK NEDENİ

27 27 haftalık prematür bebek

28

29 Dinamik ve Diüretikli, Renal Sintigrafi -Fonksiyonel obstrüksiyon -Renal fonksiyon değerlendirme Tc-99 m DTPA(Dietilentriaminopentaasetikasit) MAG3 (Merkaptoasetiltriglisin) Dezavantaj; -Anatomik detay vermez -Bilateral patoloji! Rölatif fonks N (Rezidüel Kortikal Aktivite)

30 Zaman-Aktivite Eğrisi 0-Normal 1-Dilate non obstrüktif patern 2-Dilate parsiyel obstrüktif 3-Dilate obstrüktif patern 4-Fonksiyon mevcut ancak ekskresyon yok.

31

32 UP darlık için önerilen operasyon kriteleri - Rölatif fonksiyonun < %40 - Kontrolde rölatif fonksiyonda > % 10 fazla kayıp - Renal Pelvis AP çapın 30 mm (40mm) üzeri

33 İVP ancak anatomik detayın görülmek istendiği preop ve MR yaptırılamayan durumlarda çekiyoruz.

34 Vezikoüreteral Reflü Primer: Genetik zeminde üreterin intravezikal segmenti kısadır. Sekonder : Mesane çıkış obstrüksiyonu ve artmış basınca sekonderdir; PUV, nörojenik mesane

35 *YD %1-2 *ANH YD % 15, erkek * > 6ay K>E, 4>1 **Akut pyelonefritli çocuklarda %35-40

36 Ön Tanı: Sol Renal Agenezi

37

38 VUR İÇİN ANLAMLI SONOGRAFİK BULGULAR *VUR saptanan çocukların % 75 inde US inceleme normal (%28, III /IV) - İntermittan renal pelvik dilatasyon - İzole HN ve üreter dilatasyonu - İnceleme süresince renal, üreteral dilatasyon derecesinde değişiklik izlenmesi

39 VCUG Endikasyonları American College of Radiology and Society for Pediatric Radiology Guideline for VCUG, 2014 Üriner Trasenin Konjenital Anomalileri Rekürren Febril Üriner Enfeksiyon Dizuri İnkontinans Hidronefroz, Hidroüreter Mesane Çıkış Obstrüksiyonu Hematüri Travma Postoperatif Üriner Trase Değerlendirilmesi

40 Mesane Kapasitesi < 2 yaş kgx30 ml >2 yaş (yaş+2)x30 ml

41 *Hastanın anamnezi, çözmeye çalışacağımız probleme hakim olunmalı *Skopi zamanı uzatılmamalı kolimasyon daraltılmamalı (imaj reseptörüne giden doz azalacağından kilovolt ve tüp akımı artıyor) *Elektronik magnifikasyonun en düşük olanı seçilmeli *Son imaj saklama /fluoro save modu tercih edilmeli, kayıt edilen imaja göre floroskopik imajı saklama radyasyon dozunu 10 kat azaltır. Shulman MH et al. AJR ; 197, 2011

42

43 Radyasyon dozları Yıllık doğal radyasyon 3 Msv Akciğer Grafisi 0.04 msv İVP 2.5 msv VSUG 1.5 msv (0.4) Renal Sintigrafi 0.5 msv

44 Lebowitz et al. Pediatric Radiology, 1985

45 Spontan Rezolüsyon Yüksek < 5 yaş Unilateralite Gr I/II % 80 Düşük Grade Gr III/V % 50 Normal Parankim (3 yıllık takip)

46

47 VCUG de komplikasyon oranı % 5

48 VUR: Üriner Enfeksiyon -Hidronefroz derecesi arttıkça artar. -VCUG ile tanı alana kadar proflaksi yapılmalı

49 Mulikistik Displastik Böbrek İntrauterin 10.haftadan önce gelişen üreter obstrüksiyonu sonucu oluşur. YD Abdomen Kitlesinin 2. en sık nedenidir 1/5000 *%30-40 diğer böbrekte VUR, UPD *% 5 GİS, SSS, Kardiyak Anomaliler

50 İlk 2 yılda spontan involusyon sık (9 ay-10 yıl) Başlangıç boyutu <62 mm komplet involusyon Hipertansiyon gelişimi? { 6 cm?

51 yılları arasında yapılan 26 çalışma dan 1041 hastayı değerlendiren Meta-Analizde MKDB li hastaların hiçbirinde Wilm s tümör saptanmamış.

52 Megaüreter Distal üreterde aperistaltik adinamik segment mevcuttur, özefagusta akalazya, kolonda hirsuprung benzeridir. 1/ VUR Üriner enfeksiyon ±Obstrüksiyon

53

54 2. Saatte alınan geç görüntü, aktivite stazı devam ediyor, Obstrükte Megaüreter

55

56

57 13 y Tesadüf Tanı megaüreter. Reflü yok, Obstrüksiyon yok

58 % 70; 7 yaşa kadar spontan regresyon gösterir. Üreter genişliği 8.5mm ve altı spontan regrese oluyor. Üreter genişliği 15 mm ve üstü regrese olmuyor.

59 Posterior Üretral Valv Posterior üretrada konjenital olarak obstrüksiyon yapan membranöz bir yapı mevcuttur. 1/8000 % 16 kriptoorşitizm, % 11 inguinal herni, Çocukta üriner trase obstrüksiyonuna bağlı gelişen KBY nin en sık sebebidir.

60 Bernardes LS et al. Keyhole sign:how spesific is it for the diagnosis of posterior urethral valves? Ultrasound Obstet Gynecol, 2009.

61

62 İU terminasyon kabul edilmemiş, 5 aydır solunum cihazına bağlı

63

64 Miksiyonda >6 mm PUV J Ultrasound Med 2004; 23:

65 Çift Toplayıcı Sistem/Ektopik Üreter/Üreterosel *1/5000 * K/E 4-7/1 *Weigert Meyer Kuralı

66 *%40-50 alt pole reflü % 15 karşı tarafa reflü

67

68

69

70 Sonuç Olarak -Raporlarımızda ortak dil -US kontrolü > 48 saat -ANH + ise 3 yaşa kadar takip -Anatomik detay için İVP? -Fonksiyon ve anatomi; MR

71 Teşekkür Ederim

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI T. C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ŞEF: DOÇ.DR.ABDÜLKADİR BOZAYKUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2012-TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK CERRAHİSİ 25 KASIM 2012 PAZAR T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık

Detaylı

REFLÜLÜ HASTAYI NASIL TEDAVİ ETMELİYİM?

REFLÜLÜ HASTAYI NASIL TEDAVİ ETMELİYİM? HANGİ REFLÜLÜ HASTAYI NASIL TEDAVİ ETMELİYİM? Dr. Kaya Horasanlı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Üroloji Kliniği Sunum planı ESPU ve EAU ne düşünüyor? AUA bu konuya nasıl yaklaşıyor? Çocuklarla

Detaylı

UNİLATERAL DİSTAL ÜRETER OBSTRÜKSİYONU YAPILAN SIÇANLARIN ÜRETEROPELVİK BİLEŞKELERİNDEKİ CAJAL HÜCRELERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

UNİLATERAL DİSTAL ÜRETER OBSTRÜKSİYONU YAPILAN SIÇANLARIN ÜRETEROPELVİK BİLEŞKELERİNDEKİ CAJAL HÜCRELERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI UNİLATERAL DİSTAL ÜRETER OBSTRÜKSİYONU YAPILAN SIÇANLARIN ÜRETEROPELVİK BİLEŞKELERİNDEKİ CAJAL HÜCRELERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Dr.

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Kadın Doğum/1 Kadın Doğum/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Kadın Doğum/3

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük

Detaylı

Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım Current Approach for Urinary Tract İnfections Derleme

Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım Current Approach for Urinary Tract İnfections Derleme Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım Current Approach for Urinary Tract İnfections Derleme Başvuru: 17.10.2013 Kabul: 10.12.2013 Yayın: 27.01.2014 Tümay İpekçi 1, Orçun Çelik 2, Özgü Aydoğdu

Detaylı

SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan TUNA SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

Detaylı

2012-2013 ÖĞRETİM YILI DÖNEM 4 B GRUBU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SINAV SORULARI

2012-2013 ÖĞRETİM YILI DÖNEM 4 B GRUBU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SINAV SORULARI 2012-2013 ÖĞRETİM YILI DÖNEM 4 B GRUBU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SINAV SORULARI 1- PKOS için hangisi yanlıştır? a. Üreme çağındaki kadınların %8 inde görülür. b. Over rezervleri daha erken azalır. c.

Detaylı

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KONJENİTAL KALP HASTALIĞI TANISI ALAN OLGULARIN İNCELENMESİ

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KONJENİTAL KALP HASTALIĞI TANISI ALAN OLGULARIN İNCELENMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şef V.: Uzm. Dr. Yasemin Akın YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KONJENİTAL KALP

Detaylı

Poster Bildiriler Poster Presentations

Poster Bildiriler Poster Presentations 21 P-001 Tipi: Poster Kategori: Kardiyoloji SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİLİ YENİDOĞAN BİR OLGU Şenol Bozdağ, Şirin Güven, Nesrin Kılıçaslan, Taner Yavuz*, Hasan Tekkuş, Mustafa Özgür Toklucu Ümraniye Eğitim

Detaylı

Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2009;35(4):355-360 355

Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2009;35(4):355-360 355 Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2009;35(4):355-360 355 Genel Üroloji General Urology Üst üriner sistem obstrüksiyonlarında perkütan nefrostomi öncesi ve sonrası biyokimyasal verilerin

Detaylı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı AKUT TEK TARAFLI ÜRETERAL TAM OBSTRÜKSİYONA BAĞLI GELİŞEN RENAL HASARIN TEDAVİSİNDE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI:

Detaylı

İnfantil Ürolitiyazis: Tek Merkez Deneyimi

İnfantil Ürolitiyazis: Tek Merkez Deneyimi doi:10.5222/iksst.2014.137 Araştırma İnfantil Ürolitiyazis: Tek Merkez Deneyimi Infantil Urolithiasis: A Single Center Experience Ferhat DEMİR *, Sevgi YAVUZ *, Aysel KIYAK *, Gönül AYDOĞAN *, Orhan KORKMAZ

Detaylı

DOĞURGAN ÇAĞDA KADINLARDA GÖRÜLEN ÜRİNER İNKONTİNANSIN SAĞLIK, SOSYAL, SEKSÜEL VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

DOĞURGAN ÇAĞDA KADINLARDA GÖRÜLEN ÜRİNER İNKONTİNANSIN SAĞLIK, SOSYAL, SEKSÜEL VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİMDALI DOĞURGAN ÇAĞDA KADINLARDA GÖRÜLEN ÜRİNER İNKONTİNANSIN SAĞLIK, SOSYAL, SEKSÜEL VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE

Detaylı

ÇOCUKLARDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ RADYOLOG BİLGİLENDİRME PLATFORMU

ÇOCUKLARDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ RADYOLOG BİLGİLENDİRME PLATFORMU ÇOCUKLARDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ RADYOLOG BİLGİLENDİRME PLATFORMU Bilgisayarlı Tomografi (BT), çocuklar için önemli bir görüntüleme yöntemidir ve son yıllarda BT teknolojisindeki

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr.

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. . Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. Yılören Tanıdır YAZARLAR VE KATKIDA ÇOCUKLARDA ÜROLOJİK BULUNANLAR PROBLEMLER

Detaylı

Akut Skrotum; Şefik Çaman, İnanç Cici, Ahmet Koray Pelin, Ayşenur Cerrah Celayir. Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Akut Skrotum; Şefik Çaman, İnanç Cici, Ahmet Koray Pelin, Ayşenur Cerrah Celayir. Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul ZKTB CİLT: 45 YIL: 2014 SAYI: 1 DERLEME Akut Skrotum; Çocuk Üroloji si ni n Önemli Bi r Aci l Durumu Şefik Çaman, İnanç Cici, Ahmet Koray Pelin, Ayşenur Cerrah Celayir Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları

Detaylı

Epidemiologic Evaluation of Childhood Ocular Trauma Tuncay KÜSBECİ 1, Tayfun YİĞİT 2, Elif DEMİRHAN 2, Çağkan ÇATAL 2, Seyhan TEZCAN 2

Epidemiologic Evaluation of Childhood Ocular Trauma Tuncay KÜSBECİ 1, Tayfun YİĞİT 2, Elif DEMİRHAN 2, Çağkan ÇATAL 2, Seyhan TEZCAN 2 Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 13: 153-159/ Eylül 2012 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Çocukluk Çağı Göz Travmalarının Epidemiyolojik Değerlendirilmesi Epidemiologic Evaluation of Childhood Ocular Trauma

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj

Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj Van Tıp Dergisi: 16 (2):67-72, 2009 Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj İsmet Gün Amaç: Bizim amacımız servikal yetmezlik tanısında ultrasonun yeterliliği ve yapılan

Detaylı

TERMDE MAKAT PREZENTASYONLA DOĞAN BEBEKLERDE, DOĞUM ŞEKLİNİN PERİNATAL SONUÇLARA ETKİSİ

TERMDE MAKAT PREZENTASYONLA DOĞAN BEBEKLERDE, DOĞUM ŞEKLİNİN PERİNATAL SONUÇLARA ETKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Hastalıkları-Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi Klinik Şefi: Doç.Dr.Ahmet Gülkılık TERMDE MAKAT PREZENTASYONLA DOĞAN BEBEKLERDE, DOĞUM ŞEKLİNİN PERİNATAL

Detaylı

Çocuk Ürolojisi Ameliyatları Hasta Bilgilendirme Kitabı. Editörler Erim Erdem Aykut Kefi

Çocuk Ürolojisi Ameliyatları Hasta Bilgilendirme Kitabı. Editörler Erim Erdem Aykut Kefi Çocuk Ürolojisi Ameliyatları Hasta Bilgilendirme Kitabı Editörler Erim Erdem Aykut Kefi Reflü ve Üriner Enfeksiyon Üreteroneosistostomi Dr. Tayfun Oktar, Dr. Ömer Acar, Dr. Orhan Ziylan 3 Vezikoüreteral

Detaylı

RE AL ARTER DARLIKLARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ DE KO TRASTLI RE AL MA YETĐK REZO A S A JĐOGRAFĐ Đ DĐJĐTAL SUBTRAKSĐYO A JĐOGRAFĐ ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI

RE AL ARTER DARLIKLARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ DE KO TRASTLI RE AL MA YETĐK REZO A S A JĐOGRAFĐ Đ DĐJĐTAL SUBTRAKSĐYO A JĐOGRAFĐ ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI BAŞKE T Ü ĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ RADYOLOJĐ A ABĐLĐM DALI RE AL ARTER DARLIKLARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ DE KO TRASTLI RE AL MA YETĐK REZO A S A JĐOGRAFĐ Đ DĐJĐTAL SUBTRAKSĐYO A JĐOGRAFĐ ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Dr. SUR--1. MR Defekografi (MRD)

Dr. SUR--1. MR Defekografi (MRD) Dr. SUR--1 MR Defekografi (MRD) Pelvik tabanın radyolojik görüntülemesi inkontinans, kabızlık, dışkılama güçlüğü ve pelvik organ prolapsus gibi şikayeti olan hastaların değerlendirilmesinde faydalıdır.

Detaylı

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ Dr. Bilal AYGÜN UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Macit Ümran

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

her hakki saklidir onderyaman.com

her hakki saklidir onderyaman.com İNFERTİLİTE: İnfertilite, son 12 aylık zaman diliminde korunmadan cinsel birleşme olduğu halde spontan konsepsiyonun olmaması olarak tanımlanır. İnfertilite geçici veya çoğu azoospermide olduğu gibi kalıcı

Detaylı