KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 (20/11/2012 tarihli ve 1156 sayılı Makam Onayı ile 02/11/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren) KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı Kamu Hastane Birliklerinde 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 32 nci maddesi uyarınca sözleşmeli statüde istihdam edilen personele döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi uyarınca sözleşmeli statüde istihdam edilen genel sekreter, mali hizmetler başkanı, tıbbi hizmetler başkanı, idari hizmetler başkanı, hastane yöneticisi, başhekim, başhekim yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı, uzman ve büro görevlisine yapılacak ek ödemeyi kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönergede geçen; a) Aktif : O dönem içindeki toplam gün sayısından çalışılmayan günlerin çıkarılması sonucu bulunan çalışılan gün sayısının, o dönem içindeki toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı, b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını, c) Birlik: İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerini işleten Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı taşra teşkilatını, ç) Birlik katsayısı: Birlik bölge gelişmişlik katsayısı ile birlik rol katsayısının aritmetik ortalamasından oluşan katsayıyı, d) Birlik rol katsayısı: Birliğin hizmet verdiği ilin Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre toplam il nüfusu ile birliği oluşturan sağlık tesislerinin özellikleri dikkate alınarak belirlenmiş olan Ek-2 sayılı tabloda yer alan katsayıyı, e) Bölge gelişmişlik katsayısı: Birlikler için Ek-3, birliğe bağlı sağlık tesisleri için Ek-4 sayılı tabloda yer alan katsayıyı, f) Çalışılmayan günler: Resmî tatil günleri haricindeki tüm çalışılmayan günleri, g) Hizmet rolü: Nüfus, ulaşım imkânları, sağlık insan gücü mevcudu, sağlık tesislerinin şartları, hizmet sunum kapasitesi ve sahip olduğu benzeri sağlık kaynakları itibariyle hizmet alanları dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen A, B, C, D ve E1 grubunu ğ) Hizmet sınıfı katsayısı: Birliğe bağlı sağlık tesisleri için belirlenmiş olan ve Ek-5 sayılı tabloda yer alan katsayıyı, h) Kurum: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu, ı) Ödeme dönemi: Bir yıl içerisinde döner sermaye ek ödemesinin yapılacağı aylık dönemleri, i) Sağlık tesisi: Üniversiteler ile birlikte kullanılan hastaneler de dâhil olmak üzere Birliğe bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti veren hastaneleri, j) Sağlık tesisi katsayısı: Sağlık tesisi bölge gelişmişlik katsayısı ile hizmet sınıfı katsayısının aritmetik ortalamasından oluşan katsayıyı, k) Sözleşmeli personel: 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi uyarınca sözleşmeli statüde istihdam edilen personeli, 1

2 l) Tavan ek ödeme tutarı: Ek-1 sayılı tabloda yer alan tavan ek ödeme oranlarının 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre belirlenen tavan ücret ile çarpımı sonucu bulunan tutarı, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Birliklerde Sözleşmeli Olarak Görev Yapan Personele Yapılacak Ek Ödemenin Tespitine İlişkin Usul ve Esaslar Temel esaslar MADDE 5- (1) Sözleşmeli personele yapılacak ek ödemeler birlik döner sermaye bütçesinden yapılır. (2) Sözleşmeli olarak istihdam edilen tabip, diş tabibi ve eczacılardan Genel Sekreter ve Başkan olarak görev yapanlar dışındaki sözleşmeli personel Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatının daire başkanı ve daha üstü boş yönetici kadrolarına (aylıksız izin sebebiyle boşalanlar da dâhil olmak üzere) görevlendirilebilir. Bunun dışındaki personel sözleşme imzaladığı birlik veya sağlık tesisi dışında görevlendirilemez. Bu şekilde görevlendirilen personele sözleşme imzaladıkları birlikten bu Yönergenin 8 inci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde ek ödeme yapılır. Ancak bu personelin ek ödemesinin hesaplanmasında Sağlık Tesisi dikkate alınmaz. (3) 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi uyarınca yapılan ek ödeme brüt tutarı bu Yönerge uyarınca aynı aya ilişkin olarak yapılacak ek ödeme brüt tutarından mahsup edilir. Birlik katsayısının hesaplanması MADDE 6- (1) Birliğin hizmet verdiği ilin nüfusu ile birliği oluşturan sağlık tesislerinin özellikleri dikkate alınarak belirlenmiş olan birlik rol katsayısı ile birlik bölge gelişmişlik katsayısı toplamının ikiye bölünmesi sureti ile birlik katsayısı tespit edilir. Birlik rol katsayısı + Birlik bölge gelişmişlik katsayısı Birlik katsayısı= 2 Sağlık tesisi katsayısının hesaplanması MADDE 7- (1) Birliğe bağlı sağlık tesisleri için belirlenmiş olan sağlık tesisi bölge gelişmişlik katsayısı ile hizmet sınıfı katsayısının toplamının ikiye bölünmesi sureti ile sağlık tesisi katsayısı tespit edilir. Sağlık tesisi katsayısı= Sağlık tesisi bölge gelişmişlik katsayısı + Hizmet sınıfı katsayısı 2 Ek ödeme tutarının hesaplanması MADDE 8- (1) Genel Sekreterlikte sözleşmeli olarak görev yapan personelin ek ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanır. 2

3 a) Genel Sekreter: 1) Hekim (Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,70)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan 2) Diş Hekimi (Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,33)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan 3) Hekim olmayan (Profesör ve Doçent): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,20)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan 4) Uzman Hekim: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,63)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan 5) Hekim*: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,50)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan 6) Diğer (Hekim): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,42)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan 7) Diğer (Uzman Diş Hekimi): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,39)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan 8) Diğer (Diş Hekimi): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,32)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan 9) Diğer (Hekim olmayan): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,22)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan b) Başkan: 1) Hekim (Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,67)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan 2) Diş Hekimi (Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,35)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan 3) Hekim olmayan (Profesör ve Doçent): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [Tavan ek ödeme tutarı X (0,25)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan 3

4 4) Uzman Hekim: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,63)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan 5) Hekim*: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,50)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan 6) Diğer (Hekim): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,59)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan 7) Diğer (Uzman Diş Hekimi): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,55)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan 8) Diğer (Diş Hekimi): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,51)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan 9) Diğer (Hekim olmayan): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,18)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan c) Uzman 1) Hekim: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,93)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan 2) Diş Hekimi: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,75)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan 3) Eczacı, Hukukçu, Programcı ve Çözümleyici: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X ( 0,52)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan 4) Diğer: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,18)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan ç) Büro Görevlisi Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,54)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan (2) Sağlık tesislerinde sözleşmeli olarak görev yapan personelin ek ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanır. 4

5 a) Hastane Yöneticisi 1) Hekim (Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,66)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 2) Diş Hekimi (Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,34)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 3) Hekim olmayan (Profesör, Doçent): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,25)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 4) Uzman Hekim: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,63)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 5) Hekim*: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,49)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 6) Diğer (Hekim): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,58)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 7) Diğer (Uzman Diş Hekimi): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,55)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 8) Diğer (Diş Hekimi): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,50)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 9) Diğer (Hekim olmayan): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,19)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif b) Başhekim: 1) Hekim (Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,64)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 2) Diş Hekimi (Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,33)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 3) Uzman Hekim: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,57)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 5

6 4) Hekim*: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,46)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 5) Uzman Diş Hekimi: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,35)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 6) Diş Hekimi*: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,32)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 7) Hekim: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,74)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 8) Diş Hekimi: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,55)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif c) Başhekim Yardımcısı: 1) Uzman Hekim: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,64)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 2) Uzman Diş Hekimi: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,40)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 3) Hekim: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,63)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 4) Diş Hekimi: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,44)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 5) Eczacı: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,10)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 6) Lisansüstü eğitim yapmış sağlık bilimleri lisansiyerleri: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,50)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif ç) Müdür Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,41)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 6

7 d) Müdür Yardımcısı Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,63)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif (3) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında yılda toplam otuz günü geçmemek üzere sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi, izlenmesi ile eğitim ve proje çalışmaları kapsamında görevlendirilenlere yapılacak ek ödemelerin belirlenmesinde, görevlendirildikleri ve fiilen görev yaptıkları günler için aktif dikkate alınmaz. (4) (*) Tıp alanında doktora yapmış tabip veyahut hukuk, kamu yönetimi, işletme ve sağlık yönetimi alanında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabip Yürürlük MADDE 9- (1) Bu Yönerge, 2 Kasım 2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 10- (1) Bu Yönerge hükümlerini Kurum Başkanı yürütür. EK 1 Kamu Hastane Birlikleri Sözleşmeli Personel Tavan Ek Ödeme Oranları Unvanı Ek Ödeme Tavan Oranı % Genel Sekreter a) Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi 550 b) Uzman Hekim, Hekim* 400 c) Diğer 300 Başkan a) Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi 600 b) Uzman Hekim, Hekim* 450 c) Diğer 300 Hastane Yöneticisi a) Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi 600 b) Uzman Hekim, Hekim* 450 c) Diğer 300 Başhekim a) Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi Hekim 600 b) Uzman Hekim, Uzman Diş Hekimi, Hekim ve Diş Hekimi* 450 c) Hekim, Diş Hekimi 200 Başhekim Yardımcısı a) Uzman Hekim, Uzman Diş Hekimi 270 b) Hekim, Diş Hekimi, Eczacı 180 c) Lisansüstü eğitim yapmış sağlık bilimleri lisansiyerleri 125 Müdür 125 Müdür Yardımcısı 75 Uzman 125 Büro Görevlisi 50 (*) Tıp alanında doktora yapmış tabip veyahut hukuk, kamu yönetimi, işletme ve sağlık yönetimi alanında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabip 7

8 EK 2 Birlik Rol 1 2 ( < İl Nüfusu) olan illerde hizmet veren birlikler ( İl Nüfusu > ) olan illerde, bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunan birlikler ( İl Nüfusu > ) olan illerde, bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunmayan birlikler 1,00 0,96 3 ( İl Nüfusu > ) olan illerde, bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunan birlikler ( İl Nüfusu > ) olan illerde, bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunmayan 3. Basamak sağlık hizmeti veren birlikler 0,92 4 ( İl Nüfusu ) olan illerde, bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunan birlikler ( İl Nüfusu > ) olan illerde, bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunmayan ve 3. basamak sağlık hizmeti veren birlikler 0,88 5 ( İl Nüfusu > ) olan illerde, sadece 2. basamak sağlık hizmeti veren birlikler (İl Nüfusu ) olan illerde, bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunmayan ve 3. basamak sağlık hizmeti veren birlikler 0,84 6 (İl Nüfusu ) olan illerde, sadece 2. basamak sağlık hizmeti veren birlikler 0,80 8

9 EK 3 Birlik Bölge Gelişmişlik İL Katsayı ADANA 0,94 ADIYAMAN 0,97 AFYONKARAHİSAR 0,96 AĞRI 1,00 AKSARAY 0,97 AMASYA 0,95 ANKARA 0,92 ANTALYA 0,92 ARDAHAN 0,99 ARTVİN 0,94 AYDIN 0,94 BALIKESİR 0,94 BARTIN 0,96 BATMAN 0,99 BAYBURT 0,96 BİLECİK 0,94 BİNGÖL 0,98 BİTLİS 0,98 BOLU 0,95 BURDUR 0,95 BURSA 0,92 ÇANAKKALE 0,93 ÇANKIRI 0,96 ÇORUM 0,97 DENİZLİ 0,95 DİYARBAKIR 0,99 DÜZCE 0,94 EDİRNE 0,94 ELAZIĞ 0,96 ERZİNCAN 0,96 ERZURUM 0,98 ESKİŞEHİR 0,95 GAZİANTEP 0,96 GİRESUN 0,96 GÜMÜŞHANE 0,96 HAKKÂRİ 0,97 HATAY 0,94 IĞDIR 0,98 ISPARTA 0,97 İSTANBUL 0,85 İZMİR 0,90 KAHRAMANMARAŞ 0,97 KARABÜK 0,95 KARAMAN 0,96 9

10 İL Katsayı KARS 0,98 KASTAMONU 0,96 KAYSERİ 0,95 KIRIKKALE 0,95 KIRKLARELİ 0,93 KIRŞEHİR 0,96 KİLİS 0,97 KOCAELİ 0,86 KONYA 0,96 KÜTAHYA 0,96 MALATYA 0,97 MANİSA 0,94 MARDİN 0,98 MERSİN 0,93 MUĞLA 0,91 MUŞ 1,00 NEVŞEHİR 0,96 NİĞDE 0,97 ORDU 0,97 OSMANİYE 0,95 RİZE 0,95 SAKARYA 0,94 SAMSUN 0,96 SİİRT 0,99 SİNOP 0,97 SİVAS 0,97 ŞANLIURFA 0,98 ŞIRNAK 0,98 TEKİRDAĞ 0,90 TOKAT 0,96 TRABZON 0,95 TUNCELİ 0,96 UŞAK 0,96 VAN 1,00 YALOVA 0,91 YOZGAT 0,97 ZONGULDAK 0,93 10

11 EK 4 Sağlık Tesisi Bölge Gelişmişlik İl Bölge Gelişmişlik ADANA Aladağ 0,98 ADANA Merkez 0,88 ADANA Ceyhan 0,97 ADANA Feke 0,99 ADANA İmamoğlu 0,97 ADANA Karaisali 0,98 ADANA Karataş 0,97 ADANA Kozan 0,97 ADANA Pozantı 0,97 ADANA Saimbeyli 0,98 ADANA Tufanbeyli 0,98 ADANA Yumurtalık 0,98 ADIYAMAN Besni 0,98 ADIYAMAN Çelikhan 0,98 ADIYAMAN Gerger 1,00 ADIYAMAN Gölbaşı 0,98 ADIYAMAN Kahta 0,98 ADIYAMAN Merkez 0,96 ADIYAMAN Samsat 0,98 ADIYAMAN Sincik 0,99 ADIYAMAN Tut 0,98 AFYONKARAHİSAR Başmakçı 0,97 AFYONKARAHİSAR Bayat 0,98 AFYONKARAHİSAR Bolvadin 0,97 AFYONKARAHİSAR Çay 0,97 AFYONKARAHİSAR Çobanlar 0,98 AFYONKARAHİSAR Dazkırı 0,97 AFYONKARAHİSAR Dinar 0,97 AFYONKARAHİSAR Emirdağ 0,98 AFYONKARAHİSAR Evciler 0,98 AFYONKARAHİSAR Hocalar 0,99 AFYONKARAHİSAR İhsaniye 0,98 AFYONKARAHİSAR İscehisar 0,98 AFYONKARAHİSAR Kızılören 0,98 AFYONKARAHİSAR Merkez 0,95 AFYONKARAHİSAR Sandıklı 0,97 AFYONKARAHİSAR Sinanpaşa 0,98 AFYONKARAHİSAR Sultandağı 0,98 AFYONKARAHİSAR Şuhut 0,98 AĞRI Diyadin 1,00 AĞRI Doğubeyazıt 0,99 AĞRI Eleşkirt 0,99 11

12 İl Bölge Gelişmişlik AĞRI Hamur 1,00 AĞRI Merkez 0,97 AĞRI Patnos 0,99 AĞRI Taşlıçay 0,99 AĞRI Tutak 0,99 AKSARAY Ağaçören 0,99 AKSARAY Eskil 0,98 AKSARAY Gülağaç 0,98 AKSARAY Güzelyurt 0,98 AKSARAY Merkez 0,96 AKSARAY Ortaköy 0,98 AKSARAY Sarıyahşi 0,98 AMASYA Göynücek 0,99 AMASYA Gümüşhacıköy 0,98 AMASYA Hamamözü 0,98 AMASYA Merkez 0,96 AMASYA Merzifon 0,96 AMASYA Suluova 0,96 AMASYA Taşova 0,98 ANKARA Akyurt 0,96 ANKARA Ayaş 0,97 ANKARA Bala 0,98 ANKARA Beypazarı 0,96 ANKARA Merkez 0,85 ANKARA Çamlıdere 0,97 ANKARA Çubuk 0,96 ANKARA Elmadağ 0,96 ANKARA Evren 0,97 ANKARA Güdül 0,97 ANKARA Haymana 0,98 ANKARA Kalecik 0,98 ANKARA Kazan 0,95 ANKARA Kızılcahamam 0,97 ANKARA Nallıhan 0,97 ANKARA Polatlı 0,96 ANKARA Şereflikoçhisar 0,97 ANTALYA Akseki 0,98 ANTALYA Alanya 0,94 ANTALYA Elmalı 0,97 ANTALYA Finike 0,97 ANTALYA Gazipaşa 0,97 ANTALYA Gündoğmuş 0,98 ANTALYA İbradi 0,97 ANTALYA Kale 0,97 ANTALYA Kaş 0,97 ANTALYA Kemer 0,93 12

13 İl Bölge Gelişmişlik ANTALYA Korkuteli 0,97 ANTALYA Kumluca 0,97 ANTALYA Manavgat 0,95 ANTALYA Merkez 0,91 ANTALYA Serik 0,96 ARDAHAN Çıldır 0,99 ARDAHAN Damal 0,99 ARDAHAN Göle 0,99 ARDAHAN Hanak 0,99 ARDAHAN Merkez 0,98 ARDAHAN Posof 0,98 ARTVİN Ardanuç 0,98 ARTVİN Arhavi 0,96 ARTVİN Borçka 0,97 ARTVİN Hopa 0,96 ARTVİN Merkez 0,96 ARTVİN Murgul 0,96 ARTVİN Şavşat 0,98 ARTVİN Yusufeli 0,98 AYDIN Bozdoğan 0,98 AYDIN Buharkent 0,97 AYDIN Çine 0,97 AYDIN Didim 0,95 AYDIN Germencik 0,97 AYDIN İncirliova 0,97 AYDIN Karacasu 0,98 AYDIN Karpuzlu 0,98 AYDIN Koçarlı 0,98 AYDIN Köşk 0,98 AYDIN Kuşadası 0,93 AYDIN Kuyucak 0,97 AYDIN Merkez 0,95 AYDIN Nazilli 0,95 AYDIN Söke 0,96 AYDIN Sultanhisar 0,97 AYDIN Yenipazar 0,97 BALIKESİR Ayvalık 0,95 BALIKESİR Balya 0,98 BALIKESİR Bandırma 0,93 BALIKESİR Bigadiç 0,98 BALIKESİR Burhaniye 0,96 BALIKESİR Dursunbey 0,98 BALIKESİR Edremit 0,95 BALIKESİR Erdek 0,96 BALIKESİR Gömeç 0,97 BALIKESİR Gönen 0,96 13

14 İl Bölge Gelişmişlik BALIKESİR Havran 0,98 BALIKESİR İvrindi 0,98 BALIKESİR Kepsut 0,98 BALIKESİR Manyas 0,98 BALIKESİR Marmara 0,96 BALIKESİR Merkez 0,94 BALIKESİR Savaştepe 0,98 BALIKESİR Sındırgı 0,98 BALIKESİR Susurluk 0,96 BARTIN Amasra 0,97 BARTIN Kurucaşile 0,98 BARTIN Merkez 0,97 BARTIN Ulus 0,98 BATMAN Beşiri 0,99 BATMAN Gercüş 0,99 BATMAN Hasankeyf 0,99 BATMAN Kozluk 0,99 BATMAN Merkez 0,96 BATMAN Sason 1,00 BAYBURT Aydıntepe 0,98 BAYBURT Demirözü 0,98 BAYBURT Merkez 0,97 BİLECİK Bozüyük 0,95 BİLECİK Gölpazarı 0,98 BİLECİK İnhisar 0,98 BİLECİK Merkez 0,95 BİLECİK Osmaneli 0,97 BİLECİK Pazaryeri 0,97 BİLECİK Söğüt 0,96 BİLECİK Yenipazar 0,98 BİNGÖL Adaklı 0,99 BİNGÖL Genç 0,99 BİNGÖL Karlıova 0,99 BİNGÖL Kiğı 0,97 BİNGÖL Merkez 0,97 BİNGÖL Solhan 0,99 BİNGÖL Yayladere 0,98 BİNGÖL Yedisu 0,99 BİTLİS Adilcevaz 0,98 BİTLİS Ahlat 0,98 BİTLİS Güroymak 0,99 BİTLİS Hizan 1,00 BİTLİS Merkez 0,97 BİTLİS Mutki 1,00 BİTLİS Tatvan 0,97 BOLU Dörtdivan 0,98 14

15 İl Bölge Gelişmişlik BOLU Gerede 0,97 BOLU Göynük 0,98 BOLU Kıbrıscık 0,98 BOLU Mengen 0,97 BOLU Merkez 0,95 BOLU Mudurnu 0,98 BOLU Seben 0,98 BOLU Yeniçağa 0,96 BURDUR Ağlasun 0,98 BURDUR Altınyayla 0,97 BURDUR Bucak 0,97 BURDUR Çavdır 0,98 BURDUR Çeltikçi 0,98 BURDUR Gölhisar 0,97 BURDUR Karamanlı 0,97 BURDUR Kemer 0,98 BURDUR Merkez 0,95 BURDUR Tefenni 0,98 BURDUR Yeşilova 0,98 BURSA Büyükorhan 0,98 BURSA Merkez 0,85 BURSA Gemlik 0,95 BURSA Gürsu 0,96 BURSA Harmancık 0,98 BURSA İnegöl 0,95 BURSA İznik 0,97 BURSA Karacabey 0,96 BURSA Keles 0,98 BURSA Kestel 0,96 BURSA M.Kemalpaşa 0,97 BURSA Mudanya 0,95 BURSA Orhaneli 0,98 BURSA Orhangazi 0,96 BURSA Yenişehir 0,97 ÇANAKKALE Ayvacık 0,97 ÇANAKKALE Bayramiç 0,97 ÇANAKKALE Biga 0,97 ÇANAKKALE Bozcaada 0,94 ÇANAKKALE Çan 0,96 ÇANAKKALE Eceabat 0,96 ÇANAKKALE Ezine 0,97 ÇANAKKALE Gelibolu 0,96 ÇANAKKALE Gökçeada 0,96 ÇANAKKALE Lapseki 0,97 ÇANAKKALE Merkez 0,94 ÇANAKKALE Yenice 0,98 15

16 İl Bölge Gelişmişlik ÇANKIRI Atkaracalar 0,97 ÇANKIRI Bayramören 0,98 ÇANKIRI Çerkeş 0,97 ÇANKIRI Eldivan 0,98 ÇANKIRI Ilgaz 0,97 ÇANKIRI Kızılırmak 0,99 ÇANKIRI Korgun 0,97 ÇANKIRI Kurşunlu 0,98 ÇANKIRI Merkez 0,96 ÇANKIRI Orta 0,98 ÇANKIRI Şabanözü 0,97 ÇANKIRI Yapraklı 0,98 ÇORUM Alaca 0,98 ÇORUM Bayat 0,99 ÇORUM Boğazkale 0,99 ÇORUM Dodurga 0,98 ÇORUM İskilip 0,98 ÇORUM Kargı 0,98 ÇORUM Laçin 0,98 ÇORUM Mecitözü 0,98 ÇORUM Merkez 0,95 ÇORUM Oğuzlar 0,98 ÇORUM Ortaköy 0,98 ÇORUM Osmancık 0,97 ÇORUM Sungurlu 0,98 ÇORUM Uğurludağ 0,99 DENİZLİ Acıpayam 0,98 DENİZLİ Akköy 0,97 DENİZLİ Babadağ 0,96 DENİZLİ Baklan 0,98 DENİZLİ Bekilli 0,98 DENİZLİ Beyağaç 0,98 DENİZLİ Bozkurt 0,97 DENİZLİ Buldan 0,97 DENİZLİ Çal 0,98 DENİZLİ Çameli 0,98 DENİZLİ Çardak 0,97 DENİZLİ Çivril 0,97 DENİZLİ Güney 0,98 DENİZLİ Honaz 0,96 DENİZLİ Kale 0,98 DENİZLİ Merkez 0,92 DENİZLİ Sarayköy 0,96 DENİZLİ Serinhisar 0,97 DENİZLİ Tavas 0,98 DİYARBAKIR Bismil 0,99 16

17 İl Bölge Gelişmişlik DİYARBAKIR Çermik 0,99 DİYARBAKIR Çınar 0,99 DİYARBAKIR Çüngüş 0,99 DİYARBAKIR Dicle 1,00 DİYARBAKIR Eğil 1,00 DİYARBAKIR Ergani 0,98 DİYARBAKIR Hani 0,99 DİYARBAKIR Hazro 1,00 DİYARBAKIR Kocaköy 0,99 DİYARBAKIR Kulp 0,99 DİYARBAKIR Lice 0,99 DİYARBAKIR Merkez 0,95 DİYARBAKIR Silvan 0,99 DÜZCE Akçakoca 0,96 DÜZCE Cumayeri 0,97 DÜZCE Çilimli 0,97 DÜZCE Gölyaka 0,97 DÜZCE Gümüşova 0,96 DÜZCE Kaynaşlı 0,97 DÜZCE Merkez 0,96 DÜZCE Yığılca 0,99 EDİRNE Enez 0,97 EDİRNE Havsa 0,97 EDİRNE İpsala 0,98 EDİRNE Keşan 0,96 EDİRNE Lalapaşa 0,98 EDİRNE Meriç 0,98 EDİRNE Merkez 0,94 EDİRNE Süleoğlu 0,97 EDİRNE Uzunköprü 0,97 ELAZIĞ Ağın 0,97 ELAZIĞ Alacakaya 0,98 ELAZIĞ Arıcak 0,99 ELAZIĞ Baskil 0,98 ELAZIĞ Karakoçan 0,98 ELAZIĞ Keban 0,97 ELAZIĞ Kovancılar 0,98 ELAZIĞ Maden 0,98 ELAZIĞ Merkez 0,95 ELAZIĞ Palu 0,99 ELAZIĞ Sivrice 0,98 ERZİNCAN Çayırlı 0,98 ERZİNCAN İliç 0,98 ERZİNCAN Kemah 0,98 ERZİNCAN Kemaliye 0,97 ERZİNCAN Merkez 0,96 17

18 İl Bölge Gelişmişlik ERZİNCAN Otlukbeli 0,98 ERZİNCAN Refahiye 0,98 ERZİNCAN Tercan 0,98 ERZİNCAN Üzümlü 0,98 ERZURUM Aşkale 0,97 ERZURUM Çat 0,99 ERZURUM Hınıs 0,99 ERZURUM Horasan 0,99 ERZURUM Ilıca 0,98 ERZURUM İspir 0,98 ERZURUM Karaçoban 1,00 ERZURUM Karayazı 1,00 ERZURUM Köprüköy 0,99 ERZURUM Merkez 0,94 ERZURUM Narman 0,98 ERZURUM Oltu 0,98 ERZURUM Olur 0,98 ERZURUM Pasinler 0,98 ERZURUM Pazaryolu 0,98 ERZURUM Şenkaya 0,99 ERZURUM Tekman 1,00 ERZURUM Tortum 0,98 ERZURUM Uzundere 0,98 ESKİŞEHİR Alpu 0,98 ESKİŞEHİR Beylikova 0,97 ESKİŞEHİR Çifteler 0,97 ESKİŞEHİR Günyüzü 0,98 ESKİŞEHİR Han 0,98 ESKİŞEHİR İnönü 0,97 ESKİŞEHİR Mahmudiye 0,97 ESKİŞEHİR Merkez 0,91 ESKİŞEHİR Mihalgazi 0,97 ESKİŞEHİR Mihalıçcık 0,98 ESKİŞEHİR Sarıcakaya 0,97 ESKİŞEHİR Seyitgazi 0,98 ESKİŞEHİR Sivrihisar 0,98 GAZİANTEP Araban 0,98 GAZİANTEP Merkez 0,92 GAZİANTEP İslahiye 0,98 GAZİANTEP Karkamış 0,99 GAZİANTEP Nizip 0,97 GAZİANTEP Nurdağı 0,98 GAZİANTEP Oğuzeli 0,98 GAZİANTEP Yavuzeli 0,99 GİRESUN Alucra 0,98 GİRESUN Bulancak 0,97 18

19 İl Bölge Gelişmişlik GİRESUN Çamoluk 0,98 GİRESUN Çanakçı 0,98 GİRESUN Dereli 0,98 GİRESUN Doğankent 0,98 GİRESUN Espiye 0,98 GİRESUN Eynesil 0,97 GİRESUN Görele 0,97 GİRESUN Güce 0,99 GİRESUN Keşap 0,98 GİRESUN Merkez 0,95 GİRESUN Piraziz 0,97 GİRESUN Şebinkarahisar 0,97 GİRESUN Tirebolu 0,98 GİRESUN Yağlıdere 0,99 GÜMÜŞHANE Kelkit 0,98 GÜMÜŞHANE Köse 0,98 GÜMÜŞHANE Kürtün 0,98 GÜMÜŞHANE Merkez 0,96 GÜMÜŞHANE Şiran 0,98 GÜMÜŞHANE Torul 0,98 HAKKARİ Çukurca 0,98 HAKKARİ Merkez 0,97 HAKKARİ Şemdinli 0,99 HAKKARİ Yüksekova 0,98 HATAY Altınözü 0,99 HATAY Belen 0,96 HATAY Dörtyol 0,97 HATAY Erzin 0,97 HATAY Hassa 0,98 HATAY İskenderun 0,93 HATAY Kırıkhan 0,97 HATAY Kumlu 0,98 HATAY Merkez 0,96 HATAY Reyhanlı 0,97 HATAY Samandağ 0,97 HATAY Yayladağı 0,98 IĞDIR Aralık 0,98 IĞDIR Karakoyunlu 0,99 IĞDIR Merkez 0,97 IĞDIR Tuzluca 0,99 ISPARTA Aksu 0,98 ISPARTA Atabey 0,96 ISPARTA Eğirdir 0,97 ISPARTA Gelendost 0,98 ISPARTA Gönen 0,96 ISPARTA Keçiborlu 0,97 19

20 İl Bölge Gelişmişlik ISPARTA Merkez 0,94 ISPARTA Senirkent 0,97 ISPARTA Sütçüler 0,98 ISPARTA Şarkikaraağaç 0,97 ISPARTA Uluborlu 0,95 ISPARTA Yalvaç 0,98 ISPARTA Yenişarbademli 0,97 İSTANBUL Büyükçekmece 0,92 İSTANBUL Merkez 0,85 İSTANBUL Çatalca 0,96 İSTANBUL Silivri 0,95 İSTANBUL Sultanbeyli 0,95 İSTANBUL Şile 0,96 İZMİR Aliağa 0,90 İZMİR Bayındır 0,98 İZMİR Bergama 0,97 İZMİR Beydağ 0,98 İZMİR Merkez 0,85 İZMİR Çeşme 0,93 İZMİR Dikili 0,96 İZMİR Foça 0,95 İZMİR Karaburun 0,95 İZMİR Kemalpaşa 0,95 İZMİR Kınık 0,98 İZMİR Kiraz 0,98 İZMİR Menderes 0,96 İZMİR Menemen 0,96 İZMİR Ödemiş 0,97 İZMİR Seferihisar 0,95 İZMİR Selçuk 0,95 İZMİR Tire 0,96 İZMİR Torbalı 0,95 İZMİR Urla 0,94 KAHRAMANMARAŞ Afşin 0,98 KAHRAMANMARAŞ Andırın 0,98 KAHRAMANMARAŞ Çağlayancerit 0,99 KAHRAMANMARAŞ Ekinözü 0,99 KAHRAMANMARAŞ Elbistan 0,97 KAHRAMANMARAŞ Göksun 0,98 KAHRAMANMARAŞ Merkez 0,95 KAHRAMANMARAŞ Nurhak 0,98 KAHRAMANMARAŞ Pazarcık 0,98 KAHRAMANMARAŞ Türkoğlu 0,98 KARABÜK Eflani 0,99 KARABÜK Eskipazar 0,97 KARABÜK Merkez 0,94 20

21 İl Bölge Gelişmişlik KARABÜK Ovacık 0,99 KARABÜK Safranbolu 0,96 KARABÜK Yenice 0,98 KARAMAN Ayrancı 0,98 KARAMAN Başyayla 0,98 KARAMAN Ermenek 0,98 KARAMAN Kazımkarabekir 0,97 KARAMAN Merkez 0,96 KARAMAN Sarıveliler 0,98 KARS Akyaka 0,99 KARS Arpaçay 0,99 KARS Digor 0,99 KARS Kağızman 0,98 KARS Merkez 0,97 KARS Sarıkamış 0,98 KARS Selim 0,99 KARS Susuz 0,99 KASTAMONU Abana 0,95 KASTAMONU Ağlı 0,98 KASTAMONU Araç 0,98 KASTAMONU Azdavay 0,98 KASTAMONU Bozkurt 0,97 KASTAMONU Cide 0,98 KASTAMONU Çatalzeytin 0,98 KASTAMONU Daday 0,98 KASTAMONU Devrekani 0,98 KASTAMONU Doğanyurt 0,99 KASTAMONU Hanönü 0,98 KASTAMONU İhsangazi 0,98 KASTAMONU İnebolu 0,98 KASTAMONU Küre 0,98 KASTAMONU Merkez 0,96 KASTAMONU Pınarbaşı 0,99 KASTAMONU Seydiler 0,98 KASTAMONU Şenpazar 0,98 KASTAMONU Taşköprü 0,98 KASTAMONU Tosya 0,97 KAYSERİ Akkışla 0,98 KAYSERİ Bünyan 0,98 KAYSERİ Merkez 0,92 KAYSERİ Develi 0,97 KAYSERİ Felahiye 0,98 KAYSERİ Hacılar 0,95 KAYSERİ İncesu 0,98 KAYSERİ Özvatan 0,97 KAYSERİ Pınarbaşı 0,98 21

22 İl Bölge Gelişmişlik KAYSERİ Sarıoğlan 0,98 KAYSERİ Sarız 0,98 KAYSERİ Talas 0,96 KAYSERİ Tomarza 0,98 KAYSERİ Yahyalı 0,98 KAYSERİ Yeşilhisar 0,97 KIRIKKALE Bahşılı 0,97 KIRIKKALE Balışeyh 0,98 KIRIKKALE Çelebi 0,98 KIRIKKALE Delice 0,98 KIRIKKALE Karakeçili 0,97 KIRIKKALE Keskin 0,98 KIRIKKALE Merkez 0,94 KIRIKKALE Sulakyurt 0,98 KIRIKKALE Yahşihan 0,97 KIRKLARELİ Babaeski 0,96 KIRKLARELİ Demirköy 0,97 KIRKLARELİ Kofçaz 0,98 KIRKLARELİ Lüleburgaz 0,94 KIRKLARELİ Merkez 0,96 KIRKLARELİ Pehlivanköy 0,97 KIRKLARELİ Pınarhisar 0,97 KIRKLARELİ Vize 0,97 KIRŞEHİR Akçakent 0,99 KIRŞEHİR Akpınar 0,98 KIRŞEHİR Boztepe 0,98 KIRŞEHİR Çiçekdağı 0,98 KIRŞEHİR Kaman 0,97 KIRŞEHİR Merkez 0,96 KIRŞEHİR Mucur 0,97 KİLİS Elbeyli 0,98 KİLİS Merkez 0,96 KİLİS Musabeyli 0,99 KİLİS Polateli 0,99 KOCAELİ Derince 0,94 KOCAELİ Gebze 0,90 KOCAELİ Gölcük 0,95 KOCAELİ Kandıra 0,98 KOCAELİ Karamürsel 0,96 KOCAELİ Körfez 0,89 KOCAELİ Merkez 0,92 KONYA Ahırlı 0,98 KONYA Akören 0,98 KONYA Akşehir 0,97 KONYA Altınekin 0,98 KONYA Beyşehir 0,97 22

23 İl Bölge Gelişmişlik KONYA Bozkır 0,98 KONYA Merkez 0,92 KONYA Cihanbeyli 0,98 KONYA Çeltik 0,98 KONYA Çumra 0,98 KONYA Derbent 0,98 KONYA Derebucak 0,98 KONYA Doğanhisar 0,98 KONYA Emirgazi 0,98 KONYA Ereğli 0,96 KONYA Güneysınır 0,98 KONYA Hadim 0,98 KONYA Halkapınar 0,98 KONYA Hüyük 0,98 KONYA Ilgın 0,98 KONYA Kadınhanı 0,98 KONYA Karapınar 0,98 KONYA Kulu 0,98 KONYA Sarayönü 0,97 KONYA Seydişehir 0,96 KONYA Taşkent 0,98 KONYA Tuzlukçu 0,98 KONYA Yalıhüyük 0,96 KONYA Yunak 0,98 KÜTAHYA Altıntaş 0,98 KÜTAHYA Aslanapa 0,98 KÜTAHYA Çavdarhisar 0,98 KÜTAHYA Domaniç 0,98 KÜTAHYA Dumlupınar 0,98 KÜTAHYA Emet 0,98 KÜTAHYA Gediz 0,97 KÜTAHYA Hisarcık 0,98 KÜTAHYA Merkez 0,95 KÜTAHYA Pazarlar 0,98 KÜTAHYA Simav 0,98 KÜTAHYA Şaphane 0,98 KÜTAHYA Tavşanlı 0,97 MALATYA Akçadağ 0,98 MALATYA Arapkir 0,98 MALATYA Arguvan 0,99 MALATYA Battalgazi 0,98 MALATYA Darende 0,98 MALATYA Doğanşehir 0,98 MALATYA Doğanyol 0,99 MALATYA Hekimhan 0,98 MALATYA Kale 0,99 23

24 İl Bölge Gelişmişlik MALATYA Kuluncak 0,98 MALATYA Merkez 0,94 MALATYA Pötürge 0,99 MALATYA Yazıhan 0,98 MALATYA Yeşilyurt 0,97 MANİSA Ahmetli 0,97 MANİSA Akhisar 0,96 MANİSA Alaşehir 0,97 MANİSA Demirci 0,98 MANİSA Gölmarmara 0,97 MANİSA Gördes 0,98 MANİSA Kırkağaç 0,98 MANİSA Köprübaşı 0,98 MANİSA Kula 0,97 MANİSA Merkez 0,94 MANİSA Salihli 0,96 MANİSA Sarıgöl 0,98 MANİSA Saruhanlı 0,97 MANİSA Selendi 0,98 MANİSA Soma 0,96 MANİSA Turgutlu 0,95 MARDİN Dargeçit 0,99 MARDİN Derik 0,99 MARDİN Kızıltepe 0,98 MARDİN Mazıdağı 0,99 MARDİN Merkez 0,97 MARDİN Midyat 0,98 MARDİN Nusaybin 0,98 MARDİN Ömerli 0,99 MARDİN Savur 0,99 MARDİN Yeşilli 0,97 MERSİN Anamur 0,97 MERSİN Aydıncık 0,98 MERSİN Bozyazı 0,97 MERSİN Çamlıyayla 0,97 MERSİN Erdemli 0,97 MERSİN Gülnar 0,98 MERSİN Merkez 0,92 MERSİN Mut 0,97 MERSİN Silifke 0,97 MERSİN Tarsus 0,95 MUĞLA Bodrum 0,94 MUĞLA Dalaman 0,96 MUĞLA Datça 0,95 MUĞLA Fethiye 0,96 MUĞLA Kavaklıdere 0,97 24

25 İl Bölge Gelişmişlik MUĞLA Köyceğiz 0,97 MUĞLA Marmaris 0,93 MUĞLA Merkez 0,95 MUĞLA Milas 0,96 MUĞLA Ortaca 0,96 MUĞLA Ula 0,97 MUĞLA Yatağan 0,97 MUŞ Bulanık 1,00 MUŞ Hasköy 0,99 MUŞ Korkut 1,00 MUŞ Malazgirt 0,99 MUŞ Merkez 0,98 MUŞ Varto 0,99 NEVŞEHİR Acıgöl 0,99 NEVŞEHİR Avanos 0,97 NEVŞEHİR Derinkuyu 0,98 NEVŞEHİR Gülşehir 0,98 NEVŞEHİR Hacıbektaş 0,98 NEVŞEHİR Kozaklı 0,98 NEVŞEHİR Merkez 0,96 NEVŞEHİR Ürgüp 0,97 NİĞDE Altunhisar 0,99 NİĞDE Bor 0,97 NİĞDE Çamardı 0,98 NİĞDE Çiftlik 0,99 NİĞDE Merkez 0,96 NİĞDE Ulukışla 0,98 ORDU Akkuş 0,99 ORDU Aybastı 0,98 ORDU Çamaş 0,98 ORDU Çatalpınar 0,98 ORDU Çaybaşı 0,99 ORDU Fatsa 0,97 ORDU Gölköy 0,98 ORDU Gülyalı 0,97 ORDU Gürgentepe 0,98 ORDU İkizce 0,99 ORDU Kabadüz 0,98 ORDU Kabataş 0,98 ORDU Korgan 0,99 ORDU Kumru 0,98 ORDU Merkez 0,95 ORDU Mesudiye 0,98 ORDU Perşembe 0,98 ORDU Ulubey 0,98 ORDU Ünye 0,97 25

26 İl Bölge Gelişmişlik OSMANİYE Bahçe 0,97 OSMANİYE Düziçi 0,98 OSMANİYE Hasanbeyli 0,97 OSMANİYE Kadirli 0,97 OSMANİYE Merkez 0,96 OSMANİYE Sumbas 0,99 OSMANİYE Toprakkale 0,97 RİZE Ardeşen 0,96 RİZE Çamlıhemşin 0,98 RİZE Çayeli 0,97 RİZE Derepazarı 0,97 RİZE Fındıklı 0,97 RİZE Güneysu 0,98 RİZE Hemşin 0,97 RİZE İkizdere 0,98 RİZE İyidere 0,97 RİZE Kalkandere 0,98 RİZE Merkez 0,95 RİZE Pazar 0,97 SAKARYA Akyazı 0,97 SAKARYA Ferizli 0,97 SAKARYA Geyve 0,97 SAKARYA Hendek 0,97 SAKARYA Karapürçek 0,97 SAKARYA Karasu 0,97 SAKARYA Kaynarca 0,98 SAKARYA Kocaali 0,97 SAKARYA Merkez 0,93 SAKARYA Pamukova 0,97 SAKARYA Sapanca 0,95 SAKARYA Söğütlü 0,97 SAKARYA Taraklı 0,98 SAMSUN Alaçam 0,98 SAMSUN Asarcık 0,99 SAMSUN Ayvacık 0,99 SAMSUN Bafra 0,97 SAMSUN Çarşamba 0,97 SAMSUN Havza 0,98 SAMSUN Kavak 0,98 SAMSUN Ladik 0,98 SAMSUN Merkez 0,94 SAMSUN Ondokuzmayıs 0,96 SAMSUN Salıpazarı 0,99 SAMSUN Tekkeköy 0,97 SAMSUN Terme 0,98 SAMSUN Vezirköprü 0,98 26

Adlî Rehber_Tüm Yer. Sıra No. Mahal / İlçe Bölge Teşkilatı Faaliyet Durumu ACM. İli

Adlî Rehber_Tüm Yer. Sıra No. Mahal / İlçe Bölge Teşkilatı Faaliyet Durumu ACM. İli 1 Adana 1 Faal Adana Adana 2 Karaisalı 4 Mülhakat Faal Adana Adana 3 Karataş 3 Mülhakat Faal Adana Adana 4 Çukurova Teşkilat Kurulmadı Adana Adana Adana 5 Sarıçam Teşkilat Kurulmadı Adana Adana Adana 6

Detaylı

Adlî Rehber_Tüm Yer. Sıra No. Mahal / İlçe Bölge Teşkilatı Faaliyet Durumu

Adlî Rehber_Tüm Yer. Sıra No. Mahal / İlçe Bölge Teşkilatı Faaliyet Durumu 1 Adana 1 Faal Adana Adana 2 Karaisalı 4 Mülhakat Faal Adana Adana 3 Karataş 3 Mülhakat Faal Adana Adana 4 Çukurova Teşkilat Kurulmadı Adana Adana Adana 5 Sarıçam Teşkilat Kurulmadı Adana Adana Adana 6

Detaylı

MEVCUT MAX. AÇILABİLECEK ECZANE SAYISI

MEVCUT MAX. AÇILABİLECEK ECZANE SAYISI İL İLÇE NÜFUS SAYISI MEVCUT ECZANE SAYISI MAX. AÇILABİLECEK ECZANE SAYISI KONTENJAN SAYISI KATSAYI ADANA ALADAĞ 17221 4 4 0 5 ADANA CEYHAN 159243 49 45-4 3 ADANA ÇUKUROVA 346505 103 99-4 0 ADANA FEKE 18534

Detaylı

25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi İl/İlçe/Mahalle/Köy Seçmen ve Sandık Sayıları

25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi İl/İlçe/Mahalle/Köy Seçmen ve Sandık Sayıları KODU İL ADI İLÇE ADI 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi İl/İlçe/Mahalle/Köy Seçmen ve Sandık Sayıları TOPLAM 1 ADANA ALADAĞ 31 51 12.399 0 0 0 31 51 12.399 ADANA CEYHAN 112 353 108.965 0 0 0 112 353 108.965

Detaylı

30 MART 2014 MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ İL-İLÇE SEÇMEN ve SANDIK SAYILARI

30 MART 2014 MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ İL-İLÇE SEÇMEN ve SANDIK SAYILARI 30 MART 2014 MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ İL-İLÇE SEÇMEN ve SANDIK SAYILARI İL ADI İLÇE ADI SEÇMEN SAYISI SANDIK SAYISI ADANA ALADAĞ 12,538 57 ADANA CEYHAN 107,669 404 ADANA ÇUKUROVA 249,373 812 ADANA

Detaylı

İL VE İLÇE YÜZ ÖLÇÜMLERİ

İL VE İLÇE YÜZ ÖLÇÜMLERİ İL VE İLÇE YÜZ ÖLÇÜMLERİ AÇIKLAMA: Aşağıda verilen yüz ölçümleri; 2014 yılında üretilen 1:1.000.000 ölçekli Türkiye Mülki İdare Bölümleri Haritasından yararlanılarak hesaplanmıştır. Bu haritadaki ülke,

Detaylı

Adlî Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına İlişkin İhtiyaç ve Münhal Bulunan Mahaller ile Talep Edilen Yerleri Gösterir Liste

Adlî Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına İlişkin İhtiyaç ve Münhal Bulunan Mahaller ile Talep Edilen Yerleri Gösterir Liste Adlî Yargı ve Cumhuriyet Savcılarına İlişkin ve Bulunan ler ile Talep Edilen Yerleri Gösterir Liste Adana Adana 1 1 5 1 3 10 17-7 4 11 14 Afyonkarahisar Afyonkarahisar 1-17 5 Aksaray Aksaray 1-8 8 Alanya

Detaylı

BAŞMÜDÜRLÜK KEP BAŞVURUSU YAPILABİLEN PTT İŞYERLERİ TELEFON NUMARASI

BAŞMÜDÜRLÜK KEP BAŞVURUSU YAPILABİLEN PTT İŞYERLERİ TELEFON NUMARASI BAŞMÜDÜRLÜK KEP BAŞVURUSU YAPILABİLEN PTT İŞYERLERİ TELEFON NUMARASI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI CEMALPAŞA (322) 454 35 86 ÇARŞI (322) 351 93 00 ÇUKUROVA (322) 232 78 00 CEYHAN (322) 613 26 26 FEKE

Detaylı

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ 2263 MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/6/1986, No: 86/10782 Dayandığı Kanunun Tarihi : Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 16/7/1986,

Detaylı

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ 2931 EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6.8.1992, No: 92/3393 Dayandığı Kanunun Tarihi : 4.6.1937, No: 3201 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2010 KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan

Detaylı

SB Ruh Sağlığı H9 HASTANESİ

SB Ruh Sağlığı H9 HASTANESİ İL ADI TESİS KODU TESİS ADI TESİS TÜRÜ SINIF KODU Adana 11010000 ADANA DEVLET SB Devlet H4 Adana 11010001 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA Adana 11010002 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTES Üniversite Tıp Fakültesi U1

Detaylı

ADANA SARIÇAM (6)*+3= 9

ADANA SARIÇAM (6)*+3= 9 LER İLE LARIN İL MERKEZİNE VE LARIN LERİNE OLAN İL 01 ÇUKUROVA (6)*+8= 14 ADANA SARIÇAM (6)*+3= 9 RAKIM : 23 SEYHAN 2 YÜREĞİR (1)* ALADAĞ (6)*+93= 99 CEYHAN (2)*+45= 47 KÖSRELİ (3)*+28= 31 73 SAĞKAYA (3)*+21=

Detaylı

DUYURU DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜSÜ TABİPLERİN ASKERLİK SEVK TEHİR (ERTELEME) İŞLEMLERİ

DUYURU DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜSÜ TABİPLERİN ASKERLİK SEVK TEHİR (ERTELEME) İŞLEMLERİ DUYURU DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜSÜ TABİPLERİN ASKERLİK SEVK TEHİR (ERTELEME) İŞLEMLERİ 50. dönem Devlet Hizmet Yükümlüsü olarak Genel Sekreterliklerinize bağlı sağlık birimlerine ataması yapılan tabiplerin

Detaylı

6360 SAYILI YASAYA GÖRE BELEDİYELERİN GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN ALACAKLARI PAYLAR

6360 SAYILI YASAYA GÖRE BELEDİYELERİN GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN ALACAKLARI PAYLAR 6360 SAYILI YASAYA GÖRE LERİN GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN ALACAKLARI LAR Bu belge http://www.tepav.org.tr/tr/haberler/s/3243 adresinde yer alan Yenilenen Yerel Yönetim Sisteminde Belediye ve İl Özel

Detaylı

BİRİNCİ BÖLGE HAKİM LİSTESİ

BİRİNCİ BÖLGE HAKİM LİSTESİ BİRİNCİ BÖLGE HAKİM LİSTESİ Mahalli Ağır Ceza Merkezi Sayı Adana Adana 1 (Ceza Hâkimi) Afyonkarahisar Afyonkarahisar 1 Antalya Antalya 4 (Ceza Hâkimi) Bakırköy Bakırköy 14 Büyükçekmece Bakırköy 4 Gaziosmanpaşa

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Bakanlığından Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

MESLEK YÜKSEKOKULLARI Kod Meslek Yüksekokulu Adı 100103 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU 100101 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK TÜRKÝYE BELEDÝYELER BÝRLÝÐÝ VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK Tunus Caddesi No: 12 Kavaklýdere / ANKARA Tel: (0312) 419 21 00 Faks: (0312)

Detaylı

2013 YILI ÖNEMLİ SOFRALIK DOMATES ÜRETİM BÖLGELERİ

2013 YILI ÖNEMLİ SOFRALIK DOMATES ÜRETİM BÖLGELERİ 2013 YILI ÖNEMLİ SOFRALIK DOMATES ÜRETİM BÖLGELERİ Antalya Aksu Domates (Sofralık) 2013 31.191 402.050 Serik Domates (Sofralık) 2013 30.945 341.609 Kumluca Domates (Sofralık) 2013 30.657 336.191 Kaş Domates

Detaylı

DEPREM BÖLGE TABLOSU

DEPREM BÖLGE TABLOSU İL/İLÇE ADI ADANA 2 ALADA 3 Akören 3 CEYHAN 2 Doruk 2 Hamdilli 2 Kurtkulağı 2 Kurtpınar 2 Mercimek 2 Mustafabeyli 2 Sarımazı 2 Kösreli 2 Birkent 2 Sağkaya 2 FEKE 4 Paşalı 4 Mansurlu 4 İMAMOĞLU 3 Alaybeyi

Detaylı

TABLO-3 ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN/ALINAN ÜNİVERSİTE/MESLEK YÜKSEKOKULLARI

TABLO-3 ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN/ALINAN ÜNİVERSİTE/MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÜNİVERSİTE ADI VE KODU MESLEK YÜKSEKOKULU KODU VE ADI 1001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100103 AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU 1001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100101 BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU

Detaylı

VERGİ KİMLİK NO ADALET BAKANLIĞI 9220083033 1 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 0010214690 1 NOLU F TİPİ KAPALICEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ. 1770001741 1.

VERGİ KİMLİK NO ADALET BAKANLIĞI 9220083033 1 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 0010214690 1 NOLU F TİPİ KAPALICEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ. 1770001741 1. VERGİ KİMLİK NO ADALET BAKANLIĞI 9220083033 1 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 0010214690 1 NOLU F TİPİ KAPALICEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ. 1770001741 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 0900032191 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YAZI İŞLERİMÜDÜRLÜĞÜ 0010355145

Detaylı

3 ADANA MERKEZ DİĞER DOĞU AKDENİZ ZEYTİN BİRLİĞİ 2000 KÖY ADANA İLİ KARAİSALI İLÇESİ 1984 KÖY BİRLİĞİ 10 ADANA KARATAŞ KHGB

3 ADANA MERKEZ DİĞER DOĞU AKDENİZ ZEYTİN BİRLİĞİ 2000 KÖY ADANA İLİ KARAİSALI İLÇESİ 1984 KÖY BİRLİĞİ 10 ADANA KARATAŞ KHGB 1 ADANA POZANTI HİZMET 2 ADANA MERKEZ HİZMET TOROSLAR LER 2006 ÇUKUROVA LER 1997 3 ADANA MERKEZ DİĞER DOĞU AKDENİZ ZEYTİN 2000 4 ADANA CEYHAN İÇMESUYU 5 ADANA ALADAĞ KHGB 6 ADANA CEYHAN KHGB 7 ADANA FEKE

Detaylı

T.C. Resmi Gazete KANUN. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 10683 CUMARTESİ 17 ARALIK 1960. Devlet Personel Dairesi Kurulması hakkında Kanun

T.C. Resmi Gazete KANUN. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 10683 CUMARTESİ 17 ARALIK 1960. Devlet Personel Dairesi Kurulması hakkında Kanun T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 17 ARALIK 1960 CUMARTESİ Sayı : 10683 KANUN Devlet Personel

Detaylı

TOWNS AND CITIES IN WHICH RESEARCHES ON TURKEY TURKISH DIALECTS HAVE NOT BEEN CARRIED OUT

TOWNS AND CITIES IN WHICH RESEARCHES ON TURKEY TURKISH DIALECTS HAVE NOT BEEN CARRIED OUT - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.1129-1149, ANKARA-TURKEY TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPILMAYAN İL VE İLÇELER Serdar BULUT * ÖZET

Detaylı

ORİON YAZILIM TEKNOLOJİ A.Ş.

ORİON YAZILIM TEKNOLOJİ A.Ş. 444 1 409 ORİON YAZILIM TEKNOLOJİ A.Ş. www.sirasistem.com Q-NETWORK - SIRAMATİK VE ÇAĞRI OTOMASYONU SİSTEMİ FİRMA PROFİLİ ÜRETİM Endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemleri konularında faaliyet göstermek

Detaylı

İL BİRİM İHTİYAÇ BÖLGE TOPLAMI İL BİRİM İHTİYAÇ ALANYA ANTALYA 5 DEMRE 4 FİNİKE 2 GAZİPAŞA 1 GÜZELOBA * 2 KALKAN * 2 KAŞ 3 KEMER 3 ANTALYA

İL BİRİM İHTİYAÇ BÖLGE TOPLAMI İL BİRİM İHTİYAÇ ALANYA ANTALYA 5 DEMRE 4 FİNİKE 2 GAZİPAŞA 1 GÜZELOBA * 2 KALKAN * 2 KAŞ 3 KEMER 3 ANTALYA ADANA ANTALYA ADANA HATAY İÇEL OSMANİYE ADANA BŞK. 2 ADANA ATATÜRK CADDESİ 2 BARAJYOLU 1 BARKAL 1 BELEDİYE 1 CEYHAN 1 ESKİİSTASYON 1 İMAMOĞLU 1 KANALKÖPRÜ 1 KARAİSALI 2 KOZAN 2 KURUKÖPRÜ 1 STAD 1 TOROS

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KONT. 310010015 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 85,75770 85,75770 310010017 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÇİ (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 88,31211

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı Sayı : B.09.1TKG.0.120200-010.06/ 02 Temmuz 2012 Konu : Yetki Alanı Dışında Tapu İşlemleri GENELGE: 1731 2012/9

Detaylı