BİR FAZLI PARALEL AKTİF GÜÇ FİLTRELERİ İÇİN SENSÖRSÜZ DA GERİLİM KONTROLÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİR FAZLI PARALEL AKTİF GÜÇ FİLTRELERİ İÇİN SENSÖRSÜZ DA GERİLİM KONTROLÜ"

Transkript

1 Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eg. Arch. Gazi Uiv. Cilt 6, No, 3-3, 0 Vol 6, No, 3-3, 0 BİR FAZLI PARALEL AKİF GÜÇ FİLRELERİ İÇİN SENSÖRSÜZ DA GERİLİM KONROLÜ İlhami ÇOLAK, Orha KAPLAN Gazi Üiveritei ekik Eğitim Fakültei Elektrik Eğitimi Bölümü, Akara. Gazi Elektrik Makieleri ve Eerji Kotrol (GEMEC) Grubu (Geliş/Received: ; Kabul/Accepted:.0.00) ÖZE Bu çalışmada, doğrual olmaya yükleri ebep olduğu güç kalitei problemlerii çözümlemek amacıyla kullaıla paralel aktif güç filtreleride, DA kodaatör gerilimii regüle edebilmek içi yei bir kotrol teorii öerilmiştir. Filtre kayıplarıı kayakta karşılamaı ve bu ayede daha etkili harmoik filtreleme ve reaktif güç kompazayou yapılabilmei içi eviricii DA kodaatör gerilimii kotrol edilmei gerekmektedir. Geliştirile kotrol algoritmaıda öceki çalışmalarda farklı olarak filtrei DA kodaatör gerilimii ölçmek içi bir gerilim eörü kullaılmamaktadır. Buu yerie temel frekata filtrei refera kompazayo akımı ile gerçek kompazayo akımı araıdaki fark göz öüde buludurularak, DA kodaatör gerilimi regüle edilmiştir. Bu ayede geçici durumda yaklaşık üç periyotta kayak ile yük araıdaki güç degei ağlamıştır. Sürekli durumda ie kayakta çekile gücü doğrual olmaya yükü aktif güç bileşei ile filtrei kayıplarıı toplamıa eşit olmaı ağlamıştır. Gerçekleştirile bezetim ve uygulama çalışmaları öerile kotrol tekiğii kolay yapııı, etkiliğii ve maliyetii öceki itemlerde daha düşük olduğuu götermektedir. Aahtar Kelimeler: Aktif güç filtrei, harmoik, reaktif güç kompazayou, DA gerilim kotrolü. SENSORLESS DC VOLAGE CONROL FOR A SINGLE PHASE ACIVE FILER ABSRAC I thi tudy, a ew cotrol theory ha bee propoed to regulate DC bu voltage of hut active power filter ued to olve the power quality problem caued by oliear load i power ytem. DC bu voltage of the filter mut be cotrolled to upply the power loe of filter from the grid, providig that more effective filterig ad reactive power compeatio are obtaied. he DC bu capacitor voltage of filter to meaure voltage eor i the algorithm developed ha ot bee ued ulike previou tudie. Itead of thi, DC bu voltage ha bee regulated by coiderig differece betwee referece compeatio curret ad real compeatio curret of the filter at fudametal frequecy. Experimetal ad imulatio tudie performed have idicated the imple tructure, effectivee of the propoed cotrol theory ad the low cot ulike other tudie. Keyword: Active power filter, harmoic, reactive power compeatio, DC voltage cotrol.. GİRİŞ (INRODUCION) So yıllarda güç itemlerideki güç elektroiği kotrollü doğrual olmaya yükleri kullaımıı artmaı, kayak akımıda harmoik bileşelere ve güç katayııı düşmeie ebep olmuştur. Harmoikler ve düşük güç katayıı dağıtım itemleride birçok probleme yol açarlar [-4]. Güç kalitei problemlerii çözümlemede kurulum maraflarıı ucuz olmaı, karmaşık matematikel heaplar içermemei, reaktif güç kompazayou ve harmoik filtrelemeyi birlikte yapabilmei ebebiyle bobi ve kapaitörde oluşa paif filtreler yaygı olarak kullaılmaktadır [5]. Acak paif filtreler güç itemlerie yukarıda ayıla avatajları yaıda adece ayarladığı freka değerideki harmoikleri filtrelemeleri, rezoaa ebep olabilmeleri ve boyutlarıı büyük oluşu gibi bir takım dezavatajlarda getirmektedir [6].

2 İ. Çolak ve O. Kapla Bir Fazlı Paralel Aktif Güç Filtreleri İçi Seörüz DA Gerilim Kotrolü Paif filtreleri dezavatajlarıı ortada kaldırabilmek içi geliştirile ve aktif güç filtrei olarak bilie çalışmalar ilk olarak 970 li yıllarda başlamıştır [7]. Güümüzde eri, paralel, hibrit ve birleştirilmiş güç kalitei düzeleyicii gibi farklı aktif güç filtreleri topolojileri, güç kalitei problemlerii büyük çoğuluğua çözüm getirmektedirler [5]. Paralel aktif güç filtreleri geellikle akım harmoiklerii filtrelemek ve reaktif güç kompazayou yapmak amacıyla güç itemleride kullaılmaktadır. Literatürde paralel aktif güç filtrelerii bir fazlı ve üç fazlı itemlerde kullaıldığı birçok çalışma bulumaktadır [8-9]. Refera kompazayo akımıı belirleme, akım kotrolü ve DA kodaatör gerilim kotrolü yapıla paralel aktif güç filtrei çalışmalarıı başlıca koularıdır. H. Akagi ve ark. tarafıda üç fazlı itemler içi öerile ai güç teorii veya bilie diğer adıyla p-q teori [8], yaıt üreii hızlı olmaı ve karmaşık heaplamalar gerektirmemei ebebiyle refera kompazayo akımı üretmek içi üç fazlı paralel aktif güç filtrei çalışmalarıda yoğu olarak kullaılmıştır. Sadece üç fazlı itemlerle ıırladırıla bu teoriyi, Lui ve ark. geliştirerek eri aktif güç filtrei ve paralel paif filtrede oluşa bir fazlı hibrit güç filtreide kullamışlardır [9]. Haque [0], bir faz p-q kotrol teoriii üç fazlı paralel aktif güç filtreii deetimide kullamıştır. Çalışmada bir faz p-q teoriii üç fazlı itemlerde, yük akımlarıda veya gerilimleride degeizlik olduğu durumlarda orijial p-q kotrol teoriide daha etkili ouçlar verdiği göterilmiştir. Khadkikar ve ark. [], kayak gerilimide bozukluk ola itemlerde bir faz p-q kotrol teoriii kullaımıı götermişlerdir. Çalışmada kayak akımıdaki toplam harmoik bozuumu kayak gerilimide bozukluk ola itemlerde (HD) %7, de %6, ye düşürülebilmiştir. Acak bu HD değeri akım içi belirlee tadartlara uygu değildir [0]. H.-L. Jou ve ark. bir faz paralel aktif güç filtreleride refera kompazayo akımıı heaplamak içi iü çarpım tekiğii götermişlerdir []. Geliştirile kotrol algoritmaı kolay yapıı ve etkili ouçlar vermeii yaıda, refera kompazayo akımıı heaplamaıda yarım aykıllık bir gecikmeye ede olmuştur [3]. C.Y. Hu ve ark. [4] yaptıkları çalışmada bir fazlı paralel aktif güç filtreii etkiliğii artırabilmek içi filtrei DA kodaatör gerilimii regüle etmişlerdir. Çalışmada eerji degei preibi kullaılarak filtrei kayıplarıı kayakta karşılamaı ağlamıştır. Bölat V. ve ark. [5] paralel aktif güç filtreleride DA kodaatör gerilimii kotrolüde adaptif bulaık matık yötemlerii kullaarak klaik PI deetleyicili itemlerle karşılaştırmışlardır. Çalışma ouda klaik PI deetleyici kullaılarak yapıla itemde kayak akımıı HD değeri adaptif bulaık matık yötemleri kullaıla itemde daha küçük olmaıa rağme daha yavaş tepki verdiği gözlemlemiştir. Buo S. ve ark. yaptıkları çalışmada paralel aktif güç filtreleride kullaıla hiteriz, deadbeat ve lieer akım kotrol tekiklerii icelemişlerdir [6]. Çalışma ouda hiteriz akım kotrol tekiğii kayak akımıı HD değerii lieer ve deadbeat kotrolde daha aza idirdiği göterilmiştir. Özdemir Ş. ve Kuşdoğa Ş. üç fazlı paralel aktif güç filtreide tepe kayak akımı tekiği ile ai güç teoriii karşılaştırmışlardır [7]. Gerçekleştirdikleri bezetim çalışmaıda tepe kayak akımıı kullaıldığı itemi daha etkili bir filtreleme yaptığı belirlemiştir. Zhou L. ve Li Z. bir faz paralel aktif güç filtreleride refera kompazayo akımıı heaplamak içi yei bir kotrol teorii götermişlerdir [8]. Geliştirile kotrol algoritmaıda başlagıç değerii eçimi, refera kompazayo akımıı heaplamaı içi geçe üreyi etkilemiştir. Öceki paralel aktif güç filtrei çalışmalarıda DA kodaatör gerilimii regüle edebilmek içi geellikle DA kodaatör gerilim bilgii eör yardımıyla ölçülüp bir PI deetleyicide belirlee refera değerde tutulmuştur. Bu çalışmada bir fazlı paralel aktif güç filtreleride DA kodaatör gerilimii regüle etmek içi geliştirile yei bir kotrol tekiği göterilmiştir. Öerile kotrol tekiğide refera kompazayo akımı temel freka bileşei ile gerçek kompazayo akımı temel freka bileşei araıdaki fark bir PI deetleyicide kotrol edilmiştir. Klaik itemlerde DA kodaatör gerilimii belirlemek içi kullaıla gerilim eörüü yei algoritmada kullaılmamaı maliyeti düşürmektedir. Bua ilavete filtrei DA taraf gerilimii refera değerii belirlemek içi yapıla heaplamaları geliştirile tekikte kullaılmamaı yei kotrol tekiğii kolay yapııı götermektedir. Çalışma ouda ilave bir gerilim eörü kullaılmada filtrei DA kodaatör gerilimii regüle edilmei, filtrei kayıplarıı kayakta karşılamaı ve etkili filtreleme performaıı göterilmei hedeflemektedir. Gerçekleştirile bezetim ve uygulama çalışmaları öerile tekiği geçerliliğii doğrulamıştır.. SİSEMİN ANIMLANMASI VE ÖNERİLEN KONROL EKNİĞİ (DEFINIION OF SYSEM AND PROPOSED CONROL ECHNIQUE).. Paralel Aktif Güç Filtrei (Shut Active Power Filter) Bir fazlı paralel aktif güç filtrei, tam köprü evirici, eviricii DA tarafıda eerji depolama elemaı olarak kullaıla kodaatör (Cda) ve eviriciyle güç itemi araıa bağlaa hat edüktaıda (Lc) meydaa gelmektedir. Eviricii AA tarafıda kullaıla hat edüktaıı görevi, filtre tarafıda oluşturula aahtarlama parazitlerii egellemektedir. Doğrual olmaya bir yükü bağlı buluduğu güç itemie paralel aktif güç filtreii bağlatıı Şekil de görülmektedir. 4 Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 6, No, 0

3 Bir Fazlı Paralel Aktif Güç Filtreleri İçi Seörüz DA Gerilim Kotrolü İ. Çolak ve O. Kapla Şekil. Bir faz paralel aktif güç filtrei temel bağlatı şemaı (Fudametal coectio chedule of igle phae hut active power filter) Paralel aktif güç filtreii çalışma preibi temel olarak, kayak akımıı iüoidal olmaıı ağlamak içi doğrual olmaya yük tarafıda meydaa getirile akım harmoiklerie zıt yöde ve eşit gelikte bileşeler ürete akım kayağı olarak düşüülebilir []... Refera Kompazayo Akımı Heabı (Calculatio of Referece Compeatio Curret) Yapıla çalışmada filtrei refera kompazayo akımıı heaplamak içi kotrol yapııı kolaylığı ve öceki çalışmalarda etki ouçlar vermei göz öüde buludurularak iü çarpım tekiği kullaılmıştır []. Acak kayak gerilimii ideal iüoidal formda olmadığı güç itemleride iü çarpım tekiği etkiliğii kaybetmektedir [3]. Bu ebeple, çalışmada kayak gerilimii harmoik bileşelerii elemek ve af iüoidal formda kayak gerilimi elde edebilmek içi Şekil de göterile fazkilitleme-devrei (PLL) kullaılmıştır []. PLL i birim i(ωt) çıkışı, temel frekata kayak gerilimii geliği ile çarpılarak Eşitlik de göterile ideal ai gerilim deklemi elde edilir. v (t) = v i( ωt) () Güç itemie doğrual olmaya bir yük bağladığıda, kayakta çekile akım Eşitlik de ifade edildiği gibi temel bileşe ve harmoiklerde meydaa gelmektedir [3]. i ( t) = L i ( t) = i L i = i( ω t θ ) () i( ω t θ) + i i( ωt θ ) = Doğrual olmaya yükü kayakta çektiği toplam ai güç ( p L (t) ) Eşitlik 3 de ki gibi yazılabilir. pl ( t) = v ( t). il ( t) (3) = v. i v. i i ( ωt).coθ + i( ωt) co( ωt)iθ + = v i( ωt). i i( ωt θ ) Şekil. İdeal kayak gerilimi üretimi (Geeratio of ideal grid voltage) Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 6, No, 0 5

4 İ. Çolak ve O. Kapla Bir Fazlı Paralel Aktif Güç Filtreleri İçi Seörüz DA Gerilim Kotrolü p t Eşitlik 3 de birici terim ( ( ) ) temel frekata yük akımıı refera aktif gücüdür ve kayak tarafıda karşılamalıdır. İkici terim temel frekata yük akımıı reaktif gücü, üçücü terim ie harmoikleri meydaa getirdiği güçtür. Aktif güç filtrei reaktif güç kompazayou ve harmoik filtrelemeyi birlikte karşılıyora, ikici ve üçücü terim birleştirilerek toplam refera kompazayo gücü ( p c ( t) ) heaplaabilir. emel frekata kayakta çekilecek refera ortalama aktif güç ( P ) Eşitlik 4 de göterildiği gibi bulua ai güç deklemii 0- araı itegralie eşittir. P = = = p ( t) dt L v. i i (4) ( ωt).coθ dt + v. i i( ωt)co( ωt)iθ dt + v i( ωt). i i( ωt θ ) dt = vi coθ[( ωt i( ωt) co( ωt)) ] vi iθ[ co ( ωt) ] vi[0] 0 = v. i coθ = = P V. I coθ Doğrual olmaya yükü kayakta talep ettiği aktif akım, Eşitlik 5 de göterildiği gibi buluabilir. P I co θ = V (5) Heaplaa aktif akım değerie filtrei kayıplarıı karşılamak içi bir aktif bileşe ( I da ) ilave edilerek kayakta çekilmei gereke toplam refera aktif akım Eşitlik 6 da ki gibi heaplaabilir. = I I da I coθ + (6) Kayakta çekile aktif akımı kayak gerilimi ile ayı fazda ve af iüoidal olduğu bilidiğie göre PLL devreii çıkışıda alıa birim iü iyal ile refera aktif akımı geliği çarpılarak kayakta çekile akımı ai değer deklemi Eşitlik 7 de göterilmiştir. i ( t) =. I.i( ωt) (7) So olarak, toplam yük akımıda refera aktif akım bileşei çıkartılarak, Eşitlik 8 de verile paralel aktif güç filtreii refera kompazayo akımı heaplaabilir. c i ( t) = i ( t) i ( t) (8) L.3. Öerile DA Gerilim Kotrolü (Propoed DC Voltage Cotrol) Filtrei DA tarafıda kullaıla kodaatörü iki aa amacı vardır. Bularda biricii ürekli durumda DA bara gerilimii küçük alıımlarla abit tutmak ve bu ayede filtrei kayıplarıı kayakta karşılamaıı ağlamaktır. Sürekli durumda kayakta çekile aktif güç, doğrual olmaya yükü talep ettiği güç ile paralel aktif güç filtreii kayıplarıı toplamıa eşit olmalıdır []. Aki halde filtrede meydaa gele kayıplar filtrei DA kodaatör gerilimide alıımlara ve filtre tarafıda iteme ağlaa kompazayo gücüü azalmaıa yol açar [9]. DA kodaatörüü ikici görevi geçici durumda kayak ile doğrual olmaya yük araıdaki aktif güç farkıı karşılamaıdır. Bu görevleri yerie getirebilmei içi geellikle filtrei DA tarafıda gerilim eörü yardımıyla alıa gerçek gerilim değeri, belirlee refera gerilim değeri ile PI deetleyicide karşılaştırılarak DA kodaatör gerilimi regüle edilmiştir []. PI deetleyicii çıkışı, algoritma içeriide heaplaa temel frekata doğrual olmaya yük tarafıda çekile aktif akım bileşeie ekleerek kayakta çekilmei gereke toplam refera aktif akım geliği bulumuştur. Daha ora bu gelik değeri kayak gerilimi ile ayı fazda ola birim iü iyali ile çarpılarak filtrei kayıplarıı da dahil edildiği toplam kayak akımı elde edilmiştir. Literatürde ıklıkla kullaıla bu kotrol algoritmaıı blok diyagramı Şekil 3 deki gibi göterilebilir. Şekil 3. Klaik kotrol algoritmaı (Covetioal cotrol algorithm) 6 Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 6, No, 0

5 Bir Fazlı Paralel Aktif Güç Filtreleri İçi Seörüz DA Gerilim Kotrolü İ. Çolak ve O. Kapla Bu çalışmada bir fazlı paralel aktif güç filtreii DA kodaatör gerilimii regüle edebilmek içi temel frekata refera kompazayo akımı ile gerçek kompazayo akımı araıdaki fark bir PI deetleyicide kotrol edilmiştir. Sürekli durumda filtre güç itemie temel frekata aktif akım bileşei ağlamadığı göz öüde buludurulduğuda, refera kompazayo akımı ile gerçek kompazayo akımı araıdaki fark değeri ıfır olmalıdır. Eşitlik 9 da ifade edile bu ilişki filtrei kayıpları ebebiyle ıfırda farklı olacaktır. Öerile kotrol teoriide bu fark PI deetleyicii girişie uygulaa hata ( e (t) ) değeridir. e(t) = [ v (t)ic(t) v(t)ic(t) ] dt (9) PI deetleyicii çıkışıda alıa değer ie filtrei kayıpları ebebiyle kayakta çekmei gereke aktif akım bileşeidir ( I da ). Geliştirile kotrol algoritmaıı blok diyagramı Şekil 4 de göterilmiştir. Şekil 4. Öerile kotrol algoritmaı (Propoed cotrol algorithm).4. Akım Kotrolü (Curret Cotrol) Aktif güç filtreleride aahtarlama iyalleri üretmek içi çeşitli akım kotrol tekikleri kullaılmıştır [6]. Şekil 5 de göterile refera kompazayo akımı ile gerçek kompazayo akımıı bir hiteriz batta (hb) karşılaştırılarak aahtarlama iyallerii üretildiği hiteriz kotrol, e çok kullaıla akım kotrol tekiği olmuştur [7]. Bu çalışmada aahtar ürme iyalleri hiteriz kotrol kullaılarak elde edilmiştir. Hiteriz kotrol tekiği dezavatajlarıa karşı, kolay yapıı ile güveilir ürme iyalleri üretebilmektedir [6]. Yapıla bezetim ve uygulama çalışmalarıda hiteriz bat üt ıırı +0, hiteriz bat alt ıırı -0, olarak eçilmiştir. Şekil 5. Hiteriz kotrol (Hyterei cotrol) 3. BENZEİM ÇALIŞMASI (SIMULAION SUDY) Geliştirile kotrol tekiğii performaıı değerledirmek içi Matlab/Simulik programı kullaılarak doğrual olmaya bir yükü bağlı olduğu bir fazlı güç itemi taarlamıştır. Bezetim itemii oluştura büyüklükler ablo de verilmiştir. Filtre iteme bağlamada öce kayak gerilimi Şekil 6a da, özellikle 3., 5. ve 7. harmoikleri yoğu olarak gözlemlediği doğrual olmaya yükü şebekede çektiği kayak akımı Şekil 6b de ve kayak akımıa ait harmoik aalizi Şekil 6c de göterilmiştir. ablo. Bezetim devrei parametreleri (Parameter of the imulatio circuit) Faz gerilimi (rm), V 5 V Kayak frekaı, f 50 Hz Kayak edüktaı, L mh Yük direci R L 0 Ω Yük kodaatörü C L 330 µf Filtre hat edüktaı, L c, mh Filtre kodaatörü, C da 680 µf Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 6, No, 0 7

6 İ. Çolak ve O. Kapla Bir Fazlı Paralel Aktif Güç Filtreleri İçi Seörüz DA Gerilim Kotrolü (a) Kayak gerilimi (Grid voltage) Şekil 7. DA kodaatör gerilimi (DC capacitor voltage) Filtre iteme bağladıkta ora kayak akımı HD değerii %63,0 de %4,9 a kadar düşürmüştür. Filtre iteme bağladıkta ora ölçüle kayak akımı Şekil 8a da, kompazayo akımı 8b de ve kayak akımıa ait harmoik aalizi 8c de göterilmiştir. (b) Kayak akımı (Source curret) (a) Kayak akımı (Source curret) (c) Kayak akımı harmoik aalizi (Harmoic pectrum of ource curret) Şekil 6. Aktif güç filtrei iteme bağlamada öce kayak gerilimi, kayak akımı ve kayak akımı harmoik aalizi (Grid voltage, ource curret ad harmoic pectrum of ource curret before active power filter coectio to the ytem) Filtre güç itemie bağladıkta ora geliştirile kotrol algoritmaı ürekli durumda DA kodaatör gerilimii 4V ile 33V araıda regüle etmeyi başarmıştır. Geçici durumda ie kayak ile yük araıdaki güç farkıı karşılamak içi DA bara gerilimi 4V da 49V a kadar yükelmiştir. Öerile kotrol algoritmaı deetimide DA kodaatör gerilimii makimum aşım miktarı %9, ihai gerilim değerie oturma zamaı yaklaşık 0.06 olarak belirlemiştir. Filtrei DA kodaatör gerilimii ürekli ve geçici durum davraışı Şekil 7 de verilmiştir. (b) Kompazayo akımı (Compeatio curret) (c) Kayak akımı harmoik aalizi (Harmoic pectrum of ource curret) Şekil 8. Aktif güç filtrei iteme bağladıkta ora kayak akımı, kompazayo akımı ve harmoik aalizi (Source curret, compeatio curret ad harmoic pectrum of ource curret after coectio of active power filter to ytem) 8 Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 6, No, 0

7 Bir Fazlı Paralel Aktif Güç Filtreleri İçi Seörüz DA Gerilim Kotrolü İ. Çolak ve O. Kapla A: Doğrual olmaya yük B: Akım-gerilim ölçme kartları C: DSP D: Aahtar ürme devrei E: Aktif filtre F: Kayak Şekil 9. Deey eti (Experimetal etup) 4. UYGULAMA ÇALIŞMASI (EXPERIMENAL SUDY) Bezetim çalışmaıı ouçlarıı doğruluğuu oaylamak içi Şekil 9 da göterile model prototip [3] dijital iyal işlemci (DSP) kotrollü gerçekleştirilmiştir. Deeyde kullaıla parametreler ablo de verilmiştir. ablo. Prototip model parametreleri (Parameter of prototype model) Faz gerilimi (rm), V 5 V Kayak frekaı, f 50 Hz Kayak edüktaı, L mh Yük direci R L 0 Ω Yük kodaatörü C L 330 µf Filtre hat edüktaı, L c, mh Filtre kodaatörü, C da 680 µf a) Kayak gerilimi ve kayak akımı (Grid voltage ad ource curret) Paralel aktif güç filtrei iteme bağlamada öce kayak gerilimi ve kayak akımıı dalga şekilleri 0a da ve kayak akımı harmoik aalizi 0b de verilmiştir. Özellikle 3., 5. ve 9. harmoikleri içere kayak akımı HD değeri %39 olarak ölçülmüştür. Geliştirile kotrol tekiğii ürekli durumda DA kodaatör gerilimii 40V ile 3V araıda 8V luk alıımla abit tutulabildiği Şekil a da göterilmiştir. Bu ayede kayakta çekile akım temel frekata doğrual olmaya yükü aktif akım bileşei ile filtrei kayıplarıı toplamıa eşit olmuştur. Filtrei geçici durum tepkii b de göterilmiştir. Öerile kotrol tekiği geçici durumda DA kodaatör gerilimii %9 makimum b) Kayak akımı harmoik aalizi (Harmoic pectrum of ource curret) Şekil 0. Aktif güç filtrei iteme bağlamada öce kayak gerilimi, kayak akımı ve kayak akımı harmoik aalizi (Grid voltage, ource curret ad harmoic pectrum of ource curret before coectig active power filter to the ytem) Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 6, No, 0 9

8 İ. Çolak ve O. Kapla Bir Fazlı Paralel Aktif Güç Filtreleri İçi Seörüz DA Gerilim Kotrolü Şekil. Filtre iteme bağladıkta ora kayak akımı harmoik aalizi (Harmoic pectrum of ource curret after coectio of filter to the ytem) a) Sürekli durumda kayak akımı ve DA kodaatör gerilimi (Source curret ad DC capacitor voltage at permaet coditio) götermektedir. Bu ayede yükü talep ettiği akımı aktif bileşei kayak tarafıda karşılamakta reaktif bileşei ie aktif filtre tarafıda ağlamaktadır. Şekil 3a da filtrei güç itemie ejekte ettiği kompazayo akımı, kayak akımı ve kayak gerilimi verilmiştir. Şekil 3b de ie 40V ile 3V araıda değişe DA kodaatör gerilimi göterilmiştir. 5. SONUÇLAR (CONCLUSIONS) b) Geçici durumda kayak akımı ve DA kodaatör gerilimi (Source curret ad DC capacitor voltage at traiet coditio) Şekil. Öerile kotrol tekiğii ürekli ve geçici durum performaı (Performace of propoed cotrol techique at permaet o traiet coditio) aşım ve yaklaşık 0.06 oturma ürei ile regüle edebilmiştir. Şekil de aktif filtre iteme bağladıkta ora doğrual olmaya yükü kayak akımıda meydaa getirdiği HD aalizi göterilmiştir. Filtre iteme bağlamada öce %39 ola bu HD değeri %4,3 e kadar düşürülmüştür. Bu değerlere göre aktif güç filtreii harmoik filtreleme performaı %88,9 olarak ölçülmüştür. Yapıla çalışmada, aktif filtre harmoik filtrelemei yaıda itemii reaktif güç kompazayou da başarıyla gerçekleştirmiştir. Filtre iteme bağladıkta ora Şekil 3a da kayak akımı ile kayak gerilimi araıda faz farkıı olmamaı güç katayııı yaklaşık olarak olduğuu Bu çalışmada bir fazlı paralel aktif güç filtreleride, DA kodaatör gerilimii kotrol etmek içi geliştirile yei bir kotrol tekiği göterilmiştir. Yapıla bezetim ve uygulama çalışmaları öerile kotrol tekiğii ürekli durumda DA kodaatör gerilimii küçük alıımlarla abit tutabildiğii ve filtrei kayıplarıı kayakta karşılamaıı ağladığıı götermiştir. Bu durum filtreleme performaıı geliştirilmeii ağlamıştır. Geliştirile kotrol tekiği, geçici durumda yük ile kayak araıda meydaa gele güç farkıı karşılayabilmek içi kodaatör gerilimide meydaa gele değişimi 3 periyotluk bir ürede regüle etmiştir. Yapıla bezetim ve deeyel çalışmalarda güç itemii kayak akımı HD değerii %5 i altıa düşürülmei ve güç katayııı yaklaşık olarak olmaı geliştirile kotrol tekiğii etkiliğii götermektedir. Literatürde diğer kotrol tekiklerii kullaıldığı makaleler icelediğide yapıla çalışmaı harmoik filtreleme ve reaktif güç kompazayou performaı açııda bezer ouçlar verdiği gözlemlemektedir. Bua ilavete, paralel aktif güç filtreleride DA kodaatör gerilimii kotrolüde kullaıla gerilim eörüü kullaılmamaı öerile algoritmaı getirdiği bir yeiliktir ve öerile algoritma item maliyetii daha düşük olmaıı ağlamaktadır. Ayrıca kotrol tekiğide adece temel frekata gerçek kompazayo akımı ile refera kompazayo akımıı kullaılmaı öerile algoritmaı kolay yapııı götermektedir. 30 Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 6, No, 0

9 Bir Fazlı Paralel Aktif Güç Filtreleri İçi Seörüz DA Gerilim Kotrolü İ. Çolak ve O. Kapla a) Kayak gerilimi, kayak akımı ve kompazayo akımı (Grid voltage, ource curret ad compeatio curret) i L (t) yük akımı i (t) kayak akımı i c (t) kompazayo akımı i c (t) kompazayo akımı refera değeri i (t) kayak akımı refera değeri I refera kayak akımı rm değeri I da PI kotrolörü çıkışı p L (t) ai güç değeri p (t) ai aktif güç refera değeri p c (t) ai kompazayo gücü refera değeri P ortalama aktif güç refera değeri P ortalama aktif güç gerçek değeri e(t) hata değeri hb hiteriz bat V da DA kodaatör gerilim değeri V daref DA kodaatör gerilimi refera değeri KAYNAKLAR (REFERENCES) b) DA kodaatör gerilimi (DC capacitor voltage) Şekil 3. Filtre iteme bağladıkta ora kayak gerilimi, DA kodaatör gerilimi, kayak akımı ve kompazayo akımı (Grid voltage, ource curret, compeatio curret ad DC capacitor voltage after active power filter coectio to the ytem) Acak filtre iteme ilk bağladığıda gerçek kompazayo akımı ile refera kompazayo akımıı heaplamaıda oluşa bir periyotluk gecikme geliştirile kotrol tekiğii bir dezavatajı olarak göterilebilir. SEMBOLLER (NOMENCLAURE) v (t) kayak gerilimi v kayak gerilimi tepe değeri V kayak gerilimi rm değeri kayak periyodu θ yük akımı. harmoik faz açıı θ yük akımı temel bileşe faz açıı i yük akımı. harmoik tepe değeri i yük akımı temel bileşe tepe değeri yük akımı temel bileşe rm değeri I. Sigh, G.K., Power Sytem Harmoic Reearch: A Survey, Euro. ra. Electr. Power, Cilt 9, No, 5-7, Grady, W.M., Satoo, S., Udertadig Power Sytem Harmoic, IEEE Power Eg. Rev., Cilt, No, 8-, Maey, G.W., Etimatio Method for Power Sytem Harmoic Effect o Power Ditributio raformer, IEEE ra. Idutry Appl., Cilt 30, No, , Bayıdır, R., Kapla, O., PIC Deetimli Reaktif Güç Rölei aarımı, Gazi Üv. Müh. Mim. Fak. Der., Cilt, No, 47-56, Sigh, B., Al-Haddad, K., Chadra, A., A Review of Active Filter for Power Quality Improvemet, IEEE ra. Id. Electro., Cilt 46, No 5, , Rahmai, S., Al-Haddad, K., Kaaa, H.Y., A Comparative Study of Shut Hybrid ad Shut Active Power Filter for Sigle-Phae Applicatio: Simulatio ad Experimetal Validatio, Math. Comput. Simulat., Cilt 7, No 4, , Gyugyi, L., Strycula,. E.C., Active AC Power Filter, IEEE Id. Appl. A. Meetig, Cilt 9-C, , Akagi, H., Kaazawa, Y. ad Nabae, A., Itataeou Reactive Power Compeator Switchig Device without Eergy Storage, IEEE ra. Id. Appl., Cilt 0, No 3, 65-69, Lui, J., Yag, J., Wag, Z., A New Approach for Sigle-Phae Harmoic-Curret Detectig ad It Applicatio i a Hybrid Active Power Filter Proc. A. Cof. IEEE Id. Electro. Soc. (IECON'99), Sa Joe, U.S.A, , 9 Kaım-3 Aralık 999. Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 6, No, 0 3

10 İ. Çolak ve O. Kapla Bir Fazlı Paralel Aktif Güç Filtreleri İçi Seörüz DA Gerilim Kotrolü 0. Haque,.M., Sigle-Phae pq heory for Active Filter, Proc. Au. Cof. IEEE Compu. Commui. Cotr. Power Egg. (ENCON 0), Cilt 3, , 8-3 Ekim 00.. Khadkikar, V., Chadra, A., Sigh, B.N., Geeralied Sigle-Phae p-q heory for Active Power Filterig: Simulatio ad DSP- Baed Experimetal Ivetigatio, IE Power Electroic, Cilt, No, 67-78, Jou, H.L., Wu, J.C., Chu, H.Y., New Sigle- Phae Active Power Filter, IEE P-Elect. Pow. Appl., Cilt4, No 3, 9-34 (994). 3. Liah, P., Maheh K.M., Compario of Sigle Phae Shut Active Filter Algorithm, IEEE Power Idia Coferece, New Delhi, 0- Nia Hu, C.Y., Wu, H.Y., A New Sigle Phae Active Power Filter with Eergy-Storage Capacity, IEE P-Elect. Pow. Appl., Cilt 43, No, 5-30, Bölat, V., Boğoya, S., Gökaşa M., Paralel Aktif Filtre Uygulamalarıda Adaptif Bulaık Matık Kotrol Yötemlerii Uygulamaı, İÜ Müh. Der., Cilt 4, No, 05-5, Buo, S., Meleai, L. ad Mattavelli, P., Compario of Curret Cotrol echique for Active Filter Applicatio, IEEE ra. Id. Electro., Cilt 45, No 5, 7-79, Özdemir, Ş., Kuşdoğa, Ş., Doğrual Olmaya Yüklerde Aktif Güç Filtrei ile Harmoikleri Filtrelemei ve Reaktif Güç Kompazayou, Gazi Üv. Müh. Mim. Fak. Der., Cilt 0, No, 5-3, Zhou, L., Li, Z., A Novel Active Power Filter Baed o the Leat Compeatio Curret Cotrol Method, IEEE ra. Power Electr., Cilt 5, No 4, , Çolak, İ., Bayıdır, R., Kapla, O., Simulatio of the DC Capacitor Voltage Cotrolled Sigle Phae Shut Active Power Filter for Power Quality Improvemet, G.U. J. Sci, Cilt 3, No, 77-86, IEEE Recommeded Practice ad Requiremet for Harmoic Cotrol i Electrical Power Sytem, IEEE Std , New York Chaoui, A., Gaubert, J-P., Krim, F., Rambault, L., O the Deig of Shut Active Filter for Improvig Power Quality, IEEE Iteratioal Sympoium o Idutrial Electroic, (ISIE008), Cambridge, 3-37, 9 Hazira- emmuz Jai, S.K., Agrawal, P., Gupta H.O., Fuzzy Logic Cotrolled Shut Active Power Filter for Power Quality Improvemet, IEE P-Elect. Pow. Appl., Cilt 49, No 5, 37-38, Çolak, İ., Kapla, O., DSP Deetimli Bir Faz Paralel Aktif Güç Filtrei Uygulamaı, EEBM 3. Ulual Kogrei, Akara, 3-6 Aralık Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 6, No, 0

DİKGEN FREKANS BÖLMELİ ÇOĞULLAMA SİSTEMLERİNDE PİLOT TON TABANLI SENKRONİZASYON TEKNİĞİ ÖZET

DİKGEN FREKANS BÖLMELİ ÇOĞULLAMA SİSTEMLERİNDE PİLOT TON TABANLI SENKRONİZASYON TEKNİĞİ ÖZET Erciye Üiveritei Fe Bilimleri Etitüü Dergii (1-) 75-8 (006) http://fbe.erciye.edu.tr/ ISSN 101-354 DİKGEN FREKANS BÖMEİ ÇOĞUAMA SİSTEMERİNDE PİOT TON TABANI SENKRONİZASYON TEKNİĞİ M. Nuri SEYMAN a, Necmi

Detaylı

LOGARİTMİK ORTAM FİLTRELERİNİN SİSTEMATİK SENTEZİ

LOGARİTMİK ORTAM FİLTRELERİNİN SİSTEMATİK SENTEZİ .C. PAMUKKALE ÜNİERSİESİ FEN BİLİMLERİ ENSİÜSÜ LOGARİMİK ORAM FİLRELERİNİN SİSEMAİK SENEZİ Şaziye SURA YLMAZ Yükek Lia ezi DENİZLİ 5 LOGARİMİK ORAM FİLRELERİNİN SİSEMAİK SENEZİ Pamukkale Üiveritei Fe Bilimleri

Detaylı

Sistemin derecesi, sistemin karakteristik denkleminin en sade halinde (çarpansız) paydadaki s nin en yüksek derecesidir.

Sistemin derecesi, sistemin karakteristik denkleminin en sade halinde (çarpansız) paydadaki s nin en yüksek derecesidir. 43 BÖLÜM 3 ZAMAN CEVABI Sitemi derecei, itemi karakteritik deklemii e ade halide (çarpaız) paydadaki i e yükek dereceidir. Bir Trafer Fokiyouu Kutupları Trafer fokiyou G() N()/N() şeklide ifade edilire,

Detaylı

YÜZME HAVUZUNUN AYARLI SIVI SÖNÜMLEYİCİ OLARAK PERFORMANSI

YÜZME HAVUZUNUN AYARLI SIVI SÖNÜMLEYİCİ OLARAK PERFORMANSI . Türkiye Deprem Mühediliği ve Simoloi Koferaı -4 Ekim ODTÜ AKARA ÖZET: YÜZME HAVUZUU AYARLI SIVI SÖÜMLEYİCİ OLARAK PERFORMASI A. Bozer Yrd. Doç. Dr., İşaat Müh. Bölümü, uh aci Yazga Üiveritei, Kayeri

Detaylı

DENEYĐN AMACI: Bu deneyin amacı MOS elemanların temel özelliklerini, n ve p kanallı elemanların temel uygulamalarını öğretmektir.

DENEYĐN AMACI: Bu deneyin amacı MOS elemanların temel özelliklerini, n ve p kanallı elemanların temel uygulamalarını öğretmektir. DENEY NO: 7 MOSFET ÖLÇÜMÜ ve UYGULAMALARI DENEYĐN AMACI: Bu deeyi amacı MOS elemaları temel özelliklerii, ve p kaallı elemaları temel uygulamalarıı öğretmektir. DENEY MALZEMELERĐ Bu deeyde 4007 MOS paketi

Detaylı

Rüzgar Türbininde Kullanılan AC/DC Çeviricilerde Uzay Vektörü Modülasyonu Yöntemi ile Kontrol

Rüzgar Türbininde Kullanılan AC/DC Çeviricilerde Uzay Vektörü Modülasyonu Yöntemi ile Kontrol Rüzgar ürbininde Kullanılan AC/DC Çeviricilerde Uzay ektörü Modülayonu Yöntemi ile Kontrol Cenk Cengiz Eyüp Akpınar Dokuz Eylül Üniveritei Elektrik ve Elektronik Mühenliği Bölümü Kaynaklar Yerleşkei, Buca-İzmir

Detaylı

İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME

İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstabul Ticaret Üversitesi, 25-27 Kasım 2005 İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME Tamer EREN

Detaylı

Sistem Modellerinin Zaman Cevabı ve Performans Kriterleri

Sistem Modellerinin Zaman Cevabı ve Performans Kriterleri Korol Siemleri Taarımı Siem Modellerii Zama Cevabı ve Performa Krierleri Prof.Dr. Galip Caever Korol Siemleri Taarımı Prof.Dr.Galip Caever Kapalı dögü iemi oluşurulmaıda öce iem modelide geçici rejim cevabıı

Detaylı

20 (1), 109-115, 2008 20(1), 109-115, 2008. kakilli@marmara.edu.tr

20 (1), 109-115, 2008 20(1), 109-115, 2008. kakilli@marmara.edu.tr Fırat Üiv. Fe ve Müh. il. Dergisi Sciece ad Eg. J of Fırat Uiv. 0 (), 09-5, 008 0(), 09-5, 008 Harmoikleri Reaktif Güç Kompazasyo Sistemlerie Etkilerii İcelemesi ve Simülasyou da KKİİ, Koray TUNÇP ve Mehmet

Detaylı

Elektrik Enerji Sistemlerinde Oluşan Harmoniklerin Filtrelenmesinde Pasif Filtre ve Filtreli Kompanzasyonun Kullanımı ve Simülasyon Örnekleri

Elektrik Enerji Sistemlerinde Oluşan Harmoniklerin Filtrelenmesinde Pasif Filtre ve Filtreli Kompanzasyonun Kullanımı ve Simülasyon Örnekleri Politekik Dergisi Joural of Polytechic ilt: 9 Sayı: 4 s.63-69, 006 Vol: 9 No: 4 pp.63-69, 006 Elektrik Eerji Sistemleride Oluşa Harmoikleri Filtrelemeside Pasif Filtre ve Filtreli Kompazasyou Kullaımı

Detaylı

DENEY 1: ÖRNEKLEME KURAMI

DENEY 1: ÖRNEKLEME KURAMI DENEY : ÖRNEKLEME KURAMI AMAÇ: Örekleme kuramıı ielemei. MALZEMELER Oilokop, güç kayağı, işaret üretei Etegre: x LF398 Direç: x K Ω Kapaiteler: x 00F, x µf ÖN BİLGİ Örekleme, aalog işaretlerde belirli

Detaylı

KARARLILIK. Kararsız - Unstable

KARARLILIK. Kararsız - Unstable ARARLILI Bir itemi ıırlı her girişe cevabı ıırlı ie o item kararlıdır. aralılığı farklı taımları ararlı bir item bir bozucu giriş karşııda geçici durum davraışıı göterdikte ora tekrar dege koumua geri

Detaylı

Nümerik Analiz. Bilgisayar Destekli. Ders notları 2014. PROGRAMLAR: Doğrusal denklem sistemi Çözücüler

Nümerik Analiz. Bilgisayar Destekli. Ders notları 2014. PROGRAMLAR: Doğrusal denklem sistemi Çözücüler ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühedilik Mimarlık Fakültei İşaat Mühediliği Bölümü E-Pota: ogu.ahmet.topcu@gmail.com We: http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu Bilgiayar Detekli Nümerik Aaliz Der otları 014 Ahmet

Detaylı

DENEY 4 Birinci Dereceden Sistem

DENEY 4 Birinci Dereceden Sistem DENEY 4 Birici Derecede Sistem DENEYİN AMACI. Birici derecede sistemi geçici tepkesii icelemek.. Birici derecede sistemi karakteristiklerii icelemek. 3. Birici derecede sistemi zama sabitii ve kararlı-durum

Detaylı

MAK312 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME OTOMATİK KONTROL LABORATUARI 1. Elektriksel Ölçümler ve İşlemsel Kuvvetlendiriciler

MAK312 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME OTOMATİK KONTROL LABORATUARI 1. Elektriksel Ölçümler ve İşlemsel Kuvvetlendiriciler MAK32 ÖLÇME ve DEĞELENDİME OTOMATİK KONTOL LABOATUAI Elektriksel Ölçümler ve İşlemsel Kuvvetlediriciler AMAÇLA:. Multimetre ile direç, gerilim ve akım ölçümleri, 2. Direç ölçümüde belirsizlik aalizii yapılması

Detaylı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı Öğreci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı SORU 1. a) Ekoomii taımıı yapıız, amaçlarıı yazıız. Tam istihdam ile ekoomik büyüme arasıdaki ilişkiyi açıklayıız. b) Arz-talep kauu edir? Arz ve talep asıl artar

Detaylı

LİNEER OLMAYAN DENKLEMLERİN SAYISAL ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ-2

LİNEER OLMAYAN DENKLEMLERİN SAYISAL ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ-2 LİNEER OLMAYAN DENKLEMLERİN SAYISAL ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ SABİT NOKTA İTERASYONU YÖNTEMİ Bu yötemde çözüme gitmek içi f( olarak verile deklem =g( şeklie getirilir. Bir başlagıç değeri seçilir ve g ( ardışık

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİESİ BİLİM VE EKNOLOJİ DERGİSİ A Uygulamalı Bilimler ve Mühedislik ANADOLU UNIVERSIY JOURNAL OF SCIENCE AND ECHNOLOGY A Applied Scieces ad Egieerig Cilt/Vol.: 4-Sayı/No: : 67-74 (23) ARAŞIRMA

Detaylı

ÇĐFT SARKAÇ SĐSTEMĐNĐN KAYAN KĐPLĐ KONTROLÜ

ÇĐFT SARKAÇ SĐSTEMĐNĐN KAYAN KĐPLĐ KONTROLÜ ÇĐFT SARKAÇ SĐSTEMĐNĐN KAYAN KĐPLĐ KONTROLÜ Yuuf ALTUN Metin DEMĐRTAŞ 2 Elektrik Elektronik Mühendiliği Bölümü Mühendilik Mimarlık Fakültei Balıkeir Üniveritei, 45, Cağış, Balıkeir e-pota: altuny@balikeir.edu.tr

Detaylı

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI The Turkish Olie Joural of Educatioal Techology TOJET July 2005 ISSN: 106521 volume Issue Article 16 BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI Yard. Doç. Dr. Bahadti RÜZGAR Marmara

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUARI II

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUARI II TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Elektrik Elektroik Mühedisliği Bölümü ELEKTRİK MAKİNALAR LABORATUAR Öğretim Üyesi : rof. Dr. Gügör BAL Deeyi Adı : Asekro Makia Deeyleri Öğrecii Adı Soyadı : Numarası : Tarih: M-1 ÜÇ-FAZ

Detaylı

TOPRAKLAMA AĞLARININ ÜÇ BOYUTLU TASARIMI

TOPRAKLAMA AĞLARININ ÜÇ BOYUTLU TASARIMI TOPRAKLAMA AĞLARININ ÜÇ BOYUTLU TASARIMI Fikri Barış UZUNLAR bari.uzunlar@tr.chneider-electric.com Özcan KALENDERLİ ozcan@elk.itu.edu.tr İtanbul Teknik Üniveritei, Elektrik-Elektronik Fakültei Elektrik

Detaylı

Alçak Gerilimde Aktif Filtre ile Akım Harmoniklerinin Etkisinin Azaltılması

Alçak Gerilimde Aktif Filtre ile Akım Harmoniklerinin Etkisinin Azaltılması 618 Alçak Gerilimde Aktif Filtre ile Akım Harmoniklerinin Etkisinin Azaltılması 1 Latif TUĞ ve * 2 Cenk YAVUZ 1 Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Böl., Sakarya,

Detaylı

3. DİNAMİK. bağıntısı ile hesaplanır. Birimi m/s ile ifade edilir.

3. DİNAMİK. bağıntısı ile hesaplanır. Birimi m/s ile ifade edilir. 3. DİNAMİK Dinamik konuu Kinematik ve Kinetik alt başlıklarında incelenecektir. Kinematik, hareket halindeki bir itemin konum (poziyon), hız ve ivmeini, bunların oluşmaını ağlayan kuvvet ya da moment etkiini

Detaylı

DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME

DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME Uğur SAYNAK ve Alp KUŞTEPELİ Elektrik-Elektroik Mühedisliği Bölümü İzmir Yüksek Tekoloji Estitüsü, 35430, Urla, İZMİR e-posta: ugursayak@iyte.edu.tr e-posta:

Detaylı

HARMONİK DİSTORSİYONUNUN ÖLÇÜM NOKTASI VE GÜÇ KOMPANZASYONU BAKIMINDAN İNCELENMESİ

HARMONİK DİSTORSİYONUNUN ÖLÇÜM NOKTASI VE GÜÇ KOMPANZASYONU BAKIMINDAN İNCELENMESİ HARMONİK DİSORSİYONUNUN ÖLÇÜM NOKASI VE GÜÇ KOMPANZASYONU BAKIMINDAN İNCELENMESİ Celal KOCAEPE Oktay ARIKAN Ömer Çağlar ONAR Mehmet UZUNOĞLU Yıldız ekik Üiversitesi Elektrik-Elektroik Fakültesi Elektrik

Detaylı

ESM 406 Elektrik Enerji Sistemlerinin Kontrolü 4. TRANSFER FONKSİYONU VE BLOK DİYAGRAM İNDİRGEME

ESM 406 Elektrik Enerji Sistemlerinin Kontrolü 4. TRANSFER FONKSİYONU VE BLOK DİYAGRAM İNDİRGEME . TRNSFER FONKSİYONU VE BLOK DİYRM İNDİREME. Hedefler Bu bölümün amacı;. Tranfer fonkiyonu ile blok diyagramları araındaki ilişki incelemek,. Fizikel itemlerin blok diyagramlarını elde etmek, 3. Blok diyagramlarının

Detaylı

BÖLÜM 8 ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖRLER (JFET) Konular:

BÖLÜM 8 ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖRLER (JFET) Konular: ALAN ETKİLİ TRANİTÖRLER (JFET) BÖLÜM 8 8 Koular: 8.1 Ala Etkili Joksiyo Trasistör (JFET) 8. JFET Karakteristikleri ve Parametreleri 8.3 JFET i Polarmaladırılması 8.4 MOFET 8.5 MOFET i Karakteristikleri

Detaylı

AKÜ FEBİD 12 (2012) 025201 (1-5) AKU J. Sci. 12 (2012) 025201 (1-5)

AKÜ FEBİD 12 (2012) 025201 (1-5) AKU J. Sci. 12 (2012) 025201 (1-5) Afyon Kocatepe Üniveritei Fen Bilimleri Dergii Afyon Kocatepe Univerity Journal of Science AKÜ FEBİD 12 (212) 2521 (1-5) AKU J. Sci. 12 (212) 2521 (1-5) Farklı Yüzey Açılarındaki Işınım Şiddetlerinin Afyonkarahiar

Detaylı

DİNAMİK DEVRELERİN FREKANS DOMENİNDE İNCELENMESİ, FREKANS KARAKTERİSTİKLERİ VE BODE DİYAGRAMLARI

DİNAMİK DEVRELERİN FREKANS DOMENİNDE İNCELENMESİ, FREKANS KARAKTERİSTİKLERİ VE BODE DİYAGRAMLARI DENEY NO: 9 DİNAMİK DEVRELERİN FREKANS DOMENİNDE İNCELENMESİ, FREKANS KARAKTERİSTİKLERİ VE BODE DİYAGRAMLARI Deneyin Amacı: Lineer-zamanla değişmeyen -kapılı devrelerin Genlik-Frekan ve Faz-Frekan karakteritiklerinin

Detaylı

PLC CİHAZI İLE SERADA SICAKLIK VE NEM KONTROLÜNÜN PID DENETLEYİCİYLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

PLC CİHAZI İLE SERADA SICAKLIK VE NEM KONTROLÜNÜN PID DENETLEYİCİYLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PL İHAZI İLE SERAA SIAKLIK VE NEM KONTROLÜNÜN PI ENETLEYİİYLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ M.egiz TAPLAMAIOĞLU 1 Ali SAYGIN 2 Evre EĞİRMENİ 3 em TEZAN 4 1,3,4 Elektrik-Elektroik Mühedisliği Bölümü Mühedislik Mimarlık

Detaylı

Hassas Bir Reaktif Güç Kompanzasyonu İçin Gerekli Güçlerin Hesabında Temel Bileşenlerin Kullanılması

Hassas Bir Reaktif Güç Kompanzasyonu İçin Gerekli Güçlerin Hesabında Temel Bileşenlerin Kullanılması KÜ. Fe ve ühedislik Dergisi, 9(), 006 66 KU. Joural of iee ad Egieerig 9(), 006 Hassas Bir Reaktif Güç Kompazasyou İçi Gerekli Güçleri Hesabıda Temel Bileşeleri Kullaılması ustafa ŞEKKELİ KÜ, imarlık-ühedislik

Detaylı

AKTİF GÜÇ FİLTRESİ İLE HARMONİK VE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU

AKTİF GÜÇ FİLTRESİ İLE HARMONİK VE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU KTİF GÜÇ FİLTRESİ İLE HRMONİK E REKTİF GÜÇ KOMPNZSYONU Engin Özdir, Şule Özdir, Murat Kale,, Kocaeli Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektrik Eğitimi ölümü, İzmit eozdir@kou.edu.tr, sozaslan@kou.edu.tr,

Detaylı

BİR STURM-LIOUVILLE TİPİNDE PROBLEMİN ÇÖZÜM FONKSİYONLARININ ASİMPTOTİĞİ VE GREEN FONKSİYONU

BİR STURM-LIOUVILLE TİPİNDE PROBLEMİN ÇÖZÜM FONKSİYONLARININ ASİMPTOTİĞİ VE GREEN FONKSİYONU T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR STURM-LIOUVILLE TİPİNDE PROBLEMİN ÇÖZÜM FONKSİYONLARININ ASİMPTOTİĞİ VE GREEN FONKSİYONU Oka KUZU YÜKSEK LİSANS TEZİ MATEMATİK ANABİLİM DALI KIRŞEHİR

Detaylı

Deney 1 : Ayrık Sinyaller

Deney 1 : Ayrık Sinyaller İŞARET İŞLEME ve UYGULAMALARI Deney : Ayrık Sinyaller Deney : Ayrık Sinyaller. Ayrık Sinüzoidaller 2. Periyodik Ayrık Sinyaller i. Fourier Serilerinin Önemli Özellikleri 3. Peryodik Olmayan Sonlu uzunluklu

Detaylı

TEK AŞAMALI GÜÇ FAKTÖRÜ DÜZELTME DEVRELERİNİN İNCELENMESİ

TEK AŞAMALI GÜÇ FAKTÖRÜ DÜZELTME DEVRELERİNİN İNCELENMESİ TEK AŞAMALI GÜÇ FAKTÖRÜ DÜZELTME DERELERİNİN İNCELENMESİ Hacı BODUR, Erdem AKBOY, İsmail AKSOY Yıldız Tekik Üiversitesi, Elektrik Mühedisliği Bölümü bodur@yildiz.edu.tr, eakboy@yildiz.edu.tr; iaksoy@yildiz.edu.tr

Detaylı

BASAMAK ATLAYARAK VEYA FARKLI ZIPLAYARAK İLERLEME DURUMLARININ SAYISI

BASAMAK ATLAYARAK VEYA FARKLI ZIPLAYARAK İLERLEME DURUMLARININ SAYISI Projesii Kousu: Bir çekirgei metre, metre veya 3 metre zıplayarak uzuluğu verile bir yolu kaç farklı şekilde gidebileceği ya da bir kişii veya (veya 3) basamak atlayarak basamak sayısı verile bir merdivei

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. KM 482 Kimya Mühendisliği Laboratuarı III

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. KM 482 Kimya Mühendisliği Laboratuarı III GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENİSLİĞİ BÖLÜMÜ KM 482 Kimya Mühedisliği Laboratuarı III eey No : 2-a eeyi adı : Kesikli istilasyo eeyi amacı : a) Kolodaki basıç kaybıı belirlemek,

Detaylı

Kontrol Sistemleri. Kontrolcüler. Yrd. Doç. Dr. Aytaç GÖREN

Kontrol Sistemleri. Kontrolcüler. Yrd. Doç. Dr. Aytaç GÖREN ontrol Sitemleri ontrolcüler Doğrual Sitemlerin Sınıflandırılmaı: Birinci Mertebeden Gecikmeli BMG Sitemler: x a T 1 x a t x e t Son değer teoremi : x x x adr adr adr lim xa 0 lim 0 T 1 t T t 2T t 3T t

Detaylı

NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ WIND ENERGY POTENTIAL OF NIGDE PROVINCE

NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ WIND ENERGY POTENTIAL OF NIGDE PROVINCE Niğde Üiersitesi Mühedislik Bilimleri Dergisi, Cilt 1, Sayı, (1), 37-47 NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ Uğur YILDIRIM 1,* Yauz GAZİBEY, Afşi GÜNGÖR 1 1 Makie Mühedisliği Bölümü, Mühedislik Fakültesi,

Detaylı

AKIM TAŞIYICI TABANLI AKTİF ELEMANLAR KULLANILARAK YENİ FİLTRE YAPILARI VE TASARIM YÖNTEMLERİ

AKIM TAŞIYICI TABANLI AKTİF ELEMANLAR KULLANILARAK YENİ FİLTRE YAPILARI VE TASARIM YÖNTEMLERİ YLDZ TEKNİK ÜNİESİTESİ FEN BİLİMLEİ ENSTİTÜSÜ AKM TAŞYC TABANL AKTİF ELEMANLA KULLANLAAK YENİ FİLTE YAPLA E TASAM YÖNTEMLEİ Mehmet SAĞBAŞ FBE Elektroik ve Haberleşme Mühediliği Aabilim Dalı Elektroik Programıda

Detaylı

Diferansiyel Gelişim Algoritmasının Valf Nokta Etkili Konveks Olmayan Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması

Diferansiyel Gelişim Algoritmasının Valf Nokta Etkili Konveks Olmayan Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması 6 th Iteratioal Advaced Techologies Symposium (IATS ), 6-8 May 0, Elazığ, Turkey Diferasiyel Gelişim Algoritmasıı Valf Nokta Etkili Koveks Olmaya Ekoomik Güç Dağıtım Problemlerie Uygulaması S. Özyö, C.

Detaylı

Termik Üretim Birimlerinden Oluşan Çevresel-Ekonomik Güç Dağıtım Probleminin Genetik Algoritma Yöntemiyle Çözümü

Termik Üretim Birimlerinden Oluşan Çevresel-Ekonomik Güç Dağıtım Probleminin Genetik Algoritma Yöntemiyle Çözümü ermik Üretim Birimleride Oluşa Çevresel-Ekoomik üç Dağıtım Problemii eetik Algoritma Yötemiyle Çözümü Celal YAŞAR, Serdar ÖZYÖN, Hasa EMURAŞ 3, Mühedislik Fakültesi, Elektrik-Elektroik Müh. Bölümü, Dumlupıar

Detaylı

DİFERANSİYEL DENKLEMLER ve UYGULAMALARI

DİFERANSİYEL DENKLEMLER ve UYGULAMALARI Ercie Üiveritei Mühedilik Fakültei Makia Mühediliği Bölümü DİFERANSİYEL DENKLEMLER ve UYGULAMALARI (DERS NOTLARI) Doç.Dr. Sebahatti ÜNALAN Kaeri, Elül BÖLÜM I. GİRİŞ. ROBLEM ve DİFERANSİYEL ÇÖZÜM Mühedilik

Detaylı

Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteın Yöntemi

Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteın Yöntemi 3 Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteı Yötemi Bu yötem bir izdüşüm tekiğie dayaır ve yalış pozisyo olarak isimledirile matematiksel tekiğe yakıdır. Buradaki düşüce f() çizgisi üzerideki bilie iki oktada

Detaylı

FİBER BRAGG IZGARA TABANLI OPTİK SENSÖRÜN ANALİZİ

FİBER BRAGG IZGARA TABANLI OPTİK SENSÖRÜN ANALİZİ FİER RAGG IZGARA TAANLI OPTİK SENSÖRÜN ANALİZİ Lale KARAMAN 1 N. Özlem ÜNVERDİ Elektroik ve Haberleşme Mühedisliği ölümü Elektrik-Elektroik Fakültesi Yıldız Tekik Üiversitesi, 34349, eşiktaş, İstabul 1

Detaylı

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası, 5. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı, 5 8 Mart 5, Akara. TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordiatlarıı Gri istem ile Tahmi Edilmesi Kürşat Kaya *, Levet Taşcı,

Detaylı

MATLAB Tabanlı Bir Enerji Kalitesi Simülatörü A MATLAB Based Power Quality Simulator

MATLAB Tabanlı Bir Enerji Kalitesi Simülatörü A MATLAB Based Power Quality Simulator MATLAB Tabalı Bir Eerji Kalitei Simülatörü A MATLAB Baed Power Quality Simulator İbrahim SEFA, Necmi ALTIN, Erdem ASA Gazi Üiveritei Tekik Eğitim Fakültei Elektrik Bölümü efa@gazi.edu.tr, ecmialti@hotmail.com,

Detaylı

GÜVENİLİR OLMAYAN SİSTEMLER İÇİN ARALIK ÇİZELGELEMESİ PROBLEMİ

GÜVENİLİR OLMAYAN SİSTEMLER İÇİN ARALIK ÇİZELGELEMESİ PROBLEMİ İtanbul Ticaret Üniveritei Fen Bilimleri Dergii Yıl: 6 Sayı:12 Güz 2007/2. 67-79 GÜVENİLİR OLMAYAN SİSTEMLER İÇİN ARALIK ÇİZELGELEMESİ PROBLEMİ Deniz TÜRSEL ELİİYİ, Selma GÜRLER ÖZET Bu çalışmada, her

Detaylı

YENĐ BĐR ADAPTĐF FĐLTRELEME YÖNTEMĐ: HĐBRĐD GS-NLMS ALGORĐTMASI

YENĐ BĐR ADAPTĐF FĐLTRELEME YÖNTEMĐ: HĐBRĐD GS-NLMS ALGORĐTMASI Uludağ Üiversitesi ühedislik-imarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı, 008 YENĐ BĐR ADAPĐF FĐLRELEE YÖNEĐ: HĐBRĐD GS-NLS ALGORĐASI Sedat ĐRYAKĐ * eti HAUN ** Osma Hilmi KOÇAL ** Özet: Bu makalede, adaptif

Detaylı

DAĞITIM SİSTEMLERİ İÇİN YENİ BİR GÜÇ AKIŞI ALGORİTMASININ GELİŞTİRİLMESİ

DAĞITIM SİSTEMLERİ İÇİN YENİ BİR GÜÇ AKIŞI ALGORİTMASININ GELİŞTİRİLMESİ T. C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK E FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DAĞITIM SİSTEMLERİ İÇİN YENİ BİR GÜÇ AKIŞI ALGORİTMASININ GELİŞTİRİLMESİ Ulaş EMİNOĞLU DOKTORA TEZİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Doğrusal Olmayan Etkiler Altındaki Bir WDM Sistemin Farklı Veri İletim Hızları İçin Performans Analizi

Doğrusal Olmayan Etkiler Altındaki Bir WDM Sistemin Farklı Veri İletim Hızları İçin Performans Analizi ELECO '1 Elektrik - Elektroik ve Bilgisayar Mühedisliği Sempozyumu, 9 Kasım - 1 Aralık 1, Bursa Doğrusal Olmaya Etkiler Altıdaki Bir WDM Sistemi Farklı Veri İletim Hızları İçi Performas Aalizi Performace

Detaylı

GAUSS HÜZMESİNİN YÜKSEK FREKANSLARDA PLAZMA ORTAMLA ETKİLEŞİMİ

GAUSS HÜZMESİNİN YÜKSEK FREKANSLARDA PLAZMA ORTAMLA ETKİLEŞİMİ Gai Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Joural of the Faculty of Egieerig ad Architecture of Gai Uiversity Cilt 3, No, 73-79, 15 Vol 3, No, 73-79, 15 GAUSS HÜZMESİNİN YÜKSEK FREKANSLARDA PLAZMA ORTAMLA ETKİLEŞİMİ

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU Mehmet SUCU (Teknik Öğretmen, BSc.)

Detaylı

MONTE CARLO BENZETİMİ

MONTE CARLO BENZETİMİ MONTE CARLO BENZETİMİ U(0,) rassal değişkeler kullaılarak (zamaı öemli bir rolü olmadığı) stokastik ya da determiistik problemleri çözümüde kullaıla bir tekiktir. Mote Carlo simülasyou, geellikle statik

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ Öğreme Etkili Hazırlık ve Taşıma Zamalı Paralel Makieli Çizelgeleme Problemi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2006 CİLT 2 SAYI 4 (67-72) ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL

Detaylı

Diferansiyel Gelişim Algoritmasının Termik Birimlerden Oluşan Çevresel Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması

Diferansiyel Gelişim Algoritmasının Termik Birimlerden Oluşan Çevresel Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması Diferasiyel Gelişim Algoritmasıı Termik Birimlerde Oluşa Çevresel Ekoomik Güç Dağıtım Problemlerie Uygulaması Differetial evolutio algorithm applied to evirometal ecoomic power dispatch problems cosistig

Detaylı

Hibrit (Rüzgâr-Güneş) Enerji Sistemlerinin Çevresel Ekonomik Güç Dağıtımı üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Hibrit (Rüzgâr-Güneş) Enerji Sistemlerinin Çevresel Ekonomik Güç Dağıtımı üzerine Etkilerinin İncelenmesi IMCOFE 15 : INERNAIONAL MULIDISCIPLINARY CONGREE of EURASIA Hibrit (Rüzgâr-Güeş) Eerji Sistemlerii Çevresel Ekoomik Güç Dağıtımı üzerie Etkilerii İcelemesi ÖZYÖN S 1. YAŞAR C. 2 EMURAŞ H. 3 1 serdar.ozyo@dpu.edu.tr,

Detaylı

Obje Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi ile Tokat İli Uydu Görüntüleri Üzerinde Yapısal Gelişimin İzlenmesi

Obje Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi ile Tokat İli Uydu Görüntüleri Üzerinde Yapısal Gelişimin İzlenmesi Obje Tabalı Sııfladırma Yötemi ile Tokat İli Uydu Görütüleri Üzeride Yapısal Gelişimi İzlemesi İlker GÜNAY 1 Ahmet DELEN 2 Mahmut HEKİM 3 1 Gaziosmapaşa Üiversitesi, Mühedislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi,

Detaylı

BİR STURM-LIOUVILLE PROBLEMİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ VE GREEN FONKSİYONU

BİR STURM-LIOUVILLE PROBLEMİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ VE GREEN FONKSİYONU T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR STURM-LIOUVILLE PROBLEMİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ VE GREEN FONKSİYONU Yaemi KUZU YÜKSEK LİSANS TEZİ MATEMATİK ANABİLİM DALI KIRŞEHİR HAZİRAN T.C. AHİ

Detaylı

Standart Formun Yapısı. Kanonik Form. DP nin Formları SİMPLEX YÖNTEMİ DP nin Düzenleniş Şekilleri. 1) Optimizasyonun anlamını değiştirme

Standart Formun Yapısı. Kanonik Form. DP nin Formları SİMPLEX YÖNTEMİ DP nin Düzenleniş Şekilleri. 1) Optimizasyonun anlamını değiştirme 5.0.06 DP i Düzeleiş Şekilleri DP i Formları SİMPLEX YÖNTEMİ ) Primal (özgü) form ) Kaoik form 3) Stadart form 4) Dual (ikiz) form Ayrı bir kou olarak işleecek Stadart formlar Simplex Yötemi içi daha elverişli

Detaylı

Harmoni Arama Algoritmasının Çevresel Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması

Harmoni Arama Algoritmasının Çevresel Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması Çukurova Üiversitesi Mühedislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 26(2), ss. 65-76, Aralık 2011 Çukurova Uiversity Joural of the Faculty of Egieerig ad Architecture, 26(2), pp.65-76, December 2011 Özet Harmoi

Detaylı

NOT: BU DERS NOTLARI TEMEL EKONOMETRİ-GUJARATİ KİTABINDAN DERLENMİŞTİR. HAFTA 1 İST 418 EKONOMETRİ

NOT: BU DERS NOTLARI TEMEL EKONOMETRİ-GUJARATİ KİTABINDAN DERLENMİŞTİR. HAFTA 1 İST 418 EKONOMETRİ NOT: BU DERS NOTLARI TEMEL EKONOMETRİ-GUJARATİ KİTABINDAN DERLENMİŞTİR. KULLANILAN ŞEKİLLERİN VE NOTLARIN TELİF HAKKI KİTABIN YAZARI VE BASIM EVİNE AİTTİR. HAFTA 1 İST 418 EKONOMETRİ Ekoometri: Sözcük

Detaylı

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa ELECO ' Elektrik - Elektronik ve Bilgiayar Mühendiliği Sempozyumu, 9 Kaım - Aralık, Bura Zaman Gecikmeli Yük Frekan Kontrol Siteminin ekaiu Yöntemi Kullanılarak Kararlılık Analizi Stability Analyi of Time-Delayed

Detaylı

HARDY-CROSS METODU VE UYGULANMASI

HARDY-CROSS METODU VE UYGULANMASI HRY-ROSS MTOU V UYGUNMSI ğ şebekelerde debi bir oktaya çeşitli yollarda gelebildiği içi, şebekei er agi bir borusua suyu agi yolda geldiğii ilk bakışta söyleyebilmek geellikle mümkü değildir. Çözümleme

Detaylı

Şebekeden Bağımsız Çalışan Sincap Kafesli Bir Asenkron Generatörün Sürekli ve Geçici Durum Analizi

Şebekeden Bağımsız Çalışan Sincap Kafesli Bir Asenkron Generatörün Sürekli ve Geçici Durum Analizi 016 Publihed i 4th Iteratioal Sympoium o Iovative Techologie i Egieerig ad Sciece 3-5 November 016 (ISITES016 Alaya/Atalya - Turkey) Şebekede Bağımız Çalışa Sicap Kafeli Bir Aekro Geeratörü Sürekli ve

Detaylı

GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ DERSİNDE UYGULANAN DİZGELİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİ ERİŞİSİNE VE KALICILIĞA ETKİSİ

GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ DERSİNDE UYGULANAN DİZGELİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİ ERİŞİSİNE VE KALICILIĞA ETKİSİ Mutafa Kemal Üiveritei Soyal Bilimler Etitüü Dergii Mutafa Kemal Uiverity Joural of Social Sciece Ititute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Iue: 17,. 359-375 GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ DERSİNDE UYGULANAN

Detaylı

OPTİMAL HİSSE SENETLERİNİN BELİRLENMESİNDE BULANIK DOĞRUSAL OLMAYAN PORTFÖY MODELİ

OPTİMAL HİSSE SENETLERİNİN BELİRLENMESİNDE BULANIK DOĞRUSAL OLMAYAN PORTFÖY MODELİ OPİMAL HİSSE SENELERİNİN BELİRLENMESİNDE BULANIK DOĞRUSAL OLMAYAN PORFÖY MODELİ Oza KOCADAĞLI Mimar Sia Güzel Saatlar Üiversitesi İstatistik Bölümü, Çırağa Cad. Çiğdem Sok. No. 34349 Beşiktaş, İSANBUL

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI µ µ içi Güve Aralığı ALTERNATİF İTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMAI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları

Detaylı

CİLALI ve PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA SÜRTÜNME KATSAYILARININ İNCELENMESİ

CİLALI ve PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA SÜRTÜNME KATSAYILARININ İNCELENMESİ İLALI ve PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA SÜRTÜNME KATSAYILARININ İNELENMESİ (*) Mehmet Ardıçlıoğlu, (**) Ahmet Bilgil, (*) Özgür Öztürk (*) Erciyes Üiversitesi, İşaat Müh., Böl., Kayseri (**) Niğde Üiversitesi,

Detaylı

AKIŞKAN BORUSU ve VANTİLATÖR DENEYİ

AKIŞKAN BORUSU ve VANTİLATÖR DENEYİ AKIŞKA BORUSU ve ATİLATÖR DEEYİ. DEEYİ AMACI a) Lüle ile debi ölçmek, b) Dairesel kesitli bir borudaki türbülaslı akış şartlarıda hız profili ve eerji kayıplarıı deeysel olarak belirlemek ve literatürde

Detaylı

MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ

MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Joural of the Faculty of Egieerig ad Architecture of Gazi Uiversity Cilt 27, No 4, 795-806, 2012 Vol 27, No 4, 795-806, 2012 MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK

Detaylı

DAYANIKLI SAYISAL RESİM DAMGALAMA

DAYANIKLI SAYISAL RESİM DAMGALAMA DAYAIKLI SAYISAL DAMGALAMA Chasa CHOUSE Sogül ALBAYRAK, Bilgisayar Mühedisliği Bölümü Elektrik-Elektroik Fakültesi Yıldız Tekik Üiversitesi, 80750, Beşiktaş, İstabul e-posta: chasac@yahoo.com e-posta:

Detaylı

Bir Uçağın Yatış Kontrol Sistem Tasarımında Klasik ve Bulanık Denetleyici Etkileri

Bir Uçağın Yatış Kontrol Sistem Tasarımında Klasik ve Bulanık Denetleyici Etkileri Makine Teknolojileri Elektronik Dergii Cilt: 7, No: 1, 010 (31-4) Electronic Journal of Machine Technologie Vol: 7, No: 1, 010 (31-4) TENOLOJĐ ARAŞTIRMALAR www.teknolojikaratirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

HAFİF SÖNÜMLEMELİ ESNEK SİSTEMLERİN GİRDİ KOMUTU BİÇİMLENDİRME TEKNİĞİ İLE ARTIK TİTREŞİMLERİNİN AZALTILMASI

HAFİF SÖNÜMLEMELİ ESNEK SİSTEMLERİN GİRDİ KOMUTU BİÇİMLENDİRME TEKNİĞİ İLE ARTIK TİTREŞİMLERİNİN AZALTILMASI 1. Ulusal Makie Teorisi Sempozyumu UMTS005 HAFİF SÖNÜMLEMELİ ESNEK SİSTEMLERİN GİRDİ KOMUTU BİÇİMLENDİRME TEKNİĞİ İLE ARTIK TİTREŞİMLERİNİN AZALTILMASI Sadetti KAPUCU, Mahmut KAPLAN Gaziatep Üiversitesi,

Detaylı

Robot Navigasyonunda Potansiyel Alan Metodlarının Karşılaştırılması ve Đç Ortamlarda Uygulanması

Robot Navigasyonunda Potansiyel Alan Metodlarının Karşılaştırılması ve Đç Ortamlarda Uygulanması Robot Navigasyouda Potasiyel Ala Metodlarıı Karşılaştırılması ve Đç Ortamlarda Uygulaması Eyüp Çıar 1 Osma Parlaktua Ahmet Yazıcı 3 1, Elektrik-Elektroik Mühedisliği Bölümü, Eskişehir Osmagazi Üiversesi,

Detaylı

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI III. Dinamik Programlama. Örnek 1: Posta Arabası Problemi. Örnek 1: Posta Arabası Problemi. Hafta 1

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI III. Dinamik Programlama. Örnek 1: Posta Arabası Problemi. Örnek 1: Posta Arabası Problemi. Hafta 1 YÖNYLM RŞTRMS afta 1 Öğretim Üyei: Yrd. oç. r. eyazıt Ocakta er grubu: e-mail: bocakta@gmail.com iamik Programlama iamik Programlama (P) bir çok optimizayo problemii çözmek içi kullaılabile bir tekiktir.

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makie Mühedisliği Bölümü 1 STAJLAR: Makie Mühedisliği Bölümü öğrecileri, öğreim süreleri boyuca 3 ayrı staj yapmakla yükümlüdürler. Bularda ilki üiversite içide e fazla 10 iş güü süreli

Detaylı

HARMONİK KAYNAĞI TESPİT METOTLARININ/ İNDİSLERİNİN ÇEŞİTLİ KAYNAK VE YÜK DURUMLARI İÇİN DOĞRULUKLARININ İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

HARMONİK KAYNAĞI TESPİT METOTLARININ/ İNDİSLERİNİN ÇEŞİTLİ KAYNAK VE YÜK DURUMLARI İÇİN DOĞRULUKLARININ İSTATİSTİKSEL ANALİZİ HARMONİK KAYNAĞI TESPİT METOTLARININ/ İNDİSLERİNİN ÇEŞİTLİ KAYNAK VE YÜK DURUMLARI İÇİN DOĞRULUKLARININ İSTATİSTİKSEL ANALİZİ Ahmet KÖKSOY Our ÖZTÜRK Özgür KARACASU Gebze Yüksek Tekoloji Estitüsü Elektroik

Detaylı

İstatistiksel Tahminleme. Güven Seviyesi. Verilerin yayılımı ( Örnek hacmi X = X / n Güven seviyesi (1 - )

İstatistiksel Tahminleme. Güven Seviyesi. Verilerin yayılımı ( Örnek hacmi X = X / n Güven seviyesi (1 - ) 04.05.0 İtatitikel Tahmileme İTATİTİKEL TAHMİNLEME VE YORUMLAMA ÜRECİ GÜVEN ARALIĞI Nokta Tahmii Populayo parametreii tek bir tahmi değerii verir μˆ σˆ p Pˆ Aralık Tahmii Populayo parametreii tahmi aralığıı

Detaylı

dir. Periyodik bir sinyalin örneklenmesi sırasında, periyot başına alınmak istenen ölçüm sayısı N

dir. Periyodik bir sinyalin örneklenmesi sırasında, periyot başına alınmak istenen ölçüm sayısı N DENEY 7: ÖRNEKLEME, AYRIK SİNYALLERİN SPEKTRUMLARI VE ÖRTÜŞME OLAYI. Deneyin Amacı Bu deneyde, ürekli inyallerin zaman ve rekan uzaylarında örneklenmei, ayrık inyallerin ektrumlarının elde edilmei ve örtüşme

Detaylı

BİR FAZ BEŞ SEVİYELİ İNVERTER TASARIMI VE UYGULAMASI

BİR FAZ BEŞ SEVİYELİ İNVERTER TASARIMI VE UYGULAMASI BİR FAZ BEŞ SEVİYELİ İNVERTER TASARIMI VE UYGULAMASI Sabri ÇAMUR 1 Birol ARİFOĞLU 2 Ersoy BEŞER 3 Esra KANDEMİR BEŞER 4 Elektrik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Kocaeli Üniversitesi, 41100, İzmit,

Detaylı

HARMONİK VE SIÇRAMA İÇEREN ELEKTRİK GÜÇ ŞEBEKESİ GERİLİM İŞARETİNE KİLİTLENMENİN YİNELENEN EN KÜÇÜK KARELER METODUYLA İNCELENMESİ

HARMONİK VE SIÇRAMA İÇEREN ELEKTRİK GÜÇ ŞEBEKESİ GERİLİM İŞARETİNE KİLİTLENMENİN YİNELENEN EN KÜÇÜK KARELER METODUYLA İNCELENMESİ P AM U K K A L E Ü N İ V E R S İ E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I Y E N G I N E E R I N G F A C U L Y M Ü H E N D İ S L İK B İ L İM L E R İ D E R G İS İ J O

Detaylı

VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE

VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE Ali ERİM **, Sadık YÖNDEM*** ** Abat İzzet Baysal Üiversitesi, Eğitim Fakültesi Güzel

Detaylı

Kontrol Sistemleri Tasarımı

Kontrol Sistemleri Tasarımı Kotrol Sistemleri Tasarımı Frekas Yaıtı Prof. Dr. Bület E. Plati 3 Ağustos 0 Eylül 06 Taım Kararlı bir sistemi siüs girdisie sürekli rejim yaıtı Bu taımda 3 temel boyut bulumaktadır:. Kararlı bir sistem

Detaylı

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi Cilt: 8, No: 4, 011 (75-80) Electroic Joural of Machie Techologies Vol: 8, No: 4, 011 (75-80) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Temel Elektrik Mühendisliği-I

Temel Elektrik Mühendisliği-I Akara Üiversiesi Mühedislik Fakülesi, Fizik Mühedisliği Bölümü FZM7 Temel Elekrik MühedisliğiI Temel Elekrik Mühedisliğiil, Çev. Ed: K. Kıymaç Yazarlar: A. E. Fizgerald, D. E. Higgibham, A. Grabel 3. Bölüm:

Detaylı

Calculation of Spontaneous Emission Decay Rates of an Electron Moving in a Uniform Magnetic Field

Calculation of Spontaneous Emission Decay Rates of an Electron Moving in a Uniform Magnetic Field D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakülti Drgii 9, 1-17 (007) DÜZGÜN ANYETİK ALANDA HAREKET EDEN GÖRELİ ELEKTRON İÇİN KENDİLİĞİNDEN YAYA YARI ÖÜRLERİNİN HESAPLANASI Calculatio of Spotaou Emiio Dcay Rat of a Elctro

Detaylı

HVAC SİSTEMLERİNDE AÇ-KAPA ve BULANIK MANTIK KONTROLÜN KIYASLAMALI OLARAK İNCELENMESİ

HVAC SİSTEMLERİNDE AÇ-KAPA ve BULANIK MANTIK KONTROLÜN KIYASLAMALI OLARAK İNCELENMESİ 11 ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 17/20 NİSAN 2013/İZMİR _ 1729 HVAC SİSTEMLERİNDE AÇ-KAPA ve BULANIK MANTIK KONTROLÜN KIYASLAMALI OLARAK İNCELENMESİ Şahi YİĞİT Kadir BÜYÜKÖZKAN Fati SÖNMEZ Burha

Detaylı

El Hareketini Takip Eden Vinç Sisteminin Giriş Şekillendirici Denetimi

El Hareketini Takip Eden Vinç Sisteminin Giriş Şekillendirici Denetimi Karaelmas Fe ve Mühedislik Dergisi / Karaelmas Sciece ad Egieerig Joural 3 (2), 43-47, 2013 Karaelmas Sciece ad Egieerig Joural Joural home page: http://fbd.beu.edu.tr Araştırma Makalesi El Hareketii Takip

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ-MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1 MK371 ISI TRANSFERİ (2+2) DERSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ-MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1 MK371 ISI TRANSFERİ (2+2) DERSİ EGE ÜNİVERSİESİ-MÜHENDİSİK FAKÜESİ-MAKİNA MÜHENDİSİĞİ BÖÜMÜ 1 MK371 ISI RANSFERİ (+) DERSİ-ÖZE BİGİER: (8.6) EGE ÜNİVERSİESİ-MÜHENDİSİK FAKÜESİ MAKİNA MÜHENDİSİĞİ BÖÜMÜ MK371 ISI RANSFERİ (+) DERSİ.BÖÜM

Detaylı

>> pretty(f) s exp(10) 1/ s + 1 1/100 (s + 1) + 1 s

>> pretty(f) s exp(10) 1/ s + 1 1/100 (s + 1) + 1 s ELN5 OTOMATİK KONTROL MATLAB ÖRNEKLERİ - LAPLACE VE TERS LAPLACE DÖNÜŞÜMÜ UYGULAMALARI: Symbolic Math Toolbox içinde tanımlı olan laplace ve ilaplace komutları ile Laplace ve Ter Laplace dönüşümlerinin

Detaylı

DENEY 1 Laplace Dönüşümü

DENEY 1 Laplace Dönüşümü DENEY 1 Laplace Dönüşümü DENEYİN AMACI 1. Laplace dönüşümü uygulamaını anlamak.. Simulink yardımıyla Laplace dönüşüm çiftlerinin benzetimini yapmak. 3. ACS-1000 Analog Kontrol Sitemini kullanarak, Laplace

Detaylı

Murat Genç Elektrik ve Elektronik Mühendisi TÜBİTAK-UZAY

Murat Genç Elektrik ve Elektronik Mühendisi TÜBİTAK-UZAY HARMONİKLER Murat Genç Elektrik ve Elektronik Mühendisi TÜBİTAK-UZAY Kapsam Genel Kavramlar Güç Kalitesi Problemleri Harmonikler ve Etkileri Çözüm Yöntemleri Standartlar Sonuç Bir AA Dalganın Parametreleri

Detaylı

HALL ETKİLİ AKIM TRANSFORMATÖRÜNÜN SPEKTRAL VE İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

HALL ETKİLİ AKIM TRANSFORMATÖRÜNÜN SPEKTRAL VE İSTATİSTİKSEL ANALİZİ ISSN:306-3 e-joural of New World Scieces Academy 2008, Volume: 3, Number: 2 Article Number: A0075 NATURAL AND APPLIED SCIENCES ELECTRIC AND ELECTRONIC ENGINEERING BİR Received: September 2007 Accepted:

Detaylı

Frekans Analiz Yöntemleri I Bode Eğrileri

Frekans Analiz Yöntemleri I Bode Eğrileri Frekan Analiz Yöntemleri I Bode Eğrileri Prof.Dr. Galip Canever 1 Frekan cevabı analizi 1930 ve 1940 lı yıllarda Nyquit ve Bode tarafından geliştirilmiştir ve 1948 de Evan tarafından geliştirilen kök yer

Detaylı

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 21/12/24 tarihli ve 25677 ayılı Remi Gazete de yayımlamıştır. Eerji Piyaaı Düzeleme Kurumuda: Elektrik Piyaaı Degeleme ve Uzlaştırma Yöetmeliği BİRİNCİ KISIM Geel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapam, Hukuki

Detaylı