Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL"

Transkript

1

2 International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL PROF. DR. FĠLĠZ KILIÇ ARMAĞANI Dergisi, üç ayda bir yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Turkish Studies Dergisi nde yayınlanan tüm yazıların, dil, bilim ve hukukî açıdan bütün sorumluluğu yazarlarına, yayın hakları e aittir. Yayıncının yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen herhangi bir Ģekilde basılamaz, çoğaltılamaz. Yayın Kurulu dergiye gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. Gönderilen yazılar iade edilmez. ; EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ULAKBĠM indeksleri tarafından taranmaktadır. ISSN: V o l u m e 7 / 1 W i n t e r 201 2

3 TURKISH STUDIES International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Sahibi/Owner Mehmet Dursun ERDEM Editor Sibel ÜST Yayın Kurulu BaĢkanı/Manager of Editorial Board Ercan ALKAYA Yayın Kurulu/Editorial Board Fatma S. KUTLAR OĞUZ - Orhan K. TAVUKÇU Ali AKAR-Dursun Ali TÖKEL M. Vefā NALBANT-Caner KERĠMOĞLU Ülkü ELĠUZ-Mitat DURMUġ Yavuz BAYRAM-Ġsrafil BABACAN Mehmet Dursun ERDEM DanıĢma Kurulu/Board of Advisory Ahmet BURAN- Gürer GÜLSEVĠN Turgut KARABEY-Mehmet AYDIN-Ramazan KORKMAZ Genel Koordinatör/General Coordinator Yavuz BAYRAM Ġndeks Sorumlusu/Person Responsible for Indexing Process Tuncay BÜLBÜL Kadri H. YILMAZ - Erçin ÖZZADE Kaynakça Sorumluları/Persons for Bibliography Process Süleyman Kaan YALÇIN Murat ġengül Veysel Ġbrahim KARACA Baskı Sorumluları/Persons for Print Process Özgür AY Önder SEZER

4 DıĢ Temsilciler Koordinatörü/General Coordinator of Foreign Editors Prof. Dr. Gürer GÜLSEVĠN DıĢ Temsilciler/Representative of Foreign Country USA Germany Greece Japan Norway-Swedish England Albania Central Asia Kazakhstan Kyrgyzstan Azerbaijan Uzbekstan Halab-Aleppo (Syria) Hungary Poland Robert DANKOFF Marcel ERDAL-Zeki KARAKAYA Fatih KEMĠK Yuu KURIBAYASHI Bernt BRENDEMOEN Fikret TURAN Xhemile ABDĠU Seadet SHĠKHĠYEVA Gülnar KOKUBASOVA Ulanbek ALĠMOV-Osman KÖSE Vusale MUSALĠ Cabbar ĠġANKUL Ahmet DEMĠRTAġ Bülent BAYRAM Öztürk EMĠROĞLU Hakemler/Referees Prof. Dr. Marcel ERDAL Frankfurt University Prof. Dr. Han-woo CHOĠ Eurasia University Prof. Dr. Bernt BRENDEMOEN Oslo University Prof. Dr. Robert DANKOFF Univercity Of Chicago Prof. Dr. Walter ANDREVS Washington University Ass. Prof. Yuu KURIBAYASHI Okayama University Prof. Dr. Ahat ÜSTÜNER Fırat Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet AKÇATAġ Afyon Kocatepe Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet BURAN Fırat Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet GÜNġEN Trakya Üniversitesi Prof. Dr. Alev SINAR UĞURLU Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Ali AKAR Muğla Üniversitesi Prof. Dr. Ali YILDIRIM Fırat Üniversitesi Prof. Dr. Alimcan ĠNAYET Ege Üniversitesi Prof. Dr. Asiye Mevhibe COġAR Karadeniz Teknik Ü. Prof. Dr. Atabey KILIÇ Erciyes Üniversitesi Prof. Dr. Avni GÖZÜTOK Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan BOZ EskiĢehir Osmangazi Ü. Prof. Dr. Fazıl GÖKÇEK Ege Üniversitesi Prof. Dr. Fikret TURAN Mancester Üniversity Prof. Dr. Filiz KILIÇ NevĢehir Üniversitesi Prof. Dr. Gürer GÜLSEVĠN Ege Üniversitesi Prof. Dr. H. Dilek BATĠSLAM Çukurova Üniversitesi Prof. Dr. H. Ġbrahim DELĠCE Cumhuriyet Üniversitesi Prof. Dr. Halûk Harun DUMAN Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Hasan AKAY Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Hatice AYNUR Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Hatice ġahġn Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Ġ. Hakkı AKSOYAK Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Ġbrahim TELLĠOĞLU Ondokuz Mayıs Ü.

5 Prof. Dr. Ġlhan GENÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Kerime ÜSTÜNOVA Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mahmut KAPLAN Fatih Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet AYDIN Ondokuz Mayıs Ü. Prof. Dr. Mehmet TÖRENEK Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet ĠNBAġI Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Mehdi ERGÜZEL Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Menderes COġKUN Süleyman Demirel Ü. Prof. Dr. Metin AKKUġ Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. M. Muhsin KALKIġIM Karadeniz Teknik Ü. Prof. Dr. Muhittin ELĠAÇIK Kırıkkale Üniversitesi Prof. Dr. Muhsine BÖREKÇĠ Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Mukim SAĞIR Erzincan Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa UĞURLU Girne Amerikan Ü. Prof. Dr. Nebi ÖZDEMĠR Hacettepe Üniversitesi Prof. Dr. Nurettin DEMĠR BaĢkent Üniversitesi Prof. Dr. Nurettin ÖZTÜRK Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Nurullah ÇETĠN Ankara Üniversitesi Prof. Dr. O. Kemal TAVUKÇU Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Osman YILDIZ Süleyman Demirel Ü. Prof. Dr. Öcal OĞUZ Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Pervin ÇAPAN Muğla Üniversitesi Prof. Dr. Ramazan GÜLENDAM Çanakkale Onsekiz Mart Ü. Prof. Dr. Saadettin GÖMEÇ Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Songül TAġ Ġnönü Üniversitesi Prof. Dr. ġener DEMĠREL Fırat Üniversitesi Prof. Dr. Yakup ÇELĠK Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. YaĢar AYDEMĠR Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Zeki KARAKAYA Goethe University Prof. Dr. Zeki KAYMAZ Ege Üniversitesi Doç. Dr. Abdullah ĠLGAZĠ Dumlupınar Üniversitesi Doç. Dr. Abdülhalim AYDIN Fırat Üniversitesi Doç. Dr. Adem BAġIBÜYÜK Erzincan Üniversitesi Doç. Dr. Ahmet ġġmġek Sakarya Üniversitesi Doç. Dr. Ahmet YĠĞĠT Muğla Üniversitesi Doç. Dr. Alaattin KARACA Yüzüncü Yıl Üniversitesi Doç. Dr. Ali Sinan BĠLGĠLĠ Atatürk Üniversitesi Doç. Dr. Alparslan CEYLAN Atatürk Üniversitesi Doç. Dr. Bahir SELÇUK Adıyaman Üniversitesi Doç. Dr. Bayram Ali KAYA Sakarya Üniversitesi Doç. Dr. Bekir ÇINAR Niğde Üniversitesi Doç. Dr. Bünyamin KOCAOĞLU Sakarya Üniversitesi Doç. Dr. Cafer ÇĠFTÇĠ Uludağ Üniversitesi Doç. Dr. Ercan ALKAYA Fırat Üniversitesi Doç. Dr. Erdal ġahġn Marmara Üniversitesi Doç. Dr. Erdoğan ERBAY Atatürk Üniversitesi Doç. Dr. Erhan AYDIN Erciyes Üniversitesi Doç. Dr. Fatma AÇIK Gazi Üniversitesi Doç. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR Hacette Üniversitesi Doç. Dr. Funda TOPRAK Selçuk Üniversitesi Doç. Dr. Gül TUNÇEL GaziÜniversitesi Doç. Dr. Güray KIRPIK Gazi Üniversitesi Doç. Dr. Hatice ġġrġn USER Ege Üniversitesi Doç. Dr. Hikmet KORAġ Niğde Üniversitesi Doç. Dr. Hüseyin GÜFTA Mustafa Kemal Ü.

6 Doç. Dr. Ġbrahim Halil TUĞLUK Adıyaman Üniversitesi Doç. Dr. Ġsmail TAġ Selçuk Üniversitesi Doç. Dr. Mehmet BEġĠRLĠ Çankırı Karatekin Ü. Doç. Dr. Mehmet Dursun ERDEM Ondokuz Mayıs Ü. Doç. Dr. Mehmet GÜMÜġKILIÇ Fatih Üniversitesi Doç. Dr. Mehmet KIRBIYIK Selçuk Üniversitesi Doç. Dr. Mehmet Naci ÖNAL Muğla Üniversitesi Doç. Dr. Mehmet Nuri GÖMLEKSĠZ Fırat Üniversitesi Doç. Dr. Mehmet Vefa NALBANT Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Mehmet ZAMAN Atatürk Üniversitesi Doç. Dr. Mevlüt GÜLTEKĠN Niğde Üniversitesi Doç. Dr. Muammer Mete TAġLIOVA Hitit Üniversitesi Doç. Dr. Muharrem DAġDEMĠR Atatürk Üniversitesi Doç. Dr. Muharrem DAYANÇ EskiĢehir Osmangazi Ü. Doç. Dr. Musa ÇĠFÇĠ UĢak Üniversitesi Doç. Dr. Mustafa ALKAN Gazi Üniversitesi Doç. Dr. Mustafa ARSLAN Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Mustafa GENCER Abant Ġzzet Baysal Ü. Doç. Dr. Mustafa ÖZSARI Balıkesir Üniversitesi Doç. Dr. Mümtaz SARIÇĠÇEK Erciyes Üniversitesi Doç. Dr. Nadir ĠLHAN Fırat Üniversitesi Doç. Dr. Nesrin T. KARACA BaĢkent Üniversitesi Doç. Dr. Osman KÖSE Ondokuz Mayıs Ü. Doç. Dr. Osman GÜNDÜZ Atatürk Üniversitesi Doç. Dr. Salim ÇONOĞLU Balıkesir Üniversitesi Doç. Dr. Sami KILIÇ Fırat Üniversitesi Doç. Dr. Serkan ġen Ondokuz Mayıs Ü. Doç. Dr. ġahin KÖKTÜRK Ondokuz Mayıs Ü. Doç. Dr. Tarık ÖZCAN Fırat Üniversitesi Doç. Dr. Turgut TOK Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Ülkü ELĠUZ Karadeniz Teknik Ü. Doç. Dr. Ülkü GÜRSOY Gazi Üniversitesi Doç. Dr. YaĢar ġenler Yüzüncü Yıl Üniversitesi Doç. Dr. Yavuz BAYRAM Ondokuz Mayıs Ü. Doç. Dr. Yunus BALCI Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Yusuf ÇETĠNDAĞ Fatih Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah KÖK Niğde Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah ġahġn Atatürk Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Adem ĠġCAN GaziosmanpaĢa Ü. Yrd. Doç. Dr. Adem ÖGER NevĢehir Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet DEMĠRTAġ Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNDÜZ Ahi Evran Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Turan SĠNAN Fırat Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ali YILDIZ Ġstanbul Arel Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ali Emre ÖZYILDIRIM Yıldız Teknik Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Alpaslan OKUR Sakarya Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Alpay Doğan YILDIZ GaziosmanpaĢa Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Alptekin YAVAġ Çanakkale Onsekiz Mart Ü. Yrd. Doç. Dr. Aydın KIRMAN Ordu Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ayfer YILMAZ Gazi Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Bülent BAYRAM Kırklareli Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Cafer GARĠPER Süleyman Demirel Ü. Yrd. Doç. Dr. Cahit BAġDAġ Muğla Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Caner KERĠMOĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Dursun Ali TÖKEL Ondokuz Mayıs Ü.

7 Yrd. Doç. Dr. Ebru Burcu YILMAZ Ġnönü Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ekrem AYAN Muğla Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul AYDIN Doğu Akdeniz Ü. Yrd. Doç. Dr. Esen DURMUġ Fırat Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Fatih AYDIN Karabük Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Fatih USLUER TOBB Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Faysal Okan ATASOY Erzincan Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Filiz ÇOLAK UĢak Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Galip GÜNER Erciyes Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Gökhan ARI Aksaray Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Halil ERDEMĠR Celal Bayar Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Halit KARATAY Abant Ġzzet Baysal Ü. Yrd. Doç. Dr. Hasan BAKTIR Erciyes Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Hilmi DEMĠRKAYA Mehmet Akif Ersoy Ü. Yrd. Doç. Dr. Huriye ALTUNER Niğde Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim KOPAR Atatürk Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ġlyas YAZAR Dokuz Eylül Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ġsmet ġanli EskiĢehir Osmangazi Ü. Yrd. Doç. Dr. Kadir GÜLER Dumlupınar Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. KürĢat ÖNCÜL Kafkas Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. M. Fatih KANTER Ardahan Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet TEMĠZKAN Ege Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet EKĠZ Niğde Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mesut TEKġAN Ç. Onsekiz Mart Ü Yrd. Doç. Dr. Metin ARIKAN Ege Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mitat DURMUġ Kafkas Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Murat KACIROĞLU Bozok Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Musa ġamil YÜKSEL Ege Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARSLAN Yıldırım Beyazıt Ü. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERTÜRK Muğla Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÜSTÜNOVA Uludağ Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mutlu DEVECĠ Fırat Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Muvaffak DURANLI Ege Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mücahit COġKUN Karabük Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Nafi YALÇIN MelikĢah Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Nedim BAKIRCI Niğde Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Nergis BĠRAY Pamukkale Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Nesime CEYHAN GaziosmanpaĢa Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Nurullah ULUTAġ MuĢ Alparslan Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan DURMUġ Trakya Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Özgür AY Afyon Kocatepe Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Özlem NEMUTLU Celal Bayar Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Refika ALTIKULAÇ DEMĠRDAĞ Aksaray Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Rıdvan CANIM Atatürk Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Salim ÇONOĞLU Balıkesir Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Sedat MADEN Giresun Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN Giresun Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Selma BAġ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Sema ÇETĠN BAYCANLAR Çukurova Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Sema ÖZHER KOÇ Osmaniye Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Serdar Uğurlu Sakarya Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Seval ġahġn GÜMÜġ Mimar Sinan -GS Ü. Yrd. Doç. Dr. Seyit Battal UĞURLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Sezai COġKUN Fatih Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Sibel ÜST Erzincan Üniversitesi

8 Yrd. Doç. Dr. Süleyman Kaan YALÇIN Fırat Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Süleyman SOLMAZ Pamukkale Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. ġaban DOĞAN Abant Ġzzet Baysal Ü. Yrd. Doç. Dr. ġevkiye KAZAN Mehmet Akif Ersoy Ü. Yrd. Doç. Dr. ġeyma BÜYÜKKAVAS KURAN Ondokuz Mayıs Ü. Yrd. Doç. Dr. Tacettin ġġmġek Atatürk Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Tuba IĢınsu ĠSEN-DURMUġ TOBB Ekonomi ve Tek. Ü. Yrd. Doç. Dr. Tuncay BÜLBÜL Dumlupınar Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Turhan ÇETĠN Gazi Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Türkan GÖZÜTOK Karabük Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Yasemin MUMCU AY Adnan Menderes Ü. Yrd. Doç. Dr. Yunus AYATA Cumhuriyet Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Zehra GÖRE Selçuk Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Zeki ÇEVĠK Balıkesir Üniversitesi Dr. Ġlyas KARABIYIK Dr. Murat ġengül Dr. Nezir TEMUR Dr. Özlem KAYABAġI Erzincan Üniversitesi Fırat Üniversitesi Gazi Üniversitesi Dumlupınar Üniversitesi

9 Editörden Bazı insanlar vardır, varlıklarıyla bulundukları ortama enerji verirler. Bunun sebebini tarif edemezsiniz ama bu, böyledir işte Prof. Dr. Filiz KILIÇ da ender bulunan bu tür insanlardan birisidir. Sıradan, monoton bir ruh yapısına sahip bir ortam, o geldiğinde âdetâ canlanır, şenlenir. Varlığıyla kişiye ve eşyaya hayat verir. Güler yüzü, bitmez tükenmez enerjisi muhatabını sarıp sarmalayarak, moda tabirle, onu bir pozitif enerji yumağına alıverir. Prof. Dr. Filiz KILIÇ la çalışmak çok keyiflidir elbette, ama bir o kadar da zordur. Çünkü onunla bir işe başlamışsanız onun hızına, düşünme pratikliğine erişmeniz gerekmektedir; eğer onunla bir işe başlamışsanız uykusuz geceleri peşinen kabullenmişsiniz demektir Bazı eserler, çalışmalar vardır, zordur onları tamamlamak. Uzun mesailer, büyük emekler ister. Bittiği zaman ise onu gerçekleştiren araştırmacıda başka bir şey yapacak derman bırakmaz; tüm enerjisini sömürüverir onun. Âşık Çelebi nin Meşâirü ş-şu arâ sının da bu türden çetrefil, karmaşık ve zor bir çalışma konusu olduğunu bu yazıyı okuyan muhataplar bilirler. Çelebi nin Arapça, Farsça ve Türkçeye olan akıl almaz hâkimiyeti eserini kaleme alırken bu üç dilin tüm imkânlarını sonuna kadar kullanma cüretini vermiştir ona. Tabiatıyla böyle yüksek perdeden yazılmış bir eserin günümüz araştırıcılarının tüm enerjisini sömürme eğilimi içinde olduğu muhakkaktır. Prof. Dr. Filiz KILIÇ ın doktora tezinin, adı geçen eser olduğu malum. Saygıdeğer hocamız böyle devasa bir çalışmanın altında ezilmemiş, bu tezi bitirdikten sonra da tüm hızıyla çalışmalarına devam etmeyi bilmiştir. Tabii bir akademisyenin o sihirli unvanı yani Profesörlük- alıncaya kadar çalışması beklenen bir şeydir. Ama bir akademisyenin Profesör olduktan sonra ilmî çalışmalarında beşinci vitese atıp hızını daha da artırması ayakta alkışlanması gereken bir durumdur. Prof. Dr. Filiz KILIÇ, profesörlüğünden sonra Alevîlik- Bektaşîlik gibi gerçekten çok şümûllü bir konuya girmeye cesaret ederek kısa zamanda bu konuda da Türkiye için örnek teşkil edebilecek çalışmalara imza atmıştır. Kendisiyle teşrik-i mesaide bulunma ayrıcalığını yaşadığımız saygıdeğer hocamızın ilmî ve kişisel özelliklerini elbette ki bu kısa paragraflarda ifade edebilmek mümkün değil. Bu yüzden bu konuda tek temennimiz bu armağan sayı ile saygıdeğer hocamızın yüzünde küçücük bir tebessüm yaratabilmektir. Prof. Dr. Filiz KILIÇ a Aramağan sayısına yaklaşık 300 civarında yazı gelmesine rağmen bu yazılardan ancak 123 tanesi hakem sürecini geçebilmiş, bazı yazıların da hakem süreçleri tamamlanamamıştır. Prof. Dr. Filiz KILIÇ ın ana çalışma konusu her ne kadar eski Türk edebiyatı olsa da

10 biz bu sayıda hocamız için yazı göndermek isteyen tüm Türkoloji sevdalılarına kapımızı açmak istedik. Öncelikle bu sayıya yazılarıyla katkı sunan tüm araştırmacılara sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Diğer taraftan, yoğun mesaisine rağmen arzumuzu kırmayıp sayımıza Filiz Hoca için düşüncelerini kaleme alma lutfunda bulunan saygıdeğer hocamız Prof. Dr. Mustafa İSEN e şükranlarımızı sunarız. Prof. Dr. Filiz KILIÇ a Armağan sayısını yapma fikrini ortaya atan derginin sahibi Doç. Dr. Mehmet Dursun ERDEM e ve yazı kurulu başkanı Doç. Dr. Ercan ALKAYA ya müteşekkiriz. Dr. Tuncay BÜLBÜL Dr. Sibel ÜST

11 BU SAYININ HAKEMLERĠ Prof. Dr. Ahmet BURAN Fırat Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet GÜNġEN Trakya Üniversitesi Prof. Dr. Ali YILDIRIM Fırat Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan BOZ EskiĢehir Osmangazi Ü. Prof. Dr. Fazıl GÖKÇEK Ege Üniversitesi Prof. Dr. H. Dilek BATĠSLAM Çukurova Üniversitesi Prof. Dr. H. Ġbrahim DELĠCE Cumhuriyet Üniversitesi Prof. Dr. Hatice AYNUR Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Ġbrahim TELLĠOĞLU Ondokuz Mayıs Ü. Prof. Dr. Kerime ÜSTÜNOVA Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mahmut KAPLAN Fatih Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet TÖRENEK Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Menderes COġKUN Süleyman Demirel Ü. Prof. Dr. Muhittin ELĠAÇIK Kırıkkale Üniversitesi Prof. Dr. Nurettin ÖZTÜRK Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Ramazan GÜLENDAM Çanakkale Onsekiz Mart Ü. Prof. Dr. YaĢar AYDEMĠR Gazi Üniversitesi Doç. Dr. Bahir SELÇUK Adıyaman Üniversitesi Doç. Dr. Bekir ÇINAR Niğde Üniversitesi Doç. Dr. Ercan ALKAYA Fırat Üniversitesi Doç. Dr. Erhan AYDIN Erciyes Üniversitesi Doç. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR Hacette Üniversitesi Doç. Dr. Funda TOPRAK Selçuk Üniversitesi Doç. Dr. Hikmet KORAġ Niğde Üniversitesi Doç. Dr. Ġbrahim Halil TUĞLUK Adıyaman Üniversitesi Doç. Dr. Ġsmail TAġ Selçuk Üniversitesi Doç. Dr. Mehmet Dursun ERDEM Ondokuz Mayıs Ü. Doç. Dr. Mehmet Vefa NALBANT Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Muammer Mete TAġLIOVA Hitit Üniversitesi Doç. Dr. Muharrem DAġDEMĠR Atatürk Üniversitesi Doç. Dr. Muharrem DAYANÇ EskiĢehir Osmangazi Ü. Doç. Dr. Mustafa GENCER Abant Ġzzet Baysal Ü. Doç. Dr. Nesrin T. KARACA BaĢkent Üniversitesi Doç. Dr. Ülkü ELĠUZ Karadeniz Teknik Ü. Doç. Dr. Ülkü GÜRSOY Gazi Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah KÖK Niğde Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah ġahġn Atatürk Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Adem ĠġCAN GaziosmanpaĢa Ü. Yrd. Doç. Dr. Adem ÖGER NevĢehir Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet DEMĠRTAġ Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNDÜZ Ahi Evran Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Turan SĠNAN Fırat Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ali Emre ÖZYILDIRIM Yıldız Teknik Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Alpaslan OKUR Sakarya Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Alpay Doğan YILDIZ GaziosmanpaĢa Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Alptekin YAVAġ Çanakkale Onsekiz Mart Ü. Yrd. Doç. Dr. Bülent BAYRAM Kırklareli Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Cafer GARĠPER Süleyman Demirel Ü. Yrd. Doç. Dr. Caner KERĠMOĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ebru Burcu YILMAZ Ġnönü Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ekrem AYAN Muğla Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Galip GÜNER Erciyes Üniversitesi

12 Yrd. Doç. Dr. Gökhan ARI Aksaray Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ġsmet ġanli EskiĢehir Osmangazi Ü. Yrd. Doç. Dr. KürĢat ÖNCÜL Kafkas Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. M. Fatih KANTER Ardahan Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet EKĠZ Niğde Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Metin ARIKAN Ege Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mitat DURMUġ Kafkas Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARSLAN Yıldırım Beyazıt Ü. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÜSTÜNOVA Uludağ Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mutlu DEVECĠ Fırat Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Nedim BAKIRCI Niğde Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Nergis BĠRAY Pamukkale Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Nesime CEYHAN GaziosmanpaĢa Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan DURMUġ Trakya Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Özlem NEMUTLU Celal Bayar Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Refika ALTIKULAÇ DEMĠRDAĞ Aksaray Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Selma BAġ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Sema ÇETĠN BAYCANLAR Çukurova Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Sema ÖZHER KOÇ Osmaniye Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Serdar Uğurlu Sakarya Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Sibel ÜST Erzincan Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Süleyman Kaan YALÇIN Fırat Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Süleyman SOLMAZ Pamukkale Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. ġaban DOĞAN Abant Ġzzet Baysal Ü. Yrd. Doç. Dr. ġevkiye KAZAN Mehmet Akif Ersoy Ü. Yrd. Doç. Dr. ġeyma BÜYÜKKAVAS KURAN Ondokuz Mayıs Ü. Yrd. Doç. Dr. Tuba IĢınsu ĠSEN-DURMUġ TOBB Ekonomi ve Tek. Ü. Yrd. Doç. Dr. Tuncay BÜLBÜL Dumlupınar Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Yasemin MUMCU AY Adnan Menderes Ü. Dr. Nezir TEMUR Dr. Murat ġengül Dr. Özlem KAYABAġI Gazi Üniversitesi Fırat Üniversitesi Dumlupınar Üniversitesi

13 CONTENTS / ĠÇĠNDEKĠLER PROF. DR. FĠLĠZ KILIÇ ARMAĞANI Tuncay BÜLBÜL KENDĠ KALEMĠNDEN PROF. DR. FĠLĠZ KILIÇ Mustafa ĠSEN BĠLĠM YOLDAġLIĞI 1-2 YaĢar AYDEMĠR DĠVAN ġġġrġnde KULAK ÇEKMEYE DAĠR ON PULLING EAR IN DIVAN POEM 3-17 Ġsmet ÇETĠN - A. Derya ESKĠMEN AVRUPA DA TÜRKOLOJĠ ÖĞRENĠMĠ GÖREN ÖĞRENCĠLERĠN TÜRK DĠLĠ, EDEBĠYATI ve KÜLTÜRÜNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ: FRANSA INALCO ÖRNEĞĠ THE PERSPECTIVES OF THE STUDENTS ON TURKISH LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE STUDING TURKOLOGY IN EUROPE: SAMPLE OF FRANCE INALCO Halil Ġbrahim DELĠCE CÜMLE NASIL TANIMLANMALIDIR? HOW TO IDENTIFY THE SENTENCE? Muhittin ELĠAÇIK OSMANLIDA MANZUM FETVÂLAR VE EDEBÎ DEĞERLERĠ THE FATWAS IN VERSE IN OTTOMAN AND ITS LITERARY VALUES Mahmut KAPLAN GÜLDESTE-Ġ RĠYÂZ-I ĠRFÂN DA VEFATLARA DÜġÜLEN NOTLAR NOTES ON DEATHS IN GÜLDESTE-İ RİYÂZ-I İRFÂN 57-80

14 Turgut KARABEY EVLĠYÂ ÇELEBÎ SEYÂHATNÂMESĠNDE GÛY U ÇEVGÂN OYUNU GÛY U ÇEVGÂN PLAY IN EVLİYÂ ÇELEBÎ S SEYÂHATNÂME Murat ÖZBAY - Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE ÖĞRETĠM PROGRAMLARININ DĠNLEME BECERĠSĠ BAKIMINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ AN EVALUATION OF TURKISH EDUCATION PROGRAMS IN TERMS OF LISTENING SKILLS Ahmet SEVGĠ YUNUS EMRE DE ĠNSAN SEVGĠSĠNĠN EVRENSEL NĠTELĠĞĠ ÜZERĠNE UPON YUNUS EMRE S UNIVERSAL NATURE OF HUMANITY Ahmet TAġĞIN - Bünyamin SOLMAZ HACI BEKTAġ VE HACI TOĞRUL KARġILAġMASI: GÜVERCĠN VE DOĞAN DONUNA BÜRÜNME THE MEETING OF HADJI BEKTASH AND HADJI TOGHRUL: APPEARANCE IN A PIGEON AND A FALCON FORM Ferit YUSUPOV TATAR TÜRKÇESĠ AĞIZLARINDA GELECEK ZAMAN FUTURE TENSE IN TATAR DIALECT LANGUAGE AyĢe YÜCEL ÇETĠN - A. Derya ESKĠMEN PARĠS DOĞU DĠLLERĠ VE MEDENĠYETLERĠ ENSTĠTÜSÜ TÜRKOLOJĠ BÖLÜMÜ DERSLERĠ VE BU BÖLÜME DEVAM EDEN ÖĞRENCĠLERĠN YAZILI ANLATIM BECERĠLERĠ LECTURES OF TURCOLOGY DEPARTMENT OF NATIONAL INSTITUTE OF ORIENTAL LANGUAGES AND CIVILIZATIONS AND THE WRITTEN EXPRESSION ABILITIES OF STUDENTS Ġlyas AKMAN BĠLGE KARASU NUN GECE ROMANINDA ESTETĠZE EDĠLMĠġ UNSURLAR AESTHETICIZED ELEMENTS IN BILGE KARASU S NOVEL CALLED GECE

15 Erol AKSOY ĠMTĠHANLAR ZĠNCĠRĠ BAĞLAMINDA KĠRMANġAH, YENĠDEN DOĞUM ve METĠNLERARASILIK KERMANSHAH IN THE CONTEXT OF CHAIN OF TRIALS, RESURRECTION AND INTERTEXTUALITY E. E. KERĠMULLĠN - Çev. Ercan ALKAYA BĠR HĠPOTEZĠN ĠZĠNDEN FOLLOWING A HYPOTHESIS Özden APAYDIN KEMALETTĠN KAMU NUN ġġġrlerġnde POETĠK YAPI: ĠMAJ, DĠL VE ÜSLUP THE POETIC STRUCTURE IN KEMALETTIN KAMU S POEMS: IMAGE, LANGUAGE, AND STYLE Metin ARIKAN - Gaye Yavuzcan A. AGHDAM - Akbar A. AGHDAM FIKRALARDA BEKTAġÎ TĠPĠNE ATFEDĠLEN ĠKTĠDAR ALGISININ KÖKENLERĠ THE ROOTS OF UNDERSTANDING AUTHORITY WITHIN THE BEKTASHI ANECDOTE STYLE Mustafa ARSLAN ġeyh GÂLĠB ĠLE KEÇECĠ-ZÂDE ĠZZET MOLLA NIN GAZELLERĠ ARASINDA NAZĠRE ĠLĠġKĠSĠ ŞEYH GÂLİB S AND KEÇECİ-ZÂDE İZZET MOLLA S GAZEL S BETWEEN NAZİRE CONNECTIONS Bekmağanbetov ġanjarhan - Çev. Emine ATMACA DĠLĠN ĠġARET SĠSTEMĠYLE DĠLĠN DAMGA SĠSTEMĠ ARASINDAKĠ MESELELERĠN ĠLĠġKĠSĠ HAKKINDA ABOUT THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ISSUES SIGN OF LANGUAGE SYSTEM AND STAMP OF LANGUAGE SYSTEM Hasan BAĞCI ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRKÇENĠN YAġADIĞI SORUNLARA YÖNELĠK FARKINDALIKLARI VE ÖNERĠLERĠ (MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ) THE AWARENESS AND SUGGESTIONS OF TEACHER CANDIDATES ABOUT THE PROBLEMS OF TURKISH (MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSTY SAMPLE)

16 Zekerya BATUR - Musa KAYA DĠVÂNÜ LÛGÂTĠ T-TÜRK TE DĠL ÖĞRETĠMĠ BAĞLAMINDA SÖZEL KÜLTÜR ÜRÜNLERĠ ARACILIĞIYLA DEĞER AKTARIMI VALUE TRANSFERRING THROUGH VERBAL CULTURAL PRODUCTIONS IN CONTEXT OF LANGUAGE EDUCATION AT DIVANU LUGATI T-TURK Nihat BAYAT TÜRKÇE DERS KĠTAPLARINDA YER ALAN ġġġrlerġn ġġġrbġlġm AÇISINDAN GÖRÜNÜMÜ ÜSTÜNE BĠR ĠNCELEME A RESEARCH ON ASPECT OF POEMS IN TURKISH COURSE BOOKS IN TERMS OF POETICS Özlem BAY KADIN-ERKEK SÖYLEMĠ: CĠNAYETĠ YAZAN KADIN PINAR KÜR, BĠR CĠNAYET ROMANI VE CĠNAYETĠ ĠTĠRAF EDEN ERKEK AHMET ÜMĠT; BEYOĞLU RAPSODĠSĠ MAN WOMAN DISCOURSE:THE WOMAN WHO WROTE OF THE MURDER PINAR KÜR, BIR CINAYET ROMANI AND THE MAN WHO CONFESSED THE MURDER AHMET ÜMIT; BEYOGLU RAPSODISI Bülent BAYRAM ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ ЧУВАШСКОГО ФОЛЬКЛОРА В ТУРЦИИ ON CHUVASH FOLKLORE STUDIES IN TURKEY TÜRKİYE DE ÇUVAŞ FOLKLORU ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR Ömer BAYRAM NEVVAB TEZKĠRESĠNDE ġaġr VE ESER ÜZERĠNE DEĞERLENDĠRMELER ABOUT POET AND WORK EVALUATIONS IN NEVVAB S TEZKIRE Parvana BAYRAM AZERBAYCAN VE TÜRKĠYE DE YAYIMLANAN SEYYĠD NĠGÂRÎ DĠVANLARI HAKKINDA DEWANS OF SEYYID NIGARI PUBLISHED IN AZERBAIJAN AND TURKEY ġahap BULAK TÜRKĠYE TÜRKÇESĠNDE DÜZ TÜMLEÇ (NESNE) THE DIRECT COMPLEMENT (OBJECT) IN TURKEY TURKISH

17 Gülten BULDUKER ÖMER SEYFETTĠN ĠN BAHAR VE KELEBEKLER ĠLE AġK DALGASI ADLI ĠKĠ HĠKÂYESĠNDE ESKĠ VE YENĠ DEĞERLER ALGISI THE PERCEPTION OF OLD AND NEW VALUES IN THE TWO STORIES OF ÖMER SEYFETTİN BAHAR VE KELEBEKLER AND AŞK DALGASI Tuncay BÜLBÜL RAMAZAN-ZÂDE ABDÜNNAFĠ ĠFFET EFENDĠ VE KĠTAB-I NÂFĠ U L- ÂSÂR NEVBÂVE-Ġ SĠMÂRU L-ESMÂR ADLI ESERĠ SIR RAMAZAN-ZÂDE ABDÜNNAFİ İFFET AND HIS WORK ENTITLED KİTAB-I NÂFİ U L-ÂSÂR NEVBÂVE-İ SİMÂRU L-ESMÂR A. Mecit CANATAK OSMAN CEMAL KAYGILI NIN GEZĠ YAZILARINDA ESKĠ ĠSTANBUL UN EĞLENCE MEKÂNLARI ENTERTAINMENT VENUES IN OSMAN CEMAL KAYGILI S, A RECORDER OF ANCIENT ISTANBUL, TRAVEL ARTICLES GülĢen CANDAN SENÎ ALĠ NĠN ELĠF-NÂME SĠ ELIF-NÂME OF SENÎ ALI Münir CERRAHOĞLU MĠTOLOJĠLERDE VE TÜRKĠYEDE DERLENEN MASALLARDA NARIN YERĠ THE IMPORTANCE OF POMEGRANATE IN FAIR TALES COMPILE IN TURKEY AND MYTHS Ali CĠN - YaĢar TOKAY BENGÜ TAġLARIN SÖZ VARLIĞI ĠLE TÜRKĠYE TÜRKÇESĠ AĞIZLARININ SÖZ VARLIĞININ KARġILAġTIRILMASI COMPARISON OF THE LEXIS OF BENGÜ TAŞ AND TURKEY TURKISH DIALECTS Mumine ÇAKIR KADÎMÎ NĠN KERBELÂ MERSĠYELERĠ KARBALA DIRGES OF KADIMI

18 Mehmet Emre ÇELĠK ĠLKÖĞRETĠM SEKĠZĠNCĠ SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN YAZILI ANLATIM BECERĠLERĠNĠN FARKLI DEĞĠġKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ EIGHTH GRADE STUDENTS WRITING SKILLS FOR PRIMARY ASSESSMENT OF DIFFERENT VARIABLES Halil ÇELTĠK ZÂTÎ'NĠN "HAZER ET" GAZELĠ ZATI'S "HAZER ET/DO NOT" LYRIC Mehmet ÇERĠBAġ SOVYETLER BĠRLĠĞĠ DÖNEMĠNDE KIRGIZĠSTAN DA FOLKLOR ÇALIġMALARINDA ĠDEOLOJĠK YAKLAġIMLAR: ER SOLTONOY DESTANI ÖRNEĞĠ IDEOLOGICAL APPROACHES OF FOLKLORE STUDIES IN KYRGYZSTAN ON THE SOVIET UNION PERIOD: ERSOLTONOY EPIC EXAMPLE Kamile ÇETĠN - Hamza ÖZAYDIN MEHMED SÜREYYÂ NIN KALEMĠNDEN ISPARTALI ġaġrler THE POETS FROM ISPARTA WITH THE PEN OF MEHMED SUREYYA Özkan DAġDEMĠR TÜRKĠYE DE LĠSANSÜSTÜ DÜZEYDE HAZIRLANAN AĞIZ TEZLERĠ VE AKADEMĠK AĞIZ ARAġTIRMALARINDAKĠ HALK ANLATILARI BĠBLĠYOGRAFYASI THE BIBLIOGRAPHY OF FOLK NARRATIVES IN DIALECT THESES WRITTEN IN POSTGRADUATE DEGREE AND IN ACADEMİC DIALECT STUDIES Muharrem DAYANÇ AHMET MĠDHAT EFENDĠ VE ÜSS-Ġ ĠNKILÂP ÜZERĠNE AN EVALUATION OF ÜSS-İ İNKILÂP AND AHMET MİDHAT EFENDİ Fethi DEMĠR ELĠF ġafak IN ĠSKENDER ROMANINDA BĠR TÖRE CĠNAYETĠ BAĞLAMINDA ANNE-OĞUL ĠLĠġKĠSĠNE BAKIġ AN VIEW TO RELATION OF MOTHER-SON IN THE CONTEXT OF AN HONOR KILLING IN ELİF ŞAFAK S NOVEL İSKENDER

19 Esra DĠCLE MODERN ULUS DEVLET PROJESĠNDE BIR ĠDEAL MEKÂN TEMSILI OLARAK KÖY ÜTOPYASI THE VILLAGE UTOPIS AS THE PRESENTATION OF THE IDEAL PLACE ON THE MODERN NATION-STATE PROJECT Bahar DOĞAN BEDRĠ RAHMĠ EYÜBOĞLU NUN ġġġrlerġnde HALK BĠLĠMĠ UNSURLARI FOLKLORE ELEMENTS IN BEDRİ RAHMİ EYUBOGLU S POEMS Levent DOĞAN UYGUR TÜRKÇESĠ NDE çu, ġu ve ze EDATLARI 'çu, ġu, ze' PREPOSITIONS IN UIGHUR TURKISH Mehmet Can DOĞAN MEDD Ü CEZRĠN BIRAKTIĞI AĞIR MĠMARĠ YA DA UNUTMAKLA HATIRLAMAK GERĠLĠMĠNDE YAHYA KEMAL ġġġrġ YAHYA KEMAL S POETRY UNDER THE TENSION OF HEAVY ARCHITECTURE LEFT BY TIDE OR FORGETTING AND REMEMBERING Talip DOĞAN ĠRAN (AZERBAYCAN) TÜRK AĞIZLARINDA YÜKLEME HÂLĠ EKLERĠ SUFFIXES OF ACCUSATIVE IN IRAN (AZERBAIJAN) TURK DIALECTS Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU NAMIK KEMAL ĠN DĠYOJEN GAZETESĠNDEKĠ MĠZAHÎ YAZILARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME AN EVALUATION ON HUMOUR ARTICLES OF NAMIK KEMAL IN NEWSAPAPER OF DIOGENES AyĢenur DÖNDER - ġenel ELALDI - Özlem Miraç ÖZKAYA ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÜNĠVERSĠTE DÜZEYĠNDEKĠ TEMEL ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETĠMĠNDE KULLANILABĠLECEK TAMAMLAYICI ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME YÖNTEMLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ VIEWS OF LECTURERS ON COMPLEMENTARY METHODS OF MEASUREMENT AND EVALUATION THAT CAN BE USED IN BASIC ENGLISH TEACHING AT UNIVERSITY LEVEL

20 Özlem DEMĠREL DÖNMEZ EKSĠK BĠR ELĠF ĠLE MAHMUD HĠKÂYESĠ NĠN SES BĠLGĠSĠ ÖZELLĠKLERĠ ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME AN INVESTIGATION ON THE PHONETIC FEATURES OF A MISSING ELIF AND MAHMUD STORY Mustafa DURMUġ KLASĠK OSMANLI NESRĠNDE ALĠTERASYON ALLITERATION IN CLASSICAL OTTOMAN PROSE Mehmet EKĠZ ĠġGAL SONRASI BOSNA-HERSEK TE ESKĠ ESER VE VAKIF ESERLERĠ: VATAN GAZETESĠ ÖRNEĞĠ OLD WORKS OF ART AND FOUNDATION BUILDINGS IN BOSNIA-HERZEGOVINA AFTER THE INVASION: THE NEWSPAPER VATAN SAMPLE Ülkü ELĠUZ - Melike GÖKCAN TÜRKDOĞAN ESKĠ BĠR HĠKÂYENĠN YENĠDEN DOĞUġU: KARA KĠTAP TAKĠ ĠZLEK VE ĠMGELEMĠN METĠNLERARASILIK BAĞLAMINDA ĠNCELENMESĠ REBIRTH OF AN OLD HISTORY: INTERTEXUAL ANALYSIS OF THEME AND IMAGERY IN BLACK BOOK IN FIRST CONTEXT Selim EMĠROĞLU KUTADGU BĠLĠG DE ÇOCUK EĞĠTĠMĠ CHILDREN S EDUCATION IN KUTADGU BILIG Mehmet Dursun ERDEM- Esra KĠRĠK ELBĠSTAN AĞZI (KAHRAMANMARAġ AĞIZLARI - II) THE DIALECT OF ELBİSTAN (DIALECTS OF KAHRAMANMARAŞ II) Filiz Meltem ERDEM UÇAR MESLEKLERĠ VE ĠLGĠ ALANLARI AÇISINDAN MECÂLĠSÜ N- NEFÂYĠS TEKĠ ġaġrlerġn SOSYAL HAYATTAKĠ YERĠ THE POSITION OF THE POETS OF MECÂLISÜ'N-NEFÂYIS IN SOCIAL LIFE IN REFERENCE TO THEIR PROFESSIONS AND INTERESTS

21 Osman EROĞLU YAPISÖKÜCÜLÜK VE NECĠP FAZIL IN BEKLENEN ġġġrġne BĠR UYGULAMA DENEMESĠ DEKONSTRUKSIYON AND ITS APPLICATION FOR A TRIAL TO THE NECİP FAZIL S POEM OF BEKLENEN Ertan EROL - Halis Ahmet ÖZER ATTĠLÂ ĠLHAN IN SĠSLER BULVARI ġġġrġ ÜZERĠNE BĠR TAHLĠL DENEMESĠ AN ANALYSIS OF SİSLER BULVARI BY ATTİLÂ İLHAN Bircan EYÜP - Serap UZUNER YURT - Miriam Zeliha STEBLER TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI ÖĞRETĠMĠNE YÖNELĠK YAPILAN AKADEMĠK ÇALIġMALAR ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME A RESEARCH ON THE ACADEMIC STUDIES ABOUT TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE TEACHING Kamil Ali GIYNAġ HĠLÂLÎ NĠN MANZUM KIRK HADĠS TERCÜMESĠ HİLÂLÎ S VERSE TRANSLATION OF FORTY HADITH Mehmet Nuri GÖMLEKSĠZ - AyĢe Ülkü KAN EĞĠTĠMDE DUYUġSAL BOYUT VE DUYUġSAL ÖĞRENME AFFECTIVE DIMENSION IN EDUCATION AND AFFECTIVE LEARNING Hacer GÜLġEN MAĠ VE SĠYAH VE GENÇ WERTHER ĠN ACILARI ROMANLARI ÜZERĠNE KARġILAġTIRMALI BĠR ĠNCELEME A COMPARATIVE STUDY ON THE NOVELS BLUE AND BLACK AND THE SORROWS OF YOUNG WERTHER Gürkan GÜMÜġATAM ESKĠ TÜRK TIBBINDA (XIV. - XVI. YÜZYILLAR) ÖLÇÜLER VE ÖLÇME USULLERĠ OLDTURKISHMEDICINE(XIV. - XVI. CENTURIES)PROCEDURES FORMEASURINGAND DIMENSIONS Ahmet GÜNDÜZ XIX. YÜZYILDA KIRġEHĠR E YERLEġTĠRĠLEN NOGAY MUHACĠRLERĠ ( ) XIX. CENTURY EMIGRANTS NOGAI PLACED KIRŞEHİR ( )

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI Dergisi, üç ayda bir yayınlananuluslararasıhakemli bir dergidir. Dergisi

Detaylı

The Journal of Academic Social Science Studies

The Journal of Academic Social Science Studies The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Academic Social Science Studies Dergisi yılda iki defa yayın yapan uluslararası hakemli bir dergidir. Academic Social

Detaylı

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ EDUCATION AND SOCIETY IN THE 21ST CENTURY THE JOURNAL OF EDUCATION SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Balıkesir University The Institute of Social Sciences BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Balıkesir University The Journal of Social

Detaylı

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Türk Siyaset Kültüründe Kadınların Rolü 21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ EDUCATION AND SOCIETY IN THE 21 ST CENTURY THE JOURNAL OF EDUCATION SCIENCE AND SOCIAL

Detaylı

Turkish Studies. T ü r k o l o j i A r aştırmaları

Turkish Studies. T ü r k o l o j i A r aştırmaları Turkish Studies T ü r k o l o j i A r aştırmaları International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Osman Nedim Tuna Armağanı Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları

Detaylı

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING 1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LANGUAGE EDUCATION & TEACHING SPECIAL ISSUE UDES 2015 CONTENTS THE ATTRIBUTIONS OF THE LEARNERS OF TURKISH LANGUAGE

Detaylı

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Türk Siyaset Kültüründe Kadınların Rolü 21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ EDUCATION AND SOCIETY IN THE 21 ST CENTURY THE JOURNAL OF EDUCATION SCIENCE AND SOCIAL

Detaylı

TÜRKLÜK BĐLĐMĐ ARAŞTIRMALARI

TÜRKLÜK BĐLĐMĐ ARAŞTIRMALARI ISSN: 1300-7874 TÜRKLÜK BĐLĐMĐ ARAŞTIRMALARI JOURNAL OF TURKOLOGY RESEARCH uluslararası hakemli dergi international peer reviewed journal Yılda iki sayı yayımlanır. Biannual 17. Yıl/Year 32. Sayı/Volume

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK VE KALKINMA DERGİSİ

GİRİŞİMCİLİK VE KALKINMA DERGİSİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DR. H. İBRAHİM BODUR GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ GİRİŞİMCİLİK VE KALKINMA DERGİSİ JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP AND DEVELOPMENT Cilt 9 - Sayı 1 - Yaz

Detaylı

III. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 16-18 Aralık 2010 İZMİR I I I. U L U S L A R A R A S I S E M P O Z Y U M U. 16-18 Aralık 2010 İZMİR

III. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 16-18 Aralık 2010 İZMİR I I I. U L U S L A R A R A S I S E M P O Z Y U M U. 16-18 Aralık 2010 İZMİR I I I. U L U S L A R A R A S I D Ü N Y A D İ L İ T Ü R K Ç E S E M P O Z Y U M U 16-18 Aralık 2010 İZMİR DÜZENLEYEN KURUM Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi YER

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ RECEP TAYYIP ERDOGAN UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ RECEP TAYYIP ERDOGAN UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ RECEP TAYYIP ERDOGAN UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES ISSN: 2149-2239 CİLT 1 SAYI 1 (OCAK 2015) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Adına Sahibi Owner on Behalf Of Recep Tayyip

Detaylı

KONGRE KOORDİNATÖRÜ. Doç. Kürşad GÜLBEYAZ KONGRE SEKRETERİ. Dr. Tarkan YAZICI ONUR KURULU. Prof. Dr. Ayşegül Jale SARAÇ (Dicle Üniversitesi Rektörü)

KONGRE KOORDİNATÖRÜ. Doç. Kürşad GÜLBEYAZ KONGRE SEKRETERİ. Dr. Tarkan YAZICI ONUR KURULU. Prof. Dr. Ayşegül Jale SARAÇ (Dicle Üniversitesi Rektörü) KONGRE KOORDİNATÖRÜ Doç. Kürşad GÜLBEYAZ KONGRE SEKRETERİ Dr. Tarkan YAZICI ONUR KURULU Prof. Dr. Ayşegül Jale SARAÇ (Dicle Üniversitesi Rektörü) KONGRE BAŞKANLARI Prof. Dr. Turan SAĞER & Prof. Dr. Gürbüz

Detaylı

ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ International Journal of Curriculum and Instructional Studies

ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ International Journal of Curriculum and Instructional Studies E Ğ İ T İ M P R O G R A M L A R I V E Ö Ğ R E T İ M D E R N E Ğ İ T U R K I S H C U R R I C U L U M A N D I N S T R U C T I O N A S S O C I A T I O N ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI

Detaylı

TÜRK DİLİ ŞEKİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI -BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ- * ÖZET

TÜRK DİLİ ŞEKİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI -BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ- * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 359-416, ANKARA-TURKEY TÜRK DİLİ ŞEKİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI -BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ- * Tuncay BÖLER ** ÖZET

Detaylı

UYGUR TÜRKLERİ ARASINDA ŞAMANLAR VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ Adem ÖGER * Tugba GÖNEL * THE SHAMANS AMONG THE UYGHUR TURKS AND THE SHAMANS TREATMENT METHODS

UYGUR TÜRKLERİ ARASINDA ŞAMANLAR VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ Adem ÖGER * Tugba GÖNEL * THE SHAMANS AMONG THE UYGHUR TURKS AND THE SHAMANS TREATMENT METHODS - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.233-, TURKEY UYGUR TÜRKLERİ ARASINDA ŞAMANLAR VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ Adem ÖGER * Tugba GÖNEL * ÖZET Zengin ve

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI TÜRK EDEBİYATINDA 1951-1961 YILLARINDA EDEBÎ ELEŞTİRİ (Kültür-Sanat ve Edebiyat Dergileri) DOKTORA TEZİ Sema ÇETİN

Detaylı

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ÇOCUK-ÇOCUKLUK TEMALI ŞİİRLER ÜZERİNE BİR TASNİF DENEMESİ

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ÇOCUK-ÇOCUKLUK TEMALI ŞİİRLER ÜZERİNE BİR TASNİF DENEMESİ Yeni Türk Edebiyatında Çocuk-Çocukluk Temalı Şiirler Üzerine Bir Tasnif Denemesi YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ÇOCUK-ÇOCUKLUK TEMALI ŞİİRLER ÜZERİNE BİR TASNİF DENEMESİ AN ATTEMPT OF CLASSIFICATON ON THE THEME

Detaylı

EYFOR-IV EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU DÜZENLEME KURULU. ONURSAL BAŞKAN Prof. Dr. Mahir ALKAN Balıkesir Üniversitesi Rektörü

EYFOR-IV EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU DÜZENLEME KURULU. ONURSAL BAŞKAN Prof. Dr. Mahir ALKAN Balıkesir Üniversitesi Rektörü EYFOR-IV EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU DÜZENLEME KURULU ONURSAL BAŞKAN Prof. Dr. Mahir ALKAN Balıkesir Üniversitesi Rektörü FORUM KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Feyzi ULUĞ DÜZENLEME KURULU EŞ BAŞKANLARI Adem ÇİLEK Prof.

Detaylı

TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2011 TÜRKBĠLĠM ISSN 1309-4254

TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2011 TÜRKBĠLĠM ISSN 1309-4254 TÜRKBĠLĠM ISSN 1309-4254 HAZĠRAN 2011 i Öğrenmeden, çalıģmadan, yorulmadan rahat kazanma yollarını usul haline getirmiģ milletler önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklallerini

Detaylı

SYMPOSIUM CHAIR ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD

SYMPOSIUM CHAIR ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD ABSTRACTS etap SYMPOSIUM CHAIR Prof.Dr. H. Ferhan ODABAŞI ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN Assoc.Prof.Dr. Abdullah KUZU ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD Prof.Dr. Ali Rıza AKDENİZ, Karadeniz Technical University,

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK DERGİSİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK DERGİSİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK DERGİSİ ISSN: 1309-7423 GÜMÜŞHANE UNIVERSITY ELECTRONIC JOURNAL OF THE INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Volume: CİLT: 1 SAYI: 6 Sayı/Number:

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Gaziosmanpaşa Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Gaziosmanpaşa Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ YIL: 2012 CİLT: 7 SAYI: 2 SAHİBİ / OWNER Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü adına On behalf of Gaziosmanpasa University

Detaylı

KİŞİ ADLARI ÜZERİNE DİLBİLİMSEL BİR ÇALIŞMA (AĞRI İLİ ÖRNEĞİ)

KİŞİ ADLARI ÜZERİNE DİLBİLİMSEL BİR ÇALIŞMA (AĞRI İLİ ÖRNEĞİ) A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 52, ERZURUM 2014, 27-49 KİŞİ ADLARI ÜZERİNE DİLBİLİMSEL BİR ÇALIŞMA (AĞRI İLİ ÖRNEĞİ) Özet Kişi adlarının kullanımı gerek kişi gerekse toplum ve kamu

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Journal of Social Science

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Journal of Social Science ISSN: 1012-0165. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Journal of Social Science Cilt/Volume: 22 Sayı/Issue: 1 Ocak / January 2012 ELAZIĞ (Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Hakemli Bir Dergidir)

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Editörler: Doç. Dr. Zübeyde GÜNEŞ YAĞCI Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Yard. Doç. Dr. Murat DOĞDUBAY Yardımcı Editörler:

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Balıkesir University The Journal Of Social Sciences Institute BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Balıkesir University The

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

FAKİR BAYKURT UN ROMANLARINDAKİ HALK BİLİMİ UNSURLARI

FAKİR BAYKURT UN ROMANLARINDAKİ HALK BİLİMİ UNSURLARI T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi FAKİR BAYKURT UN ROMANLARINDAKİ HALK BİLİMİ UNSURLARI Mehmet Halil AKKIN Tez Danışmanı Yrd. Doç.

Detaylı

GIRESUN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES THE BLACK SEA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES

GIRESUN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES THE BLACK SEA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GIRESUN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ THE BLACK SEA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES KARADENİZ SOSYAL

Detaylı